Kultur- og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 31-08-2017

Referat

 • 1 Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur - og fritidsområdet 2017
  • Resume

   Der er afsat en pulje på 3.106.000 kr. i driftsbudgettet for 2017 til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet, og de fordeles af Kultur – og Fritidsudvalget efter gældende retningslinjer for puljen.

    

   De ansøgninger, der ikke kom i betragtning i første runde, samt de indkomne ansøgninger til puljen behandles i en samlet prioritering.

    

   I sagen indgår forslag til prioritering af resten af puljen for 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af en del af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2017 således, at der i alt disponeres 1.156.000 kr.,

    

   2. at alle bevillinger gives under forudsætning af, at finansieringsplaner for projekterne realiseres,

    

   3. at Kultur – og Fritidsudvalget disponerer 500.000 kr. af puljen ”Energiinvesteringer i selvejende idrætshaller” i 2018 til energi projekt i Viborg Svømmehal,

    

   4. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2017

   Fraværende: Stine Damborg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender følgende bevillinger fra puljen:

    

   KK07: 84.250 kr.

   Viborg Svømmehal: 400.000 kr.

   Hvolris Jernalderlandsby: 80.000 kr.

   Enggården, Bjerringbro: 214.000 kr.

   Alley Cats Car Club: 230.000 kr.

    

   Den samlede bevilling udgør 1.008.250 kr., og puljens restbeløb, som herefter udgør 147.750 kr., reserveres til renoveringsopgaver på kulturhuse m.v., 

    

   2. at bevilling til Viborg Svømmehal på 400.000,- kr. gives til nødvendige renoveringsopgaver på folie, pumper m.v. og at de øvrige dele af projektet skal indgå i det samlede anlægsprojekt for forbedring af faciliteterne i Viborg Svømmehal, hvortil der er afsat anlægsbevilling i 2020,

    

   3. at alle bevillinger gives under forudsætning af, at finansieringsplaner for projekterne realiseres,

    

   4. at Kultur – og Fritidsudvalget disponerer 500.000 kr. af puljen ”Energiinvesteringer i selvejende idrætshaller” i 2018 til energi projekt i Viborg Svømmehal,

    

   5. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen.

    

    

   Anders Bertel erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur – og Fritidsudvalget behandler hvert år de indkomne ansøgninger til puljen vedrørende mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet. Der kan løbende fremsendes ansøgninger til puljen, som hidtil har været forelagt udvalget to gange årligt. I år 2017 har sagen være behandlet den 2. marts 2017, sag nr. 1

    

   Kultur – og Fritidsudvalget har behandlet enkelte ansøgninger på deres møde 27. april 2017, sag nr. 6, og 10. august 2017, sag nr. 1, hvor der er bevilget tilskud fra puljen mindre anlægsinvesteringer.

    

   Kultur – og Fritidsudvalget har vedtaget retningslinjer for puljens anvendelse.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Sagen vedrører ansøgninger til puljen mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet.

    

   Byrådet har i budgettet for 2017 afsat 3.106.000 kr., hvoraf der på møde i Kultur- og Fritidsudvalget 2. marts 2017 er disponeret for i alt 1.950.000 kr. fordelt med 1.705.000 kr. og efterfølgende bevillinger til Ulbjerg Friluftsbad og Lokalhistorisk Arkiv i Karup på i alt 245.000 kr.

    

   Restbeløbet i puljen udgør derfor 1.156.000 kr.

    

   Aktuelt foreligger der 19 ansøgninger til puljen. Nogle af ansøgningerne har tidligere været behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget, men kom ikke i betragtning til tilskud, fordi andre ansøgninger blev prioriteret af udvalget.

    

   Ansøgningerne udgør en samlet anlægssum på 12,1 mio. kr. Der ansøges om mindre anlægstilskud på 7,4 mio. kr. fordelt på 19 projekter. Der er således egenfinansiering/ anden finansiering for 4,7 mio. kr.

    

   Det bemærkes, at der løbende kommer nye ansøgninger til denne pulje.

    

   De gældende retningslinjer for puljen vedrørende mindre anlægsinvesteringer vedlægges som bilag 1. Oversigt over aktuelle ansøgninger til puljen vedlægges som bilag 2. Nye og reviderede ansøgninger til puljen vedlægges som bilag 3.

    

   Nedenfor gennemgås ansøgninger med forslag til bevilling.

    

   Forening

   Projektet vedrører:

   Projektsum/

   Ansøgt tilskud

   Forvaltningens indstilling

   Idrætsforeninger

    

    

    

   Bjerringbro Lawn Tennisklub

   Etablering af kunststofbane, revideret projekt

   500.000 / 315.000

   Afventer

   Midtjysk Faldskærmsklub

   Opførelse af hangar

   Afventer revideret ansøgning

   Afventer

   Bjerringbro BMX Klub

   Etablering af olympisk BMX startrampe

   Nettoudgift 1.545.000/1.175.000

    

    

   Afventer

   KK07

   Kloaktilslutning ifm. toiletforhold på ny tribune / stadion Kølvrå

    

   84.250/84.250

   84.250

   Viborg Rideklub

   Opbevaringsrum / halvtag til foreningsejede redskaber mv.

   75.000/54.750

   Afventer

   Møldrup Motor Klub

   Maskinhal

   400.000/150.000

   Afventer

    

    

   I alt idrætsforeninger:

    

   84.250

   Selvejende Idræts – og svømmehaller (friluftsbade)

    

    

    

   Stoholm Fritids – og Kulturcenter

   Udskiftning af tag på hal 1

   1.450.000/

   1.450.000

   Afventer

   Ulbjerg Kultur – og Fritidscenter

   Ombygning, herunder depotrum og spinningrum

   1.100.000/

   500.000

    

   Afventer

   Viborg Stadion Center

   Hal 5 & 6, Akustikbeklædning, støj reduktion

   570.000/470.000

    

   Afventer

   Alhede Hallerne

   Pålagte udgifter ifm. brandeftersyn, udskiftning af branddøre

   200.000/100.000

    

   Afventer

   Skals Idrætscenter

   Udskiftning af gul i hal 1

   1.090.000/500.000

   Afventer

   Viborg Svømmehal

   Større, pressende renoveringsopgaver i 2017

   I alt 2.200.000.

   Pressende udgifter: 600.000/400.000

    

   400.000

   Houlkær Hallen

   Renoveringsudgifter

   233.750/116.875

   Afventer

    

   I alt selvejende idræts – og svømmehaller:

    

   400.000

   Uniformerede korps

    

    

    

   -

   -

   -

   -

   I alt uniformerede korps

   Kulturområdet

    

    

    

   Kulturcenter Låstrup

   Nyt skolekøkken

   961.000/931.000

   Afventer

   Viborg Musiksal

   Hoved renovering af flygel

   135.000/110.000

   110.000

   Skolen for Kreativ Fritid

   Renovering af værksted stenhuggeri

   500.000/500.000

   Afventer

   Hvolris Jernalderlandsby

   Etablering af gangbro / rampe til 1. sal

   145.280/145.280

   Afventer

   Enggården, Bjerringbro

   Omdannelse til foreningshus

   242.000/214.000

   214.000

   Alley Cats Car Club

   Etablering af klubhus, herunder kloakering og tagentreprise samt vinduer

   690.000/230.000

   230.000

    

   I alt kultur området:

   554.000

    

    

   I ALT:

    

    

   1.038.250

    

   I alt indstilling: 1.038.250 kr.

    

   Det foreslås, at restbeløbet, som udgør 117.750 kr. reserveres til renoveringsopgaver på kulturhuse m.v.

    

   Supplerende bemærkninger:

    

   Det bemærkes, at Kultur – og Fritidsudvalget tidligere har truffet beslutning som vedrører disponeringer for puljen 2017. Det drejer sig om ansøgning fra Ulbjerg Friluftsbad, hvor udvalget på mødet 27. april 2017, sag nr. 6, besluttede at bevilge et tilskud på 145.000 kr., og at bevillingen finansieres af puljen mindre anlægsinvesteringer.

    

   Ligeledes i forhold til ansøgning vedr. bygningsændringer foranlediget af flytning af Karup lokalhistorisk Arkiv til Karup Bibliotek, hvor udvalget på møde 10. august 2017, sag nr. 1, besluttede at bevilge et tilskud på 100.000 kr. til projektet, finansieret af puljen for mindre anlægsinvesteringer.

    

   Nedenfor supplerende oplysninger i forhold til nye / og reviderede ansøgning anført ovenfor i skema:

    

   Bjerringbro Lawn Tennisklub har fremsendt revideret projekt, hvor også etablering af hegn og belysning indgår. Anlægssummen udgør nu 500.000 kr., hvoraf klubben har fået finansieret 135.000 kr. via fonde. Der ansøges om et kommunal tilskud på 315.000 kr.

    

   Karup / Kølvrå 07 (KK07) har fremsendt ansøgning om tilskud til kloaktilslutning ifm. toiletforhold på ny tribune på stadion i Kølvrå. Tribunen omfatter kioskrum, spiller rum, dommerrum og toiletrum, hvortil der nu søges om tilskud til færdiggørelse af toiletforhold, herunder kloaktilslutning.

   Klubben har for egne midler og frivillig arbejdskraft etableret tribunen på 200 m2. Foreningen oplyser, at tribuneprojektet beløber sig til 346.000 kr. inkl. frivillig arbejdskraft. Der har ikke tidligere være søgt om kommunalt tilskud.

   Der ansøges om tilskud på 84.250 kr. til færdiggørelse af toiletforhold.

    

   Viborg Rideklub har i forbindelse med klubhusanalysen via Viborg idrætsråd, fremsendt ansøgning om tilskud til etablering af opbevaringsrum / halvtag til foreningsejede redskaber. Der søges om et kommunalt tilskud på 73 % af anlægsudgiften på 75.000 kr., svarende til 54.750 kr.

    

   Møldrup Motor Klub har ligeledes fremsendt ansøgning ind i forbindelse med klubhusanalysen. Der ansøges om tilskud til projekt vedr. maskinhal. Det oplyses, at projektets anlægssum beløber sig til i alt cirka 400.000 kr. Finansieringsplan er ikke afklaret, men der ansøges om tilskud på 150.000 kr.

    

   Alhede Hallerne har fremsendt ansøgning om tilskud til pålagte udgifter ifm. brandeftersyn. Det drejer sig om udskiftning af branddøre, med en samlet anlægstilskud på 200.000 kr. Der ansøges om kommunalt tilskud på 100.000 kr.

   Det bemærkes, at andre institutioner kan have tilsvarende udgifter og at udvalget ikke hidtil har dækket udgifter til brandkrav i forbindelse med brandsyn m.m.

    

   Skals Idrætscenter har fremsendt ansøgning om tilskud til udskiftning af hal gulv. I alt anlægssum, på 1.090.000 kr., hvortil der søges om tilskud på 500.000 kr. Gulvet er 45 år gammelt og meget nedslidt. Hertil bemærkes, at udvalget tidligere har givet afslag på tilsvarende ansøgning fra Bjerringbro Idrætspark og Stoholm Kultur – og Fritidscenter.

    

   Viborg Svømmehal har nu eksisteret i 18 år, og står foran en del renovering og modernisering af bygningsdele, inventar og materiel. Svømmehallen har de sidste mange år haft økonomiske udfordringer, idet færre gæster har betydet færre entréindtægter samtidig med at der har været forøgede driftsudgifter. Der er fremsendt en ansøgning vedrørende nødvendige og pressende renoveringsopgaver i 2017. Dette beløber sig til i alt 2.217.000 kr., hvoraf 1.600.000 kr. vedrører udskiftning af gamle skabe og udskiftning af utidssvarende billetsystem. Godt 600.000 kr. vedrører nødvendige renoveringsopgaver, herunder udskiftning af folie i flere bassiner, renovering af dampbade og sauna samt udskiftning af pumper mv. ift. tekniske anlæg.

   Viborg Svømmehal søger endvidere om tilskud til nødvendige energi optimering. Denne udgift beløber sig til 500.000 kr. og er nødvendig i forhold til at overholde ny bekendtgørelse. Det foreslås, at der ydes tilskud fra puljen ”energiinvesteringer i idrætshaller”, således at der disponeres 500.000 kr. af puljen i 2018.

    

   Houlkær Hallen har fremsendt ansøgning om tilskud til renovering – og forbedringsudgifter. Der er fremsendt et budget på 233.750 kr., hvortil der søges om kommunalt tilskud på 116.875 kr.

   Det bemærkes, at der er igangsat halanalyse i Viborg Idrætsråds regi. Målet er at afklare og prioritere en række forslag til investeringer i selvejende idrætshaller. Resultatet af analysen foreligger i november 2017, og det foreslås, at der tages stilling til denne ansøgning i forlængelse af analysen.

    

   Enggården, Jørgens Alle 42 i Bjerringbro er i 2016 overdraget fra B&U udvalget til Kultur, Service & Events. Enggården har tidligere rummet kommunale institutioner Børnehuset Enggården (børnehave) og klubben Fristedet Enggården, som nu er flyttet væk fra stedet. Desuden har ungdomsskolen og en række foreninger haft til huse i ejendommen og der er stadig flere på vej. Ændringerne i brugerkredsen har medført, at ejendommen er overført til Kultur- og Fritidsudvalget. Af foreninger som bruger ejendommen kan nævnes Gudenådalens Jagtforening, Bjerringbro BMX Klub, Starpetanque Danmark, En nystiftet væveforening har vist interesse for at bruge børnehaven, og der er derudover en række oplysningsforbund og foreninger, der benytter husets fællesfaciliteter.

   Herudover anvender den kommunale ungdomsskole og den kommunale klub Perronen fortsat lokalerne i begrænset omfang.

   For at kunne omdanne huset til et velfungerende foreningshus med færrest mulige udgifter til personale m.v., vil det kræve en række mindre investeringer, der samlet set beløber sig til 242.000 kr. Egenfinansiering udgør 28.000 kr. Der søges således mindre anlægstilskud på 214.000 kr. til projektet.

    

   Alley Cats Car Club søger om mindre anlægstilskud til ombygning og renovering af klubhus. Klubben har eksistereret siden 1988 og har tæt ved 100 medlemmer. Alley Cats Car Club er en forening og vedtægterne opfylder kravene til folkeoplysende foreninger, men klubben modtager ikke tilskud fra Folkeoplysningsudvalget. Klubben er en positiv medspiller i forbindelse med mange events og arrangementer i Viborg Kommune og arrangerer bl.a. bileventen i forbindelse med Snapstinget.

   Klubben købte i januar måned 2017 bygninger og grunden på Bystævnet 15 i Batum. Stedet er købt kontant, men der er behov for et omfattende arbejde med at indrette den tidligere svinesti med tilhørende lade bygninger til et moderne klubhus med 150 m2 klublokale, køkken, toiletter, garage/lager, pusleplads mv. Udenfor skal der også gøres en del, blandt andet flisebelægning mv. Klubben oplyser et samlet anlægssum på 690.000 kr., hvortil der søges om et kommunal til skud på 230.000 kr. til kloakerings – og tag entreprisen samt nye vinduer.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projekterne realiseres om muligt i 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Byrådet har i budgettet for 2017 afsat 3.106.000 kr. på driftsbudgettet for mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet. Budgettet er ligeligt fordelt mellem politik område kultur og folkeoplysning / idræt.

    

   Indstillingen i sagen indebærer, at bevillingen disponeres fuldt ud.

    

   I årene 2018, 2019 og 2020 er der hvert af årene afsat 3.212.000 kr. I alt er der i budgetperioden afsat 12.742.000 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 2 Koncertarrangement med DR's Big Band
  • Resume

   Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud til delvis dækning af produktionsomkostninger i forbindelse med koncert med DR’s Big Band på Viborg Katedralskole i anledning af 100-året for salget af De Vestindiske Øer.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget støtter koncertarrangementet med et tilskud på 20.000 kr.,

    

   2. at tilskuddet finansieres af udvalgets dispositionssum.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2017

   Fraværende: Stine Damborg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget støtter koncertarrangementet med et tilskud på 20.000 kr., som finansieres af udvalgets dispositionssum.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I 2017 er det 100 år siden, at den danske stat solgte De Vestindiske Øer til USA for 25 millioner dollars. Indtægten fra salget af øerne finansierede etableringen af en række statslige bygninger, herunder opførelsen af (stats) katedralskolerne i Viborg og Randers.

   DRs Big-Band har i samarbejde med det kgl. bibliotek, i denne anledning bestilt orkesterværket ”Stand on your feet and fight” som vil blive opført 17. november 2017 på Det kgl. bibliotek, 22. november 2017 i Randers, 23. november 2017 i Viborg og 24. november 2017 i Nakskov.

   Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud til delvis dækning af omkostninger ved en opførelse af værket i Viborg.

   Værket planlægges fremført ved 2 koncerter i Viborg Katedralskoles festsal i uge 47/2017. Den ene opførelse vil være målrettet katedralskolens elever, den efterfølgende et offentligt publikum.

   Koncerten giver publikum i Viborg Kommune en helt ekstraordinær mulighed for at opleve Danmarks Radios højtestimerede big-band i historiske rammer der har en direkte relation til den del af nationens historie der vedrører salget af de vestindiske øer.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Koncertopførelse torsdag 23. november 2017

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen er af DR blevet oplyst om, at den samlede omkostning ved koncertproduktionen (honorarer m.v.) beløber sig til 240.000kr, hertil kommer særskilte udgifter vedr. teknik, indkvartering m.v. ved en koncertopførelse i Viborg budgetteret til 75.000 kr. Viborg Katedralskole har givet tilsagn om tilskud på 15.000 kr. Øvrige udgifter dækkes af DR’s Big Band.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 3 Borgvold Lydgalleri - Samtidskunstprojekt
  • Resume

   Kunstneren Andreas Hald Oxenvad ønsker at realisere kunstprojektet ”Borgvold lydgalleri” på Skøjtebanen på Borgvold. Viborg Kommune ansøges om tilladelse hertil, samt økonomisk støtte til realisering af projektet. Statens Kunstfond støtter projektet med 70.000 kr. Kunstneren har tidligere gennemført tilsvarende projekter i Oslo.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver tilladelse til, at projektet ”Borgvold Lydgalleri” kan realiseres på skøjtebanen på Borgvold i vinteren 2017-2018,

    

   2. at omfanget af spilletid og lydniveau i ”Lydgalleriet” fastlægges i en dialog mellem kunstneren og Viborg Kommunes forvaltning,

    

   3. at Kultur- og Fritidsudvalget støtter kunstprojektet økonomisk med 40.000 kr. som finansieres med 20.000 kr. fra udvalgets dispositionssum i 2017, samt 20.000 kr. fra udvalgets dispositionssum i 2018, og

    

   4. at projektet organisatorisk forankres ved Viborg Kunsthal.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2017

   Fraværende: Stine Damborg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler afslag på ansøgningen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Viborg Kommune – Teknik og Miljø involveres i forhold til lydniveau og evt. øvrige miljøhensyn i forbindelse med kunstprojektet.

    

    

   Beskrivelse

   Kunstner og kurator Andreas Oxenvad ansøger Viborg Kommune om økonomisk støtte samt tilladelse til at afvikle samtidskunstprojektet ”Borgvold Lydgalleri” i vinteren 2017/2018. Tanken bag projektet er, at lade skøjtebanen på Borgvold udgøre midtpunktet for en række lydkunstværker og performances i løbet af vinteren. Lydkunstværkerne kan både have karakter af ”almindelig” musik, lydkollager eller naturlyde. I løbet af perioden afvikles der forskellige performances med gæstekunstnere på skøjtebanen.

   Andreas Oxenvad har i en årrække (2013-2016) kurateret et tilsvarende lydgalleri på skøjtebanen ”Spikersuppa” i Oslo.

    

    

   Alternativer

   Det økonomiske tilskud til projektet vil alternativt kunne finansieres som en kulturel byrumsaktivitet igennem kulturregion ”Østjysk Vækstbånd”.

    

    

   Tidsperspektiv

   Borgvold lydgalleri afvikles i perioden primo december 2017 til ultimo februar 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg har i juni 2017 tildelt projektet ”Borgvold Lydgalleri” 70.000 kr. i støtte. Endvidere ansøger kunstneren øvrige mulige finansieringskilder om støtte til projektet. Kunstneren ansøger Viborg Kommune om 40.000 kr. i tilskud til projektet. Projektet vil kunne skaleres op eller ned afhængig af den samlede økonomi.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Evt. miljøhensyn i forhold til lydniveau eller øvrige miljøpåvirkninger undersøges i samarbejde med Teknik & Miljø forvaltningen.


  • Bilag

 • 4 Viborg Kunstforening - Støtte til bogudgivelse
  • Resume

   Viborg Kunstforening viser i efteråret 2017 en særudstilling i anledning af grafikeren Allan Nordmarks 75 års fødselsdag. I den anledning ansøges om tilskud til udgivelse af bogkatalog.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at der gives Viborg Kunstforening tilsagn om et tilskud på 15.000 kr. til det ansøgte formål, og

    

   2. at beløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2017

   Fraværende: Stine Damborg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at der gives Viborg Kunstforening tilsagn om et tilskud på 15.000 kr. til det ansøgte formål, og

    

   2. at beløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Kunstforening ansøger Viborg Kommune om tilskud til udgivelse af bogkatalog i forbindelse med at Viborg Kunstforening markerer grafikeren Allan Nordmarks 75 års fødselsdag i form af en særudstilling i Viborg efteråret 2017.

    

    

   Alternativer

   At der ydes et tilskud højere eller lavere end de 15.000 kr. som forvaltningen indstiller som tilskud.

    

    

   Tidsperspektiv

   Særudstillingen vises på Pakhuset i perioden 27. oktober til 12. november 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Viborg Kunstforening ansøger om et tilskud på 30.000 kr. i forhold til et udgiftsbudget på 40.000 kr. Endvidere har kunstforeningen tilsagn om fondsstøtte på 5.000 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 5 Evaluering af betjening af udvalg og Byrådet
  • Resume

   Der ønskes en drøftelse og evaluering i udvalget om forvaltningens udvalgsbetjening og servicering.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forvaltningens udvalgsbetjening og servicering, herunder f.eks. dagsordener og mødernes forløb, forud for Byrådets temamøde om betjeningen den 20. september 2017.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2017

   Fraværende: Stine Damborg

   Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på deres møde 14. juni 2017 (sag nr. 20), at evalueringen af byrådsbetjeningen foregår ved en temadrøftelse i fagudvalgene på møderne i august 2017, suppleret med et temamøde for Byrådet 20. september 2017.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der er planlagt et temamøde for Byrådet 20. september 2017, hvor forvaltningens betjening af Byrådet drøftes og evalueres, jf. program i bilag 1.

    

   Forud for denne drøftelse ønskes der, at de enkelte udvalg tager en drøftelse af betjeningen og serviceringen af udvalget. Her kan der særligt være et fokus på afviklingen af udvalgsmøderne, indhold af dagsordener og sagsfremstillinger og hvordan udvalget oplever det generelle serviceniveau fra forvaltningen.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 6 Godkendelse af lejeaftale vedr. Gudenådalens Rideklub
  • Resume

   DLT Group a/s og Gudenådalens Rideklub anmoder om, at der indgås lejeaftale mellem DLT Group a/s og Viborg Kommune om udleje af areal til folkeoplysende formål, beliggende Engvejen 3, 8850 Bjerringbro.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til lejeaftale mellem Viborg Kommune og DLT GROUP a/s om udleje af areal, beliggende Engvejen 3, 8850 Bjerringbro til folkeoplysende formål, rideklub, på de i bilag 1 anførte vilkår. Lejeaftalen er gældende i 20 år frem til 1. oktober 2037,

    

   2. at det præciseres, at såfremt lejer på et senere tidspunkt ønsker at anvende arealet til erhvervsmæssigt formål, ophører aftalen, idet ny aftale skal indgås på markedsmæssige vilkår.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2017

   Fraværende: Stine Damborg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til lejeaftale mellem Viborg Kommune og DLT GROUP a/s om udleje af areal, beliggende Engvejen 3, 8850 Bjerringbro til folkeoplysende formål, rideklub, på de i bilag 1 anførte vilkår. Lejeaftalen er gældende i 20 år frem til 1. oktober 2037,

    

   2. at det præciseres, at såfremt lejer på et senere tidspunkt ønsker at anvende arealet til erhvervsmæssigt formål, ophører aftalen, idet ny aftale skal indgås på markedsmæssige vilkår.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Bjerringbro Rideklub drev indtil 25. april 2016 rideklub i lokalerne, som er beliggende Engvejen 3, Bjerringbro. Bjerringbro Rideklub var ejer af lokalerne, mens grunden ejes af Viborg Kommune.

    

   Bjerringbro Rideklub valgte 25. april 2016, at indgive konkursbegæring og klubben blev efterfølgende erklæret konkurs.

    

   Bygningerne er efterfølgende overtaget af ny ejer, som har forhandlet lejeaftale med foreningen Gudenådalens Rideklub om leje af lokalerne til foreningens folkeoplysende aktivitet. Gudenådalens Rideklub er etableret på foreningsgrundlaget fra den tidligere Bjerringbro Rideklub.

    

   Folkeoplysningsudvalget behandlede på mødet 7. juni 2017 ansøgning fra Gudenådalens Rideklub om godkendelse som folkeoplysende forening og ansøgning om lokaletilskud.

    

   Folkeoplysningsudvalget besluttede,

    

   ”1. at Gudenådalens Rideklub godkendes som en folkeoplysende, tilskudsberettiget forening,

    

   2. at Folkeoplysningsudvalget med baggrund i, at Gudenådalens Rideklub er en videreførelse af den tidligere Bjerringbro Rideklub, meddeler forhåndstilsagn om, at der kan ydes lokaletilskud til foreningen fra og med 8. juni 2017,

    

   3. at lokaletilskud fastsættes til 73 % af max. 260.000 kr. = max. 190.000 kr., svarende til lokaletilskudsniveau for tidligere rideklub og under forudsætning af, at det dokumenteres, at der er det fornødne lokaletilskudsberettigede aktivitetsniveau i foreningen,

    

   4. at forvaltningen på dette grundlag bemyndiges til at afslutte sagen, idet der ikke udbetales aconto lokaletilskud, før der ligger en underskrevet, godkendt lejeaftale mellem udlejer og Gudenådalens Rideklub, og

    

   5. at det indstilles til Kultur- og Fritidsudvalget, at lejeaftale vedr. grunden, hvorpå rideklubben er beliggende, overdrages til ny ejer, idet forvaltningen udarbejder særskilt sagsfremstilling herom til Kultur- og Fritidsudvalget”.

    

   På baggrund af beslutningens pkt. 5., forelægges forslag til lejeaftale vedr. grunden, hvorpå rideklubben er beliggende, til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet, idet sagen allerede er behandlet i Folkeoplysningsudvalget 7. juni 2017.

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune havde indgået lejeaftale med Bjerringbro Rideklub om leje af arealet på Engvejen 3 i Bjerringbro. Lejeaftalen var indgået for perioden 1. januar 2013 til 1.oktober 2043.

    

   Det forudsættes i sagen her, at lejeaftale vedr. grundareal, hvorpå Bjerringbro Rideklub var beliggende og som er opgjort til 19.143 m2, overdrages til nye ejere på uændrede vilkår, idet det forudsættes, at arealerne anvendes til foreningsformål jfr. formålsbestemmelse i Gudenådalens Rideklubs vedtægt. Lejeaftalen indebærer således vederlagsfri udleje, når arealerne anvendes til folkeoplysende virksomhed.

   Det foreslås dog, at lejeaftalen i lighed med tidligere praksis indgås for en periode på 20 år.

    

   Lejer er DLT Group a/s. Forslag til lejeaftale vedlægges sagen som bilag.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Det foreslås, at der ny lejer indtræder i lejeaftale gældende frem til 1. okt. 2037.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Hvis lejer på et senere tidspunkt ønsker at anvende arealet eller dele af arealet til erhvervsmæssigt formål skal der indgås ny lejeaftale på markedsvilkår.

  • Bilag

 • 7 Aftale med CKU Skive-Viborg om foreningers brug af lokaler
  • Resume

   Fornyelse af aftale med CKU Skive-Viborg om foreningers brug af lokaler på Rosenstræde 6, 8800 Viborg. Det drejer sig om varmtvandsbassinet og gymnastiksalen. Aftalen indgås som følge af CKU’s ønske om en prisstigning på varmtvandsbassinet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at aftalen (bilag 1) godkendes med virkning fra 1. januar 2018.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2017

   Fraværende: Stine Damborg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at aftalen (bilag 1) godkendes med virkning fra 1. januar 2018, idet det forudsættes, at Folkeoplysningsudvalget også godkender aftalen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kulturudvalget traf 1. september 2011, sag nr. 115, beslutning vedr. betaling for foreningers benyttelse af varmtvandsbassinet, Rosenstræde 6, Viborg.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Center for Kommunikation og Undervisning Skive-Viborg (CKU) stiller gymnastiksal samt varmtvandsbassin til rådighed for en række foreninger: Viborg Handicap Idræts-Forening, Aqua Gym, Lavia, Vandglad.dk og LOF.

   Indtil maj 2017 også fag- og klasselokaler mv. for Specialoplysningsforbundet.

   CKU fremsender nyt aftaleudkast (bilag 1).

    

    

   Alternativer

   Foreninger benytter bassinet omtrent 29 timer om ugen i sæsonen. Umiddelbart ses der ikke at være muligheder for at finde alternativer for CKU’s varmtvandsbassin.

    

    

   Tidsperspektiv

   Aftalen foreslås indgået med virkning fra 1. januar 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Grundet nogle nødvendige investeringer i varmtvandsbassinet vil CKU forhøje timeprisen fra 300 kr. til 396 kr. (svarer til en stigning på 32%). Desuden foreslår man i et nyt aftaleudkast, der hermed forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, at der fremover arbejdes med en årlig takst regulering pr. 1. august med 2% årligt.

    

   Det årlige niveau for leje af varmtvandsbassinet har udgjort ca. 350.000 kr., hvilket med den ønskede prisstigning vil komme op på en årlig leje på ca. 460.000 kr., hvilket svarer til ca. 1.150 foreningstimer i varmtvandsbassinet på et år. Gymnastiksalen har på det seneste ikke været benyttet af foreninger.

    

   Ud over foreningernes brug benyttes faciliteterne også af CKU selv, institutioner og private virksomheder (fysioterapeuter).

    

   Foreningerne betaler en gebyrpris på 97 kr. pr. time til Viborg Kommune for at benytte varmtvandsbassinet. Der lægges ikke i denne sag op til en regulering af foreningernes betaling.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Kommunen skal ifølge folkeoplysningsloven stille kommunale faciliteter til rådighed for folkeoplysende foreninger og kan i den forbindelse opkræve et gebyr hos foreningen.

  • Bilag

 • 8 Hald Hovedgård - Forslag til vedtægtsændringer
  • Resume

   Sagen vedrører forslag til ændrede vedtægter for Hald Hovedgård – Det Danske Forfatter- og Oversættercenter. Det væsentligste ændringsforslag omhandler nedlæggelsen af centerets repræsentantskab.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender forslaget til Byrådet med anbefaling om, at ændringsforslaget tages til efterretning.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2017

   Fraværende: Stine Damborg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender forslaget til Byrådet med anbefaling om, at ændringsforslaget tages til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Vedtægterne er senest ændret d. 30. november 2006.

    

    

   Inddragelse og høring

   I Henhold til Det Danske Forfatter og Oversættercenters vedtægter fremsendes forslag til vedtægtsændringer til Viborg Kommunes Byråds udtalelse.

    

    

   Beskrivelse

   Hald Hovedgård – Det Danske Forfatter og Oversættercenters bestyrelse har fremsendt forslag til vedtægtsændringer. Ændringsforslaget fremgår af bilag til sagen.

   Forvaltningen bemærker at de væsentligste vedtægtsændringer vedrører §§ 6 og 7 som udgår. Disse paragraffer vedrører Forfatter- og Oversættercenterets repræsentantskab som nedlægges ved en vedtagelse af ændringsforslaget.

    

   Nedlæggelsen af repræsentantskabet begrundes overfor forvaltningen således:

   Repræsentantskabet var oprindelig (ifm. ændringerne i 2006) tænkt til at skulle have en netværksskabende funktion i forhold til Det Danske Forfatter- og Oversættercenters litterære og kulturelle bagland, hvilken det også langt hen af vejen har haft. Men efterhånden som de personer, der tegnede dem ift. Det Danske Forfatter- og Oversættercenter er faldet fra, er det blevet svært at fastholde institutionernes interesse for at være repræsenterede i repræsentantskabet. Dertil er det – især i de senere år – blevet tydeligere, at den vedtægtsbundne, men ansvarsfri tilknytning som medlemmer af repræsentantskabet har haft til Det Danske Forfatter- og Oversættercenter har holdt dem fast i en inaktiv rolle.

    

   Det er planen, at det årlige repræsentantskabsmøde skal erstattes af et årligt tilbagevendende netværksmøde, hvor personer og institutioner fra Det Danske Forfatter- og Oversættercenters aktive netværk inviteres til møde og middag (og evt. overnatning) på Hald Hovedgaard.

    

   Endvidere bemærker forvaltningen at Viborg Kommune i fællesskab med Slots- og Kulturstyrelsen udpeger bestyrelsens formand.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved bestyrelsens beslutning, men sal dog forinden fremlægges til udtalelse for Viborg Kommunes Byråd.

  • Bilag

 • 9 Udpegning af de nominerede til Årets Lokalområde 2017
  • Resume

   Siden 2008 er et lokalområde i Viborg Kommune hvert år kåret til ”Årets Lokalområde”.

   Kultur- og Fritidsudvalget udpeger på mødet de tre lokalområder, som går videre i konkurrencen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger de tre nominerede til Årets Lokalområde 2017 blandt de indsendte indstillinger.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2017

   Fraværende: Stine Damborg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger Gullev, Vammen og Hald Ege som de tre nominerede til Årets Lokalområde 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Siden 2008 er et lokalområde i Viborg Kommune hvert år kåret til ”Årets Lokalområde”. Dvs. at konkurrencen i år afvikles for 10. gang.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Alle byer, bydele, landsbyer og lokalområder har mulighed for at deltage i konkurrencen, ved at indstille sig selv. Overordnet lægges der i konkurrencen vægt på lokalområdets engagement og evne til at få noget til at ske. Vinderen belønnes med 50.000 kr., mens 2. og 3. pladsen hver modtager 25.000 kr. Præmierne skal benyttes til almennyttige formål i lokalområdet.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Lørdag 23. september 2017 kl. 9.00-15.30 besøger Kultur- og Fritidsudvalget hvert af de tre nominerede lokalområder i 1½ time. Mandag 25. september 2017 afsløres vinderen og lørdag 30. september 2017 kl. 10.30-11.30, overrækkes præmierne i vinderområdet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 10 Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2017

   Fraværende: Stine Damborg

   Kultur- og fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at mødeliste 08/2017 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag

 • 11 Meddelelser og gensidig orientering
 • 12 EjendomssagLukket sag
 • 13 EjendomssagLukket sag