Kultur- og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 23-03-2017

Referat

 • 1 GAME Streetmekka Viborg (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet har i budgettet for 2016-2019 afsat bevilling til projektet ”Game Streetmekka Viborg”. Projektet går ud på at omdanne nogle ældre fabrikshaller (Vestas) til et hus, hvor primært unge kan dyrke gadeidrætten og mere kreative aktiviteter. Den grundlæggende tanke bag huset er at skabe et tilgængeligt og fleksibelt tilbud til alle, som vil dyrke selvorganiserede aktiviteter. Viborg Kommune har lavet aftale om både anlæg og drift med organisationen GAME, som er understøttet af Realdania, Trygfonden, Nordea Fonden og Lokale- og Anlægsfonden.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 23.000.000 til kontoen ” Game - Streetcenter i Baneby” med rådighedsbeløb på” 17.000.000 i 2017 og med rådighedsbeløb på 6.000.000 i 2018,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 16.900.000 til kontoen ” Game - Streetcenter i Baneby” med rådighedsbeløb på 10.900.000 i 2017 og med rådighedsbeløb på 6.000.000 i 2018,

    

   3. at nettoudgiften på 6.100.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for projektet, og at udgiften i 2018 afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Beløbet i indstillingens 2. ”at” er forskelligt fra de beskrevne indtægter under afsnittet ”Økonomiske forhold og konsekvenser”. Dette skyldes at beløbet i indstillings-”at”et er blevet renset for tilskudsmoms.

    

   Ved en fejl er dette ikke blevet konsekvensrettet i selve sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 23.000.000 til kontoen ” Game - Streetcenter i Baneby” med rådighedsbeløb på 17.000.000 i 2017 og med rådighedsbeløb på 6.000.000 i 2018,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 16.900.000 til kontoen ” Game - Streetcenter i Baneby” med rådighedsbeløb på 10.900.000 i 2017 og med rådighedsbeløb på 6.000.000 i 2018,

    

   3. at nettoudgiften på 6.100.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for projektet, og at udgiften i 2018 afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på sit møde 24. februar 2016, sag nr. 4, projektbeskrivelse, projektets organisering og en fravigelse af kommunens Indkøbs- og Udbudspolitik således, at projektet kunne udbydes i totalentreprise. Efter byrådets behandling af sagen har Lokale- og Anlægsfonden efterfølgende i juni 2016 bevilget yderligere 6 mio. kr. til projektet. Disse midler indgår i den samlede byggesum, men har betydet, at projektet nu har mulighed for også at fokusere på den mere kreative del af streetkulturen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har i hele projektets forløb været en stor grad af brugerinddragelse. Såvel streetidrætten som det mere kreative street-art miljø har været involveret i projektets byggeprogram, og der er ligeledes stillet krav om høj inddragelse i byggefasen. 

    

    

   Beskrivelse

   I samarbejde med non-profit organisationen GAME, RealDania, Trygfonden, Nordea Fonden og Lokale- og Anlægsfonden har Viborg Kommune, som bygherre, indgået en totalentreprisekontrakt med Thomas Andersen A/S om etablering af Street-center i Viborg Kommune. Et enigt bedømmelsesudvalg, med politisk repræsentation fra Byrådet, har udpeget vinderprojektet. Der er nu udarbejdet en udbetalingsplan med totalentreprenøren, hvorfor bevillingen ønskes frigivet. Byggefasen opstartes primo april og forventes færdigt til februar 2018.

    

   GAME Streetmekka Viborg bliver er et sted, hvor (primært) unge kan dyrke gadeidrætten og mere kreative aktiviteter i formelle rammer. Den grundlæggende tanke bag huset er at skabe et tilgængeligt og fleksibelt tilbud til alle, som vil dyrke selvorganiserede aktiviteter inden for idræt og kultur. Det organiserede foreningsliv i Viborg Kommune vil dog også indgå aktivt, bl.a. med relevante foreninger, der forventes at flytte fra andre lokationer til det nye center. Ligeledes har forskellige institutioner, medarbejdere og aktiviteter inden for B&U, J&V, boligselskaber, The Animation Workshop m.fl. været en del af processen indtil nu. Centret placeres i en produktionshal beliggende på den gamle Vestas-grund i Baneby med Kommunens Produktionsskole som nærmeste nabo.

    

   GAME har siden 2002 arbejdet for at udbrede gadeidræt og gadekultur. Der findes i dag lignende huse i København og Esbjerg, ligesom der er et hus på vej i Ålborg

    

   Hele fundamentet i et Street-center er fællesskabet om at dyrke idrætten – det at bevæge sig sammen. I Viborg Kommune har vi allerede et velfungerende Street-miljø, med mange aktive unge indenfor skate, parkour og især trialcykler, som igennem flere år har haft et stort ønske om bedre faciliteter. Samtidig vil kommunen bidrage aktivt til at løfte den nye nationale idrætsvision ”25-50-75”. Visionen, som er formuleret af DIF og DGI, går ud på at der i 2025 skal være 75% idrætsaktive. 50% af disse i den traditionelle foreningsidræt, mens de sidste 25% bl.a. skal dyrke gadeidrætten i selvorganiserede rammer. Erfaringerne fra København har dog også vist, at de rå rammer giver et godt udgangspunkt for at løse en lang række øvrige ”kommunale” opgaver. I Viborg Kommune er det tanken, at huset skal drives i et tæt samarbejde mellem flere forvaltninger.

    

   Viborg Kommune har købt bygningen og afholder den udvendige drift af ejendommen. Bygningen stilles herefter til rådighed for GAME Viborg, som afholder den indvendige drift. GAME Viborg vil være juridisk placeret som en afdeling af Foreningen GAME. Der er udarbejdet driftsaftale, som omfatter fuldstændig drift, herunder organisering, administration, løbende renholdelse og udlån/udlejning af GAME Viborg. Foreningen ansætter en daglig leder til at varetage driften af GAME Viborg. Den daglige leder refererer til Foreningens direktør. Det understreges, at der vil være en løbende og tæt dialog mellem GAME Viborg og Viborg Kommune.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Byzonetilladelse er i høringsfasen og byggeriet forventes påbegyndt til april 2017 og forventes færdigt til februar 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Realdania og Trygfonden bidrager med 10.213.333 kr., Nordea-fonden med 3.000.000 kr. og Lokale- og Anlægsfonden med 6.000.000 kr. Ekstern finansiering i alt 19.213.333 kr. Herudover dækker Realdania udgifter til konkurrenceforløb og sekretariat.

    

   Viborg Kommune bidrager med 7.700.000 kr. samt udgifter til køb af bygningen til GAME-centret med 4.000.000 kr. Herudover er der indgået en driftsaftale med GAME med en årlig kommunal udgift på 1.000.000 kr. Herudover estimeres den årlige kommunale udgift til el, vand, varme og udvendig vedligehold til 500.000 kr.

    

   Deltagerbetaling for 0-25 årige er fastsat til 300 kr. årligt, som giver fri adgang til GAME 365 dage om året. Der kan købes dagsbillet á 10 kr. for 0-25 årige.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 2 Jens Galschiøt udstilling 2017 (Bevillingssag)
  • Resume

   Viborg Handel ansøger Viborg Kommune om økonomisk støtte til at indgå i samarbejde om at realisere en udstilling af Jens Galschiøts hjemløseskulpturer i Viborg Midtby.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at støtte udstillingen af Jens Galschiøts skulpturer med 30.000 kr., og

    

   2. at udgiften hertil finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at støtte udstillingen af Jens Galschiøts skulpturer med 30.000 kr., og

    

   2. at udgiften hertil finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Jens Galschiøts hjemløse-skulpturer blev på Blå Kors’ initiativ fremvist i Viborg Midtby i forbindelse med Snapsting 2015. Viborg Handel oplevede i denne forbindelse en meget positiv respons på skulpturerne fra de handlende i Viborg Midtby. Skulpturerne gav anledning til ”oplevelser med indhold” og spændende samtaler på baggrund af skulpturernes tema om de hjemløses forhold. Viborg Handel ansøger på denne baggrund Viborg Kommune om at indgå i et samarbejde om at lade 9 af skulpturer af kunstneren Jens Galschiøt komme på et genbesøg til Viborg i perioden primo juni til medio august 2017 til fremvisning i det offentlige rum i Viborg Midtby.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Visningsperiode primo juni 2017 – medio august 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udstillingen har et udgiftsbudget på 43.600 kr. Herudover har Viborg Handel overfor forvaltningen oplyst, at man forventer udgifter på yderligere 15.000 kr. til markedsføring med videre.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Viborg Handel indhenter de nødvendige tilladelser i forbindelse med placeringen af skulpturerne.

  • Bilag

 • 3 Viborg Kunstforum - Pap Symposium (Bevillingssag)
  • Resume

   Viborg Kunstforum ansøger Viborg Kommune om tilskud til afvikling af et kunstsymposium på Bruunshåb Papfabrik i efteråret 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at der ydes et tilskud på 10.000 kr. til afvikling af symposiet, og

    

   2. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at der ydes et tilskud på 8.000 kr. til afvikling af symposiet, og

    

   2. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Kunstforum er en sammenslutning af professionelle billedkunstnere på Viborg egnen. Der ansøges om støtte til dækning af materialeudgifter m.v. i forbindelse med afvikling af et symposium med fokus på pap som kunstnerisk materiale. Bruunshåb Papfabrik danner ramme om symposiet og stiller pap til rådighed for kunstnerne. Værkerne udstilles efterfølgende offentligt i og ved den nye bygning ved papfabrikken.

   Symposiet er et pilotprojekt hvorfra erfaringerne vil blive implementeret i et forventet større symposium med deltagelse af anerkendte kunstnere fra ind- og udland i 2018 i tilknytning til kunsteventen Duck Residency. Der vil være offentlig adgang til symposiets fernisering. Der ansøges om et tilskud på 10.000 kr.

    

   Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har støttet Viborg Kunstforum projektvis og det vurderes, at en model, hvor der tages stilling til projekterne fra gang til gang kan være med til at sikre den fortsatte udvikling for Viborg Kunstforum.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Symposiet afvikles i efteråret 2017

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 4 Ansøgning om støtte til afholdelse af VM i trial for ungdom 2017
  • Resume

   Viborg Kommune har ansøgt og fået tildelt værtskabet for ungdoms VM for Trial-cykler. Mesterskabet finder sted 4.-6. august 2017 i den centrale del af Viborg med ca. 200 aktive deltagere og yderligere 600-800 udenlandske gæster. Mesterskabet skabes i tæt samarbejde med det internationale og danske cykelforbund og ikke mindst den lokale Trial-klub. Den kommunale udgift til arrangementet er budgetteret til 200.000 kr.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger kr. 200.000 til at dække udgifterne til afholdelse af ungdoms VM i Trial. Bevillingen finansieres af driftsmidler til Game/Trial m.v.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der bevilges kr. 200.000 til at dække udgifterne til afholdelse af ungdoms VM i Trial. Bevillingen finansieres af Byrådets udviklingspulje.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet 

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Trialklub har gennem de senere år formået at udbrede kendskabet til Trial sporten i Danmark, især gennem deltagelse i diverse TV-shows og en lang række opvisninger både lokalt og i resten af landet. Samtidig har klubbens ryttere deltaget i adskillige internationale stævner og er på det sportslige plan ganske suveræne her i landet – Viborg er trial hovedstaden i Danmark.

    

   Gode kontakter i det internationale Trial-miljø og hos UCI (Det internationale cykelforbund) har derfor været stærkt medvirkende til, at UCI har peget på netop Viborg som vært for VM for ungdoms-trial i 2017. Også medvirkende til tildelingen af mesterskabet har været gode relationer mellem Viborg Kommune og UCI gennem UCI Grand Prix stævner i 2015 og 2016 og det faktum, at Viborg Kommune har stor og gode erfaringer med afholdelse af internationale sportsarrangementer.

    

   Stævnet afholdes centralt i Viborg, hvor de fleste konkurrencer afholdes på Nytorv, men hvor også Domkirkepladsen og Hjultorvet inddrages som træningsområde og Fanzone. Konkurrencerne starter fredag 4. august 2017 om eftermiddagen og fortsætter til søndag aften 6. august 2017. En stor del af de ca. 200 ryttere (9-16 år) og de 600-800 medrejsende trænere, ledere, familie, mv. forventes dog at ankomme i løbet af ugen. I samme uge er der Generation Handball, hvorfor der i forvejen er et væld at aktiviteter for unge mennesker. Sammen med Viborg Handel, Viborg Stifts Folkeblad og Generation Handball planlægges der eksempelvis torsdag den 3. august 2017 en større ceremoni og musikalske indslag på Hjultorvet for både deltagere og kommunens borgere.  

    

   Arrangementet har turistmæssige perspektiver og kan derfor overvejes fremsendt til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på finansiering fra Byrådets udviklingspulje. Kultur- og Fritidsudvalget har dog også midler stående til Game og Trial og beløbet kan finansieres herfra.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udgifterne til mesterskabet er budgetteret til 200.000 kr. De største udgifter er til opbygningen af selve konkurrenceområdet, ligesom opbygningen af fanzone og publikumsfaciliteter er større poster. Der er budgetteret 25.000 til PR og marketing. Samme beløb er bevilget fra markedsføringspuljen.

    

   Det skal understreges, at afviklingen af stævnet i høj grad er baseret på frivillige fra trial-klubben.

    

   Baseret på erfaringer fra tidligere mesterskaber, estimerer UCI, at stævnet generer en omsætning på 2.5 til 3 mio. kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 5 Orientering om årsregnskab 2016
  • Resume

   Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   På mødet 5. april 2017 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2016 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i Byrådet 19. april 2017. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2017), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

    

   Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget 5. april 2017 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur- Service & Events indstiller,

    

   1. at regnskabsresultatet for 2016 tages til efterretning,

    

   2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at regnskabsresultatet for 2016 tages til efterretning,

    

   2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Oprindeligt

   Budget 2016

   Korrigeret

   Budget 2016

   Regnskab 2016

   Afvigelse

   (minus = mindreudgift)

   Serviceudgifter

   163.788

   165.584

   158.348

   -7.236

   Kultur

   85.915

   86.696

   80.049

   -6.647

   Folkeoplysning og Idrætsanlæg

   77.873

   78.888

   78.299

   -589

    

   Politikområde kultur viser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., heraf er 3,9 mio. kr. decentrale mindreforbrug. Folkeoplysning og Idrætsanlæg har et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. heraf er 0,1 mio. kr. decentrale mindreforbrug.
   Bilag 3 giver en nærmere forklaring på de største afvigelser.

    

    

   Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 på driften

   Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %.

    

   På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Kultur- og Fritidsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2016 til 2017:

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Afvigelse i regnskab 2016

   Decentrale enheder

   Centrale områder

    

    

   Overføres

   Overføres ikke

   Overføres

   Overføres ikke

   Kultur

   -6.647

   -3.861

   175*

   -2.960

   -

   Folkeoplysning og Idrætsanlæg

   -589

   -159

    

   -430

   -

   I alt

   -7.236

   -4.020

   175*

   -3.390

   -

    

   *at der ikke overføres 175.000 kr. på politikområde Kultur, decentral – skyldes arkæologiske udgravninger, Viborg Museum, som er en mellemregning med Kulturstyrelsen. Ad år hviler denne i sig selv.

   Specifikation af overførslerne på de decentrale områder fremgår af bilag 4. De større afvigelser vedrører museer med 1,9 mio. kr., som primært vedrører entreindtægter, biblioteksområdet, hvor der er afsat 0,5 mio. kr. til bygningsændringer, musicaltalentskole, hvor der overføres 0,5 mio. kr., samt mindre anlægsinvesteringer og eventfond med i alt ca. 2 mio. kr., således at disse punkter samlet udgør ca. 4,9 mio. kr.

    

   Begrundet i de store samlede ønsker om driftsoverførsler på 154,3 mio. kr. fra 2016 til 2017/2018, som sætter kommunens likviditet under pres, så har Forvaltningen foretaget en kritisk gennemgang af ønskerne om driftsoverførsler. Fokus har hovedsagelig været rettet mod de såkaldte centrale konti, hvor overførsel af overskud kan ske efter ansøgning. Resultatet af gennemgangen betyder, at ikke alle ansøgninger om driftsoverførsler kan imødekommes. Oversigt over ansøgte driftsoverførsler som ikke indstilles imødekommet fremgår af bilag 1.


   1 mio. kr. af driftsoverskuddet på politikområde Kultur, skyldes at der i 2016 ikke var forbrug på den nyoprettede konto: Eventfond. Mindreforbruget i 2016 overføres ikke jf. bilag 1.

    

   Regnskabsresultat vedrørende anlæg

    

   (1.000 kr.)

   Funktioner

   Oprindeligt

   Budget 2016

   Korrigeret

   Budget 2016

   Regnskab 2016

   Afvigelse (minus = mindreudgift)

   Stadion og idrætsanlæg

   -

   15.316

   7.290

   -8.026

   Andre fritidsfaciliteter

   -

   2.155

   573

   -1.582

   Idrætsfaciliteter for børn og unge

   9.610

   29.594

   10.346

   -19.248

   Folkebiblioteker

   -

   -575

   -506

   69

   Teatre

   -

   -

   5

   5

   Musikarrangementer

   -

   2.769

   2.853

   84

   Andre kulturelle opgaver

   2.009

   6.508

   3.539

   -2.969

   Anlæg i alt

   11.619

   55.767

   24.100

   -31.667

    

   Mindreforbruget under Stadion og idrætsanlæg skyldes primært Tingpladsen, Viborg Sport og Event, der er et mindre forbrug på 8 mio. kr., som er en overførsel fra 2015.

   På andre fritidsfaciliteter er det Løgstrup Aktivitetspark, renovering og udvikling, der har det største mindreforbrug, hvilket skyldes at der i 2016 er kommet flere indtægter ind, end man har kunnet nå at bruge (0,7 mio. kr.) Desuden er der mindreforbrug på FDF Gården Ørum og Projekt sejlcenter Viborg, Nørresø Viborg.

   De største mindreforbrug i 2016 på Idrætsfaciliteter for børn og unge ses på projektet Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej, der endnu ikke er realiseret fuldt ud, på Game-projektet, som pt. realiseres samt på halprojekter og på lys og baneanlæg.

   Mindreforbruget under Andre kultur elle opgaver er på projekterne Kulturparken Bjerringbro, hvor der sidst i 2016 kom en indtægt fra Bjerringbro Elværk samt på Ud-og ombygning af forsamlingshuse og energiinvesteringer i klub- og spejderhuse.

   Af bilag 5 fremgår budget og forbrug 2016 på de enkelte anlæg.


   Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2016 til 2017

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2016 til 2017:

    

   (1.000 kr.)

    

   Afvigelse i regnskab 2016

   Overføres

   Overføres ikke

   Kultur- og Fritidsudvalget

   -31.667

   -26.494

   -5.173

    

   De væsentligste beløb til overførsel vedrører de ovenfor nævnte anlæg.


   Beløbet, som ikke overføres vedrører anlæg, der afsluttes pr. 31. december 2016 samt en reduktion af halprojekt i Møldrup, der er opstartet før kommunesammenlægningen (1,3 mio. kr.)

   Anlæg, der lukkes med mindreforbrug er et Lys- og Baneanlægs projekt fra 2010 (2 mio. kr.), samt tilskud til Bjerringbro Idrætspark, Skals hallen, Hald Ege Ny boldbane, Projekt Sejlcenter, og Pavillon projekt ved Bruunshåb Papfabrik, hvor det er refusion af tilskudsmomsen, der udgør mindreforbrugene (1,8 mio. kr.)

   Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 5.

    

   Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 reduceres og indarbejdes i 2018-2021
   Ligeledes begrundet i de store samlede anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 på det skattefinansierede område på 156,8 mio. kr. inkl. jordforsyningen har Forvaltningen foretaget en revurdering af ikke forbrugte anlægsbeløb 2016 ansøgt overført til 2017. Revurderingen er foretaget med henblik på muligheden for at udskyde overførslen til 2018 eller senere. Resultatet af gennemgangen betyder, at anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 reduceres og samtidig indarbejdes tilsvarende beløb i anlægsbudgettet for 2018-2021. Oversigt over anlægsbeløb som ikke overføres fra 2016 til 2017, men i stedet indarbejdes i budget 2018-2021 fremgår af bilag 2.

    

    

   Regnskabsbemærkninger

   Regnskabsbemærkningerne for 2016 tager udgangspunkt i budgettet for 2016. Som en del af årsregnskabet for 2016 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2016 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2016.

    

   Regnskabsbemærkningerne til Kultur- og Fritidsudvalgets politikområder fremgår af bilag 3.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 6 Forslag til fremtidig praksis vedr. kommunegaranti m.v. i forbindelse med finansiering af byggeprojekter i selvejende institutioners regi
  • Resume

   I forlængelse af Byrådets godkendelse af bevilling mv. til Hald Ege Hallens om- og udbygningsprojekt besluttede Byrådet, at Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at udarbejde et forslag til fremtidig praksis vedrørende kommunegaranti ved selvejende institutioners optagelse af kreditforeningslån i forbindelse med byggeprojekter.

    

   På baggrund heraf er i sagen beskrevet hidtidig praksis, hvor der ikke stilles kommunegaranti for selvejende institutioners optagelse af kreditforeningslån samt model, såfremt der stilles kommunegaranti for optagelse af kreditforeningslån.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på fremsendelse af sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med udvalgets indstilling.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at praksis ændres, således at Viborg Kommune kan stille kommunegaranti for kreditforeningslån optaget af selvejende institutioner i forbindelse med anlægsprojekter, idet det forudsættes, at lånet optages i henhold til følgende retningslinjer:

    

    

   ”Overordnet skal det sikres, at der er et helt afgørende lokalt engagement i hver enkelt projekt – og dette kan f.eks. vurderes ud fra om projektet er økonomisk bæredygtigt og det forudsættes altid, at der er en væsentlig egenfinansiering via egen kapital, indsamlede midler, eget arbejde m.v.

    

   Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er behov for ekstern vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed og der kan her inddrages ekstern rådgiver. Udgangspunktet er her, at såfremt der er behov for at inddrage ekstern rådgiver vælges det revisionsfirma, som på tidspunktet har revisionsaftale med Viborg Kommune, idet der i aftale med dette revisionsfirma vil være aftalt prisniveau for særlige opgaver af denne karakter.

    

   Den selvejende institution skal dokumentere, at det ikke er muligt at medfinansiere projektet via kreditforeningslån i kendte kreditforeninger. Dokumentation skal foreligge i form af mindst to skriftlige afslag fra kreditforeninger.

    

   Viborg Kommune kommunegaranti stilles for lån optaget af den selvejende institution (ansøger).

    

   Lånet optages som fastforrentet lån i Kommunekredit.

    

   Viborg Kommune beregner den økonomiske fordel, der er for den selvejende institution og i forlængelse heraf fastsættes institutionens betaling til Viborg Kommune. Denne betaling modregnes i de kommunale driftstilskud, som udbetales i Kultur- og Fritidsudvalgets regi”.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget er sindet at anbefale alternativ nr. 2 i sagen og udvalget tilkendegiver i den forbindelse, at det er positivt indstillet overfor forslag om vederlag/garantiprovision.

    

   Udvalget anmoder forvaltningen om, at udarbejde forslag til nærmere retningslinjer vedr. forslaget, således at sagen kan genoptages på næste møde i udvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet behandlede på sit møde 31. august 2016, sag nr. 15, sagen vedr. bevilling m.v. til Hald Ege Hallens om- og udbygning.

    

   Byrådet besluttede,

    

   at meddele bevilling til projektet og specifikt i forhold til optagelse af kreditforeningslån i den selvejende institutions regi i forbindelse med projektet,

    

   at der i dette enkeltstående tilfælde godkendes den i sagen beskrevne model for finansiering af projektet, hvor den selvejende institution Hald Ege Hallen hjemtager lån i Kommunekredit på 15 mio. kr. med kommunegaranti fra Viborg Kommune og hvor Hald Ege Hallen hvert år i juni måned betaler en garantiprovision til Viborg Kommune, der som udgangspunkt udgør 1,5% af restgælden pr. 31. december året forinden (fastsættes endelig ved hjemtagelse af lånet),

    

   at Hald Ege Hallen i tilknytning til lånet i Kommunekredit i anlægsfasen optager en Byggekredit på 19,5 mio. kr. i Kommunekredit ligeledes med kommunegaranti. Lånet på de 15 mio. kr. effektueres herefter ved projektets afslutning til delvis dækning af byggekreditten. Den resterende del af byggekreditten på 3,5 mio. kr. indbetaler Hald Ege Hallen til Kommunekredit, når Hallen har modtaget den resterende del af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at udarbejde et forslag til fremtidig praksis vedrørende kommunegaranti.

    

   På baggrund heraf er udarbejdet sagsfremstilling med henblik på Byrådets stillingtagen til evt. ændret praksis på området.

    

    

   Inddragelse og høring 

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Byrådet godkendte på sit møde 28. august 2007, sag nr. 314, kommunegaranti for 3 lån optaget af selvejende idrætshaller. Samtidig godkendte Byrådet en indstilling fra Økonomiudvalget om, at Viborg Kommune fremover som udgangspunkt ikke meddeler kommunegaranti til selvejende institutioners anlægsprojekter, da sådanne garantier vil reducere Kommunens mulige låntagning tilsvarende.

    

   Begrundet i at selvejende institutioner oplever, at långivere har skærpet kravet til kommunegaranti i forbindelse med lånoptagelse, er der behov for stillingtagen til om beslutningen om ikke at meddele kommunegaranti til selvejende institutioners anlægsprojekter skal opretholdes.

    

   Forvaltningen kan i forlængelse heraf oplyse:

    

   Påvirkning af kommunens økonomi

   Lån optaget af selvejende institutioner til finansiering af anlægsprojekter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, henregnes som hovedregel til kommunens låneramme, uanset om kommunen giver kommunegaranti for lånet. Lånerammen reduceres tilsvarende det beløb, den selvejende institution optager lån for eller alternativt skal der foretages deponering af tilsvarende beløb. Dermed er der som hovedregel ingen yderligere direkte påvirkning af kommunens økonomi ved at afgive en kommunegaranti for lån optaget af selvejende institutioner ud over risikoen ved en kommunegaranti.

    

   Vederlag for en eventuel kommunegaranti (Garantiprovision)

   Byrådet behandlede 31. august 2016, sag nr. 15, udbygning af Hald Ege Hallen med beslutning om,

   ”at der i dette enkeltstående tilfælde godkendes den i sagen beskrevne model for finansiering af projektet, hvor den selvejende institution Hald Ege Hallen hjemtager lån i Kommunekredit på 15 mio. kr. med kommunegaranti fra Viborg Kommune og hvor Hald Ege Hallen hvert år i juni måned betaler en garantiprovision til Viborg Kommune, der som udgangspunkt udgør 1,5% af restgælden pr. 31. december året forinden (fastsættes endelig ved hjemtagelse af lånet)”.

    

   Hvis det besluttes fremadrettet at åbne op for muligheden for ansøgning om kommunegaranti skal der tages stilling til betaling af garantiprovision. Byrådet godkendte i møde 25. januar 2012, sag nr. 2, at der opkræves løbende provision af både nuværende og fremtidige garantier til forsyningsvirksomheder.

    

   Det fremgår af denne sag, at ”Det anbefales, at der ikke opkræves provision ved eventuelle garantistillelser for foreninger og selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med eller modtager væsentlige tilskud fra Viborg Kommune. Herved undgås den situation, at den opkrævede provision efterfølgende, helt eller delvis, skal udbetales som øget kommunalt tilskud til f.eks. selvejende idrætsanlæg og institutioner”.

    

   Der er ikke lovgivningsmæssig krav om, at der skal opkræves garantiprovision i forbindelse med garantier til selvejende institutioner. En vederlagsfri garanti vil dog indebære, at kommunen yder en form for tilskud til den selvejende institution. Det vil som udgangspunkt ikke være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, hvis en vederlagsfri garanti ydes til støtte for en aktivitet, som kommunen kunne have ydet et direkte økonomisk tilskud til under alle omstændigheder.

    

   Krav til lån med kommunegaranti

   En forudsætning for en eventuel kommunegaranti vil være, at det pågældende lån, hvortil garantien skal stilles, optages i henhold til reglerne i den gældende bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Herudover foreslår Forvaltningen, at der stilles krav om, at lånet skal være et fastforrentet lån optaget i KommuneKredit. Begrundelsen herfor er, at KommuneKredit er den billigste finansieringskilde på markedet, hvorfor kommunegarantien får størst mulig effekt for den selvejende institutions økonomi. KommuneKredit må kun yde lån til kommuner eller øvrige institutioner mv. mod, at der stilles kommunegaranti.

    

   Der vil i forbindelse med en eventuel ansøgning om lånegaranti skulle foretages en vurdering af, om der er tale om et økonomisk bæredygtigt projekt.

    

    

   Forslag til løsningsmodeller er beskrevet nedenfor under punktet ”Alternativer”.

    

   Forvaltningen bemærker, at der aktuelt foreligger ansøgning om kommunegaranti for kreditforeningslån, som den selvejende institution Møllehøjhallen ønsker at optage i forbindelse med forsamlingshusprojekt i Bruunshåb.

    

   Herudover har en række selvejende idrætshaller byggeprojekter, hvor det må forventes, at problemstillingen også vil blive rejst af de selvejende institutioner, idet meldingen fra disse er, at der enten er krav om kommunegaranti eller bankgaranti i forbindelse med optagelse af kreditforeningslån.

   Det er dog også således, at en enkelt kreditforening tilkendegiver, at der ikke er et generelt krav om kommunegaranti og at sagerne vurderes fra gang til gang.

    

    

   Alternativer

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har i beslutningen fra mødet 24. august 2017 anmodet Kultur- og Fritidsudvalget om at fremkomme med forslag til praksis på området og på baggrund heraf kan opstilles to modeller:

    

   1. Uændret praksis, hvor Viborg Kommune ikke stiller kommunegaranti for kreditforeningslån optaget af selvejende institutioner i forbindelse med anlægsprojekter.

    

   1. Viborg Kommune stiller kommunegaranti for kreditforeningslån optaget af selvejende institutioner i forbindelse med anlægsprojekter, idet det forudsættes, at lånet optages som fastforrentet lån i Kommunekredit og det i øvrigt vurderes, at der er tale om et økonomisk bæredygtigt projekt.

    

   Såfremt model 2 anvendes er det en forudsætning, at den selvejende institution har undersøgt mulighederne for at optage kreditforeningslånet på normale vilkår hos flere kreditforeninger (dvs. optagelse af lån uden kommunegaranti).

    

   I forbindelse med model 2 tages stilling til, om Viborg Kommune vil beregne et vederlag (garantiprovision) svarende til hele eller dele af den økonomiske fordel, som den selvejende institution opnår ved at optage et lån med kommunegaranti i Kommunekredit.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Supplerende beskrivelse af sagen

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede som anført i beslutningen fra mødet 2. marts 2017, at udvalget er sindet at anbefale alternativ nr. 2 i sagen og udvalget tilkendegiver i den forbindelse, at det er positivt indstillet overfor forslag om vederlag/garantiprovision og i forlængelse heraf udarbejdes forslag til retningslinjer for det beskrevne forslag.

    

   Forvaltningen kan på baggrund heraf foreslå følgende retningslinjer:

    

   Overordnet skal det sikres, at der er et helt afgørende lokalt engagement i hver enkelt projekt – og dette kan f.eks. vurderes ud fra om projektet er økonomisk bæredygtigt og det forudsættes altid, at der er en væsentlig egenfinansiering via egen kapital, indsamlede midler, eget arbejde m.v.

    

   Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er behov for ekstern vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed og der kan her inddrages ekstern rådgiver. Udgangspunktet er her, at såfremt der er behov for at inddrage ekstern rådgiver vælges det revisionsfirma, som på tidspunktet har revisionsaftale med Viborg Kommune, idet der i aftale med dette revisionsfirma vil være aftalt prisniveau for særlige opgaver af denne karakter.

    

   Den selvejende institution skal dokumentere, at det ikke er muligt at medfinansiere projektet via kreditforeningslån i kendte kreditforeninger. Dokumentation skal foreligge i form af mindst to skriftlige afslag fra kreditforeninger.

    

   Viborg Kommune kommunegaranti stilles for lån optaget af den selvejende institution (ansøger).

    

   Lånet optages som fastforrentet lån i Kommunekredit.

    

   Viborg Kommune beregner den økonomiske fordel, der er for den selvejende institution og i forlængelse heraf fastsættes institutionens betaling til Viborg Kommune. Denne betaling modregnes i de kommunale driftstilskud, som udbetales i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

 • 7 Kulturskolen Viborg - SceneKunstSkole og SGK
  • Resume

   Kulturskolen Viborg ønsker at etablere Scenekunstskole og Scenekunstnerisk Grundkursus (SGK) ved at sammenlægge Dramaskolen og Musicalskolen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender etableringen af SceneKunstSkole og Scenekunstnerisk Grundkursus,

    

   2. at finansieringen af SceneKunstSkole og Scenekunstnerisk Grundkursus dækkes af den eksisterende Musicalskole- og Dramaskoles budgetter, samt deltagerbetaling og i mindre omfang entréindtægter fra forestillinger og produktioner, og

    

   3. at SceneKunstSkolen og Scenekunstnerisk Grundkursus etableres med virkning fra skoleåret 2017-2018.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget godkender etableringen af SceneKunstSkole og Scenekunstnerisk Grundkursus, idet det forudsættes,

    

   1. at finansieringen af SceneKunstSkole og Scenekunstnerisk Grundkursus dækkes af den eksisterende Musicalskole- og Dramaskoles budgetter, samt deltagerbetaling og i mindre omfang entréindtægter fra forestillinger og produktioner, og

    

   2. at SceneKunstSkolen og Scenekunstnerisk Grundkursus etableres med virkning fra skoleåret 2017-2018.

    

   Sagen sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Som en del af tillægsaftalen til budget 2016 besluttedes at etablere en musicalskole under Kultur- og Fritidsudvalget. Der afsattes 700.000 kr. årligt til formålet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Etableringen af SceneKunstSkolen er blevet drøftet i Musicalskolens styregruppe.

    

    

   Beskrivelse

   Kulturskolen Viborg foreslår en ny og samlet organisering af undervisningstilbuddene indenfor scenekunstområdet. Musicalskolen og Dramaskolen sammenlægges og reorganiseres i en samlet SceneKunstSkole under Kulturskolen Viborg. SceneKunstSkolen vil sikre, at der eksisterer en sammenhængende faglig progression på området.

   SceneKunstSkolen vil favne et breddetilbud fra 0. klasse til og med ungdomsuddannelserne, samt et Scenekunstnerisk Grundkursus (SGK) som et 3-årigt talenttilbud parallelt med Musikalsk Grundkursus (MGK).

    

   Der undervises i 2 x 18 uger årligt.

    

   SceneKunstSkolen vil ud over de udøvende fag kunne optage elever med interesse for sceneteknik: Lys, lyd og scenografi.

    

    

   Alternativer

   En uændret organisering (Musicalskole og Dramaskole).

    

    

   Tidsperspektiv

   SceneKunstSkolen iværksættes fra undervisningsåret 2017-2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Scenekunstskolen finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Ved en vedtagelse af SceneKunstSkole og SGK overføres budget for Musicalskole til Kulturskolen – fælles.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I Kulturskolens bestyrelse sidder en forældrerepræsentant valgt blandt Dramaskolens elevers forældre. Denne bestyrelsespost vil fremadrettet overgå til forældre repræsentanter ved SceneKunstSkolen, med virkning fra førstkommende bestyrelsesvalg.

  • Bilag

 • 8 Lokalhistorisk arkiv Karup - fremtidig placering
  • Resume

   Sagen vedrører den fremtidige placering af Lokalhistorisk arkiv i Karup.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Lokalhistorisk arkiv Karup placeres i tilknytning til Viborg Bibliotekerne – Karup i den tidligere stationsbygning beliggende Ved Banen 5, 7470 Karup,

    

   2. at de påkrævede mindre bygningstilpasninger, som beløber sig til ca. 100.000 kr. finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer,

    

   3. at disponeringen og frigivelsen af disse midler forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning på et efterfølgende møde, og

    

   4. at ejendommen Østergade 23, 7470 meldes ledig til Energi og Ejendomme når udflytningen af arkivet er afsluttet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Lokalhistorisk arkiv Karup placeres i tilknytning til Viborg Bibliotekerne – Karup i den tidligere stationsbygning beliggende Ved Banen 5, 7470 Karup,

    

   2. at de påkrævede mindre bygningstilpasninger, som beløber sig til ca. 100.000 kr. finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer,

    

   3. at disponeringen og frigivelsen af disse midler forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning på et efterfølgende møde, og

    

   4. at ejendommen Østergade 23, 7470 meldes ledig til Energi og Ejendomme, når udflytningen af arkivet er afsluttet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde 5. januar 2017, sag nr.7, udflytning af Lokalhistorisk arkiv Karup fra ejendommen Østergade 23, 7470 Karup. Flytningen er begrundet i bygningens manglende fremtidige egnethed som ramme om arkivets aktiviteter. Udvalget besluttede, at den fremtidige placering fastlægges i første halvår af 2017 på baggrund af nærmere undersøgelser.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har været i dialog med det lokalhistoriske arkiv omkring mulige fremtidige placeringer, herunder muligheden for en placering i sammenhæng med Viborg Bibliotekerne –Karup. Lokalhistorisk arkiv Karup ser gerne en fremtidig placering af arkivet i den tidligere stationsbygning Ved Banen 5.

    

   Beskrivelse

   Der indrettes lokaler til brug for Lokalhistorisk arkiv Karup i sammenhæng med biblioteksudlånet beliggende Ved Banen 5, 7470 Karup.

    

    

   Alternativer

   Det vil være muligt at placere det lokalhistoriske arkiv på Karup Skole, enten som selvstændig enhed, eller i et fremtidigt lokalefællesskab med en placering af biblioteksudlånet i Karup på Karup Skole.

    

    

   Tidsperspektiv

   De nødvendige bygningsmæssige ændringer vurderes at være af mindre omfattende karakter. En flytning af arkivet fra Østergade 23, 7470 Karup til biblioteket Ved Banen 5, 7470 Karup vurderes således at kunne udføres indenfor en tidsramme på 6 måneder

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den foreslåede placering bidrager ikke til at realisere det effektiviseringspotentiale der eksisterer i en placering på Karup Skole i en sammenhæng med en flytning af biblioteket i Karup.

    

   Flytningen af arkivet fra Østergade 23, 7470 Karup vil frigøre denne ejendom til salg, eller nedrivning.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet • 9 Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at mødelisten 03/2017 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag

 • 10 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2017

    

   Orientering taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   1.

   Meddelelser fra formanden

    

   2.

   Meddelelser og gensidig orientering

    

   3.

   Aarhus 2017 - orientering om ROI-prognose 2017

    

   4.

   Det kgl. Teater 2018 – Opera i det fri

    

   5.

   Kulturregionalt samarbejde - Østjysk Vækstbånd

    

   6.

   Kort orientering om events 2017

    

   7.

   Ulbjerg Friluftsbad – Fornyet ansøgning.

   Ansøgningen vedlægges som bilag 1

    

   8.

   Reception 30. marts 2017 for den afgående formand i Glad Dans Viborg, Niels Rohde

   Indbydelse vedlagt som bilag 2

    

   9.

   På det kommende møde 27. april 2017 orienteres om status for biblioteksområdet mv. Mødet afholdes på biblioteket.

    

  • Bilag