Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 12-11-2014

Referat

 • 1 Valg af rengøring - hjemtagelse eller nyt udbud (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. september 2014 (tillægsdagsorden, sag nr. 1) blev der afsat ekstra 5 mio. kr. årligt i 2015-2017 til rengøringsområdet. På mødet den 22. oktober 2014 (sag nr. 2) blev der truffet beslutning om, at de 5 mio. kr. skulle fordeles således, at der fordeles 4 mio. kr. forholdsmæssigt til at forhøje de decentrale enheders nuværende rengøringsbudgetter, og at der afsættes en 1 mio. kr. i en pulje til særlige forhold. Det blev videre besluttet, ”at for de institutioner, som deltager i det fælles udbud, tilpasses budgetterne til det vindende bud og med finansiering fra kommunekassen”.

    

   Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. oktober 2014 er de decentrale enheder orienteret om deres nye budgetter. De decentrale enheder har herefter haft en frist til 7. november 2014 i forhold til at vælge, om de ønsker at hjemtage rengøringen eller indgå i et nyt samlet udbud.

    

   Bilag nr. 1 med oversigt over de decentrale enheders valg eftersendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget mandag den 10. november 2014.

    

   Fordelingen af medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages til Viborg Kommune eller ekstern leverandør, er igangsat. Det forventes, at fordelingen er faldet på plads ultimo november, hvor såvel medarbejdere som de decentrale enheder orienteres om fordelingen.

    

   Der behandles på lukket møde i dag sag vedr. udbud af rengøring for de decentrale enheder, der har valgt denne løsning.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-11-2014

   Økonomiudvalget beslutter,

    

   at nyt udbud stilles i bero indtil der er en afklaring af den ekstraordinære situation, som er opstået fordi Absolut Rengøring har meddelt, at de stopper,

    

   at rengøringsopgaven overtages hurtigst muligt for de enheder der har valgt at overtage rengøringsopgaven, idet medarbejdere på enhederne tilbydes ansættelse såfremt lov om virksomhedsoverdragelse ikke finder anvendelse,

    

   at borgmesteren bemyndiges til at indgå midlertidige aftaler med eksterne rengøringsleverandører med virkning frem til 31. juli 2015, og

    

   at det afklares om lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i denne situation.

    

   Per Møller Jensen, Mads Panny og Eva Pinnerup stemmer imod, idet rengøringsopgaven ønskes overført til Viborg Kommune.

 • 2 Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område
  • Sagsfremstilling

   Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg.

    

   Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger, herunder drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.

    

   I det overordnede talmaterialet vises afvigelser også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.

    

   Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (den sanktionsbelagte serviceramme). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at Kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.

    

   Økonomi- og Indenrigsministeriet har med virkning fra regnskab 2014 fremrykket kommunernes frister for godkendelse af regnskabet med 1 måned. Det er usikkert, hvor meget det vil påvirke regnskabsresultatet for 2014, idet en række udgifter og indtægter, som tidligere kunne medtages i regnskabet, formentlig først vil kunne indgå i regnskabet for det efterfølgende år.

    

   Sammendrag af budgetopfølgningen

   Der forventes et samlet mindreforbrug svarende til -55,8 mio. kr. vedrørende udvalgets serviceudgifter i forhold til det korrigerede budget. Dette mindreforbrug kan opdeles således: 

   • Puljer og øvrige fælles administrationsudgifter på -27,2 mio. kr. som ikke forventes brugt i 2014, eksempelvis puljen på 15 mio. kr. til særlige problemområder i 2014 og pulje vedrørende arbejdsskadeforsikring på -5 mio. kr.  
   • Serviceudgifter generelt svarende til -28,6 mio. kr. som i væsentlighed kan henføres til forventede overførsler fra 2014 til 2015 fordelt med -11,3 mio. kr. vedrørende decentrale områder (forvaltninger og stabe) og -17,3 mio. kr. vedrørende centrale områder (puljer og fælles administrationsudgifter mv.).  

   Det samlede forventede regnskab pr. 30. september 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder er sammenfattet i nedenstående tabel:

     

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    30.sept.

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)*

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

     12 Politisk organisation

   61,2

   64,9

   46,5

   -14,8

   -18,4

   -3,3

     13 Administrativ organisation

   436,1

   463,4

   426,6

   -9,6

   -36,8

   -9,1

     16 Facility Management

   44,0

   47,2

   46,6

   2,6

   -0,6

   -1,4

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter i alt

   541,3

   575,4

   519,6

   -21,7

   -55,8

   -13,7

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   0,3

   24,6

   24,6

   24,3

   0,0

   -6,3

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,2

   0,2

   0,2

   0,0

   0,0

   Anlæg, jordforsyning

   -26,0

   -35,1

   -27,1

   -1,1

   8,0

   14,4

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg i alt

   -25,7

   -10,2

   -2,2

   23,5

   8,0

   8,1

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   515,6

   565,2

   517,4

   1,8

   -47,8

   -5,6

    

    

    

    

    

    

    

   Renter, netto

   22,7

   22,6

   16,3

   -6,4

   -6,3

   2,7

    

    

    

    

    

    

    

   Øvrige finansforskydninger

   -11,3

   11,9

   -20,2

   -8,9

   -32,1

   5,8

    

    

    

    

    

    

    

   Afdrag på lån

   64,2

   64,2

   62,8

   -1,4

   -1,4

   0,0

    

    

    

    

    

    

    

   Optagne lån

   -123,3

   -123,3

   -68,4

   54,9

   54,9

   23,0

    

    

    

    

    

    

    

   Tilskud og udligning

   -1.491,0

   -1.491,0

   -1.470,6

   20,5

   20,5

   0,2

    

    

    

    

    

    

    

   Skatter

   -3.936,3

   -3.936,3

   -3.929,8

   6,5

   6,5

   -1,6

    

    

    

    

    

    

    

   I alt

   -4.959,4

   -4.886,7

   -4.892,5

   66,9

   -5,8

   24,5

   *Korrigeret for overførsler mellem politikområderne pr. 30. juni

    

   Afvigelserne med bemærkninger til driften på de enkelte politikområder, anlæg, finansiering mv. fremgår af efterfølgende oversigter:

    

   DRIFT

   Politisk

   organisation

    Bemærkninger

   Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)

   - = mindreforbrug

   + = merforbrug

   Pulje til særlige problemstillinger

   Der er på politikområdet budgetteret med en pulje på 15 mio. kr. til særlige problemstillinger samlet set for alle politikområder.

    

    

     

   -15,0

   Diverse forventede mer- og mindreudgifter

   Mindreudgifter til pension til borgmestre, borgerrådgiver, diverse tilskud mv. Merudgifter til Byrådets møder, rejser og repræsentation og til valg mv.

    

    

    

   -0,6

   Øvrige afvigelser

   Forventede forskydninger mellem årene vedrørende tilskud til Animation i Viborg Kommune 1,5 mio. kr., CFI (Center for Industri) 0,8 mio. kr., udgifter til Markedsføringsstrategien 1,0 mio. kr., Hærvejsprojektet -0,5 mio. kr. mv.   

    

    

    

    

    

   -2,8

   Politikområde i alt

    

   -18,4

    

    

   Administrativ organisation

    Bemærkninger

   Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)

   - = mindreforbrug

   + = merforbrug

   Løn mv. på de

   decentrale områder (forvaltninger og stabe)

   Der er samlet på forvaltninger og stabe et skønnet mindreforbrug på 11,3 mio. kr. til løn mv.

    

    

   -11,3

   Ordinære elever

   Der skønnes et mindreforbrug.

   -0,6

   Lægeerklæringer

   Der forventes et mindreforbrug i 2014. Ny lovgivning gældende fra 2015 forventes at medføre øgede udgifter igen i 2015 svarende til budgettet.

    

    

    

   -3,0

   Tolkeudgifter

   Der forventes et merforbrug i 2014. Med ny indkøbsaftale og anvendelse af videotolkning forventes et udgiftsniveau i 2015 svarende til budgettet.

    

    

    

   0,8

   Udbetaling Danmark

   Der forventes et mindreforbrug vedrørende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Budgettet for 2015 og fremadrettet er tilrettet.

    

    

    

   -1,6

   Personaleområdet

   Forskydninger vedrørende diverse uddannelses- og kompetenceudviklingsprojekter mv.

    

    

   -2,6

   IT-området

   1. Forskydninger på 6,0 mio. kr., hvoraf opsparing til nye multikopimaskiner i 2015 udgør 1,0 mio. kr. og forskydninger vedrørende IT leasing udgør 3,6 mio. kr.

   2. Mindreudgifter på 1,8 mio. kr. vedrørende betaling for brug af IT-systemer.

    

    

    

    

    

   -7,8

   Kommunens kort

   Som følge af forskydninger i udgiftsniveauet pr. år forventes et mindreforbrug i 2014 til overførsel til 2015.   

     

    

    -1,1

   Arkivering

   Der forventes en større elektronisk arkivering i 2015, hvortil der forventes overført 1,0 mio. kr. 

    

    

   -1,0

   Ledelsesinformation – Business Intelligence system (BI-system)

   Forskydning vedrørende anskaffelse af nyt ledelsesinformationssystem.

    

    

   -1,4

   Arbejdsskadeforsikringer

   Der forventes samlet set et overskud på arbejdsskadeforsikringsordningen.

    

   -5,0

   Øvrige forsikringer

   Der forventes overført mindreforbrug vedrørende øvrige forsikringer.

    

   -1,2

   Helhedsplan

   Forskydning vedrørende udgifter til helhedsplan for Viborg Baneby

    

   -0,8

   Øvrige afvigelser

   Der er herudover områder med forventede mer- og mindreforbrug, der samlet set udgør et merforbrug på 0,2 mio. kr.

    

    

   0,2

   Politikområde i alt

    

   -36,8

     

   Facility management

    Bemærkninger

   Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)

   - = mindreforbrug

   + = merforbrug

   Diverse afvigelser

   Der er mindre afvigelser på forskellige områder henhørende under politikområdet.

    

   -0,6

    Politikområde i alt

    

   -0,6

    

   ANLÆG

   Jordforsyningen

   Udgifterne i 2014 til køb af jord mv. svarer på nuværende tidspunkt til det oprindelige budgetterede beløb på 20,9 mio. kr. Der er dog i øjeblikket forhandlinger i gang vedrørende køb af yderligere arealer. Det er endnu ikke endelig afklaret, om et eventuelt køb vil blive effektueret i 2014. Der er derfor ikke indregnet udgifter til yderligere køb af jord i talmaterialet.

    

   Salg af jord er budgetteret med 47 mio. kr. fordelt med 27 mio. kr. til boliggrunde og 20 mio. kr. til erhvervsgrunde mv. Der forventes i 2014 solgt boliggrunde for 22 mio. kr. og erhvervsgrunde mv. for 17 mio. kr.     

    

   Der er pr. 9. september 2014 solgt boliggrunde for 20,4 mio. kr. i form af 30 grunde samt en storparcel på Liseborg Bakke til Boligselskabet Viborg og vedrørende erhvervsgrunde mv. er der i alt solgt for 15,4 mio. kr.

    

   Budgetmæssigt hører udgifter til byggemodning under Teknisk Udvalg og der forventes i 2014 et mindreforbrug på 24,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

    

   Øvrige anlæg

   Udgifter og indtægter vedrørende øvrige anlægsprojekter forventes at svare til det budgetterede. 

    

    FINANSIERING MV.

    

   Renter

    

   Bemærkninger

   Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)

   - = mindreudg./merindt.

   + = merudg./mindreindt.

   Renter

   Der forventes et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. dels i form af 4,8 mio. kr. mindre renteudgifter på den langfristede gæld og dels i form af forbedret afkast på 2,3 mio. kr. af den likvide beholdning i forbindelse med placering af likviditetsoverskud i Portefølje Management aftaler med pengeinstitutter. Samtidig forventes merudgifter til renter i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld på 0,8 mio. kr.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   -6,3

    

   I alt renter

    

    

   -6,3

    


    

   Skatter

    

   Bemærkninger

   Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)

   - = mindreudg./merindt.

   + = merudg./mindreindt.

   Dødsboskat

   Merindtægter vedrørende dødsboskat

   -0,9

   Forskerskat

   Foreløbig afregning af forskerskat

   -0,8

   Det skrå skatteloft

   Midtvejsregulering

   -0,3

   Grundskyld

   Forventet mindreindtægt som følge af ændrede ejendomsvurderinger og tilbagebetalinger af grundskyld

    

    

   5,0

   Dækningsafgift af grundværdi på offentlige ejendomme

   Forventet mindreindtægt som følge af ændrede ejendomsvurderinger og tilbagebetalinger af grundskyld

    

    

   1,0

   Dækningsafgift af forskelsværdi på offentlige ejendomme

   Forventet mindreindtægt som følge af ændrede ejendomsvurderinger og tilbagebetalinger af grundskyld

    

    

   3,0

   Tilskud i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld

   Endelig afregning af tilskud 2013 og aconto tilskud for 2014

    

    

   -0,5

    

   I alt skatter

    

    

   6,5

    

    

    

   Tilskud og udligning

    

   Bemærkninger

   Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.)

   - = mindreudg./merindt.

   + = merudg./mindreindt.

   Efterregulering

   Midtvejsregulering af tilskud og udligning

    

   -5,9

   Beskæftigelsestilskud

   Forventede reguleringer for 2013 og 2014 – se nedenstående

    

   26,0

   Øvrige tilskud mv.

   Forventede reguleringer i øvrigt

                            

                            0,4

   I alt tilskud og udligning

    

    

   20,5

    

   Beskæftigelsestilskud

   KL har i forbindelse med møderne "aktuel kommunaløkonomi" i juni måned udgivet de seneste tal for reguleringer på de forsikrede ledige. Det betyder for Viborg Kommune en regulering for 2013 på 21 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2014 på 5 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2014 på 26 mio. kr.

   På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 21,1 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. 

    

   Efterreguleringer og midtvejsregulering af de generelle tilskud

   Den væsentligste årsag til den positive regulering af tilskud og udligning på 5,9 mio. kr. er en regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering. 

    

   LÅNEOPTAGELSE

   I forhold til opfølgningen pr. 30. juni 2014 bliver der ikke optaget lån i 2014 til ældreboliger (bofællesskaber uden døgndækning). Indgår i stedet for i budgettet for 2015-2018.  

    

   AFDRAG PÅ LÅN

   Der forventes en mindreudgift til afdrag på lån på 1,4 mio. kr.

    

   FINANSFORSKYDNINGER 

   Der forventes at skulle overføres afsatte budgetbeløb fra 2014 til 2015 på 10 mio. kr. vedrørende indbetalinger til Landsbyggefonden i form af driftsstøttelån i kapitaltilførselssager. Herudover forventes der frigivet deponering på 21,7 mio. kr.   

     

   BEVILLINGER

   Der søges om bevilling på følgende områder:

    

   Tabel 1 

   Område

   Mio. kr.

    

   Afvigelser vedrørende jordforsyningen

    

    

   Salg af boliggrunde

   5,0

    

   Salg af erhvervsgrunde mv.

   3,0

    

   Mindreindtægt i alt

   8,0

    

   Afvigelser vedrørende skatter og tilskud og udligning

    

   Beskæftigelsestilskud

   26,0

   Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne

   0,2

    

   Modregning for modtagne rådighedsbeløb vedrørende vand- og spildevandsforsyninger 2011

    

   0,2

   Grundskyld

   4,5

    

   Dækningsafgift

   4,0

    

   Midtvejsregulering af tilskud og udligning

   -5,9

    

   Forskerskat og dødsboskat mv.

   -2,0

    

   Mindreindtægt i alt

   27,0

    

    

    

   Afvigelse vedrørende renter

    

   Renter

   -6,3

   Mindreudgift i alt

   -6,3

    

    

    

    

   Afvigelser vedrørende lånoptagelse, afdrag på lån og frigivelse af deponerede midler

    

    

   Mindre låneoptagelse

         54,9

    

   Mindreudgift til afdrag på lån

   -1,4

    

   Finansforskydninger, frigivelse af deponerede midler 

   -21,7

    

   Forskydninger i alt

   31,8

    

    

    

   Kasseforbrug ved budgetopfølgningen pr. 30.9

   60,5

    

    

   FLYTNING AF BUDGET MELLEM POLITIKOMRÅDER  

    

   Tilpasning af budget 2015 på familieområdet

   Med det overordnede formål at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på myndighedsområdet i Familieafdelingen og med baggrund i revisionsberetning 2013, indstilles det, at der sker overflytning af midler fra konto 5 (forebyggelse og anbringelse) til konto 6 (administration/myndighedsområdet).

    

   Indstilling sker på baggrund af analyse af dels sagstal, normering samt udvikling i sagstilgang, herunder stor stigning i antal underretninger (stigning på 49,50 % fra 2013 til 2014).

    

   Implementeringen af ICS (Integrated Childrens System) og DUBU (Digital Understøttelse på Børne- og Ungdomsområdet) har medført et ganske betydeligt merarbejde. Hertil kommer betydelig tilgang i faktisk sagstal.

    

   Med udgangspunkt i tværkommunal analyse af sagstal pr. rådgiver, sammenholdt med Dansk Socialrådgiverforenings anbefaling til sagstal, er det målet, at der sker en sagsreduktion svarende til, at den enkelte rådgiver har ansvaret for 35 sager i distrikterne (varetager alle myndighedsopgaver på 0 – 14 års området) samt i ungeteamet og 60 sager i handicapteamet. Endvidere vurderes det nødvendigt med øget normering i fronten som følge af den vedvarende store sagstilgang. Samlet vurderes der at være behov for ansættelse af i alt 7 socialrådgivere fordelt med 4 i distrikterne, 2 i handicapteamet og 1 i fronten.

    

   Derudover anbefales det, at der ansættes en socialfaglig koordinator i Familieafdelingen, hvis primære opgaver vil omhandle at sikre og understøtte implementering af procedurer, standarder, metoder og ny lovgivning.

    

   Dette vil indebære, at der sker overflytning af budget på i alt kr. 5 mio. fra politikområde familie, konto 5 til administrativ organisation konto 6.

    

   Endeligt vil der som led i fortsat styrkelse af den forebyggende indsats ske tilførsel af 1 medarbejder i ungeteamet (give mulighed for at lave kombinationsstillinger – socialrådgiver og kontaktperson). Udgift

   vil blive konteret på konto 5.

    

   Det bemærkes, at der med denne omflytning ikke er tale om driftsudvidelser, men ”blot” en flytning af ressourcer inden for det samlede familie- og rådgivningsområde.

    

   Der er udarbejdet strategiplan for genopretning / styrket kvalitet i sagsbehandlingen. I planen beskrives også en række øvrige konkrete indsatser med udgangspunkt i følgende tre temaer:

    

   - Arbejdsvilkår

   - Kultur

   - Ledelse

    

   Der er indledt dialog med revisionsfirmaet PwC med henblik på ekstern understøttelse af den i gangsatte proces, som forventes at ville strække sig frem til sommeren 2015.

    

   Der vil ske opfølgning af de i gangsatte tiltag i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger, første gang i marts 2015. Ligeledes vil der ske en samlet evaluering ved budgetopfølgning i september 2015.

    

   Samlet oversigt over flytninger af budget vedrørende udvalgets egne politikområder fremgår af bilag nr. 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at det forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i det forventede regnskab for Viborg Kommune som helhed, herunder omflytninger af budget vedrørende udvalgets egne politikområder, jf. bilag nr. 1   

    

   Kommunaldirektøren forslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet via sagen ”Budgetopfølgning pr. 30. september 2014, alle områder”,

    

   at rådighedsbeløbet (indtægt) på kontoen ”salg af boliggrunde nedsættes med 5 mio. kr. og rådighedsbeløbet (indtægt) på kontoen ”salg af erhvervsgrunde nedsættes med 3 mio. kr. jf. tabel 1,

    

   at indtægtsbevillingen vedrørende skatter og tilskud og udligning nedsættes med 27,0 mio. kr. i 2014 jf. tabel 1, 

    

   at nettoudgiftsbevillingen vedrørende renter nedsættes med 6,3 mio. kr. i 2014 jf. tabel 1,

    

   at der foretages bevillingsmæssige ændringer vedrørende låneoptagelse, afdrag på lån og frigivelse af deponerede midler med 31,8 mio. kr. i 2014 jf. tabel 1, og 

    

   at den samlede mindreindtægt i ovenstående 4 ”at”er på 60,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, idet der i den fælles budgetopfølgningssag til Økonomi- og Erhvervsudvalget bl.a. vil blive indstillet, at alle mindreudgifter til overførselsområdet fra øvrige udvalg tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-11-2014

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 3 Budgetopfølgning pr. 30. september 2014, alle områder (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for alle budgettets poster.

    

   Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger herunder drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.

    

   Der hvor afvigelserne ikke er væsentlig anderledes end opgjort pr. 30. juni 2014, er afvigelserne generelt ikke kommenteret i det efterfølgende, men der henvises til kommentarerne i opfølgningen pr. 30. juni.

    

   I det overordnede talmaterialet vises afvigelser også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.

    

   Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (den sanktionsbelagte serviceramme). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.

    

   Økonomi- og Indenrigsministeriet har med virkning fra regnskab 2014 fremrykket kommunernes frister for godkendelse af regnskabet med 1 måned. Det er usikkert, hvor meget det vil påvirke regnskabsresultatet for 2014, idet en række udgifter og indtægter, som tidligere kunne medtages i regnskabet, formentlig først vil kunne indgå i regnskabet for det efterfølgende år.

    

   DEN OVERORDNEDE VURDERING 

   De samlede driftsudgifter ligger væsentligt under både det oprindelige budget (-101 mio. kr.), og under det korrigerede budget (-158 mio. kr.).

    

   For anlægsudgifterne forventes der ligeledes betydelige mindreudgifter - dog kun i forhold til det korrigerede budget (dvs. inkl. overførsler fra 2013).

    

   Målsætningerne for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. (435 mio. kr.) og for størrelsen af ordinært driftsresultat ligeledes på mindst 200 mio. kr. (314 mio. kr.), vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt idet tallene i parentes angiver det forventede resultat.

    

   Herunder er i tabel 1 skematisk vist resultatet af budgetopfølgningen for alle områder på overordnet niveau. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.

    

   Umiddelbart efter tabel 1 er de enkelte hovedposter i opstillingen kommenteret.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forven-tet
   regn-skab

   Forventet afvigelse

    

   Oprin-

   deligt

   Korri-

   geret

    30.sept.

   I forhold til opr. budget (kol 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)*

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Skatter / generelle tilskud

   -5.427,3

   -5.427,3

   -5.400,4

   26,9

   26,9

   -1,4

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   3.867,6

   3.940,8

   3.858,6

   -8,9

   -82,2

   -25,0

   Overførselsudgifter

   1.302,9

   1.287,3

   1.211,1

   -91,8

   -76,2

   -45,6

   Driftsudgifter i alt

   5.170,5

   5.228,1

   5.069,7

   -100,8<