Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat fra mødet den 08-05-2014

Referat

 • 1 Økonomisk oversigt pr. 30. april 2014
  • Sagsfremstilling

   Som det fremgår af vedlagte bilag 1 er der en samlet bevilling på kr. 1.156.514 inklusive overførslen fra tidligere år.

   Der har endnu ikke i 2014 været forbrug på Det Lokale Beskæftigelsesråds konti.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.


  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 08-05-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

 • 2 Ansøgning om tilskud til samarbejdskonference
  • Sagsfremstilling

   LO Viborg og FTF søger i samarbejde med Jobcenter Viborg tilskud til afholdelse af en konference med henblik på at fremme samarbejdet mellem LO Viborg, FTF og Jobcenter Viborg.

    

   Der søges om 74.050 kr. Det samlede budget udgør kr. 92.050, hvoraf egen deltager betaling udgør 18.000 kr. Budgettet er baseret på 45 deltagere, der skal findes blandt ansatte og valgte hos Jobcenter Viborg, LO’s medlemsorganisationer og FTF.

    

   Der blev i 2009 udarbejdet en fælles hensigtserklæring mellem Kommunernes Landsforening og LO Danmark - Det fremtidige samspil mellem jobcentre, LO a-kasserne og de faglige organisationer. Hensigtserklæringen indeholder en generel enighed om nødvendigheden af et godt lokalt samarbejde mellem jobcenter og a-kasser om indsatsen i forhold til forsikrede ledige, herunder sygemeldte ledige.

    

   En lignende hensigtserklæring er udarbejdet mellem Kommunernes Landsforening og FTF.

    

   Lokalt er hensigtserklæringerne i 2010 udmøntet i en samarbejdsaftale mellem organisationerne og Jobcenter Viborg, der siden løbende er blevet fornyet.

    

   Konferencen motiveres med behovet for at komme i dybden med de tiltag, der er på vej indenfor det beskæftigelsespolitiske område, samt hvorledes de allerede implementerede reformer virker og fungerer i hverdagen.

    

   Det er arrangørernes ønske, at konferencen giver input til fornyelse af den allerede eksisterende samarbejdsaftale. LO og FTF ønsker med erfaringer fra tidligere år, at der nedsættes en arbejdsgruppe på 3 personer, der samler op på konferencens input og har til opgave, at tilrette samarbejdsaftalen.

    

   Tilsvarende konferencer er afholdt i 2010, 2011 og 2012, alle med tilskud fra Det Lokale Beskæftigelsesråd.

  • Bilag

  • Indstilling

   Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager stilling til det ansøgte.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 08-05-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilliger 74.050 kr. til projektet.

 • 3 Ansøgning om tilskud til projektet "Industriens uddannelser - Fremtidens uddannelser"
  • Sagsfremstilling

   DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn søger om tilskud til et projekt med titlen ”Industriens uddannelser – Fremtidens uddannelser”.

    

   Der søges om tilskud på kr. 50.000. Det samlede budget for projektet er 250.000 kr., hvoraf DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn selv bidrager med 50.000 kr. Resten søges finansieret ad anden vej.

    

   Projektets mål er at øge kendskabet til jobs i industrien, så der kommer en øget søgning mod uddannelserne og i sidste ende et større udbud af kvalificeret arbejdskraft til det lokale erhvervsliv i branchen.

    

   Projektet har fem overordnede målsætninger der skal være opfyldet for at det kan siges at have været en succes:

   a)    Der skal have været mindst seks folkeskoleklasser i hhv. Viborg og Skive på besøg ved en virksomhed i branchen i løbet af 2014 i alt ca. 300 elever.

   b)    Eleverne skal efter arrangementet være orienteret om såvel de jobmuligheder en uddannelse i fagene giver.

   c)    Eleverne skal efter arrangementet være orienteret om hvilke uddannelser der fører til en karriere i de pågældende jobs.

   d)    Forældre, skolelærere og vejledere får mere viden om og indsigt i industrien, herunder de konkrete job- og uddannelsesmuligheder, lønforhold mv.

   e)    Der er etableret et godt kendskab mellem de deltagende skoler og virksomheder, som efterfølgende udgør et netværk, som lærere og vejledere kan trække på i forbindelse med uddannelses- og erhvervsvejledningen.

    

   Projektet indebærer fire overordnede hovedaktiviteter:

   a)    Kontakt til folkeskolerne i lokalområdet

   b)    Planlægning af arrangementet, herunder markedsføring

   c)    Gennemførelse af arrangementet

   d)    Evaluering og fremtidigt samarbejde

    

   Projektet gennemføres i samarbejde med erhvervsskolerne Mercantec og Skive Tekniske Skole. Desuden vil der være et vist samarbejde og koordination med andre projekter på uddannelsesområdet, herunder Skolen på Job, som Det Lokale Beskæftigelsesråd i Viborg også har bevilliget støtte.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager stilling til det ansøgte.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 08-05-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilliger 50.000 kr. til projektet. Rådet anbefaler, at tillidsmændene inddrages i virksomhedsbesøgene.

 • 4 Ansøgning om tilskud til projektet "Fletflader mellem lønnede og frivillige mentorer for psykisk sårbare, der skal tilbage til arbejde eller uddannelse"
  • Sagsfremstilling

   SINDs Pårørenderådgivning, Viborg afdeling, søger om tilskud til et projekt med titlen ”Fletflader mellem lønnede og frivillige mentorer for psykisk sårbare, der skal tilbage til arbejde eller uddannelse”.

    

   Der søges om tilskud på 225.000 kr.

    

   Projektets mål er at undersøge, hvad der kendetegner de frivillige mentorers styrker, så deres indsats kan supplere den allerede eksisterende indsats.

    

   Deltagerne i projektet har alle en sindslidelse. Målgruppen dækker hele det psykiatriske spektrum, f.eks. ADHD, depression, personlighedsforstyrrelser, angst, Aspergers syndrom, PTSD eller OCD.

    

   Projektet afvikles i samarbejde med Viborg Kommunes institution Nørremarken.

    

   Projektet forventer opstart 1. august 2014, og afsluttes 30. juli 2015

    

   Projektet har tre overordnede målsætninger:

   ·       At få øget kendskab og dokumentation i forhold til fletfalder mellem lønnede og frivillige mentorers arbejdsopgave

   ·       At få viden om betydningen af den særlige indsats en frivillig kan bidrage med for borgeren.

   ·       At få øget viden om, hvordan jobcenteret kan inddrage frivilligindsatsen

    

   Projektets erfaringer opsamles løbende i en logbog, og projektets resultater formidles gennem SINDs og Nørremarkens hjemmesider.

  • Bilag

  • Indstilling

   Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager stilling til det ansøgte.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 08-05-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilliger 225.000 kr. til projektet.

    

   Rådet ønsker en evaluering af projektets resultater.

 • 5 Forslag til strategi for fremskaffelse af pladser til nytteindsats
  • Sagsfremstilling

   På det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 20. februar 2014 besluttede rådet at nedsætte en arbejdsgruppe til at fremsætte et endeligt forslag til de principper, som skal ligge til grund for den nytteindsats, som er en del af kontanthjælpsreformen.

    

   Arbejdsgruppens forslag er vedlagt som bilag 1.

    

   Efterfølgende har to af arbejdsgruppens medlemmer indsendt yderligere kommentarer til forslaget.

    

   Anni Hartung har sendt følgende 3 punkter til oplægget, som på LBR-mødet skal medtages i behandlingen:

    

   1. Under nytteindsatsen erstatter ikke ordinære job:  Jeg syntes også, at der skal stå, at nytteindsatsen ikke må være konkurrenceforvridende samt at indholdet af nytteindsatsen skal ligge ud over det normale niveau hos arbejdsgiveren.

    

   2. Under nytteindsatsen er på 37 timer / uge:    At arbejdstiden tilrettelægges således, at den person der er i nyttejob får mulighed for at søge job / uddannelse. For eksempel, at der  hver uge eller hver anden uge er frigjort en dag.

    

   3. Nytteindsatsen meldes ind til HR- afdelingen i kommunen eller på Hospitalsenhed Midt med en beskrivelse af mulige opgaver inden for et område:   Også en beskrivelse af hvor mange personer der i forvejen er i tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud på den berørte arbejdsplads

   Samt at medarbejdere på den enkle arbejdsplads skal have drøftet indhold i nytteindsatsen ( jobbeskrivelse ) og TR skal være enig i at arbejdspladsen lever op til rimelighedskravet.

    

   Anders Kristensen har sendt følgende kommentarer til oplægget:

    

   Region Midtjylland er som arbejdsgiver enig i at nytteindsatsen som udgangspunkt skal målrettes den unges uddannelsesplan, men det bør overvejes om disse formuleringer skal opblødes - hvis der lægges for meget vægt på det med den unges uddannelsesplan frem for arbejdspladsernes behov/forslag til opgaver tror jeg det bliver en barriere ifht. Region Midtjyllands lokale arbejdspladsers muligheder for at kunne tilbyde et nyttejob.

   Region Midtjylland er som arbejdsgiver enig i at nytteindsatsen som udgangspunkt er på 37 timer, men lovteksten siger det ikke entydigt. Minimum er 21 timer ifht. den nye ”MAY-sats” (Midlertidig Arbejdsmarkeds Ydelse). Et krav om 37 timer, kan virke som en barriere set fra et arbejdsgiverperspektiv, idet det ikke altid giver mening at kræve 37 timer/fuldtid.

   Nytteindsatsen meldes ind til HR-afdelingen i kommunen eller på Hospitalsenhed Midt med en beskrivelse af mulige opgaver inden for et område. 

   Region Midtjylland foreslår som arbejdsgiver at følgende omformuleres til:

   Henvendelser vedr. nyttejob/nytteindsatsen skal som udgangspunkt rettes til HR afdelingen ved arbejdspladser i Region Midtjylland. Regionshospitalet Viborg bør ikke fremhæves særskilt, idet der jo er en del andre regionale arbejdspladser i Viborg, f.eks. psykiatrien og en række sociale institutioner og stabsfunktionerne på Regionshuset i Viborg.

  • Bilag

  • Indstilling

   Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter arbejdsgruppens forslag til strategi for fremskaffelse af pladser til nytteindsatsen.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 08-05-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede arbejdsgruppens forslag, herunder de indkomne kommentarer. På baggrund af dagens drøftelse indarbejdes relevante kommentarer i det endelige dokument, der vedhæftes referatet.

 • 6 Resultatrevision 2013 - udkast til udtalelse
  • Sagsfremstilling

   I Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fremgår, at der årligt skal udarbejdes en resultatrevision, som vurderer resultater og effekter af den foregående indsats. I den tilhørende bekendtgørelse fastsættes en række krav til resultatrevisionens indhold.

    

   Resultatrevisionen skal baseres på en række faste dataudtræk fra Jobindsats.dk, hvor kommunen skal tilføje kommentarer og evt. supplerende dataudtræk.

    

   Resultatrevision 2013 skal fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd med henblik på en udtalelse fra rådet. Efterfølgende skal resultatrevisionen endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen senest 1. juli 2014.

    

   Inden fremsendelse til Det Lokale Beskæftigelsesråd skal Resultatrevision 2013 drøftes med Beskæftigelsesregion Midtjylland.

    

   I 2013 har arbejdet i Jobcenter Viborg været præget af udvikling og implementering af de driftsrettede elementer i frikommuneforsøget, samt forberedelsen af den store kontanthjælpsreform og en række større justeringer i indsatsen for sygedagpengemodtagere. Trods det meget omfattende projekt med omstilling af både indsatsens indhold og arbejdsmetoder, er dette foregået uden målbare negative konsekvenser for jobcenterets produktivitet og resultater, der kunne have påvirket udviklingen i ministermålene i en ugunstig retning.

    

   Ministermål 2013

   For 2013 havde beskæftigelsesministeren udvalgt 4 indsatsområder med tilhørende målsætninger, som jobcentrene skulle leve op til i 2013.

    

   På ministerens mål 1 (Flere unge skal have en uddannelse - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse) har det vist sig, at Jobindsats.dk ikke som forudsat har kunnet levere en måling, der kunne beskrive udviklingen. Men generelt er der i løbet af 2013 et lille fald i antallet af unge under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse. Faldet er sket i alle de større ydelsesgrupper blandt unge (A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension). Især for de unge kontanthjælpsmodtagere er dette positivt, idet den generelle udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere udviser den modsatte tendens, nemlig en lille stigning.

    

   På ministerens mål 2, (Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension - Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres), er målsætningen i Beskæftigelsesplan 2013 umiddelbart ikke opfyldt. Den manglende opfyldelse af målet skyldes dog opgørelsesmetoden i Jobindsats.dk, der inkluderer ”overløb” af førtidspensionsbevillinger fra den tidligere lovgivning ind i de første måneder af 2013 – måles alene på førtidspension givet efter den nye lovgivning viser tal hentet gennem Ankestyrelsens databank et fald i nytilkendelser af førtidspension på mere end 75 % fra 2012 til 2013.

    

   På ministerens mål 3 (Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt) er målet i Beskæftigelsesplan 2013 at antallet af langtidsledige skulle nedbringes med 15 % fra december 2011 til december 2013, og dermed være under 600 personer. Dette er nået, idet antallet i december 2013 var 472 personer, svarende til et fald på 32 %.

    

   3 ting er særligt bemærkelsesværdigt i forhold til faldet i langtidsledigheden:

   • Faldet er udelukkende sket 2013 – der var stagnation i 2012.
   • Faldet er på hele 56,1 % for A-dagpengemodtagere
   • Der er i 2013 en stigning på 100 % i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere – men medvirkende til dette er primært at dels ikke-arbejdsmarkedsparate bliver jobklare via indsatsen og at langtidsledige dagpengemodtagere mister dagpengeretten og indgår i gruppen af kontanthjælpsmodtagere. 

   På ministerens mål 4 (En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder – Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen) var der i Beskæftigelsesplan 2013 ikke opstillet egentligt målbare lokale mål. Men med en ny måling i Jobindsats.dk kan det opgøres, at Jobcenter Viborg har relativt godt fat i virksomhedssamarbejdet sammenlignet med resten af landet.

    

   34,3 % af virksomhederne i Viborg Kommune havde i 2013 et samarbejde med Jobcenter Viborg om virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller anden form for beskæftigelse på særlige vilkår – på landsplan var dette tal 29,7 %. Hertil kommer, at virksomhederne også samarbejder med jobcentre uden for Viborg Kommune, ligesom Jobcenter Viborg også samarbejder med virksomheder i andre kommuner. Samlet set havde 39,3 % af virksomhederne i Viborg Kommune et samarbejde med ét eller flere jobcentre.

    

   Ud over det konkrete samarbejde om løntilskud mv. har Jobcenter Viborg også et generelt samarbejde med virksomhederne omkring rekruttering, jobannoncering, generel rådgivning m.m. Særligt i forhold til annoncering af job på Jobnet.dk kan det bemærkes, at der siden 2011 er sket en kraftig stigning i antallet af jobopslag. I 2011 var der således 1584 job opslået på Jobnet.dk, mens dette tal i 2013 var steget til 3029 – altså en stigning på 91,2 %. På landsplan er stigningen i samme periode på 32,1 %.

    

   Besparelsespotentiale

   Til Resultatrevision 2013 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indført en ny måde at beregne besparelsespotentialet på. Tidligere skete det ud fra en sammenligning mellem kommuner med sammenlignelige rammevilkår – en slags ”best practice” vurdering.

    

   Fremover vil besparelsespotentialet blive beregnet ud fra en model, der beregner hvor mange ydelsesmodtagere, der kan forventes at være ud fra de rammevilkår, som kommunen har. Dette sammenlignes med det faktiske antal ydelsesmodtagere, og er der flere ydelsesmodtagere i en ydelseskategori, end modellen forudsiger, er der et besparelsespotentiale.

    

   Konkret betyder det for Viborg Kommune, at det tidligere meget store besparelsespotentiale er reduceret væsentligt. Samlet vurderes besparelsespotentialet at være 33,8 mio. kr., der skyldes at Viborg Kommune har flere på kontanthjælp og permanente ydelser end forventet ud fra modellen.

    

   Til gengæld ligger Viborg Kommune væsentligt under modellens forventninger i forhold til A-dagpenge og sygedagpenge – i alt bruger man her godt 60 mio. kr. under, hvad modellen ville forudse, der skulle udbetales af ydelser.

    

   Samlet konklusion

   Samlet set tegner Resultatrevision 2013 et billede af et tilfredsstillende år for Viborg Kommune på beskæftigelsesområdet. Der er en positiv udvikling på de fleste områder i indsatsen, og det forventes, at indkøringen af kontanthjælpsreformen og en kommende sygedagpengereform vil styrke denne udvikling yderligere.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd afgiver udtalelse om Resultatrevision 2013.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 08-05-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd anbefaler Resultatrevision 2013 til godkendelse.

    

   Rådet glæder sig over den positive udvikling i Viborg Kommune på beskæftigelsesområdet.

 • 7 Beskæftigelsesplan 2015 - udmelding af ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2015l
  • Sagsfremstilling

   Som led i den overordnede politiske styring skal kommunen i henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende år.

    

   Udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal ske under inddragelse af Det Lokale Beskæftigelsesråd, og udkast til planen skal endvidere drøftes med Beskæftigelsesregionen.

    

   Det centrale omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanen er en række indsatsområder og tilhørende målsætninger, som beskæftigelsesministeren udmelder (bilag 1). Yderligere skal beskæftigelsesplanen overholde en række form- og indholdsmæssige krav, som fastsættes i en skabelon udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Skabelonen er endnu ikke sendt ud til jobcentrene, men i ministerens udmelding for Beskæftigelsesplan 2015 fremgår det, at de tidligere meget konkrete krav til målformuleringen, herunder at der sættes konkrete kvantitative mål for både niveau og årlig udvikling i antallet af borgere omfattet af målsætningen, ikke længere vil findes i skabelonen.

    

   Ud over kommunens egen indsats, skal beskæftigelsesplanen inden offentliggørelsen suppleres med Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for anvendelse af rådets finanslovsbevilling. Til brug for udarbejdelsen af denne plan udmelder Beskæftigelsesministeren en eller flere anbefalinger, som rådene kan bruge som inspiration.

    

   Den politiske behandling af beskæftigelsesplanen skal ske i henhold til en overordnet tidsplan fastsat i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, og den endelige offentliggørelse af beskæftigelsesplanen skal ske senest med udgangen af januar i det år, planen er gældende.

    

   Beskæftigelsesministerens indsatsområder og målsætninger for 2015

   For 2054 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende indsatsområder og målsætninger:

    

   1. Flere unge skal have en uddannelse

   Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.

    

   1. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

    

   Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.

   1. Langtidsledigheden skal bekæmpes

   Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.

    

   1. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

   Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding.

    

   Indsatsområderne er stort set identiske med indsatsområderne i 2014. Indsatsområde 2 er dog ikke længere begrænset til at handle om førtidspension, og indsatsområde 4 er ikke længere ”de lokale virksomheder”, men i stedet ”virksomhederne”

    

   For alle indsatsområder gælder, at der kan fastsættes lokale kvantitative mål for indsatsen. Men ministerens udmelding betyder formentlig også, at de kvantitative målinger af ministermålene i Jobindsats.dk udgår, da kommunerne vil fastsætte disse forskelligt.

    

   Der er ikke endnu udmeldt anbefalinger til Det Lokale Beskæftigelsesråds anvendelse af rådenes tilskud for 2015.

    

   Proces- og tidsplan for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2015

   Processen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen involverer både interne og eksterne parter.

    

   Den 28. maj er der afsat tid til et fællesmøde mellem det nyudpegede lokale beskæftigelsesråd og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor input til den kommende beskæftigelsesstrategi og Beskæftigelsesplan 2015 kan drøftes.

    

   Forvaltningen udarbejder derefter 1. udkast, som skal drøftes med Beskæftigelsesregion Midtjylland. Efterfølgende behandles og tilrettes udkastet af Beskæftigelsesudvalget og fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd senest 1. juli 2014 med henblik på rådets udtalelse.

    

   Efter at rådets udtalelse er afgivet senest 1. september 2014, behandles og tilrettes det endelige udkast af Beskæftigelsesudvalget, som indstiller Beskæftigelsesplan 2015 til Byrådet til godkendelse senest 15. oktober 2014. Efter Byrådets godkendelse sendes planen til Det Regionale Beskæftigelsesråd til orientering. Efter indarbejdelse af Det Lokale Beskæftigelsesråds plan offentliggøres beskæftigelsesplanen primo 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2015 til efterretning.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 08-05-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd tager beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2015 til efterretning.

 • 8 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 08-05-2014

   ·       Regeringens forslag til beskæftigelsesreform er fremsat, indeholdende forslag om en ændret struktur i partssamarbejdet. Ændringen vil, hvis den vedtages, indebære at de lokale beskæftigelsesråd nedlægges.

   ·      Det Lokale Beskæftigelsesråd i Viborg opfordrer til, at Byrådet der i givet fald sammen med parterne drøfter, hvorledes et fortsat lokalt partssamarbejde kan gennemføres, herunder økonomi til lokale initiativer, der kan erstatte den hidtidige økonomi hos rådet. Punktet medtages til fællesmødet med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28/5 2014.

   ·      I forlængelse af fællesmødet med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28/5 2014 afholdes konstituerende møde for det nye LBR, der blev udpeget på Byrådets møde 30. april 2014.