Kultur-og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 25-02-2016

Referat

 • 1 Budget 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   Der orienteres på mødet om årets budgetproces, principper og spilleregler for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog i møde 20. januar 2016 (sag nr. 2). Desuden udmeldes de økonomiske rammer, som udvalget skal udarbejde sit budgetforslag indenfor.

   I forhold til udvalgets egen budgetlægningsproces vil der være en indledende drøftelse af, hvordan der skal arbejdes med at tilvejebringe et økonomisk råderum på to procent i budgetlægningen.

   Det drøftes desuden, hvordan budgetprocessen skal tilrettelægges i forhold til møder og inddragelse af MED-system og andre interessenter i budgetlægningen.

   Endeligt foretages en første prioritering af udvalgets eventuelle anlægsønsker med henblik på, at Forvaltningen kan udarbejde idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker. Herunder drøftes forslag til finansiering af eventuelle anlægsønsker i 2017 og 2018.

   Orientering om spilleregler for omprioritering og effektivisering

   I det seneste budgetforlig var der blandt forligspartierne enighed om, at der venter en stor omprioriterings- og effektiviseringsindsats i årene fremover, og i det endelige budget vedtog Byrådet for årene 2017-2019 at indarbejde dels det statslige omprioriteringsbidrag på én procent og dels et eget omprioriteringsbidrag på én procent, der skal skabe et råderum til egne omprioriteringer og nye investeringer.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har i møde 20. januar 2016 (sag nr. 2) vedtaget følgende spilleregler for omprioritering og effektivisering:

    

   1.

   Der skal i 2017 frigøres et råderum på i alt to procent af serviceudgifterne, svarende til ca. 72 mio. kr. Den ene procent vedrører Statens omprioriteringsbidrag, og den anden procent skal skabe et råderum til egne omprioriteringer og nye investeringer.

   2.

   Alle politikområders budgetrammer reduceres med to procent af deres nettoudgifter

   a.     Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, beredskabsområdet og kommunale ejendomme er undtaget. Politisk organisation er som hidtil undtaget, dog ikke udgifter til erhverv og turisme.

   3.

   Byrådets samlede råderum på en procent deles, så udvalgene beholder en halv procent (ca. 18 mio. kr.) til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer. Udvalgenes råderum afsættes som en pulje på en halv procent på hvert politikområde, men udvalgene kan selv omprioritere mellem egne politikområder.

   4.

   Byrådets eget råderum på en halv procent (ca. 18 mio. kr.) afsættes som en pulje i budgettet under politisk organisation. Dette er nyt i forhold til sidste års budgetlægning.

   5.

   I det der forudsættes at være et effektiviseringspotentiale på minimum én procent, reduceres budgettet med den ene procent i yderste led, altså på hver enkelt institution/afdeling m.v. – efter principper, der fastlægges i de enkelte politiske udvalg.
   Den resterende reduktion realiseres centralt på politikområdet. I videst muligt omfang ved effektiviseringer, men der kan blive tale om serviceomlægninger og andre tilpasninger, som vil kunne opfattes som servicereduktioner.

    

   Spillereglerne er illustreret i bilag nr. 1.

    

    

   Hvad betyder spillereglerne for udvalgets budget?

   Tabellen nedenfor viser de budgetmæssige konsekvenser fordelt på udvalgets politikområder.

    

   Tabel 1. Budgetmæssige konsekvenser af omprioritering og effektivisering

    

   Rammereduktion på to procent

   Heraf udgør reduktion på 1 procent decentralt

   Heraf udgør øvrig reduktion

   Pulje til budgetudfordringer og nye initiativer

   Kultur

   -1.768

   -716

   -1.052

   442

   Folkeoplysning og idrætsanlæg

   -1.584

   -141

   -1.443

   396

   I alt

   -3.352

   -857

   -2.495

   838

    

   Tabellens første kolonne viser, hvor meget budgetrammen er reduceret med pga. rammereduktionen på to procent.

   I anden kolonne ses, hvor stor en andel af rammereduktionen, der kan hentes decentralt ved, at alle decentrale budgetter reduceres med én procent. Denne reduktion udgør ikke nødvendigvis halvdelen af politikområdets samlede rammereduktion, da størrelsen af det decentrale område kan variere. Den øvrige andel af rammereduktionen ses i kolonne tre.

   Til sidst ses i kolonne fire størrelsen af de puljer som er lagt ind på de enkelte politikområder, dvs. den halve procent, som udvalget har til rådighed til at finansiere budgetudfordringer og nye initiativer.

   Det bemærkes, at beregningerne i kolonnerne ovenfor ikke indebærer, at der reduceres i budgetrammerne for eksempelvis Kulturelt Samråd og Folkeoplysningsudvalget.
   Problemstillingen er af teknisk karakter, idet disse områder ikke er defineret som decentrale i budgettet.

   Forvaltningen foreslår derfor, at der også foretages reduktion med 1% på disse områder og evt. tilsvarende områder, således at alle driftsområder på kultur- og fritidsområdet reduceres efter samme model. Dette skal også ses i sammenhæng med, at det vurderes, at det ikke er muligt at opnå den samlede reduktion via effektiviseringer m.v.

   Alle økonomiske udfordringer løses inden for det eksisterende budget

   Udvalgene skal finansiere alle budgetudfordringer inden for deres eget budget. Det gælder også særlige økonomiske udfordringer, som udvalgene tidligere havde mulighed for at rejse over for Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalget har udpeget to områder, som man drøfter i den videre budgetlægning, hvilket er flygtninge og demografiregulering. Disse to emner vil blive indledningsvist behandlet på Byrådets plankonference.

   Hvordan arbejder vi med effektivisering?

   Reduktionen på to procent realiseres i videst muligt omfang ved effektiviseringer, men der kan blive tale om serviceomlægninger og andre tilpasninger, som vil kunne opfattes som servicereduktioner.

   Effektiviseringer gennemføres bl.a. ved:

   ·         At udfordre arbejdsgange fx ”En smartere Kommune” og leanværktøjer

   ·         At nedbringe sygefraværet

   ·         At lave strukturtilpasninger og organisationsændringer

   ·         At indhøste stordriftsfordele

   ·         At anvende velfærdsteknologi

   ·         At digitalisere fx selvbetjeningsløsninger

    

    

   Forvaltningen kan i forlængelse heraf pege på, at der fortsat er mulighed for at opnå besparelser via eksempelvis energiinvesteringer og at der også kan ses på driftsmodeller i lokalområderne, hvori der indtænkes samdrift mellem kultur- og idrætsinstitutioner.

    

   Udvalgene orienterer Byrådet om, hvordan råderummet er skabt

   I det omfang, der foretages serviceomlægninger og andre tilpasninger, som vil kunne opfattes som servicereduktioner, skal udvalgene beskrive disse initiativer og deres konsekvenser. Udvalgene beskriver ligeledes over for Byrådet, hvordan deres eget råderum på en halv procent til budgetudfordringer og nye initiativer er disponeret.

    

   Budgetrammer i budget 2017-20

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i møde 20. januar 2016 (sag nr. 2) principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper, har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:

    

   Tabel 2. Budgetrammer for serviceområderne i budget 2017-2020

   (i 1.000 kr., 2017-pl)

   2017

   2018

   2019

   2020

   Kultur

   87.071

   82.538

   83.555

   83.555

   Folkeoplysning og idrætsanlæg

   78.019

   76.013

   76.013

   76.013

   I alt

   165.090

   158.551

   159.568

   159.568

   * Rammerne korrigeres i april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.

    

   Det bemærkes, at differencen mellem budgetrammerne for 2017 og 2018-2020 på politikområdet ”Kultur” skal ses i sammenhæng med, at Viborg Kommune i 2017 yder tilskud til ”Århus – Kulturby 2017” projektet.

    

    

   Budgetprocessen

   Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i møde 20. januar 2016 (sag nr. 2). Efter procesplanen færdiggør udvalgene i maj deres driftsbudgetter, mens anlægsbudgettet færdiggøres i juni.

    

   Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen.

    

   Hvert udvalg tilrettelægger en proces for, hvordan inddragelsen skal foregå i forhold til interessenterne på deres respektive områder. Arbejdet med at skabe det økonomiske råderum i budgetlægningen er en del af udvalgets budgetforslag, og procesmæssigt kan inddragelsen af MED-system og øvrige interessenter derfor indgå i den dialog, som planlægges omkring budgetforslaget.

    

   På baggrund af den fælles procesplan for budgetlægningen er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Procesplan for foråret 2016:

    

   25. februar 2016

   Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

   Indledende budgetdrøftelse

   25. maj 2016

   Fælles MED K.S.& E.

   Behandler budgetforslag 2017-2020

   26. maj 2016

   Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

   Møde med Viborg Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget. Behandling af forslag til driftsbudget 2017-2020

   16. juni 2016

   Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

   Behandling af forslag til investeringsoversigt 2017-2020

   August 2016

   Fælles MED Kultur, Service & Event og Kultur- og Fritidsudvalget

   Fælles møde (tidspunktet aftales senere)

    

   Arbejdet med Mål og Midler / målsætninger i budgetlægningen

   Mål og Midler udgår i budgetlægningen og erstattes af nogle forenklede budgetbemærkninger, som vil indgå i budgetmaterialet til Byrådet i august. I august vil budgetbemærkningerne have fokus på at beskrive økonomien herunder de ændringer, som udvalgene har indarbejdet i budgetforslagene.

    

   Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året de vil drøfte deres politiske målsætninger herunder eventuelle effektmål. Drøftelserne kan fx tage udgangspunkt i en eksisterende sektorpolitik eller strategi, hvor det ofte vil være relevant at gøre status på, hvilke indsatser der er afsluttede, og hvilke nye indsatser, der kan være behov for at sætte i gang.

    

   Når det endelige budget er vedtaget, vil Forvaltningen indarbejde relevante politiske målsætninger og eventuelle effektmål i budgetbemærkningerne.   Anlægsønsker

   På mødet drøftes forslag til projekter, der kan indgå som anlægsønsker. Anlægsønskerne skal beskrives som idéoplæg frem mod Byrådets budgetforhandlinger. Idéoplæggene skal godkendes af udvalget senest i juni 2016.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, at nye presserende aktuelle anlægsbehov i 2017 og 2018 skal finansieres inden for udvalgenes nuværende anlægsbudget i 2017 og 2018. Det betyder,

   ·         at hvis et udvalg har nye presserende anlægsbehov i 2017 og 2018, skal disse anlægsønsker finansieres inden for udvalgets egne projekter i det vedtagne anlægsbudget, så udvalgets anlægsramme i 2017 og 2018 er uændret, og

   ·         at der ikke kan foreslås nye anlægsprojekter efter 2018.

    

   De nye krav skyldes dels, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram, og dels at det samlede anlægsloft for kommunerne forventes yderligere nedsat i 2017. I budget 2016-2019 blev der indført en 6-årig budgetperiode for anlæg, da det blev nødvendigt at flytte store anlægsbeløb ud over den normale 4-årige budgetperiode. Det eksisterende anlægsbudget indeholder således nye anlægsprojekter i 2016-2021. I det kommende budget vil der således være anlægsprojekter i 2017-2021, men det vil kun være muligt at foreslå nye projekter i 2017 og 2018.

    

   Det vedtagne anlægsbudget for 2016-2019 kan ses som bilag 2.

    

   Udvalget anmodes om at fremkomme med evt. forslag til anlægsinvesteringer på mødet.

   Planchesæt, der beskriver de ovenfor beskrevne processer, principper og spillerregler, er vedlagt som bilag 3.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at orienteringen om spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen, som er vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget, tages til efterretning,

   at det drøftes, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen,

   at procesplanen for udvalgets egen budgetlægning drøftes, og

   at det drøftes, hvilke anlægsønsker, der skal beskrives som idéoplæg.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at orienteringen om spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen, som er vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget, tages til efterretning,

   at forvaltningen til møderne i marts og april 2017 kommer med forslag til opfyldelse af givne budgetrammer for perioden 2017-2020, idet reduktion i budgetrammerne med 1%, svarende til halvdelen af den pålagte reduktion, findes decentralt på alle driftsområder indenfor udvalgets område,

    

   at repræsentanter for Viborg Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget inviteres til møde om budgetforslag i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets møde 26. maj 2016, og

    

   at forslag til anlægsinvesteringer i perioden drøftes på kommende møde i budgetlægningen 2017-2020.

 • 2 Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur - og fritidsområdet 2016
  • Sagsfremstilling

   Sagen vedrører ansøgninger til puljen for mindre anlægstilskud inden for Kultur – og fritidsområdet.

    

   Byrådet har i budgettet for 2016 afsat 3.150.000 kr. på driftsbudgettet til puljen for mindre anlægsinvesteringer inden for Kultur – og fritidsområdet. Budgettet er fordelt ligeligt mellem politik område Kultur og Folkeoplysning/idræt.

    

   Flytningen af puljen fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet indebærer, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer endelig beslutning i sagen og ikke længere sender sagen videre med indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

    

   I år 2017, 2018 og 2019 er der hvert af årene afsat 3.150.000 kr. I alt er der i budgetperioden afsat 12.600.000 kr.

    

   Aktuelt foreligger der 29 ansøgninger til puljen. Nogle af ansøgningerne har tidligere været behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget, men kom ikke i betragtning til tilskud, fordi der var andre mere presserende ansøgninger. Det bemærkes også, at antallet af ansøgninger er faldet, idet de ansøgninger, der vedrører energi investeringer i klubhuse / spejderhuse, ikke længere behandles under mindre anlægspuljen, men under puljen for energi investeringer i klubhuse / spejderhuse. Der henvises til bilag 2.

    

   Ansøgningerne udgør en samlet anlægssum på 15,9 mio. kr. Der ansøges om mindre anlægstilskud på i alt 12,0 mio. kr. fordelt på de 29 projekter. Der er således egenfinansiering / anden finansiering for 3,9 mio. kr.

    

   Det bemærkes dog, at der fortsat løbende kommer nye ansøgninger til denne pulje.

    

   Ansøgninger vedr. energi investeringer

   Udvalget besluttede i møde 30. april 2015, at ansøgninger fra idrætsforeninger og uniformerede korps, der omhandler energi, indgår i sammenhæng med energi investeringer i klubhuse/spejderhuse-analysen, jf. aftale med Viborg Idrætsråd.

   Det betyder, at de ansøgninger, som tidligere har været behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget under puljen for mindre anlægsinvesteringer, men som udelukkende vedrører energibesparende tiltag, er videresendt til Viborg Idrætsråd, og vil således indgå i en samlet prioritering af de indkomne ansøgninger til denne pulje. Det drejer sig om ansøgninger fra Løgstrup Rideklub, Viborg Ro– og Kajakklub, Tange Roklub, Ulbjerg IF og Ulbjerg Skytteforening, Viborg Skytteforening, KFUM spejderne, Langsø Gr. samt DDS Birkegruppen Fjends.

    

   Tilskud til projekter – finansieret af uforbrugte midler i år 2015

   Siden sidste behandling af ansøgninger til puljen mindre anlægsinvesteringer inden for Kultur – og fritidsområdet (3. september 2015), har Kultur - og Fritidsudvalget i møde 28. oktober 2015 truffet beslutning om tilskud via ikke-forbrugte midler til ansøgninger fra Hvolris Jernalderlandsby (smedje) Løgstrup Aktivitetspark, Stoholm IF (multibaneprojekt), samt Ulbjerg Friluftsbad (renovering). Disse ansøgninger har tidligere har været behandlet under denne pulje.

    

   De gældende retningslinjer for puljen vedrørende mindre anlægsinvesteringer vedlægges som bilag 1. Oversigt over aktuelle ansøgninger til puljen vedlægges ligeledes som bilag 2, og vil blive gennemgået på mødet.

    

   Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger til puljen mindre anlægsinvesteringer fra foreninger, kulturhuse m.fl. ud fra de vedtagne retningslinjer, og med særlig fokus på nedenfor gennemgås ansøgningerne med forslag til bevilling, idet det foreslås, at en del af puljen for 2016 afventer fornyet behandling senere i 2016.

    

   Indstilling er således:

    

    

   Forening

   Projektet vedrører:

   Projektsum/

   ansøgt

   Indstilling

   Idrætsforeninger

    

    

    

   Viborg RC Racing

   Anlæg af indendørs bane

   390.000/390.000

   Afventer

   Viborg Golfklub

   Etablering af udslagssteder

   230.000/100.000

   Afventer

   Bjerringbro Tennisklub

   Etablering af kunststofbane

   220.000/188.000

   Afventer

   Stoholm IF

   Multibaneprojekt

   1.500.000/

   1.280.000

   200.000*

    

   BIF Gym. Bjerrringbro

   Gymnastik redskaber

   60.000/60.000

   40.000

   Viborg Rideklub

   Renovering af ponyridehal

   Udskiftning tag på ridehal

   544.000/544.000

   623.000/623.000

   Tag på ridehal, maks. 2/3

   af udgift på 623.000 = 415.000

   Møldrup Kroket Klub

   Opførelse af klublokale

   71.000/34.000

   34.000

   Midtjysk Faldskærmsklub

   Opførelse af hangar

   Revideret ansøgning

   Afventer revideret ansøgning

   Rødding UIF, Tennis

   Etablering af klublokale

   387.500/193.750

   Afventer

   Viborg Gymnastik Forening

   Renovering af terrasse

   Ombetrækning af møbler

   65.000/47.450

   97.075/72.806

   Afventer

   Bjerringbro BMX Klub

   BMX start rampe

   1.931.250/

   1.500.000

   Indgår i den kommende budgetlægning for perioden 2017-2020

   Stoholm IF, atletik

   Renovering af atletikbaner

   1.362.500/

   1.362.500

   Indgår i den kommende budgetlægning for perioden 2017-2020

   Arb.gr. bag ”Move-on-wheels”

   Asfalteret bane “pumptrack”

   795.000/745.000

   Reserveres 200.000 (afklare bidrag fra B&U)

   Herning Speedway

   Renovering af bane

   94.375/89.375

   VK´s andel, forudsæt-ter tilsvarende tilskud fra Herning Kommune

   Afventer

   Bowlinghallen Viborg

   Scoresystem

   650.000/325.000

   Reserveres

   325.000

    

   I alt idrætsforeninger:

   1.214.000

   Selvejende Idræts – og svømmehaller (friluftsbade)

    

    

    

   Stoholm Fritids – og Kulturcenter

   Udskiftning af tag på hal 1

   1.450.000/

   1.450.000

   Afventer

   Ulbjerg Kultur – og Fritidscenter

   Ombygning, herunder depotrum og spinningsrum

   1.100.000/

   500.000

   Afventer

   Bjerringbro Idrætspark

   Renovering af hal gulv i hal 1 og 2

   175.000/87.500

   Afslag, driftsudgift

   Bjerringbro Idrætspark (skytteforeningerne)

   Renovering af skydebane

   1.672.000/

   300.000 (tidl. bevilget 175.000)

   125.000

   Midtjysk Friluftsbad

   Renoveringsopgaver

   250.000/150.000

   150.000

   I alt selvejende idræts – og svømmehaller:

   275.000

   Uniformerede korps

    

    

    

   Ingen ansøgninger

    

    

    

   Kulturområdet

    

    

    

   Kulturskolen

   Klimaregulering på musikskolen, Grønnegade

   200.000/200.000

   200.000

   Viborg Kunsthal

   Færdiggørelse af 2. sal

   300.000/300.000

   Afventer

   Ravnstrup Gl. Skole

   Nedrivning af bygningen

   200.000/200.000

   Reserveres 200.000

   Alhedens Borgerforening

   Renovering af Pakhuset i Frederiks

   521.909/161.609

   Afventer

   Kulturcenter Låstrup

   Nyt skolekøkken

   961.000/931.000

   Afventer

   Lokalhistorisk Arkiv Tjele

   Etablering af adgang ml. lokaler

   20.000/20.000

   Tilskud via pulje til lokalhistoriske arkiver

   Skovgaard Museet

   Forbedring af klimaforhold på museet

   100.000/100.000

   80.000

    

   I alt kulturområdet:

   500.000

    

    

   I ALT:

    

    

   1.969.000

    

   Indstilling i alt: 1.989.000 kr. 

    

   Der resterer således 1.161.000 kr. af puljen mindre anlægsinvesteringer inden for kultur – og fritidsområdet i 2016.

    

   Det bemærkes, at Kultur – og Fritidsudvalget tidligere har truffet beslutning som vedrører disponeringer for puljen 2016. Det drejer sig om multibane projekt i Stoholm, hvor Stoholm IF har søgt om tilskud til etablering af multibaneprojekt. I møde 28. oktober 2015 besluttede udvalget at bevilge et tilskud på 300.000 kr. til projektet, finansieret af uforbrugte midler. Samtidig besluttede udvalget at disponere yderligere 200.000 kr. af mindre anlægspuljen 2016 til samme projekt. Dette beløb er indeholdt i indstillingen.

    

   Forvaltningen forslår, at der gives afslag på ansøgning fra Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv, med den begrundelse, at tilskudsbeløbet ligger under 50.000 kr. ift. minimumsgrænsen, jf. retningslinjerne. Det bemærkes endvidere, at der i budget 2016 er afsat 100.000 kr. til udvikling af lokalhistoriske arkiver. Endvidere forslås det, at der gives afslag på ansøgning fra Bjerringbro Idrætspark vedr. renovering af hal gulve med den begrundelse, at der er tale om en driftsudgift.

    

   Det forslås, at ansøgningerne fra Bjerringbro BMX Klub og Stoholm IF atletik forening, indgår i den kommende budgetlægning for perioden 2017-2020, da tilskudsbeløb ligger over den maksimale grænsebeløb på ca. 1 mio. kr., jf. retningslinjerne for puljen.

    

   Vedrørende ansøgning om tilskud til etablering af asfalteret bane ”pumptrack” fra arbejdsgruppen bag ”Move-on-wheels” foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget reserverer 200.000 kr. til tilskud til projektet, idet det forudsættes, at der sikres en samlet finansieringsmodel, hvor også B&U-området medfinansierer, idet projektet både er et institutions- og fritids-/idrætsprojekt. 

    

   Ansøgninger, som ikke kommer i betragtning til tilskud jf. oversigten, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller

    

   at Kultur – og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af en del af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2016, således at der i alt disponeres 1.989.000 kr., og at sagen genoptages på møde i Kultur – og fritidsudvalget medio 2016,

    

   at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgning fra Bjerringbro BMX Klub om tilskud til olympisk start rampe samt ansøgning fra Stoholm IF, Atletik Afdeling om tilskud til renovering af atletikbanerne indgår i den kommende budgetlægning for perioden 2017 – 2020,

    

   at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgning fra Lokalhistorisk Arkiv i Tjele, på kr. 20.000 vedrørende etablering af adgang indgår i forbindelse med prioritering af anvendelse af pulje til udvikling af lokalhistoriske arkiver i Viborg Kommune, 

    

   at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at der gives afslag på ansøgning fra Bjerringbro Idrætspark på 87.500 kr. vedrørende renovering af halgulve, idet der er tale om driftsudgifter, og

    

   at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016

   Kultur – og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af en del af puljen til mindre anlægsinvesteringer inden for Kultur – og fritidsområdet i 2016, således at der i alt disponeres 1.969.000 kr., og at sagen genoptages på møde i Kultur – og Fritidsudvalget medio 2016,

    

   at projekt i Skovgaard Museet vedr. klimaregulering gennemføres i Viborg Kommunes regi med en samlet udgift på 80.000 kr. excl. moms,

    

   at alle bevillinger gives under forudsætning af, at finansieringsplanerne for projekterne realiseres,

    

   at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgning fra Bjerringbro BMX Klub om tilskud til olympisk start rampe samt ansøgning fra Stoholm IF, Atletik Afdeling om tilskud til renovering af atletikbanerne indgår i den kommende budgetlægning for perioden 2017 – 2020,

    

   at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgning fra Lokalhistorisk Arkiv i Tjele, på kr. 20.000 vedrørende etablering af adgang, indgår i forbindelse med prioritering af anvendelse af pulje til udvikling af lokalhistoriske arkiver i Viborg Kommune, 

    

   at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at der gives afslag på ansøgning fra Bjerringbro Idrætspark på 87.500 kr. vedrørende renovering af halgulve, idet der er tale om driftsudgifter, og

    

   at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen.

 • 3 Kommunens forsamlingshuse - Fordeling af tilskud i 2016
  • Sagsfremstilling

   I budget 2016 er afsat en pulje på 1.337.000 kr. i tilskud til Viborg Kommunes 65 forsamlingshuse.

    

   Den hidtidige model for fordeling af tilskud til forsamlingshusene tager udgangspunkt i:

    

   -

   Den Centrale Pulje – en pulje til reparation og vedligeholdelse – efter ansøgning (200.000 kr. i 2015)

   -

   Et ligeligt fordelt drifts- og aktivitetstilskud til 65 forsamlingshuse af resten (17.000 kr. i 2015)

    

   Model for tilskud i 2016

   Budgetbevilling 2016

   1.337.000 kr.

   Den Centrale Pulje

   -200.000 kr.

   Rest til fordeling

   1.137.000 kr.

    

    

   Årligt tilskud: 1.137.000 kr.: 65 forsamlingshuse

   17.490,00 kr.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den i sagen beskrevne tilskudsmodel.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at udvalget godkender den i sagen beskrevne tilskudsmodel.

 • 4 Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Sagen omhandler frigivelse af beløb vedr. energi investeringer i klubhuse / spejderhuse.

    

   Sagen blev senest behandlet i Byrådet i møde 23. september 2015, hvor Byrådet besluttede at tiltræde Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling således,

    

   at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse i 2015 godkendes, således at der i alt disponeres 500.000 kr.,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til konto ”Energiinvesteringer klubhuse/spejderhuse” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at udgiften på i alt 500.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet Energiinvesteringer klubhuse / spejderhuse.

    

   Budget for puljen i 2015 er således frigivet til formålet.

    

   Budget for puljen for perioden 2016 - 2019

    

   År 2016

   År 2017

   År 2018

   År 2019

   1,5 mio. kr.

   1,5 mio. kr.

   1,5 mio. kr.

   1,5 mio. kr.

    

   Sagen genoptages nu med henblik på frigivelse af beløb kr. 1.500.000, afsat på investeringsoversigten i 2016.

    

   Viborg Idrætsråd har udarbejdet analyse i samarbejde med foreningerne, dækkende fase 1. Analysen dækker en 2 årlig periode, dvs. år 2015 og 2016. Samlet er der i forhold til fase 1, disponeret et tilskudsbeløb i år 2016 på 750.617 kr. vedrørende 8 projekter. Det bemærkes, at foreningernes egenfinansiering udgør 25 % af udgiften til energi investeringerne De 8 projekter fremgår af bilag 2. Dertil kommer nye projekter, som en del af fase 2.

    

   Viborg idrætsråd er pt. i gang med fase 2, herunder besøg i foreningerne, behandling af de indkomne ansøgninger mv. Den endelig analyse vil blive forelagt Kultur – og Fritidsudvalget, forventelig inden sommerferien, og vil danne grundlag for frigivelse af beløb i 2017 og 2018. Der henvises til vedlagte bilag. Bemærk, at bilag 2 er revideret siden udvalgets sidste behandling, idet der er sket budgetmæssige ændringer.

    

   Forvaltningen forslår på baggrund af Viborg Idrætsråds indstilling i forhold til fase 1 og fase 2, at beløbet på 1,5 mio. kr. afsat på investeringsoversigten i 2016 frigives til energi investeringer i klubhuse / spejderhuse i 2016.

    

   Det bemærkes, at investeringerne iht. vedlagte analyse vil betyde en besparelse på lokaletilskud fra og med år 2017.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse i 2016 godkendes, således at der i alt disponeres 1.500.000 kr.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse” med rådighedsbeløb i 2016

    

   at udgiften på i alt 1.500.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet Energiinvesteringer klubhuse / spejderhuse.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016

   Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse i 2016 godkendes, således at der i alt disponeres 1.500.000 kr.,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på i alt 1.500.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet Energiinvesteringer klubhuse / spejderhuse.

 • 5 Viborg Event. Rammeaftale mellem Tinghallen a/s og Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   På Byrådets møde 16. december 2015 besluttede Byrådet, at Viborg Kommune køber Tinghallen (ejendommen) med overtagelse 31. december 2015.

    

   Beslutningen er formuleret således:

    

   Under forudsætning af Tinghallens godkendelse beslutter Byrådet,

    

   at Viborg Kommune køber Tinghallen for 36.000.000 kr. med overtagelse den 31. december 2015 og på de vilkår i øvrigt, som fremgår af sagsfremstillingen,

    

   at Viborg Kommune afholder udgiften til tinglysning på 300.000 kr.,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 36.300.000 kr. til kontoen ”Køb af Tinghallen” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at udgiften på 36.300.000 kr. i 2015 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen,

    

   at likviditetsoverskuddet i Tinghallen A/S på de ca. 9 mio. bruges til projektet, og

    

   at tilskuddet nedsættes med 2 mio. kr., hvoraf den ene mio. kr. går til en eventfond med krone til kronefinansiering fra erhvervslivet, og at den anden mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

    

   Tinghallen a/s har efterfølgende godkendt handlen.

    

   I forlængelse heraf har forvaltningen og Tinghallen udarbejdet forslag til økonomisk skitse for en ny rammeaftale, som vedlægges som bilag og gennemgås nærmere på selve mødet. Dette med henblik på udvalgets drøftelse, hvorefter forvaltningen på efterfølgende udvalgsmøde fremlægger samlet materiale til ny rammeaftale.

    

    

   Endelig samlet rammeaftale forventes at indeholde følgende:

    

   • Afsnit om kommunalt tilskud til kulturproduktion i Tinghallen - det såkaldte "kulturregnskab".
   • Ny aftale vedr. leje af køkken, som skal ske på markedsvilkår. Pris fastsættes til 620.000,- kr. jf. ekstern mæglervurdering.
   • Ny aftale vedr. øvrige arealer i bygningen, som stilles til rådighed for primært kulturproduktion.
   • Fortsættelse af nuværende lejeaftale mellem Tinghallen og Bowlingcenter. Denne huslejeindtægt overgår fremover til Viborg Kommune.
   • På et senere tidspunkt skal aftale om drift af ny foyerbygning også indgå i den samlede rammeaftale.

    

    

   Herudover skal Viborg Kommune overtage nuværende lejeaftale med Bankocentret. Denne huslejeindtægt overgår også fremover til Viborg Kommune.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter skitse for ny økonomisk rammeaftale mellem Tinghallen og Viborg Kommune med henblik på, at forvaltningen kan færdiggøre endeligt udkast til samlet rammeaftale, og

    

   at endeligt udkast til ny samlet rammeaftale fremsendes til Statsforvaltningen inden endelig politisk godkendelse.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger udarbejder forvaltningen forslag til samlet aftale mellem Tinghallen og Viborg Kommune på det i sagen beskrevne grundlag til kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget, idet det samtidig besluttes, at sagen sendes til Statsforvaltningen inden endelig politisk godkendelse.

 • 6 Den selvejende institution "Overlund Hallen" ansøger om tilskud til udskiftning af tag (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Den selvejende institution ”Overlund Hallen” har fremsendt ansøgning om renovering/udskiftning af hallens tag.

    

   Af henvendelsen fra hallen fremgår, at det er konstateret, at der er akut behov for at renovere og udskifte dele af hallens tag.

    

   Det anføres endvidere, at der også fortsat er stort behov for at renovere hallens omklædningsfaciliteter, da disse skal indrettes i forhold til den øgede aktivitet på baneanlægget ved hallen, hvilket er forstærket med etableringen af kunstgræsbanen på anlægget, men at denne renovering desværre må afvente afklaring af hallens situation i forbindelse med den kommende flytning af Overlund Skole til Vinkelvej.

    

   Viborg Kommunes afdeling for Ejendomme & Energi har vurderet sagen og anfører, at det ved tilsyn kunne konstateres flere steder i hallens tag, hvor der vurderes at komme vand ind i bygningen (nogen nuværende fugtige pletter og flere loftplader med mørke skjolder efter fugt), samt flere steder hvor gulvet vurderes at være blevet påvirket af fugt fra taget. Selve tagpladerne kunne også konstateres at være meget porøse.

   Der vurderes derfor, at taget meget gerne må skiftes hurtigst muligt, for ikke at medføre yderligere ekstraudgifter på grund af vandskader m.m.

    

   I budgettet for 2017 er på investeringsoversigten afsat 1.831.000 kr. bl.a. til renovering af Overlund Hallens tag. Forvaltningen foreslår, at 1.608.000 kr. heraf fremrykkes til 2016, således at taget på Overlund Hallen kan udskiftes i sommeren 2016. Restrådighedsbeløbet på 223.000 kr. henstår herefter til efterfølgende renovering af omklædningsrum.

    

   Anlægsbudgettet for projektet ser således ud:

    

   Renovering af tag i henhold til indhentet overslag

   1.737.500 kr.

   Finansieringsmodel:

    

   Egenfinansiering

   80.000 kr.

   Lånefinansiering/sponsorater

   50.000 kr.

   Tilskud fra Viborg Kommune

   1.607.500 kr.

    

   Det anføres, at Overlund Hallen desværre ikke har mulighed for at bidrage med yderligere egenfinansiering. Det anførte beløb på 80.000 kr. finder hallen i dens drift. 

    

   Det tilkendegives i forlængelse heraf, at usikkerheden omkring hallens fremtid gør det vanskeligt at opnå bidrag fra brugere og sponsorer til projektet.

    

   Forvaltningen bemærker, at det kan konstateres, at der er behov for, at taget renoveres i sommeren 2016 og det anbefales derfor, at det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fremrykkes til 2016 og at projektet gennemføres som beskrevet i sag og bilag.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.608.000 kr. til tilskud til nyt tag til kontoen ”Overlund Hallen - renoveringsopgaver” med rådighedsbeløb i 2016, og

   at udgiften på 1.608.000 kr. i 2016 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Overlund Hallen - renoveringsopgaver”, nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2017-2020.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.608.000 kr. til tilskud til nyt tag til kontoen ”Overlund Hallen - renoveringsopgaver” med rådighedsbeløb i 2016, og

   at udgiften på 1.608.000 kr. i 2016 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Overlund Hallen - renoveringsopgaver”, nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2017-2020.

 • 7 Skals Idrætscenter søger om økonomisk støtte til renovering af vandbehandlingsanlæg til børnebassin (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Skals Idrætscenter har fremsendt ansøgning om fremrykning af anlægstilskud til renovering m.v. af vandbehandlingsanlæg til børnebassinet i Skals Svømmehal.

    

   Baggrunden er, at 1. juli 2017 skærpes myndighedskravene til vandkvalitet m.v. i svømmehallerne. Skals Svømmehal har i en årrække kørt på en dispensation for vandbehandlingsanlægget i hallens børnebassin og denne udløber pr. 1. juli 2017. 

   Man ønsker et nyt anlæg, som kan opfylde myndighedskrav til et bassin med 34 grader varmt vand, idet man så også kan tilbyde bassinet som varmtvands-/terapibassin.

    

   Der er ikke problemstillinger vedr. vandbehandlingsanlægget til svømmehallens 25 meter bassin.

    

   Skals Idrætscenter ønsker at gennemføre renoveringen i sommeren 2016 og i renoveringen indgår også foliearbejder m.m.

    

   Den samlede anlægsudgift er beregnet til 2.311.363 kr. Skals Idrætscenter finansierer selv 50 % af investeringen og søger derfor om, at anlægstilskud på 1.155.681 kr. bevilges af Viborg Kommune til anvendelse i 2016. 

    

   Forvaltningen bemærker, at der i investeringsoversigten for 2018 indgår i alt 1.734.000 kr. til anlægstilskud til renovering af Skals Svømmehal og Skals Idrætscenter foreslår således, at en andel af denne bevilling på 1.156.000 kr. fremrykkes til 2016. 

    

   Skals Idrætscenter anmoder om, at restrådighedsbeløbet på 578.000 kr. bibeholdes på investeringsoversigten for 2018, idet centret arbejder med plan for renovering/udskiftning af svømmehallens tag fra 1972 i 2018.

    

   Forvaltningen kan anbefale, at renoveringsprojektet gennemføres i sommeren 2016, idet dette vil have mindst mulig indvirkning på svømmehallens drift og indebærer færrest mulige gener for svømmehallens brugere.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.156.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til kontoen ”Skals Idræts- og Svømmehal (tag og vandbehandlingsanlæg)” til renovering af vandbehandlingsanlæg i Skals Svømmehal, og

   at udgiften på 1.156.000 kr. i 2016 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Skals Idræts- og svømmehal (tag og vandbehandlingsanlæg)”, nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2017-2020.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.156.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til kontoen ”Skals Idræts- og Svømmehal (tag og vandbehandlingsanlæg)” til renovering af vandbehandlingsanlæg i Skals Svømmehal, og

   at udgiften på 1.156.000 kr. i 2016 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Skals Idræts- og svømmehal (tag og vandbehandlingsanlæg)”, nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2017-2020.

 • 8 Viborg Billard Club søger om tilskud til afholdelse af Danske Mesterskaber i keglebillard 2016
  • Sagsfremstilling

   Viborg Billard Club har fremsendt ansøgning af 2. februar 2016, hvor klubben søger om tilskud til afholdelse af Danske Mesterskaber i keglebillard 2016 for kvinder og mænd. Stævnet afvikles 8. - 10. april 2016 i klubbens lokaler på Håndværkervej 12 i Viborg.

    

   Klubben anfører i ansøgningen, at den har fået tildelt værtskabet for mesterskaberne og at man glæder sig meget til at afholde stævnet. Der forventes ca. 300 spillere og gæster og ca. 1/3 forventes at overnatte i Viborg.

    

   Det er klubbens frivillige, der har ansvaret for afholdelsen af stævnet, herunder dels de sportslige og dels de sociale rammer, hvor der bl.a. er en traditionsrig ”DM-banket” lørdag aften.

    

   Det anføres, at man har arbejdet med at skabe det økonomiske grundlag for stævnet bl.a. via aftaler med sponsorer, og af det vedhæftede budget fremgår, at budgettet for arrangementet på udgiftssiden beløber sig til ca. 197.000 kr. Aktuelt ventes indtægter i størrelsesordenen ca. 170.000 kr., og i forlængelse heraf søges om et tilskud fra Viborg Kommune til afholdelse af arrangementet på 30.000 kr.

    

   Det bemærkes, at der i budgettet er indeholdt indkøb af 2 billardborde. Hertil bemærkes, at anskaffelsen er disse er en forudsætning for, at klubben kan afvikle stævnet.

    

   Forvaltningen bemærker, at det er meget positivt, at det er lykkedes for Viborg Billard Club at få tildelt værtsskabet for de danske mesterskaber i den traditionsrige sportsgren og forvaltningen kan anbefale, at Kultur- og Fritidsudvalget støtter arrangementet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 30.000 kr. til Viborg Billard Clubs afholdelse af Danske Mesterskaber i keglebillard 8. – 10. april 2016. Bevillingen finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at udvalget bevilger et tilskud på 30.000 kr. til Viborg Billard Clubs afholdelse af Danske Mesterskaber i keglebillard 8. – 10. april 2016. Bevillingen finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

 • 9 Henvendelse vedr. Kulturcenter Værestedet fra Fjordklyngen og centrets bestyrelse (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Bestyrelsen for Kulturcenter Værestedet og bestyrelsen for Fjordklyngen fremsender brev af 26. januar 2016 (bilag 1) vedr. ”Fremtidens Informations- og Kulturcenter Værestedet”, hvori der orienteres om udviklings- og fremtidsvisioner for værestedet.

    

   Bestyrelserne har afholdt møder med henblik på at udvikle ideer og forslag til videreudvikling af Kulturcenter Værestedet i Låstrup. Det anføres i den forbindelse, at det blandt landsbyerne i Fjordklyngen er et ønske, at kulturcentret udvikles som samlingssted med endnu flere aktiviteter og således at det kan fungere som formidlingscenter.

    

   I brevet er en række forslag til fremtidige facilitetsmuligheder på værestedet. Udgangspunktet er dog, at nuværende aktiviteter og kurser bevares.

    

   De anføres, at der er behov for nyt køkken med fleksibel indretning *), nyt indgangsparti i forbindelse med cafeområde, informationscenter og kontorfaciliteter, overnatningsmuligheder, værksteder og vaskeplads, infocenter og opdatering af faciliteter såvel ude som inde.

    

   Der foreligger ikke i sagen en samlet vurdering af anlægsøkonomien i forslagene.

    

   Som finansieringsmuligheder nævnes udover kommunen, Lokale- og Anlægsfonden, Realdania, LAG Skive/Viborg, Den Jyske Sparekasse o.a.

    

    

    

   *) Det bemærkes, at forslaget om renovering af køkkenet indgår som ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalgets pulje vedr. mindre anlægsinvesteringer med en samlet anlægsudgift på 961.000 kr. og ansøgning om tilskud på 931.000 kr. Forvaltningen har i sagen, som er på dagsordenen på mødet, foreslået, at endelig stillingtagen til ansøgning afventer nærmere undersøgelse og vurdering.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at henvendelsen drøftes med repræsentanter for Fjordklyngen med henblik på afklaring af prioritering af dette projekt i forhold til øvrige projekter og ønsker fra lokalområder indenfor Fjordklyngen.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at henvendelsen drøftes med repræsentanter for Fjordklyngen med henblik på afklaring af prioritering af dette projekt i forhold til øvrige projekter og ønsker fra lokalområder indenfor Fjordklyngen.

 • 10 Viborg Skøjtebane, evaluering af sæson 2015/2016
  • Sagsfremstilling

   Viborg Skøjtebane blev pr. 1. december 2015 forsøgsvis etableret på Hjultorvet i Viborg og skøjtebanens sæson afsluttes her ultimo februar 2016. 

    

   Der er behov for at evaluere om placeringen på Hjultorvet har været en succes og om skøjtebanen i den kommende sæson igen skal etableres på Hjultorvet eller om den skal flyttes til et andet sted.

    

   Samtidig skal det også vurderes om der er behov for ændringer og forbedringer, som skal indarbejdes forud for den kommende sæson.

    

   Forvaltningen har rettet henvendelse til Viborg Handel og har bedt om Viborg Handels evaluering af forsøget med placeringen af skøjtebanen på Hjultorvet.

    

   Viborg Handel har fremsendt brev af 4. februar 2016 med Viborg Handels evaluering af sæsonen samt bud på udviklingsmuligheder.

    

   Heraf fremgår, at de forretningsdrivende i Viborg Handel har været meget tilfredse med placeringen af skøjtebanen i midtbyen. Det anføres, at skøjtebanen har været med til at skabe liv i byen, og at den motiverer unge mennesker og børnefamilier til at bruge byen og dens forretninger og cafeer.

    

   Det anføres også, at det eneste kritikpunkt, der er rejst er, at banen har været for lille. Viborg Handel så gerne, at den var dobbelt så stor, når den indvies igen i 2016. Viborg Handel vil i forlængelse af en evt. udvidelse af skøjtebanen arbejde for at byens juletræ flyttes til Nytorv og at fremtidige juleparader og juleaktiviteter får udgangspunkt på Nytorv.

    

   Herudover har Viborg Handel nogle forbedringsforslag, som gerne ses indarbejdet på skøjtebanen i den kommende sæson. Det handler om lyskæder i træerne, ildsteder, salgsboder m.m., og det anføres, at Viborg Handel gerne vil arbejde aktivt for, at disse forbedringer kan etableres.

    

   Sluttelig anføres, at det med udgangspunkt i ønsket om en større skøjtebane og planer for aktivitet og indhold på Nytorv, er Viborg Handels anbefaling, at banen fremadrettet placeres på Hjultorvet.

    

   I forlængelse heraf bemærkes, at det også er forvaltningens vurdering, at placeringen af skøjtebanen på Hjultorvet har været en succes og det foreslås, at skøjtebanen også i sæsonen 2016/2017 forsøgsvis placeres på Hjultorvet, og at der herefter tages endelig stilling til fremtidig placering af skøjtebanen.

    

   Forvaltningen kan så i samarbejde med Viborg Handel arbejde med forslag om udvidelse af banen og forbedring af faciliteterne omkring banen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget tager evalueringen af forsøgsvis placering af Viborg Skøjtebane på Hjultorvet i sæsonen 2015/2016 som beskrevet i sagen og i bilag til sagen til efterretning,

    

   at udvalget godkender, at skøjtebanen også i sæsonen 2016/2017 som forsøg placeres på Hjultorvet og at udvalget efter den kommende sæson tager stilling til forslag til endelig placering af skøjtebanen, og

    

   at udvalget godkender, at forvaltningen i samarbejde med Viborg Handel arbejder med de anførte forslag til forbedringer af skøjtebanen og dens faciliteter i den kommende sæson.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at evalueringen af forsøgsvis placering af Viborg Skøjtebane på Hjultorvet i sæsonen 2015/2016 som beskrevet i sagen og i bilag til sagen tages til efterretning.

    

   Sagen genoptages på et senere tidspunkt med henblik på afklaring af placering af skøjtebanen i sæsonen 2016/2017.

 • 11 Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet mødeliste for Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).

    

   Revideret mødeliste vedlagt som bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at mødelisten for Kultur- og Fritidsudvalget 02/2016 godkendes.

 • 12 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1.

   Meddelelser fra formanden

    

   2.

   Meddelelser og gensidig orientering

    

   3.

   Henvendelse af 3. februar 2016 fra den selvejende institution Løgstrup Hallen

   Brev af 3. februar 2016 vedlægges som bilag 1

    

   4.

   Fællesmøde med B&U 26. april 2016 kl. 16.30 – 17.30

   Punkter til dagsorden:

   • GAME Streetmekka
   • Kulturelt Lærings Center (KLC)
   • Samarbejde med foreninger m.fl. i forhold til skolereformen (Viborg Idrætsråd inviteres til dette punkt)

    

   5.

   NordLEK 2015 – Regnskab

   Regnskab 2015 vedlægges som bilag 2

    

   6.

   Henvendelse fra Bjerringbro Rideklub

   Henvendelse af 16. februar 2016 vedlagt som bilag 3

    

  • Bilag

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016

    

   Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 • 13 Anlægstilskud - Forsamlings- og kulturhuse 2016 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet har i budgettet for 2016 afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 509.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelses- og renoveringsopgaver i 2016 af forsamlingshuse. Dertil er der en fast driftsbevilling på 200.000 kr. til forsamlingshuse pr. år, der primært anvendes til små reparationer, møblement, inventar, køkkengrej mv.

    

   Teknisk Udvalg råder over puljen til Landsbyfornyelse, der også kan søges af forsamlingshusene. Det er aftalt med Teknik & Miljø, at deres pulje anvendes til udvendig forbedring af klimaskallen, mens Kultur- og Fritidsudvalgets pulje anvendes til indvendig vedligehold samt energiforbedringer.

    

   Forsamlingshusene er i brev af 19. marts 2015 orienteret om ansøgningsmulighederne. Der er modtaget 15 ansøgninger med projekter for godt og vel 10,8 mio. kr.

    

   Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne og vurderet disse i forhold til:

    

   -

   Nødvendighed i forhold til husets stand,

   -

   Energiforanstaltninger,

   -

   Forsamlingshusets aktivitetsniveau,

   -

   Egenfinansiering (min. 33%),

   -

   Tidligere opnået tilskud,

   -

   Tilskudsniveauet i forhold til det samlede renoveringsprojekt.

    

   På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af puljen på 509.000 kr. i 2016. Forvaltningen bemærker, at der ikke er afsat penge til puljen i 2017 og årene fremover.

    

   Forvaltningens forslag fremgår af vedlagte bilag 4, der samtidig giver et overblik over projekternes indhold, egenfinansiering samt øvrige relevante oplysninger.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 509.000 kr. til kontoen ”Anlægstilskud – Forsamlings- og kulturhuse” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 509.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 509.000 kr. til kontoen ”Anlægstilskud – Forsamlings- og kulturhuse” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 509.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

 • 14 Viborg Kunstforening - Ansøgning om tilskud - Jubilæum 2016
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kunstforening fejrer i 2016 sit 75 års jubilæum.

    

   Foreningen ansøger i denne forbindelse Kultur- og Fritidsudvalget om 34.125 kr. til et jubilæums udstillingsprojekt ”Breathing Vessels” af kunstneren Britt Smelvær.

    

   Af det fremsendte budget fremgår det, at der, ud over de omkostninger der er direkte forbundet med visning og transport af værkerne, er en række mindre udgifter forbundet med kunstnerens besøg, samt uforudsete udgifter i forbindelse med udstillingen.

    

   Udstillingen vil bestå af 8 store og gennemsigtige kar, som forankres i vandet ved sØnæs i perioden 13. august - 11. september 2016.

    

   Karrene har tidligere været udstillet i Botanisk Have i København, samt i voldgraven på Fuglsang Gods – Lolland.

    

   Forvaltningen vurderer, at der er tale om et kunstnerisk værk af god kvalitet, som vil fungere godt i en midlertidig placering ved sØnæs.

    

   Endvidere bemærker forvaltningen, at det er praksis i Viborg Kommune, at støtte en foreningen af Viborg Kunstforenings størrelse (flere end 200 medlemmer) med et kronebeløb på 6.600 kr. i forbindelse med et 75 års jubilæum.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at projektet støttes med 30.000 kr., og

    

   at beløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at projektet støttes med 30.000 kr., og

    

   at beløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.