Kultur- og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 26-01-2017

Referat

Anders Bertel deltog ikke i sag nr. 5 og 6

 • 1 Karup Kultur- og Forsamlingshus (Bevillingssag)
  • Resume

   Som en del af budgetforliget for 2017 afsattes i alt 9.000.000 kr. i anlægsbudgettet (2017-2020) til kultur- og forsamlingshusprojekter i Bruunshåb, Karup og Knudby.

   Der er reserveret 1.500.000 kr. til projektet i 2017 og 500.000 kr. i 2018. Styregruppen bag projektet anmoder om at der frigives 600.000 kr. til køb af ejendom. Køb af ejendommen indgår som forudsætning for realisering af projektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen Karup Kultur- og Forsamlingshus med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   2. at udgiften på 600.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen Karup Kultur- og Forsamlingshus med rådighedsbeløb i 2017,

    

   2. at udgiften på 600.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.

    

   Det forudsættes fortsat, at det samlede projekt realiseres som beskrevet med den godkendte finansieringsplan inden yderligere bevilling frigives og under forudsætning af, at den ejendom, der nu købes, ikke nedrives inden der foreligger afklaring af, at det samlede projekt realiseres.

    

   I tilfælde af, at projektet ikke realiseres skal ejendommen overdrages til Viborg Kommune uden udgift for kommunen.

    

   Gudrun Bjerregaard, Britta Leth og Michael Birch Nøhr undlader at stemme med følgende bemærkning:

    

   Venstre er positiv over for anlægstilskud til Karup forsamlingshus, men Venstre mener, at før end bevillingen på 600.000 kr. til køb af naboejendommen frigives, skal finansieringen fuldt ud på plads i lighed med andre projekter.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde 5. januar 2017, sag.nr. 6, at disponere et anlægstilskud på 2.000.000 kr. til renovering og udbygning af Karup Kultur- og Forsamlingshus.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der er reserveret 1.500.000 kr. til projektet i 2017 og 500.000 kr. i 2018. Styregruppen bag projektet anmoder om at der frigives 600.000 kr. til køb af ejendom. Køb af ejendommen indgår som forudsætning for realisering af projektet.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektgruppen ønsker at kunne erhverve den relevante ejendom hurtigst muligt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Jfr. bevillingen disponeres der i 2017 med 1.500.000 kr. til projekt i Karup, og restbeløb i 2017 udgør derfor 900.000 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 2 Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM i saunagus 2017
  • Resume

   Der har været afholdt DM i saunagus siden 2005.

   I 2015 åbnede det nye sauna & spa område i Bjerringbro Idrætspark, og lige siden har Bjerringbro idrætspark søgt om at afholde DM i saunagus og det er lykkedes for Bjerringbro Idrætspark at få værtskabet i april 2017. Der forventes 40 – 50 gusmestre fra hele Danmark, som stiller op i konkurrencen.

   Der søges om tilskud/underskudsgaranti til arrangementet. 

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler en underskudsgaranti på max. 10.000 kr. i forbindelse med afholdelse af DM i Saunagus i Bjerringbro Idrætspark den 28. – 30. april 2017. Evt. bevilling finansieres af udvalgets dispositionssum.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at udvalget meddeler en underskudsgaranti på max. 10.000 kr. i forbindelse med afholdelse af DM i Saunagus i Bjerringbro Idrætspark den 28. – 30. april 2017. Evt. bevilling finansieres af udvalgets dispositionssum.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Der har været afholdt DM i saunagus siden 2005 og arrangementet afholdes hvert år i en svømmehal i Danmark.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I 2015 åbnede det nye sauna & spa område i Bjerringbro Idrætspark, og lige siden har Bjerringbro idrætspark søgt om at måtte afholde DM i saunagus og det er nu lykkedes at få arrangementet til Bjerringbro Idrætspark den 28. – 30. april 2017.

    

   Der forventes ca. 40 deltagere og ca. 250 gæster til arrangementet og der vil være aktivitet hele weekenden.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Afvikles 28. – 30. april 2017

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ansøgeren oplyser, at der er tale om et arrangement på et højt fagligt niveau og derfor er det afgørende, at rammerne lever op til dette.

    

   Der foreligger følgende budget for arrangementet.

   Medlemsbidrag til WM gruppen

   10.000 kr.

   Leje af vildmarksbad og sauna på trailer

   8.000 kr.

   Leje af spabad

   6.200 kr.

   DJ til festaftenen (5 timer)

   5.800 kr.

   Video på storskærm i svømmehallen (anslået)

   20.000 kr.

   Leje af ekstra ismaskine til gusmestrene

   8.000 kr.

   Samtaleudstyr

   3.000 kr.

   Forplejning til alle dommere (anslået)

   6.000 kr.

   Pokaler, medaljer, diplomer osv. (anslået)

   4.000 kr.

   I alt

   71.000 kr.

    

   Projektet finansieres via billetsalg, bidrag og sponsorater. Det fremgår, at såfremt alle billetter sælges, er udgifterne dækket ind.

    

   Det foreslås derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget understøtter projektet med en underskudsgaranti.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 3 Kommunens forsamlingshuse - Fordeling af tilskud i 2017
  • Resume

   I starten af året godkender Kultur- og Fritidsudvalget den årlige fordeling af tilskud til kommunens 65 forsamlingshuse.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den i sagen beskrevne tilskudsmodel.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at udvalget godkender den i sagen beskrevne tilskudsmodel.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den hidtidige model for fordeling af tilskud til forsamlingshusene tager udgangspunkt i:

    

   • Den Centrale Pulje – en pulje til reparation og vedligeholdelse (efter ansøgning) – 200.000 kr. i 2016

   • Et ligeligt fordelt drifts- og aktivitetstilskud til 65 forsamlingshuse af resten – 17.490 kr. i 2016

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I budget 2017 er afsat en pulje på 1.321.000 kr. i tilskud til Viborg Kommunes 65 forsamlingshuse.

    

   Forslag til tilskudsmodel for 2017

    

   Budgetbevilling 2017

   1.321.000 kr.

   Den Centrale Pulje

   -200.000 kr.

   Rest til fordeling

   1.121.000 kr.

    

    

   Årligt tilskud: (1.121.000 kr. : 65 forsamlingshuse)

   17.250 kr.

    

    

   Alternativer

   Hvis tilskuddet til Den Centrale Pulje fjernes forhøjes det årlige tilskud pr. forsamlingshus til 20.323 kr.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 4 Plan for udarbejdelse af idrætspolitik
  • Resume

   På baggrund af kommissorium for idrætspolitik er der udarbejdet oplæg til en plan for udarbejdelse af idrætspolitik.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Kultur og Fritidsudvalget drøfter udkast til plan for udarbejdelse af idrætspolitik med henblik på godkendelse.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at med de på mødet faldne bemærkninger at godkende Kultur- og Fritidsudvalget forslag til plan for udarbejdelse af idrætspolitik (tids- og handlingsplan).

    

   Formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget indgår i den politiske styregruppe.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur og Fritidsudvalget godkendte i møde 4. oktober 2016, sag nr. 10, kommissorium for udarbejdelse af en revideret idrætspolitik.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planen foreslår involvering af centrale samarbejdspartnere samt to borgermøder og en høringsfase, hvor alle bogere og idrætsaktører har mulighed for at byde ind.

    

    

   Beskrivelse

   Planen (bilag 1) indeholder en detaljeret beskrivelse af udarbejdelse af revideret idrætspolitik. Der foreslås nedsættelse af henholdsvis en politisk og en administrativ styregruppe, hvor Kultur, Service & Events samarbejder med Folkeoplysningsudvalget, Viborg Idrætsråd og DGI Midtjylland om planlægning af borgermøder og udarbejdelse af udkast til idrætspolitik.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Planen forløber fra januar 2017 til forventet endelig godkendelse i Byrådet august 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 5 Mødeliste for Kultur- og Fritidsudvalget 2017
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2017

   Fraværende: Anders Bertel

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at mødelisten 01/2017 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 6 Meddelelser og gensidig orientering
  • Resume

   Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for selvstændig sag i Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2017

   Fraværende: Anders Bertel

   Orientering taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   1.

   Meddelelser fra formanden

    

   ·         Borgermøde vedr. Domkirkeområdet 8. februar 2017. Dagsorden m.v.

   ·         Åbningsarrangement, Århus 2017.

   ·         Viborg Museums flytning, tidsplan m.v.

   ·         Nye regler for festivaltelte

    

   2.

   Meddelelser og gensidig orientering

    

   3.

   DB’s Bibliotekspolitiske Topmøde 2017

   Invitation vedlagt som bilag 1

    

   4.

   Brev til Kultur- og Fritidsudvalget fra Viborg Svømmeklub

   Brev af 9. december 2016 vedlægges som bilag 2

    

   5.

   Viborg Museum – forslag til magasinløsning

    

   6.

   Orientering vedr. idrætsfaciliteter i Viborg østby.

   Notat vedlægges som bilag 3

    

  • Bilag