Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 26-08-2015

Referat

 • 1 Fællesmøde med boligselskaberne - drøftelse af boligorganisationernes forslag til boligbyggeprogram og kapitaltilførsel
  • Sagsfremstilling

   Byrådet behandlede på mødet den 17. juni 2015 (sag nr. 3) boligselskabernes forslag til

   boligbyggeprogram og kapitaltilførsel som lån eller tilskud for kvoteåret 2015 – 2018 (budget 2016 – 2019) med dagsordenstekst og beslutning:

    

   ”RESUME

   Kommunens udgiftsramme til indbetaling af grundkapitallån ved nybyggeri og kapitaltilførselssager (større, nødvendige renoveringer) har gennem de seneste år været fastsat til ca. 9 mio. kr. pr. år.

    

   Regeringen ændrede i 2012 lovgivningen, så grundkapitaltilskuddet ved nybyggeri blev nedsat fra 14% til 10% for tilsagn i perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. december 2016. I den forbindelse valgte Byrådet ved vedtagelsen af budgettet for perioden 2013-2016 at nedsætte udgiftsrammen, så den svarer til nedsættelsen fra de 14% til de 10% for grundkapitalindskud ved nybyggeri og uændret for kapitaltilførselssager. Samlet set blev udgiftsrammen nedsat med 7,3 mio. kr. i perioden 2013–2016.

    

   I de igangværende økonomiforhandlinger indgår drøftelser af procenten for grundkapitalindskud efter 31. december 2016.

    

   I kapitaltilførselssager ydes der en særlig driftsstøtte, som kun gives til afdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at problemerne vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten ydes som lån eller tilskud. Landsbyggefonden yder 40% af støtten betinget af, at boligorganisationen selv bidrager med 20%, långiver med 20% og beliggenhedskommunen med 20%.

    

   I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015-2018 godkendte Byrådet en udvidelse af udgiftsrammen til grundkapitalindskud og kapitaltilførselssager i perioden 2015-2018 med 25,8 mio. kr.

    

   Nuværende praksis for sammenhæng mellem Viborg Kommunes budget til nybyggeri af familie-, ungdoms- og ældreboliger samt kapitaltilførsel som lån eller tilskud og boligselskabernes forslag til boligprogram (kvotesag)

   Hvert år udarbejder boligselskaberne et boligprogram for kvoteåret med forslag til en fordeling af udgiftsrammen på forskellige projekter (kvotesag). Denne fordeling af udgiftsrammen på projekter danner baggrund for Byrådets godkendelse af budgettet. På grund af forskydning i tid fra godkendelse af et projekt i Byrådet og til grundkapitallånet eller kapitaltilførslen skal indbetales til Landsbyggefonden, er den nuværende praksis for nybyggeri, at indeværende kvoteår = det efterfølgende budgetår. Det betyder, at eksempelvis kvoteår 2015 = budgetår 2016. I kapitaltilførselssager er forskydningen yderligere 2 år, idet indbetalingen til Landsbyggefonden i disse sager erfaringsmæssigt sker langt senere. Det betyder, at en kapitaltilførselssag i kvoteår 2015 først optages i kommunens budget for 2018. 

    

   OPLÆG TIL BUDGET 2016-2019

    

   Boligselskabernes fremsendte forslag til boligprogram

   Forvaltningen har den 5. maj 2015 afholdt et møde med repræsentanter for boligselskaberne, hvor forslag til nybyggeri og kapitaltilførselssager i kvoteår 2015-2018 (Kommunens budget 2016-2019) blev drøftet.

    

   Kapitaltilførselssager

   Som en konsekvens af, at økonomien i kapitaltilførselssagerne i tilsagnsfasen er usikker og tidshorisonten ligeledes er meget usikker, så foreslår Forvaltningen, at der afsættes en pulje til kapitaltilførselssagerne. Boligselskaberne har udarbejdet en revideret oversigt over alle kapitaltilførselssager, som fremgår af bilag nr. 1.

    

   Ifølge den reviderede oversigt over kapitaltilførselssager forventes der indtil udgangen af 2017 et behov for kommunal budget på 11,5 mio. kr. Der er i Kommunens budgetter til om med 2015 afsat i alt ca. 10. mio. kr. til kapitaltilførselssager.

    

   Det samlede behov for yderligere kommunal budget til kapitaltilførselssager i budget 2016-2019 udgør efter boligselskabernes reviderede oversigt følgende:

    

   Revurdering af kapitaltilførselssager               t.kr.

   2016

   2017

   2018

   2019

   Til og med budgetår 2017

   7.450

   4.000

    

    

   Budgetår 2018

    

    

   3.330

    

   Budgetår 2019

    

    

    

   2.550

   Forventet overførsel fra 2015 til 2016 ca. 10 mio. kr.

   -7.450

   -2.550

    

    

   I alt herefter kapitaltilførselssager

   0

   1.450

   3.330

   2.550

    

   Behovet for justering af budgettet vedrørende kapitaltilførselssager tages op på det årlige kvotemøde med boligselskaberne.

    

   Nybyggeri

   Boligselskaberne har efter mødet den 5. maj fremsendt et revideret forslag til boligprogram for nybyggeri i kvoteår 2015-2018 (budget 2016-2019) jf. bilag nr. 2.

    

   Vedrørende kvoteår 2015 (budget 2016) har boligselskaberne fremlagt et boligprogram med ønske om en samlet kvote på 22,2 mio. kr. jf. nedenstående tabel 1.

    

   Tabel 1 

   Boligselskab

    

   Type

   Kvote t.kr.

   Boligselskabet Viborg

    

             

   1. Viborg Vestby, Liseborg, etape 3

   17 familieboliger

   3.500 kr.

   2. Viborg Syd by, Arnbjerg*

   20 familieboliger

   4.000 kr.

   3. Viborg Midtby, Sjællandsgade – færdiggørelse af Mejerigården

    

   20 familieboliger

    

   4.000 kr.

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup

     

      

   4. Viborg Midtby, Banebyen v/plejecenter

   15 familieboliger

   3.000 kr.

   5. Viborg Midtby, Banebyen v/banen

   15 familieboliger

   3.000 kr.

   6. Viborg Midtby, rest rådhus/amtmandsgård*

   6 familieboliger

   500 kr.

   7. Viborg Syd by, Arnbjerg*

   15 familieboliger

   3.000 kr.

   8. Damhuset – Villavejen* (opsagte lejemål)

   6 familieboliger

   1.200 kr.

   Øvrige Boligselskaber

   Ingen nybyggeri

    

    

   I alt

   114 familieboliger

   22.200 kr.

     *Nye ønsker til nybyggeri i forhold til den godkendte ramme i budget 2015-2018.

    

   De samlede ønsker til boligprogram for nybyggeri og kapitaltilførselssager for kvoteår 2015-2018 (budget 2016-2019) sammenholdt med Kommunens budget fremgår af nedenstående tabel 2.

    

   Tabel 2

   Kvoteår                                                       (t.kr.)

   2015

   2016

   2017

   2018

   Budgetår

   2016

   2017

   2018

   2019

   Budget 2016-2018 til kapitaltilførselssager og nybyggeri jf. overslagsårene i budget 2015-2018

   15.547

   17.120

   15.080

   9.000

    

    

    

    

    

   Revurdering af kapitaltilførselssager:

    

    

    

    

   Til og med budgetår 2017

   7.450

   4.000

    

    

   Budgetår 2018

    

    

   3.330

    

   Budgetår 2019

    

    

    

   2.550

   Forventet overførsel af budget fra 2015 til 2016,   10 mio. kr.

   -7.450

   -2.550

    

    

   I alt herefter kapitaltilførselssager

   0

   1.450

   3.330

   2.550

    

    

    

    

    

   Nybyggeri

   22.200

   21.200

   18.475

   30.360

    

    

    

    

    

   Manglende budget

   -6.653

   -5.530

   -6.725

   -23.910

    

   Der er tale om væsentlige forøgelser af ønskerne til nybyggeri i forhold til den godkendte ramme i budget 2015-2018. Forvaltningen har derfor bedt boligselskaberne om at supplere de fremsendte skemaer over boligbyggeprogrammet med en beskrivelse af de konkrete projekter. Boligselskaberne har fremsendt beskrivelse af de konkrete projekter, som boligselskaberne vurderer centrale som en del af grundlaget for at bibeholde og udbygge den positive befolkningsudvikling i Viborg Kommune. Boligselskaberne opfatter projektbeskrivelserne som værende en understøttende del til den overordnede kommunale planlægning og vækststrategi. Projektbeskrivelserne fremgår af bilag nr. 3.

    

   Forvaltningen foreslår, at det manglende budget ifølge ovenstående tabel 2 indarbejdes som anlægsønsker i forslag til budget for 2016-2019, som er under udarbejdelse.

    

   BILAG

   1

   Åben

   Tilrettet Udkast boligprogram - kapitaltilførsel

   192546/15

   2

   Åben

   Tilrettet Udkast boligprogram - nybyggeri

   192548/15

   3

   Åben

   Boligselskabernes projektbeskrivelser

   192549/15

    

   INDSTILLING

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der til delvis dækning af nybyggeri og kapitaltilførsler i forslag til boligprogrammet for kvoteåret 2015 (22.200.000 kr.) tildeles rådighedsbeløb på 15.547.000 kr. svarende til det allerede reserverede beløb i budget 2016,

    

   at det manglende rådighedsbeløb i 2016 på 6.653.000 kr. (22.200.000 – 15.547.000) til gennemførelse af det samlede nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteår 2015 medtages som anlægsønske i forslag til budget for 2016-2019, som er under udarbejdelse, og

    

   at forskellen mellem forslag til boligprogram og Kommunens budget i kvoteår 2016-2018 (budgetoverslagsår 2017-2019) jf. tabel 2, på henholdsvis 5,5, 6,7 og 23,9 mio. kr. medtages som anlægsønsker i forslag til budget for 2016-2019, som er under udarbejdelse.


   BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 10-06-2015
   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

   Til den videre behandling i budgetlægningen anmodes boligselskaberne om at udarbejde et alternativt forslag til boligprogram, som holder sig inden for den nuværende budgetramme.

    

   Boligselskaberne inviteres til et kommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på en drøftelse af boligudviklingen.

    

   BESLUTNING I BYRÅDET DEN 17-06-2015

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.”

    

    

   Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen har efterfølgende hver især fremsendt materiale, hvoraf fremgår deres prioriteringer i forhold til at kunne holde sig inden for den nuværende budgetramme. Der er ikke modtaget yderligere materiale fra

   de øvrige boligselskaber.

    

   Boligselskabet Sct. Jørgen prioriterer boligprogrammet således:

   1. Banebyen

   2. Arnbjerg

   3. Øvrige (Bjerringbro Midtby, Vammen mv.)

    

   Boligselskabet Viborg prioriterer boligprogrammet således:

   1. Færdiggørelse af Liseborg Bakke (etape 3) og Mejerigården, Sjællandsgade

   2. Overlund

   3. Arnbjerg

    

   Boligselskabernes prioriteringer er nærmere beskrevet i det fremsendte materiale, bilag nr. 1 og bilag nr. 2.

    

   Fra boligselskaberne deltager følgende på dagens møde (kl. 8.30-9.30):

    

   Boligselskabet Viborg:

   Formand Jens Stigaard

   Direktør Grethe Hassing

   Byggechef Finn Dalgaard

    

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg:

   Formand Johannes Stensgaard

   Direktør Hans Erik Lund

   Administrationschef Tina Schmidt

    

   Boligselskabet Viborg Amt:

   Formand Grethe Jakobsen

   Direktør Anne Grethe Andersen

    

   Bjerringbro Andelsboligforening:

   Formand Gurli Elgaard.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter boligselskabernes oplæg til prioriteringer i forhold til det oprindelige fremsendte boligbyggeprogram og kapitaltilførsel samt den generelle boligudvikling i Viborg Kommune med boligselskaberne.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

   Sagen blev drøftet og indgår i den videre budgetlægning.

 • 2 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni.

    

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalget opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 31. marts.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

    

    

   Overordnet resultat, Økonomi- og Erhvervsudvalget

   Drift

   Der forventes mindreforbrug på serviceudgifterne på udvalgets 3 politikområder på samlet 65,9 mio. kr. målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2015 på serviceudgifterne.

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30.juni

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.bud get (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06
   (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

   12 Politisk organisation

   91,8

   90,8

   51,8

   -40,0

   -39,0

   -2,0

   13 Administrativ organisation

   429,4

   465,4

   440,2

   10,7

   -25,3

   -0,2

   16 Facility Management

   47,9

   48,5

   46,9

   -1,0

   -1,6

   -2,6

   Serviceudgifter i alt

   569,2

   604,8

   538,9

   -30,3

   -65,9

   -4,8

    

    

   Anlæg

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    30.juni

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.bud get (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06
   (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Anlæg, skattefinansieret

   -11,7

   92,5

   90,8

   102,4

   -1,8

   80,6

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Anlæg, jordforsyning

   -2,9

   -4,8

   -4,8

   -2,0

   0,0

   -0,2

   Anlæg i alt

   -14,6

   87,7

   85,9

   100,5

   -1,8

   80,4

    

   Afvigelsen på 80 mio. kr. i yderste højre kolonne på skattefinansieret anlæg i forhold til forventningerne pr. 31. marts skyldes købet af Mercantecs bygninger på Vinkelvej.

    

   Finansiering mv.

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    30.juni

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06
   (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Renter, netto

   20,2

   20,0

   13,2

   -7,0

   -6,8

   -2,7

   Øvrige finansforskydninger

   -20,2

   6,7

   -3,3

   16,9

   -10,0

   5,9

   Afdrag på lån

   66,8

   66,8

   64,8

   -2,0

   -2,0

   0,0

   Optagne lån

   -81,0

   -104,7

   -104,7

   -23,7

   0,0

   -7,2

   Tilskud og udligning

   -1.508,1

   -1.508,1

   -1.486,9

   21,2

   21,2

   -6,7

    

    

    

    

    

    

    

   Skatter

   -3.966,5

   -3.966,5

   -3.969,8

   -3,3

   -3,3

   0,0

   Finansiering mv. i alt

    -5.488,8

    -5.485,8

      -5.486,7

              2,1

               -0,9

              -10,7

    

    

    

    

    

    

    

   Drift, anlæg, finansiering i alt

   -4.934,2

   -4.793,3

   -4.856,8

   72,3

   -68,6

   64,9

    

    

   Væsentlige forventede afvigelser

    

   SERVICEUDGIFTER

    

   Politisk organisation

   Den afsatte budgetbuffer på 36,5 mio. kr. er indregnet i forventet regnskab som forventet mindreudgift.

    

   Administrativ organisation

   Jobrotationsordningen

   Der forventes i 2015 en manglende indtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende Jobrotationsordningen på Rådhuset. Ideen med jobrotation på Rådhuset er at søge jobrotationsmidler hjem på de timer, som rådhusmedarbejderne bruger på uddannelse. Herefter kombineres ansættelsen af en jobrotationsvikar med et aktuelt vikarbehov i afdelingen.

    

   I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018 blev der via prioriterings- og effektiviseringskataloget indarbejdet en forventet indtægt på 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018 vedrørende Jobrotationsordning på Rådhuset.

    

   Siden prioriteringsforslaget er udarbejdet og vedtaget, er der sket forskellige ændringer og stramninger, som har gjort det vanskeligere at få gavn af alle uddannelsestimer og ikke mindst at nå den forventede tilførsel af jobrotationsmidler.

    

   Eksempelvis kan nævnes, at:

   ·         Statsrefusionen er nedsat fra 100 % til 60 % med virkning fra den 12. november 2014

   ·         En stramning af reglen om, at den afdeling der optjener uddannelsestimerne også er den afdeling, der skal ansætte vikaren

   ·         Der skal være et opgave-match mellem medarbejdere på uddannelse og de opgaver vikaren skal løse – tidligere mere fleksibelt

   ·         Vikaren der ansættes skal have været ledig i 6 måneder – tidligere var det 3 måneder

   ·         Vikaren kan kun være ansat i 6 måneder – tidligere var det 12 måneder

   ·         Vikaren skal være ansat i et forløb – tidligere mere fleksibelt. Det betyder, at vikaren aldrig kan forlænges / fortsætte et andet sted i organisationen.

   Forvaltningen arbejder videre med afklaring af mulighederne for at øge brugen af Jobrotationsordningen i perioden 2015–2018, så der til budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 kan redegøres nærmere for forventede manglende indtægter i perioden. Den manglende indtægt (besparelse) skal findes inden for udvalgets egne budgetrammer.

    

   Øvrige områder

   Der forventes mindreudgifter vedrørende forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv., tjenestemandspensioner, IT-området, lægeerklæringer, øvrige puljer og centrale områder. Herudover forventes der overskud på den ”interne forsikringsordning” vedrørende arbejdsskader.

   Der forventes merudgifter til tolkning og advokatbistand mv.

    

   TILSKUD OG UDLIGNING

   Der forventes vedrørende tilskud og udligning mindreindtægter på 21,2 mio. kr., der kan henføres til mindre beskæftigelsestilskud og mindre tilskud til skattenedsættelse i 2015 på i alt 27,9 mio. kr. og merindtægter vedrørende flygtninge på 6,7 mio. kr.

    

   Beskæftigelsestilskud

   Ifølge seneste udmeldinger fra KL udgør reguleringerne på de forsikrede ledige for Viborg Kommune en efterregulering for 2014 på 15,5 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2015 på 3,5 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2015 på 19 mio. kr.

    

   På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en merudgift på 3,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. 

    

   Tilskud til skattenedsættelse

   31 kommuner har nedsat skatten for 2015 med i alt 299,5 mio. kr. Det er dobbelt så meget som forudsat i Økonomiaftalen, idet den afsatte pulje svarer til skattenedsættelser på 150 mio. kr. Det betyder ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets fordeling af puljen, at Viborg Kommune får et mindre tilskud til skattenedsættelse på 8,9 mio. kr., idet vi i budget 2015 – 2018 har indregnet fuldt tilskud, men i budgetprocessen gjort opmærksom på risikoen for, at puljen kunne blive overtegnet. 

    

   Tilskud til flygtninge

   Regeringen og KL har indgået en aftale om i alt 325 mio. kr. ekstra på flygtningeområdet grundet et forventet ekstraordinært stort antal modtagne flygtninge i 2015. Viborg Kommune har fået tildelt i alt 6,7 mio. kr. i 2015 dels til modtagelse af flygtningene og dels til integration af flygtningene. Tilskuddet er beregnet ud fra den kvote, som kommunerne tildeles i 2015 samt antallet af udlændinge, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven. 

    

   Der henvises i øvrigt til detailforklaringer til afvigelserne i bilag nr. 1.

    

   FLYTNING MELLEM POLITIKOMRÅDER

   Omplaceringer mellem udvalgets politikområder fremgår af bilag nr. 2.

    

   OPFØLGNING PÅ MÅL OG MIDLER

   I bilag nr. 3 til 5 er der for hver af de 3 politikområder redegjort for status pr. 30. juni på de fokusområder og effektmål, der er indarbejdet i Mål og Midler i budgettet for 2015. 

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at det forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i det forventede regnskab for Viborg Kommune som helhed, herunder omflytninger af budget vedrørende udvalgets egne politikområder, jf. bilag nr. 2.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 3 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015, alle områder (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni. Der gøres dog opmærksom på, at opfølgningen for Beredskabskommissionen og Udvalget for uddannelse, handel og Innovation alene er behandlet administrativt.

    

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgene opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 31. marts.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

    

   I tabel 1 herunder er det overordnede resultat af budgetopfølgningen vist. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

   Note
    nr.

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

    30.juni

   I forhold til opr. budget (kol. 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

    

   Skatter / generelle tilskud

   -5.474,6

   -5.474,6

   -5.456,7

   17,9

   17,9

   -6,7

   1.

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   3.970,4

   4.034,6

   3.982,4

   12,0

   -52,2

   32,2

   2.

   Overførselsudgifter

   1.228,1

   1.224,5

   1.243,3

   15,2

   18,9

   10,8

   3.

   Driftsudgifter i alt

   5.198,4

   5.259,1

   5.225,7

   27,3

   -33,4

   43,0

    

    

    

    

    

    

    

    

   Renter

   20,2

   20,0

   13,2

   -7,0

   -6,8

   -2,7

   4.

   Resultat ordinær drift

   -255,9

   -195,5

   -217,7

   38,2

   -22,2

   33,6

    

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

   203,8

   450,2

   347,3

   143,6

   -102,8

   52,3

   5.

   Anlæg ældreboliger

   0,0

   14,5

   10,1

   10,1

   -4,4

   0,0

    

   Jordforsyning

   22,6

   43,3

   35,2

   12,6

   -8,2

   -8,4

    

   Res. skattefinans. område

   -29,5

   312,5

   174,9

   204,4

   -137,6

   77,5

    

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsområdet

   7,4

   18,3

   4,7

   -2,7

   -13,5

   -14,9

   6.

    

    

    

    

    

    

    

   Øvrige finansforskydninger

   -20,2

   6,7

   -3,3

   16,9

   -10,0

   5,9

   7.

   Afdrag på lån

   66,8

   66,8

   64,8

   -2,0

   -2,0

   0,0

    

   Optagne lån

   -81,0

   -104,7

   -104,7

   -23,7

   0,0

   -7,2

    

   Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)

   -56,5

   299,7

   136,5

   193,0

   -163,2

   61,3

    

    

   DEN OVERORDNEDE VURDERING

   Det samlede forbrug i regnskab 2015 vurderes at blive større end forventet pr. 31. marts 2015 – både for driftsudgifterne og for anlægsudgifterne.

    

   For driftsudgifterne er det især serviceudgifterne, hvor der er forventning om stigning. Det betyder, at den serviceramme, der er sanktionsbelagt, bliver overskredet med ca. 9 mio. kr. med det forventede regnskabsresultat. Det er dog kun hvis servicerammen for alle landets kommuner under et overskrides, at sanktionsbestemmelserne vil blive anvendt.

    

   Der gøres opmærksom på, at den sanktionsbelagte serviceramme over for ministeriet ikke direkte kan aflæses af talmaterialet i budgetopfølgningen, da definitionen af ministeriets serviceramme ikke er helt identisk med det, Viborg Kommune anfører som serviceramme.

    

   I forhold til det korrigerede budget (der jo bl.a. indeholder overførsler fra 2014) forventes der et mindreforbrug på ca. 47 mio. kr. Heraf udgør de 37 mio. kr. den budgetbuffer, der er indregnet i det oprindelige budget.

    

   Konklusion:

   Totalt set forventes det korrigerede budget for Viborg Kommunes serviceudgifter overholdt. Dog er der fortsat på et par politikområder økonomiske udfordringer.

    

   Totalt set forbruges der af de driftsbudgetter, der er overført fra 2014 til 2015.

    

   Det forventede regnskabsresultat indebærer en mindre overskridelse af Viborg Kommunes forventede andel af den sanktionsbelagte serviceramme.

    

   Under anlæg er der forventning om væsentlige mindreudgifter, hvilket vil medføre, at der er behov for at overføre uforbrugte anlægsbudgetter fra 2015 til 2016. Overførslerne vurderes dog ikke at få samme omfang, som de overførsler, der er foretaget imellem 2014 og 2015.

    

   I det følgende er der anført mere konkrete kommentarer til forventede afvigelser.

    

   Byrådets målsætninger for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. (490 mio. kr.) og for størrelsen af ordinært driftsresultat på mindst 200 mio. kr. (218 mio. kr.) samt et anlægsniveau (skattefinansieret) på ligeledes 200 mio. kr. (347 mio. kr.) vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt, idet tallene i parentes angiver det forventede resultat.

    

   Herunder er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

    

   NOTE 1 - SKATTER OG GENERELLE TILSKUD

   Samlet mindreindtægt fra skatter og tilskud udgør ca. 18 mio. kr.

    

   Skatter:

   Merindtægter på ca. 3 mio. kr. vedrørende dødsboskat.

    

   Tilskud og udligning:

   Der forventes vedrørende tilskud og udligning mindreindtægter på 21 mio. kr., der kan henføres til mindre beskæftigelsestilskud og mindre tilskud til skattenedsættelse i 2015 på i alt ca. 28 mio. kr. samt merindtægter vedrørende flygtninge på knap 7 mio. kr.

    

    

   NOTE 2 - SERVICEUDGIFTER

   Forventningen er, at der forbruges knap 18 mio. kr. mere på de sanktionsbelagte serviceudgifter end forventet pr. 31. marts. De sanktionsbelagte serviceudgifter bliver hermed overskredet med ca. 9 mio. kr.

    

   I forhold til de korrigerede budgetter, er der især 2 politikområder med økonomiske udfordringer – sundhedsområdet med et forventet merforbrug på ca. 18 mio. kr. samt socialområdet med et forventet merforbrug på knap 8 mio. kr.

    

   Nedenfor er de væsentligste afvigelser på serviceudgifterne under hvert udvalg kort kommenteret (der er ikke givet kommentarer til de udvalg / politikområder, hvor der kun er mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget). I bilag nr. 2 kan ses de mere detaljerede forklaringer på afvigelser, der har været forelagt udvalgene.

    

   Fra de enkelte udvalg er der indstillet forskellige omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområderne (som totalt set giver 0 kr.). Disse omplaceringer kan godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. For en specifikation af disse henvises til bilag nr. 3, hvor omplaceringerne er oplistet.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget

   På politikområdet ”politisk organisation” forventes et mindreforbrug på 39 mio. kr. Heraf udgør den afsatte budgetbuffer de knap 37 mio. kr. som mindreforbrug.

    

   Politikområdet ”administrativ organisation” viser et samlet forventet mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. Mindreforbruget vedrører en lang række områder bl.a. forvaltningernes og stabens decentrale konti til løn mv., tjenestemandspensioner, IT-området, lægeerklæringer, øvrige puljer og centrale områder. Herudover forventes der overskud på den interne forsikringsordning vedrørende arbejdsskader.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget

   På politikområdet ”skoler og klubber” samt ”dagtilbud” er der en væsentlig forøgelse i det forventede forbrug i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts, hvilket primært skyldes merudgifter til flygtninge.

   Efter at udvalget selv har finansieret de 3,4 mio. kr., er der med de flygtninge, der er i systemet nu, en ikke-finansieret merudgift på 8,5 mio. kr. og ud fra en prognose for resten af året (hvor der forventes en stigning i flygtningeantallet) er den ikke-finansierede merudgift skønnet til 13,1 mio. kr.

    

   Udvalget gør opmærksom på, at der i de forventede afvigelser ikke er indregnet forventede positive budgetreguleringer på ca. 15 mio. kr. på politikområderne ”skoler og klubber” samt ”dagtilbud” vedrørende udgifter til flygtninge samt rengøring.

    

   Byrådet behandlede på mødet den 17. juni 2015, sag nr. 11 en sag fra Børne- og Ungdomsudvalget om modeller for ressourcetildeling til flygtningeindsats på dagtilbud og skoler og besluttede følgende:

    

   ”at finansieringen af merudgifterne til puljerne i 2015 på 13,1 mio. kr. indgår i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015,

    

   at finansieringen af merudgifterne til puljerne i 2016 og overslagsårene på 22,5 mio. kr. indgår i budgetlægningen 2016-2019,

    

   at puljerne opgøres ved budgetopfølgningerne, og forvaltningen udarbejder forslag til kompenserende besparelse, hvis der forventes underskud, og

    

   at puljerne ved regnskabsafslutningen håndteres som Overførselsområdet, det vil sige, at over-/underskud som udgangspunkt ikke overføres.”

    

   Der skal således i nærværende sag tages stilling til finansiering af merudgifterne til flygtninge.

    

   Der gøres opmærksom på, at der også under Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” forventes merudgifter til flygtninge (ca. 15 mio. kr., primært til kontanthjælp).

    

   Ældre og Sundhedsudvalget

   På politikområdet ”sundhedsområdet” er der store økonomiske udfordringer specielt vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering.

    

   Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering viser et forventet merforbrug på 31,1 mio. kr. (før efterregulering for 2014). Der er p.t. en stigning i antal ydelser på 14% og en generel prisstigning på 2% set i forhold til budgetlægningen. Stigningen i antal ydelser er mest markant på de ambulante behandlinger og genoptræning under indlæggelser med henholdsvis 28% og 25%.

    

   Forventningerne er beregnet på baggrund af fire måneders konkrete afregninger i 2015 og fremskrevet med betalings-flowet fra foregående år. Der er indregnet en forventet positiv efterregulering fra 2014 på 12 mio. kr. (indtægt) på den aktivitetsbestemte medfinansiering (afregnes i 2015). Herefter forventes en netto merudgift på hele sundhedsområdet på ca. 18 mio. kr.

   Foreløbige skøn viser, at på landsplan vil loftet for 2015 blive overskredet med ca. 1,25 mia. kr. svarende til, at Viborg Kommune kan forvente at blive kompenseret i størrelsesorden 20 mio. kr. i 2016. Prognosen er usikker, da kompensationen er afhængig af fem regioners regnskabsresultat.

    

   Udvalget anfører i behandlingen af budgetopfølgningssagen, at ”Ældre- og Sundhedsudvalget har et særligt fokus på udviklingen inden for den økonomiske udvikling på sundhedsområdet”.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

   Der forventes en merudgift på politikområdet ”socialområdet” på 7,7 mio. kr., der primært vedrører det overførte underskud fra 2014. Der har desuden været tilgang af nye dyre sager.

    

   Udvalget oplyser, at der arbejdes med en handleplan og iværksættelse af flere tiltag for at minimere merforbruget på socialområdet.

    

   Kultur- og fritidsudvalget

   Mindreudgifterne på ca. 7 mio. kr. på politikområdet ”folkeoplysning og idrætsanlæg” skyldes især overførsler fra 2014, som endnu ikke er planlagt brugt på især de selvejende haller og på lokaletilskud og fritidsaktiviteter.

    

   NOTE NR. 3 - OVERFØRSELSUDGIFTER

   For de samlede overførselsudgifter forventes der i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på ca. 19 mio. kr., hvilket i forhold til vurderingen pr. 31. marts er en forværring på ca. 11 mio. kr. (pensioner og boligstøtte).

    

   Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet:

   Forventet merudgift på 33,5 mio. kr. (33,9 mio. kr. pr. 31. marts).

    

   Heraf vedrører de godt 15 mio. udgifter til flygtninge, primært kontanthjælp.

    

   Godt 23 mio. kr. vedrører udgifter til kontanthjælp.

    

   I modsat retning trækker en mindreudgift til revalidering på 8,8 mio. kr.

    

   Der er i nærværende sag lagt op til, at der søges tillægsbevilling på de 15 mio. kr. til udgifter til flygtninge.

    

   Pensioner og boligstøtte

   Effekten af den nye reform på førtidspension- og fleksjobområdet vurderes at være den væsentligste årsag til den forventede mindreudgift på ca. 10 mio. kr.

    

   I forhold til budgetopfølgningen 31. marts 2015 er tendensen dog en stigning i antallet af nye tilkendelser.

    

   Såfremt bevillingen på 15 mio. kr. vedrørende merudgifter til flygtninge godkendes, er der herefter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets andel af overførselsudgifterne et forventet merforbrug på 8,5 mio. kr.

    

   NOTE NR. 4 - RENTER

   Der forventes et mindreforbrug på renter på ca. 7 mio. kr. dels i form af 2 mio. kr. mindre i renteudgifter på den langfristede gæld og dels i form af forbedret afkast på 4,8 mio. kr. af den likvide beholdning, som skyldes forøgelse af placeringen af likviditetsoverskud i Portefølje Management aftaler med pengeinstitutter.

    

   NOTE NR. 5 - ANLÆG

   På anlægsudgifterne er den væsentligste årsag til det skønnede merforbrug i forhold til opfølgningen pr. 31. marts, at køb af Mercantec’s bygninger på Vinkelvej ikke var indeholdt i de forventede udgifter pr. 31. marts.

    

   Ud over de indmeldte forventninger fra udvalgene er der indregnet en pulje til yderligere mindreforbrug bl.a. på grund af betalingsforskydninger. Puljen er indregnet med 50 mio. kr. svarende til det, der blev indregnet pr. 31. marts.

    

   NOTE NR. 6 - FORSYNINGSVIRKSOMHED (REVAS)

   Der forventes en netto-mindreudgift på knap 14 mio. kr. primært fordi anlægsprogrammet er forsinket.

    

   NOTE NR. 7 - ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

   Der forventes at skulle overføres 10 mio. kr. vedrørende forskydninger mellem årene i indbetalinger til Landsbyggefonden i forbindelse med kapitaltilførselssager mv.

    

   FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN

   Da udgiftsniveauet i budgetopfølgningen pr. 30. juni er højere end pr. 31. marts, forventes den gennemsnitlige likviditet for hele 2015 også at blive lavere end skønnet pr. 31. marts. Hvor forventningerne pr. 31. marts var en gennemsnitlig kassebeholdning på 535 mio. kr., skønnes den nu at ville udgøre 490 mio. kr.

    

   INDSTILLINGER FRA UDVALGENE

   Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne til godkendelse.

   Herudover besluttede Teknisk Udvalg at indstille følgende til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

   at den %-vise fordeling af 4%-puljen på 2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes. Den manglende finansiering på 1,76 mio. kr. foreslås finansieret inden for de enkelte politikområder. Politikområdet Trafik finansierer 800.000 kr. via kollektiv trafik. Udgiften til vejrlig findes inden for politikområdet Trafik, hvis det opstår”.

    

   Den såkaldte 4%-pulje blev afsat til fejl, mangler og vejrlig i forbindelse med udbud af opgaverne i Park- & Vejservice. Teknisk Udvalgs indstilling betyder, at de politikområder, der udføres arbejde for selv skal bære en merudgift på 1,76 mio. kr. og får tilført deres forholdsmæssige andel af den oprindelige pulje på 2 mio. kr. Ud over Teknisk Udvalgs egne politikområder er det alene politikområderne ”folkeoplysning og idrætsanlæg” samt ”plan-, natur- og miljøområdet”, der er i spil. Forslaget betyder, at der i nærværende sag overføres følgende budgetbeløb fra politikområdet ”trafikområdet”:

   ”Grønne områder”: 103.000 kr. i 2015 og årene frem.

   ”Plan-, natur- og miljøområdet”: 56.000 kr. i 2015 og årene frem.

   ”Folkeoplysning og idrætsanlæg”: 65.000 kr. i 2015 og årene frem.

    

   LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM SAMT BUDGETGARANTI

   Normalt udsendes årets lov- og cirkulæreprogram og reguleringer på budgetgarantien inden sommerferien. På grund at udskrivning af valg og ny regeringsdannelse er meget af kommunernes baggrundsmateriale til det kommende års budgetlægning blevet forsinket – herunder ministeriets udsendelse af lov- og cirkulæreprogrammet. Bevillinger til den del af lov- og cirkulæreprogrammet, som påvirker udgifterne 2015, vil derfor først blive medtaget i den budgetopfølgning, der foretages pr. 30. september 2015.

    

   HALVÅRSREGNSKAB FOR 2015

   Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at udarbejde halvårsregnskaber.

   Halvårsregnskabet skal suppleres med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for hele året og ledsages af bemærkninger på afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

    

   Halvårsregnskabet er derfor indbygget som en del af nærværende budgetopfølgningssag. En opgørelse af halvårsregnskabet fremgår af bilag nr. 4.

  • Bilag

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender,

    

   at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 3 (sum = 0 kr.), og

    

   at den %-vise fordeling af 4%-puljen på 2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes. Den manglende finansiering på 1,76 mio. kr. finansieres inden for de enkelte politikområder. Politikområdet Trafik finansierer 800.000 kr. via kollektiv trafik. Udgiften til vejrlig findes inden for politikområdet Trafik, hvis det opstår. Dette indebærer, at der fra politikområdet ”trafikområdet” omplaceres 103.000 kr. til politikområdet ”grønne områder”, 56.000 kr. til ”plan- natur- og miljøområdet” samt 65.000 kr. til ”folkeoplysning og idrætsanlæg” – alle beløb i 2015 og efterfølgende år.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   om der på nuværende tidspunkt skal anvises kompenserende besparelser i forhold til de forventede merudgifter på 8,5 mio. kr. (under forudsætning af nedenstående bevilling på 15 mio. kr. vedr. merudgifter til flygtninge) på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde.

    

   Bl.a. på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 inkl. halvårsregnskabet for 2015 (jfr. bilag nr. 4) godkendes,

    

   at driftsbevillingen på politikområdet ”skoler og klubber” forhøjes med 8,8 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge,

    

   at driftsbevillingen på politikområdet ”dagtilbud” forhøjes med 4,3 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge, og

    

   at driftsbevillingen på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” forhøjes med 15 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,

    

   om udgiften i 2015 i ovenstående 3 ”at”-er på i alt 28,1 mio. kr. indstilles finansieret af kassebeholdningen eller ved, at der skal findes kompenserende besparelser.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 3 (sum = 0 kr.),

    

   at den %-vise fordeling af 4%-puljen på 2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes. Den manglende finansiering på 1,76 mio. kr. finansieres inden for de enkelte politikområder. Politikområdet Trafik finansierer 800.000 kr. via kollektiv trafik. Udgiften til vejrlig findes inden for politikområdet Trafik, hvis det opstår. Dette indebærer, at der fra politikområdet ”trafikområdet” omplaceres 103.000 kr. til politikområdet ”grønne områder”, 56.000 kr. til ”plan- natur- og miljøområdet” samt 65.000 kr. til ”folkeoplysning og idrætsanlæg” – alle beløb i 2015 og efterfølgende år,

    

   at der på nuværende tidspunkt ikke skal anvises kompenserende besparelser i forhold til de forventede merudgifter på 8,5 mio. kr. (under forudsætning af nedenstående bevilling på 15 mio. kr. vedr. merudgifter til flygtninge) på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde, og

    

   at der rettes henvendelse til KL om manglende kompensation for udgifter til flygtninge.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller endvidere til Byrådet,

    

   at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 inkl. halvårsregnskabet for 2015 (jf. bilag nr. 4) godkendes,

    

   at driftsbevillingen på politikområdet ”skoler og klubber” forhøjes med 8,8 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge,

    

   at driftsbevillingen på politikområdet ”dagtilbud” forhøjes med 4,3 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge,

    

   at driftsbevillingen på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” forhøjes med 15 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge, og

    

   at udgiften i 2015 i ovenstående 3 ”at”-er på i alt 28,1 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

 • 4 Budgetstyreliste (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Budgetstyrelisten, der kan ses som bilag nr. 1, bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget en kvartalsvis status på gennemførelsen af forskellige aftalepunkter i budgetforliget. Afsluttede sager udgår løbende af listen.

    

   Der orienteres yderligere om fremdrift, tidsplaner mv. på mødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at sagen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 5 Revisionsberetning nr. 6 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på mødet den 22. april 2015 (sag nr. 3) Viborg Kommunes årsregnskab for 2014 til afgivelse til revisionen. Årsregnskabet fremgik på mødet af bilag nr. 1.

    

   PricewaterhouseCoopers (pwc) har den 12. juni 2015 fremsendt revisionsberetning nr. 6 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014, jf. bilag nr. 1 og 2.

    

   Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer.

    

   Af beretningens afsnit 1.2 fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at revisionsberetning nr. 6 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014 tages til efterretning, og

    

   at årsregnskabet for 2014 hermed godkendes endeligt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 6 Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventulle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

   Mødelisten blev godkendt.

 • 7 Yderligere tiltrækning af investeringer som følge af Apples investering i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Apple offentliggjorde den 23. februar 2015, at de vil opbygge et af verdens største datacentre ved Foulum, øst for Viborg, i årene 2016-2026.

    

   Som opfølgning på Apples beslutning om at etablere et datacenter i Viborg Kommune, har Byrådet ved flere lejligheder, bl. a. på Plankonferencen i april og på et temamøde i juni 2015 drøftet mulighederne for at tiltrække endnu flere investeringer til Viborg Kommune som følge af Apples beslutning.

    

   Byrådet har signaleret, at Viborg Kommune er indstillet på at afsætte midler til at forsøge at tiltrække flere investeringer til kommunen i en langt mere offensiv indsats end tidligere.

    

   Et forslag til organisering af en aktiv investeringsfremmeindsats er beskrevet i nærværende sagsfremstilling.

    

   Den beskrevne organiserings eneste opgave vil være at tiltrække flere investeringer, og den vil have et politisk og administrativt setup i Viborg Kommune, der definerer ansvar i relation til en kommende investeringsfremmeindsats. Organiseringen, ind til videre benævnt ”Investeringsfremme Viborg” (IV), skal i et koordineret samarbejde med øvrige investeringsfremmeaktører, herunder Invest in Denmark og Vestdansk Investeringsfremme, søge at tiltrække flere investeringer til Viborg Kommune.

    

   Politisk og administrativ ansvarsfordeling for Investeringsfremme Viborg/IV

   Det politiske ansvar for IV kan udmøntes i flere modeller:

    

   -        Model 1: Ansvaret placeres i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Herudover kan det overvejes at nedsætte et advisory board med repræsentanter fra erhvervslivet og Aarhus Universitet med rådgivende funktion over for udvalget.

    

   Eller

    

   -        Model 2: Der nedsættes et mødeforum (evt. et §17.4 udvalg) med eks. 3 medlemmer fra Viborg Byråd og repræsentanter fra erhvervslivet og Aarhus Universitet. Dette forum kan referere til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Det administrative ansvar for IV forslås placeret i en administrativ styregruppe bestående af 3 medlemmer fra Direktionen i Viborg Kommune samt direktøren for VIBORGegnens Erhvervsråd. Kommunaldirektøren er formand for den administrative styregruppe.

    

   Beskrivelse af Investeringsfremme Viborg/IV

   Investeringsfremme Viborg/IV bliver den administrative enhed, hvis konkrete opgave er at tiltrække investeringer til Viborg Kommune.

    

   Det foreslås, at denne enhed primært arbejder med:

    

   -        Markedsføring/branding ift. potentielle investorer

   -        Opsøgende virksomhedskontakt til potentielle investorer nationalt og internationalt

   -        Tæt samarbejde og alliancer med nationale og internationale partnere, der kan sikre størst mulig gennemslagskraft for Viborgs budskaber

    

   Investeringsfremme Viborg/IVs organisatoriske tilhørsforhold

   IV kan have forskelligt organisatorisk tilhørsforhold:

    

   -        Model 1: IV placeres i den kommunale organisation, med reference til den administrative styregruppe for IV og formelt med daglig reference til kommunaldirektøren. Enheden placeres på Viborg Rådhus eller i Erhvervenes Hus hos VIBORGegnens Erhvervsråd.

    

   Eller

    

   -        Model 2: IV placeres hos VIBORGegnens Erhvervsråd, med reference til den administrative styregruppe, og formelt med daglig reference til direktøren for VIBORGegnens Erhvervsråd. Enheden placeres i Erhvervenes Hus hos VIBORGegnens Erhvervsråd.

    

   Der kan bla. peges på følgende fordele og ulemper ved de forskellige referencemuligheder:

    

    

   Reference til Kommunaldirektør

   Reference til Erhvervsdirektør

   Fordele

   Nærhed til den øvrige kommunale organisation og ledelsesniveau, herunder de strategiske satsninger, der varetages af Erhverv og Udvikling samt Plan

   Nærhed til øvrige eksterne udviklingsenheder og kompetencer. Der er nær sammenhæng med øvrige opgaver og kompetencer i VER og dermed det ledelsesmæssige fokus hos erhvervsdirektøren.

   Ulemper

   Opgaverne i IV er modsvares ikke af kompetencer i den kommunale organisation og det ledelsesmæssige fokus vil kræve ændret prioritering i.f.t. øvrige opgaver.

   Afstanden til den øvrige kommunale organisation kan stille større krav til koordination.

    

    

    

   Budget for Investeringsfremme Viborg/IV

   Det foreslås, at Byrådet afsætter 5 mio. kr. om året til IV, Bevillingen gives til Økonomi- og Erhvervsudvalget.  Bevillingen på 5 mio. kr. skal gå til aflønning af IVs personale (herunder tilknytning af konsulenter med særlige kompetencer), køb af ydelser hos eksterne aktører, herunder Invest in Denmark, markedsføringskampagner, rejser m.v. Konkretiseringen af forslag til IVs budget vil ske i et samarbejde med en kommende leder af IV og den administrative styregruppe.

    

   Investeringsfremme er normalt ikke en hurtigt afsluttet proces, og IV er ikke en del af den øvrige kommunale driftsorganisation. Det foreslås derfor, at Byrådet afsætter en bevilling for foreløbigt godt 3 år, men med mulighed for forlængelse i op til 5 år.

    

   Det foreslås således, at der afsættes 2 mio. kr. til opstart i den resterende del af 2015 og 5 mio. kr. årligt i 2016-2018.

    

   Yderligere investeringer, f. eks. opkøb af jord, ansættelse af flere medarbejdere til håndtering af planforhold som følge af nye investeringer m.v. indgår ikke i opgaverne for IV og er ikke en del af bevillingen til IV.

    

   Aktiviteter 2. halvår 2015

   Under forudsætning af, at Byrådet giver en bevilling til IV, vil de umiddelbart forestående arbejdsopgaver være:

    

   1.       Ansættelse af leder for IV

   2.       Aftaler om koordination med eksisterende investeringsfremmeaktører, herunder Invest in Denmark og Vestdansk Investeringsfremme

   3.       Afklaring af strategi for IV

   4.       Beskrivelse af snitflader mellem IV, den øvrige kommunale organisation og VIBORGegnens Erhvervsråd

   5.       Specifikation af budget for IV

    

   Når der er ansat en leder for IV, når der bliver indgået aftaler med Invest in Denmark og Vestdansk Investeringsfremme, og når der foreligger en strategi for IV vil der blive indgået yderligere ansættelsesaftaler og budgettet for IV kan blive specificeret.

    

   Der foreslås, at den administrative styregruppe bemyndiges til at igangsætte punkterne 1. til 4. fra ovenstående liste.

    

   Sag om tilbud på analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune behandles som følgende sag på dagens møde. Analysen vil være et væsentligt input til en kommende strategi om investeringsfremme.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Byrådet giver en bevilling på 2 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. om året i foreløbig 3 år, 2016-2018 til igangsætning af en investeringsfremmeindsats for Viborg Kommune, med mulighed for forlængelse i 2019 og 20120,

    

   at udgiften i 2015 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”,

    

   at udgiften for årene 2016-2018 indarbejdes  i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019,

    

   at Byrådet fastlægger den politiske forankring for IV mhp. at sikre det politiske ansvar for investeringsfremmeindsatsen jf. modeller beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   at Byrådet nedsætter en administrativ styregruppe med det administrative ansvar for IV,

    

   at Byrådet fastlægger hvorledes IVs kommende organisatoriske tilhørsforhold skal være jf. modeller beskrevet i sagsfremstillingen, og

    

   at Byrådet bemyndiger den administrative styregruppe til at igangsætte de i sagsfremstillingen beskrevne opgaver.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Byrådet giver en bevilling på 2 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. om året i foreløbig 3 år, 2016-2018 til igangsætning af en investeringsfremmeindsats for Viborg Kommune, med mulighed for forlængelse i 2019 og 2020,

    

   at udgiften i 2015 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”,

    

   at udgiften for årene 2016-2018 indarbejdes  i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019,

    

   at det politiske ansvar for Investeringsfremme Viborg placeres i et §17.4 udvalg, bestående af borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester som bemyndiges til at supplere med medlemmer fra erhvervslivet og Aarhus Universitet, og med reference til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at det administrative ansvar for Investeringsfremme Viborg placeres i en administrativ styregruppe bestående af 3 medlemmer fra direktionen i Viborg Kommune samt direktøren for VIBORGegnens Erhvervsråd, og med kommunaldirektøren som formand,

    

   at Investeringsfremme Viborg organisatorisk placeres i den kommunale organisation, med reference til den administrative styregruppe og formelt med daglig reference til kommunaldirektøren,

    

   at Investeringsfremme Viborg fysisk placeres på Viborg Rådhus, og

    

   at den administrative styregruppe bemyndiges til at igangsætte de i sagsfremstillingen beskrevne opgaver.

 • 8 Analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Af foregående sag på dagsordenen vedrørende yderligere tiltrækning af investeringer som følge af Apples investering i Viborg Kommune, fremgår det, at der skal udarbejdes en strategi for investeringsfremme i Viborg Kommune.

    

   Et væsentligt bidrag til denne strategi er at identificere de virksomhedstyper og brancher, som kan være særligt potentielle investorer i Viborg Kommune som følge af Apples beslutning om at investere i et datacenter i Foulum, øst for Viborg i årene 2016-2026.

    

   Viden om de potentielle virksomhedstyper og brancher er viden, som Viborg Kommune ikke selv har kompetencerne til at indhente, så Viborg Kommune har derfor indhentet tilbud ved 3 analysevirksomheder med udgangspunkt i følgende opgavebeskrivelse: 

    

    ”Som baggrund for fastlæggelse af strategi for tiltrækning af investeringer i forlængelse af Apples beslutning om at investere i Viborg Kommune, suppleret med Viborg Kommunes nuværende styrkepositioner inden for animation, grøn teknologi og bæredygtig produktion, ønskes udarbejdet en analyse med identifikation af virksomhedstyper og brancher, der kan være potentielle investorer i Viborg Kommune. Analysen skal endvidere indeholde forslag til prioritering af indsatsområder”.

    

   Tilbudsindhentningen kan ses som bilag nr. 1.

    

   Samtlige tre adspurgte analysevirksomheder har indsendt tilbud på at løse opgaven. Disse tilbud kan ses som bilag nr. hhv. 2, 3 og 4.

    

   Vurdering af de indkomne tilbud

   Forvaltningen har vurderet de enkelte tilbud efter parametre som erfaring med lignende analyser, kendskab til datacenterbranchen, virksomhedens internationale netværk m.v. samt en samlet vurdering. For overblikkets skyld er der udarbejdet et bilag, der viser en både kvalitativ og en kvantitativ vurdering af de enkelte tilbud. Denne vurdering fremgår af bilag 5.

    

   Det fremgår heraf, at Forvaltningen vurderer, at tilbuddet, der fremgår af bilag nr. 3 er det for Viborg Kommune mest fordelagtige tilbud.

    

   Det videre forløb

   Byrådet behandler indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. september 2015 og udvælger her vindende tilbudsgiver, der skal udarbejde analysen. Der vil herefter være knap 3 måneder til at udarbejde selve analysen.

    

   Vindende tilbudsgiver afleverer og præsenterer endelig analyse for Byrådet den 16. december 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Byrådet vælger tilbuddet, der fremgår af bilag nr. 3, som det for Viborg Kommune mest fordelagtige tilbud,

    

   at Byrådet bemyndiger den administrative styregruppe for investeringsfremmeindsatsen til at gå i forhandling med tilbudsgiver med henblik på at indgå aftale om at igangsætte analysen, og

    

   at udgiften til udarbejdelse af analysen finansieres via den afsatte pulje på 2 mio. kr. til investeringsfremmeindsats i 2015. Såfremt der ikke afsættes midler til investeringsfremmeindsats i 2015 afholdes udgiften af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 9 Ansøgning om støtte til koordinatortimer til LAG Skive-Viborg
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen den 10. juni 2015 med følgende dagsordenstekst:

    

   ”Byrådet behandlede på møde den 25. marts 2015 (sag nr. 4) en ansøgning om støtte til LAG Skive-Viborg. Ansøgningen bestod af to dele: 

   1. Støtte til afholdelse af udgifter ved mellemfinansiering af driften i LAG perioden 2015 – 2020, i alt 70.000 kr. i 2015, hvoraf Viborg Kommune betaler 35.000 kr.
   2. Støtte til ekstra timer til LAG-koordinator, 100.000 kr. årligt i perioden 2015-2020. 

   I forhold til punkt 1) bevilligede Byrådet 35.000 kr. med det forbehold, at Skive Kommune yder deres halvdel af det samlede tilskud.

    

   Økonomiudvalget i Skive Kommune bevilligede på møde den 19. maj 2015 Skive Kommunes halvdel af de 70.000 kr.

    

   I forhold til punkt 2) besluttede Byrådet, at der skulle optages forhandling med LAG Skive-Viborg og Skive Kommune om eventuelt yderligere tilskud til LAG koordinator. Der er afholdt møde mellem borgmester Torsten Nielsen og Skive Kommunes borgmester Peter Kristian Kirkegaard. Efterfølgende besluttede Skive Kommune v. Økonomiudvalget den 19. maj, at man ikke ønskede at yde støtte til ekstra timer til LAG-koordinator.

    

   INDSTILLING

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune ikke yder støtte til ekstra timer til LAG-koordinator, med baggrund i Skive Kommunes beslutning herom.”

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at udsætte sagen, da der på daværende tidspunkt ikke havde været forhandling med LAG Skive-Viborg.

    

   Der er den 30. juni afholdt møde med LAG Skive-Viborg, repræsenteret ved formand Lone Frandsen, næstformand Karsten Villadsen og koordinator Helle Berg Hellesøe.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres på dagens møde om forhandlingen med LAG Skive-Viborg.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at sagen genoptages.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune ikke yder støtte til ekstra timer til LAG-koordinator.

 • 10 Etablering af en fælles drifts- og udviklingsorganisation for Destination Hærvejen
  • Sagsfremstilling

   Repræsentanter fra en turismefremmeaktør i hver af de tre jyske regioner, som Hærvejen gennemløber, har fremsendt ansøgning til Viborg Kommune om støtte til en styrket organisering af arbejdet med udvikling af Hærvejen som destination. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1.

    

   Parterne ønsker at etablere en fælles drifts- og udviklingsorganisation for hele Hærvejen for kommuner, turismeaktører, turismefremmeaktører m. fl. Viborg Kommune ansøges derfor i lighed med de øvrige 15 kommuner, som Hærvejen gennemløber, om 30.000 kr. i årlig basisindbetaling med mulighed for at deltage i markedsføringssamarbejde for en betaling på 50.000 kr. årligt.

    

   Udover at bidrage til en styrket organisering af arbejdet med udvikling af Hærvejen som destination giver bidraget ligeledes en plads i bestyrelsen for den forening, der skal stå for Hærvejens udvikling.

    

   Baggrund

   Baggrunden for ansøgningen er de projekter, der har været gennemført langs Hærvejen i perioden fra 2008-2015. I særdeleshed har det sidste projekt om udvikling af Hærvejen, ”Hærvejen – En international destination for cykel- og vandreturisme”, afstedkommet større fokus på Hærvejen blandt både turister, men ikke mindst også blandt de aktører, der er placeret langs Hærvejen. Dette har bl. a. medført at Hærvejen er blevet gjort mere salgbar end tidligere.

    

   Nogle af de seneste opdateringer og eksempler fra VisitViborg viser, at

    

   • Pressedækningen vedr. Hærvejen i perioden medio april til ultimo juli 2015 har en samlet annonceværdi på 1.450.000 kr.
   • At VisitViborg har solgt flere cykelpakker end tidligere (til en minimumspris på 5.000 kr. /stk.)
   • At VisitViborg har solgt flere hundrede eksemplarer af den nye Hærvejsguide siden den udkom i foråret 2015
   • At en ekstern operatør som Vagabond Tours har solgt turpakker til 170 personer til en gennemsnitspris på omkring 3.500 kr. (målsætningen var 50).
   • Hærvej.dk har i 2015 fra januar til juni haft 14.382 unikke besøgende – i samme periode i 2014 havde hjemmesiden 11.585 unikke besøgende
   • At herberget ved f. eks. Hald Hovedgård har haft en stigning i antallet af overnatninger på 25% i forhold til sidste år
   • Hærvejens facebookside følges af mere end 2.000, hvilket er mere end en fordobling i løbet af det seneste år.

    

   Der er gennemført markedsføringskampagner i særligt Norge og Tyskland. Som eksempel udløste onlinekampagnen i Norge ca. 9.000 ”klik” og en gennemsnitlig besøgstid på over 2½ minut vidner om stor interesse for ruten.

    

   Der er endvidere gennemført fire presseture i 2015, hvor turoperatører og journalister fra Holland, Tyskland, Samvirke i Danmark og DK 4 været på tur. Flere presseture er under planlægning.

    

   I Viborg Kommune er der i forbindelse med workshops i foråret 2015 desuden lavet forskellige hærvejspakker med besøg hos attraktioner og overnatning.

    

   Alle disse elementer kan udvikles ved fortsat at have fokus på Hærvejen som ét samlet turistprodukt hele vejen igennem Jylland.

    

   Finansiering

   Såfremt alle 15 jyske kommuner, som Hærvejen gennemløber, bakker op om projektet, vil det generere indtægter, der kan finansiere en halvtidsansat koordinator med overheadomkostninger samt videredrifte de elektroniske løsninger, som allerede er lanceret i forbindelse med det hidtidige Hærvejsprojekt.

    

   Øvrige aktiviteter, såsom midler til markedsføringskampagner m.v., skal der findes særskilt finansiering til. Såfremt der kan findes tilslutning fra flere aktører, f. eks. turismefremmeorganisationer eller større turistaktører, forventes det, at koordinatorkapaciteten udvides.

    

   Perspektiver for Viborg Kommune

   VisitViborg melder om meget stor efterspørgsel i forhold til praktiske forhold vedrørende Hærvejen, såsom overnatning i forbindelse med ture, cykeludlejning m.v. Viborg forbindes naturligt med Hærvejen, og gæster, som ønsker at cykle, vandre eller ride på Hærvejen starter eller slutter ofte turen i Viborg Kommune. Med en helhedsplan for Domkirkeområdet, evt. med et pilgrimscenter og formidlingsprojektet omkring De Fem Hald’er er det derfor naturligt, at Hærvejen fortsat er et stort indsatsområde i Viborg Kommune.

    

   Såfremt Viborg Kommune vil bidrage til fortsat udvikling af Hærvejen, vil det være oplagt at udarbejde en samlet strategi på Hærvejen, herunder hvordan de ressourcer, der anvendes i Viborg Kommune, ved VisitViborg og i forbindelse med Hærvejsløb og Hærvejsmarch bedst muligt koordineres, således at events og aktiviteter understøtter den videre udvikling og branding af Hærvejen som samlet destination.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune bevilger 30.000 kr. årligt til en styrket organisering af arbejdet med udvikling af Hærvejen som destination,

    

   at udgiften i 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”, og

    

   at bevillingen fra 2017 og frem behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført, under forudsætning af at de øvrige kommuner også giver tilskud til projektet.

 • 11 Boligselskabet Viborg, afdeling 12, Houlkærvænget ansøger om godkendelse til påbegyndelse af renovering og kapitaltilførsel, skema B
  • Sagsfremstilling

   Orientering og baggrund

   Boligselskabet Viborgs afdeling 12, Houlkærvænget, er en almen boligbebyggelse opført i starten af 70’erne, bestående af 504 boliger fordelt på 20 blokke og et samlet bruttoetageareal på ca. 42.000 m². Afdelingen står foran en omfattende opretning og renovering.

   Historik, skema A

   Byrådet godkendte den 21. november 2012 (sag nr. 8) – med samtidig indstilling til Landsbyggefonden – en ansøgning fra Boligselskabet Viborg, afdeling 12, om støtte til renovering i henhold til en helhedsplan med en anslået finansieringsberettiget anskaffelsessum på 338.953.000 kr. Samtidigt godkendte Byrådet, at der til Landsbyggefonden ydes kapitaltilførsel som lån med i alt 500.000 kr. Viborg Kommunes andel på 500.000 kr. er udbetalt 4. februar 2015.

    

   Byrådet godkendte ligeledes, at der stilles kommunal garanti for ustøttede realkreditlån på 70.857.000 kr. og garanti for det støttede realkreditlån indtil 257.430.000 kr., dog med 50% regaranti fra Landsbyggefonden.

    

   Endelig godkendte Byrådet, at Boligselskabet Viborg fritages for at indbetale til egen dispositionsfond i form af betaling af 1/3 af ydelserne vedrørende afviklede prioriteter af den oprindelige finansiering.

    

   På baggrund af Byrådets indstilling meddelte Landsbyggefonden den 27. november 2012 tilsagn (skema A) til renovering af afdelingen.

    

   Skema B – anskaffelsessum efter udbud

   Ved ansøgning modtaget den 18. maj 2015 og med supplerende materiale den 7. august 2015 søger Boligselskabet Viborg på vegne af afdeling 12 om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 342.392.000 kr. til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 12, samt godkendelse til at optage ustøttede realkreditlån. Oversigtskort for afdeling 12, Houlkærvænget fremgår af bilag nr. 1.

    

   Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B forøget med 3.439.000 kr. (342.392.000 kr. – 338.953.000 kr.), som skyldes en generel prisstigning siden godkendelsen af skema A i 2012, og at der er afsat yderligere beløb til håndtering af genhusning i byggeperioden.

    

   Anskaffelsessummen er fordelt mellem støttede og ustøttede arbejder:

   Støttede arbejder

   272.454.000 kr.

   Ustøttede arbejder

   69.938.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum

   342.392.000 kr.

    

   De støttede arbejder er fordelt på følgende poster:

   Opretning

   66.733.000 kr.

   Miljø

   43.358.000 kr.

   Ombygning

   61.803.000 kr.

   Tilgængelighed

   100.560.000 kr.

   I alt

   272.454.000 kr.

    

   De ustøttede arbejder er fordelt på følgende poster:

   Modernisering

   53.161.000 kr.

   Vedligeholdelse

   16.777.000 kr.

   I alt

   69.938.000 kr.

    

   Udbud

   Projektet har været i EU-udbud, hvor 5 ansøgere blev prækvalificeret til at give bud i begrænset totalentreprise. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige bud, ud fra 2 ligeværdige underkriterier: Laveste pris og samlet kvalitet.

    

   Tilsagn fra Landsbyggefonden

   Landsbyggefonden meddelte den 27. november 2012 tilsagn til ydelsesstøtte til et realkreditlån på 257.430.000 kr. jf. § 91 i almenboligloven.

    

   I tilsagnet har Landsbyggefonden anført, at opretnings- og ombygningsarbejder bl.a. omfatter udskiftning af vinduer på indgangssiden, etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding og nedrivning og genopbygning af støttemure.

    

   Miljøarbejder omfatter bl.a. etablering af et ca. 400 m² aktivitetshus til beboerne og ny belysning ved stisystemer og indgangspartier.

    

   Tilgængelighedsarbejder omfatter etablering af 165 tilgængelige boliger i 20 opgange med indeliggende elevatorbetjening og tilgængelige stier. Plantegning med tilgængelige stier fremgår af bilag nr. 2, og plantegning med placering af opgange med tilgængelige boliger og elevatorer fremgår af bilag nr. 3.

    

   Boligselskabet og Socialudvalget har tidligere indgået en Social Partnerskabsaftale (udvalgsmøde den 30. april 2013, sag nr. 9), som indebærer, at blokken nærmest plejecentret Kildehaven (alle 4 opgange) udføres med fuld tilgængelighed.

    

   Boligselskabet har været i dialog med Forvaltningen og Landsbyggefonden vedrørende fravigelse af tilgængelighedskravet for reposer i de resterende 16 opgange, hvor der etableres elevatorer, idet niveauforskellen mellem gulve i lejlighederne og reposerne i de eksisterende trapperum er mere end 25 mm (maks. krav for niveaufri adgang), derudover er venderadier foran indgangsdørene mindre end 1,5 * 1,5 m (min. krav for niveaufri adgang). På de øverste reposer (2. sal) vil Boligselskabet dog øge bredden af reposerne ved påstøbning.

    

   Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune indstiller til Landsbyggefonden, at Kommunen vil være indstillet på at fravige tilgængelighedskravet for reposerne i de 16 eksisterende trapperum.

    

   Som særligt vilkår har Landsbyggefonden betinget tilsagnet af, at entreprenører forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende. Boligselskabet Viborg har stillet krav om overholdelse af ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, og kan udbede sig nødvendig dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår lever op til forpligtelsen. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe nødvendig dokumentation fra egne og eventuelle underleverandørers arbejdstagere. 

    

   Foruden de arbejder der er omfattet af Landsbyggefondens tilsagn forventer Boligselskabet Viborg at udføre ustøttede vedligeholdelsesarbejder, etablering af solceller samt kollektive råderetsarbejder, jf. § 37b i almenboligloven. Råderetsarbejder giver lejere i ikke ombyggede tilgængelige lejligheder mulighed for via en huslejeforhøjelse at tilkøbe enten nye badeværelser, køkkener eller begge dele.

    

   Boligsocial helhedsplan

   Boligselskabet Viborg ønsker i forbindelse med byggeriet at indføre praktikforløb som et led i den boligsociale helhedsplan, som er godkendt af Byrådet den 30. januar 2013 (sag nr. 10), bl.a. et ”lommepengeforløb” for 13 – 17 årige, som finansieres af Fællessekretariatet.

    

   Finansiering

   Efter almenboliglovens § 91 kan Landsbyggefonden give tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlån optaget til finansiering af de støttede arbejder, som i videst muligt omfang skal finansieres gennem lejeforhøjelser.

    

   Anskaffelsessummen på 342.392.000 kr. finansieres (afrundet) således:

   Støttede arbejder

   Ustøttede arbejder

   Støttede lån

   272.454.000 kr.

    

   Afdelingens henlæggelser

    

   10.666.000 kr.

   Ustøttede lån m. komm. garanti

    

   59.272.000 kr.

   I alt

   272.454.000 kr.

   69.938.000 kr.

    

   Etablering af solceller og eventuelle råderetsarbejder skal finansieres ved optagelse af ustøttede lån uden kommunegaranti. 

    

   Landsbyggefonden har betinget ydelsen af støtte af, at Kommunen m.fl. medvirker til løsning af boligafdelingens økonomiske problemer. For at undgå, at huslejen efter renoveringen bliver så høj, at boligerne ikke kan udlejes, bliver merudgiften fordelt efter 1/5-ordningen: Kommunen og realkreditinstituttet yder hver 1/5 som lån, boligorganisationen yder 1/5 som tilskud og Landsbyggefonden yder 1/5 som lån samt 1/5 som tilskud, således at huslejen efterfølgende ikke overstiger niveauet for lokalområdet.

    

   Behovet for kapitaltilførsel (til sikring af huslejeniveauet) vil ifølge Landsbyggefondens beregninger udgøre 2.500.000 kr. Fordelt efter 1/5-ordning medfører dette en kommunal andel på 500.000 kr. Landsbyggefonden har derudover meddelt tilskud på 10.080.000 kr. fra Fællespuljen (Landsdispositionsfonden), og Boligorganisationen bidrager med 3.360.000 kr. fra ”Egen trækningsret” i Landsbyggefonden.

    

   Den 20. december 2012 har Landsbyggefonden givet tilsagn om huslejestøtte på 2.964.000 kr. i 4 år, og som efterfølgende nedtrappes jævnt over en periode på ca. 7 år. Tilsagnet om huslejestøtte er betinget af, at Boligselskabet Viborg sikrer en lokal medfinansiering på 988.000 kr. ligeledes i 4 år, og som også nedtrappes over de efterfølgende ca. 7 år. Huslejestøtten bevilliges, jf. § 91A i almenboligloven (tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene afdelinger).

    

   Den 18. februar 2015 har Landsbyggefonden endvidere meddelt afdeling 12 fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond gældende fra 1. januar 2015, hvilket vil finansiere den ovennævnte lokale medfinansiering.

    

   Derudover skal Boligselskabet Viborgs dispositionsfond yde et løbende driftslån til afdelingen på 3.971.000 kr./år.

    

   På renoveringsprojekter er der ingen mulighed for at opkræve gebyrindtægt til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen.

    

   Kommunegaranti

   For det støttede lån har långiver beregnet en foreløbig kommunal garanti til 100%, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 272.454.000 kr. med regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %.

    

   For det ustøttede lån har långiver beregnet en foreløbig kommunal garanti til 20%, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 11.854.000 kr. (20 % af 59.272.000 kr.) uden regaranti fra Landsbyggefonden. Byrådet godkendte ved skema A at yde kommunegaranti til det ustøttede realkreditlån.

    

   Krav i forhold til støttebekendtgørelsen

   I henhold til § 11 i regulativ om støtte fra Landsbyggefonden skal de til enhver tid gældende generelle bestemmelser vedrørende støttet boligbyggeri følges. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.

     

   Støttebekendtgørelsens krav med Forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag nr. 4.

   Fremtidig husleje efter renovering og huslejens fordeling

   Den af Landsbyggefonden beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 771 kr./m²/år som gennemsnit for boligerne i 2012-tal. Huslejen vil dog blive differentieret og fordelt på de enkelte boliger afhængig af renoveringens omfang, herunder etablering af tilgængelighed, og boligstørrelse.

    

   Den fremtidige husleje, huslejestigningen og huslejens fordeling fremgår af bilag nr. 4.

   Skema C

   Forvaltningen vil i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte ved skema B.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Boligselskabet Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 342.392.000 kr. for 504 almene familieboliger i afdeling 12, Houlkærvænget i Viborg (skema B) videresendes til Landsbyggefonden med Kommunens anbefaling,

    

   at Kommunen giver tilsagn om en kommunal garanti på foreløbigt 100% for et støttet realkreditlån på 272.454.000 kr., dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,

    

   at Kommunen giver tilsagn om en kommunal garanti på foreløbigt 20% af et ustøttet realkreditlån på 59.272.000 kr.,

    

   at Kommunen giver tilsagn til, at Boligselskabet Viborg, afdeling 12, kan optage et realkreditlån uden kommunegaranti til finansiering af solceller og råderetsarbejder,

    

   at den foreløbige fastsatte årlige leje på gennemsnitligt 771 kr./m2 for renoverede boliger godkendes, og

    

   at Kommunen indstiller til Landsbyggefonden, at Viborg Kommune vil være indstillet på at godkende en fravigelse af tilgængelighedskravet på reposer i 16 trapperum med elevator.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 12 Forslag til procesplan for udarbejdelse af kommuneplantillæg for byudvikling ved Viborg by
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Byrådet besluttede den 20 juni 2012 (sag nr. 6) i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013-2015, ”at den endelige stillingtagen til arealudlæg til byformål i Viborg afventer afklaring af rute 26, hvorefter der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.”

    

   Vejdirektoratet har i forlængelse af VVM for rute 26 fastlagt byggelinier, der erstatter vejreservationen. Byggelinierne omfatter i modsætning til reservationen kun det kommende vejareal og umiddelbart tilstødende arealer.

    

   Af Udviklingsstrategi 2015 for Viborg Kommune fremgår, at ”der vil blive udarbejdet en overordnet masterplan for byudviklingen i Viborg by, både med hensyn til nye boligområder og fortætning af eksisterende byområder”.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandlede senest på møde den 18. marts 2015 (sag nr. 24) en konkret ansøgning om byudvikling umiddelbart uden for kommuneplanlagte rammeområder. Det blev besluttet, at den konkrete ansøgning afventer behandling i forbindelse med at der udarbejdes et samlet tillæg for byudviklingen i Viborg.

     

   Byudvikling ved Viborg

   I kommuneplanen kan udlægges areal til ny byudvikling svarende til behovet i planperioden, som er 12 år. I gældende kommuneplan er udlagt ca. 400 ha til nye boliger i hele kommunen, heraf er ca. 200 ha til boligformål i Viborg. Der er ikke udlagt nye erhvervsarealer i Viborg by, da det på daværende tidspunkt skønnedes, at der var areal nok til planperioden. Der er ca. 100 ha ledige erhvervsarealer i Viborg. Bilag nr. 2 viser restrummelighed for nye bolig- og erhvervsområder ved Viborg by.

    

   Kommuneplanen revideres løbende og tilpasses på baggrund af befolkningsprognosen behovet for hhv. nye boligområder og nye erhvervsområder. Der må jf. den statslige udmelding ikke udlægges mere areal end der er behov for, og nyudlæg af byudviklingsarealer kan betyde, at andre arealer skal udgå af planlægningen.

    

   Udgangspunktet for at drøfte nye områder til byudvikling ved Viborg by vil naturligt være de perspektivområder, der indgår i Kommuneplan 2013-2025. Perspektivområderne er områder, der umiddelbart er vurderet velegnede til byudvikling og som skal vurderes nærmere i den fremtidige planlægning. Kortbilag med perspektivområder for byvækst ved Viborg by fremgår af bilag nr. 1.

    

   Der er udpeget 4 perspektivområder:

   1. Taphede, Viborg Øst (syd for Randersvej mod Tapdrupvej)
   2. Vedsø, Viborg Syd (flyveplads mv)
   3. Kokholm, Viborg Nord (mod Rødding, nord for Randersvej)
   4. Vestbyen, (erhvervsformål og boligformål syd for Holstebrovej)

   Sideløbende med udlæg af ny jord til byudvikling i Viborg, vil en del af byens vækst også ske ved omdannelse af arealer inden for byzone – især i Viborg Baneby.

    

   Strategi

   Byudvikling skal ses i et langsigtet perspektiv, da der knytter sig store infrastrukturelle og servicemæssige investeringer (veje, skoler, forsyning etc.) til at udvikle en by.

    

   Definition af områder til byvækst er med til at styre, i hvilken retning en by skal udvikle sig, så de offentlige og private investeringer udnyttes rentabelt og i et helhedsperspektiv fra start.

    

   Måden hvorpå byerne udvikler sig, er definerende for tilrettelæggelse af kommunal og halvkommunal forsyning – veje, vand, skoler etc. Det er derfor afgørende at sikre en velovervejet, sammenhængende og holdbar plan for, hvordan byudviklingen skal foregå.

    

   Det er Forvaltningens vurdering, at der med fordel kan udarbejdes en samlet strategi for den langsigtede byudvikling for de næste 25 år, som tilgodeser både behovet for bolig- og erhvervsjord og evt. områder til ny service.

    

   Med en langsigtet strategi er det ikke nok at føje vækstlag til byen i form af knopskydninger, men der er behov for en velovervejet helhedstænkning af, hvordan byvækstområderne indgår i samspil med den eksisterende infrastruktur og samtidig bliver til levedygtige nye bydele i samspil med naturen.

    

   Proces

   Forvaltningen foreslår, at der afsættes tid til en politisk drøftelse af de planmæssige problemstillinger i forbindelse med et særskilt temamøde om byudvikling. Forvaltningen foreslår, at temamødet indgår i en proces, der fokuserer på den indledende fase (fordebat) og involvering af borgere, lodsejere, erhvervsliv potentielle investorer m.v., så der indkaldes idéer fra en bred kreds og så tidligt i processen som muligt. Fordebatten kan evt. suppleres med en workshop for forskellige interessenter.

    

   Samtidig vurderer Forvaltningen, at der er behov for en bredere analyse af behovet for erhvervsjord i Viborg, bl.a. med henblik på at afklare hvilke typer erhverv, der bør planlægges for, hvor den skal ligge og om der er mulighed/behov for omdannelse af eksisterende erhvervsområder.

    

   En fortsat byudvikling mod øst sætter fokus på trafikløsninger. Der er allerede i dag i perioder tæt trafik på bl.a. Randersvej. Forskellige muligheder for langsigtede trafikløsninger bør undersøges.

    

   Konkret ansøgning

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. marts 2015 (sag nr. 24), at en anmodning om at udstykke 70-80 parcelhuse ved Randersvej 77 skal afvente et samlet tillæg for byudviklingen i Viborg. Ansøger anmoder nu med baggrund i forkøbsret og økonomi om, at der tages konkret stilling til at inddrage Randersvej 77 som byudviklingsområde inden det samlede kommuneplantillæg udarbejdes, jf. bilag nr. 3.

    

   Det ansøgte har et omfang på 11 hektar og en beliggenhed uden for kommuneplanens perspektivområder. På den baggrund vurderer Forvaltningen, at der først bør tages stilling til det ansøgte i det samlede tillæg om byvækst. Økonomi- og Erhvervsudvalget har dog mulighed for konkret tage beslutning om, at det ansøgte imødekommes eller ikke imødekommes.

    

   Tidsplan

   Forvaltningen starter primo september en kortlægning af de planmæssige bindinger omkring Viborg bys perspektivområder og en indledende miljøscreening.

    

   Der foreslås følgende tidsplan:

    

   Sept. 2015:    Opstart og indledende analyser - debatoplæg.

   Okt. 2015:     4 ugers fordebat

   Ultimo 2015: Behandling af indkomne forslag og idéer

   Primo 2016:   Forslag til kommuneplantillæg udarbejdes, evt. miljørapport mv

   April 2016:     Politisk behandling af forslaget

   Medio 2016:   Offentlig høring i 8 uger, evt. lodsejermøder

   Ultimo 2016:  Vedtagelse af kommuneplantillæg

    

   Økonomi

   Forvaltningen vurderer, at der er behov for konsulenthjælp til processen ift.

   -    Erhvervsanalyse

   -    Proceshjælp for at inddrage interessenter i fordebatten

   -    Undersøgelse af trafikløsninger.

    

   På nærværende møde foreligger der forslag om at iværksætte en erhvervsanalyse i forbindelse med Apple (Investeringsfremmestrategi). Der lægges således op til, at der udarbejdes en analyse med identifikation af virksomhedstyper og brancher, der kan være potentielle investorer i Viborg Kommune. – En evt. supplerende erhvervsanalyse vedr. Viborg by bør afvente en sådan analyse.

    

   Forvaltningen vurderer derfor, at der primært vil være behov for hjælp til at tilrettelægge processen for byvækst, sikre borgerinddragelse på forhånd og undersøge trafikale løsninger.

    

   Der er ikke indhentet tilbud på disse delopgaver, men Forvaltningens vurdering er, at de kan holde sig inden for 0,5 mio. kr.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der indledes en fordebat med indkaldelse af idéer til planlægningen for Forslag til kommuneplantillæg nr. 52 som beskrevet ovenfor i afsnittene proces og tidsplan

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 18. marts 2015 (sag nr. 24) fastholdes vedr. Randersvej 77,

    

   at der afholdes en temadag for Byrådet onsdag den 28. oktober 2015 kl. 14.00-17.00 med henblik på at drøfte en byvækst-strategi for Viborg by,

    

   at det godkendes, at der indhentes tilbud fra 3 firmaer vedr. henholdsvis procesplan og trafikale løsninger,

    

   at der gives en bevilling på 500.000 kr. til finansiering af konsulentbistand i forbindelse med analyser af byudvikling ved Viborg by, med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015, og

    

   at nettobevillingen til politikområdet ’politisk organisation’ nedsættes med 500.000 kr. i 2015.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der indledes en fordebat med indkaldelse af idéer til planlægningen for Forslag til

   kommuneplantillæg nr. 52 som beskrevet ovenfor i afsnittene proces og tidsplan,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 18. marts 2015 (sag nr. 24) fastholdes vedr.

   Randersvej 77, og

    

   at der afholdes en temadag for Byrådet onsdag den 28. oktober 2015 kl. 14.00-17.00 med henblik på at drøfte en byvækst-strategi for Viborg by.