Folkeoplysningsudvalget - Referat fra mødet den 06-10-2017

Referat

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-10-2017

   Fraværende: Anders Bertel, Poul B. Andersen, Arne Augustinussen

   Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   1.

   Meddelelser fra formand, medlemmerne og administrationen

    

   -      Møde med handicapidrætsforeningerne 21.09.2017

   -      ”Himlen over Viborg” 11. november 2017 – invitation følger snarest muligt.

    

   2.

   Start- og Udviklingspuljen 2017

   Oversigt vedlagt som bilag 1

    

   3.

   Kursustilskud 2017

   Oversigt vedlagt som bilag 2

    

   4.

   21. august 2017 afholdte Byrådet forud for Forhandlingsseminaret 24. og 25. august et orienteringsmøde om Viborg Kommunes budget 2018-2021.

   Læs mere om mødet og se video på Viborg Kommunes hjemmeside:

   http://kommune.viborg.dk/Politik/Oekonomi/Budget/Budget-2018-til-2021/Budgetorienteringsmoede

    

   5.

   Idrætsforeningerne i Snapsting? v/ Palle Villumsen

    

   6.

   DGI Outdoor-konference 7. oktober 2017: Ud med foreningerne

   Program vedlagt som bilag 3

    

    

  • Bilag

 • 2 Aftale med CKU Skive-Viborg om foreningers brug af lokaler
  • Resume

   Fornyelse af aftale med CKU Skive-Viborg om foreningers brug af lokaler på Rosenstræde 6, 8800 Viborg. Det drejer sig om varmtvandsbassinet og gymnastiksalen. Aftalen indgås som følge af CKU’s ønske om en prisstigning på varmtvandsbassinet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at aftalen (bilag 1) godkendes med virkning fra 1. januar 2018.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-10-2017

   Fraværende: Anders Bertel, Poul B. Andersen, Arne Augustinussen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   1. at aftalen (bilag 1) godkendes med virkning fra 1. januar 2018.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2017

   Fraværende: Stine Damborg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   1. at aftalen (bilag 1) godkendes med virkning fra 1. januar 2018, idet det forudsættes, at Folkeoplysningsudvalget også godkender aftalen.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Merudgiften på 110.000 kr. finansieres indenfor det eksisterende budget på konto 3.70.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kulturudvalget traf 1. september 2011, sag nr. 115, beslutning vedr. betaling for foreningers benyttelse af varmtvandsbassinet, Rosenstræde 6, Viborg.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Center for Kommunikation og Undervisning Skive-Viborg (CKU) stiller gymnastiksal samt varmtvandsbassin til rådighed for en række foreninger: Viborg Handicap Idræts-Forening, Aqua Gym, Lavia, Vandglad.dk og LOF.

   Indtil maj 2017 også fag- og klasselokaler mv. for Specialoplysningsforbundet.

   CKU fremsender nyt aftaleudkast (bilag 1).

    

    

   Alternativer

   Foreninger benytter bassinet omtrent 29 timer om ugen i sæsonen. Umiddelbart ses der ikke at være muligheder for at finde alternativer for CKU’s varmtvandsbassin.

    

    

   Tidsperspektiv

   Aftalen foreslås indgået med virkning fra 1. januar 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Grundet nogle nødvendige investeringer i varmtvandsbassinet vil CKU forhøje timeprisen fra 300 kr. til 396 kr. (svarer til en stigning på 32%). Desuden foreslår man i et nyt aftaleudkast, der hermed forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, at der fremover arbejdes med en årlig takst regulering pr. 1. august med 2% årligt.

    

   Det årlige niveau for leje af varmtvandsbassinet har udgjort ca. 350.000 kr., hvilket med den ønskede prisstigning vil komme op på en årlig leje på ca. 460.000 kr., hvilket svarer til ca. 1.150 foreningstimer i varmtvandsbassinet på et år. Gymnastiksalen har på det seneste ikke været benyttet af foreninger.

    

   Ud over foreningernes brug benyttes faciliteterne også af CKU selv, institutioner og private virksomheder (fysioterapeuter).

    

   Foreningerne betaler en gebyrpris på 97 kr. pr. time til Viborg Kommune for at benytte varmtvandsbassinet. Der lægges ikke i denne sag op til en regulering af foreningernes betaling.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Kommunen skal ifølge folkeoplysningsloven stille kommunale faciliteter til rådighed for folkeoplysende foreninger og kan i den forbindelse opkræve et gebyr hos foreningen.

  • Bilag

 • 3 Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets periode 2014 - 2017
  • Resume

   Der ønskes en drøftelse og evaluering af Folkeoplysningsudvalgets periode 2014 – 2017, herunder forvaltningens betjening og servicering af udvalget, afviklingen af møderne, indhold af dagsordener og sagsfremstillinger.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at Folkeoplysningsudvalget drøfter udvalgets periode 2017 – 2017, forvaltningens betjening og servicering af udvalget, herunder f.eks. dagsordener og mødernes forløb.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-10-2017

   Fraværende: Anders Bertel, Poul B. Andersen, Arne Augustinussen

   Folkeoplysningsudvalget evaluerede arbejdet i udvalget i perioden 2014-17 og besluttede i den anledning at anbefale, at udvalget fortsætter i perioden 2018-21 og sætter i denne periode fokus på temadrøftelser.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Folkeoplysningsudvalget bedes tage en drøftelse af betjeningen og serviceringen af udvalget. Her kan der særligt være et fokus på afviklingen af udvalgsmøderne, indhold af dagsordener og sagsfremstillinger, hvordan udvalget oplever det generelle serviceniveau fra forvaltningen. Folkeoplysningsudvalget bedes endvidere tage en evaluering af udvalgets periode 2014 – 2017.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet