Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 11-06-2014

Referat

 • 1 Fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget, VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget afholder et årligt fællesmøde med VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg.

    

   Mødet holdes kl. 12.30 – 14.00 med følgende program:

   • 12.30 - 13.00: Oplæg fra VisitViborg
   • 13.00 - 13.30: Oplæg fra VIBORGegnens Erhvervsråd
   • 13.30 - 14.00: Spørgsmål og fælles drøftelse

    

   På fællesmødet kan der drøftes specifikke udfordringer for hvert af de 2 områder, men mødeformen giver også mulighed for at drøfte fælles fremtidige udfordringer.

    

   For så vidt angår VIBORGegnens Erhvervsråd, er samarbejdet med Viborg Kommune bundet op på to aftaler:

    

   · En "Partnerskabsaftale om den lokale erhvervsfremmeindsats", der definerer de overordnede rammer for samarbejdet mellem Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd. Denne aftale kan ses som bilag nr. 1.

    

   · En "Aftale vedr. samarbejdet mellem VIBORGegnens Erhvervsråd og Viborg Kommune for 2014", der årligt beskriver de vigtigste indsatsområder samt de målepunkter, som Viborg Kommune evaluerer den lokale erhvervsfremmeindsats på. Denne aftale kan ses som bilag nr. 2.

    

   Til fællesmødet har VIBORGegnens Erhvervsråd endvidere fremsendt Årsrapport 2013 (bilag nr. 3), Budget 2014 (bilag nr. 4), Afrapportering for perioden januar til april 2014 (bilag nr. 5), samt VERs strategi 2014-2018 Vækst Viborg (bilag nr. 6).

    

   Fra VIBORGegnens Erhvervsråd er følgende inviteret til at deltage:

    

   -       Viggo Hansen, Dan-Glas A/S – bestyrelsesformand

   -       Jette T. Pedersen, Grundfos A/S – næstformand

   -       Lars Henriksen, Samson Agro A/S

   -       Henrik Lund, Lund Byggefirma A/S

   -       Michael Pedersen, Tolerance A/S

   -       Stanley Bach Mortensen, LO Viborg

   -       Ejner Bank Andreasen, VIBORG Egnens Handelsråd

   -       Mikkel Bay, BayAdvice

   -       Palle Damborg, Jysk Display A/S

   -       Kirsten Holmgaard, Mercantec

   -       Henrik Hansen, VIBORGegnens Erhvervsråd

   -       Tina Weilert, VIBORGegnens Erhvervsråd

    

    

   For så vidt angår VisitViborg, er samarbejdet med Viborg Kommune også bundet op på to aftaler:

    

   · En "Partnerskabsaftale om den lokale turismefremmeindsats i Viborg Kommune", der definerer de overordnede rammer for samarbejdet mellem Viborg Kommune og VisitViborg. Partnerskabsaftalen kan ses som bilag nr. 7.

    

   · En "Aftale vedr. samarbejdet mellem Viborg Kommune og Turistforeningen for Viborg & Omegn for 2014", som årligt beskriver de vigtigste indsatsområder samt de målepunkter, som Viborg Kommune evaluerer den lokale turismefremmeindsats på. Denne aftale kan ses som bilag nr. 8.

    

   Til fællesmødet har VisitViborg fremsendt status på handlingsplan 2014 (bilag nr. 9)

    

   Fra VisitViborg deltager nedenstående i fællesmødet:

    

   -          Karl Marchl, bestyrelsesformand

   -          Charlotte Kastbjerg, VisitViborg

    

   På baggrund af disse bilag og orientering fra hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg foreslås det, at Økonomi- og Erhvervsudvalget, VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg drøfter aktuelle udfordringer og indsatsområder på erhvervs- og turismeområdet samt perspektiver for det fremtidige samarbejde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at orienteringen fra VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg tages til efterretning, og

    

   at der på mødet drøftes aktuelle udfordringer og indsatsområder på erhvervs- og turismeområdet, samt perspektiver for det fremtidige samarbejde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Orienteringen fra VisitViborg og VIBORGegnens Erhvervsråd tages til efterretning.

   Aktuelle udfordringer og indsatsområder på turisme- og erhvervsområdet, samt perspektiver for det fremtidige samarbejde blev drøftet.

    

 • 2 Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation pr. 30. april 2014
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2014 pr. 30. april 2014 – der beskrives nærmere i bilag nr. 1 - kan danne grundlag for en gennemgang på mødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30.

   april 2014.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Sagen blev drøftet.

 • 3 Kvartalsrapport om fravær - 1. kvartal 2014 (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen indsamler hvert kvartal oplysninger om fravær i den samlede organisation. Data om sygefraværet relateres til den af Økonomiudvalget vedtagne målsætning om reduktion på 10 % af sygefraværet i perioden fra 2011 til 2014. Det betyder, at sygefraværsprocenten, som i 2011 var 4,5 % (som opgjort i de personalepolitiske nøgletal), i 2014 skal forsøges nedbragt til 4,05 %.

    

   Økonomiudvalget fik en orientering om indsatsen for at nedbringe sygefraværet på sit møde den 18. september 2013 (sag nr. 15).

    

   Fraværstallene for 1. kvartal 2014 blev drøftet på direktionens møde den 28. maj 2014 og Hoved-MED bliver orienteret på mødet den 20. juni 2014.

  • Bilag

  • Indstilling

   Fraværstallene forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Orienteringen blev taget til efterretning.

 • 4 Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer
  • Sagsfremstilling

   Byrådets medlemmer modtager som udgangspunkt et fast vederlag. Byrådsmedlemmer kan dog vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Vælges denne ordning, reduceres det faste vederlag med 20.000 kr.

    

   Med henblik på dels at præcisere reglerne om tabt arbejdsfortjeneste overfor de byrådsmedlemmer, der i fremtiden måtte ønske at benytte denne mulighed, og dels tilvejebringe et klart grundlag for Forvaltningens administration af udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste, er der udarbejdet udkast til retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer jf. bilag nr. 1.

    

   Af § 16, stk. 5 i lov om kommunernes styrelse fremgår det, at byrådsmedlemmer, der vælger at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste har ret til erstatning i forbindelse med møder og andre aktiviteter forudsat, at disse er omfattet af § 16, stk. 1, litra a-e. Derudover kan Byrådet beslutte, at der også ydes erstatning til et medlem for udførelse af de i stk. 1, litra f, nævnte aktiviteter.

    

   De nævnte bestemmelser har følgende indhold:

    

   a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,

   b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse,

   c) deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv,

   d) deltagelse i seminarer, jf. § 9 a,

   e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42 c,

   f) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg.

    

   Udkastet til retningslinjerne indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte bestemmelser i § 16, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.  Visse elementer forudsætter en stillingtagen fra Byrådets side. Disse forhold beskrives nærmere i det følgende.

    

   Særligt om deltagelse i kurser mv. (litra c).

   I forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser mv. er udgangspunktet efter § 16, stk. 1, litra c, at det er Byrådet, som i hvert enkelt tilfælde skal afgøre, om et kursus mv. har betydning for byrådsmedlemmets varetagelse af sine hverv.

    

   Byrådet kan imidlertid beslutte at vedtage generelle regler herfor. På den baggrund foreslås det i retningslinjerne, at Byrådet generelt vil anse følgende kurser for at have betydning for varetagelsen af hvervet:

    

   Kurser for byrådsmedlemmer og som er udbudt af:

   ·             COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling

   ·             Kommunernes Landsforening

   ·             Viborg Kommune

   ·             Ministerier, regioner, kommuner og andre offentlige myndigheder

    

   Dertil kommer, at kurser udbudt af andre, som i væsentligt omfang vedrører områder, inden for hvilket et medlem er udpeget eller valgt til varetagelse af et hverv (litra b om hverv, som byrådsmedlemmet er udpeget eller valgt til), også anses for relevant for det pågældende byrådsmedlem.

    

   Det foreslås samtidigt at Byrådet i henhold til § 16, stk. 1, litra c foretager delegation til Økonomi- og Erhvervsudvalget, således at man i dette udvalg vil kunne træffe afgørelse om, hvilke andre kurser der skal anses for at have betydning for varetagelsen af hverv beskrevet under:

   ·             litra a, møder i Byrådet, stående udvalg og underudvalg, og

   ·             litra b, hverv, som man er udpeget eller valgt til af Byrådet

    

   Særligt om andre kommunale hverv og aktiviteter (litra f).

   Af litra f følger det, at der også vil kunne udbetales tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv - end de i litra a-e beskrevne - når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller dettes udvalg.

    

   I udkastet til retningslinjer foreslås der på den baggrund en generel beslutning om, at der skal kunne udbetales tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmers varetagelse af følgende andre kommunale hverv:

    

   ·             forelæggelse af en sag for en statslig myndighed, en minister eller et folketingsudvalg

   ·             deltagelse i forhandlinger med andre kommuner, regioner eller statslige myndigheder

   ·             seminarer for udvalg

   ·             deltagelse i borgermøder

   ·             deltagelse i besigtigelse/tilsyn i forbindelse med en konkret sag

   ·             deltagelse i studieture (faglig relevant studietur inden for hver valgperiode for hvert stående udvalg og udvalg nedsat i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4)

   ·             deltagelse i besøg hos venskabsbyer, og

   ·             deltagelse i repræsentativt arbejde

    

   Kravene til dokumentation for udbetaling af tabt arbejdsfortjenste.

   Det er Byrådet, der fastsætter, hvilke krav der skal stilles til den dokumentation, som det enkelte byrådsmedlem skal fremlægge i forbindelse med konkrete udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste. Retningslinjerne indeholder følgende forslag til dokumentationskrav, idet der overordnet sondres mellem de byrådsmedlemmer, der er lønmodtagere og de byrådsmedlemmer, der er selvstændige:

    

   For byrådsmedlemmer, der er lønmodtagere

   ·             med almindelig fast månedsløn, er kravet til dokumentation opfyldt ved at fremvise en lønseddel, hvoraf det fremgår, hvad timelønnen inklusive pensionsbidrag og feriepenge udgør, og at der er sket fradrag i lønnen for det antal arbejdstimer, som der skal udbetales tabt arbejdsfortjeneste for,

   ·             med provisionsløn, er kravet til dokumentation opfyldt ved at arbejdsgiveren skriftlig erklærer, hvor meget tabet udgør for byrådsmedlemmet - i tabet skal der også indregnes værdi af pensionsbidrag og feriepenge, og

   ·             som har en ”arbejdsgiver-ordning”, hvor tabt arbejdsfortjeneste udbetales til arbejdsgiveren, er kravet til dokumentation opfyldt ved at Kommunen modtager en erklæring fra arbejdsgiveren om byrådsmedlemmets fravær i arbejdstiden som følge af varetagelsen af byrådsarbejdet med angivelse af dato for fraværet, antallet af mistede arbejdstimer de enkelte dage, byrådsmedlemmets timesats og størrelsen af det indtægtstab, som byrådsmedlemmet som ansat ville have lidt i den pågældende måned, hvis arbejdsgiveren havde trukket vedkommende i løn for fraværsperioden.
   Det er også en betingelse, at der på baggrund af en lønseddel kan sondres mellem de timer, hvor byrådsmedlemmet faktisk har været beskæftiget for arbejdsgiveren, og det, der udbetales som følge af at arbejdsgiveren modtager erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fra Kommunen.

    

   For byrådsmedlemmer, der er selvstændige, er kravet til dokumentation opfyldt ved at byrådsmedlemmet fremlægger en revisorerklæring en gang om året - eller i øvrigt ved væsentlige ændringer i virksomheden - som indeholder oplysning om:

   ·             beregning af den timesats, som skal bruges til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, og

   ·             inden for hvilket tidsrum i døgnet, hvor der lides tab i driften af virksomheden ved udførelse af hvervet som byrådsmedlem.

    

   Dermed fungerer revisorerklæringen som en tro- og love-erklæring fra byrådsmedlemmet om, at man opfylder betingelserne for at modtage tabt arbejdsfortjeneste, når man foretager indberetning heraf i Viborg Kommunes system om møde- og rejseafregning for byrådsmedlemmer.

    

   Udkast til revisorerklæringen fremgår af bilag nr. 2.

    

   Det bemærkes, at beskrivelsen af dokumentationskravene i vidt omfang er udtryk for en beskrivelse af allerede gældende praksis, hvor dog eksempelvis kravet til indholdet af den beskrevne revisorerklæring fra selvstændige skærpes lidt.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at udkast til retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 5 Henvendelse fra Statsforvaltningen (Tilsynet) vedr. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer
  • Sagsfremstilling

   Statsforvaltningen (Tilsynet) har ved brev af 10. april 2014 anmodet Byrådet om en nærmere redegørelse for Byrådets administration af reglerne for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder hvordan man har kontrolleret, at der har været tale om et tab.

    

   Henvendelsen fra Statsforvaltningen er sendt til i alt 40 kommuner og 4 regioner. Baggrunden er at Statsforvaltningen fra tidligere borgmester i Hørsholm Kommune Uffe Thorndal har modtaget en rapport, der indeholder en undersøgelse af kommunernes og regionernes administration af reglerne i lov om kommunernes styrelse § 16 om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Henvendelsen fra Statsforvaltningen fremgår af bilag nr. 1 og Uffe Thorndals rapport af bilag nr. 2.

    

   Udkast til svarbrev til Statsforvaltningen fremgår af bilag nr. 3. De i udkast til svarbrevet omtalte retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste (i svarbrevet benævnt bilag nr. 2) behandles på en særskilt sag på dagens møde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslaget til besvarelse af Statsforvaltningens henvendelse jf. bilag nr. 3 godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 6 Forslag om ophør af kvartalsvis rapportering af projekter med eksterne midler fra fonde og puljer
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget godkendte den 15. maj 2012 (sag nr. 179) en kvartalsvis rapportering af projekter med ekstern finansiering i Viborg Kommune samt en årlig status i form af en rapportering af det samlede økonomiske resultat af eksterne midler fra fonde og puljer tilført Kommunen i det aktuelle år.

    

   På Byrådets temamøde den 30. april fik Byrådet en redegørelse om arbejdet med systematisk fundraising i Viborg Kommune.

    

   Det vurderes på baggrund af tilbagemeldingerne på temamødet, at en årlige redegørelse vil give det ønskede overblik over den samlede fundraising-indsats. Redegørelsen indeholder det samlede økonomiske resultat af eksterne midler fra fonde og puljer tilført Viborg Kommune. Der vurderes ikke behov for den omfattende og detaljerede kvartalsvise rapportering fremover.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at den kvartalsvise rapportering af projekter med ekstern finansiering i Viborg Kommune ophører fra og med 1. kvartal 2014, og at Økonomi- og Erhvervsudvalget alene modtager den årlige status på området.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 7 Ansøgning om medfinansiering af CFI - Center for Industri
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen på sit møde den 14. maj 2014 (sag nr. 18) med følgende dagsordenstekst:

    

   ”En række undersøgelser, herunder REG LABs analyse fra 2012 ”Fremtidens industri i Danmark”, som Viborg Kommune var med til at finansiere, påpeger at der fremover vil være både fremtid og vækstmuligheder for dansk produktion.

    

   Blandet andet på denne baggrund gennemfører Region Midtjylland forprojektet ”Fremtidens industri i Region Midtjylland”, hvori VIBORGegnens Erhvervsråd deltager sammen med 4 andre midtjyske erhvervsråd. Forprojektet retter sig mod produktionsvirksomheder i Region Midtjylland på baggrund af en erkendelse af, at det i regionen er væsentligt at støtte mulighederne for at have en globalt konkurrencedygtig industri, der kan skabe arbejdspladser, eksportindtægter og lokal efterspørgsel efter varer og serviceydelser.

    

   På denne baggrund foreslår VIBORGegnens Erhvervsråd, en række større lokale virksomheder, Mercantec og det nationale innovationsnetværk Inno-pro, at der lokalt etableres et Center for Industri (CFI). Et prospekt for CFI kan ses som bilag nr. 1.

    

   Udgangspunktet for CFI tages blandt andet i Viborg Kommunes Udviklingsstrategis indsatsområde om bæredygtig produktion. Samtidig understøttes Viborg Kommunes Erhvervsstrategis målsætninger vedrørende støtte og udvikling af eksisterende virksomheders vækst- og forretningspotentiale samt ønsket om at tilbyde iværksættere med vækstpotentiale optimale rammer for vækst.

    

   Målet med CFI er, at det i 2017 skal være et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk for kommunens nye og etablerede produktionsvirksomheder. CFI skal føre til etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder i Viborg Kommune og derved bidrage til at skabe flere arbejdspladser.

   Som det ses af prospektet bakker en række større virksomheder op om etableringen af CFI og de komponenter centret kommer til at bestå af. For eksempel har flere tilkendegivet, at de gerne stiller test og afprøvningsfaciliteter til rådighed, samt medvirker i de øvrige indsatser, der er beskrevet nedenfor.

    

   CFI konceptet

   CFI konceptet kan beskrives ved følgende konkrete indsatser:

    

   Industrial Growth Center – Et lokalt inkubationsmiljø for lokale vækstorienterede produktionsvirksomheder med undervisnings- og mødefaciliteter. Miljøet skal være et klyngemiljø i lighed med Agro Business Park og Arsenalet.

    

   Industrial Showroom – En fysisk ramme der præsenterer og eksponerer produkter, der er produceret i Viborg Kommune.

    

   Industrial Playground – Et levende udviklingslaboratorium med udstyr, der understøtter innovation gennem prototyping, produktudvikling og idegenerering.

    

   Industrial Learning Lab– Et samspil med Mercantec, hvor Mercantec stiller maskinpark til rådighed for CFI og hvor CFI kan bidrage til at opkvalificere arbejdskraft og synliggøre ungdomsuddannelsestilbud så som HTX.

    

   Industrial Research and Development – hvor CFI formidler kontakt mellem virksomheder og vidensmiljøer såsom Inno-pro, Aalborg Universitet, GTS-institutter (godkendte teknologiske serviceinstituter) m.v.

    

   Industrial Investment Board – hvor CFI formidler kontakt mellem ledere fra Viborg Kommunes førende virksomheder og de udviklingsvirksomheder, der er knyttet til CFIs øvrige aktiviteter. Dette board skal give sparring og evt. kompetent kapital til udviklingsvirksomhederne.

    

   CFI opbygges i faser

   CFI foreslås organiseret som en selvejende institution/ Erhvervsdrivende fond.

   CFI forventes foreløbigt færdigopbygget i 2018. 2014 skal anvendes på forberedelse, identifikation af udviklingsvirksomheder, gennemførelse af pilotforløb i relation til Region Midtjyllands forprojekt, afklaring af CFIs fysiske rammer og ansættelse af medarbejdere.

    

   I 2015 opbygges CFIs aktiviteter, og der forventes tæt samspil med et kommende strukturfondsfinansieret projekt om ”Fremtidens industri”.

    

   Gennem 2016, 2017 og 2018 sker der øget involvering af både udviklingsvirksomheder og etablerede virksomheder i Viborg Kommune, og der sker løbende vækst i antallet af brugere af centrets faciliteter.

    

   Finansiering

   I det opstillede budget for CFI forudsættes, at der kan findes en egnet kommunal bygning, som centret kan etableres i. Alternativt må der påregnes øgede udgifter til husleje m.v.

   Grundtanken i CFIs finansieringsplan er, at det kommunale driftstilskud til opbygningen af CFI aftrappes i perioden fra 2014 og frem mod 2018. Således ansøges Viborg Kommune om:

   2014: 1.315.000 kr.

   2015: 1.395.000 kr.

   2016: 1.220.000 kr.

   2017: 1.120.000 kr.

   2018:    470.000 kr.

   I alt:   5.520.000 kr.

    

   Mens Viborg Kommunes driftstilskud forventes aftrappet gennem etableringsperioden, forventes egenfinansieringen fra VIBORGegnens Erhvervsråd, Mercantec, deltagende virksomheder og tilskud fra fonde og andre projekter at være stigende i perioden.

    

   Fra og med 2019 forventes CFI at være selvfinansieret.

    

   INDSTILLING
   Kommunaldirektøren foreslår,


   at Økonomi- og Erhvervsudvalget indledende drøfter, hvorvidt Viborg Kommune er sindet

    

   at støtte etablering af Center for Industri, CFI, og

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget i givet fald på et kommende møde forelægges konkret forslag til fysisk placering, organisering samt bevilling til medfinansiering af projektet med henblik på indstilling til Byrådet.

    

   Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014

    

   Fraværende: Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at Viborg Kommune er sindet at støtte etablering af Center for Industri, CFI, og

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget på et kommende møde forelægges konkret forslag til fysisk placering, organisering samt bevilling til medfinansiering af projektet med henblik på indstilling til Byrådet”.

    

   Konkrete forslag vedr. placering, organisering og medfinansiering

   I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 14. maj 2014 forelægges hermed konkret forslag til fysisk placering, organisering samt bevilling til medfinansiering af CFI.

    

   Placering

   VIBORGegnens Erhvervsråd og Viborg Kommune har i samarbejde undersøgt mulighederne for en egnet kommunal bygning, som CFI kan etableres i. Der er imidlertid ikke fundet en ledig, kommunal bygning som er egnet til formålet.

    

   VIBORGegnens Erhvervsråd har fundet en midlertidig placering til CFI i de tidligere administrationsbygninger ved trykkeriet Nørhaven, Agerlandsvej 5, 8800 Viborg. Bygningerne er egnet til formålet. Der er indgået en forhåndsaftale om lejemålet, som også inkluderer en meget rimelig husleje.

    

   Ambitionen på sigt er en placering af CFI i den kommende Viborg Baneby – helst i tilknytning til en uddannelsesinstitution. Derfor skal placeringen i på Agerlandsvej ses som en midlertidig, om end længerevarende, placering.

    

   Organisering – Etablering af den erhvervsdrivende fond ”Fonden Center for Industri”

   Center for Industri foreslås etableret som en selvstændig juridisk enhed, mere konkret en erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse og egne vedtægter. Den erhvervsdrivende fond får navnet ’Fonden Center for Industri’. ’Fonden Center for Industri’ etableres med ’Fonden Arsenalet’, som forbillede. Fonden Arsenalet og den foreslåede Fonden Center for industri er stort set identiske når man sammenligner formål, øvrig organisering, indhold og samarbejdende partnere. Fonden Arsenalet har vist sig at være en meget fornuftig organisering og derfor er det oplagt at kopiere mest muligt herfra i sammenhæng med Center for Industri. Foreløbigt udkast til vedtægter for ’Fonden Center for Industri’ kan ses som bilag nr. 2. Det endelige forslag til vedtægter præsenteres for Økonomi- og Erhvervsudvalget så snart disse foreligger.

    

   Fondens formål

   Den erhvervsdrivende fond etableres med det primære formål at fremme netværk, viden og innovation i både nystartede og etablerede virksomheder indenfor industri og produktion i Viborg Kommune. I udkast til vedtægter er formålet beskrevet således:

    

   § 2 Fondens formål

   Formålet med fonden CFI - Center for Industri er at skabe et lokalt inkubations­miljø, der fremmer netværk, viden og innovation i både nystartede og etablerede virksomheder indenfor industri og produktion i Viborg Kommune. Fonden samler kommune, erhvervsråd, innovationsnetværk, erhvervsskole og Viborgs industri- og produktionsvirksomheder omkring inkubation, træning og branding af industrien.

    

   Fonden skaber:

   • et inkubationsmiljø, der forbinder nystartede vækstvirksomheder og etablerede virksomheder omkring produkter, forretningsudvikling og kapital.
   • et formidlingsmiljø, der omsætter viden fra universiteter, GTS-institutioner, innovationsnetværk samt erhvervsskoler til nye ideer og resultater.
   • et arbejdsmiljø og udviklingslaboratorium der muliggør udvikling, afprøvning, demonstration og kommercialisering af nye industrielle produkter og løsninger.
   • et netværk, der fremmer samarbejdet mellem Viborgs etablerede virksomheder og hjælper med adgang til viden, eksport og finansiering.
   • en fælles platform, der forbinder virksomheder og erhvervsskoler igennem fælles værksteder og fælles ide- og kompetenceudviklingsforløb.
   • et synligt samlingspunkt eller sted der præsenterer og markedsfører Viborgs mange stærke industrivirksomheder og –produkter.

   Bestyrelsens sammensætning

   Bestyrelsen er den øverste myndighed i Fonden Center for Industri.

    

   Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.

   - Viborg Kommune udpeger ét medlem.

   - VIBORGegnens Erhvervsråd udpeger ét medlem.

   - Mercantec udpeger ét medlem

   - Gruppen af etablerede industrivirksomheder udpeger ét medlem

   - Gruppen af iværksættere og udviklingsvirksomheder udpeger ét medlem

    

   Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af tre år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 3 gange. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.

   Fonden Center for Industris grundkapital skal udgøre 300.000 kr. ved stiftelsen.

    

   Øvrig organisering

   Udover selve Fonden Center for Industri og fondens bestyrelse vil Center for industri bestå af følgende organisering:

    

   Sekretariat: bestående af direktør, teknisk personale samt ad hoc tilknyttet personale fra partnergruppen. Sekretariatets primære opgave er den daglige drift af CFI.

    

   Partnergruppe: repræsentanter fra netværk og organisationer, herunder f.eks. Dansk Industri, Dansk Metal, innovationsmiljøet CAPNOVA, innovationsnetværket InnoPro, Mercantec, Viborgegnens Erhvervsråd m.fl. Partnergruppens primære opgaver er at koble CFI og CFI tilknyttede iværksættere med viden og kapital, koble CFI med øvrige initiativer indenfor industri og produktion og gennemføre forløb for CFI tilknyttede iværksættere og virksomheder.

    

   Industriklub: bestående af etablerede industri- og produktionsvirksomheder fra Viborg Kommune. Industriklubbens primære opgaver er at benytte CFI’s faciliteter, skabe netværk, klynger og forretningsinitiativer samt bidrage med investeringer i CFI tilknyttede iværksættere og øvrige udviklingsprojekter.

    

   Brugergruppe: bestående af studerende, iværksættere og nystartede virksomheder med enten direkte placering i CFI, eller eksternt tilknyttet via netværk og øvrige aktiviteter. Brugergruppens primære opgave, er at udvikle sig i forhold til produkter, omsætning og medarbejdere netop via placering i eller være brugere af CFI og derigennem udvikle bæredygtige forretningsideer og udvikle sig positivt både i forhold til omsætning og antal medarbejdere

    

   Økonomi – bevilling til medfinansiering

   Budget for Center for Industri for årene 2014-2018 fremgår af nedenstående. Budgettet er også inkluderet i bilag nr. 2 (side 15).

    

    Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\19201\5dce9dd5fd9946b0b460e063ad32631e.jpg

    

    

   Grundtanken i CFIs finansieringsplan er, at det kommunale driftstilskud til opbygningen af CFI aftrappes i perioden fra 2014 og frem mod 2018. Mens Viborg Kommunes driftstilskud forventes aftrappet gennem etableringsperioden, forventes egenfinansieringen fra VIBORGegnens Erhvervsråd, Mercantec, deltagende virksomheder og tilskud fra fonde og andre projekter at være stigende i perioden. Fra og med 2019 forventes CFI at være selvfinansierende.

    

   Bemærk: I budgettet for 2014 indgår Viborgegnens Erhvervsråds deltagelse i det regionale projekt ”Fremtidens Industri”, som er medfinansieret af Region Midtjylland. Derfor dækker udgifterne til lønninger også arbejdet med projekt ”Fremtidens Industri”. Det højere beløb til lønninger i 2014 modsvares dog af den regionale medfinansiering, som kommer i 2014 fra Region Midtjylland.

   Da det ikke er lykkedes at finde en egnet, ledig, kommunal bygning til CFI er den samlede udgift for Viborg Kommune steget i forhold til de anførte udgifter ved behandling af sagen den 14. maj 2014.

    

   Således ansøges Viborg Kommune om:

    

   2014: 1.910.000 kr. (heraf 595.000 kr. til husleje, inventar og stiftelseskapital)

   2015: 1.625.000 kr. (heraf 230.000 kr. til husleje)

   2016: 1.450.000 kr. (heraf 230.000 kr. til husleje)

   2017: 1.350.000 kr. (heraf 230.000 kr. til husleje)

   2018:    700.000 kr. (heraf 230.000 kr. til husleje)

   I alt:   7.035.000 kr.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune medfinansierer etablering og drift af Center for Industri i årene 2014-2018, med 1.910.000 kr. i 2014, 1.625.000 kr. i 2015, 1.450.000 kr. i 2016, 1.350.000 kr. i 2017 og 700.000 kr. i 2018,

    

   at udgifterne i hvert af årene afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”, og

    

   at Viborg Kommune stifter ’Fonden Center for Industri’.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune medfinansierer etablering og drift af Center for Industri i årene 2014-2018, med 1.910.000 kr. i 2014, 1.625.000 kr. i 2015, 1.450.000 kr. i 2016, 1.350.000 kr. i 2017 og 700.000 kr. i 2018,

   at udgifterne i hvert af årene afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”,

   at Viborg Kommune stifter ’Fonden Center for Industri’, og

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiges til på en efterfølgende sag at tage stilling til den fysiske placering på baggrund af forslag fra initiativtagerne.

 • 8 Ansøgning fra Midtjysk Friluftsbad vedr. tilskud til solcelleanlæg
  • Sagsfremstilling

   Midtjysk Friluftsbad har fremsendt ansøgning om tilskud til dækning af reduceret LAG tilskud i forhold til projekt vedrørende solcelleanlæg, som er realiseret i 2013.

    

   Kultur – og Fritidsudvalget drøftede ansøgningen under punktet ”Meddelelser og gensidig orientering” på mødet den 27. maj 2014, og besluttede at fremsende sagen til Økonomi-– og Erhvervsudvalget til stillingtagen i forhold til ansøgning om dækning af reduceret  LAG tilskud til solcelle anlæg. Tilsagn lød oprindeligt på 200.000 kr. men blev på grund af fornyet ministeriel vurdering reduceret til 153.125 kr. Altså et reduceret tilskud på 46.875 kr. og der søges tilskud til dækning af dette beløb.

    

   Om Midtjysk Friluftsbad kan oplyses, at badet er beliggende Vorningvej 31 i Hammershøj. Friluftsbadet, som er fra 1969, er en selvejende institution med en selvstændig bestyrelse. Hovedparten af badets driftsopgaver udføres af frivillige. Eneste lønnede er livreddere. På anlægget findes et stort og to mindre bassiner.

    

   Friluftsbadet har sæsonåbent i ca. 4 måneder fra primo maj til primo september. I sæson 2013 var der i alt åbent 672 timer, fordelt på 114 dage. I skoleferien var der åbent ca. 47 timer om ugen. Uden for skoleferien var åbningstiden ca. 37 timer ugentlig.

    

   Besøgstallet var i sæsonen 2013 ca. 16.000 og billetprisen er 20 – 30 kr. pr. besøg for voksne afhængig af valg af rabatmodeller.

    

   Viborg Kommune yder et årligt driftstilskud til friluftsbadet, som i 2014 udgør 263.000 kr.  Derudover er der efter konkret ansøgning bevilget mindre anlægstilskud til renovering af bygninger, 100.000 kr. i 2008 og 220.000 kr. til køb af termodug i 2013

    

   Kultur – og Fritidsudvalget besluttede, at ansøgningen vedrørende det mistede tilskud fra LAG på 46.875 kr. fremsendes til stillingtagen i Økonomi– og Erhvervsudvalget, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget tidligere har behandlet ansøgninger, som følge af problemstillinger omkring tilskud fra LAG.

    

   Ansøgningen om forhøjet driftstilskud indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetdrøftelser for perioden 2015-2018.

    

    

    

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til stillingtagen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Midtjysk Friluftsblad gives et tilskud på 47.000 kr. i 2014 til dækning af reduceret LAG tilskud, og

    

   at udgiften finansieres af udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 • 9 Fremtidig anvendelse af det gamle rådhus på Stænderpladsen i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på møde den 19. februar 2014 (sag nr. 4) at sætte en proces i gang med borgerinddragelse samt en analyse og interessentinddragelse i forhold til den fremtidige anvendelse af det gamle rådhus på Stænderpladsen i Viborg. Det forventedes på det tidspunkt, at forslag til anvendelse blev forelagt udvalget i juni.

    

   Der har nu været gennemført borgerinddragelse. Bemærkningernes indhold og en heraf følgende inddragelse af interessenter peger tilsammen på et behov for en nærmere afklaring af de fremtidige muligheder for området omkring domkirken, inden der tages endelig stilling til den fremtidige anvendelse af rådhuset.

    

   Bygningens placering fremgår af oversigtskortet i bilag nr. 1.

    

   Beskrivelse af området, bebyggelsen og planforhold fremgår af dagsorden fra udvalgets møde den 19. februar 2014.

    

   Borgerinddragelse/idéfase

   Der har været afholdt offentlig debat 1. marts – 30. april 2014. I perioden er indkommet 21 bemærkninger. Der har desuden været afholdt borgermøde på det gamle rådhus den 27. marts 2014. 

    

   Bemærkningerne er i bilag nr. 2. Skema med opsummering og Forvaltningens bemærkninger er i bilag nr. 3.

    

   Bemærkningerne

   Bemærkningerne tager generelt udgangspunkt i, at Kommunen skal beholde bygningen. Der opfordres til at holde fast i husets mange kvaliteter. Der peges særligt på muligheden for offentlige, kulturelle og repræsentative formål, herunder museer, kunstudstilling, turistinformation/visitor center, sang/musik, børnehave, samt udlejning til foreninger og arrangementer.

    

   En generel kommentar er, at der kan foregå flere ting i huset på samme tid, herunder både faste og midlertidige projekter, og flere peger på den synergieffekt, der herved kan opnås.

    

   Der peges på stueetagens anvendelighed til offentlige gøremål, herunder turistinformation, mens byrådssalene foreslås anvendt til vielser, skiftende udstillinger, foredrag, koncerter og teater og udlejning.

    

   Mange peger på det vigtige i at se den fremtidige anvendelse af rådhuset i sammenhæng med hele området omkring domkirken, hvor mange turister ankommer. Flere nævner det store potentiale i området som et kulturelt kraftcenter, men også på den store udfordring i, at såvel rådhus som Vestre Landsret står tomme til efteråret.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Med mindre det alene er den eksisterende anvendelse til kontor, mødelokaler og vielser, der fortsætter, vurderer Forvaltningen, at der - alt afhængig af den fremtidige brug - skal laves større tiltag og ændringer i forhold til brand, tilgængelighed, ventilation med mere. Særligt hvis der samles flere funktioner under samme tag, vurderes tiltagene at blive bekostelige og omfattende. Forvaltningen gør samtidig opmærksom på, at der, uanset hvad, må forventes en snarlig udskiftning af tag og vinduer.

    

   Det kan overvejes at afprøve en række midlertidige aktiviteter for i praksis at teste bygningens anvendelighed og brugernes ønsker. Imidlertid vurderes de umiddelbare muligheder at være noget begrænsede. Såfremt der ikke skal ændres på bygningens indretning, og der ikke skal gøres tiltag i forhold til tilgængelighed, brand med mere, vurderes kunstudstilling og sang/kor at være de mest realistiske. Såfremt byrådssalene på 1. sal anvendes, gør Forvaltningen opmærksom på det dyre inventar i forhold til ansvar og forsikring, mens retssalene mod syd ikke indeholder inventar. Ønskes vielse opretholdt i byrådssalen, er der ikke samtidig mulighed for udstillinger.

    

   I forbindelse med et eventuelt salg vurderes plangrundlaget i den gældende lokalplan at være snævert i forhold til eventuelle købere, idet anvendelsen er fastsat til offentlige formål og enkelte boliger. Forvaltningen vurderer derfor, at et eventuelt salg vil forudsætte udarbejdelse af et nyt og bredere plangrundlag, der for eksempel muliggør liberale erhverv. Teknisk Udvalg har på møde den 28. maj 2014 (sag nr. 5) besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for hele det historiske område i Viborg, herunder det gamle rådhus og Vestre Landsret.

    

   Et umiddelbart salg af hele bygningen til et samlet kontordomicil vurderes ikke at medføre væsentlige krav om ekstra brandsektionering og tilgængelighed.

    

   Bygningen vurderes ikke egnet til boliger eller børnehave, idet der ingen udenomsarealer er tilknyttet, og begge anvendelser forudsætter arealer til ophold. Det vurderes ikke realistisk at etablere store tagterrasser i den bevaringsværdige bygning. Endvidere kan bygningens offentlige karakter og skala som et af ”magtens huse” være en udfordring i denne sammenhæng.

    

   Den videre proces

   Samtidig med processen omkring det gamle rådhus, forestår der p.t. andre aktiviteter vedrørende områdets fremtid (se nedenfor). På den baggrund og som følge af bemærkningernes indhold, herunder en nærmere inddragelse af interessenter, foreslår Forvaltningen, at de fremtidige muligheder og perspektiver for området omkring domkirken undersøges nærmere, inden udvalget behandler sagen om den fremtidige anvendelse af rådhuset færdig.

    

   En sådan proces kunne have følgende overordnede proces- og tidsplan:

    

   Juni 2014: Møde med Bygningsstyrelsen om Vestre Landsret

   Borgmesteren har sammen med kommunaldirektøren aftalt møde med Bygningsstyrelsen i juni for nærmere at afklare, hvilke forventninger Bygningsstyrelsen har i forbindelse med et salg af Vestre Landsret.

    

   Juni-august 2014: Gennemgang af muligheder for området omkring domkirken

   Forvaltningen gennemgår sammen med formanden for Teknisk Udvalg, biskoppen og arkitekt Torben Schønherr mulighederne for området omkring domkirken med det formål at opnå fondsmidler, og med fokus på helhed, bedre byrum og kulturarven.

    

   August 2014: Seminar med deltagelse af kirke-, museums-, erhvervs-, kommune- og funding-repræsentanter.

   Der har været positive tilkendegivelser til at udarbejde en større fælles vision og plan for udvikling af Domkirkeområdet og en udpegning af de hovedelementer, der kan indgå i en realisering heraf. Også sammenhængen mellem for eksempel Snapstinget, Reformationsjubilæum 2017, Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017, den gamle bydel, og de 5 Hald´er beskrives nærmere.

    

   Oktober 2014: Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget

   Forvaltningen foreslår at udarbejde en opsummering af de ovenstående punkter, som præsenteres for Økonomi- og Erhvervsudvalget. På denne baggrund kan udvalget dels drøfte rådhusets fremtid, og dels overveje, om der skal afsættes midler til udarbejdelse af en egentlig beskrivelse og plan for udvikling af hele området med henblik på, at der senere kan igangsættes en større fundraising.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget beslutter,

    

   at forslag til den videreproces godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at forslag til den videre proces godkendes, suppleret med at flytning af Viborg Museum indgår i analysearbejdet, som foreslået af Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde den 27. maj 2014.

 • 10 Procedure i forbindelse med besættelse af stillingen som direktør for Job & Velfærd pr. 1. januar 2015.
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede på sit møde den 18. december 2013 (lukket sag nr. 43) at forlænge åremålsansættelsen for direktør i Job & Velfærd, Leif Gjørtz Christensen fra den 1. april 2014 til den 31. december 2014. Det betyder, at Leif Gjørtz Christensen fratræder sin stilling ved Viborg Kommune pr. 31. december 2014.

    

   Kommunaldirektøren anbefaler, at stillingen som direktør for Job & Velfærd opslås med henblik på besættelse af stillingen med uændret opgave- og kompetencefordeling i forhold til den gældende administrative organisation.

    

   Under forudsætning af, at ovenstående anbefaling følges, foreslås, at ansættelsesproceduren for besættelse af stillingen som direktør for Job & Velfærd tilrettelægges således, at den nye direktør kan tiltræde den 1. januar 2015.

    

   Kommunaldirektøren anbefaler i den forbindelse, at der indgås aftale med Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed om anvendelse af KLK som ekstern konsulent i forbindelse med ansættelsesproceduren.

    

   I forbindelse med besættelse af stillinger som direktør i Viborg Kommune har praksis hidtil været, at Økonomi- og Erhvervsudvalget deltager i ansættelsesudvalget, ligesom der har deltaget 3 ledelsesrepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter i ansættelsesudvalget.

    

   Det kan overvejes, at formandsskabet fra henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget kommer til at indgår i ansættelsesudvalget. De pågældende har ikke sæde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at stillingen som direktør for Job & Velfærd opslås med uændret opgave- og kompetencefordeling i forhold til den gældende administrative organisation,

    

   at KLK antages til at bistå i processen,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiges til - i samarbejde med KLK - at tilrettelægge det videre forløb, herunder tidsplan mv. med henblik på besættelse af stillingen pr. 1. januar 2015, og

    

   at sammensætning af ansættelsesudvalget besluttes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

   at stillingen som direktør for Job & Velfærd opslås med uændret opgave- og kompetencefordeling i forhold til den gældende administrative organisation,

   at KLK antages til at bistå i processen,

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiges til - i samarbejde med KLK - at tilrettelægge det videre forløb, herunder tidsplan mv. med henblik på besættelse af stillingen pr. 1. januar 2015, og

   at ansættelsesudvalget består af:

   ·         medlemmerne af Økonomi- og Erhvervsudvalget,

   ·         formand og næstformand for henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget,

   ·         3 ledelsesrepræsentanter, og

   ·         3 medarbejderrepræsentanter.

 • 11 Ansøgning om ny planlægning for et friplejehjem i Frederiks
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Arkitekt- og planlægningsfirmaet ØAplan har på vegne af Den selvejende institution Frederiks Friplejehjem den 7. maj 2014 ansøgt om igangsætning af ny planlægning, der muliggør opførelse af et friplejehjem på en del af matr. 1a Frederiks Præstegård, Frederiks.

    

   Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 2.

    

   Projektforslaget

   Ejendommen, der er på ca. 1,5 ha, ligger i landzone i det nordvestlige Frederiks mellem Frederiks Kirke og Alhede-Hallerne. DSI Frederiks Friplejehjem ønsker at opføre et friplejehjem på ca. 2100 m2 med plads til 24. Vejadgang etableres fra Trehusevej, parkering ønskes placeret ud mod Trehusevej, mens bebyggelse trækkes tilbage på grunden.

    

   Ansøger har indgået betinget købsaftale med Frederiks Kirke om køb af del af ejendommen matr. 1a Frederiks Præstegård, Frederiks.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af lokalplan. Realiseringen af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til aktivitetsområde. Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår anvendelsen. Realiseringen af projektet kræver således, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.

     

   Landsplanlægning

   Hele Frederiks, inkl. planområdet, ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område). Området ligger inden for et af kommuneplanens eksisterende rammeområder. Der kan i kommune- og lokalplanlagte områder accepteres en ændret arealanvendelse, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. 

    

   Da hele Frederiks ligger inden for OSD-område, findes der ikke alternative placeringsmuligheder. Det er Forvaltningens vurdering, at en placering i den nordlige ende af Frederiks er den mest hensigtsmæssige i forhold til afstand til Frederiks Vandværk, der ligger syd for byen. Planlægningen skal indeholde bestemmelser om særlige hensyn til grundvandet.

    

   Borgerplan

   Der er i 2008 udarbejdet en borgerplan for Frederiks. I borgerplanen er området beskrevet som en del af et bynært skovområde benævnt ”kirkeskoven”.

    

   Vurdering

   Forvaltningen vurderer, at der ikke er yderligere behov for plejehjemspladser i Frederiks-området. Hvis nye friplejehjemspladser bliver beboet af borgere fra Viborg Kommune, vil det alt andet lige fordre, at der nedlægges tilsvarende antal kommunale plejehjemspladser. Området skal tilføjes nye ressourcer, såfremt der ikke nedlægges et tilsvarende antal plejeboliger.

    

   Ved etablering af friplejehjem, er der mulighed for, at beboere kommer fra andre kommuner.

    

   Det er en forudsætning, at ansøger opnår godkendelse og certificering af Den Sociale Servicestyrelse til at drive friplejehjem samt tildeling af Statens kvotemidler til projektet. Ansøger har oplyst, at ansøgning om certificering er indsendt og at svar forventes maj/juni 2014. Kvotemidler forventes søgt i august 2014 og tildelingen sker august/september 2014.

    

   I rammerne for Frederiks, er der i kommuneplanen udlagt udvidelsesmuligheder for aktivitetsområde langs Trehusevej. Forvaltningen vurderer, at et fremtidigt behov for udvidelse af aktivitetsområde i tilknytning til hal og sportsbaner vil kunne imødekommes med et nyt udlæg nordvest eller nordøst for eksisterende faciliteter.  

    

   Det er Forvaltningens vurdering, at projektet og dets anvendelse kan indpasses i det eksisterende miljø. Friplejehjemmet vil komme til at ligge i tilknytning til anden offentlig bebyggelse og bebyggelsen vil give et bedre og mere afgrænset gadeforløb langs Trehusevej.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår i givet fald, at der på ejendommen gives mulighed for bebyggelse til både boligformål og almen service. Herved sikres en bredere variation af anvendelsesmuligheder, og samtidig fraskriver Kommunen sig overtagelsespligt, jf. afsnit om økonomiske konsekvenser.

    

   Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:

   • Den nordvestlige del af området udlægges til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse med mulighed for almen service i form af døgninstitution, plejeboliger og lignende.
   • Den nordvestlige del af området udlægges til rekreative formål.
   • Bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage.
   • Maks. højde på 8½ meter.
   • Den samlede bebyggelsesprocent for ejendommen som helhed må ikke overstige 40.
   • Fremtidig zonestaus: Byzone
   • Der skal etableres stiforbindelse til område udlagt til rekreative formål.

   Fordebat

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser, hvormed der ændres på områdets anvendelse. Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til de gældende kommuneplanrammer er planlægningen omfattet af kravet om fordebat jf. planlovens § 23 c. Før der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, som ikke er besluttet i en planstrategi, skal Byrådet indkalde idéer og forslag med henblik på det efterfølgende planarbejde.

   Forvaltningen har udarbejdet udkast til debatmateriale.

    

   Debatmaterialet indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Udkast til debatmateriale er i bilag nr. 3.

    

   Debatperioden foreslås fastsat til 2 uger.  Igangsættes planlægningen, vil Forvaltningen, hvis der kommer bemærkninger, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til ovennævnte principper, forelægge bemærkningerne til udvalgets vurdering, inden udarbejdelse af planforslagene påbegyndes. Alternativt vil bemærkninger blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.

        

   Økonomiske konsekvenser

   Det er Forvaltningens vurdering, at hvis der planlægges efter ovennævnte principper, vil der være en bred variation af anvendelsesmuligheder, hvorved der ikke vil være tale om offentlige formål og heraf følgende overtagelsespligt for Kommunen, jf. planlovens § 48 om offentlige formål.

    

   Viborg Kommune er forpligtede til at betale udgifter til sygepleje for hver enkelt beboer, når der etableres friplejehjem.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for en planlægning:

   • Forudgående offentlighed    Medio 2014
   • Planlægningen opstartes      Medio 2014
   • Planforslag til vedtagelse     Ultimo 2014
   • Endelig vedtagelse              Primo 2015.
  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget beslutter,

    

   at ansøgningen imødekommes og planlægningen igangsættes, og

    

   at den forudgående offentlighedsfase sættes i gang som beskrevet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   Eva Pinnerup ønsker følgende tilføjet referatet:

    

   ”Socialdemokraterne ser med bekymring på udviklingen på, at antallet af friplejehjemspladser vokser, da det betyder indskrænkninger af kommunens muligheder for planlægning på området. Det bemærkes, at Viborg Kommune i forvejen har et stort antal friplejehjemspladser set i forhold til andre kommuner.”

 • 12 Igangsætning af planlægning for et område til almen service i Rødkærsbro
  • Sagsfremstilling

   Tidligere politisk behandling

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 18. juni 2013 (sag nr. 17) at anmode Teknik- og Miljøudvalget om at foranledige, at der til erstatning for den gældende lokalplan igangsættes ny lokalplan, der muliggør etablering af en ny daginstitution i området ved hallen og skolen i Rødkærsbro.

    

   Forvaltningen har efterfølgende holdt møde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolens ledelse, dagtilbudsledelse og forældreråd og ledelsen i Rødkærsbro hallen.

    

   Der er her nået enighed om en placering af den nye daginstitution mod nord og en udvidelse af hallen mod vest.

    

   Området anvendes i dag til hal, skole, idrætsbaner og parkering. Området afgrænses af Brandstrupvej mod øst, af åbent land mod nord og vest, af et park- og naturområde mod sydvest og af et boligkvarter mod syd.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgningen er i bilag nr. 2.

    

   Forslaget

   Det er tanken at opnå synergi ved at placere den nye daginstitution i området med skolen og hallen og sikre gode stiforbindelser i området.

    

   Den nye daginstitution placeres i områdets nordøstlige hjørne, hvor der i dag er kroketbane. Der forventes ca. 125 børn, svarende til et samlet areal på ca. 1.200 m2 bygning med tilhørende udearealer. Bygningen opføres i 1 etage med facader i tegl og tag i pap eller tegl.

    

   Rødkærsbrohallen udvides fra ca. 3.000 m2 til ca. 5.000 m2 ekskl. kælder. Byggeriet opføres i 1-2 etager i en højde på op til 12,4 m og der tilstræbes helhed i det samlede byggeri. Hovedindgangen flyttes fra den nuværende indgang i øst til en ny placering mod parkeringspladsen mod nord. 

    

   Der er ikke planer om at ændre skolen.

    

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen vurderer, at den samlede trafikbelastning for området vil øges. Den eksisterende vejadgang fra Brandstrupvej til parkeringspladsen ved hallen opretholdes og vurderes at kunne afvikle den fremtidige trafik. Vejadgangen bliver fælles for skole, hal og den nye institution.

    

   En del af den nuværende parkeringsplads indrettes til en ensrettet vej, således at trafik ind til skole, hal og ny institution bruger den nordlige indkørsel og trafik fra området kører ud ad den sydlige indkørsel. Parkeringsbehovet skal vurderes nærmere, og viser det sig, at kapaciteten på den eksisterende parkeringsplads er for lille, vil det blive nødvendigt at inddrage et areal nord for pladsen til vej og / eller parkering.

    

   For den nye institution etableres udearealer på op til 5.000 m2, men en del af udearealet kan dog modsvares af de grønne arealer/boldbaner/aktivitetsområde ”uden for hegnet.”

    

   Den nye institutions bebyggelse og opholdsarealer vurderes at kunne overholde de vejledende støjgrænseværdier ved en afstand på 12-15 m fra vejmidten af Brandstrupvej.

    

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. S.100-1/F.120-1/B.107-4, der udlægger området til offentlige og private funktioner som skole, idrætsanlæg, halfaciliteter, børnehave og lignende, et offentligt tilgængeligt fritidsområde samt åben/lav boliger.

    

   Lokalplanen udlægger byggefelter i den midterste del af lokalplanområdet svarende til hallens nuværende udstrækning, samt til skolen i den sydlige del.

    

   Lokalplanen udlægger parkeringspladser i den nordøstlige del af området i delområde I, hvor den nye daginstitution ønskes placeret. Endvidere udlægges parkering for 150 pladser nordøst for hallen, samt mindre parkeringspladser nord for skolen og tennisbanerne.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser for delområde I og II. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan for disse delområder.  

    

   Kommuneplan

   Området ligger i rammeområde RØDK.A1.01 i Kommuneplan 2013 – 2025 og er udlagt til almen service, boldbaner og idrætshaller.

    

   Bebyggelsesprocenten er maks. 40 %, og bebyggelsen kan opføres i maks. 2 etager og maks.12 m i højden.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen hvad angår højden. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:

    

   Kommuneplantillæg

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser, der ændrer den maksimale højde for bebyggelsen fra 12 m til 12,5 m. Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af kravet om forudgående offentlighed, jf. planlovens § 23 c.

    

   Lokalplan

   Området udlægges til almen service. Den eksisterende vejadgang fra Brandstrupvej bibeholdes. Eksisterende forhold for skolen opretholdes.

    

   Planen skal endvidere:

   • Sikre, at det samlede P-behov dækkes.
   • Sikre sammenhæng i området, herunder stier.
   • Udlægge et byggefelt til en ny institution på ca. 1.200 m2 mod nordøst med tilhørende udearealer og legeplads.
   • Udvide det eksisterende byggefelt ved hallen, der muliggør en til- og ombygning heraf til i alt ca. 5.000 m2 samt kælder.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Der vil blive udgifter til om- og udbygning af parkeringsplads og vejanlæg og til anlæg af fortov langs Brandstrupvejs vestlige side.

    

   En del af parkeringspladsen ejes af Rødkærsbro Hallen. Kommunen bør overtage de arealer, hvor vejen kommer til at ligge. 

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

   • Planlægningen opstartes juni 2014
   • Planforslagene til vedtagelse medio november 2014
   • Endelig vedtagelse marts 2015.
  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 13 Kommuneplantillæg for udvidelse af butiksområdet "Viborg bymidte"
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 19. marts 2014 (sag nr. 6) at igangsætte planlægningen for en udvidelse af butiksområdet ”Viborg bymidte”, herunder den lovpligtige fordebat.

    

   Planlægningen tager udgangspunkt i Viborg Kommunes frikommuneforsøg om detailhandelsplanlægning og forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 – 2025, retningslinje 2.

    

   De indkomne høringssvar og Forvaltningens bemærkninger hertil forelægges hermed for Økonomi- og Erhvervsudvalget som led i den videre planlægning.

    

   Principper for planlægningen (resumé)

   Forslag til principper for planlægningen, herunder forslag til afgrænsning og inddeling af butiksområdet, indgik ved Udvalgets seneste behandling af sagen.

    

   Bymidten udvides med et område i Viborg Baneby. Rammen til detailhandel fastsættes til højst 20.000 m2, svarende til ca. 15.000 m2 mere, end der er etableret i området i dag. Helhedsplanen for Viborg Baneby forventes at danne grundlag for disponeringen af området.

    

   Område A omkring banegraven foreslås udlagt til udvalgsvarebutikker op til 2.000 m² samt dagligvarebutikker op til 3.500 m², svarende til butiksstørrelsen i den eksisterende bymidte.

    

   I område B1 ved Falkevej gives mulighed for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² og i område B2 på østsiden af Indre Ringvej gives mulighed for udvalgsvarebutikker på 500-2000 m². I disse områder kan kun placeres butikker, der forhandler store udvalgsvarer.

    

   I område C, en udvidelse af det nuværende bydelscenter ved Marsk Stigs Vej, foreslås givet mulighed for udvalgsvarebutikker over 500 m² og nye dagligvarebutikker under 500 m² eller over 2.000 m² (maks. 3.500m2).

    

   I område D omkring den fremtidige Hærvej forslås kun mulighed for små butikker under 200 m².

    

   Der gives som frikommuneforsøg mulighed for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² - i alt op til 10.000m² - i område A, B1 og B2. Disse butikker kan kun etableres indtil 31. december 2016.

    

   Fordebat

   Der er afholdt fordebat i 4 uger fra den 28. marts til den 24. april 2014. Debatmaterialet fremgår af bilag nr. 1. I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar, som er i bilag nr. 2.

    

   Banedanmark gør opmærksom på en række tekniske krav og forudsætninger i forhold til planlægning for og anlæg af ny bebyggelse. To grundejere i banebyområdet ønsker udvidede detailhandelsmuligheder i område C og D. Viborg Handel udtrykker bekymring for den yderligere spredning af detailhandelen, som planlægningen vil give mulighed for.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 3. Bilaget indeholder et resumé af høringssvarene og Forvaltningens bemærkninger til disse.

    

   Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til at ændre på principperne for planlægningen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at der udarbejdes et kommuneplantillæg ud fra de principper, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 14 Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 - 2025 - udvidelse af Stoholm bymidte
  • Sagsfremstilling

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 – 2025 har efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. marts 2014 (sag nr. 9) været i offentlig høring fra den 27. marts 2014 til den 22. maj 2014.

    

   Baggrunden for kommuneplantillægget er, at REMA1000 på Vestergade i Stoholm ønsker at udvide butiksarealet med 300 m2 og parkeringsarealet med ca. 30 pladser. REMA1000 har opkøbt naboejendommen Vestergade 34 (bolig) og agter at nedrive boligen for at etablere p-areal.

    

   Det ansøgte forudsætter, at både butiksudvidelsen og parkeringsarealet ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt til detailhandel. Udvidelse af butiksarealet er indenfor et detailhandelsområde, mens p-areal er udenfor.

    

   I Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 er kommuneplanens rammer rettet til, så hele arealet til p-plads overføres til centerområde, hvor der er mulighed for detailhandel. Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 er i bilag nr. 1.

    

   Området er lokalplanlagt. Hvad angår udformning og placering af butiksareal, er den ansøgte udvidelse i overensstemmelse med lokalplanen. Den ansøgte udvidelse af det samlede detailhandelsareal er dog ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Forvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til den ansøgte udvidelse på 300 m2 detailhandelsareal.

   P-areal placeres på begge sider af Carlsbergvej, som munder ud i en sti til Odinvej. For at sikre cyklende og gående, er det aftalt med REMA1000, at der etableres sti med hævet overflade ved krydsning af Carlsbergvej. Se bilag nr. 2.

    

   Udvidelse af REMA1000 vil efter kommuneplantillæggets vedtagelse kunne ske ved en byggetilladelse.

    

   Der er modtaget en indsigelse fra nabo til området. Indsigelsen fremgår af bilag nr. 3.

    

   Der gøres indsigelse mod kommuneplantillæggets ændring af rammeområde fra bolig til bymidte, således at der kan etableres p-areal på ejendommen Vestergade 34. Indsiger bor på Vestergade 36 og er bekymret for gener i forbindelse med p-areal i form af støj, lys og indsigt til hus og have fra gæster på p-areal. Indsiger er desuden bekymret for regnvand fra p-areal på grund af niveauforskel mellem ejendommene. Indsiger har ved uvildig ejendomsmægler fået vurderet, at ejendommen vil lide værditab på op til 400.000 kr.

    

   REMA Ejendomme har afgivet partsindlæg som svar på indsigelsen. Partsindlægget fremgår af bilag nr. 5.

    

   Forslag til svarskrivelse til indsiger fremgår af bilag nr. 4.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at tillæg nr. 26 ikke har principiel betydning for Kommunen, og planen kan derfor vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   at forslag til svarskrivelse til indsiger godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 15 Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 - 2025 - udvidelse af landsbyafgrænsningen om Bjerring
  • Sagsfremstilling

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 har efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. marts 2014 (sag nr. 10) været i offentlig høring i perioden fra den 27. marts 2014 til den 22. maj 2014. Der er ikke modtaget bemærkninger i offentlighedsfasen.

    

   Forslag til kommuneplantillæg, der fremgår af bilag nr. 1, er udarbejdet for at give virksomheden Bjerring Smedie mulighed for at overføre et areal fra landbrugsejendommen matr. nr. 13 a Bjerring by, Bjerring til ejendommen matr. nr. 14 an Bjerring by, Bjerring. Arealet anvendes til oplag for Bjerring Smedie og Stålmontage A/S.

    

   Bjerring Smedie og Stålmontage A/S har tidligere søgt om at udvide virksomheden. Der blev på den baggrund i 2009 igangsat en lokalplanlægning, som dog ikke blev gennemført, da der kom stilstand i virksomhedens ekspansion.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at forslag til kommuneplantillæg nr. 29 ikke har principiel betydning for Kommunen, og kommuneplantillægget kan derfor vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

   at kommuneplantillæg nr. 29, udvidelse af landsbyafgrænsningen om Bjerring, vedtages og offentliggøres.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   Nina Hygum deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet.

 • 16 Industrivej 31, Viborg - Fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår
  • Sagsfremstilling

   Den 13. marts 2013 (sag nr. 16) blev Økonomiudvalget forelagt en sag med tilsvarende indhold som denne sag. Sagen blev udsat:

    

   Genbrugsstationen på Industrivej 31 i Viborg er flyttet til Kirkebækvej, og der er ryddet op på Industrivej 31, så grunden kan sælges.

    

   Forinden grunden kan udbydes til salg, skal der fastsættes pris og øvrige salgsvilkår.

    

   Grunden er på 6.222 m2, og grunden er i lokalplanen udlagt til administrative erhverv. Grunden ligger ud til Nordre Ringvej umiddelbart vest for kraftvarmeværket, men med adgang fra Industrivej. Kortskitse fremgår af bilag nr. 1.

    

   Der er fast belægning på grunden, og den er omkranset af et trådhegn. 2 store ramper er også fortsat på grunden. Det foreslås, at grunden sælges således, som den er. Belægningen kan måske bruges (delvist) af en køber – evt. blot i byggeperioden. Hegnet kan evt. bruges – evt. blot i byggeperioden. Ramperne skal uden tvivl fjernes. Alt i alt er det ikke utænkeligt, at fordele og ulemper ved disse anlæg opvejer hinanden, og det bør således ikke påvirke købsinteressen. Hertil kommer, at en evt. fjernelse mest hensigtsmæssigt kan foretages af køber, der i forvejen skal have arbejder iværksat i forbindelse med byggeri.

    

   Kommunen har erhvervsarealer med sammenlignelig anvendelse til salg på Lundborgvej ud til Vestre Ringvej og på Asmild Mark ud til Randersvej. Mindstepriserne er hhv. 505 kr. pr. m2 og 430 kr. pr. m2 inkl. tilslutningsbidrag til kloak.

    

   Det foreslås, at mindsteprisen for Industrivej 31 fastsættes til 430 kr. pr. m2 inkl. tilslutningsbidrag til kloak.

    

   Grunden blev i sin tid købt af I/S Revas fra Viborg Kommune, men efter kommunesammenlægningen blev Revas en del af Kommunen, og grunden ejes derfor nu af Kommunen. Regnskabsmæssigt er det imidlertid ”affaldsområdet”, der ejer grunden, og salgssummen skal således tilfalde ”affaldsområdet”.

    

   Der vil ved årets udgang blive søgt bevilling hertil i en samlet sag om salg af erhvervsgrunde på samme måde som ved øvrige erhvervsgrunde.

    

   Det bemærkes, at grunden på trods af den tidligere anvendelse ikke er forurenet.

    

   Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsjord.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Industrivej 31 i Viborg udbydes til salg til den foreslåede mindstepris på 430 kr. pr. m2 inkl. tilslutningsbidrag til kloak, og

    

   at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsjord.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 17 Hedeskrænten, Viborg - Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår
  • Sagsfremstilling

   På Hedeskrænten, Viborg, er 12 grunde på vej til at blive byggemodnet. Der skal derfor fastsættes grundpriser og øvrige vilkår, så grundene kan udbydes til salg. Beliggenheden er vist som en sort firkant på oversigtskortet – bilag nr. 1.

    

   Mindstepriserne for de 12 grunde foreslås fastsat til 600.000 kr. inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen – bilag nr. 2. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i Kommunen.

    

   Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde på Palleshøje (under 1 km. fra Hedeskrænten) i 2013 blev fastsat til 550.000 – 625.000 kr.

    

   Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at mindstepriserne for de 12 parcelhusgrunde på Hedeskrænten, Viborg fastsættes til 600.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 2, og

    

   at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 18 Vesterheden, Viborg - Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår
  • Sagsfremstilling

    

   På Vesterheden, Viborg, er 3 grunde på vej til at blive byggemodnet. Der skal derfor fastsættes grundpriser og øvrige vilkår, så grundene kan udbydes til salg. Beliggenheden er vist som en sort trekant på oversigtskortet – bilag nr. 1.

    

   Mindstepriserne for de 3 grunde foreslås fastsat til 750.000 kr. inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen – bilag nr. 2. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i Kommunen.

    

   Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde på Palleshøje (under 1 km. fra Vesterheden) i 2013 blev fastsat til 550.000 – 625.000 kr. De 3 grunde på Vesterheden ligger op ad et bredt, grønt beplantningsbælte og vurderes generelt at være mere attraktivt beliggende end grundene på Palleshøje.

    

   Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at mindstepriserne for de 3 parcelhusgrunde på Vesterheden, Viborg fastsættes til 750.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 2, og

    

   at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 19 Boligselskabernes forslag til boligbyggeprogram og kapitaltilførsel som lån eller tilskud for kvoteåret 2014 - 2017 (budget 2015 - 2018)
  • Sagsfremstilling

   Kommunens udgiftsramme til indbetaling af grundkapitallån ved nybyggeri og ombygning og ved kapitaltilførselssager (større, nødvendige renoveringer) har gennem de seneste år været fastsat til ca. 9 mio. kr. pr. år.

    

   Regeringen ændrede i 2012 lovgivningen, så grundkapitaltilskuddet ved nybyggeri blev nedsat fra 14% til 10% i perioden 01. juli 2012 til 31. december 2016. I den forbindelse valgte Byrådet ved vedtagelsen af budgettet for 2013-2016 at nedsætte udgiftsrammen så den svarer til nedsættelsen fra de 14% til de 10% for grundkapitalindskud ved nybyggeri og uændret for kapitaltilførselssager. Kommunens budget for 2015 (budgetoverslagsår 2015 i budget 2014-2017) udgør 8,3 mio. kr. 

    

   Udgifterne til nybyggeri og ombygning finansieres med 88% realkreditlån og 2% beboerindskud. De resterende 10% indbetales af Kommunen til Landsbyggefonden.

    

   I kapitaltilførselssager ydes der en særlig driftsstøtte, som kun gives til afdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at problemerne vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten ydes som lån eller tilskud. Landsbyggefonden yder 40% af støtten betinget af, at boligorganisationen selv bidrager med 20%, långiver med 20% og beliggenhedskommunen med 20%. I bilag nr. 3 er vist en oversigt over kapitaltilførselssager.

    

   Praksis for sammenhæng mellem Viborg Kommunes budget til nybyggeri af familie-, ungdoms- og ældreboliger samt kapitaltilførsel som lån eller tilskud og boligselskabernes forslag til boligprogram (kvotesag)

   Hvert år udarbejder boligselskaberne et boligprogram for kvoteåret med forslag til en fordeling af udgiftsrammen på forskellige projekter (kvotesag). Denne fordeling af udgiftsrammen på projekter danner baggrund for Byrådets godkendelse af budgettet. På grund af forskydning i tid fra godkendelse af et projekt i Byrådet og til grundkapitallånet eller kapitaltilførslen skal indbetales til Landsbyggefonden, er praksis på området, at indeværende kvoteår = det efterfølgende budgetår. Det betyder, at eksempelvis kvoteår 2014 = budgetår 2015.  

    

   For at skabe bedre sammenhæng mellem budgetår og udbetalingstidspunkt godkendte Byrådet i forbindelse med kvotesagen sidste år en ændret praksis med tilbagevirkende kraft til kvoteår 2012. Den ændrede praksis betyder, at tidsrummet mellem kvoteår og budgetår i kapitaltilførselssager forskydes yderligere 2 år, idet indbetalingen til Landsbyggefonden i disse sager erfaringsmæssigt sker langt senere. Det betyder, at en kapitaltilførselssag i kvoteår 2014 først optages i kommunens budget for 2017. 

    

   Boligselskabernes fremsendte forslag til boligprogram

   Forvaltningen har den 23. april 2014 afholdt et møde med repræsentanter for boligselskaberne, som på mødet fremlagde en oversigt over forslag til nybyggeri og kapitaltilførselssager i kvoteår 2014-2017 (Kommunens budget 2015-2018) – se bilag nr. 1. Sammenhængen mellem forslag til nybyggeri og kapitaltilførselssager og Kommunens budget fremgår af bilag nr. 2.

    

   Prioritering mellem nybyggeri/ombygning og kapitaltilførsel

   På styringsdialogmøderne med boligselskaberne har det de sidste par år været drøftet, at

   Kommunens samlede ramme til alment boligbyggeri inkl. kapitaltilførselssager skal overholdes. Det betyder samtidig, at boligorganisationerne løbende skal revurdere forslag til planlagte byggeprojekter for at skabe økonomisk råderum til kapitaltilførselssagerne.

    

   Boligselskaberne har fremlagt et samlet forslag til boligprogram for kvoteårene 2014-2017, der betyder en udvidelse af Kommunens budget i perioden 2015-2018 på ca. 25 mio. kr. Se tabel 2. 

    

   Boligselskaberne har knyttet følgende kommentarer til det fremlagte boligprogram i kvoteårene 2014-2017:

    

   ”Praksis omkring kvoteplanlægningen har været, at boligorganisationerne fremkommer med ønsker til nybyggeri og renovering ud fra efterspørgsel og egne vurderinger, forudsat det kan holdes indenfor det kommunale budget. Praksis er stadig at ønsker og behov som oprindeligt, skal holdes indenfor det kommunale budget.

   Boligorganisationerne er dog i den almindelige daglige dialog med kommunen i år kommet frem til, at kvoterne som udgangspunkt skal afspejle de af kommunen påpegede og prioriterede udviklingsområder. De almene boliger kan/skal dermed ses som et redskab til at starte og understøtte den kommunale byudviklingspolitik i områder, hvor det ellers kan være vanskeligt at få de første konkrete handlinger til at ske.


   Planlægningen og prioriteringen sker naturligvis i samråd med boligselskaberne og efter en samtidig vurdering af behovet og typen af boliger. Den foreliggende kvoteoversigt fra boligselskaberne afspejler dermed også nogle hovedområder af større karakter med hensyn til nybyggeri, hvor Viborg Kommune ser potentiel udvikling som ønskes prioriteret.

   Generelt med hensyn til nybyggeri kan det anføres, at boligorganisationerne løbende har fokus på imødegåelse af tomgang og på at analysere eventuelle årsager hertil, også selvom det måtte være udefrakommende faktorer. Tendensen omkring tomme lejemål er dog hos alle boligselskaberne i en positiv udvikling med nedadgående ledighed.

   Med hensyn til de stadig prioriterede renoveringer (som afhænger af Landsbyggefondens ramme – overordnet givet af staten) vil dette typisk være efter de enkelte boligselskabers vurdering af afdelingernes stand i samråd med Landsbyggefonden.”

    

   Ansøgning om godkendelse af projekter i kvoteår 2014 (budget 2015)

   I forbindelse med kvoteår 2014 har boligselskaberne fremlagt et boligprogram med ønske om en samlet kvote på 16,1 mio. kr. jf. nedenstående tabel 1.

     

   Tabel 1 

   Boligselskab

    

   Type

   Kvote

   Boligselskabet Viborg

   1. Viborg Vestby, Liseborg, etape 2

   2. Helhedsplan, Ringparken/Digterparken

    

   20 familieboliger

   Kapitaltilførsel 

    

    

   4.000.000 kr.

   1.320.000 kr.

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup

   3. Viborg Midtby, Banebyen (ved plejecenter)

   4. Palleshøje, etape 3

   5. Ulriksdal

   6. Tulipanvej, Klostervænget

    

    

   10 familieboliger

    

   14 familieboliger

   Kapitaltilførsel 

   Kapitaltilførsel

    

    

   1.998.000 kr.

    

   2.800.000 kr.

   1.500.000 kr.

   600.000 kr.

   Øvrige Boligselskaber

   7. Løvel

   8. Vammen 

   9. Tidligere Fjends Boligselskab (Fusioneret med Sct. Jørgen)

    

   8 familieboliger

   4 familieboliger

   Kapitaltilførsel

    

   1.470.000 kr.

   735.000 kr.

   1.700.000 kr.

    

   I alt

   56 familieboliger

   Kapitaltilførsel

      11.003.000 kr.

   5.120.000 kr.

    

   Nybyggeri i kvoteår 2014 indregnes som tidligere nævnt i budget 2015 mens kapitaltilførsler indregnes i budget 2017. Boligprogrammet kræver således et kommunalt budget i 2015 på 11 mio. kr. Herudover er der i kvoteåret 2012 godkendt 2 kapitaltilførselssager vedrørende Bjerringbro Andelsboligforening (Agernvej/Løvvej) 2,2 mio. kr. og Viborg Boligselskab (Helhedsplan Houlkærvænget) 0,5 mio. kr. Det samlede boligprogram kræver således et kommunalt budget i 2015 på 13,7 mio. kr.   

    

   Kommunens budget for 2015 (budgetoverslagsår 2015 i budget 2014-2017) udgør som tidligere nævnt 8,3 mio. kr. Herudover forventes der at være et ikke-forbrugt beløb i kvoteår 2013 (budget 2014) på 1,7 mio. kr. Samlet er der således et budget på ca. 10 mio. kr. (9.974.000 kr.) til rådighed i 2015.

    

   For at kunne imødekomme ønskerne til boligprogrammet i kvoteår 2014 er der således behov for yderligere 3,7 mio. kr. i 2015. I modsat fald vil der kun være mulighed for nybyggeri svarende til 7,3 mio. kr.

    

   De samlede ønsker til boligprogram for kvoteår 2014-2017 (budget 2015-2018) sammenholdt med Kommunens budget fremgår af nedenstående tabel 2.

    

   Tabel 2 

   (Mio. kr.)

    

   Budget 2015

   Budget 2016

   Budget 2017

   Budget 2018

   Budget 2019 og senere

   Kommunens Budget

   (overslagsår i budget 2014-2017)

    

    

   10,0*

    

    

   7,7

    

    

   9,0

    

    

   9,0

    

   Boligprogram

    

    

    

    

    

   Kvoteår 2012

   Kapitaltilførsel

    

   2,7

    

    

    

    

   Kvoteår 2013

   Kapitaltilførsel

    

    

   1,9

    

    

    

   Kvoteår 2014

   Nybyggeri

   Kapitaltilførsel

    

   11,0

    

    

    

   5,1

    

    

   Kvoteår 2015

   Nybyggeri

   Kapitaltilførsel

    

    

   13,6

    

    

    

    

    

    

   6,1

    

    

    

   Kvoteår 2016

   Nybyggeri

   Kapitaltilførsel

    

    

    

   12,0

    

    

    

   4,8

   Kvoteår 2017

   Nybyggeri

   Kapitaltilførsel

    

    

    

    

   9,0

    

    

   4,0

   I alt boligprogram

   13,7

   15,5

   17,1

   15,1

    

   Manglende budget

   3,7

   7,8

   8,1

   6,1

    

    

   * Inklusiv overførsel af ikke forbrugt beløb på 1,7 mio. kr. fra kvoteår 2013 (budget 2014).

    

   Forvaltningen foreslår, at det manglende budget ifølge ovenstående tabel 2 indarbejdes som anlægsønsker i forslag til budget for 2015-2018, som er under udarbejdelse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der til delvis dækning af nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteåret 2014 (7.274.000 kr.) tillige med de i 2012 godkendte kapitaltilførsler (2.700.000 kr.) i 2015 tildeles rådighedsbeløb på 9.974.000 kr. svarende til det reserverede beløb i budget 2015,

    

   at det manglende rådighedsbeløb i 2015 på 3.729.000 kr. (13.703.000 – 9.974.000) til gennemførelse af det samlede nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteår 2014 medtages som anlægsønske i forslag til budget for 2015-2018, som er under udarbejdelse, og

    

   at forskellen mellem forslag til boligprogram og Kommunens budget i kvoteår 2015-2017 (budgetoverslagsår 2016-2018) jf. tabel 2, på henholdsvis 7,8, 8,1 og 6,1 mio. kr. medtages som anlægsønsker i forslag til budget for 2015-2018, som er under udarbejdelse.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 20 Godkendelse af Boligselskabet Viborg Amts køb af grunden Tinggade 4 - 6, Løvel
  • Sagsfremstilling

   Byrådet har den 25. januar 2012 (sag nr. 5) truffet beslutning om, at en ansøgning fra Boligselskabet Viborg Amt om etablering af almene familieboliger i Løvel principielt godkendes, således at finansieringen indarbejdes i nyt boligbyggeriprogram 2012-2015. Boligselskabet anmoder nu om Byrådets endelige godkendelse både som sælger (se anden sag på dagsordenen i dag) og som tilsynsmyndighed.

    

   Kommunal godkendelse som tilsynsmyndighed

   Boligselskabets bestyrelse har den 14. maj 2014 i henhold til bemyndigelse fra repræsentantskabet godkendt indgåelse af købsaftale for to grunde, beliggende Tinggade 4-6, Løvel, 8830 Tjele. Ejendommenes matrikelnumre er 25 f og 25 a, Løvel by, Løvel, med et areal på henholdsvis 600 m2 og 486 m2, i alt 1086 m2. Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. marts 2015. 

    

   Ejendommen ønskes erhvervet nu, således at kravet om tinglyst adkomst kan opfyldes, før byggeriet igangsættes. Boligselskabet agter at indsende en skema A-ansøgning, så snart der kan forventes tilsagn om den fornødne grundkapital, hvilket afventer Byrådets godkendelse af boligbyggeriprogrammet for 2014 (særskilt sag på dagens møde).

   Boligorganisationers erhvervelse af fast ejendom skal godkendes af Byrådet i henhold til almenboliglovens § 26, stk. 1. Kommunen skal påse, at købet ikke påfører boligselskabet eller dens lejere tab. Kommunen skal vurdere, om der er behov for de pågældende boliger, at prisen er fornuftig, og at ejendommens økonomi kan balancere.

    

   Det fremgår af Boligselskabets oplysninger, at: 

   ·         der ønskes opført 4 almene familieboliger på arealet

   ·         afdelingen efter opførelsen sammenlægges med selskabets øvrige boliger i tidligere Tjele Kommune til en samlet afdeling 15 Tjele

   ·         der er under forbehold for Byrådets godkendelse indgået købsaftale med Viborg Kommune for en købesum på 428.000 kr. plus moms, i alt 535.000 kr.

   ·         købsaftalen derudover er indgået under forbehold af, at køber efter særskilt ansøgning opnår tilsagn om den fornødne kapital til det påtænkte byggeprojekt

   ·         Boligselskabet Sct. Jørgen er antaget som forretningsfører til at forestå byggesagen.

   Tildelingen af grundkapital til projektet indgår ikke i nærværende tilsynssag, men vil indgå i Boligselskabets støtteansøgning (skema A). 

    

   Bemærkninger

   1.    Sikkerhed for, at grundene kan og vil blive udnyttet
   Der er i boligselskabernes forslag til boligbyggeprogram for 2014-2017 indarbejdet 1.470.000 kr. til grundkapitalindskud i kvoteår 2014 (budget 2015) til det påtænkte byggeri i Løvel.

   Det samlede forslag er imidlertid højere end det afsatte beløb i Kommunens budget, hvorfor forslaget forventes drøftet på budgetkonferencen efter sommerferien med henblik på efterfølgende behandling i Byrådet i september 2014. Købsaftalen har taget højde herfor ved det indsatte forbehold.

   2.    Finansiering
   Købet forventes finansieret via en byggekredit eller alternativt fra Boligselskabets dispositionsfond, som pr. 31-12-2013 er opgjort til ca. 1,4 mio. kr. Købet kan således finansieres, uden at dette medfører tab for selskabet. Når grunden bebygges, medtages ejendommens værdi i anskaffelsessummen.

   3.    Behovet for boligerne
   Der henvises til Byrådets principielle godkendelse af 25. januar 2012 (sag nr. 5) til etablering af almene familieboliger på Tinggade 4-6. Boligselskabet har i forvejen 4 bebyggelser i Løvel, herunder Kjærgårdsvej 4 A-E (del af afd. 15 Tjele), som grænser op til Tinggade 4-6. Der er ingen ledige boliger i disse bebyggelser. Ejendommenes beliggenhed fremgår af bilag nr. 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed godkender Boligselskabet Viborg Amts erhvervelse af grundene Tinggade 4-6, Løvel, til en købesum af 535.000 kr. på de vilkår, der er anført i sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 21 Genudbud af Rottebekæmpelse
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med Byrådets behandling af Indkøbs- og udbudspolitikken på mødet den 21. maj 2014 (sag nr. 5), blev blandt andet besluttet: ”at kompetencen til at træffe beslutning om genudbud tillægges Økonomi- og Erhvervsudvalget efter indstilling fra relevant fagudvalg, samt at genudbud af den kommunale opgave omkring rottebekæmpelse igangsættes med det samme”.

    

   Rottebekæmpelse blev konkurrenceudsat i 2011 og opgaven er siden 1. juni 2011 varetaget af Anticimex A/S (Tidligere ISS A/S). Kontraktperioden var i første omgang indtil 31. maj 2014. Den er efterfølgende forlænget indtil d. 31. december 2014. Kontraktsummen er 958.000 kr. årligt. 

    

   Forvaltningen vil snarest muligt påbegynde et genudbud af aftalen. Der nedsættes en intern arbejdsgruppe, der får ansvaret for at gennemføre udbuddet. Arbejdsgruppen vil som udgangspunkt bestå af; 2 medarbejdere fra afdelingen Virksomhedsmiljø i Teknik og Miljø, 1 medarbejder fra Udbud og Indkøb, samt en ekstern konsulent. I forbindelse med genudbud, er der en række forhold der skal afklares.  

    

   Kontrolbud

   I Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik, står der: ”Viborg Kommune udarbejder ved (gen-) udbud som udgangspunkt et kontrolbud (eget bud)”. Der skal i denne sag tages konkret stilling til, hvorvidt Viborg Kommune skal udarbejde et kontrolbud i forbindelse med genudbud af opgaven. Forvaltningen anbefaler, at der ikke afgives kontrolbud ved dette genudbud, da Viborg Kommune ikke har mulighed for at varetage opgaven. MED i Park & Vejservice har forholdt sig til spørgsmålet om kontroludbud på opgaven. MED-udvalget udtaler: ”at Park & Vejservice har mange udfordringer pt. i forbindelse med vores egen konkurrenceudsættelse, og derfor er der enighed om, at vi ikke har mulighed for at give kontrolbud denne gang på rottebekæmpelse”.

    

   Fællesudbud i Jysk Fællesindkøb

   Viborg Kommune er en del af det fælleskommunale indkøbssamarbejde Jysk Fællesindkøb (JYFI). Forvaltningen vurderer, at et genudbud af rottebekæmpelse med fordel kan ske i samarbejde med de 7 andre Kommuner i JYFI. Et fællesudbud vil minimere omkostningerne pr. kommune. Samtidig vil den øgede opgavevolumen gøre opgaven mere attraktiv at byde ind på.

    

   Kompetencefordeling og beslutningsprocedure

   I Indkøbs- og udbudspolitikken afsnit 4.2 er beskrevet kompetencefordeling og procedure i forbindelse med konkurrenceudsættelser. Proceduren er udarbejdet i forbindelse med, at Viborg Kommune har gennemført en række større førstegangs-konkurrenceudsættelser.

    

   For at kunne gennemføre et fællesudbud i regi af JYFI, er det en forudsætning, at Forvaltningen må fravige proceduren beskrevet i afsnit 4.2 i Indkøbs- og udbudspolitikken. Et fællesudbud betyder, at Viborg Kommune ikke selv kan bestemme eksempelvis tildelingskriterier samt udbudsmaterialets indhold. Hver af de deltagende Kommuner vil stille med 1-2 medarbejder til arbejdsgruppen i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet.

    

   Af hensyn til opgavens begrænsede omfang, samt at der anbefales at Viborg Kommune ikke afgiver kontrolbud, og at Forvaltningen anbefaler at udbuddet gennemføres i regi af JYFI, anbefaler Forvaltningen, at kompetencen til at træffe beslutning i proceduren beskrevet i afsnit 4.2 delegeres til arbejdsgruppen. Det drejer sig om følgende punkter:

   • Foranalyse (principielle spørgsmål)
   • Udbudsmateriale (beskrivelse af opgaven, kontraktvilkår mv. – i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken)
   • Tildelingskriterier
   • Tildelingsbeslutning - resultat af udbud (uvildig arbejdsgruppe).
  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget beslutter,

    

   at der ikke udarbejdes kontrolbud,

    

   at udbuddet gennemføres som et fællesudbud i Jyfi-regi, og

    

   at kompetencen i tilfælde af udbud i Jyfi-regi, delegeres til en arbejdsgruppe jævnfør bestemmelserne i Indkøbs- og udbudspolitikkens afsnit 4.2, som angivet i sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes, under forudsætning af at der kan gives delbud på kommuneniveau.

 • 22 Forslag til kommissorium for Viborg Kommunes sundhedspolitik
  • Sagsfremstilling

   Denne sag er behandlet sideløbende i fagudvalgene i maj 2014 med nedenstående sagsfremstilling. Sagen er til endelig behandling/godkendelse på Byrådets møde den 18. juni 2014.

    

   ”På Byrådets seminar den 16.-17. januar 2014 præsenteredes forslag til politikker for 2014-2017, herunder forslag om udarbejdelse af en tværgående sundhedspolitik. Ældre- og sundhedsudvalget har på mødet den 29. april 2014 iværksat arbejdet, og i denne sag fremsættes forslag til kommissorium (bilag 1) for den tværgående sundhedspolitik. I kommissoriet beskrives formål, indhold, organisering og tidsplan.

    

   Den tværgående sundhedspolitik skal med afsæt i kommunens vision ”Vækst, Vilje og Velfærd” på tværs af sektorområderne formulere de overordnede visioner, temaer, målsætninger og indsatser, som danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med sundhed, der integreres i sektorpolitikkerne. Politikken bygger på eksisterende aktiviteter/erfaringer og skal sikre sammenhæng mellem sektorpolitikker og initiativer.

    

   Viborg Kommune har ikke tidligere haft en tværgående sundhedspolitik, men der har været en ”Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik”. Den tværgående sundhedspolitik har et bredere perspektiv end de tidligere forebyggelsespolitikker, idet sundhedspolitikken favner hele den sundhedspolitiske rammer for kommunen.

    

   Udgangspunktet for sundhedspolitikken er, at sundhed er et fælles ansvar. Den enkelte borger har det primære ansvar for eget liv – trivsel, livskvalitet og sundhed, men kommunen er en vigtig medspiller, der via oplysning, motivation og (fysiske) rammer kan styrke og støtte borgernes egenomsorg og egenmestring.    

    

   Sundhedspolitikken er en tværgående politik, som udarbejdes i samspil mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Teknisk udvalg. Ældre- og Sundhedsudvalget koordinerer processen.

    

   Der foreslås afholdt 2 møder, hvor 2 repræsentanter fra hvert udvalg og Ældre- og Sundhedsudvalget mødes for at drøfte og forankre politikken tværgående. De to møder vil omhandle ”vision/temaer” (den 25. juni 2014) og ”målsætninger/indsatsområder” (den 29. oktober 2014).

    

   Forløbet af arbejdet med sundhedspolitikken er vist i kommissoriets tidsplan, hvoraf det fremgår, at politikken forventes godkendt i Byrådet i maj 2015. Fagudvalgene vil på et efterfølgende møde følge op under overskriften; ”For os betyder Viborg Kommunes sundhedspolitik ...”

    

   Udarbejdelsen af sundhedspolitikken er administrativt forankret i en projektgruppe på tværs af forvaltningerne og koordineres/drøftes løbende i direktionen.

    

   I processen vil der ske inddragelse af de eksterne interessenter som Ældreråd, Handicapråd, Integrationsråd, patientforeninger, sports- og fritidsforeninger, sundhedsaktører og andre organisationer/foreninger med interesse for borgernes sundhed og trivsel. Interessentkredsen varierede sammensætning betyder, at der foreslås involvering via flere kortere temaorienterede arrangementer, hvor der behandles specifikke emner, som er vedkommende for de relevante grupperinger af interessenter. Endvidere gennemføres en høringsfase for interessenter, MED-systemet og andre interesserede.”

    

   BESLUTNING I ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 28-05-2014 (sag nr. 7)

   Ældre- og sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes.

    

   BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 22-05-2014 (sag nr. 23)

   Klima- og miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes.

    

   BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 28-05-2014 (sag nr. 5)

   Børne- og ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes med følgende tilføjelse:

   • Det anbefales, at der indgår to personer fra Børn og Unge i projektgruppen.
   • Det anbefales – i relation til at Børn og Unge udgør en betydelig del af sundhedspolitikken ressortområde - at familie- og rådgivningschefen indgår i projektledelsen
   • Det anbefales, at det tydeliggøres, at sundhedspolitikken er en tværgående politik

   BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 28-05-2014 (sag nr. 11)

   Kultur- og fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes.

    

   BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN DEN 28-05-2014 (sag nr. 20) 

   Teknisk udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes.

    

   BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 28-05-2014 (sag nr. 7)

   Social- og arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes.

  • Bilag

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til justeringer af ”Forslag til kommissorium for en tværgående sundhedspolitik” ikke er indarbejdet i bilaget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes med de tilføjelser, som Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler.

 • 23 Kulturelt LæringsCenter Viborg
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet godkendte den 26. februar 2014 i forbindelse med deres behandling af implementeringen af folkeskolereformen bl.a. at: ”Der udarbejdes- i samarbejde med Kultur, Service og Events – beskrivelser af Viborg Kulturelle læringscenter og de økonomiske vilkår herfor. Dette med henblik på iværksættelse den 1. august 2014.”

    

   I denne fase har der været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af sektorerne. Skolernes og kulturinstitutioners ”kulturpiloter” er blevet bragt sammen for at drøfte indholdet af et kulturelt læringscenter.

    

   I foråret 2013 besluttede kulturministeren og Børne- og Undervisningsministeren at understøtte skolers og kulturinstitutioners samarbejde med henblik på at styrke anvendelsen af kulturinstitutionernes læringsressourcer i skolernes undervisning. I den forbindelse blev det vedtaget at etablere et nationalt koordinerende netværk af skoletjenester i en periode af tre år.

    

   Både det nationale og Viborg Kommunes lokale initiativ har på langt sigt til formål at dække 0 – 18 årsalderen med læringstilbud. Der dog en forskel i det tempo udviklingen forventes at foregå i.

    

   Kulturelt LæringsCenter Viborg, som er arbejdstitlen for det lokale initiativ, vil i starten omfatte flere typer af kulturinstitutioner end det landsdækkende, som starter med den museale del.

    

   Det nationale initiativ indeholder en it-platform, hvor læringstilbuddene kan formidles, og tilbyder forskellig kursusaktiviteter for udbyderne. Lokalt er der brug for en platform og interesse i deltagelsen i et større fællesskab om udvikling.

    

   Derfor har der været en kontakt til det nationale initiativ med henblik på indgåelse i et formelt samarbejde, hvor Viborg kunne blive en model for, hvorledes der kan arbejdes med et selvstændigt lokalt læringscenter i regi af et nationalt netværk. (Hvad kom der ud af det?)

    

   Udgifterne til Kulturelt LæringsCenter Viborg består af en sekretariatsfunktion, som sammen med den pædagogiske arbejdskraft til udvikling skal kvalitetssikre de tilbud, der optages/formidles af læringscentret. Derudover skal der være budget til afvikling og formidling samt udgifter til it-platform og trykt materiale. Endelig skal der være midler til inddragelse af eksterne til udvikling af nye læringstilbud.

    

   I 2014 finansieres udgifterne i fællesskab mellem Kultur, Service og Events og Børne- og Ungdomsområdet ved en midlertidig omprioritering af eksisterende midler og opsparede midler fra sidste år.

    

   Arbejdsgruppen har følgende forslag til budget for opbygning af Kulturelt LæringsCenter Viborg:

    

   2015

   2016

   2017

   2018

   1.300.000 kr.

   1.825.000 kr.

   2.075.000 kr.

   2.075.000 kr.

   Samlet regnes der med et personaleforbrug svarende til 1 fuldtidsstilling.

    

   Kulturministeren har i en pressemeddelelse fra den 20. maj 2014 lanceret nogle børn og ungestrategier. Ministeren skriver, at kommunerne selv tilrettelægger indsatsen på børne- og ungekulturområdet. I strategien er der forslag, hvor ministeriet ville kunne være medfinansieret i en opstartsperiode og her nævnes konkret:

    

   "Kulturtjenester, der kan binde dagtilbud, skoler og det lokale kunstner- og kulturmiljø sammen"

   Disse muligheder for samarbejde og medfinansiering skal undersøges nærmere.

    

   Ligelydende sag behandles i Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2014

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn- og Unge indstiller,

    

   at forslaget medtages til budgetseminaret i august som et udvidelsesønske, hvor finansieringen deles mellem Børne- og Ungeområdet og Kultur, Service og Events

    

   at eventuel statslig medfinansiering i opstartsperioden reducerer behovet for kommunal finansiering tilsvarende

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-05-2014

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,

    

   at forslaget medtages til budgetseminaret i august som et udvidelsesønske, hvor finansieringen deles mellem Børne- og Ungeområdet og Kultur, Service og Events

    

   Det bemærkes, at eventuel statslig medfinansiering i opstartsperioden reducerer behovet for kommunal finansiering tilsvarende.

    

    

   Sagen medtages til behandling i Kultur- og fritidsudvalget jf. indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Tilsvarende sag blev ikke behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2014, som det fremgår af sagsfremstillingen. Sagen bliver i stedet behandlet den 17. juni 2014.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-05-2014

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,

    

   at forslaget medtages til budgetseminaret i august som et udvidelsesønske, hvor finansieringen deles mellem Børne- og Ungeområdet og Kultur, Service og Events

    

   Det bemærkes, at eventuel statslig medfinansiering i opstartsperioden reducerer behovet for kommunal finansiering tilsvarende.

    

    

   Sagen medtages til behandling i Kultur- og fritidsudvalget jf. indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 24 Etapeplan for Hald Ege Skole og Hald Ege Hallens udbygning(orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet bevilgede på deres møde den 29. januar 2014 (sag nr. 18) 1.036.000 kr. til udarbejdelse af en samlet etapeplan for udbygning af Hald Ege Skole, Hald Ege Hallen samt for tilkørsels- og parkeringsforholdene i tilknytning til skolen og hallen.

    

   KPF Arkitekter blev sat på opgaven og der foreligger nu et oplæg til en etapeplan.

    

   Etape 0

   Etapen vedrører begrænsede tiltag i forbindelse med etablering af personalearbejdspladser i lokaler, der er fraflyttet af specialklasserækken.

   Etableringen skal være færdig 01.08.2014 og finansieres af det frigivne beløb til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etablering af personalearbejdspladser på skolerne.

    

   Trafiketapen

   Indeholder etablering af P-pladser til Hald Ege Skole, hvilket kræver nedrivning af eksisterende tandlægeklinik samt etablering af afsætningsspor til elevafsætning.

   Forslaget er udarbejdet ud fra lokalplanen.

    

   Etape 1

   Her er tale om flytning og udvidelse af pædagogisk læringscenter, klasseområder til udskolingen, område til sundhedsfunktioner samt udvidelse af cykelparkering og ny indgang til aula.

    

   Etape 2

   Etapen indeholder ombygning af faglokaler og værksteder til kreative fag samt gangforbindelse til depoter.

    

   Det foreslås at etape 1 og etape 2 kører parallelt.

    

   Etape 3

   Tilbygning til Midtjyllandsplanen til indskoling og SFO samt cykelrampe fra banestien til skolens cykelkælder og cykelparkering.

    

   Haletapen

   Tilbygning af ny idrætshal, udbygning af eksisterende halbebyggelse med tilhørende cafeteria og bade- og omklædningsfaciliteter samt etablering af P-pladser.

    

   Økonomi

   Trafiketapen er budgetteret til 2 mio. kr. og de 3 etaper til skolebyggeriet er budgetteret til 26.650 mio. kr.

    

   Hald Ege Idrætscenter har budgetteret med 29.401 mio. kr. til halbyggeriet inkl. indkøb af inventar m.v. Budget til etablering af P-pladser nord for hallen udgør 450.000 kr. af det budgetterede beløb.

    

   Hallen forventer en lokal indsamling fra private og erhverv på ca. 2 mio. kr. samt tilskud fra diverse fonde på ca. 5. mio. kr.

   Viborg Kommune har på anlægsbudgettet for 2014-2017 afsat 2 mio. kr. i 2014 og 7.351 kr. i 2015 kr. Endvidere er der et ikke forbrugt budget overført fra 2013 til 2014 på 900.000 kr. Herefter forventet fremmedfinansiering på 12.150 mio. kr.

    

   Dette betyder af hallen ønsker at optage lån på 12.150 mio. kr. hvilket umiddelbart vil påvirke Viborg Kommunes låneramme.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at helhedsplanen for skolen indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets prioritering i sammenhæng med de øvrige skoler 

    

   at forslaget om de trafikale forhold og udbygning af hallen fremsendes til og indgår på Byrådets budgetkonference

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-05-2014

   Helhedsplanen for Hald Ege Skole indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets prioritering i sammenhæng med de øvrige skoler, jf. sag nr. 13 på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden den 25. maj 2014.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at forslaget om de trafikale forhold og udbygning af hallen fremsendes til og indgår på Byrådets budgetkonference.

    

   Sagen fremsendes f.s.v.a. hallens fremtidige drift til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 25 Sundhedsberedskabsplan
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på deres møder den 27. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Sundhedsloven pålægger Kommuner og Regioner at udarbejde et sundhedsberedskab, som revideres minimum én gang i hver valgperiode. Sundhedsberedskabet skal indeholde foranstaltninger, der sikrer at syge og tilskadekomne i forbindelse med ulykker og katastrofer, får nødvendig behandling.

    

   Gældende Sundhedsberedskabsplan blev godkendt i Byrådet 1.december 2009 og var gældende til og med udgangen af 2013.

    

   På mødet den 26.november 2013 blev godkendelsen af Sundhedsberedskabsplanen udsat, da udvalget ønskede et mere præcist billede af, hvilke steder der kan etableres evakueringscentre i Viborg Kommune (bilag 3 i Sundhedsberedskabsplanen).

    

   Revideringen af Sundhedsberedskabsplanen er foregået i et samarbejde mellem repræsentanter for Sundhed og Omsorg, Børn og Unge og Brandinspektøren.

     

    

   Formål

   Sundhedsberedskabsplanen skal skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsindsats i ekstraordinære situationer. Den skal derudover sikre koordineret anvendelse af sundhedsberedskabsmæssige ressourcer, for hurtigst muligt at bringe Kommunen og dens borgere tilbage til en normaliseret situation.

    

   Sundhedsberedskabet aktiveres, hvor der er et behov udover det sædvanelige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Det kan eksempelvis være i tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme eller terror.

    

    

   Organisering

   Sundhedsberedskabsplanen er et led i kommunens overordnede beredskabsplan og skal ses i sammenhæng med den.

    

    

   Høring

   Sundhedsberedskabsplanen har været til høring hos Region Midtjyllands afdeling for sundhedsplanlægning og præhospitalet. Derudover er Sundhedsberedskabsplanen sendt til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Relevante præciseringer og kommentarer er medtaget i planen.

    

   Økonomi

   Ingen budgetmæssige konsekvenser”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning

    

    

   Ældre og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-05-2014

   Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27-05-2014

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

 • 26 Forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevand Viborg Nord
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 22. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Forvaltningen har udarbejdet forslag til Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i området Viborg Nord (bilag 1). Indsatsplanen omfatter et ”område med særlige drikkevandsinteresser” (forkortet OSD), som ligger umiddelbart nord for Viborg by op til Løvel, se bilag 2.

    

   Baggrund

   Regelgrundlag

   Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og efter de retningslinjer, der fastlægges i bekendtgørelse om indsatsplaner.

    

   Naturstyrelsen har i maj 2012 meddelt Viborg Kommune, at ca. 85% af området udpeges som ”indsatsområder med hensyn til nitrat”, hvor Kommunen ifølge vandforsyningslovens § 13 skal udarbejde indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandsressourcen.

    

   I henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner skal en indsatsplan sendes i offentlig høring i mindst 12 uger. Offentliggørelsen kan ske via Viborg Kommunes hjemmeside.

    

   Formål

   Den generelle miljølovgivning rummer en række bestemmelser, der skal sikre, at der normalt ikke sker en uacceptabel forurening af miljøet, herunder grundvandet. Formålet med at udarbejde en indsatsplan er at fastlægge den ekstra indsats, der vurderes at være nødvendig for at beskytte grundvandsressourcerne i området, så der også ud i fremtiden kan indvindes godt drikkevand i området.

    

   Fagligt grundlag 

   Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af en detaljeret kortlægning af geologi og grundvand i området gennemført af Viborg Amt i årene 2003 – 2006, og som er afsluttet af Naturstyrelsen i 2009. Naturstyrelsens kortlægning er af Viborg Kommune suppleret med data fra tiden efter 2009.

    

   Kortlægningen har dokumenteret, at der findes en stor og vigtig grundvandsressource i området, men også, at størstedelen af ressourcen er følsom overfor forurening fra overfladen. Som før nævnt er 85 % af området vurderet som nitratfølsomt.

    

   Indsatsplanens tilblivelse

   Lokal arbejdsgruppe 

   Forslaget til indsatsplan er udarbejdet på baggrund af Naturstyrelsens kortlægningsrapport i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe, som oprindeligt startede tilbage i 2004, da Viborg Amts kortlægning startede. Efter kommunalreformen 2007 er den lokale arbejdsgruppe inddraget igen i 2012, og der har siden været holdt 4 møder i gruppen. Den lokale arbejdsgruppe har repræsentation af Løvel Vandværk, Energi Viborg Vand, Landboforeningen Midtjylland, Familielandbruget Midtjylland, Region Midt og Viborg Kommune.

    

   Grundvandsforum 

   Et udkast til indsatsplanen har været forelagt Grundvandsforum den 14. marts 2014. Referat fra mødet i Grundvandsforum er vedlagt som bilag 3. Det skal bemærkes, at på det samme møde i Grundvandsforum blev indsatsplanen for Skive – Stoholm også drøftet, herunder mange aspekter som går igen i de 2 indsatsplaner.

    

   Grundvandsforum er et rådgivende råd nedsat i henhold til vandforsyningslovens § 12. Det blev nedsat på møde i Miljøudvalget den 13. marts 2007, pkt. 27. Kommissorium for Grundvandsforum er vedlagt som bilag 4.

     

   Det nu fremlagte forslag til indsatsplan er rettet til på baggrund af de bemærkninger, der blev fremført ved mødet i Grundvandsforum og fra den lokale arbejdsgruppe. 

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Indsatsplanens bestemmelser

   Indsatsplanens kapitel 4 indeholder indsatserne, der har det overordnede formål at beskytte grundvandet i området som en fremtidig drikkevandsressource. Indsatsplanens bestemmelser skal således sikre, at grundvandet i området bliver ved med at have en kvalitet og mængde, så det kan indvindes og anvendes til drikkevand, eventuelt efter en simpel behandling for nogle naturligt forekommende stoffer som f.eks. jern, mangan, kuldioxid.

    

   De vigtigste bestemmelser er nærmere beskrevet og kommenteret i bilag 5.

     

   Det videre arbejde

   En indsatsplan skal i offentlig høring i mindst 12 uger. Forvaltningen forventer at offentliggøre forslaget til indsatsplan på Viborg Kommunes hjemmeside samt ved notits på Viborg Kommunes faste annonceside i dagblade og ugeaviser. I forbindelse med offentliggørelse udsendes pressemeddelelse herom. Der planlægges afholdt et offentligt møde i høringsperioden i samarbejde med landbrugsorganisationerne.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at Forslag til indsatsplan Viborg Nord sendes i 12 ugers offentlig høring

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-05-2014

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Forslag til indsatsplan Viborg Nord sendes i 12 ugers offentlig høring.

    

   Ved en fejl er der blevet knyttet et forkert bilag 5 til sagen. Det korrekte bilag vedlægges referatet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 27 Endelig godkendelse af spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 22. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Forvaltningen har udarbejdet forslag til (endelig) Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

    

   Tidligere politisk behandling

   Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med forslag med tilhørende tidsplan for omlægning af renseanlægsstrukturen i Viborg Kommune. Strukturforslaget er senest behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2011, sag nr. 142.

    

   Klima- og Miljøudvalget er på møde den 11. april 2013, sag nr. 10 orienteret om igangsætningen af udarbejdelse af spildevandsplanen. Udvalget har derudover drøftet rammerne for spildevandsplanen på møde den 3. oktober 2013.

    

   Byrådet har på møde den 29. januar 2014, sag nr. 21 vedtaget at sende planforslag i offentlig høring.

    

   Baggrund

   I henhold til § 32 i miljøbeskyttelsesloven skal Byrådet udarbejde og vedtage en plan for bortskaffelse af spildevand i Kommunen. Krav til spildevandsplanens indhold fremgår af nævnte paragraf samt spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3 og 4.

    

   Spildevandsplanen er Kommunens og forsyningsselskabets, Energi Viborg Vand A/S’, juridiske grundlag for at gennemføre planlagte projekter og tiltag på spildevandsområdet.

    

   Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S.

    

   Kommunens borgere er i forbindelse med fordebat i april/maj 2013 inviteret til at komme med forslag og ønsker til planen. Fordebatten gav ikke anledninger til bemærkninger.

    

   Spildevandsplanens tekstdel fremgår af bilag 1. Planforslagets bilag er vedlagt som bilag 2-12. Kortdelen kan hentes via bilag 2. 

    

   Planens indhold

   Med udgangspunkt i Klima- og Miljøudvalgets politiske målsætninger er der i spildevandsplanen indarbejdet et hovedmål samt delmål for Energi Viborg Vands og Viborg Kommunens virke på spildevandsområdet. Hovedmål og delmål fremgår af planens kapitel 4.

    

   Planlagte anlægsprojekter

   Hovedmål og delmål er udmøntet i en række konkrete initiativer samt planlagte anlægsprojekter – herunder:

   ·           Renseanlæggene i Borup, Knudby, Vejrumbro, Tindbæk og Bjerregrav nedlægges, og der etablerestilhørende afskærende ledninger.

   ·           Omlægning af et mindre antal kloakoplande fra fælleskloak til separatkloak.

   ·           Etablering af yderligere bassinkapacitet for at øge kloakanlæggenes kapacitet samt forbedre rensningen af regnbetingede udløb inden afledning til fjorde, søer og vandløb.

   ·           Nyetablering af Skals Renseanlæg.

   ·           Etablering af ny udløbsledning fra Hammershøj Renseanlæg (dette er også en indsats i det statslige forslag til vandplan).

    

   Planen indeholder primært anlægsprojekter for årene 2014 og 2015. For perioden 2016-2018 forventes projekter og initiativer vedtaget via årlige tillæg til spildevandsplanen.

    

   Alle planlagte anlægsprojekter, hvor borgere bliver direkte berørt, fremgår af spildevandsplanens afsnit 8.1 samt planens kortdel. Energi Viborg Vand A/S planlægger derudover en række anlægsprojekter, som ikke direkte berører borgere jævnfør forslagets kapitel 14.

    

   Administrativ praksis på spildevandsområdet

   I planen fastlægges Kommunens og Energi Viborg Vands administrative praksis på en række områder – herunder:

   ·           Service og funktionsmål for kloakanlæg.

   ·           Strategi for kloakfornyelsesplanlægning.

   ·           Kloakeringsprincip.

   ·           Forbedret rensning i det åbne land.

   ·           Spildevandsforsyningens og private kloakanlæg.

   ·           Pligt og ret for grundejer og forsyning.

   ·           Omkloakering fra fælleskloak til separatkloak.

   ·           Udlednings- og tilslutningstilladelser.

    

   Relation til de statslige vandplaner

   Forslag til vandplaner har været i høring frem til den 23. december 2013. Forslaget til spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med vandplanforslagenes indsats, og spildevandsplanen udgør således den kommunale handleplan, for så vidt angår indsatsen på spildevandsområdet. 

    

   Miljøvurdering

   Der er gennemført miljøvurdering af spildevandsplanen. I miljøvurderingsrapporten (bilag 9) konkluderes det, at der ikke vil være væsentlig negative miljømæssige konsekvenser af planens projekter og initiativer.

    

   Økonomi

   Planforslagets projekter og initiativer er 100 % takstfinansieret af brugerne via tilslutnings- og vandafledningsbidrag. Energi Viborg Vands økonomi er beskrevet i planens kapitel 14.

    

   Den offentlige høring:

   Forslag til Spildevandsplan 2014 – 2018 har været i offentlig høring i perioden 31. januar 2014 - 31. marts 2014, hvor der har været adgang til at indsende høringssvar og indsigelser til planforslaget. I høringsperioden er ejere af alle berørte ejendomme og matrikler orienteret skriftlig om forslaget. Samtidig er planforslaget sendt til Naturstyrelsen, nabokommuner og en række interesseorganisationer.  

    

   En del ejere af berørte ejendomme og matrikler har henvendt med konkrete spørgsmål. Forvaltningen har med bistand fra Energi Viborg Vand A/S besvaret spørgsmålene, som blandt andet har drejet sig om placering af skelbrønde, hvornår anlægsarbejde forventes udført, mulighed for nedsivning af regnvand på egen grund osv.

    

   I forbindelse med offentlighedsfasen har Kommunen modtaget 26 høringssvar og indsigelser til planforslaget. Alle høringssvar og indsigelser fremgår af bilag 13. Forvaltningens behandling af høringssvar fremgår af bilag 14. Der er derudover afholdt informationsmøde for grundejere i Slesvigsgade og Fredensgade, som planlægges omlagt fra fælleskloak til separatkloak.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringsvar og indsigelser modtaget i offentlighedsfasen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår følgende ændringer:  

   ·           administrationspraksis i forbindelse med omlægning af fælleskloakerede områder til separatkloak ændres, således at berørte grundejere er sikret en minimums tidsperiode på 24 måneder fra vedtaget spildevandsplan til endelig frist for omlægning af kloak på egen grund. Indenfor hele denne periode skal Energi Viborg Vand A/S dog kunne gennemføre et kloakprojekt og etablere nye skelbrønde, såfremt dette er kloakteknisk muligt.  

   ·           forvaltningen udarbejder i samarbejde med Energi Viborg Vand en samlet overordnet planlægning for omlægning af fælleskloakerede områder til separatkloak. En sådan overordnet planlægning vil ligeledes tjene som orientering af berørte grundejere, således at de har længere tid til at forberede sig på en omlægning af kloak på privat grund. Planlægningen foreslås vedtaget som tillæg til spildevandsplanen.

   ·           spildevandsplanens afsnit 7.4.1 ændres, så det tydeliggøres, at omlægning fra fælleskloak til separatkloak er et grundlæggende princip i forbindelse med kloakrenoveringer eller centralisering af renseanlægsstrukturen, som kun i helt særlige tilfælde fraviges. En sådan ændring vil være i overensstemmelse med delmål om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af tag- og regnvand jævnfør spildevandsplanens afsnit 4. 

    

   Disse ændringer er indarbejdet i den forelagte spildevandsplan (bilag 1). I planen er der i øvrigt foretaget en række fejlrettelser samt mindre betydende rettelser af tekstdel, bilag og kort.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at administrationspraksis tilrettelægges, således at grundejere er sikret en frist på minimum 24 måneder, fra vedtaget spildevandsplan til omlægning af fælleskloak til separatkloak på privat grund skal være gennemført.

    

   at der udarbejdes en samlet overordnet planlægning for omlægning af fælleskloakerede område til separatkloak i Viborg Kommune, som vedtages via tillæg til spildevandsplanen.

    

   at bilag 14, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

   at Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune vedtages som forelagt.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-05-2014

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at administrationspraksis tilrettelægges, således at grundejere er sikret en frist på minimum 24 måneder, fra vedtaget spildevandsplan til omlægning af fælleskloak til separatkloak på privat grund skal være gennemført.

    

   at der udarbejdes en samlet overordnet planlægning for omlægning af fælleskloakerede område til separatkloak i Viborg Kommune, som vedtages via tillæg til spildevandsplanen.

    

   at bilag 14, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

   at Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune vedtages som forelagt.

    

   Udvalget besluttede desuden, at udvalget på et kommende møde forelægges sag vedr. redegørelse for tømningsordningen og forslag til ændring af regulativ.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 28 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 22. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Energi Viborg Vand A/S (EVV) har anmodet Byrådet om at træffe en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

    

   Baggrund

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg ønsker EVV at erhverve arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Spildevandsplan 2014-2018. EVV ønsker som udgangspunkt at erhverve de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

    

   ·         Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  

   ·         Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   For at disse to betingelser er opfyldt på aftaletidspunktet, har EVV anmodet om, at Byrådet træffer en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Spildevandsplan 2014 – 2018.

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

    

   Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.

    

   Forvaltningens vurdering

   Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i Spildevandsplan 2014 - 2018 kan realiseres.

    

   Alternativ til en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En generel ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler samt mindske antallet af sager, der skal forelægges Byrådet.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-05-2014

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

   Claus Clausen var fraværende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 29 Forslag til nye vilkår og gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 22. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Sagen drejer sig om ordning og gebyr for virksomheders brug af Kommunens genbrugsstationer i 2014.

    

   Klima og Miljøudvalget vedtog den 10. januar 2013 (sag nr. 3) at ændre regler og gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne fra abonnementsordning til klippekortsordning (RevasTag). Ordningen blev sammensat med baggrund i nationale retningslinjer for budgettering af virksomheders forventet affaldsaktivitet og affaldsmængder.

    

   Gebyrfastsættelser er foretaget forud for implementering af RevasTag ordningen den 1. juli, 2013, dvs. med baggrund i aktivitet og mængder fra tidligere ordninger. RevasTag ordningen har nu været i drift siden 1. juli, 2013, og en evaluering er foretaget. Denne evaluering giver anledning til en re-justering af ordningens rammer og budget fremadrettet, baseret på den reelle aktivitet og affaldsmængder.

    

   Evalueringen danner således baggrund for udarbejdelsen af et nyt forslag til vilkår og gebyrer for ordningen fremadrettet. Der er i udarbejdelsen af forslaget desuden medtaget henvendelser og erfaringer fra erhvervslivet samt brugerundersøgelser. Forvaltningen vil på mødet orientere om et møde med Dansk Byggeri angående virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne.

    

   En gennemgang af forslaget inkl. de budgetmæssige overvejelser og konsekvenser er vedlagt som bilag 1: ”Beskrivelse af forslag til nye vilkår og gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer 2014”. Det nye forslag indebærer, at den nuværende klippekortsordning suppleres med en abonnementsordning, så det blivervalgfrit for virksomheden, hvilken ordning den ønsker at benytte. Dertil kommer en separat afregning af hhv. farligt affald og asbestaffald.

    

   Forvaltningens forslag til en ny RevasTag ordning indeholder således:

   ·          klippekortsordning (uden farligt affald og asbest)

   ·          en abonnementsordning (uden farligt affald og asbest)

   ·          en farligt affaldsordning (abonnement op til 200 kg)

   ·          en asbest ordning (betaling efter mængde)

    

   Forvaltningen gør opmærksom på, at virksomhedernes andel af genbrugsstationernes udgifter nedjusteres jf. seneste brugerundersøgelser. Dvs. de private borgere står for en større andel af affaldsmængder og udgifter på genbrugsstationerne. Dette medfører derfor en stigning på 40 kr. for de private borgere. En samlet oversigt med de foreslåede gebyrer for genbrugsstationerne 2014 findes i bilag 2 ”Oversigt med foreslåede gebyrer for genbrugsstationer, 2014”.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til nye RevasTag ordning jf. bilag 1, godkendes, herunder

   ·     en klippekortsordning (uden farligt affald og asbest)

   ·     en abonnementsordning (uden farligt affald og asbest)

   ·     en farligt affaldsordning (abonnement op til 200 kg)

   ·     en asbestordning (betaling efter mængde)

    

   at gebyrer for erhverv, jf. bilag 2, godkendes.

    

   at gebyrer for private, jf. bilag 2 godkendes.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-05-2014

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til nye RevasTag ordning, jf. bilag 1, godkendes, herunder

   ·           en klippekortsordning (uden farligt affald og asbest)

   ·           en abonnementsordning (uden farligt affald og asbest)

   ·           en farligt affaldsordning (abonnement op til 200 kg)

   ·           en asbestordning (betaling efter mængde)

    

   at gebyrer for erhverv, jf. bilag 2, godkendes.

    

   at gebyrer for private, jf. bilag 2 godkendes.

    

   Claus Clausen var fraværende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 30 Ansøgning fra Levende Landsby Bjerregrav
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Teknisk Udvalg behandlede i møde 2. april 2014, sag 11, ansøgninger til puljen ”Landsbyfornyelse mindre byer 2014”. Udvalget besluttede, at henvise ansøgeren Levende Landsby Bjerregrav til at søge eventuelle midler hos Kultur- og Fritidsudvalget.

    

    

   Projektgruppen for Levende Landsby Bjerregrav ønsker at markedsføre landsbyen Bjerregrav med henblik på, at øge bosætningen i byen. Fokus skal være på fordelene ved at bo i et mindre samfund: nærvær, tryghed, socialt netværk, fællesskab og foreningsliv.

   Ansøger henviser desuden til tre vigtige forhold, som gør byen attraktiv: foreningslivet, skolen og indkøbsmuligheder.

    

   Projektgruppen, der fungerer som bindeled mellem alle foreninger i området, har tidligere gennemført projekter som etablering af naturlegeplads og hundeskov, og er i gang med beplantning af en frugtlund. Gennem dette projekt med fokus på at øge bosætningen, ønsker projektgruppen i samarbejde med Viborg Kommune at tage ansvar for, at bibeholde en stabil udvikling i antal tilflyttere og sikre eksistensen af byens skole og købmand i fremtiden.

    

   Projektgruppen vil brande byen gennem korte videofilm, der fortæller om fordelene og kvaliteterne i byen samt anvende sociale medier, for at nå så mange som muligt. Desuden ønsker de opsætning af skilte i og omkring byen

    

   Budget (priser er excl. moms)

    

   Udarbejdelse af video

   50.000 kr.

   Reklame via sociale medier

   5.000 kr.

   Udarbejdelse af hjemmeside

   10.000 kr.

   Udarbejdelse af reklameskilte

   15.000 kr.

   I alt

   80.000 kr.

    

   Forvaltningen bemærker, at ansøgningen kan ses i sammenhæng med en generel udfordring om markedsføring af bosætning i levende landsbyer.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-05-2014

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at udvalget tilkendegiver, at det er værdifuldt, at der gøres opmærksom på de værdier, der ligger i forslaget om fra Levende Landsby Bjerregrav, og udvalget videresender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med forslag om, at sagen ses i sammenhæng med en generel udfordring om at markedsføre bosætning i levende landsbyer.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Den konkrete ansøgning tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalgets afgørelse, idet ansøgningen ikke er omfattet af retningslinierne for markedsføringspuljen.

 • 31 Henvendelse fra Jyske Event Fond med forslag om etablering af garantifond til kulturelle arrangementer i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Jyske Event Fond, som står bag afholdelsen af Fyrværkerifestival 2014 den 30. august 2014 i Bjerringbro Idrætspark.

    

   Henvendelsen indeholder en anmodning om støtte til Fyrværkerifestival 2014, hvor der søges om en garantistillelse overfor arrangementets pengeinstitut på 1,3 mio. kr. i en periode på ca. 14 dage. Det anføres, at garantien skal anvendes til videre garantistillelse overfor artister, leje af scene, lyd, lys og telte samt leverandør af drikkevarer.

    

   Det anføres, at fonden selv har opnået finansiering for 900.000 kr., og at man har brug for at kunne stille sikkerhed overfor kreditorernes engagement i festivalen. Disse afregnes typisk forud, mens størstedelen af indtægten falder på dagen og efter arrangementet.

    

   Der forventes et besøgstal på 7.500 mod ca. 6.000 i 2013, og der forventes et overskud, som udloddes til lokale velgørende formål på ca. 300.000 kr.

    

   Forvaltningen har afholdt møde med ansøgerne, og i forbindelse hermed drøftedes en model, hvor der i ekstern fondsregi etableres en garantisum, som kan anvendes til garantistillelser overfor større kulturelle arrangementer indenfor nærmere aftalte og præcise rammer.

    

   Jyske Event Fond har i samarbejde med revisionsfirmaet KPMG fremsendt et notat, som beskriver en model for en sådan fondsmodel.

    

   Forslaget har været til juridisk vurdering, og den foreløbige konklusion er, at en kommune lovligt kan yde økonomisk støtte eller økonomisk garanti til en kulturel festival, men at det dog er afgørende, i hvilket regi en sådan festival arrangeres. Det bør være i regi af en forening eller fond eller lignende med vedtægter, som bl.a. sikrer, at overskuddet enten bruges til fremtidige festivaler eller til almenvelgørende formål.

    

   I forhold til etablering af en garantifond anføres, at evt. etablering og rammerne for en sådan etablering kræver en nærmere undersøgelse, hvor der bl.a. tages kontakt til andre kommuner, der allerede har etableret tilsvarende.

    

   Forvaltningen bemærker, at forslaget om etablering af en garantifond er interessant set i forhold til mulighederne for at understøtte Viborg Kommunes eventstrategis målsætning om, at fremme store kulturelle events i kommunen, bl.a. i regi af et kommende etableret Viborg Sport & Event, men også vedrørende andre festivals rundt i kommunen.

    

   Forslaget er drøftet med repræsentanter for erhvervslivet i Viborg Kommune, som er positivt indstillet overfor forslaget og for at indgå i det videre arbejde, herunder medfinansiering.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter henvendelsen fra Jyske Event Fond med henblik på at afklare, om der skal arbejdes videre med sagen.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-05-2014

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at foreslå Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at der arbejdes videre med sagen, således at der udarbejdes konkret forslag til behandling.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 32 Resultatrevision 2013
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede udkast til Resultatrevision 2013 på sit møde 30. april 2013. Udkastet er efterfølgende behandlet i Det Lokale Beskæftigelsesråd 8. maj 2013 med henblik på rådets udtalelse til resultatrevisionen. Endelig er udkastet fremsendt til Beskæftigelsesregion Midtjylland med henblik på drøftelse med beskæftigelsesregionen.

    

   Beskæftigelsesregion Midtjylland har udarbejdet en skriftlig tilbagemelding, hvor der kvitteres for en fin indsats i 2013. Særligt bemærker beskæftigelsesregionen at langtidsledigheden er faldet markant, at antallet af unge på offentlig forsørgelse er faldet og at samarbejdet med virksomhederne i Viborg er fint, både mål på samarbejdsgrad og på antallet af stillingsopslag på Jobnet.dk.

    

   Det Lokale Beskæftigelsesråd tager Resultatrevision 2013 til efterretning, og glæder sig over den positive udvikling i Viborg Kommune på beskæftigelsesområdet.

    

   På denne baggrund har der derfor ikke været anledning til at foretage yderligere rettelser eller tilføjelser til udkastet til Resultatrevision 2013. Resultatrevisionen indstilles derfor til behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet og efterfølgende offentliggørelse. Dette skal ske senest 30. juni 2014

    

   Hovedkonklusionerne i Resultatrevision 2013 er:
   Generelt er der i løbet af 2013 et lille fald i antallet af unge under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse. Faldet er sket i alle de større ydelsesgrupper blandt unge (A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension). Især for de unge kontanthjælpsmodtagere er dette positivt, idet den generelle udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere udviser den modsatte tendens, nemlig en lille stigning.

   • Antallet af nye førtidspensioner er steget i 2013. Dette inkluderer dog et ”overløb” af førtidspensionsbevillinger fra den tidligere lovgivning ind i de første måneder af 2013 – måles i 2013 alene på førtidspension givet efter den nye lovgivning viser tal hentet gennem Ankestyrelsens databank et fald i nytilkendelser af førtidspension på mere end 75 % fra 2012 til 2013.
   • Antallet af langtidsledige er i perioden december 2011 til december 2013 faldet med 32 %, således at der i december 2013 var 472 langtidsledige i Viborg Kommune. 3 ting er særligt bemærkelsesværdigt i forhold til faldet i langtidsledigheden:
    • Faldet er udelukkende sket 2013 – der var stagnation i 2012.
    • Faldet er på hele 56,1 % for A-dagpengemodtagere
    • Der er i 2013 en stigning på 100 % i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Medvirkende til dette er dels at ikke-arbejdsmarkedsparate bliver jobklare via kommunens beskæftigelsesindsats, dels at langtidsledige dagpengemodtagere mister dagpengeretten og i stedet indgår i gruppen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere
   • 4 ud af 10 virksomheder i Viborg Kommune samarbejder med beskæftigelsessystemet om løntilskud, virksomhedspraktik eller andre virksomhedsplacerede beskæftigelsesindsatser. Dertil kommer, at samarbejdet om f.eks. stillingsannoncer på Jobnet.dk er styrket kraftigt.
   • Samlet set kan 2013 betragtes som et tilfredsstillende år for Jobcenter Viborg, vurderet ud fra Resultatrevision 2013. Lyspunktet er især det kraftige fald i langtidsledigheden, som er i overensstemmelse med både ministerens udmeldte mål, og med kommunens egne mål.”
  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Resultatrevision 2013 godkendes.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-05-2014

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Resultatrevision 2013 godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 • 33 Café Brændpunktet - status og perspektiv (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet har i budgetaftalen for 2012 og 2013 vedtaget, at der skal afprøves forskellige modeller for socialøkonomisk virksomhed. Derfor besluttede Byrådet den 21. november 2012 (sag nr. 18) at godkende, at der i den selvejende institution Borgerhuset Stationen etableres cafedrift, som en socialøkonomisk virksomhed. Den selvejende institution Stationen har til huse i en kommunalt ejet bygning. I forbindelse med opstart af Cafe Brændpunktet i januar 2013, bevilgede Byrådet et tilskud på 415.000 kr. til opgradering af maskiner, køkken-, og garderobefaciliteter i den kommunalt ejede bygning.

    

   Ved socialøkonomisk virksomhed forstås en virksomhed, der:

   -

   har en social eller almennyttig funktion, ofte beskæftigede, der har svært ved at opnå ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet (fleksjobbere mv.)

   -

   geninvesterer det økonomiske overskud,

   -

   agerer på markedsvilkår, men typisk konkurrerer på andre betingelser end det øvrige marked,

   -

   er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor.

    

   Cafe Brændpunktet har været i drift i godt et år, og har gjort mange erfaringer med drift af den type virksomhed. Overordnet set har cafeen haft succes i forhold til publikum og omsætning. Der har været store udfordringer i forhold til: kompleks lovgivning, personalets manglende faglighed, sygefravær, fejl, spild og ikke-realistiske vurderinger af arbejdsevne og effektivitet. Kalkulationer i forhold til råvarer, spild, udbud og prispolitik, har vist sig ikke at kunne holde. Cafedriften udviser derfor et underskud på 817.000 kr. ved opgørelsen af regnskab 2013. Borgerhusdelen i Borgerhuset Stationen havde et mindreforbrug på 238.000 kr.

    

   Underskuddet skal naturligvis ”tilbagebetales”. Der er forventning om, at det samlede resultat over en kortere årrække vil være i balance. Den selvejende institution Stationen er pålagt at afvikle sit merforbrug i henhold til gældende regler.

    

   For god ordens skyld oplyses det, at Viborg kommune i 2013 har haft en mindreudgift på 750.000 kr. til fleksjobydelse, som følge af beskæftigelsen i Cafe Brændpunktet.

    

   På baggrund af underskuddet er hele forretningskonceptet revurderet og omlagt, således, at der fra januar 2014 er:

   -

   kortere åbningstid,

   -

   færre løse ansatte,

   -

   genforhandling af effektivitetsaftaler for fleksjobbere,

   -

   reduktion og forenkling af vareudbud,

   -

   prisstigninger på op til 25 % på leverancer,

   -

   spild-reduktion på 15 %,

   -

   flere eksterne leverancer.

    

   Herudover er igangsat tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes.

    

   På den baggrund er der udarbejdet et nyt budget, der viser, at det er muligt, med stram styring, at drive cafeen i økonomisk balance. Foreløbig budgetopfølgning ultimo marts 2014 viser således et positivt resultat i forhold til det budgetterede.

    

   Perspektiv

   På længere sigt er det ønskeligt at udvikle en anden konstruktion for den fremtidige drift af den socialøkonomiske virksomhed, således at Borgerhuset Stationen, som en mindre kulturel institution, ikke belastes unødigt af cafedriften.

    

   Forvaltningen kan pege på følgende mulige modeller:

    

   -

   Den nuværende model, hvor cafedriften fortsat knyttes til den selvejende institution Stationen, med udarbejdelse af særskilt regnskab, betaling af husleje, forbrugsafgifter mv.

   -

   En model, hvor en anden ekstern socialøkonomisk virksomhed får til opgave at drive flere cafeer, kantiner o. lign. på offentlige institutioner, herunder Cafe Brændpunktet

   -

   En model, hvor cafeen bortforpagtes på traditionelle erhvervsmæssige vilkår.”

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-05-2014

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Orienteringen tages til efterretning, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om et oplæg til en anden konstruktion for den fremtidige drift af den socialøkonomiske virksomhed.

 • 34 Forslag til lokalplan nr. 439 for et erhvervsområde nord for Hobrovej i Møldrup samt tillæg nr. 28 til kommuneplan 2013-2021
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund 

   Scanflavour, Hobrovej 1, Møldrup ønsker at udvide virksomhedens produktions- og lagerarealer. Scanflavour har den 10. marts 2014 søgt om dispensation fra gældende byplanvedtægt og lokalplaner til at kunne opføre ny produktions- og lagerhal på ca. 6500 m2 i forlængelse af eksisterende bygning på Erhvervsvej 12.  Det ansøgte har været sendt i 14 dages nabohøring. Scanflavour har efterfølgende valgt at trække ansøgningen tilbage for at afvente udarbejdelsen af en ny lokalplan.

    

   Der indgår i ansøgningen en direkte vejadgang til virksomhedens arealer via ekstra ben i eksisterende rundkørsel ved Skivevej/Nørregade. Virksomhedens indkørsel for lastbiler tænkes samtidig lukket ved Hobrovej. Udkørsel vil stadig ske via Erhvervsvej til Hobrovej. Herved begrænses/fjernes virksomhedens tunge trafik på Hobrovej, der fungerer som adgangsvej for boligområdet syd for. Ved rundkørslen ønskes desuden opført ny lagerhal på ca. 3000 m2.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Dispensationsansøgning er i bilag 2.

    

   Nuværende forhold

   Området for ny lokalplan udgør ca. 6,8 ha af det nordlige erhvervsområde i Møldrup og består af virksomhedens ejendomme med eksisterende bygninger samt 3 ejendomme som fornyligt er tilkøbt. Området afgrænses dels af Nørregade, Hobrovej, Skivevej og Erhvervsvej, dels af eksisterende erhvervsejendomme og mod vest af boliger og centererhverv. Himmerlandsstien løber gennem området. Den nordlige del af området er en del af den ydre afgrænsning af Møldrup og ligger ud til åbne marker.

    

   Området anvendes til erhverv i form af industri, produktion, lager og lign. Til enkelte erhvervsejendomme er der tilknyttet bolig.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   En del af området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2, der udlægger området til erhvervsformål, en anden del af lokalplan El.15.09-49, der udlægger området til erhvervsformål og en del af lokalplan nr. 38-1-9, der udlægger området til erhvervsformål for lettere erhverv.

    

   Forvaltningens har vurderet, at der er tale om et større byggeprojekt, der vil medføre en væsentlig indvirkning i det bestående miljø, og som derfor er lokalplanpligtigt.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde MØLD.E2.01, MØLD.E2.02, MØLD.C1.01 og MØLD.R1.01 i Kommuneplan 2013-2025.

    

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 439 og et udkast til forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2025, der er i bilag 2.

    

    

   Forudgående offentlighed

   Da det er vurderet, at der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen, er der gennemført forudgående offentlighed.

    

   Byrådet indkaldte fra den 27. marts til den 9. april 2014 ideer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålene var: hvordan sikres der en harmonisk tilpasning af virksomhedens bygninger og anlæg i forhold til omgivelserne, hvor meget og hvor stort skal det være muligt at bygge i området og kan de trafikale forhold forbedres? Der kom 2 bemærkninger under den forudgående offentlighed.

    

   Der har i forbindelse med dispensationsansøgning været afholdt nabohøring på projektet fra den 13. marts til den 31. marts 2014.  Der kom i den forbindelse 5 bemærkninger. Da dispensationsan-søgningen er trukket tilbage, har forvaltningen valgt at medtage dem under den forudgående offentlighed. Bemærkninger og forvaltningens vurdering kan findes i bilag 3 og 4.

    

   Forslag til lokalplan nr. 439

   Lokalplanforslaget udlægger området til erhvervsformål, og der gives mulighed for erhverv i miljøklasse 3-6.

    

   Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for fortætning i et eksisterende erhvervsområde. Derudover har lokalplanforslaget til formål, at sikre en hensigtsmæssig vejbetjening af området. Lokalplanforslaget skal også sikre, at der etableres beplantningsbælte mod Skivevej og grønt forareal mod Nørregade. Lokalplanen sikrer ligeledes Himmerlandsstien, der går gennem området samt mulighed for krydsning af stien.

    

   Forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2025

   Med forslaget ændres en del af et bycenterområde til erhverv i miljøklasse 3-4, der ændres lidt på rammeområdernes afgrænsning langs Himmerlandsstien og der gives mulighed for at tilhørende administrativ bebyggelse kan opføres med et etageantal på maks. 3 etager.

     

   Miljøvurdering

   Da planforslagene alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

     

   Planforslagene vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

     

   VVM

   Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse med kommuneplantillæg. Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 24. juni 2014 og mandag den 30. maj 2014 kl. 18.00 på Møldrup Skole.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at forslag til lokalplan nr. 439 og tillæg nr. 28 ikke har principiel betydning for kommunen, og planforslagene kan derfor vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslag til lokalplan nr. 439 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   at der afholdes borgermøde.

    

   Endvidere anbefaler direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-05-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslag til lokalplan nr. 439 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, med den tilføjelse at der etablerers et sikret stiforløb fra himmerlandsstien mod vest i den nordlige del af lokalplanområdet,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   at der afholdes borgermøde den 24. juni kl 18 på Møldrup Skole

    

   Teknisk Udvalg foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

    

   Teknisk Udvalg besluttede desuden, at det afklares om der som en fremtidig løsning på tilkørselsforhold i området, kan etaberes et ekstra ben i rundkørsel på rute 13.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender indstillingen i 1.-3. ”at” fra Teknisk Udvalg, idet det bemærkes, at borgermødet den 24. juni kl. 18 holdes på Revlingen (den gamle byrådssal), Nørregade 15, Møldrup.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslaget i 4.-5. ”at” fra Teknisk Udvalg.

 • 35 Forslag til revision af gaderegulativ for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet vedtog i sit møde den 12. november 2007 (sag nr. 410) et gaderegulativ for Viborg Kommune. Regulativet indeholder en række bestemmelser for særlig råden over kommunens gågade-, torve-, og gadearealer. Det kan eksempelvis være bestemmelser om udeservering, gadesalg, torvehandel, renholdelse, udstilling af vare i gaden etc. Det eksisterende gaderegulativ fremgår af bilag 1. I forbindelse med fornyelse af gågaderne i Viborg midtby er der sket en række ændringer, der medfører et behov for at revidere gaderegulativet. Ligeledes er der ikke længere buskørsel i den nedre del af Gravene.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret gågaderegulativ (bilag 2), der søger at tage højde for de faktiske ændringer der er sket siden godkendelsen i 2007. I bilag 3 er der redegjort for de væsentligste ændringer og hvad de betyder i prakses. Forslag til nyt regulativ er drøftet med Viborg Handel, idet de væsentligste ændringer, har relation til gågaderne i Viborg midtby.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til revideret gaderegulativ godkendes.

    

   at gaderegulativet efterfølgende sendes til godkendelse hos Midt- og Vestjyllands Politi

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-05-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til revideret gaderegulativ godkendes, og

    

   at gaderegulativet efterfølgende sendes til godkendelse hos Midt- og Vestjyllands Politi

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

 • 36 Nedrivning af Fristruphøjvej 176, Viborg og Engvej9, Tapdrup(Bevillingsansøgning)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Fristruphøjvej 176

   Teknisk Udvalg vedtog i sit møde den 29. januar 2014 (sag nr. 7) lokalplan 417 endeligt. Lokalplanen der omfatter et boligområde ved Fristruphøjvej og Skaldehøjvej i Viborg.

    

   Lokalplan 417 udlægger områder til tæt lav boligbebyggelse. I området er Fritidsgården beliggende på adressen Fristruphøjvej 176. Denne gård skal nedrives inden området kan byggemodnes.

    

   Fritidsgården er ikke i brug længere. For at der ikke skal ske hærværk foreslås bygningen fjernet nu. Det forventes, at prisen for nedrivningen vil beløbe sig til ca. 500.000 kr. Oversigtskort over ejendommen fremgår af bilag nr. 1.

    

   Engvej 9

   Kommunen har netop købt ejendommen beliggende Engvej 9 i Tapdrup. Ejendommen er købt med henblik på udstykning til boligformål. Det foreslås at denne bygning også nedrives. Overslagsmæssigt er udgiften hertil anslået til ca. 400.000 kr. Oversigtskort visende de to ejendomme fremgår af bilag nr. 2.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

     

   at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte en nedrivning af ejendommen beliggende Fristruphøjvej 176, Viborg,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte en nedrivning af ejendommen beliggende Engvej 9, Tapdrup,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at udbyde opgaven i licitation og at træffe aftale med lavestbydende entreprenør,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Fristruphøjvej, Skaldehøjvej- lokalplan 417 med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Engvej 9, Tapdrup – med rådighedsbeløb i 2014, og

    

    

   at anlægsudgiften til nedrivning af boliggrunde på 900.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af erhvervsgrunde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-05-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

     

   at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte en nedrivning af ejendommen beliggende Fristruphøjvej 176, Viborg,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte en nedrivning af ejendommen beliggende Engvej 9, Tapdrup,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at udbyde opgaven i licitation og at træffe aftale med lavestbydende entreprenør,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Fristruphøjvej, Skaldehøjvej- lokalplan 417 med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Engvej 9, Tapdrup – med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at anlægsudgiften til nedrivning af boliggrunde på 900.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af erhvervsgrunde.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

 • 37 Områdefornyelse Møldrup, udarbejdelse af program (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Udvalget godkendte på sit møde d. 27. november 2013, sag nr. 23, at der til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indsendes en ansøgning om reservation af 2,8 mio. kr. som støtte til gennemførelse af områdefornyelse i Møldrup. Programmets samlede budget udgør 8,4 mio. kr., finansieret af den ansøgte støtte og kommunal medfinansiering på 5,6 mio. kr.

    

   Ministeriet har d. 7. april 2014 meddelt reservation af det ansøgte beløb, 2,8 mio. kr. Der skal inden 1. april 2015 til ministeriet indsendes et politisk vedtaget program for områdefornyelsen. Programmet skal med en handlings- og tidsplan samt et budget beskrive de tiltag, der iværksættes indenfor de indsatsområder, der er beskrevet i ansøgningen om reservation af støtten. Udarbejdelse af programmet skal ske i et forpligtende samarbejde med de parter, der måtte blive berørt af programmet. For at sikre dette, vil programmet blive udarbejdet i tæt samarbejde med følgegruppen i Møldrup suppleret med borgermøder.

    

   Forvaltningen har taget initiativ til, at den projektgruppe der var nedsat under udarbejdelse af ansøgning om reservation fortsætter for at sikre det tværfaglige administrative indhold. Endvidere er indgået aftale med sbs Rådgivning A/S om rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af programmet. Til brug for konsulenthonorar og afholdelse af borgermøder m.v., er der behov for bevilling af 200.000 kr. finansieret af det samlede budget.

     

   Under sagsredegørelsen for pkt. 23 på mødet d. 27. november 2013, er bl.a. oplyst, at bevilling fra budgettet vil blive forelagt udvalget, når der foreligger tilsagn om reservation af støttebeløbet fra ministeriet. Det er endvidere oplyst, at kommunes egenfinansiering af områdefornyelsen vil blive søgt bevilliget med 4 mio. kr. fra budget til byfornyelse mindre byer 2014 og 1,6 mio. kr. fra budget byfornyelse minder byer 2015.

    

   Under forudsætning af, at programmet indsendes til ministeriets godkendelse inden udgangen af 2014, og at ministeriet godkender programmet, kan projektering og opstart af visse af områdefornyelsens initiativer ske i 2015.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller

    

   at   der udarbejdes program for områdefornyelse Møldrup

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet

    

   at      der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Udarbejdelse af program for områdefornyelse Møldrup” med rådighedsbeløb i 2014.

    

   at    anlægsudgiftsbevillingen på 200.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byfornyelse mindre byer 2014” med 200.000 kr.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-05-2014

   Teknsik Udvalg besluttede, at der udarbejdes program for områdefornyelse Møldrup

    

    

   Teknsik Udvalg indstiller endvidere til Byrådet

    

   at  der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Udarbejdelse af program for områdefornyelse Møldrup” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at  anlægsudgiftsbevillingen på 200.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byfornyelse mindre byer 2014” med 200.000 kr.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

 • 38 Udarbejdelse af program for områdefornyelse Stoholm (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Udvalget godkendte på sit møde d. 27. november 2013, sag nr. 24, at der til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indsendes en ansøgning om reservation af 2,8 mio. kr. som støtte til gennemførelse af områdefornyelse i Stoholm. Programmets samlede budget udgør 8,4 mio. kr., finansieret af den ansøgte støtte og kommunal medfinansiering på 5,6 mio. kr.

    

   Ministeriet har d. 7. april 2014 meddelt reservation af det ansøgte beløb, 2,8 mio. kr. Der skal inden 1. april 2015 til ministeriet indsendes et politisk vedtaget program for områdefornyelsen. Programmet skal med en handlings- og tidsplan samt et budget beskrive de tiltag, der iværksættes indenfor de indsatsområder, der er beskrevet i ansøgningen om reservation af støtten.

    

   Udarbejdelse af programmet skal ske i et forpligtende samarbejd med de parter, der måtte blive berørt af programmet. For at sikre dette, vil programmet blive udarbejdet i tæt samarbejde med følgegruppen i Stoholm suppleret med borgermøder. Forvaltningen har taget initiativ til, at den projektgruppe, der var nedsat under udarbejdelse af ansøgning om reservation, fortsætter for at sikre det tværfaglige administrative indhold. Endvidere er indgået aftale med SBS Rådgivning A/S om rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af programmet. Til brug for konsulenthonorar og afholdelse af borgermøder m.v., er der behov for bevilling af 200.000 kr. finansieret af det samlede budget.   

    

   Under sagsredegørelsen for pkt. 24 på mødet d. 27. november 2013, er bl.a. oplyst, at bevilling fra budgettet vil blive forelagt udvalget, når der foreligger tilsagn om reservation af støttebeløbet fra ministeriet. Det er endvidere oplyst, at kommunes egenfinansiering af områdefornyelsen vil blive søgt bevilliget med 3 mio. kr. fra budget til byfornyelse mindre byer 2014, 1 mio. kr. fra budget for renovering af gadebelysning og 1,6 mio.kr. fra budget til byfornyelse mindre byer 2015. Under forudsætning af, at programmet indsendes til ministeriets godkendelse inden udgangen af 2014, og at ministeriet godkender programmet, vil projektering og udførelse af visse af områdefornyelsens initiativer kunne ske i løbet af 2015.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller

    

   at der udarbejdes program for områdefornyelse Stoholm

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet

    

   at  der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen *Udarbejdelse af program for områdefornyelse Stoholm” med rådighedsbeløb i 2014.

    

   at  anlægsudgiftsbevillingen på 200.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byfornyelse mindre byer 2014” med 200.000 kr.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-05-2014

   Teknisk Udvalg besluttede, at der udarbejdes program for områdefornyelse Stoholm

    

   Teknsik Udvalg indstiller desuden til Byrådet

    

   at  der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen *Udarbejdelse af program for områdefornyelse Stoholm” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at  anlægsudgiftsbevillingen på 200.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byfornyelse mindre byer 2014” med 200.000 kr.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

 • 39 Etablering af ekstra p-pladser ved Neurorehabilitering Toftegården - Syrenvej (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. april 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I forbindelse med ombygning, samt udvidelse og omdannelse af eksisterende tilbud på Toftegården i Møldrup, senest med udvidelsen af Neurorehabilitering Toftegården på Valmuevej og Syrenvej, har der været en tiltagende efterspørgsel på bedring af parkeringsforhold til Centret. Dette både fra borgere fra lokalområdet - herunder bosiddende på Nygade som føler sig generet af biler, der holder parkeret ved vejen, gæster i huset, borgere som benytter de mangfoldige tilbud på Centret, samt pårørende og personaler. Endvidere er den eksisterende parkeringsbelægning i dårlig stand, som i den forbindelse trænger til en udbedring.

    

   Der er indhentet tilbud på udbedring/udvidelse af parkeringsforholdene ved Neurorehabilitering Toftegården, som løber op i 455.000 kr. inklusiv rådgiverhonorar til Energi & Ejendomme.

    

    

    Ældre- og Sundhedsudvalgets område:

    Anslået anlægsudgift:

   1000. kr.

   Udbedring/udvidelse af parkeringsområdet ved Neurorehabilitering Toftegården

    430.000

   Rådgiverhonorar Energi & Ejendomme

   25.000

    

    

   I alt

   455.000

    

   Finansiering

   På investeringsoversigten for 2014-2017, er der i 2014 afsat 160.000 kr. til renovering af lokaler (køkken, spise og opholdsstue) på Åbrinken i Karup, 135.000 kr. til etablering af mødelokaler på Birkegården i Stoholm og 160.000 kr. til demensafsnit på Skovvænget i Bjerringbro i forbindelse med dels udbedring af skader efter en vandskade dels isolering af glasgang mv. I alt 455.000 kr.

    

   Ovenstående projekter blev fremrykket til ultimo 2013 dels fordi de var presserende for det enkelte plejecenter, dels fordi der var penge til rest i forbindelse med det rådighedsbeløb der var afsat på investeringsoversigten for 2013-2016 på kontoen ”Renovering – udbygning af plejecentrene” i 2013, og ved at rådighedsbeløbet i 2013 vedrørende opførelse af demensboliger (Liselund) blev nedsat med 329.000 kr.

    

   Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at beløbet på i alt 455.000 kr. afsat på investeringsoversigten for 2014-2017 med rådighedsbeløb i 2014 bruges til udbedring/udvidelse af parkeringsområdet ved Neurorehabilitering Toftegården og dermed færdiggørelse af ”Ombygningen/udvidelsen af Neurorehabilitering Toftegården i Møldrup – Valmuevej og Syrenvej”.”

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling, på 455.000 kr. til udbedring/udvidelse af parkeringsforholdene ved Neurorehabilitering Toftegården i forbindelse med færdiggørelse af ”Ombygning af Neurorehabilitering Toftegården i Møldrup – Valmuevej og Syrenvej” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at udgiften på 455.000 kr. finansieres af de i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoene ”Renovering Åbrinken, Karup”, ”Etablering af mødelokaler på Birkegården”, og ”Skovvænget Bjerringbro - demensafsnit”.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-04-2014

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling, på 455.000 kr. til udbedring/udvidelse af parkeringsforholdene ved Neurorehabilitering Toftegården i forbindelse med færdiggørelse af ”Ombygning af Neurorehabilitering Toftegården i Møldrup – Valmuevej og Syrenvej” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at udgiften på 455.000 kr. finansieres af de i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoene ”Renovering Åbrinken, Karup”, ”Etablering af mødelokaler på Birkegården”, og ”Skovvænget Bjerringbro - demensafsnit”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

 • 40 Etablering af afsnit for udadreagerende demente på Demenscenter Liselund (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Sagen er senest behandlet på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 29. april 2014 (sag nr. 4).

    

   Udvalget besluttede, at:

    

   • Forvaltningen arbejder videre med etablering af afsnit (6 pladser) for udadreagerende demente på Demenscenter Liselund jf. sagsfremstillingen,
   • Afsnittet for udadreagerende demente starter op, med virkning pr.1. oktober 2014,
   • Finansieringen af afsnittet for udadreagerende demente på Demenscenter Liselund i 2014 og 2015, sker via midler fra Ældrepuljen og fra 2016 og frem indenfor Politikområde Ældre, jf. beskrivelse i sagsfremstillingen, og
   • Ældre- og Sundhedsudvalget til deres næste møde den 27. maj 2014 vil få forelagt en bevillingssag vedrørende mindre anlægsinvesteringer i forhold til etablering af tilbud for udadreagerende demente  

   I forbindelse med etablering af afsnit for udadreagerende demente på Demenscenter Liselund er der behov for mindre anlægsinvesteringer jf. sagen af den 29. april 2014.

    

   Forvaltningen har udarbejdet nedenstående oversigt:

    

   Ældre- og Sundhedsudvalgetsområde:

   Anslået anlægsudgift

   1000.kr.

   Rammerne: Brandsikring, etablering af væg, hegn til lukket gårdhave, beplantning, låsesystem til skabe og køkken, solfilm til vinduer og dør

    160.000

   Sikkerhed/teknologi: Indkøb og implementering af dørlåse uden nøgler men med magnet, GPS

    190.000

   Inventar: Møbler, demensstole, demens madrasser, kædedyner

    134.000

    I alt

    484.000

    

   Finansiering

   Som nævnt i sagen af den 29. april 2014 foreslår forvaltningen, at ovenstående anlægsudgifter finansieres via uforbrugte rådighedsbeløb fra investeringsoversigten 2014-2017, kontoen ”Levebo-miljø på plejecentrene”.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringen godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 484.000 kr. til kontoen ”Etablering af afsnit for udadreagerende demente på Demenscenter Liselund” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at udgiften på 484.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på kontoen ”Levebo-miljø på plejecentrene”.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27-05-2014

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, 

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 484.000 kr. til kontoen ”Etablering af afsnit for udadreagerende demente på Demenscenter Liselund” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at udgiften på 484.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på kontoen ”Levebo-miljø på plejecentrene”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

 • 41 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mads Panny

   Intet.

 • 42 EjendomssagLukket sag
 • 43 EjendomssagLukket sag
 • 44 EjendomssagLukket sag
 • 45 EjendomssagLukket sag