Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat fra mødet den 28-05-2014

Referat

 • 1 Kommissorium og forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesudvalg
  • Sagsfremstilling

   Rammerne for Det Lokale Beskæftigelsesråds arbejde er beskrevet i dels et kommissorium og en forretningsorden.

    

   Kommissorium

   Kommissoriet beskriver de opgaver, lovgivningen tillægger rådet, herunder Det Lokale Beskæftigelsesråds rolle i den politiske behandling af beskæftigelsesplan og resultatrevision.

    

   Siden det nuværende kommissorium blev udarbejdet er de sket enkelte ændringer i de opgaver, rådet er tillagt:

    

   • I forbindelse med indførelsen af nytteindsats for har Det Lokale Beskæftigelsesråd til opgave at tage stilling til eventuel dispensation for rimelighedskravet i forbindelse med oprettelse af nyttejob.
   • Det Lokale Beskæftigelsesråd har som forsøgsordning i perioden frem til 31. december 2014 opgaven at tage stilling til eventuel dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med ansættelse af førtidspensionister med løntilskud.

    

   Det bør overvejes, om disse skal tilføjes kommissoriet.

    

   Forretningsorden 

   På Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 vedtog rådet sin seneste forretningsorden, der beskriver rådets arbejdsform, mødehyppighed m.m.

    

   Opstarten af en ny funktionsperiode giver anledning til at drøfte, om det nye råd ønsker ændringer i den gældende forretningsorden.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter eventuelle behov for ændringer i kommissorium og forretningsorden

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28-05-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd ser intet behov for at ændre kommissorium og forretningsorden.

 • 2 Valg af næstformænd
  • Sagsfremstilling

   I forretningsordenen for Det Lokale Beskæftigelsesråd § 1.6 fremgår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd nedsætter et formandskab bestående af formanden, samt to næstformænd – én fra lønmodtagersiden og én fra arbejdsgiversiden.

    

   Formandskabet mødes efter behov, og har bl.a. til opgave at fastsætte dagsorden til rådets møder i samarbejde med sekretariatet.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd udpeger to næstformænd.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28-05-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd udpeger Ryan Poulsen fra lønmodtagersiden og Mogens Lindhard fra arbejdsgiversiden som næstformænd.

 • 3 Relevante lokale foreningers repræsentation i Det Lokale Beskæftigelsesråd
  • Sagsfremstilling

   I Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 45, stk. 1 fremgår, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at udpege op til 2 medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd blandt relevante lokale foreninger. Dette sker efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

    

   På Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 6. marts 2007 blev det besluttet at anmode om deltagelse i Det Lokale Beskæftigelsesråd fra ViborgEgnens Uddannelsesråd og fra ViborgEgnens Erhvervsråd i rådets første funktionsperiode, og på rådets møde den 17. august 2010 blev det besluttet fortsat at indstille kandidater fra disse to organisationer.

    

   For den kommende periode skal Det Lokale Beskæftigelsesråd tage stilling til, om man ønsker at anvende de to pladser, og fra hvilke lokale organisationer man ønsker at indstille repræsentanter.

    

   Forvaltningen vil i givet fald anmode de pågældende organisationer om at foreslå mulige kandidater, som Det Lokale Beskæftigelsesråd kan indstille til at blive udpeget af Byrådet.

    

   Det kan bemærkes, at Byrådet på sit møde 30. april 2014 bemyndigede Borgmesteren til at foretage udpegningen på Byrådets vegne.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd beslutter, om man ønsker at anvende de to pladser til relevante lokale foreninger

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd beslutter, hvilke organisationer forvaltningen skal anmode om at indstille mulige kandidater.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28-05-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker fortsat deltagelse fra ViborgEgnens Erhvervsråd og ViborgEgnens Uddannelsesråd i rådets arbejde.

    

   De to organisationer inviteres til at indstille mulige kandidater. Sekretariatet bemyndiges til at videreformidle indstillingerne til godkendelse i Byrådet på Det Lokale Beskæftigelsesråd vegne.

 • 4 Indstilling af repræsentant fra Det Lokale Beskæftigelsesråd til Integrationsrådet
  • Sagsfremstilling

   Det Lokale Beskæftigelsesråd deltager i Viborg Integrationsråd med én repræsentant, der udpeges blandt rådets medlemmer. Udpegningen foretages af Byrådet på baggrund af en indstilling fra Det Lokale Beskæftigelsesråd.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller en kandidat til deltagelse i Integrationsrådet.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28-05-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller Anders K. Kristensen til deltagelse i Integrationsrådet.

 • 5 Meddelelser og gensidig orientering
  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28-05-2014

   Søren Gytz Olesen spurgte, om de relativt mange fratrædelser af lærere i kølvandet på folkeskolereformen giver anledning til problemer med rekruttering af nye lærere.  Jeanette Winther mente, at det endnu var for tidligt at sige, da der også er en vis påvirkning fra situationen i nabokommuner, da ikke alle er lige langt med at besætte ledige stillinger. Foreløbigt er en del af stillingerne besat i internt opslag, men der vil komme en del ledige stillinger i offentligt opslag.