Invest in Viborg - Referat fra mødet den 06-02-2017

Referat

 • 1 Siden sidst
  • Resume

   Der gives på mødet en status på en række områder siden sidste møde i udvalget

  • Indstilling

   Den administrative styregruppe for Invest in Viborg indstiller,

    

   1. at den politiske styregruppe tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Invest in Viborg den 06-02-2017

   Orienteringen blev taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der gives på mødet en status for udviklingen siden sidste møde på en række områder, herunder:

    

   - Status vedr. opførelsen af Apples datacenter

   - Status vedr. Danish Datacenter Supplier Network

   - Status vedr. kommunikationsindsatsen for Invest in Viborg efter møde med Invest in Denmark den 7. december 2016

   - Status vedr. udvalgets budget

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 2 OverslagLukket sag
 • 3 Arbejdsform og aktuelle tendenser i investeringsfremmeindsatsen
  • Resume

   Der redegøres for samarbejdet mellem Viborg Kommune, de to investeringsfremmemedarbejdere i hhv. Viborg og Silicon Valley og den øvrige Invest in Denmark-organisation.

  • Indstilling

   Den administrative styregruppe for Invest in Viborg indstiller,

    

   1. at den politiske styregruppe drøfter evt. nye tiltag i investeringsfremmeindsatsen.

  • Beslutning i Invest in Viborg den 06-02-2017

   Udvalget tog orienteringen og drøftelsen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Invest in Viborg finansierer som bekendt som en del af et pilotprojekt med Invest in Denmark 2 investeringsfremmemedarbejdere, der er ansat af Invest in Denmark.

    

   En investeringsfremmemedarbejder er udstationeret i Silicon Valley og den anden medarbejder, Jørn Thorgård, er indstationeret i Viborg Kommune.

    

   På mødet redegør Jørn Thorgård for samarbejdet mellem Viborg Kommune, de to investeringsfremmemedarbejdere og den øvrige Invest in Denmark-organisation og redegør samtidig for aktuelle tendenser i investeringsfremmeindsatsen

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 4 Drøftelse af fortsat styrkelse af Invest in Viborg herunder disponering af møder i 2017
  • Resume

   Udvalget skal drøfte, hvorledes medlemmerne bedst understøtter Invest in Viborg samt disponere møderne i 2017.

  • Indstilling

   Den administrative styregruppe for Invest in Viborg indstiller,

    

   1. at den politiske styregruppe drøfter, hvorledes udvalgets medlemmer bedst styrker og understøtter den lokale investeringsfremmeindsats, og

   2. at den politiske styregruppe disponerer møderne i udvalget i 2017.

  • Beslutning i Invest in Viborg den 06-02-2017

   Udvalget besluttede at udskyde indstillingens pkt. 1 til næste møde.

   Udvalget godkendte mødeplanen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Invest in Viborg-initiativet har nu fungeret i 1 år.

    

   På dagens møde lægges der op til en drøftelse af, hvorledes udvalgets arbejde kan styrkes yderligere, herunder hvordan udvalgets medlemmer i endnu højere grad kan understøtte den lokale investeringsfremmeindsats.

    

   Der er også i 2017 planlagt 4 møder i Invest in Viborg, hhv.:

    

   6. februar

   22. maj

   7. september

   7. december

    

   På dagens møde skal udvalget samtidig disponere møderne i 2017 mhp. aftaler om eventuelle oplægsholdere, temaer m.v.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 5 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Invest in Viborg den 06-02-2017

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   -