Kultur- og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 01-12-2016

Referat

 • 1 Ansøgning vedr. projekt "Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro".
  • Sagsfremstilling

   På udvalgsmøde 13. juni 2016 behandlede Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (UHI) ansøgninger om tilskud i forbindelse med civil integrationsindsats.

    

   I sagen indgik ansøgning fra Rødkærsbro Idrætsforening om tilskud til ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro”. Af ansøgningen fremgår, at der søges tilskud til ansættelse af projektkoordinator i 15 timer pr. uge samt til materiel, kontingentbetaling m.v. Ansættelsen af en koordinator er central i projektet, da tidligere forsøg på at introducere og inkludere flygtninge i den lokale idrætsforening meget tydeligt har vist et behov for en ekstra ressource til at koordinere indsatsen, så foreningerne er i stand til at fokusere på deres primære funktion: Aktiviteten. Ansættelsen foreslås at ske i et samarbejde mellem forening, skole, boligselskab og øvrige foreninger i lokalsamfundet.

    

   UHI besluttede at støtte projektet med tilskud til den del af projektet, der ikke er lønudgifter og der blev bevilget tilskud på 43.600 kr. fra UHI.

    

   7. november 2016 afholdtes et større møde med deltagelse af repræsentanter for foreninger, erhvervsliv, institutioner, boligselskab m.fl. i Rødkærsbro og udvalgsformændene for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation og Kultur- og Fritidsudvalget samt forvaltningen. Mødet var arrangeret af lokalområdet, og handlede om problemstillinger i forbindelse med integration af de flygtninge, der nu er bosiddende i Rødkærsbro, og på mødet blev tilkendegivet, at der arbejdes videre med en model, hvor der forsøgsvist bevilges midler til finansiering af lønudgift til projektmedarbejder, der skal arbejde med at skabe sammenhæng og integration i for flygtningene i forhold til arbejde, skole og fritid lokalt i Rødkærsbro. Et samarbejde, der skal realiseres i et samspil mellem daginstitution, skole, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, idrætshal, boligselskab og foreningerne i Rødkærsbro.

    

   I forlængelse af møde 7. november 2016 har initiativtagerne fremsendt revurderet beskrivelse af ansøgning om støtte til projektet. Af ansøgningen fremgår:

    

   ”Projektkoordinator til integration af flygtninge i Rødkærsbro

   På baggrund af afholdt møde i Rødkærsbro 07. november 2016 om flygtningesituationen i Rødkærsbro, ansøger vi hermed om finansiering af en projektkoordinator på 30 timer/uge i et år til ansættelse i Rødkærsbro fritidsområdet – aflønnet af Viborg Kommune.

   Projektbeskrivelsen vil være ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro”

   Stillingsindholdet skal dels svare til den tidligere fremsendte ansøgning (vedhæftet) dels gennem andre tiltag for at integrere flygtninge i byen i deres fritid. Eksempler herpå kunne være fællesspisning med dansk og anden etnisk mad, lektiehjælp for alle aldre, fælles gymnastikaften og lignende. Indholdet vil projektkoordinatoren i høj grad være med til at udforme i projektforløbet, da dette kan afhænge meget af beboerne i området (køn, familiestand m.v.).

   Det vil forhåbentlig være muligt at ansætte en projektkoordinator senest 1. februar 2017, hvorefter projektet kører et år frem. Der skal således evalueres på projektet i januar måned 2018.

    

   Opmærksomhedspunkt:

   I den oprindelige projektbeskrivelse er beskrevet følgende:


   Finansiering af kontingent og udstyr +25 år:
   Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovations pulje til civil integrationsindsats. ”
   Da vi er i tvivl om, hvorvidt det i hele projektperioden vil være muligt at søge midler fra denne pulje, skal vi anmode om, at der tages stilling til, hvor og hvordan vi kan søge om midler til kontingent og udstyr til flygtningegruppen på +25 år. Hvis puljen ”lukker ned” i løbet af kort tid, kunne vi foreslå, at vi løbende ansøger Kultur, Service og Event om midlerne eller det kan overvejes at tildele Rødkærsbro Idrætsforening en a’conto pulje, som vi kan benytte til kontingent og udstyr til gruppen på +25 år. I givet fald skal der naturligvis aflægges et regnskab for de brugte midler til formålet”.

    

    

   Den skitserede model er således bredere funderet end den oprindelige ansøgning fra Rødkærsbro Idrætsforening og involverer flere parter og flere opgaver, og derfor er vurderingen lokalt, at der er behov for at ansætte en projektkoordinator i 30 timer.

    

   Efterfølgende er projektet drøftet med repræsentanter for lokalområdet og det foreslås, at der gennemføres et forsøg med projektansættelse af projektmedarbejder i 2017 med et ugentligt timetal på 30 timer. Lønudgiften som beløber sig til 210.000 kr. foreslås finansieret således:

    

   Udvalg

              Bevilling

   Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

   135.000 kr.

   Kultur- og Fritidsudvalget

   50.000 kr.

   Folkeoplysningsudvalget

   25.000 kr.

   Samlet finansiering

   210.000 kr.

    

    

   I forhold til ansøgning om forøgelse af bevilling til udstyr, kontingent m.v. foreslås, at det meddeles ansøgerne, at UHI på mødet 13. juni 2016 bevilgede 43.600 kr. til de nævnte formål, og det foreslås, at der indtil videre ikke bevilges yderligere hertil, men henvises til muligheder for at søge tilskud til eksempelvis kontingenter hos fonde, ”Børnenes Ven Minna Due Jensens Fond”, DGI/DIF m.fl.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at forsøgsprojektet ”Aktiv fritid for alle flygtningen i Rødkærsbro” igangsættes som beskrevet i sagen i en et-årig periode 2017,

    

   at lønudgiften til ansættelse af projektmedarbejder finansieres som beskrevet i sagen, og

    

   at bevillingen gives for en et-årig periode, hvorefter bevillingen ophører.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at forsøgsprojektet ”Aktiv fritid for alle flygtningen i Rødkærsbro” igangsættes som beskrevet i sagen i en et-årig periode 2017 med tilskud på 50.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget,

    

   at der indledes dialog med initiativtagerne om aftale om måling og dokumentation på projektet, og

    

   at bevillingen gives for en et-årig periode, hvorefter bevillingen ophører.

 • 2 Godkendelse af brugsretsaftale vedr. multibane på idrætsanlæg i Stoholm
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde 28. oktober 2015 at støtte multibaneprojekt i Stoholm med i alt 500.000 kr.

    

   Initiativtagerne fra Stoholm Idrætsforening har efterfølgende arbejdet videre med projektet, som nu står foran realisering.

    

   Multibanen etableres på grundareal, som er ejet af Viborg Kommune og der er derfor ønske om og behov for, at der oprettes en brugsretsaftale, hvor brugerne i Stoholm har brugsret i 20 år til det areal, hvorpå banen etableres.

    

   Forvaltningen har i samarbejde med Stoholm IF udarbejdet vedhæftede forslag til brugsretsaftale, som er vederlagsfri og gældende for perioden indtil 30. november 2036.

    

   Det bemærkes, at tilsvarende model er anvendt i en række tidligere tilfælde indenfor Kultur- og fritidsområdet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det som bilag til sagen vedhæftede forslag til brugsretsaftale mellem Stoholm Idrætsforening og Viborg Kommune om anvendelse af areal til multibaneprojekt, gældende for en 20-årig periode frem til 30. november 2036.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at godkende det som bilag til sagen vedhæftede forslag til brugsretsaftale mellem Stoholm Idrætsforening og Viborg Kommune om anvendelse af areal til multibaneprojekt, gældende for en 20-årig periode frem til 30. november 2036.

    

   Til § 4, stk. 3 tilføjes, at forpligtelsen også omfatter nære omgivelser ved det omhandlede areal.

 • 3 Hersom Bjerregrav Idrætsforening, godkendelse af brugsretsaftale
  • Sagsfremstilling

   Hersom Bjerregrav Idrætsforening (HBIF) gennemfører en større renovering og udvidelse af klubhuset i Bjerregrav.

    

   I forbindelse med udvidelsen er der behov for, at der indgås en ny brugsretsaftale for det areal, hvor på klubhuset ligger, idet arealet er ejet af Viborg Kommune.

    

   Forvaltningen har derfor i samarbejde med foreningen udarbejdet det til sagen vedhæftede forslag til 20-årig brugsretsaftale for arealet.

    

   Det bemærkes, at tilsvarende model er anvendt i en række tidligere tilfælde indenfor kultur- og fritidsområdet.

    

   Forslaget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det som bilag til sagen vedhæftede forslag til brugsretsaftale mellem Hersom Bjerregrav Idrætsforening og Viborg Kommune om en 20-årig brugsretsaftale for arealet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at godkende det som bilag til sagen vedhæftede forslag til brugsretsaftale mellem Hersom Bjerregrav Idrætsforening og Viborg Kommune om en 20-årig brugsretsaftale for arealet.

 • 4 Henvendelse fra Viborg FF. Godkendelse af principskitse for byggeri ved idrætsanlæg på Kirkebækvej/Rughavevej
  • Sagsfremstilling

   Viborg FF har fremsendt ”Notat: Viborg Vestby – et nyt samlingspunkt” til Viborg Kommune. Notatet er udarbejdet af Viborg FF efter en række drøftelser med forvaltningen om byggeprojekt i forbindelse med realiseringen af projektet ”Sport og Vandforum”. Notatet indeholder forslag til projektskitse for et byggeri, der primært er et nyt foreningshus til Viborg FF og andre foreninger m.fl., men som indrettes, således at det passer i rammen for det samlede projekt for ”Sport og Vandforum”.

    

   Det er aftalt med Viborg FF, at notatet forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med anmodning om, at udvalget godkender principskitse for byggeri af nyt foreningshus.

    

   Projektet er beskrevet i notat fra Viborg FF og hovedpunkterne fra notatet gengives kort her:

    

   Baggrunden er, at det nuværende klubhus på Kirkebækvej er helt nedslidt. Viborg FF har derfor meget stort behov for, at der sætte gang i realiseringen af et projekt, som sikrer nye, gode rammer for Viborg FF’s klubaktivitet omkring baneanlægget på Kirkebækvej og Rughavevej. Viborg FF har derfor bearbejdet og reduceret det oprindeligt skitserede projekt og beskriver nu et projekt med et bruttoareal på knap 2.300 m2. Det anføres, at projektet fortsat har til formål at skabe et sammenhængende byggeri, der involverer rammer til Vestbadet, Viborg Bullits, Boligselskabet Viborgs Vestervang-afdeling, Vestervang Skole, Vestervang Kirke og andre interessenter i området.

    

   Projektets ramme (m2 og økonomi) er beskrevet i notatet. Det fremgår, at byggeriet på knap 2.300 m2 vil medføre en anlægsudgift på knap 26 mio. kr. Anlægsudgiften er beregnet ud fra forventede m2-priser.

    

   Notatet indeholder Viborg FF’s forslag til finansieringsplan. Denne indeholder et tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 2 mio. kr., kreditforeningslån/ekstern finansiering for ca. 17,8 mio. kr. og kommunalt anlægstilskud på 6,9 mio. kr., samlet 26,7 mio. kr. inkl. 0,7 mio. kr. til finansieringsomkostninger.

    

   Driftsmæssigt opereres med en model, hvor Viborg Kommunes lokaletilskud m.m. omlægges til et årligt tilskud (benævnt ”huslejegaranti”) på 1,1 mio. kr. En garanti, der skal have samme løbetid som kreditforeningslånet, altså 30 år. Garantien foreslås finansieret af de tilskud, som der i dag ydes til Viborg FF (lokaletilskud og tilskud til pasning af udeareal på Kirkebækvej).

   VFF oplyser, at beløbets størrelse er beregnet ud fra årlig udgift til renter, afdrag og bidrag på kreditforeningslånet.

   Herudover opereres med, at grunden fortsat stilles vederlagsfrit til rådighed, og der anmodes om en formel aftale herom med en løbetid på 30 år.

    

   I rammen for driften indgår også indtægter fra udleje til andre foreninger (Viborg Bullits m.fl.) og indtægt fra boligselskabet Viborgs Vestervang-afdelings brug af faciliteterne, samlet indtægt på 225.000 kr. Herudover er anført mulighederne for at placere squash-faciliteter på anlægget. Dette forslag indgår i forbindelse med idrætsrådets forslag til udvikling af Liseborg Centret, og forslaget skal undersøges nærmere i samarbejde med Viborg Squash Klub og Viborg Idrætsråd.

    

   Endelig indgår en samlet forventet driftsbesparelse i forhold til den nuværende drift af klubhuset på Kirkebækvej og driften af Vestbadet, som samlet er opgjort til 760.000 kr. årligt i driftsbudgettet.

    

   Samlet er det Viborg FF’s vurdering, at der med denne model kan skabes grundlag for et stabilt driftsgrundlag for et nyt foreningshus.

    

   Der er afholdt flere møder med Viborg FF om rammen for projektet og det er forvaltningens vurdering, at der er tale om seriøse vurderinger og reelle beregninger, som kan danne grundlag for et samlet projekt. Forudsætninger og forventninger samles op nederst i sagsfremstillingen.

    

   Viborg FF anmoder om, at Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver, om udvalget kan godkende principskitsen for projektet, således at Viborg FF kan arbejde videre med realiseringen af projektet. Byrådets endelige godkendelse af frigivelse af evt. anlægstilskud afventer, at det endelige projekt færdigbearbejdes og udbydes, således at økonomi, tidsplan m.v. kan fastlægges.

    

   Forvaltningen bemærker:

    

   Plangrundlaget for projektet blev godkendt i Byrådet 10. februar 2016, hvor Byrådet godkendte lokalplan nr. 463 for fritidsområde ved Kirkebækvej/Rughavevej (idrætsanlæg, Vestbadet og Bananparken). I lokalplanen er indarbejdet byggefelt ved Vestbadet til et samlet byggeri med foreningshus, fællesfaciliteter m.m., og det vurderes, at det skitserede byggeri opfylder lokalplanens bestemmelse vedr. byggeriet og er i overensstemmelse med intentionerne i den samlede plan for ”Sport & Vandforum”.

    

   Forvaltningen har i samarbejde med Viborg FF, boligselskabet Viborg og andre aktører arbejdet med at skaffe ekstern medfinansiering til det samlede projekt for Sport og Vandforum, og der er udarbejdet en projektbeskrivelse ”Viborg Vestby – et samlingspunkt”, som er anvendt ved henvendelse til fonde m.fl. Pt. er der positiv tilkendegivelse fra Lokale- og Anlægsfonden, men ikke et endeligt tilsagn og der foreligger ikke endelig afklaring i forhold til Realdania, idet det fortsat er uafklaret, om projektet kan indpasses i et af Realdanias programmer. Herudover planlægges henvendelse til flere fonde med henblik på medfinansiering af hele områdeindretningen.

   Samlet set er det derfor således, at der endnu ikke er skabt grundlag for at realisere det samlede store projekt inkl. den endelige indretning af hele området, idet dette som nævnt forudsætter en stor grad af medfinansiering fra fonde m.fl.

    

   Med baggrund heri har Viborg FF som anført ovenfor arbejdet videre med et foreningshus projekt, som ”passer ind” i den overordnede plan og samtidig afhjælper et meget akut problem, idet det nuværende klubhus på Kirkebækvej er helt nedslidt.

    

   I forhold til Viborg FF’s forslag om, at der ydes et kommunalt anlægstilskud til projektet på 6,9 mio. kr. bemærkes, at der samlet set var afsat 11,3 mio. kr. til projekt ”Sport og Vandforum”. Heraf er 3,4 mio. kr. anvendt til første etape, som var flytning/etablering af nyt kunststofbaneanlæg på baneanlægget på Kirkebækvej, og der resterer således 7,9 mio. kr., som er afsat i Viborg Kommunes anlægsbudget inkl. overførsler fra tidligere år.

    

   Forslaget indebærer, at nuværende lokaletilskud m.v. skal omlægges til huslejetilskud på 1,1 mio. kr. pr. år i en 30-årig periode, svarende til løbetid for kreditforeningslån/ekstern finansiering på projektet. Det bemærkes, at Viborg Kommune i 2015 ydede lokaletilskud m.v. til anlægget på 902.000 kr. og at der herudover indgår lokaletilskud fra andre folkeoplysende foreninger, som kan medfinansiere et årligt huslejetilskud.

    

   Det er i forløbet afklaret med Viborg FF, at indtil videre fortsætter Viborg Kommune med at varetage opgaven med pasning og pleje af baneanlægget.

    

   Endelig bemærkes, at forvaltningen i forbindelse med evt. realisering af klubhusprojektet vil arbejde med, at overskudsjord anvendes til realisering af den del af projektet, som er placeret i Bananparken (bane og faciliteter til amerikansk fodbold), idet vurderingen er, at dette kan ske inden for en begrænset budgetramme i et samspil med den eksisterende driftsbudgetramme for grønne områder indenfor kultur- og fritidsområdet.

    

   Sammenfattende handler henvendelsen således om, at Viborg FF anmoder om Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af en principskitse for byggeri af et foreningshus på arealet ved Rughavevej på det i lokalplanen afsatte byggefelt, således at Viborg FF kan arbejde videre med projektet.

    

   I skitseplanen forudsætter Viborg FF:

    

   Viborg FF er bygherre på projektet.

    

   Viborg Kommune godkender, at Viborg FF bygger foreningshus og der indgås lejeaftale for en 30-årig periode om vederlagsfri udleje til kultur-, fritids- og idrætsaktivitet

    

   Anlægstilskud til projektet på 6,9 mio. kr.

   På kommunes investeringsoversigt resterer i alt 7,9 mio. kr. til ”Sport og Vandforum”.

    

   Lokaletilskud m.v. omlægges til huslejetilskud på 1,1 mio. kr. pr. år i en 30-årig periode, svarende til løbetid for kreditforeningslån/ekstern finansiering på projektet. Beløbet indgår i driften af anlægget og finansieres ved omlægning af lokaletilskud og andre tilskud, der i dag ydes til drift af anlægget på Kirkebækvej.

    

   Der foreligger pt. ikke krav om kommunegaranti for kreditforeningslån.

    

   Det bemærkes, at Viborg Kommune i 2015 ydede lokaletilskud m.v. til anlægget på 902.000 kr. og at der i projektet opereres med yderligere lokaletilskud fra andre lokaletilskudsberettigede foreninger til medfinansiering af huslejetilskuddet.

    

   Driftsbesparelse fra nuværende anlæg og fra samdrift med Vestbadet tilføres driften af foreningshuset. Besparelsen er vurderet til 760.000 kr.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til den i sagen beskrevne principskitse for etablering af foreningshus i forbindelse med realisering af projektet ”Viborg Vestby – et nyt samlingspunkt” (tidl. benævnt ”Sport og Vandforum”).

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at godkende den i sagen beskrevne principskitse for etablering af foreningshus i forbindelse med realisering af projektet ”Viborg Vestby – et nyt samlingspunkt” (tidl. benævnt ”Sport og Vandforum”), som grundlag for, at Viborg FF kan arbejde videre med realiseringen af projektet.

 • 5 Status på anlægsprojekter budget 2016 samt 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   I det af Byrådet indgåede budgetforlig for budget 2017-2020 fremgår det bl.a., at ”der optages punkt på alle udvalgsdagsordner i december, der for hvert anlægsprojekt opsættes plan for gennemførelse – herunder tidsplan for evt. opdeling af projektet og estimeret tidspunkt for afslutning anført som kvartal”.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet 12. oktober 2016, sag nr. 7, den såkaldte ”budgetstyreliste”, hvor bl.a. rapporteringen for anlægsprojekterne blev drøftet med henblik på en nærmere afgrænsning af opgaven.

   Formålet med en sådan status er at sikre gennemførelse af anlægsprojekterne til tiden, hvorved årlige overførsler af budgetbeløb kan reduceres, og risikoen for at komme i konflikt med den statsligt fastsatte anlægsramme, mindskes.

    

   Forvaltningen har udarbejdet en fælles skabelon for alle udvalgene og i bilag nr. 1 er vedlagt en oversigt over de anlægsprojekter, der administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Som udgangspunkt er der medtaget enkeltprojekter med en budgetsum på mindst 3 mio. kr. i enten 2016 eller 2017 samt de projekter, der sammenlagt i perioden 2017-2020 har en budgetsum på 5 mio. kr. eller derover.
    

   På baggrund heraf vedhæftes bilag, som beskriver den aktuelle status for projekterne. Bilaget er i overensstemmelse med de vurderinger, der indgik i vurderingen af det forventede regnskab pr. 30. september 2016 samt oplysninger i forbindelse med behandlingen af de enkelte sager i Kultur – og Fritidsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

   at udvalget tager orientering om status for de anførte anlægsprojekter til efterretning (bilag1 til sagen).

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2016

    

   Orientering taget til efterretning.

 • 6 Retningslinjer for tilskud til byjubilæer
  • Sagsfremstilling

   På møde i Økonomiudvalget 23. januar 2013, sag nr. 23, besluttede udvalget følgende i forbindelse med behandling af en ansøgning om tilskud til byjubilæum i Rødkærsbro:

    

    

   ”BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2013

   Fraværende: Mette Nielsen

   Ansøgningen kan ikke imødekommes, jf. budgetforliget, hvorefter der alene ydes tilskud til byjubilæer i Viborg som hovedby og Bjerringbro som centerby med særlige forudsætninger.

    

   Der udarbejdes udkast til retningslinier for ydelse af tilskud til arrangementer i forbindelse med byjubilæer mv. i øvrige byer til godkendelse i Økonomiudvalget”.

    

   I 2013 modtog Rødkærsbro et tilskud på 50.000 kr. til markering af byjubilæum. Det samme gjorde Stoholm i 2014. På baggrund af en beregning af det gennemsnitlige tilskud pr. indbygger i tilfældet med Rødkærsbro og Stoholm, opnås et gennemsnitsbeløb pr. borger på ca. 25 kr. (100.000 kr. : 4164 = 24 kr.).

    

   I 2013 fik Bjerringbro et tilskud til byjubilæum. Her var beløbet på 350.000 kr. og en del af en beslutning ifm. budgetforlig, som gik specifikt på Viborg og Bjerringbro som centerby med særlige forudsætninger. Derfor indgår beløbet til Bjerringbro ikke i beregningen.

    

   Der foreligger aktuelt en ansøgning fra Hald Ege til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. markering af byens 100 års jubilæum i 2017, og forvaltningen har udarbejdet følgende udkast til retningslinjer for tildeling af tilskud til markering af byjubilæer:

    

   • Byer og landsbyer i Viborg Kommune kan søge om tilskud til markering af byjubilæum på følgende mærkedage: 100 år, 150 år, 200 år osv. Altså med 50 års interval.

    

   • Det foreslås, at der i forbindelse med bevilling af tilskudsbeløb til markering af byjubilæer anvendes en model med 25 kr. pr. indbygger, som gælder for alle byer under 5.000 indbyggere. Byer med mere end 5000 indbyggere modtager 50 kr. pr. indbygger til jubilæum”.
  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslag til model for tildeling af tilskud til byjubilæer.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslag til model for tildeling af tilskud til byjubilæer godkendes således:

   • Byer og landsbyer i Viborg Kommune kan søge om tilskud til markering af byjubilæum på følgende mærkedage: 100 år, 150 år, 200 år osv., altså med 50 års interval.
   • I forbindelse med bevilling af tilskudsbeløb til markering af byjubilæer anvendes en model med 40 kr. pr. indbygger for alle byer og landsbyer.
 • 7 Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet mødeliste for Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven § 16 stk. 1, litra f).

    

   Revideret mødeliste vedlagt som bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at mødeliste 11/2016 godkendes.

 • 8 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1.

   Meddelelser fra formanden

    

   2.

   Meddelelser og gensidig orientering

    

   3.

   Kort orientering om events 2016/17

    

   4.

   DDS Hammershøj – spejderhus

    

   5.

   Café Brændpunktet – status:

    

   Sagen blev behandlet på sidste møde i Kultur- og Fritidsudvalget og på baggrund af udvalgets beslutning er afholdt møde mellem formandskaberne for Borgerhuset Stationen, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

   På mødet orienteres herom.

   Endvidere oplyses, at gældsafviklingen for Cafe Brændpunktet ser således ud:

    

   2013

   Cafeens gæld pr. 31. december

   813.000 kr.

   2014

   Cafeens gæld pr. 31. december

   541.000 kr.

   2015

   Cafeens gæld pr. 31. december

   408.000 kr.

   2016

   Cafeens gæld pr. 31. december (forventet regnskab)

    

   454.000 kr.

   6.

   Viborg Sport & Event – status

    

   7.

   Domkirkeområdet – status møder med fonde

    

   8.

   Museumsmagasin – fremtidig løsning

    

   9.

   Flytning af Overlund Skole, Rosenvængets Skole og idrætsfaciliteter på Skolen, Vinkelvej 20.

    

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2016

    

   Orientering givet og taget til efterretning.