Klima- og Miljøudvalget - Referat fra mødet den 30-04-2015

Referat

 • 1 Klage over vandindvindingstilladelse til Tangeværket
  • Sagsfremstilling

   Tangeværket (bilag 1) har søgt om tilladelse til at indvinde alt vandet fra Gudenåen til produktion af elektricitet.

    

   Viborg Kommune har den 5. februar meddelt Tangeværket en tilladelse til at indvinde overfladevand, bilag 2.

    

   Ifølge Natur og Miljøklagenævnets regler for behandling af klager skal Kommunen inden 3 uger fremsende sine bemærkninger til nævnet. Forvaltningen har derfor meddelt Natur- og Miljøklagenævnet, at Viborg Kommune fremsender bemærkninger til klagerne, efter at sagen har været behandlet i Klima- og Miljøudvalget.

    

   Tidligere politisk behandling

   Klima- og Miljøudvalget er tidligere blevet orienteret om sagen:

   ·           31. maj 2014: Klima- og Miljøudvalget orienteres om forvaltningens foreløbige vurdering af sagsbehandlingsforløb og sagsbehandlingens elementer.

   ·           14. august 2014: Klima- og Miljøudvalget orienteres om sagen.

   ·           30. oktober 2014: Klima- og Miljøudvalget orienteres om status for behandlingen af Gudenaacentralens ansøgning om fortsættelse af driften. Udvalget tog her orienteringen til efterretning. Udvalget noterede desuden, at skrivelse af 6. oktober 2014 er fremsendt som led i sagsforberedelsen med henblik på sikring af bedst mulig sikkerhed for korrekt sagsbehandling og dermed kortest mulig sagsbehandlingstid.

   ·           25. november 2014: Klima- og Miljøudvalget orienteres på baggrund af beslutningen på mødet den 30. oktober 2014 om status for behandlingen af Gudenaacentralens ansøgning om fortsættelse af driften.

   ·           8. januar 2015: Klima- og Miljøudvalget orienteres om status for behandlingen af Gudenaacentralens ansøgning om fortsættelse af driften. Udvalget tog her orienteringen til efterretning.

   ·           29. januar 2015 besluttede Klima- og Miljøudvalget at meddele Tangeværket en tidsubegrænset tilladelse til at indvinde overfladevand fra Gudenåen.

   ·           5. marts 2015 orienteredes udvalget om sagen og besluttede, at sagen skulle på næste udvalgsmøde.

   ·           26. marts 2015 besluttede Klima- og Miljøudvalget, at Natur og Miljøklagenævnets afgørelse af de indkomne klager afventes samt at forvaltningen til næste møde i udvalget nærmere redegør for de indkomne klager og udarbejder udkast til Viborg Kommunes bemærkninger til Natur og Miljøklagenævnet.

    

   Klager over afgørelsen

   Klagefristen for tilladelsen udløb den 5. marts 2015, og der er indkommet 6 klager. Følgende har klaget over afgørelsen: Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg Fiskeriforening, Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø, Favrskov Kommune, Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen. Klagerne fremgår af bilag 3-8.

    

   Der er bl.a. klaget over

   ·           manglende VVM-behandling af tilladelsen

   ·           manglende habitatvurdering af tilladelsen 

   ·           at tilladelsen er tidsubegrænset

   ·           vurderingen af samfundsmæssige interesser, natur og miljøforhold

   ·           at tilladelsen til Tangeværket ikke sikrer målopfyldelse af vandrammedirektivet

   ·           manglende forhandling mellem kommunerne efter §4 i Vandforsyningsloven

   ·           samt ønske/krav om afgivelse af frivand til faunapassage

    

   Forvaltningens vurdering

   Folketinget har den 12. december 2013 ved lov ophævet Tangeloven og derved det grundlag, som Tangeværket har været reguleret efter. Tangeværkets drift skal herefter reguleres efter gældende miljølovgivning, hvor Viborg Kommune er myndighed.

   En oversigt over klagepunkter samt forvaltningens detaljerede bemærkninger til disse fremgår af bilag 9.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at Naturstyrelsens seneste bemærkninger betyder, at Viborg Kommune bør foreslå, at Natur- og Miljøklagenævnet ændrer vilkår 6 i Vandindvindingstilladelsen fra ”tilladelsen er tidsubegrænset” til ”tilladelsen udløber den 5. februar 2045” samt, at der til vilkår 6 i tilladelsen, i henhold til praksis i nævnet (NMK-42-00419), tilføjes

    

   Tilladelsen bortfalder dog tidligere, såfremt der efter gældende regler herom tages skridt til etablering eller ændring af faunapassage ved Tangeværkets opstemningsanlæg. Tilladelsen bortfalder således, når tilladelsesmyndigheden på dette tidspunkt på ny har truffet afgørelse vedrørende spørgsmålet om tilladelse til vandindvinding”.

    

   Herudover er det forvaltningens vurdering, at den meddelte tilladelse er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder specielt Lov om ophævelse af Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa og hensigten med loven, som det er beskrevet i lovforberedelsen.

    

   Det er derfor forvaltningens vurdering, at de indkomne klager ikke giver anledning til yderligere ændringer i den meddelte tilladels til indvinding af overfladevand til Tangeværket.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

    

   at det i overensstemmelse med forvaltningens bemærkninger. og idet der henvises til bilag 9, foreslås, at Natur- og Miljøklagenævnet ændrer vilkår 6 i vandindvindingstilladelsen fra ”tilladelsen er tidsubegrænset” til ”tilladelsen udløber den 5. februar 2045” samt, at der til vilkår 6 i tilladelsen, i henhold til praksis i nævnet (NMK-42-00419) tilføjes

    

   Tilladelsen bortfalder dog tidligere, såfremt der efter gældende regler herom tages skridt til etablering eller ændring af faunapassage ved Tangeværkets opstemningsanlæg. Tilladelsen bortfalder således, når tilladelsesmyndigheden på dette tidspunkt på ny har truffet afgørelse vedrørende spørgsmålet om tilladelse til vandindvinding”.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen blev godkendt, idet det indledningsvist tilføjes svarbrev til Natur- og Miljøklagenævnet, at det er en grundlæggende forudsætning for Viborg Kommune, at Tange Sø bevares i sin nuværende form og omfang.

    

   Allan Clifford Christensen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

 • 2 Godkendelse af forslag til vandhandleplan til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring
  • Sagsfremstilling

   I oktober 2014 godkendte Miljøministeren de endelige vandplaner for perioden 2009-2015.

    

   Godkendelsen kom, efter at Natur- og Miljøklagenævnet erklærede de tidligere udsendte vandplaner for ugyldige i december 2012. I forlængelse heraf har Naturstyrelsen i foråret 2013 opdateret vandplanerne og sendt dem i en fornyet offentlig høring. Høringen løb fra den 21. juni 2013 og 6 måneder frem til den 23. december 2013. Naturstyrelsen behandlede herefter de indkomne høringssvar, hvorefter planerne blev sendt i en fornyet supplerende høring på 8 uger henover sommeren 2014. På baggrund heraf er vandplanerne blevet tilrettet en sidste gang i efteråret 2014.

    

   Forsinkelsen af vandplanerne betyder, at gennemførelsen af indsatserne i planerne også forsinkes.

    

   Om vandhandleplanerne

   Ifølge miljømålsloven skal kommunerne, som opfølgning på vandplanerne, udarbejde en kommunal handleplan, der sammenfatter den indsats, som Kommunen skal gennemføre inden udgangen af 2015. Viborg Kommunes handleplan skal omfatte indsatserne i vandplanerne for Limfjorden og for Randers Fjord.

    

   Kommunerne har ½ år fra vedtagelsen af vandplanerne til at udarbejde handleplanen, inden den skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

    

   Den endelige kommunale handleplan skal være vedtaget senest et år efter vedtagelsen af vandplanerne.

    

   Den reviderede handleplan

   Viborg Kommune har tidligere udarbejdet et forslag til vandhandleplan på baggrund af den vandplan, der blev underkendt.  Forslaget blev godkendt af Byrådet den 20. juni 2012 og herefter udsendt i 8 ugers høring. Baggrunden og forarbejdet til vandhandleplanerne er beskrevet i Byrådets dagsorden til mødet den 20. juni 2012. Efter høringen behandlede Klima- og Miljøudvalget høringssvarene den 29. november 2012 med anbefaling til Byrådet om godkendelse. Sagen blev den gang tilbagesendt til Klima- og Miljøudvalget fra Økonomiudvalget den 12. december 2012, som følge af Natur- og Miljøklagenævnets underkendelse af vandplanerne.

    

   Vedtagelse af en vandhandleplan har siden afventet en endelig vandplan, som nu foreligger. Forvaltningen har derfor revideret det tidligere vandplanforslag, så det er bragt i overensstemmelse med de reviderede vandplaner, og det reviderede forslag til vandhandleplan forelægges nu Klima- og Miljøudvalget til behandling. Forslaget kan ses på vedlagte link.

    

   Indsatserne i vandhandleplanen skal ifølge miljømålsloven være gennemført med udgangen af 2015 for de projekter, som Staten meddeler bevilling til at gennemføre. Naturstyrelsen valgte derfor i foråret 2013, at kommunerne kunne fortsætte indsatsen med kvælstof- og fosforvådområder og vandløbsrestaureringer. Derfor besluttede Byrådet den 20. marts 2013 at godkende allerede indsendte ansøgninger om forundersøgelser og at bemyndige forvaltningen til at fortsætte indsatsen, samt at afsætte midler til opgaven i 2013, og Byrådet godkendte den 26. marts 2014 at fortsætte processen og afsætte yderligere midler til gennemførelsen. Vilkårene og processen for gennemførelse af projekterne fremgår af referaterne fra de to Byrådsmøder.

    

   Forvaltningen har siden sommeren 2013 arbejdet med at gennemføre vådområdeindsatsen og gennemføre vandløbsrestaureringer efter vandhandleplanen i form af fjernelse af spærringer, udlægning af sten og grus samt åbning af rørlagte vandløb. Indsatsen har været baseret på frivillig medvirken fra de berørte lodsejere

    

   Vandhandleplanens indhold

   Som følge af vandplanernes opdatering i 2013 og den efterfølgende høring er der sket justeringer af omfanget af indsatser i forhold til de underkendte vandplaner fra 2012.

    

   Indsatserne med ”ændret vandløbsvedligeholdelse” er helt udgået af planerne. Virkemidlet skulle dels anvendes til at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og dels til at begrænse okkerudvaskningen fra de tilgrænsende arealer. Dermed er indsatsen i Viborg Kommune reduceret i 118.753 m vandløb i forhold til restaurering og 30.273 m vandløb i forhold til okkerbekæmpelse.

    

   I den tidligere vandplan skulle der gennemføres en indsats med forbedret rensning af spildevand i det åbne land fra ca. 11 ejendomme. Denne indsats er også bortfaldet.

    

   De øvrige ændringer omfatter:

   ·           Indsats mod 6 regnbetingede overløb i stedet for 7

   ·           Fjernelse af 45 Spærringer i stedet for 53

   ·           Vandløbsrestaurering i 35.103 m vandløb i stedet for 78.951 m

   ·           Åbning af rørlagte vandløb i 870 m vandløb i stedet for 1.047 m

    

   Indsatsen med sørestaurering er uforandret. I Viborg Kommune skal der gennemføres restaurering af Ormstrup Sø og Mou Sø. Ligeledes skal der fortsat ske en indsats for at nedbringe udledningen fra Hammershøj rensningsanlæg. Endelig skal der fortsat gennemføres en forbedret rensning ved afløbene fra Hørup Mølle Dambrug og Skinders Mølle Dambrug.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Det nye forslag til vandhandleplan har taget udgangspunkt i det tidligere udarbejdede forslag, tilrettet så de beskrevne indsatser er i overensstemmelse med de endelige vandplaner. Tidsplanen er ikke ændret i forhold til den tidligere udgave.

    

   Indsatsen med etablering af kvælstof- og fosforvådområder følger de planer, der administreres af vandoplandsstyregrupperne. Det er Gudenåkomiteen og Limfjordsrådet, der fungerer som vandoplandsstyregrupper for Viborg Kommune.

    

   Indsatsen ved de regnvandsbetingede udløb er indarbejdet i den spildevandsplan, der blev vedtaget i 2014. Ved de to dambrug indledes indsatserne i 2015. Ved Hørup Mølle Dambrug er dambruget orienteret om den endelige vandplan, og at der vil komme krav om nedbringelse af påvirkningen af vandløbet. Ved Skinders Mølle Dambrug har Byrådet den 3. september 2014 godkendt, at der indgås aftale med dambruget om at afgive stemmeretten i vandløbet og lukke ned for produktionen, så der kan etableres et nyt vandløb gennem det nedlagte produktionsanlæg. Herved standses udledningen fra dambruget helt.

    

   I Ormstrup Sø har forvaltningen i 2014 indgået aftale med Århus Universitet og Syddansk Universitet om at gennemføre en forundersøgelse, der skal bane vej for beslutning om restaureringsmetode, og i 2015 gennemføres en forundersøgelse i Mou Sø, der er beliggende i det militære øvelsesterræn ved Finderup vest for Viborg.

    

   Vandløbsrestaureringerne følger den tidsplan, der er lagt i vandhandleplanen.

   Forundersøgelserne til alle restaureringsindsatser er gennemført i henhold til det første vandplanforslag i både 2013 og 2014. Prioriteringen kan ses i forslaget til vandhandleplan i afsnittet om prioriteringskriterier under fanen ”Om planen”. I skemaerne under fanen ”Indsatsområder” kan man under de konkrete indsatser se det planlagte tidspunkt for den konkrete indsats.

    

   En række forundersøgelser munder ud i, at en indsats ikke kan anbefales, eller at der må imødeses lodsejermodstand, som gør, at projektet anbefales standset inden realisering.

    

   Alle indsatser, der udføres efter vandplanerne, gennemføres med støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ved Sejbæk Dambrug, Gårsdal og Skinder Mølle dambrug, hvor der udbetales erstatninger, gives tilskud til erstatningen fra Naturstyrelsen.

    

   Det vurderes, at planen ikke skal miljøvurderes.

    

   Forvaltningens bemærkninger
   I forbindelse med Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen var der alene linket til det materiale, der nu fremgår af bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til vandhandleplan for Viborg Kommune vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering, og at afgørelsen herom offentliggøres i forbindelse med annonceringen af den offentlige høring af forslaget til vandhandleplan.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til vandhandleplan for Viborg Kommune vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering, og at afgørelsen herom offentliggøres i forbindelse med annonceringen af den offentlige høring af forslaget til vandhandleplan.

    

   Allan Clifford Christensen, Claus Clausen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

    

    

   Forvaltningens bemærkninger
   I forbindelse med Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen var der alene linket til det materiale, der nu fremgår af nyt bilag 1.

 • 3 Udsættelse af nedlæggelse af stemmeværket ved Vallerbæk Dambrug i Haller Å.
  • Sagsfremstilling

   I 2006 indgik Viborg Amt aftale med ejeren af Vallerbæk Dambrug om at overtage opstemningsrettighederne i Haller Å med henblik på nedlæggelse af dambruget. Dambrugets placering er vist på oversigtskortet Bilag 1.

    

   Historik

   Viborg Amt nåede ikke at nedlægge dambruget, da det først kunne tømmes for fisk i 2007. Derfor blev opgaven overdraget til Viborg Kommune i forbindelse med kommunalreformen. Stemmeværket ved Vallerbæk Dambrug udgør en total spærring for fisk i Haller Å.

    

   I 2007 modtog Viborg Kommune en henvendelse fra det opstrøms liggende Sangild Dambrug i Silkeborg Kommune, som gjorde krav på erstatning, hvis stemmeværket ved Vallerbæk blev fjernet. Kravet er begrundet i, at Sangild Dambrug er et yngeldambrug med høj sygdomsstatus, som forventes at lide tab, hvis der kan komme vildfisk med sygdom op til dambruget. Sangild Dambrugs placering fremgår tillige af oversigtskortet.

    

   Dambruget indvinder overfladevand i Haller Å, så smittede fisk kan teoretisk føre smitte ind på dambruget, hvis de kommer oven for Sangild, hvor der i dag er delvis passage i form af en fisketrappe.

    

   Ifølge aftalen mellem Vallerbæk Dambrug og Viborg Amt fik ejeren af dambruget en erstatning for nedlæggelse af stemmeværket, og Amtet skulle desuden retablere dambrugsområdet og fjerne stemmeværket. I forlængelse af Kommunens overtagelse af projektet blev der udarbejdet et projektforslag og ansøgt om tilladelse til nedlæggelse af stemmeværket. Sagsbehandlingen medførte langvarige forhandlinger med Sangild Dambrug med det formål at gennemføre et fælles projekt, der dels skulle sikre dambruget mod fiskesygdomme fra vildfiskene og dels modernisere dambrugets produktionsanlæg, samt, i samarbejde med Silkeborg Kommune, forbedre passagemulighederne ved Sangild.

    

   Undervejs i forhandlingerne blev dambrugsarealet ved Vallerbæk Dambrug retableret i 2011, hvilket ikke kræver vandløbslovstilladelse, men stemmeværket, som var omdrejningspunktet for sagen med Sangild Dambrug, blev bibeholdt.

    

   Forhandlingerne med Sangild Dambrug blev standset sidst i 2012, fordi dambruget ikke ønskede at indgå i et fælles projekt.

    

   Efter forhandlingerne har dambruget forlangt en erstatning på 2.000.000 kr., svarende til ejendomsvurderingen. Såfremt der ikke kan opnås forlig om beløbet, skal erstatningsspørgsmålet afgøres i en taksationskommission.

    

   Nye miljøkrav til dambrug

   Sangild Dambrugs gældende miljøgodkendelse er fra 1993. I 2013 meddelte Silkeborg Kommune påbud til Sangild Dambrug om, inden 1. marts 2014, at indsende ansøgning om ny miljøgodkendelse med henblik på at leve op til skærpede miljøkrav i dambrugsbekendtgørelsen. Ændringerne skal være gennemført senest 1. juli 2015. Dambrugets midlertidige vandindvindingstilladelse, som er udstedt som følge af, at Natur og Miljøklagenævnet i 2011 ophævede en ny indvindingstilladelse og hjemviste sagen til fornyet behandling, udløber på samme tidspunkt som miljøgodkendelsen.

    

   Silkeborg Kommunes lovgrundlag for sagsbehandling af dambruget er en bekendtgørelse, der blev udstedt i februar 2012. Siden har Miljøstyrelsen udsendt et forslag til revideret bekendtgørelse som lemper visse krav til dambrugenes indretning og drift. I forventning om, at kravene begrænses, har Silkeborg Kommune stillet opfølgningen på påbuddet i bero. Høringsfristen til forslaget til ny bekendtgørelse er netop afsluttet, og derfor forventes den nye bekendtgørelse snart at træde i kraft.

    

   Når bekendtgørelsen er trådt i kraft, forventes det, at Silkeborg Kommune følger op i forhold til de meddelte påbud, så udgangspunktet for vurdering af dambrugets erstatningskrav dermed bliver afklaret.

    

   Stemmeværket ved Sangild Dambrug, der anses for at udgøre en spærring, er i øvrigt med i kommunernes forslag til indsatser i vandområdeplanen 2016-2021 for Limfjordsoplandet.

    

   Gennemførelse som vandplanprojekt

   Stemmeværket ved Vallerbæk Dambrug er udpeget til indsats i vandplan 2009-2015. Som følge af at forhandlingerne med Sangild Dambrug endte uden resultat i 2012, og indsatsen med gennemførelsen vandløbsrestaureringsprojekter efter vandplanerne blev igangsat, arbejdede forvaltningen videre med projektet ved Vallerbæk Dambrug som vandplanprojekt.

    

   Der blev meddelt realiseringstilsagn til at gennemføre projektet den 24. september 2014 fra NaturErhvervsstyrelsen.

    

   I slutningen af 2014 meddelte NaturErhvervsstyrelsen kommunerne, at projekter, der havde modtaget tilsagn skulle være afsluttet, og der skulle være indsendt udbetalingsanmodning inden den 1. august 2015.

    

   Da der er stor forskel på Sangild Dambrugs krav om erstatning og Viborg Kommunes foreløbige vurdering, må det anses for sandsynligt, at forhandlingerne om erstatningen og evt. gennemførelse af en taksationskommisionssag vil trække så meget i langdrag, at projektet ikke kan afsluttes, inden fristen for indsendelse til staten udløber den 1. august 2015.

    

   Ifølge reglerne for gennemførelse af vandplanprojekter mister ansøger hele tilskuddet, hvis projektet ikke afsluttes inden for den bevilgede tidsramme. Forvaltningen trak derfor ansøgningen tilbage. Forvaltningen vil afvente, hvorledes Staten vil forholde sig til gennemførelsen af de projekter i den gældende vandplan, som ikke er nået at blive realiseret, i forventning om at der kommer en overgangsordning, hvor projektet vil kunne komme i betragtning.

    

   Vandløbsrestaurering i Silkeborg Kommune

   I 2014 gennemførte en række lodsejere opstrøms Sangild dambrug en vandløbsrestaurering i samarbejde med Silkeborg Kommune. Lodsejerne er hidtil oplyst om, at Viborg Kommune havde forventning om at fjerne stemmeværket ved Vallerbæk snarest muligt.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen har fået udarbejdet en vurdering af omfanget af nødvendige ombygninger til at imødegå smitte. Dette er vurderet til at koste op til ca. 1. mio. kr. ved at etablere en ny vandforsyning.

    

   Der er dog usikkerhed om det endelige omfang i Kommunens vurdering, da dambruget står for at skulle indrette sig efter skærpede krav i lovgivningen. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at dette forhold kan have indflydelse på omfanget af et berettiget erstaningskrav fra dambruget.

    

   I 2014 har Staten gennemført en opkøbsrunde for utidssvarende dambrug, hvor vandplanen anviser en indsats i første vandplanperiode. Det er meldt ud, at Staten overvejer at tilbyde en tilsvarende ordning for næste vandplanperiode. Hvis Silkeborg Kommune vil ansøge om denne ordning, og dambruget er interesseret i at komme i betragtning, vil en evt. erstatning i forbindelse med stemmeværkets fjernelse ved Vallerbæk være uaktuel.

    

   En udskydelse af fjernelse af stemmeværket ved Vallerbæk vil formentlig blive modtaget kritisk af de lodsejere, der har bidraget til restaureringen oven for Sangild.

    

   Foruden lodsejerne oven for Sangild har lodsejeren til den rekreative parcel, der ligger lige oven for stemmeværket, også udvist stor interesse for at få projektet realiseret.

    

   Spærringen ved Sangild dambrug, som også ligger neden for den restaurerede strækning, kan dog først forventes løst i den kommende vandplanperiode.

    

   På baggrund af ovenstående, samt:

   ·           usikkerheden om dambrugets egen indsats for at bringe virksomheden i overensstemmelse med miljøkravene

   ·           at den nuværende finansieringsordning for vandplanprojekter ikke kan anbefales udnyttet

   ·           at der først til den kommende vandplanperiode kan forventes iværksat en indsats ved spærringen ved Sangild Dambrug

   ·           at aftalen med den tidligere dambrugsejer ikke fastsætter en frist for hvornår stemmeværket skal nedlægges

    

   vurderer forvaltningen, at det vil være en fordel at udskyde nedlæggelsen af stemmeværket ved Vallerbæk, indtil dambrugets egne moderniseringsbehov er kendt, og der evt. kommer en ny finansieringsordning for de resterende vandplanprojekter.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Klima- og Miljøudvalget beslutter at udsætte fjernelsen af stemmeværket fra det nedlagte Vallerbæk Dambrug i Haller Å, indtil de fremtidige forhold ved Sangild Dambrug er afklarede.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Claus Clausen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Klima- og Miljøudvalget besluttede at udsætte fjernelsen af stemmeværket fra det nedlagte Vallerbæk Dambrug i Haller Å, indtil de fremtidige forhold ved Sangild Dambrug er afklarede, og en ny finansieringsordning for de resterende vandplanprojekter er på plads.

    

   Allan Clifford Christensen, Claus Clausen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

 • 4 Evaluering af tømningsordning
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med behandling af Spildevandsplan 2014 – 2018 blev det på Klima- og Miljøudvalgets møde den 9. januar 2014, punkt 14 besluttet, at tømningsordningen for bundfældningstanke i Viborg Kommune skulle tages op til evaluering og behandles på et senere møde.

    

   På den baggrund har forvaltningen fået udarbejdet en evalueringsrapport, som fremgår af bilag 1. Gældende regulativ for tømningsordningen fremgår af bilag 2. 

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Tømningsordningen for bundfældningstanke i Viborg Kommune er i rapporten evalueret ud fra følgende scenarier:

    

   Scenarie 0 – Nuværende ordning, obligatorisk tømning, tømningshyppighed fastsat i regulativ, fællesordning med mulighed for at udtræde til privat ordning.

    

   Scenarie 1 – Ingen obligatorisk tømning, intet krav om tømningshyppighed, ingen fællesordning.

    

   Scenarie 2 – Ingen obligatorisk tømning, men krav om tømningshyppighed fastsat i regulativ, ingen fællesordning.

    

   Scenarie 3 – Obligatorisk tømning med tømningshyppighed fastsat i regulativ, fællesordning uden mulighed for at udtræde til privat ordning.

    

   Hvert af de ovenstående scenarier er evalueret i forhold til ressourcer/økonomi samt miljø for de primære interessenter:

   -        Borgerne

   -        Energi Viborg Vand A/S

   -        Viborg Kommune

   -        Tømningsentreprenøren

    

   Sammenfattende evaluering samt anbefaling til fremtidig ordning fremgår af rapportens afsnit 8.

    

   Forvaltningens vurdering

   Scenarie 3 er det scenarie, der ud fra en vægtet vurdering er fundet mest fordelagtigt i forhold til interessenterne.

    

   Hovedelementerne i denne vurdering er, at ressourceforbruget i dette scenarie til kontrol og administration af ordningen for såvel Viborg Kommune som Energi Viborg Vand kan reduceres mest muligt. Samtidig vil borgerne opleve en simpel ordning, som er prismæssigt optimeret. Set fra et miljømæssigt perspektiv vil dette scenarie sikre tømning af alle bundfældningstanke og derfor reduceret belastning af vandløb, søer og fjorde. Derudover sikres korrekt behandling af slam fra alle bundfældningstanke. 

    

   I den nuværende ordning, har det vist sig, at muligheden for at udtræde til privat ordning medfører et betydeligt ekstra ressourceforbrug hos både Energi Viborg Vand og Viborg Kommune. Særligt til- og frameldinger til den private ordning samt opfølgning på tømninger foretaget af private entreprenører kræver, at både kommune og spildevandsforsyning afsætter ekstra tid til administration af ordningen. Stadigt flere har valgt at overgå til privat ordning, hvilket har medført, at stordriftsfordelene for tømningsentreprenøren reduceres. Sammen med et øget ressourceforbrug hos spildevandsforsyningen må det forventes, at prisen for tømning i fællesordningen vil stige, desto flere ejendomme der overgår til den private ordning, da fællesordningen er en hvile-i-sig-selv-ordning. Der opkræves på nuværende tidspunkt ikke gebyr for Kommunens administration af ordningen.

    

   Scenarie 2, hvor der ikke er en fællesordning, giver valgfrihed for berørte borgere, men vil kræve et meget stort ressourceforbrug hos kommunen til tilsyn og opfølgning på den obligatoriske tømning (minimum 1,5 årsværk). Da der i alt er ca. 6000 tanke i kommunen, vurderes det ikke realistisk, at den samme miljømæssige effekt vil kunne opretholdes i dette scenarie, uanset øget ressourceforbrug hos Kommunen.

   I scenarie 1 vil der være yderligere risiko for øget belastning af grundvand, vandløb og søer, hvilket kan være årsag til, at målsætning for vandløb og søer ikke opfyldes. En større del af Viborg Kommune må derfor forventes at blive udpeget til forbedret spildevandsrensning i vandplanerne.  På kort sigt vil scenarie 1 reducere ressourceforbruget hos både kommune og spildevandsforsyning. På længere sigt er der imidlertid risiko for et væsentligt ressourceforbrug, hvis tankene ikke tømmes regelmæssigt.

    

   På baggrund af evalueringsrapporten er det forvaltningens vurdering, at der bør arbejdes videre med scenarie 3.

    

   Det er endvidere forvaltningens vurdering, at rapportens anbefalinger til fremtidig ordning bør indarbejdes i regulativet i forbindelse med en omlægning af ordningen.

    

   Omlægning af ordningen vil, uanset hvilket scenarie der arbejdes videre med, kræve en revision af tømningsregulativet. Derudover skal der i forbindelse med en omlægning af ordningen tages hensyn til Energi Viborg Vands kontraktlige forpligtigelse i forhold til tømningsentreprenøren, og der bør tages hensyn til rettidig varsling af de borgere, der direkte berøres af en omlægning.

    

   Såfremt der ønskes arbejdet videre med scenarie 0, som er det nuværende scenarie, er det forvaltningens vurdering, at det gældende regulativ bør tages op til revision, da der er behov for præciseringer, og at flere uhensigtsmæssigheder rettes.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at forvaltningen med udgangspunkt i scenarie 3, til politisk beslutning, udarbejder et udkast til nyt regulativ.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Klima- og Miljøudvalget besluttede, at forvaltningen med udgangspunkt i scenarie 0, til politisk beslutning, udarbejder et udkast til nyt regulativ.

    

   Flemming Gundersen kunne ikke medvirke til beslutningen, idet han fulgte indstillingen.

    

   Allan Clifford Christensen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

 • 5 Endelig godkendelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2018
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har udarbejdet (endeligt) forslag til ”Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune”.

    

   I forbindelse med udvidelse af kommuneplanramme (kommuneplantillæg nr. 37) samt lokalplanlægning (lokalplan nr. 449) for område nord for Trehusevej i Frederiks er der behov for at optage et nyt kloakopland i gældende spildevandsplan via et tillæg.

    

   Tillægget har i henhold til spildevandsbekendtgørelsen været offentliggjort i en periode på 8 uger, hvor der har været adgang til at kommentere forslaget. Derudover er forslaget sendt til Naturstyrelsen til orientering.

    

   Oversigtskort fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Forvaltningens bemærkninger

    

   Baggrund 

   Det nye kloakopland er placeret udenfor kommuneplanlagt område og er derfor ikke optaget i gældende spildevandsplan. Det er en forudsætning for tilslutning til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg, at området er optaget i spildevandsplanen.

    

   Planforslagets indhold

   Ifølge planforslaget udlægges det nye område som planlagt separatkloakeret.

    

   For at kunne aflede spildevandet fra det nye område planlægges der samtidig etableret følgende:

   ·           ny spildevandsledning mellem Aakjærsvej og Grundtvigsvej

   ·           ny regnvandsledning mellem Aakjærsvej og Grundtvigsvej

   ·           pumpestation til spildevand

   ·           regnvandsbassin (nedgravet)

    

   Tagvand fra det nye kloakopland skal nedsives lokalt. Der er i øvrigt ikke anvendt LAR-løsninger, da hele området er beliggende indenfor område med særlige drikkevandsinteresser.

    

   Afledning af spildevand fra det nye kloakopland kræver en større omlægning af kloaksystemet i den nordlige del af Frederiks. Omlægningen gennemføres som en del af den planlagte omlægning fra fælleskloak til separatkloak af området ved Aakjærsvej, Trehusevej og Nørregade.

    

   Der er imidlertid to ejendomme, som med tillægget udgår af det område, der planlægges separatkloakeret. Årsagen til dette er, at det med de ændringer, der er nødvendige for at kunne aflede spildevand fra det nye kloakopland, ikke bliver muligt at aflede tag- og overfladevand separat fra de to ejendomme. Det skyldes primært, at området er næsten uden højdeforskelle, og at det derfor er vanskeligt at skabe tilstrækkeligt fald på kloakledningerne. Ejendommene vil således forblive fælleskloakeret.

    

   Berørte ejendomme

   Planforslaget indebærer, at der skal etableres spildevandsledninger, regnvandsbassin samt pumpestation på en mindre del af skolens sportsplads. Bortset fra areal til pumpestation vil de berørte arealer fortsat kunne anvendes til sportsplads. Frederiks Skole er inden vedtagelse af forslag til tillæg samt i forbindelse med den offentlige høring orienteret om de planlagte tiltag. Skolen har ikke haft bemærkninger.

    

   Berørte grundejere er blevet orienteret om planforslaget i høringsperioden.

    

   Offentlig høring

   Der er ikke modtaget kommentarer til planforslaget i høringsperioden.  

    

   Forvaltningens vurdering

   Tillægget er nødvendigt for at optage det nye kommuneplanlagte område nord for Trehusevej som kloakopland i gældende spildevandsplan. Tillægget er samtidig det juridiske grundlag for etablering af de planlagte spildevandsledninger, pumpestationer og bassiner.    

    

   Forvaltningen har gennemført en screening af tillægget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, hvorfor der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Der har været mulighed for at klage over screeningsafgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er udløbet. Der er ikke modtaget klager over screeningsafgørelsen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Claus Clausen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt

    

   Allan Clifford Christensen, Claus Clausen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

 • 6 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts.

    

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år, lige som de ændrede pris- og lønskøn, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 18. marts 2015, sag nr. 3, er indarbejdet i det korrigerede budget.

    

   Der gøres opmærksom på, at der i det forventede regnskabsresultat også er foretaget en vurdering af, hvor meget af de overførsler fra 2014 til 2015, som Byrådet godkendte på mødet den 22. april 2015, der forventes forbrugt i 2015.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

    

   Overordnet resultat, Klima- og Miljøudvalget

    

    

   De samlede afvigelser på udvalgets område viser, at der forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget for plan, natur og miljøområdet (skattefinansieret) på 0,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at rottebekæmpelse har været i udbud, og det har resulteret i større udgifter i forhold til tidligere udbud. Der forventes merforbrug på 1 mio. kr., som vil blive reguleret over grundskyldspromillen i 2016. Desuden forventes et mindreforbrug vedr. naturgenopretning på 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes en overførsel fra 2014.

    

   Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på forsyningsområdet (brugerfinansieret), hvilket primært skyldes en mindreindtægt i erhververnes brug af genbrugsstationerne. Revas er anmodet om udarbejdelse af handleplan for området, som vil blive indarbejdet ved næste budgetopfølgning.

    

   ANLÆG

   Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., og det er som udgangspunkt udtryk for, at der forventes forskydninger mellem budget og overførselstidspunkter.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 godkendes.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes F. Vesterby, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 godkendes.

    

   Allan Clifford Christensen, Johannes F. Vesterby og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

 • 7 Driftsbudget 2016-2019
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 1) besluttet, at der i budgetlægningen for 2016-2019 skal skabes et økonomisk råderum på 1,5 % af serviceudgifterne svarende til 54 mio. kr.

    

   Klima- og Miljøudvalget godkendte procesplan for budgetlægningen på mødet den 5. marts 2015.

    

   Endvidere drøftede udvalget, hvordan det vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen jf. nedenstående tabel:

    

   1.000 kr.

   1,5 % besparelse

   0,75 % råderum

   Klima- og Miljøudvalget

   245

   123

    

    

    

   Park og Vejservice - effektivisering

   127

    

   Udbud vandløbsvedligeholdelse

   90

    

   Rammeudbud skovdriftsopgaver

   20

    

   Digitalisering informationsopgaver

   10

    

   Besparelser i alt

   245

    

    

   Udvalget skal tage stilling til hvad råderummet på 123.000 kr. skal anvendes til.

    

   Forvaltningen foreslår, at råderummet anvendes til realisering af indsatserne i den vedtagene natur- og parkpolitik.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget godkender forslag til driftsønsker og rammereduktioner som grundlag for den videre budgetlægning.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen blev godkendt.

    

   Flemming Gundersen er ikke enig i den årlige spareøvelse, som en bunden opgave i budgetprocessen. Han vil ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til konkrete nedskærelser og er derfor imod indstillingen.

    

   Allan Clifford Christensen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

 • 8 Årsregnskab 2014 - Revas (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Der foreligger nu udgifts- og omkostningsbaseret regnskab vedrørende driften i 2014 (bilag 1) for Revas.

    

   Resultatopgørelsen viser som sådan årets resultat incl. afskrivninger – omkostningsbaseret. Forskellen på det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede regnskab er, at der i det omkostningsbaserede er fratrukket afskrivninger på anlægsaktiver.

    

   Revas drives efter driftsøkonomiske principper med det sigte, at virksomheden skal hvile i sig selv.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget tager årsrapporten/det omkostningsbaserede regnskab for 2014 til efterretning

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Klima- og Mijøudvalget tog årsrapporten/det omkostningsbaserede regnskab for 2014 til efterretning.

    

   Allan Clifford Christensen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

 • 9 Orientering om sagsgang i forbindelse med husdyrgodkendelse
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 29. januar 2015 givet udtryk for et ønske om at få en orientering om sagsgangen i forbindelse med udarbejdelsen af en miljøgodkendelse for et husdyrbrug.

    

   Forvaltningen vil på mødet redegøre for sagsgangen og arbejdet med udarbejdelsen af en husdyrgodkendelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

    

   at udvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

    

   Allan Clifford Christensen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

 • 10 Evaluering af miljøtilsynskampagnerne i 2014
  • Sagsfremstilling

   I 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen indeholder krav om, at kommunerne skal gennemføre to årlige tilsynskampagner for virksomheder og landbrug. Kommunen skal opstille mål for indsatsen og vurdere effekten af kampagnerne.


   Den samlede konklusion af indsatsen i forbindelse med tilsynskampagnerne, herunder mål og effekter, skal offentliggøres digitalt en gang om året.

    

   Klima- og Miljøudvalget godkendte den 28. november 2013 nedenstående kampagne-temaer for 2014, og den 4. september 2014 godkendte Klima- og Miljøudvalget yderligere nedenstående kampagnemål, -materialer og -gennemførelse.

    

   Kampagnetemaer 2014

   Kampagnetemaerne i 2014 var:

   ·        Kildesortering af erhvervsaffald hos virksomheder og landbrug samt

   ·        Bortskaffelse af erhvervsaffald af transportørerne. 

    

   Temaerne skulle understøtte Kommunens bestræbelser på at få det egentlige erhvervs-affald adskilt fra f.eks. husholdningsaffaldet, både ude på landbruget/virksomheden og i indsamler-/transportørleddet. 

    

   Kampagnemål

   Kampagnemålene var følgende:

   ·        at alle landbrug omfattet af tilsynsbekendtgørelsen oplyses om korrekt kildesortering af erhvervsaffald.

   ·        at Viborg Kommune får indsigt i årsagen til den lave andel af kildesorteret affald.

   ·        at alle indsamlere af dagrenovation oplyses om korrekt kildesortering af erhvervsaffald i fraktionerne dagrenovationslignende affald, brændbart affald, genanvendelige fraktioner, deponeringsegnet affald og farligt affald. 

    

   Gennemførelse af kampagnerne

   ·        Der blev udsendt informationsmateriale til hjælp med kildesortering af affald til alle landbrug.
   Derudover blev der sat særlig fokus på emnet under en del af de obligatoriske miljøtilsyn på landbrugene. På tilsynene blev data indsamlet om husdyrbrugets kildesortering og bortskaffelse af affald i 2014.

   ·        Ved kampagnen for indsamlere fik indsamlere af dagrenovation brev om, at kommunen iværksatte en kampagne omkring korrekt sortering af affald hos landbrug, og de fik til orientering det materiale, der blev tilsendt landbrugene.
   Vognmændene og deres chauffører blev inviteret til et fyraftensmøde, hvor de blev orienteret om korrekt sortering af affald og vigtigheden heraf.
   Erfaringer, bidrag i drøftelsen og konklusioner blev noteret.

    

   Evaluering

   Kampagnemålene i 2014 er delvis nået ved,

   ·        at alle landbrug omfattet af tilsynsbekendtgørelsen er blevet oplyst om korrekt kildesortering af erhvervsaffald ved fremsendelse af kampagnematerialet.
   Fra kampagnetilsynene kan det dog konstateres, at det kun er 55 % af de adspurgte landmænd, der får læst materialet og derved med sikkerhed bliver bekendt med den korrekte kildesortering.

   ·        at kampagnens data kun giver begrænsede oplysninger om, hvad der ligger til grund for den lave andel af kildesorteret affald. Det kan uddrages af tilsynskampagnen, at den lave andel af kildesorteret affald for 23 % af de besøgte ejendomme delvis skyldes, at erhvervsaffald kommes i dagrenovationen og dermed er medvirkende til den lave andel af kildesorteret affald.

   ·        at alle indsamlere af dagrenovation er blevet oplyst om korrekt kildesortering af erhvervsaffald i fraktionerne dagrenovationslignende affald, brændbart affald, genanvendelige fraktioner, deponeringsegnet affald og farligt affald.
   Fire ud af seks indsamlere deltog i et fyraftensmøde, hvor de blev orienteret om korrekt sortering af affald og vigtigheden heraf.
   På mødet blev der etableret en god dialog med indsamlerne vedrørende sortering af affald. Der blev specielt fokuseret på affaldssortering ved landbrug, da erfaringer fra miljøtilsyn og stikprøveanalyser af dette affald viser, at affaldet ikke altid er sorteret korrekt.
   Renovatørerne gav udtryk for, at møder med Kommunen er en god idé med jævne mellemrum, eller når der er et passende emne, der skal drøftes eller informeres om.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at resultatet og evalueringen af tilsynskampagnerne i 2014 godkendes og offentliggøres på internettet

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen blev godkendt.

    

   Allan Clifford Christensen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

 • 11 Miljøtilsynskampagne 2015 jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen
  • Sagsfremstilling

   Miljøtilsynsbekendtgørelsen indeholder krav om, at kommunerne skal gennemføre to årlige tilsynskampagner for virksomheder og landbrug. Kommunen skal opstille mål for indsatsen og vurdere effekten af kampagnerne. Den samlede konklusion af indsatsen i forbindelse med tilsynskampagnerne, herunder mål og effekter skal offentliggøres digitalt en gang om året.
    

   Klima- og Miljøudvalget godkendte den 3. oktober 2013 tilsynsplanen for Viborg Kommune jf. samme bekendtgørelse. Heraf fremgår bl.a.:
   ”Viborg Kommune vil fra 2014 gennemføre to tilsynskampagner om året.
   Kampagnerne vil blive fastsat hvert år på baggrund af en vurdering af aktuelle miljøfaktorer og -problemstillinger m.v. samt miljøeffekt ved gennemførelse af kampagnerne.”

    

   Fastsættelse af kampagnetemaer 2015

   Tema for Industriområdet - Genbrug og bortskaffelse af træpaller
   Viborg Kommune har registreret en række sager med oplag og ulovlig afbrænding af paller. Temaet skal øge genanvendelsen af træpaller (dele heraf) samt minimere antallet af sager med ulovligt oplag og afbrænding af træpaller.


   Tema for Landbrugsområdet – Tilsyn med miljøforhold for gødningsopbevaringsanlæg
   Viborg Kommune har i 2013 og 2014 håndhævet 78 forhold for gødningsopbevarings-anlæg for flydende husdyrgødning. Temaet skal understøtte Viborg Kommunes bestræbelser på at sikre grundvand, overfladevand og sårbar natur mod miljøbelastning ved at øge fokus på de miljømæssige bestemmelser for gødningsopbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning.

    

   Kampagnemål 

   Landbrug

   ·        Der gennemføres kampagnetilsyn (360 gr. check) på 26 ejendomme, hvor forhold omkring gyllebeholder blev håndhævet i forbindelse med miljøtilsynet i 2014.

   ·        For husdyrbrugene omfattet af kampagnetilsynene forventes det, at miljøforholdene er i overensstemmelse med miljøkravene til gødningsopbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning eller håndtering af flydende husdyrgødning.

   Industri

   ·        Der iværksættes en informationskampagne omkring genbrug og bortskaffelse af træpaller

    

   Gennemførelse af kampagnerne

   Landbrug

   ·        Skriftligt vejledningsmateriale om korrekte miljøforhold for gødningsopbevarings-anlæg og håndtering af husdyrgødning offentliggøres på hjemmesiden og fremsendes sammen med varslingsbrevet om kampagnetilsyn til de berørte husdyrbrug.

   ·        Kampagnetilsynet gennemføres hos de 26 husdyrbrug, der modtog indskærpelser på gødningsopbevaringsanlæg i 2014.

   ·        Data opsamles og analyseres.

   Industri

   ·        Der udarbejdes informationsmateriale samt en pressemeddelelse i samarbejde med Kommunikationsafdelingen.

   ·        Der fremsendes informationsmateriale til en udvalgt gruppe virksomheder.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at de to kampagnetemaer godkendes, og forvaltningen udarbejder og gennemfører tilsynskampagner for de to temaer i 2015

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen blev godkendt.

    

   Allan Clifford Christensen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

 • 12 Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune blev med henblik på udsendelse i høring behandlet i Teknisk Udvalg den 28. januar 2015 (sag nr. 12), Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2015 (sag nr. 1), Klima- og Miljøudvalget den 29. januar 2015 (sag nr. 13)  Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2015 (sag nr. 3), Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27. januar 2015 (sag nr. 19) og Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2015 (sag nr. 8).

    

   Der er i høringsfasen fra 2. februar til 1. marts 2015 modtaget i alt 11 høringssvar (høringssvarene i deres helhed kan ses på www.viborg.dk/sundhedspolitik). Høringssvarene er samlet og refereret i vedlagte notat (bilag 1). I notatet er indarbejdet forvaltningens bemærkninger til høringssvaret.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget har som koordinerende udvalg på sit møde den 24. marts 2015 (sag nr. 4) drøftet de indkomne høringssvar og anbefalinger omkring eventuelle tilrettelser af forslaget til sundhedspolitik. Fagudvalgene skal nu på april-møderne behandle forslaget til sundhedspolitik med henblik på indstilling til Byrådets møde i maj 2015 om vedtagelse af den tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.

    

   Overvejende giver høringssvarene positive tilkendegivelser på forslaget til sundhedspolitik. En række høringssvar udtrykker forventninger til, og sætter fokus på, implementeringen og konkretiseringen af sundhedspolitikken. Dette er særdeles relevant og vigtigt og understreger forventninger til det fortsatte arbejde. Som en tværgående politik skal sundhedspolitikken være en overordnet ramme, som implementeres og får liv via sektorpolitikker, årlige budgetter og handleplaner. Det forudsættes jævnfør procesplanen, at fagudvalgene på et af de førstkommende møder efter politikkens vedtagelse drøfter, hvilke initiativer og projekter på udvalgets område, der understøtter politikkens målsætninger.

    

   I høringssvaret fra Kræftens Bekæmpelse, Viborg Lokalafdelingen, stilles konkret forslag om, at sundhedspolitikken udvides med ”rygning” som nyt indsatsområde med tilhørende effektmål.

    

   Rygning og det forebyggende arbejde er velkendt i sundhedspolitisk sammenhæng, hvorfor Kræftens Bekæmpelses forslag er relevant.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget foreslår, at der vedrørende ”rygning” indarbejdes et særskilt effektmål. Dette foreslås – på linie med de øvrige effektmål – at være, at Viborg Kommune skal placere sig i top blandt regionens kommuner med laveste andel daglige rygere;

    

   ”Andelen af borgere, som ryger dagligt reduceres fra 18 % (2013) til <16 % i 2017 og <14 % i 2021.”

    

   Høringssvarene foreslås i øvrigt ikke at give anledning til ændringer i forslaget til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.

    

   I forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af forslaget forud for udsendelsen til høring besluttede udvalget:

   Beslutning i Teknisk Udvalg den 28. januar 2015: 

   ”Teknisk Udvalg drøftede forslag til sundhedspolitik. Der savnes en tilkendegivelse af at kommunen aktivt skal bidrage til sundhedsmålsætningerne gennem sikring af de rette rammer f.eks. etablering af cykelstier, parker og grønne områder, trafiksikkerhed og arbejdsmarkedspolitik.”

    

   Som nævnt ovenfor, er den tværgående sundhedspolitik en overordnet ramme for sektorpolitikker, budgetter mv., hvor sundhedspolitikken implementeres/realiseres. Den tværgående karakter er i sig selv et signal om, at Kommunen på alle politikområder vil bidrage aktivt til sundhedsmålsætningerne, herunder Teknisk Udvalgs område – hvor der arbejdes med en række indsatser med stor relevans for sundheden – men som det kan være svært at se i forslaget til sundhedspolitik.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget foreslår derfor, at der indarbejdes en målsætning under temaet ”Gennem hele livet”, hvor der sættes fokus på uderummets potentiale som ramme for sundhedsfremme. Et forslag til målsætning kunne være;

    

   ”Borgere skal i byen og på landet sikres mulighed for og inspireres til rekreativ og fysisk aktivitet.”

    

   Forslag vedrørende effektmål vedrørende rygning samt forslag vedrørende målsætning for uderummene er indarbejdet i vedlagte forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune (bilag 2).

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalgets forslag om indarbejdelse af effektmål omkring rygning samt forslag om målsætning vedrørende udeområder (begge som beskrevet i bilag 2) drøftes,

    

   at udvalget drøfter, om høringssvarene i øvrigt giver anledning til ønsker om ændringer i forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Klima- og Miljøudvalget drøftede den tværgående sundhedspolitik samt høringssvar og havde ikke bemærkninger.

    

   Allan Clifford Christensen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

 • 13 2015. Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Sagsfremstilling

   ·         Vandløbsregulativ Skals og Simested Å: Orientering om status vedr. dialog med lodsejerlauget ved Skals Å.

    

   ·         Orientering om problemstillingen vedr. Tange Sø og Tangeværket i forbindelse med implementering af vandrammedirektivet.

    

   ·         Orientering om program for indvielsen af et okkerfjernelses-/naturgenopretningsprojekt i Vindelsbæk ved Rødkærsbro, som forvaltningen planlægger til lørdag den 13. juni 2015 kl. 13.30-16 - alternativt søndag den 7. juni 2015 kl. 13.30-16. Projektet er en del af den indsats, udvalget har besluttet for at forbedre miljøtilstanden i Tange Å og er lavet for kommunale midler.

    

   ·         Evt. ekstra møder i forbindelse med datacenter ved Foulum.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Chef for Natur og Vand Jørgen Jørgensen orienterede om følgende:

    

   ·           Vandløbsregulativ Skals og Simested Å, herunder status vedr. dialog med lodsejerlauget ved Skals Å. Udvalget behandler på førstkommende møde en sag vedr. muligheder for her-og-nu-løsninger med henblik på større vandafledningsevne.

    

   ·           Problemstillingen vedr. Tange Sø og Tangeværket i forbindelse med implementering af vandrammedirektivet.

    

   ·           Program for indvielsen af et okkerfjernelses-/naturgenopretningsprojekt i Vindelsbæk ved Rødkærsbro. Projektet er en del af den indsats, udvalget har besluttet for at forbedre miljøtilstanden i Tange Å, og er lavet for kommunale midler. Dato aftales nærmere.

    

   ·           Der er høringsworkshop om Viborg Naturpark den 7. maj. Flemming Lund deltager.

    

   Udvalgsformand Flemming Lund orienterede om kommende møde i Gudenåkomiteén 8. maj.

   Endvidere spurgte Flemming Lund til følgende:

    

   ·           Projekt vedr. separatkloakering i Fredensgade/Slesvigsgade-området. Der holdes møde med kloakteam.

    

   ·           Ny vejledning i udarbejdelse af drikkevandsplaner.

    

   ·           Invitation til møde vedr. lokalplan 437 ved Løgstrup vedr. solvarme.

    

   Martin Sanderhoff orienterede om mulighed for møde med rejsehold om vandforsyning. Der aftales møde på et kommende udvalgsmøde.

    

   Martin Sanderhoff har deltaget i møde om planer for bæredygtige energilandsbyer i Viborg Kommune og orienterede herom.

    

   Repræsentanter fra udvalget har deltaget i Politisk Forum afholdt den 27.–28. april af KL for Teknik & Miljø-området med temaet ”Grib forandringen – Design Danmark”. 

    

   Chef for Byggeri og Miljø, Niels Eriksen, spurgte til mulighed for borgermøde om affaldsplan den 10. juni kl. 17-19. Invitation udsendes.

    

   Der bliver evt. behov for ekstra møder vedr. datacenter ved Foulum. Eventuelle datoer 7. maj og 24. juni.

    

    

   Allan Clifford Christensen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.