Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat fra mødet den 11-12-2014

Referat

Thorben Koed Thomsen deltog i stedet for Ghita Tougaard

 • 1 Afrapportering af projektet Mestring - en vej til uddannelseshåndtering og beskæftigelse
  • Sagsfremstilling

   Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilligede på mødet 8. maj 2012 tilskud til Mercantec’s projekt ”Mestring - en vej til uddannelseshåndtering og beskæftigelse”. I alt blev der bevilliget 334.500 kr. fordelt på årene 2012 - 2014.

    

   Formålet med projektet var at afdække muligheder for, at de unge styrker selvværd og mestringsstrategier gennem friluftsaktiviteter, herunder overnatninger i det fri.

    

   Målgruppen for projektet var 18 unge fra de 6 forskellige EUD-forløb fra august 2012, som er frafaldstruede. Deltagerne fandtes gennem en visitation foretaget af Mercantecs elevcoach ud fra en række kriterier.

    

   Projektet har kombineret friluftsaktiviteter med individuelle samtaler og refleksion. Det skulle bl.a. sikre, at eleverne gennem mestringsstrategierne ville være stærke nok til selv at være aktive i arbejdet med at finde praktikplads.

    

   Projektet er gennemført i samarbejde med en friluftsinstruktør fra Viborg Gymnastik- og Idrætshøjskole.

    

   Projektet har vist, at aktiviteterne kan medvirke til at styrke de unges selvopfattelse og dermed evne til at gennemføre uddannelse. Kun 3 af de 18 er faldet fra uddannelsen undervejs, herunder 1 til ordinært arbejde. 7 er fortsat under uddannelse.

    

   Derimod er det ikke lykkedes at få deltagerne til at overgå til hovedforløb - kun 1 deltager er påbegyndt dette ved projektets afslutning.

    

   Mercantec har bl.a. brugt erfaringerne fra projektet til sine generelle aktiviteter for klasser med trivselsproblemer.

  • Bilag

  • Indstilling

   Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager afrapporteringen til efterretning.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11-12-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

 • 2 Det fremtidige lokale partssamarbejde om beskæftigelsesindsatsen
  • Sagsfremstilling

   Det Lokale Beskæftigelsesråd har på de seneste møder drøftet, hvorledes rådet forholdt sig til situationen for det lokale partssamarbejde om beskæftigelsesindsatsen efter 1. januar 2015, hvor de nuværende lokale beskæftigelsesråd forventes nedlagt som følge af initiativerne i regeringens beskæftigelsesreform.

    

   Rådet har anbefalet, at der lokalt fortsat bibeholdes et forum, hvor parterne har mulighed for at føre en dialog med kommunen om de lokale problemstillinger og udfordringer.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har på sit seneste møde 25. november 2014 indstillet til byrådet, at der etableres et sådant forum med følgende sammensætning:

   • 2 repræsentanter fra LO
   • 1 repræsentant fra FTF
   • 1 repræsentant fra AC
   • 3 repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationer
   • 1 repræsentant fra Erhvervsrådet
   • 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner
   • 3 repræsentanter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
   • Jobcenterchefen som tilforordnet

    

   Byrådet forventes at behandle sagen på sit møde 17. december 2014.

  • Indstilling

   Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11-12-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

    

   Karsten Christiansen spurgte, om der var taget stilling til en evt. kommunal bevilling til det nye forum, til afløsning af den hidtidige statslige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd.

    

   Der er ikke i Budget 2015 indlagt en sådan bevilling, og det er ikke drøftet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med forslaget om et forum til erstatning af Det Lokale Beskæftigelsesråd.

 • 3 Status på ministermål 2014
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har opgjort aktuel status på Viborg Kommunes udmøntning af målene for Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder for 2014. Opgørelserne er lavet på baggrund af tal fra Jobindsats.dk, der samler data fra en række statslige og kommunale registre med oplysninger om overførselsindkomster, ledighed og beskæftigelsesforhold. Data opgøres månedligt og seneste opgørelse omfatter perioden frem til oktober 2014 – dog er målingen for ministermål 1 (uddannelsesgrad for unge) pt. suspenderet i Jobindsats.dk og målingen for ministermål 4 (samarbejdsgrad med virksomhederne) ikke opdateret for 2014.

    

   Der er i materialet lavet en sammenligning med kommuner med sammenlignelige rammevilkår (”klyngen”), der også anvendes som reference i bl.a. den årlige Resultatrevision. Klyngen udgøres fra 2014 af kommunerne Albertslund, Billund, Faxe, Frederikssund, Herlev, Herning, Hvidovre, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Silkeborg, Sorø, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør, Vallensbæk/Ishøj, Vejle og Aarhus.

    

   Uddannelsesgrad for unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse

    

   Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør ikke længere dette ministermål, da de tekniske vanskeligheder ved at sammenkøre data fra uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet har vist sig at være en udfordring, som man ikke kan løse tilfredsstillende.

    

   En indikation på, at indsatsen peger den rigtige vej er, at der i siden februar 2014 totalt er sket et fald på 20,3 % i antallet af unge under 30 år på offentlige ydelser i Viborg Kommune. For A-dagpengemodtagerne i aldersgruppen er faldet på mere end 29 % og for sygedagpengemodtagerne på 12 %.

    

   Også antallet af kontanthjælps-/uddannelseshjælpsmodtagere i aldersgruppen er mindre end tidligere. Antallet kulminerede i juni 2014 med i alt 1056 fuldtidspersoner, men er siden faldet med 12,6 %.

    

   Tilgang til førtidspension

    

   Målingen opgøres som antallet af ny tilkendte førtidspensioner i opgørelsesmåneden samt de foregående 11 måneder lagt sammen.

    

   Efter det drastiske fald i målingen gennem 2013 er situationen nu ”normaliseret”, og der ses i 2014 en lille stigning i antallet af ny tilkendelser. Det var også forventet i forbindelse med målfastsættelsen, idet måltallet for 2014 er fastsat højere end for 2013. Årsagen til dette er, at de første ressourceforløb vil blive afsluttet i 2014, og en del af disse vil have førtidspension som konklusion på den indsats, der er foretaget i ressourceforløbet.

    

   Også i de sammenlignelige kommuner er der sket en stabilisering – der er en vis variation kommunerne imellem, hvor nogle har en lille stigning som i Viborg, mens andre fortsat udviser et fald.

    

   Langtidsledigheden

    

   Langtidsledigheden opgøres som det antal ledige dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere (herunder de unge under 30 år med kompetencegivende uddannelse), som har været ledige mindst 80 % af tiden indenfor de foregående 52 uger fra opgørelsestidspunktet.

    

   Det ses, at langtidsledigheden de seneste år har været faldende, og nu er et stykke under det niveau, der er målet for december 2014. Ligeledes ses det, at udviklingen noget gunstigere i Viborg end i klyngen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår.

    

   Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder

    

   Samarbejdsgraden opgøres som andelen af virksomheder i kommunen med mindst 2 beskæftigede (f.eks. ejer og en ansat), som indenfor kalenderåret har samarbejdet med jobcentret om beskæftigelsesordninger som løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlinge med forudgående ledighed fleksjob osv. Der måles både på virksomheder, der samarbejder med jobcenter i samme kommune, og virksomheder der samarbejder med jobcentre i flere kommuner.

    

   Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ikke foretaget opdateringer af målingerne i 2014, og de seneste data er derfor de, der blev anvendt til Resultatrevision 2013, som Det Lokale Beskæftigelsesråd behandlede på mødet 8. maj. Der er annonceret en opdatering af tallene medio december 2014.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11-12-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

 • 4 Økonomisk forbrug pr 19. november 2014
  • Sagsfremstilling

    

   Økonomisk oversigt pr. 19. november 2014

    

   Som det fremgår af vedlagte bilag 1, er der en samlet bevilling på kr. 1.156.514 inklusive overførslen fra tidligere år.

   I alt er der disponeret kr. 1.138.790, hvorefter der fortsat er kr. 17.724 til disposition resten af året.

   Hertil kommer, at der forventes et mindreforbrug på bevillingen til Vores Købmand Skelhøje på kr. 16.850.

  • Bilag

  • Indstilling

   Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11-12-2014

   Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

    

   Det er oplyst fra formanden for foreningen bag Skelhøje Købmandsgaard, at man har anvendt hele bevillingen, men blot mangler at indsende de resterende kvitteringer.

    

   LO/FTF/Jobcenterkonferencen ender til gengæld med et mindre forbrug end forventet ved dagsordenens udsendelse.

 • 5 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   Se vedlagte bilag.

  • Bilag

  • Indstilling

   Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,

    

   at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11-12-2014

   Der er umiddelbart inden mødet udsendt afrapportering af projektet "Jobrotation 2.0".

    

   Arbejdsmarkedschefen gav en orientering om den aktuelle situation på flygtningeområdet.

    

   Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.