Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 11-11-2015

Referat

 • 1 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september.

    

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 30. juni.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år. Der gøres opmærksom på, at der herudover er indregnet bevillinger i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet i det korrigerede budget, selv om disse bevillinger først er medtaget i forbindelse med den samlede sag om budgetopfølgningen pr. 30. september 2015, som ligeledes behandles på dagens møde.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

     

   Overordnet resultat, Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   Drift

   Der forventes mindreforbrug på serviceudgifterne på udvalgets 3 politikområder på samlet 71,7 mio. kr. målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2015 på serviceudgifterne.

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. sept.

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 30.06 og 30.09
   (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

     12 Politisk organisation

   91,8

   91,8

   50,4

   -41,4

   -41,4

   -1,4

     13 Administrativ organisation

   429,4

   465,9

   436,6

   7,2

   -29,3

   -3,6

     16 Facility Management

   47,9

   48,7

   47,7

   -0,3

   -1,1

   0,8

   Serviceudgifter i alt

   569,2

   606,4

   534,7

   -34,5

   -71,7

   -4,2

    

   Anlæg

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. sept.

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 30.06 og 30.09
   (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Anlæg, skattefinansieret

   -11,7

   105,4

   92,7

   104,4

   -12,7

   1,9

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Anlæg, jordforsyning

   -2,9

   -5,0

   -19,5

   -16,7

   -14,5

   -14,7

   Anlæg i alt

   -14,5

   100,3

   73,1

   87,7

   -27,2

   -12,8

    

   Finansiering mv.

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. sept.

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 30.06 og 30.09
   (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Renter, netto

   20,2

   20,0

   14,2

   -6,0

   -5,8

   1,0

   Øvrige finansforskydninger

   -20,2

   6,7

   -16,2

   4,0

   -22,9

   -12,9

   Afdrag på lån

   66,8

   66,8

   64,8

   -2,0

   -2,0

   0,0

   Optagne lån

   -81,0

   -117,7

   -104,7

   -23,7

   13,0

   0,0

   Tilskud og udligning

   -1.508,1

   -1.508,1

   -1.497,7

   10,4

   10,4

   -10,8

   Skatter

   -3.966,5

   -3.966,8

   -3.975,1

   -8,6

   -8,3

   -5,3

   Finansiering mv. i alt

   -5.488,8

   -5.499,1

   -5.514,7

   -25,9

   -15,6

   -28,0

    

    

    

    

    

    

    

   Drift, anlæg, finansiering i alt

   -4.934,1

   -4.792,2

   -4.906,8

   27,3

   -114,6

   -45,0

    

    

   Væsentlige forventede afvigelser

    

   SERVICEUDGIFTER

    

   Politisk organisation

   Den afsatte budgetbuffer på 36,3 mio. kr. er indregnet i forventet regnskab som forventet mindreudgift. Der er herudover på grund af tidsforskydninger forventede mindreudgifter vedrørende Animation og Investeringsfremmeindsats i Viborg Kommune mv.

    

   Administrativ organisation

   Jobrotationsordningen på Rådhuset

   Forvaltningen orienterede i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 om forventede manglende indtægter vedrørende jobrotationsordningen på Rådhuset. De manglende indtægter er nu opgjort til 1,3 mio. kr. i 2015.

    

   Det er endvidere Forvaltningens vurdering, at muligheden for at nå indtægtsmålene i 2016-2018 på netto 1,2 mio. kr. pr. år er meget ringe. Derfor foreslås det, at stoppe indsatsen og nedlægge den administrative funktion til ordningen ved årets udgang. Herefter vender Rådhuset tilbage til den ordinære ordning, som fortsat følges på institutioner og skoler mv. Den manglende indtægt i 2015 på 1,3 mio. kr. forventes dækket via overskud inden for udvalgets egne områder.

    

   Øvrige områder

   Der forventes mindreudgifter vedrørende forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv. på ca. 12 mio. kr. På de centrale områder forventes ligeledes mindreudgifter på i alt 13,2 mio. kr. eksempelvis vedrørende IT-området, lægeerklæringer, øvrige puljer og centrale områder.

    

   Herudover forventes der overskud på de ”interne forsikringsordninger” vedrørende arbejdsskader og øvrige forsikringer på 7 mio. kr.

    

   Der forventes merudgifter til tolkning og advokatbistand mv., som sammen med ovennævnte jobrotationsordning udgør 2,9 mio. kr.

    

   ANLÆG

   Jordforsyningen

   Salg af grunde forventes i 2015 at udgøre 8,2 mio. kr. mere end budgetteret.

    

   Der forventes solgt boliggrunde for 18,1 mio. kr. mere end budgetteret, mens salget af erhvervsgrunde forventes at blive 9,9 mio. kr. mindre end budgetteret.  

    

   Der er oprindeligt budgetteret med salg af grunde for samlet 17,2 mio. kr., så det samlede salg af grunde i 2015 forventes således at udgøre ca. 25 mio. kr.

    

   Der forventes en mindreudgift til køb af jord i 2015 på 6,3 mio. kr. Det oprindelige budget til køb af jord udgør 14,4 mio. kr.

    

   Budgetmæssigt hører udgifter til byggemodning under Teknisk Udvalg og der forventes i 2015 et mindreforbrug på 32,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

    

   Øvrige anlæg

   Der forventes et mindreforbrug på samlet 12,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger udgør 9,8 mio. kr. Forskellen på 117 mio. kr. mellem oprindelig budget og korrigeret budget vedrører hovedsagelig køb af Vinkelvej 20 til folkeskole og Klostermarken 16 til STU (særlig tilrettelagt uddannelsesforløb) samt udgifter til energibesparende foranstaltninger vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger.

    

   TILSKUD OG UDLIGNING

   Der forventes vedrørende tilskud og udligning netto mindreindtægter på 10,4 mio. kr. Det vedrører mindre beskæftigelsestilskud på 21,9 mio. kr. og mindre tilskud til skattenedsættelse på 8,9 mio. kr. Herudover forventes merindtægter vedrørende flygtninge på 6,7 mio. kr. og midtvejsregulering af bloktilskuddet på 2,5 mio. kr. samt efterregulering fra 2014 på 11,2 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet.

    

   Beskæftigelsestilskud

   Efterreguleringen for 2014 på de forsikrede ledige udgør for Viborg Kommune 19,6 mio. kr. og midtvejsreguleringen for 2015 udgør 2,3 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2015 på 21,9 mio. kr.

   På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.

    

   Tilskud til skattenedsættelse

   31 kommuner nedsatte skatten for 2015 med i alt 299,5 mio. kr. Det er dobbelt så meget som forudsat i Økonomiaftalen, idet den afsatte pulje svarer til skattenedsættelser på 150 mio. kr. Det betyder ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets fordeling af puljen, at Viborg Kommune får et mindre tilskud til skattenedsættelse på 8,9 mio. kr., idet vi i budget 2015 – 2018 har indregnet fuldt tilskud, men i budgetprocessen gjort opmærksom på risikoen for, at puljen kunne blive overtegnet. 

    

   Tilskud til flygtninge

   Regeringen og KL har indgået en aftale om i alt 325 mio. kr. ekstra på flygtningeområdet grundet et forventet ekstraordinært stort antal modtagne flygtninge i 2015. Viborg Kommune har fået tildelt i alt 6,7 mio. kr. i 2015 dels til modtagelse af flygtningene og dels til integration af flygtningene. Tilskuddet er beregnet ud fra den kvote, som kommunerne tildeles i 2015 samt antallet af udlændinge, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven. 

    

   Aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet

   Vedrørende den Aktivitetsbestemte Kommunale Medfinansiering KMF (Viborg Kommunes andel af udgifter til bl.a. indlæggelser og akutte behandlinger på sygehuse) får Viborg Kommune en positiv efterregulering på 11,2 mio. kr. i forbindelse med overskridelse af Regionernes indtægtsloft i 2014. 

    

   SKATTER

   Der forventes samlet set merindtægter på 8,3 mio. kr. vedrørende skatter i form af grundskyld og dækningsafgifter samt forsker- og dødsboskatter.

    

   AFDRAG PÅ LÅN

   Der forventes en mindreudgift til afdrag på lån på 1,4 mio. kr.

    

   LÅNEOPTAGELSE

   Byrådet godkendte på mødet den 28. januar 2015 (sag nr. 2) en lånebevilling på 104,7 mio. kr. i 2015 svarende til den forventede låneramme inkl. lånedispensationer fra Social- og Indenrigsministeriet. Begrundet i den negative rente og dermed risikoen for at skulle betale renter for indestående i pengeinstitutter er der ikke hjemtaget lån endnu. Låneoptagelsen vil blive effektueret inden årets udgang.

    

   På mødet den 2. september 2015 (sag nr. 3) godkendte Byrådet en bevilling på 13 mio. kr. til energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger finansieret via tilsvarende lånebevilling i 2015, hvilket giver mulighed for at forøge låneoptagelsen fra 104,7 mio. kr. til 117,7 mio. kr.

    

   Forvaltningen har foretaget vurdering af den forventede låneramme for 2015 og vurderingen er, at der på grund af tidsforskydninger sandsynligvis ikke afholdes låneberettigede udgifter i 2015 svarende til den forventede låneramme eksempelvis vedrørende udskiftning af kommunens gadelys og ovennævnte lysinstallationer i kommunale bygninger.

    

   Derfor foreslår Forvaltningen, at lånebevillingen på 13 mio. kr. ved regnskabsafslutningen 2015 overføres fra 2015 til 2016 og dermed fastholdes den oprindelige lånebevilling på 104,7 mio. kr. i 2015.

    

   Ifølge de gældende regler for låneoptagelse skal Kommunen i det omfang de faktisk afholdte låneberettigede udgifter utilsigtet bliver mindre end låneprovenuet foretage et ekstraordinært afdrag på lånet svarende til det for meget optagne lån, eller deponere tilsvarende beløb. Modsat kan låneramme ud over låneprovenuet anvendes til nedbringelse af Kommunens deponering. I praksis betyder det, at udsving i lånerammen i forhold til låneprovenuet kan reguleres via Kommunens deponering i opad- eller nedadgående retning. Ved udgangen af september 2015 udgør deponeringen 53,4 mio. kr., hvoraf de 32 mio. kr. kan frigives ved ledig låneramme.

    

   Der henvises i øvrigt til detailforklaringer til afvigelserne i bilag nr. 1.

    

   BEVILLINGER

   Der søges om bevilling på følgende områder:

    

   Tabel 1 

   Område

   Mio. kr.

    

   Afvigelser vedrørende jordforsyningen

    

    

   Salg af boliggrunde

   -18,1

    

   Salg af erhvervsgrunde mv.

   9,9

    

   Køb af jord

   -6,3

    

   I alt merindtægt/mindreudgift

   -14,5

    

   Afvigelser vedrørende skatter og tilskud og udligning

    

   Beskæftigelsestilskud

   21,9

   Tilskud til skattenedsættelse

   8,9

    

   Tilskud til flygtninge

   -6,7

    

   Midtvejsregulering af bloktilskud

   -2,5

   Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering

   -11,2

    

   Grundskyld

   -0,9

    

   Dækningsafgift

   -2,0

    

   Tilskud i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld

   -1,3

    

   Forskerskat og dødsboskat mv.

   -4,1

    

   Netto mindreindtægt i alt

   2,1

    

    

    

   Afvigelse vedrørende renter

    

   Renter

   -5,8

   Mindreudgift i alt

   -5,8

    

    

    

    

   Afvigelse vedrørende afdrag på lån

    

    

   Afdrag på lån

   -2,0

    

   Mindreudgift i alt

   -2,0

    

    

    

   Kasseforøgelse ved budgetopfølgningen pr. 30.9

   -20,2

    

    

   FLYTNING AF BUDGET MELLEM POLITIKOMRÅDER  

   Budgetomplaceringer i forbindelse med ny afregningsmodel for IT-infrastruktur

   Der foretages i forbindelse med budgetopfølgningen korrektion af budgetterne til interne IT-udgifter på politikområde-niveau, med det formål at bringe budgetterne i overensstemmelse med de bogførte interne IT-udgifter i 2015 på politikområde-niveau. Der er tale om en teknisk ændring, da budgetændringen på hvert politikområde modsvares af en tilsvarende ændring af udgifterne. 

    

   Der er sket en omfordeling af de interne IT-udgifter i 2015 som følge af direktionens beslutning om en ny intern afregningsmodel for it-infrastruktur, under forudsætning af uændret udgiftsniveau samlet set.

    

   Den nye afregningsmodel efterkommer organisationens ønske om en mere nuanceret og gennemsigtelig prismodel. En afregningsmodel, som desuden tager højde for, at medarbejdere anvender flere og andre enheder end en pc, hvorved den hidtidige gennemsnitspris pr. pc bliver utidssvarende.

    

   Samlet oversigt over budgetomplaceringerne på udvalgets politikområder fremgår af bilag nr. 2.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at det forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i det forventede regnskab for Viborg Kommune som helhed, herunder omflytninger af budget vedrørende udvalgets egne politikområder, jf. bilag nr. 2.,

    

   at jobrotationsordningen jf. budget 2015-2018 stopper med udgangen af 2015, og

    

   at den forventede mindreindtægt vedrørende jobrotationsordningen på 1,2 mio. kr. i 2015 finansieres af forventet overskud på andre områder under Administrativ Organisation i 2015.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet via sagen ”Budgetopfølgning pr. 30. september 2014, alle områder”,

    

   at rådighedsbeløbet (indtægt) på kontoen ”salg af boliggrunde” forøges med 18,1 mio. kr. og rådighedsbeløbet (indtægt) på kontoen ”salg af erhvervsgrunde” nedsættes med 9,9 mio. kr. jf. tabel 1,

    

   at rådighedsbeløbet (udgift) på kontoen ”køb af jord” nedsættes med 6,3 mio. kr. jf. tabel 1,

    

   at indtægtsbevillingen vedrørende skatter og tilskud og udligning nedsættes med 2,1 mio. kr. i 2015 jf. tabel 1, 

    

   at nettoudgiftsbevillingen vedrørende renter nedsættes med 5,8 mio. kr. i 2015 jf. tabel 1,

    

   at udgiftsbevillingen vedrørende afdrag på lån nedsættes med 2,0 mio. kr. i 2015 jf. tabel 1, og

    

   at den samlede mindreudgift/merindtægt i ovenstående 5 ”at”er på 20,2 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 2 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - alle områder (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september.

    

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgene opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 30. juni.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år. Der gøres specielt opmærksom på, at der i denne sag er medtaget tillægsbevillinger til lov- og cirkulæreprogrammet for 2016, hvor lovgivningen også får virkning i 2015. Selv om bevillingerne ikke er givet endnu, er de medtaget som en del af det korrigerede budget, der er vist i opfølgningen. Det ændrede forbrug som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er ligeledes indregnet i der forventede forbrug.

    

   De i sagen ansøgte bevillinger til lov- og cirkulæreprogrammet er specificeret pr. politikområde i bilag nr. 4.

    

   I sagsfremstillingen er som udgangspunkt alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgenes korrigerede budgetter.

    

   For de områder, hvor der ikke er overførselsadgang (skatter og tilskud, overførselsområdet og sundhedsudgifter mv.), er der i denne sag søgt tillægsbevillinger til de forventede afvigelser.

    

   I tabel 1 herunder er det overordnede resultat af budgetopfølgningen vist. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

   Note
    nr.

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

   30. sept.

   I forhold til opr. budget (kol. 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

    

   Skatter / generelle tilskud

   -5.474,6

   -5.474,8

   -5.472,7

   1,8

   2,1

   -16,1

   1.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   3.970,4

   4.062,4

   3.988,1

   17,8

   -74,2

   5,7

   2.

   Overførselsudgifter

   1.228,1

   1.254,3

   1.251,7

   23,6

   -2,6

   8,3

   3.

   Driftsudgifter i alt

   5.198,4

   5.316,7

   5.239,8

   41,4

   -76,9

   14,1

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Renter

   20,2

   20,0

   14,2

   -6,0

   -5,8

   1,0

   4.

   Resultat ordinær drift

   -255,9

   -138,1

   -218,7

   37,2

   -80,6

   -1,0

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

   203,8

   463,7

   350,1

   146,3

   -113,7

   2,7

   5.

   Anlæg ældreboliger

   0,0

   14,5

   10,1

   10,1

   -4,4

   0,0

    

   Jordforsyning

   22,6

   43,1

   -3,8

   -26,4

   -47,0

   -39,0

    

   Res. skattefinans. område

   -29,5

   383,2

   137,6

   167,1

   -245,7

   -37,3

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsområdet

   7,4

   18,3

   -0,2

   -7,6

   -18,5

   -4,9

   6.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Øvrige finansforskydninger

   -20,2

   6,7

   -16,2

   4,0

   -22,9

   -12,9

   7.

   Afdrag på lån

   66,8

   66,8

   64,8

   -2,0

   -2,0

   0,0

    

   Optagne lån

   -81,0

   -117,7

   -104,7

   -23,7

   13,0

   0,0

    

   Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)

   -56,5

   357,4

   81,3

   137,8

   -276,1

   -55,2

    


   DEN OVERORDNEDE VURDERING

   Det samlede forbrug i regnskab 2015 vurderes for driftsudgifterne at blive større end forventet pr. 30. juni 2015 – både for service- og overførselsudgifterne.

   For serviceudgifterne er der tale om en mindre stigning på knap 6 mio. kr. Da stigningen falder på de områder af serviceudgifterne, der ikke er sanktionsbelagte, påvirker stigningen ikke muligheden for overholdelse af den aftalte serviceramme.

   Pr. 30. juni var det forventet, at serviceudgifterne ville medføre en mindre overskridelse af den sanktionsbelagte serviceramme (ca. 9 mio. kr.). Det forventede resultat på 30. september holder sig inden for servicerammen.

   Der gøres opmærksom på, at den sanktionsbelagte serviceramme over for ministeriet ikke direkte kan aflæses af talmaterialet i budgetopfølgningen, da definitionen af ministeriets serviceramme ikke er helt identisk med det, Viborg Kommune anfører som serviceudgifter.

   I forhold til det korrigerede budget (der bl.a. indeholder overførsler fra 2014) forventes der et mindreforbrug på ca. 74 mio. kr. Heraf udgør de ca. 37 mio. kr. den budgetbuffer, der er indregnet i det oprindelige budget.

   På de samlede overførselsudgifter forventes der i forhold til det korrigerede budget en mindreudgift på knap 3 mio. kr.

   For overførselsudgifterne forventes forbruget pr. 30. september at blive ca. 8 mio. kr. større end ved den seneste budgetopfølgning pr. 30. juni. Dog holder totalen for alle overførselsudgifter sig fortsat inden for det korrigerede budget.

   Konklusion:
   Totalt set forventes det korrigerede budget for Viborg Kommunes serviceudgifter overholdt. Dog er der fortsat et par politikområder med økonomiske udfordringer (primært sundhedsområdet og socialområdet).

   Totalt set forbruges der af de driftsbudgetter, der er overført fra 2014 til 2015.

   Det forventede regnskabsresultat indebærer en overholdelse af Viborg Kommunes forventede andel af den sanktionsbelagte serviceramme.

   Under anlæg er der forventning om væsentlige mindreudgifter, hvilket vil medføre, at der er behov for at overføre uforbrugte anlægsbudgetter fra 2015 til 2016. Overførslerne vurderes på nuværende tidspunkt at få samme omfang, som de overførsler, der er foretaget imellem 2014 og 2015.

   I det følgende er der anført mere konkrete kommentarer til forventede afvigelser.

   Byrådets målsætninger for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. (450 mio. kr.) og for størrelsen af ordinært driftsresultat på mindst 200 mio. kr. (219 mio. kr.) samt et anlægsniveau (skattefinansieret) på ligeledes 200 mio. kr. (350 mio. kr.) vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt, idet tallene i parentes angiver det forventede resultat.

   Herunder er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

   Mere detaljerede bemærkninger til forventede afvigelser kan ses i bilag nr. 2.


   NOTE 1, SKATTER, GENERELLE TILSKUD M.V.

   Skatter

   Samlede forventede merindtægter fra skatter udgør 8,3 mio. kr.

   Merindtægten vedrører primært følgende områder: 3,3 mio. kr. vedrørende dødsboskat, 2 mio. kr. vedr. dækningsafgift af offentlige ejendomme, grundskyld 1,3 mio. kr. og forskerskat 0,8 mio. kr.

    

   Tilskud og udligning

   Der forventes netto mindreindtægter på 10,4 mio. kr.

   I beløbet indgår mindre beskæftigelsestilskud på 21,9 mio. kr. og mindre tilskud til skattenedsættelse på 8,9 mio. kr.

   Herudover forventes merindtægter vedrørende flygtninge på 6,7 mio. kr. og midtvejsregulering af bloktilskuddet på 2,5 mio. kr. samt efterregulering fra 2014 på 11,2 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering.

    

   NOTE 2, SERVICEUDGIFTER

   Politisk organisation

   Der forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 41 mio. kr.

   Den afsatte budgetbuffer på ca. 37 mio. kr. indgår heri som forventet mindreudgift.

    

   Administrativ organisation

   Der forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 29 mio. kr.

   Der forventes mindreudgifter vedrørende forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv. på ca. 12 mio. kr.

   På de centrale områder forventes ligeledes mindreudgifter på i alt 13,2 mio. kr. eksempelvis vedrørende IT-området, lægeerklæringer, øvrige puljer og centrale områder.

   Herudover forventes der overskud på de ”interne forsikringsordninger” vedrørende arbejdsskader og øvrige forsikringer på 7 mio. kr.

   Der forventes merudgifter til jobrotationsordningen, tolkning og advokatbistand mv. på i alt 2,9 mio. kr.

    

   I forhold til jobrationsordningen orienterede Forvaltningen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 om forventede manglende indtægter vedrørende jobrotationsordningen på Rådhuset.

   De manglende indtægter er nu opgjort til 1,3 mio. kr. i 2015.

    

   Skoler og klubber

   På skoler og klubber forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., som primært skyldes projekter og kompetencemidler, der enten ikke er kommet i gang i 2015 eller som skal bruges i skoleåret 15/16 og dermed forskydes mellem regnskabsårene.

    

   Dagtilbud

   På dagtilbud skyldes det forventede mindreforbrug på 6,8 mio. kr. primært de decentrale institutioner.

    

   Familieområdet

   Mindreforbruget udgør ca. 11 mio. kr. Det er primært på myndighedsområdet, der forventes mindreforbrug.

    

   Ældreområdet

   Politikområdet viser en mindreudgift på 5,3 mio. kr.

   Beløbet fremkommer ved en enkelt etårig besparelse på 1,7 mio. kr. og det resterende beløb på 3,6 mio. kr. er puljemidler, som først forventes afholdt i 2016. Beløbet (3,6 mio. kr.) er bundet op på konkrete projekter og investeringer f.eks. indkøb af elektronisk låsesystem, pulje til klippekortsordningen, opsparing til reinvesteringer af APV-hjælpemidler mm.

    

   Sundhedsområdet

   På Sundhedsområdet er der store økonomiske udfordringer (på i alt 24,2 mio. kr. i 2015).<

    

   Det er den Aktivitetsbestemte Kommunale Medfinansiering (Viborg Kommunes andel af udgifter til bl.a. indlæggelser og akutte behandlinger på sygehuse) der giver det store merforbrug.

   I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet er der indregnet forventet tillægsbevilling til området på 11,2 mio. kr. (efterregulering for 2014). Det vil sige, at udfordringen ville have været 11,2 mio. kr. større (end de 24,2 mio. kr.), såfremt denne tillægsbevilling ikke var indregnet.

   Socialområdet

   Politikområdet Socialområdet udviser en forventet merudgift på 14,5 mio. kr. Ud over et overført underskud fra 2014 på 5,4 mio. kr. har der været en fortsat tilgang af borgere til døgnophold for alkoholbehandling, senhjerneskadeområdet, midlertidige botilbud samt længerevarende botilbud til domsanbragte borgere.

   Der arbejdes med handleplan på området for at nedbringe merudgifterne. I budgetforliget er området tilført 9 mio. kr. i 2016 og 12 mio. kr. i overslagsårene 2017-2019, og det er i budgetforliget endvidere aftalt, at områdets forventede underskud på 7,7 mio. kr. ifølge budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 eftergives i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015. Samlet forventes disse initiativer at bringe området i balance.

    

   Folkeoplysning og Idræt

   Der er tale om en samlet forventet mindreudgift på 2,7 mio. kr.

   Mindreforbruget skyldes hovedsagligt akkumulerede overskud fra tidligere år samt en tendens til bedre drevne klubhuse og færre aktiviteter på fritidsområdet med deraf færre udgifter til lokaletilskud. Det bemærkes, at budgettet på politikområdet er reduceret med 1,2 mio. kr. fra 2016.

    

   Trafikområdet

   Afvigelsen (mindreudgift på 2 mio. kr.) skyldes primært, at Park og Vejservice ”sparer op” til effektivisering i 2016 jf. udbuddet.

    

   NOTE 3, OVERFØRSELSUDGIFTER

   Pensioner og boligstøtte

   Politikområdet Pensioner og boligstøtte viser en forventet mindreudgift på 8,5 mio. kr. Effekten af den nye reform på førtidspension- og fleksjobområdet skønnes at være den væsentligste årsag til mindreudgiften.

    

   Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

   Merudgiften på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet på 9,6 mio. kr. vedrører primært en merudgift til kontanthjælp på 18,0 mio. kr. og en mindreudgift til revalidering på 8,9 mio. kr.

   Budgettet er forøget med 15 mio. kr. vedrørende flygtninge og 14,8 mio. kr. i henhold til Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvilket har reduceret merudgiften i forhold til opfølgningen pr. 30. juni 2015.

    

   NOTE 4, RENTER

   Der forventes et mindreforbrug på renter på 5,8 mio. kr. dels i form af 2 mio. kr. mindre i renteudgifter på den langfristede gæld og dels i form af forbedret afkast på 3,8 mio. kr. af den likvide beholdning, som skyldes forøgelse af placeringen af likviditetsoverskud i Portefølje Management-aftaler med pengeinstitutter.

    

   NOTE 5, ANLÆG (skattefinansieret)

   Generelt er der tilbagemelding fra de fleste af udvalgene om en række anlægsprojekter, der af forskellige årsager er forsinket. Det betyder, at der til disse projekter, bliver behov for at overføre budgetbeløb fra 2015 til 2016 til videreførelse / færdiggørelse af projekterne. Det vurderes, at behovet for overførsler til anlægsprojekter totalt set (dvs. inkl. jordforsyning) vil blive på ca. samme niveau, som overførslerne fra 2014-2015, hvor der blev overført 177 mio. kr.

    

   Anlæg (Børne- og Ungdomsudvalget)

   Den forventede afvigelse er i bilag nr. 1 opgjort til 4,3 mio. kr. (mindreudgift). Udvalget har i budgetopfølgningssagen søgt om forhøjelse af budgettet i 2015 på 29,2 mio. kr. til opførelse af den nye institution Bulderby på Stokrosevej. Det fremgår af budgetforliget for 2016-2019, at det beløb, der oprindeligt var budgetlagt i 2016 skal fremrykkes til 2015. Når denne forhøjelse af budgettet er godkendt, vil mindreudgiften til udvalgets samlede anlæg udgøre (4,3 + 29,2) 33,5 mio. kr.

    

   Indregnet pulje til mindreudgifter, anlæg

   Ud over de indmeldte forventninger er der indregnet en pulje til yderligere mindreforbrug bl.a. på grund af bl.a. betalingsforskydninger. Puljen er indregnet med 25 mio. kr. Pr. 30. juni var den tilsvarende pulje indregnet med 50 mio. kr.

    

   NOTE 6, ANLÆG (jordforsyning)

   Den samlede netto-mindreudgift / merindtægt udgør 47 mio. kr.

    

   Der er dels tale om merindtægter fra salg af byggegrunde dels mindreudgifter til jordkøb.

   Herudover forventes der væsentlige mindreudgifter til byggemodning. Afvigelsen skyldes bl.a. forsinkelser (uenighed om køb af jord ved Arnbjerg) med 8,8 mio. kr. i mindreforbrug og Kærvej 1 (manglende planlægning) mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

    

   Til mindreudgifter til jordkøb samt merindtægter fra salg af byggegrunde er der i sagen søgt om korrektion af rådighedsbeløbene til disse poster.

    

   NOTE 7, FORSYNINGSOMRÅDET

   Drift: Forventet afvigelse (mindreudgift) på 0,9 mio. kr., som skyldes prisfald på deponi- og asbestaffald.

   Anlæg: På forsyningsområdet skyldes afvigelsen primært, at projekterne ”Jordhotel” og ”Nyt indsamlingssystem til dagrenovation”, ikke gennemføres i 2015. Det forventede mindreforbrug på projekterne på 12,9 mio. kr. overføres ikke til 2016, da udgifterne til projekterne allerede er optaget på budget 2016-2019.

    

   NOTE 8, ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

   Mindreudgiften på 22,9 mio. kr. skyldes primært forsinkelser i boligselskabernes byggeprogram, så indbetalinger til Landsbyggefonden udskydes (og dermed forudsættes overført til 2016).


   FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN
   Bl.a. på grund en fremrykning af en række anlægsudgifter (bl.a. køb af Mercantec’s ejendom på Vinkelvej) forventes den gennemsnitlige likviditet for 2015 nu at blive lavere end skønnet i de tidligere budgetopfølgninger.  I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september skønnes den gennemsnitlige likvide beholdning ultimo 2015 at ville udgøre ca. 450 mio. kr. (den gennemsnitlige likviditet er udtryk for likviditeten opgjort dag for dag for de seneste 12 mdr.).

   INDSTILLINGER FRA UDVALGENE
   Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne til godkendelse.

   Herudover har udvalgene indstillet de bevillinger, på deres respektive områder, der er medtaget i denne sag (dog har bevillinger til lov- og cirkulæreprogrammet ikke været særskilt forelagt udvalgene men opsamles i forbindelse med, at den samlede budgetopfølgningssag nu fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget / Byrådet).

  • Bilag

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger, foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at de i bilag nr. 3 foreslåede omplaceringer mellem politikområder godkendes.

    

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 godkendes, herunder

    

   at der til lov- og cirkulæreprogrammet gives anlægsudgiftsbevillinger på i alt 29,089 mio. kr. i 2015 jfr. specifikationen i bilag nr. 4,

    

   at indtægtsbevillingen til skatter og generelle tilskud nedsættes med 2,1 mio. kr. i 2015,

    

   at udgiftsbevillingen på politikområdet ”sundhedsområdet” forhøjes med 24,7 mio. kr. i 2015 (aktivitetsbestemt medfinansiering),

    

   at udgiftsbevillingen på politikområdet ”pensioner og boligstøtte” nedsættes med 8,5 mio. kr. i 2015,

    

   at udgiftsbevillingen på politikområdet ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” forhøjes med 9,6 mio. kr. i 2015,

    

   at udgiftsbevillingen på politikområdet ”overførselsudgifter under Børne- og Ungdomsudvalget” nedsættes med 2,891 mio. kr. i 2015,

    

   at rådighedsbeløbet (anlægsindtægt) på kontoen ”salg af boliggrunde” forhøjes med 18,1 mio. kr. i 2015 samt at rådighedsbeløbet (anlægsindtægt) på kontoen ”salg af erhvervsgrunde” nedsættes med 9,9 mio. kr. i 2015,

    

   at rådighedsbeløbet (anlægsudgift) på kontoen ”nye jordkøb” nedsættes med 6,3 mio. kr. i 2015,

    

   at netto udgiftsbevillingen på kontoen ”renter” nedsættes med 5,8 mio. kr. i 2015,

    

   at udgiftsbevillingen på kontoen ”afdrag på lån” nedsættes med 2,0 mio. kr. i 2015,

    

   at rådighedsbeløbet på kontoen ” Ny institution på Stokrosevej (Bulderby)” forhøjes med 29,243 mio. kr. i 2015, (fremrykning jfr. budgetforliget 2016-2019),

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4,0 mio. kr. til kontoen ”køb af bygning til Game” med rådighedsbeløb i 2015 (fremrykning jf. budgetforliget 2016-2019), og

    

   at nettoudgiften i de foregående 12 ”at”er på 65,041 mio. kr. i 2015 finansieres af kassebeholdningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. – 15. ”at”, dog således at ”anlægsudgiftsbevillinger” ændres til ”driftsudgiftsbevillinger” i 3. ”at”.

 • 3 Fordeling af økonomisk råderum i budget 2016-2019 på politikområdet Administrativ Organisation
  • Sagsfremstilling

   Som en del af budgetprocessen for budgetlægningen 2016-2019 er der skabt et økonomisk råderum på 1,5% af serviceudgifterne, hvoraf den ene halvdel af rammebesparelsen kan anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene til finansiering af udvalgenes nye driftsinitiativer og eventuelle økonomiske udfordringer.

    

   For politikområde Administrativ Organisation under Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør de 0,75% udvalgets eget råderum 3.187.000 kr. Ud over de 1,5% er der fundet yderligere besparelser på politikområdet på 2.169.000 kr., så der samlet set er et råderum på 5.356.000 kr.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på mødet den 10. juni 2015 (sag nr. 3) budgettet for 2016-2019 på udvalgets egne politikområder. I forhold til råderummets anvendelse blev der foreslået tværgående indsatsområder frem for nye initiativer under hvert direktørområde. Følgende initiativer var under overvejelse:

    

   ·         EU-afstemning 1,8 mio. kr.

   ·         Ekstra administrationsudgifter pga. flere flygtninge.

   ·         Styrkelse af ressourcerne til de dele af Forvaltningen, der arbejder med nye vækstinitiativer.

    

   EU-afstemningen er efterfølgende blevet fastsat til 2. december 2015 og beløbet hertil er revurderet til 1,6 mio. kr. Det foreslås, at de 1,6 mio. kr. dækkes af forventet overskud på politikområde Administration Organisation i 2015 jf. budgetopfølgningen pr. 30. september 2015.

    

   I forbindelse med budgetforliget for 2016-2019 blev der vedtaget en tværgående besparelse på 5 mio. kr. Politikområde Administrativ Organisations andel heraf på 607.000 kr. foreslås ligeledes dækket af forventet overskud på politikområde Administration Organisation i 2015. 

    

   Forvaltningen har efterfølgende bearbejdet øvrige udfordringer på politikområdet og foreslår følgende fordeling af råderummet:

    

   Tabel 1

   1.000 kr.

   2016

   2017

   2018

   2019

   Til rådighed 0,75% reduktion

   -3.187

   -3.187

   -3.187

   -3.187

   Reduktioner herudover

   -2.169

   -2.169

   -2.169

   -2.169

   Til rådighed i alt

   -5.356

   -5.356

   -5.356

   -5.356

    

    

    

    

    

   Fordeling af rådighedsbeløbet:

    

    

    

    

   Politikområdets andel af restbeløb vedr. insourcing af konsulentydelser jf. udvalgets beslutning på mødet 10. juni 2015

   203

   203

   203

   203

   Manglende indtægter i forbindelse med nedlæggelse af Jobrotationsordningen jf. budgetopfølgningen pr. 30. september 2015

   1.200

   1.200

   1.200

   0

   Ekstra ressourcer til Kommunikationsafdelingen

   250

   1.500

   1.500

   1.500

   Ekstra ressourcer til Planafdelingen

   550

   800

   800

   800

   Ekstra ressourcer til Borgerservice

   1.500

    

    

    

   Ekstra ressourcer til Jobcenteret til administration vedr. flygtninge

   596

   846

   846

   846

   Merudgifter til IT-koncernsystemer: Ledelsesinformation (BI-projektet), Fælleskommunal ledelsesinformation (FLIS) og Økonomi- og lønsystem

   977

   972

   767

   667

   I alt

   5.276

   5.521

   5.316

   4.016

    

    

    

    

    

   Restbeløb

   -80

   165

   -40

   -1.340

    

   Begrundelsen for tilførsel af yderligere ressourcer til Borgerservice er, at Borgerservice ikke har oplevet den forventede nedgang i antal personlige henvendelser fra 2013 til 2015 selvom digitaliseringsgraden i bølgeplanen er opnået. Der er stort set samme antal henvendelser i dag som i 2013, blot af en anden karakter. Der ændres ikke på åbningstiden i Borgerservice.

    

   Jobcentret har beregnet merudgifterne til administration i forbindelse med modtagelse af flere flygtninge til 3,2 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget var der et ikke finansieret restbeløb heraf på 846.000 kr., som tilføres delvist i 2016 og fuldt ud i 2017-2019.

    

   Merudgifterne vedrørende IT-koncernsystemerne kan henføres til følgende:

   • Ledelsesinformationssystem (BI-projektet), som til og med udgangen af 2018 er centralt finansieret, hvorefter finansieringen overgår til fagområderne.
   • Viborg Kommune betaler vedrørende det Fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS) pr. fagområde. Der forventes tilkøbt et nyt fagområde pr. år de næste 3 år.
   • Der er løbende tilkøbt programmer til både Økonomi- og lønsystemet, som ikke har været en del af de indgåede kontrakter og herudover er der løbende behov for køb af snitflader fra Økonomi- og lønsystemet til nye IT-systemer, der tages i anvendelse ude i de enkelte fagområder.  

    

   Forslaget til fordeling af råderummet er drøftet på møde i Fælles-MED ADM den 29. oktober 2015. Fælles-MED ADM anerkender de prioriterede indsatsområder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslaget til fordeling af råderummet på Administrativ Organisation på 5.356.000 kr. jf. tabel 1 godkendes, og

    

   at udgifter til EU-valget i 2015 på 1.600.000 kr. og tværgående besparelse i 2016 på 607.000 kr. finansieres af forventet overskud på politikområde Administrativ Organisation i 2015.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Aase Kubel Høeg ønsker følgende tilføjet referatet:

    

   Venstre støtter indstillingen – undtagen afsæt af resurser til kommunikationsafdelingen, idet dette beløb ønskes reserveret til en evt. øget indsats vedr. administration af flygtningeområdet.”

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede endvidere, at der på borgmesterens initiativ holdes en temadag på baggrund af den ekstraordinære situation omkring det forøgede antal flygtninge.

 • 4 Evaluering af budgetlægningen for 2016 - 2019
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter på mødet dette års budgetlægningsproces, som blev afsluttet med Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019 den 7. oktober 2015 (sag nr. 1).

    

   På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse udarbejder Forvaltningen forslag til procesplan for budgetlægningen 2017-2020, som vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i januar 2016 og forinden drøftes i Hoved-MED.

    

   Hoved-MED evaluerede den 9. oktober 2015 budgetprocessen og konkluderede, at det har været en god proces i betragtning af, at der var særlige udfordringer i forbindelse med senere udmeldinger fra Staten af de økonomiske rammer. Der var fra medarbejdersiden tilfredshed med MED-systemets inddragelse i den gennemførte budgetproces. Medarbejdersiden anfører desuden, at uanset hvilken proces, der gennemføres i de kommende år, er det vigtigt, at medindflydelsen aktivt tænkes ind, herunder at Hoved-MED får indseende med og mulighed for indflydelse i løbet af processen.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse kan bl.a. tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

    

   1: Budgetmetoden vedrørende driftsbudgettet

   Med henblik på at skabe råderum til Byrådets afsluttende budgetforhandlinger blev budgetrammerne reduceret med 1,5%. Den ene halvdel af rammebesparelsen anvendes af udvalgene til udvalgenes udfordringer og nye initiativer. Den anden halvdel (26,7 mio. kr.) skal skabe et økonomisk råderum til Byrådet.

    

   Det fremgår bl.a. af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmeldte spilleregler, at udvalgene skal finansiere alle deres driftsønsker og evt. økonomiske udfordringer inden for dette råderum.

    

   På trods heraf sendte udvalgene væsentlige økonomiske udfordringer videre til Byrådet. Udvalgene sendte således driftsproblemer for i alt 57,9 mio. kr. videre til Byrådet.

    

   Hvordan undgår vi, at udvalgene også i budgetlægning 2017 – 2020 sender økonomiske udfordringer videre til Byrådet?

    

   Har metoden med en reduktion af budgetrammerne været bedre end de seneste års udarbejdelse af prioriteringskataloger?

    

   2: Budgetmetoden vedrørende anlægsbudgettet

   Basisbudgettet indeholdt meget store anlægsudgifter i 2016, hvilket var en finansieringsmæssig udfordring såvel som en udfordring i forhold til den aftalte anlægsramme i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Der var derfor behov for at reducere anlægsudgifterne i forhold til basisbudgettet.

    

   Denne problemstilling blev forstærket ved, at udvalgene til budgetkonferencen fremsatte en række nye anlægsønsker på betydelig beløb.

    

   Er der behov for en strammere rammestyring af anlægsudgifterne? F.eks. ved at udvalgene kun kan fremsætte kassefinansierede anlægsønsker til ”år 4” (det sidste overslagsår), hvor der er ledig ramme. Ønsker til de første 3 års skal således finansieres ved reduktion/udskydelse af andre anlægsudgifter inden for udvalgets eget område.

    

   Er der behov for, at direktionen som led i budgetprocessen anmodes om at udarbejde forslag til anlægsbudgettet?

    

   3: Budgetprocessen i august og september

   Har budgetprocessen fra medio august (hvor basisbudgettet foreligger) til et budgetforlig indgås i september været tilfredsstillende?

    

   Har budgetkonferencen i august haft det rigtige omfang og indhold?

    

   Eller er der brug for en helt anden proces?

    

   Et eksempel på en anden proces kunne være:

   • Basisbudgettet og relevante analyser mv. præsenteres på et temamøde i Byrådet i august (budgetkonferencen nedlægges).
   • Der indarbejdes i tids- og aktivitetsplanen tidspunkter for budgetforhandlinger for gruppeformændene.
   • Der indarbejdes i tids- og aktivitetsplanen tidspunkter for gruppedrøftelser både før og efter budgetforhandlingerne

    

   4: Plankonferencen

   Har plankonferencen i april fungeret tilfredsstillende?

    

   Har konferencen haft det rigtige omfang og indhold?

    

   5: Mål & Midler

   Mål & Midler er en del af den dialogbaserede styringsmodel. Hovedformålet med Mål & Midler er at understøtte, at styringen ”står på to ben”, dels økonomistyring og dels styring af indholdet (kvalitet, fokusområder, effektmål osv.).

    

   Der bruges en del resurser på at udarbejde Mål & Midler, og resurseforbruget står måske ikke mål med nytteværdien.

    

   Skal arbejdet med Mål & Midler neddrosles? F.eks. ved i stedet for at udarbejde et andet og kortere dokument, der fokuserer på politikområdets budgetforudsætninger?

    

   6: Materialerne til udvalgenes møder i foråret?

   Har præsentationerne i udvalgsdagsordener og bilag i forbindelse med udvalgenes budgetdrøftelser i første halvår været tilfredsstillende?

    

   7: Materialerne til budgetkonferencen i august

   Har budgetmaterialet til budgetkonferencen i august været egnet til at skabe overblik og indsigt?

    

   Har materialerne haft det rigtige indhold og den rigtige kvalitet?

    

   Har materialerne haft det rigtige omfang?

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at budgetlægningen for budget 2016-2019 evalueres.

    

    

    

    

    

               

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at Forvaltningen på baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse udarbejder forslag til procesplan for budgetlægningen 2017-2020.

 • 5 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2015 - Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Sagsfremstilling

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

    

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Der foreligger nu regnskabsafslutninger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:

    

    

   (+= merforbrug/mindreindtægt)

    

    ------------ 1.000 kr. -------------

   Projekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   Køb og salg af ejendomme/arealer:

    

    

    

   Køb af ejendommen Søndersøvej 90, Viborg

   2.693

   2.691

   -2

   Salg af Golf Salonen, Viborg

   -4.964

   -4.969

   -5

   Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt

   -2.271

   -2.278

   -7

    

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren forslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 6 Regnskabsafslutning af anlægsregnskaber for energibesparende foranstaltninger
  • Sagsfremstilling

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

    

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Viborg Byråd besluttede den 23. juni 2010 (sag nr. 239) en reorganisering af kommunale ejendomsopgaver som bl.a. indebærer en investering på 40 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger med 14 mio. kr. i 2011, 16 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

    

   I de fire år, hvor investeringerne foretages, reduceres driftsbudgettet til vedligeholdelse med tilsvarende beløb.

    

   Ved budgetforliget i 2013-2016 besluttede Byrådet at flytte 10 mio. kr. tilbage til driftsbudgettet fordelt med 5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

    

   Der foreligger nu følgende regnskabsafslutning på Økonomi- og Erhvervsudvalget:

    

   (+=mindreforbrug)

   Projekt

   ( 1.000 kr. )

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

    

    

    

    

   Energibesparende foranstaltninger 2010

   4.753

   4.787

   -34

   Energibesparende foranstaltninger 2011

   11.400

   11.500

   -100

   Energibesparende foranstaltninger 2012

   14.170

   13.735

   435

    

    

    

    

   Energibesparende foranstaltninger i alt

   30.323

   30.022

   301

    

   Bemærkninger:

   Der er på Byrådets møde den 24. september 2014 (sag nr. 5) givet anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Mønsted og Sparkær Skole – ombygning omklædningsrum”, finansieret af puljen ”Energibesparende foranstaltninger 2012”. Det medfører at afvigelsen i alt på ovennævnte projekter kun beløber sig til 1.000 kr.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 7 Anvendelse af provenuet fra salget af KMDs bygninger
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune tilsluttede sig efter beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012 (sag nr. 2) KOMBITs fælles udbud af systemer til erstatning af KMDs monopolsystemer. De nye systemer benævntes Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpenge-system (KSD), Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) og Støttesystemerne (adgangsstyring, organisation, indekser mm.).

    

   KOMBIT stillede i 2012 kommunerne i udsigt, at de under ét vil kunne opnå en reduktion i systemudgifterne til de nye systemer på 25 %. Efter indgåelsen af kontrakterne med leverandørerne af de nye systemer har KOMBIT i juni 2015 bekræftet, at denne reduktion holder. For Viborg Kommunes vedkommende betyder det, at de årlige systemudgifter til de nye systemer, når de er fuldt indfaset, falder med ca. 2,4 mio. kr. - fra ca. 9,8 mio. kr. til ca. 7,4 mio. kr. Ud over faldet i systemudgifter kan der hentes en effektiviseringsgevinst som følge af, at de nye systemer automatiserer og forenkler en række arbejdsgange. Størrelsen af denne gevinst vurderes konkret for de nye systemer, når man ved, hvornår de kan tages i brug i Viborg Kommune.

    

   Udrulningen af de nye systemer i kommunerne forventes at finde sted i perioden ultimo 2016 - medio 2018. Primo 2016 forventes det at blive besluttet, hvor i implementerings-rækkefølgen, den enkelte kommune ligger.

    

   I den periode, hvor de nye systemer indfases og de gamle systemer udfases, vil Kommunen midlertidigt stå med en række implementeringsudgifter, der er en forudsætning for at realisere de forventede besparelser og effektiviseringer. Det drejer sig om udgifter så som programledelse, projektledelse, analyse og tilpasning af arbejdsgange samt uddannelse ved indførelsen af de nye systemer i Viborg Kommune. Hertil kommer udgifter i forbindelse med tilpasning af Kommunens datagrundlag og systemarkitektur, så de kan integreres med Støttesystemerne.

    

   I foråret 2015 solgte KL de bygninger, der tidligere blev ejet af KMD. Halvdelen af provenuet fra salget tilfalder kommunerne i forhold til deres oprindelige ejerandel af KMD. Viborg Kommunes andel kan ses i tabel 1. Efter beslutning i KLs bestyrelse udbetales pengene til kommunerne over en årrække i takt med den forventede implementering af de nye KOMBIT systemer til at finansiere de implementeringsudgifter, der bliver tale om ved indførelsen af monopolbrudssystemerne i kommunerne.

    

   KLs bestyrelse har besluttet at lade den anden halvdel af salgsprovenuet forblive i KOMBIT som kapitalgrundlag for de investeringer, der er forudsætningen for monopolbruddet på det kommunale it-område og etablering af den fælleskommunale rammearkitektur.

    

   Tabel 1

   Viborg Kommunes andel af provenu fra salget af KMDs ejendomme:

    

    

   2015

   2016

   2017

   2018

   2019

   20 % (valgfri år)

   I alt

   Viborg Kommunes

   andel

   427.631

   2.565.784

   2.993.415

   2.138.154

   427.631

   2.138.154

   10.690.769

    

   Ud fra beslutningen i KLs bestyrelse foreslås, at Viborg Kommunes andel af provenuet fra salget af KMDs ejendomme anvendes til dækning af implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbruds-programmet og udgifter i forbindelse med tilpasning af Kommunens datagrundlag og systemarkitektur, så de kan integreres med Støttesystemerne.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at Viborg Kommunes andel af provenuet fra salget af KMDs ejendomme anvendes til at dække implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbrudsprogrammet i Viborg Kommune og udgifter i forbindelse med tilpasning af Kommunens datagrundlag og systemarkitektur, så de kan integreres med Støttesystemerne.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   Der udarbejdes en årlig opfølgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Første gang medio 2016.

 • 8 Udbud af revisionsopgaven fra 2016
  • Sagsfremstilling

   På mødet den 26. august 2015 (sag nr. 33) behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget en lukket sag vedr. udbud af revisionsopgaven i Viborg Kommune fra 2016, hvor udvalget besluttede følgende:

   ”at Viborg Kommune benytter SKI-aftalen kombineret med et mini-udbud, og

   at udbudsmaterialet vedr. revisionsopgaven godkendes.”

   Forvaltningen har efterfølgende udbudt revisionsopgaven med frist for bud den 22. september 2015.

    

   Udbuddet omfatter:

   • Lovpligtig revision
   • Særlige revisionserklæringer på f.eks. refusions- og projektregnskaber mv.
   • Særlig revision og kontrol af udbetalinger til medlemmer af Viborg Kommunes Byråd som får vederlag for tabt arbejdsfortjeneste og/eller godtgørelse.

    

   Af de syv godkendte leverandører inden for rammeaftalen under SKI har følgende givet et bud:

   • Deloitte
   • BDO KR
   • PricewaterhouseCoopers
   • Ernest & Young


   Forvaltningen har efterfølgende afholdt en præsentationsrunde med de fire budgivere, hvor de fik mulighed for at præsentere deres tilbud.

    

   Der var i udbudsmaterialet opstillet en vægtning af de kriterier, som lægges til grund ved tildelingen. Kriterierne er følgende:

    

   Pris

   40 %

   Organisation og bemanding

   40 %

   Løsningsbeskrivelse

   20 %

    

   I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 42 skal valg af revisor godkendes af Byrådet. Forvaltningens evaluering af tilbuddene samt indstilling fremgår af det vedlagte lukkede bilag, og evalueringen er hemmelig indtil Byrådet har godkendt valg af revisor.

    

   Det vurderes, at den tilbudte pris og eventuelle ekstraydelser på revisionsopgaven (opgaver, som ikke er indeholdt i udbuddet) vil kunne rummes inden for det eksisterende budget.

    

   Kontrakten vil, jf. udbudsmaterialet, blive 5-årig med mulighed for forlængelse på 2 x 12 måneder.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at resultatet af udbuddet godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 9 Frederiks Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om kommunegaranti vedrørende lån til renovering af ledningsnettet
  • Sagsfremstilling

   Frederiks Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for lån på 5 mio. kr. til renovering af ledningsnettet i Frederiks by.

    

   Ansøgningen

   Udgifterne til renoveringen af ledningsnettet i perioden 2013 til 2016 forventes ifølge ansøgningen (bilag nr. 1) at udgøre 6,2 mio. kr. i henhold til dels allerede afholdte udgifter og dels modtagne tilbud på renoveringsarbejdet.

    

   Det fremgår af ansøgningen, at de ældste ledninger er lagt ned for 50 år siden. I 2013 påbegyndtes en renovering af Holbergsgade efter en periode med mange brud. Varmeværket udarbejdede herefter en renoveringsplan, der i første omgang omfattede Søndergade, del af Jernbanegade samt Trehusevej. Da varmeværket kort tid efter erfarede, at Energi Viborg skulle i gang med omlægning af kloakledningerne i området Åkjærsvej, Trehusevej og Grundtvigsvej valgte værket at renovere ledningsnettet vedrørende de 3 veje i samme ombæring.

    

   Ifølge ansøgningen er det de store investeringer i ledningsnettet, der medfører et behov for at optage et lån med kommunegaranti.

    

   Det fremgår af det fremsendte materiale sammen med ansøgningen, at låneoptagelsen i Kommunekredit forventes at blive et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. I forslaget til finansiering fra Kommunekredit udgør renten på et 20 årigt aftalelån med fast rente 1,93%.  

    

   Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste regnskab for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 har ikke givet anledning til bemærkninger.

    

   Viborg Kommune og tidligere Karup Kommune har stillet Frederiks Varmeværk 4 kommunegarantier i forbindelse med lån til anlægsinvesteringer. Restgælden på de 4 lån udgør pr. 17. september 2015 samlet 15,1 mio. kr., hvoraf 2 af lånene udløber i 2016 (restgæld 1,3 mio. kr.), 1 lån udløber i 2018 (restgæld 1,7 mio. kr.) samt 1 lån der udløber i 2033 (restgæld 12,1 mio. kr.). Den seneste kommunegaranti er udstedt i 2013 i forbindelse med lån til solvarmeanlæg. 

    

   Gældende lovgivning mv.

   Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.

    

   Kommunen kan således stille den af varmeværket søgte garanti for lån til finansiering af anlægsudgifter på op til 5 mio. kr.

    

   Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.

    

   En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på Kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.

    

   Øvrige forhold 

   Jf. Byrådets beslutning på mødet den 25. januar 2012 (sag nr. 2) opkræver Viborg Kommune ved udstedelse af garantier til forsyningsvirksomheder en provision på 0,5 % af restgælden pr. 31. december året forinden. Under forudsætning af, at lånet optages og garantien udstedes inden udgangen af 2015, vil der i 2016 blive opkrævet provision på 0,5 % af restgælden pr. 31. december 2015.   

    

   Planlægningsopgaver vedrørende varmeområdet varetages af Klima- og Miljøudvalget jf. styrelsesvedtægten for Viborg Kommune. Det kan oplyses, at godkendelse af projektet i henhold til varmeforsyningsloven er under behandling.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der stilles kommunegaranti for lån til Frederiks Varmeværk A.m.b.a. på 5 mio. kr. i forbindelse med renoveringer af ledningsnettet i Frederiks by under forudsætning af, at projektet endelig godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 10 Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventulle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Mødelisten blev godkendt.

 • 11 Ledige evt. salgbare kommunale ejendomme
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest på møde den 18. marts 2015 (sag nr. 12) fået en statusorientering vedrørende ledige evt. salgbare kommunale ejendomme m.v. Udvalget tog på mødet orienteringen til efterretning og vedtog at salgsindsatsen skal forstærkes.

    

   Af bilag nr. 1 og 2 fremgår en oversigt pr. 1. november 2015.

    

   Bilag nr. 1 viser en oversigt over:

   ·         Ejendomme, som er sat til salg

   ·         Ejendomme, som forberedes på salg

   ·         Ejendomme, som er solgt siden status på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. marts 2015

   ·         Ledige ejendomme, som afventer afklaringer mv.

   ·         Ejendomme, som ikke kan sælges, men evt. kan bruges til anden kommunal aktivitet

   ·         Ejendomme, som udgår af denne liste, da de ikke er ledige

    

   Bilag nr. 2 viser en oversigt over:

   ·         Ejendomme, der evt. kan sælges (p.t. ikke ledige)

   ·         Ejendomme, som udgår af denne liste

    

   Oversigterne er til dette møde ændret i form, da der er søgt en skærpet afklaring i forhold til begrundelser og frister for afklaring. Ligeledes foreslås Økonomi- og Erhvervsudvalget at træffe konkrete beslutninger vedr. nogle af ejendommene – enten i forbindelse med denne dagsorden eller ved en efterfølgende sagsfremstilling. Dette initiativ ses som et væsentligt element i en forstærket salgsindsats.

    

   I dag er fremgangsmåden som følgende:

    

   Når salg af tomme bygninger er vedtaget, sættes ejendommene til salg

    - enten på hjemmesiden (i de tilfælde, hvor der i forvejen er kendskab til en køberkreds)

    - eller hos ejendomsmægler.

    

   Det kan overvejes, at overlade ejendommene, der sælges via hjemmesiden, til ejendomsmæglere efter samme principper, som det i dag sker med kommunale byggegrunde.

    

   Det foreslås i bilag nr. 1, at to af ejendommene udgår af oversigten, da ejendommene ikke længere er ledige.  Det drejer sig om Hedevænget 124, Houlkær, Viborg, og Holstebrovej 182, Mønsted.

    

   Endvidere foreslås det, at en af ejendommene i bilag nr. 2 udgår af listen, idet ejendommen også fremover skal bruges til kommunale aktiviteter. Det drejer sig om Sct. Jørgens Vej 28-30, Viborg.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   om den, for nuværende udlejede kiosk i terminalbygningen, Banegaardspladsen 4, Viborg, skal udstykkes og sælges,

    

   om ovennævnte 3 ejendomme Hedevænget 124 i Viborg, Holstebrovej 182 i Mønsted og Sct. Jørgens Vej 28-30 i Viborg kan udgå af listen, og

    

   om ejendommene, der sælges via hjemmesiden, skal overdrages til ejendomsmæglere efter samme principper, som det i dag sker med kommunale byggegrunde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at forinden ejendomme sættes til salg indhentes 1 eller 2 ejendomsmæglervurderinger samt salgstilbud,

    

   at den, for nuværende udlejede kiosk i terminalbygningen, Banegaardspladsen 4, Viborg, skal

   udstykkes og sælges,

    

   at Sct Mogensgade 18 A konkret forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til beslutning på mødet den 20. januar 2016,

    

   at de 3 ejendomme Hedevænget 124 i Viborg, Holstebrovej 182 i Mønsted og Sct. Jørgens

   Vej 28-30 i Viborg kan udgå af listen, og

    

   at alle kommunale ejendomme med bygninger, der sættes til salg, overdrages til ejendomsmæglere ved sædvanlige formidlingsaftaler. Hvor der allerede er interesserede købere, kan Forvaltningen dog (normalt inden for 4 uger) forinden søge ejendommen solgt via annoncering på Kommunens hjemmeside.

 • 12 Kvartalsrapporter om fravær - 1. og 2. kvartal 2015 (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen indsamler hvert kvartal oplysninger om fravær i den samlede organisation.

    

   Resultatet for de to første kvartaler af 2015 er et gennemsnitligt sygefravær på 4,5 – 4,7 procent set på årsbasis.

    

   Data om sygefraværet relateres til den af Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtagne målsætning om nedbringelse af sygefraværet i Viborg Kommune for 2015 til 4,05 %, som blev fastsat af udvalget den 15. april 2015 (sag nr. 9).

    

   På baggrund af de konstaterede sygefraværstal behandler udvalget på dagens møde en sag om den fortsatte indsats for at nedbringe sygefraværet i Viborg Kommune.

    

   Fraværstallene for de to kvartaler blev senest drøftet på direktionens møde den 24. september 2015 og Hoved-MED blev orienteret på mødet den 9. oktober 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Fraværstallene forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Fraværstallene blev taget til efterretning.

 • 13 Sygefraværsindsatsen 2014 - 2018
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede en sag om indsatsen for at nedbringe sygefraværet i Viborg Kommune den 15. april 2015 (sag nr. 9) og besluttede:

   ”at målsætningen for nedbringelse af sygefraværet i Viborg Kommune for 2015 fastholdes på 4,05 %,

    

   at forslagene i redegørelsen godkendes, herunder at Forvaltningen gennemfører en erfaringsopsamling, og

    

   at erfaringsopsamlingen sammenfattes og danner grundlag for en drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget ultimo 2015 med henblik på at træffe beslutning om den fremtidige målsætning for sygefraværs- og sundhedsfremme-indsatsen i Viborg Kommune.”

    

   Forvaltningen har nu udarbejdet en analyse med titlen ”Lavt sygefravær – Hvad skal det til”? Formålet er at skærpe den fremadrettede sygefraværsindsats, så der sker en prioritering af de områder, hvor der er det største potentiale eller behov for en indsats – og bringe de mest effektive redskaber og metoder i anvendelse.

   Analysen er dels foretaget på baggrund af lokale data og gennem interviews med ledere, der har et – i forhold til sammenlignelige institutioner – lavt sygefravær. Analysen er suppleret med viden på området fra KL og KORA. Hovedindholdet er opsummeret i bilag nr. 1. Analysen i sin helhed kan ses i bilag nr. 2.

   Direktionen foreslår, at den overordnede målsætning for nedbringelse af sygefraværet fra året 2014 frem til og med året 2018 fastlægges til et måltal svarende til 4 procent på årsbasis.

    

   Analysen og den fremtidige målsætning har været drøftet i Hoved-MED den 9. oktober 2015. Hoved-MED bakker op om målsætningen for 2018. Der er i Hoved-MED enighed om, at alle ledere skal håndtere sygefravær efter de retningslinjer, der er opstillet og med en værdibaseret tilgang.

    

   Sygefravær skal håndteres med åbenhed og et stærkt ledelsesmæssigt fokus. Det anbefales, for at sikre engagement og medejerskab, at fastlæggelse af måltal for chefenheder, områder og arbejdspladser sker i dialog mellem ledelse og medarbejdere igennem niveauerne i MED-systemet. 

   Analysen viser, at den enkelte arbejdsplads og den enkelte leder er afgørende for at forebygge sygefravær og sikre god håndtering af syge medarbejdere. I rapporten er identificeret initiativer der kan understøtte et lavt sygefravær. Flertallet af disse er eksisterende indsatsområder, der opretholdes, men der sættes også yderligere fokus og opmærksomhed på området gennem en række nye konkrete initiativer, der skal understøtte ledere og arbejdspladsers mulighed for at håndtere og reducere sygefraværet:

    

   ·       Et gradueret måltal aftales med hvert chefområde, som ud fra områdets forhold og evt. forskelle i forudsætninger må iværksætte tiltag, der sandsynliggør at måltallet samlet nås.

   ·       Målrettede og systematiske rapporter, der sætter fokus på arbejdspladser som kan have særlige problemer. Rapporterne leveres til direktionen og til chef-niveauet, samt til de involverede ledere. De kan bruges til at identificere arbejdspladser eller faggrupper med behov for en særlig indsats fra sygefraværskonsulenterne på grund af f.eks. højt sygefravær, stærkt stigende sygefravær, mange medarbejdere med lange sygemeldinger.

   ·       Styrket mulighed for, at den enkelte leder kan følge udviklingen i sygefraværet i form af et Business Intelligence (BI)system på den enkelte leders PC. Der skal skabes størst mulig synlighed gennem åbne statistikker, hvor der kan ske sammenligning på tværs af politikområder og institutioner.

   ·       Der rettes systematisk og proaktivt henvendelse til lederen, hvis der ikke er afholdt sygesamtale og udarbejdet en fastholdelsesplan eller taget andre initiativer for medarbejdere med mere end 90 dages sygefravær.

   ·       Nye kursustilbud til ledere, der støtter op om håndtering sygefraværet

    

   Chef for Personale og Organisation Hanne Toksvig deltager under behandlingen af punktet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlægger den overordnede målsætning for nedbringelse af sygefraværet fra året 2014 frem til og med året 2018 til 4 procent på årsbasis, og

    

   at de i bilag nr. 1 viste eksisterende og nye initiativer i forbindelse med sygefraværsindsatsen godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 14 Tilsynssag om godkendelse af Boligselskabs køb af grund ved Marsk Stigs Vej
  • Sagsfremstilling

   Statsforvaltningen, Tilsynet, har ved brev af 16. september 2015 anmodet Byrådet om en udtalelse i sag om Byrådets godkendelse den 4. september 2013 (sag nr. 30) af Boligselskabet Sct. Jørgens køb af grund ved Marsk Stigs Vej. Henvendelsen fra Tilsynet med tilhørende bilag fremgår af bilag nr. 1-4. Tilsynet beder specifikt om udtalelse vedr. et habilitetsspørgsmål for borgmesteren og værdien af den købte grund.

    

   Sagen startede som en støttesag (med godkendelse af køb af en grund) efter almenboligloven ved ansøgning fra Boligselskabet af 28. juni 2013. Sagen drejede sig om 70 ældreboliger med serviceareal. Efter afklarende korrespondance mellem Boligselskabet og Forvaltningen, blev sagen forelagt politisk, og der blev truffet afgørelse på det ovennævnte byrådsmøde den 4. september 2013. Det støttetilsagn, der hermed blev givet bortfaldt dog, da Boligselskabet ikke gik videre med projektet inden for den lovbestemte frist på 9 måneder.

    

   Efterfølgende var der fra Viborg Kommune ønske om at udvide boligantallet fra 70 til 100, og Byrådet godkendte den 8. oktober 2014 som en del af behandlingen af budgetforslaget dette. Den egentlige godkendelse i støttesagen – nu vedr. 100 ældreboliger – blev givet af Byrådet den 20. maj 2015 (sag nr. 18). På det samme møde godkendte Byrådet også, at Boligselskabet køber et suppleringsareal på ca. 500 m2. Godkendelsen af den oprindelige grund blev som nævnt givet på mødet den 4. september 2013, og var fortsat gældende.

    

   Udkast til svarbrev til tilsynet fremgår af bilag nr. 5.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der sendes udtalelse til Tilsynet i overensstemmelse med udkast til svarbrev i bilag nr. 5.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 15 Genbehandling - endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg samt kommuneplantillæg nr. 30
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen på sit møde den 21. oktober 2015 (sag nr. 11) med følgende dagsordenstekst:

    

   ”Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet 26. august 2015 (sag nr. 23) sagsfremstilling om endelig vedtagelse af lokalplan 440 og kommuneplantillæg nr. 30 for boliger i indtil 4 etager på Øster Teglgårdsvej 25-27 i Viborg. Udvalget besluttede:

    

   ”Sagen udsættes med henblik på en analyse af stiforbindelse samt byggemuligheder på øvrige private naboejendomme langs bredden.”

    

   Teknisk Udvalg havde forinden på mødet 12. august 2015 (sag nr. 3) behandlet sagen med indstilling fra Direktøren for Teknik- og Miljø om,

    

   ”at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

   at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag 7) godkendes.”

    

   Teknisk Udvalg besluttede:

   ”at oversende sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget uden indstilling. Nicolai Norup kan tiltræde forvaltningens indstilling.”

    

   Byggemuligheder langs Søndersø

   Forvaltningen har undersøgt byggemuligheder på naboarealer langs Søndersø, jf. bilag 2.

   På private arealer er der inden for gældende planlægning mulighed for at opføre ny bolig ved:

   • Søndersøvej 58: Areal øst for den nye villa indgår i Kommuneplanens rammer til boligformål
   • Søndersøvej 55B og 57B: To sommerhuse kan omdannes til helårsbolig
   • Søndersøvej 61: Dele af driftsbygninger og bolig er nedrevet og ny større bolig er under opførelse
   • Søndersøvej 63: Landbrug over 30 ha – mulighed for ekstra medhjælperbolig

    Ved Søndersøvej 58, 61 og 63 forudsætter det dispensation fra søbeskyttelseslinjen.

    

   Såfremt der gennemføres ny planlægning (lokalplan) kan der – ud fra Naturstyrelsens sædvanlige praksis vedrørende ophævelse af byggelinier - principielt kun tillades byggeri i områder bag eksisterende bebyggelse. Ubebyggede arealer vurderes ikke muligt at bebygge.

    

   Ved Øster Teglgårdsvej 23 (markeret med nr. 4 på kortet i bilag nr. 2) vil det sige, at der er en begrænset mulighed for at bygge mod vest, mellem boligen og Øster Teglgårdsvej. Afhængig af størrelsen af nyt byggeri vil det kræve, at der gennemføres en ny lokalplan.

    

   Reduktion af søbeskyttelseslinjen kan kun ske i forbindelse med en lokalplan og efter dialog med Naturstyrelsen.

    

   Stier omkring Søndersø

   Bilag nr. 3 viser eksisterende stier omkring Søndersø i sammenhæng med de foreslåede stier i lokalplan 440. De stiplede stier viser to alternative placeringer af ny sti.

    

   I lokalplan 440 indgår det at forlænge stien mod øst over naboareal, så der bliver forbindelse til det offentlige areal Strandparken, som er et grønt område med bådebro.

    

   Indsiger 10 gør indvendinger mod dette (sag nr. 23 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2015, bilag nr. 3) med henvisning til, at det vil forringe ejendommens værdi.

    

   I dag er der en trampet sti langs skrænten, som naboer på Øster Teglgårdsvej benytter. Stien er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens færdselsregler om offentlig adgang, da området ligger i byzone og ikke opfattes som en del af det åbne land.

    

   Der er i 1951 tinglyst færdselsret ad stien i 2 m bredde, men kun for efterkommere efter Winsløv-familien, som tidligere boede på Øster Teglgårdsvej 27 (lokalplanområdet).

    

   Såfremt der ønskes offentlig adgang og adgang for beboere i lokalplanområdet er det således væsentligt at fastholde stien i lokalplanen.

    

   Resumé fra dagsordenspunkt til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2015

   Lokalplanen giver mulighed for 4 punkthuse i indtil 4 etager samt genopførelse af bygning i indtil 2 etager tættest på Søndersø (byggefelt B2).

    

   Området blev udlagt til boligformål i indtil 3½ etage og 15 meters højde i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2013-2015 i maj 2013. Kommuneplantillægget ændrer etageantal fra 3½ til 4 etager, men sænker max. bygningshøjde fra 15 til 13,75 m.

    

   Samtidig øges bebyggelsesprocent fra 25 til 35% for rammeområdet.

    

   Lokalplanens realisering forudsætter reduktion af søbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen har forhåndsgodkendt, at søbeskyttelseslinjen reduceres til forkant af punkthuse, inkl. underjordisk parkeringsareal.

    

   Ændringsforslag

   Hovedindholdet i indsigelserne drejer sig om omfanget af byggeri (punkthuse) og udseende. Enkelte er også positive over for projektet. Mange har bemærkninger til reduktion af søbeskyttelseslinjen og frygter præcedens-effekt. Flere noterer sig tilfredshed med en offentlig sti langs Søndersø, dog ikke naboerne.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen og kortbilag ved den endelige vedtagelse fremgår af bilag nr. 1. De væsentligste foreslåede ændringer er:

   -    Den eksisterende bygning tættest på søen kan bevares eller erstattes af 1 nyt længehus i max. 2 etager og 8,5 meters højde, placeret vinkelret på Søndersø.

   -    Byggefelterne B4 må max. bebygges 70% i grundplan, så der sikres luft mellem husene.

   -    Materialevalg for byggefelt B2 og B4 gøres ens.

   -    Der skal plantes 4 nye træer mod Øster Teglgårdsvej mellem de to indkørsler.

   -   Hensyn til evt. flagermus præciseres – beplantning skal undersøges for hule træer, som kun må fældes i september-oktober, og lade-bygning må ikke nedrives, før den er undersøgt nærmere.

    

   Miljøvurdering

   Der er udarbejdet en miljørapport sammen med lokalplan 440 Der har været enkelte bemærkninger til miljørapporten, herunder argumenter om, at miljørapporten ikke forholder sig kritisk til projektet.

    

   I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse om miljøvurdering, som fremgår af bilag nr. 4.

    

   Såfremt udvalget godkender lokalplanforslaget skal den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag nr. 4) sendes ud sammen med den endelige lokalplan.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og ikke afviger væsentligt i forhold til gældende Kommuneplan 2013-2025 og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

   BILAG

   1

   Åben

   Forslag til ændringer i lokalplan 440 og kortbilag

   350053/15

   2

   Åben

   Kortbilag med byggemuligheder omkring Søndersø syd

   350212/15

   3

   Åben

   Stier omkring Søndersø

   350219/15

   4

   Åben

   Sammenfattende redegørelse

   350227/15

   INDSTILLING

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   om bilag nr. 2 (byggemuligheder ved Søndersø) og bilag nr. 3 (stier ved Søndersø) giver anledning til at ændre i planforslagene,

    

   om planforslagene skal vedtages endeligt med de i bilag nr. 1 nævnte ændringer, og

    

   om den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag nr. 4) godkendes.”

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 21. oktober 2015 følgende:

    

   ”Sagen udsættes til næste møde med henblik på fastlæggelse af byggefelter. Økonomi- og Erhvervsudvalget er sindet, at der kan bygges op til 3 punkthuse i op til 3 etager på Øster Teglgårdsvej 25-27, i stedet for 4 punkthuse i op til 4 etager.”

    

   Bygherres tilbagemelding

   Forvaltningen har været i dialog med bygherre og rådgiver, som har meddelt, at de har brug for mere tid til at beregne økonomi i det forslag, som Økonomi- og Erhvervsudvalget tilkendegav på mødet den 21. oktober 2015 (sag nr. 11).

    

   Bygherres tilbagemelding fremgår af bilag nr. 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter sagen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Borgmesteren orienterede om, at han har holdt møde med bygherren. På baggrund heraf holdes der et møde mellem bygherren, borgmesteren og gruppeformændene.

    

   Sagen udsættes til mødet og den efterfølgende afklaring af projektet har fundet sted.

 • 16 Igangsætning af planlægning for ændring af rammeområde på Koldingvej i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Der foreligger ansøgning fra Bjerre Tegn og Byg om opførelse af 6 tæt-lav boliger på ejendommen Koldingvej 175 - 177. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgningen er i bilag nr. 2.

    

   Ansøger har fremsendt fuldmagt fra ejer til at søge om opførelse af tæt-lav boliger.

    

   Planforhold

   Kommuneplan

   Ejendommene er beliggende i kommuneplanens rammeområde VIBSV.B1.04_T14, som udlægger området til åben-lav boliger. Der er et parcelhus på ejendommen Koldingvej 175. Koldingvej 177 er ubebygget.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår bebyggelse.

    

   Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.

    

   Forvaltningen vurderer, at der er et stigende behov for tæt-lav boliger i Viborg, og at området er egnet til flere tæt-lav boliger. Der er flere store parceller og ubebyggede arealer langs Koldingvej.

    

   Ændring af rammebestemmelser vil kunne ske ved revision af Kommuneplan 2013-2025.

    

   Byrådet har dog ved flere lejligheder besluttet at ændre rammebestemmelserne for eksisterende rammeområder ved udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen. Senest ved tillæg for Fuglebakke-kvarteret og for Spurvevej. Den konkrete ansøgning kan sammenlignes med disse ansøgninger, da der er tale om udbyggede eksisterende boligområder, hvor det har vist sig at rammen ikke er rummelig nok til det behov, der er for mindre boliger tæt ved byen og en generel fornyelse/omdannelse af en ældre boligmasse.

    

   Det foreslås, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for ændring af bestemmelserne for en del af rammeområdet, således, at det gøres muligt at bygge både åben-lav boliger og tæt-lav boliger.

    

   Ved kommuneplanrevision 2017 vil Forvaltningen gennemgå alle kommuneplanrammer og revurdere bestemmelserne med henblik på at gøre rammerne mere rummelige.

    

   Lokalplan

   Ejendommen og området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Det er Forvaltningens vurdering, at det ansøgte er af et mindre omfang og kan gennemføres ved byggetilladelse m.v.

    

   Fordebat

   Der er tale om en ændring af eksisterende boligramme fra åben-lav til blandede boliger. I henhold til planloven er der ikke krav om en fordebat.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse                                  Primo 2016

   Offentlig høring                                                 Primo 2016

   Endelig vedtagelse                                            medio 2016

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og

    

   at der ikke afholdes fordebat, da ændringen er af mindre betydning for et næsten udbygget boligområde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 17 Igangsætning af planlægning for boligområde ved Veldsvej i Ørum
  • Sagsfremstilling

    

   Sagen blev udsat på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. oktober 2015 pga. manglende belysning af forhold omkring nærliggende landbrug. Dagsordensteksten nedenfor er opdateret med de supplerende oplysninger i sagen.

    

   Af Viborg Kommunes byggemodningsprogram fremgår, at der skal udarbejdes en lokalplan for et mindre boligområde ved Veldsvej i Ørum, så byen kan tilføres flere byggegrunde.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Området er privatejet og dyrkes landbrugsmæssigt. Forvaltningen har drøftet igangsættelse af en lokalplanlægning for det udpegede område med ejer. Ejer er indforstået med igangsætning af planlægningen.

    

   Ejer ønsker, at der lokalplanlægges for et lidt større område af hensyn til en hensigtsmæssig afgrænsning af markerne. Han foreslår, at et mindre ”trekantet” areal på knap 8.000 m2 vest for det i kommuneplanen udlagte område - medtages, så lokalplanområdet i alt bliver ca. 2,5 ha. Ejer forpagter sin jord ud til kvægbruget beliggende Rydalsvej 3, Ørum.

    

   Forvaltningen anbefaler, at ejers ønske imødekommes og medtages i planlægningen.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan. Arealet ligger i landzone og i naturlig forlængelse af det eksisterende boligområde ved Veldsvej - umiddelbart syd for Birkevej.

    

   Det er Forvaltningens vurdering, at et nyt boligområde på 2,5 ha. kræver udarbejdelse af en lokalplan, da det medfører en ændring i det bestående miljø, og områdets anvendelse ændres fra landbrugsformål til boligformål.

    

   Kommuneplan

   Størstedelen af området, der ønskes lokalplanlagt, er i Kommuneplanens rammeområde ØRUM.B4.01, der udlægger arealet til blandet boligområde.

    

   De ”trekantede” stykke landbrugsjord ligger i åbent land og er ikke en del af kommuneplanens ramme for lokalplanlægningen. Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, som udlægger området til boligformål.

    

   Landbrug

   Syd-vest for det udlagte rammeområde ligger et større kvægbrug på Rydalsvej 3. Landbruget har med sin nuværende miljøgodkendelse tilladelse til 235 malkekøer og nogle kvier.

    

   Den afstand - hvor der kan forventes lugtgener fra landbruget i forhold til byzone - er 252 m. På kort (bilag nr. 2) er med rød cirkel markeret grænsen, hvortil der kan forekomme mere lugt, end man ifølge Husdyrgodkendelsesloven skal tåle, når man bor inden for en byzone. Arealet, der ønskes planlagt for, er uden for denne afstandsgrænse (konsekvensafstand).

    

   Husdyrbruget har - med den nuværende kommuneplanramme - begrænsede udvidelsesmuligheder. Hvis lokalplanområdet udvides, vil det formodentlig ikke være muligt at udvide husdyrbruget.

    

   Principper for planlægningen

   Planlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning og rækkefølgebestemmelser for så vidt angår rammeområde ØRUM.B4.01. Den foreslåede udvidelse på knap 8.000 m2 ligger uden for rammeområdet.

    

   Det samlede areal udlægges til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

   Lokalplanområdet forventes vejbetjent fra Veldsvej. Der udlægges areal til stiforbindelse i området. Bebyggelse må have en maks. højde på 8,5 m i højst 2 etager med en bebyggelsesprocent på 30% for åben-lav bebyggelse og 40% for tæt-lav bebyggelse.

    

   Fordebat

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser.

   Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af kravet om fordebat, jf. planlovens § 23 c, da der ikke er tale om en væsentlig ændring af området. Udvidelsen af rammeområdet omfatter et areal på knap 8.000 m2 til boligformål.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Viborg Kommune ejer ikke arealet, der ønskes planlagt. Hvis ejer selv vil stå for en byggemodning af området, når lokalplan og tillæg til kommuneplan er endelig vedtaget, vil det ikke medføre en udgift for Viborg Kommune.

    

   Såfremt Viborg Kommune skal overtage arealet, vil der være udgifter til:

   -       køb - eventuelt ekspropriation - af jord,

   -       byggemodning af området og eventuelt Viborg Museums forundersøgelser af arkæologi.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

    

   Planforslag til vedtagelse                                  februar 2016

   Offentlig høring                                                 februar - april 2016

   Endelig vedtagelse                                            juni 2016

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget beslutter,

    

   at lokalplanområdet udvides med ca. 8.000 m2 med deraf følgende begrænsning for udvidelsesmulighed for husdyrbruget syd-vest for området, og

    

   at planlægningen igangsættes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes under forudsætning af, at ejeren fraskriver sig retten til, at Viborg Kommune har overtagelsespligt.

 • 18 Igangsætning af planlægning for område ved Brogade, Skibelundvej, Stærkærvej og Tværgade i Bjerringbro
  • Sagsfremstilling

   Der foreligger en ansøgning fra Laban Arkitekter, Silkeborg, der på vegne af Preben Vemmelund anmoder om udarbejdelse af lokalplan for projekt ”Brogården” beliggende i det sydlige Bjerringbro. Projektet omfatter Brogade 38-40 samt 55 i Bjerringbro. Preben Vemmelund ejer de nævnte ejendomme.

    

   Forvaltningen har oplyst arkitekt og ejer, at en kommende planlægning for det ansøgte bør samtænkes med de kommunalt ejede ejendomme Brogade 48 samt Skibelundvej 3 og 9, Bjerringbro. Området omfatter et areal på knap 16.000 m2 - beliggende i byzone.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1. Kort visende private og kommune ejendomme er i bilag nr. 2.

    

   Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et samlet kommuneplantillæg og en lokalplan for såvel det omhandlede projektforslag som for de kommunale arealer.

    

   Projektforslaget

   Det fremsendte projekt omhandler grundarealerne Brogade 38-40 samt 55, hvor der i dag ligger tre nedslidte ejendomme. Idéen med projektet er at nedrive de gamle ejendomme for at opføre et nyt byggeri i sandfarvede eller gule mursten, der kan skabe fornyelse af det omkringliggende byrum. Den nye boligbebyggelse med i alt 32 lejligheder placeres omkring krydset Brogade/Skibelundvej samt Brogade/Stærkærvej. Begge bygninger opføres med flade tage. Det samlede byggeprojekt er på ca. 3.300 m2.

    

   Den ene bygning placeres vest for Brogade og ønskes opført i 4 etager mod Skibelundvej, og 3 etager mod Brogade. Den anden bygning ligger øst for Brogade og ønskes opført med 3 etager mod Brogade og 2 etager mod Stærkærvej.

    

   Til begge bygninger hører parkeringsareal med 1 p-plads pr. bolig samt overdækket areal til cykler.

   Opholdsarealer etableres som tagterrasser samt altaner til alle boliger.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

   Det er Forvaltningens vurdering, at der er tale om et større byggeprojekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Realisering af projektet kræver derfor vedtagelse af en lokalplan. Herved har offentligheden også mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.

    

   Kommuneplan

   Ejendommene ligger i rammeområde BBRO.C1.02 i Kommuneplan 2013 - 2025. Af kommuneplanens byskitser for Bjerringbro fremgår, at området er udpeget som byomdannelsesområde.

    

   Af kommuneplanens afsnit ”Bjerringbro centerområde” fremgår, at randbebyggelse på den ansøgte placering skal opføres i maks. 3 etager. Projektet er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår etageantal. Såfremt de 4 etager mod Brogade/Skibelundvej skal imødekommes, kræver det udarbejdelse og vedtagelse af et kommuneplantillæg.

    

   Af kommuneplanens rammebestemmelser fremgår endvidere, at:

   ·         områdets generelle anvendelse er fastsat til blandet bolig og erhverv,

   ·         området kan omfatte bycenter/bydelscenter,

   ·         centerområdet skal fortættes ved at bygge i højden,

   ·         byens akser skal understøttes med randbebyggelse i gadelinjen,

   ·         den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse er 30%, tæt-lav 40% og øvrige 50%,

   ·         den maksimale byggehøjde er 12 m (åben/tæt-lav dog maks. 8,5 m),

   ·         det maksimale etageantal er 3 etager. For åben/tæt-lav maks. 2 etager,

   ·         der ved etageboliger i bymidten etableres 1 p-plads pr. bolig over 80 m2, 2 p-pladser for åben-lav boligbebyggelse og 1½ p-plads for tæt-lav boligbebyggelse,

   ·         udnyttelse af det maksimale etageantal forudsætter opfyldelse af krav til friarealer og parkering.

   ·         omdannelsesområder skal udbygges efter en samlet plan.

    

   Kravet i Kommuneplan 2013 - 2025 om udarbejdelse af en samlet planlægning for byomdannelsesområdet opfyldes ved igangsætning af en lokalplan for det ansøgte projekt og de kommunale ejendomme inden for en del af rammeområde BBRO.C1.02. Herved kan der skabes grundlag for en sammenhængende helhedsplanlægning for området med bestemmelser for bl.a. placering, udformning og materialevalg for områdets bebyggelse.

    

   På mødet i dag behandles en statusopgørelse over ledige eventuelt salgbare kommunale ejendomme. Af denne fremgår, at der skal udarbejdes lokalplan for en fremtidig anvendelse for ejendommene Brogade 48 og Skibelundvej 9 - begge tidligere daginstitutioner. Disse ejendomme ligger umiddelbart syd og vest for Brogade 38-40. Forvaltningen foreslår, at disse ejendomme indgår i planlægningen.

    

   Principper for planlægningen

   En lokalplan skal sikre, at der kan ske yderligere udbygning inden for det afgrænsede område i henhold til bebyggelsesregulerende bestemmelser. Lokalplanen skal endvidere sikre, at der etableres randbebyggelse mod Brogade, inden der evt. opføres yderligere bebyggelse inde i ”karréen”.

    

   Den ansøgte bebyggelse består af 2 bygninger, der hver er udformet som en L-formet hjørnebygning med det formål at skabe en portal omkring Brogade. Den største bygning er på henholdsvis 4 og 3 etager (Brogade 38-40), og den mindste bygning er på henholdsvis 3 og 2 etager (Brogade 55).

   Begge bygninger tænkes opført med altangange mod gårdsiden, med fælles tagterrasser samt store altaner mod gaderne.

    

   Forvaltningen vurderer, at en forøgelse af etageantal fra 3 - 4 (med deraf afledt bygningshøjde fra 12 - 15 meter) på ny bygning langs Skibelundsvejs sydside, bør imødekommes. Ud fra en byarkitektonisk vurdering kan en 4 etagers bygning indpasses i gadebilledet uden at forringe det varierede udtryk for den pågældende gadestrækning. Det vurderes endvidere, at en bygning i 4 etager ikke vil medføre væsentlige mer-gener for den overfor liggende ejendom Skibelundvej 2, Bjerringbro, der huser bageri og p-plads.

    

   Forvaltningen gør opmærksom på, at der af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen bl.a. fremgår, at ny bebyggelse langs byens hovedakser skal opføres som markant arkitektur i gadelinjen. Forvaltningen vurderer, at det ansøgte boligprojekt er interessant og kan være med til at højne oplevelsen af området.

    

   Mod gårdsiden er bebyggelsen forsynet med altangange. Forvaltningen foreslår, at de 2 bygninger i stedet forsynes med indvendige trappeopgange, så der, for at sikre tilstrækkelige udendørs opholdsarealer, kan etableres altaner til hver lejlighed - på begge sider af bygningerne.

    

   Projektet vurderes at mangle fælles opholdsarealer i gårdrummet, der udelukkende anvendes til bil- og cykelparkering for at overholde p-krav.

    

   Forvaltningen foreslår området inddelt i 2 delområder, idet en del af randbebyggelsen langs Brogade, Skibelundvej og Stærkærvej opføres som etagehusbebyggelse (delområde I), og den resterende bebyggelse langs Skibelundvej og Tværgade opføres som tæt-lav bebyggelse (delområde II).

    

   Fordebat

   Forvaltningen vurderer, at igangsætning af en planlægning for ny boligbebyggelse i området Brogade, Skibelundvej og Stærkærvej ikke medfører pligt til at høre offentligheden med henblik på indkaldelse af idéer og forslag til det efterfølgende planarbejde. Området ligger inden for kommuneplanens rammebestemmelser, og der er ikke tale om væsentlige ændringer i forhold til den gældende ramme.

    

   Miljøvurdering

   Der er på nuværende tidspunkt ikke gennemført en screening af området. Det er Forvaltningens umiddelbare holdning, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Projektet vil ikke koste Viborg Kommune penge. Når der er vedtaget en lokalplan for området, vil opførelse af byggeprojekt/er - i henhold til planen - påhvile bygherre.

    

   De 2 kommunale ejendomme inden for planområdet vil blive sat til salg, når en lokalplan er endelig vedtaget. Et salg til boligbebyggelse vil medføre en indtægt til Viborg Kommune.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

   Planforslagene til vedtagelse                                                                 april/maj 2016

   Offentlig høring                                                                                     maj - juli 2016

   Endelig vedtagelse                                                                                sept./okt. 2016.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirek