Klima- og Miljøudvalget - Referat fra mødet den 20-05-2015

Ekstraordinært fællesmøde mellem Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget

Referat

Fællesmøde mellem Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget (ekstraordinært møde)

 • 1 Igangsætning af VVM-proces for et datacenter - efter fordebat
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. april 2015 (pkt. 1) at igangsætte kommuneplanlægningen og fordebat med afholdelse af borgermøde. Teknisk Udvalg besluttede den 22. april 2015 (pkt. 1), at igangsætte lokalplanlægningen og fordebat. Forvaltningen fik bemyndigelse til at træffe afgørelse, om planlægningen kræver miljørapport. Klima- og Miljøudvalget besluttede den 22. april 2015 (pkt. 1), at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse på baggrund af frivillig anmeldelse. Samme dag blev Byrådet orienteret om ovennævnte (pkt.  28). Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Baggrunden for planlægningen er en ansøgning og en frivillig VVM-anmeldelse fra Gottlieb Paludan Architects, som på vegne af Apple søger om igangsætning af planlægningen med frivillig VVVM-proces for et datacenter syd for Foulum.

    

   Planforhold

   Projektets realisering kræver en lokalplan, et kommuneplantillæg, en miljøvurdering af planforslagene og en VVM-redegørelse. Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet endvidere en VVM-tilladelse. Miljøvurdering og VVM-redegørelse slås sammen i en miljørapport, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af projektet.

    

   I forbindelse med projektet er der behov for en udvidelse af transformerstationen. Det statslige Energinet.dk, der står for udvidelsen, vurderer, at udvidelsen af transformerstationen isoleret set ikke er VVM-pligtig, men når der udarbejdes en frivillig VVM-redegørelse, vil det være fornuftigt at medtage udvidelsen som en del af et samlet anlæg. Forvaltningen påtænker at anmode Naturstyrelsen om at afgive VVM-kompetencen til Viborg Kommune for den del af den frivillige VVM-redegørelse, der omhandler udvidelsen af transformerstationen. Naturstyrelsen er nemlig VVM-myndighed, når Energinet.dk er bygherre. Ifølge § 11, stk. 4 kan Naturstyrelsen i særlige tilfælde, hvor Naturstyrelsen vurderer, at statens interesse i et konkret projekt anses for at være af underordnet betydning, overlade kompetencen til kommunalbestyrelsen, hvis kommunalbestyrelsen anmoder herom.

    

   Fordebat og høring af berørte myndigheder

   Byrådet indkaldte idéer og forslag til kommuneplantillægget og til indholdet af miljørapporten i perioden 27. april til 11. maj 2015. Der er i høringsperioden kommet 18 høringssvar (bilag 2), og et indkommet for sent (bilag 4). Høringssvarene drejer sig i hovedtræk om

    

   A.     Byzone ift. landbrugsdrift

   B.     Udnyttelse af overskudsvarme

   C.     Ubebyggede arealer, terræn, hegn og beplantning

   D.     Vandafledning

   E.     Anvendelse og arealbehov

   F.     Placering og udformning af bygninger

   G.     Vej- og adgangsforhold

   H.     Cykelsti

   I.      Naturgasledning

   J.      Støj

   K.     Lysgener

   L.      Ejendomshandel

   M.    Øvrige forhold

    

   Høringssvarene er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse samt en vurdering af konsekvens for planlægningen / indhold af miljørapporten.

    

   Debatten på borgermødet, hvor der deltog ca. 200 borgere, drejede sig hovedsageligt om

   ·           Ønske om cykelsti fra Blichers Allé til Ørum og langs Burrehøjvej

   ·           Overfladevand

   ·           Støj fra evt. køleanlæg og evt. generator

   ·           Lysgener

   ·           Bindinger for landbruget og AU Foulum, såfremt planområdet overføres til byzone (udvidelsesmuligheder, udbringning af gylle)

   ·           Erstatningsarealer

   ·           Energidelen – idéer til udviklingsmuligheder (drivhuse, aquafarming)

   ·           Ønske om sammenkobling af varmesystem til Ørum

    

   Principper for planlægningen og indhold af miljørapporten

   Det er forvaltningens vurdering, at der bør arbejdes videre med plangrundlaget for datacenteret.

    

   Principperne for kommuneplanlægningen er rammelægning til erhvervsområde E2 i byzone med miljøklasse 3 - 5, der giver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal byggehøjde på 12 m.

    

   Lokalplanlægningen forventes at tage udgangspunkt i følgende:

    

   ·           Erhvervsområde i byzone

   ·           Mulighed for ca. 250.000 m2 bebyggelse, hvilket bl.a. består af ca. 10 m høje databygninger

   ·           Vejadgang fra Hobro Landevej.

   ·           Udlægning af en zone med en afstand af ca. 50 m fra lokalplanområdets afgrænsning m.v., som holdes ubebygget.

   ·           Etablering af beplantning sammen med hegning.

   ·           Landskabelig indpasning af bygninger.

   ·           Bestemmelser om udformning af ubebyggede arealer, herunder om terrænregulering, hegnsforhold og beplantning.

    

   Såfremt det vurderes nødvendigt, vil både kommuneplantillægget og lokalplanen indeholde bestemmelser til sikring af beskyttelsen af grundvandsinteresserne.

    

   Mange af de indsendte bemærkninger vil indgå i den videre planlægning, og vil blive belyst i miljørapporten. Fokuspunkterne forventes at være:

    

   ·     trafikale forhold

   ·     landskab og visuelle forhold (herunder arealbehov og lysforhold)

   ·     natur og vandmiljø (herunder overfladevand og grundvand)

   ·     støj, støv og vibrationer

   ·     luft, energiforbrug og klima (herunder elforbrug og varmegenerering)

   ·     forurenet jord, råstoffer og affald

   ·     mennesker, kulturarv og samfund (herunder rekreative forhold)

   ·     forhold for landbruget

    

   Der udarbejdes et antal visualiseringer for at belyse projektets visuelle påvirkning af landskabet. Visualiseringerne laves fra offentlige veje. Samspillet med højspændingsanlæg m.v. belyses ved at gengive bl.a. datahallerne på fotos af eksisterende forhold.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

   Planlægningen opstartes      primo 2015

   Vedtagelse af planforslag     medio 2015

   Offentlig høring                  medio 2015

   Endelig vedtagelse              ultimo 2015

    

   Den politiske behandling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har kompetencen til at træffe beslutning om fortsættelse af kommuneplanarbejdet, Teknisk Udvalg har kompetencen til at træffe beslutning om forsættelse af lokalplanarbejdet, og Klima- og Miljøudvalget har kompetencen til at træffe beslutning om fortsættelse af arbejdet med VVM-redegørelse.

    

   Af tidsmæssige årsager holdes de 3 møder samme dag med enslydende sagsfremstilling. Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget holder fællesmøde, og derefter holder Økonomi- og Erhvervsudvalget møde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget beslutter,

    

   at VVM-procedure fortsættes som beskrevet,

   at Naturstyrelsen anmodes om at afgive VVM-kompetencen til Viborg Kommune vedr. udvidelsen af transformerstationen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-05-2015

   Indstillingen blev godkendt.

    

   Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.