Kultur- og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 02-03-2017

Referat

 • 1 Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur - og fritidsområdet 2017
  • Resume

   Der er afsat en pulje på 3.106.000 kr. i driftsbudgettet for 2017 til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet, og de fordeles af Kultur – og Fritidsudvalget efter gældende retningslinjer for puljen.

    

   I starten af året behandler Kultur- og Fritidsudvalget sag vedrørende puljen for mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsudvalget. De indkomne ansøgninger til puljen behandles i en samlet prioritering. 

    

   I sagen indgår forslag til prioritering af en del af puljen for 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af en del af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2017, således at der i alt disponeres 1.858.000 kr. og at sagen genoptages på mødet i Kultur – og Fritidsudvalget medio 2017,

    

   2. at alle bevillingerne gives under forudsætning af, at finansieringsplanerne for projekterne realiseres,

    

   3. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at der gives afslag til ansøgning fra Viborg RC Racing, Viborg Gymnastik Forening og Rødding UIF Tennisafdeling med de i sagen anførte begrundelser, og

    

   4. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af en del af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2017, dog således, at tilskud til indretning af bygning til museumsmagasin fastsættes til 225.000 kr. og idet bevilling til aktivitetspark i Møldrup forhøjes med 60.000 kr. til 120.000 kr., således at der i alt disponeres 1.705.000 kr. fra puljen,

    

   2. at alle bevillingerne gives under forudsætning af, at finansieringsplanerne for projekterne realiseres,

    

   3. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at der gives afslag til ansøgning fra Viborg RC Racing, Viborg Gymnastik Forening og Rødding UIF Tennisafdeling med de i sagen anførte begrundelser, og

    

   4. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur – og Fritidsudvalget behandler hvert år de indkomne ansøgninger til puljen vedrørende mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet. Der kan løbende fremsendes ansøgninger til puljen, som hidtil har været forelagt udvalget to gange årligt.

    

   Kultur – og Fritidsudvalget har vedtaget retningslinjer for puljens anvendelse.

    

   Det bemærkes, at Kultur – og Fritidsudvalget i forhold til to ansøgninger (Løgstrup Hallen og Skals Borgerforening) har givet tilsagn om tilskud med bevilling i 2017. Der henvises til møde i Kultur- og Fritidsudvalget 4. oktober 2016, sag nr. 3, hvor udvalget besluttede at disponere yderligere 700.000 kr. til projekt i Løgstrup Hallen vedr. etablering af omklædningsfaciliteter, klublokaler mv., og sag nr. 5, hvor udvalget besluttede at bevilge 120.000 kr. til Skals Borgerforenings til realisering af 18 huls minigolfbane.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Sagen vedrører ansøgninger til puljen mindre anlægsinvesteringer inden for kultur – og fritidsområdet.

    

   Byrådet har i budgettet for 2017 afsat 3.106.000 kr. til fordeling.

    

   Aktuelt foreligger der 22 ansøgninger til puljen. Nogle af ansøgningerne har tidligere være behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, men kom ikke i betragtning til tilskud, fordi der var andre mere pressende ansøgninger.

    

   Ansøgningerne udgør en samlet anlægssum på 15,8 mio. kr. Der ansøges om mindre anlægstilskud på 9,4 mio. kr., fordelt på de 22 projekter. Der er således en egenfinansiering / anden finansiering for 6,4 mio. kr.

    

   Det bemærkes, at der fortsat løbende kommer nye ansøgninger til denne pulje.

    

   De gældende retningslinjer for puljen vedrørende mindre anlægsinvesteringer vedlægges som bilag 1. Oversigt over aktuelle ansøgninger til puljen vedlægges som bilag 2. Nye og reviderede ansøgninger til puljen vedlægges som bilag 3.

    

   Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger til puljen mindre anlægsinvesteringer fra foreninger, kulturhuse m.fl. ud fra de vedtagne retningslinjer. Nedenfor gennemgås ansøgninger med forslag til bevilling, idet det forslås, at en del af puljen for 2017 afventer fornyet behandling senere i 2017.

    

   Forening

   Projektet vedrører:

   Projektsum/

   ansøgt

   Indstilling

   Idrætsforeninger

    

    

    

   Viborg RC Racing

   Anlæg af indendørs bane

   390.000/390.000

   Afslag

   Viborg Golfklub

   Etablering af udslagssteder

   230.000/100.000

   Afventer

   Bjerringbro Tennisklub

   Etablering af kunststofbane

   220.000/188.000

   Afventer

   Midtjysk Faldskærmsklub

   Opførelse af hangar

   Afventer revideret ansøgning

   Afventer

   Rødding UIF, Tennis

   Etablering af klublokale

   387.500/193.750

   Afslag

   Viborg Gymnastik Forening

   Renovering af terrasse

   Ombetrækning af møbler

   65.000/47.450

   97.075/72.806

   Afslag

   Møldrup / Tostrup IF m.fl.

   Etablering af aktivitetspark

   540.000/120.000

   Afventer

   Bjerringbro BMX Klub

   Etablering af olympisk BMX startrampe

   Nettoudgift 1.545.000/1.175.000

    

   Afventer

    

   I alt idrætsforeninger:

   0

   Selvejende Idræts – og svømmehaller (friluftsbade)

    

    

    

   Stoholm Fritids – og Kulturcenter

   Udskiftning af tag på hal 1

   1.450.000/

   1.450.000

   Afventer

   Ulbjerg Kultur – og Fritidscenter

   Ombygning, herunder depotrum og spinningrum

   1.100.000/

   500.000

   Afventer

   Midtjysk Friluftsbad

   Renoveringsopgaver i 2017

   250.000/150.000

   150.000

   Løgstrup Hallen

   Etablering af omklædningsfaciliteter, klublokaler, nedrivning af klubhus mv.

   4.020.000 /700.000

   700.000

   Viborg Stadion Center

   Hal 5 & 6, Akustikbeklædning, støj reduktion

   570.000/100.000

   Afventer

    

    

    

    

   I alt selvejende idræts – og svømmehaller:

   850.000

   Uniformerede korps

    

    

    

   DDS Spejderne, Hammershøj

   Etablering og renovering af spejderhus

   300.000/200.000

   200.000

   I alt uniformerede korps

   200.000

   Kulturområdet

    

    

    

   Viborg Kunsthal

   Færdiggørelse af 2. sal

   300.000/300.000

   Afventer

   Kulturcenter Låstrup

   Nyt skolekøkken

   961.000/931.000

   Afventer

   Hvam Gl. Skole

   Renovering / udbedring af fugtskader

   420.000/250.000

   250.000

   Viborg Musiksal

   Hoved renovering af flygel

   135.000/110.000

   afventer

   Skals Borgerforening

   Etablering af 18 huls minigolfbane

   1.257.550/240.000

   120.000

   Skolen for Kreativ Fritid

   Renovering af værksted stenhuggeri

   500.000/500.000

   Afventer

   Etablering af museums magasin, Tagtækkervej

   Ændringer af bygningen

   438.000/438.000

   438.000

   Hvolris Jernalderlandsby

   Etablering af gangbro / rampe til 1. sal

   145.280/145.280

   Afventer

    

   I alt kulturområdet:

   808.000

    

    

   I ALT:

    

    

   1.858.000

    

   Indstilling i alt: 1.858.000 kr.

    

   Med denne indstilling resterer der herefter 1.248.000 kr. af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2017. 

    

   Det bemærkes, at Kultur – og Fritidsudvalget tidligere har truffet beslutning som vedrører disponeringer for puljen 2017. Det drejer sig om ansøgning fra Løgstrup Hallen vedrørende projekt: Etablering af omklædningsfaciliteter, klublokaler mv., hvor man i møde 4.oktober 2016, sag nr. 3, besluttede at bevilget 250.000 kr. til projektet i 2016, og disponere 700.000 kr. fra puljen i 2017. Beløbet på 700.000 kr. er indeholdt i indstillingen.

    

   Endvidere besluttede udvalget i møde 4.oktober 2016, sag nr. 5, at bevilge tilskud til Skals Borgerforening vedr. realisering af 19 huls minigolfbane. Beløbet på 120.000 kr. er også indeholdt i indstillingen.

    

   Nedenfor supplerende oplysninger i forhold til nye og/eller reviderede ansøgninger anført ovenfor i skema.

    

   Midtjysk Faldskærmsklub har tilbage i 2015 fremsendt ansøgning om tilskud til opførelse af hangar. Ansøgningen blev efterfølgende annulleret, da projektet skulle revideres ift. de økonomiske forhold. Forvaltningen har været i kontakt med klubben, og projektet er stadig aktuelt, og man forventer at fremsende ansøgning senere i 2017. Klubben ønsker derfor at fastholde deres henvendelse om støtte fra puljen.

    

   Ansøgning fra Rødding UIF Tennisafdeling vedr. etablering af nyt klubhus er behandlet tidligere og er ikke kommet i betragtning til tilskud. Rødding UIF Tennisafdelings faciliteter ligger i sammenhæng med Røddinghus, og ansøgningen fra klubben om nyt klubhus skal derfor ses i sammenhæng med sag vedr. Røddinghus, behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget i møde 5. januar 2017, sag nr. 4. Her besluttede udvalget at godkende den i sagen beskrevne ”Model 3: Driftstilskud til den selvejende institution”, hvor der ydes tilskud til den selvejende institution ”Røddinghus” efter de samme retningslinjer, som anvendes ved tilskud til selvejende idrætshaller. Godkendes med virkning fra 1. januar 2017, og forudsætter, at foreningsaktiviteter finder sted i Røddinghus.

    

   Møldrup Borgerforening har tidligere modtaget 60.000 kr. fra puljen mindre anlægsinvesteringer til etablering af parkour anlæg. Projektet er efterfølgende udvidet med skaterområde, udendørs fitness mv., til en samlet anlægssum på 540.000 kr., og der søges om tilskud på yderligere 120.000 kr. til realisering af det samlede projekt, idet der foreligger ekstern finansiering fra fonde og egne midler på 380.000 kr. Projektet blev ikke prioriteret i forhold til det aktuelle byfornyelsesprojekt i Møldrup.

    

   Bjerringbro BMX Klub søger om tilskud til etablering af olympisk BMX startrampe i Bjerringbro. Kultur – og Fritidsudvalget besluttede i møde den 25. februar 2016, sag nr. 2, at videresende ansøgningen til udvalgets budgetlægning for perioden 2017-2020. Projektet indgik dog ikke i budgetforslaget, og forvaltningen har efterfølgende afholdt møder med klubben i forhold til afklaring af, om projektet kan realiseres indenfor rammer og retningslinjer for tilskud fra puljen til mindre anlægsinvesteringer. Projektets samlede anlægssum udgør 1.931.250 kr. (inkl. moms), hvoraf egenfinansiering udgør 431.250 kr.

   Hvis projektet udføres som et kommunalt anlægsprojekt, vil det betyde en samlet netto udgift på 1.545.000 kr. Det vil samtidig betyde, at der af foreningens egenfinansiering skal afløftes fondsmoms på 17,5 % i henhold til gældende regler på området. Den samlede nettobevilling vil, hvis kommunen er bygherre, derefter kunne beregnes til ca. 1.175.000 kr. 

   Ansøgningen skal ses i sammenhæng med Viborg Elite og satsningsidrætten, BMX, idet klubben har brug for udvikling af faciliteter med særlig fokus på en 8 meter gate, der kan sikre, at klubbens medlemmer kan træne i de fysiske rammer, som medlemmerne møder i internationale konkurrencer. Udtalelse fra Viborg Elite vedlægges som bilag 4.

    

   Viborg Stadion Center har fremsendt ansøgning om tilskud til akustikbeklædning / støj reduktion i hal 5 & 6. Hallerne er en del af Viborg Stadion Center, som drives kommunalt. Det samlede budget for projektet er 570.000 kr., hvor af institutionen selv vil kunne finansiere 100.000 kr.

    

   DDS Spejderne i Hammershøj søger om mindre anlægstilskud til større renoveringsprojekt. Det samlede renoveringsprojekt beløber sig til 300.000 kr., hvoraf foreningen selv kan finansiere 100.000 kr.

    

   Hvam Gl. Skole. Ved byggeteknisk gennemgang af bygningerne er der konstateret fugtindtrængning i kælderen og deraf følgeskader på bygningerne. Der søges således om mindre anlægstilskud til større renovering/udbedring af fugtskader. Samlet anlægssum udgør 420.000 kr., hvortil der søges om tilskud på 250.000 kr.

    

   Viborg Musiksal søger om tilskud til hoved renovering af flygel. Samlet udgift på 135.000 kr., hvoraf institutionens egenfinansiering udgør 25.000 kr.

    

   Skolen for Kreativ Fritid, beliggende på Industrivej 13 i Viborg søger om tilskud til renovering af værksted stenhuggeriet, herunder myndighedskrav, ventilation mv. Der er tale om kommunale bygninger, hvor aftenskolen ”Skolen for kreativ fritid” har deres aktiviteter. Samlet anlægsbudget er beregnet til 500.000 kr. Det er ikke muligt at finansiere noget af udgiften indenfor den kommunale bygnings driftsbudget, og Skolen for Kreativ Fritid har ikke mulighed for at bidrage til finansiering af projektet.

    

   Bygningsmæssige forandringer ift. etablering af museums magasin.

   Med overtagelsen af en magasinbygning på Tagtækkervej er der nu mulighed en varig løsning, der sikrer hele Viborg Museums samling for eftertiden. Der er imidlertid behov for at gennemføre flere forandringer af magasinbygningen, inden den kan tages i brug som museumsmagasin. Det gælder i første omgang bygningsmæssige tiltag, der skal sikre rette klimaforhold, sikkerhedsforhold, adgangsforhold samt sikkerhed for magasinernes friholdelse fra udefrakommende påvirkninger, der potentielt kan nedbryde samlingen. I en anden og senere omgang skal disse tiltag følges op af andre nødvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder samt indretning af nedfrysningsfacilitet. Ikke mindst for at muliggøre en udlejning af magasinareal til andre interessenter. Det samlede anlægsbudget udgør i alt 438.500 kr.

    

   Hvolris Jernalderlandsby søger om tilskud til etablering af gangbro/rampe til 1. sal. Museumsbygningen er opdelt i 2 etager, hvoraf kun stueetagen er tilgængelig for kørestolsbrugere og andre gangbesværede. Man ønsker således at forbedre institutionens handicapforhold.

    

   Afslag

   Ansøgning fra Viborg RC Racing har været behandlet i puljen mindre anlægsinvesteringen af flere omgang. Da der ikke er tale om konkret projekt/ansøgning, er det forvaltningens vurdering, at projektet udgår fra puljen, og det meddeles foreningen, at de kan søge på ny, når der foreligger et aktuelt projekt.

    

   Idet der henvises til ”Retningslinjerne for puljen” er det forvaltningens vurdering, at ansøgning fra Viborg Gymnastik Forening vedrørende tilskud til renovering af terrasse ikke kan komme i betragtning, idet tilskuddet der ansøges om, ligger under bagatelgrænse på 50.000 kr. Endvidere vurderes det, at ansøgning vedr. ombetrækning af møbler ikke kan komme i betragtning, da det vurderes at ligge udenfor retningslinjerne for tilskud fra puljen.

    

   Med henvisning til sag vedr. Røddinghus, meddeles afslag til Rødding UIF Tennisafdeling, idet det forudsættes, at tilskudsberettigede foreningsaktiviteter finder sted i Røddinghus, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i møde 5. januar 2017.

    

   Projekt ”Move-on-Wheels”

   Udvalget besluttede i møde 25. februar 2016, sag nr. 2, at reservere et beløb på 200.000 kr. til tilskud til projektet. Dette beløb er bevilget af budget 2016, og indgår således ikke i indstilling i denne sag, men udvalget orienteres hermed om status på sagen, herunder at arbejdsgruppen ønsker at få frigivet 50.000 kr. til projektering mv. 

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projekterne realiseres om muligt i 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Byrådet har i budgettet for 2017 afsat 3.106.000 kr. på driftsbudgettet til puljen for mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet. Budgettet er ligeligt fordelt mellem politik område kultur og folkeoplysning / idræt.

    

   I årene 2018, 2019 og 2020 er der hvert af årene afsat 3.212.000 kr. I alt er der i budgetperioden afsat 12.742.000 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 2 Budget 2018-2021
  • Resume

   Der orienteres på mødet om årets budgetproces samt principper og spilleregler for budgetlægningen, som Byrådet vedtog i møde 25. januar 2017, sag nr. 3. Desuden udmeldes de økonomiske rammer, som udvalget skal udarbejde sit budgetforslag indenfor. I forhold til udvalgets egen budgetlægningsproces drøftes bl.a., hvordan denne skal tilrettelægges i forhold til møder og inddragelse af MED-system og andre interessenter i budgetlægningen. Endeligt foretages en første prioritering af udvalgets eventuelle anlægsønsker med henblik på, at Forvaltningen kan udarbejde idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker. Herunder drøftes forslag til finansiering af eventuelle anlægsønsker.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at orienteringen om spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen, som er vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget, tages til efterretning,

    

   2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces drøftes, og

    

   3. at det drøftes, hvilke anlægsønsker, der skal arbejdes videre med og beskrives som idéoplæg.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at orienteringen om spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen, som er vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget, tages til efterretning,

    

   2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces drøftes, og

    

   3. at de i sagen beskrevne anlægsprojekter beskrives som ideoplæg og indgår i den videre budgetlægning, idet listen udvides med projekt vedr. ny idrætshal ved Liseborg Centret.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning, der udgør de rammer, som udvalgene skal tilrettelægge deres budgetlægningsproces indenfor.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forslaget til årets budgetproces er blevet drøftet i Hoved-MED på møde den 16. januar 2017.

    

    

   Beskrivelse

   Spilleregler for driftsbudgettet

   Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Byrådet.

    

   Hvis et udvalg har budgetudfordringer, vil disse skulle finansieres inden for udvalgets eget budget. Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor Byrådet, hvilket hænger sammen med, at der ikke skabes et økonomisk råderum for Byrådet i årets budgetlægning.

    

   I budget 2017-20 blev der indlagt rammereduktioner på én procent i alle udvalgs servicerammer svarende til en reduktion på 36 mio. kr. årligt i 2018-20. Den ene halvdel af denne reduktion skulle finansiere budgetforliget og dermed sikre efterlevelse af Byrådets målsætning for kommunens likviditet, mens den anden halvdel skulle skabe et fremtidigt økonomisk råderum for Byrådet.

    

   Byrådet har besluttet at annullere rammereduktionen på én procent i udvalgenes servicerammer i 2018, så de enkelte udvalg ikke bliver pålagt at finde reduktioner i årets budgetlægning. I stedet er Forvaltningen blevet bedt om at udarbejde forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om reduktioner for 18 mio. kr. i 2018 for at fremme effektiviseringsforslag, der går på tværs af udvalgsområder. Disse reduktioner skal sikre, at der fortsat er finansiering af det budgetforlig, som blev vedtaget sidste år. Hvis udvalgene selv finder effektiviseringer i 2018, vil gevinsterne herved tilfalde de enkelte udvalgsområder fremfor at skabe et råderum for Byrådet.

    

   I overslagsårene 2019-21 er udvalgenes servicerammer fortsat reduceret med en procent årligt, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi. Effektiviseringsstrategien har som målsætning, at der skal realiseres en årlig effektiviseringsgevinst på minimum én procent af serviceudgifterne for at skabe et råderum for Byrådets omprioriteringer og nye investeringer.

    

   Budgetrammer i budget 2018-21

   Byrådet godkendte i møde 25. januar 2017, sag nr. 3, principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper, har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:

    

    

   Tabel 2. Budgetrammer for serviceområderne i budget 2018-2021*

   (i mio. kr., 2018-pl)

   2018

   2019

   2020

   2021

   Kultur

   84.467

   83.621

   82.790

   81.969

   Folkeoplysning og idrætsanlæg

   82.934

   81.924

   77.509

   76.741

   I alt

   167.401

   165.545

   160.299

   158.710

   * Rammerne korrigeres i marts/april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.

    

    

   Der er i budget 2018 medtaget VM i mountainbike med 0,25 mio. kr. samt energiinvesteringer i klubhuse og idrætshaller for 3,67 mio. kr. i hvert af årene i 2018 og 2019.

    

   Budgetprocessen

    

   Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3). Efter procesplanen færdiggør udvalgene i maj deres driftsbudget, mens anlægsbudgettet færdiggøres i juni.

    

   Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Hvert udvalg tilrettelægger en proces for, hvordan inddragelsen skal foregå i forhold til interessenterne på deres respektive områder.

    

   På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Kultur- og Fritidsudvalget:

    

   2. marts 2017

   Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

   Indledende budgetdrøftelse

   5. april 2017

   Folkeoplysningsudvalget

   Behandler budgetforslag 2018-2021

   27. april 2017

   Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

   Drøftelse af målsætninger og effektmål

   1 juni 2017

   Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

   Møde med Viborg Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget.

   Behandling af forslag til driftsbudget 2018-2021

   7. juni 2017

   Møde i Fælles MED KSE

   Behandling af budgetforslag 2018-2021

   9. juni 2017

   Dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Fælles MED KSE og Kulturlederforum

   Drøftelse af budgetforslag 2018-2021

   22. juni 2017

   Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

   Behandling af forslag til investeringsoversigt 2018-2021

   August 2017

   Fælles MED KSE og Kultur- og Fritidsudvalget

   Fællesmøde (tidspunkt aftales senere)

    

    

   Drøftelse af udvalgets politiske målsætninger:

    

   Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske målsætninger herunder effektmål. Det er således op til det enkelte udvalg, om drøftelsen af målsætninger skal ske i sammenhæng med budgettet.

    

   Det foreslås således, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter målsætninger på mødet 27. april 2017, hvilket er indarbejdet i procesplanen for budgetlægningen.

    

   Når det endelige budget er vedtaget, vil Forvaltningen indarbejde de politiske målsætninger og effektmål i budgetbemærkningerne.

   Anlægsønsker

    

   På mødet drøftes forslag til projekter, der kan indgå som anlægsønsker i budgetlægningen.  Anlægsønskerne skal beskrives som idéoplæg frem mod Byrådets budgetforhandlinger og senest godkendes i juni 2017 sammen med udvalgets forslag til basisanlægsbudget.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregel for anlæg:

    

   ·         Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.

   Det betyder, at nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede af bortfald eller reduktion af eksisterende anlægsprojekter inden for det enkelte udvalg, så udvalgets anlægsramme er uændret i hvert budgetår.

    

   De restriktive krav skyldes dels, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram og dels, at der fortsat forventes stramme rammer for kommunernes anlægsudgifter i 2018. I de seneste to år har der været budgetteret anlægsudgifter for henholdsvis en 6-årig periode i budget 2016 og en 5-årig periode i budget 2017. I budget 2018 er der igen tale om en normal 4-årig budgetperiode for anlæg.

    

   Udvalget anmodes om at fremkomme med evt. forslag til anlægsinvesteringer på mødet.

    

   Forvaltningen har på nuværende tidspunkt registreret følgende indkomne nye anlægsønsker:

    

    

   -      Forslag om om- og udbygning af Alhedehallerne i Frederiks. Der søges om anlægstilskud på 3 mio. kr. til første etape af projektet.

   -      Henvendelse fra foreningerne i Hammershøj om samling af idræts- og fritidsfaciliteterne i området ved skolen og hallen. Konkret projekt er under udarbejdelse.

   -      Henvendelse fra Jet Hallen i Karup med forslag om om- og udbygning af Jet Hallen. Projektet er under udarbejdelse.

   -      Henvendelse fra Viborg Svømmeklub med forslag om nyetablering af svømmehal med 50 meter bassin.

   -      Udvikling af idrætsfaciliteterne i østbyen. Der arbejdes med scenarier for udviklingen af idrætsfaciliteterne i østbyen i den nedsatte arbejdsgruppe. Det forventes, at der foreligger anbefalinger fra arbejdsgruppen ultimo 2017.

   -      Domkirkekvarteret; På baggrund af Byrådets godkendelse af tidsplan for helhedsplan for Domkirkekvarteret, herunder at Viborg Kommune igangsætter dialog med de store fonde, er der indledt seriøse og positive forhandlinger med de største danske fonde om hvordan den omfattende helhedsplan kan realiseres, primært for ikke-kommunale midler. Dog må det forventes, at eventuelle større fondsbevillinger også vil medføre forventning om en vis kommunal medfinansiering.

   -      Revision af kulturstrategi og idrætspolitik, som kan medføre forslag til anlægsinvesteringer på kultur- og idrætsområdet.

    

   Det vedtagne anlægsbudget for 2017-2020 kan ses som bilag 1.

    

   Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget tidligere år har modtaget forslag fra foreninger, selvejende institutioner og andre ”ikke kommunale aktører” i forløbet frem til medio maj, og det kan ikke udelukkes, at der vil blive indsendt nye projekter i perioden. Det foreslås, at disse indgår i udvalgets drøftelse af anlægsønsker og disses finansiering jfr. procesplan for budgetlægningen.

    

    

   Alternativer

   Der peges ikke på nuværende tidspunkt på alternativer, idet sagen her er en indledende afklaring af hvilke projekter, der skal være fokus på i budgetlægningen for 2018-2021.

    

    

   Tidsperspektiv

   Det samlede budgetforslag skal videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget efter mødet i Kultur- og Fritidsudvalget 22. juni 2017.

   Procesplanen indebærer, at forslag til driftsbudget færdigbehandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. juni 2017 og forslag til investeringsoversigt færdigbehandles på udvalgets møde 22. juni 2017.  

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 3 Forslag til fremtidig praksis vedr. kommunegaranti m.v. i forbindelse med finansiering af byggeprojekter i selvejende institutioners regi
  • Resume

   I forlængelse af Byrådets godkendelse af bevilling mv. til Hald Ege Hallens om- og udbygningsprojekt besluttede Byrådet, at Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at udarbejde et forslag til fremtidig praksis vedrørende kommunegaranti ved selvejende institutioners optagelse af kreditforeningslån i forbindelse med byggeprojekter.

    

   På baggrund heraf er i sagen beskrevet hidtidig praksis, hvor der ikke stilles   kommunegaranti for selvejende institutioners optagelse af kreditforeningslån samt model, såfremt der stilles kommunegaranti for optagelse af kreditforeningslån.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på fremsendelse af sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med udvalgets indstilling.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget er sindet at anbefale alternativ nr. 2 i sagen og udvalget tilkendegiver i den forbindelse, at det er positivt indstillet overfor forslag om vederlag/garantiprovision.

    

   Udvalget anmoder forvaltningen om, at udarbejde forslag til nærmere retningslinjer vedr. forslaget, således at sagen kan genoptages på næste møde i udvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet behandlede i møde 24. august 2016 sagen vedr. bevilling m.v. til Hald Ege Hallens om- og udbygning.

    

   Byrådet besluttede,

    

   at meddele bevilling til projektet og specifikt i forhold til optagelse af kreditforeningslån i den selvejende institutions regi i forbindelse med projektet,

    

   at der i dette enkeltstående tilfælde godkendes den i sagen beskrevne model for finansiering af projektet, hvor den selvejende institution Hald Ege Hallen hjemtager lån i Kommunekredit på 15 mio. kr. med kommunegaranti fra Viborg Kommune og hvor Hald Ege Hallen hvert år i juni måned betaler en garantiprovision til Viborg Kommune, der som udgangspunkt udgør 1,5% af restgælden pr. 31. december året forinden (fastsættes endelig ved hjemtagelse af lånet),

    

   at Hald Ege Hallen i tilknytning til lånet i Kommunekredit i anlægsfasen optager en Byggekredit på 19,5 mio. kr. i Kommunekredit ligeledes med kommunegaranti. Lånet på de 15 mio. kr. effektueres herefter ved projektets afslutning til delvis dækning af byggekreditten. Den resterende del af byggekreditten på 3,5 mio. kr. indbetaler Hald Ege Hallen til Kommunekredit, når Hallen har modtaget den resterende del af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at udarbejde et forslag til fremtidig praksis vedrørende kommunegaranti.

    

   På baggrund heraf er udarbejdet sagsfremstilling med henblik på Byrådets stillingtagen til evt. ændret praksis på området.

    

    

   Inddragelse og høring 

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Byrådet godkendte i møde 28. august 2007, sag nr. 314, kommunegaranti for 3 lån optaget af selvejende idrætshaller. Samtidig godkendte Byrådet en indstilling fra Økonomiudvalget om, at Viborg Kommune fremover som udgangspunkt ikke meddeler kommunegaranti til selvejende institutioners anlægsprojekter, da sådanne garantier vil reducere Kommunens mulige låntagning tilsvarende.

    

   Begrundet i at selvejende institutioner oplever, at långivere har skærpet kravet til kommunegaranti i forbindelse med lånoptagelse, er der behov for stillingtagen til om beslutningen om ikke at meddele kommunegaranti til selvejende institutioners anlægsprojekter skal opretholdes.

    

   Forvaltningen kan i forlængelse heraf oplyse:

    

   Påvirkning af kommunens økonomi

   Lån optaget af selvejende institutioner til finansiering af anlægsprojekter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, henregnes som hovedregel til kommunens låneramme, uanset om kommunen giver kommunegaranti for lånet. Lånerammen reduceres tilsvarende det beløb, den selvejende institution optager lån for eller alternativt skal der foretages deponering af tilsvarende beløb. Dermed er der som hovedregel ingen yderligere direkte påvirkning af kommunens økonomi ved at afgive en kommunegaranti for lån optaget af selvejende institutioner ud over risikoen ved en kommunegaranti.

    

   Vederlag for en eventuel kommunegaranti (Garantiprovision)

   Byrådet behandlede 31. august 2016, sag nr. 15, udbygning af Hald Ege Hallen med beslutning om,

   ”at der i dette enkeltstående tilfælde godkendes den i sagen beskrevne model for finansiering af projektet, hvor den selvejende institution Hald Ege Hallen hjemtager lån i Kommunekredit på 15 mio. kr. med kommunegaranti fra Viborg Kommune og hvor Hald Ege Hallen hvert år i juni måned betaler en garantiprovision til Viborg Kommune, der som udgangspunkt udgør 1,5% af restgælden pr. 31. december året forinden (fastsættes endelig ved hjemtagelse af lånet)”.

    

   Hvis det besluttes fremadrettet at åbne op for muligheden for ansøgning om kommunegaranti skal der tages stilling til betaling af garantiprovision. Byrådet godkendte i møde 25. januar 2012, sag nr. 2, at der opkræves løbende provision af både nuværende og fremtidige garantier til forsyningsvirksomheder.

    

   Det fremgår af denne sag, at ”Det anbefales, at der ikke opkræves provision ved eventuelle garantistillelser for foreninger og selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med eller modtager væsentlige tilskud fra Viborg Kommune. Herved undgås den situation, at den opkrævede provision efterfølgende, helt eller delvis, skal udbetales som øget kommunalt tilskud til f.eks. selvejende idrætsanlæg og institutioner”.

    

   Der er ikke lovgivningsmæssig krav om, at der skal opkræves garantiprovision i forbindelse med garantier til selvejende institutioner. En vederlagsfri garanti vil dog indebære, at kommunen yder en form for tilskud til den selvejende institution. Det vil som udgangspunkt ikke være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, hvis en vederlagsfri garanti ydes til støtte for en aktivitet, som kommunen kunne have ydet et direkte økonomisk tilskud til under alle omstændigheder.

    

   Krav til lån med kommunegaranti

   En forudsætning for en eventuel kommunegaranti vil være, at det pågældende lån, hvortil garantien skal stilles, optages i henhold til reglerne i den gældende bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Herudover foreslår Forvaltningen, at der stilles krav om, at lånet skal være et fastforrentet lån optaget i KommuneKredit. Begrundelsen herfor er, at KommuneKredit er den billigste finansieringskilde på markedet, hvorfor kommunegarantien får størst mulig effekt for den selvejende institutions økonomi. KommuneKredit må kun yde lån til kommuner eller øvrige institutioner mv. mod, at der stilles kommunegaranti.

    

   Der vil i forbindelse med en eventuel ansøgning om lånegaranti skulle foretages en vurdering af, om der er tale om et økonomisk bæredygtigt projekt.

    

    

   Forslag til løsningsmodeller er beskrevet nedenfor under punktet ”Alternativer”.

    

   Forvaltningen bemærker, at der aktuelt foreligger ansøgning om kommunegaranti for kreditforeningslån, som den selvejende institution Møllehøjhallen ønsker at optage i forbindelse med forsamlingshusprojekt i Bruunshåb.

    

   Herudover har en række selvejende idrætshaller byggeprojekter, hvor det må forventes, at problemstillingen også vil blive rejst af de selvejende institutioner, idet meldingen fra disse er, at der enten er krav om kommunegaranti eller bankgaranti i forbindelse med optagelse af kreditforeningslån.

   Det er dog også således, at en enkelt kreditforening tilkendegiver, at der ikke er et generelt krav om kommunegaranti og at sagerne vurderes fra gang til gang.

    

    

   Alternativer

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har i beslutningen fra mødet 24. august 2017 anmodet Kultur- og Fritidsudvalget om at fremkomme med forslag til praksis på området og på baggrund heraf kan opstilles to modeller:

    

   1. Uændret praksis, hvor Viborg Kommune ikke stiller kommunegaranti for kreditforeningslån optaget af selvejende institutioner i forbindelse med anlægsprojekter.

    

   1. Viborg Kommune stiller kommunegaranti for kreditforeningslån optaget af selvejende institutioner i forbindelse med anlægsprojekter, idet det forudsættes, at lånet optages som fastforrentet lån i Kommunekredit og det i øvrigt vurderes, at der er tale om et økonomisk bæredygtigt projekt.

    

   Såfremt model 2 anvendes er det en forudsætning, at den selvejende institution har undersøgt mulighederne for at optage kreditforeningslånet på normale vilkår hos flere kreditforeninger (dvs. optagelse af lån uden kommunegaranti).

    

   I forbindelse med model 2 tages stilling til, om Viborg Kommune vil beregne et vederlag (garantiprovision) svarende til hele eller dele af den økonomiske fordel, som den selvejende institution opnår ved at optage et lån med kommunegaranti i Kommunekredit.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 4 Kulturstrategi 2017-2020
  • Resume

   Kultur- og Fritidsudvalget iværksatte i efteråret 2016 processen frem mod en ny kulturstrategi gældende fra 2017 til og med 2020.

    

   Der har i løbet af processen været afholdt 2 borgermøder 3. november 2016 og 5. januar 2017. Begge borgermøder har været efterfulgt af høringsperioder, hvor borgerne har kunnet indsende ideer, høringssvar m.v.

    

   Forvaltningen fremlægger på baggrund af den afsluttede anden høringsfase forslag til kulturstrategi for 2017-2020.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at udvalget godkender Kulturstrategi 2017-2020 og,

    

   2. at udvalget fremsender Kulturstrategi 2017-2020 til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende Byrådet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter følgende justeringer i forslaget: 

    

    

   Afsnittet ”Kultur i hele kommunen” suppleres, således at dette indarbejdes i forpligtende dialogbaserede aftaler med de kulturelle institutioner.

    

   Til handleplanen vedr. kulturhistorie tilføjes: Lokalhistoriske Arkiver, forslag til fordelingsnøgle i 2018.

    

   Til afsnittet ”Biblioteker og børnekultur” tilføjes til handlingsplan, at der udarbejdes vision og en handlingsplan for udviklingen af indsats i forhold til børnekultur og ungekultur i Viborg Kommune.

    

    

   Med disse justeringer godkender Kultur- og Fritidsudvalget Kulturstrategi 2017-2020.

    

   Udvalget fremsender Kulturstrategi 2017-2020 til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende Byrådet med tilrettet bilag 2.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i møde 4. oktober 2016, sag nr. 9, forvaltningens oplæg til tids- og procesplan for udvikling af kulturstrategi gældende for perioden 2017 til og med 2020. På baggrund af borgermøde og inputs fra første høringsfase fremlagdes på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget revideret udkast til kulturstrategi 2017-2020 på borgermøde 5. januar 2017.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der er afholdt borgermøder 3. november 2016 og 5. januar 2017. Borgermøderne er blevet efterfulgt af høringsperioder. Høringsfasen afsluttedes 23. januar 2017.

    

    

   Beskrivelse

   Kulturstrategien omfatter 6 overordnede kulturpolitiske temaer:

    

   • Domkirkekvarteret – Viborgs Kulturarv
   • Viborg Sport & Event – Tingvejsprojektet
   • Kultur og erhverv
   • Kultursamarbejder på tværs
   • Kommunikation til borgerne om kulturtilbud
   • Kultur i hele kommunen

    

   Endvidere omfatter kulturstrategien Kulturpolitisk tematisering og handleplan som etablerer en overordnet disponering af Kultur- og Fritidsudvalgets indsatsområder i perioden 2017-2020, samt en række kulturpolitiske værdier der udgør fundamentet under Kultur- og fritidsudvalgets udmøntning af kulturpolitikken.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Kulturstrategien omfatter perioden 2017 til og med 2020.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er, som en del af budgetforliget 2017, afsat 0,5 mio. kr. til at understøtte implementeringen af kulturstrategien.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Intet

  • Bilag

 • 5 Forslag om igangsætning af analyse vedr. idrætshaller og svømmehaller
  • Resume

   I forlængelse af, at Kultur- og Fritidsudvalget/forvaltningen har modtaget en række henvendelser om nybyggerier samt om- og udbygning af eksisterende faciliteter på idrætsområdet, foreslås, at der iværksættes kapacitets- og behovsanalyse vedr. idrætshaller og svømmehaller (både selvejende og kommunale) samt overordnet vurdering af ejendommenes fysiske stand og evt. behov for fornyelse af de faciliteter, der har til hensigt at skabe sociale sammenhænge i lokalområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

    

   2. at der iværksættes kapacitets- og behovsanalyse vedr. idrætshaller og svømmehaller (såvel kommunale som selvejende) efter model og tidsplan beskrevet i sagen, og

    

   3. at udvalget tager stilling til finansiering af udgiften til dækning af Viborg Idrætsråds udgifter i forbindelse med analysen, som vil beløbe sig til ca. 100.000 kr.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

    

   1. at der iværksættes kapacitets- og behovsanalyse vedr. idrætshaller og svømmehaller (såvel kommunale som selvejende) efter model og tidsplan beskrevet i sagen, og

    

   2. at analysen vedr. idrætshaller, som medfører en udgift på 100.000 kr., finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet 4. januar 2017 orienteret om anlægsprojekt for om- og udbygning af Alhedehallerne, og herudover er forvaltningen i kontakt med en række haller, som alle ønsker forbedrede faciliteter og arbejder med projekter, som skal skabe grundlag herfor.

    

   Endvidere har Viborg Svømmeklub fremsendt henvendelse med forslag om etablering af ny svømmehal med 50 meter bassin i Viborg.

    

   Det bemærkes herudover, at der allerede er afsat anlægsbevillinger i budgettet for 2017-2020 til forbedring af faciliteter omkring Liseborg Hallen og til etablering af ny hal ved Viborg Gymnastik Forenings gymnastikcenter på Sct. Laurentii Vej i Viborg.

    

   I forlængelse heraf har Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegivet, at der er behov for en kapacitets- og behovsanalyse vedr. idræts og svømmehaller.

    

    

   Inddragelse og høring

   De selvejende institutioners bestyrelser og ledelse involveres, inddrages og høres løbende i processen.

    

    

   Beskrivelse

   I Viborg Kommune er der ca. 35 idrætshaller, hvoraf 10 er kommunale og resten er selvejende idrætshaller, som enten er etableret af selvejende lokale institutioner eller som dele af højskoler, friskoler m.m., og der er herudover 6 svømmehaller (Søndre Skole, Bjerringbro Idrætspark, Alhedehallerne, Skals Idrætscenter, Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg og Viborg Svømmehal).

    

   Der foreligger på nuværende tidspunkt bl.a. henvendelser/projekter/overvejelser vedr. følgende områder:

    

   Alhedehallerne:

   Ansøgning om anlægstilskud til om- og udbygning af faciliteter

    

   Foreningerne i Hammershøj:

   Henvendelse vedr. flytning af idrætsfaciliteter til område ved Hammershøj Skole/Hammershøj Hallen

    

   Søndermarkens Idrætsklub:

   Henvendelse med forslag om etablering af ny idrætshal ved Liseborg Centret

    

   Jet Hallen, Karup:

   Henvendelse med forslag om etablering af ny idrætshal ved Jet Hallen

    

   Rødkærsbro Hallen:

   Ansøgning om anlægstilskud til større om- og udbygning af faciliteterne ved Rødkærsbro Hallen

    

   Viborg Svømmeklub:

   Henvendelse med forslag om etablering af ny svømmehal med 50 meter bassin

    

   Listen er ikke udtømmende, men den viser, at der er mange projekter på området, og at der er behov for en nærmere analyse inden evt. politisk prioritering af projekterne.

    

   Forvaltningen har derfor i samarbejde med Viborg Idrætsråd udarbejdet forslag til ramme for en analyse, som opdeles i en analyse, som opdeles i en analyse vedr. svømmefaciliteter og en analyse vedr. idrætshallerne.

    

   Analyserne skal være kortfattede og give et overordnet overblik over områderne. Der kan således være brug for en mere detaljeret analyse af enkeltdele efterfølgende.

    

   Analysen vedr. svømmefaciliteter vil indeholde:

    

   Fakta oplysninger vedr. anlægget:

   Placering, beskrivelse af faciliteter (bassiner, omklædningsrum, fitness lokaler mv.), samspil med andre anlæg, offentlig svømning

    

   Kort beskrivelse af anlæggets stand:

   Hvornår er anlægget sidst renoveret, fordelt på tekniske anlæg, bygninger, folie-/flisebelægning mv. Kort beskrivelse fra ejeren af anlæggene, som efterfølgende evt. kan følges op af forvaltningen sammen med Ejendomme & Energi

    

   Kortlægning af nuværende brug af anlægget:

   Timefordeling fordelt på brugere (foreninger, skoler og andre), timer til offentlig svømning mv. Kortlægningen følges op af forvaltningsmæssig tilsyn i en periode

    

   Vurdering af behov for nye faciliteter:

   Kontakt til svømmeklubber, institutioner m.fl. med henblik på at kortlægge behovet for nye svømmefaciliteter

    

   Overordnet vurdering af anlægsudgift ved nye anlæg:

   Kontakt til andre kommuner, tekniske rådgiver på området m.fl.

    

   Sammenfatning til beslutningsgrundlag i forbindelse med politisk behandling af sagen.

    

    

   Viborg Idrætsråd har udarbejdet forslag til ramme for analyse vedr. idrætshallerne. Analysen forudsættes gennemført i samarbejde med forvaltningen, som vil bidrage med relevant faktamateriale samt sparring i analysefasen.

    

   Det vedlægges notat fra Viborg Idrætsråd vedr. screening af idrætshaller i Viborg

   Kommune.

    

   Viborg Idrætsråd foreslår i notatet en model, som bygger på følgende metoder og data:

    

   -      Undersøgelse og afklaring af facilitetens booking med henblik på afsøgning af teoretisk ledighed.

   -      Besigtigelse af faciliteten med særlig vægt på de sociale rammer og forbedringspotentialer

   -      Kategorisering af særlige indsatsområder.

   -      Inddragelse af viden fra energirapporter, herunder miljømæssige hensyn

   -      Samlet vurdering af standard samt kategorisering af indsatsrelevans.

    

   I forlængelse af screeningen gennemføres en inddragelsesproces med fokus på inddragelse af halbestyrelser og brugere.

    

   Det anføres, at der i forlængelse af screeningen kan arbejdes med følgende:

    

   1. Udfoldelsesproces af scenarier for haller med prioriterede forbedringsønsker (typisk med budgetter på 1 til 5 mio. kr.)
   2. Dybdeanalyse af haller med fortsat ønske/relevans i forhold til nybyggeri af 20 m * 40 m – faciliteten (typisk med kommunal medfinansiering på + 5 mio. kr.)

    

   Analysen gennemføres i løbende dialog med Kultur- og Fritidsudvalget og i tråd med Viborg Kommunes reviderede idrætspolitik.

    

   Såfremt Viborg Idrætsråd skal varetage denne del af opgaven efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget, skal der indgås aftale om honorering herfor. Det forventes, at udgiften hertil vil beløbe sig til ca. 100.000 kr.

    

   Udgiften kan i givet fald finansieres over puljen til mindre anlægsinvesteringer eller

   Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Det forslås, at projektet realiseres efter følgende tidsplan:

    

   Analyse vedr. svømmehaller (selvejende og kommunale) gennemføres i perioden marts til maj 2017, således at analyse foreligger til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetdrøftelser på møder i juni måned 2017.

    

   Analyse vedr. idrætshaller (selvejende og kommunale) gennemføres i perioden april til november 2017, således at analyse foreligger til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget til mødet 30. november 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ansøgninger om anlægstilskud til etablering af nye idrætsfaciliteter indgår i analysearbejdet og analysen kan derfor medføre problemstillinger i forhold til budgetlægningen for perioden 2018-2021 og efterfølgende budgetlægning for perioden 2019-2022.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 6 Økonomisk ledelsesinformation ultimo januar 2017
  • Resume

   Økonomiudvalget behandlede i møde 23. februar 2011, sag nr. 40, proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2017.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2017 tages til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet                      

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet                                                                      

    

    

   Beskrivelse

   Ledelsesinformationen pr. 31. januar 2017, der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1), kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 7 Skovgaard Museet - Udskiftning af bestyrelsesmedlem
  • Resume

   Kim Nøhr Skibsted ønsker at udtræde af Skovgaard Museets bestyrelse.

   Bestyrelsen anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om at godkende, at Minna Due Jensen indtræder i stedet for Kim Nøhr Skibsted.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at Minna Due Jensen indtræder som medlem af Skovgaard Museets bestyrelse.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

    

   1. at Minna Due Jensen indtræder som medlem af Skovgaard Museets bestyrelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Kim Nøhr Skibsted ønsker at udtræde af Skovgaard Museets bestyrelse.

   Bestyrelsen anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om at godkende, at Minna Due Jensen indtræder i stedet for Kim Nøhr Skibsted.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 8 Café Brændpunktet (Orienteringssag)
  • Resume

   Orienteringssag vedr. den socialøkonomiske virksomhed Cafe Brændpunktet, beliggende Borgerhuset Stationen.

   De ændrede indtægtsforudsætninger i Café Brændpunktet forventes at medføre, at Café Brændpunktet fremadrettet ikke vil være i stand til at imødekomme den indgåede økonomiaftale.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af drøftelse tager stilling til forvaltningens indstilling om,

    

   2. at undersøge markedsmuligheder for en bortforpagtning af cafédriften i Borgerhuset Stationen og herunder afklare mulighederne for, at salg og lokaleudleje på markedsvilkår kan indgå i en forpagtningsaftale, og

    

   3. at sagen genoptages på kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor udvalget drøfter problemstilling vedr. finansiering af underskud forbindelse med evt. beslutning om indstilling af driften.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård

   På baggrund af, at Kultur- og Fritidsudvalget konstaterer, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget reducerer sit tilskud til virksomheden, beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,

    

   1. at undersøge markedsmuligheder for en bortforpagtning af cafédriften i Borgerhuset Stationen, og herunder afklare mulighederne for, at salg og lokaleudleje på markedsvilkår kan indgå i en forpagtningsaftale, og

    

   2. at sagen genoptages på kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor udvalget drøfter problemstilling vedr. finansiering af underskud i forbindelse med evt. beslutning om indstilling af driften.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Café Brændpunktet har siden 1. januar 2013 været drevet af Den Selvejende Institution Borgerhuset Stationen. På baggrund af byrådsbeslutning fra 21. november 2012, sag nr. 18, etableredes caféen baseret på socialøkonomiske principper. Byrådsbeslutningen baseredes, dels på budgetaftalen 2012, hvor Byrådet besluttede ”at det skal undersøges, om det er muligt at drive caféen i Borgerhuset som socialøkonomisk virksomhed”, dels på en vision; ”Den overordnede vision er at skabe en bæredygtig cafévirksomhed, der understøtter udsatte borgeres tilgang til arbejdsmarkedet i Viborg Kommune”. Indsatsen kunne i princippet have været forankret i andre forvaltninger end Kultur, Service & Events.

   Cafévirksomhedens primære opgave er forplejning af møde og aktivitetsvirksomhed i Borgerhusets mødelokaler og drift af borgerrettet caféfunktion. Caféens sekundære funktion kan være levering af mad til udvalgte kommunale institutioner og bofællesskaber i Viborg Kommune. Det fremgår af sagsfremstillingen der ligger til grund for byrådsbeslutningen, at der er tale om, at etableringen af caféen ”… opfattes som et innovativt forsøg på at afprøve bæredygtigheden af en forretningsmodel, hvor marginaliserede medborgere i forhold til arbejdsmarkedet, får mulighed for et job i beskyttede rammer”.

    

   Af forskellige årsager akkumuleres allerede i løbet af 2013 et driftsmæssigt underskud på 817.000 kr.

   På denne baggrund indgås en økonomiaftale for Café Brændpunktet, der over en 6-årig periode nedbringer underskuddet til 0 kr. ultimo 2019.

    

   Job og Velfærd har siden 2013 haft en aftale med Borgerhuset Stationen om køb af såkaldte AA-forløb. Indtægterne herfra har været helt centrale for, at det har været muligt at leve op til økonomiaftalen. Job og Velfærd meddeler i 2016 ændringer i omfanget af AA-forløb på Stationen fra 432.400 kr. i 2016 til 324.300 kr. i 2017 og faldende til 270.250 kr. i 2018.

    

   14. november 2016 afholdes møde mellem formandskaberne i Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Det blev på mødet aftalt, at Job- og Velfærd ville undersøge muligheder for at drive caféen som et tilbud efter beskæftigelsesloven, serviceloven, eller i en kombination af begge. Forvaltningen i Job og Velfærd udarbejder på denne baggrund et notat, der redegør for de undersøgte muligheder. Notatets konklusion er, at forvaltningen ikke ser nogen mulighed for at drive en café i relation til Borgerhuset Stationen. Dette notat udsendes 17. november 2016 til byrådets orientering.

    

   Café Brændpunktet kommer ud af 2016 med et resultat, der overordnet lever op til de budgetmæssige forudsætninger. Café Brændpunktets restgæld udgør ved udgangen af 2016 372.000 kr.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   På baggrund af de ændrede indtægtsforudsætninger for Café Brændpunktet fremstår en situation, hvor det må forventes, at Caféen i 2017 og fremadrettet vil akkumulere underskud i stedet for at nedbringe underskuddet.

    

    

   Alternativer

   Det er forvaltningens anbefaling at markedsmulighederne for en forpagtning af Café Brændpunktet belyses.

    

    

   Tidsperspektiv

   Det er forvaltningens anbefaling, at vilkårene for en fremadrettet drift af Café Brændpunktet klarlægges i første halvår 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ved uændret drift og med de ændrede indtægtsforudsætninger forventes caféens underskud at stige med hhv. 110.000 kr. i 2017 og yderligere 162.000 kr. i 2018.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 9 Mødeliste 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at mødelisten 02/2017 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
  • Bilag

 • 10 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2017

   Fraværende: Ib Bjerregård

    

   Orientering taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   1.

   Meddelelser fra formanden

    

   2.

   Meddelelser og gensidig orientering

    

   3.

   Kort orientering om events 2017

    

   4.

   KL’s Kultur- og Fritidskonference 9. – 10. maj 2017

   Program vedlagt som bilag 1

    

   5.

   Viborg Museum – Nyt prospekt og planlagte aktiviteter

   Notat vedlagt som bilag 2

    

   6.

   Mødetidspunkt for kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget 23. marts 2017 ændres til kl. 15.00.

    
  • Bilag

 • 11 EjendomssagLukket sag