Kultur- og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 10-08-2017

Referat

 • 1 Frigivelse af bevilling til arkivflytning
  • Resume

   Sagen vedrører frigivelse af bevilling til mindre bygningsændringer foranlediget af flytning af Karup lokalhistorisk arkiv til Karup Bibliotek, som besluttet på møde i Kultur- og Fritidsudvalget 23. marts 2017, sag nr. 8.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at beløbet til påkrævede mindre bygningstilpasninger på 100.000 kr. frigives,

    

   2. at beløbet finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at beløbet til påkrævede mindre bygningstilpasninger på 100.000 kr. frigives,

   2. at beløbet finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde 23. marts 2017, sag nr.8, udflytning af Lokalhistorisk arkiv Karup fra ejendommen Østergade 23, 7470 Karup. Udvalget besluttede, at den fremtidige placering skal være Karup Bibliotek, Ved Banen 5, 7470 Karup. Det blev endvidere besluttet at bevilge 100.000 kr. til påkrævede bygningsændringer.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der er nedsat en arbejdsgruppe (arkiv og bibliotek) til det praktiske omkring flytningen.

    

    

   Beskrivelse

   Til de påkrævede bygningsændringer vedr. flytning af arkiv til biblioteket ønskes bevillingen på 100.000 kr. frigivet. Udgiften finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Flytningen og etablering af arkiv i bibliotekets lokaler forventes afsluttet efterår 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der er indhentet byggetilladelse til de nødvendige bygningsændringer.

 • 2 Energi Viborg Arena, Viborg Stadion, udleje til Viborg FF a/s
  • Resume

   Viborg FF a/s ansøger om genforhandling af lejeaftaler for leje af Energi Viborg Arena, Viborg Stadion, som følge af klubbens nedrykning fra superligaen i fodbold til 1. division fra og med sæsonen 2017/2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at Viborg FF a/s´ årlige lejebetaling for leje af Energi Viborg Arena, Viborg Stadion, samlet nedsættes med 200.000 kr. for sæsonen 2017/2018 jfr. beskrivelsen i sagen og at aftalerne om udleje af stadion ændres i forhold hertil, og

    

   2. at sagen genoptages, såfremt Viborg FF igen rykker op i superligaen i fodbold.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Viborg FF a/s’ årlige lejebetaling for leje af Energi Viborg Arena, Viborg Stadion, samlet nedsættes med 200.000 kr. for sæsonen 2017/2018 jfr. beskrivelsen i sagen og at aftalerne om udleje af stadion ændres i forhold hertil, og

   2. at sagen genoptages, såfremt Viborg FF igen rykker op i superligaen i fodbold.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sagen blev sidst behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 13. august 2015, sag nr. 6, hvor udvalget besluttede at forhøje Viborg FF a/s´ årlige lejebetaling for leje af Energi Viborg Arena, Viborg Stadion med 200.000 kr., idet klubben fra og med sæsonen 2015/2016 var rykket op i superligaen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Viborg FF rykkede ved sæsonafslutningen 2016/2017 ud af superligaen og ned i 1. division i fodbold, hvor klubben skal spille i sæsonen 2017/2018.

    

   Viborg FF a/s har på baggrund heraf fremsendt brev af 8. juni 2017, hvori der anmodes om genforhandling af nedsættelse af den samlede stadionleje til et niveau, svarende til den samlede leje, da klubben sidst var i 1. division (sæsonen 2014/2015).

    

   Det bemærkes, at den samlede lejeaftale mellem Viborg FF a/s og Viborg Kommune består af følgende:

    

   • Aftale om stadionleje (80 %)
   • Aftale om catering på Viborg Stadion (10 %)
   • Aftale om ret til reklamering på Viborg Stadion (10 %)
   • Aftale om ret til salg af stadionnavn

    

   Den samlede lejebetaling i sæsonen 2016/2017 beløb sig til 1.206.004 kr.

    

   Det bemærkes, at da Viborg FF i sæsonen 2015/2016 rykkede op i superligaen, blev den samlede leje, fordelt på de tre aftaler, forhøjet med 200.000 kr. i 2015 priser og det forslås, at Viborg FF a/s´ anmodning imødekommes på tilsvarende vis efter nedrykningen forud for sæsonen 2017/2018, således at den samlede leje nedsættes med 200.000 kr.

    

   Nedenfor ses en oversigt over den aktuelle lejebetaling for sæsonen 2016/2017:

    

   Elementer

   Aftale sæson

   Aftale sæson

   Aftale sæson

   Aftale sæson

    

   2014/2015*

   2015/2016*

   2016/2017*

   2016/2017*

    

    

    

   1.7.16-14.10.16

   15.10.16->

   Stadionleje

   678.592

   841.941

   844.804

   844.804

   Salg catering og drikkevarer

   84.824

   105.242

   105.600

   105.600

   Reklame ret

   84.824

   105.242

   105.600

   105.600

   Tillæg reklame, stadionaftale

   51.671

   51.847

   52.023

   150.000

   Samlet

   899.911

   1.104.272

   1.108.027

   1.206.004

    

    

    

   Forvaltningen bemærker, at sæsonen i 1. division er kortere end den tilsvarende i superligaen og dermed reduceres driftsudgiften på banepleje i et begrænset omfang.

    

   Endvidere bemærkes, at det er en forudsætning, at lejeniveauet ved udleje af Energi Viborg Arena til Viborg FF a/s er på markedsniveau og det vurderes, at værdien af udleje af stadion reduceres efter nedrykningen.

    

   Endelig bemærkes, at der er indgået aftale om, at Viborg FF a/s betaler for ret til at navngive Viborg Stadion (pt. ”Energi Viborg Arena”) og betalingen herfor er ikke omfattet af den her beskrevne sag.

    

    

   Alternativer

   Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge at fastholde Viborg FF a/s´ lejebetaling for leje af Energi Viborg Arena, Viborg Stadion på nuværende lejeniveau eller indgå i forhandling om et andet lejeniveau end de i sagen foreslåede.

    

    

   Tidsperspektiv

   En ændring i lejeaftalen kan have virkning fra 1. juli 2017 og gælder indtil Viborg FF igen er i superligaen.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   En nedsættelse af lejen for udleje af Viborg Stadion vil reducere nettodriftsrammen for Viborg Stadion Center med beløb svarende til nedsættelsen. Viborg Stadion Centers drift af stadion må således tilpasses dette forhold.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 3 Godkendelse af ny idrætspolitik: Viborg Kommune i bevægelse
  • Resume

   Ny politik for bevægelse, idræt og motion forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. Politikken er udarbejdet i samarbejde med DGI og Viborg Idrætsråd, og tager sit udgangspunkt i DGI og Danmarks Idrætsforbunds vision om ”Bevægelse for livet”, hvor hovedmålet er, at i 2025 skal 50 % af danskerne være medlemmer af en idrætsforening og 75 % af danskerne skal være fysisk aktive.

  • Indstilling

   Direktør for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at udvalget godkender Viborg Kommune i bevægelse – politik om idræt og motion med de i sagen anførte forslag til justeringer,

    

   2. at udvalget fremsender politikken til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende Byrådet, og

    

   3. at Byrådet beslutter, at hvert politisk udvalg årligt drøfter hvordan det sikrer Viborg Kommune i bevægelse, samt kommer med forslag til hvordan der inden for det enkelte udvalgsområde kan sikres mere bevægelse for at imødekomme visionen om de 75% aktive i Viborg Kommune.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at forslag til ny idrætspolitik: Viborg Kommune i bevægelse godkendes med de i sagen anførte forslag til justeringer,

   2. at Byrådet beslutter, at hvert politisk udvalg årligt drøfter hvordan det sikrer Viborg Kommune i bevægelse, samt kommer med forslag til hvordan der inden for det enkelte udvalgsområde kan sikres mere bevægelse for at imødekomme visionen om de 75% aktive i Viborg Kommune.

    

   Revideret forslag til idrætspolitik med de på mødet godkendte justeringer vedhæftes sagen som bilag 3.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde 27. april 2017, sag nr. 5, udkast til ny idrætspolitik: Viborg Kommune i bevægelse – politik om idræt og motion (bilag 1).

    

    

   Inddragelse og høring

   Tids- og handlingsplanen viser involvering af centrale samarbejdspartnere, to borgermøder (2. marts 2017 og 2. maj 2017), samt intern involveringsproces i Viborg Kommune.

    

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af planen for ny idrætspolitik i Viborg Kommune godkendte udvalget også, at planen tager sit udgangspunkt i DGI og Danmarks Idrætsforbunds vision om ”Bevægelse for livet”, hvor hovedmålet er, at i 2025 skal 50 % af danskerne være medlemmer af en idrætsforening og 75 % af danskerne skal være fysisk aktive.

    

   Målene er meget ambitiøse og specielt målet om, at 75 % af danskerne skal være fysisk aktive i 2025 udfordrer og kræver, at en række aktører udover idrætsforeningerne inddrages og bidrager med aktiviteter. Det handler ikke mindst om, at der internt i den kommunale organisation skabes fokus på, at aktiviteter på alle fagområder bidrager med aktiviteter og tiltag.

    

   Politikken har været i høring fra 2. – 28. maj 2017. Der er kommet ét høringssvar fra Viborg Idrætsråd. Høringssvaret vedlægges sagen som bilag 2.

    

   Samtidig har der været en større involveringsproces internt i den kommunale organisation, hvor rammerne for en kommende politik er drøftet i direktionen, i chefgrupperne og på tværs af netværk indenfor kommunen. Dette er fulgt op med en kortlægning af igangværende aktiviteter indenfor den kommunale organisation og i høringsperioden har der været afholdt et internt ”borgermøde”, hvortil involverede og interesserede kommunalt ansatte drøftede politikken, for at give det bedst mulige grundlag for udviklingen af politikken og for den efterfølgende realisering af handlingsmålene i politikken.

    

   Den politiske styregruppe består af formænd og næstformænd for DGI, formand og næstformand for Viborg Idrætsråd og formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget samt formanden for Folkeoplysningsudvalget.

    

   Senest har byrådet afholdt temamøde 21. juni 2017, hvor der fremkom forslag om at hvert politisk udvalg årligt drøfter, hvordan udvalget sikrer Viborg Kommune i bevægelse, samt kommer med forslag til, hvordan der inden for udvalgets område kan sikres mere bevægelse for at imødekomme visionen om de 75% aktive i Viborg Kommune.

    

   Forvaltningen har drøftet høringssvar fra Viborg Idrætsråd med Viborg Idrætsråd, og på baggrund af denne drøftelse foreslås følgende justeringer i det endelige forslag til idrætspolitik:

    

   Indledning (side 5 i folder):

   Det foreslås, at 2. afsnit i indledningen ændres fra:

    

   Derfor vil vi med en ny politik om idræt, motion og bevægelse bakke på om DGI og DIFs samarbejde ”Bevæg dig for livet” med visionen om, at 75 % af befolkningen skal være aktive i 2025” til:

    

   Vores politik for idræt, motion og bevægelse deler DGI´s og DIF´s vision ”Bevæg dig for livet”, om at 75 % af befolkningen skal være aktive i 2015”.

    

   Det foreslås, at indledningens sidste sætning ændres fra:

   ”Alt tæller med, når vi skal være 75.000 aktive borgere i Viborg Kommune” til:

    

   ”Al idræts- og motionsaktivitet tæller med, når vi skal være 75.000 aktive borgere i Viborg Kommune”.

    

   Faciliteter (side 11 i folder):

   Det foreslås, at der tilføjes følgende indsats:

    

   • at arbejde for, at foreningerne har ensartede grundvilkår for deres aktiviteter”.

    

   Aktiviteter (side 12 i folder):

   Det foreslås, at indsatsen, som er formuleret således:

    

   • at igangsætte udviklingen af aktiviteter for hele familien, så de voksne bliver positive rollemodeller for den næste generation” ændres til:

    

   • ” at igangsætte udviklingen af aktiviteter for hele familien, så de voksne bliver positive rollemodeller for den næste generation og i forlængelse heraf, at igangsætte udviklingsforløb, der understøtter forældrenes rolle som medspillere til trænere, ledere, dommere samt børns sportslige og personlige udvikling”.

    

   Viborg Idrætsråds foreslår herudover, at der under indsatsområder indarbejdes konkrete formuleringer vedr. en række specifikke indsatsområder. Hertil bemærkes, at oversigten over indsatser er på overordnet niveau og at oversigten ikke er udtømmende. Efter drøftelse med Viborg Idrætsråd foreslås derfor, at det noteres, at de nævnte specifikke indsatsområder indarbejdes i de årlige handleplaner, som udarbejdes i et samarbejde med Viborg Idrætsråd, DGI, Folkeoplysningsudvalget, kommunale forvaltninger og afdelinger og andre aktører.

    

   Endelig foreslås, at Viborg Idrætsråds forslag om ”at undlade at nævne enkelte udvalg og organisationer i teksten og således holde teksten på et principielt niveau” ikke imødekommes.

    

   Viborg Kommune i bevægelse – politik om idræt og motion forelægges herefter Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsplanen indebærer, at det endelige forslag til idrætspolitik behandles i Kultur- og Fritidsudvalget 10. august 2017, i Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. august 2017 og i Byrådet 30. august 2017. 

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 4 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt resultatet af den seneste budgetopfølgning (31. marts 2017).

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 godkendes.

    

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt forventningerne ved den seneste budgetopfølgning (pr. 31. marts 2017).

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af de uforbrugte budgetbeløb, Byrådet har godkendt fra 2016.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. juni

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

     51 Kultur

   88,5

   92,2

   87,1

   -1,4

   -5,1

   1,2

     52 Folkeoplysning og idrætsanlæg

   81,0

   81,7

   80,9

   0,0

   -0,8

   1,8

   Serviceudgifter i alt

   169,4

   173,9

   168,0

   -1,4

   -5,9

   3,1

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   19,3

   40,5

   40,2

   20,9

   -0,3

   2,0

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   188,7

   214,4

   208,2

   19,5

   -6,2

   5,1

    

    

    

   KONKLUSION

   Overordnet set viser resultatet et mindreforbrug på alle udvalgets områder. På driften er der et samlet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. fordelt med 5,1 mio. kr. på politikområde kultur og 0,8 mio. kr. på politikområde folkeoplysning og idrætsanlæg.   5,4 mio. kr. af mindreforbruget vedrører disponerede projekter og engangsbevillinger oplistet i nedenstående tabel.

    

    

    

   51 Kultur

   Forventede mindreforbrug

   Arkæologiske udgravninger – mellemværende med Staten – over år går denne konto i nul

   -0,3

   Konceptudvikling af nyt bymuseum (Overskud fra 2016 vedr. Olsen Banden udstilling) anvendes over flere år. KFU 4. oktober 2016 (sag nr. 6)

   -2,0

   Pulje til mindre investeringer – tidligere anlægspulje (der kan søges fra denne pulje hele året)

   -1,5

   Eventfond

   -1,0

   I alt Kultur

   -4,8

   52 Folkeoplysning og idrætsanlæg

    

   Pulje til mindre investeringer – Tidligere anlægspulje (der kan søges fra denne pulje hele året)

   -0,3

   Samarbejdsaftale med DBU, Kvindelandskamp

   -0,3

   I alt Folkeoplysning og idrætsanlæg

   -0,6

   Total Kultur- og Fritidsudvalgets område

   -5,4

    

   På politikområde Kultur ventes der desuden mindre forbrug på fælleskonti, grundet overførsler fra tidligere år på 0,8 mio. kr.

    

   På politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg ventes der mindreforbrug på folkeoplysningsområdet, primært på grund af overførsler fra tidligere år samt refundering af tilskudsmoms, mens der på idrætsområdet samlet ventes merforbrug.

    

   Et nærmere redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

    

    

   ANLÆG

   Samlet set på anlæg ventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Afvigelsesforklaringer kan ses i bilag 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter (over 2 mio. kr.). De forventede tidsforløb for Kultur- og Fritidsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 5 Mødeliste Kultur- og fritidsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at mødelisten godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag

 • 6 Meddelelser og gensidig orientering