Klima- og Miljøudvalget - Referat fra mødet den 10-08-2017

Referat

 • 1 Behandling af indkomne ideer og forslag til planlægning for biogasanlæg ved Iglsø
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget besluttede den 27. april 2017 (sag nr. 1) at igangsætte planlægningen for en udvidelse af et endnu ikke opført biogasanlæg ved Iglsø. Der har været holdt borgermøde, og fordebatten er afsluttet. Der er indkommet 5 høringssvar, som primært har fokus på øget transport og vejforhold.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget beslutter,

    

   1. at der udarbejdes planforslag, og at miljørapporten udarbejdes som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   2. at bilag 3 ”Notat med forvaltningens behandling af høringssvar ifm. fordebat for Iglsø Biogas” godkendes og sendes som svar til dem, der har afgivet bemærkninger.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 10-08-2017

   Klima- og Miljøudvalget besluttede,

    

   1. at der udarbejdes planforslag, og at miljørapporten udarbejdes som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   2. at vejforhold og finansiering heraf undersøges nærmere, herunder skal alternative vejadgange belyses, og

    

   3. at bilag 3 ”Notat med forvaltningens behandling af høringssvar ifm. fordebat for Iglsø Biogas” godkendes og sendes som svar til dem, der har afgivet bemærkninger.

    

   Flemming Gundersen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget besluttede den 27. april 2017 (sag nr. 1) at igangsætte planlægningen for en udvidelse af et endnu ikke opført biogasanlæg ved Iglsø.

    

    

   Inddragelse og høring

   Som led i planlægningen har der været afholdt fordebat fra den 4. maj til den 28. maj 2017 med henblik på at indkalde ideer og forslag til den videre planlægning.

    

   Til fordebatten og høringen af de berørte myndigheder blev der udarbejdet et debatmateriale, der beskriver det anmeldte projekt (se bilag 1).

    

   I forbindelse med fordebatten har kommunen afholdt et borgermøde den 16. maj 2017 i Iglsø Forsamlingshus. Der deltog omkring 50 personer i borgermødet. Borgermødets bemærkninger, kommentarer og spørgsmål drejede sig i hovedtræk om:

          Veje og transport

          Lugtgener

          Positive gevinster for lokalområdet

    

   Der er indkommet 5 høringssvar i fordebatperioden. De samlede høringssvar er i bilag 2. Høringssvarene drejer sig i hovedtræk om følgende emner:

   1.     Øget transport og kapacitetsbegrænsning på eksisterende veje

   2.     Trafiksikkerhed på smalle veje og på udsatte steder

   3.     Lugt

   4.     Opbakning til biogasproduktion

   5.     Afstand til skel

   6.     Ledningsanlæg

   7.     Arkæologi

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningens behandling af høringssvarene er i bilag 3. Bilaget indeholder et kortfattet resume af høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger til de enkelte høringssvar.

    

   De indkomne ideer og forslag vil i stort omfang blive belyst i den miljørapport, der skal ledsage planforslagene. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der kan arbejdes videre med udarbejdelse af plangrundlaget for etablering af et biogasanlæg.

    

   Forvaltningen foreslår, at følgende emner fra høringssvarene indgår i miljørapporten og den videre planlægning:

   ·           Miljørapporten skal belyse, hvor stor merbelastningen bliver på vejene omkring biogasanlægget.

   ·           Miljørapporten skal belyse vejenes eksisterende tilstand og indeholde en gennemgang af udsatte lokaliteter.

   ·           Miljørapporten skal belyse en eventuel påvirkning af trafiksikkerheden på udsatte lokaliteter.

   ·           En alternativ vejadgang til lokalplanområdet beskrives som et alternativ.

   ·           Håndtering af lugt beskrives og lugtberegninger indarbejdes i miljørapporten.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

    

   Forudgående offentlighed

   Medio 2017

   Planforslag til vedtagelse

   Ultimo 2017

   Endelig vedtagelse

   Primo 2018

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Planerne og det ansøgte projekt kan resultere i et øget behov for vedligeholdelse af det eksisterende kommunale vejnet omkring Iglsø og eventuelle investeringer i forstærkninger og udvidelser/etablering af vigepladser på udvalgte vejstrækninger.

    

   Bilag 4 indeholder en nærmere redegørelse af de trafikale konsekvenser og forventede investeringer.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 2 Ansøgning om etablering af vognmandsvirksomhed på Bavnehøjvej 7, 8830 Tjele
  • Resume

   Udvalget skal tage stilling til, om der kan gives landzonetilladelse til at etablere en vognmandsvirksomhed i eksisterende landbrugsbygninger på Bavnehøjvej 7 lidt uden for Vorning.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget beslutter at meddele afslag med hjemmel i planlovens § 35, da virksomheden kan henvises til at etablere sig i planlagt erhvervsområde, eller

    

   2. at udvalget beslutter at meddele landzonetilladelse med hjemmel i planlovens § 35 på vilkår om, at der ikke forekommer udendørs oplag.

    ­

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 10-08-2017

   Klima- og Miljøudvalget besluttede,

    

   1. at meddele landzonetilladelse med hjemmel i planlovens § 35 på vilkår om, at der ikke forekommer udendørs oplag, samt at ansøger ikke kan forvente af få tilladelse til yderligere udbygning.

    

   Flemming Gundersen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Vognmand Thomas Krogh Andersen har søgt landzonetilladelse til at indrette sin vognmandsvirksomhed i eksisterende bygninger på Bavnehøjvej 7, 8830 Tjele. Ansøger er en mulig køber af ejendommen. Ejendommens beliggenhed fremgår af oversigtskort i bilag 1. Ansøgningen fremgår af bilag 2.

    

   Det ansøgte vil efter det oplyste ikke kræve udendørs oplag. Der vil blive kørt med bl.a. gylle, sand, afgrøder og jord – bl.a. for lokale landmænd. Det anføres bl.a., at ejendommen ligger centralt for virksomhedens primære opgaver, og at bygningernes størrelse er ideel.

    

   Det fremgår af virksomhedens hjemmeside, at virksomheden har 5 vogne og fem ansatte, som dagligt kører i hele Jylland. Det fremgår også af hjemmesiden - og af CVR - at virksomheden er et par år gammel, og at den har adresse på Smedevænget 2 i Vorning. Ansøger har suppleret sin ansøgning med en oplysning om, at der ikke er plads til lastbiler og tilbehør på Smedevænget 2, så virksomheden har midlertidigt lejet sig ind et andet sted.

    

   Bavnehøjvej 7 er en 2,7 ha stor landbrugsejendom med stuehus og landbrugsbygninger, herunder et 301 m2 stort maskinhus fra 1973, et 205 m2 stort maskinhus fra 1986 og et 666 m2 stort maskinhus fra 2007.

    

   Forvaltningen har foretaget en naboorientering. Naboernes eventuelle bemærkninger forventes at foreligge inden udvalgsmødet.

    

   Lovgrundlag

   Den ændrede anvendelse af ejendommens landbrugsbygninger kræver landzonetilladelse. Vognmandsvirksomhed er ikke omfattet af de virksomhedstyper, der ifølge planlovens § 37 kan etablere sig i overflødiggjorte landbrugsbygninger uden landzonetilladelse.

    

   Da det ansøgte handler om nyetablering på ejendommen, er det ikke omfattet af planlovens nye ”vognmandsparagraf” § 35a, der siger: ”Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele tilladelse efter § 35 til udvidelse eller ændring af eksisterende vognmandsvirksomheder, der før den 15. juni 2017 har ligget på stedet i en længere årrække.”

    

   Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 8. februar 2011 om en vognmandsvirksomhed, at “Etablering af en maskinstation forudsætter landzonetilladelse, men under hensyn til tilknytningen til landbrugserhvervet, vil det, jf. vejledningen til planlovens landzonebestemmelser ofte være i overensstemmelse med landzonebestemmelsernes formål, at meddele tilladelse hertil. Samme hensyn gør sig ikke gældende ved etablering af entreprenør- og vognmandsvirksomhed. Her gælder hovedregelen om, at erhverv som ikke har tilknytning til jordbrugserhvervene bør henvises til erhvervsområder i byzone.”

    

   Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 22. februar 2013 om en vognmandsvirksomhed, at “Det er udgangspunktet, at erhvervsvirksomheder skal placeres i udlagte erhvervsområder og ikke i landzonen. Således forebygges støjulemper, planlægningen tilgodeses, og der tages et hensyn til eventuelle landskabelige interesser.”

    

   Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 12. januar 2016 om en vognmandsvirksomhed, at “Et af formålene med landzonebestemmelserne er at sikre, at landskabelige hensyn tilgodeses, og at udviklingen sker i overensstemmelse med planlægningen for området. Bestemmelserne skal således modvirke spredt og uplanlagt by- og erhvervsudvikling i det åbne land. Erhverv, som ikke har forbindelse med jordbrugserhvervene, skal som hovedregel henvises til erhvervsområder i byzone.”

    

   Erhvervsministeren skriver i et brev af 7. april 2017 til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg i forbindelse med behandling af den nye planlov vedrørende vognmandsvirksomheder, at “Generelt er det hensigten, at større vognmandsvirksomheder etableres i erhvervsområder, der er indrettet hertil. Det skyldes, at etablering af vognmandsvirksomheder i landzone kan medføre en væsentlig ændring i det omgivende miljø, hvilket bl.a. kan genere naboer.”

    

   Erhvervsministeren skriver videre: “Hvis der fra starten skal foretages betydelige nye investeringer i byggeri, ombygning mv., bør byggeriet placeres i dertil indrettede erhvervsområder. Det gælder generelt, at vognmandsvirksomheder typisk ikke kan etableres i bestående bygninger, men har behov for oplagsplads til biler, containere mv., ligesom de ofte medfører en betydelig tung trafik.” og “Lovforslaget ændrer ikke på, at kommunerne kan give landzonetilladelse til etablering af vognmandsvirksomheder i landzone, baseret på en konkret afvejning af, om tilladelsen vil være forenelig med forskellige interesser inden for planlovens rammer, herunder f.eks. hensyn til at undgå spredt bebyggelse, hensyn til landskab og miljø, udnyttelse af eksisterende infrastruktur m.v.”

    

   Tidligere afgørelser i lignende sager

   Udvalget besluttede den 11. august 2016 (sag nr. 7) at meddele landzonetilladelse til ”Den Bette Vognmand fra Hersom”. Vognmanden søgte lovliggørende tilladelse til at drive vognmandsvirksomhed i en tidligere landbrugsbygning på 270 m2 og tilladelse til at opføre en ny, åben hal på 270 m2 – ligeledes til vognmandsvirksomhed. Ansøger havde én lastbil m.m. Der var ingen ansatte ud over vognmanden selv. Der blev kørt sand, grus, foder og halm for landmænd samt diverse for lokale entreprenører og private. Naboorienteringen medførte ingen bemærkninger. Udvalget besluttede at meddele tilladelse til den eksisterende vognmandsvirksomhed på vilkår om, at der ikke forekommer mere udendørs oplag til vognmandsvirksomheden, end der kan være på det areal, hvor der blev søgt om en ny hal – men afslag til at opføre ny hal.

    

   Planmæssige forhold

   Bavnehøjvej 7 ligger i det åbne land i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et værdifuldt landbrugsområde. Der er ingen særlige landskabelige eller naturmæssige udpegninger i området. Der er ca. 260 m til kommuneplanens afgrænsning af Vorning.

    

   Miljømæssige forhold

   Etablering af vognmandsvirksomhed kræver ikke tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, men hvis der indrettes et værksted til vognmandsvirksomheden, skal det anmeldes, jf. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Søges der etableret fx vaskeplads til vognmandsvirksomheden, kræver det tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

    

   Drift af vognmandsvirksomhed er omfattet af det kommunale miljøtilsyn. Her påses, at virksomheden drives i overensstemmelse med love og bekendtgørelser på miljøområdet (vedr. olietanke, affald m.m.)

    

   Trafikale forhold

   Den offentlige vej Bavnehøjvej er en overordnet lokalvej, der bl.a. skal betjene tung trafik. Der er busrute på vejen. Kørebanen er ca. 4,5 m bred, hvorved det er smalt for to lastbiler at passere hinanden. Trafikken til og fra en mindre vognmandsforretning ligger inden for det omfang, man må forvente på en sådan vej, da der også er tung trafik til og fra landbrugsejendomme langs vejen.

    

   Der er ikke registreret uheld på vejen. I forhold til trafiksikkerhed vil et øget antal lastbiler alt andet lige skabe flere farlige situationer, end der er i dag.

    

   Når der ikke ændres på ejendommens adgange til den offentlige vej, og da Bavnehøjvej ikke er adgangsbegrænset, kræver etablering af vognmandsvirksomhed på ejendommen ikke tilladelse efter vejloven.

    

   Forvaltningens vurdering

   Det taler imod en landzonetilladelse, at et af formålene med landzonebestemmelserne er at modvirke spredt og uplanlagt by- og erhvervsudvikling i det åbne land. Det ansøgte kan henvises til et kommuneplanlagt erhvervsområde, hvor der er taget højde for forskellige virksomhedstypers behov i forhold til infrastruktur, naboafstande m.m.

    

   Det taler også imod en landzonetilladelse, at der ifølge virksomhedens hjemmeside er tale om en alsidig vognmandsvirksomhed, der ikke har speciel stor tilknytning til de lokale landmænd – som det ellers er anført i ansøgningen. Dermed er der tale om en erhvervsvirksomhed, som naturligt hører hjemme i et planlagt erhvervsområde. Virksomheden er ikke af samme karakter som fx en maskinstation, der er tæt knyttet til landbruget og derfor lettere opnår landzonetilladelse.

    

   Det kan tale for en landzonetilladelse, at der er meddelt landzonetilladelse til en mindre vognmandsvirksomhed ved Hersom. Forvaltningen vurderer dog, at sagen fra Hersom ikke nødvendigvis har skabt en præcedens, så der bør meddeles tilladelse i den aktuelle sag. Vognmandsvirksomheden ved Hersom var mindre målt på både antal ansatte, vognpark og bygningsarealer.

    

   Det kan også tale for en landzonetilladelse, at der er tale om indretning af virksomheden i ejendommens forholdsvis store bygningsmasse, at der efter det oplyste ikke er brug for udendørs oplag, og at der ikke er konkrete forhold, der taler imod (trafikale gener, støjgener eller andet).

    

   Hvis udvalget beslutter at meddele tilladelse, vurderer forvaltningen, at der bør stilles vilkår om, at der ikke forekommer udendørs oplag – som det er oplyst i ansøgningen, at der ikke vil være. Hvis der senere opstår behov for udendørs oplag, skal der søges herom, hvorefter kommunen har mulighed for at stille vilkår om omfanget og en hensigtsmæssig afskærmning med beplantning e.l.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 3 Nye affaldsløsninger i Viborg Midtby - orientering om borgermøde mv. (orienteringssag)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget orienteres om, at der afholdes borgermøde for borgere og interessenter den 22. august 2017 i Multisalen på Viborg Rådhus i forbindelse med den planlagte etablering af nye affaldsløsninger i Viborg Midtby.

    

   Forvaltningen vil orientere om sagen på mødet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

    

   1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 10-08-2017

   Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

    

   Flemming Gundersen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget har tidligere behandlet sagen på møde den 26. januar 2017 (sag nr. 3).

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Klima- og Miljøudvalget orienteres om, at der afholdes borgermøde for borgere og interessenter den 22. august 2017 i Multisalen på Viborg Rådhus i forbindelse med den planlagte etablering af nye affaldsløsninger i Viborg Midtby.

    

   Forvaltningen vil orientere om sagen på mødet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 4 Ekspropriationsbeslutning i forbindelse med etablering af rensedam (Skringstrup)
  • Resume

   I forbindelse med separatkloakeringsprojekt i Skringstrup er der behov for etablering af en rensedam til forsinkelse og rensning af regnvand inden udløb til vandløb.

    

   For at realisere etablering af rensedammen skal forsyningsselskabet, Energi Viborg Vand A/S, erhverve et privat areal. Det har ikke været muligt at indgå frivillig aftale med grundejer. 

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 1, erhverver ejendomsret til følgende arealer med henblik på etablering af rensedam:

   - 1650 m2 af ejendommen matr.nr. 14a Skringstrup By, Skals (etablering af rensedam),  

    

   2. at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 3, erhverver servitutrettigheder til følgende arealer med henblik på etablering af ledningsanlæg:

   - 185 m2 af ejendommen matr.nr. 14a Skringstrup By, Skals (etablering af ledninger), og

    

   3. at spørgsmålet om erstatningens størrelse henskydes til taksationskommissionens afgørelse.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 10-08-2017

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 1, erhverver ejendomsret til følgende arealer med henblik på etablering af rensedam:

   - 1650 m2 af ejendommen matr.nr. 14a Skringstrup By, Skals (etablering af rensedam),  

    

   2. at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 3, erhverver servitutrettigheder til følgende arealer med henblik på etablering af ledningsanlæg:

   - 185 m2 af ejendommen matr.nr. 14a Skringstrup By, Skals (etablering af ledninger), og

    

   3. at spørgsmålet om erstatningens størrelse henskydes til taksationskommissionens afgørelse.

    

   Flemming Gundersen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 21. september 2017 vedtog byrådet Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014-2019 (sag nr. 11).

    

   Den 23. november 2016 vedtog byrådet, at Viborg Kommune agter at ekspropriere dele af den berørte ejendom, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale (sag nr. 10).

    

    

   Inddragelse og høring

   I forbindelse med vedtagelse af Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014-2019 har der været afholdt 8 ugers offentlig høring.

    

   Den 20. april 2017 er der afholdt åstedsforretning. Ejere, brugere og andre, der berøres af ekspropriationen, kunne under åstedsforretningen eller indenfor en frist på 4 uger herefter komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger.

    

   Protokol med supplerende bemærkning fremgår af bilag 1.

    

    

   Beskrivelse

   Efter byrådets vedtagelse af plangrundlag samt ekspropriationshensigt, har spildevandsforsyningsselskabet Energi Viborg Vand A/S ikke kunnet indgå en frivillig aftale om arealafståelse og erstatning med ejeren af det berørte areal. Energi Viborg Vand A/S har derfor anmodet om, at byrådet træffer ekspropriationsbeslutning i sagen med henblik på at overtage det nødvendige areal.

    

   Følgende privat matrikel er omfattet af selskabets anmodning:

   - Løbenr. 1: 14a Skringstrup By, Skals.

    

   Ekspropriationsplan over den berørte matrikel fremgår af bilag 2.

    

   Arealfortegnelse fremgår af bilag 3.

    

   Kommunalbestyrelsen kan i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg (miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 1). Ved ekspropriationen kan kommunalbestyrelsen erhverve ejendomsret til arealer og endeligt eller midlertidigt pålægge indskrænkninger i ejerens rådighed eller erhverve ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme.

    

   Ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg forudsætter, at de berørte spildevandsarbejder er i overensstemmelse med kommunens plangrundlag.

    

   Det berørte spildevandsanlæg er optaget i Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune.

    

   Det fremgår videre af Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014-2018, at planen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af kloakprojekter. Det er derfor kun muligt at angive en omtrentlig placering af nye fysiske anlæg.

    

   Den konkrete placering af kloakledninger m.v. (detailprojektering) udføres altså, efter plangrundlaget er vedtaget.

    

   Der har ikke kunnet indgås en frivillig aftale om erstatning med den berørte lodsejer.

    

   Erstatningens størrelse afklares derfor af taksationskommissionen.   

    

   På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at betingelserne for at ekspropriere er til stede. Der ses ikke at være særlige forhold ved den berørte ejendom, som vil være til hinder for en ekspropriationsbeslutning.

    

    

   Alternativer

   Der ses ikke at være alternative løsningsforslag inden for rammerne af spildevandsplanen.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 5 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (bevillingssag)
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.

    

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt resultatet af den seneste budgetopfølgning (31. marts 2017).

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 godkendes.

    

   Endvidere foreslår Direktøren for Teknik & Miljø, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Klima- og Miljøudvalget, godkendes.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 10-08-2017

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 godkendes.

    

   Endvidere indstiller Klima- og Miljøudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Klima- og Miljøudvalget, godkendes.

    

   Flemming Gundersen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt forventningerne ved den seneste budgetopfølgning (pr. 31. marts 2017).

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af de uforbrugte budgetbeløb, Byrådet har godkendt fra 2016.

    

    

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    

   Oprinde­ligt

   Korrige­ret

   30. juni

   I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06.)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

     71 Plan, natur- og miljøområdet

   16,3

   15,6

   15,4

   -0,9

   -0,2

   0,0

   Serviceudgifter i alt

   16,3

   15,6

   15,4

   -0,9

   -0,2

   0,0

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

   5,0

   9,4

   7,4

   2,4

   -1,9

   -3,8

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsvirksomhed

    

    

    

    

    

    

   Drift (indtægter-udgifter)

   -18,2

   -18,2

   -8,8

   9,4

   9,4

   -0,5

   Anlæg (indtægter-udgifter)

   26,1

   16,4

   15,5

   -10,5

   -1,0

   0,6

   Resultat af forsyningsvirksomhed

   8,0

   -1,7

   6,7

   -1,2

   8,5

   0,1

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   29,3

   23,2

   29,5

   0,3

   6,3

   -3,7

   Tabel 1

    

   KONKLUSION

   Der forventes mindreudgifter på 6,3 mio. kr. samlet på udvalgets område målt mod det korrigeret budget.

    

   Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag 1.

    

   FORSYNING

   På Forsyningsområdet forventes et merforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (brugerfinansieret), hvilket hovedsageligt skyldes, at Affaldsplanen blev udskudt yderligere i 2016 til 2018 grundet regeringens udkast til ny forsyningsstrategi.

    

   Afvigelsen skyldes hovedsagelig indregnet driftsbesparelse i budget 2017, der først bliver effektueret i 2018 grundet udskydelse. Der er i merforbruget indregnet forventet mængde reguleringer samt kendt prisstigning fra Energnist på 50 kr./ton pr. 1. juli 2017.

    

   På anlæg forventes der et mindreforbrug på Maskiner mv. pga. af samlet besparelse. Det forventes, at mindreforbruget kan tillægges kassen.

    

   ANLÆG

   Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 1,9 mio. kr., hvilket primært skyldes forsinkelser i projekter samt forskydninger i udgifter og indtægter mellem år på de statslige finansierede anlæg. For de projekter, der ikke færdiggøres i 2017, får vi ikke indtægten før i 2018.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter (over 2 mio. kr.). De forventede tidsforløb for Klima- og Miljøudvalgets projekter er vedlagt som bilag 3. 

    

    

   Alternativer

   Intet

    

     

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet 

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 6 Etablering af elladestandere ved Viborg Rådhus
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget opfordrede på møde den 22. juni 2017 (sag nr. 15) forvaltningen til at undersøge muligheden for opsætning af elladestandere på rådhuset.

    

   Etablering af to ladestandere, der kan levere strøm til fire el-biler, vil beløbe sig til ca. 100.000 – 150.000 kr. Der vil ikke være nogen efterfølgende driftsomkostninger for kommunen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1.    at udvalget drøfter, om der skal etableres fire elladestandere ved Viborg Rådhus, og

    

   2.    at udvalget drøfter finansiering

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 10-08-2017

   Klima- og Miljøudvalget besluttede,

    

   1. at der skal etableres fire elladestandere ved Viborg Rådhus, og

    

   2. at forvaltningen kommer med forslag til finansiering til kommende møde.

    

   Flemming Gundersen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget opfordrede på møde den 22. juni 2017 (sag nr. 15) forvaltningen til at undersøge muligheden for opsætning af elladestandere på Rådhuset.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har undersøgt mulighederne for etablering af ladestandere hos EON og Clever, der leverer opladning til el-biler i Danmark.

    

   Virksomhederne er blevet kontaktet med henblik på, om de vil opsætte elladestandere ved rådhuset, men det er de ikke interesserede i. Virksomhederne vil gerne drifte elladestanderne, såfremt Viborg Kommune afholder udgifterne til etablering.

    

   Der er elladestandere i Viborg placeret dels ved Føtex og Regionshospitalet Viborg (Clever) dels ved Karup Lufthavn og Golf Hotellet (EON).

    

   Som ejer af en el-bil har man som hovedregel mulighed for at oplade el-bilen derhjemme og ligeledes ved ladestandere af samme type som i hjemmet. Der kan oplades ved konkurrenten, dog mod betaling. Udgangspunktet er, at en opladning tager 3-5 timer afhængig af bil-type og oplader-kapacitet.

    

   For at etablere elladestandere på rådhusets p-plads inddrages eksisterende p-pladser. Elladestanderne foreslås både at kunne benyttes af borgere, gæster og medarbejdere.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Etablering af elladestandere kan igangsættes umiddelbart.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Etablering af to elladestandere, der kan levere strøm til fire el-biler, vil beløbe sig til ca. 100.000 – 150.000 kr. Der vil ikke være nogen efterfølgende driftsomkostninger for kommunen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 7 Mødeliste for Klima- og Miljøudvalget
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 10-08-2017

   Klima- og Miljøudvalget godkendte mødelisten.

    

   Flemming Gundersen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 8 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 10-08-2017

   Martin Sanderhoff spurgte til mulighed for søndagsåbent på genbrugsstation i Bjerringbro. Forvaltningen laver beregning på samtlige genbrugsstationer udenfor Viborg.

    

   Johannes F. Vesterby spurgte til:

   -        indretning af genbrugsstation i Bjerringbro

   -        status på projekt vedr. Skals Renseanlæg

    

   Chef for Byggeri og Miljø, Niels Eriksen, orienterede om stigning i antallet af landbrugssager.

    

   Temadag den 11. september aflyses.

    

   Flemming Gundersen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Temadag den 11. september 2017

   Af mødekalenderen fremgår, at den 11. september 2017 er reserveret til ”Temadag mv.”.

   Seneste temadag blev gennemført den 6. juni 2017. Forvaltningen har ikke umiddelbart nye emner til en temadag.

    

   Udvalget bedes drøfte behov og evt. indhold af evt. temadag den 11. september 2017.