Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 21-10-2015

Referat

Stine Damborg mødte kl. 9.15 efter behandling af sagerne nr. 8 og 11

 • 1 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af august 2015
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2015 pr. 31. august 2015 – der beskrives nærmere i bilag nr. 1 - kan danne grundlag for en gennemgang på mødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31.

   august 2015.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Sagen blev drøftet.

 • 2 Budgetstyreliste (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Budgetstyrelisten, der kan ses som bilag nr. 1, bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget en kvartalsvis status på gennemførelsen af forskellige aftalepunkter i budgetforliget.

    

   Der orienteres yderligere om fremdrift, tidsplaner m.v. på mødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 3 Kommissorium for analyse af administration og ledelse - afklarende spørgsmål
  • Sagsfremstilling

   Det indgår i budgetforliget 2016 – 2019, at der iværksættes en analyse af styring, ledelse, organisering, visitation, delegation mv. inden for den samlede organisation. Dette skal resultere i en besparelse på 11 mio. kr. årligt fra 2017.

    

   Udarbejdelse af udkast til et kommissorium til politisk behandling er drøftet i direktionen. I den forbindelse er der konstateret et behov for at få svar på nogle afklarende spørgsmål inden et egentligt kommissorium foreslås.

    

   Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et notat med de foreløbige overvejelser om kommissoriet samt et antal spørgsmål og forslag til overvejelse og drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Notatet fremgår af bilag nr. 1.

    

   Notatet omhandler bl.a.

   • Fastlæggelse af analysens formål og afgrænsning
   • Sammenhæng med relaterede opgaver i organisationen
   • Metode med faseopdeling, samt
   • Forslag om anvendelse af ekstern konsulentbistand.

    

   Den eksterne konsulentbistand finansieres inden for budgettet afsat til Administrativ Organisation.

    

   Hoved-MED drøfter analysen på mødet den 9. oktober 2015 og evt. udtalelse vil foreligge til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter de i notatet stillede spørgsmål om formål og afgrænsning med henblik på udarbejdelse af forslag til et egentligt kommissorium,

    

   at de relaterede opgaver håndteres som foreslået i bilag nr. 1,

    

   at de nævnte forslag vedr. metode og faseopdeling godkendes, og

    

   at forslag om anvendelse af ekstern konsulentbistand i fase 1 og 2 (KLK), inden for en ramme på 500.000 kr. og finansieret inden for budgettet afsat til Administrativ organisation, godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at der på baggrund af de fremførte synspunkter på mødet udarbejdes et forslag til kommissorium, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 16. december 2015,

    

   at de relaterede opgaver håndteres som foreslået i bilag nr. 1,

    

   at de nævnte forslag vedr. metode og faseopdeling godkendes, og

    

   at forslag om anvendelse af ekstern konsulentbistand i fase 1 og 2 (KLK), inden for en ramme på 500.000 kr. og finansieret inden for budgettet afsat til Administrativ organisation, godkendes.

 • 4 Godkendelse af etablering af fælleskommunalt beredskab Midtjysk Brand & Redning
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med indgåelsen af Økonomiaftalen for 2015 mellem Regeringen og KL blev det aftalt, at kommunerne skulle indgå tværkommunale samarbejder på beredskabsområdet, således at antallet af kommunale beredskabsenheder reduceres til maksimalt 20. Aftalen betød samtidig, at det kommunale bloktilskud blev nedreguleret med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Derudover blev kommunerne pålagt en besparelse på 100 mio. kr. (moderniseringspuljen). For sidstnævnte gælder, at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne høster gevinsten.

    

   Byrådet godkendte den 19. november 2014 (sag nr. 11) en politisk hensigtserklæring om at sammenlægge Viborg Kommunes beredskab med Silkeborg Kommunes beredskab og nedsætte en politisk styregruppe for processen bestående af formænd og næstformænd for de to kommuners beredskabskommissioner. Den 28. januar 2015 (sag nr. 5) godkendte Byrådet de overordnede rammer for det kommende selskab.

    

   Siden den politiske godkendelse af de overordnede rammer for selskabet den 28. januar 2015 er der blandt andet:

   • ansat en beredskabschef for det kommende selskab og udpeget ledelse for selskabet
   • udvalgt logo og navn til selskabet (Midtjysk Brand & Redning)
   • udarbejdet udkast til samordningsaftale, åbningsbalance og sammenskrivning af risikobaseret dimensionering, og
   • udarbejdet budget for selskabet.

    

   Den endelige etablering af det fælleskommunale beredskab Midtjysk Brand & Redning fremsendes hermed til politisk godkendelse i Byrådet med henblik på, at selskabet kan træde i kraft den 1. januar 2016.

    

   Samordningsaftale

   Der er udarbejdet udkast til samordningsaftale for Midtjysk Brand & Redning (bilag nr. 1, bilag nr. 2 og bilag nr. 3), som fastsætter de nærmere vilkår for samordningen af de to kommuners beredskaber. Samordningsaftalen træder i kraft den 1. januar 2016, hvormed Midtjysk Brand & Redning formelt er etableret.

    

   Aftalen skal godkendes af Statsforvaltningen efter reglerne i Lov om kommunernes styrelses § 60. Udkastet til samordningsaftalen har forinden politisk behandling været sendt til forhåndsgodkendelse i Statsforvaltningen, hvilket har resulteret i en betinget godkendelse (bilag nr. 4) af aftalen. Forvaltningen har efterfølgende tilrettet aftalen med henblik på godkendelse i byrådene og efterfølgende fremsendelse til Statsforvaltningens endelige godkendelse.

    

   Det foreslås, at såfremt Statsforvaltningens i forbindelse med sin endelige godkendelse måtte stille krav om mindre redaktionelle eller indholdsmæssige ændringer af samordningsaftalen eller ændringer i bilagene, bemyndiges Forvaltningen til at foretage sådanne ændringer.

    

   Organisation

   For at opnå effektiv ressourceudnyttelse og udnytte stordriftsfordelene ved sammenlægningen af de to beredskaber vil der ske en samling af en række opgaver på stationerne i henholdsvis Silkeborg og Viborg. Det gælder blandt andet en samling af vagtcentral og administration i Silkeborg samt samling af opgaver vedrørende myndighed, forebyggelse, logistik og materiel i Viborg.

    

   Der vil efter den 1. januar 2016 fortsat være døgnbemanding på brandstationen i Viborg. Derudover vil de øvrige nuværende stationer i Bjerringbro, Møldrup, Karup, Ørum og Stoholm med deltidsansatte brandmænd blive fastholdt.

    

   Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere

   I forbindelse med overgangen til Midtjysk Brand & Redning finder reglerne om virksomhedsoverdragelse anvendelse. Det betyder, at de medarbejdere, der er ansat ved de to kommuners beredskaber, følger med over i det nye § 60 selskab med den anciennitet og på de vilkår, som de havde under deres ansættelse hos de nuværende beredskaber. Samtlige berørte medarbejdere er varslet om virksomhedsoverdragelsen.

    

   Medarbejdere i de to beredskaber er løbende blevet orienteret og inddraget på personalemøder/MED-møder og via nyhedsbreve fra beredskabschefen. Derudover blev der i foråret 2015 etableret et midlertidigt fællesforum for ledere og medarbejdere i de to beredskaber, som mødes én gang om måneden og drøfter sammenlægningsprocessen.

    

   Åbningsbalance

   Der er udarbejdet udkast til åbningsbalance på grundlag af regnskabsår 2014. Åbningsbalancen pr. 1. januar 2016 baseres på regnskabet for 2015 og vil dermed kunne afvige fra ovenstående, men principper og metoder for udarbejdelsen er fastlagt. Midtjysk Brand & Redning oprettes som et selvstændigt § 60 selskab med selvstændigt regnskab og selvstændigt CVR-nummer. Regnskabet oprettes rent teknisk i Silkeborg Kommunens Økonomisystem.

    

   Det fremgår af udkast til åbningsbalance (bilag nr. 3) at:

   • Viborg Kommune skal betale Silkeborg Kommune 587 t.kr. for, at der er sammenhæng mellem de indskudte værdier og den ønskede ejerfordeling, på baggrund af indbyggertal.
   • Beløbet er afsat i åbningsbalancen som henholdsvis en gæld og et tilgodehavende.
   • Endelig åbningsbalance udarbejdes efter regnskabsaflæggelse for 2015 hvorefter den foreløbige åbningsbalance tilrettes.

   Principperne for budgettildeling, økonomistyring og regnskabsaflæggelse fremgår af samordningsaftalen (bilag nr. 1).

    

   Kommunal finansiering af Midtjysk Brand & Redning i 2016

   Til drift af Midtjysk Brand & Redning indbetaler hver af kommunerne i 2016 i alt 165 kr. pr. indbygger i pris- og lønniveau 2016 til selskabet. Beløbet dækker såvel drift som investeringer. Beløbet er fastlagt ud fra en beslutning om, at reduktionerne, der fremgik af økonomiaftalen for 2015, realiseres fuldt ud.

   Der åbnes op for, at Midtjysk Brand & Redning kan lease materiel for at sikre en jævn investerings- og udskiftningstakt af materiel i overensstemmelse med godkendt investeringsplan (bilag nr. 5).

   Desuden er følgende aftalt:

   • Tjenestemænd ansat ved redningsberedskabet virksomhedsoverdrages ikke men udlånes til Midtjysk Brand & Redning. Det er alene Silkeborg Kommune, der har ansat tjenestemænd og budgettet tilpasses i forbindelse hermed idet redningsberedskabet ikke fremadrettet afholder udgifter til tjenestemandspensioner.
   • Der betales overhead til Silkeborg Kommune. Udgifter, der hidtidigt er afholdt i de kommunale organisationer, overføres til Midtjysk Brand & Redning til finansiering af overhead-betaling.

    

   Budgetrammen for Viborg Kommunes beredskab er baseret på en højere udgift pr. indbygger end Silkeborgs. Da udgiften til Midtjysk Brand & Redning bliver gennemsnittet af de to kommuners udgifter, vil Viborg Kommune opnå en besparelse. Hertil kommer, at Viborg Kommune før vedtagelsen af budgetforslaget for 2016-2019 havde afsat et større rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2016 vedrørende beredskabet end Kommunens andel af Midtjysk Brand & Rednings anlægsudgifter og leasingydelser.

    

   I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af budget 2016-2019 den 7. oktober 2015 (sag nr. 1) blev anlægsrammen vedrørende beredskabet reduceret med 5,1 mio. kr. i 2016, mens der blev indarbejdet et yderligere driftsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2016 som konsekvens af, at materiel på beredskabsområdet leases.   

    

   Der vil efterfølgende blive udarbejdet en bevillingssag med den tekniske budgettilpasning.

    

   Den fælles Beredskabskommission for Midtjysk Brand & Redning

   Af udkastet til samordningsaftale fremgår det, at der i overensstemmelse med beredskabslovens § 10, stk. 2 skal nedsættes en fælles Beredskabskommission, der i samarbejde med beredskabschefen varetager de opgaver, som fremgår af samordningsaftalen.

    

   Det foreslås, at den fælles Beredskabskommission består af 7 medlemmer:

   • Borgmesteren i Silkeborg Kommune
   • Borgmesteren i Viborg Kommune
   • Politidirektøren fra Midt- og Vestjyllands Politi
   • 2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Silkeborg Kommune
   • 2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Viborg Kommune.

   Derudover har en repræsentant for de frivillige en plads i kommissionens møder som observatør.

   Byrådet skal således udpege to medlemmer til den fælles Beredskabskommission, som træder i kraft i forbindelse med selskabets etablering. Den nuværende beredskabskommission for Viborg Kommune nedlægges i denne forbindelse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune sammen med Silkeborg Kommune indgår aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission og etablering og drift af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Midtjysk Brand & Redning med virkning fra 1. januar 2016,

    

   at samordningsaftale for Midtjysk Brand & Redning med tilhørende bilag godkendes,

    

   at Forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle eller indholdsmæssige ændringer af samordningsaftalen eller ændringer i bilagene uden forelæggelse for byrådene, hvis Statsforvaltningens endelige godkendelse måtte nødvendiggøre sådanne ændringer,

    

   at Byrådet udover borgmesteren udpeger to medlemmer af Byrådet til den fælles Beredskabskommission for Midtjysk Brand & Redning for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017,

    

   at Byrådet godkender den beskrevne praksis for udarbejdelse af åbningsbalance samt budgettet for 2016 for Midtjysk Brand og Redning, og

    

   at Byrådet bemyndiger Forvaltningen til at etablere regnskab for Midtjysk Brand & Redning i Silkeborg Kommunes økonomisystem.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune sammen med Silkeborg Kommune indgår aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission og etablering og drift af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Midtjysk Brand & Redning med virkning fra 1. januar 2016,

    

   at samordningsaftale for Midtjysk Brand & Redning med tilhørende bilag godkendes,

    

   at Forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle eller indholdsmæssige ændringer af samordningsaftalen eller ændringer i bilagene uden forelæggelse for byrådene, hvis Statsforvaltningens endelige godkendelse måtte nødvendiggøre sådanne ændringer,

    

   at Byrådet udover borgmesteren udpeger Allan Clifford Christensen og Anders Bertel til den fælles Beredskabskommission for Midtjysk Brand & Redning for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017,

    

   at Byrådet godkender den beskrevne praksis for udarbejdelse af åbningsbalance samt budgettet for 2016 for Midtjysk Brand og Redning, og

    

   at Byrådet bemyndiger Forvaltningen til at etablere regnskab for Midtjysk Brand & Redning i Silkeborg Kommunes økonomisystem.

 • 5 Resultat af udbud af forsikringer i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune har med assistance fra forsikringsmæglerfirmaet Contea Assurance A/S gennemført EU-udbud af Viborg Kommunes samlede forsikringsportefølje.

    

   Udbuddet af forsikringsydelser for Viborg Kommune er igangsat som følge af udløb af forsikringsaftalen med de nuværende forsikringsselskaber efter en 5-årig periode. Den nye aftale indgås ligeledes for en 5-årig periode. Viborg Kommune modtog i alt 8 tilbud. Vinderne af de enkelte delaftaler fremgår af tabellen i det lukkede bilag nr. 1.

    

   De udbudte forsikringer, dækningsomfang og selvrisici er fastsat i overensstemmelse med Økonomiudvalgets principgodkendelse af 19. maj 2010 (sag nr. 148). Retningslinjer for, hvordan den enkelte forsikringspræmie opkræves hos institutioner og afdelinger, er fastsat i henhold til notat på direktionsmødet den 13. september 2012.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et notat om resultatet af udbuddet, med en skematisk oversigt over de enkelte forsikringer (delaftaler) jævnfør det lukkede bilag nr. 1.

    

   De enkelte forsikringer (delaftaler) samt anbefalinger fra Contea, er nærmere beskrevet i det lukkede bilag nr. 2.

    

   Anbefalet valg af forsikringsdækninger

   I bilag nr. 1 findes Forvaltningens anbefalinger vedrørende fremtidig forsikringsdækning og selvrisiko. Anbefalingerne tager udgangspunkt i beslutningsoplæg fra Contea Assurance A/S, bilag 2.

    

   Vedrørende Delaftale 1 - Bygning-, løsøre (Rådhuset)

   Som noget nyt anbefales, at Viborg Kommune tegner en forsikring på ”Løsøre Viborg rådhus (brand & vand)”. Viborg Kommune har en forsikringssum på 70 mio. kr. på løsøre af denne type (IT-udstyr, mobiltelefoner, møbler mv.). Derfor er forsikringspræmien, set i forhold til den risiko Kommune løber, relativ lav. Forvaltningen anbefaler derfor, at tegne forsikring på dette område.

    

   Vedrørende Delaftale 8: Kriminalitetsforsikring:

   Forsikringen omhandler eksempelvis tilfælde, hvor medarbejdere har misbrugt deres stilling til økonomisk kriminalitet. Contea anbefaler at Viborg Kommune tegner denne forsikring. Forsikringen har en relativt høj præmie, set i forhold til dækningen. Sammenholdt med, at Viborg Kommune kun er dækket 12 måneder tilbage, anbefaler Forvaltningen derfor ikke at tegne forsikring på dette område.

    

   Økonomiske forhold

   Forsikringspræmien for 2015 er jf. bilag nr. 1 3.946.980 kr. Præmien for 2016 bliver 3.690.954 kr.

   Følges Forvaltningens anbefalinger, vil den samlede årlige præmiereduktion i forhold til 2015-niveau være på 256.026 kr.

    

   Dette skyldes primært en lavere årlig præmie på Motorkørertøjer.

    

   Der er mange skader på motorkøretøjer i Kommunen og forsikringspræmien er, set i forhold til skadeshistorikken, lav. Forsikringsselskabet kan varsle præmiestigning gældende fra år 3 i kontraktperioden. Viborg Kommune risikerer derfor, at besparelsen ikke kan opretholdes, hvis det nuværende skadesniveau fortsætter.

    

   Forvaltningen anbefaler derfor, at den reducerede forsikringspræmie for Motorkørertøjer anvendes til at foretage forebyggende foranstaltninger. Tiltagene kunne f.eks. være køretekniske kurser, modifikationer til spejle og lignende, mentorordninger for overdragelse af køretøjer mv. Dette for at nedbringe antallet af skader på Motorkøretøjer, og dermed undgå at Kommunen bliver præmiejusteret i opadgående retning.

    

   Dermed opkræves den sparrede forsikringspræmie fortsat hos de berørte enheder. Dermed afviger dette fra den hidtil kendte praksis for opkrævning. Hidtil har man kun opkrævet den faktiske udgift, og lagt yderligere omkostninger oveni forsikringspræmien. Principperne er skitseret i notat på direktionsmødet den 13. september 2012.

    

   Forvaltningen vil henover efteråret 2015 tage forskellige initiativer til at begrænse antallet af skader på kørertøjer.

    

   Beredskabet udgår fra Viborg Kommunes forsikringsportefølje på grund af sammenlægningen af Viborg Kommune og Silkeborg Kommunes Beredskab. Nuværende præmier er derfor opgjort uden Beredskabet aktiver, så besparelsen bliver beregnet på et sammenligneligt grundlag.

    

   Forsikrings- og risikostyringspolitik

   Den nuværende Forsikrings- og risikostyringspolitik foreslås justeret med baggrund i det gennemførte udbud. Konkret foreslås, at der i politikken indskrives, at Forvaltningen fremover vil have et øget fokus på risikostyring i forhold til skade på biler samt sikre Kommunens institutioner mod brand, ved installation af ABA-anlæg (automatiske brandalarmanlæg) på skoler, hvor det ikke findes i dag.

    

   Tidplan for behandling af politikken:

   29. oktober        Direktionen  

   13. november    Hoved-MED

   9. december      Økonomi – og Erhvervsudvalget

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at de anbefalede fremtidige forsikringsdækninger og resultatet af udbuddet godkendes, og

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender tidsplanen for den videre behandling af ”Forsikrings- og risikostyringspolitik”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 6 Ulbjerg Kraftvarme A.m.b.a. - ansøgning om kommunegaranti for lån til udbygning af varmeforsyningen med halm- og flisfyret kedel
  • Sagsfremstilling

   Ulbjerg Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for lån på 7,8 mio. kr. til udbygning af varmeforsyningen med halm- og flisfyret kedel.

    

   Ansøgningen

   Udgifterne til udbygningen af varmeforsyningen med halm- og flisfyret kedel er ifølge ansøgningen budgetteret til 7,8 mio. kr.

    

   Det fremgår af ansøgningen med tilhørende projektforslag, at investeringen fremadrettet vil betyde en årlig besparelse på 270.000 kr. på driftsomkostningerne svarende til en besparelse på 96 kr./MVh for forbrugerne. Besparelsen på driftsomkostningerne skyldes, at brændselsforbruget og ydelser på lånet vil være mindre end de nuværende produktionsomkostninger i form af køb af naturgas.    

    

   Forvaltningen har vurderet Kommunekredits forslag til låneoptagelsen af 31. august 2015. Der er lagt op til et fast forrentet lån (1,96%) med en løbetid på 20 år.  

    

   Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste regnskab for perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014 samt budgettet for 2015/2016 har ikke givet anledning til bemærkninger.

    

   Viborg Kommune har ikke udstedt andre kommunegarantier til Ulbjerg Varmeværk i forbindelse med lån til anlægsinvesteringer.

    

   Gældende lovgivning mv.

   Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.

    

   Kommunen kan således stille den af varmeværket søgte garanti for lån til finansiering af anlægsudgifter på 7,8 mio. kr.

    

   Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.

    

   En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på Kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.

    

   Øvrige forhold 

   Jf. Byrådets beslutning på mødet den 25. januar 2012 (sag nr. 2) opkræver Viborg Kommune ved udstedelse af garantier til forsyningsvirksomheder en provision på 0,5 % af restgælden pr. 31. december året forinden. Ved udstedelse af herværende garanti vil der i 2016 blive opkrævet provision på 0,5 % af restgælden pr. 31. december 2015.   

    

   Planlægningsopgaver vedrørende varmeområdet varetages af Klima- og Miljøudvalget jf. styrelsesvedtægten for Viborg Kommune. Det kan oplyses, at godkendelse af projektet i henhold til varmeforsyningsloven er under behandling.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der stilles kommunegaranti for lån til Ulbjerg Kraftvarme på 7,8 mio. kr. i forbindelse med udbygning af varmeforsyningen med halm- og flisfyret kedel under forudsætning af, at projektet endeligt godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Det blev på mødet oplyst, at projektet nu er godkendt i henhold til varmeforsyningsloven.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der stilles kommunegaranti for lån til Ulbjerg Kraftvarme på 7,8 mio. kr. i forbindelse med udbygning af varmeforsyningen med halm- og flisfyret kedel.

 • 7 Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventulle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Mødelisten blev godkendt.

 • 8 Igangsætning af planlægning for et boligområde ved Veldsvej i Ørum
  • Sagsfremstilling

   Af Viborg Kommunes byggemodningsprogram fremgår, at der skal udarbejdes en lokalplan for et mindre boligområde til åben-lav bebyggelse ved Veldsvej i Ørum, så byen kan tilføres flere byggegrunde.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Området er privatejet og dyrkes landbrugsmæssigt. Forvaltningen har drøftet igangsættelse af en lokalplanlægning for det udpegede område med ejeren.

    

   Projektforhold

   Ejer ønsker, der lokalplanlægges for et lidt større areal, idet han foreslår, at de 2 små jordlodder på tilsammen knap 3.000 m2 nord for samt et mindre ”trekantet” areal på knap 8.000 m2 vest for det udpegede areal - medtages, så lokalplanområdet i alt bliver ca. 2,5 ha.

    

   Forvaltningen anbefaler, at ejers ønsker om arealudvidelse imødekommes og medtages i planlægningen, så der opnås en hensigtsmæssig udnyttelse af det resterende landbrugsareal.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan. Arealet ligger i landzone og i naturlig forlængelse af det eksisterende boligområde ved Veldsvej – umiddelbart syd for Birkevej.

    

   Det er Forvaltningens vurdering, at et nyt boligområde på 2,5 ha. kræver udarbejdelse af en lokalplan, da det medfører en ændring i det bestående miljø, og områdets anvendelse ændres fra landbrugsformål til boligformål.

    

   Forvaltningen vurderer, at planen med fordel kan give mulighed for, at der kan opføres åben-lav boligbebyggelse på arealet.

    

   Kommuneplan

   Størstedelen af området, der ønskes lokalplanlagt, ligger inden for Kommuneplanens rammeområde ØRUM.B4.01, der udlægger arealet til blandet boligområde.

    

   Det ”trekantede” stykke landbrugsjord er ikke en del af kommuneplanens rammeområde i Ørum. For at arealet kan medtages i en lokalplanlægning, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, så lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Principper for planlægningen

   Området udlægges til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse.

    

   Lokalplanområdet forventes vejbetjent fra Veldsvej. Der udlægges areal til stiforbindelse i området.

   Bebyggelse må have en maks. højde på 8,5 m i højst 2 etager med en bebyggelsesprocent på 30.

   Grunde skal have et areal på mindst 800 m2 og højst 1.400 m2.

    

   Fordebat

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af kravet om fordebat, jf. planlovens § 23 c, da der ikke er tale om en væsentlige ændring af området. Udvidelsen af rammeområdet omfatter et areal på knap 8000 m2 til boligformål.

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Viborg Kommune ejer ikke arealet, der ønskes igangsat planlægning for. Hvis ejer selv vil stå for en byggemodning af området, når lokalplan og tillæg til kommuneplanen er endelig vedtaget, vil det ikke medføre en udgift for Viborg Kommune.

    

   Såfremt Viborg Kommune skulle overtage arealet, ville der være udgifter til:

   - køb - evt. ekspropriation - af jord,

   - byggemodning af området og evt. Viborg Museums forundersøgelser af arkæologi.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

   Planforslag til vedtagelse                                  Primo 2016

   Endelig vedtagelse                                            Medio 2016.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at planlægning sættes i gang som beskrevet i sagsfremstilligen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Sagen udsættes.

 • 9 Forslag til kommuneplantillæg nr. 49 - ændring af rammebestemmelserne for Fuglebakke-kvarteret
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 26. august 2015 (sag nr. 13) at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg for at ændre rammebestemmelserne for Fuglebakke-kvarteret i Viborg.

    

   Baggrunden for forslag til kommuneplantillæg nr. 49 er flere ønsker om at etablere nye tæt-lav boliger i området bl.a. på Spurvevej. Området er udlagt til åben-lav boliger.

    

   Forslag til kommuneplantillæg fremgår af bilag nr. 1. Forslaget ændrer rammen for lokalplanlægningen for det eksisterende udbyggede boligområde fra åben-lav (B1 område) til blandede boliger (B4 område).

    

   Ændringen har ingen betydning for eksisterende lovlige bebyggelse. Ændringen giver mulighed for -  ved nedrivning af boliger – at etablere en tættere bebyggelse.

    

   Miljøvurdering

   Da planforslaget alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da ændringen er af mindre betydning for det fuldt udbyggede område.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at forslag til kommuneplantillæg nr. 49 til kommuneplan 2013 – 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget  i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes. Der afholdes borgermøde om planforslaget.

 • 10 Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 379 for et centerområde ved Amtmandskarréen og Nytorv i Viborg og tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013-2025
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. juni 2015 (sag nr. 11) at fremlægge forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 379 for et centerområde ved Amtmandskarréen og Nytorv i Viborg samt forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 18. juni til den 12. august 2015.

    

   Baggrunden herfor var et ønske om en ændret anvendelse for flere ejendomme i St. Sct. Hans Gade, Viborg, således der kan etableres boliger i stueetagen. Den gældende planlægning giver ikke mulighed for at etablere boliger i stueetagen, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til tillæg nr. 2 lokalplan nr. 379

   Formålet med tillæg nr. 2 til den gældende lokalplan er at give mulighed for at etablere boliger i stueetagen langs hele den del af St. Sct. Hans Gade, der er omfattet af lokalplanområdet.

   Muligheden for at etablere centerformål i form af boliger (over stueetagen), butikker, administration, almen service, hoteller, restaurationer, liberale erhverv, kunsthåndværk, småværksteder og klinikker fastholdes.

   Det er en forudsætning for at etablere boliger i stueetagen, at det kan dokumenteres, at de indvendige grænseværdier for støj i boliger (30 dB dag og 25 dB nat) kan overholdes.

   Forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013-2025
   Formålet med tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 - 2025 er at ændre særbestemmelserne for rammeområde VIBM.C1.08_T45, så anvendelsesbestemmelsen om, at randbebyggelse i stueetagen overvejende skal anvendes til butikker, restaurationer og butikslignende liberale erhverv med behov for facadeareal ikke længere gælder for Sct. Hans Gade.

   Den offentlige høring
   Der er kommet ét høringssvar i høringsperioden fra EnergiMidt, som gør opmærksom på, at de har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området.

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

   Forvaltningens bemærkninger
   Forvaltningen vurderer, at den indkomne bemærkning ikke giver anledning til ændringer i planforslagene.

   Delegation
   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for Kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 11 Genbehandling - Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg samt kommuneplantillæg nr. 30
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet 26. august 2015 (sag nr. 23) sagsfremstilling om endelig vedtagelse af lokalplan 440 og kommuneplantillæg nr. 30 for boliger i indtil 4 etager på Øster Teglgårdsvej 25-27 i Viborg. Udvalget besluttede:

    

   ”Sagen udsættes med henblik på en analyse af stiforbindelse samt byggemuligheder på øvrige private naboejendomme langs bredden.”

    

   Teknisk Udvalg havde forinden på mødet 12. august 2015 (sag nr. 3) behandlet sagen med indstilling fra Direktøren for Teknik- og Miljø om,

    

   ”at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

   at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag 7) godkendes.”

    

   Teknisk Udvalg besluttede:

   ”at oversende sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget uden indstilling. Nicolai Norup kan tiltræde forvaltningens indstilling.”

    

   Byggemuligheder langs Søndersø

   Forvaltningen har undersøgt byggemuligheder på naboarealer langs Søndersø, jf. bilag 2.

   På private arealer er der inden for gældende planlægning mulighed for at opføre ny bolig ved:

   • Søndersøvej 58: Areal øst for den nye villa indgår i Kommuneplanens rammer til boligformål
   • Søndersøvej 55B og 57B: To sommerhuse kan omdannes til helårsbolig
   • Søndersøvej 61: Dele af driftsbygninger og bolig er nedrevet og ny større bolig er under opførelse
   • Søndersøvej 63: Landbrug over 30 ha – mulighed for ekstra medhjælperbolig

    

   Ved Søndersøvej 58, 61 og 63 forudsætter det dispensation fra søbeskyttelseslinjen.

    

   Såfremt der gennemføres ny planlægning (lokalplan) kan der – ud fra Naturstyrelsens sædvanlige praksis vedrørende ophævelse af byggelinier - principielt kun tillades byggeri i områder bag eksisterende bebyggelse. Ubebyggede arealer vurderes ikke muligt at bebygge.

    

   Ved Øster Teglgårdsvej 23 (markeret med nr. 4 på kortet i bilag nr. 2) vil det sige, at der er en begrænset mulighed for at bygge mod vest, mellem boligen og Øster Teglgårdsvej. Afhængig af størrelsen af nyt byggeri vil det kræve, at der gennemføres en ny lokalplan.

   Reduktion af søbeskyttelseslinjen kan kun ske i forbindelse med en lokalplan og efter dialog med Naturstyrelsen.

    

   Stier omkring Søndersø

   Bilag nr. 3 viser eksisterende stier omkring Søndersø i sammenhæng med de foreslåede stier i lokalplan 440. De stiplede stier viser to alternative placeringer af ny sti.

    

   I lokalplan 440 indgår det at forlænge stien mod øst over naboareal, så der bliver forbindelse til det offentlige areal Strandparken, som er et grønt område med bådebro.

    

   Indsiger 10 gør indvendinger mod dette (sag nr. 23 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2015, bilag nr. 3) med henvisning til, at det vil forringe ejendommens værdi.

    

   I dag er der en trampet sti langs skrænten, som naboer på Øster Teglgårdsvej benytter. Stien er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens færdselsregler om offentlig adgang, da området ligger i byzone og ikke opfattes som en del af det åbne land.

    

   Der er i 1951 tinglyst færdselsret ad stien i 2 m bredde, men kun for efterkommere efter Winsløv-familien, som tidligere boede på Øster Teglgårdsvej 27 (lokalplanområdet).

    

   Såfremt der ønskes offentlig adgang og adgang for beboere i lokalplanområdet er det således væsentligt at fastholde stien i lokalplanen.

    

   Resumé fra dagsordenspunkt til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2015

   Lokalplanen giver mulighed for 4 punkthuse i indtil 4 etager samt genopførelse af bygning i indtil 2 etager tættest på Søndersø (byggefelt B2).

    

   Området blev udlagt til boligformål i indtil 3½ etage og 15 meters højde i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2013-2015 i maj 2013. Kommuneplantillægget ændrer etageantal fra 3½ til 4 etager, men sænker max. bygningshøjde fra 15 til 13,75 m.

    

   Samtidig øges bebyggelsesprocent fra 25 til 35% for rammeområdet.

    

   Lokalplanens realisering forudsætter reduktion af søbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen har forhåndsgodkendt, at søbeskyttelseslinjen reduceres til forkant af punkthuse, inkl. underjordisk parkeringsareal.

    

   Ændringsforslag

   Hovedindholdet i indsigelserne drejer sig om omfanget af byggeri (punkthuse) og udseende. Enkelte er også positive over for projektet. Mange har bemærkninger til reduktion af søbeskyttelseslinjen og frygter præcedens-effekt. Flere noterer sig tilfredshed med en offentlig sti langs Søndersø, dog ikke naboerne.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen og kortbilag ved den endelige vedtagelse fremgår af bilag nr. 1. De væsentligste foreslåede ændringer er:

   -      Den eksisterende bygning tættest på søen kan bevares eller erstattes af 1 nyt længehus i max. 2 etager og 8,5 meters højde, placeret vinkelret på Søndersø.

   -      Byggefelterne B4 må max. bebygges 70% i grundplan, så der sikres luft mellem husene.

   -      Materialevalg for byggefelt B2 og B4 gøres ens.

   -      Der skal plantes 4 nye træer mod Øster Teglgårdsvej mellem de to indkørsler.

   -      Hensyn til evt. flagermus præciseres – beplantning skal undersøges for hule træer, som kun må fældes i september-oktober, og lade-bygning må ikke nedrives, før den er undersøgt nærmere.

    

   Miljøvurdering

   Der er udarbejdet en miljørapport sammen med lokalplan 440 Der har været enkelte bemærkninger til miljørapporten, herunder argumenter om, at miljørapporten ikke forholder sig kritisk til projektet.

    

   I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse om miljøvurdering, som fremgår af bilag nr. 4.

    

   Såfremt udvalget godkender lokalplanforslaget skal den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag nr. 4) sendes ud sammen med den endelige lokalplan.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og ikke afviger væsentligt i forhold til gældende Kommuneplan 2013-2025 og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   om bilag nr. 2 (byggemuligheder ved Søndersø) og bilag nr. 3 (stier ved Søndersø) giver anledning til at ændre i planforslagene,

    

   om planforslagene skal vedtages endeligt med de i bilag nr. 1 nævnte ændringer, og

    

   om den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag nr. 4) godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Sagen udsættes til næste møde med henblik på fastlæggelse af byggefelter. Økonomi- og Erhvervsudvalget er sindet, at der kan bygges op til 3 punkthuse i op til 3 etager på Øster Teglgårdsvej 25-27, i stedet for 4 punkthuse i op til 4 etager.

 • 12 Skolerne på Vinkelvej 20 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Det er politisk besluttet, at Rosenvængets Skole og Overlund Skole skal flyttes til samme matrikel på Vinkelvej 20. Flytningen forventes at kunne ske i sommeren 2019, når Mercantec efter planen har fraflyttet bygningerne pr. 31. december 2018.

    

   Baggrund for Projekt Vinkelvej

   Byrådet besluttede på mødet den 20. maj 2015 at købe Vinkelvej 20 i Viborg af Mercantec. Hensigten er – med enkelte tilbygninger til den nuværende handelsskole – at samle Rosenvængets Skole og Overlund Skole på samme matrikel og samtidig give Mercantec mulighed for at etablere et samlet gymnasialt tilbud i Banebyen.

    

   Samlingen af Overlund og Rosenvængets skoler på Vinkelvej vil både være med til at løse udfordringen med konstateret PCB i bygningerne på Rosenvænget (og til dels på Overlund Skole) og samtidig bidrage til den overordnede målsætning om at knytte almen- og specialområdet sammen.

    

   Mercantec lejer fra den 1. juni 2015 indtil fraflytning, som er planlagt til at ske inden 31. december 2018, de eksisterende bygninger. Fra medio 2016 skal Viborg Kommune have ret til at påbegynde istandsættelser og mindre ombygninger efter nærmere aftale med Mercantec, idet arbejderne skal tilrettelægges, så de generer Mercantec mindst muligt. Kommunen kan endvidere påbegynde opførelse af eventuelle tilbygninger i lejeperioden.

    

   I forbindelse med budgettet for 2016-2019 har Byrådet på Børne- og Ungdomsudvalgets område afsat 71 mio. kr. over de næste fire år til de nødvendige om- og tilbygninger.

    

   Overordnet tids- og procesplan

   Direktionen godkendte den 11. marts 2015 et kommissorium for Projekt Vinkelvej. I kommissoriet, der vedlægges til udvalgets orientering som bilag nr. 1, er kort beskrevet de primære delprojekter:

    

   • Endelig godkendelse af køb af Vinkelvej 20
   • Skolen eller skolerne på Vinkelvej? – Kulturafklarende proces
   • Dimensionering af – og evt. planlægning for nye – bygninger på Vinkelvej
   • Skoledistriktsafgrænsning
   • Vejføring/tilgængelighed på Vinkelvej
   • Optimering af og planlægning for området ved Overlund Skole og Rosenvængets Skole
   • Planlægning for og realisering af Mercantec i Banebyen

    

   En tværfaglig projektgruppe, forankret i Børn & Unge, koordinerer Projekt Vinkelvejs delprojekter i forhold til fremdrift, kommunikation og nødvendige politiske beslutninger.

    

   Igangsætning af kultur- og dimensioneringsproces

   Forud for udbud af totalrådgivning, projektering og licitation skal de nuværende bygninger på Vinkelvej 20 gennemgås med henblik på beskrivelse af behov for om- og tilbygning. Sideløbende med denne dimensioneringsproces køres en kulturafklaringsproces, hvor ledelser, bestyrelser og medarbejdere får mulighed for at drøfte og afklare samarbejdsflader og synergi inden for rammerne af den politiske udmelding om, at der til matriklen skal flytte to selvstændige skoler med hver sin ledelse og bestyrelse, men hvor der samarbejdes og deles hensigtsmæssige funktioner.

    

   Forvaltningen har undersøgt konsulentmarkedet og inviteret to velkendte samarbejdspartnere til at komme med forslag til og tilbud på gennemførelse af kultur- og dimensioneringsprocessen. Arkitekt Gorm Nielsens forslag til en tids- og procesplan for dimensioneringsprocessen fremgår af bilag nr. 2. Konsulentfirmaet Go’Proces’ forslag til en tids- og procesplan for kulturafklaringsprocessen fremgår af bilag nr. 3.

    

   Målet for kultur- og dimensioneringsprocessen er dels udviklingen af et fælles værdigrundlag, dels udarbejdelsen af en helhedsplan for skolernes nye fysiske rammer. Processen forventes afsluttet i juni 2016. Det er besluttet, at proces og projekt formidles på henholdsvis viborg.dk og Viborg Kommunes intranet.

    

   Udvalget anmodes på den baggrund om af frigøre 750.000 kr. af anlægssummen på 71 mio. kr. til igangsættelse af kultur- og dimensioneringsprocessen.

    

   Indledende drøftelse af evt. behov for justering af skoledistrikter

   I forbindelse med dimensioneringen af bygningerne på Vinkelvej 20 og den snarlige udbygning af boligområdet Arnbjerg, er der behov for at vurdere den mest hensigtsmæssige skoledistriktsafgrænsning i området omkring Søndersø. I den nuværende distriktsstruktur er hele Arnbjerg placeret i Møllehøjskolens distrikt, således at børn i 0.-6. klasse hører til Møllehøjskolen, mens udskolingseleverne fortsætter på Overlund Skole.

    

   På Møllehøjskolen er bygningerne fuldt ud disponeret til det nuværende elevtal på ca. 280 elever. Den bevilligede renovering af skolen medfører ikke en kapacitetsudvidelse, men alene en udskiftning af utidssvarende undervisningspavilloner. Ifølge den nyeste elevtalsprognose for de nuværende skoledistrikter vil Møllehøjskolens elevtal vokse til ca. 510 elever i 2029. Samtidig vil Overlund Skoles elevtal vokse fra i dag ca. 770 til ca. 810 i 2029

    

   Det foreslås, at udvalget tager en indledende drøftelse af behov og muligheder for evt. justering af skoledistrikterne i forhold til dimensionering af bygningerne på Vinkelvej 20.

    

   Arealanvendelser

   Skolebygningerne på Rosenvænget står tomme og planlægges nedrevet snarest muligt. Arealet indgår ikke i de fremtidige planer for Rosenvængets Skole. Det er tidligere politisk tilkendegivet, at salget af grunden på Rosenvænget skal finansiere nedrivningen af de forurenede bygninger. Et oversigtskort fremgår af bilag nr. 6.

    

   Det foreslås, at udvalget lader Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte, om arealet på ca. 20.500 m2, der i Kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, skal indgå som reserve til evt. fremtidige uddannelsesformål eller umiddelbart realiseres gennem kommune- og lokalplanlægning for området, f.eks. til boligformål.

    

   Planlægningen for evt. fremtidig anvendelse af Overlund Skoles areal foreslås at indgå i den ordinære revision af kommuneplanen, som forventes igangsat i foråret 2016 med henblik på vedtagelse medio 2017.

    

   Nord for Vinkelvej 20, ved det nuværende Mercantec, ligger en bolig med to lejemål. Denne bygning på Vinkelvej 18 står i dag tom, men vil kunne udlejes på en midlertidig kontrakt, mens det i dimensioneringsprocessen afklares, om arealet med fordel vil kunne indgå i planerne for de to skoler, f.eks. til en nedgravet idrætshal. Et oversigtskort fremgår af bilag nr. 7.

    

   Det foreslås, at udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Vinkelvej 18 ikke sælges, før arealbehovet for skolerne på Vinkelvej 20 kendes.

    

   Kommunikation i Projekt Vinkelvej

   Projektgruppen har foretaget en interessentanalyse, der fase for fase skal sikre, at centrale aktører som skolebestyrelser, skoleledelser, medarbejdere og MED-system inddrages løbende. Samtidig etableres der dialog med øvrige interessenter i området som f.eks. Gymnastik- og Idrætshøjskolen, Asmildkloster Landbrugsskole, STU og Overlund Hallen.

    

   Det er besluttet, at kommunikationen i projektet koncentreres omkring et såkaldt kampagnesite på viborg.dk, hvor borgere, institutioner og projektledelse kan kommunikere og følge med i projektets fremdrift. Siden driftes af Kommunikation, og eksterne konsulenter, rådgivere m.v. forpligtes til at kommunikere igennem denne.

    

   Kampagnesitet er under udvikling og vil kunne tilgås i løbet af oktober måned.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

                      

   at spørgsmålet om evt. nye skoledistriktsafgrænsninger omkring Arnbjerg drøftes.

    

   Desuden foreslår direktøren for Børn & Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der bevilliges 750.000 kr. til dækning af udgifter til kultur- og dimensioneringsproces,

    

   at det afsatte beløb på 71 mio. kr. til om- og tilbygning af Vinkelvej 20 nedskrives med 750.000 kr., og

    

   at der tages stilling til fremtidig anvendelse af arealet på Rosenvænget efter nedrivning af de nuværende skolebygninger, og

    

   at evt. salg af Vinkelvej 18 afventer afklaring på arealbehov til skolerne på Vinkelvej 20.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der bevilliges 750.000 kr. til dækning af udgifter til kultur- og dimensioneringsproces,

    

   at det afsatte beløb på 71 mio. kr. til om- og tilbygning af Vinkelvej 20 nedskrives med 750.000 kr., og

    

   at der tages stilling til fremtidig anvendelse af arealet på Rosenvænget efter nedrivning af de nuværende skolebygninger, og

    

   at evt. salg af Vinkelvej 18 afventer afklaring på arealbehov til skolerne på Vinkelvej 20

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herudover at anmode forvaltningen udarbejde en konkret beslutningssag vedr. skoledistriktsgrænserne for Arnbjerg området.

   Herudover anmodes forvaltningen om at udarbejde en lignende beslutningssag for skoledistriktsændringer f.s.v.a. Søndre Skole, Finderuphøj Skole og Vestre Skole.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter endvidere,

    

   at der efter nedrivning af de nuværende skolebygninger på arealet ved Rosenvænget igangsættes en planlægning, der muliggør byggeri af boliger.

 • 13 Specialafdeling Vestervang Skole(bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 25.06.2015(tillægspunkt 1) at godkende projektforslaget vedr. udvidelse af byggeriet på Vestervang Skole, således at autismetilbuddet får udvidet kapaciteten til 75 elever.

    

   Udvidelsen udgør en ekstra undervisningsfløj på 345m2 samt en tilbygning af administrationsafdelingen på 90m2.

    

   Der har den 15.09.2015 været afholdt licitation på udvidelsen og tilbuddene er gennemgået og alle fundet værende konditionsmæssige.

    

   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.

    

   Håndværkerudgifter:

   Tilbygning undervisningsfløj

   Udvidelse administrationsafdelingen

   Uforudsigelige udgifter

    

   4.494.482

   1.129.600

   309.918

   I alt

   5.934.000

   Bygherreleverancer:

   Inventar, IT-udstyr, CTS-opkobling, Keep Focus m.v.

    

   425.000

   Omkostninger og diverse:

   Ekstern rådgiver, intern rådgiver, licitation, byggetilladelse m.v.

    

   627.000

    

    

   Total

   6.986.000

    

    

    

   Finansiering

    

   Forvaltningen bemærker, at der ikke har været afsat penge på budgettet til denne udvidelse, så udgiften skal finansieres af ikke forbrugte rådighedsbeløb og budgetbeløb på diverse konti.              

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at tilbygningen igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Nybygning til specialelever, Vestervang Skole” forhøjes med  6.986.000 kr. med 2.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 og 4.986.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016

    

   at udgiften på 6.986.000 kr. finansieres

    

   med 2.000.000 kr. i 2015 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Vestervang Skole, 2 klasseklynger

    

   med 187.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Vestervang Skole,2 klasseklynger”

    

   med 360.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Finderuphøj Skole – indskoling/mellemtrin”

    

   med 1.999.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

    

   med 410.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Pulje skoler 2013”

    

   med 260.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Pulje skoler 2014”

    

   med 500.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Pulje skoler 2015”

    

   med 1.270.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at tilbygningen igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Nybygning til specialelever, Vestervang Skole” forhøjes med  6.986.000 kr. i alt. Rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2015 og 4.986.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016

    

   at udgiften på 6.986.000 kr. finansieres

    

   med 2.000.000 kr. i 2015 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Vestervang Skole, 2 klasseklynger

    

   med 187.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Vestervang Skole,2 klasseklynger”

    

   med 360.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Finderuphøj Skole – indskoling/mellemtrin”

    

   med 1.999.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

    

   med 410.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Pulje skoler 2013”

    

   med 260.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Pulje skoler 2014”

    

   med 500.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Pulje skoler 2015”

    

   med 1.270.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

 • 14 Endelig godkendelse af tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Forvaltningen har udarbejdet (endeligt) forslag til ”Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune”.

    

   I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 421 for Arnbjerg blev det besluttet, at afledningen af tag- og overfladevand fra området skal ske i åbne grøfter og render. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for åben regnvandshåndtering i Arnbjerg samt generelt i Viborg Kommune.

    

   Tillægget har i henhold til spildevandsbekendtgørelsen været offentliggjort i en periode på 8 uger, hvor der har været adgang til at kommentere forslaget. Derudover er forslaget sendt til Naturstyrelsen til orientering.

    

   Oversigtskort fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal, og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Baggrund 

   Med tillægget fastlægges de generelle principper for regnvandshåndtering i åbne grøfter, og tillægget er således gældende for alle områder, der fremadrettet udlægges til "separatkloak med åben regnvandshåndtering". Derudover har tillægget tjent som borgerinddragelse og høring af berørte grundejere i lokalplanområdet Arnbjerg. Enkelte afsnit af tillægget er således kun gældende for dette område. 

     

   Fordebat

   Der er gennemført fordebat for at indhente forslag til særlige fokusområder for åben regnvandshåndtering i Viborg Kommune. Der er modtaget to indlæg, som begge finder det positivt, at Viborg Kommune arbejder for at udbrede åben regnvandshåndtering i kommunen. Der lægges i indlæggene særligt vægt på de miljø-, natur og klimamæssige fordele ved denne form for regnvandshåndtering.

    

   Planforslagets indhold – åben regnvandshåndtering

   Med planforslaget vedtages principper for ejerskab samt ansvar for anlæg, drift og vedligehold af spildevandsanlæg til åben regnvandshåndtering:  

   ·        Åbne grøfter og render på privat grund anlægges og drives af grundejer.

   ·        Energi Viborg Vand anlægger grøfter og øvrige anlæg til åben regnvandshåndtering langs veje og i grønne områder.

   ·        Energi Viborg Vand er ansvarlig for anlæggenes spildevandstekniske funktioner

   ·        Grundejerforeningen for det pågældende område er ansvarlig for drift og vedligehold, så som græsklipning, opsamling af affald osv.

    

   Ansvar for anlæg, drift og vedligehold af bassiner, spildevandsledninger, pumpestationer og øvrige spildevandsanlæg følger principperne i den gældende spildevandsplan og ændres ikke med dette tillæg. Det vil sige at Energi Viborg Vand er ansvarlig herfor.

    

   Servicemål for dimensionering af anlæg til åben regnvandshåndtering fastlægges ligeledes med tillægget.

    

   Planforslaget - Arnbjerg

   Ifølge planforslaget ændres kloakeringsprincippet for området ved Arnbjerg fra planlagt ”separatkloak” til planlagt ”separatkloakeret med åben regnvandshåndtering”.

    

   For at kunne aflede spildevandet fra det nye område planlægges samtidig etableret følgende:

   ·        Grøfter og render til afledning af tag- og overfladevand fra området

   ·        Bassiner til tag- og overfladevand

   ·        Spildevandsledninger til afledning af husspildevand

   ·        Pumpestationer til husspildevand

    

   Berørte ejendomme

   Planforslaget indebærer, at der skal etableres spildevandsledninger, regnvandsbassiner samt åbne grøfter og render. Spildevandsanlæggene etableres i forbindelse med byggemodning af området, og etableres så vidt muligt langs veje og i grønne områder.  

    

   Berørte grundejere er blevet orienteret om planforslaget i høringsperioden.

    

   Offentlig høring

   Der er modtaget et høringssvar til planforslaget med opfordring til, at tillægget suppleres med generelle miljømæssige konsekvenser ved åben regnvandshåndtering sammenlignet med traditionel kloakering. Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvaret fremgår af bilag 3 og 4.    

    

   Forvaltningens vurdering

   Tillægget er nødvendigt for at ændre kloakeringsprincippet i området Arnbjerg og er samtidig det juridiske grundlag for etablering af de planlagte grøfter/render, spildevandsledninger, pumpestationer og bassiner i området.

    

   Derudover er tillægget nødvendigt for at fastlægge de generelle principper for åben regnvandshåndtering i Viborg Kommune, herunder servicemål, ejerskab af anlæg samt ansvar for drift og vedligehold.       

    

   Forvaltningen finder det modtagne høringssvar relevant. Supplerende tekst, vedrørende generelle miljømæssige konsekvenser ved åben regnvandshåndtering, er derfor tilføjet tillæggets afsnit ”Miljømæssige konsekvenser”.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

   at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-10-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

    

   Allan Clifford Christensen var fraværende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 15 Godkendelse af forslag til revideret betalingsvedtægt for spildevandsanlæg for Energi Viborg Vand A/S
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Energi Viborg Vand (EVV) har den 19. august 2015 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets forslag til revideret betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Forslaget til betalingsvedtægt fremgår af bilag 1.

    

   Lovgrundlag m.v.

   Det fremgår af Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven), at spildevandsforsyningsselskabet udarbejder en vedtægt om de nærmere regler for betalingsregler for spildevandsanlæg. Vedtægten skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen. Den godkendte vedtægt skal offentliggøres i lokale medier.

    

   Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at ændre på indholdet i vedtægten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den foreslåede vedtægt. Med en legalitetskontrol kan kommunalbestyrelsen alene påse, om den foreslåede vedtægt er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder bestemmelserne i betalingsloven.

    

   Selskabets ændringer i det reviderede forslag til betalingsvedtægt

   Den gældende betalingsvedtægt for spildevandsanlæg blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i december 2013. 

    

   Begrundelsen for det reviderede forslag er ”Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand”, som trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2015. Med bekendtgørelsen er der indført krav om, at særbidraget fremover skal beregnes som de faktiske ekstraudgifter, der i det enkelte år har været til behandling af særligt forurenet spildevand. Opgørelsen skal udføres hvert år. Samtidig med opkrævning af særbidrag skal der til ejerne af de berørte ejendomme/virksomheder fremsendes oplysninger om blandt andet grænseværdier, opgørelse af forureningsindhold samt opgjorte udgifter og indtægter. Opgørelsen skal ledsages af enhedspriser for afledning af organisk stof, kvælstof, fosfor og eventuelt tungmetaller.

    

   Forslag til revideret betalingsvedtægt er i forhold til den gældende betalingsvedtægt kun ændret i afsnit 3.3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   I følge den nye bekendtgørelse om særbidrag skulle Kommunalbestyrelsen senest den 31. december 2014 godkende en revideret betalingsvedtægt i overensstemmelse med de nye regler. EVV’s bestyrelse godkendte den reviderede vedtægt den 2. december 2014 (bilag 2), hvorefter vedtægten skulle have været sendt til godkendelse ved Kommunalbestyrelsen.

    

   De nye regler trådte i kraft 1. januar 2015, men rent praktisk vil beregning og opkrævning af særbidrag hos de berørte virksomheder først ske primo 2016. De berørte virksomheder har modtaget en foreløbig orientering om de nye regler i december 2014. 

    

   EVV har i forbindelse med revision af betalingsvedtægten foretaget en screening af virksomheder, som kunne forventes at aflede særlig forurenet spildevand. På baggrund af screeningen er der lavet en foreløbig beregning af enhedspriser for de relevante parametre. Ud fra de foreløbige enhedspriser forventes særbidraget for 2015 ikke at afvige væsentligt fra det, der er opkrævet i 2013 og 2014. De endelige priser kan dog først beregnes ved årets udgang, når alle udgifter og indtægter er gjort op.

    

   Forvaltningens vurdering

   Der er forvaltningens vurdering, at det reviderede forslag til betalingsvedtægt overholder lovgivningen, herunder betalingslovens bestemmelser samt bekendtgørelse om særbidrag. På den baggrund vurderer forvaltningen, at forslaget til revideret betalingsvedtægt kan godkendes.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til revideret betalingsvedtægt for spildevandsanlæg godkendes.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-10-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til revideret betalingsvedtægt for spildevandsanlæg godkendes.

    

   Allan Clifford Christensen var fraværende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 16 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Energi Viborg Vand A/S (EVV) har anmodet Byrådet om at træffe en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune. Tillægget vedrører spildevandshåndtering i Arnbjerg samt princip for åben regnvandshåndtering.

    

   Baggrund

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg ønsker EVV at erhverve arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018. EVV ønsker som udgangspunkt at erhverve de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

   ·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  

   ·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   For at disse to betingelser er opfyldt på aftaletidspunktet, har EVV anmodet om, at Byrådet træffer en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014 – 2018.

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

    

   Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.

    

   Forvaltningens vurdering

   Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014 - 2018 kan realiseres.

    

   Alternativ til en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En generel ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler samt mindske antallet af sager, der skal forelægges Byrådet.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 2 Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-10-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 2 Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

   Allan Clifford Christensen var fraværende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 17 Ekstraordinært tilskud til Viborg Produktionsskole (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet har dels bevilget 700.000 kr. i etableringstilskud, ydet et rentefrit lån på 4 mio. kr. samt garanteret for låneoptagelse på 4,5 mio. kr. til etablering af Viborg Produktionsskole på møde 26. februar 2014 og 17. december 2014.
   ”Skolen startede d. 7. april og har pr. 1. juni 2015 indskrevet 60 elever.

    

   Viborg Produktionsskole søger om et ekstraordinært tilskud på 2 mio. kr. i 2015 til renovering og etablering af værksteder jf. myndighedskravene samt 2 ekstra undervisningslokaler til ”Den kombinerede Ungdomsuddannelse”, der startede 1. august 2015.

    

   Baggrunden for ansøgningen er, at de eksisterende industribygninger skal renoveres, således at de kan godkendes af myndighederne til undervisningsbrug og køkkenet, kan godkendes som et produktionskøkken.

    

   Renoveringsomkostningerne har været større end forudsat i det oprindelige budget for etableringen af produktionsskolen.
   Køkkenet i den eksisterende bygning var ved overtagelsen kun godkendt som et serveringskøkken og ikke som et produktionskøkken.
   Myndighedskravene  til ventilation, brandsikring og lys til klasselokaler og værksteder har ligeledes gjort renoveringen dyrere end forventet og ligesom krav om etablering af handicaptoiletter i offentlige bygninger ikke var medtaget.
   Viborg produktionsskole har senest udvidet med tilbud til unge om ”Den kombinerede ungdomsuddannelse”, som passer ind med skolens øvrige aktiviteter. Udvidelsen giver imidlertid behov for etablering af yderligere 2 klasselokaler.

    

   Finansiering

   I forbindelse med det indgående budgetforlig for 2016 – 2019 i Viborg kommune er det aftalt at udgiften på 2,0 mio. kr. i 2015 finansieres af kassebeholdningen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. til kontoen ”Ekstraordinært tilskud til Viborg Produktionsskole” med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at udgiften på 2,0 mio. kr. i 2015 finansieres af kassen.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Niels Dueholm

   Niels Dueholm erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. til kontoen ”Ekstraordinært tilskud til Viborg Produktionsskole” med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at udgiften på 2,0 mio. kr. i 2015 finansieres af kassen.

    

   Venstre og Dansk Folkeparti går ind for, at vi har en produktionsskole i kommunen og ser det derfor nødvendigt med et anlægstilskud for at færdiggøre værkstedsfaciliteter, klasserum og produktionskøkken.

   Venstre og Dansk Folkeparti forventer at ledelsen/bestyrelsen, fremadrettet har styr på økonomien/driften.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

   Nina Hygum, Åse Kubel Høeg, Ib Bjerregaard og Lone Langballe ønsker følgende ført til protokols:

    

   ”Venstre og Dansk Folkeparti går ind for, at vi har en produktionsskole i kommunen og ser det derfor nødvendigt med et anlægstilskud for at færdiggøre værkstedsfaciliteter, klasserum og produktionskøkken.

    

   Venstre og Dansk Folkeparti forventer at ledelsen/bestyrelsen, fremadrettet har styr på økonomien/driften”.

 • 18 Overfaldsalarmsystem på Fynbohus (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Efter ombygningen på Fynbohus i 2013 er antallet af borgere steget fra 16 til 22 faste beboere og to aflastningsbeboere. Udvidelsen har medført, at personalet skal arbejde over større afstande og ikke altid har mulighed for at kalde på hinanden. Denne problematik gør sig særligt gældende i forbindelse med aftenvagter.

    

   Samtidig har Fynbohus modtaget flere udad-reagerende udviklingshæmmede beboere, der har en psykiatrisk diagnose oveni deres udviklingshandicap. Når en beboer har det psykisk dårligt, kan han/hun have svært ved overskue, når en situation udvikler sig uventet. Det medfører ind imellem, at en beboer reagerer fysisk eller verbalt og skal beroliges, tales med eller føres væk fra fællesarealerne.

    

   I aftentimerne er der kun én medarbejder på arbejde i hver af de tre bogrupper på Fynbohus. I hver bogruppe er der otte beboere. Når det er nødvendigt at tilkalde hjælp, er det vigtigt at få den hurtigt.

    

   I dagtimerne kan en medarbejder være alene med op til tre beboere. Her er det også nødvendigt at kunne tilkalde hjælp. 

    

   Derfor ønskes et overfaldsalarmsystem etableret på Fynbohus med henblik på at forbedre sikkerheden for personalet.

    

   Anlægsudgift
   Alarmsystemet opsættes af firmaet Tunstall A/S, der har givet tilbud på etableringen af alarmsystemet på 161.588 kr. eksklusiv moms. Udgiften kommer, efter at anlægsregnskabet i forbindelse med ombygningen på Fynbohus er lukket.

   Derfor foreslås udgiften på 161.588 kr. finansieret af puljen til mindre uforudsete anlægsudgifter, som er afsat under Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område på investeringsoversigten for 2015-2018.”

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

   at investeringen godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 161.588 kr. til kontoen ”Overfaldsalarmsystem på Fynbohus” med rådighedsbeløb i 2015, og

   at udgiften på 161.588 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsudgifter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget”.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-09-2015

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

   at investeringen godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 161.588 kr. til kontoen ”Overfaldsalarmsystem på Fynbohus” med rådighedsbeløb i 2015, og

   at udgiften på 161.588 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsudgifter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 • 19 Uforudsete udgifter i forbindelse med ombygning af Klosterhaven (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 6. januar 2015 ombygning og finansiering af Klosterhaven og Klostertoften (sag.nr.3).

    

   I forbindelse med ombygning på Rehabiliteringscenter Klosterhaven har der vist sig en række alvorlige fejl i bygningen og inventar. Fejl som først blev kendt efter bevillingen var givet og ombygningen var iværksat. Derudover har der vist sig nogle afledte effekter, som har gjort ombygningen dyrere end forventet.

    

   Ejendomme og Energi har oplyst, at det blandt andet drejer sig om følgende:

    

   ·         Fire sprængte vandrør sidste år gav mistanke om at samtlige vandrør er i dårlig forfatning. Den mistanke er nu bekræftet og en udskiftning af rørene under ombygningen vil være en væsentlig billigere løsning og skabe færre gener for beboerne end hvis de udskiftes når skaden er sket.

   ·         I den forbindelse bidrager Ejendomme og Energi med 125.000,- til udskiftningen ved at udskyde andre endnu ikke igangsatte vedligeholdelsesopgaver til næste år.

   ·         I forbindelse med igangsætning af byggearbejdet er der foretaget en miljøscreening af bygningen. I første omgang var bygningen friholdt for mistanke, da brugen af PCB blev forbudt før byggeriet af Klosterhaven – det har senere vist sig, at brugen af PCB stadig var tilladt i kondensatorer i lysstofarmaturer. Derfor blev miljøscreeningen igangsat. PCB er en miljøgift, der i dag er forbudt at bruge og under mistanke for at kunne forårsage en række alvorlige sygdomme og svækkelse af immunsystemet.

   ·         Ud over PCB blev der i samme omgang fundet spor af bly i en del af malingen.

   ·         I forbindelse med ombygningen var det forudsat at en del af det eksisterende byggeri skulle genanvendes. Der har dog vist sig udfordringer i forhold til at genanvende de eksisterende dørpumper samt eksisterende ventilationsarmaturer og solafskærmning. Der er derfor et ønske om at skifte/tilpasse disse i forbindelse med byggeriet fremfor at indbygge dem igen.

    

   Ud over de bygningsmæssige udfordringer har Klosterhaven også haft udgifter til køle/frys containeropbevaring, som reelt burde have været indarbejdet i anlægsregnskabet. Se nedenfor.

    

   De samlede økonomiske udfordringer beløber sig til:

    

   Anslået udgift

   Håndværkerudgifter i forbindelse med miljøsanering

   171.000

   Håndværkerudgifter i forbindelse med rørudskiftning

   248.000

   Udskiftning af eksisterende dørpumper

   215.000

   Udskiftning af eksisterende ventilationsarmaturer

   17.000

   Tilpasning eksisterende solafskærmning

   30.000

   Ekstra rådgivning i forbindelse med
   miljøsanering og rørudskiftning

   25.000

   Afsat ekstra til uforudsete udgifter i forbindelse med

   ovenstående ca. 5 %

   35.000

   Opbevaring og frysecontainer i forbindelse med byggeri                      

    

   200.000

   Ekstraordinært bidrag fra Ejendomme og Energi

   -125.000

   Ekstra omkostninger i alt

   816.000

    

   De uforudsete skader på vandrørene og fundet af miljøgiften PCB har medvirket til at tidsplanen er rykket. Det betyder at arbejdet med ombygning på Klostertoften først kan iværksættes i 2016.

    

   Forvaltningen foreslår derfor at benytte 816.000 kr. fra kontoen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” og overførsel af resterende rådighedsbeløb på 3.184.000 (4.000.000.kr – 816.000.kr.) fra 2015 til 2016. Det er en forudsætning for ombygningen af Klostertoften at resterende rådighedsbeløb overføres til 2016.

    

   Det betyder, at der skal findes besparelser på udgiftsposter i forbindelse med ombygningen på Klostertoften svarende til 816.000 kr.”

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at arbejdet med at udbedre fejl og mangler i bygningen igangsættes,

    

   at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på i alt 816.000. kr. til kontoen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” til finansiering af uforudsete udgifter på Rehabiliteringscenter Klosterhaven med rådighedsbeløb i 2015.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at arbejdet med at udbedre fejl og mangler i bygningen igangsættes,

    

   at der gives en  anlægsudgiftsbevilling på i alt 816.000. kr. til kontoen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” til finansiering af uforudsete udgifter på Rehabiliteringscenter Klosterhaven med rådighedsbeløb i 2015.

  • Forvaltningens bemærkninger

   I Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling til Byrådet er der ikke anvist finansiering af bevillingen. Forvaltningen foreslår at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller følgende:

    

   at udgiften på 816.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsmarkedsudvalget.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,

    

   at udgiften på 816.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet.

 • 20 Hjertestartere i Sundhed & Omsorg (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede på deres møde den 1. september 2015 (sag nr.4) omkring anskaffelse af hjertestartere på alle plejecentrene i Viborg. I den forbindelse besluttede Udvalget bl.a., at der skal anskaffes hjertestartere ved indgangspartiet udenfor ved alle kommunens plejecentre. Udvalget lagde i deres beslutning vægt på den store geografi i kommunen, og at der af hensyn til beboere, pårørende, personale og lokalsamfundet skal etableres hjertestartere.

    

   Endvidere besluttede Udvalget, at der skulle udarbejdes bevillingssag til mødet i dag.

    

   Som det fremgår af sagen af den 1. september 2015, har forvaltningen haft kontakt til Beredskabet i forhold til indkøb, vedligehold samt registrering og vedligehold af hjertestarterene. Der mangler i alt 13 hjertestartere, da tre af plejecentrene i dag allerede har en hjertestarter installeret, jf. sagen af 1. september 2015.

    

   Beredskabet har bekræftet, at når hjertestarterne skal placeres udendørs, er det nødvendigt med varmeskab i forhold til dels funktionsevnen dels garanti fra producenterne. Dette skyldes at hjertestarterne vil blive udsat for alt slags vejr, herunder hård frost, som kan påvirke deres elektroder og dermed funktionsevne. Indkøb af varmeskabe er der taget højde for i nedenstående overslag.

    

   De tre eksisterende hjertestartere, er placeret på en sådan måde i vindfang, at de er tilgængelige hele døgnet uden tilkald af personale. En flytning af disse er derfor ikke nødvendigt.

    

   Forvaltningen har i samarbejde med Beredskabet undersøgt nærmere i forhold til indkøb og opsætning. Der er udarbejdet følgende prisoverslag:

    

   Beløbene i nedenstående skema er angivet ekskl. moms.

   Ældre- og Sundhedsudvalgets område

   Anslået anlægsudgift

    

   13 stk. Powerheart AED G5 semi-automatic med Premium-bæretaske til Powerheart G5.

   13 stk. Opvarmet stålskab uden lås - til opbevaring af AED/Hjertestarter

   260.000

   Montering og opsætning af 13 hjertestarter i forbindelse med levering

    

   50.000

   I alt

   310.000

    

   Årlige driftsudgifter

   I forhold til den enkelte hjertestarter vil der være årlige driftsudgifter på ca. 1.400 kr. Denne udgift omfatter årlig service og drift af den enkelte hjertestarter, herunder forbrugsvarer efter anvendelse, nye elektroder, batterier og Readykit. Derudover sikrer Beredskabet at hjertestarterne serviceres efter brug og leveres tilbage til deres placering. Denne årlige driftsudgift pr. hjertestarter vil skulle finansieres af det enkelte plejecenter.

    

   Finansiering

   På investeringsoversigten for 2015-2018 er der i 2015 afsat en pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter. Der resterer 343.000 kr. i denne pulje. Det forslås derfor, at anlægsudgiften på 310.000 kr. finansieres af denne pulje.

    

   Der vil efterfølgende være 33.000 kr. tilbage i denne pulje.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd forslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringen godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på i alt 310.000 kr. til kontoen ”Anskaffelse og opsætning af hjertestartere på plejecentrene”, og

    

   at udgiften på 310.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter” under Ældre- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringen godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på i alt 310.000 kr. til kontoen ”Anskaffelse og opsætning af hjertestartere på plejecentrene”, og

    

   at udgiften på 310.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter” under Ældre- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsmarkedsudvalget.

 • 21 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-10-2015

   Intet.

 • 22 EjendomssagLukket sag
 • 23 EjendomssagLukket sag