Kultur-og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 28-10-2015

Referat

 • 1 Forslag til Helhedsplan for domkirkeområdet
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på fællesmøde 12. august 2015, at forslag til den fysiske helhedsplan, som er udarbejdet af arkitektfirmaet Schønherr, godkendes som grundlag for det videre arbejde med at udvikle domkirkeområdet og derfor fremsendes til Byrådets budgetkonference.

    

   Forvaltningen har med udgangspunkt i denne fysiske helhedsplan udarbejdet et forslag til en opdeling i en række delprojekter med henblik på udvalgenes godkendelse som grundlag for det videre arbejde med at udvikle domkirkeområdet.

    

   Den samlede helhedsplan indeholder herefter både den fysiske plan og en beskrivelse af delprojekterne.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

   Den fysiske helhedsplan er i bilag 2.

   En oversigt med beskrivelse af delprojekterne er i bilag 3.

    

   Baggrund

   Byrådet besluttede i møde 7. oktober 2015 i forbindelse med 2. behandling af budgettet, at afsætte 500.000 kr. (finansieret af Udviklingspuljen, Økonomi- og Erhvervsudvalget) til det videre arbejde med at bearbejde og evt. realisere planens delprojekter i dialog med områdets aktører.

    

   Ambitionen

   Domkirkeområdet har et stort uforløst potentiale som et kulturelt kraftcenter på nationalt niveau, som kan opnås ved at samle en række attraktioner til én hovedattraktion. Hvis områdets centrale og dramatiske Danmarkshistorie gennem 1000 år bringes i spil, og der udvikles en stærk synergi mellem et nyt Viborg Museum, Viborg Domkirke, Skovgaardmuseet og det tidligere rådhus med bl.a. kunstkonservering – alt sammen med omdrejningspunkt i et nyt besøgscenter i området – kan der skabes et heldags kulturelt tilbud uden sidestykke i Danmark med 150.000 – 200.000 besøgende turister om året.

   En lignende synergi, hvor flere kulturelle attraktioner i fællesskab udgør en kulturel turistmagnet, ses flere steder, f.eks. Museumsinsel i Berlin eller Søfartsmuseum og Kronborg i Helsingør.

    

   Forslag til fysisk helhedsplan

   Schønherr har i foråret 2015 udarbejdet et forslag til en hovedsagelig fysisk helhedsplan, der med udgangspunkt i Viborgs særlige historie og DNA stiller forslag og ideer til, hvordan sammenhængen i området og til handelsbyen og søerne kan styrkes.

   Planen indeholder forslag til:

    

   • en omlægning af byrummene og herunder en ny sammenhængende belægning, beplantning, kunst med videre,
   • 2 scenarier med nye anvendelsesmuligheder for flere af bygningerne i området,
   • en beskrivelse af trafik og parkeringsbehov og -løsninger,
   • budget og anlægsomkostninger,
   • SWOT analyse

    

   Forslag til opdeling af Helhedsplan for Domkirkeområdet

   På baggrund af Schønherrs forslag til helhedsplanen foreslår forvaltningen en opdeling i en række delprojekter, som er beskrevet nærmere nedenfor. Til sammen forventes en realisering af delprojekterne at kunne skabe markant mere liv i området.

    

   En realisering af helhedsplanens ideer vil være et langsigtet arbejde, og mens nogle af delprojekterne forventes at kunne realiseres selvstændigt, vil andre være afhænge af hinanden. Det samlede mål er en færdiggørelse til Reformationsjubilæet (2026).

    

   Endvidere må planen forventes justeret løbende, da det for eksempel i forbindelse med en kommende fondssøgning og videreudvikling kan vise sig nødvendigt at justere på indhold og rækkefølge. En realisering vil således være afhængig af, at der kan findes tilstrækkelig finansiering.

   Forvaltningen foreslår, at der sideløbende organiseres en dialog med områdets aktører gennem oprettelse af et domkirke-forum, samt at der arbejdes aktivt med borgerinddragelse i forbindelse med midlertidige aktiviteter og events.

    

    

   Delprojekter

    

   1.Fondsstrategi og fundraising

   Store dele af helhedsplanens realisering er afhængig af, hvorvidt der kan findes finansiering gennem fondsmidler. I samarbejde med rådgiver udarbejder forvaltningen en fondsstrategi og på baggrund heraf optages kontakt til relevante fonde og ministerier om muligheder for finansiel støtte.

    

   2.Forum for Domkirkeområdet

   Forvaltningen foreslår, at der organiseres en løbende dialog med områdets aktører om at indgå i helhedsplanen gennem oprettelse af et domkirke-forum med repræsentanter fra kirke, museer, turisme, handels- og erhvervsliv og kommune. Formålet er bl.a. at koordinere fondsstrategi, delprojekternes fremdrift og undersøge evt. hensigtsmæssig lokaleudveksling.

    

   3.Domkirke indvendig renovering

   Viborg Domkirkes menighedsråd arbejder med et projekt vedrørende indvendig renovering, bedre ankomstforhold og øget tilgængelighed, belysning, formidling m.m.

    

   4.Køb af Vestre Landsret og salg af nuværende bygninger for Viborg Museum

   Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en selvstændig sag herom.

    

   5.Udvikling og etablering af nyt bymuseum i Domkirkeområdet

   Den fysiske helhedsplan og bemærkninger fra den offentlige høring peger samstemmende på en flytning af Viborg Museum til området som en afgørende faktor i forhold til udviklingen af området.

    

   Museet er ansvarlig for en realisering, der kan opdeles i nedenstående etaper, hvoraf dele vil kunne realiseres sideløbende:

   Efterår 2015:

   Konceptudvikling af nyt bymuseum, forventes finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Primo 2016:

   Anlægsprojekt for fremtidig museum initieres.

   Viborg Museums projektorganisation for nyt museum opbygges.

   Der udarbejdes konkret projekt for en flytning af Viborg Museum.

   Fundraisingstrategi etableres / koordineres med øvrige dele i helhedsplanen.

    

   Medio 2016 og frem:

   Udstillingsudvikling.

   Etablering af midlertidige magasinforhold.

   Tømning og nedpakning af samlinger og værksteder på Hjultorvet.

   Udvikling, produktion og opbygning af nye museumsudstillinger og publikumsfaciliteter.

   Udvikling, produktion og implementering af byrumsformidling.

   Indflytning i nye faciliteter.

    

   6.Ny anvendelse i det gamle rådhus

   Det vil være muligt at samle et fagligt miljø omkring kulturarvsbevaring i domkirkeområdet, som vil være i national særklasse.

   Forvaltningen foreslår, at det gamle rådhus fremadrettet anvendes til:

   ·         Center for kulturarvsbevarelse og formidling, herunder værkstedsfaciliteter for Kunstkonserveringen, samt publikumsfunktioner for lokalhistorisk arkiv.

   ·         Officielle handlinger, herunder borgerlige vielser.

   ·         Evt. besøgscenter, administration med mere

    

   Udviklingen af det gamle rådhus kan inddeles i følgende etaper:

   Efterår 2015:

   Forhandling med Kunstkonserveringen om etablering i det gamle rådhus.

   Byggeteknisk undersøgelse af det gamle rådhus indledes.

    

   Primo 2016:

   Udarbejdelse af nyt plangrundlag i form at tillæg til lokalplan nr. 133.

   Delprojekt vedr. etablering af Kunstkonserveringen projekteres.

   Aftale vedr. lejemål / brugsret for Kunstkonserveringen indgås.

    

   Medio 2016:

   Delprojekt vedr. etablering af nyrenoverede lokaler til brug for borgerlige vielser m.v., samt eventuelt fremtidigt besøgscenter, administration med mere projekteres.

   Vedtagelse af tillæg til lokalplan nr. 133.

   Etablering af faciliteter til brug for Kunstkonserveringen påbegyndes.

   Fundraisingstrategi udvikles i sammenhæng med helhedsplanens øvrige delelementer.

    

   7.Ny udvendig belysning af Domkirken

   Domsognet er tovholder for en etablering af ny udvendig belysning af Domkirken, med mulighed for både permanent og ’ad hoc’ belysning.

    

   8.Besøgscenter

   Muligheden for at etablere et besøgs-center i Domkirkeområdet, hvor besøgende bydes velkommen og præsenteres for såvel området som for Viborg generelt undersøges.

    

   9.Pilgrimsherberg

   Mulighederne for at etablere et pilgrimsherberg i området undersøges. Biskop Henrik Stubkjær oplyser, at Viborg Stift har planer om at gøre Viborg til Danmarks Pilgrimsby og støtter tankerne om et pilgrimsherberg, og at stiftet gerne går ind i arbejdet med at opbygge en pilgrimsorganisation omkring kirkerne i midtbyen.

    

   10.Stænderpladsen - omdannelse

   Såfremt der etableres et nyt Viborg bymuseum i Domkirkeområdet foreslår forvaltningen, at der påbegyndes en omdannelse af Stænderpladsen.

   Der findes en totalrådgiver, som på baggrund af helhedsplanen udarbejder dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, udbud og totalrådgivning i forbindelse med anlæg.

   Den nye plads forventes tidligst at kunne tages i brug ca. 2½ år efter processen er sat i gang.

    

   11.Skovgaard Museet

   Mulighed for at etablere nye adgangsforhold og eventuel tilbygning undersøges. Eventuel flytning af administrationen til Viborg Museum undersøges.

    

   12.Løbende omdannelse af øvrige byrum

   Totalrådgiver for Stænderpladsen kan eventuelt løbende tilkøbes som totalrådgiver for Gammeltorv og de øvrige byrum omkring domkirken og en udvidelse af gågadebelægningen rundt om Latinerhaven.

    

   13.Nyt P-hus ved VUC

   Der indledes forhandling om etablering af et nyt Parkeringshus ved VUC iht. helhedsplanen, når Gammeltorv lægges om og parkeringen fjernes. Parkeringshuset vurderes at kunne færdiggøres i løbet af ca. 2½ år fra projektets igangsætning.

    

   14.Midlertidige aktiviteter og events

   Forvaltningen foreslår, at der sideløbende med en evt. realisering af helhedsplanens delelementer arbejdes aktivt med borgerinddragelse i forbindelse med midlertidige aktiviteter og events.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events og direktøren for Teknisk Udvalg foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at helhedsplanen for domkirkeområdet indeholdende Schønherrs fysiske helhedsplan og de beskrevne delprojekter godkendes og igangsættes som grundlag for den videre udvikling.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-10-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at helhedsplanen for domkirkeområdet indeholdende Schønherrs fysiske helhedsplan og de beskrevne delprojekter godkendes og igangsættes som grundlag for den videre udvikling.

    

   Der sigtes mod, at helhedsplanen er realiseret til Reformationsjubilæet i 2026.

    

   Teksten ændres i forhold til de på mødet faldne bemærkninger i forbindelse med sagens fremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 • 2 Viborg Museum – Konceptudvikling af nyt bymuseum
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med behandling af dagsordenpunktet ”Viborg Museum – Mere museum for flere” 17. juni 2015:

    

   at der arbejdes videre med udvikling af den indholdsmæssige og faglige del af Viborg Museum, som skitseret på mødet og i forlængelse heraf arbejde videre med plan for flytning af det nye Viborg Museum til fremtidig egnet placering i Domkirkefeltet,

    

   at der, under forudsætning af helhedsplanens vedtagelse, i efteråret 2015 påbegyndes udarbejdelse af en model for attraktionsudvikling af Viborg Museum med involvering af eksterne rådgivere.

    

   I forbindelse med budgetforliget for 2016 er der blevet afsat 500.000 kr. fra Erhverv- og Økonomiudvalgets udviklingspulje til udvikling af en helhedsplanen for Domkirkeområdet.

    

   Museumschef Brian Wiborg redegjorde over for Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2015 for visionen for et nyt museums i Vestre Landsret. Et museum der skærper Viborg Museums formidling af Viborg bys særlige historie og ”DNA”.

   Det er forvaltningens vurdering, at der vil være behov for at tilknytte eksterne specialister og rådgivere til at kvalificere Viborg Museums arbejde med at udvikle et nyt bymuseum til en stærk attraktion, som vil kunne bidrage til en vækst i antallet af gæster i Domkirkeområdet. En museumsattraktion som skal kunne måles op imod nogle af de fremmeligste nye museer der er opstået i Danmark inden for de senere år.

    

   Forvaltningen vurderer at der inden for en økonomisk ramme på 250.000 kr. vil kunne udvikles et nyt sammenhængende koncept for Viborg ”Bymuseum”. Det ny koncept skal omfatte bl.a.:

    

   ·         Ny udstillingsportefølje

   ·         Attraktionskoncept (Bidrag til vækst i antallet af gæster i Domkirkeområdet)

   ·         Fundraising strategi

   ·         Visualisering af projektet

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at der afsættes 250.000 kr. til udvikling af nyt museums- og attraktionskoncept for Viborg Museum,

    

   at beløbet finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområdet Kultur i 2015,

    

   at der inden for det afsatte beløb udvikles materiale med henblik på efterfølgende fundraising,

    

   at der tilknyttes ekstern ekspertise i nødvendigt omfang.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-10-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at der afsættes 250.000 kr. til udvikling af nyt museums- og attraktionskoncept for Viborg Museum,

    

   at beløbet finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområdet Kultur i 2015,

    

   at der inden for det afsatte beløb udvikles materiale med henblik på efterfølgende fundraising,

    

   at der tilknyttes ekstern ekspertise i nødvendigt omfang.

 • 3 Viborg Stadion, rygepolitik
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet problemstilling vedr. rygepolitik ved arrangementer på Viborg Stadion, idet udvalget har tilkendegivet, at der skal arbejdes med model, som indebærer helt eller delvist rygeforbud på Viborg Stadion ved arrangementer m.v.

    

   Det bemærkes i den forbindelse, at det i henhold til gældende retningslinier for ophold på Viborg Stadion er tilladt at ryge.

    

   Forvaltningen har drøftet problemstillingen med Viborg FF a/s, som er den primære bruger af Viborg Stadion og hos Viborg FF a/s er der opbakning til en model, hvor der etableres et rygeforbud på øst- og vesttribunerne på Viborg Stadion, dog suppleret med zoner under disse tribuner, hvor rygning er tilladt.

    

   Dette forslag skal også ses i sammenhæng med, at det vil være meget vanskeligt at opretholde og håndhæve et rygeforbud i fanzonerne i syd og nord i forbindelse med kampene på stadion.

    

   Forvaltningen har kontaktet andre superliga-stadions for at høre, om der er indført rygeforbud. Svarene er meget forskelligartede og spænder fra totalt rygeforbud på Ålborg Stadion over overvejelser om at indføre helt eller delvist rygeforbud i Silkeborg og Hobro, og til at rygning er tilladt i Randers og Herning.

    

   Forvaltningen anbefaler, at der etableres rygeforbud på øst- og vesttribunerne på Viborg Stadion, suppleret med zoner under de to tribuner, hvor rygning er tilladt samt at rygning fortsat er tilladt på nord- og sydtribunerne. Dette vil være en fleksibel løsning, som også bakkes op af Viborg FF a/s. Det vurderes endvidere, at det vil være muligt at håndhæve et rygeforbud efter den foreslåede model.

    

   Modellen kan i givet fald have virkning fra 1. januar 2016, idet det aftales med Viborg FF a/s, at ændringerne annonceres på stadion i forbindelse med de resterende kampe i 2015.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

    

   at der pr. 1. januar 2016 indføres rygeforbud på øst- og vesttribunerne på Viborg Stadion, supplereret med zoner under de to tribuner, hvor rygning er tilladt, og

    

   at retningslinierne for ophold på Viborg Stadion tilrettes i overensstemmelse hermed.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-10-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

    

   at der pr. 1. januar 2016 indføres rygeforbud på øst- og vesttribunerne på Viborg Stadion, supplereret med zoner under de to tribuner, hvor rygning er tilladt, og

    

   at retningslinierne for ophold på Viborg Stadion tilrettes i overensstemmelse hermed.

 • 4 Forslag om etablering af skøjtebane på Hjultorvet i 2015/2016
  • Sagsfremstilling

   Som en del af budgetforliget i Byrådet er det besluttet at afprøve en ny placering af skøjtebanen i midtbyen i Viborg i sæsonen 2015/2016. Forvaltningen har drøftet mulige placeringer med Viborg Handel. I forlængelse heraf er det aftalt med Viborg Handel at foreslå, at skøjtebanen forsøgsmæssigt placeres på Hjultorvet.

    

   Kultur, Service & Events har derfor lavet et projekt for opsætning af en skøjtebane på Hjultorvet i Viborg. Skøjtebanen tænkes opsat medio november, og vil være anvendelig fra omkring 1. december 2015 og henover vinteren. Sigtet er, at skøjtebanen skal være med til at tiltrække flere mennesker i gågaderne og ikke mindst i forbindelse med julehandlen.

    

   For at få plads til skøjtebanen, er det nødvendigt at foretage ændringer på en del af Hjultorvet. Det drejer sig om, at to reposer skal sænkes, så skøjtebanen kommer til at stå på et vandret niveau. Skøjtebanen vil være ca. 17 x 29 m, svarende til ca. 493 m2. På den del af Hjultorvet, hvor der er hældning, bliver der lavet en midlertidig understøtning.

    

   Placeringen indebærer, at to reposer på Hjultorvet skal sænkes 30 – 40 cm. Udgiften hertil er indregnet i budgettet for projektet, idet Byrådet i forbindelse med budgetforliget godkendte, at er i 2016 bevilges yderligere 300.000 kr. til skøjtebanens drift, således at forslaget om etablering af skøjtebanen i midtbyen kan afprøves.

    

   Teknisk Udvalg behandler sagen i møde 28. oktober 2015 og i sagen til udvalget er bl.a. anført:

    

   ”Arkitektoniske forhold

   Forvaltningen har vurderet, at de foreslåede ændringer ikke strider mod de oprindelige tanker for torvet, når blot man bibeholder de eksisterende sorte granitfliser som adskiller sig væsentligt fra den øvrige brostensbelægning på Hjultorvet.

    

   Arkæologiske forhold

   De to reposer er sammen med den øvrige sorte granitbelægning med til at visualisere den gamle Sct. Mathias kirkegård på Hjultorvet. Efter ændringen vil reposerne stadig være i sorte granitfliser og vil derfor ikke ændre væsentligt på den aftegning, som i dag findes på Hjultorvet. I de sorte granitfliser vil visualiseringen stadig fremgå. Viborg Museum har været hørt i sagen, og de mener ikke, at ændringen vil være i strid med den oprindelige plan.

    

   Støjforhold

   Der ønskes opstilles en kølecontainer som kan være støjende. For at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for støj ved boliger kan overholdes, er det meddelt leverandøren, at kølecontaineren skal støjdæmpes til et niveau så grænseværdierne kan overholdes. Containere agtes opstillet på Hjultorvet. ”

    

   Forvaltningen indstiller til Teknisk Udvalg, at den foreslåede ændring på reposerne på Hjultorvet gennemføres, således at banen kan etableres som foreslået.

    

    

   Såfremt projektet godkendes, etableres det i Kultur, Service & Events regi. Forvaltningen har rettet henvendelse til Viborg Handel for at få deres vurdering af placering og eventuelle yderligere bemærkninger og forslag.

    

   Viborg Handel har fremsendt brev af 13. oktober 2015 vedr. ”Skøjtebanes placering”. Brevet vedlægges sagen som bilag.

    

   Af brevet fremgår, at Viborg Handel anbefaler, at skøjtebanen placeres på Hjultorvet, idet det anføres, at Hjultorvet er byens centrale torv, hvor størstedelen af midtbyens aktiviteter løber af stablen.

   Det bemærkes, at den foreslåede placering indebærer, at det fortsat er muligt at placere det store juletræ på torvet samt at afvikle torvehandlen, idet evt. justeringer heri afklares af Viborg Handel.

    

   Herudover anfører Viborg Handel, at man klart vil anbefale, at skøjtebanen etableres med rigtig is frem for en kunstig belægning med ”is” af kunststof.  Det anføres, at Viborg Handel har rettet henvendelse til andre byer, som har erfaring med kunstige skøjtebaner, og erfaringerne herfra underbygger anbefalingen af, at skøjtebanen etableres med rigtig is.

    

   Økonomi:

   Forvaltningen har vurderet driftsøkonomien i etablering af ny skøjtebane på Hjultorvet frem for den kendte placering af skøjtebanen på Borgvold.

    

   Etablering af skøjtebane på Hjultorvet forudsætter køb, leasing eller leje af en ny skøjtebane, idet den hidtil anvendte skøjtebane er meget nedslidt og de kølerør og den køleboks, der anvendes til den kendte bane, kan ikke genanvendes på Hjultorvet.

    

   Det bemærkes i den forbindelse, at forvaltningen inden mødet indgår i forhandlinger med mulig leverandør, idet etablering af skøjtebanen i drift pr. 1. december 2015 kun er mulig, hvis aftaler m.v. kan indgås umiddelbart efter møderne 28. oktober 2015.

    

   Endvidere bemærkes, at en lejeaftale indebærer, at størstedelen af lejebeløbet betales i 2015 og dette indebærer, at den forøgede bevilling på 300.000 kr. til skøjtebanen i 2016 anvendes allerede i 2015. Det forudsættes, at denne problemstilling indgår i forbindelse med overførsel af over-/underskud ved regnskabsaflæggelsen for 2015.

    

   Budgettet for projektet tager derfor udgangspunkt i leje af skøjtebanen i sæsonen 2015/2016 (december – februar).

    

   Budgettet ser i hovedtal således ud:

    

   Udgifter – etablering af skøjtebane på Hjultorvet

   Udgift

   Lejepris bane og køleunit

   298.000

   Klargøring af arealer til bane, ændringer af repos m.v.

   145.000

   Opstart og indkøring, forsikring m.v (del af lejeaftale)

   60.000

   Støjdæmpning af køleunit

   25.000

   Etableringsudgift, el (øget kapacitet)

   80.000

   Samlede etableringsudgifter

   608.000

    

    

   Driftsudgifter, Hjultorvet

    

   Drift, ismaskine, brændstof, service m.v.

   30.000

   Driftsudgifter (el, vand m.v.)

   60.000

   Samlede driftsudgifter

   90.000

    

    

   Hjultorvet, i alt

   698.000

    

    

   Besparelser, Borgvold

    

   Driftsudgifter på Borgvold, som ikke skal afholdes når banen flyttes

   125.000

   Udgift til opsætning af banen (leje af maskiner m.v.)

   10.000

   Udgift til retablering af græs

   85.000

   Driftsudgift el, vand, glycol m.v. – sæson 2014/2015

   190.000

   Samlet besparelse

   410.000

    

    

   Merudgift, netto ved placering på Hjultorvet

   288.000

    

   Budgettet indeholder alene nye poster/besparelser, idet det er forudsat, at udgifter til klargøring af is, bemanding af skøjteudlejning og indtægter fra skøjteudleje er på samme niveau, som hvis banen placeres på Borgvold. Der kan naturligvis være forskelle i aktivitetsniveau mellem de to steder, men det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere disse forskelle og derfor er de nævnte poster forudsat uændrede.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

    

   at skøjtebanen i sæsonen december 2015 – februar 2016 forsøgsvis etableres på Hjultorvet, således som beskrevet i sagen og med de i sagen beskrevne budgetforudsætninger og i forlængelse heraf godkendes,

    

   at den forøgede bevilling til etablering af skøjtebane i midtbyen på 300.000 kr. anvendes i den kommende skøjtebanesæson og således at evt. udgifter kan afholdes i 2015 og herefter indgå i overførsel af over-/underskud i forbindelse med regnskabet for 2015.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-10-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at skøjtebanen i sæsonen december 2015 – februar 2016 forsøgsvis etableres på Hjultorvet, således som beskrevet i sagen og med de i sagen beskrevne budgetforudsætninger, og i forlængelse heraf godkendes,

    

   at merudgifter i 2015 finansieres ved ikke-forbrugte midler indenfor politikområdet Idræt og Folkeoplysning.

 • 5 Hvolris Jernalderlandsby – Ny Smedje (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Hvolris Jernalderlandsbys smedje indgår som en central del af institutionens formidlingsaktiviteter til skoleklasser og besøgende. Den eksisterende smedje er i en så ringe forfatning på grund af råd og sammenstyrtningsfare, at Hvolris Jernalderslandsby har måttet påbegynde etableringen af en ny dette efterår.

    

   Omkostningerne ved etablering af ny smedje er forventet at beløbe sig til samlet 70.000 kr.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at der afsættes 50.000 kr. til etablering af ny smedje,

    

   at beløbet finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområdet Kultur i 2015.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-10-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at der afsættes 50.000 kr. til etablering af ny smedje,

    

   at beløbet finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområdet Kultur i 2015.

 • 6 Foreninger og institutioner bag Løgstrup Aktivitetspark søger om anlægstilskud til "Løgstrup Aktivitetspark 2.0".
  • Sagsfremstilling

   Styregruppen bag ”Løgstrup Aktivitetspark” har 30. marts 2015 fremsendt ansøgning om tilskud til projektet ”Løgstrup Aktivitetspark 2.0”.

    

   Styregruppen består af lokale foreninger og institutioner i lokalområdet (borgerforeningen, idrætsforeningen, skolen, ældrerådet, hallen og daginstitutioner), og der søges om tilskud til fornyelse og udvikling af Løgstrup Aktivitetspark.

    

   Der søges om et tilskud på 500.000 kr. og om, at Viborg Kommune som grundejer på det areal, hvor parken ligger, påtager sig ansvar som bygherre på projektet.

    

   Baggrunden for ansøgningen er bekrevet nærmere i ansøgningen. Den nuværende ”Løgstrup Aktivitetspark” blev etableret omkring år 2000, og parken er nedslidt og der er behov for fornyelse, således at aktivitetsparken kan opfylde de forventninger, der er til en aktivitetspark af denne karakter i 2015.

    

   I forbindelse hermed har der været en involverende proces i lokalområdet, hvor byens borgere, foreninger, institutioner m.fl. har været involveret, og der har også været afholdt borgermøde og visionsdag for eleverne på Løgstrup Skole.

    

   Processen er efterfølgende udmøntet i et konkret forslag til fornyelse af aktivitetsparken med fornyelse af multibane, skaterbane, opholdsområder og en lang række andre aktivitetsområder i parken. Den samlede anlægsudgift er beregnet til 1.915.000 kr. og finansieres via lokalt indsamlede mider, fondsmidler og anlægstilskud fra Viborg Kommune.

    

   Byrådet godkendte på mødet 22. maj 2015, at der bevilges 200.000 kr. fra puljen til mindre anlægsinvesteringer til projekter.

    

   I forlængelse af tidligere drøftelser i udvalget foreslår forvaltningen, at der bevilges yderligere 300.000 kr. til realisering af projektet, idet beløbet er til rådighed i 2015, og at det samtidig godkendes, at Viborg Kommune kan være bygherre på projektet under forudsætning af, at styregruppen forestår den løbende realisering af projektet inden for den givne budgetramme.

    

   Bevillingen foreslås finansieret af ikke-forbrugte midler inden for politikområdet idræt og folkeoplysning.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger yderligere anlægstilskud på 300.000 kr. i 2015 til det i sagen beskrevne projekt (inkl. bilag), således at der i alt ydes tilskud på 500.000 kr., idet det forudsættes, at projektet realiseres i sin fulde omfang,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Viborg Kommune, som grundejer, kan være bygherre på projektet under forudsætning af, at styregruppen bag projektet selv forestår projektets realisering indenfor de givne budgetrammer i samarbejde med Kultur, Service & Events, og

    

   at bevillingen finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområdet Idræt & Folkeoplysning.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-10-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger yderligere anlægstilskud på 300.000 kr. i 2015 til det i sagen beskrevne projekt (inkl. bilag), således at der i alt ydes tilskud på 500.000 kr., idet det forudsættes, at projektet realiseres i sin fulde omfang,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Viborg Kommune, som grundejer, kan være bygherre på projektet under forudsætning af, at styregruppen bag projektet selv forestår projektets realisering indenfor de givne budgetrammer i samarbejde med Kultur, Service & Events, og

    

   at bevillingen finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområdet Idræt & Folkeoplysning.

    

    

    

    

   Gudrun Bjerregaard erklærede sig inhabil og deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.

 • 7 Ulbjerg Friluftsbad, forslag om bevilling til lokalt projekt
  • Sagsfremstilling

   Initiativtagere bag forslag om renovering og genetablering af Ulbjerg Friluftsbad har meddelt Viborg Kommune, at man ønsker at drive badet i Ulbjerg videre, og at man er indstillet på at realisere projektet lokalt via egne indsamlede midler.

    

   Såvel Børne- og Ungdomsudvalget som Kultur- og Fritidsudvalget har taget dette til efterretning og det er godkendt, at projektet realiseres, idet det dog forudsættes, at Viborg Kommune ikke får økonomiske eller ressourcemæssige forpligtelser i forhold til anlæg, drift og vedligehold af bassinet.

    

   Det er endvidere forudsat, at etableringen sker således, at der er fuld sikkerhed for børnene på skolen, børnehaven og for øvrige brugere af bassinet.

    

   Endvidere er forudsat, at der aftales frist for, hvornår genetableringen af bassinet er afsluttet og taget i brug.

    

   I forlængelse heraf oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2011 bevilgede 40.000 kr. til renoveringsopgaver på badet, og det er meddelt initiativtagerne, at dette beløb fortsat er til rådighed.

    

   Beløbet blev bevilget i 2011, og det kan konstateres, at bassinet på nuværende tidspunkt er i dårligere stand end da bevillingen blev givet. Derfor foreslås, at bevilling til renovering af svømmebassin i Ulbjerg forhøjes med 60.000 kr. til i alt 100.000 kr.

    

   Det foreslås, at beløbet på 60.000 kr. finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområdet Idræt og Folkeoplysning.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud på 60.000 kr. til renoveringsopgaver i forbindelse med genetablering af Ulbjerg Friluftsbad, således at udvalget i alt bidrager med 100.000 kr., idet udvalget tidligere har bevilget 40.000 kr. til formålet. Beløbet er til rådighed i 2015, og

    

   at bevillingen finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområdet: Idræt & Folkeoplysning.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-10-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud på 60.000 kr. til renoveringsopgaver i forbindelse med genetablering af Ulbjerg Friluftsbad, således at udvalget i alt bidrager med 100.000 kr., idet udvalget tidligere har bevilget 40.000 kr. til formålet. Beløbet er til rådighed i 2015, og

    

   at bevillingen finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområdet: Idræt & Folkeoplysning.

 • 8 Ansøgning fra Stoholm IF om tilskud til multibaneprojekt
  • Sagsfremstilling

   Stoholm IF fremsendte i april 2013 ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. tilskud til et større multibaneprojekt ved Stoholm Idræts- og Kulturcenter.

    

   Projektet er efterfølgende bearbejdet hos ansøgerne, og i august 2015 fremsendtes revideret udgave.

    

   Projektet er beskrevet i bilag til sagen. Det fremgår bl.a., at Stoholm IF ønsker at etablere et multibaneområdet på idrætsområdet, som ligger mellem idrætscenter, skole og institutioner i Stoholm.

    

   Projektet indeholder multibaneprojekt, nyt legepladsområde, fitness-område og opholdsområder, og målet med projektet er at skabe et område, der kan motivere børn, unge og voksne til bevægelse i et tidsvarende anlæg.

    

   Projektets samlede anlægsudgift er beregnet til 1,5 mio. kr., som søges finansieret via egne midler, fondsmidler og et anlægstilskud fra Viborg Kommune på 0,5 mio. kr.

    

   Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes, således at der bevilges et tilskud på 300.000 kr. i 2015 og at der reserveres 200.000 kr. fra puljen til mindre anlægsinvesteringer i 2016. Bevillingen i 2015 foreslås finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområdet: Idræt & Folkeoplysning.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et samlet tilskud på 500.000 kr. til projektet, multibane i Stoholm, idet det forudsættes, at projektet realiseres i dets fulde omfang. Bevillingen fordeles med 300.000 kr. i 2015 og 200.000 kr. i 2016,

    

   at bevillingen finansieres med 300.000 kr. fra ikke-forbrugte midler på politikområdet Idræt & Folkeoplysning i 2015 og via reservation af 200.000 kr. fra puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet i 2016.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-10-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et samlet tilskud på 500.000 kr. til projekt multibane i Stoholm, idet det forudsættes, at projektet realiseres i dets fulde omfang. Bevillingen fordeles med 300.000 kr. i 2015 og 200.000 kr. i 2016,

    

   at bevillingen finansieres med 300.000 kr. fra ikke-forbrugte midler på politikområdet Idræt & Folkeoplysning i 2015 og via reservation af 200.000 kr. fra puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur- og Fritidsområdet i 2016.

 • 9 Viborg Atletik & Motion søger om tilskud til færdiggørelse af atletikanlæg på Gymnastik- og Idrætshøjskolen
  • Sagsfremstilling

   Viborg Atletik & Motion har 27. august 2015 rettet henvendelse til Viborg Kommune med forslag om, at atletikanlægget på Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg (GIV) færdiggøres med måtte til stangspringsanlægget.

    

   Det bemærkes i den forbindelse, at da anlægget på GIV blev etableret af Viborg Kommune, blev stangspringsanlægget ikke færdiggjort, idet der ikke var anlægsøkonomi til at dække udgiften hertil.

    

   Foreningen foreslår, at anlægget nu færdiggøres. Den samlede anlægsudgift til måtte er ca. 150.000 kr., og det foreslås, at Viborg Kommune bidrager med 100.000 kr. til færdiggørelsen, idet beløbet primært anvendes til en stangspringsmåtte.

    

   Viborg Atletik & Motion dækker selv udgifter herudover inkl. udgifter til stangspringsstænger.

    

   Det foreslås, at der bevilges et tilskud på 100.000 kr. til færdiggørelse af anlægget, idet dette sker i Viborg Kommunes regi, da anlægget er etableret af kommunen.

    

   Bevillingen foreslås finansieres af ikke-forbrugte midler i politikområdet: Idræt & folkeoplysning.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 100.000 kr. i 2015 til færdiggørelse af atletikanlæg på Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg, idet projektet realiseres i Viborg Kommunes regi, og

    

   at bevillingen finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområdet Idræt & Folkeoplysning.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-10-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 100.000 kr. i 2015 til færdiggørelse af atletikanlæg på Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg, idet projektet realiseres i Viborg Kommunes regi, og

    

   at bevillingen finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområdet Idræt & Folkeoplysning.

 • 10 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september.

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 30. juni.

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.

   Der gøres opmærksom på, at der herudover er indregnet bevillinger i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet i det korrigerede budget, selv om disse bevillinger først medtages i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2015 i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

    

    

   Overordnet resultat, Kultur- og Fritidsudvalget

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. sept.

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

     51 Kultur

   83,1

   84,2

   83,4

   0,3

   -0,8

   -0,3

     52 Folkeoplysning og idrætsanlæg

   76,5

   80,6

   77,9

   1,4

   -2,7

   4,6

   Serviceudgifter i alt

   159,6

   164,8

   161,3

   1,7

   -3,5

   4,3

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   18,6

   50,6

   33,2

   14,6

   -17,5

   -7,0

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   178,2

   215,5

   194,5

   16,3

   -21,0

   -2,7

    

   Måles forventningen pr. 30. september mod det korrigerede budget ventes der mindreforbrug på både drift og anlæg. Samlet set et mindreforbrug på 21 mio. kr. fordelt med 3,5 mio. kr. på driften og 17,5 mio.kr. på anlæg. For en mere detaljeret forklaring på afvigelserne henvises til bilag 1.


    

   Drift

   Mindreforbruget på politikområde Kultur, skyldes mindre udgifter på fælleskonti. På de decentrale institutioner er der flere med mindreforbrug og flere med merforbrug. Størst mindreforbrug forventes på Kunsthallen, fordi man allerede i år har modtaget en indtægt vedr. en udstilling som først afholdes i 2016. Højeste merforbrug forventes på Brændpunktet grundet et underskud oparbejdet i 2013.

    

   På politikområde Folkeoplysning og idræt skyldes mindreforbruget på 2,7 mio. kr. hovedsagligt akkumulerede overskud fra tidligere år samt en tendens til bedre drevne klubhuse og færre aktiviteter på fritidsområdet med deraf færre udgifter til lokaletilskud.  Det skal bemærkes, at det er på dette politikområde, det blev vedtaget, at man reducerer budgettet med 1,2 mio. kr. fra 2016.

    

   Budgetomplaceringer i forbindelse med ny afregningsmodel for IT-infrastruktur

   Der foretages i forbindelse med budgetopfølgningen korrektion af budgetterne til interne IT-udgifter på politikområde niveau, med det formål at bringe budgetterne i overensstemmelse med de bogførte interne IT-udgifter i 2015 på politikområde niveau. Der er tale om en teknisk ændring, da budgetændringen på hvert politikområde modsvares af en tilsvarende ændring af udgifterne. 

    

   Der er sket en omfordeling af de interne IT-udgifter i 2015 som følge af Direktionens beslutning om en ny intern afregningsmodel for it-infrastruktur, under forudsætning af uændret udgiftsniveau samlet set.

    

   Den nye afregningsmodel efterkommer organisationens ønske om en mere nuanceret og gennemsigtelig prismodel. En afregningsmodel, som desuden tager højde for, at medarbejdere anvender flere og andre enheder end en pc, hvorved den hidtidige gennemsnitspris pr. pc bliver utidssvarende.

    

   Budgetomplaceringerne på udvalgets politikområder fremgår af bilag 2. Denne budgetreduktion bevirker, at der samlet set på politikområde Kultur ikke kommer nogen afvigelse i forhold til det korrigerede budget, da budgettet reduceres med 765.000 kr. og de samlede IT udgifter indgår i forventningen pr. 30. september.

    

   Viborg Animations Festival

   Gennemførelsen af Viborg Animations Festival 2015 skete i samarbejde mellem Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation og den samlede udgift på 1 mio. kr. afholdes af udvalgene. Indtil videre er disponeret 300.000 kr. til formålet fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

    

    

   Anlæg

   Samlet set på anlæg forventes der et mindre forbrug på 17,5 mio.kr. Dette skyldes, at der er mange større projekter sat i gang på området, som ikke når at blive færdige eller når at komme ordentligt i gang i 2015.  F.eks. anlæggene ”Tingpladsen, Viborg Sport og Event” / ”Paletten – om-/udbygning” samt ”Energiinvesteringer i idrætshaller”. Det forventes, at ca. 16,5 mio. kr. skal overføres til projekterne i 2016, mens 1 mio. kr. kan tillægges kassebeholdningen, pga. færdige projekter, hvor f.eks. tilskudsmomsen resterer.

   Af budgetforliget for 2016-2019 fremgår det, at der i 2015 købes en bygning til projekt Game. Det betyder, at der i denne sag søges en bevilling i 2015.

    

    

   Bilag:

   1.       Skema med detailforklaringer på afvigelser

   2.       Omplaceringer mellem politikområder

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Event foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 godkendes

    

   at der gives et rådighedsbeløb i 2015 på 4.000.000 kr. til køb af bygning til Game jf. budgetforliget 2016-2019

    

   at udgiften på 4.000.000 kr. i 2015 finansieres af kassebeholdningen jf. budgetforliget 2016-2019

   Endvidere foreslår direktøren for Kultur, Service & Event, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at de omplaceringer mellem politikområderne, der er anført i bilag  2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-10-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at indstille til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4 mio. kr. til køb af bygningen til Game med rådighedsbeløb i 2015, jfr. budgetforliget

   at udgiften på 4.000.000 kr. i 2015 finansieres af kassebeholdningen jf. budgetforliget 2016-2019.

   Endvidere beslutter Kultur- og Fritidsudvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at de omplaceringer mellem politikområderne, der er anført i bilag  2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.

 • 11 Mødeliste for Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet revideret mødeliste for Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).

    

   Revideret mødeliste vedlagt som bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-10-2015

   Den reviderede mødeliste tages til efterretning.

 • 12 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

    

   1.

   Meddelelser fra formanden

    

   • Cafedrift i selvejende idrætshaller

    

   • Vedr. FDF-Sejlcenter ved Viborg Nørresø

    

   • Vedr. Bruunshåb Papfabrik

    

   • Vedr. henvendelse fra Fotomuseum i Herning

    

   • Vedr. golfklubberne

    

   • DM-arrangement hos Vingaards Officin.

    

   2.

   Meddelelser og gensidig orientering

    

   3.

   Kort orientering om Events 2015

    

   4.

   Status på Generation Handball

   Notat vedlægges som bilag 1

    

    

    

    

  • Bilag

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-10-2015

   Orientering taget til efterretning.