Kultur- og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 01-06-2017

Referat

Formand, næstformand og sportschef fra Viborg Idrætsråd deltager i mødets pkt. 5

 • 1 Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus. Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling (bevillingssag)
  • Resume

   Initiativtagerne bag projektet Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus ansøger om fastsættelse og frigivelse af anlægsbevilling til projektet, som realiseres i den selvejende institution Møllehøjhallens regi. Samtidig søges om tilladelse til at optage kreditforeningslån hos Kommunekredit med kommunegaranti fra Viborg Kommune.

    

   Projektet indeholder også nedrivning af eksisterende forsamlingshus og etablering af cykelsti-løsning ved hal, skole og forsamlingshus.

    

   Endelig forudsætter projektet, at Viborg Kommune godkender, at der udlejes areal vederlagsfrit til etableringen af forsamlingshuset.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at projektet vedr. Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus godkendes som beskrevet i ansøgningen og den samlede bevilling til projektet disponeres således:

    

             Forsamlingshus-projekt                2.400.000 kr.

             Cykelsti                                          450.000 kr.

             Nedrivning, forsamlingshus              150.000 kr.

             Samlet anlægsbevilling                3.000.000 kr.

    

   2. at der i forlængelse heraf meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2.400.000 kr. til Bruunshåb Forsamlingshus m.v. med rådighedsbeløb i 2017 og anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til Bruunshåb Forsamlingshus m.v. med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at rådighedsbeløb i 2017 finansieres ved forbrug af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb og i 2018 finansieres ved nedsættelse af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb med 600.000 kr.

    

   4. at det godkendes, at der indgås lejeaftale om vederlagsfri udleje af grundareal på op til 500 m2 til den selvejende institution Møllehøjhallen med løbetid på 30 år,

    

   5. at det godkendes, at der meddeles kommunegaranti for kreditforeningslån på op til 2.000.000 kr. optaget i Kommunekredit, jfr. de af Byrådet godkendte retningslinjer herfor (vedtaget af Byrådet på mødet den 19. april 2017), idet det vurderes, at betingelserne i disse retningslinjer er opfyldt og

    

   6. at det besluttes, at lokalerne vil være tilskudsberettigede i henhold til Viborg Kommunes retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård, Michael Nøhr

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at projektet vedr. Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus godkendes som beskrevet i ansøgningen og den samlede bevilling til projektet disponeres således:

    

   Forsamlingshus-projekt

   2.400.000 kr.

   Cykelsti

   450.000 kr.

   Nedrivning, forsamlingshus

   150.000 kr.

   Samlet anlægsbevilling

   3.000.000 kr.

    

    

   2. at der i forlængelse heraf meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2.400.000 kr. til Bruunshåb Forsamlingshus m.v. med rådighedsbeløb i 2017 og anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til Bruunshåb Forsamlingshus m.v. med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at rådighedsbeløb i 2017 finansieres ved forbrug af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb og i 2018 finansieres ved nedsættelse af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb med 600.000 kr.

    

   4. at det godkendes, at der indgås lejeaftale om vederlagsfri udleje af grundareal på op til 500 m2 til den selvejende institution Møllehøjhallen med løbetid på 30 år,

    

   5. at det godkendes, at der meddeles kommunegaranti for kreditforeningslån på op til 2.000.000 kr. optaget i Kommunekredit, jfr. de af Byrådet godkendte retningslinjer herfor (vedtaget af Byrådet på mødet den 19. april 2017), idet det vurderes, at betingelserne i disse retningslinjer er opfyldt og

    

   6. at det besluttes, at lokalerne vil være tilskudsberettigede i henhold til Viborg Kommunes retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. januar 2017, sag nr. 6, hvor udvalget besluttede,

    

   1. at udvalget tager orientering om status for de tre projekter: Bruunshåb Multihus, Karup Forsamlingshus og ”Huset på Knuden” til efterretning,

    

   2. at udvalget godkender det i sagen beskrevne forslag til tidsplan og med en foreløbig disponering af anlægspulje til forsamlingshusprojekter således:

    

   Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus

   Anlægstilskud:

   2.000.000 kr.

   Andre omkostninger i forbindelse med

    

   Projektet jfr. sagsfremstillingen

   1.000.000 kr.

    

    

   Karup Kultur- og Forsamlingshus

    

   Anlægstilskud

   2.000.000 kr.

    

    

   Bevilling i 2017 disponeres med 1.500.000 kr. til projekt i Bruunshåb og 1.500.000 kr. til projekt i Karup.

    

   3. at initiativtagerne bag projekterne orienteres om udvalgets beslutning, således at de kan arbejde videre med realisering af projekterne.

    

   På mødet 26. januar 2017 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget ansøgning fra Karup Kultur- og Forsamlingshus om frigivelse af anlægsbevilling og udvalget besluttede at sende sagen til Byrådet med indstilling om frigivelse af 600.000 kr. til køb af ejendom i forbindelse med projektet. Byrådet besluttede på sit møde 22. februar 2017, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til køb af ejendom i forbindelse med projektet med rådighedsbeløb i 2017.

    

   Venstres byrådsgruppe undlod at stemme med følgende bemærkning: ”Venstre er positiv over for anlægstilskud til Karup forsamlingshus, men Venstre mener, at før end bevillingen på 600.000 kr. til køb af naboejendommen frigives, skal finansieringen fuldt ud på plads i lighed med andre projekter.”

    

   I forhold til projektet i Bruunshåb bemærkes, at den samlede anlægsøkonomi også indeholder etablering af cykelsti forbi den nye bygning og Møllehøjskolen samt nedrivning af det eksisterende forsamlingshus, der ligger ved Møllehøjskolen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Til mødet i dag foreligger ansøgning af 8. maj 2017 om frigivelse af anlægsmidler m.v. til projektet Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus. Ansøgningen er fremsendt af formand Leo Jacobsen, den selvejende institution Møllehøjhallen, på vegne af lokal arbejdsgruppe.

    

   I ansøgningen anføres, at den lokale arbejdsgruppe, bestående af medlemmer af Bruunshåb Borgerforening, Møllehøjskolen, Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening, den selvejende institution Møllehøjhallen samt medlemmer af bestyrelsen af det nu nedlagte Bruunshåb Forsamlingshus i samarbejde med KPF Arkitekterne, Viborg, har arbejdet videre med projektet og nu foreligger endeligt projekt, som udgør 375 m2 nybyggeri.

   Byggeriet etableres som sammenbygning med den selvejende institution Møllehøjhallen og realiseres i den selvejende institution Møllehøjhallens regi.

    

   Projektets anlægsøkonomi beløber sig til 4.960.092 kr.

    

   I ansøgningen oplyses, at gennemførelse af det nævnte projekt med nedrivning af det nuværende forsamlingshus indebærer, at der nu er mulighed for at etablere en ny legeplads ved skolen og at cykelstien mellem Vinkelvej og Møllehøjskolen nu kan føres lige igennem ved vejen forbi Møllehøjhallen og at den kan forbindes med den cykelsti, der etableres mellem Bruunshåb og Rindsholm.

    

   I forlængelse heraf anmoder man om, at evt. overskydende provenu i forhold til det, der er afsat til cykelsti og nedrivning af forsamlingshus kan tilgå forsamlingshus projektet og således evt. nedbringe størrelse af realkreditlån hos Kommunekredit.

    

   Omkring realkreditlån anføres, at der foreligger afslag på kreditforeningslån uden kommunegaranti hos Nordea Kredit og Nykredit og der anmodes derfor om godkendelse af, at der optages kreditforeningslån i Kommunekredit.

    

   Der henvises her til Byrådets beslutning 19. april 2017, hvor Byrådet besluttede, at praksis ændres, således at Viborg Kommune kan stille kommunegaranti for kreditforeningslån optaget af selvejende institutioner i forbindelse med anlægsprojekter, idet det forudsættes, at lånet optages i henhold til følgende retningslinjer:

    

   ”Overordnet skal det sikres, at der er et helt afgørende lokalt engagement i hver enkelt projekt – og dette kan f.eks. vurderes ud fra om projektet er økonomisk bæredygtigt og det forudsættes altid, at der er en væsentlig egenfinansiering via egen kapital, indsamlede midler, eget arbejde m.v.   

   Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er behov for ekstern vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed og der kan her inddrages ekstern rådgiver. Udgangspunktet er her, at såfremt der er behov for at inddrage ekstern rådgiver vælges det revisionsfirma, som på tidspunktet har revisionsaftale med Viborg Kommune, idet der i aftale med dette revisionsfirma vil være aftalt prisniveau for særlige opgaver af denne karakter.

   Den selvejende institution skal dokumentere, at det ikke er muligt at medfinansiere projektet via kreditforeningslån i kendte kreditforeninger. Dokumentation skal foreligge i form af mindst to skriftlige afslag fra kreditforeninger.

   Viborg Kommune kommunegaranti stilles for lån optaget af den selvejende institution ansøger). Lånet optages som fastforrentet lån i Kommunekredit.”

    

   Det er forvaltningens vurdering, at projektet opfylder de vedtagne retningslinjer i forhold til evt. kommunegaranti for kreditforeningslån.

    

   Sammenfattende ansøges således om:

    

   • Vederlagsfri leje af op til 500 m2 grundareal af Viborg Kommune ved Møllehøjhallen til forsamlingshus/multihus med løbetid 30-32 år afhængig af krav fra Kommunekredit.
   • Frigivelse af Viborg Kommunes anlægstilskud i 2017 og 2018.  
   • Godkendelse af optagelse af nyt realkreditlån/aftalelån i Kommunekredit med løbetid op til 30 år og med kaution af Viborg Kommune.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Nedrivning af eksisterende forsamlingshus kan gennemføres i forbindelse med anlægsprojektet for om- og udbygning af Møllehøjskolen og kan gennemføres i perioden juni til august 2017.

    

   Cykelsti kan etableres i 2. halvår 2017 og etablering af nyt forsamlingshus kan gennemføres i perioden juni 2017 til februar 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den samlede økonomi for forsamlingshusprojektet ser i henhold til ansøgning af 8. maj 2017 således ud:

    

   Forsamlingshus

    

   Samlede anlægsudgifter

   4.960.092

   Realkreditlån i Kommunekredit med løbetid på 30 år

   2.000.000

   Anlægstilskud fra Viborg Kommune

   2.350.000

   Eget indskud

   610.092

   Samlet finansiering

   4.960.092

    

    

   Nedrivning af forsamlingshus, Viborg Kommune

   150.000

   Etablering af cykelsti, Viborg Kommune, efter udbud (oprindelig budgetteret til 500.000 kr.)

   450.000

    

    

   Samlede kommunale anlægsudgifter

   2.950.000

    

   Initiativtagerne anmoder om, at det samlede beløb op til 3.000.000 kr. anvendes og dermed at anlægstilskud til forsamlingshuset forøges fra oprindelig afsat 2.000.000 kr. til 2.350.000 kr. – og evt. også med mindreudgift fra cykelsti på 50.000 kr., således at det direkte anlægstilskud til byggeprojektet fastsættes til 2.400.000 kr.

    

   Forvaltningen bemærker, at der pt. alene er disponeret 600.000 kr. til projektet Karup Kultur- og Forsamlingshus af puljen til anlægsinvesteringer i forsamlingshus i 2017 og det forventes ikke, at der er behov for yderligere anlægstilskud til dette projekt i 2017.

   Puljen udgør 3.000.000 kr. og forvaltningen foreslår derfor, at disponeringen af puljen ændres, således at der disponeres 2.400.000 kr. i 2017 til projektet vedr. Bruunshåb Forsamlingshus/Multihus og 600.000 kr. i 2018 til projektet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 2 Etablering af skøjtebane på Borgvold (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2016 besluttede Byrådet at afsætte 3 mio. kr. til etablering af ny skøjtebane.

    

   I sagen er beskrevet forslag til etablering af ny skøjtebane på areal ved Borgvold.

    

   Det foreslås, at investeringen fremrykkes til 2017, således at skøjtebanen er klar til ibrugtagning ca. 1. december 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget behandler forslag til ny skøjtebane på Borgvold indenfor den afsatte budgetramme på 3 mio. kr. og i forlængelse heraf tager stilling til, om udvalget vil indstille til Byrådet, at anlægsinvesteringen i ny skøjtebane fremrykkes til 2017, således at ny skøjtebane kan tages i brug ca. 1. december 2017.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård, Michael Nøhr

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at etableringen af skøjtebane på Borgvold realiseres som beskrevet i sagen og således at projektet fremrykkes til 2017,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.050.000 kr. til kontoen Viborg skøjtebane med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   3. at udgiften på 3.050.000 kr. finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet der er afsat på kontoen Viborg skøjtebane nedsættes tilsvarende ved den igangværende budgetlægning for 2018-2021.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 11. august 2016, sag nr. 11, at Viborg Skøjtebane i vinteren 2016/2017 etableres som en isbane, der placeres på Borgvold og samtidig besluttede udvalget at medsende forslag om permanent skøjtebaneløsning placeret på Borgvold med en anlægsudgift på 3,0 mio. kr. ti at indgå i drøftelserne vedr. budget for perioden 2017-2020.

    

   Byrådet besluttede efterfølgende at afsætte 3,0 mio. kr. til ny skøjtebane i 2018.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I forlængelse af Byrådets beslutning om en mere permanent placering af skøjtebanen på Borgvold, er der arbejdet med en model, hvor der etableres et areal, som både kan anvendes til skøjtebane om vinteren og som kan anvendes til aktiviteter resten af året.

   Samtidig arbejdes med at afhjælpe gener med meget våd bund i arealet.

    

   Der foreslås en model, hvor der opbygges en fast bund med sandpude og dræning og med grus og/eller stenmel på toppen. Banens opbygges med kanter, som afgrænser banen.

    

   Selve banen består af slangeanlæg, der tilsluttes en ny kølecontainer. Slangerne vil være mere fleksible end de slanger, der anvendtes ved den tidligere opbygning og dermed kan banen i højere grad tilpasses og et nyt anlæg vil også indebære en lettere indfrysning af banen og dermed reducere driftsudgifterne, som er ret væsentlige i forbindelse med den årlige etablering af skøjtebanen.

    

   Banen vil have en størrelse på op til 1.400 m2 og placeres på det samme areal som tidligere mellem legepladsen på Borgvold og søen.

    

   Projektet her indeholder således alene etablering af bund til bane og ny skøjtebane med teknisk udstyr til frysning af banen m.m.

    

   Projektgruppen bag det her beskrevne forslag har derfor også fået udarbejdet et forslag til disponering af arealet, når det ikke anvendes til skøjtebane og dette skitseforslag vedlægges sagen som bilag. Forslaget er forsøgt tænkt i sammenhæng med den nye legeplads på Borgvold og de flotte rammer på Borgvold. Projektet indebærer, at den plane flade bibeholdes, men der laves mere markant kantsætning med mulighed for aktivitet, eventuel zoneopdeling og der monteres beslag, således at der kan etableres aktivitetsområder m.v. på arealet om sommeren, ligesom dele kan anvendes til petanque og andre spil, leg og ophold m.v. I det foreløbige oplæg er den samlede merpris til denne del, som også indeholder en opgradering af kanter m.v. på ca. 750.000 kr.

    

   Det præciseres, at der ikke er muligt at realisere denne del af projektet indenfor den givne budgetramme, idet budgetrammen er bevilget til en ny skøjtebane, men det vil være positivt, hvis der aftales en plan for videreudvikling af området til aktiviteter i den store del af året, hvor arealet ikke anvendes til skøjtebane. Denne del af projektet kan eventuelt realiseres i etaper i takt med, at der kan findes finansiering for disse.

    

   Endelig bemærkes, at Viborg Museum har foretaget prøvegravning på området og det er vurderet, at der ikke skal foretages yderligere arkæologiske gravninger i forbindelse med projektets realisering.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Rådighedsbeløb til projektet er afsat i 2018, men da den nuværende skøjtebane er fra 2005 og meget nedslidt, vil det være meget positivt, hvis projektet kan fremrykkes til 2017, således at den nye bund kan etableres efter sommerferien 2017 og der kan indhentes bud på en ny bane, som så kan være i drift til 1. december 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat 3 mio. kr. til projektet.

    

   Det samlede anlægsbudget for projektet ser således ud:

    

   Etablering af bund med sandpude, dræn mv., afgrænsninger (kanter, støttemure m.v.), belægning m.v. samt prøvegravning, Viborg Museum

   960.000

   Skøjtebane incl. materiel

   810.000

   Kølekompressor

   880.000

   Tilslutninger

   100.000

   Rådgivning og tilsyn (Ejendomme & Energi)

   150.000

   Uforudsete udgifter

   150.000

   Samlet anlægsudgift

   3.050.000

    

   Det forudsættes, at driften af skøjtebanen kan afholdes indenfor den samlede driftsramme for svømmehal, Vestbadet og skøjtebanen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Det er afklaret, at det i henhold til gældende planlægning er muligt at placere skøjtebanen på arealet på Borgvold mellem legepladsen og Nørresø (samme placering som tidligere).

  • Bilag

 • 3 Henvendelse fra Møldrup Borgerforening vedr. evt. etablering af nyt foreningshus i Møldrup
  • Resume

   I forbindelse med arbejdet med områdefornyelse i Møldrup foreslår Møldrup Borgerforening, at der etableres aktivitetshus omkring den gamle jernbanebygning, Jernbanegade 3, Møldrup. Ejendommen ejes af Viborg Kommune.

    

   Projektet indebærer, at flere foreninger flytter deres aktivitet fra ledigblevne kommunale ejendomme i Møldrup.

    

    

   Kulturudvalget anmodes om stillingtagen til, om der kan arbejdes videre med projektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, om udvalget kan støtte, at der arbejdes videre med projekt for etablering af aktivitetshus i og omkring den gamle jernbanebygning i Møldrup (Jernbanegade 3), som del af områdefornyelsen i Møldrup, som realiseres i Teknisk Udvalgs regi.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at der arbejdes videre med projekt for etablering af aktivitetshus i og omkring den gamle jernbanebygning i Møldrup (Jernbanegade 3), som del af områdefornyelsen i Møldrup, som realiseres i Teknisk Udvalgs regi og idet det forudsættes, at brugere af Østergade 8, Nygade 4 og Anlægsgade 1 flytter til et nyt aktivitetshus, således at disse ejendomme frigøres og det kommunale tilskudsbeløb hertil på i alt 30.000,- kr. kan overføres til det nye aktivitetshus.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg har godkendt program for områdefornyelse i Møldrup.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der henvises til inddragelsesprocessen i forbindelse med områdefornyelsen.

    

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med arbejdet med områdefornyelse i Møldrup er der fra Møldrup Borgerforening fremført ønske om at sikre bevarelse af den tidligere stationsbygning, og i forlængelse heraf er fremført ønske om etablering af et nyt foreningshus omkring den gamle stationsbygning, som er beliggende Jernbanegade 3. I projektet indgår mulighederne for også at inddrage ejendommen Jernbanegade 1, som er privatejet og at sammenbygge de to ejendomme til et aktivitetshus.

    

   Etablering af et aktivitetshus er en del af programmet for områdefornyelsen i Møldrup, der kører i Teknisk Udvalgs regi og der er i programmet for områdefornyelsen afsat 1,5 mio. kr. til aktivitetshus.

    

   Foreningerne i Møldrup bruger i dag tomme kommunale bygninger til foreningsaktivitet og der er i forbindelse med områdefornyelsen et lokalt ønske om at samle aktiviteterne i et aktivitetshus.

    

   Foreningerne i Møldrup bruger ejendommene Østergade 8, Nygade 4 og Anlægsgade 1. Anvendelse sker vederlagsfri efter aftale og er gældende ”indtil videre”.

    

   Forvaltningen har i forbindelse med inddragelsesprocessen omkring områdefornyelsen drøftet projektet med brugerne og der foreligger i forlængelse heraf henvendelse fra Møldrup Borgerforening med ønske om, at der etableres et aktivitetshus, som kan samle aktiviteterne.

    

   Borgerforeningen har i drøftelserne lagt op til, at et sådant aktivitetshus stilles til rådighed for foreningen og at der indgås aftale med kommunen om drift og vedligeholdelse. Det har i drøftelserne været forudsat, at driftsmidler fra eksisterende ejendomme overføres til Kultur- og Fritidsudvalget og her tilføres driften af nyt aktivitetshus og at brugerne herudover skal bidrage til drift m.v. via egenbetaling.

    

    

   Alternativer

   Forvaltningen bemærker, at foreningsaktivitet i Møldrup også kan afvikles i Møldrup Sognesal og i Møldrup Hallen, men at der fra følgegruppe vedr. byfornyelsen og borgerforeningen er et stærkt ønske om placering af nyt aktivitetshus ved Jernbanebygningen i Jernbanegade.

    

    

   Tidsperspektiv

   Indgår som del af områdefornyelsesprojektet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er i program for områdefornyelsen afsat 1,5 mio. kr. til aktivitetshus i Møldrup.

   Og det vurderes, at der pt. anvendes ca. 30.000 kr. om året på drift af kommunale huse, som kan fraflyttes ved etablering af nyt aktivitetshus.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 4 Viborg FF, leje af areal til klubhus
  • Resume

   Viborg FF ansøger om lejeaftale til bygning på lejet grund i forbindelse med foreningens opførelse af nyt klubhus på arealer ved Kirkebækvej/Rughavevej.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

    

   2. at der indgås lejeaftale med foreningen Viborg FF om vederlagsfri leje af areal på op til 3.000 m2 til opførelse af klubhus på areal ved Vestbadet, Rughavevej med en løbetid for lejeaftalen på 30 år.

    

   3. at forvaltningens bemyndiges til at færdiggøre aftalen indenfor de i sagen beskrevne rammer og vilkår.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

    

   1. at der indgås lejeaftale med foreningen Viborg FF om vederlagsfri leje af areal på op til 3.000 m2 til opførelse af klubhus på areal ved Vestbadet, Rughavevej, med en løbetid for lejeaftalen på 30 år,

    

   2. at forvaltningens bemyndiges til at færdiggøre aftalen indenfor de i sagen beskrevne rammer og vilkår.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde 1. dec. 2016, sag nr. 4, principskitse for etablering af foreningshus i forbindelse med realisering af projektet ”Viborg Vestby” og klubhusprojekt på areal på Kirkebækvej/Rughavevej.

    

   I sagen godkendes, at Viborg FF bygger foreningshus og at der i forbindelse hermed indgås en lejeaftale for en 30-årig periode om udleje til kultur-, fritids- og idrætsaktivitet.

    

   Viborg FF anmoder om, at der udarbejdes formel lejeaftale for arealet, hvorpå klubhuset opføres.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med opførelse af nyt klubhus i foreningen Viborg FF´s regi ønsker Viborg FF, at der indgås aftale om eje af den sokkelgrund, hvorpå klubhuset etableres. Sokkelgrunden vil være på op til 3.000 m2, men der foreligger på nuværende tidspunkt ikke endelig skitse for projektet.

    

   Arealet ønskes lejet til kultur-, fritids- og idrætsformål.

    

   Det bemærkes, at der i dag er indgået tilsvarende aftale med Viborg FF vedr. det areal, hvor det nuværende klubhus er beliggende.

    

   Lejeaftalen foreslås indgået op samme vilkår som en lang række tilsvarende lejeaftaler med foreninger og selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet, hvor der er indgået aftale om leje med en løbetid på 30 år.

    

   Det bemærkes, at der i dag betales en årlig leje på 16.085 kr. til ”Fælleslegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune”. Legatet ejer del af arealerne og lejen betales for brug til foreningsaktivitet og for Vestbadet. Legatet administreres af Viborg Kommune og udgiften er i en årrække afholdt over fælleskonto på idrætsområdet. Det foreslås, at denne praksis videreføres.

    

   Viborg FF har brug for politisk stillingtagen til anmodning om lejeaftale, idet denne er en forudsætning for afklaring vedr. belåning af projektet.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektet ventes igangsat ultimo 2017 og klubhuset vil stå færdigt medio 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Arealet, hvor klubhuset ønskes opført, er ejet af ”Fælleslegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune”. Legatet og arealet administreres af Viborg Kommune.

    

   Byggeriet etableres som forudsat i lokalplan for området ved Rughavevej/Kirkebækvej.

 • 5 Budgetforslag driftsbudget 2018-2021
  • Resume

   På mødet behandles forslag til driftsbudget for 2018-2021. Forslaget til driftsbudget vil efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

    

   1. at budgetforslaget godkendes

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at forslag til driftsbudget for perioden 2018-2021 for Kultur- og Fritidsudvalgets området godkendes, og

    

   2. at formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget inviteres til drøftelse af budgetforslag 2018-2021 på udvalgets møde 22. juni 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3), skal udvalgene senest i maj behandle deres forslag til driftsbudget, mens anlægsbudgettet behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 22. juni 2017.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede senest forslaget til driftsbudget på mødet den 2. marts 2017 (sag nr. 2). Siden seneste drøftelse er, der ikke indarbejdet nye elementer i budgetforslaget.

    

   Udvalgets forslag til driftsbudget vil efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forslag til budget for 2018-2021 behandles i Fælles MED Kultur, Service & Events den 6. juni 2017 og udtalelse herfra vil således foreligge til udvalgets afsluttende budgetbehandling på mødet den 22. juni 2017.

   Endvidere kan oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget har aftaler med Folkeoplysningsudvalget og med Viborg Idrætsråd om årlige møder med repræsentanter herfra i forbindelse med budgetlægningen. Det er derfor aftalt:
            
             Kl. 16.45       Formand, næstformand og sportschef fra Viborg Idrætsråd møder.

    

    

   Beskrivelse

   Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker.

   Der er ikke indarbejdet nye driftsønsker, dvs. nye initiativer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.
   Jævnfør Budgetopfølgningssagen pr. 31. marts 2017, behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. april 2017 (sag nr. 10), har der de seneste år været budgetmæssige udfordringer på flere områder indenfor politikområde kultur. Samlet set øgede driftsudgifter på ca. 0,5 mio. kr., hvilke fra 2017 og dermed også budget 2018-2021 søges finansieret af mindreugifter på andre konti indenfor samme politikområde.

    

   Udvalgets budgetforslag

    

   Nedenfor ses udvalget samlede budgetforslag sammenholdt med den økonomiske ramme, som udvalget skal holde sit budgetforslag indenfor.

    

   Budgetforslag (i mio. kr. 2018-priser)

    

   Regn-skab 2016

    

   Opr. budget 2017

    

   Forventet regnskab

   2017

    

    

   Budget*

    

    

    

    

   2018

   2019

   2020

   2021

   Budgetforslag:

    

    

    

    

    

    

    

   Kultur

   83,6

   90,6

   87,9

   83,7

   82,8

   82,0

   81,2

   Folkeoplysning og Idrætsanlæg

   82,2

   83,2

    81,3

   82,4

   81,4

   77,0

   76,2

   I alt

   165,7

   173,8

   169,2

   166,1

   164,2

   159,0

   157,4

   Udvalgets ramme

    

    

    

    

   166,1

    

   164,2

    

   159,0

    

   157,4

   Afvigelse

    

    

    

   0

   0

   0

   0

   * Overslagsårene er reduceret med 1%, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi og det vedtagne budget 2017-2020. Da reduktionen på 1% er akkumuleret, betyder det en større reduktion ud i årene. Startende med ca. 1,6 mio. kr. i 2019, ca. 3,1 mio. kr. i 2020 og ca. 4,7 mio. kr. i 2021.
   Springet mellem 2019 og 2020 skyldes, at der i budget 2018 og 2019 er afsat 3,6 mio. kr. i hvert af årene til energiinvesteringer i klubhuse og idrætshaller.

    

   Tabellen viser, at forslaget til driftsbudget samlet overholder udvalgets ramme. En mere detaljeret oversigt vises i bilag 1.


   Jævnfør reduktionsforslag for 18 mio. kr., der skal finansiere det budgetforlig, Byrådet vedtog sidste år, reduceres Kultur- og Fritidsudvalgets ramme på politikområde folkeoplysning og idrætsanlæg med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021. Det drejer sig om allerede afsatte puljer til energiinvesteringer i foreningers klubhuse og i selvejende og kommunale idrætshaller og svømmehaller. Investeringerne medfører mindreudgifter til lokaletilskud og driftstilskud i klubhuse og selvejende idrætshaller og mindreudgifter til driften af de kommunale anlæg. Der er således tale om en samlet besparelse på 200.000 kr. når energiinvesteringerne er realiseret.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Udvalgets budgetforslag indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 23. august 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 6 Carte Blanche - Regnskab 2016
  • Resume

   I henhold til Slots- og Kulturstyrelsen skal egnsteatre med driftstilskud fra kommuner og Kulturministeriet have regnskabet godkendt af den tilsynsførende kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at årsregnskabet for 2016 godkendes, og

    

   2. at revisionsprotokollatet for 2016 tages til efterretning.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

   Fraværende: Anders Bertel, Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at årsregnskabet for 2016 godkendes, og

    

   2. at revisionsprotokollatet for 2016 tages til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Egnsteatret Carte Blanche har fremsendt det reviderede regnskab for 2016.

    

   Regnskabet udviser et overskud på 48.599 kr., og en egenkapital ved årets slutning på 727.303 kr.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 7 Energimuseet - Regnskab 2016
  • Resume

   I henhold til Kulturstyrelsen skal museer med driftstilskud fra kommuner og Kulturministeriet have regnskabet godkendt af den tilsynsførende kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at årsregnskabet for 2016 godkendes, og

    

   2. at revisionsprotokollatet for 2016 tages til efterretning.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

   Fraværende: Anders Bertel, Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at årsregnskabet for 2016 godkendes, og

    

   2. at revisionsprotokollatet for 2016 tages til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Energimuseet har fremsendt det reviderede regnskab for 2016.

    

   Regnskabet udviser et overskud på 1.101.989 kr.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 8 Skovgaard Museet - Regnskab 2016
  • Resume

   I henhold til Kulturstyrelsen skal museer med driftstilskud fra kommuner og Kulturministeriet have regnskabet godkendt af den tilsynsførende kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at årsregnskabet for 2016 godkendes, og

    

   2. at revisionsprotokollatet for 2016 tages til efterretning.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

   Fraværende: Anders Bertel, Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at årsregnskabet for 2016 godkendes, og

    

   2. at revisionsprotokollatet for 2016 tages til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Skovgaard Museet har fremsendt det reviderede regnskab for 2016.

    

   Regnskabet udviser et overskud på 38.058 kr.    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen bemærker, at Skovgaard Museet i 2016 har modtaget ikke-offentlige tilskud på 1.894.672 kr., hvilket kan ses som et tydeligt bevis på Skovgaard Museets evne til at udvikle aktiviteter, der nyder interesse fra eksterne partnere, fonde m.v.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 9 Region Midtjylland - Regionalt kultursamarbejde efter 2017 (orienteringssag)
  • Resume

   Regionsrådet har besluttet at invitere de 19 kommuner i Region Midtjylland ind i et kultursamarbejde der tager sigte mod, at forankre de langsigtede effekter af samarbejdet omkring Aarhus2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

    

   1. at Viborg Kommune med virkning fra 2018 indgår i det regionale kultursamarbejde på baggrund af samarbejdet omkring europæisk kulturhovedstad Aarhus 2017 forankret i Region Midtjylland,

    

   2. at Viborg Kommunes deltagelse i det regionalt forankrede kultursamarbejde søges indarbejdet som en selvstændig indsats i en kommende regional kulturaftale i regi af Østjysk Vækstbånd,

    

   3. at Viborg Kommunes økonomiske bidrag til samarbejdet søges indeholdt i den samlede økonomi til Kulturaftale Østjysk Vækstbånd 2018-2021, subsidiært at bidraget finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum, og

    

   4. at Viborg Kommune meddeler Region Midtjylland, at Viborg Kommune ønsker det regionale kultursamarbejde evalueret inden udgangen af 2021 med henblik på stillingtagen til samarbejdets videreførelse.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

   Fraværende: Anders Bertel, Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Viborg Kommune med virkning fra 2018 indgår i det regionale kultursamarbejde på baggrund af samarbejdet omkring europæisk kulturhovedstad Aarhus 2017 forankret i Region Midtjylland,

    

   2. at Viborg Kommunes deltagelse i det regionalt forankrede kultursamarbejde søges indarbejdet som en selvstændig indsats i en kommende regional kulturaftale i regi af Østjysk Vækstbånd,

    

   3. at Viborg Kommunes økonomiske bidrag til samarbejdet søges indeholdt i den samlede økonomi til Kulturaftale Østjysk Vækstbånd 2018-2021, subsidiært at bidraget finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum, og

    

   4. at Viborg Kommune meddeler Region Midtjylland, at Viborg Kommune ønsker det regionale kultursamarbejde evalueret inden udgangen af 2021 med henblik på stillingtagen til samarbejdets videreførelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i en årrække samarbejdet omkring realiseringen af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   En regional styregruppe sammensat af medarbejdere fra de 19 kommuner vil udgøre det primære forum for kultursamarbejdet. Styregruppen samles 4 gange årligt med henblik på, i samarbejde med kultursamarbejdets sekretariat, at koordinere regionale aktiviteter indenfor kulturområdet. Som konkrete indsatsområdet peges på:

    

   • Udvikling af fælles strategi for Region Midtjylland som en international kreativ region
   • Kompetenceudviklingsforløb for kulturaktører og kulturinstitutioner i regionen
   • Kommunikation og markedsføring af regionen med fokus på kultur og kreativitet
   • Engagement i relevante europæiske og internationale fora
   • Årligt regionalt kulturforum der samler politikere, virksomheder, embedsmænd m.v. fra regionen

    

   Region Midtjylland varetager sekretariatsfunktion samt den koordinerende rolle i samarbejdet.

    

   Forvaltningen vurderer på baggrund af dialog med Kulturstyrelsen, at det vil være muligt at lade det regionale kultursamarbejde indgå som en selvstændig indsats i en kommende kulturregional aftale med staten og dermed sikre, at der også er et statsligt økonomisk engagement tilstede i det regionale kultursamarbejde.

    

    

   Alternativer

   At Viborg Kommune ikke tiltræder det kommende regionale kultursamarbejde

    

    

   Tidsperspektiv

   Det regionale kultursamarbejde forventes at træde i kraft primo 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Regionen og de deltagende kommuner betaler hver 1 kr. pr indbygger pr. år til samarbejdet. Dermed udgør kommunernes samlede bidrag ca. 1,23 mio. kr.

   Region Midtjylland vil bidrage med samme beløb som kommunerne tilsammen. Hertil kommer de medarbejderressourcer (1-2 årsværk) og den administration Region Midtjylland stiller til rådighed

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 10 Viborg Bibliotekerne (orienteringssag)
  • Resume

   På mødet orienteres om række aktuelle temaer i Viborg Bibliotekerne.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

   Fraværende: Anders Bertel, Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   På mødet orienteres om en række aktuelle temaer på biblioteksområdet:

    

   • Digitalisering – og hvorfor selvhjulpne, proaktive og medskabende samfundsborgere er vigtige
   • Biblioteksrummet – samskabelse og partnerskaber
   • Læring og læselyst – børn er en særlig målgruppe
   • Biblioteket som leverandør af troværdig viden og oplysning

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 11 Økonomisk ledelsesinformation ultimo april 2017
  • Resume

   Økonomiudvalget behandlede på sit møde 23. februar 2011, sag nr. 40, proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. april 2017.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

   Fraværende: Anders Bertel, Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget tager den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. april 2017 til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Ledelsesinformationen pr. 30. april 2017, der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1), kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 12 Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

   Fraværende: Anders Bertel, Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at mødelisten 05/2017 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag

 • 13 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2017

   Fraværende: Anders Bertel, Ib Bjerregård

   Orientering taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   1.

   Meddelelser fra formanden

    

   2.

   Meddelelser og gensidig orientering

    

   • Invitation til åbning af Løgstrup Aktivitetspark, 10. juni 2017 kl. 12.15.

    

   • Invitation til åbning af aktivitetspark i Stoholm udsendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   3.

   Viborg B67 – 50 års jubilæum 17. juni 2017

   Indbydelse vedlagt som bilag 1

    

   4.

   Regional Kulturaftale – status på forhandlinger

   Brev fra Kulturminister Mette Bock vedlagt som bilag 2

    

   5.

   Årets lokalområde – Radiospots

    

   6.

   Program - Besøg Kulturhovedstad 06.06.2017

    

   7.

   Politisk møde Region Midt - Kultursamarbejde

    

   8.

   Orientering om forsøgsprojekter mellem foreninger, skoler og selvejende idrætshaller i Rødkærsbro og Frederiks.

    

  • Bilag