Kultur- og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 02-11-2017

Referat

 • 1 Kommissorium for etablering af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen
  • Resume

   Der lægges op til udvalgets godkendelse af forslag til kommissorium for den proces, der skal lede frem til åbning af Ny Overlund Skole i 2022 og en sideløbende renovering af Overlund Hallen.

    

   En enslydende sag behandles på møde i Børne- og Ungdomsudvalget 31. oktober 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at forslag til kommissorium for etablering af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen godkendes.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2017

   Fraværende: Gudrun Bjerregaard

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at godkende forslag til kommissorium for etablering af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 at droppe planerne om en fælles skole for Rosenvængets Skole og Overlund Skole på Vinkelvej 20. I stedet blev der afsat 60 mio. kr. til etablering af Rosenvængets Skole ved Finderuphøj Skole og 200 mio. kr. til opførelse af Ny Overlund Skole.

    

   Samtidig blev det besluttet at afsætte 11 mio. kr. til renovering af Overlund Hallen. Hertil kommer de midler, som lokalsamfund og foreninger forventes selv at kunne rejse. Ny Overlund Skole skal placeres i området mellem Gl. Randersvej, Tværvej og Toftegårdsvej og tænkes sammen med renovering af Overlund Hallen.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium for den overordnede proces, der skal lede frem til etablering af ny skole og renovering af eksisterende hal. Forslaget fremgår af bilag nr. 1.

    

   Kommissoriet vil løbende blive præciseret, første gang i forbindelse med drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget om bl.a. antagelse af rådgiver, udbudsform mv. Et oplæg til drøftelse forventes forelagt primo 2018.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Ny Overlund Skole forventes at kunne ibrugtages i 2022.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 2 Ansøgning fra Rødkærsbro Idrætsforening om forlængelse af projektet "Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro"
  • Resume

   Rødkærsbro Idrætsforening (RIF) søger om samlet tilskud på 300.000 kr. fra Viborg Kommune til at videreføre projektet ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro” i en et-årig projektperiode frem til 31. december 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og fritidsudvalget bevilger et tilskud på 100.000 kr. til Rødkærsbro Idrætsforening (RIF) til videreførelse af projektet ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro” i en et-årig periode frem til 31. december 2018, idet det forudsættes, at Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bidrager med tilsvarende beløb, således at et samlet tilskud til projektet på 300.000 kr. tilvejebringes,

    

   2. at det samtidig tilkendegives, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke er indstillet på at bevilge tilskud til en fortsættelse af projektperioden efter 2018, og

    

   3. at det forudsættes, at projektet evalueres og at erfaringerne fra projektet fremsendes, således, at de kan anvendes andre steder i Viborg Kommune.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2017

   Fraværende: Gudrun Bjerregaard

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at Kultur- og fritidsudvalget bevilger et tilskud på 100.000 kr. til Rødkærsbro Idrætsforening (RIF) til videreførelse af projektet ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro” i en et-årig periode frem til 31. december 2018, idet det forudsættes, at Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bidrager med tilsvarende beløb, således at et samlet tilskud til projektet på 300.000 kr. tilvejebringes,

    

   2. at det samtidig tilkendegives, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke er indstillet på at bevilge tilskud til en fortsættelse af projektperioden efter 2018,

    

   3. at bevilling finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum, og

    

   4. at det forudsættes, at projektet evalueres efter 6 måneder fra start af bevillingsperiode 1. januar 2018, og at erfaringerne fra projektet fremsendes således, at de kan anvendes andre steder i Viborg Kommune.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sagen blev behandlet i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (UHI) 28. november 2016, sag nr. 2, hvor udvalget besluttede at støtte igangsætning af projektet ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro” med et tilskud på op til 135.000 kr. i en projektperiode, som er 10 – 11 måneder.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget (B&U) besluttede på mødet 29. november 2016, sag nr. 1, at støtte projektet med et tilskud på 50.000 kr. i projektperioden og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet 1. december 2016, sag nr. 1, at bevilge 50.000 kr. til igangsætning af projektet i projektperioden.

    

   Herudover er sagen behandlet i Folkeoplysningsudvalget 7. december 2016, sag nr. 4, som tilkendegav, at udvalget støtter projekter – og dermed, at der ydes tilskud til aktiviteter i forbindelse med projektet efter de af Byrådet godkendte retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   RIF har fremsendt ”Åben ansøgning til Viborg Kommune om forlængelse af projekt Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro”.

    

   I ansøgningen oplyses, at på baggrund af de tidligere givne bevillinger til projektet, blev det igangsat 3. februar 2017 med ansættelse af en projektkoordinator. Projektkoordinatoren har i den forløbne periode formået at skabe kontakt til stort set alle flygtninge i Rødkærsbro og har sat gang i mange aktiviteter, der målrettet har fået flere flygtninge ind i foreningen RIF. Der har været fokus på fodbold og motionscenter-aktivitet, og her i september 2017 også på gymnastik, badminton, håndbold og svømning.

    

   Hele forløbet er afviklet i et tæt samarbejde med foreningen og de frivillige i foreningen, både med udgangspunkt i eksisterende tilbud og nye målrettede introforløb, infomøder og aktiviteter.

    

   Det anføres, at der er lavet et meget stort ”benarbejde” med at skabe kontakt til hver enkelt flygtning, og det har resulteret i en begyndende og spæd interesse for det lokale foreningsliv og de idrætsgrene, som RIF tilbyder. Projektkoordinatoren har siden starten haft kontakt med 46 voksne og 54 børn, og aktuelt er 25 voksne og 44 børn aktive i RIF.

    

   Der er i projektet oparbejdet et tæt samarbejde mellem kommunens fritidsvejledere og integrationsmedarbejdere, som opfattes positivt af alle parter og som har betydet, at stort set alle flygtningebørn i skolealderen er aktive i foreningerne.

    

   I ansøgningen indgår også en vurdering af projekts effekt og her noteres, at der er skabt et godt og positivt, men skrøbeligt grundlag, som i høj grad beror på projektkoordinatorens indsats, hvor den personlige relation og det nære forhold til den enkelte flygtninge/flygtningefamilie er blevet prioriteret højt. I forlængelse heraf noteres, at projektet på den ene side er nået rigtig langt, men også kun lige er startet på ”det lange, seje træk” med opbygning af en frivillig struktur, som kan overtage projektkoordinatorens opgaver med forankring af flygtningene i foreningerne.

    

   Derfor søger RIF om en forlængelse af projektet for yderligere en et-års periode, hvor projektkoordinatoren fortsat kan være ankermand for processen med integration.

    

   Der søges derfor om et samlet tilskud fra Viborg Kommune på 300.000 kr. til at forlænge projektet i et år, hvorefter projektperioden slutter 31. december 2018.

    

   Projektets formål vil uændret være at styrke den lokale integration af flygtninge i Rødkærsbro gennem et aktivt fritidsliv og at finde en praktisk model for integration i de mindre lokalsamfund. I 2018 vil målet være, at de personlige erfaringer og oplevelser med foreningslivet, de enkelte flygtninge nu har fået, fremover kan skabe tryghed og forståelse som gør, at den enkelte flygtning kan gå fra en ydre motivation for deltagelse til en indre motivation for at ville og kunne være en del af det gode fællesskab og aktiviteterne i RIF.

    

    

   Alternativer

   Projektet afsluttes 31. december 2017.

    

    

   Tidsperspektiv

   Der ansøges om forlængelse af projektet for hele 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Budgettet for projektet indeholder samlede udgifter for en et-årig projektperiode på 342.000 kr., hvoraf 324.000 kr. er lønudgift til projektkoordinator og 18.000 kr. er øvrige omkostninger.

   Finansieringsmodellen indeholder egenfinansiering fra RIF og andre lokale interessenter på 42.000 kr. og der søges således om samlet kommunalt tilskud på 300.000 kr.

    

   Ansøgningen blev drøftet på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. oktober 2017 og er herefter sendt til behandling i Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på, at der tilvejebringes et samlet tilskud til projektet i 2018 ligeligt fordelt mellem de tre udvalg.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 3 Alhedens Idræts- og Kulturcenter fremsender revideret vedtægt til godkendelse
  • Resume

   Alhedens Idræts- og Kulturcenter (tidl. Alhede Hallerne) fremsender revideret vedtægt til godkendelse i Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det fremsendte forslag til revideret vedtægt for Alhedens Idræts- og Kulturcenter.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2017

   Fraværende: Gudrun Bjerregaard, Anders Bertel

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at godkende det fremsendte forslag til revideret vedtægt for Alhedens Idræts- og Kulturcenter.

    

   Anders Bertel deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Alhedens Idræts- og Kulturcenter er en selvejende institution, som driver idræts- og kulturfaciliteter i Frederiks.

   Institutionens nugældende vedtægt er godkendt af Viborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Alhedens Idræts- og Kulturcenter (tidligere ”Alhede Hallerne”) har fremsendt revideret vedtægt til godkendelse hos Viborg Kommune jfr. institutionens vedtægts § 10.

    

   Den reviderede vedtægt er godkendt af hallens repræsentantskab 26. april 2017, og ændringerne vedrører primært ajourføring og tekniske forbedringer af vedtægterne.

    

   Institutionen beskriver selv ændringerne således:

    

   Vedrørende ændringer i Vedtægter.

   1.       Anlægget ændrer navn til Alhedens Idræts- og Kulturcenter.

   2.       Formålet i § 3 beskrives bedre og videre for at tilpasse sig de nye måder at bruge fritiden på.

   3.       Organisatorisk opbygning.

   Repræsentantskabet er sammensat således: Enhver forening, der i det afsluttende regnskabsår har benyttet anlægget, har ret til ved sin bestyrelse at udpege op til 3 medlemmer, som ved fremmøde har en stemme hver.

   Bestyrelsen ændres til 5 personer. Bestyrelsen supplerer sig selv i tilfælde af, at en udtræder indtil næste repræsentantskabsmøde.

    

   Forvaltningen har været involveret i revisionen af vedtægten og har ikke bemærkninger til forslaget, som derfor anbefales godkendt.                                 

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 4 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2017 i Kultur - og Fritidsudvalget
  • Resume

   Afslutning af anlægsregnskab over 2 mio. kr. af 4 mio. kr. på anlæg på Kultur – og Fritidsområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.    at anlægsregnskaberne godkendes.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2017

   Fraværende: Gudrun Bjerregaard

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at anlægsregnskaberne godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til mere end 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Følgende anlæg under Kultur – og Fritidsområdet er nu afsluttet.

    

   Sted nr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling

   1000 kr.

   Forbrug

   1000 kr.

   Afvigelse

   (+) merforbrug

   (-) mindreforbrug

   031529

   Energi investeringer i idrætshaller

   10.900

   10.900

   0

   035515

   FDF Sejlcenter Viborg

   2.629

   2.268

   -361

   318559

   Kunstgræsbaner (Overlund, Bjerringbro og Frederiks)

   6.414

   6.434

   20

   364593

   Bruunshåb Papfabrik, pavillon

   2.750

   2.383

   -367

   I alt

   Afsluttede anlæg

   22.693

   21.985

   -708

    

   Det bemærkes, at der fortsat er afsat midler til energi investeringer i idrætshaller. Fra og med år 2017 er der afsat pulje i Viborg Kommunes driftsbudget.

    

   Mindre forbrug vedr. projekt ”FDF Sejlcenter Viborg” og ”Bruunshåb Papfabrik – pavillon” skyldes refusion af tilskudsmoms.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Intet

 • 5 Godkendelse af budget 2018 for Skovgaard Museet
  • Resume

   Skovgaard Museet har fremsendt budget for 2018 til godkendelse hos Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budget 2018.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2017

   Fraværende: Gudrun Bjerregaard

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1.  budget 2018 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Skovgaard Museets bestyrelse har godkendt budget 2018.

    

    

   Beskrivelse

   Da Viborg kommune er tilsynsførende myndighed for museerne, er kommunen i henhold til driftstilskudloven forpligtiget til at godkende deres budgetter og orientere øvrige offentlige tilskudsydere om udfaldet af godkendelser.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Indberetning af kommunens godkendelse skal sendes til Kunststyrelsen inden 31. december 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 6 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt resultatet af den seneste budgetopfølgning (30. juni 2017).

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 godkendes.

     

   Endvidere foreslår direktøren for Kultur, Service & Events, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2017

   Fraværende: Gudrun Bjerregaard

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 godkendes,

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt forventningerne ved den seneste budgetopfølgning (pr. 30. juni 2017).

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af de uforbrugte budgetbeløb, Byrådet har godkendt fra 2016.

    

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet regnskab

   Forventet afvigelse

   Oprindeligt

   Korrigeret

   30. sept.

   I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)

   I forhold til korr. budget (kol. 2)

   Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudgifter pr. 30.09)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

     51 Kultur

   88,5

   92,2

   86,9

   -1,6

   -5,3

   -0,2

     52 Folkeoplysning og Idrætsanlæg

   81,0

   81,8

   81,2

   0,2

   -0,6

   0,3

   Serviceudgifter i alt

   169,4

   174,0

   168,1

   -1,3

   -5,9

   0,1

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   19,3

   40,5

   37,4

   18,1

   -3,1

   -2,8

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   188,7

   214,5

   205,5

   16,8

   -9,0

   -2,7

   Tabel 1

    

    

   KONKLUSION

   Overordnet set er resultatet et mindreforbrug på alle udvalgets områder. På driften er der samlet set et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.
   Politikområde Kultur viser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., mens der på politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg forventes et mindre forbrug på 0,6 mio. kr.

   Resultatet på anlæg viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

    

   5,4 mio. kr. af mindreforbruget på driften vedrører allerede disponerede projekter og engangsbevillinger oplistet i nedenstående tabel 2.

    

    

    

   51 Kultur

   Forventede mindreforbrug

   Konceptudvikling af nyt bymuseum (Overskud fra 2016 vedr. Olsen Banden udstilling) anvendes over flere år. KFU 4. oktober 2016 (sag nr. 6)

   -2,0

   Pulje til mindre investeringer – tidligere anlægspulje (der kan søges fra denne pulje hele året)

   -1,3

   Eventfond

   -1,0

   I alt Kultur

   -4,3

   52 Folkeoplysning og idrætsanlæg

    

   Energiinvesteringer klubhuse/spejder (tidligere anlæg)

   -0,7

   Samarbejdsaftale med DBU, Kvindelandskamp

   -0,4

   I alt Folkeoplysning og idrætsanlæg

   -1,1

   Total Kultur- og Fritidsudvalgets område

   -5,4

   Tabel 2

   På politikområde Kultur forventes der desuden et mindreforbrug på 1 mio. kr. på fælleskonti, grundet overførsler fra tidligere år. På biblioteksområdet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio.kr. (overførsel af disponerede beløb fra tidligere år), mens der på Kulturskolen og Brændpunktet ventes merforbrug på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,4 mio. kr. bl.a. pga. overførsler af underskud fra tidligere år.

   Politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg forventes at have mindreforbrug på folkeoplysningsdelen, primært på grund af overførsler fra tidligere år samt refundering af tilskudsmoms, mens der ventes merforbrug på idrætsområdet.

   En nærmere redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

    

   Puljer til mindre anlægsinvesteringer:
   Hvert år kan der søges tilskud fra puljerne til mindre anlægsinvesteringer (tidligere én anlægspulje, der blev delt ligeligt mellem de to politikområder og henført til driften). Hver pulje har et årligt budget på 1,6 mio. kr.
   I 2016 og 2017 har der været størst søgning til puljen på politikområde Folkeoplysning og idræt, hvorfor der ønskes flyttet 1,1 mio. kr. fra puljen på kulturområdet til puljen på idrætsområdet. Beløbet er allerede disponeret på idrætsområdet, det drejer sig om 950.000 kr. vedr. Løgstrup Aktivitetspark og 150.000 kr. vedr. Houlkær Hallen.
   I bilag 2 kan ses den ønskede budgetændring på 1,1 mio. kr. inden for udvalgets egen ramme.

    

    

   ANLÆG

   Samlet set ventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på udvalgets anlægsprojekter. Halvdelen af dette beløb skyldes mindreforbrug på Tingpladsen. Mindreforbruget forventes overført til næste år.
   Mere detaljerede afvigelsesforklaringer ses i bilag 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter (over 2 mio. kr.). De forventede tidsforløb for Kultur- og Fritidsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 7 Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2017

   Fraværende: Gudrun Bjerregaard

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at mødelisten 10/2017 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag

 • 8 Meddelelser og gensidig orientering