Infrastrukturudvalget - Referat fra mødet den 29-08-2017

Referat

 • 1 Velkomst og præsentation af Infrastrukturudvalget
  • Resume

   Infrastrukturudvalget præsenteres og der drøftes indhold i - og tilrettelæggelse af udvalgets arbejde.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at Infrastrukturudvalget drøfter indhold og tilrettelæggelse af arbejdet i udvalget.

  • Beslutning i Infrastrukturudvalget den 29-08-2017

   Fraværende: Palle Damborg

   1. Udvalget drøftede udvalgets formål og opgaver, herunder vigtigheden af at Viborg Kommune fremstår med fælles holdninger og udmeldinger vedrørende infrastrukturen.

    

   Der indkaldes til møder efter behov afhængig af såvel statslige initiativer som politiske udmeldinger. Borgmesteren indkalder – alle kan anmode om møder. Eksterne interessenter/specialister m.fl. kan indkaldes efter behov.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Infrastrukturudvalgets kommissorium blev godkendt på møde i Byrådet den 21. juni 2017 (sag nr. 6).

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   På mødet gives en velkomst til Infrastrukturudvalget herunder en præsentation af udvalgets medlemmer. Udvalgets kommissorium kan ses som bilag nr. 1.

    

   På mødet skal Udvalget drøfte, hvorledes Udvalgets arbejdsform og indhold tilrettelægges.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
  • Bilag

 • 2 Evt. høringssvar til ’Indledende høring af ny motorvejsforbindelse Give-Billund-E20-Haderslev’
  • Resume

   Vejdirektoratet har igangsat ’Indledende høring af ny motorvejsforbindelse Give-Billund-E20-Haderslev’ der afsluttes den 1. september 2017. Der er udarbejdet forslag til høringssvar, der forelægges til politisk drøftelse.

  • Indstilling

   Såfremt Infrastrukturudvalget finder behov for at afgive høringssvar, foreslår kommunaldirektøren,

    

   1. at høringssvar drøftes med udgangspunkt i forvaltningens forslag (bilag nr. 4), og

    

   2. at Infrastrukturudvalget indstiller høringssvaret til godkendelse i byrådet.

  • Beslutning i Infrastrukturudvalget den 29-08-2017

   Fraværende: Palle Damborg

   Infrastrukturudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at udkast til høringssvar ”Indledende høring af en ny motorvejsforbindelse Give-Billund-E20-Haderslev” (bilag nr. 4) godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Vejdirektoratet har den 8. juni 2017 igangsat ’Indledende høring af ny motorvejsforbindelse Give-Billund-E20-Haderslev’, der kan ses som bilag nr. 1. Høringen danner grundlag for den VVM-redegørelse, der i den kommende tid skal udarbejdes for strækningen mellem Give-Billund-E20-Haderslev.

    

   Høringen påvirker ikke direkte den kommende forundersøgelse, der skal foretages på strækningen nord for Give mellem Give og Hobro (og dermed også omkring Viborg), men den kommende VVM-redegørelses anbefalinger for linjeføringen Give-Billund-E20-Haderslev kan eventuelt få betydning for en kommende linjeføring mellem Give og Hobro.

    

   Høringen afsluttes den 1. september 2017 og VVM-redegørelsen forventes offentliggjort ultimo 2019.

    

   Eftersom Viborg Kommune ikke direkte påvirkes af VVM-undersøgelsen, er Viborg Kommune ikke blevet opfordret til at afgive høringssvar af Vejdirektoratet. Til gengæld giver Vejdirektoratet alle mulighed for at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.

    

   Hærvejskomiteen v./ erhvervsdirektør Henrik Hansen har kontaktet Viborg Kommune. Henvendelsen kan ses som bilag nr. 2. Hærvejskomiteens høringssvar kan ses som bilag nr. 3.

    

   Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar, der kan ses som bilag nr. 4.

    

   Fokus i høringssvaret er 3 bærende principper om anlæg af en ny Midtjysk Motorvej/Hærvejsmotorvej:

    

   1. At en Midtjysk Motorvej bedst muligt skal sikre erhvervsudviklingen i området, herunder hensynet til produktionstunge virksomheder med stort transportbehov
   2. At linjeføringen for en ny Midtjysk Motorvej skal sikre maksimal aflastning af E45 på hele strækningen fra Haderslev til Hobro
   3. At en ny Midtjysk Motorvej skal have forbindelse til E45 mellem Vejle og Fredericia for aflastning af Vejlefjordbroen og understøttelse af den øst-vestgående trafik.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Infrastrukturudvalget den 29-08-2017

   Fraværende: Palle Damborg

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   -