Kultur- og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 30-11-2017

Referat

 • 1 Ulbjerg Idrætsforening søger om yderligere tilskud til om- og udbygning af klubhus
  • Resume

   Ulbjerg IF og Ulbjerg og Omegns Skytteforening fremsender ansøgning om merbevilling på 250.000 kr. til klubhusprojekt i Ulbjerg.

    

   Der er tidligere bevilget 638.750 kr. fra pulje til energiinvesteringer m.v. til projektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler afslag på ansøgning fra Ulbjerg IF og Ulbjerg og Omegns Skytteforening om tilskud fra energipulje til nyt klubhus i Ulbjerg, idet sagen tidligere er politisk behandlet og det ansøgte projekt må defineres som et nyt projekt, der i givet fald må indgå i en kommende budgetlægning,

    

   2. at udvalget kan godkende, at det allerede bevilgede beløb på 638.750 kr. kan konverteres fra tilskud til renovering af nuværende klubhus til tilskud til etablering af nyt klubhus.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at der bevilges yderligere 50.000 kr. til projektet ”til- og ombygning af klubhus i Ulbjerg”, og

    

   2. at udvalget godkender, at det allerede bevilgede beløb på 638.750 kr. kan konverteres fra tilskud til renovering af nuværende klubhus til tilskud til etablering af nyt klubhus.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ulbjerg Idrætsforening og Ulbjerg og Omegns Skytteforening fik i december 2015 tilsagn fra Kultur- og Fritidsudvalget om et samlet tilskud på 638.750 kr. fra energiinvesteringspuljen vedr. klubhuse og spejderhytter. Projektet vedrørte en samlet renovering af et nedslidt klubhus og den samlede udgift var budgetteret til 1.075.000 kr.

   Bevillingen blev givet efter indstilling fra Viborg Idrætsråd.

    

    

   Inddragelse og høring

   Kultur- og Fritidsudvalget har aftalt med Viborg Idrætsråd, at idrætsrådet analyser, vurderer og indstiller forslag til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter.

    

    

   Beskrivelse

   Ulbjerg Idrætsforening og Ulbjerg og Omegns Skytteforening har fremsendt fornyet ansøgning af 16. oktober 2017.

    

   I ansøgningen anføres, at man er taknemmelig for tilsagn om tilskud på 638.750 kr. til det oprindelige projekt. Foreningen og deres håndværker har imidlertid efterfølgende vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at renovere det gamle og nedslidte klubhus og det er derfor besluttet, at der nu arbejdes videre med et nyt klubhusbyggeri.

    

   Det anføres, at det nye klubhus indrettes således, at også andre foreninger, eksempelvis Ulbjerg Kroketklub, kan bruge lokalerne.

    

   Samlet er anlægsprisen for et nyt klubhus vurderet til 2,2 mio. kr., hvoraf 450.000 kr. tilvejebringes via frivillig arbejdskraft lokalt.

    

   Finansieringsmodellen viser, at hvis det tilsagn, som Viborg Kommune har givet på 638.750 kr. i stedet anvendes til nyt klubhus, er der pt. finansiering på plads for ca. 1.950.000 kr. incl. kapitalisering af eget arbejde.

    

   I forlængelse heraf ansøges derfor om en merbevilling fra Viborg Kommune på 250.000 kr. til det nye projekt.

    

   Forvaltningen bemærker, at puljemidler fra puljen til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter, ikke tidligere er anvendt til nyinvesteringer i klubhuse.

    

   Endvidere bemærkes, at der tidligere har været drøftelser med foreninger og aktører i Ulbjerg og omegn om prioritering af anlægsprojekter i området med henblik på at anvende faciliteter i hal-/kulturcenter, forsamlingshus og klubhus så optimalt som muligt. Dette har indtil videre været uden markante resultatet.

    

   Forvaltningen har fremsendt supplerende spørgsmål til Ulbjerg IF med anmodning om tilbagemelding på om det er sikret, at projektet er koordineret med andre aktuelle projekter i Ulbjerg og omegn, idet Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har tilkendegivet, at udvalget gerne ser en lokal prioritering af projekterne, ligesom det er anført overfor foreningen, at der nu er tale om et nybyggeri og den tidligere givne bevilling er givet til energiinvesteringer og forbedringer i det eksisterende klubhus.

    

   Ulbjerg IF har fremsendt svar af 19. november 2017, hvori der argumenteres for valget af et nybyggeri fremfor en renovering af det gamle nedslidte klubhus, bl.a. på grund af indretning, loftshøjde og generel stand og det noteres, at der søges om yderligere 250.000 kr. til det nye projekt, som beløber sig til 2,2 mio. kr., hvor renoveringen kostede 1.075.000 kr.

    

   I forhold til andre aktører i Ulbjerg og andre projekter i området anføres, at der har været kontakt til Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter, Grøndalscentret og forsamlingshuset vedr. projektet. I forhold til pensionistforeningen anføres, at de er tilbudt at bruge det nye klubhus, hvis de får behov for dette og fordi klubhuset ligger centralt i byen i forhold til kultur- og fritidscentret. Kroketklubben bruger udelukkende foreningens faciliteter og dagplejerne bruger såvel banearealer som legeplads ved klubhuset som faciliteterne i kultur- og fritidscentret.

    

   Ulbjerg IF´s svar af 19. november 2017 vedlægges sagen som bilag

    

   Alternativer

   Tidligere givne bevilling til renovering af eksisterende klubhus fastholdes.

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektet realiseres i foreningsregi formentlig, når finansieringsmodellen er helt på plads.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Evt. øget anlægstilskud kan i givet fald finansieres via pulje til mindre anlægsinvesteringer.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Det forudsættes, at bygherre selv afklarer myndighedsforhold i forbindelse med evt. byggeri.


  • Bilag

 • 2 Ny svømmehal, igangsætning af forundersøgelser (bevillingssag)
  • Resume

   Viborg Byråd har i investeringsoversigten for 2018 – 2021 afsat i alt 21 mio. kr. til Viborg Kommunes medfinansiering af ny svømmehal.

    

   Der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for Byrådets endelige stillingtagen til et projekt og det foreslås, at bevilling frigives til forundersøgelser m.m.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ” Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane” m.v. med rådighedsbeløb i 2018 og

    

   3. at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet og

    

   4. at Kultur- og Fritidsudvalget administrerer bevilling og disponerer 250.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med forundersøgelse og udarbejdelse af samlet beslutningsgrundlag m.v. i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ” Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane” m.v. med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og

    

   4. at Kultur- og Fritidsudvalget administrerer bevilling og disponerer 250.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med forundersøgelse og udarbejdelse af samlet beslutningsgrundlag m.v. i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i 2016 analyse vedr. behovet for en ny svømmehal med 50 meter bassin til foreningssvømning.

    

   I samarbejde med Viborg Svømmeklub blev i foråret 2017 gennemført en overordnet forundersøgelse på projektet.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 22. juni 2017, at det undersøges om Viborg Svømmeklubs forslag om etablering af svømmehal med 50 meter bassin i Vestbadet på Rughavevej kan realiseres indenfor de fysiske rammer i området med henblik på afklaring heraf til Byrådets budgetkonference i august 2017 og i forlængelse heraf blev dette undersøgt og det blev bekræftet, at projektet vil kunne etableres i Vestbadets område på Rughavevej og at der kan skabes synergi og stordriftsfordele i forhold til et kommende Viborg FF-klubhus i området.

    

   I forlængelse heraf besluttede Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for budgettet for 2018-2021, at afsætte følgende beløb på anlægsbudgettet: 1 mio. kr. i 2018, 10 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020, i alt 21 mio. kr. Beløbet afsættes til kommunal medfinansiering af et svømmehalsprojekt, idet anlægsudgiften til en ny svømmehal er vurderet til 50-80 mio. kr. afhængig af projektets størrelse, indhold og udformning.

    

    

   Inddragelse og høring

   Projektets grundlag undersøges i samarbejde med Viborg Svømmeklub og Viborg Idrætsråd.

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Svømmeklub har 24. oktober 2017 sendt følgende mail til Kultur- og Fritidsudvalget:

    

   Viborg Svømmeklub kan med glæde konstatere, at byrådet nu har haft 1. og 2. behandling af budgettet for 2018, og vi glæder os over den positive opbakning til planerne for et nyt 50 m bassin i Viborg Kommune.

    

   I forlængelse af planerne om en placering af et nyt 50 m bassin ved Vestbadet på Rughavevej, er der fra politisk side udtrykt ønske om at opnå sammenhæng med andre idrætsfaciliteter, herunder især VFF’s kommende klubhus. VFF er langt fremme i projekteringen af deres nye faciliteter, og forventer en snarlig byggestart. Derfor er der behov for hurtig afklaring og koordination - på overordnet niveau - af hvorledes en ny svømmehal kunne passes sammen med VFF nye klubhus.

    

   Viborg Svømmeklub anmoder derfor Kultur- og Fritidsudvalget om straks at frigøre en mindre del af den budgetterede ramme i 2018 på 1 mio. kr. til en snarlig udarbejdelse af en overordnet skitse for hvordan de to byggerier kan passes sammen på en hensigtsmæssig måde.

    

   På forhånd tak for en positiv behandling heraf.

    

   Forvaltningen bemærker, at den er helt enig i Viborg Svømmeklubs vurdering af, at der nu skal igangsættes en nærmere analyse af mulighederne for at etablere ny svømmehal på Rughavevej. En analyse skal afklare følgende:

    

   -      Projektindhold, hvilke faciliteter skal der være i et nyt svømmeanlæg

   -      Samspil med nyt klubhus og evt. genanvendelse af delelementer fra nuværende friluftsbad

   -      Teknisk og økonomisk vurdering af løsningsmuligheder og herunder afklaring af forhold vedr. anvendelse af areal, planforhold m.m.

   -      Undersøgelse og besigtigelse af andre nyere svømmeanlæg med nogenlunde samme faciliteter, som de faciliteter, der ønskes i en ny svømmehal i Viborg Kommune

   -      Modeller for finansiering af en ny svømmehal.

   -      Forundersøgelserne sammenfattet i et beslutningsgrundlag til politisk behandling, som skal foreligge inden udgangen af maj måned 2018. 

    

   Det foreslås derfor, at der frigives anlægsudgiftsbevilling til forundersøgelse. Der vil i forbindelse med forundersøgelsen være behov for at indhente teknisk rådgivning fra eksterne rådgiver med erfaring og viden om svømmehaller m.m. Det foreslås, at bevillingen på 1 mio. kr. i 2018 frigives og at der reserveres og disponeres 250.000 kr. heraf til de her beskrevne forundersøgelser.

    

    

   Alternativer

   Der vil være mulighed for at placere en kommende svømmehal på andre arealer.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forundersøgelse gennemføres forud for budgetlægningen 2019-2022. Beslutningsgrundlag skal således foreligge inden 31. maj 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det foreslås, at anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. i 2018 frigives. Anlægsbevillingen foreslås administreret af Kultur- og Fritidsudvalget og at udvalget disponerer 250.000 kr. af bevillingen til den her beskrevne forundersøgelse.

   Kultur- og Fritidsudvalget kan tage stilling til yderligere disponering af bevillingen.

   Når endeligt forslag til beslutningsgrundlag foreligger skal Byrådet tage stilling finansieringsmodel for projektet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Viborg Svømmeklub har foreslået, at en ny svømmehal placeres på arealer på Rughavevej (Vestbadet). Det nuværende plangrundlag for området indeholder ikke et så stort byggefelt, at projektet kan realiseres indenfor gældende lokalplan og projektet forudsætter, således at plangrundlaget revurderes.

 • 3 Analyse vedr. idrætshaller
  • Resume

   Viborg Idrætsråd har jfr. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 2. marts 2017 udarbejdet analyse vedr. idrætshaller.

   De foreløbige resultater samt forslag vedr. det videre forløb præsenteres på mødet af Viborg Idrætsråd. 

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning, idet udvalget godkender, at Viborg Idrætsråd arbejder videre med analysen som foreslået på mødet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 2. marts 2017,

    

   1. at der iværksættes kapacitets- og behovsanalyse vedr. idrætshaller og svømmehaller (såvel kommunale som selvejende) efter model og tidsplan beskrevet i sagen, og

    

   2. at analysen vedr. idrætshaller, som medfører en udgift på 100.000 kr., finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

    

   Inddragelse og høring

   Analysen udføres af Viborg Idrætsråd efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget og i forbindelse med analysen indgår såvel offentlighedsfase som inddragelse og besigtigelse af alle selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med sagens behandling den 2. marts 2017 er anført, at der i Kommune er ca. 35 idrætshaller, hvoraf 10 er kommunale og resten er selvejende idrætshaller, som enten er etableret af selvejende lokale institutioner eller som dele af højskoler, friskoler m.m. 

   Der forelå i foråret 2017 en række henvendelser/projekter/overvejelser vedr. følgende områder:

    

   Alhedehallerne:

   Ansøgning om anlægstilskud til om- og udbygning af faciliteter

    

   Foreningerne i Hammershøj:

   Henvendelse vedr. flytning af idrætsfaciliteter til område ved Hammershøj Skole/Hammershøj Hallen

    

   Søndermarkens Idrætsklub:

   Henvendelse med forslag om etablering af ny idrætshal ved Liseborg Centret

    

   Jet Hallen, Karup:

   Henvendelse med forslag om etablering af ny idrætshal ved Jet Hallen

    

   Rødkærsbro Hallen:

   Ansøgning om anlægstilskud til større om- og udbygning af faciliteterne ved Rødkærsbro Hallen

    

   Viborg Svømmeklub:

   Henvendelse med forslag om etablering af ny svømmehal med 50 meter bassin

    

   Listen er ikke udtømmende, men den viser, at der er mange projekter på området, og at der er behov for en nærmere analyse inden evt. politisk prioritering af projekterne.

    

   Forvaltningen udarbejdede derfor i samarbejde med Viborg Idrætsråd en ramme for en analyse.  

   Det noteres, at analysen skal være kortfattet og give et overordnet overblik over området. Der kan således være brug for en mere detaljeret analyse af enkeltdele efterfølgende.

     

    

   Viborg Idrætsråd har udarbejdet forslag til ramme for analyse vedr. idrætshallerne. Analysen forudsættes gennemført i samarbejde med forvaltningen, som vil bidrage med relevant faktamateriale samt sparring i analysefasen.

    

   På mødet den 2. marts 2017 godkendte udvalget Viborg Idrætsråds forslag til model, som bygger på

   følgende metoder og data:

    

   -      Undersøgelse og afklaring af facilitetens booking med henblik på afsøgning af teoretisk ledighed.

   -      Besigtigelse af faciliteten med særlig vægt på de sociale rammer og forbedringspotentialer

   -      Kategorisering af særlige indsatsområder.

   -      Inddragelse af viden fra energirapporter, herunder miljømæssige hensyn

   -      Samlet vurdering af standard samt kategorisering af indsatsrelevans.

    

   I forlængelse af screeningen gennemføres en inddragelsesproces med fokus på inddragelse af halbestyrelser og brugere.

    

   Det anføres, at der i forlængelse af screeningen kan arbejdes med følgende:

    

   1. Udfoldelsesproces af scenarier for haller med prioriterede forbedringsønsker (typisk med budgetter på 1 til 5 mio. kr.)
   2. Dybdeanalyse af haller med fortsat ønske/relevans i forhold til nybyggeri af 20 m * 40 m – faciliteten (typisk med kommunal medfinansiering på + 5 mio. kr.)

   Viborg Idrætsråd har til udvalgets møde den 30. november 2017 fremsendt notat vedr. screening af idrætshaller i Viborg Kommune med bilag.

    

   Idrætsrådet redegør i notatet for den del af analysen, der pt. er gennemført incl. en grundig dataindsamling via borgerinddragelsesproces, dialog med og besøg i hallerne, spørgeskemaer og indsamling af inspirationsdata vedr. udvikling af idrætshaller.

    

    I forløbet er noteret en række ønsker og udfordringer, som der skal arbejdes videre med.

    

   Viborg Idrætsråd vil på mødet orientere om analysen og dens foreløbige resultater.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Byrådet har i budgettet for 2018-2021 afsat 7 mio. kr. i 2020 og 7 mio. kr. i 2021 til investeringer i idrætshaller og der planlægges i forhold hertil.

   Den endelige analyse vil foreligge til drøftelse med Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2018.

   Der kan være projekter, som må afklares i forbindelse med budgetlægningen 2019-2022, som igangsættes i foråret 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Se ovenfor.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 4 Godkendelse af budget 2018 for egnsteatret Carte Blanche
  • Resume

   Egnsteateret Carte Blanche har fremsendt budget for 2018 til godkendelse hos Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budget 2018 for egnsteateret Carte Blanche.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget godkender budget 2018 for egnsteateret Carte Blanche.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen bemærker, at budgettet forventes godkendt af egnsteaterets bestyrelse på møde onsdag den 29. november 2017.

    

    

   Beskrivelse

   Da Viborg kommune er tilsynsførende myndighed for museer og egnsteatre, er kommunen i henhold til driftstilskudloven forpligtiget til at godkende deres budgetter og orientere øvrige offentlige tilskudsydere om udfaldet af godkendelser.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Indberetning af kommunens godkendelse skal sendes til Kunststyrelsen inden 31. december 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 5 Låstrup Forsamlingshus - Udskiftning af tag - 2017
  • Resume

   Låstrup Forsamlingshus ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om supplerende tilskud til udskiftning af tag.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at meddele afslag på ansøgningen, idet udvalget noterer, at udvalget ikke yder tilskud til renovering af forsamlingshuses klimaskal.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune (Byfornyelsesmidler -Teknik og Miljø) har besluttet at disponere 250.000 kr. som et kontant tilskud til udskiftning af tag på Låstrup Forsamlingshus. Bestyrelsen for forsamlingshuset ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om supplerende støtte.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Låstrup Forsamlingshus har ansøgt Viborg Kommune om tilskud til udskiftning af tag. Der foreligger tilbud på tagudskiftningen på 553.500 kr. Viborg Kommune har bevilliget et kontant tilskud på 250.000 kr. fra puljemidler i Teknik og Miljø’s regi. Tilskuddet frigives under forudsætning af arbejdets udførelse.

   Bestyrelsen for Låstrup Forsamlingshus ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om supplerende tilskud.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Det er en forudsætning for frigivelsen af det kontante tilskud på 250.000 kr. at arbejdet er afsluttet senest 1. april 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det kontante tilskud på 250.000 kr. er blevet givet på baggrund af, at der foreligger et tilbud på tagudskiftning på 553.500 kr.

   Låstrup forsamlingshus egenkapital er opgjort til 492.228 kr. pr. 31.12.2016.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 6 Café Brændpunktet - status efterår 2017
  • Resume

   Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på udvalgets drøftelse af den aktuelle status vedr. Café Brændpunktets økonomi. Den seneste økonomiopfølgning udført 13. november 2017 udviser et forventet underskud på 441.000 kr.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at anmode Forvaltningen om, sammen med Borgerhuset Stationen, at igangsætte en ændring af cafekonceptet med henblik på, at ejerskab under Kultur- og Fritidsudvalget ophører og evt. ny politisk placering drøftes i et kommende byråd.

   Punktet medtages ifm. regnskabsafslutningen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 02. marts 2017:

    

   1. at undersøge markedsmulighederne for en bortforpagtning af cafédriften i Borgerhuset Stationen, og herunder at afklare mulighederne for, at salg og lokaleudleje på markedsvilkår kan indgå i en forpagtningsaftale og,

    

   2. at sagen genoptages på kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget hvor udvalget drøfter problemstilling vedr. finansiering af underskud i forbindelse med evt. beslutning om indstilling af driften. 

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Det er forvaltningens vurdering, at den markedsmæssige situation ultimo 2017 for en eventuel bortforpagtning af driften af Café Brændpunktet ikke er gunstig. Denne vurdering begrundes først og fremmest i, at der på baggrund af åbningen af Viborg Street Food med 18 stadepladser er opstået en øget konkurrence på markedet for cafémad i Viborg Midtby.

    

   En eventuel bortforpagtning af Caféens drift vil under alle omstændigheder skulle adskilles fra caféens aktuelle underskud.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Økonomiopfølgningen for Café Brændpunktet udført 13. november 2017 viser et akkumuleret underskud på 441.000 kr. Caféens underskud ultimo 2016 var på 375.000 kr.

   Det forekommer på denne baggrund overvejende sandsynligt at caféen ikke har mulighed for at nedbringe underskuddet i 2017. Snarere må det forventes at underskuddet vil stige.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 7 Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at mødelisten 10/2017 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 8 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2017

   Orientering taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   1.

   Meddelelser fra formanden

    

   2.

   Meddelelser og gensidig orientering

    

   3.

   Årets bil – Viborg Museum

    

   4.

   Danmarks Underholdningsorkester

    

   5.

   Sønderbro Forsamlingshus

   Henvendelse af 20. november 2017 vedlagt som bilag 1.

    

   6.

   Åbne biblioteker, aldersgrænse.

    

   Viborg Kommune har haft ’åbne biblioteker’ siden 2014. Ordningen er en succes, hvilket kan aflæses i såvel brugerundersøgelser som besøgsstatistik. Aldersgrænsen har siden starten været fra 14 år.

    

   Viborg Bibliotekerne foreslår, at den nedre aldersgrænse for adgang til Åbent bibliotek ændres fra 14 år til 16 år.

    

   Begrundelsen for ændringen er, at man det sidste halve års tid har oplevet en del ballade med de ’store børn’ (8.-9. klasses elever), som logger sig ind i den ubetjente åbningstid. Der er, eller har været, problemer i Karup, Houlkær, Bjerringbro og på Hovedbiblioteket med netop børn i 14-15 års alderen. Der har ikke været nævneværdige problemer med unge over 16 år.

    

   Listen af uhensigtsmæssig opførsel omfatter:

   • larm efter fest/leg i bibliotekslokalerne

   • svineri efter chips, madrester og sodavand

   • hærværk på biblioteksmaterialer og inventar

   • efterladte cigaret skodder, joints, lightergasbeholdere og flasker med alkoholiske drikke

    

   Udover de materielle skader er der kommet klager fra øvrige brugere, samt i Houlkær, klager fra ejendommens øvrige beboerne. Nogle brugere giver udtryk for, at de ikke er trygge ved at komme på biblioteket, når der ikke er personale til stede.

    

   Andre kommuner har nedre aldersgrænser fra 15 til 17 år. Størsteparten har netop valgt 16 år som nedre aldersgrænse.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

    

    

  • Bilag

 • 9 EjendomssagLukket sag
 • 10 EjendomssagLukket sag