Byrådet - Referat fra mødet den 22-11-2017

Referat

Afbud fra Jens Rohde på grund af sygdom. Anna Margrethe Engbæk Schmidt mødte kl. 17.13 efter behandling af sagerne nr. 1-16.

 • 1 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017, alle områder (bevillingssag)
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Overordnet set er resultatet positivt, idet både serviceudgifter, overførselsudgifter og anlægsudgifter forventes at holde sig inden for de gældende budgetter.

    

   Med det forventede regnskabsresultat realiseres 99,3% af det oprindelige budget på serviceudgifterne (ekskl. budgetbufferen på 37 mio. kr.).

    

   Byrådets tre politiske målsætninger (gennemsnitlig likviditet, overskud før anlæg og afdrag mv. samt anlægsniveauet – alle på minimum 200 mio. kr.) forventes alle overholdt med det forventede regnskabsresultat.

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at de i bilag nr. 2 foreslåede omplaceringer mellem politikområder godkendes og

    

   2. at udvalgenes månedlige økonomiske ledelsesinformation afskaffes som fast dagsordenspunkt.

    

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   3. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 godkendes, herunder

    

   4. at bevillingerne i budget 2017 netto nedsættes med 49.596.000 kr. (specifikationen af bevillingerne kan ses i bilag nr. 4), og

    

   5. at netto-mindreudgiften i 2017 på 49.596.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Indstillingen fra kommunaldirektøren i 1.-2. ”at” godkendes.

    

   Herudover besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på møderne i udvalgene i januar 2018 medtages et punkt om præsentation af BI-systemet (”Rundt om Viborg Kommune”).

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført i 3.-5. ”at”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2017 for alle budgettets poster.

    

   Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet er vist både i forhold til det oprindelige budget, det korrigerede budget og budgetopfølgningen pr. 30. juni, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af de uforbrugte budgetbeløb, byrådet har godkendt fra 2016.

    

   Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.

    

   I bilag nr. 2 er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

    

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   Note
    nr.

    

   Oprinde-ligt

   Korrige-ret

    30. sept.

   I forhold til opr. budget (kol. 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

    

   Skatter / generelle tilskud

   -5.730,7

   -5.730,7

   -5.729,4

   1,3

   1,3

   -2,9

   1

    

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   4.110,6

   4.207,0

   4.046,2

   -64,4

   -160,8

   -19,3

   2

   Overførselsudgifter

   1.415,3

   1.409,2

   1.368,6

   -46,6

   -40,6

   -2,9

   3

   Driftsudgifter i alt

   5.525,9

   5.616,2

   5.414,9

   -111,0

   -201,4

   -22,1

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Renter

   8,9

   8,9

   8,9

   0,0

   0,0

   0,2

    

   Resultat før anlæg og afdrag mv.

   -195,9

   -105,5

   -305,6

   -109,7

   -200,0

   -24,8

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   214,0

   305,5

   249,2

   35,2

   -56,3

   -2,8

   4

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,8

   0,1

   0,1

   -0,7

   0,0

    

   Anlæg, jordforsyning

   5,1

   15,0

   11,2

   6,1

   -3,7

   -6,2

   4.

   Res. skattefinans. område

   23,2

   215,7

   -45,0

   -68,3

   -260,8

   -33,8

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsområdet

   8,0

   -1,8

   7,4

   -0,6

   9,2

   0,7

   5

    

    

    

    

    

    

    

    

   Øvrige finansforskydninger

   0,7

   28,9

   -0,4

   -1,1

   -29,2

   -2,5

   6

   Afdrag på lån

   75,3

   75,3

   76,6

   1,3

   1,3

   0,0

    

   Optagne lån

   -39,1

   -39,1

   -27,5

   11,6

   11,6

   11,6

   7

   Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)

   68,1

   279,0

   11,1

   -57,0

   -267,9

   -24,1

    

   Tabel 1 – resultatopgørelse

    

   Generelt om det overordnede resultat

   Serviceudgifter

   I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der en mindreudgift på ca. 161 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør den indregnede budgetbuffer 37 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på 124 mio. kr.

    

   Da der er indregnet overførte budgetbeløb fra 2016 på ca. 105 mio. kr., betyder det, at der i 2017 ikke forventes forbrugt af overførslerne fra 2016, men at der opbygges et yderligere mindreforbrug på ca. 19 mio. kr. – med andre ord bruger man ikke det oprindelige budget, selv om man holder budgetbufferen ude af budgettet.

    

   I opfølgningen pr. 31. marts 2017 var der en forventning om, at overførslerne fra 2017 til 2018 ville blive mindre end de overførsler, der er foretaget fra 2016 til 2017, og i opfølgningen pr. 30. juni 2017 var det forventet, at mindreforbruget i 2017 ca. ville svare til overførslerne fra 2016 til 2017. Det forventede mindreforbrug på serviceudgifterne er således vokset hen over året i de 3 opfølgninger, der nu er lavet.

    

   En del af det forventede mindreforbrug forventes dog ikke overført til 2018 (f.eks. budgetbufferen og enkelte puljebeløb under Økonomi- og Erhvervsudvalget samt de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter). Derfor skønnes overførsler fra 2017 til 2018 under serviceudgifter at ville udgøre ca. 100 mio. kr. – stort set svarende niveauet for overførsler fra 2016 til 2017.

    

   For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition), forventes der med det indarbejdede regnskabsresultat en mindreudgift på 32 mio. kr. i forhold til rammen.

    

   Overførselsudgifter

   Samlet forventes der en mindreudgift på ca. 41 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen vedrører primært ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet”. I netto-mindreudgiften på 41 mio. kr. indgår en merudgift til ”pensioner og boligstøtte” på knap 9 mio. kr.

    

   Anlæg

   Der forventes følgende mindreudgifter (netto):

   Skattefinansieret:     ca. 56 mio. kr.

   Ældreboliger:           ca.   1 mio. kr.

   Jordforsyning:          ca.   4 mio. kr.

   Forsyning:               ca.   2 mio. kr.

   I alt                        ca. 63 mio. kr.

    

   For anlæg under de skattefinansierede områder, ældreboliger og jordforsyningen under et forventes overførslerne fra 2017 til 2018 at blive af ca. samme størrelse, som de overførsler, der er foretaget mellem 2016 og 2017, hvor der er overført ca. 69 mio. kr.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4) at der til hver af de 3 årlige budgetopfølgninger udarbejdes forventede tidsplaner for de største anlægsprojekter. Disse tidsplaner fremgår af bilag nr. 5.

    

   Likviditet

   Hvor der i det oprindelige budget er indregnet et kassetræk på ca. 68 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat blive tale om et kassetræk på 11 mio. kr. eller 57 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

    

   Sammenlignes der med det korrigerede budget, som viser et kasseforbrug på 279 mio. kr. – såfremt hele budgettet blev udmøntet – bevirker resultatet af budgetopfølgningen en forbedring af likviditeten på 268 mio. kr.

    

   Med det forventede regnskabsresultat vurderes den gennemsnitlige likviditet for hele 2017 med udgangen af året at ligge på ca. 525 mio. kr., hvilket er 133 mio. kr. mere end ved årets start. Når den gennemsnitlige likviditet forventes at stige på trods af, at det forventede regnskab medfører et samlet træk på likviditeten skyldes det, at betalingsmønsteret ikke sker jævnt hen over året (eksempelvis låntagning).

    

   Byrådets økonomiske målsætninger

   Det forventede overskud før anlæg og afdrag mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 306 mio. kr. opfylder byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.

    

   Det forventede anlægsniveau (skattefinansieret) på 249 mio. kr. ligger ligeledes over byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.

    

   Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være på 525 mio. kr. med udgangen af 2017. Også her er målsætningen på min. 200 mio. kr.

    

   Tillægsbevillinger

   Der søges i sagen om tillægsbevillinger på de områder, hvor der ikke er overførselsadgang, så budgettet kommer til at svare til det nu forventede regnskabsresultat. Bevillingerne søges til skatter og tilskud, aktivitetsbestemte sundhedsudgifter, overførselsudgifter, afdrag på lån, optagelse af nye lån samt køb og salg af arealer under jordforsyningen.

    

   Netto er der tale om bevillinger, der nedsætter det samlede udgiftsbudget med ca. 49,6 mio. kr. Beløbet tillægges kassebeholdningen. Bevillingerne er specificeret i bilag nr. 4.

    

   Indstillinger fra udvalgene

   Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen til godkendelse – herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne, som kan ses i bilag nr. 3. Herudover indstiller udvalgene de bevillinger, der nu er medtaget i denne sag, til godkendelse.

    

   Forslag om at afskaffe den månedlige økonomiske ledelsesinformation på udvalgsmøderne

   Økonomiudvalget behandlede den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation som supplement til de egentlige kvartalsvise budgetopfølgninger.

    

   Dette blev indført i en tid, hvor kommunens økonomi var under stort pres, og hvor økonomistyringen var mindre robust, end den er nu.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 8. februar 2017 (sag nr. 3) besluttet, at der offentliggøres BI-oversigter på kommunens hjemmeside. Oversigterne, som kaldes ”Rundt om Viborg Kommune”, kunne fra foråret 2017 findes på adressen: data.viborg.dk. Der er tale om dynamiske oversigter, som løbende opdateres med nye data. Det er således nu muligt for alle løbende at få et overblik over den aktuelle status vedrørende økonomi, personale og en række andre forhold.

    

   Det foreslås derfor, at oversigterne med økonomisk ledelsesinformation afskaffes som dagsordenspunkter på udvalgenes møder. De budgetansvarlige ledere skal fortsat udføre ledelsestilsyn hver måned. Herudover vurderer forvaltningen risikoen vedrørende de enkelte områder, og der bliver på risikobetonede områder udført månedlige opfølgninger. I henhold til de økonomiske styringsprincipper vil udvalgene således fortsat blive orienteret på førstkommende møde, hvis det konstateres, at et område kommer under uventet økonomisk pres.

    

   Hvis der opstår en særlig situation, hvor månedlige dagsordenspunkter med økonomisk ledelsesinformation kunne være ønskeligt, kan det indføres igen i en kortere eller længere periode.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Anvendelse af provenuet fra salget af KMDs bygninger
  • Resume

   Der lægges op til en godkendelse af forslag til justeret anvendelse af provenuet fra salg af KMDs ejendomme, som indebærer, at midlerne anvendes over flere år end oprindeligt forudsat. Dette skal imødegå forsinkelser i udrulningen af de nye monopolbrudssystemer.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anvendelsen af provenuet fra salget af KMDs ejendomme justeres som foreslået i bilaget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. november 2015 (sag nr. 7), at provenuet fra salget af KMDs ejendomme anvendes til at dække implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbruds-programmet i Viborg Kommune. Udvalget besluttede endvidere, at der skulle udarbejdes en årlig opfølgning.

    

   Bevilling til indtægten af implementeringsudgifterne blev givet på byrådsmødet den 15. juni 2016 (sag nr. 5), hvor man samtidig godkendte forslaget til disponering af provenuet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I sagen til byrådet den 15. juni 2016 fremgik beløb samt den forventede anvendelse af provenuet fra salget af KMDs bygninger. Den tidsmæssige placering af beløbene var for monopolbruddets vedkommende foretaget ud fra de implementeringstidspunkter, som Viborg Kommune på daværende tidspunkt forventede ud fra informationerne fra KOMBIT (udrulningsplan fra marts 2016). Forventningen på dette tidspunkt var, at implementeringen ville finde sted i Viborg Kommune i løbet af 2017-2018.

    

   Ultimo juni 2016 varslede KOMBIT, at der ville opstå forsinkelser hos leverandørerne, og at man var i gang med at vurdere konsekvenserne heraf. Efter en lang proces med forsinkelser, forhandlinger og forlig mellem KOMBIT og KMD er status i november 2017, at der stadig ikke foreligger en ny udrulningsplan. Meldingen fra KOMBIT er, at der ikke kommer konkret nyt, før man har en plan, som man har tiltro til.

    

   Det foreslås på den baggrund, at anvendelsen af provenuet fra salget af KMDs bygninger omdisponeres som beskrevet i bilaget. Ændringerne i forhold til juni 2016 er følgende:

    

   • Der afsættes midler til projektledelse på monopolbruddet i 2019 og 2020 som følge af usikkerheden om udrulningsplanen for monopolbruddet.
   • Midlerne til Silkeborg-Viborg samarbejdet ændres i 2018 og 2019 i lyset af det aftalebaserede forretningsstrategiske samarbejde.

    

   Derudover indregnes forventede mindreforbrug i 2017 fra to af anvendelsesområderne. Sammen med det oprindeligt forventede mindreforbrug ved anvendelsen af midlerne på ca. 1. mio. kr. er det fortsat muligt at finansiere ovenstående ændringer inden for det samlede provenu fra salget af KMDs bygninger.

    

   I forhold til byrådsbeslutningen den 15. juni 2016 er der således tale om en ændret disponering af anvendelsen af provenuet, hvorimod indtægtsbevillingen ikke berøres.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Intet.

  • Bilag

 • 3 Forvaltningens bistand til byrådsmedlemmerne
  • Resume

   Økonomi- og Indenrigsministeriet er den 30. juni 2017 fremkommet med en generel udtalelse om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til byrådets medlemmer. I den forbindelse skal byrådet tage stilling til, om der bør fastsættes udtrykkelige regler for forvaltningens bistand, og herunder om disse skal fastsættes af det nuværende byråd, eller om spørgsmålet skal overlades til et kommende byråd.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning, og 

    

   2. at beslutningen om, hvorvidt der skal fastsættes udtrykkelige regler for forvaltningens bistand til byrådets medlemmer, behandles af et nyt byråd i begyndelsen af den kommende byrådsperiode.

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I Viborg Kommune har der hidtil ikke været nedskrevne regler for byrådsmedlemmernes adgang til at modtage bistand fra forvaltningen, udover hvad der følger af den kommunale styrelseslovs almindelige regler om medlemmernes initiativret (dvs. ret til at få sager optaget på dagsordenen), fremsendelse af dagsordener mv.

    

   Imidlertid har der været en fast praksis for, at man som enkelt byrådsmedlem har kunnet rette henvendelse til borgmesteren med henblik på besvarelse af spørgsmål vedr. kommunale anliggender om f.eks. faktiske eller økonomiske forhold. I praksis har byrådsmedlemmer også kunnet henvende sig med spørgsmål direkte til en af direktørerne, som efter forudgående aftale med borgmesteren har foranlediget en besvarelse udarbejdet.

    

   I alle tilfælde er kopi af svar på sådanne spørgsmål blevet udsendt til alle byrådets medlemmer.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Økonomi- og Indenrigsministeriet er den 30. juni 2017 fremkommet med en generel udtalelse om de kommunale forvaltningers muligheder for at yde bistand til byrådsmedlemmerne. Udtalelsen fremgår af bilag nr. 1.

    

   Udtalelsen indeholder en beskrivelse af samspillet mellem byrådsmedlemmerne og forvaltningen og omfatter en indgående gennemgang af reglerne i navnlig den kommunale styrelseslov og praksis vedr. kompetencefordelingen i kommunerne.

    

   Udtalelsen indeholder herudover vejledende tilkendegivelser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om de retlige grænser for forvaltningens bistand over for byrådsmedlemmer samt en opfordring til byrådene om at tage stilling til og fastsætte retningslinjer for forvaltningens bistand til medlemmerne.

    

   Her følger en redegørelse for hovedindholdet af Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse:

    

   Overordnet gælder det, at den kommunale forvaltnings opgaver ikke er nærmere afgrænset eller beskrevet i lov om kommunernes styrelse. Forvaltningen afleder sin kompetence fra byrådet og er i alle forhold underlagt byrådets beslutninger.

    

   En betydningsfuld del af den kommunale forvaltnings betjening af de kommunalpolitiske organer består i at forberede sager til beslutning, herunder udarbejdelse af indstillinger samt betjening af borgmesteren og formændene for de stående udvalg.

    

   Forvaltningen er alene forpligtet til at følge instruktioner om, hvad en indstilling skal gå ud på, hvis instruktionen kommer fra byrådet eller et udvalg, der har kompetencen indenfor det pågældende sagsområde, eller hvis instruktionen kommer fra borgmesteren, og denne har kompetencen efter lovgivningen.

    

   Forvaltningen er således ikke underlagt instruktionsbeføjelse fra de enkelte byrådsmedlemmer eller partier, da disse formelt set ikke er tillagt nogen beslutningskompetence. Der er dog ikke noget juridisk til hinder for, at forvaltningen er lydhør over for politiske signaler, og at en indstilling derfor i det omfang, der er et spillerum for, hvad der er fagligt forsvarligt, tillige baseres på, hvad der må formodes at kunne samle flertal.

    

   Forvaltningen har efter lovgivningen i visse situationer pligt til at betjene de enkelte byrådsmedlemmer, uanset om byrådet har truffet beslutning herom eller ej. Dette gælder bl.a. i forhold til medlemmernes ret til sagsindsigt efter styrelseslovens § 9, og deres ret til at få en sag optaget på dagsordenen til et byrådsmøde efter § 11.

    

   I forhold til forvaltningens bistand overfor de enkelte byrådsmedlemmer i øvrigt indeholder styrelseslovens § 8, stk. 6 følgende bestemmelse:

    

   ”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, hvorvidt og på hvilken måde medlemmerne kan forlange, at der til brug for behandlingen af sagerne tilvejebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra administrationen.”

    

   Bistanden kan omfatte både udlevering af eksisterende oplysninger i forvaltningen, men også tilvejebringelse af nye oplysninger, eksempelvis i form af faktuelle målinger, faglige vurderinger, herunder økonomiske eller tekniske beregninger. Det anførte indebærer også, at forvaltningen bl.a. kan bistå med analyser af konsekvenser af påtænkte forslag fra medlemmer.

    

   Det er en forudsætning for bistanden, at byrådsmedlemmerne behandles lige. Heri ligger både, at medlemmerne skal have lige mulighed for at få bistand, og at den bistand de kan få, skal være den samme for alle.

    

   Bistand til medlemmer behøver ikke i alle tilfælde at hvile på en udtrykkelig beslutning fra byrådet. En kommune kan således have en praksis, hvorefter byrådet stiltiende har accepteret, at forvaltningen yder bistand til enkelte medlemmer.

    

   En eventuel bistand, som forvaltningen kan yde, skal have relation til byrådets kompetenceområde, og forvaltningen kan ikke bistå medlemmerne i deres egenskab af privatpersoner, i deres private erhverv eller i deres partipolitiske virke. Derimod er der ikke noget krav om, at den sag, der ønskes bistand til, aktuelt skal være under behandling i kommunen.

    

   Som omtalt er det byrådet, der beslutter, om der kan ydes bistand, og i givet fald hvilke former for bistand, der kan ydes, herunder i hvilke sager bistand kan ydes. I retningslinjerne er det muligt at beslutte, at der kun ydes visse former for bistand, og/eller at der kun ydes bistand i bestemte typer af sager. Der kan eventuelt også fastsættes kvantitative grænser for, hvor meget bistand forvaltningen kan yde, herunder eksempelvis et loft på antallet af timer forbundet med at udarbejde materiale til et medlem eller en gruppe af medlemmer i hver enkelt sag, eller et loft på det samlede tidsforbrug pr. medlem indenfor en nærmere angiven periode.

    

   Uanset om forvaltningens bistand til medlemmerne er nedfældet i egentlige retningslinjer eller hviler på en stiltiende praksis, er det efter Økonomi- og Indenrigsministeriet afgørende, at alle medlemmer er orienteret herom.

    

   Ministeriets udtalelse indeholder et afsluttende afsnit I.V 2.3.6.2 med ”Opfordring til, at kommunalbestyrelsen tager stilling og fastsætter retningslinjer”. De væsentligste elementer i afsnittet citeres her:

    

   ”Bestemmelsen i § 8, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse indeholder en tilskyndelse til kommunalbestyrelserne til at drøfte og træffe beslutninger om sagsforberedelsen og mødevirksomheden i kommunalbestyrelsen, om dens informationsniveau og om det, der i bestemmelsen betegnes som teknisk bistand fra administrationen.

    

   Lovgivningen indeholder således en opfordring til, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang forvaltningen kan yde bistand til medlemmerne, men lovgivningen indeholder ikke en pligt hertil.

    

   Opfordringen er blevet fulgt op og uddybet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL i vejledningen ”Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg” fra 2013, jf. del I, kapitel 1.4, og del II, kapitel 5, i denne vejledning, som citeret ovenfor i afsnit III.3.2.

    

   Endvidere indeholder Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem politikere og embedsmænd, ”Embedsmanden i det moderne folkestyre”, et forslag om, at kommunalbestyrelserne overvejer nærmere, om de politiske grupper inden for en given ramme skal have mere hjælp eller bistand fra forvaltningen.

    

   Økonomi- og Indenrigsministeriet finder i nærværende udtalelse grund til at henlede opmærksomheden på og gentage disse opfordringer.

    

   Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger herved vægt på, at det kan have stor betydning for, hvordan kommunalbestyrelserne arbejder og fungerer, om og i givet fald hvilken bistand medlemmerne tilbydes. Endvidere vil der være væsentlige forskelle fra kommunalbestyrelse til kommunalbestyrelse på, hvilke ønsker der er til sådan bistand.

    

   Herudover lægger Økonomi- og Indenrigsministeriet vægt på, at kravet om, at alle medlemmer skal være bekendt med deres lige adgang til bistand, alt andet lige er lettere at sikre opfyldt, såfremt der foreligger en beslutning om bistand, dvs. skriftlige retningslinjer for bistanden frem for alene en uskreven praksis. Det vil også med skrevne retningslinjer frem for en uskreven praksis være enklere for kommunalbestyrelsesmedlemmerne at undersøge, om de får den bistand, de har krav på. Samtidig vil udtrykkelige vedtagelser i kommunalbestyrelsen også snarere end en uskreven praksis lægge op til den jævnlige genovervejelse af, om rammerne for bistanden fortsat er de rigtige, som kan være nødvendig eller gavnlig for at sikre dette.

    

   Endelig skal Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærke, at kommunerne styres gennem beslutninger i de kommunalpolitiske organer, der træffes af flertallet og under dets ansvar, men med inddragelse af alle organets medlemmer. Fastsættelse af retningslinjer om bistand til medlemmerne kan være et nyttigt værktøj til at opnå en rimelig balance mellem flertal og mindretal i kommunalbestyrelsen.”

    

   Den hidtidige praksis i Viborg Kommune for bistand til byrådsmedlemmer er beskrevet i et notat, som fremgår af bilag nr. 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 4 Mødeliste for byrådet
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt byrådet på alle møder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Mødelisten blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 5 Ledige kommunale ejendomme (bevillingssag)
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status vedrørende ledige, evt. salgbare kommunale ejendomme. Endvidere skal udvalget tage stilling til evt. nedrivning af 5 ledige ejendomme, der ikke vurderes at kunne sælges pga. beliggenhed og tilstand.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning, og

    

   2. at kommuneplanrammen vedr. Vibevej 2 i Kølvrå ændres med henblik på salg til centererhverv.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   3. at der sker nedrivning af de 5 ejendommene nævnt i bilag 2,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2018 på 1.565.000 kr., og

    

   5. at rådighedsbeløbet i 2018 på 1.565.000 kr. finansieres af kassebeholdningen med henvisning til det mulige salg af byggeretten på Søndersøparken 18.

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Der er inden byrådets møde modtaget en henvendelse fra John Brogaard, Rødkærsbro, om køb af ejendommen Jernbanegade 10, Rødkærsbro. Henvendelsen er udsendt til byrådets medlemmer og vil kunne ses som nyt bilag nr. 3 i referatet.

    

   Der var inden byrådets møde modtaget en henvendelse fra Følgegruppen vedrørende områdefornyelsesprogrammet i Rødkærsbro. Henvendelsen vedrører ejendommen Jernbanegade 10, Rødkærsbro. Henvendelsen er udsendt til byrådets medlemmer og kan ses som nyt bilag nr. 4.

    

   Der var ligeledes inden byrådets møde modtaget en indsigelse mod nedrivningen af Jernbanegade 10, Rødkærsbro fra Kirsten-Marie Hedeland. Henvendelsen er udsendt til byrådets medlemmer og kan ses som nyt bilag nr. 5.

    

   Sagen udsættes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Indstillingen fra kommunaldirektøren i 1.-2. ”at” godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført i 3.-5. ”at”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest den 10. maj 2017 (sag nr. 23) fået en statusorientering vedrørende ledige evt. salgbare kommunale ejendomme mv.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Økonomi- og Erhvervsudvalget får to gange årligt en statusorientering vedrørende ledige, evt. salgbare kommunale ejendomme mv.

    

   Af bilag nr. 1 fremgår status pr. 25. oktober 2017 vedrørende:

   • Ejendomme, som er sat til salg
   • Ejendomme, som forberedes på salg
   • Ejendomme, som er solgt siden status på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 10. maj 2017
   • Ledige ejendomme, som afventer afklaringer mv.

   Vibevej 2 i Kølvrå er ifølge kommuneplanrammen udlagt til almen service, og et salg vil fordre, at kommuneplanrammen ændres. Forvaltningen foreslår, at kommuneplanrammen vedr. Vibevej 2 i Kølvrå ændres med henblik på salg til centererhverv.

    

   Viborg Kommune har nedenstående ejendomme, hvortil der ikke længere er et kommunalt anvendelsesbehov. Ejendommenes beliggenhed og tilstand betyder, at forvaltningens vurdering er, at salg ikke er muligt. Forvaltningen anbefaler at disse nedrives. Det drejer sig om følgende ejendomme:

   • Skolen 2-4, Frederiks
   • Skolen 6, Frederiks
   • Brændstrupvej 39, Rødkærsbro
   • Søndersøparken 18, Viborg
   • Jernbanegade 10, Rødkærsbro

   Beskrivelse af de enkelte ejendomme fremgår af bilag nr. 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Der er i bilag nr. 1 beskrevet tidsperspektiv for de enkelte ejendomme.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   For så vidt angår ejendommene til nedrivning er de direkte omkostninger ved stilstandsdrift af ejendommene forholdsvis beskedne set i forhold til de udgifter, der er forbundet med nedrivning, men ud over de direkte bogførte driftsomkostninger knytter der sig en række indirekte omkostninger i form af teknisk service, opsyn, administration og fakturahåndtering til hver af ejendommene.

    

   De bogførte driftsomkostninger for ejendommene var i 2016 på godt 100.000 kr.

    

   Udgifter til nedrivning af ejendommene er anslået til 1.565.000 mio. kr. – forudsat at der ikke forekommer miljøskadelige stoffer i bygningerne i større omfang end sædvanligt for de pågældende bygningstyper.

    

   De indirekte omkostninger lader sig vanskeligt kapitalisere, og de indgår derfor ikke i foranstående talmateriale.

    

   Da bygningernes fremtidige status har været usikker, er der kun foretaget absolut nødvendige reparationer og vedligeholdelsesarbejder de seneste år. Der er således genereret et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb, som skal indhentes, hvis bygningerne bevares.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Fremtidens regnvandshåndtering i Viborg Kommune
  • Resume

   Vi forventer, at fremtiden byder på store udfordringen med håndtering af vores regnvand. Klimaforandringerne forventes at skabe hyppigere og kraftigere nedbør, og investeringsbehovet til renovering og etablering af spildevandsanlæg forventes at stige meget kraftigt.

    

   Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg samt Energi Viborg Vand A/S’s bestyrelse har derfor igangsat et arbejde, der skal afdække mulighederne for at imødekomme de fremtidige udfordringer.

    

   Status for arbejdet præsenteres, og der ønskes en afklaring af udgangspunktet for at ændre regnvandshåndteringen i Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at temaplan for ”Fremtidens regnvandshåndtering” udarbejdes med udgangspunkt i scenarie 2.

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-11-2017

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at temaplan for ”Fremtidens regnvandshåndtering” udarbejdes med udgangspunkt i scenarie 2. 

    

   Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg samt bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S havde den 1. juni 2016 fællesmøde om udfordringerne med håndtering af regnvand i Viborg Kommune. Det blev på mødet besluttet at igangsætte arbejdet med ”Fremtidens regnvandshåndtering” for at imødekomme udfordringerne i Viborg Kommune.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

    

   Status

   Forvaltningen har i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S nedsat en styregruppe og projektgruppe, der har arbejdet med ”Fremtidens regnvandshåndtering”. Der har i dette arbejde være fokus på alternative metoder til håndtering af regnvand ved lokal afledning (LAR) i modsætning til den traditionelle håndtering af regnvand i rør. Ambitionen er at anvende LAR-løsninger strategisk, så problemer med oversvømmelse mindskes. Samtidig skal valg af løsninger ses i et samlet perspektiv, så LAR-anlæg kombineres med andre funktioner.

    

   Øget lokal håndtering af regnvand vil have en række positive effekter som mindre belastning af kloaksystemer i forbindelse med kraftig regn samt reduceret miljøbelastning af vandløb, søer og fjorde. Omvendt kan lokal afledning af regnvand øge problemer med stigende grundvandsstand samt risiko for forurening af drikkevandsressourcen. Generelt har området vist sig meget komplekst, da der er en lang række interesser, der skal tages hensyn til – eksempelvis økonomi, drift og ansvar for anlæg, der har flere funktioner. 

    

   Anlæg til lokal afledning af regnvand giver mulighed for at kombinere regnvandshåndtering med andre funktioner som leg i forbindelse med institutioner, trafikdæmpning, forskønnelse og rekreative elementer. Lokal afledning af regnvand kan derfor skabe merværdi i forhold til en traditionel løsning.

    

   Selvom der både i Viborg Kommune og i resten af landet er etableret en række LAR-anlæg, er erfaringerne med etablering og særligt drift over en længere årrække stadig begrænset. Alternative løsninger kræver derfor en højere grad af risikovillighed og koordinering, hvis potentialet for merværdi skal udnyttes.

    

   Ændret regnvandshåndtering - private og erhverv

   Lokal afledning er et af værktøjerne til at opfylde spildevandsplanens krav til ejendommenes afledning af regnvand (afløbskoefficient). Udover kravene i spildevandsplanen giver lovgivningen ikke mulighed for at stille yderligere krav til private og erhverv. Ændret håndtering af regnvand skal derfor ske frivilligt. Derfor er det vigtigt at gøre det lettere for private og erhverv at vælge den ”rigtige” løsning. Dette kan eksempelvis ske via vejledning, informationsmateriale og kampagner eller give mulighed for udtræden af kloakfællesskab.

    

   Ændret regnvandshåndtering – kommunens egne projekter

   Med hensyn til kommunens egne projekter og de projekter, som kommunen støtter, kan kommunen i højere grad overveje alternative løsninger og stille særlige og skærpede krav til regnvandshåndteringen. Kommunens egne projekter kan eksempelvis være nybygning/ombygning af kommunens egne bygninger, vejprojekter og byfornyelse. Derudover kan lokalplanlægning betragtes som et kommunalt projekt, hvor der vil være mulighed for at stille skærpede krav af klimamæssige hensyn.   

    

   Der kan således opstilles følgende scenarier for kommunens egne projekter og de projekter, som kommunen støtter:

    

   Scenarie 1 (krav)

   Der stilles krav om, at afledningen af regnvand fra kommunens egne projekter skal mindskes udover de allerede fastsatte krav til afløbskoefficienter. Alt regnvand skal derfor enten nedsives, fordampes eller forsinkes inden afledning til det offentlige kloaksystem.

    

   Samfundsøkonomisk forventes det, at kravet om alternative løsninger til håndtering af regnvand samlet set vil medføre reducerede omkostninger på grund af mindsket risiko for oversvømmelser, færre udgifter til kloakrenovering samt mindre belastning af vandmiljøet.

    

   I forhold til et konkret projekt må det forventes, at et skærpet krav vil medføre øgede udgifter for nogle projekter. Det vil være nødvendigt med en grundigere planlægning og koordinering, samtidig med at etableringen af LAR-anlæg typisk vil medføre øgede udgifter. Hvis potentialet for merværdi skal udnyttes, er det derudover vigtigt, at der afsættes yderligere tid til planlægning, brugerinddragelse osv. For andre projekter vil LAR-løsninger dog meget simpelt kunne sammentænkes med andre funktioner uden betydende merudgifter.  

    

   For at sikre, at der vælges de mest optimale alternative løsninger, er det desuden afgørende, at der fokuseres på at forbedre information og vejledning samt tekniske anvisninger og hjælpeværktøjer til kommunens og forsyningens medarbejdere.

    

   Hvis helt særlige forhold taler imod at vælge en alternativ løsning, bør der i dette scenarie gives mulighed for, at der undtagelsesvist kan vælges en traditionel løsning.

    

   Scenarie 2 (screening)

   Det gøres obligatorisk, at alle kommunens egne projekter skal screenes for at anvende alternative løsninger til håndteringen af regnvand. I forbindelse med screeningen skal de forskellige fagligheder i forvaltningen inddrages, så mulighederne for at kombinere LAR-anlæg med andre funktioner afdækkes.

    

   På baggrund af screeningen afvejes fordele og ulemper ved henholdsvis traditionelle og alternative løsninger, hvorefter projektejer tager stilling til valg af konkrete løsninger.

    

   Når screening gøres obligatorisk i forbindelse med opstart af et projekt, sikres det, at muligheder for alternative løsninger overvejes tidligt i projektet, hvilket er afgørende for at kunne finde frem til de mest optimale løsninger i forhold til funktion og økonomi.  

    

   Udover forbedret information og vejledning samt tekniske anvisning og hjælpeværktøjer vil der i dette scenarie være fokus på at udarbejde screeningsværktøjer, så screening af projekter sker på et ensartet grundlag.   

    

   Scenarie 3 (valgfrihed)

   Det gøres frivilligt for kommunens egne projekter at vælge den konkrete løsninger til håndtering af regnvand. Ud fra egen prioritering kan projektejer vælge en traditionel eller alternativ løsning indenfor de i øvrigt gældende rammer. 

    

   Når alternative løsninger gøres frivillige, må det forventes, at der for en lang række projekter fortsat vælges traditionelle løsninger, da de alternative løsninger kræver en højere grad af koordinering og risikovillighed. 

    

   Det frivillige scenarie vil derimod sikre, at der ikke vælges løsninger, der medfører øgede udgifter for kommunen. Omvendt vil der være risiko for, at der fortsat arbejdes med løsninger, der set fra et samlet samfundsøkonomisk synspunkt vil betyde øgede udgifter på grund af større risiko for oversvømmelse, øgede udgifter til kloakrenoveringer samt øget belastning af vandmiljøet.

    

   For at undgå tendensen til at vælge traditionelle løsninger ved frivillighed vil det være afgørende, at der ligesom scenarie 1 fokuseres på forbedret information og vejledning samt tekniske anvisninger og hjælpeværktøjer til kommunens og forsyningens medarbejdere.

    

   Forvaltningens vurdering

   Da der i scenarie 1 stilles krav om alternativ regnvandshåndtering, er forvaltningens vurdering, at scenarie 1 vil give den største sikkerhed for, at regnvandshåndteringen i Viborg Kommune tilpasses fremtidens udfordringer, idet dog scenarie 2 vil være en mere fleksibel løsning.

    

   Opbygning af temaplan for Fremtidens regnvandshåndtering

   Med baggrund i ovenstående er det forvaltningens vurdering, at der bør arbejdes videre med en model for ”Fremtidens regnvandshåndtering”, der består af følgende elementer:

   -            Temaplan med vision for regnvandshåndteringen i Viborg Kommune samt krav og retningslinjer i forhold til private, erhverv og kommunens egne projekter. Temaplanen behandles politisk og sendes i offentlig høring.

   -            Vejledning og information til borgere og erhverv, så det bliver lettere at vælge de ”rigtige” løsninger,

   -            Tekniske anvisninger og hjælpeværktøjer til kommunens og forsyningens medarbejdere, så det sikres, at der vælges de mest optimale løsninger.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 7 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2017 i Kultur - og Fritidsudvalget
  • Resume

   Afslutning af anlægsregnskab over 2 mio. kr. af 4 mio. kr. på anlæg på Kultur – og Fritidsområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.    at anlægsregnskaberne godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2017

   Fraværende: Gudrun Bjerregaard

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at anlægsregnskaberne godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til mere end 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Følgende anlæg under Kultur – og Fritidsområdet er nu afsluttet.

    

   Sted nr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling

   1000 kr.

   Forbrug

   1000 kr.

   Afvigelse

   (+) merforbrug

   (-) mindreforbrug

   031529

   Energi investeringer i idrætshaller

   10.900

   10.900

   0

   035515

   FDF Sejlcenter Viborg

   2.629

   2.268

   -361

   318559

   Kunstgræsbaner (Overlund, Bjerringbro og Frederiks)

   6.414

   6.434

   20

   364593

   Bruunshåb Papfabrik, pavillon

   2.750

   2.383

   -367

   I alt

   Afsluttede anlæg

   22.693

   21.985

   -708

    

   Det bemærkes, at der fortsat er afsat midler til energi investeringer i idrætshaller. Fra og med år 2017 er der afsat pulje i Viborg Kommunes driftsbudget.

    

   Mindre forbrug vedr. projekt ”FDF Sejlcenter Viborg” og ”Bruunshåb Papfabrik – pavillon” skyldes refusion af tilskudsmoms.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Intet

 • 8 Anlægsregnskab for renovering af Albo samt anvendelse af restbeløb (bevillingssag)
  • Resume

   Aflæggelse af anlægsregnskab vedrørende renovering af Albo samt forslag om anvendelse af resterende beløb til ekstraordinær henlæggelse på Albo med 565.000 kr. samt tilskud til renovering af varmtvandsbassin på CKU med 500.000 kr.

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at anlægsregnskabet vedrørende renovering af Albo godkendes,

    

   2. at der overføres 565.000 kr. til ekstraordinær henlæggelse til vedligeholdelse af Albo,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 til kontoen ”Tilskud til renovering af CKU’s varmtvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2017 og

    

   4. at nettoudgiften i 2. og 3. ”at” på 1.065.000 kr. finansieres af mindreforbruget på anlægsregnskabet vedrørende renovering af Albo.

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsregnskabet vedrørende renovering af Albo godkendes,

    

   2. at der overføres 565.000 kr. til ekstraordinær henlæggelse til vedligeholdelse af Albo,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Tilskud til renovering af CKU’s varmtvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2017 og

    

   4. at nettoudgiften i 2. og 3. ”at” på 1.065.000 kr. finansieres af mindreforbruget på anlægsregnskabet vedrørende renovering af Albo.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler der de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger. For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særkilt af Byrådet.

    

   Viborg Byråd gav den 20. november 2013 (sag nr. 13) en anlægsbevilling på 4.671.000 kr. til renovering af Albo.

    

   Der kan nu opstilles følgende regnskab for renoveringen af Albo:

   Projekt

   Bevilling
   (1.000 kr.)

   Forbrug
   (1.000 kr.)

   Afvigelse
   (1.000 kr.)
   (+) Merforbrug
   (-) Mindreforbrug

   Renovering af Albo

   4.671

   3.606

   -1.065

    

   Det bevilgede beløb fremkom ved den kommunale overtagelse og likvidation af Albo, hvor Byrådet besluttede, at midler som fremkom ved likvidationen, ”tilfalder Viborg Kommune til anvendelse til formål, der er beslægtede med institutionens eller til andre sociale formål”.

    

   Regnskabet for renoveringen viser et mindreforbrug på 1.065.000 kr., som dermed skal anvendes til ”formål, der er beslægtede med institutionens eller til andre sociale formål”. Det er nødvendigt, at de overskydende midler anvendes til formål som ikke medfører driftsudgifter.   

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på sit møde den 22. juni 2017 (sag nr. 5) forslag til anvendelse af det resterende beløb og traf følgende beslutning:

    

   1. at Byrådet ansøges om, at 572.000 kr. af de overskydende midler fra renovering af Albo hensættes til senere renoveringsformål,

    

   2. at Byrådet ansøges om, at 500.000 af de overskydende midler fra renovering af Albo gives som tilskud til renovering af CKUs varmtvandsbassin,

    

   3. at tilskud til renovering af CKUs varmtvandsbassin gives under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender en ny lejeaftale på udvalgets møde den 10. august 2017, og

    

   4. at Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling indarbejdes i sagen vedr. regnskabsafslutningen for anlægsprojektet ”Renovering af Albo”, som forelægges Byrådet.”

    

   Af sagsfremstillingen fremgår bl.a. følgende:

    

    

   ”Forvaltningen foreslår, at de overskydende anlægsmidler afsættes til følgende to formål:

   ·         Hensættelse af 572.000 kr. til fremtidige renoveringsbehov på Albo.

   ·         Bevilling af 500.000 kr. til CKU, som tilskud til renovering af CKUs varmtvandsbassin.

    

   Hensættelse til fremtidige renoveringsbehov på Albo

   De tekniske installationer på Albo er placeret under støbte betongulve og skønnes af den grund at være en meget dyr bygningsdel at udskifte. De tekniske installationer var derfor ikke omfattet af den gennemførte renovering, da der på renoveringstidspunktet ikke var problemer med disse.

   Set i forhold til bygningens alder anses det for sandsynligt, at det inden for en overskuelig årrække, vil blive nødvendigt at renovere de tekniske installationer.

    

   Bevilling af tilskud til renovering af varmtvandsbassin på CKU

   CKU har et varmtvandsbassin, som anvendes til en række handicap-relaterede træningsformål. Bassinet anvendes til CKUs egne træningshold. Der ud over lejes bassinet primært af institutioner/foreninger og sekundært af private fysioterapeuter.

    

   Der er akut behov for renovering af varmtvandsbassinet, herunder:

    

   ·         Udskiftning af folie i varmtvandsbassin

   ·         Udskiftning af lift

   ·         Istandsættelse af bruserum

   ·         Ny styring af ventilation

    

   CKU har ikke anlægsmidler til renoveringen, som derfor vil medføre en prisstigning for brugerne af varmtvandsbassinet. Ved at bevilge et tilskud til renoveringen fra de overskydende anlægsmidler fra Albo, vil prisstigningen kunne begrænses.

    

   Af Viborg og Skive kommuners samarbejdsaftale om CKU fremgår, at vedligehold af bygningen på Rosenstræde 6, hvor varmtvandsbassinet ligger, finansieres af Viborg Kommune.

    

   Vurdering af behov for CKUs varmtvandsbassin

   Viborg Kommune (Kultur, Service & Events) yder tilskud til en række af institutionerne/foreningernes lejeudgifter til varmtvandsbassinet. Kultur, Service & Events vurderer, at der fortsat er behov for varmtvandsbassinet, og har stor interesse i at opretholde tilbuddet.

    

   Prisstigningen vil have konsekvenser for Kultur, Service & Events, idet der ydes tilskud til leje af varmtvandsbassinet.

   En ny aftale mellem CKU og Kultur, Service & Events om leje af varmtvandsbassin og gymnastiksale, herunder aftale om prisregulering pr. 1. januar 2018, fremlægges til godkendelse på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. august 2017.”

    

   Det kan efterfølgende konstateres, at det endelige mindreforbrug blev en smule mindre, nemlig 1.065.000 kr.  

   En ny aftale mellem CKU og Kultur, Service & Events om leje af varmtvandsbassin og gymnastiksale, herunder aftale om prisregulering pr. 1. januar 2018, blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 31. august 2017 (sag nr. 7) og efterfølgende på Folkeoplysningsudvalgets møde den 6. oktober 2017 (sag nr. 2).”

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 9 Forslag til vedtægter og forretningsorden for Integrationsrådet
  • Resume

   Integrationsrådet har ønsket en opdeling af de nuværende vedtægter i nye vedtægter og en forretningsorden. Ønsket er delvis begrundet med ønsket om en tydeliggørelse af opgaverne for rådet og delvist et ønske om en justering af rådets sammensætning.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1.  at de foreslåede ændringer i vedtægterne og etablering af en selvstændig forretningsorden for Integrationsrådet godkendes

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet:

    

   ·       at de foreslåede ændringer i vedtægterne og etablering af en selvstændig forretningsorden for Integrationsrådet godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Integrationsrådet har siden rådets oprettelse arbejdet under en standardforretningsorden, som indeholder en samlet beskrivelse af opgaver for rådet og tilrettelæggelsen af det daglige arbejde. Den seneste ændring skete på byrådsmødet den 30. oktober 2013.

    

   Inddragelse og høring

   Integrationsrådet har inden den endelige fremsendelse af forslaget til politisk behandling, haft en drøftelse med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på fællesmødet den 5. september 2017.

    

   Beskrivelse

   Integrationsrådet ønsker med det nye forslag til vedtægter at skabe en tydeligere ramme omkring rådets arbejdsopgaver. Derudover ønsker Integrationsrådet, at der sker en justering af sammensætningen af rådet. Der er et ønske om at udvide med repræsentanter for boligselskaber og LO. Repræsentanterne fra 3.-verdenslande foreslås valgt ved et direkte valg, hvor den nuværende opdeling i forhold til sprogstammer fjernes.

    

   Der er desuden lavet tekniske justeringer bl.a. i forhold til at fjerne Det Lokale Beskæftigelsesråd fra vedtægterne, idet rådet er nedlagt.

    

   Forslag til vedtæger er vedlagt som bilag 1.

    

   Integrationsrådet foreslår derudover at de dele af standardvedtægten som beskriver den daglige arbejdstilrettelæggelse af rådets arbejde overføres til en forretningsorden. En forretningsorden som kompetencemæssigt hører under Integrationsrådet.

    

   Forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag 2.

    

   Den Nuværende standardvedtægt er vedlagt som bilag 3.

    

   Alternativer

   At den nuværende standardvedtægt justeres i forhold til valgmetode og deltagerkreds.

    

   Tidsperspektiv

   De justerede vedtægter vil danne grundlag for etableringen af et nyt Integrationsråd for den kommende byrådsperiode fra 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I forslaget til nye vedtægter er det fortsat Viborg Byråd der har kompetencen til ændringer.


  • Bilag

 • 10 Forslag til ændring af Udsatterådets vedtægter
  • Resume

   Viborg Byråd har den 30. august 2017 besluttet, at fremtidige udpegninger til råd, nævn, bestyrelser mm. skal foretages af byrådet.

   Som en konsekvens af denne beslutning er der behov for en justering af vedtægterne for Udsatterådet i Viborg, idet udpegningen hidtil har været foretaget af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at de foreslåede ændringer i vedtægterne for Udsatterådet godkendes

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet:

    

   ·         at de foreslåede ændringer i vedtægterne for Udsatterådet godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udsatterådet er nedsat af Viborg Byråd i marts 2015.

    

   Inddragelse og høring

   Forslaget til ændringer af vedtægterne er drøftet med formandsskabet i Udsatterådet.

    

   Beskrivelse

   De nuværende vedtægters § 9 beskriver at Udsatterådet udpeges af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og formanden for rådet også udpeges af udvalget.

    

   Forslaget til nye vedtægter beskriver at Udsatterådet udpeges af Viborg Byråd, og at Udsatterådet selv konstituerer sig med formand og næstformand.

    

   Forslag til nye vedtægter er vedlagt som bilag 1.

   Eksisterende vedtægter er vedlagt som bilag 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forslaget til vedtægter vil have virkning fra 1. januar 2018, i forbindelse med udpegning af et nyt Udsatteråd.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 11 Lokalplan nr. 477 - Boligområde i Arnbjerg, Viborg - etape 2 og 3
  • Resume

   Byrådet besluttede d. 30. aug. 2017 (sag nr. 28) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 477, etape 2 og 3 - for boligområde i Arnbjerg med tilhørende miljørapport - i offentlig høring.

    

   Der er ikke modtaget bemærkninger til eller indsigelser mod lokalplanforslaget.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 477 vedtages endeligt uden ændringer

    

   2. at miljørapport godkendes uden ændringer.

    

    

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   3. at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes med den af Økonomi- og Erhvervsudvalget anførte ændring.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg, dog således at den første sætning i lokalplanens § 6.1 ændres til:

   ”Ved byggemodning af området skal det tilstræbes, at der skabes jordbalance inden for delområde I, II, III og IV.”

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-11-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 477 vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   2. at miljørapport godkendes uden ændringer.

    

    

   Teknisk Udvalg besluttede desuden,

    

   3. at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet, dog rettes Søaksen til Søakset.

  • Forvaltningens bemærkninger

   I sagsfremstillingen under afsnittet ”Vejnavne” oplyses, at forvaltningen har udarbejdet forlag til navngivning af veje i bilag 5. Det er i bilag 4.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Lokalplanforslag nr. 477 sikrer realiseringen af 2. og 3. etape af ”Strukturplan Viborg Syd”, som Byrådet vedtog i dec. 2011. Lokalplanen udlægger området til boligformål.

   Vejadgang til alle planens delområder sker fra Arnbjerg Alle. Lokalplanområdet er ca. 70 ha, der udlægges til boligformål. Bydelen kan indeholde ca. 400 boliger med varierende boligtyper, der henvender sig til mange forskellige befolkningsgrupper. Det grønne spiller en central rolle i området, idet ca. 30 ha er udlagt til fælles grønne områder. Herved styrkes oplevelsen af landskab og naturværdier i området.

    

   Oversigtskort - bilag 1.

   Lokalplan nr. 477 - bilag 2.

   Miljørapporten - bilag 3.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 477 for et boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i 4 uger fra 31. aug. - 27. sept. 2017.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

    

   Miljørapport

   Til lokalplanforslaget blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på følgende emner:

   ·         landskabsværdi og visuel påvirkning (byprofil), idet synligheden af området - set fra Søndersøvej, Vinkelvej og sØnæs - er belyst

   ·         grundvand og overfladevand

   ·         trafik, herunder trafiksikkerhed.

    

   Miljørapporten har været i høring samtidig med lokalplanforlaget.

   Der er ikke kommet bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Da der ikke er modtaget kommentarer eller indsigelser mod lokalplanforslag og miljørapport, har forvaltningen ikke yderligere at bemærke.

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 477 udlægger området til boligformål i form af åben-lav, tæt-lav, etageboliger og almen service til vuggestue- og børnehave samt fælles grønne områder.

   Vejadgang til alle delområder sker fra Arnbjerg Alle.

    

   Planforslaget giver mulighed for opførelse af ca. 400 boliger i området fordelt som 170 parcelhuse, ca. 130 tæt-lav boliger og ca. 100 boliger i etagebyggeri. Lokalplanens område inddeles i delområder, hvoraf 8 delområder udlægges til parcelhuse, 8 delområder til tæt-lav boligbebyggelse, 1 delområde til etageboliger og 1 delområde til daginstitution.

    

   Vigtige temaer i planen er:

   ·         åben regnvandshåndtering, idet vejvand og tagvand fra boligområderne ledes i åbne grøfter og nedsives, hvor det er muligt,

   ·         begrænsning af befæstede arealer (maks. 40% af den enkelte grunds areal), hvilket øger nedsivning af overfladevand,

   ·         arkitekturpolitik, hvor fokus lægges på:
   - det grønne med store naturarealer og landskabskiler ind i de bebyggede område,
   - det slyngene vejforløb med allébeplantning og landskabstorve,
   - de fælles opholdsarealer/rum i alle delområder,
   - parcelhus og tæt-lav bebyggelse opføres i maks. 2 etager,
   - etageboliger opføres i maks. 6 etager med placering i den sydlige del af
      lokalplanområdet, så punkthusene primært er synlige inde i den nye bydel.
      Etageboligerne etableres umiddelbart øst for etageboliger i etape 1,
   - bestemmelser for bebyggelsens udseende i form af materialevalg og farver.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Da der ikke er modtaget bemærkninger til eller indsigelser mod lokalplanforslag nr. 477 og miljørapport, må det forventes, at Byrådet godkender lokalplan nr. 477 med tilhørende miljørapport på byrådsmøde i november 2017.

    

   Salg af byggegrunde forventes udbudt i marts/april 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Viborg Kommune ejer stort set ikke jord i området. Derfor er der indledt forhandlinger med områdets lodsejere om køb af jord. Der har ligeledes været afholdt møde med ejer af Vinkelvej 50 om mulighed for køb af et mindre areal i forbindelse med etablering af rundkørsel Søndersøvej, Vinkelvej og Arnbjerg Alle.

    

   Overtagelsespligt

   Efter Planlovens § 47A kan en ejer af fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, og som overføres til byzone, inden 4 år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen. Det drejer sig om Søndersøvej 61, 63, 74 og 94A. Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune i givet flad med fordel kan overtage ejendommene. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejerne om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommene.

    

   Vejnavne

   Forvaltningen har udarbejdet forslag til navngivning af veje - bilag 5.

   Områdets beliggenhed nær vand/natur har været udslagsgivende for valg af vejnavne, hvorfor disse foreslås opkaldt efter vand- og naturplanter.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Det vurderes, at lokalplanen har principiel betydning for Viborg Kommune pga. byudviklingsområdets størrelse. Derfor skal det vedtages af Byrådet.

  • Bilag

 • 12 Udvikling af Viborg Baneby (bevillingssag)
  • Resume

   Forvaltningen foreslår, at det resterende rådighedsbeløb på kontoen ”Viborg Baneby – projekter” frigives til Banebyens videre udvikling og realisering.

    

   Der forventes tilskud til de tidligere offentliggjorte animationsfilm om Banebyen fra kommunens animationspulje og Banebyrådet. Der søges indtægtsbevilling på denne indtægt.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Viborg Baneby - projekter" forhøjes med 1.166.000 kr. med rådighedsbeløb på i alt 1.069.000 kr. fordelt med 669.000 kr. i 2017 og 400.000 kr. i 2018,

    

   2. at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 278.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   3. at nettoudgiften på 791.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-11-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Viborg Baneby - projekter" forhøjes med 1.166.000 kr. med rådighedsbeløb på i alt 1.069.000 kr. fordelt med 669.000 kr. i 2017 og 400.000 kr. i 2018,

    

   2. at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 278.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   3. at nettoudgiften på 791.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog den 19. juni 2013 (sag nr. 2) ”Helhedsplan for Viborg Baneby”. Helhedsplanen fastlægger principper for områdets fysiske planlægning: anvendelse, bebyggelsens højde og tæthed, veje, stier, grønne områder mm.

    

   Der var på anlægsbudgettet for 2015-2018 afsat et samlet rådighedsbeløb på 44 mio. kr. til projekter i Viborg Baneby. Beløbet skal anvendes til den videre projektering af infrastruktur, til jordkøb og anlægsarbejder (herunder Banebroen), så infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen.

    

   Teknisk Udvalg har på mødet den 30. april 2014 (sag nr. 14) reserveret 42 mio. kr. heraf til kommunal medfinansiering af Viborg Banebro. Ved budgetlægning for 2016-19 er midlerne til Viborg Banebro flyttet til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby”.

    

   Af det resterende rådighedsbeløb var der afsat 1.978.000 kr. i 2015 og 410.000 kr. i 2016.

    

   Byrådet har på møde den 18. november 2015 (sag nr. 17) bevilget 1,5 mio. kr. af det resterende rådighedsbeløb 2015 til det videre arbejde med realisering af planerne for Viborg Baneby.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I 2017 resterer der et rådighedsbeløb (inkl. rådighedsbeløb på indtægten på 278.000 kr., som der også søges bevilling på i sagen – se nedenfor) på 1.069.000 kr. Med udgangen af 2016 har der været et merforbrug på den givne bevilling på 97.000 kr., hvorfor udgiftsbevillingen i sagen forhøjes med 1.166.000 kr., men rådighedsbeløbet i 2017 alene med (1.166.000 – 97.000) 1.069.000 kr.

    

   Forvaltningen foreslår, at der frigives det resterende rådighedsbeløb (udgift) på 1.166.000 kr. til det videre arbejde med områdets infrastruktur samt områdets videre udvikling og realisering. Dette arbejde forventes at omfatte:

   -        Undersøgelse af mulighederne for yderligere medfinansiering af infrastruktur, herunder fundraising

   -        Kommunikation og markedsføring, herunder udarbejdelse af markedsføringsmateriale samt tiltag ved opstart af anlægsprojekter

   -        Projektformidling både i form af kommunikationsaktiviteter og midlertidige anlæg samt

   -        Diverse tekniske undersøgelser

    

   De afsatte midler vil gå til hhv. anlæg, ekstern bistand og administrativ tid.

    

   Indtægter:

   Der forventes tilskud til animationsfilm fra Animationspuljen på 157.500 kr. samt 20.000 kr. hhv. fra Bachgruppen, Calum, Boligselskabet Sct. Jørgen, GD Ejendomme, Mercantec og Gammeltorv Ejendomme – i alt 277.500 kr. Der søges i sagen indtægtsbevilling på denne indtægt.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   De ovennævnte aktiviteter forventes at blive gennemført i 2017-18.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen foreslår, at udgifterne til ovennævnte aktiviteter finansieres af rådighedsbeløbet afsat på kontoen ”Viborg Baneby – projekter”.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


    

 • 13 Frigivelse af budget til fornyelse af Nedre Gravene og Sct. Mathias Port (bevillingssag)
  • Resume

   Viborg Kommune vil starte fornyelsen af området fra Vestergade og ned gennem Nedre Gravene til Sct. Mathias Port. I den forbindelse foreslås det, at der bevilges og frigives midler til projektering og anlæg. Der er tale om at få frigivet midler fra investeringsoversigten 2018-2021.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.857.000 kr. til kontoen ’Sct. Mathias port’ med rådighedsbeløb på 200.000 i 2017, 3.477.000 kr. i 2018 og 7.180.000 kr. i 2019

   2. at udgiften på 10.857.000 kr. finansieres ved en nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 og 2019, som er afsat på investeringsoversigten 2018-2021 på kontoen ”Sct. Mathias Port”  

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-11-2017

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.857.000 kr. til kontoen ’Sct. Mathias port’ med rådighedsbeløb på 200.000 i 2017, 3.477.000 kr. i 2018 og 7.180.000 kr. i 2019, og

    

   2. at udgiften på 10.857.000 kr. finansieres ved en nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 og 2019, som er afsat på investeringsoversigten 2018-2021 på kontoen ”Sct. Mathias Port”  

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg har på mødet den 30. august 2017 (sag nr. 9) godkendt et projekt for nedre Gravene og Sct. Mathias Port. Nu igangsættes detailprojektering og projektet udføres i 2018 og 2019. Dette skal gøres vha. midler afsat i investeringsoversigten 2018-2021.

    

   Inddragelse og høring

   Der har gennem hele projektet været inddraget borgere, handelsliv m.m. som kunne have en interesse.

    

   Beskrivelse

   For at binde gågaderne sammen er der lavet et projektforslag, som forbinder Vestergade i nord med Sct. Mathias Gade helt frem til Vesterbrogade.

   Projektforslag fremgår af tidligere sag, og placeringen kan ses på bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Anlæggelsen vil forløbe fra forsommeren 2018 og indtil ultimo 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Fornyelsen forventes at give en øget udgift til vedligeholdelse af grønne arealer, som kan holdes indenfor nuværende driftsbudget.

    

   Da projekteringen ønskes igangsat snarest muligt, er det nødvendigt med en fremrykning af 200.000 kr. fra 2018 til 2017.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 14 Projektering af byggemodning Arnbjerg LP477, Viborg By (Bevillingssag)
  • Resume

   Indtil videre i 2017 er der blevet solgt 81 byggegrunde til parcelhuse i Viborg By. For at bevare et passende udbud af boliggrunde vurderes, at der er behov for byggemodning af grunde til åben lav og tæt lav bebyggelse i Viborg.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at igangsætning af projektering for byggemodning godkendes,

   2. at bolig og adgangsvej udlægges som privat fællesvej,

   3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende rådgiver, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 750.000 kr. til kontoen ”Arnbjerg 2. etape, lokalplan 477” med rådighedsbeløb i 2017, og

   5. at udgiften på 750.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421”

    

   Ovenstående punkter er med forbehold for, at Byrådet foretager en endelig godkendelse af lokalplan 477, og at realisering af lokalplan afventer køb af berørte arealer.

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-11-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at igangsætning af projektering for byggemodning godkendes,

   2. at bolig og adgangsvej udlægges som privat fællesvej,

   3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende rådgiver, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 750.000 kr. til kontoen ”Arnbjerg 2. etape, lokalplan 477” med rådighedsbeløb i 2017, og

   5. at udgiften på 750.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421”

    

   Ovenstående punkter er med forbehold for, at Byrådet foretager en endelig godkendelse af lokalplan 477, og at realisering af lokalplan afventer køb af berørte arealer.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg behandlede på sit møde den 1. marts 2017(sag nr. 7), godkendt byggemodning af 25 nye byggegrunde til parcelhuse i 2017. I samme sag har Teknisk Udvalg opfordret Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejde en offensiv strategi for jordforsyning.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har på sit møde den 15. marts 2017(sag nr. 22) godkendt byggemodning af 25 boliggrunde til parcelhuse, herudover har Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodet Teknisk Udvalg om at udarbejde et forslag til yderligere byggemodninger i Viborg By.

    

   Teknisk udvalg har på sit møde den 24. april 2017(sag nr. 7) godkendt byggemodning af yderligere 29 parcelhusgrunde til boligformål i 2017.

    

   I 2016 er der solgt 54 byggegrunde til parcelhuse i Viborg By. I 2017 er der indtil videre solgt 81 byggegrunde til parcelhuse i Viborg By.

    

    

   Inddragelse og høring

   Aktuel lokalplan 477 Arnbjerg forventes godkendt på Byrådsmøde den 22. november 2017.

    

    

   Beskrivelse

   Med henblik på realisering af dele af lokalplan 477 Arnbjerg i 2018, foreslåsz  følgende områder projekteret i henhold til bilag 1.

    

   Ny rundkørsel ved Vinkelvej/Søndersøvej.

   Ny fordelingsvej til nedenstående boligområder.

   Delområde Ia, Ib, Ic, Id og Ig, 114 grunde for parcelhuse.

   Delområde IV, en storparcel til institutionsbyggeri.

   Delområde IIa, IIb, IIc, IId og IIf, 5 storparceller for tæt lav byggeri.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektering forventes igangsat sidste kvartal af 2017 med henblik på udbud af anlægsarbejder 1. kvartal 2018 samt gennemførelse af arkæologiske forundersøgelser i 1 kvartal af 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Byrådet behandler på sit møde den 22. november 2017, lokalplan 477 Arnbjerg. Projekteringsbevillingen gives derfor under forudsætning af Byrådet endelige godkendelse af lokalplan 477. Realisering af lokalplan afventer endelig køb af berørte arealer.
  • Bilag

 • 15 Endelig vedtagelse af revideret forslag til lokalplan 483 for et erhvervsområde ved Åhusevej i Karup og tillæg nr. 5 til kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Det reviderede forslag til lokalplan nr. 483 har i perioden 11.–24. oktober 2017 været i 2 ugers supplerende offentlig høring, hvor lokalplanforslag nr. 483 er reduceret. Derved kan der placeres et biobrændselsanlæg indenfor lokalplan nr. 317.


   De 8 nye høringssvar handler bl.a. om trafik, støv, støj og især lugt.

    

   Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig godkendelse af lokalplanen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at det reviderede lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg nr. 5 vedtages endeligt uden ændringer,

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,

    

   3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,

    

   4. at området udgår af områdeklassificeringen (letter forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a, og

    

   5. at kommunen vil være sindet at opkræve vejbidrag til udbygningen af Åhusevej og cykelsti i forbindelse med projektets realisering.

    

   Sagen behandles i Teknisk Udvalg den 13. november 2017, og udvalgets indstilling kan derfor ikke udsendes sammen med dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets ordinære møde den 15. november 2017, men vil foreligge til mødet.

    

   Baggrunden for at sagen skal behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. november 2017 er, at den lovede tidsplan for planlægningen ellers ikke kan overholdes på grund af forsinkelser i projektet.

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Det var inden mødet oplyst, at Teknisk Udvalg på mødet den 13. november 2017 besluttede følgende:

    

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at det reviderede lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg nr. 5 vedtages endeligt uden ændringer,

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,

    

   3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,

    

   4. at området udgår af områdeklassificeringen (lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a, og

    

   5. at kommunen vil være sindet at opkræve vejbidrag til udbygningen af Åhusevej og cykelsti i forbindelse med projektets realisering.

    

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Planforslagene for Karup Kartoffelmelfabrik har tidligere været i 8 ugers offentlig høring. Efter høringen besluttede Teknisk Udvalg den 27. september 2017 (sag nr. 3) at reducere lokalplanområdets udstrækning og at fremlægge forslag til lokalplan nr. 483 i 2 ugers supplerende offentlig høring. Derved kan der etableres et biobrændselsanlæg indenfor den gældende lokalplan 317.

    

   I tilknytning til forslag til lokalplan nr. 483 er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 5 og en miljørapport til planforslagene. Kommuneplantillæg og miljørapporten er uændret i forhold til første offentlige høring. Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag nr. 2 og 2A.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Inddragelse og høring

   Senest har det reviderede forslag til lokalplan nr. 483 for et erhvervsområde ved Åhusevej i Karup været i 2 ugers supplerende offentlig høring fra den 11. oktober til den 24. oktober 2017.

    

   Der er i den første 8 ugers høringsperiode kommet 5 høringssvar til planforslagene og miljørapporten. I den 2 ugers supplerende høringsperiode er der indkommet 8 høringssvar. Alle 13 høringssvar fremgår af bilag nr. 3.

    

   Der har været afholdt borgermøde i Karup Forsamlingshus den 28. marts 2017 i forbindelse med fordebatten og den 9. august 2017 i den 8 ugers offentlige høring. Debatten på borgermøderne drejede sig hovedsageligt om konsekvenser for naboer og byens borgere, samt siloernes eventuelle udsmykning. Der har ikke været afholdt borgermøde i forbindelse med den supplerende høring.

    

   Beskrivelse

   Karup Kartoffelmelfabrik har et ønske om at udvide fabrikken og senere ”flytte” den eksisterende del af fabrikken til den nye placering. Gældende planlægning giver kun mulighed for at udvide på et mindre areal, hvorfor et nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Forslag til lokalplan nr. 483

   Lokalplanforslag nr. 483 udlægger et område til erhvervsformål primært med tilknytning til landbrugssektoren og giver mulighed for en udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik. Vejadgang sker fra Åhusevej. Planforslaget friholder et areal til en vejreservation for en evt. ny omfartsvej ved Karup.

    

   Den supplerende høring blev iværksat på baggrund af et høringssvar fra Karup Varmeværk, som ønsker at etablere et biobrændselsanlæg indenfor lokalplanområdet i det første forslag lokalplan nr. 483. Biobrændselsanlægget kan – bortset fra en eventuel dispensation fra bygningshøjden og skorstenshøjden – umiddelbart godkendes indenfor lokalplan nr. 317 (den nuværende lokalplan), hvilket er baggrunden for reduktionen af lokalplanområdet i lokalplan 483.

    

   I forbindelse med den supplerende høring udtages et areal på ca. 1,1 ha, hvor lokalplan nr. 317 vil være gældende. En del af Åhusevej inddrages desuden i lokalplanområdet og overføres til byzone for at give mulighed for at inddrive vejbidrag fra virksomheden.

    

   Da ændringsforslaget om placering af biobrændselsanlægget på væsentlig måde kunne berøre andre borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringerne, har lokalplanen været i en supplerende høring jf. planlovens § 27, stk. 2. Derved har naboer m.fl. haft mulighed for at udtale sig om de kommende planer.

    

   Flere af høringssvarene er usikre på, om de nuværende trafik-, støj- og lugtgener fra kartoffelmelsfabrikkens produktion og vandudbringning vil øges i byen, når fabrikken udbygges og biobrændselsanlægget kommer i drift. 

    

   Viborg Kommune er myndighed for planlægningen og miljøvurderingen af planen for kartoffelmelfabrikken og biobrændselsanlægget.

    

   Viborg Kommune er miljømyndighed for driften af biobrændselsanlægget og for udbringningen af produktionsvand på markerne og for bortskaffelsen af spildevand.

    

   Miljøstyrelsen er miljømyndighed for kartoffelmelfabrikkens drift, miljøgodkendelse og tilsyn. Herunder lugt, støj, støv mv. fra fabrikkens produktion. Miljøstyrelsen er desuden myndighed for miljøgodkendelsen/miljøvurderingen af projektet (VVM). Der føres jævnlige tilsyn med driften.

    

   Miljøstyrelsen og Viborg Kommune vurderer klagerne i hvert enkelt tilfælde evt. med en besigtigelse.

    

   Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2029

   Der er ikke indkommet bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 5.

    

   Miljørapport

   Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.

    

   Der er kommet to bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden (høringssvar nr. 9 og 13). Bemærkningerne fremgår af skemaet i bilag nr. 4. Bemærkningerne er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag nr. 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

    

   I miljørapporten er foreslået to afværgeforanstaltninger for den øgede tunge trafik på Åhusevej. Åhusevej - på strækningen fra rundkørslen til fabrikkens indkørsel - foreslås vejen udvidet til 7 m bredde. Der foreslås tillige en cykelsti for at adskille de bløde trafikanter fra den tunge trafik.

    

   VVM

   Miljøstyrelsen, som i denne sag er myndighed i forhold til VVM, har den 14. juli 2017 afgjort, at der er VVM-pligt for projektet.

    

   Afgrænsningen af indholdet af VVM-redegørelsen har været i høring hos Viborg Kommune. Miljøstyrelsen forventer en VVM-og en miljøgodkendelse i løbet af foråret 2018, hvor der redegøres for de konkrete miljøpåvirkninger af det konkrete byggeprojekt. Anlæggelsen og byggeriet af den nye kartoffelmelfabrik må ikke påbegyndes, før der foreligger en VVM og en miljøgodkendelse af projektet.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene til både den første og den supplerende høring er behandlet i bilag nr. 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og udkast til Byrådets svar til disse. Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for ændringer i det reviderede forslag til lokalplan nr. 483.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Miljøstyrelsen forventer, at VVM-godkendelsen foreligger i foråret 2018. Herefter kan der udstedes byggetilladelse mv. Karup Varmeværk forventer at bygge biomasseanlægget i 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Karup Kartoffelmelfabrik har pr. 10. maj 2017 fraskrevet sig retten til kommunens overtagelsespligt for lokalplanarealet jf. planlovens §47a.

    

   I miljørapporten foreslås at forstærke og udbygge Åhusevej fra rundkørslen til fabrikkens indkørsel. På samme strækning foreslås tillige en cykelsti for at adskille de bløde trafikanter fra den tunge trafik.

    

   Vejarealet er ved den supplerende høring lagt i byzone, hvorved fabrikken ved en vejudvidelse skal bidrage økonomisk til vejændringerne med et vejbidrag.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 16 Anmodning fra Flemming Gundersen om optagelse af sag på byrådets dagsorden om ressouceforbrug i forbindelse med stadionnavnssagen (den kommunale styrelseslovs § 11)
  • Resume

   Flemming Gundersen har i mail af 13. november 2017 til borgmesteren anmodet om at få nedenstående optaget som sag på byrådets dagsorden til mødet den 22. november 2017.

  • Indstilling

   Sagen forelægges byrådet.

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   For Flemming Gundersens forslag om at der skal udarbejdes en redegørelse for ressourceforbruget stemmer 24 medlemmer (Flemming Gundersen, Søren Gytz Olesen, Socialdemokratiets, Dansk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper) og 5 medlemmer (den Konservative byrådsgruppe) stemmer imod. Forslaget er hermed vedtaget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   ”FORSLAG TIL BYRÅDSBESLUTNING

    

   Enhedslisten indstiller:

    

   At byrådet beslutter, at borgmesteren skal besvare Flemming Gundersens anmodning om at redegøre for resurseforbruget i navneret-sagerne.

    

   Jeg bad på byrådsmødet 30. august om en sådan redegørelse. Jeg anmodede efterfølgende 11. oktober skriftligt borgmesteren om at besvare nedennævnte spørgsmål, da jeg ikke fik noget svar fra borgmesteren på min mundtlige anmodning.

    

   Borgmesteren afvist at svare.

    

   Jeg mener imidlertid, at sagen er af så stor og principiel betydning, at jeg stiller mig uforstående over for beslutningen. Det må være i alles interesse at få belyst, hvad det koster at tage den slags beslutninger. Ikke mindst har borgerne i kommunen, som betaler udgifterne, krav på en opgørelse.

    

   Nedenfor udspecificerer jeg, hvad jeg ønsker belyst:

    

    Det drejer om begge navneret-sager. Det vil sige: a. forholdet mellem kommunen og VFF, Stadion og Energi Viborg, b. aftaler mellem kommunen og VHK vedr. Stadionhallen, samt c. sagsbehandling ved henvendelser fra Statsforvaltningen, og evt. anden forvaltning.

    

   Jeg ønsker en opgørelse af sagsforløbet 2010 og frem til dags dato indeholdende:

   • en oversigt over de gange, sagerne har været behandlet på et byrådsmøde og/eller et Økonomiudvalgsmøde.
   • et skøn over timeforbruget i forvaltningen til at administrere sagerne, inkl. forberedelse af sagsbehandling, møder, indhentning af oplysninger fra de forskellige aktører, besvarelse af henvendelser fra Statsforvaltning mv.
   • en opgørelse af indtægter, henholdsvis udgifter i forbindelse med sponsorater og salg af navneret.
   • en opgørelse over de samlede advokatomkostninger.

    

   Bilag til punktet:

   -        Min skriftlige anmodning til borgmesteren af 11. oktober 2017.

   -        Borgmesterens svar til mig af 19. oktober”

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 17 Ejendomssag - Mageskifte af arealer ved Børnehaven Kærhuset i Skals (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Mageskifte af arealer ved Børnehaven Kærhuset i Skals.

   Sagen drejer sig om mageskifte af arealer ved Børnehaven Kærhuset i Skals, hvorved ejerskabet bringes i overensstemmelse med mange års praksis for brug af arealerne.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet

    

   1. at kommunen mageskifter arealerne ved Børnehaven Kærhuset som beskrevet i sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Byrådet den 22-11-2017

   Fraværende: Jens Rohde

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-11-2017

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den tidligere Møldrup Kommune indgik i sin tid aftale med Ole Jensen, Kildedalsvej 25 i Skals, om at Børnehaven Kærhuset kunne anlægge legeplads på Ole Jensens jorder, mod at han til gengæld kunne råde over et areal langs banestien, som tilhører børnehaven. Der er ingen tilgængelig skriftlig dokumentation af aftaler.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Både Ole Jensen og forvaltningen er interesseret i at få bragt ejerskabet i overensstemmelse med mange års praksis. Det er derfor aftalt mellem parterne, at Viborg Kommune køber det nuværende legepladsareal på 2.180 m2 af Ole Jensen – vist som delområde 2 på bilag nr. 2 – og at Ole Jensen køber et areal på 1.455 m2 af Viborg Kommune – vist som delområde 1 på bilag nr. 2.

    

   De nuværende matrikulære forhold fremgår af bilag nr. 1.

    

   Det er mellem parterne aftalt, at handelsprisen er 18 kr. pr. kvadratmeter.

    

   Det er endvidere aftalt, at Viborg Kommune afholder alle udgifter, der er forbundet med mageskiftet. Udgifterne forventes at blive ca. 13.050 kr. til forskellen på m2 samt ca. 30.000 kr. til landinspektørudgifter.

    

   Udgifterne til sagens gennemførelse finanseres af anlægsbevillingen vedrørende ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals”.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde.


  • Bilag

 • 18 Testamenteret arv til plejecenter Højvangen, ØrumLukket sag