Viborg Handicapråd - Referat fra mødet den 14-03-2017

Referat

Da mange rådsmedlemmer var nødt til at gå tidligere, blev punktet med den ekstraordinære dagsorden flyttet til punkt 2a. Ligeledes blev en meddelelse fra formanden flyttet til denne position i dagsordenen.

 • 1 Ændrede åbningstider i Borgerservice
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet drøfter ændringerne i Borgerservice i forhold til tidsbestilling.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-03-2017

   Fraværende: Susanne Bendtsen

   Torben S. Hansen og Heidi Aagaard Rasmussen orienterede om principperne for tidsbestilling i Borgerservice.

    

   Der er sat ekstra bemanding på i ”Borgerservice- fronten” for at sikre, at ingen borgere går forgæves.

    

   Det nye system oplyser om den reelle ventetid for borgeren.

    

   Udgangspunktet er, at borgeren bliver betjent samme dag, som man møder op også ægtefæller, hvor det typisk drejer sig om fornyelse af kørekort, hvis der er ledige tider og medarbejdere.

    

   Det er vigtigt, at betjeningen af grupper inden for handicapområdet, der ikke kan udsætte deres behov, tages ind i Borgerservices overvejelser.

    

   Vigtigt med en tydelig kommunikation til alle borgere. Der er blandt andet annonceret i Viborg Stifts Folkeblad. Borgerservice har planer om yderligere tiltag.

    

   Vigtigt at Hjemmeplejen er informeret i forhold til den gruppe af borgere, de møder.

    

   Der er fokus på at skabe gode rammer for borgerbetjeningen såvel visuelt som indretningsmæssigt

    

   Der er løbende dialog med leverandør omkring standeren og dens funktionalitet. Den ene stander er sænkbar, så den kan benyttes af en kørestolsbruger.

    

   Sagen genoptages på et kommende møde.

  • Sagsfremstilling

   Sagen udsat fra Handicaprådsmødet den 21. februar 2017.

    

   Torben S. Hansen og Heidi Aagaard Rasmussen fra Borgerservice deltager i dette punkt.

    

   Handicaprådets formand er via mail den 27. januar 2017 orienteret om, at Borgerservice ændrer åbningstider og indfører mulighed for tidsbestilling fra den 6. februar 2017.

    

   Tidsbestillingen giver borgeren mulighed for at træffe borgerservice uden for normal åbningstid, idet der er åbent til klokken 17.00 på to dage.

    

   Der kan læse mere i den udsendte pressemeddelelse:

    http://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Presserum/Pressemeddelelser/2017/Januar/Tidsbestilling-og-nye-aabningstider-i-Borgerservice

    

   Tidsbestillingen kan ske via hjemmesiden viborg.dk/BestilTid, eller på telefon 8787 8710, hvis man skal have hjælp til det digitale.

 • 2 Præsentation af målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen omkring rammeaftalesamarbejdet i DASSOS tages til efterretning, og

    

   2. at Handicaprådets anbefalinger vedrørende rammepapiret på voksenhandicapområdet fremsendes til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-03-2017

   Fraværende: Susanne Bendtsen

   Handicaprådet kan anbefale den nye procedure og de nye initiativer i forhold til rammeaftalearbejdet. Denne anbefaling sendes videre i forhold til det politiske arbejde i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

   I forhold til rammepapiret på voksenhandicapområdet fremsender Handicaprådet følgende anbefalinger til det videre arbejde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget;

    

   De fælleskommunale målsætninger har defineret en målgruppe med en bred pensel.

    

   Vigtigt at de pårørende er tænkt ind i anbefalingerne.

    

   Det er vigtigt med fokus på de lokale målsætninger og opfølgning

    

   Socialpolitikken i Viborg kommune er et godt fundament for det videre arbejde.

    

   Der er lagt op til en lokal proces omkring rammepapiret

    

   Oplæg fra Maria Eeg Smidt er vedlagt som bilag 4.

    

   Handicaprådet takkede for et godt oplæg.

  • Sagsfremstilling

   Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet.

   Som følge heraf har de 19 midtjyske kommuner ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale i samarbejde med regionen.

    

   Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på tværs af kommunerne.

    

   I forbindelse med Rammeaftale 2017 er der udarbejdet et fælleskommunalt rammepapir på voksenhandicapområdet i et samarbejde mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland.

    

   Den fælles indsats på voksenhandicapområdet har fokus på følgende områder:

    

   1. Mestring
   2. Det inkluderende arbejdsliv
   3. Samskabelse og samarbejde
   4. Fokuseret indsats

    

    

   Chefkonsulent Maria Eeg Smidt fra sekretariatet for rammeaftaler vil på dagens møde orientere om:

    

   1. Det generelle arbejde omkring rammeaftaler
   2. Det nye fælleskommunale rammepapir. (Vedlagt som bilag 1 på sagen)
   3. Handicaprådet mulighed for at påvirke den kommende rammeaftale (Vedlagt som bilag 2. På sagen)

    

   Det daglige koordinerende arbejde foregår i et administrativt samarbejde kaldet Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS).

    

   Den samlede organisering inklusiv den overordnede politiske styring af området er vedlagt som bilag 3 på sagen.

    

   Vil man vide mere om rammeaftalearbejdet kan man læse yderligere på hjemmesiden http://rammeaftale.viborg.dk/

  • Bilag

 • 3 Anbefalinger omkring mærkning i forbindelse med tilgængelighed
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet godkender anbefalingerne fra arbejdsgruppen i bilag 1, og

    

   2. at materialet fremsendes til politisk behandling i Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-03-2017

   Fraværende: Lone Langballe, Flemming Gundersen, Susanne Bendtsen, Ole Elbæk

   Indstillingen blev godkendt.

    

   Handicaprådet fremsender det reviderede materiale til anbefaling i Teknisk Udvalg.

   Handicaprådet genoptager sagen med henblik på en status om et år.

    

   I forhold til en prioritering af ledige midler, så ønsker Handicaprådet, at idrætshallerne med handicapaktiviteter skal være et indsatsområde.

  • Sagsfremstilling

   På mødet den 17. januar 2017 nedsatte Handicaprådet en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med et udkast til anbefalinger for mærkning af kommunale bygninger i forhold til tilgængelighed.

    

   Arbejdsgruppen har afholdt to møder, og arbejdsgruppens anbefaling til Handicaprådet har taget afsæt i den indledende drøftelse vedrørende turisme og kultur/natur.

    

   Arbejdsgruppens anbefalinger er vedhæftet i bilag 1 på sagen.

  • Bilag

 • 4 Samskabelse - en fornyet drøftelse
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet drøfter temaet samskabelse med henblik på at afdække muligheder for tiltag.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-03-2017

   Fraværende: Marius Kristensen, Lone Langballe, Flemming Gundersen, Susanne Bendtsen, Ole Elbæk

   Handicaprådet drøftede samskabelse med henblik på temaer, som Handicaprådet finder væsentlige. Følgende temaer blev nævnt i rådets drøftelser;

    

   1. Kultur og integration og inklusion (den gode inklusion med kulturen som løftestang)
   2. Mødet med borgeren
   3. Ungeledighed

    

   Snapsting og Handicapmesse er også konkrete samskabelseseksempler.

    

   Disse eksempler tages med af administrationen til det kommende møde i arbejdsgruppen den 23. marts 2017.

  • Sagsfremstilling

    

   Handicaprådet ønsker på baggrund af udviklingen i det fælles arbejde med fokus på ensomhed at genoptage drøftelserne i rådet med afsæt i referatet fra den fælles temadag den 1. september 2016.

    

   Referatet fra temadagen er vedlagt som bilag 1 på sagen.

  • Bilag

 • 5 Status på revisitation i Socialafdelingen
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-03-2017

   Fraværende: Marius Kristensen, Lone Langballe, Flemming Gundersen, Susanne Bendtsen, Ole Elbæk

   Claus Fjeldgaard orienterede om status på revisitationsarbejdet, hvor alle sager er genvurderet med udgangen af marts måned 2017. Der er mulighed for genbehandling af de nye afgørelser i løbet af april måned. Proceduren i visitationen er, at en sagsbehandler har 5 dage til at sende afgørelse til borgeren efter afsluttet behandling i visitationsudvalget.

   Der arbejdes fortsat med BPA-ordningerne. Socialafdelingen i Viborg Kommune har fået en sag retur fra Ankestyrelsen, som giver Viborg Kommune medhold.

    

   Drøftelse af de aktuelle botilbud på handicapområdet.

  • Sagsfremstilling

   Socialchef Claus Fjeldgaard vil på dagens møde give en mundtlig orientering om status på revisitationsarbejdet.

 • 6 Meddelelser fra fagudvalgene
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-03-2017

   Fraværende: Marius Kristensen, Lone Langballe, Flemming Gundersen, Susanne Bendtsen, Ole Elbæk

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)

    

   ·         Drøftelse af rammeaftalen og rammepapir

   ·         Oplæg omkring Socialområdet 2017-2018 nye tiltag til overvejelse

   ·         Temamøde om Socialpolitikken

   ·         Status på magtanvendelser 

            

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)

    

   ·         Intet at referere.

    

    

   Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)

    

         Intet af referere.

    

    

   Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)

    

         Kollektiv trafik – høringssvar vedrørende flextrafik

         Trafikplanlægning

            

    

   Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)

    

         Intet at referere.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)

    

         Intet at referere.

    

    

   Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)

    

         Intet at referere.


  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)

   •       

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)

   •       

    

   Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)

   •       

    

   Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)

   •       

    

   Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)

   •       

    

   Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)

   •       

    

   Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
 • 7 Opfølgning på Handicaprådets møde den 21. februar 2017
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 21. februar 2017.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-03-2017

   Fraværende: Marius Kristensen, Lone Langballe, Flemming Gundersen, Susanne Bendtsen, Ole Elbæk

   Intet at referere.

  • Sagsfremstilling

   Opfølgning på Handicaprådets møde den 21. februar 2017:

    
 • 8 Meddelelser fra formanden
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-03-2017

   Fraværende: Marius Kristensen, Lone Langballe, Flemming Gundersen, Susanne Bendtsen, Ole Elbæk

   Rosenvængets skole:

   Handicaprådet er blevet kontaktet af bestyrelsen for Rosenvængets skole angående forslag til ændring af helhedsplanen for byggeriet på Vinkelvej 20.

   Disse ændringer for idrætsfaciliteterne giver bekymring i forhold til læring og trivsel for børnene på Rosenvængets skole.

   Vigtigt med rammer der giver gode betingelser for de handicappede børns mulighed for at dyrke idræt.

   Vigtigt at forholdende for børnene på Rosenvængets skole ikke forringes i denne proces.

   DH-gruppen udarbejder skrivelse til Børne- og Ungdomsudvalget. Dette brev sendes til hele Handicaprådet til kommentar og ændring, inden det sendes til B&U.

   Handicapmessen er flyttet til den 6. september 2017

   Snapsting med Handicap er i en god planlægningsfase – brugerne deltager i planlægningen.

   Invitation til rejsegilde for Banebo sendes til Handicaprådet. Fokus på en handicapvenlig indretning.

   Der er lavet en film med Banebyen, hvor Handicaprådet er repræsenteret.

  • Sagsfremstilling

   Orienteringspunkter fra formanden:
 • 9 Punkter til kommende møder
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-03-2017

   Fraværende: Marius Kristensen, Lone Langballe, Flemming Gundersen, Susanne Bendtsen, Ole Elbæk

   Besigtigelsestur den 7. april 2017.

    

   Tilgængelighedsprisen – arbejdet skal sættes i værk.

   Arbejdsgruppen består af Ulla Serup, Flemming Bastrup og Flemming Gundersen.

    

   Lys i øjnene – evaluering i Handicaprådet inden 1/10 2017.  • Sagsfremstilling

   Forslag:

   •       

    

    

   Handicaprådets årshjul 2017 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
  • Bilag

 • 10 Eventuelt
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at eventuelle punkter drøftes, og

    

   2. at Handicaprådet drøfter orienteringspunkter til pressen.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-03-2017

   Fraværende: Marius Kristensen, Lone Langballe, Flemming Gundersen, Susanne Bendtsen, Ole Elbæk

   Claus Fjeldgaard takkede for godt og konstruktivt samarbejde med Handicaprådet.

    

   Rie Andersen er konstitueret i stillingen som Socialchef og Hans Henrik Gaardsøe er suppleant for Claus Fjeldgaard i Handicaprådet.

    

   Handicaprådet takkede Claus Fjeldgaard for et særdeles positivt og givtigt samarbejde.

    

    

  • Sagsfremstilling

   Orienteringspunkter til pressen:
Tillægsreferat

 • 1 Ændret tjekliste fra tilgængelighed
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet drøfter forslag til revideret Tjekliste, og

    

   2. at Handicaprådets bemærkninger indgår i det videre arbejde.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-03-2017

   Fraværende: Susanne Bendtsen

   Planafdelingen redegjorde for intentionerne herunder ændringsforslag i den nuværende tjekliste.

    

   Dette materiale er særskilt sendt til Handicaprådets medlemmer og er bilag 1. og 2. på sagen.

    

   DH gruppen i Handicaprådet udarbejder et høringssvar på Handicaprådets vegne. Svaret indgår i Planafdelingens videre arbejde med revision.

    

    

   Høringssvar er vedlagt som bilag 3 på sagen.

  • Sagsfremstilling

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møde den 14. december 2016 (sag nr. 1) en sag vedrørende salg til boligselskaber - pris og vilkår. Sagen vedrører primært vilkårene for selskabernes køb af kommunale byggegrunde.

    

   Som et særligt vilkår for boligselskaberne gælder dog også Tjeklistens udvidede krav om tilgængelighed i alle almene boliger.

    

   Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder forslag til ændret praksis for salg til boligselskaber til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

    

   Planafdelingen i Teknik og Miljø skal udarbejde forslag til nye retningslinjer, som skal forelægges på aprilmødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   På den baggrund har Plan ønsket at drøfte Tjeklisten med Handicaprådet. På mødet vil forvaltningen give en uddybende orientering og medbringe supplerende materiale.

  • Bilag