Folkeoplysningsudvalget - Referat fra mødet den 17-08-2016

Referat

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
 • 2 Budget 2016, Folkeoplysningsudvalgets område
  • Sagsfremstilling

   På mødet 1. juni 2016, sag nr. 2, behandlede Folkeoplysningsudvalget budget 2016 for udvalgets område, og udvalget tog korrigeret budget indeholdende overførsler fra 2015 til 2016 til efterretning.

    

   På mødet 20. april 2016, sag nr. 3, behandlede Folkeoplysningsudvalget budgetforslag for 2017-2020. Forslaget blev efterfølgende godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget og indgår således i den afsluttende behandling af budgetforslaget her i perioden august til oktober 2016.

    

   Efter aftale med udvalgsformanden har forvaltningen viderebearbejdet bilag fra mødet 1. juni 2016, således at bilaget er suppleret med forbrug 2015, budgetforslag 2017 og et forslag til korrigeret budget 2016, hvor der er indarbejdet nogle mindre justeringer som følge af opgørelse af forbrug i 2015 og Folkeoplysningsudvalgets budgetforslag for 2017.

    

   Forslaget forelægges Folkeoplysningsudvalget til godkendelse. Evt. ændringer videresendes, således at justeringer behandles i Kultur- og Fritidsudvalget snarest muligt og evt. i forbindelse med udvalgets budgetopfølgning. 

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Folkeoplysningsudvalget godkender de i bilag foreslåede justeringer i budget 2016, og

    

   at forslaget sendes til Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-08-2016

   Fraværende: Poul B. Andersen, Kjeld Bach

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   at godkende de i bilag foreslåede justeringer i budget 2016, og

    

   at forslaget sendes til Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

 • 3 Bruunshåb/Tapdrup IF søger om tilskud til etablering af disc golf bane
  • Sagsfremstilling

   Bruunshåb-Tapdrup IF arbejder på at etablere en disc golf bane i Nordisk Park-området omkring Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg.

    

   Foreningen søger Folkeoplysningsudvalget om det tilskud på 81.000 kr. til delvis finansiering af en 9 hullers rekreativ disc golf bane samt en 9 hullers børnevenlig bane. Anlægget, der søges tilskud til koster 222.000 kr.

    

   Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

    

   Teknisk Udvalg godkendte 15. juni 2016, sag nr. 12, at området kan anvendes til det ønskede formål inden for nærmere fastsatte rammer.

   Teknisk Udvalgs sag er vedlagt som bilag 2.

    

   Budget

   Beskrivelse (Priser er inkl. moms)

    

   Indtægter

   Udgifter

    

    

    

    

   Professionelle kurve, tees, skilte, banedesign, korttegning, folie+print

    

    

   157.000

   Cement, sand, stabilgrus, maskiner, fliser

    

    

   20.000

   Nedgravning / nedstøbning,

   300 timer

    

   45.000

    

    

    

    

    

    

    

    

   Spar Nord Fonden

    

   20.000

    

   Folkeoplysningsudvalget Viborg Kommune

    

   81.000

    

   Fonde

    

   76.000

    

   Frivilligt arbejde

   300 timer

   45.000

    

    

    

    

    

   Balance

    

   222.000

   222.000

    

   Hvad er disc golf?

   Disc golf er en sport, der spilles som traditionel golf, hvor golfkøllen og kuglen er erstattet af en frisbee (en golfdisc), og hullet er erstattet af en disc golf kurv. Disc golf er en relativt ung sport i Danmark, der tiltrækker stadig flere udøvere både på det rekreative niveau og på konkurrenceniveau. I Jylland findes der flere 9 huls baner, men der er kun 18 hullers baner i Aarhus (Tilst), Aalborg og Randers.

   Link til film (på engelsk), der kort fortæller om sporten.

    

   I Randers Kommune er anlægget, der ligger ved Randers Gymnastiske Forenings hus i Dronningborg, placeret i terrænet omkring fodboldbaner og omkringliggende skov, som man kommer rundt i ved at bruge banen. I Randers kører aktiviteten i foreningens regi, men som en sideløbende selvstændig aktivitet.

    

   Folkeoplysningspolitik

   Det aktuelle tema i folkeoplysningspolitikken er ’Nye faciliteter’, hvilket den aktuelle ansøgning matcher perfekt. Det fremgår bl.a. af politikken:

    

   Den mangfoldige natur i Viborg Kommune rummer store muligheder for flere spændende aktiviteter udendørs, som kan tiltrække nye målgrupper.

    

   Start- og udviklingspuljen

   Start- og udviklingspuljen har et budget i 2016 på 124.000 kr. Dertil kommer et overført beløb fra 2015 på 162.000 kr., i alt 286.000 kr. I 2016 er der foreløbig disponeret 59.794 kr. af puljen, og der resterer således 64.206 kr. af det oprindelige budget + overførslen 162.000 kr., i alt 226.206 kr. Der mangler endelig afklaring vedr. de to mentorprojekter for flygtninge, hvortil der er bevilget 55.400 kr.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 81.000 kr. fra start- og udviklingspuljen under forudsætning af, at projektet gennemføres som beskrevet. Falder udgifterne til etableringen af anlægget, nedsættes Folkeoplysningsudvalgets tilskud forholdsmæssigt.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-08-2016

   Fraværende: Poul B. Andersen, Kjeld Bach

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 81.000 kr. fra start- og udviklingspuljen under forudsætning af, at projektet gennemføres som beskrevet. Falder udgifterne til etableringen af anlægget, nedsætte Folkeoplysningsudvalgets tilskud forholdsmæssigt,

    

   at tilskuddet betinges af, at foreningen indhenter de nødvendige tilladelser, og

    

   at den endelige placering skal godkendes af Viborg Kommune, inden projektet igangsættes.

 • 4 Rødding Kultur- og Fritidscenter søger om ekstra lokaletilskud 2016
  • Sagsfremstilling

   Folkeoplysningsudvalget behandlede i møde 01.juni 2016, sag nr. 4, ansøgning fra Rødding Kultur- og Fritidscenter (Røddinghus) om tilskud til udvendig maling af træværk og afslibning/oliering af gulve, og udvalget besluttede,

    

   at ansøgningen fra Røddinghus undersøges nærmere og udsættes til næste møde.

    

   På anmodning har Røddinghus indsendt vedligeholdelsesplan for 2016 – 2019, vedlægges som bilag 1, samt årsregnskab/resultatopgørelse 1.januar – 31.december 2015, vedlægges som bilag 2, og Folkeoplysningsudvalget bedes på ny drøfte ansøgningen om tilskud.

    

    

   Vedligeholdelsesplan 2016 - 2019

   Tilbud pris

   Lokaletilskud 73%

   2016

   Udvendig maling af træværk

   (2 tilbud)

   1)    26.500,00 kr.

   2)    28.693,69 kr.

   19.345 kr.

   20.947 kr.

   2017

   Slibning og oliering af indvendige gulve

   (3 tilbud)

   1)    24.200,00 kr.

   2)    28.720,00 kr.

   3)    45.434,25 kr.

   17.666 kr.

   20.951 kr.

   33.167 kr.

   2018

   Nye borde (ca. 40 stk.) og stole (ca. 250 stk.)

   Ikke lokaletilskuds- berettiget

    

   2019

   Nyt komfur

   20.000,00 kr.

   Konkret vurdering

    

   Røddinghus har et bevilget lokaletilskudsgrundlag på 250.000 kr. svarende til et lokaletilskud på 182.500 kr. Derudover modtager Røddinghus 30.000 kr. årligt til drift af SKIBET.

   Ved lokaletilskudsopgørelsen 2015 havde Røddinghus tilskudsberettigede nettoudgifter for i alt 200.927 kr. samt lejeindtægter på 74.028 kr. (fratrækkes i 2015 med 50%). Lokaletilskud i 2015 udgør 119.656 kr.

    

   Ansøgninger af 26.april 2016, inkl. 3 tilbud, vedlægges som bilag 3.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen og vedligeholdelsesplanen og tager stilling til tilskud.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-08-2016

   Fraværende: Poul B. Andersen, Kjeld Bach

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   at udsætte sagen og belyse den nærmere for at finde en langsigtet løsning for Røddinghus.

 • 5 Folkeoplysningsudvalgets seminar 2016
  • Sagsfremstilling

   Folkeoplysningsudvalgets årlige seminar afholdes den 6. – 7. oktober 2016. Udvalget blev på det seneste udvalgsmøde opfordret til at fremsende mulige emner til forvaltningen.

   Der er modtaget 1 forslag som følger:

   Besøg på Flemming Idrætsefterskole. Herefter videre til Vingsted Centret med en rundvisning hos DGI og et evt. oplæg i ”Nye medier”, ordinært FOU-møde fredag formiddag.

    

   Forvaltningen har i samarbejde med Formanden følgende tema-forslag:

    

   Nye medier

   Folkeoplysningspolitikken tredje tema - ”nye medier” – tages op i årene 2016 – 2018.

    

   Revision af Idrætspolitik

   Folkeoplysningsudvalgets rolle og inddragelse ved en revision af Idrætspolitikken

    

    

   Ud fra de på mødet faldne bemærkninger, vil forvaltningen udarbejde et program for årets seminar.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Folkeoplysningsudvalget drøfter og kvalificerer oplægget.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 17-08-2016

   Fraværende: Poul B. Andersen, Kjeld Bach

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   at formanden i samarbejde med forvaltningen udarbejder et program for seminaret den 6. og 7. oktober 2016 med udgangspunkt i de på mødet faldne bemærkninger.