Kultur- og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 05-01-2017

Referat

 • 1 Foreningslivet i Frederiks søger om tilskud til aktivitetsmedarbejder i samarbejdsprojekt mellem Frederiks Skole og de lokale foreninger.
  • Sagsfremstilling

   Foreningerne i Frederiks har sendt ansøgning om tilskud til et samarbejdsprojekt mellem Frederiks Skole og foreningerne i Frederiks.

    

   I ansøgningen anføres, at baggrunden for ansøgningen er, at ”den åbne skole”, hvor samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundet skal styrke den lokale sammenhængskraft og i forlængelse heraf skal bidrage til, at eleverne stifter bekendtskab med foreningslivet og med de muligheder, som foreningslivet og lokalområdet rummer. Dette skal være med være med til at understøtte en alsidig dagligdag og sikre læring og trivsel.

    

   Det anføres, at foreningslivet i Frederiks allerede har erfaringer ind i ”den åbne skole”, idet man sammen med skolen har afholdt to idrætsdage, hvor frivillige sørgede for aktiviteterne i henholdsvis fodbold og håndbold/gymnastik. Disse dage har været til gavn for forening og skole og har bl.a. resulteret i stigende medlemstal og en ny håndboldafdeling i Alhedens IF med 5 nye hold. Men det anføres også, at der fortsat er en del børn, der ikke er fritidsaktive og i forlængelse af møde arrangeret af Viborg Kommune med deltagelse af skolerne, hallerne og foreningerne den 4. oktober 2016, har foreninger og skole i Frederiks udarbejdet ansøgning med forslag om fælles ansættelse af en aktivitetsmedarbejder i Frederiks.

    

   Formålet er, at man via aktivitetsmedarbejderen ønsker at højne indsatsen omkring skole- og foreningssamarbejdet og med en forebyggende indsats, som styrker et lokalsamfund, hvor alle bidrager til fællesskabet. Formålet er at få ansat en medarbejder, som både har sin daglige gang på skolen og i foreningen og som kan være bindeled for elever, forældre og de frivillige i foreningslivet.

    

   Projektet indebærer, at eleverne får mulighed for at afprøve forskellige fritidsaktiviteter i skoletiden og derved evt. finder deres kommende fritidsinteresse. Herudover er der fokus på at hjælpe børn og unge i gang med en passende og målrettet fritidsaktivitet, som giver dem gode oplevelser med idræt, bevægelse og aktiv fritid og på den måde fastholde børn og unge i foreningslivet og i lokalsamfundet.

    

   Konkret vil foreningslivet stå bag 5-6 aktivitetsdage i løbet af et skoleår med involvering af 15-20 frivillige pr. gang og herudover skal aktivitetsmedarbejderen i det daglige have sin gang i skolen og hos foreningerne og her sikre, at de børn, der i dag ikke er foreningsaktive, kan finde en for dem passende fritidsaktivitet.

    

   Projektet planlægges til skoleåret 2017/2018 med forudgående planlægning og det er således målet, at ansættelsen af en projektmedarbejder er på plads i april/maj 2017.

    

   Initiativtagernes budget for projektet indebærer, at der kan ansættes en projektmedarbejder i skolens regi på fuld tid i projektperioden og der søges tilskud til en samlet budgetramme på 450.000 kr., som foreslås fordelt mellem foreningerne i Frederiks, Frederiks Skole og Viborg Kommune.

    

   Det anføres, at man lokalt har lavet en fordelingsnøgle og at der pt. foreligger tilsagn om 110.000 kr. og at det forventes, at man kan samle 150.000 kr. lokalt.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede ansøgningen på mødet den 29. november 2016 i forbindelse med sag om ”Prioritering af Børne- og Ungdomsudvalgets råderum budget 2017-2020”, hvor udvalget besluttede at bidrage med 100.000 kr. til dækning af skolens udgift på projektet.

    

   I forhold til Kultur- og Fritidsudvalget bemærkes, at projektet primært kan ses som et samarbejdsprojekt mellem lokalområdet (foreningerne, idrætshallen m.fl.) og skole, men at projektet også ses som et forsøgsprojekt, som kan afklare potentiale i forhold til at sikre flere idræts- og foreningsaktive unge i foreninger og lokalområder.

    

   Forvaltningen kan i forlængelse heraf pege på en model, hvor Kultur- og Fritidsudvalget bidrager med tilskud på 100.000 kr., svarende til Børne- og Ungdomsudvalget bidrag til projektet. Tilskuddet kan finansieres med 50.000 kr. som tilskud til udgifterne til de lokalemæssige rammer og 50.000 kr. som finansieres af udvalgets dispositionssum.

   Det forudsættes, at de initiativtagerne/de lokale foreninger bidrager med mindst 100.000 kr.

    

   Det foreslås, at det i forlængelse heraf præciseres, at der er tale om et forsøgsprojekt, som afvikles i skoleåret 2017/2018 og evalueres medio 2018.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events, indstiller,

    

   at udvalget drøfter sagen med henblik på udvalgets stillingtagen til ansøgningen om tilskud til projektet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-01-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at sagen oversendes til fornyet behandling i Børne- og Ungdomsudvalget, idet Kultur- og Fritidsudvalget giver tilsagn om at støtte projektet med lokaletilskud til lokalemæssige rammer med op til 50.000 kr.,

    

   at tilskuddet finansieres fra konto vedr. lokaletilskud.

    

    

    

   Anders Bertel deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • 2 Ansøgning om tilskud til 100 års jubilæum i Hald Ege
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. januar 2017 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”På vegne af en koordineringsgruppe sender Mogens Ditlev, Hald Ege, en ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. tilskud til markering af Hald Ege 100 års jubilæum i maj 2017. Der ansøges om 75.000 kr.

    

   I anledning af byens 100 års jubilæum, er det planen, at der skal finde en række aktiviteter sted gennem hele året, kulminerende i ugen omkring 5. maj 2017.

   Der er nedsat en koordineringsgruppe, som skal samle trådene i alle de indkomne forslag. Koordineringsgruppen har fået positive tilbagemeldinger fra byens skoler, børnehaver, institutioner, idrætsforeninger, byens erhvervsdrivende, Hald Ege Kirke, det lokale bryggerlaug, Hald Ege Hallen og byens grundejerforeninger, som alle ønsker at bidrage med aktiviteter i anledning af jubilæet.

    

   Herudover er der samarbejde i gang med Niels Bugges Kro og Hotel, ligesom flere enkeltpersoner og grupper har planlagt aktiviteter. Det er planen, at aktiviteter i anledning af 100 års jubilæet skal strække sig over det meste af 2017, kulminerende omkring 5. maj 2017.

    

   En stor del af Hald Eges beboere inddrages i afviklingen af jubilæet. En inddragelse, som koordineringsgruppen lægger stor vægt på, da de mener det er en nødvendighed, hvis så mange aktiviteter skal gennemføres.

    

   Foreløbigt budget:

    

   Tilskud til trykning af jubilæums skrift
   (total pris for redigering og trykning: 55.000 kr.)

   20.000 kr.

   Telt leje incl. borde stole mv.

   20.000 kr.

   Toiletvogne

   2.000 kr.

   Erhvervelse af rettigheder til at vise satiriske tegninger
   til udstilling

   19.000 kr.

   Oversættelse, trykning og indramning af tegninger

   3.000 kr.

   Leje af dragter

   3.500 kr.

   Jubilæumsavis

   3.000 kr.

   Morgenkaffe og rundstykker til byens borgere på
   jubilæumsdagen

   1.500 kr.

   Tilskud til koncert med Prinsens Livregiment

   2.000 kr.

   Opsætning af plancher

   2.000 kr.

   Korleder

   5.000 kr.

   Leje af projektor og film

   4.000 kr.

   Overnatning samt bespisning af 4-5 kunstnere – 7 dage i uge 24 + materialer

   8.000 kr.

   Indtil videre i alt

   93.000 kr.

    

    

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i møde 1. december 2016, sag nr. 6, retningslinjer for tilskud til byjubilæer med 40 kr. pr. indbygger. Efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget i møde 14. december 2016, sag nr. 32

    

   at forslag til model for tildeling af tilskud til byjubilæer godkendes således:

    

   Byer og landsbyer i Viborg Kommune kan søge om tilskud til markering af byjubilæum på følgende mærkedage: 100 år, 150 år, 200 år osv., altså med 50 års interval.

    

   I forbindelse med bevilling af tilskudsbeløb til markering af byjubilæer anvendes en model med 40 kr. pr. indbygger for alle byer og landsbyer,

   at tilskud til byjubilæer finansieres indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget, og

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender fremtidige ansøgninger.

    

   Det bemærkes, at i henhold til retningslinjerne for tilskud til byjubilæer beløber tilskuddet sig til 55.040 kr. (40 kr. x 1376 indbyggere). 1376 er det officielle indbyggertal i Hald Ege pr. 1. januar 2016.””

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at der med baggrund i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i møde 14. december 2016, sag nr. 32, gives en bevilling på 55.040 kr. til 100 års jubilæum i Hald Ege.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-01-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at der med baggrund i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i møde 14. december 2016, sag nr. 32, gives en bevilling på 55.040 kr. til 100 års jubilæum i Hald Ege.

 • 3 Ansøgning fra Viborg Landsbysammenslutning til drift 2017
  • Sagsfremstilling

   Viborg Landsbysammenslutning har fremsendt en ansøgning om driftstilskud for 2017 på 86.000 kr. (bilag 1) samt en ansøgning om tilskud på 25.000 kr. til etablering af en filmfond (bilag 3).

    

   Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i møde 28.januar 2016, sag nr. 4, 100.000 kr. i drift- og etableringstilskud til Viborg Landsbysammenslutning.

    

   Landsbysammenslutningen har overfor forvaltningen redegjort for aktiviteter og dispositioner i regi af foreningen. Foreningen disponerer pr. 5/12-2016 over 29.572,26 kr. (bilag 2).

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,

    

   at der ydes et driftstilskud på 100.000 kr. til Viborg Landsbysammenslutnings drift og aktiviteter i 2017 og heri indgår tilskud til etablering af en filmfond i regi af landsbysammenslutningen,

    

   at tilskuddet finansieres at Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum,

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-01-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at der ydes et driftstilskud på 100.000 kr. til Viborg Landsbysammenslutnings drift og aktiviteter i 2017, og heri indgår tilskud til etablering af en filmfond i regi af landsbysammenslutningen,

    

   at tilskuddet finansieres at Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

 • 4 Rødding Kultur- og Fritidscenter - Ny model for tilskud
  • Sagsfremstilling

   Folkeoplysningsudvalget behandlede i møde 01.juni 2016, sag nr. 4, ansøgning fra Rødding Kultur- og Fritidscenter (Røddinghus) om tilskud til udvendig maling af træværk og afslibning/oliering af gulve, og udvalget besluttede,

    

   at ansøgningen fra Røddinghus undersøges nærmere og udsættes til næste møde.

    

   Folkeoplysningsudvalget behandlede ansøgningen på ny i møde 17. august 2016, sag nr. 4, og udvalget besluttede:

    

   at udsætte sagen og belyse den nærmere for at finde en langsigtet løsning for Røddinghus.

    

   Den 26. oktober 2016 mødtes Røddinghus med forvaltningen og Marius Kristensen. Røddinghus var forinden blevet bedt om at komme med et oplæg til, hvorledes de kunne finde en mere langsigtet økonomisk løsning for Røddinghus.

    

   Røddinghus redegjorde for den økonomiske situation og beskrev, at deres væsentligste ønske er at undgå fradrag for lejeindtægter. Dette kunne forbedre økonomien og give luft og råderum til at klare almindelig vedligehold selv, og der ville således også blive arbejdet mere målrettet på flere udlejninger, som kan resultere i flere indtægter.

    

   Røddinghus har i 2015 fået 120.000 kr. i lokaletilskud. 50% af lejeindtægterne er fratrukket jf. KFU beslutning.

    

   Forvaltningen har udarbejdet tre modeller til en mere langsigtet/permanent løsning, der dels kan holde lidt længere ud i fremtiden og dels kan gøre, at vi undgår alle de små ansøgninger om tilskud. Større ansøgninger, som evt. vil kunne give bygningsproblemer, kan der selvfølgelig stadig ansøges om.

    

   Model 1 og 2 bygger videre på den nuværende model for tilskud til Rødding Kultur- og Fritidscenter, hvor der ydes lokaletilskud til driftsudgifter. Det er en særlig ordning, at en selvejende institution modtager lokaletilskud, hvilket ikke ses andre steder i kommunen.

    

   Model 1: Lokaletilskud med begrænset fradrag

   Alle indtægter for kommerciel udlejning fratrækkes tilskudsgrundlaget, dog er de første 50.000 kr. ikke fradragsberettigede.

    

   Tilskudsberettigede driftsudgifter:

   200.927 kr.

   2015 tal

   Fradrag for indtægter:

   74.028 kr.

   Kommercielle indtægter

   Begrænset fradrag

   - 50.000 kr.

    

   Lokaletilskudsgrundlag:

   176.899 kr.

    

   Samlet tilskud 2017:

   129.136 kr.

    

    

    

   Model 2: Lokaletilskud uden fradrag

   Der ydes lokaletilskud til samtlige tilskudsberettigede driftsudgifter.

    

   Tilskudsberettigede driftsudgifter:

   200.927 kr.

   2015 tal

   Lokaletilskudsgrundlag:

   200.927 kr.

    

   Samlet tilskud 2017:

   146.677 kr.

    

    

    

    

    

   Model 3: Driftstilskud til den selvejende institution

   Der ydes driftstilskud og lokaletilskud til den selvejende institution efter gældende model for selvejende idrætshaller vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget 5. november 2009 (bilag 1). Modellen er aktivitetsbaseret og giver incitament for øget udlejning.

    

   Grundtilskud:

   0 kr.

   Ingen hal

   Tilskud ekstraordinært:

   50.000 kr.

   Fast tilskud

   Lokaletilskud (1.000 timer*):

   95.791 kr.

   Variabel

   Samlet tilskud 2017:

   145.791 kr.

    

    

   * Timetal oplyst af Rødding Kultur- og Fritidscenter. Timeprisen i 2017 er 131,22 kr.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Folkeoplysningsudvalget drøfter de tre modeller

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-01-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at den i sagen beskrevne ”Model 3: Driftstilskud til den selvejende institution”, hvor der ydes tilskud til den selvejende institution ”Røddinghus” efter de samme retningslinjer, som anvendes ved tilskud til selvejende idrætshaller, godkendes med virkning fra 1. januar 2017.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-12-2016

   Folkeoplysningsudvalget beslutter at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget,

    

   at den i sagen beskrevne ”Model 3: Driftstilskud til den selvejende institution”, hvor der ydes tilskud til den selvejende institution ”Røddinghus” efter de samme retningslinjer, som anvendes ved tilskud til selvejende idrætshaller, godkendes med virkning fra 1. januar 2017.

 • 5 Kulturstrategi 2017-2020 - forslag til høringsmateriale
  • Sagsfremstilling

   På møde 4. oktober 2016 (sag nr. 9) drøftede Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningens oplæg til idefase vedr. kulturstrategi 2017-2020, som grundlag for det videre arbejde med revision af kulturstrategien, og udvalget godkendte tids-og procesplan for ny kulturstrategi.

    

   Høringsfasen blev indledt med et åbent borgermøde den 3. november 2016, hvor de fremmødte bl.a. blev præsenteret for værdier i ny kulturstrategi samt fire overordnede indsatser: Domkirkekvarteret, Tingvejsprojektet, Kultur og erhverv samt Kultursamarbejde på tværs.

    

   Deltagerne på mødet blev desuden opfordret til at komme med inputs til kulturstrategien. I perioden frem til 5. december 2016 har alle interesserede kunnet indsende høringssvar via en formular på Viborg Kommunes hjemmeside www.viborg.dk/kulturstrategi.

    

   Borgere, interessegrupper og kulturinstitutioner har i løbet af den første høringsperiode kvalificeret processen med tæt på 100 forskellige tilkendegivelser.

    

   Forvaltningen har på baggrund af de modtagne inputs udarbejdet et revideret udkast til Kulturstrategi 2017-2020.

    

   Det reviderede udkast til Kulturstrategi 2017-2020 består af 3 dele:

    

   • Kulturpolitiske indsatser og temaer

   Forvaltningen bemærker at det reviderede udkast omfatter yderligere 2 kulturpolitiske indsatser: ”Kommunikation til borgerne om kulturtilbud” og ”Kultur i hele kommunen”.

   Disse indsatser udspringer fra inputs fra høringsfase 1.

   • Kulturpolitisk handleplan

   Forslag til overordnet disponering af Kultur- og Fritidsudvalgets fokusområder i 2017-2020, samt kulturinstitutionernes forventede indsatsområder i perioden.

   • Kulturpolitiske værdier

    

   I henhold til den vedtagne tids- og procesplan sendes det reviderede udkast i offentlig høring i perioden 5. januar til 23. januar 2017. Høringsfase 2 indledes med et borgermøde 5. januar 2017. Den endelige kulturstrategi forventes at kunne vedtages på møde i Kultur- og Fritidsudvalget 2. marts 2017.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at sende revideret udkast til Kulturstrategi 2017-2020 i høring i perioden 5. januar 2017 frem til og med 23. januar 2017.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-01-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at sende revideret udkast til Kulturstrategi 2017-2020 i høring i perioden 5. januar 2017 frem til og med 23. januar 2017.

    

   Analyse af området ”de lokalhistoriske arkiver” indgår i det videre forløb.

 • 6 Forsamlingshuspulje, investeringsoversigten for 2017-2020, status vedr. projekterne
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med budgetforlig for perioden 2017 blev aftalt, at der afsættes anlægspulje til forsamlingshusprojekter i Bruunshåb, Karup og projektet, ”Huset på Knuden” i Knudby, og i det endelige budget er afsat følgende rådighedsbeløb til projekterne:

    

   Budget 2017

   3 mio. kr.

   Budget 2018

   2 mio. kr.

   Budget 2019

   2 mio. kr.

   Budget 2020

   2 mio. kr.

   Budget 2017-2020, i alt

   9 mio. kr.

    

   Forvaltningen har på baggrund heraf afholdt møder med initiativtagerne bag de tre projekter, og på baggrund heraf gives i sagen kort status vedr. de tre projekter:

    

    

   Bruunshåb Multihus:

   Baggrunden for projektet er den reviderede ansøgning, dateret 21. oktober 2016, som vedlægges sagen som bilag 1. Projektet er udarbejdet af en lokalarbejdsgruppe, som består af borgere fra Bruunshåb og som har repræsentation fra Bruunshåb Forsamlingshus, Bruunshåb Borgerforening, Møllehøjhallen, Bruunshåb-Tapdrup IF og skolebestyrelsen ved Møllehøjhallen.

    

   Projektet er beskrevet i ansøgningen og projektet kan opdeles i tre elementer:

    

   Nedrivning af det eksisterende forsamlingshus i Bruunshåb.

   Forsamlingshuset er nedslidt og skal rives ned. Udgiften til nedrivningen anslås til 150.000 kr.

   Der er ikke afsat midler hertil i anlægsprojektet vedr. udvidelser og forbedringer af Møllehøjskolen.

    

   Cykelsti ved skole og hal.

   Der etableres ny cykelsti fra Rindsholm til Bruunshåb. Cykelstien stopper lige før hallen og der mangler således ca. 200 meter cykelsti på dette areal.

   Anslået anlægsudgift ca. 500.000 kr.

    

   Nyt forsamlingshus ved Møllehøjhallen.

   Projektet indebærer, at der etableres et nyt ”Multihus” som en tilbygning til Møllehøjhallen. Tilbygningen er på 376 m2 og indeholder et stort (153 m2) og et lille aktivitetslokale (60 m2), køkken og tilhørende faciliteter (toiletter, garderobe, depot, indgang m.v.).

   Den samlede anlægsudgift beløber sig til ca. 4 mio. kr. + moms.

   Finansieringsplanen indeholder et kommunalt anlægstilskud på 2 mio. kr., et kreditforeningslån samt egen indsamlede midler, som udgør ca. 500.000 kr.

   Fra initiativtagerne anføres, at organisering, konstruktion og momsproblemstilling er uafklaret og at det også skal afklares om Viborg Kommune vil stille garanti for kreditforeningslån eller lån i kommunekredit.  I fald projektet realiseres i den selvejende institution Møllehøjhallens regi indebærer dette, at der skal laves lejeaftale mellem institutionen og Viborg Kommune om bygning på lejet grund.

    

   Såfremt projektet skal realiseres i sit fulde omfang, forudsætter dette således en anlægsudgift for Viborg Kommune til forsamlingshus (nedrivning og nyt projekt) på 2.150.000 kr. og til anlæg af cykelsti på ca. 500.000 kr.

    

   Initiativtagerne anmoder kommunen om principiel kommunal stillingtagen til garanti for kreditforeningslån/lån hos Kommunekredit med henvisning til beslutning i sag om anlægstilskud til Hald Ege Hallen.

    

   I forhold til tidsplan bemærkes, at man lokalt ønsker at igangsætte projektet hurtigst muligt og meget gerne med hel eller delvis realisering i 2017.

    

    

   Karup Forsamlingshus:

   Den selvejende institution Karup Kultur- og Forsamlingshus søger Viborg Kommune om støtte til en større ombygning af forsamlingshuset. Projektet er beskrevet i materiale dateret 14. juli 2016, som vedlægges sagen som bilag 2.

    

   I ansøgningen anføres, at der i forbindelse med byfornyelsesprojektet i Karup by blev afsat penge til nytænkning af Karup Kultur- og Forsamlingshus og på baggrund heraf er projektet her beskrevet i samarbejde med ekstern arkitektrådgiver.

    

   Målet med projektet er at få et moderne og handicaptilgængeligt hus med renoverede toiletter og faciliteter til handicappede og småbørnsfamilier. Et fleksibelt hus med plads til alle og som kan være med til at løfte Karup by.

    

   Projektet indeholder køb af naboejendom, etablering af ny tilbygning på 220 m2, renovering af køkken og andre faciliteter m.v. og har en samlet anlægsudgift på 7,2 mio. kr. excl. moms.

    

   Finansieringsmodellen indebærer, at Viborg Kommune bidrager med 2,0 mio. kr. og det er i planen forudsat, at Lokale- og Anlægsfonden, Realdania og andre fonde i alt bidrager med 5,0 mio. kr., og at resten indsamles lokalt.

    

   Det oplyses i ansøgningen, at man er i en god og konstruktiv dialog med Lokale- og Anlægsfonden i forhold til fondsstøtte til projektet.

    

   Det er forudsat, at det er den selvejende institution Karup Kultur- og Forsamlingshus, der realiserer projektet.

    

   I forhold til tidsplan bemærkes, at man lokalt ønsker at igangsætte projektet hurtigst muligt og meget gerne med hel eller delvis realisering i 2017.

    

    

   ”Huset på Knuden”, Knudby:

   Den selvejende institution ”Huset på Knuden” har fremsendt projektbeskrivelse til Viborg Kommune. Projektbeskrivelsen vedlægges sagen som bilag 3. Heri er projektet beskrevet i detaljer.

    

   Det fremgår, at visionen og det overordnede formål med etableringen af ”Huset på Knuden” er fastholdelse og udbygning af bosætningen og lokalidentiteten i Knudby og området ved Hjarbæk Fjord ved aktivt at benytte områdets potentialer og ressourcer til fortsat udvikling og styrket lokalt samarbejde. Huset etableres i det naturskønne område ved fjorden og skal tilbyde et samlingssted med gode, fleksible rammer til aktiviteter og arrangementer.

    

   Huset er i stueetagen på 405 m2 samt kælder på 75 m2. Huset indeholder to sale, foyer og tilhørende faciliteter. Den samlede anlægsudgift beløber sig til 9.412.500 kr. inkl. moms. 

    

   Finansieringsplanen indeholder et anlægstilskud på 2,0 mio. kr. fra Viborg Kommune. Herudover finansieres projektet via tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, Realdania og andre fonde med ca. 4,5 mio. kr., eget arbejde og lokalindsamling med 0,5 mio. kr. og et kreditforeningslån på 2,5 mio. kr., i alt 9,5 mio. kr.

    

   Initiativtagerne er i dialog med fondene.

    

   I fald der optages kreditforeningslån i forbindelse med projektets finansiering vil der sandsynligvis være krav fra kreditforeningen om kommunal lånegaranti.

    

   I forhold til tidsplan bemærkes, at der endnu mangler nogle bindende aftaler i forhold til realiseringen af finansieringsplanen.

    

    

   Forslag til det videre forløb

   Det er forvaltningens vurdering, at de projekterne i Bruunshåb og i Karup er længere fremme end projektet ”Huset på Knuden” og derfor foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender en model, hvor det tilkendegives, hvad projekterne i Bruunshåb og Karup kan forvente i kommunale anlægstilskud og hvor det gives en forhåndsmeddelelse om tilsagn til projektet ”Huset på Knuden”.

    

   Og i forlængelse heraf kan forvaltningen foreslå følgende:

    

    

   Bruunshåb Multihus:

   Det foreslås, at der gives forhåndstilsagn om anlægstilskud til nedrivning af eksisterende forsamlingshus med 150.000 kr. og anlægstilskud til nyt forsamlingshus med 2.000.000 kr., samlet anlægstilskud på 2.150.000 kr.

   Tilsagnet gives under forudsætning af, at projektet gennemføres fuldt som beskrevet i ansøgning med anlægsbudget og finansieringsplan.

    

   Herudover tages stilling til finansiering af 200 meter cykelsti, som etableres i forbindelse med færdiggørelse af det samlede anlægsprojekt ved Møllehøjskolen, Bruunshåb Multihus m.v. Anlægsudgift på ca. 500.000 kr.

    

   Det foreslås, at der reserveres 1.500.000 kr. til projektet i 2017 og 650.000 kr. i 2018.

    

   Karup Forsamlingshus:

   Det foreslås, at der gives forhåndstilsagn om anlægstilskud til projektet med 2.000.000 kr.

   Tilsagnet gives under forudsætning af, at projektet gennemføres fuldt som beskrevet i ansøgning med anlægsbudget og finansieringsplan.

    

   Det foreslås, at der reserveres 1.500.000 kr. til projektet i 2017 og 500.000 kr. i 2018.

    

    

   ”Huset på Knuden”:

   Det forslås, at Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver overfor initiativtagerne, at Viborg Kommune er indstillet på, at der gives tilsagn om bevilling på 2 mio. kr. til projektet.

   Tilsagnet gives i givet fald under forudsætning af, at projektet gennemføres fuldt som beskrevet i ansøgning med anlægsbudget og finansieringsplan.

    

   Det foreslås, at der tages stilling til placering af anlægstilskud fordelt på budgetår, når der foreligger afklaring af, at projektet kan realiseres.

    

    

   I forhold til spørgsmålet om evt. kommunale lånegarantier for kreditforeningslån i projekterne fra Bruunshåb og ”Huset på Knuden” foreslås, at endelig stillingtagen hertil afventer, at der søges frigivelse af anlægsbevillinger til projekterne, idet spørgsmålet i givet fald kan afklares i Byrådet i forbindelse med behandlingen af bevillingssagerne.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at udvalget tager orientering om status for de tre projekter: Bruunshåb Multihus, Karup Forsamlingshus og ”Huset på Knuden” til efterretning,

    

   at udvalget godkender det i sagen beskrevne forslag til tidsplan og foreløbig disponering af anlægspulje til forsamlingshusprojekter, og

    

   at de tre initiativtagere bag projekterne orienteres herom, således at de på dette grundlag kan arbejde videre med realisering af projekterne.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-01-2017

   Til mødet var fremsendt supplerende oplysninger fra Multihus i Bruunshåb. Mail fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget vedlægges sagen som bilag 4.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at udvalget tager orientering om status for de tre projekter: Bruunshåb Multihus, Karup Forsamlingshus og ”Huset på Knuden” til efterretning,

    

   at udvalget godkender det i sagen beskrevne forslag til tidsplan og med en foreløbig disponering af anlægspulje til forsamlingshusprojekter således:

    

   •  

   Multihus i Bruunshåb:

   • anlægstilskud 2.000.000 kr.
   • andre omkostninger i forbindelse med projektet jfr. sagsfremstillingen: 1.000.000 kr.
   •  

   Karup Kultur- og Forsamlingshus:

   • anlægstilskud 2.000.000 kr.
   •  

   Huset på Knuden:

   • anlægstilskud 2.000.000 kr.
   •  

   Bevilling i 2017 disponeres med 1.500.000 kr. til projekt i Bruunshåb og 1.500.000 kr. til projekt i Karup.

    

   at de tre initiativtagere bag projekterne orienteres herom, således at de på dette grundlag kan arbejde videre med realisering af projekterne.

 • 7 Lokalhistorisk arkiv Karup - udflytning fra Østergade 23
  • Sagsfremstilling

   Lokalhistorisk arkiv i Karup har til huse i ejendommen Østergade 23, 7470 Karup.

   Bygningen er ikke egnet til fortsat anvendelse som lokalhistorisk arkiv. Dette begrundes i såvel bygningstekniske forhold, som arkivets pladsbehov.

    

   Forvaltningen har i løbet af 2016 haft en række forskellige løsningsmuligheder i spil.

   I december 2016 mødtes forvaltningen med repræsentanter for Lokalhistorisk arkiv Karup med henblik på at konkretisere løsningsmuligheder.

    

   På mødet blev der drøftet 3 løsningsmuligheder som vil kunne imødekomme arkivets behov:

    

   • En flytning af arkivet til renoverede lokaler i det tidligere rådhus Gl. Banevej 19, 7470 Karup. Ejendomme og energi har udarbejdet et overslag over denne løsning som beløber sig til 649.200,- kr. Denne løsning indebærer at Lokalhistorisk Arkiv selv udfører en del af arbejdet.

    

   • En flytning af arkivet til Karup Bibliotek Ved Banen 5, 7470 Karup. Der foreligger ikke et overslag over nødvendige bygningsmæssige ændringer ved denne løsning.

    

   • En flytning af arkivet til lokaler i det tidligere rådhus Gl. Banevej 19,7470 sammen med Karup Bibliotek. Denne model forudsætter en opsigelse af et nuværende lejemål for lokaler som anvendes som udkørselspunkt for ambulancekørsel. Umiddelbart vurderes det, at det vil være vanskeligt at tilgodese såvel Lokalhistorisk Arkivs, som Karup Biblioteks respektive pladsbehov på en egnet måde i denne løsningsmodel.

    

   Forvaltningen gør opmærksom på, at der i forbindelse med den tværgående analyse af effektiviseringspotentiale ved en samling af de kommunale ejendomme, som er blevet udarbejdet i december 2016, peges på en problematik omkring Karups Skoles ”kvadratmeteroverskud” i forhold til gennemsnittet af skolerne i Viborg Kommune

    

   I analysen stilles blandt andet spørgsmålet om bibliotek og lokalhistorisk arkiv kan rummes inden for skolens rammer.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Lokalhistorisk Arkiv Karup skal flyttes fra Østergade 23,

    

   at en placering i forbindelse med Karup Skole undersøges nærmere, med henblik på at indgå som en af de mulige fremtidige placeringer,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget fastlægger den fremtidige placering af Lokalhistorisk Arkiv Karup  første halvår 2017.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-01-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at Lokalhistorisk Arkiv Karup skal flyttes fra Østergade 23,

    

   at en placering i forbindelse med Karup Skole undersøges nærmere, med henblik på at indgå som en af de mulige fremtidige placeringer,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget fastlægger den fremtidige placering af Lokalhistorisk Arkiv Karup  første halvår 2017.

 • 8 Økonomisk ledelsesinformation ultimo november 2016
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede i møde 23. februar 2011, proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2016 pr. 30. november 2016 kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet - der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   at udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. november 2016.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-01-2017

   Kultur- og fritidsudvalget beslutter,

    

   at tage ledelsesinformation pr. 30. november 2016 til efterretning.

 • 9 Mødeliste 01/2017 - Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet mødeliste 2017 for Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven § 16 stk. 1, litra f).

    

   Mødeliste vedlagt som bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-01-2017

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at mødeliste 01/2017 godkendes.

 • 10 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1.

   Meddelelser fra formanden

    

   2.

   Meddelelser og gensidig orientering

    

   3.

   Kort orientering om events 2017

    

   4.

   Viborg Sport & Event – status

    

   5.

   sØnæs arrangementer 2016

   Afrapportering vedlagt som bilag 1

    

   6.

   Århus 2017 – åbning 21. januar

    

   7.

   Ansøgning vedr. projekt "Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro - orientering

    

   8.

   Projekt GAME, status

    

  • Bilag

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-01-2017

    

   Orientering taget til efterretning.