Folkeoplysningsudvalget - Referat fra mødet den 05-04-2017

Referat

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
 • 2 Budget 2017 - Folkeoplysningens område
  • Resume

   Folkeoplysningsudvalget godkendte i møde 16. april 2015, sag nr. 3, forslag til budgetprocedure på Folkeoplysningens område. Budgetproceduren koordineres med Byrådets budgetprocedure, herunder Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning.

   Folkeoplysningsudvalget skal i sagen tage stilling til evt. justeringer af budget for 2017 efter Byrådets godkendelse af det endelige budget i oktober 2016.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Folkeoplysningsudvalget godkender det som bilag til sagen anførte budget for 2017 for udvalgets område

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-04-2017

   Fraværende: Palle Villumsen, Inge-Lise Sterup, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   1. at udvalget udtrykker bekymring for, om budgetrammen til lokaletilskud kan overholdes, og udvalget beder Kultur- og Fritidsudvalget om at vurdere problemstillingen i forbindelse med de forventede regnskaber for 2017, idet Folkeoplysningsudvalget forudsætter, at man lever op til gældende retningslinjer for lokaletilskud, og

    

   2. at Folkeoplysningsudvalget indstiller at merforbrug for 2016 på lokaletilskud, ikke overføres til 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sag vedr. budgetforslag 2017-2020 for udvalgets område på møderne 25. februar 2016, sag nr. 1, og 17. marts 2016, sag nr. 2.

   Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen på sit møde 20. april 2016, sag nr. 3.

   Byrådet vedtog på sit møde 12. oktober 2016, sag nr. 1, budget 2017 – 2020.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Folkeoplysningsudvalget behandlede sidst sagen på sit møde 20. april 2016, sag nr. 3, med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sag vedr. budgetforslag 2017-2020 for udvalgets område på møderne 25. februar 2016, sag nr. 1, og 17. marts 2016, sag nr. 2. Udvalget har besluttet, 

    

   at orienteringen om spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen, som er vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget, tages til efterretning,

   at forvaltningen til møderne i marts og april 2017 kommer med forslag til opfyldelse af givne budgetrammer for perioden 2017-2020, idet reduktion i budgetrammerne med 1%, svarende til halvdelen af den pålagte reduktion, findes decentralt på alle driftsområder indenfor udvalgets område,

    

   at repræsentanter for Viborg Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget inviteres til møde om budgetforslag i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets møde 26. maj 2016, og

    

   at forslag til anlægsinvesteringer i perioden drøftes på kommende møde i budgetlægningen 2017-2020.

    

    

   I sagen indgik følgende tabel med de budgetmæssige konsekvenser fordelt på udvalgets politikområder i 2017:

    

   Tabel 1. Budgetmæssige konsekvenser af omprioritering og effektivisering

    

   Rammereduktion på to procent

   Reduktion 1% - excl. puljer

   Ramme på 0,5 % til omprioriteringer

   Restbeløb, centrale løsninger m.v.

   Kultur

   -1.768

   -797

   -442

   -529

   Folkeoplysning og idrætsanlæg

    

   -1.584

    

   -723

    

   -396

    

   -465

   I alt

   -3.352

   -1.520

   -838

   -994

    

   Tabellen viser det samlede beløb, som skal reduceres, som i alt udgør 3.352.000 kr.

    

   Udvalget besluttede i møde 25. februar 2015, at der tages udgangspunkt i en model, hvor der reduceres med 1 % i yderste led, således at institutioner, tilskudsområder, folkeoplysningsområdet m.v. reduceres med 1 %. Hvis denne beslutning realiseres fuldt ud, giver det en mindreudgift på 1.520.000 kr.

   På Folkeoplysningsområdet er der en budgetramme på 24,150 mio. kr., og en reduktion på 1% vil udgøre 242.000 kr.

    

   I budgetforudsætningerne fra Økonomi- og Erhvervsudvalget er forudsat, at udvalgene reserverer pulje inden for egne områder på 0,5 % til omprioriteringer m.v. Samlet beløber 0,5 % sig til 838.000 kr.

    

   Som bilag 1 vedlægges oversigt over budgetområderne og procentvise reduktioner på hvert enkelt område.

    

   Herudover indebærer de udmeldte budgetrammer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, at budgetrammerne reduceres med yderligere 2 % i 2018 og i 2019. Samlet er der over perioden tale om en reduktion i budgetrammen for Kultur- og Fritidsudvalget på 10.056.000 kr. i 2017-prisniveau.

    

   Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen med henblik på forvaltningens udarbejdelse af endeligt forslag til driftsbudget for perioden 2017 – 2020 til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj måned 2016.

   Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-04-2016

   Fraværende: Gudrun Bjerregaard, Kjeld Bach, Torben Vestergaard, Arne Augustinussen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   at forslag til driftsbudget for perioden 2017 – 2020 godkendes, og

    

   at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj måned 2016

    

    

   Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sag vedr. budgetforslag 2017 – 2020 for udvalgets område på sit møde 25. maj 2016, sag nr. 1, og udvalget besluttede,

    

   at forslag til driftsbudget godkendes, og

    

   at der flyttes 328.000 kr. fra politikområde Folkeoplysning og Idræt til politikområde Kultur.

    

   Forvaltningen bemærker, at det af Byrådet vedtagne budget for Folkeoplysningsudvalgets område stort set er i overensstemmelse med det af udvalget fremsendte budgetforslag, som er beskrevet ovenfor.

    

   Bevilling til lokaletilskud til foreninger er dog reduceret med 902.000 kr., idet dette beløb er tilført lokaletilskud til aktiviteter i idrætshaller. Baggrunden er, at det i regnskabet og posteringer for 2016 kan konstateres, at der ikke er overensstemmelse mellem budgetrammer og forbrug på de to områder, idet der er merudgifter på halområdet og mindreudgifter på foreningsområdet og budgettet er derfor justeret i forhold hertil.

    

   Herudover en mindre justering, idet udvalget til webportal på aftenskoleområdet er tilrettet den faktiske udgift. Merudgiften på er finansieret over konto til betalinger på konto 3.70.1.

   Forvaltningen har derfor ikke forslag til justeringer eller ændringer i budget 2017 for området.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 3 Budgetforslag 2018 - 2021, Folkeoplysningsområdet
  • Resume

   Folkeoplysningsudvalget behandler forslag til budget for perioden 2018-2021.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen med henblik på forvaltningens udarbejdelse af endeligt forslag til driftsbudget for perioden 2018 – 2021 til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj måned 2017.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-04-2017

   Fraværende: Palle Villumsen, Inge-Lise Sterup, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   1. at forslag til driftsbudget for perioden 2018 – 2021 godkendes, og

    

   2. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj måned 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sag vedr. budgetforslag 2018 – 2021 for udvalgets område på sit møde 2. marts 2017, sag nr. 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Af sagen fra Kultur- og Fritidsudvalget den 2. marts 2017 fremgår:

    

   ”Spilleregler for driftsbudgettet

   Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Byrådet.

    

   Hvis et udvalg har budgetudfordringer, vil disse skulle finansieres inden for udvalgets eget budget. Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor Byrådet, hvilket hænger sammen med, at der ikke skabes et økonomisk råderum for Byrådet i årets budgetlægning.

    

   I budget 2017-20 blev der indlagt rammereduktioner på én procent i alle udvalgs servicerammer svarende til en reduktion på 36 mio. kr. årligt i 2018-20. Den ene halvdel af denne reduktion skulle finansiere budgetforliget og dermed sikre efterlevelse af Byrådets målsætning for kommunens likviditet, mens den anden halvdel skulle skabe et fremtidigt økonomisk råderum for Byrådet.

    

   Byrådet har besluttet at annullere rammereduktionen på én procent i udvalgenes servicerammer i 2018, så de enkelte udvalg ikke bliver pålagt at finde reduktioner i årets budgetlægning. I stedet er Forvaltningen blevet bedt om at udarbejde forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om reduktioner for 18 mio. kr. i 2018 for at fremme effektiviseringsforslag, der går på tværs af udvalgsområder. Disse reduktioner skal sikre, at der fortsat er finansiering af det budgetforlig, som blev vedtaget sidste år. Hvis udvalgene selv finder effektiviseringer i 2018, vil gevinsterne herved tilfalde de enkelte udvalgsområder fremfor at skabe et råderum for Byrådet.

    

   I overslagsårene 2019-21 er udvalgenes servicerammer fortsat reduceret med en procent årligt, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi. Effektiviseringsstrategien har som målsætning, at der skal realiseres en årlig effektiviseringsgevinst på minimum én procent af serviceudgifterne for at skabe et råderum for Byrådets omprioriteringer og nye investeringer.

    

   Budgetrammer i budget 2018-21

   Byrådet godkendte i møde 25. januar 2017, sag nr. 3, principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper, har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:

    

    

   Tabel 2. Budgetrammer for serviceområderne i budget 2018-2021*

   (i mio. kr., 2018-pl)

   2018

   2019

   2020

   2021

   Kultur

   84.467

   83.621

   82.790

   81.969

   Folkeoplysning og idrætsanlæg

   82.934

   81.924

   77.509

   76.741

   I alt

   167.401

   165.545

   160.299

   158.710

   * Rammerne korrigeres i marts/april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.

    

    

   Der er i budget 2018 medtaget VM i mountainbike med 0,25 mio. kr. samt energiinvesteringer i klubhuse og idrætshaller for 3,67 mio. kr. i hvert af årene i 2018 og 2019.

    

   Budgetprocessen

    

   Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3). Efter procesplanen færdiggør udvalgene i maj deres driftsbudget, mens anlægsbudgettet færdiggøres i juni.

    

   Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Hvert udvalg tilrettelægger en proces for, hvordan inddragelsen skal foregå i forhold til interessenterne på deres respektive områder.

    

   På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Kultur- og Fritidsudvalget:

    

   2. marts 2017

   Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

   Indledende budgetdrøftelse

   5. april 2017

   Folkeoplysningsudvalget

   Behandler budgetforslag 2018-2021

   27. april 2017

   Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

   Drøftelse af målsætninger og effektmål

   1 juni 2017

   Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

   Møde med Viborg Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget.

   Behandling af forslag til driftsbudget 2018-2021

   7. juni 2017

   Møde i Fælles MED KSE

   Behandling af budgetforslag 2018-2021

   9. juni 2017

   Dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Fælles MED KSE og Kulturlederforum

   Drøftelse af budgetforslag 2018-2021

   22. juni 2017

   Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

   Behandling af forslag til investeringsoversigt 2018-2021

   August 2017

   Fælles MED KSE og Kultur- og Fritidsudvalget

   Fællesmøde (tidspunkt aftales senere)

    

    

   Drøftelse af udvalgets politiske målsætninger:

    

   Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske målsætninger herunder effektmål. Det er således op til det enkelte udvalg, om drøftelsen af målsætninger skal ske i sammenhæng med budgettet.

    

   Det foreslås således, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter målsætninger på mødet 27. april 2017, hvilket er indarbejdet i procesplanen for budgetlægningen.

    

   Når det endelige budget er vedtaget, vil Forvaltningen indarbejde de politiske målsætninger og effektmål i budgetbemærkningerne.

    

    

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede,

    

   1. at orienteringen om spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen, som er vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget, tages til efterretning”.

    

   På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet forslag til budgetforslag for 2018 for Folkeoplysningsudvalgets område.

    

   Forslaget er udarbejdet med baggrund i regnskab 2016 og forventningerne til 2018, idet udgangspunktet er, at de gældende retningslinier for tilskud til folkeoplysende virksomhed videreføres uændret i 2018.

    

   På Folkeoplysningsudvalgets møde 7. december 2016 drøftede udvalget model for fradrag af lejeindtægter i forbindelse med lokaletilskudsafregninger. Forvaltningen har vurderet, at et fradrag på 20.000 kr. af lejeindtægterne giver en merudgift på lokaletilskudsområdet på 41.000 kr. (anslået), som foreslås indarbejdet i lokaletilskudsbudgettet. 

    

   På aktivitetsområdet er dog indarbejdet pulje til evt. forhøjelse af tilskud til handicapidræt.

    

   Endelig bemærkes, at formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget er inviteret til møde med Kultur- og Fritidsudvalget 1. juni 2017.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsplan for budgetlægningen 2018-2021 fremgår ovenfor.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 4 Hald Ege-Ravnstrup KFUM søger om opstartstilskud til NaturFitness
  • Resume

   Hald Ege-Ravnstrup KFUM ansøger om tilskud på 15.000 kr. fra Start- og udviklingspuljen til opstart af Naturfitness.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at der bevilges tilskud til opstart af Naturfitness på 10.000 kr. fra Start- og udviklingspuljen, og

    

   2. at foreningen opfordres til at søge kursustilskud til instruktøruddannelse.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-04-2017

   Fraværende: Palle Villumsen, Inge-Lise Sterup, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   1. at der bevilges tilskud til opstart af NaturFitness på 10.000 kr. fra Start- og Udviklingspuljen,

    

   2. at foreningen opfordres til at søge kursustilskud til instruktøruddannelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Hald Ege-Ravnstrup KFUM er en flerstrenget forening med håndbold, svømning, bordtennis, idræt på tværs, fitness dance og MTB.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der opleves en interesse for at dyrke de mere individuelle idrætsformer som naturen indbyder til. Naturfitness starter indendørs i Hald Ege Idrætscenter og når foråret og sommeren kommer rykkes der udendørs.

    

   Start og udviklingspuljen ansøges om tilskud til opstart af den nye idrætsgren, samt til indkøb af redskaber og grej. Det være sig kettleballs, måtter, store hammere, vægtbolde, Slammerball, mavehjul, slyngtræner, elastikker, TRX m.v. Derudover materialer træ, skruer, net m.v. til etablering af forhindringer udenfor, samt bygning af redskabsopbevaring og lignende.

    

   Uddannelse af instruktører

   15.000 kr.

   Indkøb af redskaber og materialer

   17.500 kr.

   Lokal markedsføring

   2.500 kr.

    

   Forvaltningen bemærker, at der ydes tilskud til kurser på 80% af deltagergebyret, svarende til 12.000 kr. Den reelle udgift er således 20.000 kr.

    

   Der ansøges om 15.000 kr. fra Start- og udviklingspuljen.

   I 2017 er der 211.000 kr. at disponere over i Start- og udviklingspuljen.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 5 Generation Handball School - Ansøgning om tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2017
  • Resume

   Generation Handball ansøger om 50.000 kr. fra Start- og Udviklingspuljen til et nyt eventmagerkursus, Generation Handball School (GH School), som har fokus på udvikling og eksekvering af sociale foreningsevent samt tiltrækning og fastholdelse af unge 18 – 25 årige som foreningsfrivillige.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til ansøgningen, og

    

   2. at Generation Handball School indsender regnskab til Folkeoplysningsudvalget til orientering.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-04-2017

   Fraværende: Palle Villumsen, Inge-Lise Sterup, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   1. at der bevilges tilskud til Generation Handball School på 50.000 kr. fra Start- og Udviklingspuljen under forudsætning af, at tilskuddet anvendes til min. 15 pladser til kursister fra Viborg Kommune, således at egenbetalingen holdes nede på 500 kr., og

    

   2. at Generation Handball School indsender evaluering og regnskab til Folkeoplysningsudvalget til orientering.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I efteråret 2016 afholdte Viborg Idrætsråd dialogmøde med idrætsforeningerne i Viborg Kommune. Mødet kom hurtigt til at handle om, den centrale udfordring det er for foreningerne at fastholde unge 18 – 25 årige som frivillige i foreningerne.

   Generation Handball har derfor udviklet et nyt eventmagerkursus, Generation Handball School rettet mod unge, foreningsfrivillige 18 – 25 årige.

    

   GH School er sammensat af 3 moduler:

    

   • Træner/ledelses coaching
   • Eventplanlægning og Eventeksekvering
   • Fokus på frivillighed og foreningsidræt

    

   Kurset strækker sig over 1 uge fordelt på 4 timers bogligt indhold og mindst 4 timers eventeksekvering pr. dag og afsluttes med en eksamen og et bevis, som kan vedlægges CV’et.

   Kurset har fokus på og skal understøtte foreningerne i fastholdelse af de unge i andre funktioner end de traditionelle opgaver, som de unge ofte bliver tildelt. Der skal være plads i foreningen til de unge, som ikke er ”de bedste” i deres idrætsgren og som samtidig heller ikke ønsker at være udøvende træner. De unge skal føle, at de gør noget for andre, og målet er, foreningsarbejdet skal ligestilles med fritidsarbejde, så de unge i høj grad føler personlig udvikling.

    

   Der ansøges om et tilskud på 50.000 kr. fra Folkeoplysningens Start- og Udviklingspulje 2017.

    

   Ansøgning, budget og kursusforløb vedlagt som bilag 1.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   GH School afholdes som en del af Viborg Kommunes håndbold festival 31. juli – 6. august 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Pris for deltagelse er 4.500 kr., der inkluderer overnatning, fuld forplejning, undervisning, deltagelse i vip arrangementer og træner/lederfester. Tilskuddet fra Start-og Udviklingspuljen skal bruges til 15 pladser til kursister i Viborg Kommune, således at egenbetalingen kan holdes nede på 500 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 6 Viborg Folkeoplysnings Samråd søger om tilskud til projekt: Synliggørelse af aftenskolerne
  • Resume

   Viborg Folkeoplysnings Samråd (VFOS) ansøger om 11.500 kr. i tilskud til, at kunne investere i eget udstyr, som anvendes når foreningen deltager i events i Viborg Kommune. Det vil være med til at synliggøre udbuddet af folkeoplysende aktiviteter i Viborg Kommune, hvilket også vil fremme borgernes deltagelse og kendskab hertil.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at der ydes tilskud på 11.500 kr. fra start- og udviklingspuljen til projektet: synliggørelse af aftenskolerne.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-04-2017

   Fraværende: Palle Villumsen, Inge-Lise Sterup, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   1. at der bevilges tilskud på 11.500 kr. fra rammen på HO1 til projektet: synliggørelse af aftenskolerne.

    

   Niels Rohde Pedersen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Projektet, VFOS ansøger 11.500 kr. i tilskud til, har til formål, at synliggøre udbuddet af folkeoplysende aktiviteter i Viborg Kommune, og fremme borgernes kendskab hertil og deltagelsen. VFOS vil med sin aktive medvirken gerne understøtte og bidrage til større events i Viborg Kommune, såsom Foreningernes Dag og Seniorfolkemødet. På den måde vil der blive skabt mere volumen og liv ved en fælles indsats. Synliggørelsen skal derfor vise mulighederne, for en aktiv og lærerig fritid indenfor folkeoplysende voksenundervisning.

   Derfor ansøger VFOS om 11.500 kr. til at kunne investere i eget udstyr, som vil blive brugt til events. Udstyret vil også være til rådighed for deres medlemsforeninger.

    

   Foreningernes dag er et arrangement af Viborg Handel, hvor foreninger/aftenskoler/klubber osv. har mulighed for og præsentere, hvad de har at tilbyde byens borgere.

    

   Seniorfolkemødet er med henblik på vidensdeling, skabelse af nyt netværk, skabelse af kulturelle oplevelser, samt deltagelse i demokratiske debatter med henblik på det gode og engagerede liv som senior. Repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget deltog i Seniorfolkemødet 2016.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Forår 2017

   Planlægning af bidrag til events

   Indkøb af udstyr

   Juni 2017

   Deltagelse i Seniorfolkemøde

   September 2017

   Deltagelse i Foreningernes dag

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Egenfinansiering:

   -      Mødeaktivitet i forbindelse med planlægning af bidrag til events og udstillinger

   -      Koordinering af workshops

   -      Aflønning af instruktører til workshops

   -      Bemanding af stande

   -      Forplejning på stande

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 7 LOF Midtjylland foreslår pulje til udviklingsprojekt: Liv i landområderne
  • Resume

   LOF Midtjylland foreslår forsøg med højere tilskud til voksenundervisning i landområder for at imødegå fald eller bortfald af aktiviteter i kommunens landområder. VFOS bakker op.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at ansøgningen imødekommes,

    

   2. at forsøgsperioden fastsættes til to skoleår: 1. august 2017 – 31. juli 2019,

    

   3. at der i hvert skoleår afsættes 75.000 kr. fra start- og udviklingspuljen til formålet,

    

   4. at der ikke kan overføres evt. uforbrugte midler fra 1. skoleår til 2. skoleår,

    

   5. at Folkeoplysningsudvalget drøfter ordningens eventuelle videreførelse efter forsøgsperioden,

    

   6. at der i forsøgsperioden gås efter at yde et tilskud pr. godkendt hold, der svarer til et samlet tilskud på 5/7 af lønudgiften, idet det almindelige løntilskud fortsat ydes af den almindelige tilskudsramme,

    

   7. at forvaltningen kan godkende tilskud efter denne ordning, så længe der er midler til rådighed, og

    

   8. at kravene til hold, der kan opnå tilskud er: a) kun til nye aktiviteter, b) holdet skal forudanmeldes til forvaltningen, c) holdet skal have mellem 6 og 8 deltagere (inkl.), d) holdet skal afholdes i Viborg Kommune uden for byområderne Viborg, Bjerringbro, Karup og Stoholm.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-04-2017

   Fraværende: Palle Villumsen, Inge-Lise Sterup, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   1. at ansøgningen imødekommes,

    

   2. at forsøgsperioden fastsættes til to skoleår: 1. august 2017 – 31. juli 2019,

    

   3. at der i hvert skoleår afsættes 75.000 kr. fra rammen på HO1 til formålet,

    

   4. at der ikke kan overføres evt. uforbrugte midler fra 1. skoleår til 2. skoleår,

    

   5. at Folkeoplysningsudvalget evaluerer ordningen umiddelbart efter forsøgsperiodens udløb,

    

   6. at der i forsøgsperioden gås efter at yde et tilskud pr. godkendt hold, der svarer til et samlet tilskud på 5/7 af lønudgiften, idet det almindelige løntilskud fortsat ydes af den almindelige tilskudsramme,

    

   7. at forvaltningen kan godkende tilskud efter denne ordning, så længe der er midler til rådighed, og

    

   8. at kravene til hold, der kan opnå tilskud er: a) kun til nye aktiviteter i lokalområderne, b) holdet skal forudanmeldes til forvaltningen, c) holdet skal have mellem 6 og 8 deltagere (inkl.), d) holdet skal afholdes i Viborg Kommune uden for byområderne Viborg, Bjerringbro, Karup og Stoholm.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Henvendelsen har været forelagt Viborg Folkeoplysnings Samråd, der bakker op om projektet. Bilag 2.

    

    

   Beskrivelse

   LOF Midtjylland beskriver i sin ansøgning (bilag 1), at det er blevet stadig vanskeligere at etablere voksenundervisning uden for de større byer i kommunen. Det kan dels skyldes den generelle tendens, at folk flytter til byerne fra landområderne. Dels at der simpelthen er færre potentielle deltagere i de mere tyndt befolkede områder af kommunen.

    

   LOF Midtjylland foreslår, at der laves et forsøg, hvor der afsættes 75.000 kr. til at yde et forhøjet tilskud til nye aktiviteter i tyndt befolkede områder, hvilket konkret foreslås defineret som landområder og mindre byer under 2.000 beboere (Viborg Kommune undtagen Viborg, Bjerringbro, Karup og Stoholm).

    

   Efter de gældende tilskudsregler ydes der tilskud med højst 1/3. Forslaget går ud på at øge tilskuddet til 5/7. Se nærmere om de lovgivningsmæssige muligheder under overskriften Juridiske og planmæssige forhold.

    

   Forslaget matcher en ordning i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor der ydes 5/7 tilskud til undervisning i tyndt befolkede områder (uden for hovedbyerne), og hvor det særlige tilskud kun gives til hold der har min. 6 og max. 8 deltagere.

    

   Gennemføres forslaget, er det tanken, at alle aftenskoler og oplysningsforbund i kommunen skal kunne benytte den, så længe der er midler tilbage.

    

   Hvis det viser sig, at forsøget er en succes og får gang i nye aktiviteter, skal Folkeoplysningsudvalget forholde sig til, om og evt. hvordan ordningen kan gøres permanent. Finansieringen vil typisk ske ved, at det forhøjede tilskud tages fra den samlede ramme, der er til rådighed. I den forbindelse bør der – i givet fald – ses på en forhøjelse af rammen for tilskud til voksenundervisning.

    

   Regneeksempel

    

    

   Normalt:

   1 lærertime a 301 kr.

   Op til 1/3 tilskud: 100 kr.

   Deltagerbetaling mindst 2/3: 201 kr. Ved 12 deltagere udgør udgiften til lærerløn mindst 17 kr. pr. time.

    

   Forsøgsordning:

   1 lærertime a 301 kr.

   Op til 5/7 tilskud: 215 kr.

   Deltagerbetaling mindst 2/7: 86 kr. Ved 5 deltagere udgør udgiften til lærerløn mindst 17 kr. pr. time

    

    

   Hvis Folkeoplysningsudvalget beslutter at imødekomme forslaget om en forsøgsordning, foreslås det gennemført for undervisning i et eller to skoleår fra 1. august 2017 (se dog overskriften Tidsperspektiv) ud fra følgende betingelser:

    

   • Kun til nye aktiviteter.
   • Holdet skal forudanmeldes til forvaltningen.
   • Holdet skal have mellem 6 og 8 deltagere (inkl.).
   • Når holdet er igangsat, skal der oplyses om antallet af deltagere, så der kan ske en beregning af det supplerende tilskud.
   • Holdet skal afholdes i Viborg Kommune uden for byområderne, Viborg, Bjerringbro, Karup og Stoholm.
   • Hvis forsøgsmidlerne bliver opbrugt i forsøgsperioden, kan der ikke ydes mere i tilskud.

    

    

   Alternativer

   Forsøget gennemføres ikke, eller forsøget gennemføres ud fra andre kriterier.

    

    

   Tidsperspektiv

   Ansøgt forsøgsperiode: 1. august 2017 til 1. juni 2018. Forvaltningen bemærker, at Folkeoplysningsudvalget bør overveje, om forsøget (hvis det vedtages) skal vare i 2 år for at få den fornødne tid til at fæstne sig.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hvis Folkeoplysningsudvalget ønsker at iværksætte forsøget, foreslås det, at der hvert forsøgsår afsættes 75.000 kr. til en pulje, og at beløbet afsættes af midlerne i start- og udviklingspuljen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ifølge folkeoplysningsloven, § 11, stk. 2, kan kommunens samlede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning efter loven ikke overstige 1/3 af lønudgifterne. Efter lovens § 8a kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ydes særlige tilskud til undervisning m.v., der forudsætter små hold. Herved forstås bl.a. de særlige forhold i tyndt befolkede områder, små øsamfund mv. Det er altså kommunalbestyrelsen, der inden for lovens rammer beslutter, om der skal ydes særlige tilskud til undervisning, der forudsætter små hold, herunder hvilke geografiske områder der betinger det særlige tilskud.


  • Bilag

 • 8 Seniorfolkemøde 2016 - Godkendelse af regnskab
  • Resume

   Seniorfolkemødet er en blanding af foreninger, organisationer, offentlige virksomheder og politikere. Formålet er, at de har mulighed for at skabe nye partnerskaber og komme i dialog med gæsterne. Som gæst oplever man debatterende væresteder, idræt og bevægelse, kultur og sociale aktiviteter. Seniorfolkemødet foregår på Sønæs i Viborg i smukke udendørs rammer i den friske luft ved Søndersø og kan således rumme alle former for aktiviteter.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-04-2017

   Fraværende: Palle Villumsen, Inge-Lise Sterup, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Folkeoplysningsudvalget behandlede i møde 20. april 2016, sag nr. 1, ansøgning om 50.000 kr. i tilskud til Seniorfolkemøde 2016, og udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med et tilskud på 40.000 kr.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Projektgruppen bag Seniorfolkemøde 2016 har indsendt evaluering (bilag 1) og regnskab (bilag 2) til orientering for Folkeoplysningsudvalget.

   Folkeoplysningsudvalget drøfter i en anden sag på mødet i dag form, indhold og deltagelse i Folkemødet 2017.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 9 Ansøgning om støtte til Seniorfolkemøde 2017
  • Resume

   Styregruppen bag Seniorfolkemødet ønsker igen i år at afholde Seniorfolkemøde og ansøger Folkeoplysningsudvalget om tilskud på kr. 49.760,- fra Start- og Udviklingspuljen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til ansøgningen

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-04-2017

   Fraværende: Palle Villumsen, Inge-Lise Sterup, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   1. at der gives afslag på ansøgningen, idet ansøgningen falder udenfor retningslinjerne for tilskud fra Start- og Udviklingspuljen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Seniorfolkemødet afholdes for 2. år i træk på sØnæs, Viborg. Til Seniorfolkemødet 2016 ydede Folkeoplysningsudvalget tilskud på kr. 40.000 kr. af et ansøgt beløb på kr. 50.000 kr. Se sag fra 20. april 2016.

   I 2016 var der ca. mellem 500 – 600 mennesker fordelt over dagen. Målsætningen er 700 – 800 mennesker.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der ansøges om tilskud fra Start- og Udviklingspuljen på kr. 49.760,-

    

   Lola Jensen

   15.000 kr.

   Foreningstelt

   12.960 kr.

   Stole 650 stk.

   7.800 kr.

   Bjarne Hastrup og Bent Hansen

   ”Sundhed og forebyggelse”

   5.000 kr.

   Lyd til stor telt

   9.000 kr.

    

   Formålet er at Seniorfolkemødet skal sætte debatterende, kulturelle-, sociale- og fysiske aktiviteter i gang og derved skabe vidensdelingsdeling, nye netværk og oplevelser for seniorerne.

   Det er Folkeoplysningsudvalgets vision, at det folkeoplysende arbejde i Viborg Kommune synliggøres for et sundt og aktivt fritids, idræts- og kulturliv. Seniorfolkemødet er en god mulighed for at udbrede og synliggøre Folkeoplysningsudvalgets arbejde.

    

   Ansøgning og budget for Seniorfolkemødet fremgår af bilag 1.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Folkeoplysningsudvalget ansøges for 2. år i træk om tilskud til Seniorfolkemødet. Beløbets størrelse udgør en væsentlig del af budgettet fra Start- og Udviklingspuljen, så udvalget bør i drøftelsen overveje hvorvidt der skal budgetteres med et fast årligt tilskud til Seniorfolkemødet.

    

   I øvrigt henvises til ”Retningslinjer for tilskud fra Start- og udviklingspuljen”.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 10 Seniorfolkemøde 2017 - Indbydelse til Folkeoplysningsudvalget
  • Resume

   Projektgruppen bag Seniorfolkemøde 2017 inviterer Folkeoplysningsudvalget til at deltage i folkemødet 22. juni 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. at Folkeoplysningsudvalget deltager i Seniorfolkemødet 22. juni 2017,

    

   2. at Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvem der deltager i Seniorfolkemøde 2017 og samtidig indgår i en arbejdsgruppe omkring form og indhold.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-04-2017

   Fraværende: Palle Villumsen, Inge-Lise Sterup, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   1. at Gudrun Bjerregaard, Palle Villumsen, Poul B. Andersen og Niels Rohde Pedersen deltager i Seniorfolkemøde 22. juni 2017 og samtidig indgår i en arbejdsgruppe omkring form og indhold.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Seniorfolkemøde på Sønæs i Viborg blev afholdt for første gang i juni 2016, og er en blanding af foreninger, organisationer, offentlige virksomheder og politikere. Formålet er, at de alle har mulighed for at skabe nye partnerskaber og komme i dialog med gæsterne. Som gæst oplever man debatterende væresteder, idræt og bevægelse, kultur og sociale aktiviteter.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Projektgruppen bag Seniorfolkemøde 2017 inviterer Folkeoplysningsudvalget til at deltage i folkemødet 22. juni 2017 – vedlagt bilag 1.

   Folkeoplysningsudvalget deltog i 2016 med en stand, bl.a. for at synliggøre udvalgets arbejde, som har været efterspurgt af udvalget. Folkeoplysningsudvalget opfordres igen i 2017 til direkte deltagelse som aktør.

   På baggrund af sidste års evaluering, hvor indtrykket var, at ikke ret mange vidste, hvad et Folkeoplysningsudvalg er og hvilke opgaver udvalget varetager, bedes Folkeoplysningsudvalget tage en drøftelse af:

    

   • Form og indhold
   • Hvem deltager i Seniorfolkemøde 22. juni 2017 kl. 13.30 –
   • Nedsættelse af arbejdsgruppe

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 11 Ændrede gebyrsatser vedr. lokaler HO1 - voksenundervisning 2017
  • Resume

   På møde i Folkeoplysningsudvalget 1. juni 2016 blev givet en orientering om lokaler og gebyrsatser på HO1 – voksenundervisning 2016. Oversigt over udgifter til lokaler og gebyrudgifter på lokaler er vedlagt som bilag 1.

   Folkeoplysningsudvalgets ønsker, at der skal ske en regulering af gebyrsatsen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at gebyrsatsen for Skolen for kreativ fritid fastsættes til 82.000 kr. pr. år gældende fra 1. juli 2017.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-04-2017

   Fraværende: Palle Villumsen, Inge-Lise Sterup, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   1. at gebyrsatsen for Skolen for kreativ fritid fastsættes til 82.000 kr. pr. år gældende fra 1. juli 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Folkeoplysningsudvalget har tidligere drøftet sagen i møde 1. juni 2016, sag nr. 1, og her enedes man om, at sagen skulle genoptages efter møde med forvaltningen og Skolen for kreativ fritid.

    

    

   Inddragelse og høring

   Skolen for kreativ fritid

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har afholdt møde med Skolen for kreativ fritid, og redegjorde for Folkeoplysningsudvalgets ønsker om, at der skal ske en regulering af gebyrsatsen for at udligne de forskelle, der er på egenbetalingen vedrørende lån af lokaler til voksenundervisning.

   Bilag 1 viser de nuværende udgifter til egne og lejede lokaler samt udgifter på gebyrlokaler.

   Forvaltningen har efter drøftelse med Skolen for kreativ fritid udarbejdet nedenstående oversigt, der viser den nye gebyrsats pr. time / årlig udgift for Skolen for kreativ fritid:

   timer

   udgift

   pr. time

   Gamle Danses Værn

   Trepas Hallen

   224

   9.856

   44

   LOF Midtjylland

   Trepas Hallen

   174

   7.656

   44

   Ide & Udvikling

   Biblioteket

   732

   30.952

   42,29

   Skolen for kreativ fritid

   Industrivej

   5002

                82.000

   16,39

   SOF

   VUC/CKU

   2666

            0

   0

    

   Det betyder for Skolen for kreativ fritid, at gebyrudgiften stiger fra 61.610 kr. til 82.000 kr. pr. år, svarende til en stigning på 33,10%.

   Stigningen træder i kraft pr. 1/7-2017.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Ændring pr. 1. juli 2017

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag