Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 13-05-2015

Referat

 • 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts.

    

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalget opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år, lige som de ændrede pris- og lønskøn, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 18. marts 2015, sag nr. 3, er indarbejdet i det korrigerede budget.

    

   Der gøres opmærksom på, at der i det forventede regnskabsresultat også er foretaget en vurdering af, hvor meget af de overførsler fra 2014 til 2015, som Byrådet godkendte på mødet den 22. april 2015 (sag nr. 2), der forventes forbrugt i 2015.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

    

   Overordnet resultat, Økonomi- og Erhvervsudvalget

   Drift

   Der forventes mindreforbrug på serviceudgifterne på udvalgets 3 politikområder på samlet 61,7 mio. kr. målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2015 på serviceudgifterne.

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

   31.marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

     12 Politisk organisation

   91,8

   90,8

   53,8

   -38,0

   -37,0

     13 Administrativ organisation

   429,4

   463,9

   440,4

   11,0

   -23,5

     16 Facility Management

   47,9

   50,8

   49,5

   1,6

   -1,3

   Serviceudgifter i alt

   569,2

   605,4

   543,7

   -25,5

   -61,7

    

   Anlæg

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

   31.marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Anlæg, skattefinansieret

   -11,7

   10,2

   10,2

   21,9

   0,0

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Anlæg, jordforsyning

   -2,9

   -4,6

   -4,6

   -1,8

   0,0

   Anlæg i alt

   -14,5

   5,6

   5,6

   20,1

   0,0

    

   Finansiering mv.

   Der forventes vedrørende tilskud og udligning mindreindtægter på 27,9 mio. kr., der kan henføres til mindre beskæftigelsestilskud og mindre tilskud til skattenedsættelse i 2015.

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet afvigelse

   Forventet afvigelse

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

   31.marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Renter, netto

   20,2

   20,2

   15,9

   -4,3

   -4,3

   Øvrige finansforskydninger

   -20,2

   0,8

   -9,2

   11,1

   -10,0

   Afdrag på lån

   66,8

   66,8

   64,8

   -2,0

   -2,0

   Optagne lån

   -81,0

   -97,4

   -97,4

   -16,4

   0,0

   Tilskud og udligning

   -1.508,1

   -1.508,1

   -1.480,2

   27,9

   27,9

   Skatter

   -3.966,5

   -3.966,5

   -3.969,8

   -3,3

   -3,3

   Finansiering mv. i alt

   -5.488,7

   -5.484,1

   -5.475,8

   13,0

   8,3

    

    

    

    

    

    

   Drift, anlæg, finansiering i alt

   -4.934,1

   -4.873,1

   -4.926,5

   7,5

   -53,4

    

    

   Væsentlige forventede afvigelser

    

   SERVICEUDGIFTER

    

   Politisk organisation

   Den afsatte budgetbuffer på 36,5 mio. kr. er indregnet i forventet regnskab som forventet mindreudgift.

    

   Administrativ organisation

   Der forventes mindreudgifter vedrørende forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv., tjenestemandspensioner, IT-området, lægeerklæringer, øvrige puljer og centrale områder. Herudover forventes der overskud på den ”interne forsikringsordning” vedrørende arbejdsskader.

    

   TILSKUD OG UDLIGNING

    

   Beskæftigelsestilskud

   Ifølge seneste udmeldinger fra KL udgør reguleringerne på de forsikrede ledige for Viborg Kommune en efterregulering for 2014 på 15,5 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2015 på 3,5 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2015 på 19 mio. kr.

    

   På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en merudgift på 9,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. 

    

   Tilskud til skattenedsættelse

   31 kommuner har nedsat skatten for 2015 med i alt 299,5 mio. kr. Det er dobbelt så meget som forudsat i Økonomiaftalen, idet den afsatte pulje svarer til skattenedsættelser på 150 mio. kr. Det betyder ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets fordeling af puljen, at Viborg Kommune får et mindre tilskud til skattenedsættelse på 8,9 mio. kr., idet vi i budget 2015 – 2018 har indregnet fuldt tilskud, men i budgetprocessen gjort opmærksom på risikoen for, at puljen kunne blive overtegnet. 

    

   Der henvises i øvrigt til detailforklaringer til afvigelserne i bilag nr. 1.

    

   Omplaceringer mellem udvalgets politikområder fremgår af bilag nr. 2.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at det forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i det forventede regnskab for Viborg Kommune som helhed, herunder omflytninger af budget vedrørende udvalgets egne politikområder, jf. bilag nr. 2.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 2 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 - alle områder (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2015 for alle budgettets poster.

    

   Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet er vist både i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget.

    

   Det korrigerede budget: I dette budget er indregnet omplaceringer / bevillinger frem til 31. marts. Herudover er indregnet forventede overførsler på både drift og anlæg fra 2014 til 2015. Nedsættelse af pris- og lønskøn med 20,4 mio. kr. på driftsudgifterne (jf. Byrådet den 25. marts 2015, sag nr. 1) er ligeledes indregnet. Bevillingerne til nedsættelse af driftsudgifterne på grund af PL-ændringen er medtaget i denne sag, men som nævnt er virkningen allerede indregnet i det korrigerede budget (og forbrug), der indgår i budgetopfølgningen.

    

   En specifikation af bevillingerne på de 20,4 mio. kr. kan ses på politikområdeniveau i bilag nr. 4.

    

   I tabel 1 herunder er det overordnede resultat af budgetopfølgningen vist. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

   Note
    nr.

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

    31.marts

   I forhold til opr. budget (kol 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

    

    

   1

   2

   3

   4

   5

    

   Skatter / generelle tilskud

   -5.474,6

   -5.474,6

   -5.450,0

   24,6

   24,6

   1.

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   3.970,4

   4.038,0

   3.950,2

   -20,2

   -87,8

   2.

   Overførselsudgifter

   1.228,1

   1.224,5

   1.232,5

   4,5

   8,1

   3.

   Driftsudgifter i alt

   5.198,4

   5.262,4

   5.182,7

   -15,7

   -79,7

    

    

    

    

    

    

    

   Renter

   20,2

   20,2

   15,9

   -4,3

   -4,3

   4.

   Resultat ordinær drift

   -255,9

   -191,9

   -251,4

   4,6

   -59,4

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

   203,8

   376,8

   295,1

   91,3

   -81,8

   5.

   Anlæg ældreboliger

   0,0

   14,5

   10,1

   10,1

   -4,4

    

   Jordforsyning

   22,6

   46,8

   43,6

   21,0

   -3,3

    

   Res. skattefinansieret område

   -29,5

   246,2

   97,3

   126,9

   -148,9

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsområdet

   7,4

   18,3

   19,6

   12,2

   1,3

    

    

    

    

    

    

    

   Øvrige finansforskydninger

   -20,2

   0,8

   -9,2

   11,1

   -10,0

   6.

   Afdrag på lån

   66,8

   66,8

   64,8

   -2,0

   -2,0

    

   Optagne lån

   -81,0

   -97,4

   -97,4

   -16,4

   0,0

    

   Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)

   -56,5

   234,7

   75,2

   131,7

   -159,5

    

   Tabel 1: Resultatopgørelse

    

   DEN OVERORDNEDE VURDERING 

   Serviceudgifterne viser umiddelbart et mindreforbrug på knap 88 mio. kr. Heraf vedrører de ca. 37 mio. kr. den ved budgetlægningen indregnede budgetbuffer. Med resultatet forbruges der ca. 34 mio. kr. af de overførte midler fra 2014 og rammen for den sanktionsbelagte serviceramme forventes fortsat overholdt. Det i sig selv, at der forbruges af opsparingerne, må ses som en positiv udvikling for at begrænse fremtidige driftsoverførsler.

    

   For anlægsudgifterne forventes der ligeledes mindreudgifter - dog kun i forhold til det korrigerede budget (dvs. inkl. overførsler fra 2014). Det forventede resultat betyder, at overførslerne fra 2015 til 2016 forventes at blive mindre end overførslerne fra 2014 til 2015. For at dette kan lade sig gøre, skal der i løbet af 2015 gennemføres anlægsarbejder for beløb på ca. 50 % mere, end det oprindelige budget udgør. 

    

   Byrådets målsætning for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. (535 mio. kr.) og for størrelsen af ordinært driftsresultat på mindst 200 mio. kr. (251 mio. kr.), og et anlægsniveau (skattefinansieret) på ligeledes 200 mio. kr. (295 mio. kr.) vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt, idet tallene i parentes angiver det forventede resultat.

    

   Herunder er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

    

   NOTE 1 - SKATTER OG GENERELLE TILSKUD:

   Skatter:

   Der forventes merindtægt på 3,3 mio. kr. primært vedrørende dødsbobeskatning.

    

   Generelle tilskud: 

   Beskæftigelsestilskud

   Ifølge seneste udmeldinger fra KL udgør reguleringerne på de forsikrede ledige for Viborg Kommune en efterregulering for 2014 på 15,5 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2015 på 3,5 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2015 på 19 mio. kr. (På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en merudgift på 9,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget). 

    

   Tilskud til skattenedsættelse

   31 kommuner har nedsat skatten for 2015 med i alt 299,5 mio. kr. Det er dobbelt så meget som forudsat i Økonomiaftalen, idet den afsatte pulje svarer til skattenedsættelser på 150 mio. kr. Det betyder i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets fordeling af puljen, at Viborg Kommune får et mindre tilskud til skattenedsættelse på 8,9 mio. kr., idet der i budget 2015-2018 er indregnet fuldt tilskud. Der er i budgetprocessen gjort opmærksom på risikoen for, at puljen kunne blive overtegnet. 

   NOTE 2- SERVICEUDGIFTER:

   Det fremgår af tabel 1, at de samlede serviceudgifter ligger ca. 20 mio. kr. under det oprindelige budget og ca. 88 mio. kr. under det korrigerede budget.

    

   Bortset fra nogle ganske få politikområder forventes hovedparten af politikområderne at komme ud af regnskab 2015 med mindreforbrug.

    

   Af politikområder med økonomiske udfordringer kan der peges på socialområdet, hvor der fortsat arbejdes på at opnå budgetbalance (se de efterfølgende bemærkninger til de enkelte udvalgs opfølgninger).

    

   Herudover er der på sundhedsområdet en forventet merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering.

    

   Nedenfor er de væsentligste afvigelser på serviceudgifterne under hvert udvalg kort kommenteret (der er ikke givet kommentarer til de udvalg / politikområder, hvor der kun er mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget). I bilag nr. 2 kan ses de mere detaljerede forklaringer, der har været forelagt udvalgene.

    

   For de politikområder, der har merforbrug, gælder det generelt, at der i den resterende del af året vil blive arbejdet for, at man opnår budgetbalance. I tilfælde af, at der ikke opnås budgetbalance, vil merforbruget som udgangspunkt blive overført til 2016, hvor det forventes udlignet.

    

   Fra de enkelte udvalg er der indstillet forskellige omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområderne (som totalt set giver 0 kr.). Disse omplaceringer kan godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. For en specifikation af disse henvises til bilag nr. 3, hvor omplaceringerne er oplistet.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget:

   Budgetopfølgningen viser på politikområdet ”politisk organisation” en mindreudgift på 37 mio. kr., hvilket skyldes den budgetbuffer på 36,5 mio. kr., der er budgetlagt, men ikke forudsættes anvendt til forbrug.

    

   På ”administrativ organisation” forventes der en mindreudgift på 23,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører især en række centrale puljer (bl.a. arbejdsskadeforsikring), men også på de decentrale områder (primært forvaltninger og stabes lønkonti) forventes der mindreudgifter.

      

   Børne- og Ungdomsudvalget:

   På alle udvalgets politikområder under et forventes der mindreudgifter for ca. 27 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært politikområderne ”skoler og klubber” (12,1 mio. kr.) samt ”familieområdet” (8,8 mio. kr.). Endvidere er der på dagtilbud mindreudgifter på 4,8 mio. kr. Med det forventede regnskabsresultat forøges opsparingen (overførsler mellem årene) på ”skoler og klubber” i forhold til 2014 mens ”dagtilbud” forbruger et næsten tilsvarende beløb af de overførte midler fra 2014.

     

   Ældre- og Sundhedsudvalget:

   Politikområdet ”sundhedsområdet” viser en forventet merudgift på 4 mio. kr., der vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering. Beregningerne bygger på et spinkelt grundlag og udviklingen på medfinansieringsområdet følges tæt i den kommende tid.

    

   Den aktivitetsbestemte medfinansiering er undtaget fra de driftsudgifter, der er underlagt sanktionslovgivningen, så en evt. merudgift på området ikke medfører sanktioner.

     

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:

   Politikområdet ”socialområdet” viser en forventet merudgift på 4,5 mio. kr., som hovedsageligt vedrører overført underskud fra 2014. Der arbejdes fortsat med en række initiativer for at bringe politikområdet i balance, så der også sker en afvikling af underskuddet fra 2014.

    

   Kultur og Fritidsudvalget:

   På politikområdet ”folkeoplysning og idrætsanlæg” forventes der mindreudgifter på 3 mio. kr. De største afvigelser vedrører udgifter til selvejende haller, voksenundervisning samt lokaletilskud på grund af aktivitetsnedgang samt overførsel af overskud fra 2014.

    

   NOTE 3 - OVERFØRSELSUDGIFTER

   På overførselsområdet er der netto forventning om merudgifter på ca. 8 mio. kr. Dette netto-beløb dækker dog over store mer- og mindreudgifter på de enkelte politikområder, idet der på nogle af områderne er en indbyrdes afhængighed.

    

   På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets 2 politikområder forventes der en netto-merudgift på ca. 13 mio. kr. (se herunder). Uden merudgiften til kontanthjælp til udlændinge som konsekvens af øget tilstrømning af flygtninge, ville der samlet ikke være et forventet merforbrug på overførselsområdet. De iværksatte initiativer, herunder KL’s anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi fra 2013, følges nøje med henblik på at kunne iværksætte korrigerende handlinger.

    

   Pensioner og boligstøtte

   Forventede mindreudgifter på ca. 21 mio. kr. Effekten af den nye reform på førtidspension- og fleksjobområdet er den væsentligste årsag til mindreforbruget på området. Det er stadigvæk uvist, om niveauet har fundet et stabilt leje, og udviklingen vil blive fulgt nøje resten af året.

    

   Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

   Forventede merudgifter på ca. 34 mio. kr. Af merudgiften vedrører de knap 15 mio. kr. flygtninge, primært kontanthjælp. Herudover forventes der ca. 20 mio. kr. i merudgift vedr. kontanthjælp i øvrigt. Budgettet er baseret på en forventning om 200 personer færre (100 som følge af task force, der blev nedsat i forbindelse med budgetlægningen for 2014 og 100 i forventet afgang til ressourceforløb). Endvidere er der en merudgift til forsikrede ledige på 9,7 mio. kr., som modsvares af mindreudgifter på andre områder, især revalidering og ledighedsydelse.

   NOTE 4 - RENTER

   Der forventes netto en mindreudgift på renter på 4,3 mio. kr. dels i form af færre renteudgifter på den langfristede gæld og dels i form af forbedret afkast af den likvide beholdning, som skyldes forøgelse af placeringen af likviditetsoverskud i Portefølje Management aftaler med pengeinstitutter.

     

   NOTE 5 - ANLÆG

   Mindreudgifter til anlæg (skattefinansieret, ældreboliger, jordforsyning men ekskl. forsyning) forventes at udgøre ca. 90 mio. kr. Dette er væsentligt mindre, end det beløb, der blev overført fra 2014 til 2015, hvilket betyder, at det beløb, der forventes overført fra 2015 til 2016, i øjeblikket vurderes at blive en del mindre end overførslen fra 2014 til 2015. En af årsagerne til dette er, at projektet med opførelse af ny institution på Stokrosevej forventes at blive færdiggjort tidligere end forudsat ved budgetlægningen, så de knap 30 mio. kr., der er budgetlagt i 2016 allerede forventes anvendt i indeværende år, og dermed i 2015 vil medføre et merforbrug for projektet.

    

   Der gøres opmærksom på, at udgifter til en løsning for Overlund og Rosenvænget skoler er indregnet med et forventet forbrug svarende til de budgetterede beløb for 2015 (20 mio. kr.). Der er tidligere gjort opmærksom på, at evt. køb af Mercantecs ejendom ved Vinkelvej i 2015 vil betyde fremrykning af væsentlige beløb fra overslagsårene 2016-2018 til indeværende år.

     

   NOTE 6 - ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

   Mindreudgiften på 10 mio. kr. vedrører indskud i Landsbyggefonden, hvortil der er overført ca. 16 mio. kr. fra 2014.

    

   FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN (KASSEBEHOLDNINGEN)

   Den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2015 vurderes på baggrund af det forventede regnskabsresultat til 535 mio. kr.

    

   Det vurderes samtidig, at overførsler (drift og anlæg) til forbrug i 2016 vil ligge i størrelsesorden 150 mio. kr. Forsyningsvirksomheden, Revas, forventes herudover med udgangen af 2015 at have ca. 15 mio. kr. til gode af kassebeholdningen. Sammenlagt skal der således reserveres (150 +15) 165 mio. kr. til disse formål. Den ikke-disponerede del af kassebeholdningen med udgangen af 2015 forventes således at udgøre (535 – 165) 370 mio. kr.

    

   INDSTILLINGER FRA UDVALGENE

   Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne til godkendelse.

    

   Bl.a. på grund af fejl ved overførsler af anlægsbeløb mellem 2014 og 2015 indstiller Teknisk Udvalg herudover,

    

   at der i 2015 foretages en omplacering af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. fra kontoen ”Asmild Mark, Viborg” til kontoen ” Fristruphøjvej, Viborg, LP 407 (Hedeskrænten og Vesterheden)”,

    

   at rådighedsbeløbet på kontoen ”Asmild Mark, Viborg” herudover nedsættes med yderligere 3.300.000 kr. i 2015, og

    

   at mindreudgiften på 3.300.000 kr. i 2015 tillægges kassebeholdningen.

    

   Der gøres opmærksom på, at budgetopfølgningen for Beredskabskommissionen og Udvalget for uddannelse, handel og Innovation alene er behandlet administrativt.

  • Bilag

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender,

    

   at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 3 (sum = 0 kr.).

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

   om der på nuværende tidspunkt skal anvises kompenserende besparelser i forhold til de forventede merudgifter på 13 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde.

   Bl.a. på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

     

   at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 godkendes,

    

   at de enkelte politikområders driftsbevillinger nedsættes med i alt 20.431.000 kr. i 2015 på grund af ændrede pris- og lønskøn jævnfør Byrådets beslutning fra den 25. marts 2015, sag nr. 1. (specifikation af bevillingerne på politikområdeniveau kan ses i bilag nr. 4),

    

   at mindreudgiften på 20.431.000 kr. tillægges kassebeholdningen,

    

   at der i 2015 foretages en omplacering af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. fra kontoen ”Asmild Mark, Viborg” til kontoen ” Fristruphøjvej, Viborg, LP 407 (Hedeskrænten og Vesterheden)”,

    

   at rådighedsbeløbet på kontoen ”Asmild Mark, Viborg” herudover nedsættes med yderligere 3.300.000 kr. i 2015, og

    

   at mindreudgiften på 3.300.000 kr. i 2015 tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 3 (sum = 0 kr.), og

    

   at der ikke på nuværende tidspunkt skal anvises kompenserende besparelser i forhold til de forventede merudgifter på 13 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde. Udviklingen i de forventede merudgifter følges nøje og behovet for kompenserende besparelser vurderes igen ved næste budgetopfølgning.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 2. - 7. ”at”.

 • 3 Status på rammereduktioner og nye driftsinitiativer i budgetlægningen (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 21. januar 2015 (sag nr. 1), at der skal skabes et økonomisk råderum i budgetlægningen ved at gennemføre en generel rammereduktion på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til 53,5 mio. kr.  Formålet med rammereduktionen er at skabe plads til investeringer og løsning af eventuelle økonomiske udfordringer i budgetlægningen.

    

   Ifølge de vedtagne spilleregler skaber halvdelen af rammereduktionen et råderum for Byrådet, mens den anden halvdel skaber et råderum for udvalgene til at finansiere nye driftsinitiativer og evt. økonomiske udfordringer.

    

   Som vedtaget på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. marts 2015 (sag nr. 4) gives hermed status på de foreløbige beskrivelser af rammereduktioner og nye driftsinitiativer.

    

   Beskrivelserne på de enkelte politikområder kan ses af bilag nr. 1. Vedrørende den administrative organisation er der lavet uddybende beskrivelser af reduktioner under hvert direktørområde, der kan ses som bilag nr. 2.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Inden mødet blev bilag nr. 1 eftersendt. Bilag nr. 2 udgår, da det er samme type af reduktionstiltag, der gør sig gældende inden for de enkelte direktørområder. En samlet beskrivelse for alle direktørområder under administrativ organisation fremgår af bilag nr. 1.

    

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 4 Årlig afrapportering vedrørende den finansielle politik
  • Sagsfremstilling

   Det fremgår af Viborg Kommunes Principper for Økonomistyring - finansiel politik, at kommunaldirektøren skal orientere Økonomi- og Erhvervsudvalget én gang årligt om sammensætningen og udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne, samt om gældsporteføljernes finansieringsudgifter og investeringsporteføljernes afkast.

    

   Orienteringen fremgår af bilag nr. 1, som bl.a. viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, investeringsporteføljen samt den langfristede gæld for årene 2011 – 2014.

    

   Af Viborg Kommunes investeringsportefølje på 254,8 mio. kr. er obligationer for 62,4 mio. kr. deponeret i henhold til lånebekendtgørelsen.

    

   Ultimo 2014 havde Viborg Kommune aftaler om aktiv kapitalpleje – PM-aftaler - på til sammen ca. 250 mio. kr. fordelt på 3 kapitalforvaltere. Afkastet herpå udgjorde 2,1% pa.

    

   Forvaltningen følger løbende PM-aftalerne og skifter kapitalforvalter, hvis afkastet ikke lever op til forventningerne.

    

   Den gennemsnitlige forrentning af indestående på bankkonti har i 2014 været 0,4% pa., men i øjeblikket er renten på bankindestående under visse omstændigheder negativ.

    

   Den gennemsnitlige rente på den langfristede gæld har i 2014 været 1,6 %.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at afrapporteringen vedr. den finansielle politik tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 5 Udkast til Udviklingsstrategi 2015
  • Sagsfremstilling

   Byrådet drøftede på temamødet den 22. januar 2015 Udviklingsstrategi 2015. Drøftelserne tog udgangspunkt i en række oplæg om status for fokusområderne (Animation og nye medier; Grøn teknologi og bæredygtig produktion samt Store oplevelser) i Udviklingsstrategi 2011.

    

   Efterfølgende behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget sagen på mødet den 18. februar 2015 (sag nr. 4), hvor det blev besluttet at udarbejde et udkast til Udviklingsstrategi 2015, der tager udgangspunkt i temaerne fra den eksisterende udviklingsstrategi og med større fokus på uddannelse, reduktion af ungdomsarbejdsløshed samt landbrugets rammevilkår, som et betydningsfuldt erhverv i Viborg Kommune.

    

   På Byrådets plankonference den 24. april blev Byrådet præsenteret for et udkast til Udviklingsstrategi 2015. På baggrund af drøftelserne på plankonference er der sket få ændringer i udkastet – primært i afsnittet om planstrategi for Kommuneplan 2017, jf. bilag nr. 1.

    

   Udviklingsstrategien indgår i Viborg Kommunes plansystem og fastlægger sammen med Visionen de overordnede målsætninger og prioriteringer i Kommunen, og skal samtidig være med til at definere rammerne for den fysiske planlægning. Det er således i udviklingsstrategien, at Byrådet udpeger de indsatsområder, der i de kommende år er i fokus for udviklingen af Viborg Kommune.

    

   Ifølge tidsplanen – og under forudsætning af Byrådets godkendelse – sendes Udviklingsstrategi 2015 i offentlig høring fra juni til august, hvorefter Byrådet endeligt kan vedtage strategien i september 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at udkast til Udviklingsstrategi 2015 godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

   Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Åse Kubel Høeg ønsker følgende tilføjet referatet:

   Venstre støtter udviklingsstrategien. Venstre forbeholder sig retten til at arbejde på og markedsføre byrådsgruppens vedtagne vision og udviklingsstrategi: Viborg – bedst for familien, Danmarks familiekommune No.1.”

 • 6 Boligplacering af flygtninge og ressourcetildeling til flygtningeindsats
  • Sagsfremstilling

   På mødet den 15. april 2015 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget under sag nr. 8 ”Modtagelse af flygtninge” følgende:

    

   at der på baggrund af drøftelsen udarbejdes et nyt oplæg, hvori bl.a. indgår:

   • retningslinier for sikring af størst mulig spredning i boligplacering i kommunen,
   • model der sikrer økonomisk kompensation fra 1. april 2015 til de institutioner, der modtager flygtningebørn,
   • at der ses på flygtningebørns henvisning til specialtilbud og en model, der  kompenserer skolerne, hvis der er en særlig udfordring på dette område, og
   • model for incitamenter til lokal involvering.

    

   Lone Langballe stemmer imod, idet hun ikke kan støtte en geografisk spredning af flygtninge.”

    

   Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet henholdsvis retningslinjer for sikring af størst mulig spredning i boligplacering af flygtninge i kommunen samt model for ressourcetildeling til flygtningeindsats på dagtilbud og skole.

    

   På mødet orienteres desuden om status på udarbejdelse af model for incitamenter til lokal involvering.

    

   Retningslinjer for størst mulig spredning af boligplacering af flygtninge

   Følgende retningslinjer beskriver, hvordan Viborg Kommune fremover sikrer størst mulig spredning i forbindelse med boligplacering af flygtninge.

    

   1. Boligplacering uden for skoledistrikter med stor koncentration af flygtninge:

   For at sikre størst mulig spredning af boligplacering af flygtninge vil der fremadrettet blive afholdt jævnlige møder på tværs af Jobcenter, Børn og Unge og eventuelt Teknik og Miljø, hvor de nyeste tal og tendenser inden for den geografiske boligplacering af flygtninge drøftes. Der tages udgangspunkt i statistik vedrørende:

   • flygtninge fordelt på postnumre (Jobcenter)
   • flygtninge fordelt på skoler og i dagtilbud (Børn & Unge)
   • socialt belastede områder (Jobcenter), samt
   • oversigt over ledige boliger inden for Viborg Kommune (Teknik & Miljø).

   Så vidt muligt vil boligplaceringen ske uden for postnumre og skoledistrikter med størst koncentration af flygtninge. Aktuelt boligplaceres der for eksempel ikke længere i Houlkær og området omkring Ellekonebakken og Firkløvervej på grund af stor koncentration.

    

   2. Boligplacering af enlige mænd i Viborg by og familier uden for Viborg by:

   Indtil videre er en stor andel af flygtningefamilierne blevet boligplaceret omkring Viborg by, mens enlige mænd blandt flygtningene er blevet boligplaceret uden for Viborg by. I den fremadrettede boligplacering vil denne tendens blive vendt om for at sikre en mere jævn fordeling af flygtningefamilier og enlige flygtninge i kommunen.

   3. Midlertidig indkvartering uden for Viborg by:

   Viborg Kommune har aktuelt to midlertidige indkvarteringscentre, som begge ligger inden for Viborg by, henholdsvis Teglskær 6, 8800 Viborg og Hedevænget 124, Houlkær, 8800 Viborg. Forvaltningen vil undersøge muligheden for at etablere et midlertidigt indkvarteringscenter uden for Viborg by. Relevante kommunale og private ejendomme undersøges med henblik på at finde en passende placering. Det tidligere plejecenter i Rødkærsbro samt en større privat bolig nord for Skals er aktuelle emner. Der afholdes åbne møder i de områder, hvor placering af midlertidige centre vil ske.

    

   4. Større brug af private udlejere:

   Fremover vil der i højere grad blive gjort brug af det private udlejningsmarked for at sikre tilvejebringelse af boliger til flygtninge fordelt over hele kommunen.

    

   5. Opfølgning på geografisk spredning af boligplacering:

   For at følge op på den geografiske spredning vil Økonomi- og Erhvervsudvalget blive præsenteret for en opdateret oversigt over boligplacering af flygtninge på møde primo 2016.

    

   Oplæg til håndtering af model til ressourcetildeling til flygtningeindsats på dagtilbud og skole

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. april 2015 blandt andet, at der skulle udarbejdes en model, der sikrer økonomisk kompensation fra 1. april 2015 til de institutioner, der modtager flygtningebørn.

    

   Der arbejdes på en model for kompensationen, som ligger udenfor den ressourcemodel, som gælder på såvel skoleområdet som dagtilbudsområdet. Der er tale om en tildeling af ekstra midler til politikområderne, som Byrådet skal finde.

    

   Udgangspunktet for modellen er, at der for henholdsvis skoleområdet og dagtilbudsområdet oprettes en central pulje under Børn & Unge, ”Flygtningepuljen”, med budget til finansiering af flygtningeudgifterne. 

   Flygtningepuljen tænkes styret på samme måde som overførselsområdet, hvor over-/underskud tilfalder kassen hvert år ved regnskabsafslutning. Det betyder, at institutionerne reguleres i forhold til antallet af flygtningebørn. Forvaltningen rapporterer ved de tre politiske budgetopfølgninger på puljens status.

   På skoleområdet vil elementerne i modellen være:

   • takstbeløb for nye flygtningebørn til obligatorisk basisundervisning
   • takstbeløb for de flygtningebørn, som har behov for yderligere støtte
   • midler til de børn, der visiteres til specialtilbud
   • opnormering af Læringscentret for 2-sprogede børn med én stilling til rådgivning af skolerne og daginstitutionerne, og
   • midler til befordring

   På dagstilbudsområdet vil elementerne i modellen være:

   • takstbeløb til sprogstøtte
   • taksbeløb til særlig støtte og
   • midler til økonomisk fripladser

   Modellen drøftes med skoleledere og dagtilbudsledere samt MED-system med henblik på behandling i Børne- og Ungdomsudvalget den 26. maj 2015, så modellen kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. juni 2015 og Byrådet den 17. juni 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at retningslinjerne for sikring af størst mulig spredning i boligplacering af flygtninge i kommunen godkendes, og

    

   at Forvaltningens oplæg til håndtering af model for ressourcetildeling til flygtningeindsats på dagtilbud og skole drøftes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at retningslinjerne for sikring af størst mulig spredning i boligplacering af flygtninge i kommunen

   godkendes, og

    

   at Forvaltningen arbejder videre med model for ressourcetildeling til flygtningeindsats på dagtilbuds- og skoleområdet, og model for incitamenter til lokal involvering.

    

   Lone Langballe stemmer imod, idet hun ikke kan støtte en geografisk spredning af flygtninge.

    

   Mail fra Tænketanken i Rødkærsbro med input til modtagelse af flygtninge blev gennemgået og indgår i det videre arbejde. Mailen kan ses som nyt bilag nr. 1.

 • 7 Status på udbud af bygge- og rådgivningsopgaver (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   På mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. marts blev det besluttet, at udvalget på et kommende møde skulle forelægges en status på udbud af byggeri- og rådgivningsopgaver.

    

   Der er således indhentet oplysninger omkring opgaver og håndtering af udbud (offentlig licitation og underhåndsbud) i perioden fra 1. august 2014 til 1. april 2015. Der henvises til lukket bilag nr. 1 for en oversigt over opgaver i udbud. Da det ikke har været muligt systematisk at udtrække status på udbud af de bygge og rådgivningsopgaver, der har været, er oversigten ikke udtømmende.

    

   Implementering af Viborg Kommunes Indkøbs – og Udbudspolitik 2014

   Med vedtagelsen af Viborg Kommunes Indkøb- og Udbudspolitik i Byrådet den 21. maj 2014 (sag nr. 5), er det ønsket, at Viborg Kommune skal være en forgangskommune på indkøb og udbud, hvor målet er at skabe gennemsigtighed, støtte op om muligheder for vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv, samtidig med at Viborg Kommune sikres de bedste priser.

    

   Indkøbs- og udbudspolitikken, der blev udarbejdet i tæt dialog med interessenter og lokale repræsentanter fra byggeriet, indebærer, at opgaverne som udgangspunkt bliver udbudt i offentlig licitation og fagentreprise. Dertil er der oprettet en særlig turnusordning (håndværkerlisten) – en udbudsform der anvendes ved bygge- og anlægsopgaver med en værdi på mellem 50.000-300.000, hvor der på skift indhentes tilbud fra 3 virksomheder registreret på håndværkerlisten. I efteråret 2014 har Forvaltningen arbejdet på implementering af en digital tilmelding til håndværkerlisten, og den 1. april 2015 blev løsning med elektronisk afgivelse lanceret.

    

   Da håndværkerlisten fortsat er i en indkøringsperiode, er følgende status på udbud et billede på den generelle håndtering af Viborg Kommunes udbudspolitik.

    

   Status på udbud af byggeopgaver

   I Viborg Kommune følges i praksis generelt de retningslinjer, som står beskrevet i politikken, herunder at projekter med en værdi på over 300.000 skal i offentlig licitation. Dertil kommer, at opgaver i offentlig licitation udbydes i flere fagentrepriser. Det vurderes af de anførte registreringer (lukket bilag nr. 1) at omtrent 1/3 af de udbudte opgaver udføres af lokale virksomheder.

    

   Håndtering af underhåndsbud (værdi 50.000 – 300.000 kr.)

   Med hensyn til den generelle håndtering af underhåndsbud kan det siges, at Ejendomme & Energi, der varetager byggeopgaver inden for Børn & Unge, Kultur, Service & Events samt Job & Velfærd, i praksis anvender den model, der ligger i håndværkerlisten. Med ikrafttrædelsen af håndværkerlisten pr. 1. april 2015, herunder etablering af en ”log” over hvilke virksomheder, der indbydes til at give et tilbud, skal alle områder fremtidigt anvende denne model.

    

   Det anbefales, at der gøres en særskilt status på håndværkerlisten i efteråret 2015, når denne har været i anvendelse i hele organisationen, og givet grundlag for en erfaringsopsamling.

    

   Status på udbud af rådgivningsopgaver

   Inden for rådgivningsområdet har det særligt været opgaver inden for Teknik & Miljø, der har været i udbud. Her anvendes de retningslinjer, som følger af modellen for udbudsformer, herunder at der indhentes tilbud fra to eller flere rådgivere ved værdi 50.000-100.1000 kr, og 3 rådgivere ved værdi 100.000 – 500.000 kr. Opgaver på værdi over 500.000 skal annonceres.  Ved værdi på over 1.541.715 kr, sendes opgaven i EU-udbud.

    

   I henhold til politikken for udbud af rådgivningsopgaver, kan Forvaltningen ved behov for særlig ekspertise, indhente flere tilbud uden for kommunen. Det vurderes, at lidt over halvdelen af de udbudte opgaver varetages af lokale virksomheder eller lokale afdelinger af landsdækkende virksomhed f.eks. Rambøll.

    

   I nogle tilfælde har udbudssagerne været i gang før vedtagelse af den nye Indkøbs- og Udbudspolitik, hvorfor der kun er indbudt den virksomhed, der var kendskab til. Dette gælder bl.a. på kulturområdet, hvor Cowi A/S står for nogle totalrådgivningsprojekter. Der vil fremover være fokus på at følge de rammer, som er udstukket i Indkøbs- og Udbudspolitikken.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,  

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 8 Ansøgning om tilskud til udsætning af laks i Gudenåen
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Danmarks Center for Vildlaks (DCV) om tilskud til udsætning af laks i Gudenåen i 2015-2017. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1.

    

   DCV er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at arbejde for bevarelse og ophjælpning af laksefisk. Dette opnås hovedsageligt gennem vandløbsrådgivning, opdræt og udsætning af fisk.

    

   Udsætning af laks er iflg. ansøgningen nødvendigt, hvis man ønsker fortsat mulighed for at opretholde et laksefiskeri i Gudenåen neden for Tangeværket, se oversigtskort i bilag nr. 2.

    

   Der ansøges om tilskud til udsætning af 100.000 fisk pr. år. I ansøgningen redegøres for, at det koster i alt 1.350.000 kr. årligt.

    

   Det er i princippet DCV, som finansierer udsætningen. DCV har de foregående år modtaget tilskud fra lystfiskerforeningerne langs Gudenåen neden for Tangeværket, fra Statens midler til udsætning samt tilskud fra Randers, Favrskov og Viborg Kommuner. Lystfiskerne har bidraget med 375.000 kr., Staten med 250.000 kr. og de tre kommuner hver med 200.000 kr. årligt.

    

   En årlig udsætning på omkring 100.000 fisk vurderes at være det, der skal til, for at opretholde et godt og konkurrencedygtigt rekreativt fiskeri i Gudenåen. En rapport udarbejdet af COWI omhandlende værdien af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen konkluderer, at lystfiskeriet skaber en omsætning på 7-8 mio. kr. i de tre kommuner Viborg, Favrskov og Randers, og bidrager med en værditilvækst på ca. 2 mio. kr. årligt. Fiskeriet er udelukkende et resultat af udsætningerne, da der ikke findes nogen vild laksebestand i åen.

    

   Det samlede kommunale tilskud til lakseudsætningerne fra Randers, Favrskov og Viborg Kommune har som nævnt i de sidste år været 3 x 200.000 kr. DCV anbefaler, at det kommunale tilskud til lakseudsætningerne opretholdes for en ny 3-årig periode 2015-2017, med en prisregulering på kr. 25.000 for hver kommune, så det samlede kommunale tilskud bliver på kr. 3 x 225.000 pr. år. Det forventes, at Lystfiskerforeningerne fremover fortsat er i stand til at yde et tilskud på 375.000 kr.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Viborg Kommune har fra 2012 til 2014 ved en bevilling på anlægsbudgettet ydet et tilskud til udsætningen af laks. I 2012 var tilskuddet 100.000 kr., og i 2013 og 2014 på 200.000 kr. På anlægsbudget 2015-18 er der ikke afsat midler til at yde tilskud.

    

   Viborg Kommune deltager i via Gudenåkomiteen i GudenåSamarbejdet, som har til formål at brande Gudenåen og udvikle turismen, herunder fiskemulighederne langs åen. 

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,  

    

   at der ydes tilskud på 225.000 kr. i årene 2015, 2016 og 2017 til DCV til udsætning af laks,

    

   at tilskuddet på 225.000 kr. i årene 2015, 2016 og 2017 i givet fald afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og

    

   at tilskuddet ydes under forudsætning af, at den samlede finansiering tilvejebringes som beskrevet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 9 Debat om forslag til nyt boligområde ved Hald Ege
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Der er søgt om at opføre 100-150 nye åben-lav-boliger ved Hald Ege. Gældende planlægning giver ikke mulighed for byudvikling, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 17. september 2014 (sag nr. 6) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for et nyt boligområde ved Hald Ege.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Forudgående offentlighed

   Byrådet indkaldte fra 2. oktober til den 29. oktober 2014 ideer og forslag til planlægningen for et nyt boligområde ved Hald Ege.

    

   Hovedspørgsmålene var:

   -       Er der særlige forhold i området, som Kommunen skal tage højde for i sin planlægning?

   -       Hvordan kan det nye boligområde indpasses i omgivelserne?

   -       Skal der være mulighed for etageboliger?

    

   Der er modtaget 21 bemærkninger under den forudgående offentlighed. Bemærkningerne er i bilag nr. 2. Et resume af alle modtagne bemærkninger samt Forvaltningens bemærkninger er i bilag nr. 3.

    

   Der afholdtes borgermøde den 23. oktober 2014 med deltagelse af ca. 80 borgere.

    

   På mødet fremkom bl.a. følgende bemærkninger:

   -       Belastningen på Koldingvej er stor og bliver kun større med et nyt boligområde. Tilsvarende bliver belastningen gennem Hald Ege til skole og institutioner større, hvis boligområdet etableres

    

   -       Hvorfor skal der ske byudvikling i Hald Ege, når Kommunen netop har planlagt for Arnbjerg, hvor der kommer 700 boliger/byggegrunde? Nonbo enge er endnu ikke udbygget, og det ser ud til at tage lang tid. Hvor længe skal beboerne bo på en byggeplads?

    

   -       Der bliver behov for at Koldingvej gøres bredere for at kunne rumme den trafik, et boligområde vil medfører

    

   -       Området har stor rekreativ og landskabsmæssig værdi. Undlad at bruge hver lille grøn plet til byudvikling!

    

   -       Hellere færre boliger og/eller storparceller, så der ikke skal så meget trafik gennem Koldingvej og Egeskovvej

    

   -       Ønske om at cykelstier etableres i Hald Ege før denne byudvikling begynder.

    

   Der blev på borgermødet fremsat ønske om, at der afholdes yderligere borgermøde i offentlighedsfasen for lokalplanforslag og kommuneplantillæg.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Adgangsvej

   Et fremtidigt boligområde på den ansøgte ejendom skal vejbetjenes fra Viborg-siden, idet Teglgårdsvej, som er stamvej for hele boligområdet ved Nonbo Enge, Nonbo Hegn og Nonbo Krat, ikke bør få mere trafik og derfor er udelukket af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Vejadgang skal derfor ske fra ”Viborg-siden” enten via Koldingvej eller Egeskovvej.

    

   Der har i forarbejdet forud for igangsætningen af planlægningen været arbejdet for at skabe en vejadgang gennem statens arealer, som er fredskov, over Alhedestien direkte til Egeskovvej. Naturstyrelsen har meddelt, at fredskovspligten ikke kan ophæves på et areal til vej.

    

   Efter det offentlige møde har Forvaltningen igen forsøgt at forhandle med Naturstyrelsen om at etablere en vejadgang fra Egeskovvej gennem statens areal, til det fremtidige boligområde. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at skoven ud over at være fredsskov også er udpeget til naturskov, og at styrelsen ikke er sindet at ophæve fredsskov.

    

   Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at etablere vejadgang gennem statens areal. Det vil derfor blive nødvendigt med ekspropriation af arealer fra en eller flere ejendomme for at kunne skabe en vej-adgang over Kolbækken til området, der ønskes byudviklet.

    

   En vejadgang via Koldingvej, som er foreslået i den indledende planlægning, kan forløbe hhv. på nord- eller sydsiden af Kolbækken. Se forslag A og B i bilag nr. 4. Det kan evt. være en mulighed at etablere en mere direkte vej gennem flere ejendomme på østsiden af statens arealer, udenfor fredskov (forslag C i bilag nr. 4). Det indebærer, at der skal eksproprieres areal fra ejendommen Egeskovvej 1 og fra kolonihaveforeningen Solvang. Det vil berøre ca. 3 haveparceller. Det forventes, at nødvendighedskravet i forbindelse med ekspropriation af vejareal vil være opfyldt.

    

   Trafiksikkerhed

   Flere af bemærkningerne fra fordebatten indeholder bekymring for en øget trafikbelastning gennem Hald Ege, da det forventes at nye boliger medfører øget trafik til hhv. skole og institutioner i Hald Ege. Selvom der etableres gode stiforbindelser til skole mv. vil en stor del forældre skulle transportere deres børn til hhv. institution og skole.

    

   Der vil blive en øget trafikbelastning på Egeskovvej og Koldingvej. Det er dog Forvaltningens vurdering, at belastningen vil være forsvarlig og ikke større end på tilsvarende veje andre steder i kommunen.

    

   Belastningen vil naturligvis kunne reduceres ved at reducere antallet af byggegrunde og evt. henvisning til børnepasning i Viborgs vestlige del fremfor Hald Ege. I en videre planlægning må det forudsættes, at der sikres gode stiforbindelser til det etablerede stisystem.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Forvaltningen vurderer, at det kan pålægges udstykkeren at betale erstatningen til grundejerne, der skal eksproprieres fra. Det bemærkes i den forbindelse, at Forvaltningen vurderer, at grundejerne ikke kan kræve hele ejendommen overtaget af Kommunen.

    

   Natur og miljø

   Kolbækken forløber som åbent vandløb fra Hald Ege. Den er rørlagt på en ca. 30 m lang strækning under Vejlevej. Området omkring vandløbet er i kommuneplanen udpeget som en økologisk forbindelseslinje (økologiske forbindelseslinjer fungerer som levesteder og spredningsveje for planter og dyr). Jf. bestemmelser i Kommuneplan 2013-2025 kan ”indgreb i naturområder, der ændrer arealernes naturtilstand, kun tillades, hvis det samlede resultat bliver forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- og planteliv.

    

   En ny vej skal krydse Kolbækken, som er et privat vandløb, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet er i Vandplan 2009-2015 målsat med ”god økologisk tilstand”. Vandløbet opfylder i dag målsætningen.

    

   En vejbro over bækken kan, af dyrelivet, opfattes som en forøget rørledning/spærring. For at undgå, at den nye vejbro forøger spærringseffekten, bør den placeres længere fra Vejlevej, så vandløbsstrækningen mellem broen og Vejlevej opfattes som åbent vandløb. Alternativt bør broen opføres med plads til en faunapassage.

    

   Planlægningsmæssige konsekvenser

   Ved udlæg af yderligere boligområde øges Kommunens rummelighed til boliger. Konsekvensen kan være, at der skal reduceres i arealudlæg i kommuneplanens rammer i et andet område i Viborg Kommune. 

    

   Der er kapacitet på Hald Ege Skole til en fremtidig byudvikling tæt ved Hald Ege.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   om planforslagene skal udarbejdes og i givet fald om antallet af mulige boliger og/eller arealudlægget eventuelt skal reduceres, og

    

   om fastlæggelse af, hvilken vejadgang der i givet fald skal arbejdes med, overlades til Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at Teknisk Udvalg anmodes om, at udarbejde forslag til den mest hensigtsmæssige vejadgang, og

    

   at sagen herefter genoptages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Torsten Nielsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • 10 Igangsætning af planlægning for Sport og Vandforum i Viborg Vestby
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 29. april 2014 (sag nr. 5), at indstille til Byrådet at igangsætte en projektudvikling for baneanlægget ved Kirkebækvej, samt at give en anlægsbevillig på 3.360.000 kr. til kontoen ”Sport & Vandforum”. Byrådet godkendte den 21. maj 2014 (sag nr. 18) indstillingen.

    

   Den 17. juni 2014 (sag nr. 9) godkendte Kultur- & Fritidsudvalget et visionsoplæg for et sports & vandforum i Viborg Vestby. Formålet med projektet ”Sport & Vandforum” er, at der skal skabes et samlingspunkt i Viborg Vestby. Visionsoplægget peger på, at samlingspunktet skal indeholde udendørs aktiviteter og et foreningshus med bl.a. nye klubhusfacilliter til områdets idrætsklubber, mødefaciliteter for Vestbyens beboere og faciliteter for Vestbadet. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Uddrag af visionsoplægget er i bilag nr. 2.

    

   Planområdets sydlige del består af fodboldbaner, klubhusfacilliter og en kunstgræsbane med tilhørende lysmaster. Nord for boldbanerne ligger friluftbadet ”Vestbadet” med tilhørende omklædningsfacilliter, reception m.m. I den nordlige del af lokalplanområdet forefindes det grønne område ”Bananparken” samt en mindre del af Vestervang Skole, som nedrives, for at der kan opføres en ny specialskole.

    

   Projektforslaget

   Det vurderes, at der er behov for at skabe et samlingspunkt i Viborg Vestby, som kan skabe rum for at forskellige borgergrupper kan mødes på kryds og tværs. Derudover er der et behov for at give mulighed for en opdatering af facilliterne for fodboldklubben Viborg FF, Viborg Bullets (amerikansk fodbold) og Vestbadet. Der lægges vægt på, at der skal skabes stiforbindelser på tværs i området, ligesom et øget antal parkeringspladser i området prioriteres for især at kunne betjene Vestbadet i sommerperioden. Der vil være aktiviteter på begge sider af Rughavevej. Derfor vil der formentlig være behov for fartdæmpende foranstaltninger på Rughavevej, for at øge trafiksikkerheden.

    

   Projektets omfang gør, at det er lokalplanpligtigt. Ændringen af anvendelse af Bananparken kræver tillige kommuneplantillæg.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Den del af området som ligger nord for Rughavevej er omfattet af Byplanvedtægt nr. 28, der udlægger området til offentligt formål og institutioner af almennyttig karakter (kirke, børnehave med vuggestue, plejehjem, kontor, skole, varmecentral, ungdomshjem, sportsformål og parkområde). Projektforslaget er i overensstemmelse med den gældende byplanvedtægt.

    

   Den øvrige del af området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Det er Forvaltningens vurdering, at der er tale om et større projekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Planområdet er omfattet af kommuneplanrammerne VIBNV.R2.01 (Vestbadet og VFF’s træningsarealer), VIBNV.R1.06 (Bananparken), VIBNV.A1.04 (Vestervang Skole), VIBNV.B3.02 (almen boligbebyggelse).

    

   I rammebestemmelserne for Vibnv.R2.01 fremgår det, at området er udlagt til rekreativt område.

   Planforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme VIBNV.R1.06 (Bananparken), hvorfor der udarbejdes et kommuneplantillæg, som udvider rammen Vibnv.R2.01 til at omfatte området for VIBNV.R1.06, så der muliggøres anvendelse til boldbaner i bananparken. Vibnv.R2.01 udvides også til at omfatte den sydlige del af Vibnv.A1.04, da etablering af en parkeringsplads til for brug bl.a. Vestbadet i dette område er en forudsætning for udvidelse af aktiviteterne i det rekreative område.  Der tilføjes en særbestemmelse i kommuneplantillægget til Vibnv.R2.01, som giver mulighed for indretning af kontorlokaler til brug for drift og administration af idrætsforeninger.

    

   Planforslaget er i overensstemmelse med de øvrige kommuneplanrammer.

    

   Principper for planlægningen

   Formålet med planlægningen er at give mulighed for etablering af et nyt foreningshus, som skal kunne rumme både professionel fodboldklub, amatør-sportsudøvere og borgerforeninger, samt uformelle aktiviteter. Planlægningen har ligeledes til formål at sikre stiforbindelser på tværs i området, og et tilstrækkeligt antal parkeringspladser. Derudover har planlægningen til formål at sikre, at kunstgræsbaner placeres under hensyntagen til naboer.

    

   Området udlægges til rekreative formål og almen service. Der gives mulighed for friluftsbad, boldbaner, klubfaciliteter, skole og institutioner.

    

   Området omfatter ca. 12 ha placeret i byzone. Planlægningen giver mulighed for at området kan anvendes til forskellige former for idræt. Der udlægges et byggefelt langs friluftsbadets østlige skel og langs en del af den nordlige afgrænsning af kunstgræsbanen. Inden for byggefeltet kan foreningshuset placeres.

    

   Vejadgang bliver fra Rughavevej og Kirkebækvej.

    

   Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:

    

   -       Lokalplanforslaget omfatter området vist på bilag nr. 1.

   -       Lokalplanområdet udlægges til rekreative formål og almen service (skole).

   -       Der udlægges et byggefelt til foreningshus.

   -       Der udlægges et areal til parkering nord for Rughavevej, syd for den kommende specialskole.

   -       Der stilles krav om at der etableres afskærmende beplantning mod bebyggelserne på Mirabellavej.

    

   Forslag til kommuneplantillæg udvider den nuværende kommuneplanramme Vibnv.R2.01 til at omfatte VIBNV.R1.06 (Bananparken) og den sydlige del af Vibnv.A1.04 (Vestervang Skole). Tillægget udlægger Bananparken til aktivitetsområde med boldbaner.

    

   Fordebat

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af kravet om forudgående offentlighed, jf. planlovens § 23 c, da der er tale om en mindre ændring.

    

   Forvaltningen foreslår at der afholdes borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget.

    

   Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

   Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter i form af ny kunstgræsbane, når den nuværende ønskes udskiftet. Det kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse jf. VVM-bekendtgørelsen.

    

   Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Da der ikke foreligger konkrete projekter, kan der ikke tages stilling til dette, inden planlægningen igangsættes. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedr. VVM.

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Der vil komme udgifter til fartdæmpende foranstaltninger på Rughavevej, etablering af stier mellem Rughavevej og Kirkebækvej samt Rughavevej og Vestervangsvej. 

    

   Viborg Kommune er medfinansierende på foreningshuset.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

   Planlægningen opstartes                                   Primo 2015

   Planforslag til vedtagelse                                  Medio 2015

   Endelig vedtagelse                                            Ultimo 2015

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 11 Status på omorganisering af teknisk service (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Efter beslutning i Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2014-2017 blev området for teknisk service omorganiseret med virkning fra 1. maj 2014. Ud fra ønsket om at dække alle kommunale bygninger med et ensartet niveau for teknisk service blev området organiseret i 22 selvstyrende teams i 21 geografiske distrikter (overbygningsskoledistrikterne). Bortset fra Team Kultur og Kaserne samt en tværgående medarbejder under Ejendomme og Energi ledes alle servicedistrikterne af skoleledere.

    

   Der blev i forbindelse med omorganiseringen besluttet en besparelse på området på 0,5 mio. kr. Samtidig har fagområder, som tidligere ikke eller kun i begrænset omfang har haft teknisk servicepersonale tilknyttet, bidraget med 2 mio. kr. til sikring af et ensartet og i forhold til tidligere sammenligneligt serviceniveau.

    

   En referencegruppe med bred deltagelse af ledere og medarbejdere har forberedt og fulgt omorganiseringen. I regi af referencegruppen er der gennemført en såkaldt temperaturmåling allerede efter godt otte måneders drift i den ny organisation. Referencegruppens opsamling på spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview samt indhentede sygefraværs- og lønoplysninger fremgår af bilag nr. 1.

    

   Heraf fremgår, at den nuværende struktur ønskes bevaret foreløbigt frem til maj 2016, hvor bredere erfaring er opnået og dermed grundlag for en egentlig evaluering. Samtidig foreslås det, at der gives mulighed for tilpasning af den nuværende struktur i det omfang, der kan opnås enighed herom lokalt.

    

   Den løbende koordinering på det tekniske serviceområde varetages af skolechefen, som sikrer nødvendig inddragelse af Kultur, Service & Events samt Ejendomme og Energi.

    

   Opsamlingen har været behandlet på møde i Hoved-MED den 20. april 2015 med følgende konklusion:

    

   ”Hans Henrik Gaardsøe orienterede om ændringen, herunder at der ud over selve omlægningen af organiseringen var foretaget en harmonisering af ressourcetildelingen. Det er mest i forhold til ændringerne i serviceniveau, der er påpeget utilfredshed i målingen.

    

   Medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED var af den opfattelse, at det er længe at vente med evaluering til 2016, hvis der er dele af organiseringen der ikke fungerer.

    

   Hoved-MED tager orienteringen til efterretning og anmoder alle parter om at søge evt. problemstillinger løst hurtigst muligt. Der bør fortsat være stærkt ledelsesmæssigt fokus på området.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at orienteringen om status på omorganisering af det tekniske serviceområde tages til efterretning med henblik på evaluering og politisk behandling medio 2016.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 12 Ordinær generalforsamling 2015 i Energi Viborg A/S
  • Sagsfremstilling

   Energi Viborg A/S har den 6. maj indkaldt til ordinær generalforsamling onsdag den 27. maj 2015, kl. 17.00 hos Energi Viborg A/S, Bøssemagervej 8, 8800 Viborg med følgende dagsorden:

    

   1. Valg af dirigent

   2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.

   3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

   4. Valg af revisor
    Der skal foretages valg af revisor efter gennemført udbud.

   5. Eventuelt

    

   Af hensyn til arrangementet skal de byrådsmedlemmer, der ønsker at deltage, tilmelde sig senest den 20. maj 2015 til direktionssekretær Gitte Thorndal, Energi Viborg (gt@energiviborg.dk – eller på tlf.nr. 89 29 29 30).

  • Bilag

  • Indstilling

   Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning samt årsberetningen (jf. dagsordenens pkt. 2).

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning samt årsberetningen (jf.

   dagsordenens pkt. 2), og

    

   at Energi Viborg A/S skal redegøre for status på de oprindelige planer om omstilling bl.a. under hensyn til bortfaldet af grundbeløbet til decentrale kraftvarmeanlæg - herunder tidslinjer, og at Energi Viborg overfor Byrådet uddyber, hvorledes fremkomsten af Apple Datacenter berører de oprindelige planer for omstilling, herunder synliggør hvilke udfordringer, der ligger i at udnytte DataCentrets spildvarme – samt tidslinje.

 • 13 Ekspropriation af jord til cykelsti mellem Vroue og Vridsted
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på mødet 26. februar 2014 (sag nr. 22) en indstilling fra Teknisk Udvalg om, at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende en række arealer til cykelstier, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

    

   Arealerne vedrørte bl.a. arealer til en skitseret cykelsti på sydsiden af vejen mellem Vroue og Vridsted.

    

   Efterfølgende har Teknisk Udvalg anmodet Forvaltningen om at undersøge alternativer til denne først skitserede sti. Disse alternativer blev forelagt Teknisk Udvalg, som på mødet 3. september 2014 (sag nr. 8) besluttede, at Forvaltningen arbejder for, at cykelstien anlægges nord for Vrouevej i et forløb umiddelbart nord om gravhøjen, hvor stien trækkes så tæt på gravhøjen som muligt, og at etape 2 projekteres og anlægges, såfremt økonomien m.v. tillader det.

    

   Det er således nogle andre arealer end tidligere forudsat, der skal erhverves.

    

   Arealer til dobbeltrettet fællessti nord for Vrouevej mellem Vroue og Vridsted er listet herunder:

    

   Ejendom – matr. nr. og ejerlav

   Arealerhvervelse

    1an, Vridsted by, Vridsted

   700 m2

    1a, Vridsted by, Vridsted

   2350 m2

    1aø, Vridsted by, Vridsted

   3515 m2

    1al, Vridsted by, Vridsted

   4250 m2

    1ak, Vridsted by, Vridsted

   4680 m2

    9r, Vroue by, Vroue

   3540 m2

    9o, Vroue by, Vroue

   8 m2

    

   Baggrund

   Kommunen kan i henhold til vejlovens § 43 stk. 1 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.

    

   Hvis det forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

    

   Nærværende sag har til formål, at skaffe den nødvendige dokumentation for ejerne. Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte stiprojekter vil Forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de omhandlede arealer til cykelstien mellem Vroue og Vridsted, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 14 Fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår - Egevænget, Hald Ege
  • Sagsfremstilling

   Kommunen har en storparcel til boliger ved Egevænget, Hald Ege, på ca. 10.000 m2. Beliggenheden er vist med skravering på bilag nr. 1.

    

   Bygningerne på ejendommen (gamle røde træbygninger) er ved at blive nedrevet, og grunden kan herefter sælges.

    

   Forinden storparcellen kan udbydes til salg, skal der fastsættes grundpris og øvrige salgsvilkår.

    

   Mindsteprisen for denne storparcel foreslås fastsat til 3 mio. kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsbidrag.

    

   Grunden er omfattet af lokalplan nr. 408, der udlægger grunden til tæt-lav boligbebyggelse. Der kan opføres 20 boliger på grunden.

    

   Prisen er sammenlignelig med prisen på øvrige kommunale storparceller til salg i Viborg.

    

   Øvrige salgsvilkår foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at mindsteprisen for storparcellen på ca. 10.000 m2 ved Egevænget, Hald Ege fastsættes til 3 mio. kr.  ekskl. moms og kloaktilslutningsbidrag, og

    

   at øvrige salgsvilkår fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 15 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 121, Palleshøje etape 3 - Godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) af 14 almene familieboliger (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Historik, skema A

   Byrådet godkendte den 17. december 2014 (sag nr. 17) en ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 121, om tilsagn (skema A) til opførelse af 14 almene familieboliger, beliggende på Palleshøje, etape 3, i Viborg med en anslået anskaffelsessum på 28.011.000 kr. Samtidigt godkendte Byrådet, at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 2.801.000 kr., og at der stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi.

    

   Projektbeskrivelse, Skema B

   Ved ansøgning modtaget den 1. april 2015 og med supplerende materiale af 21. april 2015 søger Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg på vegne af afdeling 121 om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 27.841.000 kr. til at opføre 14 familieboliger med carporte.

    

   Boligerne opføres tilsvarende etape 1 og 2, som tæt-lavt byggeri i ét plan som 7 dobbelthuse. Boligerne bliver adskilt af carporte og skure, der bygges i tilknytning til hver bolig. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1, og beliggenhedsplan fremgår af bilag nr. 2.

    

   Facaderne opføres i præfabrikerede træelementer, og tagkonstruktionerne opføres med 25° sadeltag beklædt med tegl.  Ved skema A blev det oplyst, at alle boligerne indrettes med 4 værelser, men ved skema B er det ændret, således at 4 af boligerne indrettes med 3 værelser, dog bliver alle boliger stadig på 106 m² og med terrasse og have. Plan- og facadetegninger fremgår af bilag nr. 3.

    

   Finansiering

   Etape 3 er udbudt i begrænset fagentreprise med tildelingskriterium laveste pris. Bygherren har afsat 97.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden.

    

   Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:

   1.484 m² bolig x 19.000 kr./m² (beløb for den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 28.196.000 kr.

    

   Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B reduceret med 170.000 kr. (fra 28.011.000 kr. til 27.841.000 kr.). Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har forklaret, at reduktionen kan tilskrives et godt licitationsresultat. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet BOSSINF, bilag nr. 4.

    

   Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 2.784.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 27.841.000 kr. Grundkapitallånet er på grund af den lavere anskaffelsessum fra skema A til skema B reduceret med 17.000 kr. (2.801.000 kr. – 2.784.000 kr.).

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

    

     2 %

   beboerindskud 

        557.000 kr.

   10 %

   kommunal grundkapital

     2.784.000 kr.

   88 %

   realkreditlån

   24.500.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum

   27.841.000 kr.

    

   Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 70.000 kr.

    

   Kommunegaranti

   Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 62,27 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 15.256.000 kr. (62,27 % af 24.500.000 kr.)

    

   Ejerforhold

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har tidligere erhvervet en storparcel, som er udstykket, således at hver afdeling kan få tinglyst adkomst til sin del, hvilket er et krav i lovgivningen med henblik på at sikre afdelingernes økonomiske uafhængighed af andre afdelinger og af boligorganisationen. 

    

   I øjeblikket er matrikelnr.: 8io, Gl. Asmild By, Asmild tinglyst med ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup, Afdeling 75” som ejer. Denne afdeling sælger videre til ” Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, Afdeling 121, Palleshøje III” (etape 3).

    

   Krav i forhold til støttebekendtgørelsen

   Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.

    

   Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 780 kr./m² for første driftsår.

    

   Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 5.

    

   Skema C

   Forvaltningen vil i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.

    

   Da der er tale om et etapebyggeri, har boligselskabet mulighed for at beslutte, at de enkelte afdelinger (etaper) skal sammenlægges efter projektets opførelse. Den beregnede foreløbige leje vil derfor være gældende, indtil den sidste etape er opført, hvorefter den endelige leje kan beregnes og godkendes.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 27.841.000 kr. for 14 almene boliger med carporte i afdeling 121, beliggende på Palleshøje i Viborg (skema B) godkendes, på betingelse af, at afdeling 121 før byggeriets påbegyndelse opfylder kravet om tinglyst ejendomsret i støttebekendtgørelsens § 22,

    

   at det kommunale grundkapitallån på 2.784.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen godkendes,

    

   at der til dækning af Kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en udlånsbevilling på 2.784.000 kr. til konto ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, 14 almene familieboliger på Palleshøje, etape 3” med rådighedsbeløb i 2015, der finansieres af det på samme konto i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 2.784.000 kr.,

    

   at Kommunen giver tilsagn om kommunegaranti for realkreditlånet,

    

   at den beregnede foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 780 kr./m² for første driftsår godkendes, og

    

   at gebyrindtægten på 70.000 kr. indgår i Økonomi- og Erhvervsudvalgets nettobevilling.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 16 Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Arbejdet med den tværgående sundhedspolitik har pågået siden Byrådets godkendelse af kommissorium på mødet den 18. juni 2014 (sag nr. 11).

   Forslag til tværgående sundhedspolitik har – med nedenstående enslydende sagsfremstilling - været forelagt fagudvalgene på møderne ultimo april 2015 med henblik på udvalgenes indstilling til Byrådet.

    

   ”Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune blev med henblik på udsendelse i høring behandlet i Teknisk Udvalg den 28. januar 2015 (sag nr.12), Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2015 (sag nr. 1), Klima- og Miljøudvalget den 29. januar 2015 (sag nr. 13) , Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2015 (sag nr. 3), Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27. januar 2015 (sag nr. 19) og Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2015 (sag nr. 8).

    

   Der er i høringsfasen fra 2. februar til 1. marts 2015 modtaget i alt 11 høringssvar (Høringssvarene i deres helhed kan ses i bilag 1). Høringssvarene er samlet og refereret i vedlagte notat (Bilag 2). I notatet er indarbejdet forvaltningens bemærkninger til høringssvaret.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget har som koordinerende udvalg på sit møde den 24. marts 2015 (sag nr. 4) drøftet de indkomne høringssvar og anbefalinger omkring eventuelle tilrettelser af forslaget til sundhedspolitik. Fagudvalgene skal nu på april-møderne behandle forslaget til sundhedspolitik med henblik på indstilling til Byrådets møde i maj 2015 om vedtagelse af den tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.

    

   Overvejende giver høringssvarene positive tilkendegivelser på forslaget til sundhedspolitik. En række høringssvar udtrykker forventninger til, og sætter fokus på, implementeringen og konkretiseringen af sundhedspolitikken. Dette er særdeles relevant og vigtigt og understreger forventninger til det fortsatte arbejde. Som en tværgående politik skal sundhedspolitikken være en overordnet ramme, som implementeres og får liv via sektorpolitikker, årlige budgetter og handleplaner. Det forudsættes jævnfør procesplanen, at fagudvalgene på et af de førstkommende møder efter politikkens vedtagelse drøfter, hvilke initiativer og projekter på udvalgets område, der understøtter politikkens målsætninger.

    

   I høringssvaret fra Kræftens Bekæmpelse, Viborg Lokalafdelingen, stilles konkret forslag om, at sundhedspolitikken udvides med ”rygning” som nyt indsatsområde med tilhørende effektmål.

    

   Rygning og det forebyggende arbejde er velkendt i sundhedspolitisk sammenhæng, hvorfor Kræftens Bekæmpelses forslag er relevant.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget forslår, at der vedrørende ”rygning” indarbejdes et særskilt effektmål. Dette foreslås – på linie med de øvrige effektmål – at være, at Viborg Kommune skal placere sig i top blandt regionens kommuner med laveste andel daglige rygere;

    

   ”Andelen af borgere, som ryger dagligt reduceres fra 18 % (2013) til <16 % i 2017 og <14 % i 2021.”

    

   Høringssvarene foreslås i øvrigt ikke at give anledning til ændringer i forslaget til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.

    

   I forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af forslaget forud for udsendelsen til høring, besluttede udvalget;

   Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-01-2015: 

   ”Teknisk Udvalg drøftede forslag til sundhedspolitik. Der savnes en tilkendegivelse af at kommunen aktivt skal bidrage til sundhedsmålsætningerne gennem sikring af de rette rammer f.eks. etablering af cykelstier, parker og grønne områder, trafiksikkerhed og arbejdsmarkedspolitik.”

    

   Som nævnt ovenfor, er den tværgående sundhedspolitik en overordnet ramme for sektorpolitikker, budgetter mv., hvor sundhedspolitikken implementeres/realiseres. Den tværgående karakter er i sig selv et signal om, at kommunen på alle politikområder vil bidrage aktivt til sundhedsmålsætningerne, herunder Teknik Udvalgets område – hvor der arbejdes med en række indsatser med stor relevans for sundheden – men som det kan være svær at se i forslaget til sundhedspolitik.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget foreslår derfor, at der indarbejde en målsætning under temaet ”Gennem hele livet”, hvor der sættes fokus på uderummets potentiale som ramme for sundhedsfremme. Et forslag til målsætning kunne være;

    

   ”Borgere skal i byen og på landet sikres mulighed for og inspireres til rekreativ og fysisk aktivitet.”

    

   Forslag vedrørende effektmål vedrørende rygning samt forslag vedrørende målsætning for uderummene er indarbejdet i vedlagte forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune”.

    

   BESLUTNING I ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 28-04-2015 (sag nr. 6)

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune godkendes.

    

   BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSSUDVALGET DEN 28-04-2015 (sag nr. 10)

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune godkendes.

    

   BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSSUDVALGET DEN 28-04-2015 (sag nr. 5)

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune til godkendes.

    

   BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 29-04-2015 (sag nr. 11)

    

   Teknisk Udvalg drøftede den tværgående sundhedspolitik samt høringssvar og havde ikke bemærkninger.

    

   BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 30-04-2015 (sag nr. 12)

    

   Klima- og Miljøudvalget drøftede den tværgående sundhedspolitik samt høringssvar og havde ikke bemærkninger.

    

   Allan Clifford Christensen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

    

   BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSSUDVALGET DEN 30-04-2015 (sag nr. 6)

    

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune godkendes.

  • Bilag

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 17 Ansøgning om oprettelse af privatinstitution, vuggestue på Vejrumbro Fri
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. april 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Forvaltningen har den 8. april 2015 modtaget ansøgning fra Vejrumbro Fri om godkendelse af privat vuggestue, som skal ligge i tilknytning til Vejrumbro Fri (Skole, SFO og børnehave).

   Vuggestuen ønsker opstart den 1. september 2015 og placeres på samme adresse som Vejrumbro Fri, Hovedgaden 15 i Vejrumbro. Vejrumbro Fri har fælles bestyrelse.

    

   Vedtægt og bilag for vuggestuen er modtaget. Vejrumbro Fri oplyser at vedtægt + bilag bliver eftersendt med bestyrelsen underskrifter. Børnehaven er normeret til 10 børn. Institutionen åbningstider er i alt 50½ timer pr. uge.

    

   Bilaget til vedtægten er gennemgået, og kan godkendes som grundlag for en privat daginstitution. Vejrumbro Fri har ligeledes fremsendt et depositum på 30.000 kr. i tilknytning til ansøgningen. Beløbet tilbagebetales når Byrådet har truffet beslutning i sagen. Betingelserne for at oprette den private børnehave i tilknytning til Vejrumbro Fri er således opfyldte.

    

   Økonomi:

   Driftstilskud til private institutioner/vuggestue udgør i 2015 følgende beløb pr. barn:

    

   Årligt

   0 – 2 år

   Driftstilskud pr. barn

   83.935,49 kr.

   Administrationstilskud pr. barn

   2.527,53 kr.

   Bygningstilskud pr. barn

   4.934,69 kr.

   I alt

   91.397,71 kr.

    

   I beregningsgrundlaget tages der højde for privatinstitutionens åbningstid. Driftstilskuddet nedsættes i forhold til deltidspladser eller begrænset åbningstid.

    

   Oprettelse af privatinstitutionen vil som udgangspunkt ikke medføre økonomiske konsekvenser. Forvaltningen tager hermed udgangspunkt i, at oprettelsen ikke samlet vil medføre et øget antal passede børn.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgningen om godkendelse af den private vuggestue på Vejrumbro Fri godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at ansøgningen om godkendelse af den private vuggestue på Vejrumbro Fri godkendes

  • Forvaltningens bemærkninger

   Underskrevne vedtægter for Vejrumbro Fri og vuggestuen var ikke modtaget, da Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen, men er indgået efterfølgende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

 • 18 Ansøgning fra Ulbjerg SDI om tilladelse til at gennemføre aldersintegreret undervisning
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. april 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Ansøgning om omorganisering

   I skrivelse af 17. marts 2015 ansøger Skolebestyrelsen ved Skals/Ulbjerg skoler om godkendelse af, at skolen fra skoleåret 2015/16 omorganiserer undervisningen, således at undervisningen tager udgangspunkt i en aldersintegreret og fleksibel organisering i 0.– 6.kl.

    

   Begrundelser for ansøgningen

   Skolebestyrelsen anfører i ansøgningen en række pædagogiske, faglige og sociale begrundelser for ansøgningen, idet målet med omorganiseringen er at styrke eleverne såvel fagligt som socialt samt understøtte en mere fleksibel måde at tænke læring, udvikling og elevdifferentiering på.

    

   Ulbjerg SDI har haft gode erfaringer med fleksibel holddannelse gennem skolens udeskoleprojekt, der blev påbegyndt i 2010.

    

   De mere fagligt orienterede begrundelser i ansøgninger er, at de faglige kompetencer styrkes gennem medlæring, at elevdifferentieringen styrkes og at eleverne for de rette faglige udfordringer.

   De mere socialt orienterede begrundelser i ansøgninger er, at de sociale kompetencer styrkes gennem medlæring, at eleverne får en større kontaktflade, og dermed flere sociale udfordringer. Endelig vil der udvikles en social interaktion på tværs af alder.

    

   Lovhjemmel

   Af folkeskolelovens § 25 (kapitel 3) fremgår det, at på små skoler og små afdelinger af skoler kan en klasse omfatte flere klassetrin op til 7. klassetrin, jf. § 55.

   Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever.

    

   I folkeskolelovens terminologi indebærer ansøgningen, at der er tale om ændring af rammerne klassedannelser, hvilket medfører at sagen skal foreligges til endelig godkendelse i Byrådet, jf. lovens § 40 stk. 2, nr. 5.

    

   Økonomi

   Omorganiseringen medfører ikke hverken økonomiske eller budgetmæssige konsekvenser

    

   Videre proces og ikrafttræden

   Grundet den demografiske situation omkring Ulbjerg SDI samt under hensyn til de fremførte argumenter fra skolebestyrelsen anbefales det, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet at ansøgningen imødekommes.

    

   Forudsat Byrådets godkendelse af ansøgningen om omorganiseringen, vil denne kunne træde i kraft i forbindelse med skoleåret 2015/16, dvs. med virkning fra 1. august 2015.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at ansøgningen om omorganiseringen af undervisningen på Ulbjerg SDI med virkning fra 1. august 2015 godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at ansøgningen om omorganiseringen af undervisningen på Ulbjerg SDI med virkning fra 1. august 2015 godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

 • 19 Etablering af rampe og cykelparkering ved Hald Ege Skole (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. april 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 27.05.2014 (sag nr. 12), at helhedsplan for Hald Ege Skole skulle indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets prioritering i sammenhæng med øvrige skoler, og at de trafikale forhold og udbygning af hallen skulle indgå i Byrådets budgetkonference 2014.

    

   Trafiketapen

    

   På mødet den 25. marts 2015 bevilgede Byrådet 2.000.000 kr. til etablering af bedre trafik- og parkeringsforhold ved Hald Ege skole. Teknik og Miljø er i gang med planlægningen af dette projekt, der gerne skal være færdig inden den planlagte udvidelse af hallen ved Hald Ege Skole, der forventes at gå i gang i efteråret 2015.

    

   For at få plads til nye parkeringspladser skal den gamle pavillon, hvor tandlægeklinikken har til huse nedrives.

    

   Det bliver nødvendigt at ændre på adgangsforholdene for cyklister i forbindelse med haludvidelsen og der skal derfor allerede nu etableres en rampe fra Alhedestien, ny cykelparkering/flisebelægning samt nyt indgangsparti ved aulaen.

    

   Det vil være en økonomisk fordel at etablere rampe og cykelparkering og nedrivning af tandlægeklinikken samtidig med etablering af trafik og parkeringsforholdene.

    

   Anslået udgift til projekterne er 1.300.000 kr.

    

   Finansiering

    

   Forvaltningen bemærker at anlægsudgiften til rampe og cykelparkering samt nedrivning af pavillon kan finansieres af det restrådighedsbeløb på 2.300.000 kr., som er optaget på investeringsoversigten for 2015 på kontoen ”Pulje skoler(helhedsplaner)”.

    

   Ejendom & Energi finansierer udgiften til nyt indgangsparti ved aulaen.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge forslår, at Børne og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. til kontoen ”Etablering rampe og    

       cykelparkering, Hald Ege Skole” med rådighedsbeløb i 2015

    

   at udgiften på 1.300.000 kr. i 2015 finansieres ved nedsættelse af det afsatte 

       rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler(helhedsplaner)”

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Børne og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. til kontoen ”Etablering rampe og    

       cykelparkering, Hald Ege Skole” med rådighedsbeløb i 2015

    

   at udgiften på 1.300.000 kr. i 2015 finansieres ved nedsættelse af det afsatte 

       rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

 • 20 Godkendelse af forslag til vandhandleplan til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 30. april 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I oktober 2014 godkendte Miljøministeren de endelige vandplaner for perioden 2009-2015.

    

   Godkendelsen kom, efter at Natur- og Miljøklagenævnet erklærede de tidligere udsendte vandplaner for ugyldige i december 2012. I forlængelse heraf har Naturstyrelsen i foråret 2013 opdateret vandplanerne og sendt dem i en fornyet offentlig høring. Høringen løb fra den 21. juni 2013 og 6 måneder frem til den 23. december 2013. Naturstyrelsen behandlede herefter de indkomne høringssvar, hvorefter planerne blev sendt i en fornyet supplerende høring på 8 uger henover sommeren 2014. På baggrund heraf er vandplanerne blevet tilrettet en sidste gang i efteråret 2014.

    

   Forsinkelsen af vandplanerne betyder, at gennemførelsen af indsatserne i planerne også forsinkes.

    

   Om vandhandleplanerne

   Ifølge miljømålsloven skal kommunerne, som opfølgning på vandplanerne, udarbejde en kommunal handleplan, der sammenfatter den indsats, som Kommunen skal gennemføre inden udgangen af 2015. Viborg Kommunes handleplan skal omfatte indsatserne i vandplanerne for Limfjorden og for Randers Fjord.

    

   Kommunerne har ½ år fra vedtagelsen af vandplanerne til at udarbejde handleplanen, inden den skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

    

   Den endelige kommunale handleplan skal være vedtaget senest et år efter vedtagelsen af vandplanerne.

    

   Den reviderede handleplan

   Viborg Kommune har tidligere udarbejdet et forslag til vandhandleplan på baggrund af den vandplan, der blev underkendt.  Forslaget blev godkendt af Byrådet den 20. juni 2012 og herefter udsendt i 8 ugers høring. Baggrunden og forarbejdet til vandhandleplanerne er beskrevet i Byrådets dagsorden til mødet den 20. juni 2012. Efter høringen behandlede Klima- og Miljøudvalget høringssvarene den 29. november 2012 med anbefaling til Byrådet om godkendelse. Sagen blev den gang tilbagesendt til Klima- og Miljøudvalget fra Økonomiudvalget den 12. december 2012, som følge af Natur- og Miljøklagenævnets underkendelse af vandplanerne.

    

   Vedtagelse af en vandhandleplan har siden afventet en endelig vandplan, som nu foreligger. Forvaltningen har derfor revideret det tidligere vandplanforslag, så det er bragt i overensstemmelse med de reviderede vandplaner, og det reviderede forslag til vandhandleplan forelægges nu Klima- og Miljøudvalget til behandling. Forslaget kan ses på vedlagte link.

    

   Indsatserne i vandhandleplanen skal ifølge miljømålsloven være gennemført med udgangen af 2015 for de projekter, som Staten meddeler bevilling til at gennemføre. Naturstyrelsen valgte derfor i foråret 2013, at kommunerne kunne fortsætte indsatsen med kvælstof- og fosforvådområder og vandløbsrestaureringer. Derfor besluttede Byrådet den 20. marts 2013 at godkende allerede indsendte ansøgninger om forundersøgelser og at bemyndige forvaltningen til at fortsætte indsatsen, samt at afsætte midler til opgaven i 2013, og Byrådet godkendte den 26. marts 2014 at fortsætte processen og afsætte yderligere midler til gennemførelsen. Vilkårene og processen for gennemførelse af projekterne fremgår af referaterne fra de to Byrådsmøder.

    

   Forvaltningen har siden sommeren 2013 arbejdet med at gennemføre vådområdeindsatsen og gennemføre vandløbsrestaureringer efter vandhandleplanen i form af fjernelse af spærringer, udlægning af sten og grus samt åbning af rørlagte vandløb. Indsatsen har været baseret på frivillig medvirken fra de berørte lodsejere

    

   Vandhandleplanens indhold

   Som følge af vandplanernes opdatering i 2013 og den efterfølgende høring er der sket justeringer af omfanget af indsatser i forhold til de underkendte vandplaner fra 2012.

    

   Indsatserne med ”ændret vandløbsvedligeholdelse” er helt udgået af planerne. Virkemidlet skulle dels anvendes til at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og dels til at begrænse okkerudvaskningen fra de tilgrænsende arealer. Dermed er indsatsen i Viborg Kommune reduceret i 118.753 m vandløb i forhold til restaurering og 30.273 m vandløb i forhold til okkerbekæmpelse.

    

   I den tidligere vandplan skulle der gennemføres en indsats med forbedret rensning af spildevand i det åbne land fra ca. 11 ejendomme. Denne indsats er også bortfaldet.

    

   De øvrige ændringer omfatter:

   ·           Indsats mod 6 regnbetingede overløb i stedet for 7

   ·           Fjernelse af 45 Spærringer i stedet for 53

   ·           Vandløbsrestaurering i 35.103 m vandløb i stedet for 78.951 m

   ·           Åbning af rørlagte vandløb i 870 m vandløb i stedet for 1.047 m

    

   Indsatsen med sørestaurering er uforandret. I Viborg Kommune skal der gennemføres restaurering af Ormstrup Sø og Mou Sø. Ligeledes skal der fortsat ske en indsats for at nedbringe udledningen fra Hammershøj rensningsanlæg. Endelig skal der fortsat gennemføres en forbedret rensning ved afløbene fra Hørup Mølle Dambrug og Skinders Mølle Dambrug.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Det nye forslag til vandhandleplan har taget udgangspunkt i det tidligere udarbejdede forslag, tilrettet så de beskrevne indsatser er i overensstemmelse med de endelige vandplaner. Tidsplanen er ikke ændret i forhold til den tidligere udgave.

    

   Indsatsen med etablering af kvælstof- og fosforvådområder følger de planer, der administreres af vandoplandsstyregrupperne. Det er Gudenåkomiteen og Limfjordsrådet, der fungerer som vandoplandsstyregrupper for Viborg Kommune.

    

   Indsatsen ved de regnvandsbetingede udløb er indarbejdet i den spildevandsplan, der blev vedtaget i 2014. Ved de to dambrug indledes indsatserne i 2015. Ved Hørup Mølle Dambrug er dambruget orienteret om den endelige vandplan, og at der vil komme krav om nedbringelse af påvirkningen af vandløbet. Ved Skinders Mølle Dambrug har Byrådet den 3. september 2014 godkendt, at der indgås aftale med dambruget om at afgive stemmeretten i vandløbet og lukke ned for produktionen, så der kan etableres et nyt vandløb gennem det nedlagte produktionsanlæg. Herved standses udledningen fra dambruget helt.

    

   I Ormstrup Sø har forvaltningen i 2014 indgået aftale med Århus Universitet og Syddansk Universitet om at gennemføre en forundersøgelse, der skal bane vej for beslutning om restaureringsmetode, og i 2015 gennemføres en forundersøgelse i Mou Sø, der er beliggende i det militære øvelsesterræn ved Finderup vest for Viborg.

    

   Vandløbsrestaureringerne følger den tidsplan, der er lagt i vandhandleplanen.

   Forundersøgelserne til alle restaureringsindsatser er gennemført i henhold til det første vandplanforslag i både 2013 og 2014. Prioriteringen kan ses i forslaget til vandhandleplan i afsnittet om prioriteringskriterier under fanen ”Om planen”. I skemaerne under fanen ”Indsatsområder” kan man under de konkrete indsatser se det planlagte tidspunkt for den konkrete indsats.

    

   En række forundersøgelser munder ud i, at en indsats ikke kan anbefales, eller at der må imødeses lodsejermodstand, som gør, at projektet anbefales standset inden realisering.

    

   Alle indsatser, der udføres efter vandplanerne, gennemføres med støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ved Sejbæk Dambrug, Gårsdal og Skinder Mølle dambrug, hvor der udbetales erstatninger, gives tilskud til erstatningen fra Naturstyrelsen.

    

   Det vurderes, at planen ikke skal miljøvurderes.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til vandhandleplan for Viborg Kommune vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering, og at afgørelsen herom offentliggøres i forbindelse med annonceringen af den offentlige høring af forslaget til vandhandleplan.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til vandhandleplan for Viborg Kommune vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering, og at afgørelsen herom offentliggøres i forbindelse med annonceringen af den offentlige høring af forslaget til vandhandleplan.

    

   Allan Clifford Christensen, Claus Clausen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

    

    

   Forvaltningens bemærkninger
   I forbindelse med Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen var der alene linket til det materiale, der nu fremgår af nyt bilag 1.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

   Ib Bjerregaard deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • 21 Endelig godkendelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2018
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 30. april 2015 med følgende sagsfremstilling

    

   ”Forvaltningen har udarbejdet (endeligt) forslag til ”Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune”.

    

   I forbindelse med udvidelse af kommuneplanramme (kommuneplantillæg nr. 37) samt lokalplanlægning (lokalplan nr. 449) for område nord for Trehusevej i Frederiks er der behov for at optage et nyt kloakopland i gældende spildevandsplan via et tillæg.

    

   Tillægget har i henhold til spildevandsbekendtgørelsen været offentliggjort i en periode på 8 uger, hvor der har været adgang til at kommentere forslaget. Derudover er forslaget sendt til Naturstyrelsen til orientering.

    

   Oversigtskort fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Forvaltningens bemærkninger

    

   Baggrund 

   Det nye kloakopland er placeret udenfor kommuneplanlagt område og er derfor ikke optaget i gældende spildevandsplan. Det er en forudsætning for tilslutning til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg, at området er optaget i spildevandsplanen.

    

   Planforslagets indhold

   Ifølge planforslaget udlægges det nye område som planlagt separatkloakeret.

    

   For at kunne aflede spildevandet fra det nye område planlægges der samtidig etableret følgende:

   ·           ny spildevandsledning mellem Aakjærsvej og Grundtvigsvej

   ·           ny regnvandsledning mellem Aakjærsvej og Grundtvigsvej

   ·           pumpestation til spildevand

   ·           regnvandsbassin (nedgravet)

    

   Tagvand fra det nye kloakopland skal nedsives lokalt. Der er i øvrigt ikke anvendt LAR-løsninger, da hele området er beliggende indenfor område med særlige drikkevandsinteresser.

    

   Afledning af spildevand fra det nye kloakopland kræver en større omlægning af kloaksystemet i den nordlige del af Frederiks. Omlægningen gennemføres som en del af den planlagte omlægning fra fælleskloak til separatkloak af området ved Aakjærsvej, Trehusevej og Nørregade.

    

   Der er imidlertid to ejendomme, som med tillægget udgår af det område, der planlægges separatkloakeret. Årsagen til dette er, at det med de ændringer, der er nødvendige for at kunne aflede spildevand fra det nye kloakopland, ikke bliver muligt at aflede tag- og overfladevand separat fra de to ejendomme. Det skyldes primært, at området er næsten uden højdeforskelle, og at det derfor er vanskeligt at skabe tilstrækkeligt fald på kloakledningerne. Ejendommene vil således forblive fælleskloakeret.

    

   Berørte ejendomme

   Planforslaget indebærer, at der skal etableres spildevandsledninger, regnvandsbassin samt pumpestation på en mindre del af skolens sportsplads. Bortset fra areal til pumpestation vil de berørte arealer fortsat kunne anvendes til sportsplads. Frederiks Skole er inden vedtagelse af forslag til tillæg samt i forbindelse med den offentlige høring orienteret om de planlagte tiltag. Skolen har ikke haft bemærkninger.

    

   Berørte grundejere er blevet orienteret om planforslaget i høringsperioden.

    

   Offentlig høring

   Der er ikke modtaget kommentarer til planforslaget i høringsperioden.  

    

   Forvaltningens vurdering

   Tillægget er nødvendigt for at optage det nye kommuneplanlagte område nord for Trehusevej som kloakopland i gældende spildevandsplan. Tillægget er samtidig det juridiske grundlag for etablering af de planlagte spildevandsledninger, pumpestationer og bassiner.    

    

   Forvaltningen har gennemført en screening af tillægget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, hvorfor der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Der har været mulighed for at klage over screeningsafgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er udløbet. Der er ikke modtaget klager over screeningsafgørelsen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Claus Clausen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt

    

   Allan Clifford Christensen, Claus Clausen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

  • Forvaltningens bemærkninger

   I forbindelse med Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen var der alene linket til det materiale, der nu fremgår af nyt bilag nr. 2.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 22 Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur - og Fritidsområdet og Energi investeringer i idrætshaller (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 30. april 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Sagen omhandler frigivelse af beløb indenfor 3 puljer i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

    

   Budgetoversigt i årene 2015 - 2018

    

   Pulje

   2015

   2016

   2017

   2018

   Mindre anlæg

   3.115.000

   3.115.000

   3.115.000

   3.115.000

   Energiinvesteringer i idrætshaller

   7.241.000

   0

   3.000.000

   3.000.000

   Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhytter

   500.000

   2.000.000

   2.000.000

   2.000.000

   I alt

   10.856.000

   5.115.000

   8.115.000

   8.115.000

    

   Oversigten er inkl. overførsler fra 2014.

    

   Puljen for mindre anlægsinvesteringer

   Byrådet har i budgettet for 2015 afsat rådighedsbeløb på 3.115.000 kr. til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur- og Fritidsområdet.

    

   I år 2016, 2017 og 2018 er der hvert af årene afsat 3.115.000 kr.

    

   Aktuelt foreligger der 44 ansøgninger. Alle ansøgninger er fremsendt til puljen for mindre anlægsinvesteringer, men nogle af ansøgninger vedrører helt eller delvist puljen for energiinvesteringer i idrætshaller og i puljen for energibesparende tiltag i klubhus mv.

    

   Puljen for energiinvesteringer i idrætshaller

   Budget for puljen energiinvesteringer i idrætshaller udgør 12 mio. kr. i 2014-2015 (indgik i budgetforlig for perioden 2014 – 2017). Heraf er frigivet 4.759.000 kr. i byrådssag den 19. november 2014. Der resterer således 7.241.000 kr. i puljen. Hele beløbet søges frigivet i denne sag.

    

   Der er i budgetårene 2017 og 2018 afsat 3 mio. kr. i hvert af årene.

    

   Puljen for energiinvesteringer i klubhuse / spejder

   Budget for puljen energiinvesteringer i klubhus mv. jf. aftale med Viborg Idrætsråd udgør i 2015: 0,5 mio. kr., og i årene 2016, 2017 og 2018 er der afsat 2 mio. kr. i hvert af årene.

    

   Vedrørende puljen til mindre anlægsinvesteringer bemærkes, at nogle af disse er tidligere behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget, men kom ikke i betragtning til tilskud, fordi der var andre presserende ansøgninger, eller at ansøgning afventer analyse. Dette fremgår af vedlagte bilag.

    

   Det bemærkes, at der løbende kommer nye ansøgninger til puljen.

    

   De gældende retningslinjer for puljen vedrørende mindre anlægsinvesteringer vedlægges som bilag. Oversigt over aktuelle ansøgninger foreligger ligeledes som bilag, og vil blive gennemgået på mødet.  

    

   Forvaltningen har vurderet de indkomne af ansøgninger, som kan deles i grupperinger, som vist nedenfor:

    

    

    

   Grupperinger

   Vedrørende

   Antal

   Projektsum

   i alt

   Ansøgt beløb

   Idrætsforeninger

   Energi:

   Øvrige:

   8

   10

   3,1 mio. kr.

   4,6 mio. kr.

   1,7 mio. kr.

   3,6 mio. kr.

   Selvejende idræts – og svømmehaller (og friluftsbade)

   Energi (kombinations-projekter)

   Øvrige:

   10

    

   7

   4,7 mio. kr.

    

   5,0 mio. kr.

   3,7 mio. kr.

    

   2,8 mio. kr.

   Uniformerede korps

   Energi:

   Øvrige:

   2

   0

   0,3 mio. kr.

   0

   0,2 mio. kr.

   0

   Kulturområdet

   Energi:

   Øvrige:

   1

   6

   0,2 mio. kr.

   3,2 mio. kr.

   0,2 mio. kr.

   1,8 mio. kr.

   Hvert område er endvidere opdelt i 1) Energi og 2) Øvrige projekter

    

   Det bemærkes, at Kultur – og Fritidsområdet har truffet beslutning, som vedrører disponeringer for puljen 2015. Det drejer sig om tilskud på 177.000 kr. til Uhre Motorsport. Der henvises til sag nr. 4 i Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar 2015.

    

   Forvaltningen har som anført gennemgået ansøgningerne, og nedenfor er anført forvaltningens forslag til delvis anvendelse af puljen for mindre anlægsinvesteringer, idet det forslås, at Kultur – og Fritidsudvalget behandler sagen på ny, enten på mødet 13. august eller på mødet 3. september 2015, og her tager stilling til anvendelse af den resterende del af puljen.

    

   Forvaltningen har ligeledes gennemgået og vurderet ansøgningerne / materialet vedr. energiinvesteringer i idrætshaller. Forvaltningens vurdering og forslag til anvendelse / tilskud til de selvejende idrætshaller, og således anmodning om frigivelse af bevilling, fremgår af oversigten nedenfor. Det forslås, at nogle af projekterne finansieres via beløb fra begge puljer, og derfor vedrører denne bevillingssag såvel puljen til mindre anlægsinvesteringer og puljen til energiinvesteringer i idrætshaller.

    

   Pulje til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter indgår ikke, idet Viborg Idrætsråds analyse af området først foreligger primo maj 2015, og derfor planlægges, at denne analyse indgår i en samlet vurdering sammen med restbeløb til mindre anlægsbevillinger i august eller september 2015.

    

   Vurderingerne og forslagene til anvendelse af, tager udgangspunkt i den foretagne energigennemgang på halområdet og i en konkret vurdering af de enkelte projekter til mindre anlægsinvesteringer, idet retningslinjer for såvel puljen til energiinvesteringer og puljen til mindre anlægsinvesteringer tidligere er fastlagt af Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Retningslinjerne for de to puljers anvendelse vedhæftes, som tidligere anført sagen, som bilag.

    

   Nedenfor gennemgås de enkelte projekter, samlet i de hovedområder, der hidtil er blevet anvendt til opdeling af ansøgninger vedr. mindre anlægsinvesteringer.

    

   Projekt

   Samlet anlægssum / ansøgt beløb

   Forslag til anlægstilskud

   Bemærkninger

   Idrætsforeninger – energi:  

    

    

   Forvaltningen foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget udsætter stillingtagen til ansøgninger vedr. energi investeringer i klubhuse og spejderhuse, idet disse ses i sammenhæng med Viborg Idrætsråds analyse, som foreligger inden sommerferien. Det forslås, at sag herom behandles på Kultur – og Fritidsudvalgets møde i august eller september måned 2015.  

   Idrætsforeninger –

   øvrige:

    

    

    

   Viborg RC Racing

   Ikke konkret projekt

   0

   Ikke konkret projekt. RC Racing har dog tilkendegivet interesse i samarbejde om projekt med Bjerringbro Cross Klub

   Viborg Golfklub, etablering af udslagssteder

   230.000/100.000

   0

   Afventer

   Ravnsbjerg Idrætsforening, multibane

   564.000/100.000

   100.000

   LOA tilskud på 100.000 kr.

   Viborg Rideklub, renovering af pony ridehal og udskiftning af tag på ridehal

   544.000/544.000

   623.000/623.000

   0

   0

   Ses i sammenhæng med ansøgninger i Viborg Idrætsråds analyse vedr. klubhuse, da det delvist er et energi projekt.

   Bjerringbro Lawn Tennisklub, etablering af kunststofbane

   220.000/198.000

   0

   Afventer

   Stoholm Idrætsforening, større multibane projekt

   1.500.000/1.280.000

   0

   Forslås at projektet indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning 2016-2019

   Møldrup/Tostrup m.fl., parkourbane

   120.000/60.000

   60.000

    

   BIF,Gymastik, redskaber

   259.000/219.000

   0

   Afventer,

   Evt. bevilling forudsætter større egenfinansiering. 

   Schæferhundeklubben, nyt klubhus

   113.500/78.500

   60.000

   Klubben er godkendt som folkeoplysende forening

    

   I alt

   220.000

   Fordeling:

   Energi: 0

   Mindre anlæg: 220.000

   Idrætshaller og svømmehaller (herunder friluftsbade) – energi

    

    

   Jethallen, nyt belysning*

   375.000/245.000

   200.000

   Fordeling:

   Energi: 150.000

   Mindre anlæg: 50.000

   Ulbjerg Friluftsbad, modernisering

   Afhængig af valg af projekt

   0

   Afventer

   Jvf. særskilt sag i KFU-regi.

   Stoholm Fritids – og Kulturcenter, nyt tag på hal 1

   1.450.000/?

   0

   Afventer

   Der foreligger ikke finansieringsplan og dermed ingen afklaring af egenfinansiering

   Alhede Hallerne, udskiftning af folie, hovedpumpe mv. *

   717.750/667.750

   600.000

   Fordeling:

   Energi: 150.000

   Mindre anlæg: 450.000

   Vestfjends Hallen, udskiftning af gasfyr*

   200.000/200.000

   150.000

   Fordeling:

   Energi: 150.000

   Tjelecentret, renovering og ombygning af omklædningsfaciliteter*

   904.217/522.500

   522.500

   Fordeling:

   Energi: 400.000

   Mindre anlæg: 122.500

   Bjerringbro Idrætspark, termotæppe

   57.000/28.500

   0

   Afslag. Det forudsættes afholdt af idrætsparkens drift.

   Houlkær Hallen, rytterlys

   286.250/143.125

   143.125

   Fordeling:

   Mindre anlæg: 143.125

   Sahl Minihal, renovering og energibesparende tiltag*

   406.000/203.000

   203.000

   Fordeling:

   Energi: 150.000

   Mindre anlæg: 53.000

    

   Klejtrup Kultur – og Multicenter, ny belysning*

   269.000/ 69.000

   200.000

   Fordeling

   Energi: 100.000

   Mindre anlæg: 100.000

    

   I alt

   2.018.625

   Fordeling:

   Energi: 1.100.000

   Mindre anlæg: 918.625

   Idrætshaller og svømmehaller

   (herunder friluftsbade) – øvrige projekter

    

    

   Ulbjerg Kultur – og Fritidscenter, tilbygning

   1.100.000/500.000

   0

   Afventer

   Jvf. særskilt sag i KFU-regi.

   Bjerringbro Idrætspark, renovering af gulv

   175.000/87.500

   0

   Afventer

   Kølvrå Friluftsbad, nyt folie

   287.500/187.500

   0

   Afslag, idet udgiften kan indgå i større renoveringsprojekt i 2016. Kommunal bevilling på 1,3 mio. kr.

   Bjerringbro Idrætspark, renovering af skydebane

   1.672.000/300.000

   175.000

   Forslag svarer til tilsvarende bevilling til Viborg Skytteforening.

   Midtjysk Friluftsbad, renovering

   250.000/150.000

   150.000

   Jfr. tidligere drøftelse

   Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.

   1.343.000

   0

   Forslås at projektet indgår i budgetlægning 2016-2019

   Viborg Stadion Center, indgangsparti i hal 5 & 6

   205.000

   150.000

   Nødvendigt ift. afholdelse af større events

    

   I alt:

   475.000

   Fordeling:

   Energi: 0

   Mindre anlæg: 475.000

   Uniformerede korps - energi:  

    

    

   Forvaltningen foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget udsætter stillingtagen til ansøgninger vedr. energi investeringer i klubhus og spejderhuse, idet disse ses i sammenhæng med Viborg Idrætsråds analyse, som foreligger inden sommerferien. Det forslås, at sag herom behandles på Kultur – og Fritidsudvalgets møde i august måned 2015.

    

   Uniformerede Korps øvrige:

    

    

   Der er ikke modtaget ansøgninger til denne gruppering

    

   KULTUR - energi

    

    

    

   Kulturskolen, klimaregulering

   200.000/200.000

   0

   Afventer.

   KULTUR – øvrige

    

    

    

   Jernalderlandsbyen Hvolris, ny smedje

   246.000/246.000

   0

   Afventer

   Løgstrup Aktivitetspark 2.0m renovering og udvikling

   1.915.000/500.000

   0

   Forslås at projektet indgår i budgetlægning 2016-2019, relationer til B&U udvalget

   Viborg Kunsthal, færdiggørelse af 2. sal

   300.000/300.000

   0

   Afventer

   Viborg Teaterværksted, solafskærmning

   254.000/254.000

   254.000

   Nødvendig investering i forhold til anvendelse af foyer.

   Cecilielund, etablering af foreningsfaciliteter

   300.000/300.000

   300.000

   Jf. tidligere beslutning i KFU. Beløb til brandsikring og renoveringsopgaver

   Ravnstrup Gl. Skole, nedrivning af bygningen

   200.000/200.000

   0

   Afventer. Indgår i budgetlægningen vedr. evt. nedrivningspulje

    

   I alt:

   554.000

   Fordeling:

   Energi: 0

   Mindre anlæg: 554.000

    

    

    

    

   Totaler – mindre anlæg og kombinations projekter

   energi og mindre anlæg

   Beløb

   Frigivelse af i alt, energi

    

   1.100.000 kr.

   Frigivelse af i alt, mindre anlæg

    

   2.167.625 kr.

   I alt

   3.267.625 kr.

    

   Bemærkninger til særlige projekter vedr. idrætshaller – og svømmehaller, herunder energi og øvrige renoveringsopgaver *:

    

   Jethallen:

   Nyt belysning-projektet har en tilbagebetalingstid iht. energivurdering på 19,3 år. Investeringen indebærer primært en kvalitetsforbedring i hallen, idet det nuværende lys er dårligt.

    

   Alhede Hallerne:

   Det vurderes, at der er tale om en nødvendig investering. Det foreslås, at der stilles krav om egenfinansiering på mindst 100.000 kr. 

    

   Vestfjends Hallen:

   Varmeanlæg indgår i energivurderingen med tilbagebetalingstid på over 10 år, men det vurderes, at der er behov for kvalitetsforbedringen ved udskiftningen og derfor indstilling om tilskud til udskiftningen, og reduktion af tilskud jfr. retningslinjer om tilskud fra pulje til energi investeringer.

    

   Tjelecentret:

   Renovering af eksisterende omklædningsrum udgør 522.500 kr., og de resterende 381.717 kr. vedrører etablering af to nye omklædningsrum. Der er tale om renovering af helt nedslidte omklædningsfaciliteter i eksisterende kommunal idrætshal og projektet ses som delvis energiinvestering. Det bemærkes, at den kommunale idrætshal drives af en selvejende institution på 10-årig aftale, som samtidig ønskes forlænget.

   Herudover ønske om etablering af yderligere to omklædningsrum i den kommunale hal.

   Egenfinansiering udgør 382.000 kr.

    

   Sahl Minihal:

   Renoveringsopgaver, som også i et vist omfang indeholder energiinvesteringer.

    

   Klejtrup Kultur – og Multicenter:

   Projektet indgår i energivurdering med tilbagebetalingstid på 30,5 år. Det nuværende lysanlæg fungerer ikke tilfredsstillende, og der er for mange reparationer på anlæg. Det vurderes at der er behov for kvalitetsforbedring.

    

   Fortsættelse af energiinvesteringer jfr. godkendt energirapport fra Cowi as:

   Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet sag om energiinvesteringer i selvejende idrætshaller, og Byrådet har frigivet bevilling til udførelse af investeringer med en tilbagebetalingstid på op til 7 år.

   Byrådet har samlet frigivet 4.759.000 kr. fra puljen og der resterer således 7.241.000 kr. ud af den samlede ramme til energiinvesteringer på 12 mio. kr.

   Det forslås, at der fra af det samlede restrådighedsbeløb på 7.241.000 kr. anvendes 5.000.000 kr. til gennemførelse af energiinvesteringer med en tilbagebetalingstid på mellem 7 og 10 år. I energirapporten udgør den maksimale investering i disse i alt 7,5 mio. kr. Heri indgår Bjerringbro Idrætspark med i alt 1,8 mio. kr. Da Bjerringbro Idrætspark indgik med ca. 2,2 mio. kr. i den første bevilling fra puljen, og senest har gennemført et større anlægsprojekt, hvor dele af faciliteterne er renoveret foreslås, at der ikke bevilges yderligere midler til energiinvestering i Bjerringbro Idrætspark i denne omgang.

   De af Cowi beskrevne projekter i Bjerringbro Idrætspark kan så indgå i kommende sager om bevillinger til energiinvesteringer, idet der er afsat ny pulje i 2017 og 2018.

   Med baggrund i ovenstående, og det faktum, at hallerne skal godkende investeringerne, er det forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at realisere projekter med tilbagebetalingstid på mellem 7 og 10 år ekskl. Bjerringbro Idrætspark, indenfor en beløbsramme på 5 mio. kr.

    

   Den samlede foreslåede disponering af restrådighedsbeløbet på 7.241.000 kr. til energiinvesteringer i selvejende idrætshaller ser herefter således ud:

    

    

   Sammenfatning

   Det forslås, at der gives anlægsudgiftsbevilling således:

    

   Energiinvesteringer i idrætshaller

   Beløb

   Energi investeringer i idrætshaller, iht. energivurdering med tilbagebetalingstid på 7-10 år, fratrukket projekter i Bjerringbro Idrætspark

   5.000.000

   Kombinationsprojekter iht. oversigten i sagsfremstillingen

   1.100.000

   Disponibel ramme

   1.141.000

   I alt søges rammebevilling fri, energiinvesteringer i idrætshaller

    

   7.241.000

    

   Der resterer således 0 kr. i puljen for energiinvesteringen i idrætshaller i 2015.

    

   Der udarbejdes sag til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. disponering af den resterende del af rammen, som udgør 1.141.000 kr. Det bemærkes, at der først tages stilling til anvendelse af denne del, når der foreligger klart overblik over foretagne, godkendte energiinvesteringer indenfor rammen på 10.859.000 kr.

    

   Det foreslås således, at rammebeløbet vedrørende energi investeringer i idrætshaller, i alt 12 mio. kr. i år 2014 og 2015 fratrukket tidligere frigivet 4.759.000 kr. i alt 7.241.000 kr., frigives til de nævnte projekter og kombinations projekter mv, jf. overnævnte oversigt. Der henvises endvidere til rapport udarbejdet af COWI og vedlagt sagen her som bilag.

    

   Mindre anlægsprojekter

   Beløb

   Idrætsforeninger, øvrige projekter

   220.000

   Kombinationsprojekter vedr. idræts- og svømmehaller iht. oversigten

   918.625

   Idræts – og svømmehaller, øvrige projekter

   475.000

   Kultur, øvrige projekter