Byrådet - Referat fra mødet den 30-08-2017

Referat

Afbud fra Ove Kent Jørgensen. Afbud fra Nikolai Norup. I stedet deltager stedfortræder Michael Hansen. Afbud fra Anna Margrethe Engbæk Schmidt. I stedet deltager Vinnie Vendelbo Højmark. Afbud fra Ida Middelhede Jensen. I stedet deltager Rasmus Ruby. Afbud fra Marianne Aaris Andersen. I stedet deltager Jens Ravn. Afbud fra Stine Damborg. Nina Hygum og Gregers Laigaard forlod mødet kl. 18.30 efter behandling af sagerne 1-29.

 • 1 Handicaprådet - udpegning af nyt medlem
  • Resume

   I forbindelse med socialchef Claus Fjelgaards fratræden skal Byrådet udpege et nyt medlem af Handicaprådet i Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at socialchef Ulrik Johansen indtræder i Handicaprådet i stedet for tidligere socialchef Claus Fjeldgaard.

  • Beslutning i Byrådet den 30-08-2017

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen, Ove Kent Jørgensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Nikolai Norup, Stine Damborg, Ida Middelhede Jensen

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Handicaprådet i Viborg Kommune er sammensat af repræsentanter for handicaporganisationerne samt henholdsvis 3 byrådsmedlemmer og 4 medlemmer fra den kommunale forvaltning.

    

   På Byrådets møde den 13. april 2016 (sag nr. 1) blev tidligere socialchef Claus Fjeldgaard udpeget som medlem af Handicaprådet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med at Claus Fjeldgaard er fratrådt sin stilling i Viborg Kommune, er der behov for at foretage en ny udpegning af et medlem fra forvaltningen til Handicaprådet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 2 Mødeliste for byrådet
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt byrådet på alle møder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 30-08-2017

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen, Ove Kent Jørgensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Nikolai Norup, Stine Damborg, Ida Middelhede Jensen

   Mødelisten blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 3 Revisionsberetning nr. 1 (tiltrædelsesberetning) og revisionsberetning nr. 2 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016
  • Resume

   Byrådet skal endeligt godkende årsregnskabet for 2016 herunder revisionsberetningen vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016.

    

   Byrådet godkendte på mødet den 19. april 2017 (sag nr. 3) Viborg Kommunes årsregnskab for 2016 til afgivelse til revisionen. Årsregnskabet fremgik på mødet af bilag nr. 1.

    

   BDO har den 15. juni 2017 fremsendt revisionsberetning nr. 1 om revisors tiltrædelse og revisionsberetning nr. 2 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016, jf. bilag nr. 1 og 2.

    

   Beretningerne er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer.

    

   Det fremgår af revisionsberetning nr. 2, afsnit 1.5.2, at revisionen af årsregnskabet for 2016 ikke har givet anledning til bemærkninger, som Byrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

    

   Jan Hansen og Ida Jensen fra BDO møder kl. 8.30 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at revisionsberetning nr. 1 om BDO’s tiltrædelse som revisor pr. 1. januar 2016 godkendes,

    

   2. at revisionsberetning nr. 2 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 tages til efterretning, og

    

   3. at årsregnskabet for 2016 (med de i dagsordenteksten nævnte korrektioner i balancen) hermed godkendes endeligt.

  • Beslutning i Byrådet den 30-08-2017

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen, Ove Kent Jørgensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Nikolai Norup, Stine Damborg, Ida Middelhede Jensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-08-2017

   Fraværende: Nina Hygum

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Revisionsberetning nr. 1 handler om BDO’s tiltrædelse som revisor pr. 1. januar 2016.  Beretningen fastlægger overordnet fordelingen af opgaver og ansvar mellem Viborg Kommune og revisionen. Endvidere er der beskrivelse af revisionens omfang og tilrettelæggelse mv. Det er ligeledes beskrevet, hvordan revisionen rapporterer til byrådet om den udførte revision. I senere beretninger vil der blive henvist til tiltrædelsesberetningen.

    

   Revisionsberetning nr. 2 med tilhørende bilag vedrører revisionen af årsregnskabet for 2016. Af beretningens afsnit 1.5.2 fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

    

   I forhold til byrådets behandling den 19. april 2017 er der foretaget en enkelt korrektion i balancen på side 10 i regnskabet for 2016, idet hensatte forpligtelser i balancen er reduceret med 193,2 mio. kr. og tilsvarende er egenkapitalen i balancen forøget med 193,2 mio. kr. De dertil hørende noter i regnskabet er rettet tilsvarende.

    

   Årsagen hertil er, at BDO i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2016 har påpeget en manglende regulering af kommunens forpligtelse vedrørende tjenestemandspensioner som følge af, at kommunen (Økonomi- og Erhvervsudvalget) i januar 2016 (sag nr. 4) godkendte en ændret investeringsstrategi i Sampension af kommunens indbetalte forsikringspræmier.

    

   Den ændrede investeringsstrategi betyder i korte træk, at kommunen i forventningen om et højere afkast har fravalgt den hidtidige garanterede forrentning af kommunens ”indestående” til afdækning af den fremadrettede pensionsforpligtelse. Med baggrund i den ændrede investeringsstrategi opreguleres kommunens bonuskonto med et betydeligt millionbeløb, og dermed falder kommunens nettoforpligtelse.

    

   Regnskabet med den indarbejdede korrektion fremgår af bilag nr. 3.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017, alle områder (bevillingssag)
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Overordnet set er resultatet positivt, idet både serviceudgifter, overførselsudgifter og anlægsudgifter forventes at holde sig inden for de gældende budgetter.

    

   Byrådets tre politiske målsætninger (gennemsnitlig likviditet, overskud før renter og anlæg samt anlægsniveauet – alle på minimum 200 mio. kr.) forventes alle overholdt med det forventede regnskabsresultat.

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at de i bilag nr. 2 foreslåede omplaceringer mellem politikområder godkendes.

    

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 godkendes, herunder

    

   3. at driftsbevillingerne nedsættes med i alt 1.999.000 kr. i 2017 som følge af lov- og cirkulæreprogram mv. (specifikation på politikområdeniveau kan ses af bilag nr. 4) og

    

   4. at netto-mindreudgiften i 2017 på 1.999.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Byrådet den 30-08-2017

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen, Ove Kent Jørgensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Nikolai Norup, Stine Damborg, Ida Middelhede Jensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-08-2017

   Fraværende: Nina Hygum

   Indstillingen fra kommunaldirektøren i 1. ”at” godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført 2. – 4. ”at”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2017 for alle budgettets poster.

    

   Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet er vist både i forhold til det oprindelige budget, det korrigerede budget og budgetopfølgningen pr. 31. marts, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget.

    

   Det korrigerede budget: I dette budget er indregnet omplaceringer / bevillinger frem til den 30. juni, herunder de overførsler af budgetbeløb, der er foretaget fra 2016.

    

   Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.

    

   I bilag nr. 2 er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

    

    

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   Note
    nr.

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

   30. juni

   I forhold til opr. budget (kol. 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

    

   Skatter / generelle tilskud

   -5.730,7

   -5.730,7

   -5.726,4

   4,2

   4,2

   -1,7

   1

    

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   4.110,6

   4.208,7

   4.065,5

   -45,1

   -143,2

   -25,6

   2

   Overførselsudgifter

   1.415,3

   1.409,5

   1.371,5

   -43,8

   -38,0

   -16,7

   3

   Driftsudgifter i alt

   5.525,9

   5.618,2

   5.437,0

   -88,9

   -181,2

   -42,3

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Renter

   8,9

   8,9

   8,7

   -0,2

   -0,2

   0,9

    

   Resultat før anlæg og afdrag mv.

   -195,9

   -103,5

   -280,7

   -84,9

   -177,2

   -43,1

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   214,0

   306,5

   252,0

   38,0

   -54,5

   -21,7

   4

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,8

   0,1

   0,1

   -0,7

   0,0

    

   Anlæg, jordforsyning

   5,1

   25,1

   17,4

   12,3

   -7,7

   -1,4

    

   Res. skattefinans. område

   23,2

   228,8

   -11,2

   -34,4

   -240,1

   -66,2

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsområdet

   8,0

   -1,7

   6,7

   -1,2

   8,5

   0,1

   5

    

    

    

    

    

    

    

    

   Øvrige finansforskydninger

   0,7

   28,9

   2,1

   1,4

   -26,7

   -10,0

   6

   Afdrag på lån

   75,3

   75,3

   76,6

   1,3

   1,3

   1,3

    

   Optagne lån

   -39,1

   -39,1

   -39,1

   0,0

   0,0

   0,0

    

   Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)

   68,1

   292,1

   35,1

   -32,9

   -257,0

   -74,7

   7

    

   Tabel 1 – resultatopgørelse

    

   GENERELT OM DET OVERORDNEDE RESULTAT

   Kommunerne har umiddelbart inden sommerferien modtaget opgørelse over lov- og cirkulæreprogrammet, budgetgarantien mv., primært til brug for budgetlægningen 2018. En del af aktstykkerne har imidlertid allerede virkning fra 2017. Effekten heraf har ikke kunnet nås indarbejdet i udvalgenes budgetopfølgninger pr. 30. juni, hvorfor talmaterialet, der er vist for både det korrigerede budget og forventede regnskab ikke indeholder virkningen af lov- og cirkulæreprogram, budgetgaranti mv. Der er tale om en nettovirkning på ca. 2 mio. kr. (mindreudgift).

    

   Ministeriets sanktionsbelagte serviceramme vil tilsvarende blive nedsat med virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet.

    

   I forhold til det talmateriale, der kan ses i tabel 1 samt bilag nr. 1 til sagen, vil tillægsbevillingerne således ændre både det korrigerede budget og det forventede forbrug, men IKKE de forventede afvigelser.

    

   Serviceudgifter

   I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der en mindreudgift på ca. 143 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør den indregnede budgetbuffer 37 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på 106 mio. kr.

    

   Da der er indregnet overførte budgetbeløb fra 2016 på ca. 105 mio. kr., betyder det, at der i 2017 ikke forventes forbrugt af overførslerne fra 2016. I opfølgningen pr. 31. marts 2017 var der en forventning om, at overførslerne fra 2017 til 2018 ville blive mindre end de overførsler, der er foretaget fra 2016 til 2017.

    

   For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition), forventes der med det indarbejdede regnskabsresultat en mindreudgift på 19 mio. kr. i forhold til rammen.

    

   Overførselsudgifter

   Samlet forventes der en mindreudgift på ca. 38 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen vedrører primært ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet”. I netto-mindreudgiften på 38 mio. kr. indgår en merudgift til ”pensioner og boligstøtte” på godt 4 mio. kr.

    

   Anlæg

   Der forventes følgende mindreudgifter (netto):

   Skattefinansieret:    ca. 55 mio. kr.

   Ældreboliger:            ca. 1 mio. kr.

   Jordforsyning:           ca. 8 mio. kr.

   Forsyning:                 ca. 1 mio. kr.

   I alt                         ca. 65 mio. kr.

    

   For anlæg under de skattefinansierede områder, ældreboliger og jordforsyningen under et forventes overførslerne fra 2017 til 2018 at blive af ca. samme størrelse, som de overførsler, der er foretaget mellem 2016 og 2017, hvor der er overført ca. 69 mio. kr.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4) at der til hver af de 3 årlige budgetopfølgninger udarbejdes forventede tidsplaner for de største anlægsprojekter. Disse tidsplaner fremgår af bilag nr. 6.

    

   Likviditet

   Hvor der i det oprindelige budget er indregnet et kassetræk på ca. 68 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat blive tale om et kassetræk på 35 mio. kr. eller 33 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

    

   Sammenlignes der med det korrigerede budget, som viser et kasseforbrug på 292 mio. kr. - såfremt hele budgettet blev udmøntet - bevirker resultatet af budgetopfølgningen en forbedring af likviditeten på 257 mio. kr.

    

   Med det forventede regnskabsresultat vurderes den gennemsnitlige likviditet for hele 2017 med udgangen af året at ligge på ca. 490 mio. kr., hvilket er 98 mio. kr. mere end ved årets start. Når den gennemsnitlige likviditet forventes at stige på trods af, at det forventede regnskab medfører et samlet træk på likviditeten skyldes det, at betalingsmønsteret ikke sker jævnt hen over året (eksempelvis låntagning).

    

   Byrådets økonomiske målsætninger

   Det forventede overskud før anlæg mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 281 mio. kr. opfylder byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.

    

   Det forventede anlægsniveau (skattefinansieret) på 252 mio. kr. ligger ligeledes over byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.

    

   Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være på 490 mio. kr. med udgangen af 2017. Også her er målsætningen på min. 200 mio. kr.

    

   Tillægsbevillinger

   Lov- og cirkulæreprogram, budgetgaranti mv.:

   Forvaltningen har lavet en opgørelse over hvilke aktstykker, der ikke allerede er taget højde for i budgettet for 2017. I nærværende opsamling af alle udvalgenes budgetopfølgninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget, er der søgt bevillinger til de aktstykker, der ikke er taget højde for i budgettet (og dermed heller ikke indgår i det forventede regnskabsresultat). Totalt set er der tale om en nedsættelse af bevillingerne med ca. 2 mio. kr. En specifikation pr. politikområde af de ansøgte bevillinger kan ses i bilag nr. 4.

    

   Evt. øvrige tillægsbevillinger til overførselsudgifter mv. vil blive søgt i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 (som behandles af byrådet i november 2017).

    

    

   INDSTILLINGER FRA UDVALGENE

   Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen til godkendelse - herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne, som kan ses i bilag nr. 3.

    

   Der gøres opmærksom på, at budgetopfølgningen for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation alene er behandlet administrativt, da udvalgets møde den 7. august 2017 blev aflyst.

    

   HALVÅRSREGNSKAB

   Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at udarbejde halvårsregnskaber.

   Halvårsregnskabet skal suppleres med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for hele året og ledsages af bemærkninger på afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

    

   Halvårsregnskabet er derfor indbygget som en del af nærværende budgetopfølgningssag.

    

   En opgørelse af halvårsregnskabet fremgår af bilag nr. 5. Der gøres i øvrigt opmærksom på, at i økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL til budget 2018 er det aftalt, at der ikke længere er krav om, at kommunerne udarbejder halvårsregnskaber fra og med 2018.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Anmodning om overførsel af kommunal garantistillelse
  • Resume

   I forbindelse med fusion mellem Karup Varmeværk A.m.b.a. (Karup Varmeværk) og Kølvrå Fjernvarmecentral A.m.b.a. (Kølvrå Fjernvarmecentral) med Karup Varmeværk som fortsættende selskab, anmodes om overførsel af kommunal garantistillelse for Kølvrå Fjernvarmecentrals to lån i Kommunekredit.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anmodningen om, at to kommunegarantier i Kommunekredit debitorskiftes fra Kølvrå Fjernvarmecentral til Karup Varmeværk godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 30-08-2017

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen, Ove Kent Jørgensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Nikolai Norup, Stine Damborg, Ida Middelhede Jensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-08-2017

   Fraværende: Nina Hygum

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Karup Varmeværk og Kølvrå Fjernvarmecentral har indgået fusionsaftale med ikrafttræden den 1. september 2017. Fusionsaftalen fremgår af bilag nr. 1. Aftalen er underskrevet af begge bestyrelser og i øvrigt betinget af, at begge parters generalforsamlinger formelt godkender fusionen.

    

   Parterne er enige om, at det fortsættende selskab skal være Karup Varmeværk. Med baggrund i en økonomisk og organisatorisk analyse har parterne vurderet, at en fusion vil styrke fjernvarmeforsyningen i Karup- og Kølvråområdet såvel økonomisk som organisatorisk.

    

   I forbindelse med fusionen anmoder Kølvrå Fjernvarmeværk om, at kommunens garantistillelse for to lån i Kommunekredit debitorskiftes til det fortsættende selskab Karup Varmeværk.

    

   Forvaltningen oplyser, at restgælden på de to lån pr. 30. juni 2017 udgør henholdsvis 0,2 mio. kr. (udløber i 2021) og 1,5 mio. kr. (udløber i 2027) samt, at garantierne ved tilføjelse til gældsbrevene kan debitorskiftes til Karup Varmeværk, hvorved Viborg Kommune uændret garanterer for lånene.

    

   Til orientering kan i øvrigt oplyses, at Karup Varmeværk tillige har to lån hos Kommunekredit med Viborg Kommune som garant med restgæld pr. 30. juni 2017 på henholdsvis 3,1 mio. kr. (udløb i 2031) og 18,4 mio. kr. (udløb i 2033). Da Karup Varmeværk er det fortsættende selskab forsætter disse garantier uændret.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Byrådets repræsentation i råd, nævn og bestyrelser mv. (konstituering)
  • Resume

   Byrådet samt i mindre omfang de stående udvalg har foretaget udpegning af repræsentanter for

   Viborg Kommune til en lang række råd, nævn, bestyrelser mv. Da der senest i oktober 2006 har været

   foretaget en principiel drøftelse af Viborg Kommunes repræsentation i de pågældende organer

   lægges der op til en drøftelse af, om man fortsat ønsker at have repræsentation i samme omfang som

   nu. Sagen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 10. maj 2017 (sag nr. 11).

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget foretager en drøftelse af, om man eventuelt ønsker at reducere

   nogle af de ”kan”-organer, byrådet i forbindelse med den kommende konstituering skal foretage

   udpegning til, og i bekræftende fald foretager en nærmere indstilling til byrådet om forslag til

   ændringer.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at fremtidige udpegninger af Viborg Kommunes repræsentanter i råd, nævn, bestyrelser mv. med

   virkning fra den kommende byrådsperiode i alle tilfælde foretages direkte af byrådet.

  • Beslutning i Byrådet den 30-08-2017

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen, Ove Kent Jørgensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Nikolai Norup, Stine Damborg, Ida Middelhede Jensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-08-2017

   Fraværende: Nina Hygum

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der ikke foretages ændringer i udpegningerne for den kommende funktionsperiode, og

    

   2. at fremtidige udpegninger af Viborg Kommunes repræsentanter i råd, nævn, bestyrelser mv. med virkning fra den kommende byrådsperiode i alle tilfælde foretages direkte af byrådet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med etableringen og organiseringen af den nye Viborg Kommune behandlede Sammenlægningsudvalget den 6. november 2006 (sag nr. 221) en sag om, i hvilke organer kommunen fremover skulle være repræsenteret. Beslutningen på dette møde har efterfølgende dannet udgangspunkt for de udpegninger, som byrådet har foretaget i forbindelse med de konstituerende møder i december måned 2009 og 2013.

    

   På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 10. maj 2017 (sag nr. 11) blev sagen forelagt med henblik på en drøftelse af, om man fortsat ønsker at have repræsentation i samme omfang som hidtil. På mødet blev der truffet beslutning om at genoptage sagen på et senere møde.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsordenspunkt til mødet den 10. maj 2017 (sag. nr. 11) indeholdt følgende beskrivelse af sagen:

    

   ”Byrådet er ifølge lovgivningen forpligtet til at udpege eller indstille medlemmer til en række forskellige organer (råd, nævn, bestyrelser mv.). Herudover har Viborg Byråd af forskellige årsager været repræsenteret i en række yderligere organer. Senest er hovedparten af udpegningerne foretaget i forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 11. december 2013 (hele dagsordenen).

    

   Oversigten (bilag nr. 1) indeholder en fortegnelse over de organer, hvor Byrådet har foretaget udpegning af repræsentanter. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i de udpegninger, som blev foretaget af Byrådet på det konstituerende møde den 11. december 2013, men der er samtidigt indarbejdet efterfølgende ændringer, herunder oprettelse eller nedlæggelse af organer.

    

   Det bemærkes, at der alene er medtaget mere formaliserede organer (nedsat i henhold til lov, vedtægt eller tilsvarende grundlag), mens mere uformelle dialogfora mv. ikke er medtaget.

    

   I oversigten er ved afkrydsning markeret, om der er tale om et organ, som Byrådet i henhold til lovgivningen skal foretage udpegning eller indstilling til, eller om der er tale om et organ, hvor Byrådet kan foretage udpegning i den forstand, at den kommunale repræsentation beror på frivillighed, men hvor man politisk hidtil har vurderet at kommunal repræsentation har været hensigtsmæssig.

    

   For overskuelighedens skyld er de stående udvalg medtaget som organer, hvortil Byrådet ”skal”, foretage udpegning til, da der i henhold til styrelsesloven skal nedsættes et økonomiudvalg og et eller flere stående udvalg, og da udvalgsstrukturen er fastsat i den gældende styrelsesvedtægt.

    

   Udover udpegningerne foretaget direkte af Byrådet har de stående udvalg i indeværende byrådsperiode i nogle tilfælde foretaget udpegninger til nogle organer. Som eksempler på sådanne udpegninger kan nævnes, at Klima- og Miljøudvalget har foretaget udpegning af medlemmer til Limfjordsrådet og Gudenåkomiteen, Social- og Arbejdsudvalget har udpeget til bestyrelserne for Den selvejende institution Fynbohus og Viborg Krisecenter, og Kultur- og Fritidsudvalget har foretaget udpegning til bestyrelsen for Borgerhuset Stationen.

    

   I forhold til byrådsmedlemmer som vederlagsmæssigt har valgt ordningen, hvor de modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelsen af hverv på vegne af Viborg Kommune er det en forudsætning, at udpegningen er foretaget direkte af Byrådet – og ikke af et stående udvalg.

    

   I forbindelse med byrådsmedlemmers udtræden af Byrådet eller omkonstitueringer i Byrådet i øvrigt vil der endvidere være administrative fordele forbundet med, at udpegningerne koordineres et sted, og således at alle udpegninger foretages centralt af Byrådet.

    

   Af de nævnte årsager vil det at være mest hensigtsmæssigt, såfremt udpegninger af medlemmer til råd, nævn og bestyrelser mv. fremover alene foretages af Byrådet.

    

   Det bemærkes, at såfremt det vedtages, at Viborg Kommunes fremtidige udpegninger i alle tilfælde skal ske direkte af Byrådet, vil dette indebære, at nogle organer vil skulle ændre deres vedtægter i det omfang disse nu angiver, at udpegningen skal foretages af et stående udvalg.”

    

   På baggrund af spørgsmål rejst på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 10. maj 2017 er der efterfølgende foretaget justeringer i den udarbejdede oversigt (bilag nr. 1).

    

   Justeringerne består dels i at udpegningen til ”Den erhvervsdrivende fond 111” udgår (pkt. nr. 60), fordi fonden er afviklet, og dels at rubriceringen af udpegningerne til hovedparten af de opregnede uddannelsesinstitutioner (pkt. 66-74) er ændret, da der er tale om organer, hvortil kommunerne ”skal” foretage udpegning.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 7 Forlængelse af deltagelse i tværsektorielt samarbejde i MTIC (MedTech Innovation Consortium)
  • Resume

   Kommunerne skal inden den 1. september 2017 tage stilling til, om man ønsker, at deltage i MTIC (MedTech Innovation Consortium) i den kommende fireårige periode (2018 – 2021).

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at udgiften på 193.000 kr. i 2019-2021 indarbejdes i den igangværende budgetlægning for 2018-2021 på politikområdet ”Administrativ organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til kontingent til foreningen MedTech Innovation Consortium, og

    

   2. at udgiften i 2019-2021 finansieres af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.

  • Beslutning i Byrådet den 30-08-2017

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen, Ove Kent Jørgensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Nikolai Norup, Stine Damborg, Ida Middelhede Jensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-08-2017

   Fraværende: Nina Hygum

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune har været medlem af MedTech Innovation Consortium (MTIC) siden 2015. Foreningen er dannet af Aarhus Universitet, VIA University College, Region Midtjylland, samt de 14 kommuner: Aarhus, Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg, Struer, Syddjurs og Viborg.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   MTIC er et forpligtende samarbejde mellem Region Midtjylland, kommuner i regionen, VIA University College og Aarhus Universitet (AU). MTIC er først og fremmest sat i verden for at understøtte private virksomheder i at opnå deres vækstpotentiale og bidrage til, at de kan udvikle globalt relevante sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til løsning af Danmarks udfordringer på området.

    

   Byrådet besluttede 18. maj 2016 (sag nr. 12), at finansiere Viborg Kommunes deltagelse i foreningen i årene 2016, 2017 og 2018 via udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er således finansiering til og med 2018. Viborg Kommune betaler 192.000 kr. årligt svarende til 2 kr. pr. indbygger.

    

   For perioden 2019-2021 er der lagt op til, at prisen på 2 kr. pr. indbygger fastholdes. Med et indbyggertal på 96.479 pr. 1. januar 2017 bliver den årlige betaling for perioden 2019-2021 193.000 kr.

    

   Viborg Kommunes udbytte af medlemskab i MTIC

   Viborg Kommune deltager i de 4 årlige netværksmøder, samt en række erfagrupper:

   ·                     Formålet er sparring og videndeling

   ·                     Viborg Kommune har bidraget med oplæg om succesfuld implementering

   ·         I september præsenterer Viborg Kommune arbejdet med borgerprofiler og kompetenceniveauer på Omsorgsområdet og koblingen med ”teknologihuset”

    

   Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi:

   ·         Centerets formål er at fremme innovative virksomheders mulighed for, at udvikle og afprøve nye velfærdsteknologiske løsninger på en bred målgruppe

   ·         MTIC deltager som en central sparringspartner og sidder med i styregruppen

   ·         MTIC bidrager med afgørende viden og erfaring til projektet.

    

   Viborg Kommune er med i udviklingen af ”Demenskammeraten”:

   ·         Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem Norddjurs Kommune, tre virksomheder og VIA ”Aldring & Demens” samt en følgegruppe af midtjyske kommuner. MTIC fungerer som tovholder.

   ·         Projektets hovedfokus er at udvikle en prototype på ”et lærende IKT-støttesystem”, som kan understøtte plejen af borgere med demens på plejecentre

   ·         Det erhvervsmæssige mål er at udvikle 2-3 koncepter, som efterfølgende kan kommercialiseres af partnervirksomhederne.

   ·         Det kommunale mål er, at der opnås højere kvalitet i plejen af mennesker med demens ved en mere leanbaseret arbejdsindsats.

    

   En fortsat deltagelse i MTIC vil basere sig på følgende mål og forudsætninger, som blev drøftet i kommunaldirektørnetværket 19. maj 2017:

    

   ·         En fortsat finansiering på 2 kr. pr. indbygger (eller ca. 2,0 mio. kr. for de 14 involverede kommuner i alt) – og med invitation til de 5 kommuner, der ikke indgår i MTIC i dag

   ·         Et udbygget fokus på kommunernes involvering i udviklingsprojekter med henblik på at kunne skabe løsninger der kan effektivisere driften og/eller skabe øget velfærd.

   ·         Et fortsat erhvervssigte med MTIC

   ·         Et forslag om den nye aftale får et 4 årigt perspektiv (fra 2018 til 2021)

   ·         At der skal genereres innovative små og mellemstore virksomheder eller nye forretningsområder i et antal virksomheder

   ·         At der foretages en midtvejsevaluering.

    

   Desuden foreslås det, at der opstilles konkrete mål for:

   • Hvordan de involverede kommuner kan identificere besparelser eller øget kvalitet i den kommunale drift
   • Hvor mange projekter der skal gennemføres årligt (som et krav til MTIC)
   • Hvor mange netværksmøder der skal gennemføres årligt (som et krav til MTIC).

    

   Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune fortsat indgår som medlem af MTIC, og at kontingentet for perioden 2019-2021 finansieres af udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 8 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sag om navneretten til Viborg Stadion
  • Resume

   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2014 indledt en sag om, hvorvidt Viborg Kommune og Energi Viborg A/S har ydet støtte til Viborg FF. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har som led i sagens oplysning tidligere fået besvaret en række spørgsmål fra sagens parter, herunder Viborg Kommune, ligesom styrelsen har foranlediget syn og skøn afholdt. Byrådet skal nu tage stilling til udkast til besvarelse af nogle supplerende spørgsmål som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har anmodet Viborg Kommune om at besvare.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at udkast til svarbrev til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (bilag nr. 3) godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 30-08-2017

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen, Ove Kent Jørgensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Nikolai Norup, Stine Damborg, Ida Middelhede Jensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-08-2017

   Fraværende: Nina Hygum

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i december 2014 indledt en sag mod bl.a. Viborg Kommune vedr. lovligheden af Viborg Kommunes salg af navneretten til Viborg Stadion til Viborg FF samt de efterfølgende aftaler indgået mellem Viborg FF og Energi Viborg.

    

   Konkurrencestyrelsen har den 8. januar 2016 fremsendt en meddelelse om betænkeligheder til Viborg Kommune. Af meddelelsen fremgik, at det var styrelsens foreløbige hypotese, at den mellem Viborg Kommune og Viborg FF indgåede ”rettighedsaftale” vedr. navneretten til Viborg Stadion og de efterfølgende i oktober 2011 og august 2015 indgåede ”sponsoraftaler” mellem Energi Viborg og Viborg FF, ikke var indgået på markedsvilkår, og at Viborg FF derved havde modtaget ulovlig statsstøtte. Begrebet ”statsstøtte” omfatter efter konkurrencelovgivningen enhver støtte ydet af offentlige myndigheder.

    

   Det bemærkes, at en meddelelse om betænkeligheder ikke er en endelig afgørelse, men derimod formelt set første skridt i en konkurrencesag.

    

   Sagen har senest været behandlet af byrådet på møde den 19. april 2017 (sag nr. 6).

   Byrådet traf i den forbindelse beslutning om at advokatfirmaet Horten fortsat bistår Viborg Kommune i sagen. Byrådet blev samtidigt orienteret om forskellige problemstillinger ved den gennemførte skønsproces, og herunder at skønsmanden i sagen havde undladt at besvare en række supplerende spørgsmål fremsat på vegne af Konkurrencestyrelsen, Viborg FF og Viborg Kommune

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Konkurrencestyrelsen har ved brev af 9. juni 2017 samt mail af 26. juni 2017 stillet 5 yderligere spørgsmål til Viborg Kommune jf. bilag nr. 1 og 2. Konkurrencestyrelsen er informeret om, at besvarelsen af spørgsmålene vil blive behandlet på byrådets møde i august måned.

    

   Forvaltningen har i samarbejde med advokatfirmaet Horten udarbejdet udkast til svarbrev med tilhørende bilag jf. bilag nr. 3.

    

   Sideløbende har Konkurrencestyrelsen fået den tidligere udmeldte skønsmand til at besvare yderligere ét spørgsmål stillet af Konkurrencestyrelsen jf. bilag nr. 4.

    

   Advokatfirmaet Horten har på vegne af Viborg Kommune givet udtryk for undren over styrelsens fremgangsmåde, herunder at styrelsen ikke har fremsendt de spørgsmål til skønsmanden, som Viborg FF og Viborg Kommune har fundet anledning til at stille skønsmanden. De omtalte spørgsmål fremgår af skønstema III som fremgik af bilag nr. 2 ved sagens behandling i byrådet den 19. april 2017 (sag nr. 6).

    

   Som også beskrevet i byrådets dagsorden den 19. april 2017 er skønsmanden efter tidligere at have været ansat i reklamebranchen nu direktør i Nordsjælland Håndbold, hvorfor der kan stilles spørgsmålstegn ved hans uafhængighed.

    

   Advokatfirmaet Horten har på vegne af Viborg Kommune fremsat en række indvendinger mod de foreliggende skønsrapporter. I samarbejde med Viborg FF´s advokat – advokatfirmaet Gorrissen Federspiel - er der på den baggrund fremsat anmodning til Retten i Viborg om udmeldelse af en ny skønsmand jf. bilag nr. 5. Sagen afventer aktuelt Rettens tilbagemelding.

    

   Konkurrencestyrelsen har i forbindelse med henvendelsen til Retten meddelt, at styrelsen ikke vil protestere mod afholdelsen af et nyt syn og skøn, og vil lade skønserklæringen indgå i sagen forinden der træffes afgørelse.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Det er usikkert, hvornår der kan forventes, at foreligge en endelig afgørelse fra Konkurrencestyrelsen i sagen, men på nuværende tidspunkt vurderes det ikke at være sandsynligt, at sagen vil blive afgjort inden udgangen af 2017. 

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 9 Kvotetildeling - nybyggeri og kapitaltilførsel (budget 2018-2021)
  • Resume

   Boligselskaberne udarbejder hvert år et boligprogram for kvoteåret med forslag til fordeling af udgiftsrammen for nybyggeri og kapitaltilførsler fordelt på forskellige projekter. Det er denne fordeling af udgiftsrammen på projekter, der danner baggrund for byrådets godkendelse af budgettet. Nedenstående tabel viser merudgiften til nybyggeri, hvis udvidelserne af den økonomiske ramme i denne sag godkendes.

    

   Budget - Nybyggeri (i tkr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   I alt

   Oprindeligt budgetforslag

   29,7

   30,4

   9,0

   9,0

   78,1

   Budgetforslag incl. forslag til udvidelser, jf. sagsfremstillingen

   29,7

   53,6

   25,0

   25,0

   133,3

   Merudgift

   0,0

   23,2

   16,0

   16,0

   55,2

    

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der til dækning af nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteåret 2017 (budget 2018) afsættes rådighedsbeløb på 29.675.000 kr., svarende til det allerede reserverede beløb i budgetforslag 2018,

    

   2. at der til puljen til kapitaltilførsler tildeles rådighedsbeløb på 3.330.000 kr., svarende til det allerede reserverede beløb i budgetforslag 2018, og

    

   3. at Boligselskabet Viborgs ændringer til placeringer af nybyggeri i forhold til allerede vedtagne kvoteår 2015 og 2016, jf. bilag nr. 3, godkendes,

    

   4. at de af Boligselskaberne anførte projekter til fremrykning med grundkapitalindskud på 23.200.000 kr., jf. tabel 2 godkendes og indarbejdes som en udvidelse af rammen i kvoteår 2018 (budgetoverslagsår 2019) ved budgetlægning 2018-2021 til i alt 53.600.000 kr., og

   5. at den nuværende udgiftsramme til nybyggeri og kapitaltilførsler på 9 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2020 og 2021 samt fremadrettet forhøjes til 25 mio. kr. svarende til det gennemsnitlige niveau for perioden 2016-2019 på ca. 25 mio. kr.

  • Beslutning i Byrådet den 30-08-2017

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen, Ove Kent Jørgensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Nikolai Norup, Stine Damborg, Ida Middelhede Jensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-08-2017

   Fraværende: Nina Hygum

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der til dækning af nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteåret 2017 (budget 2018) afsættes rådighedsbeløb på 29.675.000 kr., svarende til det allerede reserverede beløb i 2018 i budgetforslag 2018-2021,

    

   2. at der til dækning af nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteåret 2018 (budget 2019) afsættes rådighedsbeløb på 30.400.000 kr., svarende til det allerede reserverede beløb i 2019 i budgetforslag 2018-2021,

    

   3. at der til puljen til kapitaltilførsler tildeles rådighedsbeløb på 3.330.000 kr., svarende til det allerede reserverede beløb i budgetforslag 2018,

    

   4. at Boligselskabet Viborgs ændringer til placeringer af nybyggeri i forhold til allerede vedtagne kvoteår 2015 og 2016, jf. bilag nr. 3, godkendes,

    

   5. at de af Boligselskaberne anførte projekter til fremrykning med grundkapitalindskud på 23.200.000

   kr. jf. tabel 2 - som en udvidelse af rammen i kvoteår 2018 (budgetoverslagsår 2019) -  indgår i budgetlægningen 2018-2021, og

    

   6. at fastlæggelse af udgiftsrammen til nybyggeri og kapitaltilførsler i budgetoverslagsårene 2020 og 2021 samt fremadrettet indgår i den videre budgetlægning for 2018-2021.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 28) besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at udsætte sagen omkring kvotetildeling – nybyggeri og kapitaltilførsel (budget 2018-2021).

    

   Der har efterfølgende den 29. juni 2017 været afholdt endnu et møde mellem Viborg Kommune og boligselskaberne med hjemsted i Viborg Kommune. Referat fra mødet fremgår af bilag nr. 1. Boligselskaberne har efterfølgende fremsendt justeret, fælles afstemt, forslag til boligprogram for nybyggeri i kvoteår 2017-2020, med angivelse af kommende projekter, som kan fremrykkes under hensyntagen til en eventuel efterfølgende forhøjelse af den kommunale grundkapital fra 2019.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der er afholdt møder med repræsentanter fra boligselskaberne med hjemsted i Viborg Kommune, hvor boligprogrammet med forslag til nybyggeri og kapitaltilførsler i kvoteår 2017-2020 (budget 2018-2021) er blevet drøftet.

    

   Grunden til forskydningen på ét år mellem kvoteår og budgetår er, at der vil være en forskydning i tid fra tilsagn til et projekt (nybyggeri) i byrådet og til grundkapitallånet skal indbetales til Landsbyggefonden. I kapitaltilførselssager er økonomi og tidshorisont i tilsagnsfasen meget usikker. Der er af den grund afsat en samlet pulje til dækning af kapitaltilførselssager.

    

   I økonomiforhandlingerne for kommunernes økonomi for 2016 blev regeringen og KL enige om at fastholde nedsættelsen af det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger på 10 pct. til og med 2018. Det betyder, at skema A skal være godkendt inden udgangen af 2018, for at den kommunale andel af grundkapitalindskud forbliver 10%. Boligselskaberne forventer, at projekter i kvoteår 2017 og 2018 vil få godkendt skema A inden udgangen af 2018, hvorfor kvoteår 2018 er budgetlagt med en kommunal andel af grundkapitalen på 10%. Boligselskaberne har desuden i boligprogrammet, bilag nr. 2, anført nogle projekter med rødt. Disse projekter vurderer boligselskaberne vil kunne få skema A inden udgangen af 2018, således den kommunale andel af grundkapitalen vil være 10% på disse projekter.

    

   Ifølge gældende lovgivning er procenten til det kommunale grundkapitalindskud 14% for projekter, hvor der gives tilsagn (skema A) efter den 1. januar 2019. I forslaget til boligprogrammet er derfor anvendt 14% fra kvoteår 2019 (budget 2020) og fremad. Hertil skal dog bemærkes, at der ved forhandlingerne om den kommende økonomiaftale for 2018 er stillet forslag af regeringen om en stigning i procenten, så den bliver over 20%. En stigning fra 10% til 20% vil betyde en halvering af antal boliger, hvis budgettet til den kommunale andel af grundkapitalindskud skal forblive på samme niveau.

    

   I kapitaltilførselssager ydes der en særlig driftsstøtte, som kun gives til afdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at problemerne vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten ydes som lån eller tilskud. Landsbyggefonden yder 40% af støtten betinget af, at boligorganisationen selv bidrager med 20%, långiver med 20% og beliggenhedskommunen med 20%.

    

   Forslag til boligprogram for nybyggeri kvoteår 2017-2020 (budget 2018-2021)

   Boligselskabernes justerede forslag til boligprogram for nybyggeri i kvoteår 2017-2020 (budget 2018-2021) fremgår af bilag nr. 2. Boligselskaberne har samtidig udarbejdet supplerende notater. Disse fremgår ligeledes af bilag nr. 2.

    

   For kvoteår 2017 (budget 2018) har boligselskaberne fremlagt et boligprogram med ønske om en samlet kvote på 29,7 mio. kr., jf. tabel 1.

    

   Tabel 1

   Boligselskab

    

   Type

   Kvote tkr.

   Boligselskabet Viborg

    

              

   1. Viborg Gymnasium, ungdomsboliger

   25 ungdomsboliger

    2.875

   2. Viborg Sydby, Liseborgvej 26B (2-plans boliger)

   3. Viborg Midtby, Gothersgade (omdannelse af erhverv)

   18 familieboliger

    

    

   17 familieboliger

   3.600

    

    

   3.400

   Boligselskabet Sct. Jørgen

     

   4. Viborg Sydby, Arnbjerg

   15 familieboliger

   3.000

   5. Viborg Midtby, Banebyen

   20 familieboliger

   4.000

   6. Viborg Midtby, Banebyen, ungdomsboliger

   120 ungdomsboliger

   12.000*

   Øvrige Boligselskaber

   7. Boligselskabet Viborg Amt, Kløvermarken Løvel

    

    

   4 familieboliger