Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 12-10-2016

Referat

Afbud fra Mads Panny. Peter Juhl var fraværende i tidsrummet kl. 12.00-13.05 og deltog ikke i behandlingen af sagerne nr. 20-28 og 30-34. Nina Hygum forlod mødet kl. 14.00 efter behandling af sagerne nr. 1-37.

 • 1 Orientering om revisionsplan 2016
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på deres møde den 24. august 2016 (sag nr. 2) at invitere Viborg Kommunes revisor, BDO, til en præsentation af revisionsplan for 2016. BDO kommer til stede kl. 8.30 – 9.00.

    

   Program for mødet:

    

   1. Orientering om revisionsplanen for 2016

   2. Prioritering af emner til forvaltningsrevisionen for 2016 og 2017

    

   Punkt 2 omhandler den årlige forvaltningsrevision. Det er et krav, at revisor udover den årlige finansielle revision, foretager en forvaltningsrevision – også kaldet en økonomisk-kritisk revision. Forvaltningsrevisionen har til formål at sikre, at de offentlige midler anvendes på en hensigtsmæssig måde. Der er i aftalen med BDO inkluderet gennemgang af et emne under forvaltningsrevisionen pr. år.

    

   Der er tre forslag til emner til forvaltningsrevisionen, hvoraf Økonomi- og Erhvervsudvalget kan udvælge to (et til 2016 og et til 2017) på baggrund af en nærmere orientering fra BDO på mødet.

    

   De tre forslag er:

   A) Styring af det specialiserede voksenområde

   B) Kommunens investering i indsats for bedre resultater og færre udgifter

   C) Overordnet screening af kontrolbud for Park & Vejservice

    

   Fra BDO deltager Ida Jensen og Jan Hansen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at orienteringen om revisionsplanen for 2016 tages til efterretning, og

    

   at der tages stilling til hvilke emner der udpeges til forvaltningsrevision for hhv. 2016 og 2017.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen om revisionsplanen for 2016 til efterretning.

    

   Herudover udpeger Økonomi- og Erhvervsudvalget følgende emner til forvaltningsrevision:

    

   ·         2016: Styring af det specialiserede voksenområde

   ·         2017: Kommunens investering i indsats for bedre resultater og færre udgifter

   ·         2018: Overordnet screening af kontrolbud for Park & Vejservice

    

 • 2 Centralisering af dele af administrationen på dagtilbud og skoler: Opgavelister og modeller for opgaveløsning
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 7) kommissorium for centralisering af dele af administrationen på dagtilbud og skoler. Med centraliseringen skal der realiseres effektiviseringer på 3,7 mio. kr.: 1,3 mio. kr. på dagtilbud og 2,4 mio.kr. på skoler. Beslutningen blev truffet på baggrund af KLK-rapporten, som blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 11. maj 2016 (sag nr. 1).

    

   I rapporten konkluderes blandt andet følgende:

   Endvidere er det KLK’s vurdering, at der kan realiseres et økonomisk potentiale på 1,3 mio. kr. på dagtilbudsområdet ved at samle og professionalisere administrationen. For at sikre en sammenhæng i administrationen på dagtilbudsområdet bør samlingen af administrationen ses både i sammenhæng med administrationen på skoleområdet og med den del af administrationen på dagtilbudsområdet, som i dag foregår centralt i Børn & Unges sekretariat.

    

   I budgetforliget den 2. september 2016 indgår endvidere at:

   Der igangsættes en analyse over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver uden sammenlægning af skoler. Eventuelle effektiviseringer overføres til undervisningsdelen. Og forbliver på skoleområdet.”

    

   På baggrund af kommissoriet er der nedsat to arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter for dagtilbud og skoler samt fra Økonomi- og Personalestaben, som har kortlagt de administrative opgaver i skoler og dagtilbud og estimeret deres tidsforbrug. På baggrund heraf har projektgruppen udarbejdet modeller for, hvordan de administrative opgaver kan løses decentralt/centralt, således at den vedtagne besparelse på 3,7 mio. kr. kan realiseres. Modellerne fremgår af bilag nr. 1. I projektgruppen indgik ledelsesrepræsentanter for dagtilbud og skoler og repræsentanter for Økonomi- og Personalestaben. Chefgruppen i B&U har fungeret som styregruppe.

    

   Et vigtigt opmærksomhedspunkt i arbejdet med at kortlægge de administrative opgaver og estimere det tilhørende ressourceforbrug har været, at der for begge områder skal sikres en organisering af den administrative opgaveløsning, så den bedst understøtter de pædagogiske og didaktiske kerneopgaver.

    

   Det nuværende udgangspunkt for løsningen af administrative opgaver i dagtilbud og skoler er forskelligt. Dagtilbud er organiseret semi-centraliseret i fem områder, mens de 27 skoler er organiseret decentralt, og hver især varetager deres administrative opgaver.

    

   Hvor de administrative opgaver på dagtilbud allerede i dag er fysisk adskilt fra arbejdet i børnehusene, har det på skoleområdet været nødvendigt at tage stilling til, hvilke opgaver der med fordel kan fjernes fra det daglige arbejde på skolerne. Dette er angivet i forbindelse med opgavelisten i bilag nr. 2.

    

   I KLK-rapporten er det anført, at centraliseringen af administration bør ses i sammenhæng med de opgaver, som Sekretariatet løser for dagtilbud. Disse opgaver er beskrevet i bilag nr. 3.

    

   Med hensyn til organiseringen af opgaveløsningen besluttede Økonomi- og erhvervsudvalget på mødet den 8. juni, at der skal indgå en model, hvor administrative opgaver løses på flere skoler. Det indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget i dag beslutter, hvilken af de følgende seks modeller for opgaveløsningen, der skal arbejdes videre med. Der er foretaget en vurdering af, hvordan de forskellige modeller kan gennemføres. Modellerne er herunder oplistet i forhold til, hvor effektiviseringspotentialet vurderes lettest at realisere, med det letteste først. Fordele og ulemper ved modellerne er beskrevet i bilag nr. 1.

    

   1. Samling i Sekretariatet og netværksdannelse på skolerne

   2. Samling i Sekretariatet

   3.a Samling på områdekontorerne og netværksdannelse på skolerne

   3.aa Samling på områdekontorerne

   3.b Samling og specialisering på områdekontorerne og netværksdannelse på skolerne

   3.bb Samling og specialisering på områdekontorerne

    

   På skoleområdet anslås det, at der i dag bruges cirka otte årsværk til at løse de opgaver, som arbejdsgruppen vurderer kan centraliseres. Det anslås, at en centralisering af disse opgaver som beskrevet i model 1 og 2 vil betyde en effektivisering på cirka to årsværk svarende til 0,8 mio.kr. Derudover skønnes det, at der bruges ca. 55 årsværk på at løse de arbejdsopgaver, som arbejdsgruppen vurderer løses mest effektivt decentralt på skolerne. På den baggrund vurderes det, at besparelsen ikke kan realiseres udelukkende ved at samle opgaverne, men at der også må effektiviseres decentralt svarende til cirka fire årsværk (1,6 mio.kr.).

    

   På dagtilbud løses de administrative opgaver af cirka otte årsværk. Det forventes, at en centralisering som i model 1 og 2 kan medføre den vedtagne effektivisering på 1,3 mio.kr. svarende til cirka tre årsværk.

    

   Fælles-MED B&U har på sit møde den 20. september 2016 drøftet sagen, og medarbejderrepræsentanterne udtaler:

   • ”Opmærksomhed på, at der er rigtigt meget personale involveret i processen.
   • Mangler der en administrativ medarbejder på en skole, vil andre medarbejdergrupper skulle løse nogle administrative opgaver, da alle administrative opgaver ikke kan flyttes fra skolen.
   • God idé at centralisere på Dagtilbudsområdet. Opnår stærkere fagligt fællesskab.  Opbakning til KLK-rapportens anbefalinger på Dagtilbudsområdet for at realisere besparelsen på 1,3 mio.kr.
   • Der går kultur tabt ved at centralisere.
   • Udfordring at få plads på Rådhusets 3. etage til flere medarbejdere.”            

    

   På dagens møde indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget vælger modellen for, hvordan løsningen af de administrative opgaver skal organiseres. Inden modellen kan implementeres, og de nødvendige personalereduktioner kan iværksættes, skal der blandt andet udarbejdes beskrivelser af arbejdsgange og stillingsindhold. Det forventes ikke, at reduktionen kan realiseres udelukkende ved naturlig afgang og omplacering, og der kan være op til seks måneders opsigelsesvarsel. Gennemførelsen af den ændrede organisering vil derfor få under halvårsvirkning i 2017, og reduktionen realiseres indtil modellens ikrafttræden med en rammereduktion, inden der foretages ressourcetildeling til skolerne.

    

   I henhold til beslutning ved budgetforliget om yderligere effektiviseringer på administrative opgaver indstilles det, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvilke forhold analysen over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver skal belyse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, hvilken model for organisering af opgaveløsning, der skal realiseres, og

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvilke forhold analysen over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver skal belyse.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at valg af ny model for organisering af opgaveløsning af administrationen på dagtilbud og skoler udsættes og stillingtagen indgår i drøftelserne om fremtidens folkeskole, og

    

   at igangsætning af analysen over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver afventer en drøftelse i forligskredsen på baggrund af et statusnotat fra Forvaltningen.

    

 • 3 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af august 2016
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2016 pr. 31. august 2016 – der beskrives nærmere i bilag nr. 1 - kan danne grundlag for en gennemgang på mødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31.

   august 2016.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Sagen blev drøftet.

    

 • 4 Forslag til effektiviseringer og ændrede åbningstider i Borgerservice
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen på sit møde den 14. september 2016 med følgende dagsordenstekst og beslutning:

    

   Den første fællesoffentlige digitaliseringsaftale mellem staten og kommunerne, blev udrullet i årene 2013-2015 efter den såkaldte Bølgeplan. Bølgeplanen beskrev både tidsplan og de udvalgte områder, som blev udlagt til selvbetjening.

    

   I forbindelse med implementeringen af ovennævnte Bølgeplan, anslog KL de økonomiske besparelser, man kunne forvente i forbindelse med den øgede selvbetjening. Som direkte konsekvens heraf blev en besparelse på 3,9 mio. kr. realiseret ud af et forventet forbrug i 2013 på 15.821.677 kr. Dette medførte en reduktion på 24 % i Borgerservice, som ved udgangen af 2015 er effektueret. På trods af, at Borgerservice i slutningen af 2014 stort set var i mål med digitaliseringsgraderne, så er den forventede nedgang i antal personlige henvendelser fortsat udeblevet.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på sit møde 18. februar 2015 (sag nr. 1) en sag med forslag om at reducere åbningstiden i Borgerservice på Rådhuset og i Bjerringbro. Beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget blev at bibeholde de nuværende åbningstider, og at Forvaltningen følger udviklingen tæt og herefter kommer med et nyt oplæg.

    

   På grund af ubalance mellem personaleressourcer i Borgerservice og antal personlige borgerhenvendelser blev Borgerservice i 2016 tilført i alt 2,5 mio. kr. - heraf 1,0 mio. kr. ved budgetforliget for 2016 og 1,5 mio. kr. tilført af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. november 2015 (sag nr. 3). Derved kunne Borgerservice fortsætte med samme normering i 2016, som i 2015. Borgerservice har derfor indtil 31. december 2016 til at få tilpasset ressourcer, arbejdsgange og henvendelsesmønster til normeringen.

    

   Effektiviseringer

   På ovenstående foranledning blev der i foråret 2016 gennemført en benchmarkinganalyse af Borgerservice. Analysen viste, at Viborg Kommune på ni ud af 15 udvalgte opgaver anvender færre ressourcer end gennemsnittet - og er den mest effektive på seks af disse opgaver. Som opfølgning herpå er de opgaver, hvor der vurderes at være et effektiviseringspotentiale, blevet undersøgt nærmere med henblik på at gøre Borgerservice lige så effektiv som de sammenlignelige kommuner.

    

   På baggrund heraf er der identificeret en række effektiviseringer, som er nærmere beskrevet i bilag nr. 1. Det samlede besparelsespotentiale – såfremt samtlige tiltag gennemføres - er anslået til 3,0 årsværk.

    

   Decentral Borgerservice i Bjerringbro fastholdes. Analysen viste, at Borgerservice i Bjerringbro anvender et stort ressourceforbrug på at betjene borgere fra andre kommuner.

    

   Effektiviseringerne er fordelt på:

   • Folkeregister (nedbringe antallet af henvendelser på børnesager),
   • Pas (sparet tid pr. henvendelse. Besparelse på IT-udgift til selvbetjeningsløsning. Forudsætter investering i fuldt integreret selvbetjeningsløsning med fotostation),
   • Omstilling og information (reducering i antal unødvendige henvendelser gennem angivelse af direkte numre på hjemmeside samt ”træffes bedst”-tider i Borgerservice),
   • Åbningstider (reducering af antallet af åbne timer for personlig henvendelse og reducering i bemanding), samt
   • Onlinebooking (mere effektiv arbejdstilrettelæggelse gennem øget brug af onlinebooking).

    

   I forhold til besparelsen på pas forudsætter denne en investering i fuldt integreret selvbetjeningsløsning med fotostation. Løsningen vil sikre bedre service med flere straksafklaringer og færre forgæves personlige henvendelser pga. manglende eller uegnede pasfotos samt mulighed for at effektivisere arbejdsgangen med pas. Ved indkøb af fotostation til passystemet bortfalder, udover etableringsomkostningerne, også de faste driftsomkostninger på løsningen, såfremt indtægten ved disse pasfotos går til leverandøren. Der vil i denne forbindelse skulle indhentes tilbud ved forskellige leverandører.

    

   De resterende 3,0 årsværk, der ikke er fundet effektiviseringer for, foreslås finansieret af udvalgets rådighedsbeløb i budget 2017-2020. Prioriteringen af udvalgets rådighedsbeløb behandles i en særskilt sag på dagens møde.

    

   Udtalelse fra MED-systemet vil foreligge på mødet.

    

   Tilpasning af åbningstider i Borgerservice

   Det fremgik af benchmarkinganalysen, at Viborg Kommunes åbningstider for personlige henvendelser er 26 timer over Silkeborg Kommune - og mere end 17 timer over gennemsnittet blandt sammenlignelige kommuner. Det foreslås derfor, at der foretages en normalisering af antallet af åbne timer.

    

   Borgerservice har foreslået en model (tabel 1), som reducerer antallet af åbne timer i både Bjerringbro (fra 17,5 til 12 timer/ugen) og Viborg (fra 29,5 til 20 timer/ugen), herunder indførsel af lukket for personlig betjening om onsdagen begge steder. Lukkedagen vedrører udelukkende betjening i Borgerservice. Receptionen på Rådhuset vil fortsat være bemandet og der vil fortsat være åbent for betjening på andre områder i Rådhuset. Forslaget til justerede åbningstider tilgodeser desuden børnefamilier med flere åbne timer om eftermiddagen om tirsdagen. Åbningstiderne vil fortsat blive midlertidigt udvidet i passæsonen.

    

   Tabel 1. Forslag til normalisering af åbningstider. Åbningstimer for personlig henvendelse pr. uge (nuværende åbningstider i parentes):

    

   Mandag

   Tirsdag

   Onsdag

   Torsdag

   Fredag

   Åbne timer

   Procentuel nedgang i åbne timer

   Viborg

   10-15

   (9.30-15.30)

   12-17

   (9.30-15.30

   Lukket

   (9.30-15.30)

   10-17

   (9.30-17.00)

   10-13

   (9.30-13.30)

   20

   (29,5)

   32,2 %

   Bjerringbro

   10-15

   (10.00-15.15)

   Lukket

   (Lukket)

   Lukket

   (10.00-15.15)

   10-17

   (10.00-17.00)

   Lukket
   (Lukket)

   12

   (17,5)

   31,4 %

   Timer i alt

   10

   (11,25)

   5

   (6)

   0

   (11,25)

   14

   (14,5)

   3

   (4)

   32

   (47)

   31,9 %

    

   Bilag

   1

   Åben

   Notat om effektiviseringer på Borgerservice

   323983/16

   2

   Åben

   Udtalelse fra Lokal-MED Borgerservice (bilaget blev eftersendt inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde)

   335248/16

   Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at åbningstiderne i Borgerservice tilpasses som beskrevet i indstillingen, og

    

   at der indhentes tilbud på og efterfølgende etableres en fuldt integreret selvbetjeningsløsning til pas med fotostation finansieret i form af, at indtægterne for pasfoto tilgår leverandøren af selvbetjeningsløsningen.

   Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-09-2016

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Udtalelse fra Lokal-MED i Borgerservice var udsendt inden mødet og kan ses som nyt bilag nr. 2.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at sagen udsættes med henblik på nærmere undersøgelse af fremmødet, belysning af muligheder for tidsbestilling mm.”

    

    

   Der er nu udarbejdet et notat med uddybende oplysninger om Borgerservice. Notatet fremgår af bilag nr. 3.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at åbningstiderne i Borgerservice tilpasses som beskrevet i indstillingen, og

    

   at der indhentes tilbud på og efterfølgende etableres en fuldt integreret selvbetjeningsløsning til pas med fotostation finansieret i form af, at indtægterne for pasfoto tilgår leverandøren af selvbetjeningsløsningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at åbningstiden udvides ved at der indføres mulighed for tidsbestilling i både Bjerringbro og Viborg, jf. bilag nr. 3,

    

   at åbningstiderne i Borgerservice for uanmeldt besøg tilpasses som beskrevet i bilag nr. 3, og

    

   at der indhentes tilbud på og efterfølgende etableres en fuldt integreret selvbetjeningsløsning til pas med fotostation finansieret i form af, at indtægterne for pasfoto tilgår leverandøren af selvbetjeningsløsningen.

    

 • 5 Fordeling af økonomisk råderum i budget 2017-2020 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen på sit møde den 14. september 2016 med følgende dagordenstekst og beslutning:

    

   ”Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 3) forslag til driftsbudget for 2017-2020 for udvalgets egne områder, herunder forslag til realisering af 2 procents-reduktionen, løsning af budgetudfordringer samt forslag til anvendelse af puljen på 0,5 procent, som udvalget selv råder over.

    

   Det fremgår af sagen, at udvalgets egen pulje på 0,5% af rammereduktionen udgør 2,4 mio. kr. Ud over rammereduktionen på 2% er der fundet yderligere reduktioner på 1,1 mio. kr. Udvalget har således i 2017 i alt 3,5 mio. kr. til rådighed til budgetudfordringer og driftsønsker.

    

   Direktionen iværksatte efter mødet en proces i forhold til yderligere belysning af budgetudfordringer og driftsønsker i øvrigt, så udvalget kan foretage den endelige prioritering på dagens møde.

    

   På baggrund heraf foreslår Forvaltningen følgende prioritering:

    

   Tabel 1

   1.000 kr.

   2017

   2018

   2019

   2020

   Til rådighed

   3.494

   3.594

   5.242

   5.242

    

    

    

    

    

   Budgetudfordringer og driftsønsker:

    

    

    

    

   IT-afdelingen, løn

   1.130

   1.500

   1.500

   1.500

   Borgerservice, løn

   1.145

   1.145

   1.145

   1.145

   Direktionen, løn

   0

   500

   700

   0

   Borgerservice, IT-systemer

   425

   425

   425

   425

   Drift af Viborg Rådhus

   700

   700

   700

   700

   I alt

   3.400

   4.270

   4.470

   3.770

    

    

    

    

    

   Restbeløb

   94

   -676

   772

   1.472

     

   Udvalget behandler i en særskilt sag på dagens møde forslag til effektiviseringer af Borgerservice og ændrede åbningstider. De i tabel 1 prioriterede midler til Borgerservice er til dækning af budgetudfordringer ud over, hvad der kan opnås af besparelser via effektiviseringer og ændrede åbningstider ifølge sagen om Borgerservice. 

    

   For perioden 2017-2019 set under et er der balance og herudover er der et ikke prioriteret beløb på 1,5 mio. kr. i 2020.

    

   I bilag nr. 1 er der yderligere beskrivelser af budgetudfordringerne og driftsønskerne jf. tabel 1.

    

   Forslaget til fordeling af udvalgets rådighedsbeløb i driftsbudgettet for 2017-2020 er drøftet på møde i Fælles-MED Adm. den 22. august 2016.

   Bilag

   1

   Åben

   Beskrivelse af budgetudfordringer og driftsønsker

   324134/16

   Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at råderummet på udvalgets politikområder fordeles i budget 2017-2020 jf. tabel 1.

   Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-09-2016

   Fraværende: Per Møller Jensen

   På baggrund af beslutningen i sag nr. 6 ”Forslag til effektiviseringer og ændrede åbningstider i Borgerservice” beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at sagen udsættes.”

    

    

   Som det fremgår af beslutningen blev sagen udsat på grund af udsættelse af sagen om ”Forslag til effektiviseringer og ændrede åbningstider i Borgerservice”. Behandlingen af begge sager genoptages på dagens møde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at råderummet på udvalgets politikområder fordeles i budget 2017-2020 jf. tabel 1.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

    

 • 6 Evaluering af budgetlægningen 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter på mødet dette års budgetlægningsproces, som afsluttes med Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 den 12. oktober 2016. På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse, udarbejder Forvaltningen forslag til procesplan for budgetlægningen 2018-2021, som vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i januar 2017, efter drøftelse i Hoved-MED. Hoved-MED evaluerer budgetprocessen på mødet den 14. oktober 2016 og behandler på mødet den 19. december oplægget til næste års proces.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse kan bl.a. tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

    

   1.   Var spillereglerne for driften de rigtige?

   Alle politikområder blev reduceret med to procent. Udvalgene fik en halv procent tilbage til nye initiativer og budgetudfordringer, mens der blev reserveret en halv procent til Byrådets forhandlinger. Økonomi- og Erhvervsudvalget udpegede demografi og flygtninge som de to eneste budgetudfordringer, som skulle drøftes i forhandlingsforløbet. Udvalgene skulle selv finansiere øvrige budgetudfordringer indenfor deres budgetter, herunder af den halve procent, som de fik stillet til rådighed.

    

   2.   Var spillereglerne for anlæg de rigtige?

   Udvalgene skulle selv finansiere eventuelle nye anlægsønsker, og det var kun muligt at foreslå nye anlægsønsker i 2017 og 2018.

    

   3.   Har der været tilstrækkelig budgetdisciplin i udvalgene i forhold til spillereglerne for både drift og anlæg?

    

   4.   Holder forudsætningen om, at der kan effektiviseres med en procent årligt på alle områder?

   I årets budgetproces blev alle budgetter reduceret med netto halvanden procent. Det skete med henvisning til direktionens strategiplan ”Den dobbelte Ambition – effektivisering og vækst”, der blev vedtaget i byrådet i januar 2016. Forventningen er, at der kan findes effektiviseringer på minimum én procent på alle kommunale serviceområder. Forventningen var derfor, da årets budgetproces blev vedtaget i januar 2016, at reduktionen på halvanden procent i videst mulige omfang kunne realiseres ved effektiviseringer, men at der kunne blive tale om serviceomlægninger og andre tilpasninger, som ville kunne opfattes som servicereduktioner.

    

   I den offentlige debat omkring budgetforliget kunne man få den opfattelse, at reduktionerne blev oplevet som servicereduktioner, for eksempel når det blev drøftet om et givent politikområde var blevet tilført nye penge i forhold til budget 2016, og heri underforstået at reduktionerne på halvanden procent opleves som servicereduktioner. Det giver anledning til at drøfte, om der fortsat er tillid til effektiviseringsstrategien, og/eller om formidlingen omkring effektiviseringsmulighederne har været tilstrækkelige?

    

   5.   Fungerede ændringerne til årets budgetproces tilfredsstillende?

   De væsentligste ændringer var følgende:

   -         Partierne kunne stille skriftlige spørgsmål og forslag til budgettet, som Forvaltningen belyste i budgetmaterialet til forhandlingerne.

   -         Orienteringen om budgetmaterialerne blev afholdt før selve forhandlingsseminaret. Der blev sat en bagkant på forhandlingerne den 2. september, og forhandlingsforløbet blev koordineret med partigruppernes faste møder.

   -         Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde med Hoved-MED lå efter budgetforliget, og ikke før forhandlingerne som tidligere.

    

   6.   Fungerede programmet og stedet for forhandlingsseminaret?

   Det var nyt, at der var afsat to dage til forhandlinger, og at forhandlingerne blev afholdt i Viborg Kommune uden overnatning.

    

   7.   Var indholdet og drøftelserne på Byrådets budgetmøder relevante?

   -         På budgettemamødet i Multisalen den 22. juni var emnerne følgende: Orientering om økonomiaftalen, præsentation af udvalgenes budgetforslag v/udvalgsformændene, præsentation af partiernes spørgsmål og forslag, drøftelser af budgetlægningen i partigrupperne og i plenum.

   -         På orienteringsmøde i Multisalen den 22. august var der oplæg om basisbudgettet, introduktion til budgetmaterialerne og oplæg fra medarbejdersiden i Hoved-MED.

    

   8.   Gav budgetmaterialerne Byrådet et godt grundlag for at foretage politiske prioriteringer?

   -         Gav budgetmaterialet et godt overblik over den økonomiske situation?

   -         Blev de økonomiske udfordringer belyst?

   -         Blev der blevet anvist nok muligheder for at foretage omprioriteringer i budgettet?

    

   9.    Fungerede fagudvalgenes budgetproces i foråret godt, og blev den understøttet af dagsordener og materialer, der gav overblik og indsigt i budgettet?

   Udvalgene tilrettelagde selv deres budgetproces inden for følgende tidsramme: Budgetlægningen startede på udvalgsmøderne ultimo februar. Driftsbudgettet skulle godkendes i maj, og anlægsbudgettet skulle godkendes i juni.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at Forvaltningen på baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse udarbejder forslag til procesplan for budgetlægningen 2018-2021.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

    

 • 7 Budgetstyreliste
  • Sagsfremstilling

   Budgetstyrelisten, der fremgår af bilag nr. 1, bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget en kvartalsvis status på gennemførelsen af de forskellige aftalepunkter i budgetforliget for 2017-20. Der resterer ikke uafsluttede sager vedr. forrige budgetforlig.

    

   Der orienteres yderligere om fremdrift, tidsplaner m.v. på mødet.

    

   Status på anlægsprojekter:

   I årets budgetforlig er det aftalt, at

    

   ”Der optages punkt på alle udvalgsdagsordener i december, der for hvert anlægsprojekt opsættes plan for gennemførelse - herunder tidsplan for evt. opdeling af projektet og estimeret tidspunkt for afslutning anført som kvartal”.

    

   Formålet med en sådan status er at sikre gennemførelse af anlægsprojekterne til tiden, hvorved årlige overførsler af budgetbeløb kan reduceres, og risikoen for at komme i konflikt med den statsligt fastsatte anlægsramme, mindskes.

    

   Som det fremgår af budgetstyrelisten er der behov for en afgrænsning af denne opgave. Det skal bl.a. afgrænses, hvor mange anlægsprojekter, der skal indgå, hvilken form afrapporteringen skal have, og om der skal ske opfølgning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

   • Er det kun de 25 største anlægsprojekter, der skal indgå? Jf. top-25 listen, der udarbejdes ved hver budgetopfølgning.
   • Er det alle anlægsprojekter i 2017-21? Ca. 125-150 projekter, når puljebeløb er fordelt på enkeltprojekter.
   • Skal igangværende anlægsprojekter i 2016 også indgå? Dvs. yderligere 566 projekter.
   • Skal formen eksempelvis være som den nuværende top-25 liste, eller skal den eksempelvis svare til den budgetstyreliste, som Teknisk Udvalg får hvert kvartal? De to lister fremgår af bilag nr. 2 og 3.
   • Hvor ofte skal der laves status?
   • Skal der ske opsamling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet efter udvalgenes behandling?

   Det foreslås, at der ud fra en nærmere afgrænsning laves en test på et mindre antal projekter, som Økonomi- og Erhvervsudvalget kan blive præsenteret for på mødet den 16. november. Herved sikres, at oversigten indeholder de relevante oplysninger inden den forelægges for de øvrige politiske udvalg. Dato for drøftelse i udvalgene kan fastlægges under hensyntagen til, hvor mange projekter, der skal indgå.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at orientering om budgetstyrelisten tages til efterretning, og

    

   at det drøftes, hvordan den aftalte status på anlægsprojekter, jf. budgetforliget, skal afgrænses.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Budgetstyrelisten blev taget til efterretning. På baggrund af drøftelsen i Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder Forvaltningen en status på anlægsprojekter, der behandles i udvalgene på møderne i december måned.

    

 • 8 Analyse af administration og ledelse - projektstyreliste
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 7), at en række elementer i KLK-analysen behandles i en projektstyreliste, som fremover vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget, sammen med budgetstyrelisten.

    

   Forvaltningen har udarbejdet vedlagte aktuelle projektstyreliste. Projektstyrelisten indeholder de emner fra analysen, som skal behandles politisk.  Elementerne i listen omfatter:

   • Centralisering af dele af administrationen på dagtilbudsområdet
   • Centralisering af dele af administrationen på skoleområdet
   • Erstatte fysiske møder med videomøder
   • Antal administrative ledere og chefer på Rådhuset samt antallet af administrative medarbejdere og myndighedspersoner
   • Antal skoleledere
  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at projektstyrelisten tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Projektstyrelisten blev taget til efterretning.

    

 • 9 Tilbagebetaling af 17,5% moms til momsudligningsordningen i forbindelse med eksterne bidrag til kommunale anlægsopgaver og projekter i øvrigt
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 30) med beslutning om at undersøge omfanget af problemstillingen med tilbagebetaling af 17,5% til momsudligningsordningen. De 17,5% skal tilbagebetales i forbindelse med indtægter i form af bidrag fra fonde, erhvervsvirksomheder og andre private bidragsydere til kommunale anlægsopgaver og projekter i øvrigt.

    

   Forvaltningen har indhentet oplysninger om projekter med tilsagn om væsentlige eksterne bidrag. Oversigten fremgår af bilag nr. 1.

    

   Oversigten er ikke udtømmende, men giver et godt overblik over omfanget af eksterne bidrag til kommunale anlægsopgaver og projekter i øvrigt.

    

   Ifølge oversigten skal Viborg Kommune tilbagebetale 10,2 mio. kr. til momsudligningsordningen i forbindelse med de oplistede projekter, svarende til 17,5% af de eksterne tilskud, som er omfattet af tilbagebetalingsreglen. Der er hovedsagelig tale om nye projekter, hvor de eksterne bidrag ikke er modtaget endnu, og de 17,5% således ikke er tilbagebetalt endnu.

    

   Det kan oplyses, at der gennemsnitlig over perioden fra 2010 til 2015 er tilbagebetalt årligt 400.000 kr. til momsudligningsordningen, svarende til 17,5 % af årlige eksterne bidrag på 2,3 mio. kr.

    

   Det er Forvaltningens vurdering, at der i de større anlægsprojekter ved budgetteringen tages højde for, at der skal afregnes 17,5% moms af bidrag fra eksterne fonde mv., eksempelvis Realdania, Nordea Fonden m.fl.

    

   Manglende budgettering til ordningen er tidligere konstateret i de tilfælde, hvor der er ydet eksterne bidrag til mindre projekter under såvel drift som anlæg, og hvor projektejerne ikke har været opmærksom på de gældende regler.

    

   Samtidig er der blevet øget fokus på problemstillingen i takt med, at private virksomheder, foreninger, privat personer m.fl. i højere grad end tidligere selv bidrager med væsentlige dele af finansieringen til kommunale anlægsopgaver. Eksempler herpå er etablering af kunstgræsbaner, multibaner, aktivitetsparker m.m., hvor der på kommunale arealer etableres anlæg i et tæt samarbejde med lokalområdet.


   Forvaltningen har jf. sagen fra 8. juni 2016 bedt kommunens revision (BDO) om at præcisere de gældende regler, specielt i forhold til, hvilke typer af eksterne bidrag, herunder indsamlede midler, der udløser krav om tilbagebetaling af 17,5% til momsudligningsordningen. Præciseringerne fremgår af notat fra BDO vedlagt som bilag til sagen 8. juni 2016. Den følgende tabel er gengivet fra BDO’s notat.

    

   Eksempler på fonde og tilskudsgivere omfattet / ikke omfattet af tilbagebetalingsreglen:

    

   Omfattet af tilbagebetalingsreglen på 17,5%

   Ikke omfattet af tilbagebetalingsreglen på 17,5%

   Real Dania

   Lokale og Anlægsfonden

   Å.P. Møllers Fond (undtaget driftstilskud på skoleområdet)

   Danmarks Innovationsfond (oprettet ved lov)

   Novo Nordisk Fonden

   Arbejdsmarkedets Feriefond

   Tryg Fonden

   Friluftsrådet

   Nordea Fonden

   Privat personer

   Carlsberg Fonden

   Andre off. Myndigheder

   Augustinus Fonden

    

   Velux Fonden

    

   Villum Fonden

    

   Private virksomheder - f.eks. Pengeinstitutter, lokale håndværkere m.fl.

    

   Private foreninger - f.eks. Ældresagen, Idrætsforeninger m.fl.

    

   NB – listen er ikke udtømmende, så det bør i hvert enkelt tilfælde vurderes hvilken kategori en tilskudsgiver falder ind under.

    

   Eksempel på tilbagebetalingsreglens anvendelse ved ekstern medfinansiering

   Viborg Kommune afholder udgifterne til etablering af en kunststofbane til en idrætsforening. Momsen i forbindelse med udgifterne til etableringen får Viborg Kommune refunderet fra den kommunale momsudligningsordning. Idrætsforeningen bidrager selv med 100.000 kr. til finansiering af kunststofbanen. De 100.000 kr. indbetales til Viborg Kommune. Hvorvidt Viborg Kommune skal afregne 17,5% af idrætsforeningens bidrag til den kommunale momsudligningsordning afhænger af, hvordan bidraget fra idrætsforeningen er fremkommet jf. nedenstående eksempler:

    

   Bidrag på 100.000 kr.:

   Afregning af 17,5%

   Beløb til afregning

   Beløb til projektet

   Idrætsforeningens egen beholdning

   Ja

   17.500 kr.

   82.500 kr.

   Indsamlede midler fra private personer

   Nej

   0 kr.

   100.000 kr.

   Indsamlede midler fra private virksomheder

   Ja

   17.500 kr.

   82.500 kr.

   Indsamlede midler fra private personer 50.000 kr. og indsamlede midler fra private virksomheder 50.000 kr.

   Ja - delvis

   8.750 kr.

   91.250 kr.

    

   Jf. tabellen så er det derfor vigtigt, at idrætsforeningen kan dokumentere, hvem der har bidraget med de 100.000 kr.

    

   Styring af projekter med ekstern finansiering

   Det er op til de enkelte projektejere at sikre, at der i projekter med ekstern finansiering budgetmæssigt tages højde for eventuelle tilbagebetalinger af 17,5% af indtægterne til momsudligningsordningen.

    

   Samtidig skal det allerede fra starten af et projekt sikres, at der tilrettelægges en hensigtsmæssig håndtering/registrering af forventede eksterne bidrag fra specielt lokale aktører – private borgere, private virksomheder, foreninger m.m., så grundlaget for at dokumentere omfanget af tilbagebetaling af 17,5% moms indenfor de gældende regler er til stede.

    

   Det er Forvaltningens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at det enkelte udvalg selv finder finansieringen i de tilfælde, hvor der alligevel opstår en manglende finansiering på grund af, at tilbagebetalingen af 17,5% til momsudligningsordningen er blevet større end forudsat i budgettet for projektet.

    

   Alternativt skal der oprettes en central pulje, hvorfra der kan søges finansiering af tilbagebetalingen af 17,5% momsen. Der vil i givet fald skulle tages stilling til puljens størrelse og til placeringen og administrationen heraf. Det kan oplyses, at det fremgår af sagen fra juni måned, at problemstillingen blev drøftet tilbage ved budgetlægningen 2014-2017, hvor det blev besluttet ikke at afsætte en central pulje.   

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   om eventuelle opståede problemstillinger i forhold til tilbagebetaling af 17,5% til momsudligningsordningen løses indenfor det pågældende udvalgs eget budget, eller

    

   om der alternativt afsættes en pulje til løsning af eventuelle opståede problemstillinger og i givet fald, dels under hvilket udvalg puljen placeres og dels bemyndigelsen til at godkende forbrug af puljen samt finansieringen af puljen. 

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at de relevante institutioner informeres om, at de fremover skal være opmærksomme på at tage højde for momsproblematikken, når der indgår ekstern finansiering, og

    

   at eventuelle opståede problemstillinger i forhold til tilbagebetaling af 17,5% til momsudligningsordningen som udgangspunkt løses indenfor det pågældende projekts eget budget.

    

 • 10 Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om ændret anvendelse af lån med kommunegaranti
  • Sagsfremstilling

   Byrådet bevilgede på mødet den 24. februar 2016 (sag nr. 2) en kommunegaranti i forbindelse med Løgstrup Varmeværks lån på op til 24 mio. kr. i Kommunekredit til finansiering af udgifterne til opførelse af et nyt solvarmeanlæg.

    

   Varmeværket ansøger nu om tilladelse til at anvende 2-3 mio. kr. af lånet i Kommunekredit til afregning af værkets andel af udgifterne i forbindelse med det kuldsejlede geotermiprojekt i Kvols. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.

    

   Ansøgningen fremsendes med baggrund i, at det nu forventes, at de samlede nettoudgifter til det nye solvarmeanlæg kun vil udgøre mellem 21 og 22 mio. kr.

    

   Af bilag nr. 2 fremgår afvigelserne på de enkelte poster mellem oprindelig budgetterede udgifter og faktisk afholdte udgifter. Som det fremgår heraf, vedrører afvigelserne hovedsagelig salg af energibesparelsen for 1,5 mio. kr. samt færre uforudsete/ekstra udgifter i størrelsesorden 0,5 mio. kr. Byggeriet er ikke færdigt endnu, så de endelige samlede nettoudgifter for projektet kendes ikke på nuværende tidspunkt, og dermed heller ikke den endelige afvigelse.

    

   Ifølge dommen i byretten i forbindelse med geotermisagen, skylder Varmeværket Energi Viborg A/S 4,2 mio. kr. inkl. sagsomkostninger på knap 0,2 mio. kr. og procesrenter på knap 1 mio. kr. Det fremgår af ansøgningen, at Varmeværket selv vil kunne finansiere den resterende del af gælden til Energi Viborg A/S. Det er i øvrigt oplyst i ansøgningen, at dommen er anket til landsretten. Men for at undgå yderligere procesrenter, så ønsker Varmeværket at få afregnet beløbet til Energi Viborg A/S.

    

   I forhold til det samlede geotermiprojekt har Viborg Kommune afgivet en kommunegaranti til Energi Viborg Kraftvarme A/S vedrørende deres kreditkontrakt med Kommunekredit. Denne kommunegaranti udløber 11. april 2017.

    

   Gældende lovgivning mv.

   Forvaltningen vurderer, at der i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) er hjemmel til at give garanti for lån til brug for betaling af en andel af Varmeværkets udgifter til geotermisagen, idet der kan optages lån til/stilles kommunegaranti for varmeværkers anlægsinvesteringer.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgningen fra Løgstrup Varmeværk imødekommes med hensyn til, at op til 3 mio. kr.af det samlede lån på 24 mio. kr. i Kommunekredit, kan anvendes til delvis finansiering af varmeværkets udgifter i forbindelse med geotermiprojektet i Kvols.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgningen fra Løgstrup Varmeværk ikke imødekommes.

    

 • 11 Frigivelse af beløb til energibesparende foranstaltninger (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2015 den 8. oktober 2014 (sag nr. 1) blev Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 66, Energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger (ESCO), vedtaget.

    

   Til realisering af energibesparelserne blev der optaget følgende 2 beløb på anlægsbudgettet:

   ·         250.000 kr. til energibesparelse – lysinstallationer

   ·         13.000.000 kr. til energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger

    

   I det efterfølgende arbejde blev Viborg Kommune rådet til at ændre projektet, idet opgavens konkrete indhold og forholdsvis begrænsede omfang betød, at den vanskeligt ville kunne gennemføres som et ESCO-projekt.

    

   Byrådet besluttede derfor på sit møde den 2. september 2015 (sag nr. 3) dels at ændre projektet fra at være et ESCO-projekt til at være et traditionelt udbud i fagentreprise og dels at frigive det afsatte beløb på 13 mio. kr. til projektet.

    

   Ved en administrativ fejl blev beløbet på 250.000 kr., der ligeledes var optaget på anlægsbudgettet, ikke frigivet ved Byrådets beslutning den 2. september 2015.

    

   Projektet er for længst igangsat og næsten afsluttet, og af hensyn til den endelige færdiggørelse er der behov for at få frigivet den sidste del af de beløb, der er optaget på anlægsbudgettet til formålet.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”energibesparelse - lysinstallationer” med rådighedsbeløb i 2016

    

   at udgiften på 250.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”energibesparelse - lysinstallationer”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

 • 12 Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Mødelisten blev godkendt

 • 13 Oversigt over indkomne medarbejderforslag i perioden 5. september - 2. oktober 2016
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 9) proces- og aktivitetsplan for opsamling af forslag fra alle medarbejdere og udredningsarbejde gennem MED-systemet.

    

   Som et element i planen indgår etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.

    

   De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i Forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling.

    

   Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.

    

   Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det.

    

   Som supplement til ovennævnte proces for den egentlige sagsbehandling af forslagene, angiver proces- og aktivitetsplanen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned skal forelægges en samlet liste over indkomne medarbejderforslag til orientering. 

    

   Af bilag nr. 1 fremgår således en oversigt over de i alt 32 medarbejderforslag, der er indkommet i perioden 5. september – 2. oktober 2016.

    

   Det foreløbige resultat af udredningsarbejdet forelægges samlet for Byrådet på et temamøde den 16. november 2016.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 5. september – 2. oktober 2016 til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 5. september – 2. oktober 2016 blev taget til efterretning.

    

 • 14 Behandling af medarbejderforslag - Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 9) proces- og aktivitetsplan for opsamling af forslag fra alle medarbejdere og udredningsarbejde gennem MED-systemet.

    

   Som et element i planen indgår etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.

    

   De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i Forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling.

    

   Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.

    

   Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det.

    

   Af bilag nr. 1 fremgår således medarbejderforslag, der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. For hvert forslag er angivet henholdsvis administrativ beslutning (for de forslag, der kan afgøres administrativt) eller Forvaltningens bemærkninger i forhold til politisk stillingtagen.

    

   Ud fra oversigten beslutter udvalget den videre håndtering af det enkelte forslag, herunder om der er ønske om, at Forvaltningen skal gå videre med at udarbejde en separat sagsfremstilling.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvorvidt nogle af de indkomne forslag giver anledning til, at der skal udarbejdes en separat sag til behandling i udvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Forslag nr. 6 om indkaldelse af stedfortrædere til byrådsmøder drøftes mellem de politiske partier

    

   Der udarbejdes en separat orienteringssag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om ansættelsesudvalg ved lederansættelser, jf. punkt 7 i bilag nr. 1.

    

 • 15 Igangsætning af planlægning for et område til centerformål syd for Marsk Stigs Vej i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har været i dialog med Calum A/S, der ansøger om ny planlægning for deres område syd for Marsk Stigs Vej i Viborg Baneby. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgers skitse for området er i bilag nr. 2.

    

   Projektforslaget
   Calum ønsker mulighed for at opføre en dagligvarebutik på 2200 m2 på den sydøstlige del af området, samt to mindre erhvervsejendomme mod henholdsvis Marsk Stigs Vej og Indre Ringvej (se skitse i bilag nr. 2). Herudover ønskes den nuværende tankstation bibeholdt, og OK Benzin, der ejer tankstationen, er indstillet på, at planlægningen for området ændres, jævnfør ansøgers skitse.

    

   Ansøger ønsker, at området skal vejbetjenes dels fra Marsk Stigs Vej, og dels fra den eksisterende overkørsel til Indre Ringvej, hvor der i dag er et lyskryds. Vareindlevering til dagligvarebutikken, ønsker ansøger, skal foregå fra Marsk Stigs Vej, hvorfra lastbilerne kører til en varegård helt sydligt på grunden bag dagligvarebutikken.

    

   Ansøger ønsker, at dagligvarebutikken skal opføres i 1 etage, og at erhvervsejendommene skal opføres i 1 etage med dele af bebyggelsen i op til 2 etager.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Det er Forvaltningens vurdering, at der er tale om et større byggeprojekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø, idet hovedparten af området i dag er ubebygget og fremstår som et uudnyttet areal. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til centerområde, med mulighed for blandet bolig og erhverv, og forskellige former for detailhandel – herunder dagligvarebutik på 2000-3500 m2.

    

   I den nordlige del af området skal bebyggelse – jf. gældende kommuneplanlægning - opføres i mindst 2 etager og højst 4 etager. Da bygherre ønsker, at de skitserede erhvervsejendomme kan opføres delvis i 1 etages højde, er projektforslaget ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

   • At der inden for lokalplanområdet udlægges areal til en dagligvarebutik mod sydøst, en eksisterende tankstation mod nordvest og erhvervsejendomme mod Marsk Stigs Vej og Indre Ringvej med mulighed for liberalt erhverv, restauranter og lignende.
   • At de skitserede erhvervsejendomme skal fremstå i mindst 2 og højst 4 etager mod Marsk Stigs Vej og Indre Ringvej, mens den bagvedliggende bebyggelse kan opføres i ned til 1 etage. Hensigten med at kræve mindst 2 etager i kommuneplanen har bl.a. været, at området skal fremstå med en bymæssig karakter, og det vil området således fortsat gøre mod de overordnede veje.
   • At dagligvarebutikken kan opføres i 1 etages højde, og med mulighed for liberale erhverv og lignende oven på dagligvarebutikken, så der samlet set gives mulighed for bebyggelse i op til 3 etagers højde i den sydøstlige del af området (jf. kommuneplanen).
   • Ved opførelse af dagligvarebutik i 1 etage, stilles der krav om, at dagligvarebutikken etableres med enten grønt tag eller med stenbelægning på taget, for at tage hensyn til de omkringliggende højere bebyggelsers udsigt (særligt det kommende plejecenter).
   • At der stilles krav om vinduespartier i de mest synlige af dagligvarebutikkens facader. Dette gælder også facaden mod den kommende Hærvej, for at sikre, at dagligvarebutikken ikke får en bagside mod Hærvejen.
   • At der udlægges areal til den del af Hærvejen, der er placeret syd for dagligvarebutikken, og som endnu ikke er lokalplanlagt.
   • At der inden for lokalplanområdet skal arbejdes med bæredygtige tiltag via fx grønne facader, grønne tage, grønne taghaver, tilplantede grønne opholdsarealer/p-arealer og regnvandshåndtering. Formålet er at sikre en bæredygtig, grøn og rekreativ bydel, i tråd med Byrådets visioner for Viborg Baneby.

    

   Ansøger er indstillet på ovenstående forslag fra Forvaltningen.

    

   Fordebat

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af kravet om fordebat, jf. planlovens § 23 c, da der er tale om en mindre ændring, hvor der inden for et rammeområde gives mulighed for bebyggelse i ned til 1 etage mod det nuværende krav på mindst 2 etager.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse                                  Primo 2017

   Offentlig høring                                                 Primo 2017

   Endelig vedtagelse                                            Medio 2017

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

    

 • 16 Igangsætning af planlægning for område til offentlige formål ved Solvænget i Frederiks
  • Sagsfremstilling

   I budget 2016-2019 er indarbejdet, at der skal foretages en om- og tilbygning af Børnehaven Sol O Mio ved Solvænget i Frederiks med henblik på samling af de 2 nuværende børnehaver i Frederiks.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Planforhold

   Den ønskede udvidelse er lokalplanpligtig. Da udvidelsen sker ind i et areal, der i kommuneplanen er udlagt til rekreative formål, skal der desuden udarbejdes et kommuneplantillæg.

    

   Principper for planlægningen

   Principperne i den eksisterende lokalplan videreføres i ny lokalplan. Det samlede areal udlægges til offentlige formål i form af institution. Bebyggelsen må maksimalt opføres i 1 etage med en maksimal bebyggelsesprocent på 40%. Lokalplanområdet vejbetjenes fra eksisterende adgang fra Solvænget.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan 471 samt kommuneplantillæg nr. 62.

    

   Der er fundet fredet majgøgeurt i området. Lokalplangrænsen er blevet tilpasset herefter.

    

   En del af området er omfattet af fredskov, der skal søges ophævet ved Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), når lokalplanforslaget er fremlagt. Forvaltningen har afholdt møde med styrelsen. Hvis SVANA vil meddele ophævelse af fredskovspligt, vil det udelukkende omfatte byggefelt og p-plads (i alt 4100 m2) mod, at der til gengæld etableres 1½ gange erstatningsskov (6150 m2). Vilkår om erstatningsskov kan opfyldes ved, at Kommunen planter skov på kommunalt areal ved f.eks. Undallslund.

    

   Fordebat

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af kravet om fordebat, jf. planlovens §23 c, da der ikke er tale om en væsentlig ændring af området.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Området er ejet af Viborg Kommune. Der vil være udgifter til:

   -       byggemodning af området og eventuelt Viborg Museums forundersøgelser af arkæologi,

   -       plantning af 6150 m2 erstatningsskov på kommunalt areal i Undallslund (ca. 20.000 kr.).

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

    

   Planforslag til vedtagelse                                                          november 2016

   Offentlig høring                                                                         november 2016 -januar 2017

   Endelig vedtagelse                                                                    marts 2017

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet,

    

   at der udarbejdes ny lokalplan for det samlede område med tilhørende kommuneplantillæg, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 17 Statsforvaltningens udtalelse i sagen om jagt- og fiskeributikken JAFI A/S
  • Sagsfremstilling

   Byrådet behandlede senest sagen om lovligheden af placeringen af jagt og fiskeributikken JAFI A/S på Lundborgvej 2 A på møde den 31. august 2016. 

    

   I forbindelse med byrådsmødet den 31. august 2016 (sag nr. 28) blev sagen behandlet med følgende dagsordenstekst:

    

   ”Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 10. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet behandlede på møde den 24. september 2014 (sag nr. 4) en anmodning fra Statsforvaltningen om at afgive en udtalelse i sagen og samtidigt fremsende sagens akter til Statsforvaltningen.”

    

   Statsforvaltningen er ved brev af 1. juni 2016 fremkommet med en udtalelse i sagen jf. bilag 1.

    

   Udtalelsen blev i første omgang behandlet på Byrådets møde den 15. juni 2016 (sag nr. 26). Byrådet traf følgende beslutning:

    

   ”Idet Byrådet konstaterer, at sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningen har været lang, tager Byrådet til efterretning, at lovliggørelsen af JAFI’s placering ifølge Statsforvaltningen var ulovlig. På den baggrund – suppleret med den ændrede planlov – udarbejdes i henhold til gældende procedure svar til Statsforvaltningen om, hvad Kommunen agter at gøre med henblik på at bringe JAFI’s placering i overensstemmelse med lovgivningen.” 

    

   Statsforvaltningens udtalelse indeholder følgende resumé (s. 1-2):

    

   ”Det er Statsforvaltningens opfattelse, at JAFI A/S er en butik, hvorfra der sker salg til private i et ikke ubetydeligt omfang, således at der skabes kundestrømme til området, og at JAFI A/S derfor ikke kan placeres i et område, der er udlagt til engroshandel og lignende.

    

   Det er også Statsforvaltningens opfattelse, at JAFI A/S ikke er en butik, der forhandler særligt pladskrævende varer, jf. planlovens § 5 n, stk. 1, nr. 3, og lokalplanens § 3.8.

    

   Det er derfor efter Statsforvaltningens opfattelse ikke i overensstemmelse med planloven og den for området gældende lokalplan, at JAFI A/S som en detailhandelsbutik, der ikke forhandler særligt pladskrævende varer, er placeret i ejendommen på Lundborgvej.

    

   Efter planlovens § 51, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Lovliggørelse kan ske enten fysisk i form af for eksempel ophør med ulovlig brug eller retligt i form af efterfølgende dispensation eller gennemførelse af en ny lokalplan.

    

   Byrådet i Viborg Kommune har derfor handlet i strid med planlovens § 51, stk. 5, da byrådet den 18. juni 2014 har truffet beslutning om at ophæve det tidligere meddelte påbud om, at ejendommen ikke må anvendes til detailhandel. Statsforvaltningen bemærker i den forbindelse, at byrådet alene har henvist til advokatnotatet af 12. februar 2014, men ikke ses at have forholdt sig til forvaltningens efterfølgende vurdering af notatet og til notatet fra KL af 19. april 2014 eller i øvrigt begrundet beslutningen.

    

   Det er på denne baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at byrådet i Viborg Kommune har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter planloven.

    

   Det bemærkes, at Statsforvaltningen ved denne udtalelse alene har taget stilling til byrådets beslutning om, at placeringen af JAFI A/S anses for lovlig, og om byrådet i den forbindelse har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter planlovens § 51, stk. 5.

    

   Statsforvaltningen har bedt byrådet i Viborg Kommune om at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver byrådet anledning til.”

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen vurderer, at et ophør af detailhandel fra adressen er den eneste mulighed for en lovliggørelse, da det fortsat er forvaltningens vurdering, at butikken efter de gældende regler i planloven ikke vil kunne lovliggøres retligt.

    

   Det er ikke muligt at dispensere fra plangrundlaget til etablering af detailhandel med udvalgsvarer, idet der efter planloven ikke er mulighed for at planlægge for detailhandel i området, og frikommuneforsøget giver ikke mulighed for at lovliggøre JAFI. På baggrund af Statsforvaltningens udtalelse af 1. juni 2016 er det således forvaltningens vurdering, at der på ny skal meddeles påbud om fysisk lovliggørelse af anvendelsen af Lundborgvej 2 A.

    

   Set i lyset af det hidtidige sagsforløb vil det være en naturlig følge, at virksomheden får en rimelig frist til at ophøre med detailhandel fra butikken.

    

   Afslutningsvis bemærkes, at der i begyndelsen af juni 2016 blev indgået en politisk aftale i Folketinget mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om gennemførelse af ændringer af bl.a. planloven.

    

   På baggrund af forligsteksten må det forventes at ændringerne af planloven vil give Viborg Kommune mulighed for at foretage en retlig lovliggørelse af JAFI. Ifølge forliget planlægges lovforslag fremsat i oktober måned 2016 til ikrafttræden i januar 2017. Forvaltningen bemærker, at forliget ikke ændrer på kommunens forpligtelse til på nuværende tidspunkt at udføre sine tilsynsforpligtelser efter gældende lovgivning.”

    

   Bilag

   1

   Åben

   Statsforvaltningens udtalelse af 01-06-2016 vedr. JAFI

   244523/16

   2

   Åben

   Udkast til Byrådets svarbrev til Statsforvaltningen i sagen vedr. JAFI

   244537/16

   3

   Åben

   Notat fra JAFI AS" advokat, om vurdering af Viborg Kommunes mulighed for at kræve fysisk lovliggørelse (bilaget blev eftersendt inden Byrådets møde)

   318857/16

    

   Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen meddeler påbud til JAFI A/S med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 om, at der pr. 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udsalgsvarer på Lundborgvej 2 A, Viborg, og

    

   at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag 2) godkendes.

    

   Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen meddeler påbud til JAFI A/S med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 om, at der pr. 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A, Viborg, og

    

    at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag 2) godkendes.

    

   Martin Sanderhoff og Flemming Lund anmoder om, at forvaltningen undersøger, om der er andre virksomheder, der ikke er lovligt placeret i henhold til gældende lovgivning.

    

   Et flertal i udvalget kan ikke tiltræde anmodningen fra Socialdemokratiet, idet arbejdet allerede pågår.

    

   Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

   Per Møller Jensen, Mads Panny og Eva Pinnerup anbefaler anmodningen fra Martin Sanderhoff og Flemming Lund om, at Forvaltningen undersøger, om der er andre virksomheder, der ikke er lovligt placeret i henhold til gældende lovgivning

    

   beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Notat fra JAFI A/S´ advokat, om vurdering af Viborg Kommunes mulighed for at kræve fysisk lovliggørelse, dateret 31. august 2016, er inden mødet sendt til Byrådets medlemmer og indgår som nyt bilag nr. 3.

    

   Sagen udsættes med henblik på en nærmere vurdering af ovennævnte notat fra JAFI A/S´ advokat.”

    

    

   Statsforvaltningens udtalelse fremgår af bilag nr. 1.

    

   Henvendelsen fra bestyrelsesformand i JAFI A/S Finn Kjærgaard af 31. august 2016 vedhæftet notat fra JAFI A/S’ advokat om vurdering af Viborg Kommunes mulighed for at kræve fysisk lovliggørelse, fremgår af bilag nr. 2.

    

   Efter byrådsmødet er fra bestyrelsesformand Finn Kjærgaard yderligere modtaget et notat udarbejdet af JAFI A/S’s advokat dateret den 2. september 2016 og indeholdende en vurdering af Viborg Kommunes eventuelle erstatningspligt, jf. bilag nr. 3.

    

   Erhvervs- og Vækstministeriet har den 19. september 2016 offentliggjort et udkast til ændringer af planloven, herunder planlovens § 5 n, som kan have betydning for placeringen af JAFI A/S.

    

   Forvaltningen har fra advokat Anne Sophie Vilsbøll fra advokatfirmaet Horten indhentet et notat med en vurdering af indholdet af notaterne udarbejdet af JAFI A/S´s advokat, det foreliggende udkast til ændring af planloven samt en anbefaling af Viborg Kommunes videre håndtering af sagen, jf. bilag nr. 4.

    

   I et særskilt lukket notat har advokatfirmaet Horten behandlet spørgsmålet om Viborg Kommunes eventuelle erstatningsansvar i sagen, jf. bilag nr. 5.

    

   Det generelle notat (bilag nr. 4) indeholder som pkt. 3 en konklusion og anbefaling med følgende indhold:

    

   ”På baggrund af en gennemgang af sagens akter og plangrundlaget er vi enige med forvaltningen, KL og Statsforvaltningen i, at JAFI A/S" drift og placering på Lundborgvej 2A ikke er i overensstemmelse med planloven eller lokalplan nr. 147B.

    

   Vi vurderer, at kommunen ikke kan lovliggøre JAFI A/S" anvendelse af lokalerne på Lundborgvej til detailhandel ved at dispensere fra lokalplanen, da anvendelsen strider mod lokalplanens principper.

    

   JAFI A/S" virksomhed falder endvidere ikke under de kategorier af detailhandel, der i henhold til den gældende planlov kan etableres uden for bymidten. Det er på den baggrund vores vurdering, at planloven heller ikke muliggør planlægning i form af ny lokalplan for det omhandlede område vedrørende den type detailhandel, JAFI A/S driver fra forretningen. Betydningen af de mulige ændringer i planloven, der pt. foreligger i høringsudkast, er omtalt nedenfor.

    

   Kommunen er som tilsynsmyndighed forpligtet til at sikre forholdet lovliggjort. Da dette ikke på nuværende tidspunkt kan ske ved en retlig lovliggørelse, påhviler det som udgangspunkt kommunen at påbyde fysisk lovliggørelse, således at der ikke længere drives detailhandel fra adressen. Uagtet, at Statsforvaltningens udtalelse ikke skaber selvstændigt grundlag for at ændre afgørelsen om, at JAFI A/S" anvendelse af lokalerne på Lundborgvej til detailhandel er lovlig, er der ingen tvivl om, at kommunen er forpligtet til – under iagttagelse af gældende ret – at reagere og rette ind i forhold til udtalelsen fra Statsforvaltningen som kommunens tilsynsmyndighed.

    

   Vi vurderer ikke, at de synspunkter vedrørende tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter og berettigede forventninger hos en borger/virksomhed, der er omhandlet af notatet af 31. august 2016 fra Bech-Bruun, kan føre til, at kommunen er afskåret fra at lovliggøre forholdene omkring JAFI A/S" forretning. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at afgørelsen af 18. juni 2014 lider af så væsentlige hjemmelsmangler, at den må anses for ugyldig. Det er derfor ikke relevant at tale om tilbagekaldelse, men derimod annullation eller omgørelse af afgørelsen. Vi har i den forbindelse også vurderet, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder i sagen, herunder JAFI A/S" forventning om at kunne drive detailhandel fra adressen, der kan føre til, at den ulovhjemlede afgørelse ikke må anses for ugyldig. Vi finder i forlængelse heraf heller ikke, at kommunen har udvist rettighedsfortabende myndighedspassivitet i sagen.

    

   Det er på baggrund af ovenstående vores vurdering, at kommunen både er berettiget og forpligtet til at omgøre/annullere afgørelsen og kræve det ulovlige forhold lovliggjort.

    

   Vi har herefter vurderet, hvilken betydning, det kan have for kommunens handlemuligheder og pligt, at den mulige ændring af planlovens § 5 n, stk. 1, der nu foreligger i høringsudkast, muligvis vil medføre, at kommunen, når/hvis loven træder i kraft – forventet primo 2017 - vil kunne udarbejde en ny lokalplan for området med henblik på retlig lovliggørelse af JAFI A/S" detailhandel.

    

   Udgangspunktet er, at kommunen er forpligtet til at agere som tilsynsmyndighed efter planloven på grundlag af gældende ret. Henset til det hidtidige forløb, hvor der siden 2011 har været meddelt flere fristudsættelser til JAFI A/S, skal kommunen endvidere være påpasselig med ikke at gøre sig skyldig i myndighedspassivitet. Det kræver således særlige omstændigheder, hvis kommunen skal tillægge mulig, kommende lovgivning betydning for sin videre sagsbehandling.

    

   Under hensyn til dels, at der blandt andet som følge af den politiske aftale fra juni 2016 må antages at være en rimelig forventning om, at ændringerne af planloven vedtages, og at dette sker inden for en kortere tidsfrist, dels at der antageligt vil være et betydeligt værdispild forbundet med at kræve fysisk lovliggørelse af JAFI A/S" forretning forud for den politiske behandling og mulige vedtagelse af planlovsændringerne, vurderer vi, at det vil kunne forsvares at meddele JAFI A/S en frist for lovliggørelse, der ligger efter den forventede ikrafttrædelse af planlovsændringerne. Det skal understreges, at der herved ikke er taget endelig stilling til, om planlovsændringerne – hvis de gennemføres i overensstemmelse med høringsudkastet – vil kunne hjemle en retlig lovliggørelse af forretningen.

    

   Vi anbefaler herefter, at kommunen i sit svar til Statsforvaltningen redegør for, at kommunen på grundlag af Statsforvaltningens udtalelse agter at lovliggøre anvendelsen af ejendommen Lundborgvej 2A, og at kommunen har vurderet, at retlig lovliggørelse ikke er mulig i henhold til det nuværende plangrundlag. Kommunen er derfor indstillet på at tage skridt med henblik på fysisk lovliggørelse i form af påbud herom til ejeren. Da kommunen imidlertid er opmærksom på, at det foreliggende høringsudkast om en ændring af planloven lægger op til en udvidelse af detailhandelsesreglerne blandt andet ved at skabe hjemmel til placering af butikker, der forhandler varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold, uden for bymidten, finder kommunen det hensigtsmæssigt, at fristen for fysisk lovliggørelse af ejendommen fastsættes til efter den forventede ikrafttrædelse af planlovsændringerne (primo 2017). Dette vil give kommunen mulighed for, når en eventuel ny planlov er trådt i kraft at tage stilling til, om der i stedet kan ske retlig lovliggørelse af ejendommen.

    

   Med hensyn til processen overfor JAFI A/S vurderer vi, at kommunen i et høringsbrev til JAFI A/S kan meddele, dels at den uhjemlede beslutning fra 18. juni 2014 annulleres, dels at kommunen påbyder lovliggørelsen af ejendommens anvendelse med en nærmere fastsat frist.”

    

   I forbindelse med Byrådets tidligere behandling af sagen den 31. august 2016 var udarbejdet et udkast til svarbrev til Statsforvaltningen. I lyset af det nu foreliggende høringsudkast om ændring af planloven samt anbefalingerne fra advokatfirmaet Horten, er forslaget til svarbrevet revideret, jf. bilag nr. 6.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Forvaltningen igangsætter proces med henblik på at annullere Byrådets beslutning af 18. juni 2014 om tilbagekaldelse af påbud samt med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 at udstede et nyt påbud til JAFI A/S om, at der med virkning fra den 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A, 

    

   at sagen forelægges til fornyet politisk behandling, såfremt ændringer af planloven inden påbudsfristens udløb måtte åbne mulighed for en retlig lovliggørelse af detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A, og

    

   at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag nr. 5) godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Forvaltningen igangsætter proces med henblik på at annullere Byrådets beslutning af 18. juni 2014 om tilbagekaldelse af påbud samt med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 at udstede et nyt påbud til JAFI A/S om, at der med virkning fra den 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A,

    

   at sagen forelægges til fornyet politisk behandling, såfremt ændringer af planloven inden påbudsfristens udløb måtte åbne mulighed for en retlig lovliggørelse af detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A, og

    

   at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag nr. 6) godkendes.

    

 • 18 Afklaring af behovet for en ny struktur for erhvervsfremme (rettet mod erhverv, turisme og detailhandel) i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Efter strukturreformen i 2007 har Viborg Kommune indgået fireårige partnerskabsaftaler og årlige samarbejdsaftaler med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn (VisitViborg) jf. lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.

    

   Nuværende partnerskabsaftaler med både VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg blev godkendt af Byrådet den 26. september 2012 (sag nr 9 og 10), og gælder for perioden 2013-2016. Aftalerne udløber dermed 31. december 2016.

    

   Situationen og udfordringerne for erhvervsfremme er i Viborg Kommune anno 2016 markant ændrede ift. udfordringerne omkring strukturreformen i 2007, herunder bl.a.:

    

   -        Apple har besluttet at investere kraftigt i Viborg Kommune

   -        Viborg Kommune vil med Invest in Viborg-tiltaget tiltrække flere investeringer til kommunen

   -        Digitalisering er blevet et nøgleord indenfor både traditionelt erhverv og indenfor turismen

   -        Kendskabet til Viborg Kommune nationalt og internationalt er væsentligt forhøjet

   -        Detailhandelen er under pres

   -        Den kommunale økonomi presses af effektiviseringskrav

   -        Danske kommuner er i en intern konkurrencesituation når det gælder vækst, arbejdspladser og bosætning

   -        Viborg Kommune er blevet en del af Business Region Aarhus og kommer dermed til at indgå i en række forskellige erhvervs- og turismemæssige udviklingsprojekter

   -         Regeringen analyserer netop nu erhvervsfremmeindsatsen, og det er endnu uklart, hvorledes den kommunale rolle fremadrettet bliver

    

   Forvaltningen foreslår, at de nuværende partnerskabsaftaler med VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg forlænges frem til 1. juli 2018, således at det bliver et nyt byråd, der i sit første arbejdsår skal behandle forslag til nye partnerskabsaftaler, der styrker erhvervsfremme.

    

   Dette giver samtidig mulighed for, i tæt samarbejde med VIBORGegnens Erhvervsråd, VisitViborg og Viborgegnens Handelsråd, at gennemføre et længere udviklingsforløb, hvor anderledes løsninger på ovenfornævnte udfordringer vurderes og beskrives. En nærmere beskrivelse af hele udviklingsprocessen og forventede resultater vil ske i tæt samarbejde med de involverede organisationer og fremlægges på et senere møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Når Byrådet har vedtaget budget 2017-2020, forelægges udvalget et forslag til samarbejdsaftale for 2017 med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg.

    

   Jvf. konstitueringsaftalen er det Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovations opgave at udarbejde forslag og foretage indstilling til Byrådet om organisering af samarbejdet med erhvervsliv m.v. På baggrund af en eventuel beslutning i Byrådet om forlængelse af de nuværende partnerskabsaftaler frem til 1. juli 2018, vil Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation igangsætte opgaven med ovennævnte udviklingsforløb.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de nuværende partnerskabsaftaler med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg forlænges til 1. juli 2018.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

 • 19 Business Region Aarhus’ konkurrenceevne og nye initiativer
  • Sagsfremstilling

   Business Region Aarhus (herefter BRA) har fået udarbejdet en analyse af BRAs internationale konkurrenceevne. Analysen foreslår en lang række nye initiativer, som kan skabe produktivitet og vækst i Østjylland. De forskellige forslag til initiativer skal drøftes i BRA med henblik på prioritering og igangsættelse.

    

   Analysen af Business Region Aarhus’ internationale konkurrenceevne kan ses i bilag nr. 1.

   Analysens fire anbefalinger og forslag til konkrete initiativer er for overblikkets skyld samlet i bilag nr. 2.

    

   Baggrund

   BRA’s politiske styregruppe besluttede den 18. november 2015 at arbejde med et vækstspor i udviklingen af BRA. Det blev endvidere besluttet, at det skulle ske ved hjælp af analytiske fakta og perspektiver på byregionen. Rambøll Management Consulting blev derfor hyret til at gennemføre en sådan analyse. BRA’s administrative styregruppe nedsatte i december 2015 en styregruppe, der har fulgt arbejdet med analysen tæt.

   Analysen blev præsenteret for BRA’s politiske styregruppe den 24. juni 2016.

    

   Analysen offentliggøres i forbindelse med ØSTJYSK TOPMØDE 2016 den 31. oktober. Inden offentliggørelse vil analysens pointer blive relateret til Finansministeriets gennemgang af erhvervsfremmesystemet (hvis den foreligger inden topmødet) og Regeringens 2025-plan.

    

   BRA anbefaler, at analysen præsenteres for de respektive byråd/erhvervs-/økonomiudvalg i Business Region Aarhus inden mødet i den politiske styregruppe og ØSTJYSK TOPMØDE.

    

   Analysens formål og indhold

   Analysen kortlægger Business Region Aarhus internationale konkurrenceevne og sammenligner den med fire funktionelle byregioner i udlandet (Greater Manchester, Business Region Gøteborg, Hamborg Metropolregion og Business Region Tampere). Hensigten er at sætte fokus på, hvor Business Region Aarhus kan udvikle sig, og hvilke initiativer der kan tages fremadrettet.

   Analysen er udarbejdet af Rambøll Management Consulting og Metro Dynamics.

    

   Analysens konklusioner og anbefalinger

   Rapporten konkluderer, at BRA har potentialet til at ligge i top blandt de nordiske byregioner – og dermed at konkurrere med de bedste på internationalt plan. Det er ambitiøst, men ikke urealistisk. For at nå dertil kræver det, at der sættes mere skub i arbejdet med at skabe produktivitet og vækst i Østjylland.

    

   Analysen anbefaler fire veje til styrket vækst og produktivitet i BRA:

    

   1. Øge mobiliteten

   2. Dannelse af specialiserede strategier og styrkelse af rammebetingelserne for vækst.

   3. Dannelse af en mere slagkraftig byregion.

   4. Stærkere international branding og understøttelse af en global hverdag.

    

   Til hver af de fire anbefalinger er knyttet en række konkrete initiativforslag. De forskellige initiativforslag er samlet i bilag nr. 2, men kan også ses i selve analysen.

    

   Analysen peger på, at erhvervsfremme, byplanlægning og infrastruktur er basale faktorer i en velfungerende, funktionel byregion. Disse aktiviteter skal være til stede, men de udgør ikke den afgørende forskel, fordi alle andre byregioner gør det samme. Det er først med de specialiserede strategier, at byregionen begynder at skabe internationale konkurrencefordele.

    

   Prioritering af initiativer

   På mødet i BRA’s politiske styregruppe den 28. oktober 2016 lægges op til en prioritering af initiativer nævnt i analysen. Sekretariatet for BRA har som oplæg til drøftelsen foreslået, at BRA igangsætter 3-5 initiativer på hhv. kort og mellemlangt sigt. Det er initiativer, der vedrører kommunernes egen rolle. Derudover foreslås det, at BRA faciliterer et samarbejde med øvrige østjyske beslutningstagere om, hvordan de øvrige initiativer er i givet fald kan omsættes.

    

   Initiativer på kort sigt (2016-2017)

   1. Implementering af Den østjyske Mobilitetskommissions anbefalinger samt igangsættelse af projekt vedr. digital mobilitet.

   2. Etablere et stærkere samarbejde med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter i regi af Business Region Aarhus.

   3. Styrke samarbejdet mellem jobcentre med henblik på at alle jobcentre dækker hele Business Region Aarhus. Relevant i forhold til Regeringens gennemsyn af erhvervsfremmesystemet.

   4. Anvende Aarhus 2017 som platform for stærkere internationale relationer, fx ved at udvikle en samlet strategi for kultur, turisme og tiltrækning af international arbejdskraft og /eller ved at tiltrække en tilbagevendende international konference i samarbejde med Visit Aarhus.

    

   Initiativer på mellemlagt sigt (2017-2018)

   5. Analysere synergimuligheder inden for organisering af bl.a. turismeindsatsen, erhvervsservices og beskæftigelsesområdet. Dette med henblik på at undgå dobbeltarbejde, sikre ensartet service og høste evt. synergigevinster. Relevant i forhold til Regeringens gennemsyn af erhvervsfremmesystemet.

   6. Kortlægge og understøtte klynger i Business Region Aarhus. Søg inspiration fra udenlandske byregioner i udviklingen af klyngepolitikken.

   7. Etablere grundlag for en uafhængig økonomisk kommission for Business Region Aarhus.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet i dag drøfter analysen af Business Region Aarhus’ internationale konkurrenceevne og de foreslåede initiativer som baggrund for borgmesterens deltagelse i det kommende møde i den politiske styregruppe.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Analysen af Business Region Aarhus’ internationale konkurrenceevne og de foreslåede initiativer blev drøftet.

    

 • 20 Annoncering af domænenavne
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 24. august 2016 (sag nr. 14) at udbyde følgende domænenavne:

    

   ·         tjele.dk

   ·         bjerringbro.dk

   ·         fjends.dk

   ·         karup.dk

   ·         moeldrup.dk

    

   På mødet fastlagde Økonomi- og Erhvervsudvalget desuden de kriterier, som domænenavne udbydes efter.

   Her blev det besluttet, at prisen indgår i den samlede vurdering, men kan være sekundær i forhold til de øvrige kriterier, således at non-profit formål samt aktiviteter af kommunal interesse, f.eks. kulturelle eller idrætsmæssige, vægtes højt.

   Aktiviteter rettet mod et bredt udsnit af befolkningen i det lokalområde, det respektive domænenavn relaterer sig til, kan ligeledes vægtes højt. På samme måde kan aktiviteter, der løber over hele året og gentages år efter år, vægtes højt.

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede desuden, at Viborg Kommune beholder de domænenavne, der ikke vises interesse for.

   Af bilag nr. 1 fremgår udkast til materiale for annoncering af tjele.dk, bjerringbro.dk, fjends.dk, karup.dk og moeldrup.dk

   Udkast til ansøgningsskema fremgår af bilag nr. 2.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at materialet for annoncering af de fem domænenavne godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 21 Ansøgning fra Boligselskabet Viborg om godkendelse af huslejeforhøjelse til forbedringsarbejder (kollektiv råderet) i afdeling 17, Nørresøbakken i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Afdeling 17, Nørresøbakken, er beliggende i Viborg og består af 161 familieboliger og 10 ungdomsboliger, som blev opført som tæt-lavt byggeri i begyndelsen af 1980erne. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

    

   Renovering af badeværelser

   Kollektive råderetsarbejder skal godkendes af afdelingsmødet og efterfølgende skal hovedorganisationen godkende afdelingsmødets beslutning inden igangsætning af arbejderne. Det er den enkelte lejer, som vælger, om badeværelsesrenoveringen skal udføres i lejemålet mod en lejeforhøjelse.

    

   Afdeling 17, Nørresøbakken, har på ordinært afdelingsmøde den 9. september 2015 godkendt lånefinansiering til renovering af badeværelser. Afdelingsmødets beslutning er efterfølgende godkendt af hovedbestyrelsen den 23. august 2016, hvorefter Boligselskabet Viborg har søgt om godkendelse til at optage et kreditforeningslån uden kommunegaranti, og som følge af låneoptagelsen en godkendelse af huslejestigninger. Renoveringen forventes igangsat efter Byrådets godkendelse.

    

   Finansiering og låneoptagelse

   Forbedringsarbejder, som tilfører det lejede en øget brugsværdi, kan finansieres ved låneoptagelse, jf. almenboliglovens § 37b (kollektiv råderet). Boligselskabet søger om optagelse af et kreditforeningslån på 3.900.000 kr., med en løbetid på 20 år.

    

   Ansøgningen skal godkendes efter bestemmelserne om låneoptagelse i almenboligloven og bekendtgørelse om drift af almene boliger. Forvaltningen kan i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307), jf. punkt 5.6 i bilag nr. 1, godkende en låneoptagelse, hvis der ikke er krav om kommunegaranti for lånet.

    

   Huslejeforhøjelse

   Huslejestigninger større end 5% kræver Byrådets godkendelse, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3 og driftsbekendtgørelsens § 76, stk. 4.

    

   Der er i alt 65 lejemål, som ønsker at få gennemført en badeværelsesrenovering. Beboerne har mulighed for at vælge mellem 3 løsningsforslag (pakker), hvoraf den mest omfattende pakke vil medføre en huslejestigning større end 5 %.

    

   Huslejestigningen for de 50 lejemål, som har valgt den store pakke, udgør op til 8,69 % svarende til 515 kr./måned. Den højeste husleje i afdelingen vil efter etablering af nyt badeværelse bliver op til 7.059 kr./måned.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Boligselskabet Viborgs ansøgning om huslejestigning på op til 8,69 % for 50 lejemål i afdeling 17, Nørresøbakken i Viborg, godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

 • 22 Banebo - Tilsynssag
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på dets møde den 18. november 2015 (sag nr. 8) en udtalelse til Statsforvaltningen/Tilsynet vedr. en sag om godkendelse af Boligselskabet Sct. Jørgens køb af grund ved Marsk Stigs Vej (til ”Banebo”).

    

   Der er nu kommet en afgørelse (fremgår af bilag nr. 1) fra Statsforvaltningen, der bl.a. konkluderer:

    

   ”Statsforvaltningen har gennemgået de indsendte bilag og har besluttet ikke at rejse en tilsynssag, da vi ikke finder grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Viborg Kommune har overtrådt den lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af.

    

   Vi lægger herved vægt på det af Viborg Kommune anførte i kommunens udtalelse af 20. november 2015.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Statsforvaltningens svar tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

 • 23 Taksationskendelse vedr. areal ved Rørbæksvej i Løvel (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på dets møde den 8. juni 2016 (sag nr. 45) en sag vedr. overtagelse og prisfastsættelse af areal ved Rørbæksvej i Løvel med følgende dagsordenstekst:

    

   ”Byrådet vedtog den 25. januar 2012 (sag nr. 21) lokalplan nr. 385 for et boligområde ved Gl. Røddingvej i Løvel. Området er på ca. 95.000 m2.

    

   På Byrådets møde den 4. september 2013 (sag nr. 3) besluttede Kommunen at ekspropriere ca. 51.000 m2 af arealet – i forståelse med ejeren. På Byrådets møde den 30. april 2014 (sag nr. 18) godkendte Byrådet erstatningen med 45 kr. pr. m2 for ca. 18.000 m2 (der skulle anvendes til parcelhusgrunde, og hvor byggemodningen hurtigt skulle i gang) og 30 kr. pr. m2 for ca. 33.000 m2 (der er udlagt til tæt/lav boliger, og hvor der ikke var aktuelle planer om byggemodning).

    

   Ejeren har nu med henvisning til planloven § 47 A forlangt, at Kommunen overtager de resterende ca. 44.000 m2, hvilket ejeren har mulighed for i henhold til loven.

    

   Der har været møde med ejeren om erstatningens størrelse, og ejeren vil indgå aftale om en erstatning på 22 kr. pr. m2 – i alt ca. 968.000 kr.

    

   Der er indhentet en ejendomsmæglervurdering, der lyder på 15 kr. pr. m2 – i alt ca. 660.000 kr. Vurderingen fremgår af bilag nr. 1.

    

   Hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningens størrelse, skal fastsættelsen af denne indbringes for taksationskommissionen.

    

   Forvaltningen bemærker, at der endnu ikke er solgt nogle af de foreløbig 6 byggemodnede parcelhusgrunde.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets Udvalgets møde.

    

   BILAG

   1

   Lukket

   Vurdering Rørbæksvej Løvel.pdf

   191175/16

    

   INDSTILLING

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at spørgsmålet om erstatningens fastsættelse indbringes for Taksationskommissionen.”

    

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at godkende indstillingen.

    

   Der har nu været afholdt taksationsforretning, og Taksationskommissionen fastsætter erstatningen til 18 kr. pr. m2 – svarende til i alt ca. 792.000 kr. – samt 6.000 kr. til godtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand. Kendelsen fremgår af bilag nr. 1. Der har været en udgift på 3.500 kr. ekskl. moms til mæglervurdering.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at taksationskendelsen ikke indbringes for Overtaksationskommissionen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 802.000 kr. til kontoen ”Køb af areal ved Rørbæksvej i Løvel” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 802.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

 • 24 Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår – Arnbjerg, 1. etape
  • Sagsfremstilling

   I Arnbjerg er 1. etape ved at blive byggemodnet. P.t. er arbejdet med etablering af fordelingsvejen fra Gl. Århusvej i gang. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 421. 

    

   Mindstepriserne for de 38 grunde foreslås fastsat til mellem 650.000 kr. og 825.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen - bilag nr. 1. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen. Endvidere er der taget hensyn til særlige byggelinjer, der sikrer, at der ikke bygges tæt på fordelingsvejen.

    

   Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde i udstykning ved Asmild Mark i 2016 blev fastsat til mellem 700.000 kr. og 800.000 kr.

    

   Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

    

   Kommunen forhandler for øjeblikket med ejeren af en ejendom i Arnbjerg om at købe hele hans ejendom. Ejeren ønsker som en del af aftalen at overtage den sydvestligste grund (på 900 m2 med en foreslået pris på 825.000 kr.) i den udstykning, som nu prisfastsættes. Hvis dette skal ske uden offentligt udbud, kræver det Tilsynets godkendelse. Hvis Kommunen skal holde den mulighed åben, kræver det, at den pågældende grund ikke udbydes med mindre/før Tilsynet måtte have afslået salg uden offentligt udbud.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at mindsteprisen for de 38 parcelhusgrunde i Arnbjerg, Viborg fastsættes til mellem 650.000 kr. og 825.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1,

   at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde, og

   at den sydvestligste grund ikke udbydes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at mindsteprisen for de 38 parcelhusgrunde i Arnbjerg, Viborg fastsættes til mellem 625.000 kr. og 825.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1,

    

   at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde,

    

   at den sydvestligste grund ikke udbydes, og

    

   at den nye udstykning annonceres i Jyllands Posten.

    

 • 25 Ansøgning om tilskud til Studenterhuset
  • Sagsfremstilling

   VIA University College har fremsendt ansøgning til Viborg Kommune om at forlænge et tilskud på 200.000 kr. til Studenterhuset i 2017 og 2018. Ansøgning kan ses som bilag nr. 1.

    

   Viborg Kommune har ydet støtte til Studenterhuset på ca. 200.000 kr. både i 2015 og 2016. 120.000 kr. af de 200.000 kr. blev brugt til ansættelse af en koordinator, der skulle koordinere aktiviteter og sikre godt samarbejde med brugerne.

    

   Baggrund

   Byrådet godkendte på sit møde den 22. december 2009 (sag nr. 301), at Viborg Kommune vederlagsfrit overdrog bygning 111 til Den Erhvervsdrivende Fond 111, DEF 111. Fonden blev stiftet af uddannelsesinstitutioner, Boligselskabet Sct. Jørgen og Viborg Kommune med henblik på at ombygge og drive ejendommen som studenterhus.

    

   DEF 111 drev fra sommeren 2012 til primo 2016 studenterhus i bygningen.

    

   Ideen var, at en studenterforening (baseret på frivillig indsats) skulle stå for driften og aktiviteter i studenterhuset, mens fonden stod for driften af ejendommen og som garant for økonomien. Husets drift var sikret gennem en aftale om, at husets stiftere (undtagen Viborg Kommune) ydede et årligt bidrag til driften.

    

   Aktivitetsniveauet og de studerendes engagement i forhold til driftsopgaverne i huset var meget svingende, og det viste sig ikke muligt på den baggrund at skabe en fornuftig driftsøkonomi.

    

   DEF 111 ansøgte derfor Viborg Kommune om tilskud på 120.000 kr. i 2015 og 2016 til ansættelse af en koordinator, der skulle koordinere aktiviteter i Studenterhuset, og VIA tilbød at finansiere tilsvarende 120.000 kr. Byrådet besluttede på møde den 25. februar 2015 (sag nr. 3) at bevilge tilskud på 120.000 kr. i 2015 og 2016 under forudsætning af, at uddannelsesinstitutionerne ydede samme beløb.

    

   Efterfølgende fandt VIA University College det optimalt at overtage både Studenterhuset og ansvaret for Studenterhusets daglige drift. Medio 2015 fremsatte VIA et købstilbud til DEF 111, som DEF 111 efterfølgende godkendte. I købstilbuddet fremgik det, at huset fortsat ville blive drevet som studenterhus og skulle være tilgængeligt for alle studerende i Viborg Kommune og dermed ikke kun studerende på VIA.

    

   Byrådet besluttede på møde den 27. januar 2016 (sag nr. 22) ikke at udnytte sin forkøbsret mhp. at købe bygningen tilbage fra DEF 111. Parterne var enige om, på trods af ejerskiftet, at fortsætte med den hidtidigt gældende aftale om fælles finansiering af den ansatte koordinator i både 2015 og 2016 på 120.000 kr. hver. Denne aftale udløber dermed med udgangen af 2016.

    

   Ny ansøgning

   Det er, jf. ansøgningen, VIAs håb, at Studenterhuset i endnu højere grad bliver et kulturelt centrum med aktiviteter ikke bare for studerende, men aktiviteter, der også tiltrækker andre brugere.

    

   Endvidere fastslår ansøgningen, at Studenterhuset i høj grad anvendes som mødested for de mange internationale studerende, der kommer til Viborg Kommune. Studenterhuset medvirker dermed til at understøtte Viborg Kommunes vision om at tiltrække internationale studerende og være en international studieby.

    

   VIA håber, at Viborg Kommune fortsat økonomisk vil støtte op om Studenterhuset i 2017 og 2018, således at strategien med at tiltrække yderligere kulturelle aktiviteter i Studenterhuset og understøttelse af de mange internationale studerendes integration i lokalsamfundet Viborg Kommune, fortsat kan udvikles. 

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune yder tilskud til Studenterhuset på 200.000 kr. i 2017 og 2018,

   at der så i givet fald gives en bevilling på 200.000 kr. i 2017-2018 til politikområdet ”Politisk organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet ’Tilskud til Studenterhuset’, og

   at udgiften i 2017-2018 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune yder tilskud til Studenterhuset på 200.000 kr. i 2017 og 2018,

    

   at der så i givet fald gives en bevilling på 200.000 kr. i 2017-2018 til politikområdet ”Politisk

   organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet ’Tilskud til Studenterhuset’,

    

   at udgiften i 2017-2018 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og

   Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og

    

   at det præciseres over for ansøger, at der ikke gives tilskud efter 2018.

    

 • 26 Ændring af skoledistrikter i Bjerringbro
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på mødet den 09-08-2016 (sag 7) en anmodning fra Grundejerforeningen på Engvejen i Bjerringbro om at beboere med skolestartende børn på Engvejen fremover automatisk indmeldes på Egeskovskolen frem for Bøgeskovskolen.

    

   På Engvejen, 8850 Bjerringbro var der pr. 19-05-2016 i alt 21 børn bosat. Af dem er der 8 førskolebørn og 13 skolebørn. Skolebørnene er fordelt med 1 på Bøgeskovskolen, 4 på Egeskovskolen og 8 på Privat-, Fri- og Efterskoler.

    

   Afstanden fra Engvejen til Egeskovskolen er 1-2 km, afhængig af i hvilken ende af Engvejen man bor og afstanden fra Engvejen til Bøgeskovskolen er 2,3-3,1 km (målt på krak). Der er altså afstandsmæssigt kortere til Egeskovskolen end til Bøgeskovskolen og der er ikke trafikfarlige veje, der skal krydses for at komme i skole.

    

   Egeskovskolen ligger pt. tæt på grænsen for, hvornår der udløses et tredje spor på skolen, men elev- og klassetalsprognosen viser et faldende elevtal på både Bøgeskovskolen og Egeskovskolen. Elev- og klassetalsprognoser for de to skoler findes i bilag 1.

    

   I bilag 2 og 3 findes der henholdsvis et detailkort og et oversigtskort over, hvordan de to skoledistrikter vil komme til at se ud ved en eventuel distriktsændring.

    

   Ændringerne har i perioden fra den 10-08-2016 til den 07-09-2016 været i høring i de berørte skolebestyrelser. Ingen af skolebestyrelserne har indvendinger mod den beskrevne ændring af skoledistrikterne. Høringssvarene kan findes i bilag 4.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at ændre skoledistrikterne for Bøgeskovskolen og Egeskovskolen således at Engvejen fremover hører til Egeskovskolen frem for Bøgeskovskolen jf. bilag 2 og 3.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at ændre skoledistrikterne for Bøgeskovskolen og Egeskovskolen således at Engvejen fremover hører til Egeskovskolen frem for Bøgeskovskolen jf. sagens bilag 2 og 3.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

 • 27 Etablering af omklædningsfaciliteter på Nordre Skole (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på deres møder hhv. den 29. september 2016 og den 4. oktober 2016 med følgende enslydende sagsfremstilling:

    

   ”Viborg Idrætsråd udarbejdede i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019 analyse af behovet for forbedring af idrætsfaciliteter ved Nordre Skole, ved Liseborg Centret og ved Viborg Gymnastik Forenings anlæg på Sct. Laurentii Vej, og i denne analyse indstillede Viborg Idrætsråd bl.a., at der investeres 1,2 mio. kr. i nye omklædningsfaciliteter til Nørremarkens Ungdoms- og Gymnastik Forening (NUGF) ved Nordre Skole, idet det forudsættes, at NUGF selv bidrager med 300.000 kr. til projektet.

    

   I forlængelse heraf besluttede Byrådet ved budgetvedtagelsen, at der afsættes et rådighedsbeløb på 900.000 kr. i 2016 til omklædningsfaciliteter til NUGF på området ved Nordre skole.

    

   Repræsentanter for NUGF, Nordre Skole, Viborg Idrætsråd og Viborg Kommune har i forlængelse heraf arbejdet med projektet og alle parter er enige om, at den optimale løsning er, at etablere nye omklædningsrum i kælderlokaler delvist over terræn på Nordre Skole. Disse lokaler ligger i umiddelbar tilknytning til NUGF´s klubhus på anlægget og tæt på de nuværende omklædningsrum, der anvendes af forening og skole.

    

   Der var enighed om at gå efter den optimale løsning, og derfor blev opstillet et budget med en samlet anlægssum på 1,5 mio. kr., hvor alle parterne bidrog med finansiering af ekstra 300.000 kr. Projektet blev herefter projekteret og udbudt i licitation. Desværre viste licitationen en noget større anlægsudgift end budgetteret.

    

   På baggrund heraf har der været fornyede drøftelser mellem NUGF, Viborg Idrætsråd, Nordre Skole/Børn & Unge og Kultur, Service & Events – og der foreligger nu forslag til samlet model for finansiering af den optimale løsning for parterne.

    

   Baggrunden for, at der arbejdes videre med denne løsning er, at den er optimal i forhold til foreningens brug af arealer, idet presset på baneanlægget er meget stort og forslaget ikke inddrager yderligere græsarealer på anlægget. Samtidig er der tale om en optimal placering i forhold til klubhuset.

    

   Hertil kommer, at de nye omklædningsrum i stort omfang kan anvendes af ”Viborg Elite” og til skolens andre idrætsaktiviteter, idet Nordre Skole oplever et stort pres på de nuværende omklædningsrum, der er ”traditionelle” skoleomklædningsrum med to meget store rum. Samtidig indebærer løsningen, at der etableres handicapomklædning til brug for skole, forening m.fl.

    

   Parterne har derfor gennemgået projektet og har reduceret i anlægsudgiften og dernæst opstillet forslag til finansieringsplan, som muliggør realiseringen af det samlede projekt. Nedenfor er anført anlægsbudget og forslag til finansieringsmodel:

    

   Anlægsudgift:

    

   Håndværker udgifter

   1.800.000

   Uforudsete udgifter

   100.000

   Projektering, teknisk rådgivning og tilsyn m.v.

   400.000

   Samlede anlægsudgifter

   2.300.000

    

    

   Finansieringsplan:

    

   Byrådet, rådighedsbeløb

   900.000

   Nørremarkens Ungdoms- og Gymnastik Forening (NUGF)

   400.000

   Nordre Skole/Børn og Unge (heraf 200.000 kr. til handicaptoilet)

   400.000

   Kultur- og Fritidsudvalget, mindre anlægsinvesteringer (driftskonto)

   300.000

   Kultur- og Fritidsudvalget, energipuljer

   300.000

   Samlet finansieringsplan

   2.300.000

    

   Forvaltningen bemærker, at projektet planlægges realiseret i vinterperioden 2016/2017, således at de nye omklædningsrum er klar til brug ved sæsonstart 2017.

    

   Børne- og Ungdomsudvalgets andel af finansieringen på 400.000 kr. sker med,

   -       250.000 kr. fra anlægskontoen Påtrængende bygnings- og renovering opgaver, og

   -       150.000 kr. fra Nordre Skoles driftsbudget.”

  • Indstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.300.000 kr. til kontoen ”Etablering af omklædningsrum på  Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Etablering af omklædningsrum på  Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at nettoanlægsudgiften på 1.900.000 kr. finansieres delvis af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til formålet, som udgør 900.000 kr., ved nedsættelse af nettobevillingen(drift) på politikområde skoler og klubber med 150.000 kr. i 2016, ved nedsættelse af rådighedsbeløbet til kontoen Påtrængende bygnings- og renovering opgaver med 250.000 kr. i 2016, ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområde folkeoplysning og idrætsanlæg (Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer) i 2016 med 300.000 kr., og ved nedsættelse af rådighedsbeløb fra pulje til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhuse med 300.000 kr. i 2017.

    

    

   Anders Bertel og Stine Damborg deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget,

    

 • 28 Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I henhold til Viborg Kommunens principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio.kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

   Der foreligger nu en række regnskabsafslutninger på Børne– og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:

   (+=merforbrug/mindreindtægt)

    

    

    

    

   ----------- 1.000 kr. -----------

   Projekt

   Stednr

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   Pulje skoler 2014

   301603

   2.496

   2.519

   23

   Udflytning af Rosenvænget Skole

   308508

   7.320

   9.386

   2.066

   Pulje daginstitutioner 2013 incl. Etablering af nye køkkener

   514718

   3.000

   2.998

   -2

   Bygningsændringer og opretningsopgaver i byggemassen på dagtilbudsområdet

   514719

   3.100

   3.097

   -3

   Om- og tilbygninger til etablering af vuggestuepladser

   514721

   2.850

   2.850

   0

   Pulje til renovering af legepladser

   514731

   3.999

   3.995

   -4

   Pulje daginstitutioner 2015 inkl. etablering af køkkenfac.

   514734

   6.000

   5.998

   -2

    

    

    

    

    

   I alt

    

   28.765

   30.843

   2.078

    

   Bemærkninger til større afvigelser:
   Merforbruget til ”Udflytning af Rosenvænget Skole” skyldes lejeudgift til pavilloner. Merforbruget finansieres via en mindreforbrug på konto ”vedligehold Rosenvænget” og et mindreforbrug på konto ”mellemkommunale betalinger”.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes, og

    

   at nettobevillingen til politikområdet Skoler og Klubber nedsættes med 2.066.000 kr. i 2016 til finansiering af merforbruget til ’Udflytning af Rosenvænget Skole’

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

   Forvaltningen oplyste indledningsvis, at formuleringen ”Merforbruget til ”Udflytning af Rosenvænget Skole” skyldes lejeudgift til pavilloner” ikke er korrekt, idet merudgiften skyldes køb af pavilloner.

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller herefter til Byrådet,

    

   at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes, og

    

   at nettobevillingen til politikområdet Skoler og Klubber nedsættes med 2.066.000 kr. i 2016 til finansiering af merforbruget til ”Udflytning af Rosenvænget Skole”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    

 • 29 Revision af Kommuneplan 2013-2025 - behandling af høringssvar fra fordebat forud for ny Kommuneplan 2017-2029
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på deres møder den 28. og 29. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 24. august 2016 (sag nr. 15) at anmode Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget om at behandle forslag til ændringer i kommuneplanen med henblik på en indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget i oktober måned. 

    

   Sagsfremstilling

   Der er modtaget 6 bemærkninger/ansøgninger i fordebatten. Der er i perioden siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025 desuden modtaget enkelte konkrete ansøgninger om ændring af kommuneplanen, som har afventet revisionen. Alle bemærkninger/ansøgninger fremgår af bilag 1. Der har ikke været afholdt borgermøde i debatperioden.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et notat med behandling af alle høringssvar, se bilag 2.

    

   Forvaltningen foreslår en række mindre ændringer og justeringer af gældende kommuneplan. Forslag fremgår af bilag 3.

    

   Byudviklingsområder

   Der er modtaget fire ansøgninger om udlæg af nye boligområder i hhv. Løgstrup (2 stk.), Bjerring v. Bjerringbro og Viborg. 

    

   De seneste 4 år har der, bortset fra i Viborg, været begrænset efterspørgsel på boliggrunde i kommunens byer. En opgørelse fra april 2016 viser, at der i hele Viborg Kommune er en restrummelighed i de udlagte boligområder på godt 650 ha. Beregninger for befolkningsudviklingen viser, at behovet for areal til nye boliger er ca. 300 ha i planperioden. En del af efterspørgslen på boliger vil kunne tilgodeses ved omdannelsesprojekter i Viborg Baneby og posthusgrunden. Samlet er der således udlagt tilstrækkeligt med arealer til den kommende planperiode 2017 - 2029 i den gældende planlægning.

    

   Erhvervs- og Vækstministeriet har i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017” bebudet, at det kan blive et krav, at der reduceres i arealudlæg til boligformål, hvis der ønskes udlagt nye arealer i kommuneplanen.

    

   Der er endvidere den 4. august 2016 modtaget ansøgning (se bilag 6) om, at det udlagte erhvervsområde til miljøklasse 6-7 ved Rødkærsbro udtages af kommuneplanen begrundet i, at den eksisterende svineproduktion ikke kan tillades udvidet iht. husdyrbrugsloven, når ejendommen er beliggende i kommuneplanlagt område. Forvaltningen anbefaler, at området fastholdes til erhvervsformål, idet det er et af to områder, hvor det er muligt at placere tungere industri, såfremt der måtte komme ansøgning herom. Det andet område er beliggende i Viborg Vest. Der er ca. 70 ha ledigt lokalplanlagt areal i Viborg Vest. Erhvervsområdet i Rødkærsbro er ca. 30 ha stort.

    

   Fortætningsmuligheder i boligområder

   Der har i planperioden været efterspørgsel på fortætning i form af rækkehuse i eksisterende parcelhusområder i Viborg. Der er udarbejdet 2 tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for at muliggøre disse ønsker.

    

   Forvaltningen foreslår, at nogle af parcelhusområderne ændres fra B1-områder (åben-lav områder) til B4-områder (både åben-lav boliger og rækkehuse), når dette ikke vil ændre områdets karakter væsentligt. Omdannelse til tættere bebyggelse kan alene ske, når krav til bebyggelsesprocent og opholdsarealer kan opfyldes, jf. kommuneplanens retningslinjer herfor. Af bilag 4 fremgår forslag til områder, hvor der gives mulighed for tættere bebyggelse, hvis der søges herom.

    

   Potentielle vådområder

   Regeringen har indgået aftale med KL om flere frivillige vådområder, hvor der skal gøres en indsats for at fjerne kvælstof. Over de næste seks år er der sat 1,6 milliarder kr. af til kompensation for frivilligt at udlægge arealer til nye vådområder.

    

   Det foreslås, at der udlægges flere potentielle vådområder i Kommuneplan 2017-2029, idet det er en forudsætning for etablering af vådområder, at området er udlagt i kommuneplanen. Forslag til nye potentielle vådområder fremgår af bilag 5.

    

   Vådområdeprojekterne planlægges i samarbejde med kommunerne i oplandet til henholdsvis Gudenåen og Limfjorden. Gudenåkomiteen og Limfjordsrådet fungerer som vandoplandsstyregrupper, og planlægger som sådan hvilke projekter, der skal forundersøges og realiseres.

    

   Den politiske behandling

   Efter behandling i Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget forelægges disse udvalgs svar for Økonomi- og Erhvervsudvalget til endelig stillingtagen.

    

   Tidsplanen for det videre arbejde foreslås at være:

    

   Behandling af forslag til ændringer i Teknisk Udvalg

   sept.  2016

   Behandling af forslag til ændringer i Klima- og Miljøudvalget

   sept.  2016

   Fortsat behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

   okt.    2016

   Udarbejdelse af endeligt planforslag og miljørapport 

   nov.-dec. 2016

   Planforslag til vedtagelse

   primo 2017

   Offentlig høring

   primo 2017

   Endelig vedtagelse

   juni    2017

  • Bilag

  • Indstilling

   Teknisk udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at Forvaltningens forslag til indstilling til byrådet (i bilag 2) godkendes,

    

   at Forvaltningens forslag til justeringer og rettelser i ny kommuneplan (bilag 3) godkendes

    

   at Forvaltningens forslag til ændring af nogle B1 (parcelhusområder) til B4 (blandede boligområder) godkendes, og

    

   at erhvervsområde i Rødkærsbro fastholdes

    

   at forvaltningen udarbejder et notat om kommunale handlemuligheder for jordforsyning

    

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at Forvaltningens forslag til indstilling til byrådet (i bilag 2) godkendes,

    

   at Forvaltningens forslag til justeringer og rettelser i ny kommuneplan (bilag 3) godkendes, og

    

   at Forslag til nye potentielle vådområder (bilag 5) godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Nina Hygum, Ib Bjerregaard, Åse Kubel Høeg og Lone Langballe foreslår, at indstillingerne fra Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg godkendes med den tilføjelse at den østligste halvdel af det af part nr. 8, jf. bilag nr. 2, foreslåede areal i Bjerring optages i forslaget til ny kommuneplan, under forudsætning af, at ansøger fraskriver sig Kommunens overtagelsespligt.

    

   For forslaget stemmer 4 medlemmer (Nina Hygum, Ib Bjerregaard, Åse Kubel Høeg og Lone Langballe) og 4 medlemmer (Torsten Nielsen, Peter Juhl, Per Møller og Eva Pinnerup) stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.

    

   Nina Hygum, Ib Bjerregaard, Åse Kubel Høeg og Lone Langballe begærer sagen i Byrådet.

    

 • 30 Indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand Viborg Nord
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 15), at forslag til Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i området Viborg Nord blev sendt i 12 ugers offentlig høring. I høringsperioden er der kommet 3 høringssvar.

    

   På baggrund af høringssvarene, er indsatsplanen rettet til og forelægges hermed til godkendelse – bilag 1. Det område indsatsplanen omfatter fremgår af indsatsplanens forside og side 2.

    

   Politisk behandling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 26. marts 2015 (sag nr. 7) endelig vedtagelse af Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i området Viborg Nord

    

   Udvalget besluttede på mødet at udsætte sagen med henblik på nærmere undersøgelse af, hvilke konsekvenser Vejle-modellen vil få for indsatsplanen.

    

   Klima- og Miljøudvalgets drøftede på mødet den 1. oktober 2015 Vejlemodellen (sag nr. 17). Det blev besluttet, at man vil indhente Grundvandsforums vurdering af henholdsvis Viborg- og Vejlemodellen. På samme møde havde udvalget besøg af Naturstyrelsens grundvands-rejsehold (sag nr. 9), som orienterede omkring kortlægning og indsatsplaner. Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

    

   Desuden har der været afholdt et fælles politisk møde mellem Klima- og Miljøudvalget og Skive Kommunes udvalg den 11. november 2015, og spørgsmålet har været drøftet i Grundvandsforum den 13. november 2015.

    

   På baggrund af ovenstående drøftelser og møder udarbejdede forvaltningen et forslag til administrativ praksis ved indsatser for nitrat i grundvandet, se bilag 4.

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at indsatsen overfor nitrat skal følge modellen ”Ny Viborg model”. I det efterfølgende dagsordenspunkt (sag nr. 15) besluttede Klima- og Miljøudvalget at sende det reviderede forslag til indsatsplan, hvor ”Ny Viborg model” var indarbejdet, i offentlig høring.

    

   Høringssvar

   I høringsperioden er der kommet 3 høringssvar. I bilag 2 er svarene refereret sammen med Viborg Kommunes bemærkninger og ændringer i indsatsplanen. De indsendte høringssvar er vedlagt i deres fulde ordlyd som bilag 3.

    

   De 3 høringssvar har drejet sig om følgende:

   1.     Der efterlyses en bedre beskrivelse og begrundelse for den valgte indsats overfor nitrat:
   Indsatsplanens tekst er revideret for at blive mere fyldestgørende.

   2.     Det foreslås at vælge indsatser, der i mindre grad belaster landbruget.

   3.     Der er sket ændringer i lovgivningen, som indsatsplanen bør referere til.

    

   Behandling af høringssvarene

   De enkelte rettelser fremgår af oversigten over høringssvar bilag 2 og er markeret med rød skrift i indsatsplanen bilag 1.

    

   Ad. 1

   I det reviderede forslag er ”Ny Viborg model” indarbejdet, således at vandværkernes indsats overfor nitrat skal starte allerede ved 10 mg/l i stedet for 20 mg/l, dels for at sikre en så betids indsats, at grænseværdien for nitrat ikke overskrides på et senere tidspunkt, dels for at reducere omfanget af den indsats der pålægges landbruget i form af arealrestriktioner og at sikre, at den ikke sker ukompenseret. I forhold til det indsatsområde Staten har udpeget, er området hvor der skal gøres en ekstra indsats overfor nitrat desuden reduceret med. ca. 30%.

    

   Ad. 2

   Giver ikke anledning til ændringer.

    

   Ad. 3

   Henvisninger til lovgivning er opdateret.

    

   Tekst i indsatsplanens redegørelsesdel er revideret og præciseret for at blive mere fyldestgørende.

    

   Herudover er der foretaget redaktionelle rettelser som følge af, at indsatsplanen går fra at være forslag til endelig.

    

   Efter udvalgsmødet orienterer forvaltningen dem, der har indsendt høringssvar, direkte om Viborg Kommunes reaktion på høringssvarene.

    

   Orientering af Grundvandsforum

   I henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner § 6, skal kommunalbestyrelsen forelægge det reviderede forslag til indsatsplan for koordinationsforum til orientering inden den endelige vedtagelse. Grundvandsforum ved Viborg Kommune er forud for udvalget møde orienteret om, at indsatsplanen forelægges Klima- og Miljøudvalget, og at indsatsplanen m.v. kan ses på Viborg Kommunes hjemmeside.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at indsatsplanen vedtages endeligt, som den nu foreligger.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-09-2016

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at indsatsplanen vedtages endeligt, som den nu foreligger

    

   Flemming Gundersen stemte imod, idet han overordnet er imod planen, fordi landbruget får lov at udlede for meget nitrat. Fordi det oprindeligt udpegede OSD-område med særlig indsats er blevet indskrænket, og fordi den nye retningslinje betyder, at en eventuel forbedret vandkvalitet, betalt af forbrugerne, kan omsættes til øget nitratudledning fra landbruget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

 • 31 Vedtagelse af Indsatsplan for Skive-Stoholm 2016
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 16), at forslag til Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i OSD-Skive-Stoholm blev sendt i 12 ugers offentlig høring. I høringsperioden er der kommet 1 høringssvar.

    

   På baggrund af høringssvaret, er indsatsplanen rettet til og forelægges hermed til godkendelse – bilag 1. Området indsatsplanen omfatter er vist på indsatsplanens forside.

    

   Politisk behandling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 26. marts 2015 (sag nr. 8) vedtagelse af Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet for Skive-Stoholm-området.

    

   Udvalget besluttede på mødet at udsætte sagen med henblik på nærmere undersøgelse af, hvilke konsekvenser Vejle-modellen vil få for indsatsplanen.

    

   Klima- og Miljøudvalgets drøftede på mødet den 1. oktober 2015 Vejlemodellen (sag nr. 17). Det blev besluttet, at man vil indhente Grundvandsforums vurdering af henholdsvis Viborg- og Vejlemodellen. På samme møde havde udvalget besøg af Naturstyrelsens grundvands-rejsehold (sag nr. 9), som orienterede omkring kortlægning og indsatsplaner. Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

    

   Desuden har der været afholdt et fælles politisk møde mellem Klima- og Miljøudvalget og Skive Kommunes udvalg den 11. november 2015, og spørgsmålet har været drøftet i Grundvandsforum den 13. november 2015.

    

   På baggrund af ovenstående drøftelser og møder udarbejdede forvaltningen et forslag til administrativ praksis ved indsatser for nitrat i grundvandet (bilag 2).

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit på møde den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at indsatsen overfor nitrat skal følge modellen ”Ny Viborg model”. I det efterfølgende dagsordenspunkt (punkt. 16) besluttede Klima- og Miljøudvalget, at sende det reviderede forslag til indsatsplan, hvor ”Ny Viborg model” var indarbejdet, i offentlig høring.

    

   Høringssvar

   I høringsperioden er der kommet 1 høringssvar. I bilag 3 er svarene refereret sammen med Viborg Kommunes bemærkninger og ændringer i indsatsplanen. Det indsendte høringssvar er vedlagt i dets fulde ordlyd som bilag 4.

    

   Høringssvaret påpeger at der er sket ændringer i lovgivningen, som indsatsplanen bør referere til.

    

   Behandling af høringssvaret

   De enkelte rettelser fremgår af oversigten over høringssvar bilag 3, og er markeret med rød skrift i indsatsplanen bilag 1. Henvisninger til lovgivning er opdateret.

    

   Herudover er teksten i indsatsplanens redegørelsesdel er præciseret at vandværkernes således at det tydeligt fremgår at indsats overfor nitrat skal starte allerede ved 10 mg/l i stedet for 20 mg/l, dels for at sikre en så betids indsats, at grænseværdien for nitrat ikke overskrides på et senere tidspunkt, dels for at reducere omfanget den indsats der pålægges landbruget i form af arealrestriktioner og at sikre at den ikke sker ukompenseret. Der er desuden fortaget redaktionelle rettelser som følge af, at indsatsplanen går fra at være forslag til endelig.

    

   Efter udvalgsmødet orienterer forvaltningen dem der har indsendt høringssvar direkte om Viborg Kommunes reaktion på høringssvarene.

    

    

   Orientering af Grundvandsforum

   I henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner § 6, skal kommunalbestyrelsen forelægge det reviderede forslag til indsatsplan for koordinationsforum til orientering inden den endelige vedtagelse. Grundvandsforum ved Viborg Kommune er orienteret om, at indsatsplanen forelægges Klima- og Miljøudvalget, og at indsatsplanen m.v. kan ses på Viborg Kommunes hjemmeside.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet, 

    

   at indsatsplanen vedtages endeligt, som den nu foreligger.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-09-2016

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, 

    

   at indsatsplanen vedtages endeligt, som den nu foreligger.

    

   Flemming Gundersen stemte imod, idet han overordnet er imod planen, dels fordi landbruget får lov at udlede for meget nitrat, dels fordi den nye retningslinje betyder, at en eventuel forbedret vandkvalitet, betalt af forbrugerne, kan omsættes til øget nitratudledning fra landbruget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

 • 32 Gennemførelse af den kommunale indsats efter Statens vand- og naturplanlægning i 2016 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet godkendte den 20. marts 2013 (sag nr. 12), at forvaltningen bemyndiges til, inden for den årlige rammebevilling og efter sædvanlig administrationspraksis, at ansøge om og gennemføre forundersøgelser og realiseringsprojekter inden for tilskudsordningerne til vand- og naturplanprojekter. Projekterne gennemføres inden for de bevillingsmæssige tilsagn, som Staten meddeler til de enkelte projekter.

    

   Processen for gennemførelse af projekterne

   Den overordnede styring af proces for vådområdeprojekterne med bl.a. prioritering og igangsætning af projekterne foretages i hhv. Limfjordsrådet og Gudenåkomiteen, i disses egenskab af vandoplandsstyregrupper, mens de enkelte kommuner selv prioriterer indsatsen indenfor Kommunens grænser på øvrige områder.

    

   I alle tilfælde er det den enkelte kommune, der er projektejer for de projekter, der geografisk ligger i kommunen. Administrationsmodellen for gennemførelse af indsatsen for næsten alle vand- og naturplanprojekter indebærer, at Kommunen indledningsvist ansøger Staten om tilskud til gennemførelse af en forundersøgelse, inden for en ansøgt økonomisk ramme. Hvis ansøgningen imødekommes, lægger Kommunen ud for udgifterne, hvilket finansieres over anlægsbevillingen. Kommunens udgifter til forundersøgelsen søges herefter refunderet fra Staten og indgår på anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling, når forundersøgelsen er gennemført og regnskabet godkendt.

    

   Hvis forundersøgelsen konkluderer, at en indsats vil medføre den ønskede forbedrende effekt, samt at de økonomiske omkostninger hertil vil stå i rimeligt forhold til effekten, skal Kommunen søge om tilskud til realisering af et projekt. I lighed med forundersøgelsen lægger Kommunen ud for anlægsudgifterne, og når realiseringen er gennemført, søges Staten om udbetaling af de afholdte udgifter inden for den økonomiske ramme og på baggrund af et godkendt regnskab. Indtægten tilgår anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling.

    

   Tidsrammen for gennemførelse af forundersøgelser og efterfølgende realiseringer kan variere fra omkring 1 år for de mindre projekter til flere (mange!) år for store, komplicerede vådområdeprojekter. På grund af denne tidsmæssige forskydning mellem Kommunens påbegyndelse af forundersøgelser og efterfølgende realiseringer har forvaltningen behov for at have et beløb til rådighed for finansiering af Kommunens udlæg, indtil udlæggene refunderes af Staten.

    

   Sørestaurering samt indsatsen på spildevandsområdet administreres ikke efter denne model.

    

   Opgaven i 2016 - 2017

   Vådområder

   I 2016-2017 forventes indsatsen efter den generelle administrationsmodel at omfatte:

   ·           Igangsætning af 1-2 forundersøgelser af mulige vådområdeprojekter

   ·           Færdiggørelse af én igangværende forundersøgelser af et muligt vådområdeprojekt

   ·           Realisering af 3-4 igangværende vådområdeprojekter fortsættes

    

   Vandløbsrestaureringer
   I 2016-2017 forventes indsatsen efter den generelle administrationsmodel at omfatte:

   ·           Afslutning af forundersøgelser fra første vandplanperiode (2009-2015)

   ·           Afslutning af projekt til realisering af vandløbsindsatser i Nørreå-systemet

   ·           Igangsætning af forundersøgelser af en del af de vandløbsrestaureringer som er indeholdt i indsatsprogrammet under Vandområdeplaner 2015-2021

   ·           Realisering af 7 igangværende vandløbsprojekter fortsættes.

    

   Naturplanprojekter
   I 2016-2017 forventes indsatsen efter den generelle administrationsmodel at omfatte:

   ·           Igangsætning af 1-2 forundersøgelser af mulige hydrologiprojekter

   ·           Realisering af 3-4 igangværende hydrologiprojekter søges fortsat.

    

   Udvalget orienteres løbende om arbejdet med de konkrete forundersøgelser og realiseringsprojekter. Forvaltningen udarbejder desuden årligt en opgørelse over den hidtidige indsats, og de forventede aktiviteter i det kommende år senest forelagt udvalget den 7. januar 2016 (sag nr. 15).”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.000.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter” med rådighedsbeløb i 2016.

    

   at anlægsudgiften på 8.000.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet ”Natura 2000 og vandplanprojekter”.

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 8.000.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med rådighedsbeløb i 2016.

    

   at anlægsindtægten på 8.000.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med 8.000.000 kr.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-09-2016

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.000.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter” med rådighedsbeløb i 2016.

    

   at anlægsudgiften på 8.000.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet ”Natura 2000 og vandplanprojekter”.

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 8.000.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med rådighedsbeløb i 2016.

    

   at anlægsindtægten på 8.000.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med 8.000.000 kr.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

 • 33 Forslag til 2. generations Natura 2000 handleplaner for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Staten har den 20. april 2016 udsendt 2. generation af Natura 2000-planerne. Planprocessen følger en lignende proces som 1. generation af planerne: Ifølge miljømålsloven skal kommunerne som opfølgning på statens planerne udarbejde kommunale Natura 2000-handleplaner. Kommunerne har ½ år, dvs. indtil den 20. oktober 2016, til at udarbejde planerne, inden de skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

    

   De endelige kommunale Natura 2000-handleplaner skal være vedtaget senest den 20. april 2016.

    

   Baggrund

   Byrådet vedtog på mødet den 21. november 2012 (punkt 15) 1. generation af otte Natura 2000-handleplaner for Viborg Kommune, som Klima- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 1. november 2012 (punkt 4).

    

   Klima- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 26. marts 2015 (punkt 9) et høringssvar til Naturstyrelsen om 2. generation af statens Natura 2000-planer. Byrådet godkendte på mødet den 22. april 2015 (punkt 15) Udvalgets indstilling, bl.a. om at Viborg Kommune fremsendte et høringssvar til Naturstyrelsen i overensstemmelse med de vedlagte notater.

    

   Naturplaner og handleplaner

   Viborg Kommune er omfattet af otte statslige Natura 2000-planer, som Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommunale Natura 2000 handleplaner for – se oversigt i bilag 1:

   ·        Nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk

   ·        Nr. 33 Tjele Langsø og Vinge Møllebæk

   ·        Nr. 34 Brandstrup Mose

   ·        Nr. 35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker

   ·        Nr. 37 Rosborg Sø

   ·        Nr. 38 Bredsgård Sø

   ·        Nr. 39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal

   ·        Nr. 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

    

   Statens Natura 2000-planer 2016-2021 har fokus på:

   ·        Sikring af naturpleje

   ·        færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015

   ·        sammenhæng i naturen

   ·        levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

    

   Den kommunale handleplan skal ifølge lovgivningen denne gang indeholde:

   ·     En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag.

   ·     De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse.

   ·     En oversigt over fordelingen af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere.

   ·     En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført.

    

   Naturstyrelsen og Kommunernes Landsforening har som tidligere til brug for udarbejdelsen af handleplaner udarbejdet et paradigme, som det er foreslået, at kommunerne anvender. Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

    

   De enkelte handleplaner skal indeholde forventede virkemidler. Det kan være rydning af uønsket opvækst, forbedring af hydrologi, græsning eller høslet, afskrælning eller afbrænding og for skovnaturtyperne skovnaturtypebevarende drift og pleje, urørt skov og/eller forbedring af hydrologi.

   Den konkrete indsats på et areal forventes i stort omfang udmøntet ved, at lodsejeren frivilligt søger om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet via NaturErhvervstyrelsen eller Naturstyrelsen.

    

   Forvaltningens vurdering

   Da indsatsen som i 1. planperiode primært er baseret på, at lodsejeren frivilligt søger om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger, er kravene til den kommunale indsats, ud over udarbejdelsen af handleplanerne, ikke omfattende.

    

   Forvaltningen vurderer derfor fortsat, at kommunernes rolle – foruden at udarbejde de kommunale handleplaner – primært er at facilitere indsatsen ved at skabe kontakt til lodsejerne, således at disse søger tilskud fra tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. Omfanget af denne indsats er fortsat ikke beskrevet, ligesom det ikke er beskrevet, i hvilket omfang kommunerne kan stilles til ansvar for, om målsætningerne nås.

    

   Den største ændring i naturhandleplanerne i forhold til tidligere er kravet om en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført samt en plan for interessentinddragelse.

    

   Den gennemførte indsats i Viborg Kommune i 1. planperiode er i alt 415 ha fordelt på 52 ha kommunalt ejede arealer og 364 ha privatejede arealer. En oversigt med en fordeling af de anvendte virkemidler i de otte Natura 2000-områder er anført i bilag 2.

    

   De enkelte handleplaner

   Som tidligere dækker de otte naturplaner et meget stort areal, og jf. bilag 1 indgår der et stort antal samarbejdspartnere, heraf seks andre kommuner, to af Naturstyrelsens enheder og Forsvaret. Da hovedparten af arealerne ligger i Viborg Kommune, har Forvaltningen som tidligere været tovholder på alle otte forslag til kommunale naturhandleplaner – et større koordineringsarbejde.

   Indholdet af forslagene til de enkelte Natura 2000-handleplaner fremgår af bilagene 3-10.

    

   Det kan sammenfattende bemærkes, at der igen er tale om ret enslydende planer udarbejdet på grundlag af lovkravene og ovennævnte paradigme. De enkelte forslag til planer er udarbejdet i overensstemmelse med de respektive statslige naturplaner, der er redegjort for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der er anført en plan for interessentinddragelse, og det er aftalt med de involverede instanser, hvem der står for hvilken indsats i planperioden. Der er langt overvejende tale om minimumsløsninger, der opfylder og udmønter de statslige planer og den nationale prioritering.

    

   Planmæssige forhold

   Det bemærkes, at statens Natura 2000-planer og dermed de kommunale handleplaner er overordnede planer, der på linje med landplansdirektiver skal indarbejdes i kommuneplanen.

    

   Det bemærkes endvidere, at statens Natura 2000 planer har været vurderet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er Forvaltningens vurdering, at de otte Natura 2000-handleplaner har et indhold, som ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i miljøvurderingen for de statslige Natura 2000-planer for områderne. Der er derfor efter Forvaltningens vurdering som ved 1. generations handleplaner ikke tale om nye planer, og Forvaltningen forventer derfor at træffe afgørelser om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurderinger for de otte handleplaner. Afgørelserne forventes offentliggjort ved annonceringen i forbindelse med den offentlige høring.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Det er Forvaltningens, vurdering, at de otte naturhandleplaner - ud over et tilknyttet administrativt ressourceforbrug - ikke vil få yderligere økonomiske konsekvenser for Kommunen. Det forventes, at kommunerne kompenseres for det administrative ressourceforbrug over DUT-midlerne.

    

   Indsatserne i naturplanerne skal fortsat opnås via aftaler med lodsejere og skal som udgangspunkt bygge på frivillighed. Dvs. det er op til den enkelte lodsejer, om denne vil indgå en aftale.

   Kommunerne har indtil videre ikke fået andre virkemidler til at gennemføre handleplanerne og nå målsætningerne.

    

   Den videre proces

   Når forslagene til handleplaner er godkendt, skal de som anført inden den 20. oktober 2016 sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Kommunen har herefter igen ½ år, dvs. indtil 20. april 2017 til at få godkendt de endelige planer. Udvalget og Byrådet vil få de endelige planer inkl. relevante høringsbidrag til behandling.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de otte forslag til Natura 2000-handleplaner i Viborg Kommune godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger inden 20. oktober 2016.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-09-2016

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de otte forslag til Natura 2000-handleplaner i Viborg Kommune godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger inden 20. oktober 2016.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

 • 34 Aflæggelse af anlægsregnskaber - Social- og Arbejdsmarkedsudvaglet
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskab.

    

   For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Der foreligger nu følgende anlægsprojekter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

    

    

   (+=merforbrug/mindreindtægt)                                    Beløbene er i hele 1.000 kr.

   Projekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

    

    

    

    

   Ekstraordinært tilskud til Viborg Produktionsskole

   2.000

   2.000

   0

   Velfærdsteknologi – HPU

   4.100

   4.112

   12

   Trepas – væksthus i Hald Ege

   6.000

   5.998

   -2

    

    

    

    

   Total

   12.100

   12.110

   10

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen viste anlægsregnskaber godkendes.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-09-2016

   Fraværende: Gregers Laigaard, Åse Kubel Høeg

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen viste anlægsregnskaber godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

 • 35 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013-2025
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Der er ønske om at opføre boliger i indtil 4 etager ved Øster Teglgårdsvej 25-27 i Viborg i tilknytning til bevaringsværdige bygninger.

   I gældende kommuneplan er området udlagt til etageboliger i indtil 3½ etage mens en ældre byplanvedtægt nr. 44 udlægger området til grønt offentligt opholdsområde. Nyt plangrundlag er derfor nødvendigt.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 8. juni 2016 (sag nr. 31) at fremlægge et revideret forslag til lokalplan nr. 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 - 2025 med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 16. juni til den 10. august 2016.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

   Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 440

   Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål og giver mulighed for 32-36 nye boliger. Vejadgang sker fra en sidevej til Søndersøvej ad Øster Teglgårdsvej.

    

   Lokalplanforslaget har til formål, at sikre udviklingsmulighed af ejendommen syd for Søndersø, som i dag er i forfald.

    

   Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 30 til kommuneplanen, der ændrer

   -       etageantal fra 3½ etage til max. 4 etager

   -       bygningshøjde sænkes fra max. 15 meter til max. 13,75 m

   -       udelader den sydlige del af grunden af udpegningen som værdifuldt landskab (retningslinje 11)

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslagene samt en bemærkning udenfor høringsperioden. Der har ikke været afholdt borgermøde til det reviderede forslag.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er vedlagt enkeltvis og er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.

    

   Grundejerforeningen vest for området foreslår vejadgang ændret til fra Søndersøvej. Danmarks Naturfredningsforening er positive overfor det reviderede forslag, særligt stien langs Søndersø. Naboejendommen mod øst er ikke tilfredse med planlægningen og føler sig forskelsbehandlet. De ønsker at opføre et parcelhus. En borger påpeger, at det er vigtigt med arkitektonisk kvalitet i byggeriet.

    

   SVANA (Naturstyrelsen) er indstillet på at reducere søbeskyttelseslinjen, som ansøgt og har forslået kommunen at tilføje, hvorvidt det er sandsynligt at yngle- og rasteområder og den økologiske funktionalitet for flagermus vil blive påvirket.

    

   Politiet har endvidere foreslået præciseret, at der skal sikres oversigtsareal ved ind-/udkørsler til Øster Teglgårdsvej.

    

   Forvaltningen indstiller enkelte præciseringer vedr. oversigtsforhold og flagermus. Ændringsforslag fra naboer vedr. ændret vejadgang og byggemulighed på nabogrund foreslås ikke imødekommet.

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 4.

    

    

   Miljørapport

   Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.

    

   Der er ikke kommet bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Stien langs Søndersø skal etableres af bygherre som en forudsætning for at ibrugtage nye boliger i området. Bygherre skal endvidere bekoste, at der etableres et nyt vandhul f.eks. nord for sØnæs, som erstatning for det beskyttede vandhul, der nedlægges i det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet, se beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13. august 2015 (sag nr. 3).

    

   Kommunen har overtagelsespligt af naboejendommen mod øst, idet området er udlagt til grønt offentligt opholdsareal. Denne overtagelsespligt har dog været gældende siden byplanvedtægt nr. 44 blev vedtaget i 1977 og er ikke ændret med lokalplan 440.

    

   Vejnavne

   Forvaltningen foreslår, at veje til området navngives Teglvangen. Navnet tager udgangspunkt i, at vejadgang sker fra den sydlige del af Øster Teglgårdsvej og refererer til, at der tidligere har ligget et teglværk i området.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at       planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer,

    

   at       bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   at       sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

    

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter

    

   at       vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer,

    

   at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer,

    

   at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar med den ændring at høringssvaret til part nr. 3 suppleres med, at Forvaltningen vil tage kontakt til parten, og

    

   at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

 • 36 Igangsætning af planlægning for byzonetilladelse til opførelse af ejendom ved Ramsvej 5, Viborg
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Bach Gruppen A/S har søgt om at opføre etageboligejendom på adressen Ramsvej 5, Viborg - matr. nr. 193k, Viborg Markjorder. Grunden er på i alt 546 m2.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.

    

   Tidligere politisk behandling

   Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget meddelte den 15. april 2015 (sag nr. 25) byzonetilladelse til opførelse af 1½ etages boligejendom på hjørnet af Ramsvej og Dalgasvej (Ramsvej nr. 5). Bygningen er 10,5 m høj, og grunden er bebygget med et etageareal på knap 500 m2. Ejendommen indeholder 4 lejligheder, og bebyggelsesprocenten for ejendommen er 60%.

    

   Projektforslaget

   Bach Gruppen har fremsendt ny ansøgning, idet den ønsker at opføre endnu en bygning indeholdende 3 lejligheder på adressen Ramsvej 5 - i samme stil og udtryk som den nyopførte ejendom og med port, der skaber forbindelse fra Ramsvej til gård. Ansøgningen begrundes med, at der er mulighed for at udfylde hullet mellem den nylig opførte bygning på Ramsvej 5 og ejendommen Ramsvej 3.

    

   Bygningen tilpasses karréens proportioner, så bebyggelsen langs Ramsvejs syd-vestlige del fremstår som en sammenhængende husrække - på samme måde som gadens syd-østlige husrække. Bygningen søges opført i 2½ etage med en højde på maks. 12 m og sammenbygges med Ramsvej 3 og 5. Bygningen opføres med ydervægge af røde teglsten. Tag opføres med sadeltag dækket med røde teglsten.

    

   Der indrettes udearealer på bebyggelsens vestside (minimum 10% af bebyggelsens bruttoetageareal, heraf mindst 5% som fælles opholdsareal). Der etableres endvidere 14 p-pladser i gårdareal syd-vest for bygningen, dels til betjening af de 4 lejligheder i nyopført ejendom, dels til 3 pladser til ansøgt ejendom, dels 6 pladser til lejlighederne i ejendommen Ramsvej 3 samt 1 p-plads, der er tinglyst til brug for Ramsvej 6. Adgang til p-pladserne kan ske via Ramsvej via port eller fra Vesterbrogade via vejadgang mellem Netto og kontor/kliniklokale.

    

   Forvaltningen vurderer, at en huludfyldning mellem Ramsvej 3 og 5 - med bebyggelse ud i gadelinjen og i flugt med gadens øvrige bygninger - understøtter den tætte byoplevelse og er med til at sikre et sammenhængende gadeforløb. Der er stor forskellighed i bygningerne langs Ramsvej, og gadebilledet er præget af stor variation både i højder og facader. Det er også tilfældet med den ansøgte bygning, der dog er tilpasset den nylig opførte bygning Ramsvej 5 i proportioner og materialer. Hvor vidt den bidrager med arkitektonisk merværdi for stedet er tvivlsomt, men det er positivt, at den centrale bydel tilføres nye boliger.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Ramsvej 5, Viborg er reguleret af bestemmelserne i Kommuneplan 2013-2025, der udlægger området til blandet boligformål. I henhold til kommuneplanens bestemmelser kan bebyggelse inden for rammeområdet opføres i maks. 2½ etage og med en maks. bygningshøjde på 10,5 m. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 40%.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde VIBM.B4.03 for så vidt angår bebyggelsesprocent. Det ansøgte projekt vil tilsammen med den nyopførte hjørneejendom få en bebygggelsesprocent på ca. 130%.

    

   Frikommuneforsøg - byzonetilladelse og fravigelse fra kommuneplan 2013 - 2025

   I henhold til lov om frikommuner § 24 – kan planlovens § 13, stk. 2 om udarbejdelse af en lokalplan ved byggearbejder m.v. fraviges, når det vedrører enkelt ejendomme i byzone.

   Viborg Kommune kan endvidere i henhold til lov om frikommuner § 24 kopiere andre frikommuners godkendte forsøg angående mulighed for at undlade at udarbejde et kommuneplantillæg, når der er tale om mindre justeringer i f.eks. anvendelsesbestemmelser og bebyggelsesprocent.

    

   En byzonetilladelse skal - ligesom en lokalplan - være i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor skal udvalget - såfremt det ansøgte projekt skal imødekommes - træffe beslutning om at ændre/hæve bebyggelsesprocenten for ejendommen på 60% til 130 %.

    

   Ansøgningen er i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i kommuneplanens rammeområde VIBM.B4.03 bortset fra bestemmelsen om bebyggelsesprocent.

   Viborg Kommune vurderer, at det ansøgte opfylder betingelserne for anvendelse af frikommuneforsøget, da ansøgningen udelukkende omfatter ejendommen Ramsvej 5, Viborg.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at det konkrete projekt sendes i høring sammen med et forslag til byzonetilladelse, der indeholder bestemmelser om, at:

    

   ·         ejendommen anvendes til boligformål

   ·         bebyggelsesprocenten for ejendommen hæves fra 60% - 130%

   ·         etageantal hæves fra 2 - 2½ etage

   ·         bygningshøjden hæves fra 10,5 m - 12 m.

   ·         adgang til ejendommen sker fra Ramsvej,

   ·         der etableres p-pladser i gårdrummet med vejadgang fra Vesterbrogade,

   ·         der etableres udeopholdsarealer på minimum 10% - i henhold til kommuneplanens minimumsnorm.

    

   Fordebat/borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da det ikke vil medføre væsentlig ændringer i området.

    

   Miljøvurdering

   Det vurderes på baggrund af gennemført screening af området, at planforslaget ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer - ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen herfor fremgår af redegørelsen i forslag til byzonetilladelse.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Projektet vil ikke koste Viborg Kommune penge.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at der tages stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

    

   Såfremt ansøgningen imødekommes

    

   at sætte planlægningen i gang som beskrevet,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

    

   at der ikke afholdes borgermøde,

    

   at afprøve frikommuneforsøget om bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye lokalplaner (her byzonetilladelse).

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at der tages stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

    

   Såfremt ansøgningen imødekommes

    

   at sætte planlægningen i gang som beskrevet,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

    

   at der ikke afholdes borgermøde,

    

   at afprøve frikommuneforsøget om bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye lokalplaner (her byzonetilladelse).

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Der var inden mødet modtaget kommentarer til projektet fra naboer til Ramsvej 5. Henvendelsen fremgår af det nye bilag nr. 5.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget er sindet at godkende en ansøgning under forudsætning af, at der sker en bearbejdning af projektet i henhold til Viborg Kommunes arkitekturpolitik.

    

 • 37 Endelig godkendelse af anvendelsen af Værdighedsmilliarden 2017
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 30. august 2016 (sag 4) anvendelsen af restbeløbet fra Værdighedsmilliarden 2017 på 350.000 kr. og besluttede, at følgende forslag sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet:

    

   1. Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet
   2. Tilskud til tillempet styrketræning for 75+
   3. Udvidelse af klippekortordning

    

   Ældrerådet og Handicaprådet har fremsendt de vedlagte høringssvar.  Det fremgår af høringssvarene at Ældrerådet anbefaler forslag 1, mens Handicaprådet anbefaler forslag 3 eller en styrkelse af ledsagerordningen for borgere over 67 år.

    

   Efter Ældre- og Sundhedsudvalgets godkendelse af anvendelsen af midlerne, skal sagen godkendes i Byrådet.

    

   Forslaget til Viborg Kommunes anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden i 2017 skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 15. november 2016.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager høringssvarene til efterretning, og

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter anvendelsen af restbeløbet fra Værdighedsmilliarden 2017.

    

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller overfor Byrådet,

    

   at udvalgets forslag til anvendelse af restbeløbet godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27-09-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog høringssvarene til efterretning, og

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at restbeløbet fra Værdighedsmilliarden 2017 skal anvendes til bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalgets forslag til anvendelse af restbeløbet godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

    

 • 38 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Nina Hygum, Mads Panny

   Intet.

    

 • 39 EjendomssagLukket sag
 • 40 EjendomssagLukket sag
 • 41 EjendomssagLukket sag
 • 42 EjendomssagLukket sag
 • 43 Ejendomssag - Køb af Nørregade 20, Stoholm (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Køb af Nørregade 20, Stoholm

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 24. august 2016 sagen med følgende dagsordenstekst:

    

   Viborg Kommune har via ejendomsmægler indgået en aftale med ejeren af Nørregade 20, 7850 Stoholm (matr.nr. 1 ci, Stoholm, Feldingbjerg) om køb af ejendommen for 225.000 kr. Aftalen er betinget af politisk godkendelse. Ejendommen skal i givet fald finansieres af puljemidler med henblik på nedrivning. Byrådet har bemyndiget borgmesteren til at træffe beslutning om køb af sådanne ejendomme.

    

   Der er imidlertid – efter forhandling om købesummens størrelse – indhentet en uvildig mæglervurdering i overensstemmelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af den 11. maj 2016 (sag nr. 44), hvor udvalget besluttede, at der skal indhentes ejendomsmæglervurderinger ved alle handler og prisfastsættelser, bortset fra prisfastsættelser af kommunale parcelhusgrunde og erhvervsarealer (sag nr. 44).

    

   Den uvildige mæglervurdering lyder på 100.000 kr. med henvisning til ejendommens ringe stand kombineret med dårlig beliggenhed tæt på jernbane. Ifølge mægler kan en sådan ejendom være meget svær omsættelig, og det kan være tvivlsomt, om der findes en køber på markedet, der ønsker at nyopføre bolig på en grund med denne beliggenhed.

    

   Sælgers mægler har på sælgers vegne anmodet om at få sagen behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Han anfører, at der ikke ville være blevet udarbejdet en købsaftale, før vurderingen var indhentet, hvis han havde vidst, at aftalen var betinget af ikke blot politisk godkendelse, men også af en uvildig mæglervurdering. Det er hans opfattelse, at eneste forbehold drejer sig om politisk godkendelse. Endelig anfører han, at Viborg Kommune ham bekendt sælger byggegrunde i Stoholm til en pris på over 300.000 kr., og at værdifastsættelse af en ejendom bl.a. sker med skelen til, hvad andre ejendomme sælges for.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Viborg Kommune har i øjeblikket byggegrunde i Stoholm til priser mellem 275.000 og 400.000 kr. Disse ejendomme har en bedre beliggenhed end Nørregade 20, og de er klar til at bebygge uden forudgående nedrivning.

    

   Ved kommunalt køb af fast ejendom må købesummen ikke overstige markedspris, idet sælger ikke må begunstiges ulovligt.

    

   Der er udarbejdet en trafikplan for den nordlige del af Stoholm, hvor Nørregade 20 bliver berørt. Der er endnu ikke udarbejdet et projekt for vejanlægget i området, men forslaget går på at omlægge en del af trafikken i Stoholm, så man lettere kan komme ind til byens centrum, og så en større del af biltrafikken til og fra byen kommer via Nørregade og ikke som nu både via Nørregade og Østergade. Derved formindskes trafikken over den østlige jernbaneoverkørsel, som har en dårlig oversigt, og som banestyrelsen gerne vil have forbedret. Samtidig ønsker man at forbedre cyklisternes muligheder for at komme over den nordlige jernbaneoverkørsel langs Nørregade, hvilket kræver en ændring af krydset Nørregade / Stationsvej / Enghavevej / Bjørnevænget. Der vil kunne laves et bedre projekt, hvis Nørregade 20 nedrives. Der er for årene 2019 og 2020 budgetteret med henholdsvis 1,25 mio. kr. og 3 mio. kr. til vejprojektet.

    

   Oplysningerne om det påtænkte vejprojekt er ikke indgået i den uvildige mæglervurdering.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

   Bilag

   1

   Lukket

   Mæglervurdering Nørregade 20

   292348/16

   Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, hvilket beløb Viborg Kommune skal tilbyde ejeren af Nørregade 20, Stoholm, for køb af ejendommen.

   Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at 2. viceborgmester forhandler en ny aftale under forudsætning af Byrådets godkendelse.

    

   Torsten Nielsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

    

    

   Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 24. august 2016 er der ved forhandling mellem 2. viceborgmester og sælgers mægler på vegne af sælger indgået aftale om køb af Nørregade 20 for 175.000 kr. under forbehold for politisk godkendelse. Sælger er indforstået med denne aftale.

    

   I tilfælde af køb forestår sælger udarbejdelse af refusionsopgørelse og berigtigelse af handlen og betaler herfor. Viborg Kommune betaler tinglysningsafgiften.

    

   Købet finansieres af nedrivningspuljen. Byrådet besluttede den 26. februar 2014 (sag nr. 24) at delegere kompetencen til at træffe beslutning om køb af ejendomme til nedrivning for puljemidler til borgmesteren. (Sådanne køb medfører ikke selvstændige bevillingssager i Byrådet, da udgiften til købesum afholdes af den givne bevilling til nedrivningspuljen.) Da sælger repræsenteres af Estate Torsten Nielsen, og sagen tidligere har været behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, forelægges sagen udvalget til beslutning.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

  • Bilag

  • Indstilling

   2. viceborgmester indstiller, 

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at købe ejendommen Nørregade 20, Stoholm (matr.nr. 1ci, Stoholm, Feldingbjerg) for 175.000 kr., hvortil kommer udgifter til indhentet mæglervurdering (4.000 kr.) og tinglysningsafgift (ca. 3.000 kr.).

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Nina Hygum, Mads Panny

   Indstillingen fra 2. viceborgmester godkendes.

    

   Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

    

Tillægsreferat

Afbud fra Mads Panny. Peter Juhl var fraværende i tidsrummet kl. 12.00-13.05 og deltog ikke i behandlingen af sagerne nr. 20-28 og 30-34. Nina Hygum forlod mødet kl. 14.00 efter behandling af sagerne 1-37.