Kultur-og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 28-01-2014

Referat

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

    

   16.00

   Rundvisning på Viborg Stadion v/ Jørn Korreborg

    

   Orientering om Viborg Sport & Event v/ Lars Stentoft

    

    

   __________________________________________________________

    

    

    

   1.

   Meddelelser fra formanden

    

   2.

   Meddelelser og gensidig orientering

    

   3.

   Stoholm Vandrehjem udbydes

    

   4.

   Kulturmødet på Mors 2014

   Invitation til Kulturmødet vedlagt som bilag 1

    

   5.

   Orientering vedr. Kulturel aktivitet i ”Vestas-hallen”

    

   6.

   Status på store, kommende events som fast punkt under punktet ”Meddelelser og gensidig orientering” på de kommende møder i Kultur- og Fritidsudvalget

    

   7.

   Samina Shah valgt til bestyrelsen for Den regionale Kultur- og Biblioteksforening

    

   8.

   Årsberetning for Hvolris Jernalderlandsby

   Årsberetning vedlagt som bilag 2

  • Bilag

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2014

    

   Orienteringen taget til efterretning

 • 2 Forslag til forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med starten på sidste valgperiode 2010 – 2013, vedtog det daværende Kulturudvalg en forretningsorden. Dette med hjemmel i styrelseslovens § 20, stk. 3.

    

   På det seneste er der kommet et par mindre ændringer i styrelsesloven, som betyder, at gældende forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget skal tilrettes.

    

   Ændringerne

   Følgende tekst tilføjes i § 5, stk. 2 (med rødt):

   Indkaldelse til ordinære møder sker ved udsendelse af udkast til dagsorden til udvalgets medlemmer senest 4 hverdage forud for mødet. Sammen med udkast til dagsorden udsendes det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen.

   Ændringen er helt i tråd med allerede eksisterende praksis, idet uddybende tekst og bilagsmateriale principielt altid udsendes med dagsorden.

    

   Følgende tekst udgår af § 5, stk. 3 (med rødt):

   Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært udvalgsmøde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse – medmindre det forinden er tilsendt udvalgsmedlemmerne – være tilgængeligt i udvalgets sekretariat i mindst 3 hverdage inden mødet.

   Det anførte har reelt aldrig været praktiseret, idet alt materiale vil være udsendt elektronisk til udvalgets medlemmer 4 hverdage før mødet.

    

   Følgende tekst udgår af § 9 (med rødt):

   Ethvert medlem kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved

   på mødet – inden dettes afslutning – til beslutningsprotokollen at erklære, at sagen ønskes indbragt til afgørelse af Byrådet.

    

   Direktionen har udarbejdet det som bilag vedlagte, reviderede udkast til standardforretningsorden for de stående udvalg.

    

   Udkast til standardforretningsorden forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse og beslutning.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender forslag til forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget til endelig godkendelse på førstkommende ordinære udvalgsmøde.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 07-01-2014

   Fraværende: Mads Panny

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at forslag til forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget fremsendes til endelig godkendelse på førstkommende ordinære møde i udvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til forretningsorden jf. beslutning på sidste møde i udvalget 07. januar 2014.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2014

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at godkende forslag til forretningsorden jf. beslutning på sidste møde i udvalget 07.januar 2014.

 • 3 Lokaletilskud til Rødding Kultur og Fritidscenter - 2014 og frem
  • Sagsfremstilling

   Kulturudvalget behandlede i møde 3. november 2011, sag nr. 132, henvendelse fra Rødding Kultur og Fritidscenter vedr. aftale om lokaletilskud gældende fra 2012.

    

   Kulturudvalget besluttede, efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget:

    

   at der gives tilsagn om lokaletilskud i 2012 og 2013 på samme måde som tidligere til Rødding Kultur og Fritidscenters tilskudsberettigede lokaleudgifter jf. regler og praksis for lokaletilskud til foreninger på niveau som anført i bilag 1 til denne sag, med 73 % af 209.000 kr., svarende til 152.570 kr. (2012-niveau),

    

   at der fortsat stræbes efter en situation for Rødding Kultur- og Fritidscenter, hvor der foretages fradrag for lejeindtægter i tilskudsgrundlaget, og centret anmodes derfor om senest 1. marts 2012 at indsende en plan for – evt. trinvis – indførelse af fradrag for lejeindtægter,

    

   at lokaletilskuddet samtidig dækker al lokaletilskud til foreninger, der benytter centret, således at der ikke ydes lokaletilskud til foreningers udgifter til leje af lokaler i centret, og

    

   at lokaletilskuddet vurderes på ny vedr. 2014.

    

   Med baggrund i beslutningen har forvaltningen kontaktet Rødding Kultur og Fritidscenter for en aftale om fradrag for lejeindtægter, samt et budget for 2014 med henblik på lokaletilskud gældende fra 1. januar 2014 og frem.

    

   Fradrag for lejeindtægter

   Da der i visse situationer er behov for en længere tilpasningsperiode med individuelle løsninger, er der indgået aftale med Rødding Kultur og Fritidscenter om trinvis fradrag for lejeindtægterne efter følgende plan:

    

   I 2014 fratrækkes 15 % af lejeindtægterne

   I 2015 fratrækkes 30 % af lejeindtægterne

   I 2016 fratrækkes 45 % af lejeindtægterne

   I 2017 fratrækkes 60 % af lejeindtægterne

   I 2018 fratrækkes 100 % af lejeindtægterne

    

   Lokaletilskud 2014 - 2018

   Rødding Kultur og Fritidscenter har indsendt budget for 2014, som fremgår af bilag 3, og kan opstilles således:

    

    

   2012

   2013

   2014

   Indsendt budget

   209.000 kr.

   241.000 kr.

   **280.000 kr.

   Godkendte lokaletilskudsberettigede

   udgifter (på foreningsvilkår)

    209.000 kr.

    209.000 kr.

   209.000 kr. 

   Lokaletilskud (73 %)

    152.570 kr.

    152.570 kr.

   152.570 kr. 

   *Driftstilskud ”Skibet”

   30.000 kr. 

   30.000 kr. 

   30.000 kr. 

    

   *Rødding Kultur og Fritidscenter får et driftstilskud på 30.000 kr. til dækning af de alternative aktiviteter, som spejderkorps og andre børne- og ungdomsforeninger kan brug af ved udendørsanlæg ”Skibet”, dog under forudsætning af, at aktiviteter i disse udendørsfaciliteter ikke opnår lokaletilskud efter gældende regler i folkeoplysningsloven.

    

   **Det øgede budget for 2014 (280.000 kr.) i forhold til 2013 (241.000 kr.) skyldes, at der efterhånden må forventes en stigning i udgifter til vedligeholdelse både inden- og udendørs. I 2014 er udgifter til indendørs maling anslået til ca. 40.000 kr.

    

   Rødding Kultur og Fritidscenter søger derfor om tilsagn om og forhøjelse af lokaletilskudsgrundlaget fra 209.000 kr. til 280.000 kr. med virkning fra 1. januar 2014. Forøgelsen på 71.000 kr. svarer til et lokaletilskud på 51.830 kr.

   Forvaltningen bemærker, at det efter gældende regler om ansøgningsfrist inden 1. maj først kan være aktuelt med en forhøjelse at lokaletilskudsgrundlaget pr. 1. januar 2015.

    

   Rødding er i en positiv udvikling med stigende befolkningstal. Fra 670 borgere i 2004 til 882 i 2012. Befolkningsprognosen forudser et fortsat stigende befolkningstal for Rødding.

    

   Rødding blev valgt som årets lokalområde i 2011.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kulturudvalget,

    

   at der gives tilsagn om lokaletilskud i overensstemmelse med Kulturudvalgets beslutning 3. november 2011, sag nr. 132, fra og med 1. januar 2014 jf. gældende regler og praksis med 73 % af op til 209.000 kr., svarende til 152.570 kr. (2013-niveau), idet det forudsættes, at den i sagen beskrevne plan for gradvis fradrag for lejeindtægter følges,

    

   at forhøjelse af lokaletilskudsgrundlaget imødekommes med virkning fra 1. januar 2015, så det samlede lokaletilskudsgrundlag forhøjes fra 209.000 kr. til 280.000 kr. (2015-niveau), svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 73 % af 71.000 kr. = 51.830 kr.,

    

   at lokaletilskuddet – som tidligere - samtidig dækker al lokaletilskud til foreninger, de benytter centret, såleses at der ikke ydes lokaletilskud til foreningers udgifter til leje af lokaler i centret.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-09-2013

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Karina Sørensen, Hanne Kjeldsen

   Sagen udsat til næste møde.

  • Supplerende beskrivelse af sagen

   På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning 19. september 2013 om at udsætte sagen, har udvalgets formand, Marius Kristensen, og forvaltningen v/Lene Grønbæk og Søren Keldsen, 9. oktober 2013 afholdt møde med Rødding Kultur & Fritidscenter.

    

   Følgende emner blev nærmere drøftet:

   1) Den forholdsvis lange, trinvise fradragsordning vedr. lejeindtægter

   2) Rengørings- og renoveringsudgifter

    

   Ad 1) Folkeoplysningsudvalget ønskede en hurtigere nedtrapning af fradrag for lejeindtægterne. Følgende trinvise plan blev aftalt med Rødding Kultur & Fritidscenter:

    

   I 2014 fratrækkes 15 % af lejeindtægterne.

   I 2015 fratrækkes 50 % af lejeindtægterne.

   I 2016 fratrækkes 75 % af lejeindtægterne.

   I 2017 er nedtrapningsordningen afsluttet, og der foretages fuldt fradrag for lejeindtægterne.

    

   I forhold til oprindeligt foreslåede plan, er den gradvise nedtrapning afkortet med 1 år.

    

   Ad 2) Det vurderes ikke, at der kan ændres meget ved udgifter til rengøring, som svarer til tidligere års budgetter og regnskaber, og i øvrigt stemmet godt overens med udgifterne til rengøring i andre institutioner af samme størrelse.

    

   Vedr. renoverings-/vedligeholdelsesudgifter, som tidligere har været budgetteret med 5.000 kr. årligt, er det på mødet aftalt, at budgetbeløbet fastsættes til 10.000 kr. årligt.

    

   Når der fremover opstår enkeltstående vedligeholdelsesudgifter på over 10.000 kr., indsendes ansøgning vedlagt tilbud/overslag fra mindst 2 håndværkere. Det sker ved fristen for nye lokaleudgifter 1. maj året før.

    

   Rødding Kultur & Fritidscenter blev opfordret til at udarbejde en vedligeholdelsesplan for centret for at skabe et overblik over større vedligeholdelsesarbejder i de nærmeste år. Det er oplyst, at bestyrelsen vil udarbejde en renoveringsplan samt en ansøgning om indendørs vedligeholdelsesopgaver.

    

   Rødding Kultur & Fritidscenter har udarbejdet et nyt budget med lokaleudgifter på 250.000 kr.- vedlægges som bilag 1.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kulturudvalget,

    

   at der gives tilsagn om lokaletilskud i overensstemmelse med Kulturudvalgets beslutning 3. november 2011, sag nr. 132, fra og med 1. januar 2014 jf. gældende regler og praksis med 73 % af op til 209.000 kr., svarende til 152.570 kr. (2013-niveau),

    

   at forhøjelse af lokaletilskudsgrundlaget imødekommes med virkning fra 1. januar 2015, så det samlede lokaletilskudsgrundlag forhøjes fra 209.000 kr. til 250.000 kr. (2015-niveau), svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 73 % af 41.000 kr. = 29.930 kr.,

    

   at lokaletilskuddet – som tidligere - samtidig dækker al lokaletilskud til foreninger, der benytter centret, såleses at der ikke ydes lokaletilskud til foreningers udgifter til leje af lokaler i centret.

    

   at Rødding Kultur og Fritidscenter følger følgende aftalte plan for trinvis fradrag for lejeindtægterne:

    

   I 2014 fratrækkes 15 % af lejeindtægterne.

   I 2015 fratrækkes 50 % af lejeindtægterne.

   I 2016 fratrækkes 75 % af lejeindtægterne.

   I 2017 er nedtrapningsordningen afsluttet, og der foretages fuldt fradrag for lejeindtægterne.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-12-2013

   Fraværende: Torben Vestergaard, Inge-Lise Sterup, Hanne Kjeldsen

   Direktørens forslag godkendt.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2014

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at godkende Folkeoplysningsudvalgets indstilling i sagen, således

    

   at der gives tilsagn om lokaletilskud i overensstemmelse med Kulturudvalgets beslutning 3. november 2011, sag nr. 132, fra og med 1. januar 2014 jf. gældende regler og praksis med 73 % af op til 209.000 kr., svarende til 152.570 kr. (2013-niveau),

    

   at forhøjelse af lokaletilskudsgrundlaget imødekommes med virkning fra 1. januar 2015, så det samlede lokaletilskudsgrundlag forhøjes fra 209.000 kr. til 250.000 kr. (2015-niveau), svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 73 % af 41.000 kr. = 29.930 kr.,

    

   at lokaletilskuddet – som tidligere - samtidig dækker al lokaletilskud til foreninger, der benytter centret, såleses at der ikke ydes lokaletilskud til foreningers udgifter til leje af lokaler i centret.

    

   at Rødding Kultur og Fritidscenter følger følgende aftalte plan for trinvis fradrag for lejeindtægterne:

    

   I 2014 fratrækkes 15 % af lejeindtægterne.

   I 2015 fratrækkes 50 % af lejeindtægterne.

   I 2016 fratrækkes 75 % af lejeindtægterne.

   I 2017 er nedtrapningsordningen afsluttet, og der foretages fuldt fradrag for lejeindtægterne.

 • 4 Hærvejsmarchen - Nye vedtægter
  • Sagsfremstilling

   Hærvejsmarchen fremsender nye vedtægter til godkendelse i Viborg Kommune.

    

   I de nye vedtægter er der taget højde for følgende:

    

   -

   Samarbejdet med Viborg Kommune og DGI om etablering af de nye tiltag vedrørende Hærvejsløbet, dels etablering af Hærvejsarena

   -

   Vedtægterne er justeret i forhold til, at festivalaktiviteterne med virkning fra 2013 er overgået til Viborg Kommune

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedtægterne gældende fra 1. januar 2013.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2014

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at godkende vedtægterne gældende fra 1. januar 2013.

 • 5 Bjerringbro Idrætspark søger om godkendelse ift optagelse af lån
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med projekt: Om – og udbygning af Bjerringbro Idrætspark, har Bjerringbro Idrætspark fremsendt ansøgning om Viborg Kommunes godkendelse i forhold til deres låneramme, således at deres maksimale låneramme ift. kreditforeningslån forhøjes med 3 mio. kr., fra 5 mio. kr. til 8 mio. kr. (jf. Bjerringbro Idrætsparks vedtægter, skal Viborg Kommune godkende optagelse af kreditforeningslån)

    

   Projektet 

   Projektet indeholder ny fleksibel multisal til sport og kultur med integreret springgrav, mobilvæg m.v., samt et helt nyt foyerområde med ny hovedindgang placeret helt centralt i centret, og som kan binde centrets mange aktivitetsrum og mødelokaler sammen. I byggeriet indarbejdes aktivitetszoner m.v. Samlet er der tale om en tilbygning på ca. 1.375 m2. I forbindelse med sag vedr. frigivelse af anlægsbevillingen, blev det oplyst, at den samlede anlægssum udgjorde 25 mio. kr., som finansieredes via indsamlede midler på godt 10 mio. kr., 10 mio. kr. fra Viborg Kommune og op til 5 mio. kr. i et kreditforeningslån.

    

   Af ansøgningen dateret 6. december 2013 fremgår det, at Bjerringbro Idrætspark nu har gennemført den sidste del af projektering samt licitation for udbygningen af Bjerringbro Idrætspark. Licitationen er gennemført med en samlet pris på 29 mio. kr., 4 mio. kr. mere end tidligere oplyst. Grundfos har doneret 4 mio. kr. til idrætsparken, og dette muliggør nu at gennemføre det fulde projekt til 29 mio. kr. Tilskud fra Grundfos indgår i de indsamlede midler. Det oplyses, at der fortsat arbejdes på at søge fonde og lave aktiviteter til fordel for projektet, således egenfinansieringen fremadrettet øges.

    

   Viborg Byråd behandlede sagen i møde 19. juni 2013, hvor følgende, efter indstilling fra Kulturudvalget, blev besluttet:

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 9.859.000 mio. kr. til anlægstilskud til Bjerringbro Idrætspark til om- og udbygning af idrætsfaciliteter med rådighedsbeløb i 2013,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved forbrug af det på investeringsoversigten for 2013 afsatte beløb, inkl. forventet overførsel fra 2012,

    

   at det godkendes, at den selvejende institution Bjerringbro Idrætspark i forbindelse med finansiering af projektet kan optage et kreditforeningslån uden kommunegaranti på op til 5 mio. kr.,

    

   at der i budgetforslag for 2014 – 2017 indarbejdes bevilling til dækning af merudgift til drifts- og aktivitetstilskud til de nye lokaler, som vurderes at udgøre 115.000 kr. i 2014 og 225.000 kr. i hvert af årene 2015 – 2017.

    

   Bjerringbro Idrætspark ansøger nu Viborg Kommune om godkendelse af forhøjelse af lånerammen, således, at den forhøjes fra 5 mio. kr. til 8 mio. kr.

    

   Der er kun tale om tilladelse til optagelse af lånet, ikke om kommunekredit.

    

   Bjerringbro Idrætspark oplyser endvidere, at værdien af de nuværende bygninger er på 40,8 mio. kr. jfr. årsopgørelse for 2012, og at man har en prioritetsgæld på 2,9 mio. kr.

    

   Økonomistaben anfører, at låneoptagelse i Bjerringbro Idrætspark efter reglerne i lånebekendtgørelsen som udgangspunkt påvirker Viborg Kommunes samlede låneramme.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgningen fra Bjerringbro Idrætspark, vedr. Viborg Kommunes godkendelse af forhøjelse af låneramme i forhold til kreditforeningslån forhøjes fra 5 mio. kr. til 8 mio. kr., imødekommes.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2014

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgningen fra Bjerringbro Idrætspark, vedr. Viborg Kommunes godkendelse af forhøjelse af låneramme i forhold til kreditforeningslån forhøjes fra 5 mio. kr. til 8 mio. kr., imødekommes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Driftsbudget eftersendes inden Byrådets behandling.

 • 6 Udpegning af bestyrelsesmedlem, egnsteatret Carte Blanche
  • Sagsfremstilling

   I henhold til vedtægten for egnsteatret Carte Blanche er bestyrelsen sammensat på følgende måde:

    

   Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges som følger:

    

   • 1 medlem valgt af Viborg Byråds midte (Per Møller Jensen udpeget),
   • 1 medlem fra det lokale kulturmiljø udpeget af Kulturudvalget,
   • 1 medlem udpeget af Viborg kommunes Kulturlederforum,
   • 3 medlemmer udpeget af den til enhver tid siddende bestyrelse, blandt personer med kunstfaglig, børnekulturel, juridisk eller erhvervsmæssig indsigt efter indstilling fra den kunstneriske leder,
   • 1 medarbejderrepræsentant.

    

   De to politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4 årig periode, der følger Byrådets funktionsperiode.

    

   Der skal på den baggrund udpeges 1 nyt medlem af bestyrelsen til egnsteatret. Forvaltningen og egnsteatret indstiller Anders K. Kristensen, Viborg, som medlem af teatrets bestyrelse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen til udpegning af bestyrelsesmedlem til egnsteatret Carte Blanche.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2014

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

   at godkende indstillingen til udpegning af bestyrelsesmedlem til egnsteatret Carte Blanche.

 • 7 Egnsteatret Carte Blanche, 10 års jubilæum i 2014, ansøgning om tilskud til udgivelse af jubilæumsbog
  • Sagsfremstilling

   Teatret Carte Blanche blev i 2004 godkendt som egnsteater i Viborg Kommune. Egnsteateraftalen er forlænget 2 gange, og udløber med udgangen af 2017, og finansieres af både Kunststyrelsen og Viborg Kommune.

    

   Teatret er etableret som eksperimenterende sensorisk teater for børn og unge, og har, ud over de lokale forestillinger på skoler, børnehaver og på Teaterværkstedet, haft et omfattende turneliv over hele verden. Teatret er kendt for sin særlige originale poetiske stil, der både omfatter mere traditionelt dukketeater samt installationer og iscenesættelser af udstillinger og konferencer.

   Teatrets kunstneriske leder, Sarah Topsøe Jensen, har modtaget adskillige internationale og nationale priser for sin nyskabende scenekunst. I 2013 var teatret indstillet til en Reumert, Danmarks mest prestigefyldte teaterpris i kategorien "juryens særpris".

    

   Carte Blanche har et omfattende netværk af samarbejdspartnere, internationalt og nationalt, men også i det lokale kulturliv er Carte Blanche en attraktiv samarbejdspartner, uanset det er biblioteket, der ønsker en anderledes måde at formidle sine tilbud på, eller det er museerne, Animation Workshop, Kulturskolen Viborg, Kulturprinsen eller tilsvarende institutioner, som alle beriges af det kunstneriske samarbejde med Carte Blanche.

    

   Egnsteatret Carte Blanche har således haft en markant betydning for det lokale kulturliv gennem de seneste 10 år.

    

   I anledning af jubilæumsåret foreslås det, at udgive en jubilæumsbog, hvor der sættes fokus på teatrets udvikling og ikke mindst teatrets betydning for det lokale kulturliv i perioden 2004.

   Journalist og fotograf Flemming Sørensen, Viborg har tilbudt at skrive og redigere jubilæumsbogen. Flemming Sørensen har tidligere udgivet en tilsvarende jubilæumsbog om egnsteatret Katapult i Århus.

   En større udgivelse om Århus Teater frem mod Kulturby 2017 har også Flemming Sørensen som forfatter og fotograf. I Viborg er Flemming Sørensen mest kendt for at være initiativtager og drivkraft bag Fotodage i Viborg, første gang i 2013, og som gentages i foråret 2014.

    

   Der er indhentet tilbud på trykning og færdig udgivelse af en jubilæumsbog. Den samlede udgift andrager 140.000 kr. Det forudsættes, at der kan skaffes ekstern finansiering for mindst halvdelen af udgifterne hos diverse sponsorer. Carte Blanche har tilkendegivet at de kan bidrage med 35.000 kr. til projektet. Restfinansiering på op til 35.000 kr. ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at der ydes et tilskud, som ansøgt, på 35.000 kr. finansieret af udvalgets dispositionssum.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2014

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at der ydes et tilskud, som ansøgt, på 35.000 kr. finansieret af udvalgets dispositionssum.