Byrådet - Referat fra mødet den 31-08-2016

Referat

Afbud fra Anna Margrethe Engbæk Schmidt. I stedet deltager stedfortræder Michael Hansen.

 • 1 Ændret udpegning til generalforsamling i Den Vestdanske Filmpulje
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på møde den 29. januar 2014 (sag nr. 1 på tillægsdagsorden), at Jens Rohde blev udpeget som Viborg Kommunes repræsentant til generalforsamlingen i Den Vestdanske Filmpulje. 

   Jens Rohde er efterfølgende på generalforsamlingen udpeget som medlem af bestyrelsen i Den Vestdanske Filmpulje og varetager her posten som næstformand. Det bemærkes, at der er tradition for, at Viborg Kommune som næststørste bidragyder indtager næstformandsposten i bestyrelsen.

    

   Jens Rohde har oplyst, at han ønsker at trække sig fra hvervet i Den Vestdanske Filmpulje, da han finder at posten bør besættes af Venstre.

    

    

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at Åse Kubel Høeg (V) udpeges til generalforsamlingen for Den Vestdanske Filmpulje for den resterende del af indeværende byrådsperiode i stedet for Jens Rohde (B).

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 2 Mødeliste for Byrådet
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Mødelisten blev godkendt.

 • 3 Revisionsberetning nr. 7 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2015
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på mødet den 13. april 2016 (sag nr. 4) Viborg Kommunes årsregnskab for 2015 til afgivelse til revisionen. Årsregnskabet fremgik på mødet af bilag nr. 1.

    

   PricewaterhouseCoopers (PwC) har den 15. juni 2016 fremsendt revisionsberetning nr. 7 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2015, jf. bilag nr. 1 og 2.

    

   Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer.

    

   Af beretningens afsnit 1.2 fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at revisionsberetning nr. 7 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2015 tages til efterretning, og

    

   at årsregnskabet for 2015 hermed godkendes endeligt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede endvidere, at BDO – der skal revidere Kommunens regnskab for 2016 - inviteres til et af de kommende møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget for at fortælle om deres revisionsplan. Endvidere inviteres BDO til at deltage, når Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler de kommende års beretninger vedrørende revision af årsregnskaber.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 4 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016, alle områder (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2016 for alle budgettets poster.

    

   Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet er vist både i forhold til det oprindelige budget, det korrigerede budget og budgetopfølgningen pr. 31. marts, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget.

    

   Det korrigerede budget: I dette budget er indregnet omplaceringer / bevillinger frem til den 30. juni, herunder de overførsler af budgetbeløb, der er foretaget fra 2015.

    

   Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

   Note
    nr.

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

   30. juni

   I forhold til opr. budget (kol. 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

    

   Skatter / generelle tilskud

   -5.680,7

   -5.680,7

   -5.656,6

   24,0

   24,0

   6,3

   1.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   4.019,2

   4.109,4

   4.009,8

   -9,4

   -99,6

   -9,3

   2.

   Overførselsudgifter

   1.414,1

   1.410,6

   1.401,0

   -13,1

   -9,6

   -8,9

   3.

   Driftsudgifter i alt

   5.433,4

   5.520,0

   5.410,8

   -22,5

   -109,1

   -18,2

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Renter

   15,6

   10,5

   10,2

   -5,4

   -0,3

   -1,8

   Overskud før anlæg mv.

   -231,7

   -150,2

   -235,6

   -3,9

   -85,4

   -13,7

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

   238,7

   419,0

   260,4

   21,7

   -158,6

   -22,5

   4.

   Anlæg ældreboliger

   2,3

   5,0

   3,9

   1,6

   -1,1

   -1,1

    

   Jordforsyning

   -4,4

   33,0

   21,8

   26,2

   -11,2

   -0,9

    

   Res. skattefinans. område

   4,9

   306,8

   50,6

   45,7

   -256,2

   -38,2

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsområdet

   -7,5

   24,8

   29,2

   36,6

   4,4

   -0,2

   5.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Øvrige finansforskydninger

   18,0

   41,7

   28,1

   10,1

   -13,6

   1,1

   6.

   Afdrag på lån

   73,9

   73,9

   73,9

   0,0

   0,0

   2,9

    

   Optagne lån

   -96,9

   -96,9

   -96,9

   0,0

   0,0

   0,0

    

   Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)

   -7,6

   350,2

   84,8

   92,4

   -265,4

   -34,4

    

    

   Tabel 1: Resultatopgørelse

    

   DEN OVERORDNEDE VURDERING 

   Serviceudgifterne viser et forventet mindreforbrug på ca. 100 mio. kr. Heraf vedrører de ca. 37 mio. kr. den ved budgetlægningen indregnede budgetbuffer. Med resultatet må det forudsættes, at der således bliver behov for at overføre ca. (100-37) 63 mio. kr. fra 2016-2017. Da overførslerne fra 2015 til 2016 har udgjort 87 mio. kr. er det ensbetydende med, at der forventes brugt (87 – 63) 24 mio. kr. af de overførte driftsmidler fra 2015.

    

   Det i sig selv, at der forbruges af opsparingerne fra 2015, må ses som en positiv udvikling for at begrænse fremtidige driftsoverførsler.

    

   Statens definition af ”serviceudgifter”, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme, er ikke helt identisk med Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” i tabel 1. Den sanktionsbelagte ramme kan derfor ikke direkte aflæses af tabel 1. I forhold til ministeriets definition forventes det med resultatet af budgetopfølgningen, at regnskabet kommer til at ligge ca. 4 mio. kr. under den sanktionsbelagte serviceramme.

    

   Overførselsudgifterne forventes at give mindreudgifter på knap 10 mio. kr.

   Mindreudgiften er jævnt fordelt på de 3 politikområder, der indgår i overførselsudgifterne (se nærmere i note 3).

    

   For anlægsudgifterne forventes der ligeledes mindreudgifter - dog kun i forhold til det korrigerede budget (dvs. inkl. overførsler fra 2015). Det forventede resultat betyder, at overførslerne fra 2016 til 2017 forventes at blive mindre end overførslerne fra 2015 til 2016. For anlægsudgifterne (ekskl. forsyningsområdet) er der overført ca. 200 mio. kr. fra 2015 til 2016, hvor det forventede mindreforbrug i 2016 nu skønnes til ca. 170 mio. kr., hvilket er 35 mio. kr. mere end ved opfølgningen pr. 31. marts 2016.

    

   Byrådets målsætning for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. (325 mio. kr.) og for størrelsen af overskud før anlæg mv. (ordinært driftsresultat) på mindst 200 mio. kr. (236 mio. kr.), og et anlægsniveau (skattefinansieret) på ligeledes 200 mio. kr. (260 mio. kr.) vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt, idet tallene i parentes angiver det forventede resultat.

    

   Lov- og cirkulæreprogram og regulering af budgetgaranti

   Umiddelbart før sommerferien har kommunerne modtaget lov- og cirkulæreprogrammet til brug for budgetlægningen for 2017. En del af lovgivningen påvirker kommunernes økonomi allerede i 2016. Der er i nærværende sag søgt bevillingsmæssig dækning for virkningen.

    

   Der gøres opmærksom på, at der i talmaterialet i budgetopfølgningen IKKE er taget højde for virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet. Det er forudsat, at der gives tillægsbevilling til virkningen, lige som det er forudsat, at lov- og cirkulæreprogrammet ændrer tilsvarende på det forventede forbrug. Det betyder, at de i sagen nævnte forventede afvigelser vil være uændrede, når lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdes, men at det forventede regnskabsresultat vil blive påvirket.

    

   Der er tale om følgende konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram og budgetgaranti:

   Serviceudgifterne ca. 6,4 mio. kr. (merudgift).

   Overførselsudgifterne ca. -13,2 mio. kr. (mindreudgift)

   I bilag nr. 5 kan ses en specifikation af beløbene pr. politikområde.

    

   Ministeriets sanktionsbelagte serviceramme vil tilsvarende blive forhøjet med virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet, så kommunerne får mulighed for at afholde de yderligere udgifter inden for rammen.    

    

   Herunder er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

    

   NOTE 1 - SKATTER OG GENERELLE TILSKUD:

   Generelle tilskud: 

   Beskæftigelsestilskud

   Den samlede negative efterregulering vedr. 2015 og midtvejsregulering i 2016 på beskæftigelsestilskuddet udgør i alt 29,3 mio. kr. Det er en forværring på 11 mio. kr. i forhold til marts 2016, hvor KL havde beregnet et skøn på reguleringer på netto 18,3 mio.kr.

    

   Reguleringerne på 29,3 mio. kr. består af:

   1) Ministeriet har beregnet en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2015 på 19 mio. kr.     

   2) Beskæftigelsestilskuddet er i 2016 budgetlagt til 138,8 mio. kr. Ministeriets skøn er på nuværende tidspunkt på 128,5 mio. kr., hvilet giver en negativ midtvejsregulering på 10,3 mio. kr.

    

   Flygtningetilskud

   Viborg Kommune modtager yderligere tilskud til flygtninge i 2016 på 4,8 mio. kr.

    

   NOTE 2- SERVICEUDGIFTER:

   Det fremgår af tabel 1, at de samlede serviceudgifter ligger godt 9 mio. kr. under det oprindelige budget og ca. 100 mio. kr. under det korrigerede budget (der også indeholder overførsler fra 2015).

    

   For langt de fleste af politikområderne forventes der mindreforbrug eller balance i forhold til det korrigerede budget. Der er dog enkelte områder, hvor der i øjeblikket forventes merudgifter. Her gælder det, at det i alle tilfælde er af beløbsmæssig mindre omfang, og at der ikke er områder med merforbrug, der er alarmerende. I den resterende del af året vil udvalgene bestræbe sig på at få udlignet de forventede merforbrug, så regnskabet holdes inden for budgettet.

    

   Nedenfor er de væsentligste afvigelser på serviceudgifterne under hvert udvalg kort kommenteret (der er ikke givet kommentarer til de udvalg / politikområder, hvor der kun er mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget). I bilag nr. 3 kan ses de mere detaljerede forklaringer, der har været forelagt udvalgene.

    

   I tilfælde af, at der ikke opnås budgetbalance på det enkelte politikområde, vil merforbruget som udgangspunkt blive overført til 2017, hvor det forventes udlignet.

    

   Fra de enkelte udvalg er der indstillet forskellige omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområderne (som totalt set giver 0 kr.). Disse omplaceringer kan godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. For en specifikation af disse henvises til bilag nr. 2, hvor omplaceringerne er oplistet.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget:

   På politikområdet ”Politisk organisation” forventes der mindreudgifter på 44 mio. kr.

   Den væsentligste afvigelse skyldes den afsatte budgetbuffer på 37 mio. kr., der er indregnet i forventet regnskab som forventet mindreudgift.

    

   Herudover er der forventede afvigelser, herunder forskydninger mellem årene på 7 mio. kr. vedrørende tilskud til bl.a. investeringsfremmeindsats, Animation i Viborg, Mønsted Kalkgruber, markedsføringsstrategi, internationale aktiviteter mv.

    

   Under politikområdet ”Administrativ organisation” er der indregnet forventede mindreudgifter på knap 20 mio. kr.

    

   Der forventes samlet set mindreudgifter på 4,1 mio. kr. vedrørende forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv. og på centrale konti samlet set mindreudgifter på 10,8 mio. kr. vedrørende forskellige puljer og centrale områder mv.

    

   Herudover forventes der overskud på 5 mio. kr. på den ”interne forsikringsordning” vedrørende arbejdsskader.

     

   Børne- og Ungdomsudvalget:

   På politikområdet ”Skoler og klubber” forventes et mindreforbrug på 21 mio. kr.

   Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på skoler og klubber vedrører stort set kun det centrale område, bl.a. centrale kompetencemidler, hvor der ikke er igangsat forløb for alle midler. Derudover skal nogle af midlerne bruges i skoleåret 2016/17, hvorfor der bliver behov for overførsel fra 2016 til 2017.

    

   På Dagtilbud skønnes der i øjeblikket et mindreforbrug på 9 mio. kr., der fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem det centrale og det decentrale område.

     

   NOTE 3 - OVERFØRSELSUDGIFTER

   På det samlede overførselsområde er der tale om et forventet netto-mindreforbrug på ca. 10 mio. kr.

    

   Mindreforbruget består af:

   -      Pensioner og boligstøtte 2,7 mio. kr.

   -      Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet 3,9 mio. kr.

   -      Børne- og Ungdomsudvalgets overførselsområde 2,9 mio. kr.

    

   I forhold til de samlede budgetsummer er der tale om relativt mindre afvigelser. Der gøres opmærksom på, at skønnene på overførselsudgifter er behæftet med stor usikkerhed.

     

   NOTE 4 - ANLÆG

   Mindreudgifter til anlæg (skattefinansieret, ældreboliger, jordforsyning men ekskl. forsyning) forventes at udgøre ca. 171 mio. kr. Dette er noget mindre, end det beløb, der er overført fra 2015 til 2016 (ca. 200 mio. kr.). Det betyder, at det beløb, der forventes overført fra 2016 til 2017, i øjeblikket vurderes at blive mindre end overførslen fra 2015 til 2016.

    

   Når der er forventning om overførsler, betyder det, at der ikke er tale om reelle mindreudgifter, men primært forsinkelse i gennemførelse af anlægsprogrammet. Hermed forventes det, at stort set hele mindreforbruget i 2016 skal overføres til 2017 til afslutning af projekterne.

    

   NOTE 5 – FORSYNINGSOMRÅDET

   Der forventes et netto merforbrug på 4,4 mio. kr. (drift). Dette skyldes især, at affaldsplanen blev udskudt, så de driftsbesparelser der var indregnet som følge af planen, først kan gennemføres senere end planlagt ved budgetlægningen.

     

   NOTE 6 - ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

   Mindreudgiften på ca. 14 mio. kr. skyldes primært forventede forsinkelser i boligselskabernes byggeprogram, så indbetalinger til Landsbyggefonden udskydes (og dermed forudsættes overført til 2017).

    

   FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN (KASSEBEHOLDNINGEN)

   Den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2016 (opgjort dag for dag de seneste 12 mdr.) vurderes på baggrund af det forventede regnskabsresultat til ca. 325 mio. kr. I forhold til den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2015 er dette et fald på 118 mio. kr.

    

   Det vurderes, at overførsler (drift, anlæg og indskud i Landsbyggefonden) til forbrug i 2017 vil ligge i størrelsesorden 275 mio. kr. Forsyningsvirksomheden REVAS, forventes herudover med udgangen af 2016 at have ca. 8 mio. kr. til gode af kassebeholdningen. Sammenlagt skal der således reserveres (275 + 8) 283 mio. kr. til disse formål. Den ikke-disponerede del af den gennemsnitlige kassebeholdning med udgangen af 2016 forventes derfor at udgøre (325 – 283) 42 mio. kr.

    

   INDSTILLINGER FRA UDVALGENE

   Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen til godkendelse - herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne.

   Der gøres opmærksom på, at budgetopfølgningen for Udvalget for Uddannelse, andel og Innovation kun er behandlet administrativt, idet udvalgets møde den 8. august 2016 (hvor opfølgningen skulle være behandlet) er blevet aflyst. 

    

   Halvårsregnskab

   Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at udarbejde halvårsregnskaber.

   Halvårsregnskabet skal suppleres med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for hele året og ledsages af bemærkninger på afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

   Halvårsregnskabet er derfor indbygget som en del af nærværende budgetopfølgningssag.

    

   En opgørelse af halvårsregnskabet fremgår af bilag nr. 4.

  • Bilag

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender,

    

   at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 2 (sum = 0 kr.),

    

    

   Bl.a. på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 inkl. halvårsregnskabet for 2016 (jf. bilag nr. 4) godkendes,

    

   at der til lov- og cirkulæreprogrammet og budgetgarantien gives driftsbevillinger på i alt -6.718.000 kr. (netto nedsættelse af udgiftsbevillinger) i 2016 jf. specifikationen i bilag nr. 5, og

    

   at mindreudgiften i 2016 på 6.718.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. – 4. ”at”.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 5 Den nye Udbudslov
  • Sagsfremstilling

   Folketinget har den 19. november 2015 vedtaget Danmarks første Udbudslov. Loven trådte i kraft den 1. januar 2016 og sætter rammerne for offentlige myndigheders og offentlige virksomheders indkøb.

   Målet med Udbudsloven har været at sætte ”det gode købmandskab” i centrum, når det offentlige køber ind, så ressourcerne bruges på at sikre det bedst mulige indkøb i stedet for på regelfortolkning og administrativt arbejde. 

   I denne sag præsenteres kort en række udvalgte ændringer, som Viborg Kommune særligt bør være opmærksom på som ordregiver, samt anbefalinger om håndtering af afskaffelse af annonceringspligten:

   ·         Udbudsdirektivet indebærer, at alle udbud fra 2018 skal gennemføres elektronisk. Viborg Kommune er i gang og når målet.

   ·         Udbudsloven sikrer større tilgængelighed for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) samt nystartede virksomheder, gennem bl.a. opdeling af kontrakter (delaftaler) og loft over krav til virksomheders omsætninger.

   ·         En række sociale og andre specifikke tjenesteydelser (tidligere Bilag II B ydelser f.eks. sundheds-og uddannelsesområdet, sociale ydelser mv.) har hidtil været undtaget for udbudspligt. Fremadrettet bliver denne type ydelser enten fuld udbudspligtige eller de skal udbydes efter reglerne i ”Light Regime” (eksempelvis beskæftigelsesrettet indsats m.fl. når værdien af kontrakten mindst svarer til 5.592.375 kr.)

   ·         Øget adgang til mere fleksible udbudsformer, f.eks. Innovationspartnerskab og Udbud med forhandling

   Afskaffelse af Annonceringspligten

   Tilbudslovens afsnit II er ophævet, således at indkøb af varer og tjenesteydelser (f.eks. rådgivere i Teknik & Miljø) med en kontraktværdi mellem 500.000 kr. og EU udbudstærskelværdien på ca. 1,5 mio. kr., ikke længere skal annonceres. Er indkøbet over EU’s tærskelværdi (ca. 1,5 mio. kr.), skal der fortsat laves et EU-udbud.

   Er indkøbet under tærskelværdien, skal der foretages en vurdering af, om indkøbet kan have en grænseoverskridende interesse (om udenlandske leverandører kan have interesse i at byde på opgaven). I en vurdering kan bl.a. indgå, om andre kommuner har fået tilbud fra udlandet, opgavens størrelse og varighed, om det er et krav, at man skal kunne tale dansk, om opgaven kræver fysisk tilstedeværelse i Danmark mv.

   Er der grænseoverskridende interesse, skal indkøbet annonceres på www.udbud.dk. Er der ingen grænseoverskridende interesse, skal indkøb over 500.000 kr. foretages på markedsmæssige vilkår og i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed og økonomisk forsvarlig forvaltning. Dette kan gøres ved at Kommunen:

   ·         gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter ét tilbud,

   ·         indhenter to eller flere tilbud eller,

   ·         annoncerer på Kommunens hjemmeside

   Det er op til Kommunen selv at vurdere, hvilken af ovenstående metoder, der anvendes. Kommunen skal samtidig give en begrundelse, hvis man vælger at indhente mere end tre tilbud. Der ligger altså en intention i loven om at gøre indkøbsprocessen mere smidig, og dette kan få betydning for f.eks. indkøb under EU-tærskelværdien af komplekse IT systemer, revisionsydelser og indhentning af tilbud på rådgivere i f.eks. Teknik & Miljø. Indkøb af rådgiverydelser i forbindelse med bygge- og anlægssager vil fortsat blive udbudt jf. bestemmelserne i Indkøbs- og udbudspolitikken.

   Anbefaling om håndtering

   Afskaffelse af annonceringspligten er, jf. ovenstående, ikke uden begrænsninger. Forvaltningen vurderer derfor, at der fortsat vil være behov for interne retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser under EU’s tærskelværdi.

   I visse situationer vil det fortsat være en god ide at indhente flere tilbud for at prøve markedet af for nye løsninger, skabe priskonkurrence om opgaverne mv. Det er samtidig vigtigt, at enhederne ved alle indkøb sikrer sig, at de kontraktuelle forhold er i orden. Her tænkes f.eks. på opsigelsesvarsel, betalingsbetingelser, prisregulering, arbejdsklausuler, adgang til egne data ved ophør af aftale på it-systemer, samt indgåelse af databehandleraftaler.

   Forvaltningen anbefaler, at indkøb under EU’s tærskelværdi foretages ud fra følgende retningslinjer:

   a)    at afdelingerne kontakter Udbud og Indkøb med henblik på vurdering af grænseoverskridende interesse og vurdering af, hvordan indkøbet skal foretages, jf. krav i Udbudslov om indkøb på markedsmæssige vilkår mm.

   b)    at der indføres en bagatelgrænse på 500.000 kr. for vurdering af grænseoverskridende interesse

   c)    at ved indkøb mellem 500.000 kr. og EU’s tærskelværdi, som udgangspunkt altid indhentes minimum 2 tilbud. Relevante direktør kan give dispensation herfra.

   Forvaltningen har udarbejdet en vejledning i håndtering af fritagelse for annonceringspligt, samt vurdering af grænseoverskridende interesse. Generelt er det Forvaltningens erfaring at der sjældent er grænseoverskridende interesse. De nye bestemmelser minder i høj grad om frikommuneforsøget (fritagelse fra annonceringspligten), som Viborg Kommune tidligere har været en del af.

   Redaktionelle ændringer af Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik

   Som en konsekvens af den nye Udbudslov skal den nuværende Indkøbs- og udbudspolitik revideres. Følgende ændringer foreslås:

   ·         ”Udbudsdirektivet” konsekvensrettes til ”Udbudslov” de relevante steder

   ·         ”Tilbudslov” konsekvensrettes til ”Udbudslov” for vare og tjenesteydelser

   ·         ”Tilbudslov” konsekvensrettes til ”Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren” for bygge- og anlægsopgaver

   ·         Tærskelværdier for udbud rettes til i hele dokumentet

   ·         Side 9, fodnote 5: Frikommuneforsøget er udløbet og fodnoten slettes derfor

    

   Forslag til revideret Indkøbs- og udbudspolitik fremgår af bilag nr. 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de anbefalede retningslinjer for indkøb under EU’s tærskelværdi pkt. a - c godkendes, og

   at forslag til revideret Indkøbs- og udbudspolitik for Viborg Kommune godkendes, jf. bilag nr. 1.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 6 Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 56 - nye rammer for Falkevej i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 6. april 2016 (sag nr. 11) følgende:

   ”at forslag til kommuneplantillæg nr. 56 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger med de ændringer, at muligheden for boliger udtages af forslaget, at højden differentieres med 4 etager i den sydlige ende, 5 etager i den midterste del og 6 etager i den nordlige ende og at der ikke afholdes borgermøde. ”

    

   Gældende rammebestemmelser for Falkevej indeholder bestemmelse om, at der ikke kan etableres boliger på grund af trafikstøj fra Indre Ringvej, samt et etageantal på maksimalt 4 etager.

    

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 56 fremgår af bilag nr. 1.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 6 høringssvar (se bilag nr. 2) til planforslaget. Et resume og Forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag nr. 3.

    

   Fire høringssvar er indsigelse mod, at der ikke tillades boliger inden for området.

    

   Et høringssvar med en underskiftsindsamling gør indsigelse mod, at der tillades op til 6 etager i den nordlige del af området, med begrundelsen, at en 6 etages bygning på op til 24 meter resulterer i skyggevirkning, øget trafik, øget støj samt at udsigten vil blive væsentlig forringet. Indsigerne mener, at resultatet heraf vil give værditab for ejerne af lejligheder på Fasanvej 212.

    

   Et høringssvar er indsigelse mod, at der kun tillades 4 etager i den sydlige del af området og peger på, at en tilladt bygningshøjde på 4 etager i den sydlige del af området (Falkevej 21 og 23), i praksis vil gøre det vanskeligt at udnytte rammebestemmelsernes bebyggelsesprocent på op til 175%.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Støj og boliger

   Til høringssvar nr. 3 er der udarbejdet en støjrapport for delområde på Falkevej der konkluderer, at ”Aktuelt overstiges de vejledende støjgrænser ved dele af boligfacaderne og -gavlene mod Falkevej samt kontorfacaden mod ringvejen. Afvigelserne ved boligerne er størst ved gavlene men i øvrigt beskedne.

    

   Anvendelse af arealer til støjfølsomme formål i et eksisterende støjbelastet byområde vil indebære, at der – ud over beskyttelse af de udendørs opholdsarealer - skal ske en særlig støjprojektering af facader, vinduer og døre, svarende til retningslinjerne for planlægning af nye boliger, kontorer mv. jf. Miljøstyrelsens vejledning”.

    

   Ved behandlingen af udkast til forslag til kommuneplantillæg 56 var vedlagt en rapport om støj, som Forvaltningen har fået udarbejdet. Denne støjrapport konkluderer, at trafikstøjen på terræn overstiger støjgrænsen for boligområder ved arealerne tættest til Falkevej og Indre Ringvej. I de centrale dele af området er støjen som følge af afskærmning fra bebyggelsen mod Indre Ringvej lavere end 58 dB, som er grænsen for støj ved boliger. Støjrapporten fremgår af bilag nr. 4.

    

   Det er således sandsynligt, at der kan etableres foranstaltninger, der sikrer, at der kan etableres et antal boliger med udendørs opholdsarealer, hvor støjgrænserne kan overholdes.

    

   Etageantal

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 6. april 2016 at fastsætte etageantallet fra 6 etager i den nordligste del af området, 5 etager i den midterste del af området og 4 etager i den sydligste del af området. Gældende rammebestemmelser fastsætter etageantal til 4 etager. Forvaltningen vurderer, at 6, 5 og 4 etager harmonerer med fremtidigt byggeri i den øvrige del af banebyen.

    

   Hvis udvalget beslutter at ændre etageantallet i kommuneplantillægget, vurderer forvaltningen, at det er så væsentlig en ændring, at der bør gennemføres en fornyet høring, jf. planlovens §27.

    

   Det forventes, at der ved konkrete projekter skal udarbejdes lokalplanforslag. 

    

   Det vil være en mulighed, efter konkret vurdering, at ændre etageantal i et forslag til tillæg til kommuneplanen i forbindelse med konkrete lokalplanforslag.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommuneplantillæg nr. 56 vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommuneplantillæg nr. 56 vedtages endeligt med den tilføjelse, at der kan gives mulighed for at etablere boliger i området, såfremt den kommende lokalplans støjkrav i såvel boliger som på udendørs opholdsarealer overholdes, og

    

   at der i forbindelse med lokalplanlægningen sker en nærmere afgrænsning af byggefelterne i lokalplanområdet, idet der ikke ønskes byggeri i 6 etager ud mod ringvejen.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 7 Forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013-2025 for byvækst ved Viborg by
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 16) de indkomne bemærkninger til fordebat om kommuneplantillæg nr. 52 for byvækst ved Viborg by.

    

   Udvalget besluttede:

    

   ”at planlægningen fortsættes som beskrevet og med fokus på øst (Taphede) og afklaring af vestbyens arealudlæg, herunder mulighed for boligbyggeri syd for den planlagte linieføring af rute 26, samt at det i bilag 4 viste kommuneplanområde med høj grundvandstand udgår. Område 3 (Vedsøområdet) udtages af planlægningen. ”

    

   På baggrund heraf har Forvaltningen udarbejdet et forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013-2025 (bilag nr. 1).

    

   Indhold

   Kommuneplantillægget indeholder udlæg af 72 hektar til erhverv i Viborg Vestby og 12 hektar til boligformål samt en udvidelse af perspektivområdet i Taphede øst for Viborg med bl.a. arealer nord for Randersvej.

    

   Endvidere effektueres Byrådets beslutning af 16. marts 2016 (sag nr. 5) om at lade områder med høj grundvandsstand udgå (131+3+9+10 = i alt 153 hektar) i Viborg Vestby.

    

   Samlet set udtages således (153-12 = 141 hektar) til boligformål. I Taphede indgår på sigt 191 hektar som perspektivområde.

    

   Nuværende forhold

   Områderne i Viborg Vestby og ved Taphede i Viborg Øst anvendes i dag overvejende til landbrugsdrift.

    

   Viborg Øst

   Den fremtidige byudvikling i Taphede er illustreret i en byskitse (bilag nr. 1, side 8) og en indledende skitse til helhedsplan (side 6).

    

   Inden der fastsættes bestemmelser for planlægningen af konkrete arealer i Taphede, foreslår Forvaltningen, at der udarbejdes en helhedsplan, som redegør for trafikafvikling, behov for erhverv og service i den nye bydel og principper for boligtyper og samspil med naturen.

   Se særskilt sag til mødet i dag.

    

   På baggrund af helhedsplanen kan der herefter udlægges konkrete arealer i et nyt kommuneplantillæg.

    

   Viborg Naturpark medtages i kommuneplantillæggets redegørelse (side 7) med en dynamisk afgrænsning, idet Klima- og Miljøudvalget har tilkendegivet den 28. april 2016, at det skal være muligt for lodsejere 1 gang om året at komme ind/ud af naturparken.

    

   Viborg Vest

   I vestbyen har store arealer været omfattet af en arealreservation til at forlægge rute 26 som motortrafikvej. Vejdirektoratet reducerede denne arealreservation i 2014, så kommunen nu kan planlægge for arealer nord og syd for Holstebrovej. Områderne mellem den planlagte rute 26 og jernbanen egner sig ikke til boligformål pga. trafikstøj, men foreslås udlagt til erhverv i miljøklasse 1-5.

    

   Der udlægges 4 nye rammeområder til erhverv i Viborg Vestby (side 18-21):

   VIBV.E1.03_T52, VIBV.E1.04_T52, VIBV.E2.04_T52 og VIBV.E2.05_T52 på tilsammen 72 hektar med facade beliggende langs Holstebrovej.

    

   4 områder på i alt 153 hektar udgår af planlægningen (side 10-11 og 21):

   131 hektar mod sydvest, 3 hektar ved Holstebrovej 189, 9 hektar ved Møgelkjærvej 8 og 10 hektar ved Kærvej 1-2.

    

   Der udlægges endvidere to nye rammeområder til boligformål (side 16-17):

   VIBSVB4.08_T52 (10 hektar nord for Svalelunden/Møgelkær) og

   VIBSV.B4.09_T52 (2 hektar ved Liseborgvej 74).

                     

   I vestbyen er der kun begrænsede arealer til byudvikling syd for Holstebrovej (side 11), idet der er under 2,5 meter til grundvandsspejlet indenfor de røde områder.

    

   Forvaltningen har overvejet muligheden for at udlægge mindre arealer mod sydvest (grøn) til boligformål, men arealerne vil komme til at ligge langt fra den øvrige bydel med ca. 1 km til Møgelkær og det vil begrænse den landbrugsmæssige drift i området.

    

   Syd for den planlagte rute 26 foreslås således ikke udlagt byudviklingsområder ud over de nævnte 10 hektar ved Svalelunden og 2 hektar ved Liseborgvej.

    

   I vestbyen prioriteres en landbrugsmæssig udvikling syd for rute 26. Ligeledes er det udeladt at planlægge til erhverv nordvest for Holstebrovej af hensyn til landbrugene på bl.a. Holstebrovej 90B.

    

   Undersøgelser

   Byrådet bevilgede den 16. marts 2016 (sag nr. 6) 400.000 kr. i 2016 til jordbundsundersøgelser i Viborg Vestby og Taphede samt 200.000 kr. til arkæologiske forundersøgelser i Taphede.

    

   Rambøll har i marts-maj udført jordbundsundersøgelsen for Viborg Vestby af i alt 219 hektar. Det er disse undersøgelser, som har dannet afsæt for at vurdere hvilke arealer i Vestbyen, der egner sig til byudvikling, jf. ovenfor.

    

   Området i Taphede, Viborg Øst, undersøges for jordbundsforhold og sonderende arkæologi i september-oktober 2016.

    

   Planforhold

   Områderne ligger i landzone i dag med undtagelse af 3 hektar ved Holstebrovej 89 og 10 hektar ved Kærvej 1-2, som er overført til byzone ved lokalplanlægning.

    

   For begge områder i byzone gælder, at områderne på grund af høj grundvandsstand foreslås tilbageført til landzone, så en del af lokalplan 233 (Holstebrovej 89) og en del af lokalplan 357 (Kærvej 1-2) aflyses.

    

   Fordebat

   Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen, er der gennemført en fordebat. Byrådet indkaldte fra 5. november til 2. december 2015 ideer og forslag til planlægningen.

    

   Hovedspørgsmålene var, hvordan den langsigtede vækst i Viborg skal se ud og hvordan kommuneplanen kan være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv.

    

   Der kom 13 høringssvar, som fremgår af bilag nr. 2 og 3 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 20. januar 2016 (sag nr. 16). Kort resume af høringssvarene og Forvaltningens forslag til Byrådets svar fremgår af bilag nr. 2 til mødet i dag.

    

   Flere af høringssvarene ønsker byudvikling i Taphede, og enkelte også erhvervsudvikling i Viborg Vestby. Disse bemærkninger imødekommes helt eller delvist.

    

   Syd for Holstebrovej er der begrænset mulighed for at etablere boliger, da grundvandet står højt. Ønskerne om boliger syd for Holstebrovej imødekommes derfor ikke.

    

   I østbyen (Taphede) gøres opmærksom på behov for at løse trafikforhold og afklare behovet for en evt. østringvej. Teknisk Udvalg vil på mødet den 31. august 2016 drøfte en bevilling til at igangsætte en trafikmodel, som kan belyse forholdet.

                                                                               

   Flere af høringssvarene peger på erhvervsareal i østbyen og ved Århusvej/Kjellerupvej.

   Dette er ikke indarbejdet i forslag til kommuneplantillæg nr. 52, men Byrådet har i forbindelse med Udviklingsstrategi 2015 besluttet at gennemgå kommunens erhvervsområder. Forvaltningen forventer at udarbejde et nyt kommuneplantillæg for erhverv i hele Viborg Kommune, herunder i relation til Apple i løbet af 2016-17.

    

   Bindinger

   I Taphede er der et beskyttet fortidsminde (gravhøj) midt i området og flere mindre søer, som er beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Hensyn hertil skal indarbejdes i helhedsplanen for området og efterfølgende detailplanlægning.

    

   I Viborg Vestby vil Vejdirektoratet have fokus på, hvordan der kan opnås vejadgange til de nye erhvervsområder langs Holstebrovej, som er en statsvej. Forvaltningen forventer, at de eksisterende kommuneveje og eksisterende rundkørsler på Holstebrovej kan benyttes hertil.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Der er ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser ved forslaget til kommuneplantillæg nr. 52 for byvækst ved Viborg by. I den efterfølgende detailplanlægning kan der forekomme behov for at supplere med veje og stier, bl.a. indgår det, at der skal etableres en sti i det gamle jernbanetracé i vestbyen mod Ravnstrup.

    

   Samtidig skal nævnes, at de to boldbaner ved Vestermarkens Ungdoms- og Gymnastikforening samt forsamlingshuset nord for Holstebrovej ligger indenfor et område, der foreslås udlagt til erhverv (rammeområde VIBV.E1.03_T52). På sigt kan det blive aktuelt at flytte disse aktiviteter.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderer Forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

   Begrundelsen fremgår af kommuneplantillæggets side 23 i bilag nr. 1.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der indkaldes til et lodsejermøde vedr. Viborg Vestby, mens der først afholdes et borgermøde om Taphede, når der er udarbejdet en strukturplan.

    

   Lodsejermødet i vedr. Viborg Vestby foreslås afholdt af forvaltningen torsdag den 29. august 2016 kl. 17.30 på Viborg Rådhus i Multisalen.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et kommuneplantillæg med fordebat og med væsentlig betydning for kommunens udvikling. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 52 til Kommunalplan 2013-2025 for byvækst ved Viborg by vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der indkaldes til lodsejermøde vedr. Viborg Vestby torsdag den 29. august 2016 kl. 17.30 på Viborg Rådhus,

    

   at der afholdes borgermøde om Taphede i Viborg Øst, når der er udarbejdet et forslag til en strukturplan,

    

   at indholdet i bilag nr. 2 ”Resumé af høringssvar fra fordebatten og forslag til Byrådets svar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

   Torsten Nielsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Datoen i 2. ”at” for lodsejermødet er den 29. september og ikke den 29. august, som der står i dagsordenen.

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes med følgende ændring af 2. ”at”:

    

   at der indkaldes til lodsejermøde vedr. Viborg Vestby torsdag den 29. september 2016 kl. 17.30 på Viborg Rådhus,

    

   Torsten Nielsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • 8 Igangsætning af helhedsplan for Taphede, Viborg Øst
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. januar 2016 (sag nr. 16) i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 52 for byvækst ved Viborg by (se også særskilt sag til mødet i dag) besluttet, at der skal arbejdes videre med byudvikling ved Taphede i Viborg Øst. Udvalget besluttede den 20. januar 2016, at udviklingen skal starte ved Randersvej.

    

   Byrådet bevilgede 16. marts 2016 (sag nr. 6) 200.000 kr. til jordbundsundersøgelser og 200.000 kr. til sonderende arkæologiske prøvegravninger i Taphede.

    

   Området

   Området udgør ca. 191 hektar, hvor hovedparten af arealet ligger syd for Randersvej mod Tapdrup samt et mindre areal nord for Randersvej (se bilag nr. 1).

    

   Til sammenligning vil hele den nye bydel i Arnbjerg udgøre ca. 100 hektar, svarende til 7-800 boliger og ca. 1.500 indbyggere, når hele området er udbygget.

    

   En ny bydel i Taphede, må derfor forventes at rumme ca. 1.000-2.000 boliger, afhængig af boligtæthed og -typer.

    

   Helhedsplan

   Forvaltningen vurderer, at der er behov for at udarbejde en helhedsplan, inden der udpeges konkrete arealer. Helhedsplanen skal:

   • sikre en sammenhængende struktur for området
   • skitsere områdets trafikbetjening
   • spille sammen med områdets landskab og Viborg Naturpark,
   • vurdere, om der er behov for erhverv, f.eks. langs Randersvej,
   • indledningsvist vurdere boligtyper og tæthed i området, og
   • belyse behov for øvrige servicearealer som f.eks. butikker, skoler, institutioner, idræts- og/eller kulturfaciliteter

    

   Forvaltningen foreslår, at der indhentes tilbud fra 3 konsulentfirmaer på opgaven med at udarbejde en helhedsplan i løbet af perioden efteråret 2016-ultimo 2017 i samarbejde med Forvaltningen, jf. forslag til procesplan i bilag nr. 2.

    

   Forvaltningen foreslår en proces, hvor der organiseres en intern arbejdsgruppe i Forvaltningen sideløbende med, at der indhentes tilbud og udføres undersøgelser af jordbund og arkæologiske forhold.

    

   Undersøgelserne vil være med til at kvalificere, hvilke arealer, der egner sig til at byudvikle, og vil blive udført i efteråret 2016.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vil herefter få forelagt et udkast til helhedsplan primo 2017 og et forslag til helhedsplan medio 2017.

    

   Kommunen har ikke pligt til at udarbejde en helhedsplan i henhold til planloven, men Forvaltningen foreslår, at der holdes 8 ugers offentlig høring af forslaget, og at der afholdes et borgermøde med lodsejerne, inden helhedsplanen bearbejdes til en endelig plan. Mange lodsejere i området har tilkendegivet positiv interesse i at bidrage til planen.

    

   Processen forventes afsluttet ultimo 2017.

    

   Særlige forhold

   Området ligger højt og der forventes ikke umiddelbart problemer med høj grundvandsstand i området. Der er flere små søer i området, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, samt et fortidsminde (gravhøj), som skal indgå.

    

   Viborg Naturpark og samspillet med landskabet kan medvirke til at give karakter til området og formidle områdets kvaliteter.

    

   Hvis jordbundsundersøgelserne viser, at der er basis for at nedsive overfladevand, forventer Forvaltningen, at der arbejdes med lokal anvendelse af regnvand.

    

   Miljøvurdering

   Det forventes, at helhedsplanen skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

    

   Økonomi

   Forvaltningen vurderer, at det koster ca. 450.000 kr. at få konsulenthjælp til opgaven.

   Strukturplanen for Arnbjerg kostede 360.000 kr. excl. moms, svarende til 555 konsulenttimer á 650 kr. Planen havde et procesforløb på 1 år og 4 måneder.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at der igangsættes en helhedsplan for Taphede, Viborg Øst.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en bevilling på 450.000 kr. til Teknisk Udvalg til udarbejdelse af helhedsplan for Taphede, Viborg Øst med rådighedsbeløb på 450.000 kr. i 2016, og

    

   at udgiften på 450.000 kr. i 2016 finansieres af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”. 

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

   Torsten Nielsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Torsten Nielsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • 9 Ungdomsboliger ved Camp Logos på Viborg Kaserne, grundkapital (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Økonomi og Erhvervsudvalget behandlede den 26. august 2015 (sag nr. 1) boligselskabernes forslag til boligbyggeprogram 2015 – 2018. Af Boligselskabet Sct. Jørgens notat ”Alment boligbyggeprogram 2015 – 2018” (dagsordenspunktets bilag nr. 2) fremgik, at boligselskabet ville udarbejde særskilt ansøgning om opførelse af et antal ungdomsboliger ved Camp Logos.

    

   Viborg Kommune har siden 2000 haft ”Boliggaranti for unge under uddannelse”. Boliggarantien indebærer, at alle unge, der flytter til Viborg for at påbegynde en uddannelse, en elev- eller praktikplads, garanteres en bolig til indflytning umiddelbart omkring studiestart. Garantien gælder kun unge, der ikke i forvejen er bosiddende i Viborg Kommune.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et notat på status og behov for uddannelsesboliger i Viborg Kommune (bilag nr. 1). Forvaltningen vurderer, at der vil opstå et behov for flere uddannelsesboliger i Viborg by, hvis boliggarantien for studerende skal opretholdes.

    

   Boligselskabet har den 15. oktober 2015 ansøgt om tilvejebringelse af grundlaget for etablering af 60 ungdomsboliger ved Camp Logos (bilag nr. 2). Boligselskabet anfører, at den kommunale grundkapital til 60 kollegieboliger forventes at udgøre ca. 6 mio. kr.

    

   Teknisk Udvalg godkendte den 25. maj (sag nr. 1) ”Tillæg nr. 1 til lokalplan 211- Område til uddannelser, institutioner og kollegier på Viborg Kaserne”. Tillægget blev offentliggjort den 7. juli 2016 med udløb af klagefrist den 4. august 2016.

     

   Anskaffelsessum og finansiering

   Ungdomsboligerne skal opføres som en almen boligafdeling i henhold til lov om almene boliger. Det maksimale beløb pr. m² for ungdomsboliger i 2016 er 23.140 kr./m².

    

   Det har efterfølgende vist sig, at der er mulighed for at bygge flere kvadratmeter på grunden end først antaget (3.148 m² mod 3.000 m²). Anskaffelsessummen for ungdomsboligerne kan hermed maksimalt udgøre 72,845 mio. kr. (3.148 m² * 23.140 kr./m²).

    

   Boligselskabet har oplyst, at man ønsker at udnytte den samlede byggemulighed.

    

   Anskaffelsessummen til almene boliger finansieres med 88% realkreditlån 10% kommunal grundkapitallån og 2% beboerindskud, jf. § 118a i lov om almene boliger.

    

   Grundkapitallånet til afdelingen vurderes maksimalt at udgøre 7.285.000 kr. svarende til 10% af den samlede maksimale anskaffelsessum i 2016. Der er ikke i Kommunens budget afsat midler til dækning af grundkapitallånet.

    

   Udvalget behandler på dagens møde en lukket sag om salg af grund til projektet.

    

   Forvaltningen foreslår, at Kommunens nettoindtægt på 2.628.000 kr. ved forventet salg af grund til projektet (salgsindtægt minus udgift til etablering af parkeringspladser) anvendes til delvis finansiering af grundkapitalindskuddet.

    

   Det resterende rådighedsbeløb til det kommunale grundkapitallån på 4.657.000 kr. (7.285.000 – 2.628.000) foreslås finansieret af det i budgetforslag 2017-2020 i 2017 afsatte beløb til Byrådets Udviklingspulje.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der i 2017 gives en anlægsbevilling på 7.285.000 kr. til dækning af grundkapitalindskuddet til ungdomsboliger på Camp Logos med rådighedsbeløb i 2017,

    

   at 2.628.000 kr. af grundkapitalindskuddet finansieres af kassebeholdningen i 2017 svarende til nettoindtægten ved salg af grund til projektet tilgået kassebeholdningen i 2016, og 

    

   at den resterende andel af grundkapitalindskuddet på 4.657.000 kr. finansieres i 2017 af beløbet afsat i budgetforslag 2017-2020 til Byrådets Udviklingspulje på politikområde ”Politisk Organisation”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • 10 Boligselskabet Viborg Amt, afdeling 917 - ansøgning om tilsagn til opførelse af 6 almene familieboliger i Ravnstrup (skema A)
  • Sagsfremstilling

   Kvote og kommunal grundkapital

   Byrådet har ved beslutning af 15. juni 2016 (Sag nr. 6) reserveret en kvote på 6 almene familieboliger i Ravnstrup til Boligselskabet Viborg Amt med rådighedsbeløb i 2017 til dækning af det kommunale grundkapitallån på 1.200.000 kr.

    

   Projektbeskrivelse, skema A

   Ved ansøgning af 17. april 2016 og med supplerende materiale modtaget den 22. juni 2016 anmoder boligselskabet på vegne af afdeling 917 om køb af grund og tilsagn (skema A) til at opføre 6 familieboliger beliggende på Kirkevej i Ravnstrup. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1. 

    

   Projektet omfatter 3 dobbelthuse i ét plan med tilhørende carporte og redskabsskure i tæt-lav bebyggelse. 2 boliger bliver på ca. 90 m² med 3 værelser og 4 boliger bliver på ca. 101 m² med 4 værelser, i alt 584 m². Skitseprojekt fra 23. marts 2016 fremgår af bilag nr. 2.

    

   Tilgængelighed

   Boligerne skal opfylde kravene til tilgængelighed i henhold til ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”, vedtaget af Byrådet den 23. april 2008 (sag nr. 114).

    

   Anskaffelsessum og finansiering

   Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum i hele tusinder:

   584 m² bolig x 19.220 kr./m² (den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 11.224.000 kr.

    

   Projektet holder sig netop på den maksimale tilladte anskaffelsessum. Endelig godkendelse af anskaffelsessummen gives efter afholdt licitation ved skema B. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf, bilag nr. 3.

    

   Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 1.122.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 11.224.000 kr.

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

    

     2 % beboerindskud

        225.000 kr.

   10 % kommunal grundkapital

     1.122.000 kr.

   88 % realkreditlån

     9.877.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum

   11.224.000 kr.

    

   Kommunegaranti

   Det er en forudsætning for tilsagnet, at Kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Långiver foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).

    

   Krav i henhold til støttebekendtgørelsen

   Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.

    

   Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 772 kr./m² for første driftsår, hertil kommer et tillæg på 125 kr./måned for carporte.

    

   Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 4.

    

   Køb af grund

   Boligselskabet Viborg Amt, afd. 917, har indgået betinget købsaftale med nuværende ejer Birthe Elisabeth Pedersen om køb af et ubebygget areal på i alt 2.684 m2, beliggende Kirkevej 8A, 8B og 8E, Ravnstrup, Viborg (matr.nr. 16x, 16y og 16æ, Ravnstrup By, Ravnstrup). Købet er godkendt på boligselskabets repræsentantskabsmøde den 1. december 2015.

    

   Købesummen er aftalt til 810.000 kr. ekskl. udgifter til byggemodning og tilslutningsafgifter.

    

   Det fremgår af skema A, at der til købesummen skal lægges 347.000 kr. til tilslutningsafgifter mv., hvorved den samlede grundudgift i projektet udgør 1.157.000 kr. Grundudgiften udgør herved 10 % af den samlede anskaffelsessum.

    

   I henhold til købsaftalen skal købesummen betales kontant pr. overtagelsesdagen, der er aftalt til den 1. i måneden efter at købsaftalens betingelser er opfyldt.

    

   Lejeledighed

   I henhold til almenboliglovens § 115, stk. 7, skal kommunalbestyrelsen underrette ressortministeriet, hvis der gives tilsagn til nye boliger, hvor det samlede antal ledige almene boliger i Kommunen overstiger 2 %. Pr. 1. juni 2016 er ledighedsprocenten for Viborg Kommune som helhed 0,78 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden.

    

   Ravnstrup er beliggende vest for Viborg. I Ravnstrup er der 13 almene boliger, hvoraf ingen er ledige. Oversigt over almene boliger i Ravnstrup fremgår af bilag nr. 5.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgning fra Boligselskabet Viborg Amt om godkendelse af køb i afdeling 917 af ubebygget areal på i alt 2.684 m2, beliggende Kirkevej 8A, 8B og 8E, Ravnstrup, Viborg (matr.nr. 16x, 16y og 16æ, Ravnstrup By, Ravnstrup), for en købesum på 810.000 kr. ekskl. udgifter til byggemodning og tilslutningsafgifter, godkendes,

    

   at ansøgning fra Boligselskabet Viborg Amt om tilsagn til opførelse af 6 almene familieboliger i afdeling 917, beliggende Kirkevej i Ravnstrup (skema A), med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 11.224.000 kr. godkendes,

    

   at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 1.122.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,

   at udgiften på 1.122.000 kr. finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budgetforslag 2017 - 2020 til 6 familieboliger i Ravnstrup, Boligselskabet Viborg Amt,

   at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og

   at den foreløbige årlige leje for boligerne på gennemsnitlig 722 kr./m² for første driftsår samt 125 kr./måned for carporte, godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 11 Klejtrup Friplejehjem - ansøgning om godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) af 4 friplejeboliger med tilhørende servicearealer, beliggende i Klejtrup (etape 2)
  • Sagsfremstilling

   Historik, skema A

   Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet har den 14. marts 2016 givet endeligt tilsagn (skema A) til Klejtrup Friplejehjem til opførelse af 4 friplejeboliger med tilhørende servicearealer, beliggende på Skårupvej i Klejtrup med en anslået anskaffelsessum på 5.931.000 kr. for friplejeboligerne og 182.000 kr. for servicearealerne. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

    

   Kommunale forpligtelser

   Kommunen har ingen økonomiske forpligtelser i forbindelse med projektets opførelse. Kommunen skal på ressortministeriets vegne godkende anskaffelsessummen for henholdsvis friplejeboligerne og servicearealerne (skema B). Herunder skal Kommunen påse, at diverse lovkrav overholdes.

    

   Projektbeskrivelse

   Ved ansøgning modtaget den 13. maj 2016 søger Klejtrup Friplejehjem om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) til at opføre 4 friplejeboliger med servicearealer.

    

   Projektet opføres som etape 2 og sammenbygges med Klejtrup Friplejehjem (Blåbærhaven), der blev opført i 2013. De 4 nye friplejeboliger og serviceareal opføres som en vinkel på det eksisterende friplejehjem. Der bliver etableret en ny vejadgang til friplejehjemmet, da tilbygningen bliver placeret ovenpå den eksisterende adgang.

    

   Projektet opføres i lighed med etape 1 i ét plan med facader i tegl, og med mindre dele med træbeklædning. Taget udføres med listetagpap. Boligerne opføres som lavenergibygninger klasse 2015, jf. bygningsreglement 2010.

    

   Etape 2 bliver på 308 m² fordelt med 298 m² boligareal, hvoraf de 90 m² er fællesboligareal og 10 m² serviceareal. Boligerne etableres som 2-rumsboliger på 75 m² inklusiv fællesboligareal. Tegningsmateriale for etape 2 fremgår af bilag nr. 2.

    

   Etape 1 og etape 2 skal hver især udgøre en selvstændig ejendom, som skal belånes hver for sig. Da etape 2 etableres på samme ejendom, skal udmatrikuleringen ske i form af særskilte ejerlejligheder umiddelbart efter opførelsen. Det samme er gældende for servicearealerne.

    

   Anskaffelsessummen, skema B

   Projektet har været udbudt i begrænset udbud i fagentreprise med laveste pris som tildelingskriterie.

    

   Byggeriet opføres på den samme grund, som Klejtrup Friplejehjem købte til etape 1, og der har derfor ikke været udgifter til et grundkøb i etape 2.

    

   Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum for friplejeboligerne:

   298 m² bolig x 22.990 kr./m² (beløb for den lovbestemte udgiftsramme) = 6.851.000 kr.

    

   Anskaffelsessummen for friplejeboligerne er fra skema A til skema B forøget med 474.000 kr. (6.405.000 kr. – 5.931.000 kr.) og svarer til 21.493 kr./m². Anskaffelsessummens fordeling for friplejeboligerne fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf, bilag nr. 3.

    

   Anskaffelsessummen for servicearealerne er fra skema A til skema B forøget med 67.000 kr. (249.000 kr. – 182.000 kr.).

    

    

   Skema A

   Skema B

   Anskaffelsessum, friplejeboliger

   5.931.000 kr.

   6.405.000 kr.

   Anskaffelsessum, servicearealer

      182.000 kr.

      249.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum

   6.113.000 kr.

   6.654.000 kr.

    

   Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 1.205 kr./m² for første driftsår.

    

   Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 17.000 kr. og tilgår Økonomi- og Erhvervsudvalgets nettobevilling.

    

   Finansiering

   Anskaffelsessummen for boligdelen på 6.405.000 kr. finansieres efter §12 i Lov om friplejeboliger således:

    

     2 % beboerindskud

      128.000 kr.

   10 % grundkapitallån (friplejeboligleverandøren)

      641.000 kr.

   88 % realkreditlån

   5.636.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum

   6.405.000 kr.

    

   Servicearealer

   Servicearealerne finansieres af Klejtrup Friplejehjem, og må ikke belaste boligprojektet. Servicearealet kan lånefinansieres, hvis friplejeboligleverandøren ønsker dette. Der er ikke hjemmel til at yde en kommunal garanti for et sådant lån.

    

   Servicearealerne udgør i relation til støttesagen en særlig sag med sit eget regnskab og sin egen sag i indberetningssystemet Bossinf. Da servicearealerne etableres i samme ejendom, skal der ved udarbejdelse af årsregnskabet for boligerne ske en forholdsmæssig fordeling af fælles udgifter, f.eks. udgifter til forsikring og renholdelse, da regnskabet kun må indeholde de udgifter, der vedrører boligerne.

    

   Krav i forhold til etableringsbekendtgørelsen

   Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse. Etableringsbekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 4.

    

   Skema C

   Forvaltningen er af Byrådet den 27. februar 2013 (sag nr. 12) bemyndiget til at godkende skema C, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Klejtrup Friplejehjems ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 6.405.000 kr. for 4 friplejeboliger beliggende Skårupvej i Klejtrup (skema B) godkendes på Statens vegne,

    

   at Klejtrup Friplejehjems ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 249.000 kr. til opførelse af servicearealer godkendes på Statens vegne, og

    

   at Byrådet på Statens vegne giver tilsagn om støtte til servicearealerne.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 12 Spangsbjerg Toft, Viborg - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår
  • Sagsfremstilling

   Ved Spangsbjerg Toft i Viborg er 17 grunde ved at blive byggemodnet. Der skal derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår, så grundene kan udbydes til salg.

    

   Mindstepriserne for de 17 grunde foreslås fastsat til mellem 700.000 kr. og 850.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1.

    

   Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen.

    

   Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde ved Asmild Mark 2. etape i Viborg er fastsat til mellem 700.000 kr. og 800.000 kr.

    

   Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at mindsteprisen for de 17 parcelhusgrunde ved Spangsbjerg Toft, Viborg fastsættes til mellem 700.000 kr. og 850.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og

   at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 13 Rugvænget, Møldrup - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår
  • Sagsfremstilling

   Ved Rugvænget, Møldrup, er 3 grunde ved at blive byggemodnet. Der skal derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår, så grundene kan udbydes til salg.

    

   Mindstepriserne for de 3 grunde foreslås fastsat til 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1.

    

   Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed centralt i byen samt prisniveauet i øvrigt i kommunen.

    

   Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde ved Bag Højen i Møldrup er fastsat til mellem 275.000 kr. og 350.000 kr.

    

   Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at mindsteprisen for de 3 parcelhusgrunde ved Rugvænget, Møldrup fastsættes til 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms jf. bilag nr. 1, og

   at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 14 Principbeslutning om ekspropriation efter varmeforsyningsloven
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 28. april 2016 (sag nr. 1) Projekt for varmepumpe til overskudsvarme fra Arlas spildevand og biogasmotor til Rødkærsbro Fjernvarmeværk. Projektet fremgår af bilag nr. 1.

    

   Projektet indebærer etablering af en transmissionsledning over forskellige grundejeres arealer. Ledningstraceet fremgår af projektet. Varmeværket vil indgå aftaler med de berørte grundejere, og skal betale erstatning. Grundejerne kan få skattefrihed efter ejendomsavancebeskatningsloven, hvis alternativet til en frivillig aftale med Varmeværket er ekspropriation.

    

   Der er hjemmel til ekspropriation i varmeforsyningsloven § 16. Overfor Skat skal den enkelte grundejer kunne godtgøre, at Kommunen rent faktisk har viljen til at ekspropriere, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale, og dette skal grundejerne i praksis kunne dokumentere ved en byrådsbeslutning herom.

    

   Formålet med denne sag er at træffe den nødvendige byrådsbeslutning.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune i mangel af frivillig aftale herom agter at ekspropriere de nødvendige rettigheder til etablering af de ledningsanlæg, der fremgår af bilag nr. 1.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 15 Hald Ege Hallen. Om- og udbygning (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet den 11. august 2016, sag nr. 1. Af sagsfremstillingen fremgik:

    

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen 14. juni 2016. Af sagsfremstillingen fremgik: 

    

   ” Børne- og Ungdomsudvalget har gennem en længere årrække arbejdet på at skabe forudsætninger for, at Hald Ege Hallen kan udvides.

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 19.06.2013 (sag nr. 20) endelig vedtagelse af lokalplan nr. 337, hvilket har givet mulighed for, at der kan opføres en ny idrætshal samt udbygning af eksisterende halbebyggelse med tilhørende cafeteria og bade- og omklædningsfaciliteter samt etableres nye parkeringsarealer i tilknytning til skolen.

    

   Byrådet bevilgede herefter på deres møde den 29.01.2014 (sag nr. 18) 1.036.000 kr. til udarbejdelse af en samlet etapeplan for udbygning af Hald Ege skole og Hald Ege Hallen samt for tilkørsels- og parkeringsforholdene i tilknytning til skolen og hallen.

    

   KPF Arkitekter har udarbejdet et oplæg til etapeplan for Hald Ege Skole og Hald Ege Hallen. Børne- og Ungdomsudvalget drøftede etapeplanen på deres møde den 17.06.2014(sag nr. 13) og besluttede:

    

   Sagen drøftes med Kultur- og Fritidsudvalget. 

   Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver, at omfanget af Hald Ege Skoles leje af den nye hal – samtidig med leje af den nuværende hal - forventes at være på niveau, med tilsvarende skoler, der lejer mere end en hal 

   Det på anlægsbudgettet afsatte beløb på 10,25 mio. kr. til den nye hal fastholdes 

   Anlægsudgifterne til løsning af de trafikale forhold fremsendes til Byrådets budgetkonference

   I tillæg til aftale om budgetforlig 2015 – 2018 punkt 4 står der:

    

   De i budgetforliget afsatte 2 mio. kr. i 2015 til Hald Ege Skole(helhedsplaner) flyttes til Trafikområdet under Teknisk Udvalg, idet beløbet afsættes til trafikforholdene inkl. parkering ved hal og skolen.

    

   Trafik og Vej etablerede vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole i 2015 og det har været nødvendigt at ændre på adgangsforholdene for cyklister i forbindelse med haludvidelsen, hvorfor der er blevet etableret en rampe fra Alhedestien, ny cykelparkering/flisebelægning samt nyt indgangsparti ved aulaen.

    

   Hald Ege Skoles brug af den nye hal forventes at købes for 150.000 kr./år. Der betales pt. 458.000 kr. for brug af eksisterende hal. Altså et samlet køb for 608.000 kr.

   Kultur- og fritidsudvalget yder tilskud efter gældende regler.

    

   Den selvejende institution Hald Ege Hallen er nu klar til at sætte projektet i gang og beder om at få frigivet de afsatte midler til projektet.

    

   Af Hald Ege Hallen projektbeskrivelse fremgår det at formålet med projektet er en udvidelse af Hald Ege Idrætscenter, samt at skabe rammerne for fremtidens idræts-, kultur- og aktivitetsliv. Det er gældende for såvel, skole institutioner, foreninger, børne- og unge- ældre- og handicapidræt samt øvrige borgere i hele området.

    

   Udgangspunktet er en udvidelse af de eksisterende faciliteter med en Multifleksibel- idrætshal i en form hvor også ”naturen inviteres indenfor”. Man ønsker at udvidelsen skal ”bygge bro” mellem indendørs faciliteter og udendørs aktiviteter; vandrere, løbere, mountainbikere samt andre brugere af naturen.

    

   Revideret anlægsbudget, modtaget juli 2016:

   Anlægssum entrepriser total inkl. projektering m.v.

   (inkl. nyt tag på eksisterende hal)

   31.053.000

   Bygherreleverancer

   2.950.000

   Samlet anlægssum

   34.003.000

   Finansieringsplan:

   Lokal indsamling – privat + egenkapital (er indsamlet)

   Lokal indsamling – erhverv (igangsættes løbende med projektstart)

   Viborg Kommune

   Lokale & Anlægsfonden (ok)

   Provenu fra lån efter finansieringsomkostninger

    

   2.303.000

   300.000

   10.400.000

   6.000.000

     15.000.000

   Finansiering i alt

   34.003.000

    

   Den endelige finansiering er ikke på plads endnu, men man forventer at låne de manglende midler i en bank/kreditforening (bilag 1).

    

   Finansiering

    

   På investeringsoversigten er der et ikke bevilget rådighedsbeløb på 9.346.000 kr. samt et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 1.076.000 kr. I alt 10.422.000 kr.

    

   Ansøger har i finansieringsplanen indarbejdet et samlet anlægstilskud fra Viborg Kommune på 12.400.000 kr. og dette beløb er 2.000.000 kr. større end det på investeringsoversigten afsatte beløb på 10.422.000 kr.

    

   I forbindelse hermed bemærkes, at Byrådet i forbindelse med budgetforliget i 2015 overførte 2.000.000 kr. til Teknik og Miljø til etablering af parkerings- og vejanlæg og dette er etableret.

    

   Forvaltningen foreslår derfor, at det på investeringsoversigten afsatte beløb frigives til projektet og at problemstilling vedr. evt. yderligere bevilling til projektet på 2.000.000 kr. medsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. ”

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at indstille til Byrådet

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Hald Ege – del af ny hal” forhøjes med 9.346.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at udgiften på 9.346.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Hald Ege – del af ny hal”,

    

   at det er en forudsætning, at anlægsbudgettet er på plads, inden der udbetales beløb til Hald Ege Hallen,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget overtager projektet, når sagen fremsendes til Byrådet.

    

    

    

    

    

   Efter sagens behandling i Børne- og Ungdomsudvalget er fremkommet to problemstillinger, som skal indgå i sagen, når den behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det handler dels om problemstilling omkring kreditforeningslån til medfinansiering af projektet og dels om Viborg Kommunes tilskud til haldrift og foreningsaktivitet efter hallens om- og udbygning. Disse to problemstillinger beskrives nedenfor:

    

   Finansieringsmodel – optagelse af lån i Kommunekredit med kommunegaranti:

    

   Indledningsvis bemærkes, at Byrådet i 2007 besluttede, at der fremover som udgangspunkt ikke meddeles kommunegaranti til selvejende institutioners anlægsprojekter.

    

   I forlængelse af sagens behandling har den selvejende institution Hald Ege Hallen rettet fornyet henvendelse til Viborg Kommune vedr. mankoen på 2 mio. kr. i mellem institutionens finansieringsplan og det af Viborg Kommune afsatte rådighedsbeløb. Problemstillingen er drøftet mellem repræsentanter for institutionen, og i forlængelse heraf har forvaltningen forelagt det nedenfor beskrevne forslag til finansieringsmodel for institutionen, og institutionen har meldt positivt tilbage med bekræftelse på, at projektet vil kunne realiseres med det nedenfor anførte forslag til finansieringsmodel:

    

   I forhold til den andel af finansieringen af projektet, som skal tilvejebringes via lån i kreditforening, har Hald Ege Hallen indhentet tilbud og erfaret, at det ikke er muligt at låne det fulde beløb uden delvis kommunegaranti.  

   Dette er en principiel ændring hos kreditforeningerne.

    

   Derfor er oplægget, at Hald Ege Hallen i stedet for hjemtager et lån i Kommunekredit på 15 mio. kr. med kommunegaranti fra Viborg Kommune.

   Der er tale om et fastforrentet aftalelån med en løbetid på 30 år. Såfremt lånet blev hjemtaget 30. juni 2016 udgjorde renten 1,46%.

    

   Hald Ege Hallen opnår en besparelse i form af lavere ydelse ved lån i Kommunekredit fremfor anden kreditforening, blandt andet fordi der ikke skal betales bidrag ved lån i Kommunekredit. Denne besparelse vil afhængig af tidspunktet for låneoptagelsen udgøre 3 – 4 mio. kr. set over de 30 år. Denne besparelse indbetales til Viborg Kommune i form af garantiprovision. Hald Ege Hallen betaler hvert år i juni måned en garantiprovision til Viborg Kommune der som udgangspunkt udgør 1,5% af restgælden pr. 31. december året forinden.

    

   Det er beregnet, at den samlede betaling af garantiprovision til kommunen ved opkrævning af 1,5 % af restgælden pr. 31. december året forinden, vil udgøre ca. 3,6 mio. kr. over de 30 år lånet løber ved en rente på 1,46 %. Procenten for garantiprovision fastsættes endeligt, når lånet er hjemtaget og besparelsen kan beregnes endeligt.  

    

   I forbindelse med byggeriet vil det være muligt i anlægsfasen at få en Byggekredit på 15 mio. kr. hos Kommunekredit ligeledes med kommunegaranti. Tilbud på byggekreditten indhentes samtidig med tilbud på lånet. Lånet effektueres herefter ved projektets afslutning til dækning af byggekreditten.

   Det kan oplyses, at renten på en byggekredit udgjorde 0,05% 30. juni 2016.

    

   I forhold til deponering ved den beskrevne model bemærkes, at der i Viborg Kommunes budget for 2016 er afsat 11. mio. kr. til deponering i forbindelse med Hald Ege Hallens låneoptagelse til delvis finansiering af anlægsprojektet. Som det fremgår af ovenstående er behovet for ekstern lånefinansiering ændret til 15 mio. kr., hvilket betyder, at der er behov for yderligere 4 mio. kr. til deponering.

    

   Det beskrevne forslag til løsning indgår i sagen, når den behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2016.

    

   Drifts- og lokaletilskud til Hald Ege Hallen efter om- og udbygning:

    

   Af institutionens budget for driften efter om- og udbygningen fremgår, at der budgetteres med driftstilskud fra Viborg Kommune efter gældende retningslinjer for Viborg Kommunes drifts- og aktivitetstilskud til selvejende idrætshaller.

    

   Dette indebærer, at der budgetteres med følgende yderligere tilskud fra Viborg Kommune efter nedenstående model:

    

    

   Regnskab 2015

   Budget efter om- og udbygning

   Foreningsleje/lokaletilskud

   603.000

   1.007.000

   Driftstilskud, hal og minihal

   150.000

   250.000

   Driftstilskud, fitnesscenter

   0

   50.000

   Samlet

   753.000

   1.307.000

    

   Forvaltningen bemærker, at det vurderes, at forøgelsen af udgiften til lokaletilskud er realistisk set i forhold til de nye faciliteter, og at driftstilskud til hal er i overensstemmelse med kommunens retningslinjer, hvor der ydes et driftstilskud på 100.000 kr. til en hal.

   Driftstilskud til fitness vil efter gældende retningslinjer beløbe sig til 45.000 kr., og ikke som budgetteret 50.000 kr.

    

   Samlet må der således budgetteres med en merudgift på Kultur- og Fritidsudvalgets budget fra og med 2018 på 549.000 kr.

    

   Da hallen først ventes taget i brug i efteråret 2017 vil merudgiften for 2017 beløbe sig til ca. 1/3 af 549.000 kr., svarende til 183.000 kr.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at den anførte merudgift ikke vil kunne finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudgetramme på hal-området.

    

   Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler denne problemstilling på mødet 11. august 2016, således at udvalgets indstilling hertil kan indgå i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2016.”

    

   Opsamling:

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2016, at indstille til Byrådet,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Hald Ege – del af ny hal” forhøjes med 9.346.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at udgiften på 9.346.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Hald Ege – del af ny hal”,

    

   at det er en forudsætning, at anlægsbudgettet er på plads, inden der udbetales beløb til Hald Ege Hallen,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget overtager projektet, når sagen fremsendes til Byrådet.

    

    

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. august 2016,

    

   at problemstilling vedr. øget driftstilskud og lokaletilskud til den selvejende institution Hald Ege Hallen, som i 2017 udgør 183.000 kr. og i 2018 og årene fremover udgør 549.000 kr. fremsendes, således at den indgår i den igangværende behandling af budgetforslag for perioden 2017-2020, således at denne problemstilling kan indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

    

   Problemstilling vedr. finansieringsmodel medtages til sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling.

  • Bilag

  • Indstilling

   På baggrund af indstillingerne fra Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt det i sagen beskrevne forslag til finansieringsmodel for optagelse af lån hos Kommunekredit foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes, og

    

   at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vedr. øget driftstilskud og lokaletilskud til den selvejende institution Hald Ege Hallen, som i 2017 udgør 183.000 kr. og i 2018 og årene fremover udgør 549.000 kr. indgår i forbindelse med budgetlægningen for perioden 2017 – 2020.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der i dette enkeltstående tilfælde godkendes den i sagen beskrevne model for finansiering af projektet, hvor den selvejende institution Hald Ege Hallen hjemtager lån i Kommunekredit på 15 mio. kr. med kommunegaranti fra Viborg Kommune og hvor Hald Ege Hallen hvert år i juni måned betaler en garantiprovision til Viborg Kommune, der som udgangspunkt udgør 1,5% af restgælden pr. 31. december året forinden (fastsættes endelig ved hjemtagelse af lånet),

    

   at Hald Ege Hallen i tilknytning til lånet i Kommunekredit i anlægsfasen optager en Byggekredit på 19,5 mio. kr. i  Kommunekredit ligeledes med kommunegaranti. Lånet på de 15 mio. kr. effektueres herefter ved projektets afslutning til delvis dækning af byggekreditten. Den resterende del af byggekreditten på 3,5 mio. kr. indbetaler Hald Ege Hallen til Kommunekredit, når Hallen har modtaget den resterende del af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden,

    

   at der i 2016 bevilliges yderligere 4 mio. kr. til kontoen deponering i forbindelse med Hald Ege Hallens eksterne lånefinansiering, og

    

   at den yderligere deponering på 4 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes, og

    

   at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vedr. øget driftstilskud og lokaletilskud til den selvejende institution Hald Ege Hallen, som i 2017 udgør 183.000 kr. og i 2018 og årene fremover udgør 549.000 kr. indgår i forbindelse med budgetlægningen for perioden 2017 – 2020,

    

   at der i dette enkeltstående tilfælde godkendes den i sagen beskrevne model for finansiering af projektet, hvor den selvejende institution Hald Ege Hallen hjemtager lån i Kommunekredit på 15 mio. kr. med kommunegaranti fra Viborg Kommune og hvor Hald Ege Hallen hvert år i juni måned betaler en garantiprovision til Viborg Kommune, der som udgangspunkt udgør 1,5% af restgælden pr. 31. december året forinden (fastsættes endelig ved hjemtagelse af lånet),

    

   at Hald Ege Hallen i tilknytning til lånet i Kommunekredit i anlægsfasen optager en Byggekredit på 19,5 mio. kr. i Kommunekredit ligeledes med kommunegaranti. Lånet på de 15 mio. kr. effektueres herefter ved projektets afslutning til delvis dækning af byggekreditten. Den resterende del af byggekreditten på 3,5 mio. kr. indbetaler Hald Ege Hallen til Kommunekredit, når Hallen har modtaget den resterende del af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden,

    

   at der i 2016 bevilliges yderligere 4 mio. kr. til kontoen deponering i forbindelse med Hald Ege Hallens eksterne lånefinansiering,

    

   at den yderligere deponering på 4 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, og

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at udarbejde et forslag til fremtidig praksis vedrørende kommunegaranti.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingerne fra Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 16 Rammeaftale 2017 på det specialiserede social og undervisningsområde
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på deres møder henholdsvis den 9. august (sag nr. 6) 2016 og den 11. august 2016 (sag nr. 4) med følgende sagsfremstilling:

   ”Sammenfatning

   Kommuner og regioner skal senest 15. oktober indgå rammeaftale for samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har udarbejdet udkast til Rammeaftale 2017, som er behandlet i KKR Midtjylland. KKR Midtjylland anbefaler kommunerne at godkende udkastet.

    

   Udkast til Rammeaftale 2017 behandles sideløbende i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

   Baggrund

   Kommunerne og regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde.

    

   Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som kommunerne og regionen samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og undervisningsområde.

    

   Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).

    

   Udkast til Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag 1. Rammeaftalen er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

    

   Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde den 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet, således at udkastet behandles senest den 15. oktober 2016.

    

   Udviklingsstrategien

   Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Udviklingsstrategi 2017 tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2017 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften.

    

   Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet.

    

   Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017

   I Rammeaftale 2017 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed:

    

   • Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)
   • Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)
   • Fælles metodeudvikling og -anvendelse

    

   Rammepapiret på Voksenhandicapområdet er under udarbejdelse, og vil blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017 efter Rammeaftalens godkendelse.

    

   Central udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser

   Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 udmeldte Socialstyrelsen i 2015 en Central Udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen fra de midtjyske kommuner er vedlagt til godkendelse i bilag 2.

    

   Afrapporteringen viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Dette er der, for flere kommuners vedkommende, fokus på at håndtere.

    

   Fælles fokus på de sikrede institutioner

   Endelig har kommuner og regioner i hele landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.

    

   Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

   1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner
   2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner
   3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning

    

   Styringsaftalen

   Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og undervisningsområde.

    

   Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

    

   Dog er der sket ændringer mht. opgørelse af over - og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster.

    

   For øvrige aftaler om udvikling i taksterne henvises til Rammeaftalens side 8.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at udkast til Rammeaftale 2017 – Udviklingsstrategi og Styringsaftale (bilag 1) godkendes, og

    

   at afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser (bilag 2) godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingerne fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 17 Ny børnehave i Rødkærsbro (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 9. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I forbindelse med investeringsoversigten for 2014 og overslagsårene, blev der afsat midler til at samle de 2 børnehaver i Rødkærsbro til én institution.

   På møde den 28. januar 2015 besluttede Byrådet (sag nr. 13), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 6. januar 2015 (sag nr. 7) at igangsætte etablering af ny børnehave i Rødkærsbro.

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 26. april 2016 (sag nr. 6) projektforslaget for byggeriet som rådgivende firma Constructa A/S fremsendte.

    

   Der er afholdt licitation på byggeopgaven den 6. juli 2016. Rådgiveren har oplyst, at de indkomne bud opfylder betingelserne i henhold til udbuddet. Opgaven tilbydes til de håndværkere, som har afgivet laveste konditionsmæssige korrekte bud på fagentreprisen.

    

   Efter afholdt licitation kan det konstateres, at de samlede udgifter for byggeopgaven kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten.

    

   Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

   År

   Beløb

   2014

   1.014.000 kr.

   Frigivet i BY den 28/1 2015

   2015

   12.000.000 kr.

   2016

   6.000.000 kr.

    

   I alt

   19.014.000 kr.

   Ikke frigivet, samlet: 18.000.000 kr.

      

    

   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget: 

   Håndværkerudgifter:

   Licitationspriser 06.07.2016

   Vinterforanstaltninger (5 %)

   Uforudsigelige udgifter (8 %)

    

   13.336.567 kr.

   666.828 kr.

   1.066.925 kr.

   Bygherreleverancer:

   Udearealer: legeplads, belægning, overdækninger, planter m.m.

   Løst inventar incl. løst belysning

   Keep focus, alarm, IT m.m.

    

   780.000 kr.

   750.000 kr.

   250.000 kr.

   Omkostninger og diverse:

   Forudsete udgifter: udbud, geoteknisk undersøgelser, landinspektør, tilslutningsafgifter, el, vand og varme forbrug m.m.

   Rådgiver honorar, intern

   Rådgiver honorar, ekstern

    

   845.648 kr.

    

   260.000 kr.

   1.058.032 kr.

   I alt: 

   19.014.000 kr.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Der søges derfor om en forhøjelse af anlægsudgiftsbevillingen på 18.000.000 til kontoen ” Ny børnehave i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 4.700.000 kr. i 2016 og 13.300.000 kr. i 2017.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager ved Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn- og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at byggeriet igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til konto ” Ny børnehave i Rødkærsbro” forhøjes med 18.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.700.000 kr. i 2016 og 13.300.000 kr. i 2017

    

   at udgiften på 4.700.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften i 2017 på 13.300.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020, idet budget 2016 samtidig nedsættes med 13.300.000 kr. og tillægges kassen 

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at byggeriet igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til konto ” Ny børnehave i Rødkærsbro” forhøjes med 18.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.700.000 kr. i 2016 og 13.300.000 kr. i 2017

    

   at udgiften på 4.700.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften i 2017 på 13.300.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020, idet budget 2016 samtidig nedsættes med 13.300.000 kr. og tillægges kassen 

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 18 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 454 for et område til teknisk anlæg ved Tastumvej i Stoholm samt af forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2013 - 2025
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Der er ønske fra Stoholm Fjernvarme om at opføre en biomassekedel og et solvarmeanlæg ved Tastumvej vest for Stoholm. Den gældende planlægning giver ikke mulighed for opførsel af tekniske anlæg, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Byrådet besluttede den 13. april 2016 (sag nr. 17) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 454 for et område til teknisk anlæg ved Tastumvej i Stoholm samt at forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2013 - 2025 sendes i offentlig høring fra den 21. april til den 15. juni 2016.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Planforslagene fremgår af bilag 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 454

   Lokalplanforslaget udlægger området til tekniske anlæg og arealer til beplantningsbælter. Der udlægges et byggefelt til solvarmeanlæg og byggefelter til bygninger, hvor der bl.a. er mulighed for at etablere en biomassekedel med tilhørende halmlager med en maks. højde på 14 meter, én akkumuleringstank med en maks. højde på 20 meter, samt én skorsten på maks. 35 meter. Vejadgang sker fra Tastumvej.

    

   Forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 53 til kommuneplanen, der udlægger et nyt rammeområde til tekniske anlæg med mulighed for opførsel af én tank på en højde på maks. 20 meter og én bygning med en højde på maks. 14 meter.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til planforslagene, som er i bilag 3.

    

   Der har den 12. maj 2016 været afholdt et borgermøde. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om forslagene til andre placeringsmuligheder, som fremgik af bemærkninger fra fordebatten.

    

   På borgermødet oplyste formanden for Stoholm Fjernvarme, at varmeværket arbejder på at få en aftale om køb af biogas fra et evt. kommende gårdbiogasanlæg på Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm. Hvis der kommer en aftale i stand om at aftage biogas, vil solvarmeanlægget sandsynligvis ikke blive etableret, og varmeværket vil i så fald arbejde på, at finde en anden placering til biomasse-kedlen tættere på det eksisterende kraftvarmeværk på Industrivej. Alligevel ønsker varmeværket, at den aktuelle myndighedsbehandling fortsætter for et solvarme- og biomasseanlæg ved Tastumvej.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse. Forvaltningen indstiller, at hørringsvarene ikke imødekommes.

    

   På baggrund af varmeværkets oplysning om, at det måske i stedet for vælger at købe biogas fremfor at etablere solvarmeanlægget, kan forvaltningen oplyse, at Byrådet og grundejere i området ikke er forpligtet til at realisere lokalplanen, hvis den vedtages.

    

   Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

   Planlægningen giver mulighed for konkrete projekter til industrianlæg til produktion af varmt vand, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse.

   Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et større teknisk anlæg med betydning for byudviklingen i Stoholm. Planerne skal derfor vedtages endeligt i Byrådet.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.

    

   at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 11-08-2016

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.

    

   at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

   Allan Clifford Christensen var fraværende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 19 Affaldsselskabet Energnist I/S - godkendelse af vedtægter
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Sagen vedrører godkendelse af vedtægtsændringer for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

    

   Viborg Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af affaldsselskaberne TAS I/S og L90.

    

   I forbindelse med fusionen blev også vedtægter for selskabet godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen, betinget af at vedtægterne præciseres i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger, som fremsendt efterfølgende, hhv. den 30. september 2015 og 30. marts 2016 – vedlagt som bilag 3 og 4.

    

   På baggrund af disse bemærkninger er der udarbejdet et tilrettet sæt vedtægter samt et sæt vedtægter, markeret med ændringerne – vedlagt som bilag 1 og 2. De anførte ændringer er afstemt med Statsforvaltningen.

    

   Energnists bestyrelse godkendte ændringerne på møder hhv. den 30. november 2015 og 26. april 2016. Den 31. maj 2016 godkendte repræsentantskabet ændringerne med henblik på efterfølgende godkendelse i de 16 kommunalbestyrelser samt endelig godkendelse af Statsforvaltningen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at vedtægterne vist som bilag 1 og 2 godkendes

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 11-08-2016

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at vedtægterne vist som bilag 1 og 2 godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima og Miljøudvalget, med den præcisering, at det er vedtægterne med ændringsforslag i bilag nr. 2, der godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes med den af Økonomi- og Erhvervsudvalget anførte præcisering.

 • 20 Anlægstilskud til etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Sagen er sidst behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget 26. marts 2015, med efterfølgende godkendelse i Byrådet 22. april 2015, sag nr. 17.

    

   Byrådet besluttede at tiltræde Kultur – og Fritidsudvalgets indstilling således,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune” med 500.000 kr. til rådighed i 2015, og

    

   at anlægsudgiften på 500.000 kr. i 2015 finansieres ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015-2018 til formålet,

    

   at rådighedsbeløbene, der er afsat på investeringsoversigten i 2017 og 2018 fremrykkes til 2016 og 2017, og

    

   at det forudsættes, at den samlede finansiering for projektet realiseres som anført i ansøgningen

    

   Der søges nu om frigivelse af 505.000 kr., afsat på investeringsoversigten i 2016.

    

   Parterne bag Viborg MTB-spor har rettet henvendelse i forhold til frigivelse af anlægstilskuddet afsat i 2016.

    

   I foråret 2016 lykkedes det Viborg MTB spor at fuldfinansiere projektet med støtte fra en række fonde, således at projektets økonomi d.d. er på 4,4 mio. kr. Det betød, at der kunne sættes fuld kraft på anlæg af spor, og der blev med udgangspunkt i projektbeskrivelsen indkaldt udenlandsk ekspertise, ansat en sporbygger og planlagt spor-bygger-dage med frivillige med et øget materialeforbrug til følge.

    

   Viborg MTB spor opstillede i marts 2016 et budget for aktiviteten i 2016-2018 ”Bestyrelsesmøde - budgetscenarier 2016”, i tilfælde af succes med fundraisingen, og fuld finansiering af projektet. Her forudser man udgifter på 1.445.000 kr. i 2016.

    

   Der er således et behov for frigivelse af anlægstilskuddet på 505.000 kr. afsat på investeringsoversigten i 2016.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 505.000 kr. til kontoen ”Etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 505.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 505.000 kr. til kontoen ”Etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 505.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 21 Liseborg Centret, forbedring af faciliteter (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I investeringsoversigten for 2016 – 2018 er afsat 300.000 kr. i 2016, 1.200.000 kr. i 2017 og 1.200.000 kr. i 2018 til forbedring af faciliteterne på Liseborg Centret.

    

   Den samlede bevilling på 2.500.000 kr. forudsætter medfinansiering fra brugerne på Liseborg Centret med 25 %, således at der i alt er godt 3,3 mio. kr. til det samlede projekt.

    

   Beløbene blev afsat på investeringsoversigten for perioden efter indstilling fra Viborg Idrætsråd i forbindelse med analyse af behovet for en ny idrætshal på Liseborg, hvor Idrætsrådets analyse mundede ud i en indstilling om at investere i forbedring af faciliteterne på Liseborg. Der peges på opvarmningsrum, fitnessrum, bedre udnyttelse af fællesrum, omklædningsfaciliteter og forbedringer i hallen.

    

   Det foreslås, at det i 2016 afsatte beløb på 300.000 kr. frigives til igangsætning af processen i et tæt samarbejde med brugerne af Liseborg Centret.”

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Liseborg Centret, forbedring af faciliteter” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, der er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Liseborg Centret, forbedring af faciliteter” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, der er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Den samlede bevilling til forbedring af faciliteterne på Liseborg Centret er rettelig 2.700.000 kr. og ikke 2.500.000 kr. som det fremgår af sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 22 Renovering af Kølvrå Friluftsbad (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Kølvrå Friluftsbad er opført i 1973 og består af et 25 meter bassin, et undervisningsbassin og et mindre bassin samt tilhørende bygninger med omklædningsfaciliteter og kiosk m.m.

    

   Kølvrå Friluftsbad drives af en forening, som får et årligt driftstilskud til driften af badet på 450.000 kr. fra Viborg Kommune, og som herefter står for drift og almindelig vedligehold af anlægget.

    

   Bygningen og udvendige arealer er generelt i dårlig stand, og det er Ejendomme & Energis vurdering, at der ikke er gennemført større renoveringer på bygningerne siden opførelsen.

    

   Bassinerne er generelt i bedre stand, og foreningen, som står for driften af friluftsbadet, har senest stået for fornyelse af bassinfolie.

    

   Byrådet har på investeringsoversigten for 2016 afsat 1.363.000 kr. til renovering af Kølvrå Friluftsbad.

    

   Ejendomme & Energi har gennemgået anlægget og foreslår renovering, som kan opdeles i følgende hovedelementer:

    

   Renovering af p-areal m.v.

   150.000

   Renovering af vægge, fliser, stern, tag, og udskiftning af vinduer og døre

   500.000

   Renovering af el-installationer

   50.000

   Renovering af VVS-installationer mm.

   140.000

   Sikring af brandforhold m.m.

   30.000

   Renovering af teknikrum

   300.000

   Uforudsete udgifter

   73.000

   Projektering m.m.

   120.000

   Samlet anlægsudgift

   1.363.000

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.363.000 kr. til kontoen ”Renovering af Kølvrå Friluftsbad” med rådighedsbeløb 2016, og

    

   at udgiften på 1.363.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.363.000 kr. til kontoen ”Renovering af Kølvrå Friluftsbad” med rådighedsbeløb 2016, og

    

   at udgiften på 1.363.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 23 Frigivelse af bevilling til digitalisering / nyt bibliotekssystem på Viborg Bibliotekerne (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Det nye landsdækkende bibliotekssystem Cicero er nu sat i drift i de første kommuner i Danmark. KOMBIT, der på vegne af 98 kommuner står for indkøbet af løsningen, og udvikleren Systematic, har meddelt, at Viborg Bibliotekerne skifter til Cicero 9. januar 2017.

    

   Implementering og drift

   Til etableringsomkostningerne vedr. implementering af bibliotekssystemet, er der derfor nu behov for frigivelse af bevillingen på 500.000 kr. til digitalisering/nyt bibliotekssystem. Udgiften på 500.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

    

   Den faste årlige driftsudgift (på cirka 575.000 kr.) finansieres som hidtil via Viborg Bibliotekernes egen budgetramme.”

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Digitalisering af biblioteker” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 500.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Digitalisering af biblioteker” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 500.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 24 Paletten - Forslag til vedtægtsændring
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Den selvejende institution Paletten, er Viborgs spillested. Hovedaktiviteten er præsentation af koncerter med rytmisk musik. Endvidere er Paletten omdrejningspunktet og kraftcentret for den rytmiske musik i Viborg og omegn. Koncertaktiviteterne foregår primært torsdag, fredag og lørdag. På de øvrige hverdage udlejes Paletten til andre aktiviteter, idet kulturelle aktiviteter har fortrinsret.

    

   Bestyrelsen er på 7 medlemmer, og vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen er Palettens øverste myndighed. Palettens daglige drift varetages af 2 faste medarbejdere og et stort korps af frivillige – ”Paletkorpset”.

    

   Palettens struktur og styring er reguleret af en af Viborg Byråd godkendt vedtægt. Evt. vedtægtsændring skal godkendes på Palettens generalforsamling samt af Viborg Byråd.

    

   På Palettens afholdte generalforsamling 28. april 2016 blev der vedtaget en række forslag til vedtægtsændringer. Forslagene er primært af teknisk karakter og forvaltningen har ikke bemærkninger til ændringerne.

    

   Vedtægten vedlægges til Viborg Byråd til godkendelse.

    

   Bilag 1 er originalvedtægten godkendt af Viborg Byråd 5. januar 2012.

   Bilag 2 indeholder forslag til ændringer af vedtægten.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at vedtægtsændringerne, som anført i bilag 2, godkendes.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at vedtægtsændringerne, som anført i bilag 2, godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 25 Ansøgninger til puljen "Byfornyelse mindre byer 2016" (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 15. juni 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Udvalget vedtog på sit møde den 6. januar 2016, pkt. 2, en ansøgningsprocedure og strategi for ansøgninger til pulje ”Byfornyelse mindre byer 2016”. Byrådet bevilligede på mødet den 27. januar 2016, pkt. 15, 2 mio. kr. fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” til puljen ”Byfornyelse mindre byer 2016. På samme møde bevilligede Byrådet 1 mio. kr. til en pulje for at ”Samtænke byfornyelse i andre anlægsprojekter”.

    

   På kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” resterer der på budgettet for 2016 et udisponeret beløb på 1,85 mio. kr.

    

   Der er ind til ansøgningsfristen 1. maj modtaget 35 ansøgninger for et samlet beløb på 6,4 mio. kr. Ansøgningerne er inden for indsatsområderne fordelt således:

    

   1.     Idéoplæg til større byfornyelsesprojekter / områdefornyelser: Ingen ansøgninger

   2.     Mindre projekter, der kan forskønne landsbyerne: 31 ansøgninger

   3.     Trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje: 3 ansøgninger

    

   Kombination af indsatsområde 2 og 3: 1 ansøgning.

    

   Ansøgningerne er overordnet beskrevet i bilag 1, sammen med forvaltningens bemærkninger og forslag til støttebeløb. Som bilag 2 er vedlagt et udtræk af ansøgningsskemaet for de modtagne ansøgninger. Som bilag 3 er vedlagt et oversigtskort, der viser, hvor der er meddelt støtte fra tidligere års puljer, 2012-15, og hvorfra der er søgt i år.

    

   Hvis de modtagne ansøgninger skal imødekommes inden den afsatte ramme på 2 mio. kr., skal der ske en yderligere prioritering og reducering af meddelte støttebeløb, end der er lagt op til fra forvaltningens side i bilag 1. Derfor har forvaltningen i sine forslag til støttebeløb lagt til grund, at der tilgår puljen et supplerende beløb på 1 mio. kr.  ud af de 1,85 mio. kr., der fortsat er udisponeret på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

    

   Der er i bilag 1 foreslået imødekommet ansøgninger ud fra de forventede regnskabsmæssige bogførte beløb. For tilskud til opholds- og aktivitetsagtige anlæg til foreninger, der ikke er momsregistrerede, bogføres et mindre beløb end det udbetalte, da kommunen har mulighed for at få refunderet en del af momsen. Dette giver mulighed for at imødekomme ansøgninger for et lidt større beløb end det forventede rammebeløb på 3 mio. kr. 

    

   I det følgende er en overordnet redegørelse for den vurdering, som forvaltningen foreslår projekterne imødekommet efter (/ tildelingskriterier). Vurderingen tager udgangspunkt i at imødekomme flest mulige ansøgninger, der opfylder den fastsatte ansøgningsprocedure og strategi indenfor den afsatte økonomiske ramme.

    

   Redegørelse for nærmere tildelingskriterier

   I henhold til den vedtagne ansøgningsprocedure skal ansøgningen indsendes af en borgerforening eller anden forening, der repræsenterer det pågældende lokalområde. Der er modtaget ansøgninger fra grundejerforeninger. Grundejerforeninger repræsenterer ikke et samlet lokalområde, men kun en del af et lokalområde, oftest en eller flere boligveje i et udstykningsområde. Ansøgninger fra grundejerforeninger imødekommes ikke.

    

   Indsatsområde 2, ”mindre projekter der kan forskønne landsbyerne”, omfatter primært fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer. Enkelte ansøgninger omfatter støtte til skulpturer, hvilket ikke imødekommes.

    

   Ansøgninger om etablering/renovering af fortov imødekommes ikke. Tidligere tilsvarende ansøgninger er ikke imødekommet.

    

   I den vedtagne ansøgningsprocedure og strategi er det anført, at projekter, hvor der indgår frivilligt arbejde samt medfinansiering eller indhentet støtte fra fonde og lign., opprioriteres. Udvalget har i ansøgningsprocedure og strategi fastsat en minimumsgrænse for ansøgt beløb på 40.000 kr. inkl. moms.

    

   Ansøgninger, hvori der indgår både frivilligt arbejde og anden finansiering samt ansøgninger alene med medfinansiering, foreslås imødekommet fuldt ud, 100 %. Ansøgninger, hvori indgår frivilligt arbejde, men ikke anden finansiering, imødekommes kun med 80 %`s støtte. Ansøgninger uden hverken frivilligt arbejde eller anden finansiering imødekommes kun med 60 %`s støtte. Ansøgninger, der ikke opfylder minimumsgrænsen for ansøgt beløb, imødekommes ikke. Et enkelt projekt har fået tilskud fra 2 tidligere puljer og imødekommes kun med 50 %`s støtte.

    

   Der er modtaget 2 ansøgninger vedrørende støtte til delprojekter, der af besparelseshensyn blev taget ud den igangværende områdefornyelse i Karup. Disse ansøgninger imødekommes under hensyntagen til udvalgets tilføjelse til beslutning om besparelse på områdefornyelsen på mødet den 12. august 2015, pkt. 8, om, ”at mulighederne for at finde finansiering til de dele af projekter, der ikke gennemføres på grund af den reviderede finansieringsplan, løbende undersøges af forvaltningen”.

    

   Fra puljen i 2015 er imødekommet et ønske om støtte til et andet projekt, der af besparelseshensyn blev taget ud af områdefornyelsen, aktivitetsareal ved Genvej.

    

   Fra foreninger i Karup er endvidere modtaget ansøgning vedrørende renovering af P-pladsen ved Karup Forsamlingshus. Dette har ikke været en del af områdefornyelsen, men vil være et projekt, der viderefører og supplerer områdefornyelsens initiativer. En tilsvarende ansøgning om renovering af P-plads ved Karup Bio blev imødekommet fra puljen i 2014.

    

   Ved ansøgninger til indsatsområde 3, ”trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje”, har udvalget i den vedtagne ansøgningsprocedure og strategi ikke fastsat krav om angivelse af ansøgt beløb. Ansøgningerne er ønsker om anlæg på vejarealer, som er foreløbig vurderet af forvaltningen som vejmyndighed. Ved de projekter, der af trafiksikkerhedsmæssige grunde er vurderet for begrundet, er der skønnet en forventet anlægsudgift. Projekterne skal nærmere vurderes og godkendes af politiet. Forvaltningen vil stå for den fysiske etablering.

    

   Ansøgning fra Skringstrup, hvor der er igangværende eller kommende andre anlægsprojekter (renovering af kloak og udlægning af nyt slidlag), foreslås imødekommet med finansiering fra puljen afsat til ”Samtænke byfornyelse i andre anlægsprojekter”.

    

   Til indsatsområde 1, ”idéoplæg til større byfornyelsesprojekter/områdefornyelser”, er der ikke modtaget forslag. Forvaltningen har gennem de seneste år haft en række møder med bl.a. Ulbjerg Lokalråd, som har en række ideer og forslag til initiativer. På det seneste har man ønsket en række forskønnende og trafikdæmpende tiltag gennem byens hovedgade. Der er endvidere planlagt udlagt nyt slidlag i 2017 eller i årene umiddelbart herefter.

    

   Forvaltningen foreslår, at der med udgangspunkt i disse ønsker og de ideer, der er beskrevet i Borgerplan for Ulbjerg, i samarbejdet med Ulbjerg Lokalråd i efteråret med konsulenthjælp udarbejdes en ansøgning om reservation af støtte til gennemførelse af områdefornyelse i Ulbjerg. Til konsulenthonorar for udarbejdelse af ansøgningen om reservation foreslår forvaltningen, at der udover den tidligere omtalte 1.000.000 kr. afsættes 60.000 kr. ud af de 1.850.000 kr., der fortsat er udisponeret på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at ansøgningerne imødekommes som beskrevet i bilag 1

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.060.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse mindre byer 2016” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 1.060.000 i 2016 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” optaget på investeringsoversigten for 2016.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg besluttede, at ansøgningerne imødekommes som beskrevet i bilag 1.

    

   Forvaltningen tager kontakt til Fjordklyngen om stiforløb i Kildedalen med henblik på evt. realisering af projektet.

    

   Projekt 29-5 vedr. Skringstrup afventer spørgsmål om hvorvidt ønsket om renovering af fortov kan sammentænkes med fornyelse af vejbelægning og kloak.

    

   Resterende del af ansøgning 29-33 fra Fjordklyngen hhv. vedr. mountainbike rute oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget og del vedr. Kærby Bakke oversendes til Klima- og Miljøudvalget

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.060.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse mindre byer 2016” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 1.060.000 i 2016 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” optaget på investeringsoversigten for 2016.

    

   Allan Clifford Christensen deltog ikke i behandlingen af ansøgning vedr. projekt 29-37, Det Danske Spejderkorps, Karup Gruppen grundet inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

   Allan Clifford Christensen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet

 • 26 Prioritering af cykelstier (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 15. juni 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Teknisk Udvalg besluttede i sit møde 16. marts 2016 (sag nr. 9) følgende:

    

   ”Udvalget er positivt stemt for at prioritere et pilotprojekt for en cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb højst, såfremt der lokalt tilvejebringes en betragtelig del af anlægssummen som beskrevet i cykelsti til halv pris”, og ”I forhold til øvrig prioritering ønsker udvalget forelagt en oversigt over uheldstal, trafiktal, skolebørn ud af bussen og pris sammenholdt med Løgstørvejsmodel for øvrige stier.”

    

   Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at gennemføre cykelstiprojektet mellem Rindsholm og Bruunshåb. Forvaltningen har også udarbejdet en oversigt over uheldstal m.v. for strækningerne nævnt i sagsfremstillingen til ovennævnte møde, idet dog igangværende projekter mellem Sparkær og Mønsted, samt mellem Banegården og Klostervænget ikke er taget med. (se bilag 1)

    

   Rindsholm – Bruunshåb

   Forvaltningen har været i kontakt med Varde Kommune, som har erfaring med at lave ”cykelstier til ½ pris”. Ligeledes har der været kontakt til Sdr. Rind – Rindsholm Lokalråd for præcisering af projektet.

    

   Projektlederen i Varde Kommune oplyser, at de ikke bruger slagger mere. Selv om slagger formentlig vil kunne fås gratis, er Viborg Kommunes erfaring med slagger ikke god, og da udgiftsposten til indbygningsmateriale i forvejen er beskeden, kan Forvaltningen ikke anbefale brug af slagger. 

    

   Varde Kommunes projektleder anbefaler, at Kommunen bør have alle lodsejeres underskrift på, at de vil afgive jorden vederlagsfrit, og jorden matrikuleres til Kommunen. I ét tilfælde har Varde Kommune betalt en enkelt lodsejer, mens de øvrige lodsejere stadig har afgivet jorden vederlagsfrit. I Varde har man ladet borgerforeningen/initiativtagerne stå for indhentning af underskrifter hos lodsejerne.

    

   Forvaltningen forventer, at der skal erhverves ca. 7.500 m2 jord, men det afhænger af, hvor tæt stien kan placeres på gravhøjene. Erhvervelse af disse arealer koster erfaringsmæssigt ca. 300.000 kr. i erstatning. Forvaltningen har kontrolleret om jorden til cykelstiprojektet kan erhverves vederlagsfrit. Det vurderes at der skal betales erstatning for jorden på en stor del af strækningen. 

    

   Forvaltningen vurderer, at det kan være svært at sætte lokale til at udføre en del af arbejdet og have en entreprenør til at stå for resten og samtidig tage ansvaret for det samlede arbejde. I Varde har de lokale selv stået for afrømning af muld samt fjernelse af beplantning. I dette tilfælde vil der være besparelser i at lade de lokale stå for en del af rydningen af beplantningen. 

    

   Viborg Museum ønsker oftest selv at stå for hele den arkæologiske udgravning, herunder muldafrømning. Ved Rindsholm – Bruunshåb er det højst sandsynligt, at museet ønsker af foretage muldafrømningen selv, da der er mange gravhøje. 

    

   Forvaltningen har lavet flg. overslag for arbejdet:

    

   Projektering, udbud m.m.                          150.000 kr.

   Administration                                100.000 kr.

   Arkæologi                                                200.000 kr.

   Trafiksikkerhedsrevision                              25.000 kr. 

   Afsætning + matrikulær berigtigelse      70.000 kr.

   Erhvervelse af jord                                   300.000 kr.

   Entreprenørudgift + uforudsete udg.         1.400.000 kr. 

   Total for arbejdet                                  2.245.000 kr. 

    

   Dertil kommer opgaver de lokale selv kan udføre:

   Fjernelse af beplantning
   + hjælp til muldafrømning m.m.                 100.000 kr.

                               

   Overslaget er lavet under forudsætning af, at der ikke findes noget væsentlig af arkæologisk interesse.

    

   Øvrige stiprojekter

   For øvrige forslag til stier angivet i sagsfremstillingen til mødet 16. marts 2016 er der i nærværende sags bilag 1 vist en oversigt over uheldstal, trafiktal, skolebørn ud af bussen og anlægsoverslag.

    

   Udvalget har også ønsket en sammenligning i forhold til ”Løgstørvejsmodellen”. ”Løgstørvejsmodellen” omfatter etablering af 1,3 m brede kantbaner inklusive 0,3 m kantlinje som alternativ til en egentlig cykelsti, som er dyrere at anlægge. Dog vil etablering af cykelbane på nogle af de omhandlede stiprojekter kræve en udvidelse af vejen, og det vil muligvis kræve, at der skal erhverves jord til formålet. Bredden af vejbanen anbefales at være mindst 7 m. I bilag 1 er angivet bredden af det nuværende asfalt-belagte areal på de 4 strækninger, hvor der er forslag om etablering af sti.

    

   Forvaltningen gør opmærksom på, at anlæg af cykelbaner ikke forventes at kunne medvirke til, at politiets vurdering om trafikfarlig skolevej ændres.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   En cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb kan flytte flest skolebørn fra skolebussen og op på cyklen. En cykelsti på Burrehøjvej kan også flytte skolebørn, mens cykelstierne på Hessellundvej og Bjerrevej ikke er skoleveje.

    

   Der er registreret 12 trafikulykker på strækningen på Bjerrevej, heraf én hvor en knallert påkørte en parkeret trailer. Der er ikke registreret trafikulykker på de øvrige strækninger.

    

   På Bjerrevej er der i dag 6,1 m kørespor og 1,5 m kantbane i begge sider.
   De øvrige strækningers asfalt-bredde giver ikke mulighed for at lave cykelbaner uden, at vejen skal udvides først.

    

   Forvaltningen kan ikke anbefale etablering af cykelbaner på trafikfarlige skoleveje, da det ikke forventes, at politiets vurdering om trafikfarlig skolevej ændres.

    

   Anlægsoverslaget for etablering af cykelsti på de to skoleveje, Burrehøjvej og Bruunshåbvej, er hhv. 1,44 mio. kr. pr. km og 1,56 mio. kr. pr. km.
   Hvis Udvalget vælger at lade de lokale udføre en del af arbejdet på Bruunshåbvej er anlægsoverslaget 1,50 mio. kr. pr. km.

    

   Af rådighedsbeløbet til cykelstier i 2016 er der et restbeløb på 2,472 mio. kr. til prioritering. Dog skal bemærkes, at Teknisk Udvalg på møde 24. februar 2016 (sag nr. 7) har godkendt et cykelstiprojekt mellem Gammelstrup og Birke Sø, som finansieres af puljen ”Grøn ordning for vindmøller ved Gammelstrup”, og eventuelle merudgifter skal dækkes ind af puljen for cykelstier 2016.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at Udvalget beslutter, hvilket cykelstiprojekt der skal prioriteres.

    

    

   Direktøren for Teknik og miljø foreslår desuden, at Udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på det anførte beløb til kontoen ”Cyklestier…….” –, med angivelse af den valgte projektstrækningen og med frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at anlægsudgiften finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier” med et tilsvarende beløb i 2016.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

    

   Teknisk Udvalg besluttede, at følgende cykelstiprojekter prioriteres

    

   -        Rindsholm – Bruunshåb påbegyndes i 2016.

   -        Hessellundvej mellem Alhedestien og Lufthavnen / Campingpladsen påbegyndes i 2016

    

   Udvalget besluttede desuden, i henhold til tidligere beslutning, at projektgruppen for de frivillige arbejdere ligeledes inddrages i færdiggørelsesarbejdet på Rindsholm-Bruunshåb, med henblik på at minimere anlægsudgiften.

    

   Projekterne færdiggøres i 2017 med midler fra Cykelstipuljen for 2017.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.245.000 kr. til kontoen ”Skolesti på Bruunshåbvej mellem Rindsholm og Bruunshåb” og opstart af projektet Hessellundvej mellem Alhedestien og Lufthavnen / Campingpladsen med rådighedsbeløb på 2.245.000 kr. i 2016, og

    

   at anlægsudgiften på 2.245.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ’pulje cykelstier’ i 2016.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 27 Udvikling af Nørresøbadet - nyt skitseforslag til fornyelse (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 15. juni 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet har reserveret 2 mio. kr. til fornyelse af Nørresøbadet. Forvaltningen har nu fået udarbejdet et skitseforslag til projektet. Udvalget skal beslutte, om projektet kan sendes i udbud på det foreliggende grundlag, og om anlægsbevillingen skal frigives.

    

   Baggrund:

   En initiativgruppe bestående af interesserede borgere fik i 2014-15 udarbejdet to skitseoplæg til renovering af Nørresøbadet.

    

   Udvalget behandlede sagen på mødet den 25. marts 2015 (sag nr. 14), hvor udvalget besluttede:

   ”at projektet bearbejdes, så en realisering ikke kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, og

   at igangsætte arbejdet med at kvalificere oplægget i samarbejde med Idegruppen. Udvalget ønsker et oplæg, der i omfang og økonomi også tager højde for områdets indplacering i en kommende ”Plan for søerne”. En realisering af et ”Nørresøbad-projekt” forudsætter dels ekstern medfinansiering fra fonde m.v. – og en aftale med Idegruppen i forhold til den daglige drift samt offentlig adgang i lighed med kommunens øvrige friluftsbade. Oplægget skal være færdigt, så det kan præsenteres for udvalget inden udgangen af juni.”

    

   budgetkonferencen den 2. september 2015 blev der afsat 2 mio. kr. til fornyelse af Nørresøbadet. Budgetteksten lyder således:

    

   ”Kærvænget. Fornyelse af Nørresøbadet. Projektet indeholder forbedring af badeforholdene i søen (oprensning af bund og udlæg af sandstrand), afskærmning af Energi Viborgs overløbsbassin, nye aktivitetsmuligheder (fx boldspil og vandrutchebane), en fuld nedrivning af den nuværende bebyggelse, etablering af bade- og toiletfaciliteter samt udskiftning af kloak. Der afsættes 2 mio. kr.”

    

   Udvalget behandlede senest sagen på mødet den 12. august 2015 (sag nr. 19) og fik korte orienteringer om status på møderne hhv. den 6. januar 2016 (sag nr. 14 - budgetstyrelisten) og den 24. februar 2016 (sag nr. 13 - meddelelser).

    

   Forvaltningen afholdt den 7. april 2016 en workshop med 35 deltagere, herunder initiativgruppen. Konklusionen på workshoppen pegede på børnefamilier som hovedmålgruppen, og at der skal være meget fokus på forbedring og udvikling af både badeområdet ved vandet og på opholdsområdet på plænen for især denne målgruppe. En opfriskning af bygningen blev også vurderet som vigtig, mens en egentlig renovering kunne vente til en senere fase.

    

   Skitseforslaget

   På grundlag af Byrådets beslutning, oplægget fra initiativgruppen og konklusionerne fra workshoppen har forvaltningens konsulent udarbejdet et nyt skitseoplæg – vedlagt som bilag 1.

    

   Skitseforslaget er opdelt i tre forslag/scenarier/etaper: Henholdsvis en ”basisløsning”, en ”basisløsning + ny bygning” og et ”udvidet forslag”:

    

   ·           ”Basisløsningen” indeholder følgende:
   Oprensning af bundforhold i badeområder, udlæg af sandstrand og sandbund, nye stier i grus, rampe til bassin, træbro over bassin, belysning langs sti, lav beplantning langs bagskel, eng/frøblanding/jordbehandling ved bassin, grill og borde/bænkesæt.
   Pris i alt 2.000.000 kr. ex. moms, uforudseelige udgifter og honorar.

    

   ·           ”Basisløsning + ny bygning” indeholder derudover:
   Nedrivning af eksisterende bygning, ny kloak frem til skel, ny bygning, genopførelse jf. projektforslag, nyt sønært siddeområde i grus, andet borde/bænkesæt.
   Pris i alt 4.410.000 kr. ex. moms, uforudseelige udgifter og teknikerhonorar.

    

   ·           ”Udvidet forslag” indeholder derudover:
   Nyt sønært siddeområde i træ, ny terrasse omkring bygning i træ, ny drængrøft, små træbroer over drængrøft, staude/frøblanding/jordbehandling ved bassin, ny naturlegeplads, udendørs brusere (inkl. ledningsarbejde), sauna på flydebro, pontoner på søen (rutschebane, solbadningsmøbler), boldbane + bur over underjordisk bassin.
   Pris i alt 6.456.000 kr. ex. moms, uforudseelige udgifter og teknikerhonorar.

    

   Forvaltningens bemærkninger

    

   Skitseforslagets forhold til planer og tidligere beslutninger

   På mødet den 12. august 2015 (sag nr. 19 – bilag 3 og 4) blev udvalget forelagt forvaltningens vurdering af det daværende materiale med hensyn til diverse lovgivning og planer. Det fremgik, at projektet kræver dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3 og 16 (søbeskyttelslinjen), søregulativet samt tilladelse fra vandløbsloven. Det fremgik også, at Viborg Kommune formentlig kan dispensere og give tilladelser til disse anlæg. I overensstemmelse med udvalgets beslutning af 25. marts 2015 (sag nr. 14), kunne forslagene i materialet også holde sig inden for den eksisterende lokalplan for området (nr. 149). Der findes ifølge lokalplanen nogle gamle servitutter, blandt andet om adgangen til området fra vejen Kærvænget og Erik Menveds Vej, som skal respekteres.

    

   For det foreliggende skitseforslag gælder de samme rammevilkår og betingelser.

    

   Skitseforslaget indeholder desuden følgende nye elementer:

    

   Der foreslås i alle tre scenarier/etaper et nyt stiforløb med belysning gennem området med stiadgang fra både vejen Kærvænget og Erik Menveds Vej. Dette tiltag udspringer af ønskerne fremført på workshoppen.

    

   I det nye forslag er renoveringen af bygningen ikke medtaget i ”basisløsningen”, men først i ”basisløsning + ny bygning”. Denne prioritering udspringer også af ønskerne fremført på workshoppen.

    

   Det ”udvidede forslag” udspringer også af ønskerne fremført på workshoppen. Forslaget er ret vidtgående og kræver yderligere dispensationer, tilladelser og beslutninger, bl.a. om økonomi til anlæg og drift.

    

   Forslagene er en sammenskrivning af anbefalingerne fra workshoppen, men initiativgruppen og de øvrige beboere i området har endnu ikke været særskilt præsenteret for det nye skitseforslag.

    

   Forvaltningens vurdering

   Det er forvaltningens vurdering, at ”basisløsningen” i det nye skitseforslag er i overensstemmelse med beslutningerne i udvalget og Byrådet:

    

   Løsningen respekterer desuden initiativgruppens forslag og konklusionerne fra workshoppen.

    

   Forvaltningen vurderer, at arkitektfirmaets forslag til ”basisløsning” er en god prioritering af de 2 mio. kr. som en første etape i renoveringen: I ”basisløsningen” har arkitektfirmaet prioriteret områdets rammefremtoning og attraktivitet for hovedmålgruppen børnefamilier – at der skal skabes bedre bade- og opholdsforhold, bedre tilgængelighed, mere tryghed og bedre oplevelse af rummet. Det er forvaltningens vurdering, at der kan dispenseres og gives tilladelser til de foreslåede anlæg. Konkrete ansøgninger vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget til politisk stillingtagen.

    

   Med hensyn til renoveringen af bygningen er basisløsningen ikke i overensstemmelse med budgetteksten fra budgetkonferencen den 2. september 2015, hvor der blev forudsat: en fuld nedrivning af den nuværende bebyggelse, etablering af bade- og toiletfaciliteter samt udskiftning af kloak.

    

   Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at det er en fornuftigt prioritering af de 2 mio. kr., at en løsning for bygningen sker i en senere etape, jf. fx forslagets ”basisløsning + ny bygning”. Forvaltningen har mulighed for at renovere bygningen nødtørftigt inden for det eksisterende driftsbudget til området (algefjernelse, maling og udskiftning af vinduer m.m.).

    

   Forvaltningen vurderer, at det forslåede stisystem vil være et aktiv for området, idet det skaber bedre tilgængelighed, mere liv, orden og dermed tryghed i området. Det skal dog sikres/afklares, at det er i overensstemmelse med servitutterne om adgang til området nævnt i lokalplanen. I den sammenhæng forventer forvaltningen at indgå en tæt dialog med de pågældende lodsejere om muligheden for at få ophævet servitutterne, så der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan. Forvaltningen vurderer, at eventuel skepsis og konflikter med parkering på de to veje kan forebygges via skiltning med parkeringsforbud.

    

   Den videre proces

   Hvis udvalget beslutter at følge forvaltningens indstilling, kan forvaltningen igangsætte en indledende opfriskning af Nørresøbadet i sommeren 2016 i form af fx opfriskning af bygningen og udskiftning af gangbrædder på badebroen m.m. De øvrige tiltag nævnt i basisløsningen skal udbydes og myndighedsbehandles konkret, så de kan først realiseres i sommeren 2017.

    

   De to mulige yderligere etaper kræver yderligere dispensationer og tilladelser samt ekstra midler og kræver nærmere politisk behandling.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Miljø & Teknik indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen igangsætter basisforslaget som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   at forvaltningen kan indgå dialog med lodsejerne på vejen Kærvænget og Erik Menveds Vej om ophævelse af servitutter om adgang til Nørresøbadet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2 mio. kr. til kontoen ”Kærvænget – fornyelse af Nørresøbadet” med rådighed i 2016

    

   at udgiften på 2 mio. kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen igangsætter basisforslaget som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   at forvaltningen kan indgå dialog med lodsejerne på vejen Kærvænget og Erik Menveds Vej om ophævelse af servitutter om adgang til Nørresøbadet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2 mio. kr. til kontoen ”Kærvænget – fornyelse af Nørresøbadet” med rådighed i 2016, og

    

   at udgiften på 2 mio. kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 28 Statsforvaltningens udtalelse i sagen om jagt- og fiskeributikken JAFI A/S
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 10. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet behandlede på møde den 24. september 2014 (sag nr. 4) en anmodning fra Statsforvaltningen om at afgive en udtalelse i sagen og samtidigt fremsende sagens akter til Statsforvaltningen.

    

   Statsforvaltningen er ved brev af 1. juni 2016 fremkommet med en udtalelse i sagen jf. bilag 1.

    

   Udtalelsen blev i første omgang behandlet på Byrådets møde den 15. juni 2016 (sag nr. 26). Byrådet traf følgende beslutning:

    

   ”Idet Byrådet konstaterer, at sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningen har været lang, tager Byrådet til efterretning, at lovliggørelsen af JAFI’s placering ifølge Statsforvaltningen var ulovlig. På den baggrund – suppleret med den ændrede planlov – udarbejdes i henhold til gældende procedure svar til Statsforvaltningen om, hvad Kommunen agter at gøre med henblik på at bringe JAFI’s placering i overensstemmelse med lovgivningen.” 

    

   Statsforvaltningens udtalelse indeholder følgende resumé (s. 1-2):

    

   ”Det er Statsforvaltningens opfattelse, at JAFI A/S er en butik, hvorfra der sker salg til private i et ikke ubetydeligt omfang, således at der skabes kundestrømme til området, og at JAFI A/S derfor ikke kan placeres i et område, der er udlagt til engroshandel og lignende.

    

   Det er også Statsforvaltningens opfattelse, at JAFI A/S ikke er en butik, der forhandler særligt pladskrævende varer, jf. planlovens § 5 n, stk. 1, nr. 3, og lokalplanens § 3.8.

    

   Det er derfor efter Statsforvaltningens opfattelse ikke i overensstemmelse med planloven og den for området gældende lokalplan, at JAFI A/S som en detailhandelsbutik, der ikke forhandler særligt pladskrævende varer, er placeret i ejendommen på Lundborgvej.

    

   Efter planlovens § 51, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Lovliggørelse kan ske enten fysisk i form af for eksempel ophør med ulovlig brug eller retligt i form af efterfølgende dispensation eller gennemførelse af en ny lokalplan.

    

   Byrådet i Viborg Kommune har derfor handlet i strid med planlovens § 51, stk. 5, da byrådet den 18. juni 2014 har truffet beslutning om at ophæve det tidligere meddelte påbud om, at ejendommen ikke må anvendes til detailhandel. Statsforvaltningen bemærker i den forbindelse, at byrådet alene har henvist til advokatnotatet af 12. februar 2014, men ikke ses at have forholdt sig til forvaltningens efterfølgende vurdering af notatet og til notatet fra KL af 19. april 2014 eller i øvrigt begrundet beslutningen.

    

   Det er på denne baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at byrådet i Viborg Kommune har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter planloven.

    

   Det bemærkes, at Statsforvaltningen ved denne udtalelse alene har taget stilling til byrådets beslutning om, at placeringen af JAFI A/S anses for lovlig, og om byrådet i den forbindelse har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter planlovens § 51, stk. 5.

    

   Statsforvaltningen har bedt byrådet i Viborg Kommune om at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver byrådet anledning til.”

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen vurderer, at et ophør af detailhandel fra adressen er den eneste mulighed for en lovliggørelse, da det fortsat er forvaltningens vurdering, at butikken efter de gældende regler i planloven ikke vil kunne lovliggøres retligt.

    

   Det er ikke muligt at dispensere fra plangrundlaget til etablering af detailhandel med udvalgsvarer, idet der efter planloven ikke er mulighed for at planlægge for detailhandel i området, og frikommuneforsøget giver ikke mulighed for at lovliggøre JAFI. På baggrund af Statsforvaltningens udtalelse af 1. juni 2016 er det således forvaltningens vurdering, at der på ny skal meddeles påbud om fysisk lovliggørelse af anvendelsen af Lundborgvej 2 A.

    

   Set i lyset af det hidtidige sagsforløb vil det være en naturlig følge, at virksomheden får en rimelig frist til at ophøre med detailhandel fra butikken.

    

   Afslutningsvis bemærkes, at der i begyndelsen af juni 2016 blev indgået en politisk aftale i Folketinget mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om gennemførelse af ændringer af bl.a. planloven.

    

   På baggrund af forligsteksten må det forventes at ændringerne af planloven vil give Viborg Kommune mulighed for at foretage en retlig lovliggørelse af JAFI. Ifølge forliget planlægges lovforslag fremsat i oktober måned 2016 til ikrafttræden i januar 2017. Forvaltningen bemærker, at forliget ikke ændrer på kommunens forpligtelse til på nuværende tidspunkt at udføre sine tilsynsforpligtelser efter gældende lovgivning.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen meddeler påbud til JAFI A/S med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 om, at der pr. 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udsalgsvarer på Lundborgvej 2 A, Viborg, og

    

   at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag 2) godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen meddeler påbud til JAFI A/S med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 om, at der pr. 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A, Viborg, og

    

   at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag 2) godkendes.

    

   Martin Sanderhoff og Flemming Lund anmoder om, at forvaltningen undersøger, om der er andre virksomheder, der ikke er lovligt placeret i henhold til gældende lovgivning.

    

   Et flertal i udvalget kan ikke tiltræde anmodningen fra Socialdemokratiet, idet arbejdet allerede pågår.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

   Per Møller Jensen, Mads Panny og Eva Pinnerup anbefaler anmodningen fra Martin Sanderhoff og Flemming Lund om, at Forvaltningen undersøger, om der er andre virksomheder, der ikke er lovligt placeret i henhold til gældende lovgivning.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Notat fra JAFI A/S´ advokat, om vurdering af Viborg Kommunes mulighed for at kræve fysisk lovliggørelse, dateret 31. august 2016, er inden mødet sendt til Byrådets medlemmer og indgår som nyt bilag nr. 3.

    

   Sagen udsættes med henblik på en nærmere vurdering af ovennævnte notat fra JAFI A/S´ advokat.

 • 29 Etablering og drift af sundhedssatellit i Karup (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 9. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede den 24.maj 2016 (Sag nr. 2) sagen om placering af sundhedssatellitterne. Placeringerne blev valgt under hensyntagen til følgende principper:

   • Central placering
   • Faciliteternes stand
   • Multifunktionelle lokaler
   • Mulighed for skabelse af synergieffekter og partnerskaber

    

   Udvalget besluttede med baggrund i sagsfremstillingen, at placeringen skal være på Plejecenter Åbrinken i Karup, Kultur og Fritidscenteret i Stoholm og på Plejecenter Skovvænget i Bjerringbro.

    

   Angående sundhedssatellit i Bjerringbro

   Der udestår en fornyet politisk drøftelse om placeringen af sundhedssatellitten i Bjerringbro.

    

   Angående sundhedssatellit i Stoholm

   Der skal udarbejdes en samarbejdskontrakt omkring vilkår for anvendelse af lokaler med bestyrelsen i Kultur og Fritidscenteret. Forvaltningen har ikke haft mulighed for at udarbejde kontrakt og driftsbudget for sundhedssatellitten i Stoholm. Når dette foreligger fremsendes en samlet anlægs- og driftsbevillingssag vedrørende sundhedssatellit i Stoholm.

    

   Tidsplanen for etablering af sundhedssatellitten i Stoholm Kultur og Fritidscenteret aftales nærmere med bestyrelsen i forbindelse med samarbejdskontrakten.

    

   Etablering af sundhedssatellit i Karup

   På investeringsoversigten til budget 2016-2019 er der afsat 7.776.000 kr. til etablering af sundhedssatellitter (efter insourcing af konsulentydelser til anlægsprojekter). Der er udarbejdet følgende prisoverslag for sundhedssatellitten i Karup.

    

   Grundkøb / tilslutningsafgifter mm

   0,-

   Håndværkerudgifter ombygning ca. 120 m²

   745.000,-

   Bygherreleverancer

   100.000,-

   Rådgivning intern/ekstern

   105.000,-

   Øvrige omkostninger

   30.000,-

   I alt ekskl. moms

   980.000,-

    

   De samlede omkostninger ved etablering af sundhedssatellit i Karup beløber sig til 980.000 og der vil derfor være et restrådighedsbeløb på 6.796.000 kr. i forhold til det beløb, som blev afsat på investeringsoversigten.

    

    

   Tidsplan for etablering af sundhedssatellit i Karup

   Bevilling i Byrådet

   31. august 2016

   Projektering

   September/oktober 2016

   Byggesagsbehandling samt udbud i fagentreprise

   November 2016

   Byggeri

   Januar 2017 – maj 2017

   Indvielse

   Juni 2017

    

    

    

   Finansiering af drift

   På et møde den 12.februar 2016 blev partierne bag budgetforliget enige om en tillægsaftale til budgetforliget. Parterne bag budgetforliget besluttede:

   • ”At være villige til at finde midler til eventuel afledt drift til de sundhedssatellitter, der skal etableres i 2016 i Karup, Bjerringbro og Stoholm”
   • ”At merudgifterne til aktiviteterne finansieres i 2016 af kassen og indarbejdes fremadrettet i budgettet for 2017-2020.”

    

   På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet 14.juni (Sag nr.2) blev der, i forbindelse med gennemgang af budget 2017 gjort rede for, at der skal afsættes et beløb til drift af de nye kvadratmeter i sundhedssatellitterne. Driftsudgifterne for sundhedssatellitten i Karup anslås til en årlig udgift på:

    

   Rengøring

   30.000 kr.

   EL/varme/vand

   20.000 kr.

   I alt

   50.000 kr.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at etableringen af sundhedssatellitten i Karup igangsættes.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 980.000 kr. til etablering af sundhedssatellit i Karup til kontoen ”Sundhedssatellit i Karup” med rådighedsbeløb i 2016.

    

   at udgiften på 980.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

    

   at driftsrammen til politikområdet Ældre forhøjes med 50.000 kr. årligt fra og med 2017 i forbindelse med den igangværende budgetlægning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at etableringen af sundhedssatellitten i Karup igangsættes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 980.000 kr. til etablering af sundhedssatellit i Karup til kontoen ”Sundhedssatellit i Karup” med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at udgiften på 980.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet og

    

   at driftsrammen til politikområdet Ældre forhøjes med 50.000 kr. årligt fra og med 2017 i forbindelse med den igangværende budgetlægning.

    

   I henhold til tidligere tilkendegivelser på mødet den 24. maj 2016 bemærker Venstre og Dansk Folkeparti, at man gerne havde set øvrige placeringer belyst.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

    

   I henhold til tidligere tilkendegivelser bemærker Ib Bjerregaard, Nina Hygum, Åse Kubel Høeg og Lone Langballe, at man gerne havde set øvrige placeringer belyst.

  • Beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

    

   I henhold til tidligere tilkendegivelser bemærker Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper, at man gerne havde set øvrige placeringer belyst.

 • 30 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 9. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Sjørup Ældrecenter består i dag af to leve-bo-miljøer med hver 10 plejeboliger, en bygning med 8 demensboliger, en bygning med administrationsfaciliteter, en bygning med aktivitetsfaciliteter og en bygning med familieboliger.

    

   Demensboligerne er ikke tidssvarende og badeværelserne er meget små. Der er endvidere konstateret PCB i varierende omfang i flere af bygningerne. På den baggrund blev der i 2012 iværksat en proces med det formål at belyse mulighederne for renovering af Sjørup Ældrecenter.

    

   På mødet den 3 marts 2015 fik Ældre- og Sundhedsudvalget forelagt tre scenarier for renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (Sag nr. 3). Ældre- og Sundhedsudvalget valgte scenarie 1, der er opdelt i to etaper:

    

   ·         Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger samt opførsel af en ny boligfløj på denne placering, herunder opførsel af 10 plejeboliger og nyt serviceareal i tilknytning til boligerne.

   ·         Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning samt første etage af en anden bygning, og opførsel af et dagcenter til erstatning for det eksisterende.

    

    

   Budgetforliget 2016 – 2019 og tillægsaftale til budgetforlig 2016 - 2019

   I forbindelse med budgetforliget 2016 – 2019 blev der afsat midler til renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter i perioden 2016 - 2021. Der henvises til sag nr. 9 til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 24. november 2015 (sag nr. 9)

    

   I forlængelse af Budgetforliget var der et politisk ønske om at igangsætte den samlede renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter i 2016 og 2017 i overensstemmelse med det ønske, Ældre- og Sundhedsudvalget rejste i forbindelse med budgetlægningen for 2016 – 2019.

    

   På et møde mellem gruppeformændene den 12. februar 2016 blev partierne bag Budgetforlig 2016 – 2019 derfor enige om en tillægsaftale til Budgetforlig 2016 – 2019. Med tillægsaftalen er