Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat fra mødet den 19-08-2014

Referat

Tommy Christensen deltog i stedet for Karsten Christiansen

 • 1 Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug
  • Sagsfremstilling

   I økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening blev det aftalt, at der skulle gennemføres en kortlægning af jobcentrenes ressourceanvendelse. Denne kortlægning er blevet gennemført i løbet af vinteren 2013/14, og resultaterne blev offentliggjort.

    

   Kortlægningen giver et overordnet billede af ressourceanvendelsen i jobcentrene, og i et vist omfang også om produktiviteten. Kortlægningen er gennemført dels ved analyse af registerdata fra samtlige kommuner, dels en spørgeskemaundersøgelse af blandt samtlige jobcentre (svarprocent godt 90 %) og endelig har der været interview- og workshoprunder af 2-5 dages varighed blandt ledere og medarbejdere i 15 kommuner, herunder Viborg Kommune.

    

   Særligt for denne undersøgelse - sammenlignet med tidligere tilsvarende undersøgelser – er, at man denne gang også har inddraget ressourceforbruget i andre dele af den kommunale forvaltning, som er understøttende i forhold til jobcentrene. Dette udligner de forskelle, som der måtte være kommunerne imellem i forhold til organisering af økonomistyring, sekretariatsbetjening, administrativ sagshåndtering osv.

    

   Vedlagt som bilag er analysens ledelsesresume, som opsummerer de vigtigste resultater og konklusioner. Den samlede afrapportering kan ses på KL’s hjemmeside på dette link: http://kl.dk/Beskaftigelse-og-integration1/Effektiviseringsmuligheder-i-jobcentrene-id157918/

    

   Undersøgelsens hovedresultater

   Kortlægningen afslører, at der som udgangspunkt ikke kan ses en sammenhæng mellem ressourceanvendelse, produktivitet og de resultater, som jobcentrene opnår.

   • Jobcentrene beskæftiger ca. 9.100 årsværk. Omkostningerne til driften af jobcentrene udgør 4,5 mia. kr.
   • Ud af den gennemsnitlige arbejdstid anvendes 26 pct. på direkte kontakt med borgere og virksomheder.
   • Et kompliceret regelsæt og implementering af store reformer lægger beslag på jobcentrenes ressourcer.
   • Der er stor spredning i jobcentrenes anvendte nettoarbejdstid. Der er også stor forskel i jobcentrenes sagsproduktivitet målt som antal ydelsesmodtagere pr. medarbejder.
   • God ledelse er afgørende for en ressourceeffektiv jobcenterdrift.
   • Der er identificeret 30 forbedringsforslag for jobcenterdriften, som tilsammen på længere sigt kan skabe grundlag for omprioriteringer i indsatsen svarende til mellem ½ og ¾ milliard kr. årligt.

    

   Hvis der fokuseres på analysen med ”Viborg-briller” fremgår det af analysen (bilag 1, side 6), at Jobcenter Viborgs produktivitet (målt som antal helårspersoner på ydelser pr. årsværk anvendt i kommunen) samlet set er på en 6.-plads sammen med Kalundborg og Høje Tåstrup, og at Jobcenter Viborg af disse 3 opnår den største relative beskæftigelseseffekt af sin indsats.

    

   Blandt kommunerne med højere produktivitet opnår kun Holstebro og Frederiksberg en lidt bedre relativ beskæftigelseseffekt. Jobcenter Viborg er samtidig det mest produktive blandt de 9 frikommuner.

    

   Hvis der sammenlignes med konklusionerne fra KL’s analyse af Jobcenter Viborg i den såkaldte Task Force fremgik det af denne, at det ikke kunne forventes at Jobcenter Viborg gennem besparelser på sagsbehandlingen kunne øge produktiviteten i denne uden en negativ effekt på forsørgelsesomkostningerne – sagt med andre ord vurderede KL, at der er en balance mellem produktiviteten og effekten, som Jobcenter Viborg havde nået. Dette understøtter den foreliggende analyse for så vidt at flere af de jobcentre, der har en højere produktivitet end Jobcenter Viborg, samtidig har en væsentlig lavere relativ beskæftigelseseffekt – for det mest produktive jobcenter (København) endda en negativ effekt.

    

   Der er dog samlet set over hele landet ingen entydig sammenhæng mellem produktivitet og relativ beskæftigelseseffekt, og det vil derfor være højst individuelt fra kommune til kommune, hvilke af de 30 anbefalinger, der kan anvendes for at forbedre og optimere ressourceanvendelsen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19-08-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Rådet finder, at der er grund til at rose Jobcenter Viborg på baggrund af rapportens beskrivelser af jobcenterets produktivitet i sammenligning med de øvrige jobcentre, og særligt, at Jobcenter Viborg ser ud til at være det mest produktive af frikommunernes jobcentre.

    

 • 2 Beskæftigelsesplan 2015 - foreløbigt udkast
  • Sagsfremstilling

   Beskæftigelsesplan 2015 foreligger i foreløbigt udkast. Udkastet mangler endnu enkelte dele, som først kan foreligge i 2. halvår samt detaljer i hovedafsnittene, som færdiggøres inden den endelige vedtagelse af beskæftigelsesplanen.

    

   Der skal i udkastet til Beskæftigelsesplan 2014 foretages en lokal præcisering af Beskæftigelsesministerens udmeldte målsætninger samt lokale målsætninger, med tillhørende strategi baseret på dels de tilgængelige skriftlige materialer (Resultatrevision 2013, Det Regionale Beskæftigelsesråds analyserapport 2014, Beskæftigelsesregion Midtjyllands Kommunebeskrivelse 2014 m.m.) dels på input fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd.

    

   De konkrete lokale målsætninger er ikke endnu indarbejdet i udkastet - dette hænger sammen med, at det har været nødvendigt at revidere tidsplanen for udarbejdelsen af en ny beskæftigelsesstrategi, og der er en stærk sammenhæng mellem, hvilke målsætninger, der skal fremgå af beskæftigelsesplanen, og hvilke målsætninger, der vil blive temasat i beskæftigelsesstrategien.

    

   Grundlaget for beskæftigelsesplanen har også omfattet de aktuelle frikommuneforsøg, særligt med udgangspunkt i medborgerskabs-tankegangen.

    

   De centrale dele af Beskæftigelsesplanen er samlet i de nedenstående kapitler

   • Demokratisk Medborgerskab
   • Unge i job og uddannelse
   • Tværfaglig og sammenhængende indsats
   • Langtidsledighed
   • Virksomhedskontakt og –samarbejde
   • Budget 

   Hertil kommer Det Lokale Beskæftigelsesråds strategier for den særlige virksomhedsrettede indsats. Det er dog muligt at dette udgår, såfremt de lokale beskæftigelsesråd nedlægges som formelle organer i forbindelse med den kommende beskæftigelsesreform.

    

   Beskæftigelsesplan 2015 forventes behandlet endeligt af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets, når Det Lokale Beskæftigelsesråd har haft mulighed for at afgive kommentarer til udkastet og processen omkring beskæftigelsesstrategi er gennemført, og derefter forventes planen godkendt af Byrådet i oktober 2014.

    

   Efter Byrådets behandling af Beskæftigelsesplan 2014 vil der kunne forekomme enkelte redaktionelle rettelser.

    

   Den færdige udgave skal offentliggøres senest 31. januar 2015.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter udkastet til Beskæftigelsesplan 2013,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd afgiver udtalelse om Beskæftigelsesplan 2015.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19-08-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd anbefaler beskæftigelsesplan 2015 til godkendelse i Byrådet.

    

   Rådet foreslår, at der - når der skal fastsættes endelige mål i planen - allerede nu indarbejdes nogle af de nye tiltag, som er beskrevet i regeringens forlig om en beskæftigelsesreform, f.eks. omkring virksomhedsindsatsen.

 • 3 Fremtidigt partssamarbejde om beskæftigelsesindsatsen
  • Sagsfremstilling

   Regeringspartierne, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i juni 2014 et forlig om den fremtidige beskæftigelsesindsats. Ét af elementerne i aftalen er et ændret partssamarbejde, hvor de nuværende 4 regionale Beskæftigelsesråd og 94 lokale beskæftigelsesråd erstattes af et endnu ukendt antal Regionale Arbejdsmarkedsråd, der hver skal dække et arbejdskraftområde på tværs af kommunegrænserne.

    

   Aftalen forhindrer ikke, at der i de enkelte kommuner kan etableres lokale råd, hvis kommunen ønsker det. Der vil dog ikke være lovgivningsmæssige krav til disse, ligesom eventuelle lokale råd ikke tillægges nogen egentlig kompetence, som det kendes fra de nuværende lokale beskæftigelsesråd

    

   Det Lokale Beskæftigelsesråd berørte på møde 8. maj 2014 kort problematikken omkring det lokale partssamarbejde. Umiddelbart opfordrede man til at overveje i hvilken form det lokale arbejde kunne fortsættes og udbygges i samarbejde med byrådspolitikerne, hvis nedlæggelsen af de lokale beskæftigelsesråd skulle blive en realitet.

    

   På dagens møde foreslås derfor en drøftelse af de muligheder, rådets medlemmer ser for det fremtidige lokale partssamarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter mulighederne i det fremtidige partssamarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Viborg.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19-08-2014

   Rådet drøftede sagen. Følgende bemærkninger fra drøftelsen kan fremhæves:

    

   Det blev foreslået, at Det Lokale Beskæftigelsesråd udformer et samlet dokument til byrådets medlemmer omkring Rådets virksomhed siden kommunalreformen for at vise værdien af partssamarbejdet for den kommunale indsats.

    

   Det blev ligeledes foreslået, at der i et fremtidigt partssamarbejde skulle skelnes mellem den direkte beskæftigelsesrettede indsats, og den mere socialt rettede indsats, som tidligere var de sociale koordinationsudvalgs kompetenceområde.

    

   Det blev fremhævet, at det er vigtigt, at parternes input skal give værdi for indsatsen, og at etableringen af faste råd eller nævn skal give værdi. Måske kunne den samme værdi opnås med andre samarbejdsformer.

    

 • 4 Status på ministermål 2014
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har opgjort aktuel status på Viborg Kommunes udmøntning af målene for Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder for 2013. Opgørelserne er lavet på baggrund af tal fra Jobindsats.dk, der samler data fra en række statslige og kommunale registre med oplysninger om overførselsindkomster, ledighed og beskæftigelsesforhold. Data opgøres månedligt og seneste opgørelse omfatter perioden frem til august 2013 – dog er målingen for ministermål 1 pt. suspenderet i Jobindsats.dk, og seneste data er fra april 2013.

    

   Der er i materialet lavet en sammenligning med kommuner med sammenlignelige rammevilkår (”klyngen”), der også anvendes som reference i bl.a. den årlige Resultatrevision. Klyngen udgøres fra 2014 af kommunerne Albertslund, Billund, Faxe, Frederikssund, Herlev, Herning, Hvidovre, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Silkeborg, Sorø, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør, Vallensbæk/Ishøj, Vejle og Aarhus.

    

   Uddannelsesgrad for unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse

    

   Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør ikke længere dette ministermål, da de tekniske vanskeligheder ved at sammenkøre data fra uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet har vist sig at være en udfordring, som man ikke kan løse tilfredsstillende.

    

   En indikation på, at indsatsen peger den rigtige vej er, at der i 1. halvår 2014 totalt er sket et fald på ca. 6 % i antallet af unge under 30 år på offentlige ydelser i Viborg Kommune. For A-dagpengemodtagerne i aldersgruppen er faldet på mere end 21 % og for sygedagpengemodtagerne på 9 %. Også antallet af kontanthjælps-/uddannelseshjælpsmodtagere i aldersgruppen er mindre end i 2013.

    

   Tilgang til førtidspension

    

   Målingen opgøres som antallet af nytilkendte førtidspensioner i opgørelsesmåneden samt de foregående 11 måneder lagt sammen.

    

   Efter det drastiske fald i målingen gennem 2013 er situationen nu ”normaliseret”, og der ses i 2014 en lille stigning i antallet af nytilkendelser. Det var også forventet i forbindelse med målfastsættelsen, idet måltallet for 2014 er fastsat højere end for 2013. Årsagen til dette er, at de første ressourceforløb vil blive afsluttet i 2014, og en del af disse vil have førtidspension som konklusion på den indsats, der er foretaget i ressourceforløbet.

    

   Også i de sammenlignelige kommuner er der sket en stabilisering – der er en vis variation kommunerne imellem, hvor nogle har en lille stigning som i Viborg, mens andre fortsat udviser et fald.

    

   Langtidsledigheden

    

   Langtidsledigheden opgøres som det antal ledige dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere (herunder de unge under 30 år med kompetencegivende uddannelse), som har været ledige mindst 80% af tiden indenfor de foregående 52 uger fra opgørelsestidspunktet.

    

   Det ses, at langtidsledigheden de seneste år har været faldende, og nu er et stykke under det niveau, der er målet for december 2014. Ligeledes ses det, at udviklingen noget gunstigere i Viborg end i klyngen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår.

    

   Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder

    

   Samarbejdsgraden opgøres som andelen af virksomheder i kommunen med mindst 2 beskæftigede (f.eks. ejer og en ansat), som indenfor kalenderåret har samarbejdet med jobcentret om beskæftigelsesordninger som løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlinge med forudgående ledighed fleksjob osv. Der måles både på virksomheder, der samarbejder med jobcenter i samme kommune, og virksomheder der samarbejder med jobcentre i flere kommuner.

    

   Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ikke foretaget opdateringer af målingerne i 2014, og de seneste data er derfor de, der blev anvendt til Resultatrevision 2013, som Det Lokale Beskæftigelsesråd behandlede på mødet 8. maj.

  • Bilag

  • Indstilling

   Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19-08-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

 • 5 Meddelelser og gensidig orientering
  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

    

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19-08-2014

   Orientering om rapporten ”Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med handicap” udarbejdet af Det Centrale Handicapråd og COWI. Rapporten og den tilhørende skrivelse fra Det Centrale Handicapråd vedlægges referatet.

    

   Orientering om Innovationsdag i Viborg Kommune den 11. september 2014.

    

   Orientering om status på etablering af produktionsskole. Forstander ansættes i løbet af kort tid, og derefter kan arbejdet med at finde egnede lokaler gå i gang.