Kultur-og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 13-08-2015

Referat

 • 1 Vedr. forslag om oprettelse af Eventfond
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møder i maj og juni 2014 henvendelse fra "Jyske Event Fond", som står bag afviklingen af "Fyrværkerifestivalen" i Bjerringbro.

    

   Henvendelsen indeholdt en anmodning om støtte til Fyrværkerifestival 2014, hvor der søgtes om en garantistillelse over for arrangementets pengeinstitut på 1,3 mio. kr. i en periode på ca. 14 dage.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i møde 11. juni 2014, sag nr. 31, at tiltræde en indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget om, at der udarbejdes konkret forslag til garantifond/eventfond til behandling.

    

   Sagen blev genoptaget i Kultur- og Fritidsudvalget i møde 17. juni 2015, og her blev forvaltningen anmodet om at arbejde videre med sagen med henblik på, at den behandles på mødet 13. august 2015 inden evt. fremsendelse til Byrådets budgetkonference.

    

   Forvaltningen har på denne baggrund arbejdet videre med forslag til model. Forslaget er ikke færdigbearbejdet, men foreligger i skitseform beskrevet i dette notat.

    

   Forslaget har været til juridisk vurdering, og den foreløbige konklusion er, at en kommune lovligt kan yde økonomisk støtte eller økonomisk garanti til en kulturel festival, men at det dog er afgørende, i hvilket regi en sådan festival arrangeres. Det bør være i regi af en forening eller fond eller lignende med vedtægter, som bl.a. sikrer, at overskuddet enten bruges til fremtidige festivaler eller til almenvelgørende formål.

   I forhold til etablering af en garantifond anføres, at evt. etablering og rammerne for en sådan etablering kræver en nærmere undersøgelse. Forvaltningen har derfor været i dialog med andre kommuner, der allerede har etableret tilsvarende ordninger. Herudover har forvaltningen drøftet forslaget med lokale erhvervsrepræsentanter. Disse er særdeles positive for forslaget og tilbyder at forestå indsamling af de private midler, såfremt Viborg Kommune også vælger at bakke op om forslaget.

   Forvaltningen bemærker herudover, at forslaget om etablering af en garantifond er interessant set i forhold til mulighederne for at understøtte Viborg Kommunes eventstrategis målsætning om, at fremme store kulturelle events i kommunen, bl.a. i regi af Viborg Sport & Event, men også vedrørende andre festivals rundt i kommunen.

   Forvaltningen har rettet henvendelse til andre kommuner vedr. model for en fond og modellen fra Horsens Kommune er interessant. Horsens Kommune oplyser, at Horsens Kommune tegner 3 årlige sponsorater hos ”Horsens & Friends” og på samme måde tegner en lang række private firmaer sponsorater. På den måde sikrer ”Horsens & Friends” sig et garantibeløb, der giver handlefrihed og herudover spiller indtægterne fra forsalg til koncerterne en rolle i forhold til likviditeten.

    

   Forslag til etablering af garantifond til at understøtte større kulturelle events i Viborg Kommune:

   Gennemførelse af større sports- og kulturarrangementer i Viborg Kommune giver erfaringsmæssigt de lokale arrangører likviditetsmæssige udfordringer i perioden fra de kontraktmæssige forpligtelser med kunstnere m.fl. indgås, frem til arrangementets faktiske afholdelse, hvor entre beløb og salgsindtægter m.m. indgår.

   Som en uheldig konsekvens heraf er der begrundet frygt for, at isoleret set relevante og økonomisk rentable større kulturelle arrangementer styrer uden om Viborg.

    

   Inspireret af lignende tiltag i andre jyske kommuner etableres derfor en lokal eventfond i tæt samarbejde mellem Viborg Kommune og det lokale erhvervsliv.

    

   Tanken er således at der reelt ikke indskydes likvide midler, men blot - med fælles hæftelse - etableres en bankgarantiordning, der frem til det enkelte arrangements afholdelse, kan gå ind og stille nødvendige betalingsgarantier.

    

   Fonden skal kunne yde garanti for op til 2 mio. kr., og modellen kunne være, at Viborg Kommune hæfter for op til 1 mio. kr. og navngivne virksomheder hæfter samlet ligeledes for op til 1 mio. kr.

   Det skal understreges, at der på ingen måde er lagt op til at fonden skal støtte op omkring mere luftige og økonomisk uansvarlige events. Der sammensættes en ansvarlig udpeget bestyrelse/komite, der, baseret på den enkelte arrangør/ansøgers gennemarbejdede handlingsplan og budgetter, træffer beslutning omkring mulig garantistillelse.

   Viborg Kultur og Idrætsfond har tilkendegivet, at fonden gerne indgår i det fremadrettede arbejde for at stable en sådan eventfond på benene - herunder koordinere den nødvendige opbakning fra det lokale erhvervsliv.

    

   I forbindelse med ansøgning om garantistillelse fra fonden skal der opstilles kriterier, som sikrer, at garanti ydes til arrangementer, der kan leve op til fondens formål – og dermed til de kriterier, som bidragyderne i fællesskab bliver enige om.

    

   Eksempler på kriterier kunne være:

    

   -         Lokalitet

   -         Størrelse – omsætning i forhold til ansøgt garanti

   -         Organisering

   -         Hvad anvendes overskud til? Ikke privat-kommercielle arrangementer.

   -         Krav om gennemarbejdet projekt med handlingsplan, budget, organisering og formålsbeskrivelse inkl. anvendelse af evt. overskud

    

   Fonden etableres enten som helt ny fond med bestyrelse sammensat af repræsentanter for erhvervsliv og Viborg Kommune, eller opgaven placeres i allerede etableret fond med fundats og opgaver, der relaterer sig til kultur- og idrætsevents i Viborg Kommune. Såfremt sidstnævnte vælges skal det vurderes, om Viborg Kommune bør repræsenteres i fondsbestyrelsen.

    

   Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med etableringen af en fond, vil forvaltningen udarbejde et færdigbearbejdet forslag til politisk behandling.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på fremsendelse til Byrådets budgetkonference.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 13-08-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at tilkendegive, at udvalget er positivt overfor forslaget om etablering af garantifond til at understøtte kulturelle events. Udvalget afventer, om der kan findes eksterne samarbejdsparter, der kan rejse den fornødne kapital jfr. beskrivelsen i sagen.

 • 2 Godkendelse af Skovgaard Museets regnskab for 2014
  • Sagsfremstilling

   Skovgaard Museet har fremsendt museets regnskab for 2014 til godkendelse hos Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Kulturstyrelsen forudsætter, at de kommuner, som bidrager til museernes drift, skal godkende disse museers drift.

    

   Revisorens påtegning samt årsberetning er vedlagt regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger.

    

   Forvaltningen har ikke bemærkninger til Skovgaard Museets driftsregnskab for 2014.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Skovgaard Museets regnskab med tilhørende revisionspåtegning og årsberetning.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 13-08-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at udvalget godkender Skovgaard Museets regnskab med tilhørende revisionspåtegning og årsberetning.

 • 3 Kulturprinsen - Årsregnskab og revisionsprotokollat for 2014
  • Sagsfremstilling

   Kulturprinsen fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat for 2014 til godkendelse.

    

   Forvaltningen bemærker, at regnskabet udviser et underskud på 680.070 kr., og at egenkapitalen udgør 188.756.

    

   Kulturprinsens bestyrelse har lavet en plan for genopretning af Kulturprinsens egenkapital over to år til minimum 500.000 kr.

    

   Som en del af denne genopretningsplan er der indgået en aftale med Viborg Kommunes økonomistab om at udføre controller funktioner, understøtte og sparre Kulturprinsen i forhold til Økonomistyringen, samt udarbejde økonomisk overbliksmateriale til bestyrelsen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at årsregnskabet for 2014 godkendes,

    

   at revisionsprotokollatet for 2014 tages til efterretning.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 13-08-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at årsregnskabet for 2014 godkendes,

    

   at revisionsprotokollatet for 2014 tages til efterretning.

 • 4 Kulturskolen Viborg - Etablering af undervisningslokaler (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet besluttede, som en del af anlægsbudgettet 2015-2018, at afsætte midler til etablering af nye undervisningslokaler til brug for Viborg Kulturskoles kulturfag.

   Der er på denne baggrund blevet udarbejdet et byggeprojekt, der samler undervisningen i billedkunst, tekstil & design, forfatterskole og drama på Regimentsvej.

   Der etableres 8 nye faglokaler. Endvidere etableres en række fællesfaciliteter (arbejdspladser til undervisningsforberedelse, mødelokale og depoter) til brug for såvel Viborg Kulturskole, som Kulturprinsen.

   Carte Blanches værksted, som hidtil har været placeret på Regimentsvej 5, flyttes til Regimentsvej 4. 

    

   Økonomi

   Det samlede budget for projektet beløber sig til 4.527.000 kr., hvoraf 232.134 kr. er disponeret til uforudsete udgifter (5,13%).

   På baggrund af licitation 04. juli 2015 vurderes det af Viborg Kommunes rådgiver på projektet, at projektet kan realiseres indenfor den afsatte budgetramme.

    

   Finansiering

   Af Viborg Kommunes investeringsoversigt for 2015-2018 fremgår det, at der er afsat 4.500.000 kr. til projektet fordelt på 1.500.000 kr. i 2015 og 3.000.000 kr. i 2016.”

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Viborg Musikskole – Tilbygning” med 4.500.000 kr. til rådighed i 2015, og

    

   at anlægsudgiften på 4.500.000 kr. i 2015 finansieres  ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2015-2018 til formålet.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 13-08-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Viborg Musikskole – Tilbygning” med 4.500.000 kr. til rådighed i 2015, og

    

   at anlægsudgiften på 4.500.000 kr. i 2015 finansieres  ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2015-2018 til formålet.

 • 5 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni.

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 31. marts.

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

    

   Overordnet resultat, Kultur- og Fritidsudvalget

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    30.juni

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

     51 Kultur

   83,1

   84,2

   83,7

   0,6

   -0,5

   -0,2

     52 Folkeoplysning og idrætsanlæg

   76,5

   80,3

   73,3

   -3,2

   -6,9

   -3,9

   Serviceudgifter i alt

   159,6

   164,5

   157,1

   -2,6

   -7,4

   -4,0

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   18,6

   47,1

   40,1

   21,6

   -7,0

   8,7

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   178,2

   211,6

   197,2

   19,0

   -14,4

   4,7

    

    

   Målt mod det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på alle udvalgets områder. På driften forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. Dette skyldes hovesagligt akkumulerede overskud fra tidligere år på tilskud til de selvejende haller og lokaletilskud samt folkeoplysningsområdet generelt. Samtidig ses en tendens med bedre drevne klubhuse og færre aktiviteter på fritidsområdet med deraf følgende færre udgifter til lokaletilskud.

   Afvigelsen mellem forventet regnskab 31.03 og 30.06 skyldes primært, at man i marts forventede flere udgifter på ejendomme og baneanlæg og at de i 2013 og 2014 dalende aktiviteter på idræts og folkeoplysningsområdet ville stige i løbet af foråret 2015.

   På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt tilskudsmoms på halprojekter (Bjerringbro Idrætspark og Skals Hallen) samt halprojektet vedr. Møldrup Hallen mangler en afklaring af egenfinansiering.

   Ligeledes forventes beløb vedrørende flere større projekter f.eks. ”Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej” og ”Game – Streetcenter i Viborg Baneby” overført til 2016, da man ikke kan nå at blive færdige i 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Event foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

   at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 godkendes.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 13-08-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

   at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 godkendes.

 • 6 Viborg Stadion, udleje til Viborg FF a/s
  • Sagsfremstilling

   Sag vedr. udleje af Viborg Stadion til Viborg FF a/s blev behandlet i Kulturudvalget i møde 20. august 2013, hvor det blev besluttet, at indgå aftaler med Viborg FF a/s om forhøjelse af leje m.v. af Viborg Stadion med virkning pr. 1. juli 2013, i forbindelse med klubbens oprykning til superligaen i fodbold.

    

   Lejebetaling blev fastsat til en årlig samlet betaling på 1.045.000 kr. i 2013-priser.

    

   Sagen blev herefter behandlet på ny 12. august 2014, hvor Kultur- og Fritidsudvalget behandlede ansøgning fra Viborg FF a/s om nedsættelse af lejen. Ansøgningen var begrundet i, at Viborg FF var rykket ned i 1. division i juni 2014.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet, at den årlige lejebetaling nedsættes med i alt 200.000 kr. og at aftalerne om leje af Viborg Stadion med Viborg FF a/s ændres i overensstemmelse hermed.

    

   Viborg FF rykkede i maj 2015 igen op i superligaen i fodbold og derfor foreslås det, at sagen genoptages.

    

   Der henvises til gældende aftaler, herunder pkt. 5: I tilfælde af Viborg FF´s nedrykning til en lavere række er parterne enige om, at den aftalte leje skal genforhandles med henblik på en nedsættelse af lejen. Lejen skal således til en hver tid svare til markedslejen.

    

   Forvaltningen foreslår på baggrund heraf, at leje igen hæves til niveauet fra sæsonen 2013/2014, hvor Viborg FF sidst var i superligaen, fremskrevet til 2015-priser. Forhøjelsen foreslås fordelt på de tre stadionaftaler: ”Stadion Lejekontrakt”, ”Catering- og Drikkevarekontrakt” og ”Reklameaftale” i samme forhold, som pt.er gældende.

    

   Nedenfor ses en oversigt over aktuel lejebetaling, fremskrevet til 2015 priser samt beregning af ny lejebetaling. Det bemærkes, at fremskrivning sker pr. 1.1, iht. i aftalerne. Fremskrivning pr. 1.1.2014 var på 0,31 % og pr. 1.1.2015, beregnet 0,34 %. Lejeforhøjelsen på 200.000 kr. fremskrives disse satser, således at forhøjelsen bliver på 201.302 kr.

    

   Elementer

   Aftale sæson 2014/2015

   2014-priser

   Aftale sæson

   2014/2015

   2015-priser.

   Fremskrevet pr. 1.1.15

   Ny leje pr. 1.8.2015

   Forhøjet med 201.302 kr.

   Stadionleje

   678.592

   680.899

   841.941

   Salg catering og drikkevarer

   84.824

   85.112

   105.242

   Reklameret

   84.824

   85.112

   105.242

   Samlet

   848.240

   851.123

   1.052.425

     

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur – og Fritidsudvalget beslutter, at Viborg FF a/s´ årlige lejebetaling forhøjes med 200.000 kr. og fremskrives til 2015-priser gældende for sæsonen 2015/2016 jfr. beskrivelsen i sagen og at aftalerne om udleje af stadion m.v. ændres i forhold hertil.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 13-08-2015

   Kultur – og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at Viborg FF a/s´ årlige lejebetaling forhøjes med 200.000 kr. og fremskrives til 2015-priser gældende for sæsonen 2015/2016 jfr. beskrivelsen i sagen, og at aftalerne om udleje af stadion m.v. ændres i forhold hertil.

 • 7 Aftale om brug af Cecilielund
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede i møde 25. februar 2015, sag nr. 14, bl.a.

    

   at ejendommen Lundvej 8, Viborg, stilles til rådighed for brugerne Vingaards Officin og Viborg Miniby efterhånden som STU forlader ejendommen.

    

    

   Forvaltningen har forhandlet med de to brugere. Der er enighed om, at det er mest hensigtsmæssigt med en skriftlig aftale om betingelserne for lånet af faciliteterne.

    

   I samarbejde med de to parter er der udarbejdet udkast til en aftale om brugen. Aftalen (bilag 1) forelægges hermed Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

    

    

   Kort fortalt fastlægger aftalen:

   1. Betingelserne for lånet.

   2. Hvilke bygninger og arealer, der stilles til rådighed, og hvad det må bruges til.

   3. Fordeling af ansvaret for vedligehold.

   4. Betingelser for om forandringer.

   5. Ophør og ændringer i aftalen – herunder en aftalt genforhandling i 2018.

   6. Nedsættelse af et husråd til at håndtere forhold af fælles interesse for brugerne.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at aftalen (bilag 1) godkendes.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 13-08-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at aftalen (bilag 1) godkendes.

 • 8 Ansøgning om tilskud til oprettelse af talerør for landdistrikterne i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   På vegne af landdistrikterne i Viborg Kommune ansøger Lone Kastberg, formand for Møldrup-egnens Landbyråd, om tilskud til oprettelse af et fælles talerør for landdistrikterne i Viborg Kommune.

    

   Talerøret planlægges etableret 18.august 2015 ved en stiftende generalforsamling.

   Som forarbejde for etablering af talerøret har Møldrup-egnens Lokalråd 16. juni 2015 inviteret borgerforeninger og lokalråd fra alle områder af Viborg Kommune til et indledende møde, hvor mulighederne for etablering af et talerør blev drøftet. Efterfølgende har der været en løbende dialog på mail mellem foreningerne, herunder rammerne for talerøret, som fremlægges på mødet 18. august 2015.

    

   Formålet med talerøret er at skabe en fælles stemme, som skal varetage områdernes interesser, og fungere som netværk til inspiration og gavn på tværs af kommunen. Talerøret vil også stå til rådighed som sparringspartner for kommunen i sager, der vedrører landdistrikterne. Ansøger understreger, at det er vigtigt at skabe en dialog og et godt samarbejde til gavn for alle parter med ønske om en ny fælles fremtid.

    

   Ansøger har fået opbakning til initiativet fra formanden for Viborg-egnens Landdistriktsråd, der er en parallel-forening, og er i dialog med formanden om Landdistriktsrådets fremadrettede eksistens.

    

   Ansøger planlægger at annoncere for mødet 18. august 2015 via de lokale ugeaviser i hele kommunen, og søger om tilskud hertil. Der søges også om tilskud til diverse materialer fx kort, papir o. lign., der kan være aktuelt i processen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler ansøgeren, at udvalget er indstillet på at bevilge et tilskud på 10.000 kr. til udgifter til annoncering i ugeaviser og anskaffelse af diverse relevante materialer, herunder kort, og

    

   at udvalget drøfter, om udvalget skal foreslå Byrådet, at der rammesættes temamøde med fokus på videreudvikling af samarbejdet i landdistrikterne i Viborg Kommune.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 13-08-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at meddele ansøgeren, at udvalget er indstillet på at bevilge et tilskud på 15.000 kr. til udgifter til annoncering i ugeaviser og anskaffelse af diverse relevante materialer, herunder kort.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver samtidig, at såfremt ”Talerøret” stiftes, er udvalget indstillet på at indgå i dialog med ”Talerøret” om videreudvikling og organisering af samarbejde i landdistrikterne i Viborg Kommune.

 • 9 Helhedsplan for domkirkeområdet i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet et forslag til helhedsplan for domkirkeområdet i Viborg.

    

   Planen har været præsenteret for offentligheden i forbindelse med Snapstinget med mulighed for at komme med bemærkninger indtil 31. juli 2015.

    

   Baggrund

   Byrådet besluttede i møde 25. marts 2015 (sag nr. 12), at processen med udarbejdelse af helhedsplanen for domkirkeområdet fortsættes, og at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Helhedsplan Domkirkeområdet” med rådighedsbeløb i 2015.

    

   På et fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg 30. april 2015, orienterede repræsentanter for rådgiverne på opgaven om hovedelementerne i helhedsplanen for domkirkeområdet, som herefter blev drøftet i udvalgene.

    

   Teknisk Udvalg besluttede i møde 17. juni 2015 (sag nr. 3), at tankerne om helhedsplan fremlægges i offentlig høring under Snapsting. Der har endvidere været afholdt et orienteringsmøde om udkast til helhedsplanen 27. maj 2015 for de eksterne samarbejdspartnere, der er tilknyttet projektet.

    

   Forslag til helhedsplan

   På baggrund af udvalgenes drøftelser og i løbende dialog med forvaltningen og de eksterne samarbejdspartnere, der er tilknyttet projektet, har rådgiver udarbejdet forslag til helhedsplanen, som fremgår af bilag 1.

    

   Forslaget beskriver Viborgs forudsætninger, historie og særkender og beskriver på denne baggrund muligheder for fremtiden, herunder:

    

   ·         Domkirkeområdets forbindelse til landskabet og midtbyen, og

   ·         Domkirkeområdets byrum og bygninger.

    

   Planen indeholder forslag til:

    

   ·         en omlægning af byrummene og herunder en ny sammenhængende belægning, beplantning, kunst med videre,

   ·         2 scenarier med nye anvendelsesmuligheder for flere af bygningerne i området,

   ·         en beskrivelse af trafik og parkeringsbehov og -løsninger,

   ·         budget og anlægsomkostninger,

   ·         etapeplan,

   ·         SWOT analyse

    

   Offentlig høring

   Forslag til planen har været fremlagt offentligt under Snapstinget med udstilling og åbent hus i Vestre Landsret, oplæg og debataften i det gamle rådhus, samt uddeling af postkort med spørgsmål til debat.

    

   Samtidig har Stænderpladsen midlertidigt været omdannet til et niveaufrit og sammenhængende byrum, og der er blevet afprøvet forskellige aktiviteter som fællesspisning, koncerter mv. Under Snapstinget fremlagde Viborg Museum desuden tanker om et muligt fremtidigt museum og gav historiske rundvisninger i området.

    

   Se fotos fra Snapstinget i bilag 3.

    

   Bemærkninger

   Høringsperioden har varet fra 24. juni til 31. juli 2015. Der er i alt kommet 51 bemærkninger, som fremgår af bilag 2.

    

   Opsummering af bemærkninger:

   Der har generelt været stor interesse og opbakning til planen og opfordring til at gribe muligheden for at skabe et kulturcentrum, der samtidig er en naturlig del af byen og som skaber sammenhæng mellem gågader, domkirkeområdet og søerne.

    

   Byrum

   En gennemgående kommentar er, at der er meget belægning i sten, og der ønskes også fokus på det grønne. Godt med et sammenhængende gulv, der binder området sammen.

    

   Godt med mulighed for legeplads og børnefamilier, opholdssteder og mindre grønne rum - kunne kombineres med vand og (digital) formidling af byens historie. Historien og stedets sjæl bør bevares – mindesten, statuer, markeringerne af kapeller rundt om domkirken, nogle af stendigerne. Mulighed for at gå på opdagelse i historien.

    

   Vær opmærksom på at skabe læ.

    

   Mulighed for marked, torv, udeservering (også i Latinerhaven), teater og koncerter, formidling af historien.

    

   Gode parkeringsløsninger for besøgende og beboere.

    

   Bygninger

   Opbakning til at flytte Viborg Museum til Vestre Landsret og muligheden for et stærkt samarbejde mellem Domkirken, Viborg Museum og Skovgaard Museet. Endvidere mulighed for at sammentænke museumsdrift med visitorcenter, cafedrift, museumsbutik.

    

   Forslag til andre funktioner: turistkontor, pilgrims hostel, domkirkemuseum, fotomuseum, evt. inddrage arresten til pilgrimsherberg.

    

   Biskop Henrik Stubkjær oplyser, at Viborg Stift har planer om at gøre Viborg til Danmarks Pilgrimsby og støtter tankerne om et pilgrimsherberg, og at stiftet gerne går ind i arbejdet med at opbygge en pilgrimsorganisation omkring kirkerne i midtbyen.

    

   Forvaltningen og rådgiver anbefaler at bemærkningerne tages med i en eventuel videre bearbejdning og udvikling.

    

   Økonomi

   Rådgiver har udarbejdet økonomiske overslag på følgende delprojekter som fremgår af helhedsplanen:

   Belægning / byrum

   Det gamle rådhus

   Parkeringshus

   Vestre Landsret

   Eksisterende museum på Hjultorvet - værdiansættelse

    

   Fondsstrategi

   Store dele af helhedsplanens realisering vil skulle finansieres gennem fondsmidler og det er rådgivers vurdering, at der er gode muligheder herfor.

   Det anbefales derfor, at der i en eventuel videreudvikling af planen udarbejdes en fondsstrategi.

    

   Proces- og tidsplan

   Helhedsplanen og bemærkninger fra den offentlige høring peger samstemmende på en flytning af Viborg Museum til området som en afgørende faktor i forhold til udviklingen af området. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde 17. juni 2015, at arbejde videre med udvikling af den indholdsmæssige og faglige del af Viborg Museum og i forlængelse heraf arbejde videre med plan for flytning af det nye Viborg Museum til fremtidig egnet placering i Domkirkefeltet, og at Hvolris Jernalderlandsby pr. 1/1-2016 tilføjes Viborg Museums organisation under overordnet ledelse af museumschefen.

    

   Det skal derfor overvejes, om der skal optages forhandlinger med Statens Ejendomsselskab FREJA om en overtagelse af den tidligere Vestre Landsrets-bygning, samt afsættes midler til at udarbejde et konkret projekt for flytning af museet. FREJA har i 2014 tilbudt Viborg Kommune at overtage bygningen, hvortil Viborg Kommune dengang meddelte, at svar herpå kunne forventes efter udarbejdelse af helhedsplanen for Domkirkeområdet, dvs. efterår 2015.

    

   Den midlertidige omdannelse af Stænderpladsen under Snapstinget har givet gode erfaringer og en generel fokus og opbakning i offentligheden, som falder godt i tråd med helhedsplanens anbefalinger. Det kan derfor overvejes, om der skal afsættes midler til flere midlertidige aktiviteter som f.eks. en skøjtebane og en videre synliggørelse og bearbejdning af beplantningen i området.

    

   I processen med at udarbejde helhedsplanen har områdets aktører med repræsentanter fra kirke, museer, turisme, handels- og erhvervsliv og kommune været inddraget. Det anbefales derfor, at en eventuel videreudvikling og realisering af planen foretages i tæt dialog hermed.

    

   Realisering af helhedsplanens ideer vil være et langsigtet arbejde. En sådan proces kunne indeholde følgende elementer:

    

   Efterår 2015: Forvaltningen udarbejder en nærmere tids- og procesplan og herunder oplæg til organisation.

    

   Efterår 2015 og frem: Der udarbejdes en fondsstrategi som grundlag for at optage kontakt til relevante fonde og ministerier om muligheder for finansiel støtte på baggrund heraf.

    

   Efterår 2015 - forår 2016: Der udarbejdes et konkret projekt for en flytning af Viborg Museum til området. På baggrund heraf optages forhandlinger med FREJA om den tidligere Vestre Landsret med henblik på en overtagelse i 2017.

    

   Efterår 2015 - forår 2016: Udlejning af dele af det gamle rådhus til animationsskolen -Byrådssalene (og herunder vielser) vil ikke blive berørt – skolen får kun adgang til deres lokaler som vil være dele af stuen og 1. sal.

    

   2016: Muligheden for flere midlertidige aktiviteter og events undersøges og afprøves som for eksempel skøjtebane eller begivenheder i forbindelse med Snapstinget.

    

   2016: Der arbejdes videre med en synliggørelse og bearbejdning af beplantningen i området som for eksempel en åbning af Bispestien og en bedre sammenhæng mellem byrummene og domkirken.

    

   2017 og frem: Videreudvikling af området, herunder etablering af parkeringshus og byrum.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at udvalget i tilfælde af, at fællesmødet mellem Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget 12. august 2015 godkender indstilling om at fremsende helhedsplanen til Byrådets budgetkonference, herudover også fremsender forslag til Byrådets budgetkonference om, at Viborg Kommune indleder forhandling med FREJA om overtagelse af den tidlige landsret-bygning.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 12-08-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at helhedsplanen godkendes som grundlag for det videre arbejde med at udvikle domkirkeområdet og derfor fremsendes til Byrådets budgetkonference, og

    

   at det foreslås, at der afsættes en økonomisk ramme til det videre arbejde med at bearbejde og evt. realisere planens delprojekter i dialog med områdets aktører, som beskrevet i sagen.

    

   På baggrund heraf fremsendes sagen til at indgå på Byrådets budgetkonference.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 13-08-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at udvalget, i forlængelse af beslutning i sagen på fællesmødet mellem Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at der til budgetkonferencen, udarbejdes en etapeopdeling af helhedsplanen med funktionsbeskrivelser m.v., hvori indgår flytning af Viborg Museum til den tidligere landsrets bygning, og at denne plan kobles med vurdering af den samlede økonomi i forhold til de enkelte dele i en etapeopdelt model,

    

   at Viborg Kommune i forlængelse heraf indleder forhandling omkring flytning af museet til den tidligere landsrets bygning.

 • 10 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1.

   Meddelelser fra formanden

    

   2.

   Meddelelser og gensidig orientering

    

   3.

   Kultur- og Fritidsudvalgets sag nr. 4 fra møde 17. juni 2015 – Mødeliste for Kultur- og Fritidsudvalget.

   Mødeliste vedlægges som bilag 1

    

   4.

   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens brev af 19. juni 2015 vedr. tilskud til den selvejende institution Rødkærsbro Hallen.

   Brev vedlægges som bilag 2

    

   5.

   Status vedr. Bjerringbro Cross Klub

    

   6.

   Brev af 26. juni 2015 fra den selvejende institution Løgstrup Hallen vedr. anvendelse af lokaler.

   Brev vedlægges som bilag 3

    

   7.

   Evaluering – sommerens events

    

   8.

   Kultur- og Fritidsudvalgets studietur 2015 – evaluering

    

   9.

   Årets lokalområde – forslag til datoer 19. sept. og 26. sept. 2015

    

  • Bilag

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 13-08-2015

    

   Orientering taget til efterretning