Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 16-11-2016

Referat

Afbud fra Eva Pinnerup

 • 1 Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september.

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalget opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2015.

   Herudover er det forventede resultat sammenholdt med det regnskabsresultat, der var forventet ved den seneste budgetopfølgning (30. juni).

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

    

   Overordnet resultat, Økonomi- og Erhvervsudvalget

   Drift

   Der forventes mindreforbrug på serviceudgifterne på udvalgets 3 politiområder på samlet 72,7 mio. kr. målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2016 på serviceudgifterne.

     

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. sept.

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.bud get (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 30.06 og 30.09
   (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

    Politisk organisation

   106,8

   92,1

   45,0

   -61,8

   -47,1

   -3,8

    Administrativ             organisation

   427,7

   454,0

   427,4

   -0,3

   -26,6

   -5,1

    Facility Management

   46,7

   44,7

   45,7

   -1,0

   1,0

   -2,5

   Serviceudgifter i alt

   581,2

   590,8

   518,1

   -63,1

   -72,7

   -11,4

    

   Anlæg

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. sept.

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 30.06 og 30.09
   (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Anlæg

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   -1,3

   5,1

   4,9

   6,2

   -0,2

   -3,4

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Anlæg, jordforsyning

   -21,7

   -20,6

   -36,9

   -15,2

   -16,3

   -15,8

   Anlæg i alt

   -23,0

   -15,5

   -32,0

   -9,0

   -16,5

   -19,2

    

    Finansiering mv.

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. sept.

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 30.06 og 30.09
   (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Finansiering mv.

    

    

    

    

    

    

   Renter, netto

   15,6

   10,5

   9,0

   -6,7

   -1,5

   -1,3

   Øvrige finansforskydninger

   18,0

   45,7

   -7,0

   -25,0

   -52,7

   -35,1

   Afdrag på lån

   73,9

   73,9

   73,9

   0,0

   0,0

   0,0

   Optagne lån

   -96,9

   -96,9

   -81,4

   15,5

   15,5

   15,5

   Tilskud og udligning

   -1.571,5

   -1.571,5

   -1.527,0

   44,5

   44,5

   20,0

   Skatter

   -4.109,2

   -4.109,2

   -4.111,7

   -2,5

   -2,5

   -2,0

   Finansiering mv. i alt

   -5.670,1

   -5.647,5

   -5.644,2

   25,8

   3,3

   -2,9

    

    

    

    

    

    

    

   Drift, anlæg og finansiering I alt

   -5.111,8

   -5.072,2

   -5.158,1

   -46,3

   -85,9

   -33,4

    

    

   Væsentlige forventede afvigelser

   SERVICEUDGIFTER

   Politisk organisation – forventede mindreudgifter på 47,1 mio. kr.

   Den afsatte budgetbuffer på 37 mio. kr. er indregnet i forventet regnskab som forventet mindreudgift.

    

   Herudover er der forventede afvigelser på 10,1 mio. kr., som hovedsagelig består af forskydninger mellem årene vedrørende tilskud til bl.a. investeringsfremmeindsats, Animation i Viborg, Mønsted Kalkgruber, markedsføringsstrategi, internationale aktiviteter mv. samt et ikke forbrugt beløb vedrørende Udviklingspuljen på 2,3 mio. kr.

    

   Administrativ organisation – forventede mindreudgifter på 26,6 mio. kr.

   Der forventes samlet set mindreudgifter på 8,5 mio. kr. vedrørende forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv. og på centrale konti samlet set mindreudgifter på 14,1 mio. kr. vedrørende forskellige puljer og centrale områder mv.

    

   Herudover forventes der overskud på 4 mio. kr. på den ”interne forsikringsordning” vedrørende arbejdsskader. Opkrævningen til den ”interne forsikringsordning” hos de decentrale enheder er fra budget 2017 nedsat fra 9 mio. kr. til 7 mio. kr.

    

   Facility Management – forventede merudgifter på 1 mio. kr.

   De forventede merudgifter vedrører hovedsagelig de decentrale budgetter til løn mv. under dels kørselskoordinatoren og dels Ejendomme og Energi. Merudgifterne under kørselskoordinatoren vedrører indkøb af database, server, drift, udvikling og support, og forventes dækket via det samlede kørselsbudget. Merudgifterne under Ejendomme og Energi forventes afviklet ved mindre personaleressourcer og ikrafttrædelse af anden afregningsmodel.  

    

   ANLÆG

   Jordforsyningen

   Salg af grunde forventes i 2016 at udgøre 16,3 mio. kr. mere end budgetteret. Der forventes solgt boliggrunde for 2,6 mio. kr. mere end budgetteret, mens salget af erhvervsgrunde forventes at blive 13,7 mio. kr. mere end budgetteret.  

    

   Der er oprindeligt budgetteret med salg af grunde for samlet 44,8 mio. kr., så det samlede salg af grunde i 2016 forventes således at udgøre 61,1 mio. kr.

    

   Ved den sidste budgetopfølgning 30. juni var forventningerne, at salget af grunde samlet set ville svare til budgettet på 44,8 mio. kr. Ændringerne til forventningerne siden da vedrører salg af erhvervsgrund på Lundborgvej, salg af storparcel i Hald Ege samt øgede indtægter ved salg af grunde i Spangsbjerg Toft. 

    

   Det forventes, at det budgetterede beløb til køb af jord i 2016 på 23,1 mio. kr. bliver brugt. En væsentlig del af budgettet er ikke forbrugt på nuværende tidspunkt, men der er aktuelle forhandlinger om køb af jord i Arnbjerg.

    

   Budgetmæssigt hører udgifter til byggemodning under Teknisk Udvalg og der forventes i 2016 mindreudgifter på 19,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 54,1 mio. kr.

    

   SKATTER

   Der forventes samlet set merindtægter på 2,5 mio. kr. vedrørende skatter i form af grundskyld samt forsker- og dødsboskatter.

    

   TILSKUD OG UDLIGNING

   Der forventes vedrørende tilskud og udligning netto mindreindtægter på 44,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes nedenstående 3 forhold:

    

   Midtvejsregulering af de generelle tilskud

   Midtvejsreguleringen af de generelle tilskud, herunder lov og cirkulæreprogrammet, betyder en mindreindtægt for Viborg Kommune på 20,7 mio. kr. i 2016.

    

   Beskæftigelsestilskud

   Samlet set udgør beskæftigelsestilskuddet i 2016 en mindreindtægt på 28,6 mio. kr. bestående af en efterregulering i 2015 på 18,6 mio. kr. og en midtvejsregulering i 2016 på 10,0 mio. kr.

    

   På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 25 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.

    

   Tilskud til flygtninge

   Viborg Kommune modtager yderligere tilskud til flygtninge i 2016 på 4,8 mio. kr.

    

   FINANSFORSKYDNINGER 

   Der forventes mindreudgifter vedrørende øvrige finansforskydninger på 52,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen vedrører primært 2 forhold:

    

   Landsbyggefonden

   Der forventes at skulle overføres 44 mio. kr. til 2017 vedrørende indbetalinger til Landsbyggefonden i form af grundkapitalindskud ved nybyggeri samt Kommunens andel i forbindelse med kapitaltilførselssager mv.  

    

   Deponering

   Budgetteret deponering på 15 mio. kr. vedrørende lån optaget af Hald Ege Hallen er først aktuel i 2017. Herudover er der i 2016 foretaget deponering af 6,4 mio. kr. vedrørende overskud i 2015 på forsyningsområdet (Revas). Beløbet kan frigives igen den 1. januar 2017. 

    

   Der henvises i øvrigt til detailforklaringer til afvigelserne i bilag nr. 1.

    

   LÅNEOPTAGELSE I 2016

   Viborg Kommune har i det vedtagne budget for 2016-2019 afsat rådighedsbeløb på i alt 96,6 mio. kr. til optagelse af lån i 2016.

    

   Ældreboliglån

   Heraf udgør de 15,5 mio. kr. et ældreboliglån i forbindelse med opførelse af ældreboliger i bofællesskab på Asmild Toft. Dette lån kan først hjemtages, når byggeriet er færdiggjort og regnskabet herfor godkendt. Lånet forventes at kunne hjemtages i starten af 2017. Lånebevillingen i 2016 blev givet på Byrådets møde den 28. januar 2015 (sag nr. 22).

    

   Ordinær lån 

   Den resterende del på 81,4 mio. kr. vedrører ordinær låneoptagelse med udgangspunkt i dels låneramme vedrørende forventede låneberettigede udgifter i 2016 på 58,3 mio. kr., dels lånedispensationer fra Social- og Indenrigsministeriet i 2016 på 23,1 mio. kr. vedrørende styrkelse af kommunens likviditet (lån på 3 mio. kr. med maksimal løbetid på 10 år) og det ordinære anlægsområde (lån på 20,1 mio. kr. med normal løbetid på 25 år).  

    

   Det forventes ifølge budgetopfølgningen, at der afholdes låneberettigede udgifter i 2016 til energibesparende foranstaltninger og byfornyelse mv. svarende til det budgetterede beløb på 58,3 mio. kr.

    

   Det foreslås, at der gives en lånebevilling på 81,4 mio. kr. svarende til den forventede låneramme til ordinære lån.

    

   Hvis lånerammen ved regnskabsafslutningen for 2016 viser sig samlet set at blive mindre end de 81,4 mio. kr., så skal der foretages et ekstraordinært afdrag på det optagne lån svarende til den manglende låneramme. Hvis lånerammen modsat bliver større end de 81,4 mio. kr. vil der kunne frigives deponering svarende til forskellen.

    

   Der forventes hjemtaget 2 lån i december måned 2016, henholdsvis et lån på 3 mio. kr. med løbetid på 10 år og et lån på 78,4 mio. kr. med løbetid på 25 år. Lånene hjemtages i øvrigt i henhold til Kommunens finansielle politik godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   FLYTNING AF BUDGET MELLEM POLITIKOMRÅDER

    

   Lysudskiftningsprojekt (ESCO)

   I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2015 blev besparelse i form af prioriterings- og effektiviseringsmulighed vedrørende Energibesparelser på lysinstallationer i kommunale bygninger (ESCO) vedtaget og placeret på politikområde Facility Management. Opgaven er at udskifte lysarmaturer og lysstyringer på 14 kommunale institutioner. For 2016 er der en forventet besparelse ved lysudskiftningsprojektet på baggrund af estimater ved screening af skoler mv. på 381.000 kr. Der tilføres budget svarende hertil til Facility Management fra politikområde Skoler og klubber m.fl.

    

   Omplaceringer af budget mellem udvalgets politikområder fremgår af bilag nr. 2.

    

   BEVILLINGER

   Der søges om bevilling på følgende områder:

    

   Tabel 1 

   Område

   Mio. kr.

    

   Afvigelser vedrørende jordforsyningen

    

    

   Salg af boliggrunde

   -2,6

    

   Salg af erhvervsgrunde mv.

   -13,7

    

   I alt merindtægt

   -16,3

    

   Afvigelser vedrørende tilskud og udligning samt skatter

    

   Beskæftigelsestilskud

   28,6

   Midtvejsregulering af de generelle tilskud

   20,7

    

   Tilskud til flygtninge

   -4,8

    

   Grundskyld

   -1,0

    

   Forskerskat

   -1,0

    

   Dødsboskat

   -0,5

    

   Netto mindreindtægt i alt

   42,0

    

    

    

   Afvigelse vedrørende renter mv.

    

   Renter mv.

   -1,5

   Mindreudgift i alt

   -1,5

    

    

    

    

   Kasseforbrug ved budgetopfølgningen pr. 30.9

   24,2

    

   Ifølge sagen om budgetopfølgning, alle områder tilføres der kassebeholdningen beløb nogenlunde tilsvarende ovennævnte kasseforbrug vedrørende forventede mindreforbrug på overførselsudgifterne og den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet mv.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at det forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i det forventede regnskab for Viborg Kommune som helhed, herunder omflytninger af budget vedrørende udvalgets egne politikområder, jf. bilag nr. 2.

    

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet via sagen ”Budgetopfølgning pr. 30. september 2016, alle områder”,

    

   at rådighedsbeløbet (indtægt) på kontoen ”salg af boliggrunde” forøges med -2,6 mio. kr. og rådighedsbeløbet (indtægt) på kontoen ”salg af erhvervsgrunde” forøges med -13,7 mio. kr. jf. tabel 1,

    

   at indtægtsbevillingen vedrørende skatter og tilskud og udligning nedsættes med 42 mio. kr. i 2016 jf. tabel 1, 

    

   at nettoudgiftsbevillingen vedrørende renter nedsættes med -1,5 mio. kr. i 2016 jf. tabel 1,

    

   at den samlede forskydning i ovenstående 3 ”at’er” på 24,2 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, og

    

   at der gives en lånebevilling på 81,4 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2016 finansieret af det på budgettet for 2016 afsatte rådighedsbeløb til låneoptagelse.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 2 Budgetopfølgning pr. 30. september 2016, alle områder (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september.

    

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgene opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 30. juni.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år. Det er således det korrigerede budget, som de enkelte budgetansvarlige som udgangspunkt skal overholde.

    

   I sagsfremstillingen er der primært redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgenes korrigerede budgetter.

    

   For de områder, hvor der ikke er overførselsadgang imellem årene (skatter og tilskud, overførselsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne mv.), er der i denne sag søgt tillægsbevillinger til de forventede afvigelser.

    

   I tabel 1 herunder er det overordnede resultat af budgetopfølgningen vist. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.

    

   Tabel 1:

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

   Note
    nr.

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

   30. sept.

   I forhold til opr. budget (kol. 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

    

   Skatter / generelle tilskud

   -5.680,7

   -5.680,7

   -5.638,7

   42,0

   42,0

   18,0

   1.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   4.019,2

   4.116,8

   3.967,2

   -52,0

   -149,6

   -42,6

   2.

   Overførselsudgifter

   1.414,1

   1.395,7

   1.375,8

   -38,3

   -19,9

   -25,2

   3.

   Driftsudgifter i alt

   5.433,4

   5.512,6

   5.343,0

   -90,3

   -169,6

   -67,8

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Renter

   15,6

   10,5

   8,9

   -6,7

   -1,5

   -1,3

   Resultat før anlæg og afdrag mv.

   -231,7

   -157,6

   -286,7

   -55,0

   -129,1

   -51,1

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   238,7

   402,6

   243,3

   4,7

   -159,3

   -17,1

   4.

   Anlæg, ældreboliger

   2,3

   5,0

   3,9

   1,6

   -1,1

   0,0

    

   Anlæg, jordforsyning

   -4,4

   33,5

   -2,6

   1,8

   -36,1

   -24,4

    5.

   Res. skattefinans. område

   4,9

   283,5

   -42,0

   -46,9

   -325,5

   -92,6

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsområdet

   -7,5

   24,8

   6,1

   13,6

   -18,7

   -23,1

   6.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Øvrige finansforskydninger

   18,0

   45,7

   -7,0

   -25,0

   -52,7

   -35,1

   7.

   Afdrag på lån

   73,9

   73,9

   73,9

   0,0

   0,0

   0,0

    

   Optagne lån

   -96,9

   -96,9

   -81,4

   15,5

   15,5

   15,5

   8. 

   Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)

   -7,6

   330,9

   -50,4

   -42,8

   -381,4

   -135,2

    

    

    

   KONKLUSION

   Totalt set forventes det korrigerede budget for både Viborg Kommunes serviceudgifter og overførselsudgifter overholdt endog med et stort samlet mindreforbrug. Der er alene et par politikområder under serviceudgifterne, der isoleret set har (mindre) forventede overskridelser i forhold til det korrigererede budget.

   Med det forventede regnskabsresultat vil der for serviceudgifterne blive tale om større overførsler fra 2016 til 2017 end de overførsler, der er lavet fra 2015 til 2016.

   Også den sanktionsbelagte serviceramme (over for staten) forventes overholdt.

    

   For anlægsudgifterne forventes væsentlige mindreudgifter, der medfører overførsler til 2017 i ca. samme omfang som fra 2015 til 2016.

    

   Byrådets 3 økonomiske målsætninger (overskud før anlæg og afdrag mv., anlægsniveauet og den gennemsnitlige likviditet) forventes alle opfyldt.

    

   Herunder er der lavet en overordnet vurdering af det samlede resultat og i bilag nr. 3 er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen yderligere kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.


   DEN OVERORDNEDE VURDERING

   Det samlede forbrug i regnskab 2016 vurderes at blive lavere end forventet pr. 30. juni 2016 – både for service- og overførsels- og anlægsudgifterne.

    

   Serviceudgifter

   I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der en mindreudgift på ca. 150 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør den indregnede budgetbuffer 37 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på 113 mio. kr.

    

   Da der i det korrigerede budget er indregnet overførte budgetbeløb fra 2015 på ca. 87 mio. kr., betyder det, at der i 2016 ikke længere forventes forbrugt af overførslerne fra 2015. Tværtimod forventes der også et mindreforbrug på 15 mio. kr. (udover budgetbufferen på 37 mio. kr.) i forhold til det oprindelige budget. I den seneste budgetopfølgning pr. 30. juni var der forventet et forbrug på 24 mio. kr. af overførslerne fra 2015.

    

   For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition, som er lidt forskellig fra Viborg Kommunes egen definition), vil der med det indarbejdede forventede regnskabsresultat blive en mindreudgift på ca. 44 mio. kr. i forhold til rammen.

    

   Overførselsudgifter

   Der forventes en samlet mindreudgift på ca. 20 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

   Afvigelsen er fordelt på alle 3 politikområder, der indgår i ”overførselsudgifter”. I forhold til opfølgningen pr. 30. juni er der tale om yderligere forventede mindreudgifter pr. 30. september (se endvidere bemærkningerne i bilag nr. 3).

    

   Der søges i udvalgenes budgetopfølgningssager tillægsbevillinger (nedsættelse af bevillinger) på de forventede afvigelser på de 3 politikområder, der indgår i ”overførselsudgifter”.

    

   Anlæg

   Der forventes følgende mindreudgifter (netto):

   Skattefinansieret:    ca. 159 mio. kr.

   Ældreboliger:              ca. 1 mio. kr.

   Jordforsyning:           ca. 36 mio. kr.

   Forsyning:                 ca. 23 mio. kr.

   I alt                        ca. 219 mio. kr.

    

   For anlæg under de skattefinansierede områder, ældreboliger og jordforsyningen under et forventes overførslerne fra 2016 til 2017 at blive lidt mindre end de overførsler, der er foretaget mellem 2015 og 2016, hvor der blev overført ca. 200 mio. kr.

   Byrådet godkendte imidlertid på mødet den 31. aug. 2016 (sag nr. 17) at overføre 13,3 mio. kr. fra 2016 til 2017 til ny børnehave i Rødkærsbro. Dette beløb er derfor allerede fjernet fra budgettet i 2016 i budgetopfølgningen. Inkl. denne overførsel, som allerede er foretaget, vil niveauet for anlægsoverførsler til 2017 forventeligt ende på ca. samme niveau som de overførsler, der er foretaget fra 2015 til 2016. 

    

   FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN

   Hvor der i det oprindelige budget er indregnet en kasseforøgelse på knap 8 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat kunne tillægges yderligere ca. 42 mio. kr.

   Sammenlignes der med det korrigerede budget, som viser et kasseforbrug på 331 mio. kr. bevirker resultatet af budgetopfølgningen en forbedring af likviditeten på 381 mio. kr.

    

   Med det forventede regnskabsresultat vurderes den gennemsnitlige likviditet for hele 2016 med udgangen af året at ligge på ca. 365 mio. kr.

   De skønnede overførsler til 2017 (drift, anlæg og Landsbyggefond) udgør 335 mio. kr. og gælden til forsyningsvirksomhed (Revas) vil med det forventede regnskab udgøre ca. 30 mio. kr. med udgangen af 2016. Dette er ensbetydende med, at det fulde beløb, som den gennemsnitlige likviditet forventes at udgøre, er disponeret til afholdelse af disse udgifter i fremtiden.

    

   BYRÅDETS ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER

   Det forventede overskud før anlæg og afdrag mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 287 mio. kr. opfylder Byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.

   Anlægsniveauet (skattefinansieret) på 243 mio. kr. ligger ligeledes over Byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.

   Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være på 365 mio. kr. med udgangen af 2016. Også her er målsætningen på min. 200 mio. kr.


   INDSTILLINGER FRA UDVALGENE

   Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen til godkendelse. I bilag nr. 2 er vedlagt en oversigt over ønskede omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområder hvor beløbene netto giver 0 kr. De respektive udvalg, som har beløb med på oversigten, har ligeledes indstillet disse til godkendelse.

   Der gøres opmærksom på, at Økonomi- og Erhvervsudvalget har bemyndigelse til at godkende disse bevillinger imellem politikområder, hvor bundlinjen giver 0 kr.


   Herudover har udvalgene indstillet de øvrige bevillinger, på deres respektive områder, der er medtaget i denne sag til Byrådets godkendelse.

    

   Opsummering af bevillinger

   Som udgangspunkt søger udvalgene bevillinger til forskellen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab på overførselsudgifterne og de aktivitetsbestemte medfinansieringsudgifter mv. under sundhedsområdet. Herudover søges der bevillinger på ”skatter og generelle tilskud”, ”renter” samt den forventede merindtægt på salg af byggegrunde. Der gøres dog opmærksom på, at den forventede mindreudgift til Børne- og Ungdomsudvalgets overførselsområde på ca. 1 mio. kr. er foreslået overført til politikområdet ”skoler og klubber” (indgår i overførslerne i bilag nr. 2).

   Kultur- og Fritidsudvalget søger nedsættelse af driftsbevilling på politikområdet ”Kultur” med 1 mio. kr. i 2016 og frem. Nedsættelsen vedrører Tinghallen, idet Byrådet i forbindelse med køb af Tinghallen på mødet den 16. dec. 2015 (sag nr. 51) besluttede, ”at tilskuddet nedsættes med 2 mio. kr., hvoraf den ene mio. kr. går til en eventfond med krone til kronefinansiering fra erhvervslivet, og at den anden mio. kr. tilføres kassebeholdningen.”

    

   Ovenstående bevillinger udgør en nettoindtægt på i alt ca. 4,1 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017 og frem (som er foreslået tillagt kassebeholdningen).

    

   Herudover er der fra Teknisk Udvalg medtaget en ansøgning om anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til ”Landsbypulje 2015”, hvor rådighedsbeløbene ER afsat på budgettet i 2016. Puljen er afsat til støtte til bygningsforbedringer og nedrivninger i landsbyer under 3.000 indbyggere samt i det åbne land.

    

   På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der desuden medtaget bevilling til hjemtagelse af nye lån i 2016 på 81,4 mio. kr. Rådighedsbeløbet hertil er ligeledes afsat på budgettet for 2016.

    

   En specifikation af de søgte bevillinger kan ses i bilag nr. 4.

  • Bilag

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger, foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at de i bilag nr. 2 foreslåede omplaceringer mellem politikområder godkendes.

    

    

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2016 godkendes, herunder

    

   at der (jf. bilag nr. 4) i 2016 gives samlede driftsbevillinger på netto (udgift) 12.196.000 kr. i 2016 og nedsættelse af driftsbevillinger med 1.000.000 kr. i 2017 og frem, samt at rådighedsbeløbene (indtægter) til salg af byggegrunde forhøjes med 16.300.000 kr. i 2016 og at netto-mindreudgiften i 2016 på (16.300.000 - 12.196.000) 4.104.000 kr. samt mindreudgiften på 1 mio. kr. i 2017 og frem tillægges kassebeholdningen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 12.300.000 kr. til kontoen ”Landsbypulje 2015” med rådighedsbeløb i 2016 og at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 7.400.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 og at nettoudgiften på (12.300.000 – 7.400.000) 4.900.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til formålet, og

    

   at der gives en lånebevilling på 81,4 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2016 finansieret af det på budgettet for 2016 afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. – 5. ”at”.

 • 3 Puljer i budget 2017
  • Sagsfremstilling

   Ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budgetforslag 2017-2020 den 14. september 2016 (sag nr. 4) blev der stillet spørgsmål til, hvilke puljer, der er indarbejdet i budget 2017. Som svar på denne forespørgsel er der udarbejdet en oversigt, der kan ses som bilag nr. 1.

    

   I budgetlægningen anvendes et princip om, at der så vidt muligt ikke skal afsættes puljer i budgettet. For at sikre en god økonomistyring skal alle budgetbeløb som hovedregel afsættes til konkrete formål og aktiviteter. Alligevel kan det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at afsætte puljer.

    

   Undtagelsesvist er der indarbejdet en budgetbuffer på 37 mio. kr. under politisk organisation, der skal minimere risikoen for, at kommunen overskrider sin serviceramme og dermed kan blive pålagt økonomiske sanktioner, hvis servicerammen overskrides på landsplan.

    

   Der er også afsat puljer, som foreninger kan søge til forskellige formål eller Byrådets udviklingspulje, der skal gøre det muligt at sætte udviklingsaktiviteter i gang i løbet af året. Det kan også være hensigtsmæssigt at afsætte puljer i budgettet, så det er muligt at foretage mindre renoveringsopgaver af bygninger uden, at der skal søges tillægsbevillinger og findes finansiering i løbet af året.

    

   På det administrative område er der afsat puljer, som afhjælper, at små enheder pludseligt kan blive ramt hårdt økonomisk af udgifter til f.eks. løn ved barsel eller et erstatningskrav. Der er tale om solidariske puljer, som alle enheder betaler til, og som budgetteres efter hvile-i-sig-selv-princippet under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Den udarbejdede oversigt er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

   • Oversigten indeholder budgetbeløb på drifts- og anlægsbudgettet, der ikke er disponeret på forhånd i den forstand, at beløbet er afsat uden en klar forventning til, hvilke aktiviteter, der skal igangsættes, eller hvor mange aktiviteter, der skal igangsættes.
   • Der er kun medtaget centrale puljer, og dermed ikke puljer, som ligger decentralt, som en del af institutions- eller afdelingsbudgetter.
   • Der er både medtaget puljer, som administreres politisk og puljer, der administreres administrativt.


   I den udarbejdede oversigt er ikke medtaget afsatte budgetbeløb, hvor udgifter udløses pr. automatik efter vedtagne regelsæt f.eks. lokaletilskud til foreninger og udgifter til tjenestemandspensioner. Det gælder ligeledes centrale budgetter, som pt. er placeret under visitationsafdelinger som en del af bestiller-udfører-modeller på socialområdet, familieområdet og ældreområdet. Disse budgetbeløb udløses efter beskrevne visitationskriterier og bliver først til rådighed for driftsenheder, når visitationsafdelingerne visiterer en borger til et tilbud. Tilsvarende er budgetter, som fordeles til det decentrale niveau efter vedtagne budgettildelingsmodeller ikke medtaget. Det gælder eksempelvis budgettet til skoler og plejecentre, hvor de decentrale enheders budgetter udmeldes før årsskiftet ud fra de seneste aktivitetstal. Centrale budgetbeløb, hvor både formålet og typen af aktiviteter er kendt og har karakter af drift, er heller ikke medtaget. Det gælder f.eks. vedligeholdelse af bygninger, asfaltkontoen, fortove og vintertjenesten.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. december 2016 behandles en sag om anvendelse af puljen vedrørende markedsføringsstrategi i 2017.

 • 4 Eventuel efteropkrævning af ejendomsskat vedr. 875 ejendomme
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med finansloven for 2016, blev det besluttet at fastfryse ejendomsskatten for boliger i 2015-niveau. Som en følge heraf omberegnede it-virksomheden, KMD, ejendomsskatten. I Viborg Kommune gav det tilbagebetalinger på ca. 21.000 ejendomme. I omberegningen skete en fejl, hvorved 875 ejendomme fik penge retur, som de ikke var berettiget til. Systemet er efterfølgende rettet til, så de korrekte beløb opkræves fremadrettet.

    

   På de 875 ejendomme er der tilbagebetalt mellem 3 kr. og 170 kr. for meget i ejendomsskat i 2016. I alt drejer det sig om, at Viborg Kommune har tilbagebetalt 56.000 kr. for meget i ejendomsskat.

    

   Forvaltningen foreslår at undlade at opkræve de 56.000 kr. med baggrund i KL’s vurdering af, at de almindelige forvaltningsmæssige regler om proportionalitet må antages at kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor omkostningerne ved at opkræve beløbet ikke står mål med efterbetalingsbeløbets størrelse. KL vurderer således, at Kommunen kan undlade at opkræve mindre beløb, hvis opkrævningen af disse vil påføre Kommunen uforholdsmæssige udgifter.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at Viborg Kommune undlader at efteropkræve ejendomsskat vedr. 875 ejendomme på i alt 56.000 kr.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 5 Forslag til harmonisering af den fremtidige drift og vedligeholdelse af parkeringsanlæg ved selvejende institutioner
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har i sit møde den 24. august 2016 (sag nr. 7) behandlet sagen om harmonisering af den fremtidige drift og vedligeholdelse af parkeringsanlæg ved selvejende institutioner.

    

   På mødet blev det besluttet, at udsætte sagen med henblik på videre undersøgelser. Det er blandt andet undersøgt:

   ·         hvorvidt det er Viborg Kommune, der ejer parkeringsanlæggene ved nogle af de selvejende institutioner

   ·         hvorvidt evt. forskelle i ejerforhold kan forklare forskelle i drift og vedligeholdelse fra institution til institution

   ·         hvad grundlaget i givet fald vil være, hvis der skal forhandles med Bjerringbro Idrætspark om overdragelse af den fremtidige drift og vedligeholdelse af deres parkeringsarealer.

   Forvaltningen har undersøgt ejerforholdene af parkeringsanlæggene ved de selvejende institutioner og kan oplyse, at Viborg Kommune står som ejer af 14 af de i alt 21 parkeringsanlæg, som det fremgår af bilag nr. 1. Af de 14 lokaliteter, hvor Kommunen ejer parkeringsanlægget, ejer Kommunen tillige det areal, som den pågældende institutions bygning(er) er beliggende på.

   Undersøgelsen viser også, at de selvejende institutioner selv har ansvaret for drift og vedligeholdelse af parkeringspladserne eksklusiv vintervedligeholdelsen. I enkelte konkrete tilfælde har dette princip været fraveget. Eneste principielle fravigelse er Bjerringbro Idrætspark, hvor arealet er ejet af den selvejende institution, men hvor udgifterne til drift og vedligeholdelse afholdes af Kommunen. Forskellene i ejerforholdene kan således ikke forklare forskellene i drift og vedligeholdelsen.

   Med hensyn til snerydning og glatførebekæmpelse bliver det pt. udført og betalt af den kommunale vintertjeneste ved 7 af de 21 parkeringsanlæg ved de selvejende institutioner.

   Forvaltningens forslag til harmonisering  
   På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at de selvejende institutioner selv forestår drift og vedligeholdelse af parkeringsarealer ved deres ejendomme. Det er stort set det, der er sket hidtil, men kræver dog, at der forhandles med Bjerringbro Idrætspark om overdragelse af den fremtidige drift og vedligeholdelse af deres parkeringsarealer. Konkret foreslås, at Kommunen udlægger en ny asfaltbelægning på parkeringspladsen mod, at Bjerringbro Idrætsplads overtager den fremtidige drift og vedligeholdelse.

   Ved større investeringer vil de selvejende institutioner dog altid kunne søge anlægstilskud hos Kultur- og Fritidsudvalget til medfinansiering af det pågældende projekt.

   Udgiften til ny asfaltslidlag på parkeringsanlægget ved Bjerringbro Idrætspark andrager ca. 400.000 kr. eksklusive moms. De 400.000 kr. vil i givet fald skulle finansieres af ”asfaltkontoen” på driften under politikområdet Trafik, der er på Teknisk Udvalgs budgetområde.

   Med hensyn til vintervedligeholdelse på selve parkeringsanlæggene foreslår Forvaltningen, at vintertjenesten fremover ikke betaler for snerydning og glatførebekæmpelse for nogen selvejende institution, idet Kommunens egne institutioner selv må afholde udgifter til vintervedligeholdelse indenfor eget budget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

   at de selvejende institutioner fremover selv forestår drift og vedligeholdelse af parkeringsarealer ved deres ejendomme,

   at der i den forbindelse forhandles med Bjerringbro Idrætspark om, at idrætsparken overtager den fremtidige drift og vedligeholdelse af parkeringsarealerne mod at Kommunen udlægger et nyt asfaltslidlag på parkeringspladsen,

   at udgiften til ny asfaltslidlag svarende til cirka 400.000 kr. eksklusive moms finansieres af ”asfaltkontoen” under politikområdet på Trafik på Teknisk Udvalgs driftsbudget, og

   at Kommunen fra vintersæsonen
   2017/2018 ikke foretager snerydning og glatførebekæmpelse for nogen af de selvejende institutioner, med mindre opgaven bestilles og betales af institutionen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Sagen udsættes med henblik på yderligere undersøgelser, f.eks. anden offentlig anvendelse af parkeringspladserne (skolebuskørsel mv.).

 • 6 Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Mødelisten blev godkendt.

 • 7 Oversigt over indkomne medarbejderforslag i perioden 3. oktober - 3. november 2016
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 9) proces- og aktivitetsplan for opsamling af forslag fra alle medarbejdere og udredningsarbejde gennem MED-systemet.

    

   Som et element i planen indgår etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.

    

   De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i Forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling.

    

   Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.

    

   Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det.

    

   Som supplement til ovennævnte proces for den egentlige sagsbehandling af forslagene, angiver proces- og aktivitetsplanen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned skal forelægges en samlet liste over indkomne medarbejderforslag til orientering. 

    

   Af bilag nr. 1 fremgår således en oversigt over de i alt 12 medarbejderforslag, der er indkommet i perioden 3. oktober – 3. november 2016.

    

   Det foreløbige resultat af udredningsarbejdet forelægges samlet for Byrådet på temamøde den 16. november 2016.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 3. oktober – 3. november 2016 til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 8 Behandling af medarbejderforslag - Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 9) proces- og aktivitetsplan for opsamling af forslag fra alle medarbejdere og udredningsarbejde gennem MED-systemet.

    

   Som et element i planen indgår etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.

    

   De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i Forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling.

    

   Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.

    

   Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det.

    

   Af bilag nr. 1 fremgår således et medarbejderforslag, der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

    

   Ud fra oversigten beslutter udvalget den videre håndtering af det enkelte forslag, herunder om der er ønske om, at Forvaltningen skal gå videre med at udarbejde en separat sagsfremstilling.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvorvidt det indkomne forslag giver anledning til, at der skal udarbejdes en separat sag til behandling i udvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at det indkomne forslag ikke giver anledning til, at der udarbejdes en separat sag til behandling i udvalget.

 • 9 Sammensætning af ansættelsesudvalg i forbindelse med besættelse af de sidste 10 lederstillinger i Viborg Kommune (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   I behandling af medarbejderforslag inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. oktober 2016, sag nr.  14, at Forvaltningen skulle udarbejde en separat orienteringssag om ansættelsesudvalg ved lederansættelser i Viborg Kommune.

    

   Af bilag nr. 1 fremgår sammensætning af ansættelsesudvalg i forbindelse med besættelse af de sidste 10 lederstillinger i Viborg Kommune.

    

   Ved 2. samtalerunde er der – foruden de i bilag nr. 1 nævnte personer – ofte deltagelse af en konsulent fra Personale og Organisation i forbindelse med anvendelse af profilanalyse.

    

   Der skal gøres opmærksom på, at der ved ansættelser ved folkeskolen, i daginstitutioner og ved dagplejen er krav om udtalelse/deltagelse af skole-/forældrebestyrelsen, jf. folkeskoleloven og dagtilbudsloven.

    

   Sammensætningen af ansættelsesudvalgene ved de 10 lederstillinger er foretaget ud fra et ønske om, at både relevante medarbejdere og ledere er repræsenteret. Ved opslag af hver enkelt lederstilling foretages en konkret vurdering af, hvorledes ansættelsesudvalget bedst muligt sammensættes, for at den rette kandidat til stillingen vil blive udvalgt.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Orienteringen tages til efterretning, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder Direktionen om at sætte fokus på størrelsen af ansættelsesudvalg. Der gives en tilsvarende orientering til Økonomi- og Erhvervsudvalget om 1 år.

 • 10 Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 63 - parkering til Løgstrup Skole
  • Sagsfremstilling

   Som en del af et projekt for om- og tilbygning til Løgstrup Skole vil Kommunen udvide den eksisterende parkeringsplads med 16 ekstra parkeringspladser. Projektet indebærer, at Kommunen anlægger parkering til skolen på et areal syd for skolen, som grænser op til en boligejendom på Skolegade 3. Da kommuneplanen i dag udlægger arealet til boligområde, kræver det, at kommuneplanen ændres, så arealet i stedet for udlægges til almen service.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 24. august 2016 (sag nr. 17) at fremlægge forslag til tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 1. september til den 26. oktober 2016.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Kommuneplantillægget er i bilag nr. 2.

    

   Forslag til tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2013 – 2025

   Med kommuneplantillægget justeres afgrænsningen mellem rammeområde LØGS.A1.01 og LØGS.B1.01. Arealet, hvor der ønskes etableret nye parkeringspladser, udlægges således til almen service ligesom det øvrige rammeområde for Løgstrup Skole.

    

   Den offentlige høring

   Der er ikke kommet høringssvar til forslaget til kommuneplantillæg.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget ikke har principiel betydning for Kommunen, og derfor kan vedtages endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at forslag til kommuneplantillæg nr. 63 vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 11 Igangsætning af planlægning for udvidelse af Grundfos, Bjerringbro.
  • Sagsfremstilling

    

   Grundfos i Bjerringbro har brug for at udvide sin udviklingsafdeling og at samle allerede eksisterende aktiviteter i et nyt hus, som de ønsker at bygge nordøst for deres nuværende bygninger. Grundfos har derfor anmodet om opstart af planlægningen for et nyt udviklingshus på ca. 9.500 m².

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.  Ansøgningen er i bilag nr. 2 og 3.

    

   Lokalplanområdet anvendes i dag dels til landbrugsformål, dels til parkeringsplads for medarbejderne ved Grundfos. De to eksisterende bygninger (Øst 2 og Øst 3) medtages i lokalplanen. Lokalplanområdet ligger højt i terrænet og bygningen forventes at blive synlig på lang afstand.

    

   Projektforslaget

   Grundfos ønsker - med baggrund i et ønske om at samle og udvide sin udviklingsafdeling - at etablere en ny bygning med et samlet bygningsareal på ca. 9.500 m². Selve bygningen forventes at rumme 3 fulde etager og afsluttes med en mindre penthouse på taget. Parkeringsarealet udvides betragteligt.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   De eksisterende bygninger i området er omfattet af Lokalplan E.023-2. Arealet, hvor der nu ønskes bygget, er i dag ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Forvaltningen vurderer derfor, at en realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan, idet det er et større byggeprojekt i kanten af det åbne land.

    

   Den del af lokalplanområdet, som ikke er omfattet af Lokalplan E.023-2, ligger i dag i landzone. Området overføres til byzone med den kommende lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til erhvervsområdet BBRO.E2.03.

    

   Indenfor rammeområdet må der etableres bebyggelse i op til 2 etager / max. højde: 12 m. Det ønskede byggeri ønskes bygget i op til 4 etager / max. højde 20 m. Det ønskede byggeri er dermed i strid med kommuneplanens rammebestemmelser og rammebestemmelserne skal derfor ændres. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.

    

   De øvrige rammebestemmelser for BBRO.E2.03 ændres ikke. Af samme grund lægges ikke op til en fordebat.

    

   Principper for planlægningen

   Området udlægges til administration og udviklingsaktiviteter, som har forsøgs- og unikaproduktion. Der gives mulighed for de terrænreguleringer, der er nødvendige for at kunne skabe tilstrækkeligt med forsinkelsesbassiner. Vejadgang forventes fortsat at foregå fra Poul Due Jensen Vej. Derudover tages stilling til beplantningen i området.

   Planlægningen forsøger at fremtidssikre virksomhedens arealer ved at medtage et større areal end nødvendigt for det aktuelle byggeri.

    

   I kommuneplantillægget foreslås at øge den tilladte bygningshøjde og det maksimale etageantal.

    

   Trafik

   En konsekvens af den ønskede bygningsmæssige udvidelse er, at der kommer en øget trafik på Poul Due Jensen Vej samt et øget parkeringsbehov, hvorfor parkeringspladsen udvides. Der udlægges mere end dobbelt så mange p-pladser, som der forlanges i forhold til kommuneplanens parkeringsnorm. Projektet bør bearbejdes, så det så vidt muligt sikres, at naboen ikke generes.

    

   Krydset vest for Øst 2 ønsker Grundfos omdannet til en rundkørsel i stedet for et 4 benet kryds med asymmetrisk vigepligt. Viborg Kommune har ikke afsat midler til en ny rundkørsel i anlægsbudgettet for de kommende år. Etablering af rundkørslen er hensigtsmæssig af både trafiksikkerhedsmæssige og trafikafviklingsmæssige grunde, men ikke nødvendigt for byggeriet.

    

   Regnvand

   Kortlægning og erfaringen viser, at der er betydelig risiko for oversvømmelse af den eksisterende fabrik i forbindelse med skybrud. Derfor samarbejder Grundfos og Viborg Kommune om at udarbejde et projekt for at reducere oversvømmelsesrisikoen. Nærværende byggeprojekt er ikke endnu tænkt sammen med de eksisterende regnvandsproblematikker, hvorfor det bearbejdes nærmere.

    

   Landskab

   Bygningen ønskes som nævnt etableret i 20 m højde / 4 etager. Der bliver udarbejdet visualiseringer for et belyse bygningens påvirkning på landskabet og for at vurdere højden på byggeriet i forhold til naboer og omgivelser. 

    

   I forbindelse med planlægningen skal der således ske en bearbejdning og tilpasning af projektforslaget, så byggehøjde, trafik- og regnvandsproblematikkerne afklares.

    

   Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

   Det konkrete projekt er vurderet i henhold til VVM-reglerne, og forvaltningen har vurderet, at det ikke er VVM-pligtigt.

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Grundfos forventes at afholde udgifterne til arkæologiske forundersøgelser, regnvandsforsinkelse, vejanlæg, byggeriet og parkeringsanlæg.


   Viborg Kommune forventes ikke at få nye driftsudgifter som følge af udvidelsen, idet bybusbetjeningen alligevel skal justeres. Grundfos forestår selv snerydning på parkeringspladserne i området.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til offentliggørelse                           Primo 2017

   Offentlig høring                                                 Primo/medio 2017

   Endelig vedtagelse                                            Medio/ultimo 2017

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,  

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 12 Frikommuneforsøg
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede på mødet den 13. april 2016 (sag nr. 9) at godkende frikommuneansøgningen ”Effektiv støtte til vækst”, som i fællesskab af kommunerne i Business Region Aarhus blev fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet den 28. april 2016.

    

   Ved brev af 10. oktober 2016 har social- og indenrigsminister Karen Ellemann meddelt, at Business Region Aarhus ikke er udvalgt som frikommunenetværk frem til 2020. I alt 43 netværk af kommuner havde ansøgt, og ministeren udpegede otte netværk med i alt 44 kommuner repræsenteret. Brevet fra ministeren fremgår af bilag nr. 1.

    

   Det første frikommuneforsøg, som Viborg Kommune deltog i fra 2012 til 2015, er i foråret 2016 blevet evalueret af BDO og Rambøll. Den samlede slutevaluering fremgår af bilag nr. 2, og en slutevaluering med fokus på resultaterne i Viborg Kommune fremgår af bilag nr. 3.

    

   Efter reglerne kan igangværende frikommuneforsøg løbe frem til 1. juli 2017, hvorefter forsøg, der hviler på dispensation, og som ikke er indarbejdet i ny generel lovgivning, må stoppes.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at orientering om Viborg Kommunes frikommuneforsøg tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 13 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg afdeling 135 - ansøgning om køb af grund samt tilsagn til opførelse af 70 almene ungdomsboliger i Viborg (skema A)
  • Sagsfremstilling

   Køb af grund

   Byrådet har den 31. august 2016 (sag nr. 32) besluttet at sælge en sokkelgrund på kaserneområdet til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg. Grunden ligger i tilknytning til de ungdomsboliger, som boligselskabet allerede har opført, og sælges med henblik på boligselskabets opførelse af femte og sidste etape af Camp Logos.

    

   Bestyrelsen for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har på sit møde 13. september 2016 godkendt købet med en købesum af 3.935.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag, svarende til den salgspris Byrådet har godkendt. Tillagt forventede omkostninger ved tinglysning er købesummen jf. skema A 3.996.000 kr.

    

   Til købesummen skal i henhold til skema A lægges 2.846.000 kr. til øvrige tilslutningsafgifter, hvorved den samlede grundudgift i projektet udgør 6.842.000 kr. Grundudgiften udgør herved 9,4 % af den samlede anskaffelsessum.

    

   Det fremgår af ovennævnte ejendomssag, at der i henhold til lokalplanen umiddelbart kun kan bygges i 4 etager. Forvaltningen har den 9. september 2016 meddelt boligselskabets rådgiver, at Kommunen vil være indstillet på at dispensere til 5 etager og max. 16 meters højde, hvilket er under lokalplantillæggets krav på max. 18 meters højde.

    

   Kvote og kommunal grundkapital

   Byrådet har ved beslutning af 31. august 2016 (sag nr. 9) bevilliget et rådighedsbeløb i 2017 på 7.285.000 kr. til almene ungdomsboliger på Camp Logos i Viborg til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til dækning af det kommunale grundkapitallån.

    

   Projektbeskrivelse, skema A

   Ved ansøgning af 30. september 2016 og med supplerende materiale modtaget den 13. oktober 2016 anmoder boligselskabet på vegne af afdeling 135 om køb af grund og tilsagn (skema A) til at opføre 70 ungdomsboliger beliggende på Camp Logos i Viborg. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1. 

    

   Projektet bliver på i alt 3.148 m² og opført i op til 5 etager fordelt på 4 bygninger, som sammen danner et intern gårdrum. Adgang til boligerne sker enten fra terræn eller fra altangange vendt ind mod gårdrummet.

    

   Et fokusområde i projektet har været at etablere mindre og dermed billigere boliger. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg vil derfor opføre 25 stk. et-værelsesboliger på 36 m², og 45 stk. to-værelsesboliger på 50 m². Boligselskabet forudser, at lejere af de 2-værelsesboliger vil fremleje det ene værelse, således de 2 beboer hver får deres eget værelse, men skal dele køkken og bad. Boligselskabet har positive erfaringer med denne model. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.

    

   Tilgængelighed

   For alle 70 boliger søger Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om Byrådets fravigelse til ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”, vedtaget af Byrådet den 23. april 2008 (sag nr. 114), med begrundelse i boligernes små størrelser.

    

   Anskaffelsessum og finansiering

   Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum i hele tusinder:

   3.148 m² bolig x 23.140 kr./m² (den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 72.845.000 kr.

    

   Med en anskaffelsessum på 72.818.000 kr. holder projektet sig lige under den maksimale tilladte anskaffelsessum. Endelig godkendelse af anskaffelsessummen gives efter afholdt licitation ved skema B. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf, bilag nr. 3.

    

   Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 7.282.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 72.818.000 kr.

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

    

     2 % beboerindskud

     1.456.000 kr.

   10 % kommunal grundkapital

     7.282.000 kr.

   88 % realkreditlån

   64.080.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum

   72.818.000 kr.

    

   Kommunegaranti

   Det er en forudsætning for tilsagnet, at Kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Långiver foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).

    

   Krav i henhold til støttebekendtgørelsen

   Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.

    

   Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 904 kr./m² for første driftsår, efter fradrag af ungdomsboligbidrag på 181 kr./m².

    

   Kommunen skal godtgøre Staten 20 % af udgifterne til ungdomsboligbidraget svarende til 114.000 kr. årligt i 2016-priser.

    

   Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 4.

    

   Lejeledighed

   Kommunalbestyrelsen skal underrette ressortministeriet, hvis der gives tilsagn til nye boliger, hvor det samlede antal ledige almene boliger i Kommunen overstiger 2 %. I oktober 2016 er ledighedsprocenten for Viborg Kommune som helhed 0,69 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden.

    

   Camp Logos er beliggende i Viborg Midtby, hvor der er 10 ledige almene familieboliger. Oversigt over ledige almene boliger i Viborg Midtby fremgår af bilag nr. 5.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om godkendelse af køb i afdeling 135 af sokkelgrund som anført i sagsfremstillingen for en købesum af 3.935.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag, godkendes,

    

   at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om tilsagn til opførelse af 70 almene ungdomsboliger i afdeling 135, beliggende på Camp Logos, Viborg (skema A), med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 72.818.000 kr. godkendes,

    

   at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 7.282.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,

    

   at udgiften på 7.282.000 kr. finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2017 til almene ungdomsboliger på Camp Logos i Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg,

    

   at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet,

    

   at den foreløbige årlige leje for boligerne på gennemsnitlig 904 kr./m² for første driftsår, godkendes,

    

   at Kommunen godtgør 20 % af Statens udgift til ungdomsboligbidraget, svarende til 114.000 kr. årligt i 2016-priser, og

    

   at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om fravigelse af ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri” for hele projektet, godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • 14 Salg til boligselskaber - reservationer - pris og vilkår
  • Sagsfremstilling

   Reservation generelt

   Efter den nuværende praksis kan de almene boligselskaber reservere kommunale grunde/storparceller til opførelse af almene boliger. Reservationerne er hidtil inden for kortere tid fulgt op af et køb og byggeri af almene boliger.

    

   I dag ser vi tilfælde med reservationer, der lægger beslag på kommunale grunde/storparceller, hvor der kunne være/er interesse for køb fra anden side.

    

   På den baggrund kan det overvejes at indføre reservationsregler, som evt. sætter begrænsninger på reservationer.

    

   Reservationsadgangen kan f.eks. begrænses til de grunde, der fremgår af boligprogrammet, som vedtages af Byrådet. Man kan også begrænse yderligere, så f.eks. reservation kun kan gælde for de grunde, der fremgår af boligprogrammet det løbende år samt de 2 efterfølgende år/det efterfølgende år. Det senest vedtagne boligprogram fremgår af bilag nr. 1. (Det bemærkes, at der i det nuværende boligprogram ikke altid henvises til en helt bestemt grund, men et område. Det kan dog oftest fastslås nærmere, hvilken grund, der må være tale om).

    

   Begrænsning af reservationsadgangen kan kombineres med, at det i forbindelse med boligprogramsagen afklares hvilke grunde, der skal udbydes og hvilke grunde Boligselskaberne skal kunne reservere, og Byrådet kan i forbindelse med vedtagelse af boligprogrammet fastsætte priserne, så man sikrer, at der ikke reserveres grunde, hvor det efterfølgende viser sig, at boligselskaberne ikke kan betale markedsprisen.

    

   Reservation, Fristruphøjvej og Asmild Mark

   Boligselskabet Viborg har aktuelt reserveret 2 parceller ved Fristruphøjvej, hvor der kan bygges hhv. 6-8 boliger og 8-12 boliger. Byrådet fastsatte priser for disse parceller den 17. juni 2015 (sag nr. 8), men parcellerne blev ikke udbudt p.g.a. Boligselskabets reservation. Disse parceller er ikke med i boligprogrammet. Der er nu forespørgsel på parcellerne fra anden side.

    

   Boligselskabet Viborg har også reserveret en storparcel ved Asmild Mark. I det aktuelle boligprogram har Boligselskabet ”kvote” til 26 boliger til denne grund. Boligselskabet er dog ikke i stand til at betale markedsprisen for grunden ved Asmild Mark. Derfor vil boligselskabet gerne bevare muligheden for at udnytte ”kvoten” på Fristruphøjvej i stedet, og derfor vil de gerne bevare reservationen af parcellerne på Fristruphøjvej med henblik på et snarligt køb – f.eks. på Byrådets møde i december. Storparcellen ved Asmild Mark bliver frigjort til salg til anden side og vil snarest kunne prisfastsættes (f.eks. på byrådsmødet i december) og udbydes.

    

   Aktuelt er der ikke reserveret andre byggemodnede grunde, men i boligprogrammet er nævnt påtænkte byggerier i Arnbjerg, så de vil være reserveret, når de er byggemodnet.

    

   Priser og vilkår

   Kommunen må som bekendt ikke sælge grunde til boligselskaber til en pris, der er under markedsprisen.

    

   Det er p.t. populært at opføre tæt/lavt byggeri – typisk rækkehuse. Ofte tillader lokalplanerne disse boliger opført i 1½ eller 2 plan. Efter byggelovgivningen kræver dette ikke elevator. Viborg Kommune har dog bestemt, at der ved alle almene boliger skal være elevator, hvis de er på mere end 1 plan (sikre tilgængelighed for handicappede m.fl.). Dette betyder, at boligselskaberne enten får et dyrere byggeri, fordi en elevator i sig selv er en omkostning og herudover optager plads, der ellers kunne være brugt til bolig, eller bliver nødt til at bygge i 1 plan, og derved får plads til færre boliger. Begge situationer gør det vanskeligere eller umuligt at betale en grundpris, som man kan få andre til at betale (markedsprisen).

    

   Hvis Byrådet ønsker at reducere dette problem, kan det f.eks. ske ved at:

   1. fjerne de særlige krav om tilgængelighed, der stilles ved almene boliger og således stille boligselskaber og andre mere ens.

    ”Tjeklisten for tilgængelighed m.v.” er en del af ”Handicappolitikken for Viborg Kommune”. Tjeklisten er udarbejdet i samarbejde med Handicaprådet, der skal inddrages, hvis listen ændres. I givet fald vil der således blive en efterfølgende politisk beslutning herom.

   Forvaltningen vil i givet fald primo 2017 forelægge forslag til gennemgang af listen.

   1. benytte planlovens mulighed for at bestemme i lokalplaner, at nærmere angivne arealer/grunde forbeholdes almene boliger, så markedsprisen afspejler dette.

    Når det i lokalplan er bestemt, at der skal være almene boliger, vil markedsprisen indrette sig herefter.

    

   Metoden kræver koordinering af lokalplanarbejdet og ”kvoter” til almene boliger, og der skal planlægges med en forholdsvis lang tidshorisont. Dette bevirker også, at metoden ikke er særligt fleksibel.

   Alternativet til de ovennævnte tiltag kan eksempelvis være at udbyde alle grunde/storparceller og henvise boligselskaberne til at købe de grunde/storparceller, som andre ikke har budt højere på – med risiko for, at de ender med slet ikke at få købt grunde, hvilket så også betyder, at der ikke bliver opført de almene boliger, som er forudsat i boligprogrammet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,

    

   om der skal indføres reservationsregler for almene boligselskaber, som sætter begrænsninger på reservationer,

    

   og i givet fald

    

   om reservationsadgangen skal begrænses til de grunde, der fremgår af boligprogrammet, som vedtages af Byrådet, eller

    

   om reservationsadgangen skal begrænses til kun at gælde for de grunde, der fremgår af boligprogrammet det løbende år samt de 2 efterfølgende år/det efterfølgende år, eller

    

   om reservationsadgangen skal begrænses på anden måde.

    

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   om Boligselskabet Viborg kan bevare reservationen af parcellerne på Fristruphøjvej med henblik på et snarligt køb.

    

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,

    

   om alle grunde/storparceller skal udbydes og sælges til højestbydende, eller

    

   om der skal gennemføres tiltag, der så vidt muligt kan sikre, at boligselskaberne kan købe grunde til markedspris,

    

   og i givet fald

    

   om Kommunen skal overveje og undersøge mulighederne for at fjerne de særlige krav om tilgængelighed, der stilles ved almene boliger og således stille boligselskaber og andre mere ens, eller

    

   om Kommunen skal benytte planlovens mulighed for at bestemme i lokalplaner, at nærmere angivne arealer/grunde forbeholdes almene boliger, så markedsprisen afspejler dette, eller

    

   om der skal gennemføres andre tiltag, der så vidt muligt kan sikre, at boligselskaberne kan købe grunde til markedspris.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at de 2 parceller på Fristruphøjvej udbydes nu, og

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget inviterer boligselskaberne til en drøftelse af den fremtidige praksis for reservationer mv.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • 15 Ledige kommunale ejendomme
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest den 11. maj 2016 (sag nr. 21) fået en statusorientering vedrørende ledige evt. salgbare kommunale ejendomme m.v.

    

   Udvalget besluttede,

    

   ”at stillingtagen til Sct. Mogensgade 18 A afventer en konkret sag om eventuel placering af et pilgrimscenter i ejendommen, herunder økonomi, tidshorisont, ejendomsmæglervurdering mv., og

    

   at de 4 ejendomme Gl. Tjelevej 1, Ørum, Vinkelvej 18 A-B, Viborg, Rødevej 2, Viborg og Skolen 2-4, Frederiks kan udgå af listen.”

    

   Status på ovennævnte beslutninger fremgår nedenfor, mens status vedr. øvrige ledige, evt. salgbare kommunale ejendomme fremgår af bilag nr. 1.

    

   Sct. Mogensgade 18 A (tidl. børnehave)

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. maj (sag nr. 21), at stillingtagen til Sct. Mogensgade 18 A skulle afvente en konkret sag om eventuel placering af et pilgrimscenter i ejendommen, herunder økonomi, tidshorisont, ejendomsmæglervurdering mv. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 24. august (sag nr. 28), at ejendommen Sct. Mogensgade 18 A skulle stilles vederlagsfrit til rådighed for Pilgrimscenteret og Hærvejssekretariatet i en udviklingsperiode (2017 og 2018).

    

   Gl. Tjelevej 1, Ørum
   Ejendommen var stillet til rådighed for flygtninge, men behovet er ikke længere til stede. Ejendommen er sat til salg.

    

   Vinkelvej 18 A-B, Viborg, Rødevej 2, Viborg, og Skolen 2-4, Frederiks

   Ejendommene er udgået af listen.

    

   Af bilag nr. 1 fremgår status pr. 4. november 2016 vedrørende:

   ·        Ejendomme, som er sat til salg

   ·        Ejendomme, som forberedes på salg

   ·        Ejendomme, som er solgt siden status på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. maj 2016

   ·        Ledige ejendomme, som afventer afklaringer mv.

   ·        Ejendomme, som ikke kan sælges, men evt. kan bruges til anden kommunal aktivitet

   ·        Ejendomme, som udgår af denne liste, da de ikke er ledige

    

   Forvaltningen foreslår, at 3 ejendomme udgår af oversigten i bilag 1, da ejendommene ikke længere er ledige.  Det drejer sig om Torvegade 10X i Bjerringbro, Sct. Mogens Gade 18 A, Viborg, og Jernbanegade 27, Hammershøj.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning, og

    

   at udvalget tager stilling til, om de 3 ejendomme Torvegade 10X i Bjerringbro, Sct. Mogens Gade 18 A, Viborg, og Jernbanegade 27, Hammershøj, skal udgå af listen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   Herudover besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at de 3 ejendomme Torvegade 10X i Bjerringbro, Sct. Mogens Gade 18 A, Viborg, og Jernbanegade 27, Hammershøj, udgår af listen.

 • 16 Viborg sport og event (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet behandlede en sag om Viborg Sport & Event på mødet den 16. december 2015 (sag nr. 36), hvor Byrådet besluttede at godkende planen for projektets videre forløb.

    

   På samme byrådsmøde besluttede Byrådet, at Viborg Kommune køber ejendommen ”Tinghallen” på Tingvej i Viborg (sag nr. 51).

    

   Til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget er udarbejdet et notat (bilag nr. 1), som kort beskriver status i sagen. Som supplement til notatet er i bilag nr. 2 de lejeaftaler, der er indgået mellem Viborg Kommune og Tinghallen a/s i forlængelse af Byrådets beslutninger på mødet 16. december 2015.

    

   Endvidere fremgår ”kulturregnskab” for 2014 og for 2015 af bilag nr. 3. Kulturregnskabet er udarbejdet af Tinghallen a/s’ revisor ”BDO, statsautoriseret revionsselskab” og er udarbejdet på den skabelon, som Tilsynet i sin tid godkendte for Tinghallens aflæggelse af regnskab for de kommunalt støttede kulturaktiviteter i Tinghallen a/s´ regi.

    

   Notat vedrørende vejunderføring eftersendes.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Inden mødet var der til Økonomi- og Erhvervsudvalget udsendt et notat vedrørende vejunderføring. Notatet kan ses som nyt bilag nr. 4.

    

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 17 Eventuel fortsat deltagelse i Enjoy Limfjorden
  • Sagsfremstilling

   Holstebro, Struer, Lemvig, Morsø, Skive og Viborg kommuner driver det fælles turistdestinationsprojekt, Enjoy Limfjorden, med fokus på at udvikle turismen og skabe mersalg langs Limfjorden. Turistdestinationsprojektet omkring Limfjorden er et af de tre turistdestinationssamarbejder, som VisitViborg indgår i. De øvrige er samarbejderne omkring hhv. Hærvejen og Gudenåen.

    

   Byrådet besluttede den 19. november 2014 (sag nr. 10) at yde tilskud til turistdestinationssamarbejdet Enjoy Limfjorden på 200.000 kr. årligt i 2015 og 2016, og besluttede ved samme lejlighed at tilskuddet skulle være tidsbegrænset på 2 år, idet der skulle foreligge en effektvurdering af samarbejdet som grundlag for en evt. permanentgørelse af tilskuddet.

    

   Hver deltagende kommune betaler 200.000 kr. årligt som et basis driftstilskud til Enjoy Limfjorden. Herudover bidrager de enkelte turismeorganisationer, som VisitViborg, med midler til markedsføring. I VisitViborgs tilfælde er tilskuddet til markedsføring på 50.000 kr. om året. Hertil skal lægges et ikke opgjort antal arbejdstimer til samarbejdet.

    

   Turistcheferne i de deltagende kommuner koordinerer arbejdet gennem en styregruppe. Styregruppen ledes af en repræsentant fra direktionen i Struer Kommune, der administrerer økonomi m.v. for indsatsen.

    

   For politisk at forankre Enjoy Limfjordens indsats, er der nedsat en politisk følgegruppe. Byrådsmedlem Anna Margrethe Engbæk Schmidt er Viborg Kommunes repræsentant i følgegruppen.

    

   Effektvurdering af samarbejdet

   Der er ikke udarbejdet analyser, som påpeger direkte økonomiske effekter af samarbejdet om Enjoy Limfjorden. Til gengæld findes der en række nøgletal:

    

   Enjoy Limfjorden er, målt på overnatninger, Danmarks 7. største destination med over 2,3 millioner overnatninger om året. Destinationen oplever en årlig fremgang på cirka 5 % i antallet af overnatninger og i turismeomsætningen fra de besøgende gæster, viser tal fra VisitDenmark og Danmarks Statistik. De udenlandske gæster i Limfjordsområdet kommer hovedsageligt fra Tyskland og Norge, og cirka 49 procent af overnatningerne udgøres af udenlandske gæster. Se flere tal i bilag nr. 1.

    

   For bidraget på 200.000 kr. om året får VisitViborg adgang til en række fælles tiltag så som: Fælles oplevelsesbookingplatform, uddannelse af lokale turismevirksomheder, fælles markedsføringskampagner i ind- og udland, presseture, messedeltagelse m.v. Se specifikation i bilag nr. 2.

    

   VisitViborgs vurdering af samarbejdet i Enjoy Limfjorden

   VisitViborg har lagt mange arbejdstimer i partnerskabet for at få størst muligt udbytte af samarbejdet.

    

   Det, der ifølge VisitViborg har givet størst udbytte til Viborg-egnen, er bl.a.:

   ·         En udvidet markedsføring, som gør Viborg Kommune mere synlig for gæster.

   ·         Kompetenceudvikling i form af kurser for såvel visitorganisationernes medarbejdere som øvrige aktører

   ·         Stordriftsfordele som giver VisitViborg mulighed for at markedsføre Viborg Kommune yderligere på de udvalgte markeder

    

   VisitViborg vurderer, at de øvrige 5 kommuner i samarbejdet har en række lighedspunkter, som Viborg Kommune ikke deler. Viborg Kommune har med relativt begrænset kyststrækning ikke den samme fokus på sommerhusudlejning, som de øvrige 5 kommuner. Det samme gør sig gældende for fokus på fødevarer og i særdeleshed havne.

    

   Endelig er Morsø Kommune en del af Business Region Nordjylland, Viborg Kommune af Business Region Aarhus, mens de øvrige 4 kommuner er en del af Business Region Midt Vest.

    

   Forvaltningen har spurgt VisitViborg, om VisitViborg vil overtage Viborg Kommunes medfinansieringsforpligtelse i Enjoy Limfjorden på 200.000 kr. om året, såfremt Viborg Kommune ikke længere vil medfinansiere initiativet.

    

   Emnet er drøftet i VisitViborgs forretningsudvalg oktober 2016. Forretningsudvalget udtaler:

    

   ”Turistforeningen for Viborg & Omegn / VisitViborg har i de seneste to år lagt meget arbejde og økonomi i partnerskabet Enjoy Limfjorden. Det har givet konkret fordel på drift og øget markedsføring samt kompetenceudvikling i forhold til turismeaktører på Viborg-egnen.

    

   Det er imidlertid ikke muligt for Turistforeningen for Viborg & Omegn / VisitViborg at påtage sig administrationen på kr. 200.000 oveni den udgift, vi i forvejen har i forbindelse med samarbejdet. Rent økonomisk fordi vi allerede er varslet en beskæring at bidrag til turismefremmearbejdet i 2017 og de efterfølgende to år. Rent principielt fordi partnerskabet er mellem kommuner og ikke visitorganisationer.

    

   Turistforeningen for Viborg & Omegn / VisitViborg anser et fortsat samarbejde som et vigtigt bidrag til den fælles markedsføring af destinationen og håber, at Viborg Kommune ligesom de andre involverede kommuner fortsat bakker op om samarbejdet i Enjoy Limfjorden. Vi vil selvfølgelig fortsat bidrage på samme niveau som hidtil.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at tilskuddet til turistdestinationssamarbejdet Enjoy Limfjorden gøres permanent,

   at der i så fald gives en bevilling på 200.000 kr. i 2017-2020 (hvorefter deltagelse igen vurderes) til politikområdet ”Politisk organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet ’Enjoy Limfjorden’, og

   at udgiften i 2017-2020 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at tilskuddet til turistdestinationssamarbejdet Enjoy Limfjorden ikke gøres permanent.

 • 18 Høring vedr. udmøntning af budget på skoleområdet
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandler sagen på sit møde den 15. november 2016 med følgende dagsordenstekst:

    

   ”I forbindelse med det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016 blev det besluttet at styrke skoleområdet med 24 mio. kr. 2 mio. kr. blev øremærket konvertering af understøttende undervisning til to-læreordninger, mens udmøntningen af de resterende 22 mio. kr. blev betinget af udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel.

    

   Byrådet besluttede den 12-10-2016 (sag 2), at udarbejdelsen af en ny ressourcetildelingsmodel sker i 2 tempi, henholdsvis en model, der træder i kraft 01-01-2017, hvor 11,6 mio. kr. fordeles efter socioøkonomiske faktorer og 10,4 mio. kr. fordeles efter elevtal, og en endelig model, der træder i kraft den 01-01-2018, som tager højde for alle betingelserne i budgetforliget.

    

   Modellen for udmøntningen af de 22 mio. kr., der skal træde i kraft den 01-01-2017, har jf. beslutningen i Byrådet den 12-10-2016 været i høring i bestyrelser og MED udvalg i perioden 13-10-2013 til 04-11-2016.

    

   Hovedkonklusionerne fra høringssvarene er:

    

   • De fleste skoler anerkender, at socioøkonomiske faktorer skal vægte i en ny tildelingsmodel, men at den endelige model skal være mere præcis end den model, der lægger til grund for fordelingen af de 22 mio. kr.
   • Et flertal af skoler peger på, at de socioøkonomiske faktorer i forhold til fordelingen af de 22 mio. kr. pr. 01-01-2017 skal gælde alle 22 mio. kr. og gerne med større vægt end faktor 1.
   • Enkelte skoler peger derudover på, at en omfordeling på baggrund af socioøkonomiske faktorer ikke løser udfordringen med, at der generelt set er for få midler til, at skolerne i Viborg Kommune kan løse den opgave, der forventes af dem.
   • Enkelte skoler peger desuden på, at eksklusionsafgiften fremadrettet skal nedsættes.

    

   Der kan findes et sammendrag af høringssvarene i bilag 1 og alle høringssvarene er samlet i bilag 2.

    

   Chris Rævsgaard Hansen deltager i behandlingen af sagen.

    

    

   BILAG

   1

   Åben

   Sammendrag af høringssvar

   406781/16

   2

   Åben

   Høringssvar

   405482/16

    

    

   INDSTILLING

   Direktøren for Børn & Unge foreslår,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om de indkomne høringssvar giver anledning til at ændre beslutningen om at udmønte 22 mio. kr. til skoleområdet således, at 11,6 mio. kr. fordeles efter socioøkonomiske faktorer og 10,4 mio. kr. fordeles efter elevtal jf. Byrådets beslutning den 12-10-2016 sag 2, med henblik på indstilling til Byrådet.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget vil foreligge til mødet i dag.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Der var inden mødet udsendt følgende beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 15. november 2016:

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at udmøntningen af de 22 mio. kr. til skoleområdet – på baggrund af de indkomne høringssvar - fordeles efter følgende kriterier:

    

   ·         11,6 mio. kr. fordeles efter socioøkonomiske faktorer, (faktor5), og

    

   ·         10,4 mio. kr. fordeles efter elevtal.

    

   Stine Damborg tilkendegiver, at hun ønsker at udmøntningen af de 22 mio. kr. til skoleområdet fortsat fordeles som besluttet af Byrådet den 12. oktober 2016 (sag 2).

    

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Torsten Nielsen og Peter Juhl tilkendegiver, at de ønsker at udmøntningen af de 22 mio. kr. til skoleområdet fortsat fordeles som besluttet af Byrådet den 12. oktober 2016 (sag 2).

 • 19 Kommissorium for udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   I forbindelse med det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, blev det besluttet at styrke skoleområdet med 24 mio. kr.

    

   2 mio. kr. blev øremærket konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordninger, mens udmøntningen af de resterende 22 mio. kr. blev betinget af udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel.

    

   Byrådet besluttede på mødet den 12-10-2016, at udmøntningen af de 22 mio. kr. sker pr. 01-01-2017, men at en endelig ny ressourcetildelingsmodel først skal træde i kraft den 01-01-2018.

    

   Principper

   Den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet skal jf. budgetforliget:

   • baseres på en grundig analyse af, hvordan resurserne til de enkelte skoler fordeles mere retfærdig end i dag og på en måde, så fremtidige udsving i elevtal på den enkelte skole ikke fordrer særlige tildelinger.
   • tage udgangspunkt i en tildeling pr. skole, pr. klasse i grundskole, mellemtrin og overbygning samt pr. elever.
   • tage hensyn til socioøkonomiske forhold i det enkelte skoledistrikt, så resursetildelingen sker ud fra større hensyntagen til kommunens forskelligheder.
   • udvikles i et samarbejde med personale og forældre.

    

   Det foreslås at tildelingsmodellen ligeledes skal bygge på den tidligere models principper om, at:

   • være administrativ enkel, gennemskuelig og forudsigelig
   • sikre, at alle skoler kan løse deres opgave
   • bygge på princippet om forbundne kar

    

   Herudover foreslås det, at den nye tildelingsmodel skal indeholde principper for, hvilke opgaver, der skal løses for centrale og decentrale midler, herunder finansiering af specialtilbud og basisundervisning for flersprogede.

    

   Inddragelse

   I forbindelse med udarbejdelsen af analysen nedsættes der en arbejdsgruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Arbejdsgruppen vil udarbejde en række modeller. Modellerne kvalificeres på en workshop med bestyrelser og MED udvalg.

    

   Økonomi

   I forbindelse med analysen kan der blive behov for at hente ekstern bistand og/eller købe adgang til data. Dette kan beløbes sig til ca. 300.000 kr.

    

   Tidsplan

   Med udgangspunkt i, at skolerne skal kende principperne for, hvordan økonomien tildeles, inden de planlægger næste skoleår, skal en ny ressourcetildelingsmodel være besluttet i Byrådet senest 19-04-2017.

    

   Forslag til kommissorium for udarbejdelse af en ny ressourcetildelingsmodel indeholdende baggrunden for og formålet med at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel, principperne for en ny model, projektorganisering, økonomi og detaljeret tidsplan kan findes i bilag 1.

    

   Den gældende ressourcetildelingsmodel kan findes i bilag 2.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i behandlingen af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og godkender indholdet i kommissoriet for udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel (bilag 1) med henblik på indstilling til Byrådet.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-11-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at modellerne indgår i dialogmødet med skolerne den 30. januar 2017

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller med ovenstående tilføjelse herefter til Byrådet

    

   at kommissoriet for udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, jf. sagens bilag 1, godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

 • 20 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014-2018
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i ”Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune”. Tillægget er endeligt vedtaget af Byrådet den 21. september 2016 (sag nr. 11).

    

   Tillægget vedrører omlægning fra fælles- til separatkloak i Skringstrup, etablering af rensedam med tilhørende spildevandsledninger samt etablering af trykledning med tilknyttede spildevandsanlæg til overførsel af spildevand til Skals Renseanlæg.

    

   Baggrund

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i ”Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014-2018”, kan erhverves. Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

   ·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan,  

   ·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   Udover endelig vedtagelse af ”Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014-2018” vil ovenstående være opfyldt, såfremt Byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget ”Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014 – 2018”. Det drejer sig om:

   ·           Omlægning af fælleskloakeret område i Skringstrup til separatkloak,

   ·           Etablering af rensedam med tilhørende spildevandsledninger,

   ·           Etablering af trykledning med tilknyttede spildevandsanlæg til overførsel af spildevand til Skals Renseanlæg.

    

   Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.

    

   Forvaltningens vurdering

   Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i ”Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014 – 2018” kan realiseres.

    

   Alternativ til en overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler samt mindske antallet af sager, der skal forelægges Byrådet.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-11-2016

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Claus Clausen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

   Martin Sanderhoff og Claus Clausen var fraværende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 21 Afslutning af anlæg over 2 mio. kr.
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Følgende under anlæg Forsyningsområdet er nu afsluttet.

    

   Sted nr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

    

    

   t.kr.

   t.kr.

   (+) merforbrug (-) mindreforbrug

   163203

   Undergrundscontainere for papir, pap og glas

   8.244

   8.240

   -4

   165535

   Opgradering/udbygning af genbrugsstationer

   7.294

   8.636

   1.342

   165546

   Etablering af ny genbrugsstation Møldrup

   5.092

   -722

   3.204

   0

   -1888

   722

   I alt

   Afsluttede anlæg

   19.908

   20.080

   172

    

    

   Forklaringer til afvigelser:

    

   163203: Anlægsregnskabet viser en mindreudgift på i alt 4 t.kr.

   Anlægget er gennemført med en mindre afvigelse

    

   165535: Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 1.342 t.kr.

   Forklaring: Der har været øgede krav fra myndigheden til etablering af tilkørselsforhold, herunder vendepladser, samt afvandingsbassin med deraf følgende ekstra jordkøb. Der har desuden været ekstraudgifter til jordbundssikring

    

   165546: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.888 t.kr. på udgiftssiden og et merforbrug på 722 t.kr. på indtægtssiden. Samet giver det på anlægget en mindreudgift på 1.166 t.kr.

   Forklaring: Det er det forventede anlægsbeløb ud fra rådgivers erfaring, der har dannet grundlag for det indstillede budget. Udbud af opgaven har dog vist en lavere anlægspris.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de ovenfor nævnte anlægsregnskaber godkendes

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-11-2016

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Claus Clausen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de ovenfor nævnte anlægsregnskaber godkendes.

    

   Martin Sanderhoff og Claus Clausen var fraværende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 22 Etablering af "Løgstrup Aktivitetspark 2,0" (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen i møde 28. oktober 2015, sag nr. 6, hvor udvalget besluttede at bevilge yderligere 300.000 kr. til realiseringen af projektet ”Løgstrup Aktivitetspark”, som er et projekt, hvor den eksisterende Løgstrup Aktivitetspark gennemrenoveres og fornyes med en hel række aktivitetsområder. Kultur- og Fritidsudvalget havde i møde 30. april 2015, sag nr. 1, bevilget 200.000 kr. til projektet, således at den samlede tilskudssum udgør 500.000 kr.

    

   Det bemærkes, at bevillingen på 200.000 kr. fra mødet 30. april 2015 er en anlægsbevilling frigivet af Byrådet og at tilskud på 300.000 kr. er bevilget af Kultur- og Fritidsudvalget og finansieres af udvalgets driftsrammer.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget forudsatte, at projektet realiseres i sit fulde omfang. Samtidig besluttede udvalget at godkende, at da Viborg Kommune er grundejer på arealet, hvor aktivitetsparken ligger, godkendes, at Viborg Kommune er bygherre på projektet under forudsætning af, at styregruppen bag projektet selv står for realisering af projektet indenfor de givne budgetrammer og i samarbejde med Kultur, Service & Events. Den valgte model indebærer fordele for projektet i forhold til moms på anlægsudgifterne. Det bemærkes i den forbindelse, at det derfor er Viborg Kommune, der aflægger særskilte regnskaber overfor LAG og Lokale- og Anlægsfonden.

    

   Der foreligger nu endelig finansieringsplan for projektet. Denne beskrives nedenfor og ansøgningen, som også var vedhæftet sagen som bilag til mødet den 28. oktober 2015 vedlægges sagen som bilag.

    

   Projektets samlede anlægsudgift udgør 2.494.000 kr. og af budgettet fremgår, at finansieringen tilvejebringes således:

    

   Indtægter

   Brutto

   Netto – efter fradrag for fondsmoms (17,5 %)

   Viborg Kommune, mindre anlæg

   200.000

   200.000

   Viborg Kommune, ikke forbrugte midler

   300.000

   300.000

   Nordeafonden

   50.000

   42.553

   Boligselskabet, Sct. Jørgen

   75.000

   63.830

   Anders Brøndums Fond

   200.000

   170.213

   Andelskassen og Sparekassen Skals Fonden

   60.000

   51.064

   DBU-Nordeafonden

   250.000

   212.766

   LAG Skive-viborg

   162.500

   162.500

   Lokale- og Anlægsfonden

   280.000

   280.000

   Lokalt indsamlede midler

   816.500

   816.500

   Løgstrup G&IF

   100.000

   85.106

   Samlede indtægter

   2.494.000

   2.384.532

    

   Den andel af indtægten, der skal afløftes som tilskudsmoms (17,5 % af bidrag fra en række fonde m.fl.) beløber sig til 109.468 kr.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 12. oktober 2016 sag fra Kultur- og Fritidsudvalget vedr. momsafløftning af ”fondsmoms” i forbindelse med projekter med ekstern finansiering. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at institutioner informeres om, at de fremover skal være opmærksomme på at tage højde for den i sagen beskrevne momsproblematik, når der indgå ekstern finansiering og at problemstilling vedr. finansieringen af ”fondsmomsen” på 17,5 % af indtægter fra fonde m.fl. som udgangspunkt løses indenfor det pågældende projekts eget budget.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere drøftet problemstillingen i forhold til allerede godkendte projekter og udvalget tilkendegav her, at udvalget er indstillet på at medvirke til løsning af problemstilling vedr. mindreindtægter som følge af afløftning af fondsmoms ved regnskabsafslutningen af projekter, hvor bevilling er givet inden udgangen af 2015. Denne problemstilling er således aktuel i det konkrete projekt.

    

   Projektets samlede anlægsbudget er budgetteret til 2.494.000 kr. og forvaltningen vil i samarbejde med initiativtagerne arbejde for at reducere anlægsudgiften mest muligt med henblik på at finansiere det beløb, der afløftes til fondsmoms, som er beregnet til 109.438 kr.

   Det bemærkes, at projektet realiseres i perioden fra oktober 2016 til foråret 2017 og det vurderes, at anlægsudgifter og anlægsindtægter fordeles således i forhold til budget 2016 og budget 2017:

    

   Budgetår

   2016

   2017

   Total

   Anlægsudfgift

   831.000

   1.663.000

   2.494.000

   Anlægsindtægt

   -1.801.000

   -693.000

   -2.494.000

   Sum netto

   -970.000

   970.000

   0

    

    

   I forhold til projektets realisering er der i henhold til kommunens regulativ for økonomistyring behov for, at der til projektet frigives såvel anlægsudgiftsbevilling som anlægsindtægtsbevilling til projektet.

    

   Det foreslås derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at der frigives en samlet anlægsudgiftsbevilling på 2.294.000 kr. idet 200.000 kr. (2.494.000-2.294.000 kr.) svarer til det tidligere bevilgede anlægstilskud fra puljen til mindre anlægsprojekter indenfor kultur- og fritidsområdet samt en anlægsindtægtsbevilling på 2.294.000 kr.”

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur-og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at projektet godkendes,

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark” forhøjes med 2.294.000 kr. med rådighedsbeløb på 631.000 kr. i 2016 og rådighedsbeløb på 1.663.000 kr. i 2017,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.294.000 kr. til kontoen ”Projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark” med rådighedsbeløb på 1.801.000 kr. i 2016 og 693.000 kr. i 2017,

    

   at rådighedsbeløbet (nettoindtægt) på netto 970.000 kr. i 2016 tillægges kassebeholdningen og at rådighedsbeløbet (nettoudgift) på netto 970.000 kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2016

   Fraværende: Stine Damborg

   Kultur-og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at projektet godkendes,

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark” forhøjes med 2.294.000 kr. med rådighedsbeløb på 631.000 kr. i 2016 og rådighedsbeløb på 1.663.000 kr. i 2017,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.294.000 kr. til kontoen ”Projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark” med rådighedsbeløb på 1.801.000 kr. i 2016 og 693.000 kr. i 2017,

    

   at rådighedsbeløbet (nettoindtægt) på netto 970.000 kr. i 2016 tillægges kassebeholdningen og at rådighedsbeløbet (nettoudgift) på netto 970.000 kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen.

    

   Gudrun Bjerregaard deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

 • 23 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2016 i Kultur - og Fritidsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til mere end 2. mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2. mio. kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   For følgende projekter under Kultur – og Fritidsudvalget er regnskabet nu afsluttet

    

   Beløb anført i hele 1.000 kr.

   (+ = merforbrug)

    

   Sted nr.

   Projekt

   Bevilling

   Forbrug