Klima- og Miljøudvalget - Referat fra mødet den 05-03-2015

Referat

 • 1 Revideret forslag til affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014 - 2019
  • Sagsfremstilling

   På udvalgsmøde den 29. januar 2015 drøftede Klima- og Miljøudvalget forslag til affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014 – 2019. Sagsfremstillingen er vedlagt som bilag 1.

    

   Klima- og Miljøudvalget traf følgende beslutning:

    

   ”Klima- og Miljøudvalget drøftede affaldshåndteringsplan 2014 – 2019. Forvaltningen indarbejder de faldne bemærkninger i planen, som forelægges udvalget på næste møde.

    

   Udvalget ønsker endvidere til et kommende møde et orienteringspunkt vedr. takster.”

    

   Forvaltningen har nu indarbejdet de faldne bemærkninger i planen.

    

   Alle ændringer er markeret i planen som angivet på forsiden.

    

   Forslag til affaldshåndteringsplanen udgives digitalt og kan tilgås via følgende link:

   http://ipaper.revas.dk/Revas/Information/Affaldsplan2015/ViborgKommunesaffaldsplan2015/

    

   Affaldshåndteringsplanen er vedlagt som bilag 2.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til affaldshåndteringsplan 2014 – 2019 for Viborg Kommune godkendes med henblik på offentlig høring

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   Klima- og Miljøudvalget drøftede affaldshåndteringsplan 2014 – 2019. Forvaltningen indarbejder de faldne bemærkninger i planen, som forelægges udvalget på næste møde. Endvidere udarbejdes en redegørelse omkring evt. obligatorisk tømningsordning.

    

   Sagen udsættes med henblik på en fornyet drøftelse.

 • 2 Orienteringspunkt vedrørende takster på affaldsområdet
  • Sagsfremstilling

   På udvalgsmøde den 29. januar 2015 drøftede Klima- og Miljøudvalget forslag til affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019. Udvalget besluttede bl.a., at ”Udvalget ønsker endvidere til et kommende møde et orienteringspunkt vedr. takster”.

    

   Forvaltningen fremlægger derfor på mødet en oversigt over de nuværende principper for beregning af takster på affaldsområdet, herunder:

   ·           forskellige beregningsscenarier

   ·           konsekvenser for takster og gebyrer

   ·           forskelle på prissammensætning i Kommunen

   ·           betydning for økonomien i forslaget til affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • 3 Burrehøjvej 21, 8830 Tjele: Ansøgning om ændret anvendelse af klubhus i Foulum
  • Sagsfremstilling

   Advokatfirma Dahl har for Tonny Hoberg Petersen søgt om tilladelse til at ændre anvendelse af hidtidigt idrætsforenings-klubhus med tilhørende p-plads på kommunens ejendom Burrehøjvej 21, Foulum. Klubhuset søges anvendt i forbindelse med drift af fodboldgolfanlæg på ejendommen samt til kurser i teambuilding og til udlejning til sociale arrangementer. Beliggenhed fremgår af bilag 1. Ansøgning fremgår af bilag 2.

    

   Klubhuset på lejet grund er under salg fra Foulum Idrætsforening til Tonny Hoberg Petersen, som i forvejen lejer en del af ejendommen til fodboldgolf. Kommunen har meddelt, at kommunen ikke vil udnytte sin forkøbsret til klubhuset. De tilbageværende traditionelle fodboldanlæg anvendes fortsat af idrætsforeningen.

    

   Klubhuset, som er i to etager med et etageareal på i alt 212 kvm., søges ikke p.t. ombygget. Der søges heller ikke etableret flere udendørs anlæg. Det beskrives, at der typisk vil være op til 20-30 personer på det udendørs anlæg ad gangen. Teambuilding vil foregå dels i klubhuset, dels på fodboldgolfanlægget. Der kan afholdes gruppearrangementer under forudsætning af, at man samtidig deltager i teambuilding eller fodboldgolf. Der vil ikke være overnatning eller tilbud om fortæring.

    

   Naboer er i medfør af planlovens § 35 orienteret om ansøgningen. Naboer på Burrehøjvej 19 og 27 har indsendt fælles kommentar, som fremgår af bilag 3. Naboerne påpeger, at der er aktivitet senere om aftenen end beskrevet, at der til tider er flere personer end beskrevet, at der er mere trafik end beskrevet, og at der tilbydes fortæring.

    

   Advokaten har haft nabokommentar i partshøring. Advokatens svar er vedlagt som bilag 4. Advokaten bemærker bl.a., at der var mere aktivitet, da ejendommen fuldt ud blev brugt til idrætsforeningens aktiviteter, og at der fortsat er fodboldhold om aftenen samt forskellige idrætsarrangementer, som ikke har tilknytning til den ansøgte ændrede anvendelse, men som har tilknytning til det areal, som idrætsforeningen stadig råder over. Advokaten præciserer, at fodboldgolfanlægget kan bruges til kl. 22, men at der ikke er lysanlæg, som der er på fodboldbanen. Advokaten anfører, at de trafikpropper, som naboerne omtaler, skyldes skole- og SFO-arrangementer. Ansøger forventer kun undtagelsesvist at lave arrangementer med over 40 deltagere. Det fastholdes, at der ikke tilbydes fortæring, men at gæster kan bestille mad udefra. Det fastholdes ligeledes, at der ikke vil være overnatning i huset.

    

   Efter partshøring har parterne været i direkte dialog med hinanden om den forventede intensitet af den fremtidige anvendelse af anlægget. Ansøger forventer ikke en mere intensiv anvendelse af anlægget eller af klubhuset. Forvaltningen har modtaget kopi af parternes korrespondance fra den 20.- 22. januar 2015, hvoraf bl.a. fremgår, at ansøger vil skilte tydeligere, dels om videoovervågning af selve klubhuset, dels om adgang til området, så offentligheden ikke ”skræmmes væk” fra de offentligt tilgængelige arealer, som ikke indgår i fodboldgolfvirksomheden. 

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Lovgrundlag

   Klubhuset er opført med én etage i 1974 på grundlag af landzonetilladelse uden vilkår. En ekstra etage er tilbygget i 1983 – ligeledes på grundlag af landzonetilladelse uden vilkår. Klubhuset er hidtil anvendt som klubhus for Foulum Idrætsforening i tilknytning til idrætsanlægget.

    

   Forvaltningen vurderer, at det at ændre anvendelse fra idrætsforeningsanvendelse til en virksomhed, der driver kursusvirksomhed, teambuilding og udlejning til sociale arrangementer, kræver en landzonetilladelse til ændret anvendelse, jf. planlovens § 35.

    

   Forvaltningen vurderer dog samtidigt, at der er tale om en mindre ændring, da der fortsat er tale om aktiviteter i tilknytning til en sport.

    

   Planmæssige forhold

   Ejendommen ligger lige uden for kommuneplanens afgrænsning af Foulum. Forvaltningen vurderer, at det ansøgte ikke er lokalplanpligtigt, idet det vurderes ikke at ville medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø.

    

   Forhold til øvrig lovgivning

   Hvis naboerne vurderer, at der er uacceptabel støj fra konkrete aktiviteter i/ved klubhuset, på fodboldbanerne eller på fodboldgolfanlægget, kan der indsendes en klage til kommunen. Hver enkelt klage vil blive vurderet konkret efter miljølovgivningen.

    

   Til orientering havde forvaltningen i 2013 en henvendelse fra ejeren af en anden fodboldgolfbane, som mente, at kommunens udlejning af areal til fodboldgolf ved Foulum medførte ulige konkurrencevilkår, og at der bl.a. var ulovlig skiltning. Forvaltningen besigtigede ejendommen, og Tonny Hoberg Petersen blev oplyst om, at konkrete skilte skulle fjernes eller søges lovliggjort, fodboldgolfhul på tilgrænsende beskyttet naturareal skulle fjernes, og at der blev brugt større areal end lejet af kommunen. Tonny Hoberg Petersen oplyste herefter, at reklameskiltene og det ulovlige fodboldgolfhul nu var fjernet – og efterfølgende er lejekontrakten ændret, så den omhandler hele det areal, der anvendes til fodboldgolf. Desuden har kommunen sat et lovligt vejvisningsskilt op.

    

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen vurderer, at nabokommentarer især retter sig mod anvendelse af fodboldbanerne, som ejes af kommunen, og som dels anvendes af idrætsforeningen, dels anvendes til diverse offentlige arrangementer – som de er blevet det i mange år. Nabobemærkningerne er også sendt til forvaltningen for Kultur, Service & Events, som står for bl.a. udlejning af kommunalt ejede idrætsanlæg.

    

   Ændring fra traditionel idrætsforeningsanvendelse til privat virksomhed på en del af ejendommen kan medføre flere henvendelser fra naboer eller andre borgere om aktiviteter, som man synes er generende, eller som man synes indskrænker den offentlige adgang. Det kan blive ressourcekrævende for kommunen, både som plan- og miljømyndighed og som grundejer/udlejer, men forvaltningen vurderer, at det ikke kan begrunde afslag eller vilkår til det konkret ansøgte efter planloven.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget beslutter at meddele tilladelse med hjemmel i planlovens § 35

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   Indstillingen blev godkendt.

 • 4 Ansøgning om plads til autocampere på Viborg Flyveplads
  • Sagsfremstilling

   Viborg Flyveklub har på vegne af Fællesforeningen for Viborg Flyveplads søgt om dispensation fra lokalplanen til at indrette en plads til tre autocampere på flyvepladsens parkeringsområde.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Lovgivning

   Efter planlovens § 19 kan Kommunen dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Principperne i en lokalplan er formålet med planen og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med lokalplanen.

    

   Lokalplanen

   Bestemmelserne om områdets anvendelse fremgår af planens § 3. Heraf fremgår bl.a.:

    

   ”3.1 Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til offentligt formål som flyveplads, bebyggelse og tekniske anlæg m.v., der har luftfartsmæssig tilknytning.”

    

   ”3.5 …..  Delområde II må kun anvendes til hangarer, mindre værksteder, klubhus- og undervisningsbygninger, kontorer samt tilkørselsveje og fælles parkeringsanlæg.

   I tilknytning til undervisnings- og kursusvirksomhed, stævner o. lign. kan der inden for område A i delområde II opstilles telte og campingvogne til overnatning og kortvarige

   ophold.”

    

   Lejeaftale

   Viborg Flyveplads ejes af Viborg Kommune, og der er indgået en brugsaftale med Fællesforeningen for Viborg Flyveplads. Fællesforeningen består af Viborg Flyveklub, Viborg Svæveflyveklub og Midtjysk Faldskærmsklub. I henhold til brugsaftalen skal ”arealet bruges til flyveplads-formål, og må ikke uden Viborg Kommunes skriftlige samtykke anvendes til andet formål.”

    

   Ansøgningen

   Det fremgår af ansøgningen, at Viborg Flyveklub har et ønske om at oprette en autocamperplads, idet klubben er inspireret af mange lystbådehavne, der har oprettet en tilsvarende plads. En sådan gæsteplads forventer klubben vil øge interessen for flyvning samt give mere liv på pladsen. Der ønskes en plads til tre autocampere. Der skal ikke oprettes installationer, idet camperne gives adgang til klubbens toiletbygning. Det anføres endvidere, at en sådan plads kan bidrage lidt til foreningens økonomi.

    

   Forvaltningens vurdering

   Efter lokalplanens § 3.5 er der p.t. mulighed for autocampering, såfremt der er en tilknytning til aktiviteterne på flyvepladsen. Det, der søges om nu, er campering, hvor der ikke nødvendigvis er en tilknytning til disse aktiviteter.

    

   Forvaltningen vurderer, at det ansøgte forudsætter, at der kan opnås en dispensation fra lokalplanen § 3.1.

   Denne bestemmelse er imidlertid en anvendelsesbestemmelse, hvorfor der ikke kan dispenseres, uden at dette vil være i konflikt med planlovens § 19.

    

   Det ansøgte forudsætter derfor, at der vedtages en ny lokalplan og en ændret kommuneplanramme.

    

   I henhold til kommuneplanens retningslinie 5 er Viborg Flyveplads et støjkonsekvensområde, hvor der ikke må udlægges arealer til støjfølsomme formål. Selv om der er tale om et beskedent antal pladser, er det forvaltningens vurdering, at camping på flyvepladsen vil være i konflikt med retningslinien.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at der meddeles afslag, idet det ansøgte er i strid med lokalplanens principper samt støjhensyn

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   Indstillingen blev godkendt.

 • 5 Klage over landzonetilladelse til parkeringsareal ved Hjarbæk Fjord Camping
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen meddelte den 27. januar 2015 en landzonetilladelse til et ansøgt parkeringsareal på et areal grænsende til Hjarbæk Fjord Camping på Hulager 2 i Hjarbæk. Placering fremgår af bilag 1, ansøgningens kortbilag fremgår af bilag 2, og tilladelse fremgår af bilag 3.

    

   Ejeren af et sommerhus i nærheden har klaget over tilladelsen – beliggenheden af klagers ejendom fremgår også af bilag 1. Klagen fremgår af bilag 4. Der klages over, at implicerede naboer ikke er hørt. Der klages desuden over, at der er givet tilladelse til en parkeringsplads på et skrånende areal, hvor ca. 200 parkerede biler vil være skæmmende for naboer og synlige ud over Hjarbæk Fjord. Klager foreslår, at parkeringsarealet reduceres til et areal til ca. 75 biler.

    

   Forvaltningen har opfordret ansøger til at forholde sig til klagerens forslag om et reduceret parkeringsareal. Men ansøger fastholder, at der er et reelt behov for et areal til ca. 200 biler.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Lovgrundlag

   Den ansøgte ændrede anvendelse af et stykke landbrugsjord i landzone kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35.

    

   Planmæssige forhold

   Arealet ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget dels som værdifuldt kystlandskab, dels som værdifuldt landbrugsområde. Arealet ligger lige uden for kommuneplanens afgrænsning af Hjarbæk – grænsende op til campingplads på nordsiden og planlagt sommerhusområde på sydvest-siden. Kommuneplanen og en netop vedtaget lokalplan giver mulighed for 6 meter høje sommerhuse i det planlagte sommerhusområde.

    

   Trafikale forhold

   Vejen Hulager er en privat fællesvej, der primært fungerer som adgangsvej for sommerhusområder og campingplads. Vejen er anlagt som grusvej. Det ansøgte parkeringsareal med to overkørsler til Hulager kræver Kommunens overkørselstilladelse efter lov om private fællesveje.

    

   Forvaltningens vurdering

   Som det fremgår af landzonetilladelsen, vurderer forvaltningen, at det ansøgte kan etableres, selv om det er i værdifuldt kystlandskab, idet arealet kommer til at fremstå som et græsareal uden byggeri eller anlæg. Kommunen vurderer desuden, at det ansøgte kan etableres, selv om det er et værdifuldt landbrugsområde, idet arealet forholdsvist let kan inddrages til landbrugsdrift igen, når der ikke foretages terrænregulering, befæstelse eller anlægsarbejde på arealet. Det er stillet som vilkår, at parkeringsarealet ikke må terrænreguleres eller befæstes, der må ikke laves anlægsarbejder på parkeringsarealet, og parkeringsarealet må ikke anvendes til campering, herunder af autocampere. Vilkår stilles for at sikre, at arealet kommer til at fremstå så diskret som muligt i kystlandskabet og for at sikre, at det let kan inddrages til landbrugsdrift igen.

    

   Forvaltningen har ikke stillet vilkår om, hvor mange gange om året arealet må anvendes til parkering, da det ville være ressourcekrævende at kontrollere – vi ville skulle holde regnskab med det og varsle påbud, hvis det blev overskredet.

    

   Forvaltningen har vurderet, at naboerne ikke skulle orienteres om ansøgningen, inden vi traf afgørelse, idet vi skønner, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne, jævnfør § 35, stk. 5 i planloven. Det vurderer forvaltningen fortsat efter modtagelse af klagen. Dels fordi afstanden fra ansøgt areal til klagers sommerhusejendom er ca. 220 meter, dels fordi kommunens planlægning giver mulighed for 6 meter høje sommerhuse på arealet imellem sommerhusejendommen (i kote ca. 26) og det ansøgte parkeringsareal (i kote ca. 25-32).

    

   Undervejs i sagsbehandlingen har der været dialog med ansøger om både arealets omfang og arealets indretning. Ansøger har undervejs fastholdt, at der er behov for det ansøgte omfang. Da forvaltningen – lige som klageren – kan konstatere, at arealet hælder en del, er det i tilladelsen sikret, at arealet ikke terrænreguleres.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget beslutter at sende klagesagen til Natur- og Miljøklagenævnet med bemærkning om, at der ikke med klagen ses at være fremkommet oplysninger eller argumenter, der kan begrunde en anden afgørelse.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   Indstillingen blev godkendt.

 • 6 Orientering om ny vindmøllebekendtgørelse med tilhørende vejledning
  • Sagsfremstilling

   Miljøministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse nr. 1590 af 10. december 2014 om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2015. Bekendtgørelsen er stort set identisk med det udkast, der var i høring efterår 2013. Bekendtgørelsen ophæver cirkulære af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller.

    

   Overordnet set er der ikke sket ændringer, der er alene tale om præciseringer og justeringer.

    

   Formålet med bekendtgørelsen er at regulere planlægningen for opstilling af vindmøller med henblik på at fremme en bæredygtig udbygning med vindmøller, hvor der tages omfattende hensyn til ikke alene muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, kulturhistoriske værdier samt til de jordbrugsmæssige interesser.

    

   Bekendtgørelsen fastholder princippet om, at udpegning af vindmølleområder skal ske i den overordnede planlægning, hvor der sker en afvejning af forskellige interesser herunder varetagelse af hensyn til naboer, natur- og landskabsinteresser m.v. Der må således kun opstilles vindmøller inden for områder, der er udpeget dertil i kommuneplanens retningslinjer.

    

   Vindmøllerne må maksimalt være op til 150 m høje. Der må ikke fastsættes generelle bestemmelser om vindmøllers totalhøjde. 

    

   Afstandskravene er de samme. Der må ikke opstilles vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde. Der må ikke fastsættes retningslinjer med generelle bestemmelser i kommuneplanen, der øger afstandskravet. Afstandskravet gælder ikke for vindmølleejers beboelse.

    

   Bekendtgørelsen ophæver cirkulærets bestemmelse om, at vindmøller fortrinsvis skal opstilles i grupper. Nu er formuleringen ”Møller opstillet i grupper skal opstilles i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster”.

    

   Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal der redegøres for anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder oplyses, hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig.

    

   Samtidig med den nye bekendtgørelse har Naturstyrelsen udgivet en ny vejledning, som skal give overblik over den proces, der leder til udpegning af nye områder til vindmøller. Vejledningen er målrettet kommunale planlæggere, men også interesserede borgere vil kunne hente hjælp til at forstå, hvordan myndighederne arbejder med vindmølleplanlægningen.

    

   Som noget nyt, indeholder vejledningen dels anbefalinger om fælles basisforudsætninger for beregning af skyggekast, og dels vejledning om eventuel nedlæggelse af boliger i forbindelse med planlægning for vindmøller (frivilligt opkøb eller ekspropriation).

    

   Det er nemlig i bekendtgørelsen blevet præciseret, at der godt kan planlægges for vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens højde under forudsætning af, at boliger inden for 4 gange møllens højde nedlægges. Det vil sige, der med f.eks. aktivt brug af aftaler om frivilligt opkøb af ejendomme/boliger kan skabes større sammenhængende vindmølleområder.

    

   Ovenstående gælder ikke for husstandsvindmøller med en totalhøjde på op til 25 m, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg. Vejledningen indeholder et kapitel om landzoneadministration og husstandsvindmøller.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • 7 Forslag til lokalplan 437 for et område til solvarme. og varmepumpeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup og Kommuneplantillæg nr. 34 for et omåde til tekniske anlæg
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Der er ønske om at opføre et solvarmeanlæg i Løgstrup. Gældende planlægning giver ikke mulighed for dette, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. oktober 2014 (sag nr. 8) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for et solvarme- og varmepumpeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Nuværende forhold

   Området ligger i Løgstrup umiddelbart nord for Kølsenvej. Det ligger i landzone og i kystbaglandet. Området anvendes i dag til landbrugsdrift og har ikke tidligere været omfattet af kommunal planlægning.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

    

   De udlagte områder ligger indenfor kystnærhedszonen, hvor det gælder, at de skal friholdes for byggeri og anlæg, der ikke planlægningsmæssigt eller funktionelt er afhængig af en kystnær beliggenhed.

    

   Det er undersøgt, om de udlagte erhvervsområder i Kommuneplanen kunne anvendes til solvarmeanlæg, men afstanden fra varmeværket til disse er for stor til, at det har interesse for varmeværket.

    

   Hele Løgstrup ligger i kystbaglandet, som er den del af kystnærhedszonen, der ikke opleves som en væsentlig del af kystlandskabet.

    

   De to rammeområder er udlagt indenfor kystbaglandet.

    

   Forudgående offentlighed

   Da lokalplanlægningen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Området ligger uden for kommuneplanens rammeområder, og derfor er der gennemført forudgående offentlighed.

    

   Byrådet indkaldte fra 6. november 2014 til den 3. december 2014 ideer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålet var, hvordan påvirker anlægget kystlandskabet.

    

   Der kom 2 bemærkninger under den forudgående offentlighed. Den ene bemærkning var underskrevet af 78 borgere, der ønsker akkumuleringstanken placeret i tilknytning til solpanelerne i det åbne land. Også den anden bemærkning handler om akkumuleringstanken. Der indkom en bemærkning efter høringsfristens udløb. Bemærkningerne og forvaltningens vurdering af disse er i bilag 2 og 3.

    

   Der blev afholdt et forudgående borgermøde den 20. november 2014. Debatten drejede sig hovedsageligt om anlæggets påvirkning af kystlandskabet og placering af akkumuleringstanken.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 437 og et udkast til forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 - 2025, der er i bilag 4.

    

   Forslag til lokalplan nr. 437

   Lokalplanforslaget udlægger området til teknisk anlæg i form af solvarmeanlæg og giver mulighed for at etablere en akkumuleringstank, en teknikbygning og et solpanelområde. Vejadgang sker fra Kølsenvej.

    

   Lokalplanforslaget har til formål at udlægge området til tekniske anlæg i form af solvarmeanlæg, at reducere den visuelle påvirkning fra anlægget, at sikre etablering af beplantningsbælter og mindske påvirkningen af kystlandskabet.

    

   Forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Med forslaget udlægges to nye rammeområder.

    

   Overtagelsespligt

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af Kommunen.

   Delområde I overføres med lokalplanens vedtagelse til byzone.

    

   Miljøvurdering

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   VVM

   Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse med kommuneplantillæg.

    

   Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for Kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 437 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

    

   at forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger. og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 437 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

    

   at forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 • 8 Viborg Naturpark - Udkast til strategi
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget blev den 2. oktober 2014 (punkt 13) sidst orienteret om status på Viborg Naturparkprojektet samt om den efterfølgende borgerinddragelsesproces, som udvalget har deltaget i.

    

   Der foreligger nu et udkast til en strategi for naturparken, vedlagt som bilag 1.

    

   Strategiudkast

   Der er afholdt fire meget forskellige og utraditionelle workshops, hvor der har været over 100 deltagere i alt ud over deltagere fra Kommunen. Et meget bredt spektrum af interessenter har aktivt deltaget og bidraget - dels med konkrete forslag til, hvad en naturpark kan rumme – dels med strategiske forslag.

   Dette arbejde har dannet grundlag for et strategiudkast (bilag 1), der rummer både vision, målsætninger, indsatsområder og konkrete forslag til initiativer for Viborg Naturpark.

    

   Sideløbende har Københavns Universitet, i forbindelse med sit forskningsprojekt Fremtidens Landskaber, gennemført en interviewrunde af ejere af landbrug i naturparkområdet. Interviewrunden har fokus på ejernes indstilling til natur-, kultur- og rekreative tiltag i det åbne land. Input fra interviewrunden er ligeledes indarbejdet i strategiudkastet.

   Særligt vedr. Friluftsrådets mærkningsordning

   I strategien er en af målsætningerne at blive optaget i Friluftsrådets mærkningsordning som dansk Naturpark. Ordningen er relativt ny, og mærkningen gives for 5 år ad gangen. Pt. er der i Danmark 4 mærkede naturparker samt 3 pilotparker.

    

   At blive anerkendt som naturpark giver en række fordele ift. formidling, faglig bistand, markedsføring, monitering og kvalitetssikring. Desuden giver det et godt grundlag for at få del i støtte fra diverse fonde.

   At ansøge om mærkningen giver dog Viborg Naturpark nogle udfordringer i forhold til naturparkens afgrænsning, andel af beskyttet natur, oprettelse af et naturparkråd og økonomi. Dette er der redegjort nærmere for i bilag 2. Forvaltningen forventer at finde en afklaring på disse udfordringer, og at naturparken i overensstemmelse med mærkningsordningen vil kunne håndteres inden for de eksisterende rammer af forvaltningens arbejde, samt indenfor den eksisterende økonomi.

    

   Høringen

   Det er nu planen, at strategien udsendes i en høring – både blandt lokale interessenter og bredt i kommunen. Som en del af høringen foreslås det at afholde en hørings-workshop, hvor der informeres om projektet, og hvor der er mulighed for at arbejde videre med elementer fra strategien og forslagene til initiativer jf. strategien. Herved bliver der mulighed for at følge op på det store engagement og ejerskab, som deltagerne udviste under efterårets workshops.  Sideløbende vil Fremtidens Landskaber arrangere en foredragsrække om kvaliteterne i naturparkområdet.

   Den videre proces.

    

   Forår/sommer 2015:

   -        Høring og hørings-workshop vedr. udkast til strategi

   -        Klima- og Miljøudvalget behandler strategien

   -        Naturpark foredrag v/Fremtidens Landskaber

    

   Efterår 2015:

   -        Afklaring af de fire udfordringer (bilag 2) vedr. Friluftsrådets mærkningsordning

   -        Klima- og Miljøudvalget behandler spørgsmål om mulig ansøgning om Friluftsrådets mærkning

    

   Forår 2016:

   -        Evt. ansøge om Friluftsrådets mærkning af Viborg Naturpark

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget godkender strategien for Viborg Naturpark med henblik på en 8 ugers høring samt gennemførelse af en hørings-workshop vedr. strategien for Viborg Naturpark.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   Indstillingen blev godkendt.

 • 9 Årskalender for sager til Klima- og Miljøudvalget
  • Sagsfremstilling

   På Klima- og Miljøudvalgsmødet den 8. januar 2015 blev det besluttet, at der til et kommende møde skulle udarbejdes en årskalender for udvalgets arbejde.

    

   Årskalenderen fremgår af bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • 10 Budgetstyreliste Klima- og Miljøudvalget
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet en budgetstyreliste med henblik på at give Klima- og Miljøudvalget et overblik over status på igangværende/kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Budgetstyrelisten vil blive forelagt udvalget kvartalsvis.

    

   Budgetstyrelisten fremgår af bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren før Teknik & Miljø indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • 11 Driftsbudget 2016-2019
  • Sagsfremstilling

   Der orienteres i sagen om de budgetrammer, som vil være udgangspunkt udvalgenes budgetlægning. Serviceudgifterne er i rammerne generelt reduceret med 1,5 procent for at skabe et økonomisk råderum i budgetlægningen, jf. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. januar 2015 (sag nr. 1). I forlængelse af denne beslutning forventes der på mødet drøftet, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen. Desuden bør tidsplanen for udvalgets budgetlægning, herunder inddragelse af interessenter i budgetlægningen, drøftes.

   Budgetrammer i budget 2016-19 / tilvejebringelse af økonomisk råderum

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 1) principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:

    

   Budgetrammer for serviceområderne i budget 2016-2019

   (i 1.000 kr., 2016-pl)

   2016

   2017

   2018

   2019

   Plan, Natur og Miljø

   16.075

   16.067

   16.067

   16.067

   Forsyning (affald og genanvendelse)

    

   Udgifter

   Indtægter

    

    

    

   115.842

   -126.361

    

    

    

   115.842

   -126.361

    

    

    

   115.842

   -126.361

    

    

    

   115.842

   -126.361

   I alt

   5.556

   5.548

   5.548

   5.548

   * Rammerne korrigeres i april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget det hovedprincip, at fagudvalgene selv løser evt. økonomiske udfordringer og skaber plads til nye driftsønsker inden for de udmeldte driftsrammer. På mødet den 18. februar 2015 drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget de nærmere spilleregler og proces for, hvordan fagudvalgene skal bidrage til at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen. I oplægget til Økonomi- og Erhvervsudvalget indgår følgende spilleregler:

    

   1)     Der indregnes en rammebesparelse på 1,5 procent af serviceudgifterne i de økonomiske rammer.

   a.   Den ene halvdel af rammebesparelsen (0,75 procent svarende til 26,7 mio. kr.) anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene.

   b.   Udvalgene skal finansiere alle deres driftsønsker og evt. økonomiske udfordringer inden for dette råderum.

   c.   Hermed kan udvalgene kun fremsætte et budgetforslag, som ligger 0,75 procent over rammen, som er reduceret med 1,5 procent.

   d.   Hvis et udvalg har driftsønsker, der overstiger 0,75 procent, skal finansieringen af disse ønsker findes indenfor udvalgets egen økonomiske ramme og indarbejdes i udvalgets budgetforslag.

   e.   Ønske om evt. positiv demografiregulering på dagtilbud, skoler og ældreområdet kommer udover driftsønsker på 0,75 procent.

   f.   På sundhedsområdet er den aktivitetsbestemte medfinansiering undtaget for rammebesparelsen. Under politikområdet, politisk organisation, er kun erhverv og turisme samt udviklingspuljen omfattet af rammebesparelsen. Beredskabet er helt undtaget fra rammebesparelser pga. effektiviseringskrav i forbindelse med sammenlægning.

   g.   Rammebesparelsen indregnes i rammerne på de enkelte politikområder. I det omfang, at udvalgene omprioriterer mellem politikområder, gøres dette synligt for Byrådet.

    

   2)     Den anden halvdel af rammebesparelsen (0,75 procent svarende til 26,7 mio. kr.) skaber et økonomisk råderum for Byrådet, og de frigjorte midler anvendes til nye anlægsinvesteringer og evt. økonomiske udfordringer vedr. overførselsområderne og Kommunens indtægtsbudget.

    

   Råderummet skabes primært ved effektiviseringer, men også ved at indkassere eventuelle mindreforbrug som kan være opstået pga. ændrede budgetforudsætninger. Der er ingen bindinger på typen af effektiviseringer.  Råderummet kan fx skabes gennem følgende typer af effektiviseringer:

   ·         større frihedsgrader og afskaffelse af egne regler (særligt tema)

   ·         strukturtilpasninger

   ·         indhøstning af stordriftsfordele

   ·         organisationsændringer

   ·         anvendelse af velfærdsteknologi

   ·         digitalisering og selvbetjeningsløsninger

   ·         ”En smartere Kommune” og anvendelse af leanværktøjer

    

   Proces i udvalgene

   Udvalgene skal således udmønte rammebesparelser på 1,5 procent af serviceudgifterne i budgetforslaget. I dén forbindelse skal udvalgene beskrive, hvordan de realiserer rammebesparelserne. Det skal fremgå, hvor meget de enkelte politikområder er reduceret med, og der skal gives en overordnet beskrivelse af de typer af initiativer, som skal realisere budgetreduktionerne på de enkelte politikområder.

    

   Udvalgene udarbejder desuden en beskrivelse af de driftsønsker, som de har indarbejdet i budgetforslaget.

    

   Udvalgene afrapporterer til Byrådet på budgettemamødet den 24. juni 2015.

    

   Med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet den 18. februar 2015 drøftes det, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et notat, der kort beskriver nogle umiddelbare muligheder for udmøntning af besparelser på udvalgets område. Notat kan ses som bilag 2.

    

   Tidsplan for udvalgets budgetlægning

   Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 1). Efter procesplanen udarbejder udvalgene i perioden marts til maj 2015 deres driftsbudgetter. Anlægsbudgettet og nye anlægsønsker/idéoplæg behandles senest på junimøderne. Udvalgene tilrettelægger selv indenfor denne ramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen herunder fokusområder, effektmål, driftsbudget (udvidelser/reduktioner), anlægsønsker m.v.

    

   Det forudsættes, at forvaltningerne og/eller udvalgene gennem hele budgetforløbet frem til budgetvedtagelsen er i dialog med de respektive MED-udvalg, bestyrelser og andre aktører om budgetlægningen.

    

   På baggrund af den fælles procesplan for budgetlægningen er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Klima- og Miljøudvalget. Procesplanen kan ses som bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Klima- og Miljøudvalget indstiller,

    

   at det drøftes, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen, og

    

   at udvalget godkender sin procesplan for budgetlægningen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   Klima- og Miljøudvalget godkendte procesplan for budgetlægningen.

   Endvidere drøftede udvalget, hvordan det vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen. I det videre budgetarbejdet tager udvalget udgangspunkt i de i bilag 2 foreslåede besparelser, hvorved der kommer et råderum på ca. 123.000 kr. til omprioritering indenfor udvalgets ansvarsområde.

 • 12 Anlægsbudget 2016-2019
  • Sagsfremstilling

   Efter procesplanen for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 21. januar 2015 (sag nr. 1), er fagudvalgenes første behandling af nye anlægsønsker fremrykket til marts måned.

    

   Det er formålet, at fagudvalgene på martsmødet foretager en første prioritering af, hvilke anlægsønsker, der skal fremsendes til Byrådets budgetkonference.

    

   Som noget nyt udarbejder Forvaltningen i perioden marts-juni 2015 idéoplæg, som beskriver de enkelte anlægsønsker. Der opnås hermed mere uddybende beskrivelser af anlægsønskerne, så fagudvalgene og Byrådet får et bedre beslutningsgrundlag. Idéoplægget kan bl.a. fremme businesscase-overvejelser om totaløkonomi og alternative løsninger. Det bør også indeholde en mere gennemarbejdet tidsplan, risikoanalyse og kortlægning af, hvilke planforhold der skal være undersøgt, før et anlægsarbejde kan igangsættes. Udover at skabe et bedre beslutningsgrundlag er det formålet at gøre anlægsbudgettet mere retvisende i det enkelte budgetår, så behovet for at overføre anlægsbeløb reduceres.

    

   På mødet foretages en prioritering af, hvilke anlægsønsker Forvaltningen skal beskrive som idéoplæg frem mod Byrådets budgetkonference. Idéoplæggene godkendes af udvalget senest i juni 2015.

    

   Forvaltningen har udarbejdet en oversigt med forslag til nye anlægsønsker, der kan ses som bilag 1. Det vedtagne anlægsbudget for 2015-2018 kan ses som bilag 2.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget prioriterer sine anlægsønsker med henblik på, at Forvaltningen kan igangsætte udarbejdelse af idéoplæg.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   Klima- og Miljøudvalget drøftede indledningsvist prioritering af sine anlægsønsker. Følgende anlægsønsker belyses nærmere:

    

   ·           Viborg Naturpark

   ·           Naturgenopretningsprojekt i Nørreåen

   ·           Yderligere midler til Klimatilpasning

   ·           Bidrag til LAR projekter

   ·           Supplement til Energiplanlægning

   ·           Natura 2000 og vandplanprojekter

   ·           Forberedelse af regulativrevision

 • 13 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af januar 2015
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2015 pr. 31. januar 2015 - der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget - (bilag 1) kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

   Der gøres opmærksom på, at der i det korrigerede budget og forventede årsresultat i bilag nr. 1 ikke er indregnet evt. overførsler af budgetmidler fra 2014 til 2015. Overførslerne behandles af Byrådet på mødet den 22. april 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår,

    

   at Udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2015.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   Klima- og Miljøudvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2015.

 • 14 2015. Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Sagsfremstilling

   ·           Der afholdes borgermøde den 13. april 2015 kl. 19 på Rådhuset om planforslaget/projektet vedr. vej- og sporprojekt i Banegraven i Viborg

    

   ·           Dansk Affaldsforening afholder Konference og Årsmøde 2015 under emnet Cirkulær økonomi og Grøn omstilling. Konferencen og Årsmødet afholdes i Korsør i dagene 19.-21. maj 2015 (link til program).

    

   ·           Fællesmøde/temadrøftelse om fremtidens landbrugsproduktion ved Limfjorden og Mariagerfjord - med baggrund i Regeringens kvælstofreduktionsindsats.
   Mødet finder sted i hos Agri Nord i Aalborg mandag den 16. marts 2015 kl. 14.30-16.00.

   ·           Orientering om status på godkendelse af ansøgning fra Gudenåcentralen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   ·           Der afholdes borgermøde den 13. april 2015 kl. 19 på Rådhuset om planforslaget/projektet vedr. vej- og sporprojekt i Banegraven i Viborg

    

   ·           Dansk Affaldsforening afholder Konference og Årsmøde 2015 under emnet Cirkulær økonomi og Grøn omstilling. Konferencen og Årsmødet afholdes i Korsør i dagene 19.-21. maj 2015 (link til program).
   Repræsentanter fra udvalget deltager.

    

   ·           Allan Clifford Christensen orienterede, som suppleant til bestyrelsen for Dansk Affaldsforening, fra møder den 18. december 2014 og den 19. februar 2015.

    

   ·           Fællesmøde/temadrøftelse om fremtidens landbrugsproduktion ved Limfjorden og Mariagerfjord - med baggrund i Regeringens kvælstofreduktionsindsats.
   Mødet finder sted i hos Agri Nord i Aalborg mandag den 16. marts 2015 kl. 14.30-16.00.

    

        

   ·           Chef for Natur og Vand Jørgen Jørgensen orienterede om status på godkendelse af ansøgning fra Gudenåcentralen. Sagen kommer på næste udvalgsmøde.

    

   ·           Anna Margrethe Engbæk Schmidt orienterede fra møde i det grønne råd den 26. februar 2015 samt samt møde i grundvandsforum den 26. februar 2015.

    

   ·           Martin Sanderhoff spurgte til fredningssag i Gudenådalen. Der kommer sag på næste møde.

    

   ·           Allan Clifford Christensen orienterede om henvendelse vedr. biogasanlæg.

 • 15 EjendomssagLukket sag
 • 16 EjendomssagLukket sag
 • 17 EjendomssagLukket sag
 • 18 EjendomssagLukket sag