Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 17-09-2014

Referat

 • 1 Revisionsberetning nr. 3 og 4 vedrørende revisionen af regnskabet for 2013
  • Sagsfremstilling

   Revisionsberetning nr. 3

   PricewaterhouseCoopers (PwC) har i april 2014 fremsendt revisionsberetning nr. 3 om den løbende revision for 2013 udført indtil marts 2014 (Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2013), jf. bilag nr. 1.

    

   Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer.

    

   Af beretningens afsnit 3 fremgår de formelle revisionsbemærkninger, som er anført således:

    

   ”Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.”

    

   Der er således ikke revisionsbemærkninger i beretningen, som Byrådet efterfølgende skal svare på.

    

   Af bilag nr. 6 fremgår Forvaltningens kommentarer til de områder, hvor revisionen i sin konklusion på revisionen af de enkelte områder har anført bemærkninger.  

    

   Revisionsberetning nr. 4

   Byrådet godkendte på sit møde den 21. maj 2014 (sag nr. 2) Viborg Kommunes regnskab for 2013 til afgivelse til revisionen. Regnskabet fremgik på mødet af bilag nr. 1.

    

   PwC har den 15. august 2014 fremsendt revisionsberetning nr. 4 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2013, jf. bilag nr. 2 og 3.

    

   Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer, jf. bilag 4.

    

   Af beretningens afsnit 1.2 fremgår de formelle revisionsbemærkninger, som Byrådet efterfølgende skal svare på overfor tilsynsmyndigheden. Revisionsbemærkningerne vedrører sagsgennemgangen på henholdsvis det specialiserede voksenområde og det specialiserede børn- og unge område. Der henvises til afsnit 1.2 i revisionsberetningen og afsnit 3.1 i bilagene til revisionsberetningen, jf. bilag nr. 2 og 3.

    

   Af bilag nr. 5 fremgår Forvaltningens notat vedrørende opfølgning på revisionsbemærkningerne. Notatet fremsendes sammen med revisionsberetningen til tilsynsmyndigheden, som besvarelse på revisionsbemærkningerne.   

    

   Af bilag nr. 6 fremgår Forvaltningens kommentarer til de områder, hvor revisionen i deres konklusion på revisionen af de enkelte områder har anført bemærkninger.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at revisionsberetning nr. 3 vedrørende den løbende revision for 2013 udført indtil marts 2013 tages til efterretning,

    

   at revisionsberetning nr. 4 vedrørende årsregnskabet for 2013 tages til efterretning,

    

   at notatet jf. bilag 5 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningerne, og

    

   at regnskabet for 2013 hermed godkendes endeligt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 2 Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation pr. 31. juli 2014
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2014 pr. 31. juli 2014 – der beskrives nærmere i bilag nr. 1 - kan danne grundlag for en gennemgang på mødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31.

   juli 2014.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Sagen blev drøftet.

 • 3 Status over eksterne midler fra puljer og fonde, 2013 (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Midler fra offentlige puljer og fonde udgør en del af Viborg Kommunes finansiering af anlæg og nye udviklingstiltag. I 2009 blev der vedtaget en organisering af fundraising-arbejdet i forhold til systematisk at sikre flest mulige eksterne indtægter til Viborg Kommunes projekter. Viborg Kommune arbejder på den baggrund med at opnå en systematisk og kvalificeret screening af mulighederne for fondsfinansiering til ethvert udviklings- og anlægsprojekt.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 11. juni 2014 (sag nr. 6), at Økonomi- og Erhvervsudvalget fremover gives en årlig rapportering af det samlede økonomiske resultat af eksterne midler fra fonde og puljer tilført Kommunen.

    

   Opgørelsen af det samlede økonomiske resultat for et år bygger på en status over eksterne midler bogført i økonomisystemet, opgørelse over tilsagn om medfinansiering af kommunale projekter samt opgørelse over eksterne midler til projekter uden for det kommunale system, hvor Kommunens medfinansiering har været afgørende for projektets gennemførelse. Status kan ses i bilag nr. 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen om status for fundraising i Viborg Kommune i 2013 til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 4 Status på frikommuneforsøget (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune blev i 2011 udpeget som en af ni frikommuner. Frem til 1. november 2012 havde frikommunerne mulighed for i fire runder at indsende forslag til konkrete frikommuneforsøg til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Byrådet i Viborg Kommune ansøgte om at gennemføre i alt 37 frikommuneforsøg og fik tilladelse til at gennemføre de 23.

    

   Som en del af frikommuneordningen har frikommunerne mulighed for at kopiere hinandens frikommuneforsøg. Fra 1. januar 2014 har det ikke været muligt at ansøge om nye kopiforsøg. Viborg Kommune gennemfører i alt ca. 35 kopiforsøg.

    

   Det er tidligere meldt ud, at frikommuneordningen løber frem til udgangen af 2016, hvorefter de i alt ca. 300 frikommuneforsøg skal evalueres. I den kommende folketingssamling fremsætter regeringen imidlertid forslag til lov om forlængelse af forsøgsperioden frem til 1. juli 2017. Forsøgene skal fortsat evalueres primo 2016, men frikommunerne får mulighed for at fortsætte med lovende forsøg frem til, at Folketinget modtager evalueringerne og evt. gennemfører generelle lovændringer.

    

   Viborg Kommune gennemfører selv evalueringen af de op til 58 egne forsøg og kopiforsøg. Samtidig har regeringen og KL bedt Rambøll og BDO gennemføre en overordnet evaluering af frikommuneordningen. Første del af evalueringen vil blive gennemført i efteråret 2014 og have fokus på rammerne for frikommuneordningen og de processer, som har genereret forsøgsforslagene. Slutevalueringen vil have fokus på resultaterne af de enkelte forsøg og af frikommuneordningen samlet set.

    

   I Viborg Kommune er der for frikommuneordningen valgt en decentral model, hvor forsøgsansvarlige i forvaltningerne sikrer forsøgenes fremdrift og løbende orienterer de politiske fagudvalg om status på implementeringen. Det er dog fortsat Byrådet, som har haft ansvaret for at indsende ansøgningerne til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og som fremadrettet vil have det overordnede ansvar for evt. afslutning af påbegyndte forsøg og for evalueringen af enkeltforsøgene.

    

   En oversigt over Viborg Kommunes frikommuneforsøg i form af den lovpligtige frikommunevedtægt fremgår af bilag nr. 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

   I evalueringen indgår belysning af følgende spørgsmål:

    

   Hvor mange køber tilkøbsydelser på fritvalgsområdet?

   Hvor mange borgere er blevet flyttet på de forskellige typer af tilbud?

 • 5 Karup Lufthavn - ansøgning om kapitaltilskud
  • Sagsfremstilling

   Karup Lufthavn ejes af følgende kommuner igennem et andelsselskab med begrænset ansvar (Karup Lufthavn a.m.b.a.): Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.

    

   Som følge af fald i passagerantallet besluttede ejerkredsen bag Karup Lufthavn i 2012 at yde kapitaludvidelse til Karup Lufthavn på i alt 10 mio. kr. De 5 mio. kr. blev udbetalt i 2012 og herudover blev der stillet en garanti om yderligere 5. mio. kr. En passagerstatstik kan ses som bilag nr. 1.

    

   Den 25. juni 2014 var ejerkredsens Økonomiudvalg inviteret til møde i Karup Lufthavn. Baggrunden for dette møde var Lufthavnens fremtidige økonomi set i lyset af faldende passagertal og den deraf afledte virkning på lufthavnens økonomi.

    

   Der blev på mødet redegjort for, at lufthavnens fremtidige drift er afhængig af, at ejerkredsen er villig til at finansiere yderligere. På denne baggrund anmoder bestyrelsen for Karup Lufthavn om ejerkredsens tilkendegivelse af, hvorvidt man vil være indstillet på at finansiere driftsunderskuddet i 2016 og i 2017 indenfor en årlig ramme på op til 6 mio.kr. Brevet fra Karup Lufthavn til ejerkredsen kan ses som bilag nr. 2.

    

   Lufthavnen fremfører, at alternativet til en manglende finansiering vil være, at bestyrelsen må træffe de nødvendige beslutninger omkring en kontrolleret nedlukning.

    

   Det blev på baggrund af mødet den 25. juni 2014 besluttet, at der i hver kommune behandles en sag om kapitaltilskud på samlet 12 mio. kr. til Karup Lufthavn fra ejerkredsen.

    

   Udgangspunktet for fordeling af kapitaltilskuddet er den model, der blev anvendt i forbindelse med kapitaludvidelsen fra ejerkredsen i 2012. Modellen tager udgangspunkt i kommunernes ejerandele i Karup Lufthavn. Dog er der den korrektion, at Herning og Viborg kommuner betaler en lige stor andel af de 12 mio. kr. Denne korrektion betyder, at Viborg og Herning kommuner hver betaler 20,3 pct. og den samlede fordeling mellem kommunerne bliver således:

    

   Andelshavere

   Ejerandel

   Beløb i kr.

   Alternativ

   Den samlede fordeling af de 12 mio. kr.

   udregningspct.

   Herning

   27,98

   3.357.600

   20,275

   2.433.000

   Holstebro

   18,56

   2.227.200

   18,56

   2.227.200

   Ikast – Brande

   9,32

   1.118.400

   9,32

   1.118.400

   Lemvig

   3,67

   440.400

   3,67

   440.400

   Ringkøbing – Skjern

   7,32

   878.400

   7,32

   878.400

   Silkeborg

   7

   840.000

   7

   840.000

   Skive

   8

   960.000

   8

   960.000

   Struer

   5,58

   669.600

   5,58

   669.600

   Viborg

   12,57

   1.508.400

   20,275

   2.433.000

   I alt

   100

   12.000.000

   100

   12.000.000

    

   Bestyrelsen har tilkendegivet, at den sammen med lufthavnens ledelse vil gøre, hvad der er muligt for at begrænse underskuddet og ligeledes arbejde aktivt på at tiltrække nye ruter. Der vil fra Lufthavnens side derfor blive arbejdet med bl.a. følgende områder: 

   • Sikre yderligere konkurrence til lufthavnen
   • Arbejde på flere flyvninger til og fra Karup Lufthavn
   • I dag kan en passager fra Karup Lufthavn ikke checke sin bagage ind helt til slut-destinationen, idet Norwegian Airshuttle ikke har en sådan aftale med de øvrige flyselskaber. Der arbejdes intensivt på en løsning af denne udfordring. 

   Herudover vil kommunerne arbejde på at inddrage relevante virksomheder i området med henblik på at sikre yderligere konkurrence til området.

    

   En forudsætning for et kapitalindskud fra kommunerne er, at Karup Lufthavn ultimo 2015 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status af Karup Lufthavns økonomi med henblik på afklaring og beslutning om den eventulle videre drift af Karup Lufthavn.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune bakker op om Karup Lufthavn og den nødvendige kapitaludvidelse på i alt 12.000.000 kr. til Karup Lufthavn, hvoraf 6.000.000 kr. skal udbetales til lufthavnen efter anmodning i 2016, mens de resterende 6.000.000 kr. stilles som garanti i forhold til et eventuelt senere behov i 2017,

    

   at en forudsætning for et kapitalindskud fra kommunerne er, at Karup Lufthavn ultimo 2015 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status af Karup Lufthavns økonomi med henblik på afklaring og beslutning om den eventulle videre drift af Lufthavnen,

    

   at bevillingen godkendes under forudsætning af, at alle ejerkommuner godkender kapitaludvidelsen for 2016 og 2017, og

    

   at finansieringen af Viborg Kommunes udgifter på 2.433.000 kr. i både 2016 og 2017 drøftes i forbindelse med de politiske forhandlinger om budget 2015-2018.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

   at Viborg Kommune bakker op om Karup Lufthavn og den nødvendige kapitaludvidelse på i alt

   12.000.000 kr. til Karup Lufthavn, hvoraf 6.000.000 kr. skal udbetales til lufthavnen efter anmodning i 2016, mens de resterende 6.000.000 kr. stilles som garanti i forhold til et eventuelt senere behov i 2017,

   at en forudsætning for et kapitalindskud fra kommunerne er, at Karup Lufthavn ultimo 2015 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status af Karup Lufthavns økonomi med henblik på afklaring og beslutning om den eventulle videre drift af Lufthavnen,

   at bevillingen godkendes under forudsætning af, at alle ejerkommuner godkender kapitaludvidelsen for 2016 og 2017,

   at finansieringen af Viborg Kommunes udgifter på 1.217.000 kr. i 2016 og 1.216.000 kr. i 2017 fremsættes som ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2015-2018, jf. budgetforliget, og

    

   at det forudsættes, at der ultimo 2015 foreligger en samlet strategi for udviklingen af Karup Lufthavn.

 • 6 Igangsætning af planlægning for nyt boligområde ved Hald Ege
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 - ”Kommuneplan 2013 - 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag”), at et nyt boligområde i Hald Ege (se bilag nr. 1 - ansøgning) skulle medtages i det videre arbejde under forudsætning af, at ansøger afklarede med Naturstyrelsen, om en adgangsvej var mulig gennem fredskov ved Egeskovvej. Afklaring af adgangsforholdene forelå ikke, da Kommuneplan 2013 - 2025 skulle endeligt vedtages, hvorfor området ikke kom med i det videre arbejde med kommuneplanforslaget.

    

   Det foreslåede boligområde udgør et samlet areal på knap 11 ha og forventes at kunne rumme ca. 100-150 boliger (blandet åben/lav og tæt/lav bebyggelse) (se bilag nr. 2 – oversigtskort). Området kan ikke vejbetjenes fra Hald Ege-siden (Teglgårdsvej), idet trafikbelastningen i forvejen er høj og ikke bør øges yderligere.

    

   Efter vedtagelsen af Kommuneplan 2013 – 2025 har ansøger arbejdet videre med at finde en afklaring på adgangsforholdene til området. De har fundet frem til en mulig vejadgang ved forlængelse af Koldingvej forbi virksomheden Nonbo Auto og Traktorværksted ApS og over Kolbækken (se bilag nr. 3 – forslag til vejadgang).

    

   Vejdirektoratet har den 19. december 2013 tilkendegivet, at Koldingvej kan forlænges, så den er parallel med Vejlevej et kort stykke, såfremt det sker udenfor byggelinjen langs Vejlevej. Der vil kunne nedlægges 2-4 overkørsler til Vejlevej, og et par eksisterende ejendomme vil få adgang til den nye vej.

    

   Beslutning i Teknisk Udvalg

   Teknisk Udvalg har på møde d. 13. august 2014 (lukket sag nr. 26) besluttet, at der skal arbejdes videre med denne adgangsvej til det ønskede nye boligområde samt, at Teknisk Udvalg - under forudsætning af, at der vedtages en lokalplan for området - vil indstille til Byrådet, at der eksproprieres det fornødne areal til adgangsvejen.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

   Det er Forvaltningens vurdering, at et nyt boligområde med 100-150 boliger og ny adgangsvej er et større bygge- og anlægsprojekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Den nye vejadgang skal føres gennem et område, der er udlagt til boligformål hhv. område, der ikke er planlagt. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Området anvendes landbrugsmæssigt og er ikke udlagt til boligformål i Kommuneplan 2013 – 2025. Projektforslaget er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.

    

   Planlægningsmæssige konsekvenser

   Ved udlæg af yderligere boligområde øges kommunens rummelighed til boliger. Konsekvensen kan være, at der skal reduceres i arealudlæg i kommuneplanens rammer i et andet område i Viborg Kommune.

    

   Planlægningsmæssigt vil området ikke have en funktionel sammenhæng med hverken Hald Ege eller Viborg by.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Forvaltningen vurderer, at det kan pålægges udstykkeren at betale erstatningen til grundejeren, der skal eksproprieres fra. Det bemærkes i den forbindelse, at Forvaltningen vurderer, at grundejeren ikke kan kræve hele ejendommen overtaget af Kommunen.

    

   Natur og Miljøforhold

   Den nye vej skal krydse Kolbækken, som er et privat vandløb, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. I forslag til Vandplan 2009-2015, så vel som i efterfølgeren Vandområdeplan 2015-2021 er vandløbet målsat med ”god økologisk tilstand”. Vandløbet opfylder i dag målsætningen.

    

   Kolbækken forløber som åbent vandløb fra Hald Ege. Den er rørlagt på en ca. 30 m lang strækning under Vejlevej. Ifølge ansøgningen skal adgangsvejen placeres på vestsiden langs Vejlevej uden for byggelinjen, men tæt på rørindløbet under Vejlevej. I vandplanernes indsatskriterier regnes rørledninger på over 20 m længde som spærringer for faunaen. Det betyder, at rørledningen under Vejlevej er kritisk lang.

    

   En vejbro over bækken kan, af dyrelivet, opfattes som en forøget rørledning/spærring. For at undgå, at den nye vejbro forøger spærringseffekten, bør den placeres længere fra Vejlevej, så vandløbsstrækningen mellem broen og Vejlevej opfattes som åbent vandløb. Alternativt bør broen opføres med plads til en faunapassage.

    

   Ekspropriation

   Forvaltningen vurderer, at den skitserede vejadgang er den eneste mulige, samt at nødvendighedskravet i forbindelse med ekspropriation af vejareal vil være opfyldt.

    

   Fordebat

   Lokalplanlægningen forudsætter et tillæg til kommuneplanens rammer, hvor et område på ca. 11 ha landbrugsjord udlægges til boligformål. Da området ligger uden for kommuneplanens rammeområder, skal Byrådet indkalde idéer og forslag til planarbejdet, før der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, jævnfør planlovens § 23 c.

    

   I bilag nr. 4 er udkast til debatmateriale med en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål.

    

   Debatperioden foreslås fastsat til 4 uger.  Hvis der kommer bemærkninger, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til ovennævnte principper, vil disse blive forelagt udvalget, inden udarbejdelse af planforslagene. Alternativt vil bemærkninger blive forelagt ved godkendelse af planforslaget/-ene.

    

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planerne torsdag den 23. oktober 2014 kl. 17.00 på Hald Ege skole.

    

   Miljøvurdering og VVM

   Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der evt. udarbejdes en miljøvurdering, når planlægningen kan påvirke miljøet. Planforslagene vil blive screenet for miljøpåvirkning.

    

   Planlægningen giver mulighed for infrastrukturprojekter, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse jf. VVM-bekendtgørelsen.

    

   Der vil blive taget stilling til, om det konkrete projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Da der ikke foreligger konkrete projekter, kan der ikke tages stilling til dette, inden planlægningen igangsættes. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedr. VVM.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

   Forudgående offentlighed    ultimo 2014

   Planlægningen opstartes      primo 2015

   Planforslag til vedtagelse     medio 2015

   Endelig vedtagelse              ultimo 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at planlægningen og fordebatten sættes i gang som beskrevet i sagsfremstillingen, og 

   at der afholdes borgermøde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 17.00 på Hald Ege Skole.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 7 Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013 - 2025 for udvidelse af landsbyafgrænsningen af Knudby
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 14. maj 2014 (sag nr. 15) at iværksætte en ændring af landsbyafgrænsningen omkring Knudby, så planlægningen kan rumme det beskrevne multihus m.m. for det ønskede område.

    

   Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 32 med udvidelse af landsbyafgræsningen i Knudby. Forslaget fremgår af bilag nr. 1.

    

   Miljøvurdering

   Da planforslaget kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   Forvaltningen vurderer på baggrund af en screening, at planforslaget vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på kystlandskabet, og at det er omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, se bilag nr. 2.

    

   Miljørapport

   Miljørapporten fokuserer på:

   ·           påvirkningen på kystlandskabet.

    

   Det konkluderes, at en udvidelse af landsbyafgrænsningen, som muliggør byggeri inden for kystnærhedszonen, kan påvirke kystlandskabet negativt.

    

   Det vurderes, at påvirkningen kan reduceres ved at fastsætte en maksimal bygningshøjde.

    

   Miljørapporten skal i høring samtidig med planforslaget.

    

   Planforslagets indhold

   På baggrund af miljørapporten indeholder planforslaget særbestemmelser for det nye rammeområde. Heraf fremgår, at højden på fremtidigt byggeri ikke må overstige 6,5 m samt, at rammeområdet alene må anvendes til forsamlingshus eller lignende.

    

   Sagens videre forløb

   Der foreligger ikke et konkret projekt for nyt forsamlingshus/multihus. Det prospekt, som var vedlagt i bilag til behandlingen den 14. maj 2014 er ikke udtryk for, hvordan det nye forsamlingshus/multihus bliver udformet.

    

   Når der foreligger et konkret projekt, skal der tages stilling til, om projektet kræver en lokalplan eller om det kan realiseres på baggrund af en landzonetilladelse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at forslag til kommuneplantillæg nr. 32 med miljørapport offentliggøres i 8 uger fra den 2. oktober 2014 til den 26. november 2014, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 8 Henvendelse fra Statsforvaltningen i anledning af Viborg Kommunes lovliggørelse af jagt- og fiskeriforretningen JAFI A/S
  • Sagsfremstilling

   Statsforvaltningen har i brev af 20. august 2014 rettet henvendelse til Viborg Kommune i anledning af, at Statsforvaltningen fra byrådsmedlem Søren Gytz Olesen er blevet kontaktet i forbindelse med Byrådets lovliggørelse af jagt- og fiskeriforretningen JAFI A/S på Lundborgvej 2A-2B i Viborg jf. bilag nr. 1.

    

   Statsforvaltningen har anmodet Byrådet om at fremsendes sagsakter samt om at afgive en udtalelse i sagen. Statsforvaltningen har efterfølgende på telefonisk forespørgsel præciseret, at man udelukkende ønsker at modtage kopi af de dagsordener med bilag, som har været undergivet politisk behandling.  

    

   Forvaltningen har udarbejdet udkast til svarbrev til Statsforvaltningen jf. bilag nr. 2.

    

   De i udkastet til svarbrev anførte 2 bilag fremgår af et samlet bilag nr. 3.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det udarbejdede udkast til svarbrev til Statsforvaltningen godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det udarbejdede udkast til svarbrev til Statsforvaltningen godkendes med følgende ændringer:

    

   Første sætning i 3. afsnit ændres til:

   Under henvisning til Statsforvaltningens telefoniske oplysning om, at man ønsker at modtage kopi af de politiske dagsordener med tilhørende bilag fremsendes til brug for Statsforvaltningens behandling af sagen dagsorden med beslutningsreferat fra Byrådets behandling af sagen den 18. juni 2014 (sag nr. 27) med tilhørende bilag (jf. bilag nr. 1), der blandt andet omfatter kopi af tidligere dagsordener med beslutningsreferater fra Teknisk Udvalgs behandlinger af samme sag henholdsvis den 2. april 2012 og 25. juni 2013.

    

   Sidste afsnit ændres til:

   Borgmesterens forslag blev godkendt, idet 20 byrådsmedlemmer (Venstres byrådsgruppe, Konservatives byrådsgruppe og Dansk Folkepartis byrådsgruppe) stemte for indstillingen, mens 11 byrådsmedlemmer (Socialdemokratiets byrådsgruppe, Flemming Gundersen og Søren Gytz Olesen) stemte imod forslaget, ), idet der blev henvist til forvaltningens fremstilling af sagen og KL´s notat., og

    

   at tidligere afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B (musikforretning) medsendes som bilag til Statsforvaltningen. (Afgørelsen kan ses som nyt bilag nr. 4 til denne sag).

 • 9 Ombygning omklædningsrum - Mønsted og Sparkær Skole (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 2. september 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”På Investeringsoversigten for 2014 er der afsat henholdsvis 1.100.000 kr. og 500.000 kr. til ombygning/renovering af omklædningsrummene på Mønsted Skole og Sparkær Skole.

    

   Begge skoler har pt. ikke separate omklædningsrum.

    

   Ejendomme & Energi har udfærdiget tegningsforslag til ombygningerne på de to skoler (bilag 1 og 2).

    

   Ombygningen/renoveringen er udbudt samlet, da Mønsted og Sparkær Skole har fælles skoleleder.

    

   Der har den 19. august 2014 været afholdt offentlig licitation i fagentreprise og på baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:

    

    

   Håndværkerudgifter

   1.686.559

   Uforudsigelige udgifter 5%

   84.441

    

   1.771.000

   Bygherreleverancer:

   38.000

   Omkostninger og diverse:

   Intern rådgiver, licitation, byggetilladelse m.v.

    

   91.000

    

   1.900.000

    

   Licitationsresultatet holder sig således ikke inden for den meddelte anlægsudgiftsbevilling

   på 1.600.000 kr. men der er afsat 300.000 kr. fra driftspuljen ”Energibesparende foranstaltninger” til Mønsted Skole. Herefter er udgifterne dækket ind.

    

   Finansiering

   Forvaltningen bemærker, at anlægsudgifterne kan finansieres, af de rådighedsbeløb som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 på kontiene ”Mønsted Skole – omklædningsrum” og ”Sparkær Skole – omklædningsrum” på i alt 1.600,000 kr. samt af det afsatte beløb på 300.000 kr. fra driftspuljen ”Energibesparende foranstaltninger” til Mønsted Skole.

     

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at ombygningen/renoveringen igangsættes

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.600.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Mønsted og Sparkær Skole – ombygning omklædningsrum”

    

   at anlægsudgiften på 1.600.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 til formålet

     

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med leverandører

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-09-2014

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at ombygningen/renoveringen igangsættes

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.600.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Mønsted og Sparkær Skole – ombygning omklædningsrum”

    

   at anlægsudgiften på 1.600.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 til formålet

     

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med leverandører

  • Forvaltningens bemærkninger

   3. og 4. ”at” bør rettelig være,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.900.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Mønsted og Sparkær Skole - ombygning omklædningsrum”

    

   at anlægsudgiften på 1.900.000 kr. finansieres af de 1.600.000 kr. der er optaget på investeringsoversigten i 2014 til formålet og 300.000 kr. fra driftspuljen ”Energibesparende foranstaltninger”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at licitationsresultatet godkendes,

    

   at ombygningen/renoveringen igangsættes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.900.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Mønsted og Sparkær Skole - ombygning omklædningsrum”,

    

   at anlægsudgiften på 1.900.000 kr. finansieres af de 1.600.000 kr. der er optaget på investeringsoversigten i 2014 til formålet og 300.000 kr. fra driftspuljen ”Energibesparende foranstaltninger”, og

    

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med leverandører.

 • 10 Nedlukning af det fælleskommunale affaldsselskab Deponi.net
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. september 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Det fælleskommunale affaldsselskab Deponi.net har rettet henvendelse til de 6 ejerkommuner om at godkende en nedlukning af selskabet pr. 31. december 2014 (bilag 1).

    

   Selskabets formål er at håndtere deponeringsegnet affald, herunder at etablere og drive deponeringsanlæg. Selskabet kan købe deponeringskapacitet eller indgå aftaler om affaldsdeponering med anlæg, som sikrer en forsvarlig deponering af affaldet.

    

   Baggrunden for at opløse selskabet er en vurdering af Deponi.nets rolle i forhold til den fremtidige deponering af kommunernes affald. Med udgangspunkt i datagrundlaget for statens ressourceplan vurderes der ikke behov for nye deponeringsanlæg i en betydelig årrække fremover. Dermed synes der ikke at være et grundlag for, at Deponi.net kommer til at løse sin primære opgave, at etablere og drive anlæg.

    

   Bestyrelsen har vurderet, at der vil være et rationale ved en ændret og forenklet struktur for håndteringen af deponeringsegnet affald fra ejerkommunerne, hvor kommunerne selv løser opgaven eller indgår i et samarbejde.

    

   Bestyrelsen for Depponi.net godkendte på sit møde den 2. juni 2014 i enighed at nedlukke selskabet pr. 31. december 2014. Det fremgår af selskabets vedtægter, at en opløsning af selskabet kræver mindst 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Håndteringen af deponeringsegnet affald vil efter den 31. december 2014 blive varetaget af Kommunens affaldsafdeling - Revas, der vil vurdere, om der kan være fordele ved at deltage i et samarbejde med andre kommuner eller affaldsselskaber eksempelvis om et fælles udbud.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler,

    

   at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, at Deponi.net opløses, som det er godkendt af selskabets bestyrelse.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-09-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, at Deponi.net opløses, som det er godkendt af selskabets bestyrelse.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 11 Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i Viborg Kommune i oplandet til Limfjorden
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. september 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2016-2021 (anden vandplanperiode). Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport, som miljøministeren skal udarbejde. Klima- og Miljøudvalget er tidligere orienteret om opgaven den 22. maj 2014 (punkt 4).

    

   Viborg Kommune ligger i to hovedvandoplande (Limfjorden og Randers Fjord). Da opgaven med vandløbsindsatser og vandråd er organiseret på hovedvandoplandsniveau, har forvaltningen udarbejdet en dagsorden til politisk vedtagelse for hvert hovedopland. Den 14. august 2014 (punkt 6) har Klima- og Miljøudvalget behandlet et forslag til vandløbsindsatser i oplandet til Randers Fjord.

    

   Aalborg Kommune er udpeget som sekretariatskommune for de 18 kommuner i oplandet til Limfjorden. Sekretariatskommunen skal nedsætte et vandråd samt koordinere og samle forslag til indsatsprogram og bidrag til miljørapport. Sekretariatsopgaven er udført af Limfjordsrådets sekretariat. Sekretariatet har nedsat et vandråd for Limfjordsoplandet og en teknikergruppe med repræsentanter fra oplandskommunerne.

    

   De enkelte kommuner har desuden haft mulighed for at nedsætte lokale arbejdsgrupper. For Viborg Kommune er der via Kommunens Grønne Råd nedsat en lokal arbejdsgruppe.

    

   De statslige rammer for opgaven samt processen med at koordinere samarbejdet mellem kommunerne i oplandet, inddragelsen af Vandrådet og den lokale arbejdsgruppe er beskrevet i bilag 1.

    

   Det endelige forslag til indsatsprogram for hele Limfjordsoplandet 

   Det endelige forslag til program for vandløbsindsatser for perioden 2016-2021 indeholder forslag til indsatser, der vil medføre målopfyldelse for 504 km vandløb, sanering af 53 spærringer og etablering af 2 okkerrensningsanlæg.

    

   Der er foreslået væsentligt flere indsatser, end Naturstyrelsens ramme foreskriver. Det skyldes hovedsageligt, at der i høj grad er anvendt billige, omkostningseffektive virkemidler, og at indsatsen overvejende er planlagt i små og mellemstore vandløb. For store vandløb er der som følge af, at vandplanerne rummer nye kvalitetselementer til bedømmelse af målopfyldelse, en vis faglig usikkerhed i kommunerne om hvilken indsats, der skal til for at sikre målopfyldelse. Desuden er der flere steder uafklarede statslige vådområdeprojekter, der gør det vanskeligt at angive en indsats.

    

   Indsatser i Viborg Kommune

   Kommunalbestyrelsen for Viborg Kommune skal kun godkende den del af indsatsprogrammet, der er foreslået i Viborg Kommune.

    

   Indsatserne er opdelt i indsatser i vandløb og indsatser til sanering af spærringer i vandløb. Forvaltningen har foreslået 17 spærringsindsatser samt vandløbsindsatser for ca. 60 km vandløb til vandløbsprogrammet. Indsatserne er foreslået ud fra Naturstyrelsens rammer for arbejdet og under hensyntagen til teknikergruppens anbefalinger, tilbagemeldinger fra Vandrådet og den lokale arbejdsgruppe og ud fra en forudsætning om, at alle indsatser i 1. vandplanperiode er gennemført.

    

   De foreslåede vandløbsindsatser er udvalgt på baggrund af forvaltningens lokalkendskab og ud fra, at indsatsen skal resultere i målopfyldelse samt anvendelse af de mest omkostningseffektive virkemidler - uden at gå på kompromis med resultatet.

    

   ·           Indsatserne er foreslået i vandløb med gode faldforhold og med fokus på kvalitetselementerne fisk og smådyr.

   ·           Det mest anvendte virkemiddel er udlægning af groft materiale (træ, større sten og grus). I mindre omfang er virkemidlerne "hævning af vandløbsbunden", "genslyngning" og "etablering af træer langs vandløb" anvendt.

   ·           Udlægning af groft materiale vil øge den fysiske variation og skabe skjule- og levesteder for fisk og smådyr.

   ·           Genslyngning er anvendt i enkelte vandløb med kanalagtige forløb for at få mere fysisk variation af bl.a. dybde og strømhastighed.

   ·           Etablering af træer langs vandløb er anvendt i enkelte mindre vandløb som et middel til at reducere grødevækst. Desuden medvirker plantning af træer til at øge den fysiske variation, mindske brinkerosion og holde vandtemperaturen nede.

   ·           I enkelte vandløb, hvor kraftig sandvandring medfører dårlige fysiske forhold, er det foreslået at etablere sandfang.

   ·           Endelig er det foreslået at etablere et okkerrenseanlæg i den øvre del af Aaresvad Å, som er et større tilløb til Karup Å. Såvel Aaresvad Å som Karup Å er okkerbelastet.

    

   En oversigt over de enkelte indsatser fremgår af bilag 2, mens den nærmere placering af vandløbsstrækninger og spærringer fremgår af bilag 3. Afgrænsningen af de enkelte spærringer og vandløbsstrækninger, der kan vælges, er fastlagt af Naturstyrelsen.

    

   Forslag til supplerende indsatser til gennemførelse i anden planperiode
   Ud over at foreslå indsatser inden for indsatsprogrammets økonomiske ramme for det enkelte hovedvandopland er det endvidere muligt at foreslå yderligere indsatser til gennemførelse i anden planperiode. Sådanne forslag til yderligere indsatser vil indgå i regeringens overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for vandløbsindsatsen. Den endelige vandløbsindsats fastlægges, når den samlede indsats på alle områder for anden planperiode kendes ultimo 2014.


   Forslag til supplerende indsatser fremgår af bilag 4. Den nærmere placering af vandløbs-strækninger og spærringer af forslag til supplerende indsatser fremgår af bilag 5.

    

   Økonomi 

   Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at Viborg Kommune som i 1. planperiode skal søge staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.

    

   Bidrag til miljørapport (SMV) 

   Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Naturstyrelsen skal udarbejde. Sekretariatet har udarbejdet et procesnotat om arbejdet med at få udarbejdet forslag til vandløbsindsatser i Limfjordsoplandet. Notatet indeholder bidrag til miljørapport for hovedoplandet. Udkastet har været forelagt oplandskommunerne. Som anbefalet af Naturstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget. Procesnotatet inkl. bidraget til miljørapport fremgår af bilag 6.

    

   Berørte arealer og matrikler 

   Det har ikke indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere. Baggrunden er, at de foreslåede indsatser er angivet på et overordnet niveau, hvor den nærmere indsats, herunder hvilke lodsejere der vil blive berørt, ikke er afklaret, og samtidig har tidshorisonten for kommunernes arbejde været kort.

    

   Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af omfanget af potentielle negative effekter, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.

    

   De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, således at evt. negative effekter begrænses mindst muligt. Som udgangspunkt vil lodsejere, der afgiver jord i forbindelse med implementering af vandplanens indsatser, og som kan dokumentere tab og gener, kunne opnå kompensation efter gældende regler.

    

   Vandrådets arbejde 

   Vandrådet har været en vigtig sparringspartner for Kommunerne i beslutningsprocessen om, hvor indsatser skulle placeres og hvilken kombination af virkemidler, der skulle anvendes for at give den mest miljø- og omkostningseffektive løsning. Referater fra vandrådets møder kan ses på Limfjordsrådets hjemmeside.

   For Vandråd Limfjorden er der afholdt fire møder, og et femte møde er planlagt til 22. september 2014. Ved det sidste møde diskuteres de enkelte kommuners politisk vedtagne forslag til indsatsprogram forud for fremsendelse af forslaget til Naturstyrelsen.

    

   Ved det seneste vandrådsmøde den 25. juni 2014 har Vandrådet behandlet kommunernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger. Vandrådets foreløbige anbefalinger fremgår af bilag 1.

    

   Forvaltningens vurdering af de foreslåede indsatser 

   Forvaltningen vurderer, at der med de foreslåede vandløbsindsatser kan opnås målopfyldelse for de berørte vandløbsstrækninger.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at udlægning af groft materiale er et godt og omkostningseffektivt virkemiddel, som dog kan medføre en lille / lokal vandstandsstigning. På det foreliggende grundlag er det forvaltningens vurdering, at de foreslåede indsatser ikke vil medføre væsentlige gener for afvandingen af landbrugsarealer. Spørgsmålet afklares endeligt i forbindelse med forundersøgelse og projektering af de enkelte indsatser.

    

   Hævning af vandløbsbunden er foreslået i Trevad Møllebæk, som er et okkerbelastet sidetilløb til Karup Å, hvor forvaltningen vurderer, at okkerrenseanlæg ikke er en egnet løsning til at mindske okkergenerne. Hævning af vandløbsbunden må forventes at havekonsekvenser fra afvandingen af omkringliggende landbrugsarealer. Som nævnt vil lodsejere, der afgiver jord i forbindelse med implementering af vandplanens indsatser, og som kan dokumentere tab og gener, som udgangspunkt kunne opnå kompensation efter gældende regler. Spørgsmålet om de afvandingsmæssige konsekvenser og kompensation afklares endeligt i forbindelse med forundersøgelse og projektering.

    

   I udvælgelsen af spærringer har der været fokus på at sikre fiskepassage til de længste vandløbs-strækninger oven for spærringerne. En særlig indsats er foreslået ved Skinderup Bæk, som er et tilløb til Simested Å. Ved bækken ligger Skinderup Mølle Dambrug. Dambruget er etableret i selve vandløbet, så der er registeret 12 spærringer over en vandløbsstrækning på ca. 1,5 km. Det er foreslået at sanere samtlige spærringer i vandløbet, så der genskabes et fint vandløb med fri passage og god vandløbskvalitet fra udspring til udløb.

    

   Forslag til supplerende indsatser uden for indsatsprogrammet

   Hævning af vandløbsbunden er foreslået i Rabis Bæk. Virkemidlet skal imidlertid alene anvendes i Høgild Mosegrøft, som er et lille okkerbelastet sidetilløb til Rabis Bæk, hvor forvaltningen vurderer, at okkerrenseanlæg ikke er en egnet løsning til at mindske okkergenerne. Hævning af vandløbsbunden må forventes at havekonsekvenser fra afvandingen af omkringliggende landbrugsarealer. Som nævnt vil lodsejere, der afgiver jord i forbindelse med implementering af vandplanens indsatser, og som kan dokumentere tab og gener, som udgangspunkt kunne opnå kompensation efter gældende regler. Spørgsmålet afklares endeligt i forbindelse med forundersøgelse og projektering.

    

   Det er foreslået at fjerne to rørlægninger i Hessellund Bæk, som er et okkerbelastet sidetilløb til Karup Å. Forvaltningen vurderer, at fjernelse af de to rørlægninger ikke i sig selv i vil medføre målopfyldelse på grund af okkerbelastningen. Naturstyrelsen har imidlertid endnu ikke undersøgt vandløbet nærmere, og det er derfor ikke muligt i Naturstyrelsens indberetningssystem at foreslå vandløbsindsatser i Hessellund Bæk. Det er forvaltningens vurdering, at hævning af vandløbsbunden opstrøms Hessellundvej vil mindske okkergenerne, så vandløbets målsætning vil blive opfyldt. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at en hævning af vandløbsbunden ikke vil medføre væsentlige gener for områdets arealanvendelse.

    

   Forvaltningen er endvidere i processen blevet opmærksom på, at der er behov for et kvalitetstjek af Naturstyrelsens registreringer af spærringer i Viborg Kommune. Forvaltningen vil derfor gennemgå de registrerede spærringer med henblik på fastslå, om der er en spærring eller ej. Resultatet vil indgå i bemærkningerne til Naturstyrelsen ved fremsendelsen af forslaget til indsatsprogram. 

    

   Forvaltningen finder ikke, at der er med de foreslåede indsatser i Viborg Kommune er indvirkninger på miljøet, der afviger fra den generelle beskrivelse i bidraget til miljørapport.

    

   Ved Klima- og Miljøudvalgets behandling af forslag til vandløbsindsatser i oplandet til Randers Fjord den 14. august 2014 besluttede udvalget, at der i virkemiddelkataloget indarbejdes mulighed for øget vandløbsvedligeholdelse. Da der er tale om et generelt virkemiddelkatalog har forvaltningen indstillet, at en tilsvarende beslutning træffes for forslag til vandløbsindsatser i oplandet til Limfjorden.

    

   Den videre proces 

   Efter politisk behandling i kommunerne og efter vandrådsmødet den 22. september sender sekretariatet senest den 7. oktober 2014 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram, bidrag til miljøvurdering samt vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. evt. mindretalsudtalelser og forbehold.

    

   Med eventuelt fornødne justeringer indarbejder Naturstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring. Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2015, således at de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2016-2021.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommunes del af forslaget til indsatsprogram godkendes

    

   at Viborg Kommune finder, at der i virkemiddelkataloget indarbejdes mulighed for øget vandløbsvedligeholdelse

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-09-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Klima- og Miljøudvalget besluttede at udsende pressemeddelelse efter Byrådsmødet.

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommunes del af forslaget til indsatsprogram godkendes, og

    

   at Viborg Kommune foreslår, at der i virkemiddelkataloget indarbejdes mulighed for øget vandløbsvedligeholdelse

    

   Flemming Gundersen kan ikke medvirke til andet ”at” i beslutningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 12 Ombygning af køkken på Viborg Krisecenter - Bevillingssag
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Viborg Krisecenter havde den 12. marts 2014 besøg af Fødevarekontrollen.

    

   Fødevarekontrollen havde anmærkninger i forhold til loftet over tilvirkningsområdet af fødevarer. Der er troldtekt loft over køkkenbordet, som fødevarekontrollen vurderede, kunne støve og smuldre over fødevarerne. Desuden er der ikke monteret dobbeltvask i køkkenet. Afslutningsvis var der en anmærkning i forhold til vindueskarmen. Puds og maling skallede af og kunne derfor komme i berøring med maden.

    

   For at efterkomme fødevarekontrollens bygningsmæssige krav til køkkenet, har Viborg Krisecenter haft kontakt til Teknik & Miljø som igangsatte følgende bygningsmæssige ændringer:

    

   1.  Etablering af nyt hygiejneloft som kan rengøres

   2.  Montering af ny bordplade med dobbeltvask og armatur samt ændring af skabsstørrelsen under vasken

   3.  Flytning af køkkenelementer samt komfur

    

   Finansiering

   De bygningsmæssige ændringer i køkkenet på Viborg Krisecenter foreslås finansieret ved en bevilling på 85.000 kr. fra puljen til mindre uforudsete anlægsudgifter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

   De forventede udgifter til ombygningen er som følger:

    

    

   Udgiftspost

    

   Ca. udgift ekskl. moms

    

   Tømrerarbejde

    

   68.000 kr.

    

   Projekteringsudgifter

    

   9.000 kr.

    

   Diverse uforudsete udgifter

    

   8.000 kr.

    

   Samlet forventet udgift

    

   85.000 kr.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsbevilling på 85.000 kr. til kontoen ”Viborg Krisecenter - ombygning af køkken” med rådighedsbeløb i 2014

    

   at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat til puljen til mindre uforudsete anlægsudgifter under Social- og

   Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2014

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsbevilling på 85.000 kr. til kontoen ”Viborg Krisecenter - ombygning af køkken”

   med rådighedsbeløb i 2014

    

   at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat til puljen til mindre uforudsete

   anlægsudgifter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 • 13 Ansøgning om tilsagn til opførelse af 12 almene boliger i bofællesskab med serviceareal på Asmild Toft, Viborg (Skema A)
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Historik

   Byrådet traf på mødet den 4. september 2013 (sag nr. 26) beslutning om at meddele en projekteringsbevilling til opførelse af et bofællesskab uden døgndækning samt at give en anlægsudgiftsbevilling på 2,4 mio. kr. Der er efterfølgende indgået aftale med BDO Kommunernes Revision som bygherrerådgiver og Søren Andersen Arkitekter A/S som totalrådgiver.

    

   Social- og arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 18. juni 2014 (sag nr. 1), at der afsættes i alt 17.500.000 kr. i budgetterne for 2014 - 2016 til et bofællesskab uden døgndækning.

     

   Skema A og anskaffelsessum

   Ved ansøgning af 21. august 2014 anmoder BDO på vegne af Job & Velfærd om tilsagn (skema A) til at opføre 12 ældreboliger på Asmild Toft, Viborg til en anslået anskaffelsessum på 17.394.000 kr., som holder sig under det tilladte rammebeløb. Endelig godkendelse gives efter afholdt licitation (skema B).

    

   Anslået anskaffelsessum

   17.394.000 kr.

   Maksimalt rammebeløb

   17.566.000 kr.

   Anslået anskaffelsessum pr. m²

   22.300 kr.

   Maksimalt rammebeløb pr. m²

   22.520 kr.

    

   Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet, BOSSINF (bilag nr. 1).

    

   Projektbeskrivelse

   Boligerne opføres som almene ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvortil der desuden opføres et serviceareal, jf. almenboliglovens § 115, stk. 2 og § 140 stk. 1. Boligerne etableres som individuelt bofællesskab efter almenboliglovens § 5, stk. 3.

    

   Projektet er omfattet af lokalplan 218 (”For et nyt boligområde II i Spangsdal”) delområde III, som anfører at området kan anvendes til institutioner og kan udstykkes som storparceller på min. 7.000 m². Der er meddelt dispensation fra denne bestemmelse til et grundareal på 4.500 m².

    

   Projektet opføres som tæt/lavt byggeri i 3 enheder med hver 4 boliger samt en selvstændig bygning med fælleshus og serviceareal. Boligerne bliver 55 m² og fælleslokalet bliver 120 m², i alt 780 m² samt 50 m² serviceareal. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.

    

   For at understøtte visionen om et fremtidssikret byggeri tilstræber bygherreren, at byggeriet skal opfylde kravet til bygningsklasse 2020, jf. bygningsreglement 2010.

    

   Projektet er omfattet af nøgletalsbekendtgørelsen, som medfører, at alle rådgivere og entreprenører skal evalueres af en ekstern evaluator.

    

   Støttetilsagn

   Når Byrådet, på baggrund af økonomien i skema A, har meddelt tilsagn, kan der opnås statsstøtte til byggeriet, og projektet vil blive detailprojekteret med henblik på udsendelse af bygge- og anlægsarbejderne i udbud.

    

   Projektet udbydes i offentlig licitation i fagentreprise i henhold til udbudspolitikken som Byrådet godkendte på mødet den 21. maj 2014 (sag nr. 5). Der vil som følge af udbudspolitikken blive stillet krav om, at 10 % af virksomhedens ansatte skal være personer i erhvervsuddannelsespraktik.

     

   Bygherren skal i de følgende projekteringsfaser have en dialog med Forvaltningen inden godkendelse af skema B, og byggeriet skal opfylde Kommunens ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.

    

   Driftsbudget og husleje

   BDO har på baggrund af anskaffelsessummen og driftsøkonomien beregnet en foreløbig leje ved skema A. For første hele budgetår udgør driftsudgiften 842.000 kr., svarende til en gennemsnitlig årlig nettoleje for boligerne (12*55 m² =660 m²) på 1.276 kr./m², hvilket medfører en husleje pr. måned på 5.847 kr. I beregningen af m² prisen er fælleslokalerne fratrukket; disse indgår imidlertid i den månedlige leje, idet udgifterne betales over driften.

    

   Dette huslejeniveau er afstemt med en kreds af pårørende til borgere i målgruppen for bofællesskabet Asmild Toft.

    

   Forvaltningen vurderer, at der med det forventede huslejeniveau må påregnes afledte kommunale udgifter til almindelig boligstøtte, forhøjet boligstøtte og eventuelt tilskud efter servicelovens § 100 til yderligere merudgifter til husleje, afhængig af indkomstgrundlaget for borgerne på indflytningstidspunktet

    

   Finansiering

   Det kommunale grundkapitallån for boligerne (udlån til Landsbyggefonden) udgør 1.739.000 kr., som er indregnet i budgettet for 2014.

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således: 

   2 %

   beboerindskud

   348.000 kr.

   10 %

   kommunal grundkapital

   1.739.000 kr.

   88 %

   realkreditlån

   15.307.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum inkl. moms 

   17.394.000 kr.

    

   Realkreditlånet optages i Kommune Kredit.

    

   Kommunalt serviceareal

   Anskaffelsessummen er anslået til 800.000 kr. inkl. moms og finansieres fuldt ud af kommunen, dog med fradrag af et servicearealtilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig.

    

   Anskaffelsessum inkl. moms

   800.000 kr.

   Fradrag af moms

   130.000 kr.

   Fradrag af servicearealtilskud (12*40.000)

   480.000 kr.

   Nettoudgift ekskl. moms

   190.000 kr.

                           

   Fradraget af servicearealtilskuddet kan dog først søges efter Byrådets godkendelse af skema C.

    

   Samlet overstiger den samlede anskaffelsessum for boliger og serviceareal det afsatte beløb på 17.500.000 kr. med 84.000 kr. efter servicearealtilskud (17.394.000 + 190.000 = 17.584.000 kr.)

    

   Ejerforhold til grunden

   Viborg Kommune ejer storparcellen. Grundprisen er fastsat til 450 kr. pr. m² ekskl. moms og kloaktilslutningsbidrag, jf. Byrådets beslutning af 19. juni 2013 (sag nr. 8) om prisfastsættelse. Grunden udstykkes inden godkendelse af skema B.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 115, stk. 2, nr. 1, på statens vegne giver tilsagn om ydelsesstøtte til opførelse af 12 almene ældreboliger beliggende ved Asmild Toft i Viborg (skema A) – med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 17.394.000 kr. inkl. moms,

    

   at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 140 på statens vegne giver tilsagn om tilskud til etablering af det til ældreboligerne hørende serviceareal med en samlet anskaffelsessum på 800.000 kr. inkl. moms,

    

   at Kommunen yder et grundkapitallån til boligerne på 1.739.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,

    

   at der optages lån i Kommunekredit på 88% af anskaffelsessummen, svarende til 15.307.000 kr. ,

    

   at en eventuel restfinansiering indarbejdes i forslag til investeringsoversigt 2015 – 2018, og

    

   at den foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 1.276 kr./m², godkendes.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2014

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 115, stk. 2, nr. 1, på statens vegne giver tilsagn om ydelsesstøtte til opførelse af 12 almene ældreboliger beliggende ved Asmild Toft i Viborg (skema A) – med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 17.394.000 kr. inkl. moms,

    

   at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 140 på statens vegne giver tilsagn om tilskud til etablering af det til ældreboligerne hørende serviceareal med en samlet anskaffelsessum på 800.000 kr. inkl. moms,

    

   at Kommunen yder et grundkapitallån til boligerne på 1.739.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,

    

   at der optages lån i Kommunekredit på 88 % af anskaffelsessummen, svarende til 15.307.000 kr. ,

    

   at en eventuel restfinansiering indarbejdes i forslag til investeringsoversigt 2015 – 2018, og

    

   at den foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 1.276 kr./m², godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 • 14 Orientering om Sundhedsaftale for oligofrenipsykiatriområdet
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Oligofrenipsykiatri er betegnelsen for den indsats, der er målrettet mennesker, hos hvem der er tale om både psykisk udviklingshæmning og psykisk sygdom. Det er et indsatsområde, der er beskrevet Sundhedsaftalen 2011-2014, og som træder i kraft den 1. november 2014.

    

   Sundhedsaftalen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i foråret 2014 og sendes nu til politisk godkendelse i hhv. kommunalbestyrelserne i Midtjylland og i Regionsrådet.

    

   Social- og arbejdsmarkedsudvalget orienteres på dagens møde om sundhedsaftalen og har mulighed for at drøfte den inden den sendes til politisk godkendelse på Byrådsmødet den 24. september 2014.

     

   Til brug for den politiske behandling er følgende dokumenter vedlagt som bilag:

   • Sundhedsaftale på oligofrenipsykiatriområdet - politisk og administrativ del
   • Sundhedsaftale på oligofrenipsykiatriområdet - sundhedsfaglig del
   • Relevant lovgivning på oligofrenipsykiatriområdet

   Om sundhedsaftalen

   Psykisk sygdom optræder med større hyppighed hos mennesker med udviklingshæmning end i den øvrige befolkning. Undersøgelse og behandling af denne persongruppe kræver derudover en særlig ekspertise.

    

   Hos mennesker med udviklingshæmning medfører både psykiske og fysiske sygdomme atypiske adfærdsformer, hvorfor det kan give anledning til at psykisk sygdom overses, og dermed gør det vanskeligt at sikre den rette behandling.

    

   I sundhedsaftalen er følgende nye indsatsområder prioriteret i forhold til gældende praksis:

   • Der skal foretages en kortlægning af medarbejdernes kompetencer inden for oligofrenipsykiatri, så der kan igangsættes kompetenceudvikling
   • Udvikling af screeningsværktøjer til udredning af psykisk sygdom hos mennesker med udviklingshæmning
   • De enkelte kommuner skal ansættes oligofrenipsykiatrikyndige medarbejdere (koordinator/konsulent)

   Indsatsområderne skal bidrage til, at der i alle kommuner er adgang til fagspecifik viden om oligofrenipsykiatri. Det skal sikre, at det er de rette borgere, der henvises til behandling i regionspsykiatrien.

    

   Forvaltningens bemærkninger til sundhedsaftalen

   Forvaltningen har drøftet indholdet i Sundhedsaftalen for oligofrenipsykiatriområdet og har følgende bemærkninger:

    

   • Forvaltningen er grundlæggende enig i, at der er behov for forbedringer på området. Kommunen bliver i øjeblikket betjent fra Center for Oligofrenipsykiatri i Risskov. Samarbejdet har tidligere fungeret tilfredsstillende, men den bistand som centret yder opleves i dag ikke som tilstrækkelig, pga. lange ventetider grundet mangel på psykiatere.
   • Forvaltningen forventer et kvalitetsløft i den daglige støtte med et kompetenceudviklingsforløb samt med ansættelse af specialiseret oligofrenipsykiatrikyndig medarbejder (koordinator/konsulent).
   • Ifølge aftalen skal kommunerne frem over foretage den indledende screening af borgerne. Forvaltningen vurderer, at dette kan medføre en opgaveglidning mellem region og kommune. Det kan ikke ud fra aftalen vurderes hvor ressourcekrævende screeningsopgaverne vil blive.
   • Forvaltningen ser en dobbelt udfordring i at udredningen frem over indebærer en øget transport af borgerne til Center for Oligofrenipsykiatri i Risskov. For det første er der for denne målgruppe stor forskel på deres adfærd i vante og i fremmede omgivelser, så forvaltningen sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten af en udredning, der foregår i fremmede omgivelser.
   • Forvaltningen bemærker, at der i aftalen lægges op til udbredt brug af teknologiske løsninger, og ser dette som en oplagt måde at imødegå de to ovenstående udfordringer.   
   • Sundhedsaftalen vil indebære øgede udgifter for kommunerne til indsatsen på oligofrenipsykiatriområdet.  ”
  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og velfærd indstiller,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter Sundhedsaftale for oligofrenipsykiatriområdet.

    

    

   Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller,

    

   at Byrådet godkender Sundhedsaftale for oligofrenipsykiatriområdet.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2014

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller,

    

   at Byrådet godkender Sundhedsaftale for oligofrenipsykiatriområdet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 • 15 Forslag til Viborg Kommunes beskæftigelsesstrategi
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014-2017 er det i forligsteksten anført, at der skal udarbejdes en ny beskæftigelsesstrategi i 2014.

    

   Beskæftigelsesstrategien skal på det overordnede plan udstikke retningen for Viborg Kommunes beskæftigelsesindsats.

    

   Strategiens målsætninger skal således danne den overordnede ramme for de årlige beskæftigelsesplaner. Disse udarbejdes i henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og de nationale beskæftigelsespolitiske mål, som årligt fastsættes af Beskæftigelsesministeren. I beskæftigelsesplanerne konkretiseres strategierne, bl.a. ved fastsættelse af årlige resultatmål for indsatsen.

    

   Hertil kommer yderligere de konkrete mål, der indgår i afsnittet ”Mål og Midler” i Viborg Kommunes budget.

    

   Udarbejdelsen af beskæftigelsesstrategien påbegyndtes i april 2014. En fokusgruppe bestående af repræsentanter for bl.a. erhvervsliv, lokale uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer samt jobcenterets ledelse udarbejdede et udkast til målsætninger.

    

   Der blev udpeget tre hovedtemaer:

   • Fra opbremsning til vækst - det dynamiske arbejdsmarked
   • Alle har ressourcer - alle kan bidrage
   • De unge - fra skoleelev til arbejdskraft

   De foreslåede målsætninger under de tre temaer blev senere kvalificeret og udbygget gennem fællesmøder mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Det Lokale Beskæftigelsesråd og andre interessenter.

    

   Udkastet til en beskæftigelsesstrategi blev medio august præsenteret på et fyraftensmøde med deltagelse af et bredt udsnit af interessenter på beskæftigelsesområdet, herunder også virksomheder og borgere. På mødet blev der indhentet nye forslag til målsætninger, kommentarer til de enkelte målsætninger, samt forslag til handlinger, der kan understøtte de foreslåede målsætninger.

    

   På fyraftensmødet var deltagerne særligt optagede af den langsigtede effekt af folkeskolen som forberedelse til både uddannelse og arbejdsmarked samt af potentialet i at understøtte virksomhedernes forretningsudvikling (særligt iværksætteri) som grundlag for at skabe arbejdspladser i kommunen. Begge dele ansås for vigtige i forhold til at få arbejdsmarkedet til at fungere og dermed forebygge behovet for beskæftigelsesindsatsen.

    

   Det endelige forslag til beskæftigelsesstrategi (bilag 1) er således udformet som 9 målsætninger baseret på de mange bidrag, som de deltagende interessenter har leveret i processen. En stor del af bidragene har karakter af handlinger, der vil blive taget op i forbindelse med de årlige beskæftigelsesplaner, og således fremstå som en samlet strategi og handlingsplan for indsatsen.

    

   I konstitueringsaftalen for den nuværende byrådsperiode er det aftalt, at der skal udarbejdes en overordnet erhvervs- og beskæftigelsespolitik. Det foreliggende udkast til beskæftigelsesstrategi kan sammen med den erhvervsstrategi, som Byrådet vedtog på sit møde 26. februar 2014 danne grundlaget for udformningen af denne samlede erhvervs- og beskæftigelsespolitik.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Byrådet godkender forslag til Viborg Kommunes Beskæftigelsesstrategi.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2014

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Byrådet godkender forslag til Viborg Kommunes Beskæftigelsesstrategi.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

   Beskæftigelsesstrategien tages op igen, når der foreligger resultat af uddannelseskonferencen primo 2015.

 • 16 Forslag til lokalplan nr. 436 for et område til boligformål, almen service og liberale erhverv ved Asmild Mark i Overlund
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 3. september 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Økonomiudvalget besluttede den 26. oktober 2011 (sag nr. 361) at igangsætte planlægningen for nye boligområder i Viborgs østlige bydel, herunder et område ved Asmild Mark i Overlund.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   På grund af en begrænset efterspørgsel på kommunale byggegrunde samt en høj prioritering af lokalplaner til private udstykninger, virksomhedsudvidelser m.m., forelægger der først nu udkast til nyt plangrundlag.

    

   Nuværende forhold

   Området ligger i den østlige del af Viborg i bydelen Overlund.

    

   Området anvendes hovedsageligt til landbrugsjord, og bebyggelsen på Asmild Centervej 2, der er en tidligere landbrugsejendom, er den eneste bebyggelse inden for lokalplanområdet.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   En mindre del af området er omfattet af lokalplan nr. 237 for et område til center- og erhvervsformål ved Randersvej, Spangsdal i Viborg.

    

   Den resterende del af området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBØ.B4.07 og VIBØ.C3.02_T16 i Kommuneplan 2013 - 2025.

    

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

    

   Forudgående offentlighed

   Da området syd for Asmild Centervej, i forbindelse med igangsætningen i 2011, ikke var udlagt til boligformål i kommuneplanen, indkaldte Byrådet fra 10. november til 7. december 2011 ideer og forslag til planlægningen.

    

   Der kom ingen bemærkninger, under den forudgående offentlighed, der omhandlede området syd for Asmild Centervej, og området blev derfor udlagt til boligformål i Kommuneplan 2013-2025.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 436 for området, og et udkast til forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 - 2025, der er i bilag 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 436

   Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål, almen service og liberale erhverv.

    

   Lokalplanforslaget sikrer bl.a., at der kan bygges boliger i områdets vestlige del i form af åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og etageboliger, samt at der sikres gode forbindelser fra boligbebyggelsen til grønne opholdsarealer inden for området.

    

   Formålet er at skabe et varieret boligområde samt at hele området fremstår grønt, indbydende og sammenhængende og åbner sig op over for omgivelserne.

     

   Særlige bestemmelser

   Af bilag 3 fremgår det, hvilke særlige bestemmelser der gælder for de enkelte delområder inden for lokalplanområdet, samt en begrundelse herfor.

    

   Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 hvad angår rammer.

    

   Med forslaget ændres særbestemmelser for rammeområde VIBØ.B4.07, så der gives mulighed for:

   -Almen service (herunder større institutioner med tilknyttede værksteder, boliger og lign.), og

   -Etageboliger i højst 3½ etage og med en højde på højst 15 m.

    

   Der tilføjes ligeledes en særbestemmelse til rammeområde VIBØ.C3.02_T16, så der gives mulighed for:

   -Værksteder, boliger og lignende i tilknytning til almen service.

     

   Arkæologi

   Viborg Museum har i 2009 foretaget en større, arkæologisk forundersøgelse i form af en prøvegravning i størstedelen af lokalplanområdet. To mindre områder er ikke prøvegravet.

    

   Der blev i de prøvegravede områder fundet omfattende spor efter væsentlige fortidsminder.

    

   De områder, hvor hovedparten af de væsentlige fortidsminder er fundet, udlægges i lokalplanforslaget til grønt opholdsareal, og skal derfor ikke udgraves. De resterende områder med væsentlige fortidsminder, forventes udgravet i forbindelse med byggemodning af lokalplanområdet.

    

   De to mindre områder, der endnu ikke er prøvegravet, forventes prøvegravet i forbindelse med byggemodning, for at klarlægge om der er væsentlige fortidsminder, og om de derfor ligeledes skal udgraves.

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Byggemodning af området og udgravning af arkæologi vil medføre en udgift for Viborg Kommune. Udgiften er indarbejdet i den kommunale byggemodning for 2014, som blev vedtaget af Byrådet den 26. marts 2014 (sag nr. 29), samt i handlingsplan for byggemodning for 2014 til 2017, der blev godkendt af Teknisk Udvalg den 11. december 2013 (sag nr. 4).

    

   Salg af grunde inden for området, til boligbebyggelse og liberale erhverv, vil medføre en indkomst for Viborg Kommune.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   Planforslagene vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

     

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da området allerede er udlagt til blandende boligformål, almen service og liberale erhverv, og da der er tale om mindre ændringer til de eksisterende rammeområder i kommuneplanen. Der har desuden tidligere har været afholdt fordebat omkring området, hvor der ikke kom nogen bemærkninger.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at forslag til lokalplan nr. 436 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde.

    

   Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,

    

   at forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-09-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   at forslag til lokalplan nr. 436 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,

    

   at forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 17 Forslag til arkitekturpolitik for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 3. september 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Byrådet besluttede den 26. februar 2014 (sag nr. 21) at igangsætte udarbejdelse af en arkitekturpolitik for Viborg Kommune på baggrund af beslutninger i Teknisk Udvalg samt principper, bemærkninger fra borgerinddragelsen og drøftelser i ekstern følgegruppe.

    

   Teknisk Udvalg drøftede på møde den 13. august 2014 (sag nr. 1) forslag til udkast til arkitekturpolitik med henblik på en fornyet forelæggelse for udvalget på det næste ordinære udvalgsmøde, således at udkastet rettes til på baggrund af drøftelsen i udvalget.

    

   Af beslutningsprotokollen fra mødet fremgår: ”Teknisk Udvalg drøftede arkitekturpolitik med henblik på fornyet forelæggelse for udvalget på det næste ordinære udvalgsmøde. Forslaget rettes til på baggrund af drøftelsen i udvalget”.

    

   På den baggrund har forvaltningen foretaget følgende ændringer i arkitekturpolitikken:

   ·        oprettelse af et arkitekturråd udgår og ændres til fokus på udvidet borgerinddragelse i visse, konkrete sager i form af workshops og lignende

   ·        oprettelse af en kommunal, arkitekturkyndig rådgiver ændres til at forvaltningens indsats vedr. arkitekturisk rådgivning søges opprioriteret.

   ·        arkitekturscreeningen fastholdes og præciseres som værende et arbejdsredskab i vurderingen af arkitekturprojekters kvaliteter.

    

   Det præciseres endvidere,  at der i arkitekturpolitikken skal lægges vægt på at arkitekturpolitikken er operationel og medvirker til at skabe effektive arbejdsgange uden yderligere sagsbehandlingstid.

    

   Notat med ændringerne til udkastet fremgår af bilag 1.

    

   Udkast til forslag til arkitekturpolitik med appendiks

   Udarbejdelsen af arkitekturpolitikken er sket på baggrund af fordebat med borgerinddragelse, anbefalinger fra følgegruppe og drøftelser i udvalg og Byrådet foreligger nu et udkast til forslag til en arkitekturpolitik for Viborg Kommune.

    

   Følgegruppens samlede anbefalinger kan ses i bilag 2.

    

   Forslag til arkitekturpolitikken kan ses i bilag 3 og forslag til appendiks til arkitekturpolitikken kan ses i bilag 4. 

    

   Arkitektur handler om de fysiske rammer for det liv, vi lever. God arkitektur muliggør rammerne for udfoldelse af det gode liv, og er også med til at værne om de særlige kvaliteter, vi allerede har i kommunen. De arkitektoniske kvaliteter er ikke alene en berigelse for os alle i det daglige, men også en investering i et områdes udvikling og fremtid. Arkitektonisk kvalitet betaler sig og kan bidrage til at skabe mere vækst i kommunen. Arkitektur vedkommer alle, for den angår rammerne for det enkelte menneskes opvækstvilkår og livskvalitet.

    

   Udkastet til arkitekturpolitikken indeholder et arkitekturpolitisk værdisæt og 4 overordnede målsætninger og indsatsområder. Arkitekturpolitikken understøttes af et appendiks, som uddyber og tolker de overordnede målsætninger og indsatsområder.

    

   Arkitekturpolitikken vil blive fulgt op i kommuneplanen, i særlige lokalplaner, i udvalgte vejledninger og temahæfter - og i dialog med bygherrer, i kommunale byggerier og i kommunens sagsbehandling af væsentlige, større byggeprojekter, hvor forvaltningen vil tage udgangspunkt i de overordnede målsætninger, der er fastlagt i arkitekturpolitikken.


   Borgermøde

   Det er vigtigt, at der i processen skabes et bredt ejerskab til arkitekturpolitikken, så politikken bliver funderet og accepteret. Et fælles ejerskab er afgørende, når politikken skal vise sit værd og bruges i de konkrete beslutninger.

    

   Derfor foreslår forvaltningen, at der afholdes et borgermøde i rådhusets multisal torsdag den 30. oktober 2014 kl. 19.00 med oplæg om baggrunden for arkitekturpolitikken og betydningen af at tilføre kommunen arkitektonisk kvalitet.

    

   Miljøvurdering

   Arkitekturpolitikken påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, er ikke omfattet af lovens bilag 3 og 4, og har ikke en sådan karakter eller indhold, at den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   Arkitekturpolitikken vurderes derfor ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven.

    

   Den videre proces

   Forvaltningen foreslår, at forslag til arkitekturpolitikken med Appendiks sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 1. oktober (Arkitekturens Dag) til den 25. november 2014.

    

   Efter behandling af eventuelle bemærkninger i forvaltningen kan stillingtagen hertil og endelig vedtagelse af arkitekturpolitikken forventes at ske af Byrådet i januar 2015.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Byrådet beslutter,

    

   at forslag til arkitekturpolitik for Viborg Kommune godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslag til arkitekturpolitikken i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   at der afholdes borgermøde om forslaget til arkitekturpolitik den 30. oktober 2014 på Viborg Rådhus.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-09-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til arkitekturpolitik for Viborg Kommune godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslag til arkitekturpolitikken i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   at der afholdes borgermøde om forslaget til arkitekturpolitik den 30. oktober 2014 på Viborg Rådhus.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   På baggrund af anbefalingen fra Teknisk Udvalg indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført.

 • 18 Genfremsættelse af forslag til lokalplan nr. 439 for et område til erhvervsformål nord for Hobrovej i Møldrup samt forslag til kommuneplantillæg nr. 28 til kommueplan 2013-2025
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandler sagen på sit møde den 16. september 2014 med følgende dagsordenstekst:

    

   ”Forslag til lokalplan nr. 439 for et område til erhvervsformål nord for Hobrovej i Møldrup samt forslag til tillæg nr. 28 til kommuneplan 2013-2025 har været forlagt Teknisk Udvalg den 3. september 2014 (sag nr. 7), der besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen for at få udarbejdet to alternative forslag til lokalplaner:

    

   Alternativ 1:

   Hvor det nordlige byggefelt i delområde I fastholdes til lagerformål, uden mulighed for produktion, med en afstand til Nørregade på 30 meter, med beplantningsbælte, med facade i teglsten og hvor rørinstallationer ikke fremføres på rørbro. Jf. bilag 2.

    

   Alternativ 2:

   Hvor lagerhallen anvises til delområde II, subsidiært til delområde III, hvor forsinkelsesbassinet så skal flyttes. Jf. bilag 3.

    

   Forslag til lokalplan nr. 439 er i bilag 4.

    

   Forvaltningen har udarbejdet de to alternativer, som fremgår af bilag 2 og 3.

    

   Forvaltningens vurdering

   Alternativ 1

   Det er forvaltningens vurdering, at dette alternativ vil kunne vedtages uden fornyet høring.

    

   Alternativ 2

   Det er forvaltningens vurdering, at planforslaget kan ændres uden fornyet høring, således at forslaget rummer mulighed for byggeri i forlængelse af byggefelt 2 i delområde II, da anvendelsen i dette område i forvejen er udlagt til erhverv. Derimod vurderer forvaltningen, at der skal en fornyet høring til, hvis der gives mulighed for byggeri i delområde III ud mod Skivevej, da anvendelse til erhvervsbyggeri afviger betydeligt fra den anvendelse til grønt område, der er lagt op til i det forslag til lokalplanen, der har været i offentlig høring.

    

   Efter Energi Viborg Spildevands vurdering vil bassinet kunne placeres i den østlige ende af delområde III – eller uden for lokalplanforslagets område op mod rundkørslen Skivevej/rute 13. Der vil således fysisk kunne skabes plads til yderligere byggeri i delområde III.

    

   En placering på arealet op mod rundkørslen Skivevej/Nørregade ligger dårligt placeret i forhold til det eksisterende rørnet og vil efter Energi Viborg Spildevands vurdering være en økonomisk dyr løsning.

    

   Forvaltningen bemærker, at der ikke er foretaget nogen vurdering af den visuelle påvirkning af omgivelserne ved de to alternativer, herunder hvordan byggeriet vil blive opfattet af trafikanterne på Skivevej.

    

    

   Sagsfremstillingen til Teknisk Udvalgsmøde den 3. september 2014 var som følger:

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. juni 2014 (sag nr. 34) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 439 for et erhvervsområde nord for Hobrovej i Møldrup samt forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 19. juni til den 13. august 2014.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 439

   Lokalplanforslaget udlægger området til erhvervsformål, og der gives mulighed for erhverv i miljøklasse 3-6.

    

   Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for fortætning i et eksisterende erhvervsområde. Derudover har lokalplanforslaget til formål at sikre en hensigtsmæssig vejbetjening af området.

    

   Forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 28 til kommuneplanen. Med forslaget ændres en del af et bycenterområde til erhverv i miljøklasse 3-4, der ændres lidt på rammeområdernes afgrænsning langs Himmerlandsstien og der gives mulighed for at tilhørende administrativ bebyggelse kan opføres med et etageantal på maks. 3 etager.

     

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 8 høringssvar til planforslagene, som er i bilag 3.

    

   Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om ny adgangsvej til området, støj i forhold til boliger, højde på og placering af bebyggelse, m.m.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:

    

   A.       Bebyggelsens placering

   B.       Bebyggelsens udseende og omfang

   C.       Veje, stier og parkering

   D.       Beplantning

   E.       Tekniske anlæg

   F.       Støj

   G.       Miljøvurdering og planproces

   H.       Jordkøb

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

      

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.”

   BILAG

   1

   Åben

   Oversigtskort

   283713/14

   2

   Åben

   Notat med forslag til ændringer til alternativ 1 til lokalplanen og kommuneplantillægget ved endelig vedtagelse.pdf

   314278/14

   3

   Åben

   Notat med forslag til ændringer til alternativ 2 til lokalplanen og kommuneplantillægget ved endelig vedtagelse.pdf

   315301/14

   4

   Åben

   Forslag til lokalplan nr. 439 for et erhvervsområde nord for Hobrovej i Møldrup samt tillæg nr. 28 til kommuneplan 2013-2025

   315307/14

    

   INDSTILLING

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg beslutter om, og i givet fald med hvilket indhold, lokalplanforslaget skal indstilles vedtaget endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Teknisk Udvalgs indstilling vil foreligge på Økonomi og Erhvervsudvalgets møde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Det blev oplyst, at Teknisk Udvalg besluttede følgende på mødet den 16. september 2014:

    

   ”Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

   at forslag til lokalplan nr. 439 vedtages endeligt (alternativ 2) med de i bilag 3 nævnte ændringer, dog således at der kun gives mulighed for bebyggelse i forlængelse af byggefelt 2 i delområde II og at delområde III ud mod Skivevej i bilag 3 fastholdes til grønt område,

   at der sikres et beplantningsbælte mellem delomåde 1b og delområde III mellem Nørregade og Himmerlandsstien, og

   at forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages endeligt med den præcisering, at der kan bebygges indtil 15 meter fra vejskel i delområde II.

    

   Teknisk Udvalg besluttede endvidere, at forvaltningen undersøger mulighed for forbud mod tung trafik på Hobrovej fra udkørslen af fabrikken og til Nørregade."

    

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 19 Rehabiliterings- og omsorgscenter Klosterhaven og Klostertoften (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 2. september 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I budget 2014-2017 er der på investeringsoversigten for 2014 afsat 6.500.000 kr. til etablering af Rehabiliterings- og omsorgscenter Klosterhaven og Klostertoften.

    

   Det daværende Socialudvalg havde senest en sag på omkring Rehabiliterings- og omsorgscenter Klosterhaven og Klostertoften den 18. juni 2013, hvor udvalget bl.a. godkendte, at forvaltningen arbejder videre med Rehabiliterings- og omsorgscenter på Klosterhaven og Klostertoften.

    

   Baggrund

   Et samlet rehabiliterings- og omsorgscenter vil give mulighed for at imødekomme mange af de initiativer og krav, som er indeholdt i blandt andet Det nære sundhedsvæsen, Regeringens sundhedsudspil og ønsket om mere ensartede rehabiliteringstilbud på tværs af Region Midtjylland. Det vil således give mulighed for bedre koordinering og information til og med eksterne samarbejdsparter, særligt hospital og praktiserende læger. De forskellige medarbejdergrupper vil, gennem et tættere tværfagligt samarbejde om forskellige borgergrupper, ligeledes opnå bedre mulighed for at se og skabe sammenhæng mellem de forskellige sundhedsfaglige initiativer.

    

   Fordele for borgeren

   Borgerne vil med et samlet rehabiliterings- og omsorgscenter opnå en række forbedringer i forhold til tilbuddene i dag:

   • Borgeren skal ikke flytte lokalitet ved funktionsændring.
   • Bedre muligheder for at skabe et egentligt træningsmiljø.
   • Samling af faggrupper, skaber et højere fagligt niveau til gavn for borgeren.
   • Borgeren vil opleve bedre samspil og overgang i forhold til ændringer i akutindsatsen som foretages på hospitalerne. Dermed skabes et mere helhedsorienteret patient/borgerforløb.
   • Brugen af telemedicin kan tænkes mere helhedsorienteret, da flere borgergrupper er samlet.
   • Aspekter omkring patientsikkerhed vil blive højnet, særligt i forhold til borgere med meget smitsomme infektioner og retningslinjer omkring medicindosering.

   Relation til nyt plejecenter

   Omstruktureringen og den ny område inddeling i Sundhed og Omsorg bygger på principper omkring tværfaglig netværksledelse. Disse principper udvikles løbende og vil kunne implementeres på det nye plejecenter i Banebyen i tæt samarbejde med ledelsen på Klosterhaven og Klostertoften.

    

   Den tætte fysiske placering mellem det nye plejecenter og Klosterhaven/Klostertoften vil skabe en række synergieffekter til gavn for borgerne og de ansatte. Særligt i forhold til træning og de ressourcer, som investeres i at borgerne genvinder funktionsniveau og bliver mere selvhjulpne.

    

   Projekteringsbevilling Klosterhaven

   I forhold til Klostertoften pågår der stadig forhandlinger med Boligselskabet Sct. Jørgen om eventuelt køb af servicearealerne. Endvidere indgår Plejecenter Klostertoften i Byrådets prioriterings- og effektiviseringskatalog i forbindelse med budget 2015-2018.

    

   Forvaltningen søger derfor i første omgang om en projekteringsbevilling i forhold til plejecenter Klosterhaven.

    

   Forud for licitationen af byggeriet skal en række opgaver løses, blandt udarbejdelse af programoplæg, hovedtidsplan, økonomisk ramme samt forberedelse og afholdelse af licitation. I forbindelse med rådgiverydelser frem til licitation af byggeriet søges derfor om frigivelse af en projekteringsbevilling på 480.000,- kr., specificeret som følger: 

    

   Ydelse:

   Anslået beløb 1.000 kr.

   Projekteringshonorar til arkitekt og ingeniør

   420.000 

   Intern bygherrerådgivning Ejendomme & Energi

   30.000 

   Udlæg, kopiering og udsendelse af

   Udbudsmateriale, byggeansøgning, og afholdelse af licitation         

   30.000 

    I alt eksklusiv moms

   480.000 

    

   Efter frigivelse af projekteringsbevilling vil der blive afholdt rådgiverudbud i overensstemmelse med Viborg Kommune Indkøbs- og Udbudspolitik vedtaget i Byrådet d. 21. maj 2014.

    

   Efter afholdt licitation vil der blive forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget endnu en sag med ansøgning om en bevilling til ombygning af klosterhaven baseret på licitationsresultatet. ”

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

     

   at ombygning i forbindelse med Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften igangsættes med en projektbevilling, i forhold til Klosterhaven,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 480.000 kr. til kontoen ”Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at udgiften på 480.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-09-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Flemming Lund

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

     

   at ombygning i forbindelse med Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften igangsættes med en projektbevilling, i forhold til Klosterhaven,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 480.000 kr. til kontoen ”Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at udgiften på 480.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

 • 20 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Intet.

Tillægsreferat

 • 1 Mulig opsigelse af kontrakt med Absolut Rengøring
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har i flere omgange behandlet en sag vedr. status på rengøring i Viborg Kommune. Senest er Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 27. august 2014 blevet orienteret om status på rengøringsområdet. Samtidig redegjorde Forvaltningen for en handleplan, som også fremgår af bilag nr. 1 til sag nr. 29 på samme møde.

    

   Efter et uanmeldt besøg på Stoholm Skole den 9. september 2014 har firmaet Servicemægleren i en rapport til Viborg Kommune givet rengøringsstandarden karakteren 2, svarende til uacceptabel. Tidligere på måneden havde Søndre Skole fået karakteren 2 ved en uanmeldt kontrol foretaget af Servicemægleren.  Borgmester Torsten Nielsen indstiller, med baggrund i ovennævnte handleplan samt de i perioden afgivne karakterer, til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at kontrakten med leverandøren Absolut Rengøring opsiges.

    

   Opsigelse af aftalen

   Kontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Ved misligholdelse kan kontrakten opsiges med 1 måneds varsel til ophør den 1. i en måned.  Forvaltningen har ikke vurderet eller taget stilling til, om der på det foreliggende grundlag vil kunne gøres misligholdelse gældende.

    

   Borgmesteren har den 11. september 2014 holdt møde med Absolut Rengøring, med henblik på drøftelse af samarbejde i en eventuel opsigelsesperiode og drøftet en mulig over­dragelsesplan.

    

   På denne baggrund foreslås, såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager at opsige aftalen, at der optages forhandlinger med Absolut Rengøring om vilkårene for opsigelse, herunder tidsplan mv., og at der udarbejdes en overdragelsesaftale til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Scenarier for fremtidig opgavevaretagelse

   Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at opsige aftalen, skal der tages stilling til den fremtidige opgavevaretagelse, det vil sige hvilken model for fremtidig løsning af rengøringsopgaven der skal arbejdes videre med. Forvaltningen har opstillet følgende mulige scenarier herfor:

    

   1.       Nyt centralt udbud af rengøringsopgaven

   2.       Etablering af central, kommunal rengøringsenhed

   3.       En decentral model der giver institutioner mulighed for frit at vælge, om de vil gøre brug af kommunal rengøringsenhed, selv ansætte personale eller gøre brug af privat leverandør (valg af privat leverandør vil kræve, at det sker efter gennemførelse af udbud af 1 eller flere institutioner i fællesskab).

    

   Vedrørende scenarie 1 vurderes, at det fra beslutning vil kræve 6 måneder at gennemføre et sådan udbud. Viborg Kommune har mulighed for at afgive kontrolbud.

    

   Scenarie 2 medfører, at  der skal opbygges en kommunal rengøringsenhed. Afhængig af evt. overdragelsesaftale vurderes det, at kunne gøres indenfor opsigelseperioden på 6 måneder.

    

   Scenarie 3 svarer til den model, der blev praktiseret før konkurrenceudsættelsen. Etablering af denne model  vurderes ligeledes at kunne gøres indenfor opsigelses­perioden på 6 måneder.

    

   Det er ikke en mulighed, at indgå kontrakt med  nogle af de øvrige bydere i forbindelse med den i 2013 gennemførte konkurrenceudsættelse.

    

   Overdragelse af medarbejdere.

   Forvaltningen vurderer, at ved valg af scenarie 1 kan blive tale om, at lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse afhængig af udbudsform (antal delaftaler). Afgørende for, om lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse er, om opgaven overdrages fra en økonomisk enhed til en anden økonomisk enhed.

    

   Ved valg af scenarie 2 finder lov om virksomheds­overdragelse sted. Det betyder, at der er pligt til at overdrage medarbejderne til den nye opgaveudfører, og på nuværende løn- og ansættelsesforhold. I scenarie 2 vil medarbejderne kunne vælge at indtræde på den kommunale overenskomst på området. Den væsentligste forskel på den private og kommunale overenskomst er den krævede arbejdstakt, der i den kommunale overenskomst er fastsat til 100, mens den i den private overenskomst er fastsat til 130. Arbejdstakten siger noget om det areal, en rengøringsassistent skal kunne rengøre pr. arbejdstime.

    

   Ved valg af scenarie 3 finder lov om virksomhedsoverdragelse ikke anvendelse. Det skyldes, at opgaven overdrages til flere økonomiske enheder.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Kontrakten med Absolut Rengøring har med det nuværende serviceniveau og de rettelser, der er indarbejdet siden kontrakten blev indgået, et omfang af ca. 30 mio. kr. (7 delaftaler).  Der blev ved konkurrenceudsættelsen opnået en besparelse på 12 mio. kr. årligt, som er indarbejdet i budgetterne (8 delaftaler).

    

   I det omfang budgettet skal forøges, skal der tages stilling til finansieringen.

    

   I forbindelse med konkurrenceudsættelsen var de øvrige bud (eksl. kommunens eget kontrolbud) i gennemsnit ca. 5 mio. kr. dyrere end det vindende bud fra Absolut Rengøring.

    

   Overgangsperiode

   Afhængig af indhold af opsigelsesaftale samt valg af scenarie, kan der i opsigelsesperioden opstå forskellige problemstillinger, som kræver finansiering. Det kan bl.a. blive nødvendigt at købe ydelser fra anden leverandør, køb af juridisk bistand, konsulentbistand, ansættelse af personale til etablering af egen enhed mv. På den baggrund foreslås, at der afsættes en pulje på 1 mio. kr.

    

   Andet

   I et delområde er der lavet kontrakt med ISS om rengøring.  Denne kontrakt forudsættes fastholdt og institutionerne i dette område får således ikke mulighed for at gøre brug af den ovenstående skitserede fritvalgsordning.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at kontrakten med Absolut Rengøring opsiges, og

    

   at Forvaltningen i givet fald optager forhandling med Absolut Rengøring om vilkårene herfor, og med henblik på udarbejdelse af en overdragelsesaftale.

    

   Under forudsætning af, at kontrakten opsiges, foreslår borgmesteren, 

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til de skitserede scenarier for, hvordan rengøringen på Kommunens institutioner fremover skal foregå,

    

   at der afsættes 1 mio. kr. til finansiering af de i sagsfremstillingen opstillede problemstillinger i overgangsperioden,

    

   at kommunaldirektøren bemyndiges til at disponere til de beskrevne formål,

    

   at beløb på 1 mio. kr. finansieres af ikke forbrugte midler på pulje til ekstern bistand ved konkurrenceudsættelser under politikområdet Administrativ organisation, og

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget på et kommende møde tager stilling til udkast til overdragelsesaftale og de økonomiske konsekvenser ved det valgte scenarie samt finansiering heraf.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at kontrakten med Absolut Rengøring opsiges og Forvaltningen optager forhandling med Absolut Rengøring om vilkårene herfor,

    

   at forhandlingsresultatet med Absolut Rengøring fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget på et kommende møde til godkendelse,

    

   at Forvaltningen arbejder videre på en model, således at institutionerne gives mulighed for frit at vælge, om de selv vil ansætte personale eller tilmelde sig et centralt udbud,

    

   at den centrale del af rengøringsopgaven udbydes på ny i delaftaler,

    

   at det afklares nærmere, hvordan udbuddet gennemføres, herunder udbudsform mv., evt. med indhentning af erfaringer fra andre kommuner,

    

   at lov om virksomhedsoverdragelse skal finde anvendelse,

    

   at der afsættes ekstra 5 mio. kr. årligt i 2015-18 til rengøringsområdet finansieret indenfor budgettet,

    

   at Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af rengøringsbudgettet på decentrale enheder til beslutning på et kommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget, således de decentrale institutioner kender budgetforudsætningerne inden de træffer valg om enten selv at ansætte personale eller tilmelde sig et centralt udbud

    

   at der afsættes 1 mio. kr. til finansiering af de i sagsfremstillingen opstillede problemstillinger i overgangsperioden,

    

   at kommunaldirektøren bemyndiges til at disponere til de beskrevne formål, og

    

   at beløbet på 1 mio. kr. finansieres af ikke forbrugte midler på pulje til ekstern bistand ved konkurrenceudsættelser under politikområdet Administrativ organisation.