Byrådet - Referat fra mødet den 15-06-2016

Afbud fra Gregers Laigaard. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth. Anne Margrethe Engbæk Schmidt mødte kl. 17.20 efter behandling af sagerne nr. 1-15.

Referat

Afbud fra Gregers Laigaard. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth. Anna Margrethe Engbæk Schmidt mødte kl. 17.20 efter behandling af sagerne nr. 1-15.

 • 1 Anmodning fra Kirstine Skjødt Hermansen om udtræden af Viborg Byråd pr. 1. juli 2016
  • Sagsfremstilling

   Byrådsmedlem Kirstine Skjødt Hermansen har anmodet om tilladelse til at udtræde af Viborg Byråd med virkning fra den 1. juli 2016.

   Kirstine Skjødt Hermansen begrunder sit ønske om at måtte udtræde af Byrådet således:

    

   ”Baggrunden for anmodningen er at jeg er gravid og i første omgang skal afholde en længerevarende barselsorlov. Efter nærmere overvejelse er jeg samtidigt kommet frem til, at min deltagelse i byrådsarbejdet efter familieforøgelsen vil være vanskelig at forene med min fortsatte varetagelse af mit private job.”

    

   Når et byrådsmedlem i valgperiodens løb udtræder af Byrådet, indtræder vedkommendes stedfortræder.

    

   Den øverst placerede stedfortræder på Det Konservative Folkepartis kandidatliste er Carsten Stenrøjl. Forvaltningen har taget kontakt til Carsten Stenrøjl, der imidlertid ligeledes har anmodet om at blive fritaget for medlemskab af Byrådet.

    

   Som begrundelse for anmodningen har Carsten Stenrøjl henvist til ”travlhed og stort arbejdspres i egen virksomhed”.

    

   Den næste stedfortræder på Det Konservative Folkepartis kandidatliste er Ida Middelhede Jensen.

    

   Ifølge den kommunale valglov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for byrådsmedlemmers udtræden af Byrådet er til stede.

    

   Af den kommunale valglov fremgår, at et byrådsmedlem efter anmodning skal fritages for sit medlemskab af et byråd, når vedkommende ”på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemsskabet”.

    

   Kirstine Skjødt Hermansen er i forbindelse med konstitueringen udpeget som medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, valgstyrer på afstemningssted i Overlund Hallen samt som KL-delegeret. I forbindelse med hendes ønske om udtræden skal de pågældende poster genbesættes.

    

   Herudover er Kirstine Skjødt Hermansen på baggrund af indstilling fra Byrådet af Skatteministeren udpeget som medlem af Skatteankenævn Randers og er endvidere af Byrådet udpeget som medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Mønsted Kalkgruber. Kirstine Skjødt Hermansen fortsætter i disse to hverv.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at Kirstine Skjødt Hermansens anmodning om at måtte udtræde af Viborg Byråd pr. 1. juli 2016 imødekommes,

    

   at Carsten Stenrøjls anmodning om at måtte udtræde imødekommes med den konsekvens, at Ida Middelhede Jensen indtræder i Byrådet pr. 1. juli 2016, og

    

   at der i forbindelse med Kirstine Skjødt Hermansens udtræden af og Ida Middelhede Jensens indtræden i Byrådet godkendes følgende ændringer i de stående udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt øvrige poster:

    

   ·         Stine Damborg indtræder som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget,

   ·         Peter Juhl udtræder af Ældre- og Sundhedsudvalget og indtræder i Økonomi- og Erhvervsudvalget, 

   ·         Ida Middelhede Jensen indtræder i Ældre- og Sundhedsudvalget,

   ·         Peter Juhl erstatter Kirstine Skjødt Hermansen som KL-delegeret, og

   ·         Michael Hansen erstatter Kirstine Skjødt Hermansen som valgstyrer i Overlund.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Gregers Laigaard, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

    

   Kirstine Skjødt Hermansen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • 2 Mødeliste for Byrådet
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Gregers Laigaard, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Mødelisten blev godkendt.

 • 3 Analyse af administration og ledelse - udmøntning og videre forløb
  • Sagsfremstilling

   Økonomi og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 11. maj 2016, sag nr. 1:

    

   ”at der på baggrund af KLK´s analyse arbejdes videre med følgende effektiviseringer på det administrative område:

   - 1,7 mio. kr. ved effektivisering af administrationen på skole- og dagtilbudsområdet.

   - 8,0 mio. kr. ved systematisk brug af videomøder.

   - 2,0 mio. kr. ved effektivisering muliggjort ved samling af de administrative stabe i Job & Velfærd,

    

   at Forvaltningen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. juni 2016 udarbejder forslag til udmøntning af ovennævnte effektiviseringer, og

    

   at Forvaltningen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. juni 2016 udarbejder forslag til det videre forløb omkring de øvrige elementer i KLK-analysen, herunder nedbringelse af antallet af ledere på rådhuset.

    

   I forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling den 8. juni 2016 inviteres Søren Gytz Olesen og Jens Rohde til en drøftelse af effektiviseringerne.”

    

   Søren Gytz Olesen og Jens Rohde har efterfølgende meddelt, at de er forhindret i at deltage på mødet i dag.

    

   Effektivisering af administrationen på skole og dagtilbudsområdet

   Af bilag nr. 1 fremgår et forslag til kommissorium for centralisering af dele af administrationen på skole- og dagtilbuds-området, herunder forslag til organisering og tidsplan.

    

   Systematisk brug af videomøder

   Effektiviseringer ved brug af videomøder skal udmøntes. Der er i bilag nr. 2 forslag til alternative fordelingsnøgler vedr. besparelsen. Det bemærkes, at der forventes nødvendige investeringer i udstyr og implementering på mindst 2 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til, om der skal ske fordeling af en besparelse på 10 mio. kr. til formålet i 2017 - i stedet for 8 mio. kr.

    

   Implementeringsplanen bygges op om:

   • konkret ledelsesmæssig stillingtagen til, hvilke møder der fremover skal afvikles virtuelt, og
   • en tæt opfølgning og stærk supportstruktur ved indførelsen af videomøder.

    

   Dele af indsatsen vil ske i 2016. Effekten forventes at indtræde med stigende intensitet i løbet af 2017.

    

   Effektivisering muliggjort ved samling af de administrative stabe i Job & Velfærd

   Antallet af stillinger i sekretariatet vil blive reduceret i overensstemmelse med den vedtagne besparelse. I samarbejde med den nye sekretariatschef, der er tiltrådt den 1. juni, vil de nødvendige opgavejusteringer blive foretaget, således at synergieffekterne kan høstes.

    

   Øvrige elementer

   Et overblik over de øvrige elementer i analysen kan ses i projektstyrelisten, bilag nr. 3.  Listen vil fremover blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med budgetstyrelisten. Særligt bemærkes, at vedrørende punktet om antallet af ledere igangsættes et konkret analysesamarbejde med Herning Kommune, hvori vil indgå en afdækning af, på hvilke områder der er flere ledere, og hvad baggrundene herfor er, så vi kan lære heraf også indholdsmæssigt.

    

   Hoved-MED drøftede sagen på sit møde den 20. maj 2016 med følgende bemærkning:

   ”Medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED anfører i forbindelse med forslaget om videomøder: Der er på flere områder allerede iværksat videomøder for at kunne leve op til tidligere effektiviseringskrav. Skal disse områder indgå i fordelingen igen, gennemføres samme reduktion to gange. Hovedparten af møder afholdes af chef- og ledergrupperne, men det forventes at reduktionerne rammer medarbejderne i stedet”.

  • Bilag

  • Indstilling

    

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at der tages stilling til, hvilket af forslagene (1 eller 2), der anvendes til fordeling af besparelsen vedr. videomøder på i alt 10 mio. kr. i 2017 og 8. mio. kr. i efterfølgende budgetår, og

    

   at de øvrige planer for udmøntning af analysen af administration og ledelse godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag nr. 2 anvendes til fordeling af besparelsen vedr. videomøder på i alt 10 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. i efterfølgende budgetår,

    

   at der laves et notat om den økonomiske virkning af fordelingen for institutionerne Søndre Skole, Klejtrup Skole, Bulderby og Liselund, og at der senere for de samme institutioner evalueres på indførelsen af videomøder, og

    

   at de øvrige planer for udmøntning af analysen af administration og ledelse godkendes, idet der i analysen af centralisering også indgår en model, hvor administrative opgaver løses på flere skoler. Kortlægningen af de administrative opgaver behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget i oktober 2016.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen undlader at stemme.

 • 4 Revidering af Indkøbs- og udbudspolitikken, bygge- og anlægsopgaver
  • Sagsfremstilling

   Efter dialog med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Mercantec, LO, VIBORGegnens Erhvervsråd m.fl. vedtog Byrådet Viborg Kommunes Indkøb- og Udbudspolitik den 21. maj 2014 (sag nr. 5). Politikken indeholdt politiske retningslinjer for bygge- og anlægsområdet, som der ikke tidligere har været nedskrevet politiske retningslinjer for. I nedenstående er kort skitseret formål og løsning:

    

   Formål

   Løsning

   Bedre mulighed for at lokale håndværkere kan byde/flere lokalkøb

   Udbud i offentlig licitation/fagentreprise

   Større gennemsigtighed i, hvem der bliver inviteret til at byde - ved underhåndsbud

   Håndværkerliste

   Ledige unge => Flere lærlinge

   Krav om lærlinge

    

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 9. marts 2016 (sag nr. 5):

   ·         at der indledes en dialog med de eksterne parter (Dansk Byggeri, Mercantec, LO, VIBORGegnens  Erhvervsråd m.fl.) omkring eventuelle ændringer af Indkøbs- og Udbudspolitikken, og

   ·         at sagen herefter igen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.

   Denne sag vedrører politikkens afsnit 5 Bygge- og anlægsopgaver.

    

   Høring af ændringsforslag

   Der blev den 10. maj 2016 holdt et dialogmøde med ovenstående eksterne parter. På mødet blev afsnittene vedrørende bygge- og anlægssager drøftet. Efterfølgende blev der udsendt forslag til revideret indkøbs- og udbudspolitik i høring hos de deltagende parter. Høringssvarene fremgår af bilag nr. 1 og bilag nr. 2. Forvaltningen har inden deadline for til Økonomi- og Erhvervsudvalget modtaget høringssvar fra Mercantec, Dansk Byggeri, VIBORGegnens Erhvervsråd, Quattro Arkitekter og Viborg Ingeniørerne.

    

   Forvaltningen har valgt at fremhæve følgende fra de indkomne høringssvar:

    

   Der er indkommet to høringssvar fra Dansk Byggeri, hhv. fra Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland og fra en række lokale foreninger. Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland anbefaler, at Viborg Kommune i stedet for uddannelsesklausuler vælger at indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri m.fl. De lokale foreninger er generelt positive over for ændringsforslagene, samt Viborg Kommunes fokus på socialt ansvar.

    

   Quattro Arkitekter har indgivet et forslag om, at Viborg Kommune ved udbud af rådgiverydelser mellem 300.000 kr. og 1.541.715 mio. kr. indhenter tilbud fra 5 i stedet for de foreslåede 3, heraf en uden for kommunen. Begrundelsen er, at der hermed skabes større konkurrence, samt at der findes mange lokale rådgivere. Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt, at skabe tilstrækkelig konkurrence ved at indbyde tre rådgivere til at byde. Samtidig lægger den nye Udbudslovs §193, stk. 2 op til, at de offentlige ordregiver reducerer antallet af tilbud, der ligger her en forpligtelse til, at argumentere for hvorfor Kommunen indhenter mere end tre tilbud.

    

   Mercantec har ønsket, brugen af delaftaler om en elev kun er muligt op til 300.000 kr. Herover er det kravet om 10% elever/lærlinge, der er gældende. Af hensyn til Viborg Kommunes arbejdsgange vurderes det, at det vil være svært at operere med forskellige tærskelværdier for henholdsvis udbud af bygge-/anlægsopgaver og brugen af uddannelsesklausuler. Mercantec er indforstået med, at det udarbejdede forslag vedtages uden ændringer, og at der følges op på omfanget af elever/lærling og delaftaler.

    

   Ændringsforslag

   Ændringsforslaget med baggrund i dialogmødet og den efterfølgende høring kan ses i bilag nr. 3.I hovedtræk betyder ændringerne:

   1.     Udbud af bygge- og anlægsopgaver (trappemodel):

   ·         Den nedre grænse for anvendelse af Håndværkerlisten hæves fra 50.000 kr. til fremover 100.000 kr.

   ·         Den øvre grænse for Håndværkerlisten hæves fra 300.000 kr. til 1 mio. kr.

   ·         Under 100.000 kr. indhentes tilbud fra én eller flere lokale virksomheder

   o    Det præciseres, at tilbudsindhentningen foregår efter tur og Forvaltningen registrerer, hvem der har haft mulighed for at byde, samt at registreringen er offentlig tilgængelig på viborg.dk. Sidstnævnte er iværksat af forvaltningen.

   2.     Udbud af rådgiverydelser (trappemodel for rådgiverudbud):

   ·         Modellen vedrører udbud af rådgiverydelser (arkitekter, ingeniører mv.) i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver.

   ·         Modellen tilrettes den nye Udbudslov, hvor annonceringspligten for udbud af tjenesteydelser under EU-tærskelværdien på ca. 1,5 mio. kr., er bortfaldet, med mindre kontrakten har grænseoverskridende interesse jf. §10 i Udbudsloven, samt at ordregiver skal begrunde, hvorfor der hentes mere end 3 tilbud ved kontrakter under tærskelværdien for EU-udbud.

   ·         Den nedre grænse for hvornår der indbydes 3 rådgivere hæves til 300.000 kr. og går op til tærskelværdien for EU-udbud.

   o    Under 300.000 kr. indhentes tilbud fra en eller flere rådgivere inden for kommunen. I særlige tilfælde, eksempelvis specifikke kompetencer, kan Forvaltningen vælge at indhente flere tilbud uden for kommunen.

   3.     Uddannelseskrav (lærlinge mm.):

   ·         Der stilles følgende krav jf. model for udbudsformer og uddannelsesklausuler:

   o    Over 38.960.213 kr. (EU-udbud): Som udgangspunkt besættes 10 % af stillingerne med lærlinge/elever, sekundært kan kravet opfyldes med ledige.

   o    Fra 1.000.000 kr. – 38.960.213 kr.: Som udgangspunkt skal 10 % af virksomhedens ansatte være lærlinge/elever, sekundært ledige i virksomhedspraktik

   o    Fra 100.000 kr. – 1.000.000 kr.: Som udgangspunkt skal 10 % af virksomhedens ansatte være lærlinge/elever. Alternativt kan kravet opfyldes ved virksomheden inden for det seneste år har haft en elev i delaftale. Ved særlige tilfælde hvor ovenstående krav ikke kan opfyldes, kan virksomheden indgå aftale om beskæftigelse af en ledig

   o    Under 100.000 kr. Intet krav

   ·         Det præciseres, at målgruppen for uddannelsesklausuler er en arbejdstager (lærling/elev), med hvem leverandøren har en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser

   ·         Det præciseres, at også eksempelvis kontorelever indgår i beregningen af de 10 %, når vi befinder os under tærskelværdien for EU-udbud af bygge- og anlægsopgaver.

   ·         Generelt åbnes der samtidig op for, at uddannelseskravet alternativt kan opfyldes ved også at tage ledige i en kortere periode. Dette sker, hvis det enten ikke er muligt at skaffe en elev/lærling, eller virksomheden ikke kan godkendes som praktiksted.

   ·         For nogle fag findes der ikke en lærlinge-/elevuddannelse i henhold til Lov om Erhvervsuddannelser, eksempelvis inden for kategorier som nedbrydningsarbejde, vandløbsrestaurering og vandbygningsarbejder. I disse tilfælde vil der alternativt stilles krav om en delaftale om en elev, eller en ledig i en kortere periode.
    

   ·         Specifikt vedrørende Håndværkerlisten:

   o    Ændringerne i kravene på Håndværkerlisten laves for at gøre kravene nemmere at anvende i praksis, samt for at give mulighed for, at kravet under særlige forudsætninger kan opfyldes med andet end lærlinge.

   o    Der indføres 3 trin, i prioriteret rækkefølge:

   1.     Som udgangspunkt skal 10 % af virksomhedens ansatte være lærlinge/elever

   2.     Alternativt kan kravet opfyldes ved at virksomheden inden for det seneste år har haft en elev i delaftale

   3.     Ved særlige tilfælde, hvor ovenstående krav ikke kan opfyldes, kan virksomheden indgå aftale om beskæftigelse af en ledig

   o    Mercantec hjælper virksomhederne med hurtigt at kunne opfylde betingelsen om at have haft en elev i en måned. Det kan blandt andet ske gennem kontaktoplysninger/link fra Kommunens hjemmeside med Håndværkerlisten.

   o    Forvaltningen vil i samarbejde med Mercantec og Jobcentret udarbejde en administrativ vejledning til praktisk håndtering.

   o     

   ·         Opfølgning på kravene:

   Kommunen stiller kravene i udbudsmaterialet, og de indarbejdes i de endelige kontrakter. For Håndværkerlisten vil kravene fremgå på hjemmesiden, der dermed fungerer som en tro-og-love-erklæring for leverandøren.  Kommunen sikrer sig mulighed for at følge op ved at stille krav i kontrakterne om, at leverandøren på anmodning skal fremskaffe dokumentation for overholdelse af kravene. Kommunen foretager ikke opsøgende kontrol, men reagerer ved mistanke om uregelmæssigheder eller ved anmeldelse.

   ·         Evaluering af politikken:

   Udvidelsen af lærlingekravet (til også at omfatte elever og ledige) vil kunne medføre, at håndhævelsen og opfølgning bliver sværere. Det forslås derfor, at politikken evalueres senest medio 2018.

    

   Garantistillelse

   Det præciseres at der ikke stilles krav om garantistillelse for bygge- og anlægsopgaver under 1. mio. kr.

    

   Videre forløb

   Forvaltningen forventer, at ændringerne vil være implementeret og idriftsat pr. 1. september 2016.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ændringsforslagene til indkøbs- og udbudspolitikken godkendes, og

    

   at politikken vedrørende bygge- og anlæg seneste evalueres medio 2018.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 5 Anvendelse af provenuet fra salget af KMDs bygninger
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune tilsluttede sig efter beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012 (sag nr. 2) KOMBITs fælles udbud af systemer til erstatning af KMDs monopolsystemer. De nye systemer benævntes Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) og Støttesystemerne (adgangsstyring, organisation, indekser mm.).

    

   Udrulningen af de nye systemer i kommunerne forventes at finde sted i perioden ultimo 2016-medio 2018. I den periode, hvor de nye systemer indfases og de gamle systemer udfases, vil Kommunen midlertidigt stå med en række implementeringsudgifter, der er en forudsætning for at realisere de forventede besparelser og effektiviseringer. Det drejer sig om udgifter så som programledelse, projektledelse, analyse og tilpasning af arbejdsgange samt uddannelse ved indførelsen af de nye systemer i Viborg Kommune. Hertil kommer udgifter i forbindelse med tilpasning af Kommunens datagrundlag og systemarkitektur, så de kan integreres med Støttesystemerne. En række af disse opgaver løses i samarbejde med Silkeborg Kommune inden for rammerne af det forretningsstrategiske samarbejde om it og digitalisering.

    

   I foråret 2015 solgte KL de bygninger, der tidligere blev ejet af KMD. Halvdelen af provenuet fra salget tilfalder kommunerne i forhold til deres oprindelige ejerandel af KMD. Efter beslutning i KLs bestyrelse udbetales pengene til kommunerne over en årrække i takt med den forventede implementering af de nye KOMBIT-systemer til at finansiere de implementeringsudgifter, der bliver tale om ved indførelsen af monopolbrudssystemerne i kommunerne.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. november 2015 (sag nr. 7), at provenuet fra salget af KMDs ejendomme anvendes til at dække implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbruds-programmet i Viborg Kommune og udgifter i forbindelse med tilpasning af Kommunens datagrundlag og systemarkitektur, så de kan integreres med Støttesystemerne. Det blev samtidig besluttet, at der skal udarbejdes en årlig opfølgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget, første gang medio 2016.

    

   I bilag nr. 1 fremgår disponeringen af midlerne, således som den ser ud medio maj 2016. Det fremgår af oversigten, at Kommunen har valgt at få udbetalt den del af provenuet (20 %), hvor udbetalingstidspunktet var valgfrit, i 2016, fordi der allerede udføres en række aktiviteter i forbindelse med monopolbruddet og tilpasning af Kommunens datagrundlag og systemarkitektur, så de kan integreres med Støttesystemerne.

    

   En forudsætning for at investere ekstra ressourcer i de områder, der er beskrevet i bilaget er, at projekterne i henhold til kommunens model for ledelse af digitaliseringsprojekter, udarbejder en business case. For så vidt angår monopolbrudsprojektet forventes der fremlagt en business case for direktionen i august 2016.

    

   KOMBIT har i skrivelse af 16. marts 2016 angående udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme anført, at Social- og Indenrigsministeriet over for KL har oplyst, at indtægten ligesom øvrige indtægter ved salg af KMD’s aktiver skal konteres på funktion 7.32.21 Aktier og andelsbeviser mv. jf. punkt 7 i orienteringsskrivelse af 13. juli 2009. Det betyder, at der i sagen skal gives bevilling til afholdelse af implementeringsudgifterne på hovedkonto 6.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslaget til disponering af provenuet godkendes,

    

   at nettobevillingen til Administrativ Organisation forhøjes med 5.132.000 kr. i 2016,

    

   at nettobevillingen til Renter (udgift) i 2016 nedsættes med 5.132.000 kr. svarende til

   Viborg Kommunes andel af provenuet fra salget af KMD-ejendomme,

    

   at nettobevillingen til Administrativ Organisation i budgetforslag 2017-2020 forhøjes

   med 2.993.000 kr. i 2017, 2.138.000 kr. i 2018 og 428.000 kr. i 2019, og

    

   at nettobevillingen til Renter (udgift) i budgetforslag 2017-2020 nedsættes med

   2.993.000 kr. i 2017, 2.138.000 kr. i 2018 og 428.000 kr. i 2019 svarende til Viborg

   Kommunes andel af provenuet fra salget af KMD-ejendomme i de enkelte år.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 6 Kvotetildeling - nybyggeri og kapitaltilførsel (budget 2017-2020) samt puljer til flygtningeboliger
  • Sagsfremstilling

   RESUME

   Kommunens udgiftsramme til indbetaling af grundkapitallån ved nybyggeri og kapitaltilførselssager (større, nødvendige renoveringer) har tidligere år været fastsat til ca. 9 mio. kr. pr. år.

    

   Regeringen ændrede i 2012 lovgivningen, så grundkapitaltilskuddet ved nybyggeri blev nedsat fra 14% til 10% for tilsagn i perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. december 2016. I den forbindelse valgte Byrådet ved vedtagelsen af budgettet for perioden 2013-2016 at nedsætte udgiftsrammen, så den svarer til nedsættelsen fra de 14% til de 10% for grundkapitalindskud ved nybyggeri og uændret for kapitaltilførselssager. Samlet set blev udgiftsrammen nedsat med 7,3 mio. kr. i perioden 2013–2016.

    

   I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015-2018 godkendte Byrådet en udvidelse af udgiftsrammen til grundkapitalindskud og kapitaltilførselssager i perioden 2015-2018 med 25,8 mio. kr. og i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2016-2019 blev udgiftsrammen udvidet med yderligere 42,8 mio. kr.

    

   I økonomiforhandlingerne for kommunernes økonomi for 2016 blev regeringen og KL enige om at fastholde det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger på 10 pct. til og med 2018.

    

   I kapitaltilførselssager ydes der en særlig driftsstøtte, som kun gives til afdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at problemerne vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten ydes som lån eller tilskud. Landsbyggefonden yder 40% af støtten betinget af, at boligorganisationen selv bidrager med 20%, långiver med 20% og beliggenhedskommunen med 20%.

    

   Nuværende praksis for sammenhæng mellem Viborg Kommunes budget til nybyggeri af familie- og ungdomsboliger samt kapitaltilførsel som lån eller tilskud og boligselskabernes forslag til boligprogram (kvotesag)

   Hvert år udarbejder boligselskaberne et boligprogram for kvoteåret med forslag til en fordeling af udgiftsrammen på forskellige projekter (kvotesag). Denne fordeling af udgiftsrammen på projekter danner baggrund for Byrådets godkendelse af budgettet. På grund af forskydning i tid fra godkendelse af et projekt i Byrådet og til grundkapitallånet eller kapitaltilførslen skal indbetales til Landsbyggefonden, er den nuværende praksis for nybyggeri, at indeværende kvoteår = det efterfølgende budgetår. Det betyder, at eksempelvis kvoteår 2016 = budgetår 2017. Som en konsekvens af, at økonomien i kapitaltilførselssagerne i tilsagnsfasen er usikker og tidshorisonten ligeledes er meget usikker, blev det i sidste års kvotesag besluttet, at der fremadrettet afsættes en pulje til kapitaltilførselssagerne.

    

   OPLÆG TIL BUDGET 2017-2020

   Boligselskabernes fremsendte forslag til boligprogram

   Forvaltningen har den 28. april 2016 afholdt et møde med repræsentanter for boligselskaberne, hvor forslag til nybyggeri og kapitaltilførselssager i kvoteår 2016-2019 (Kommunens budget 2017-2020) blev drøftet.

    

   Kapitaltilførselssager

   Boligselskaberne har oplyst, at den afsatte økonomi til kapitaltilførselssager ikke har ændret sig væsentligt i forhold til sidste år. Revideret oversigt over alle forventede kapitaltilførselssager fremgår af bilag nr. 1.

    

   Ifølge den reviderede oversigt over kapitaltilførselssager forventes der indtil udgangen af 2019 et behov for kommunal budget på 16,2 mio. kr. Der er i Kommunens budget 2016-2019 afsat i alt ca. 16,6 mio. kr. til kapitaltilførselssager. Da der fortsat er tale om anslåede beløb, er der på nuværende tidspunkt ikke behov for at regulere budgetterne til kapitaltilførselssager.

    

   Budgettet til kapitaltilførselssager udgør i 2016-2019 følgende beløb:

    

   Revurdering af kapitaltilførselssager                          t.kr.

    

   2016

   2017

   2018

   2019

   Forventede kapitaltilførselssager

   6.350

   4.000

   3.330

    2.550

   Afsat budget

    

   1.450

    3.330

   2.550

   Overførsel fra 2015 til 2016/2017

   6.350

   2.932

    

    

   Forskel

   0

   382

   0

   0

    

   Af bilag nr. 1 fremgår det yderligere, at der er ønske om kapitaltilførsler i 2020 på ca. 7,8 mio. kr. som ikke på nuværende tidspunkt er indregnet i budgetoverslagsåret 2020.

    

   Behovet for justering af budgettet vedrørende kapitaltilførselssager tages op på det årlige kvotemøde med boligselskaberne.

    

   Nybyggeri

   Boligselskaberne har til mødet den 28. april fremsendt et revideret forslag til boligprogram for nybyggeri i kvoteår 2016-2019 (budget 2017-2020). Da der kan være usikkerhed omkring behovet for nybyggeri i fremtiden, blev det på samme møde besluttet, at konkrete projekter for kvoteår 2019 og 2020 udgår af boligprogrammet, og at boligorganisationerne i stedet, i et notat, redegør for deres ønsker til fremtidige projekter. Af bilag nr. 2 fremgår boligprogrammet samt boligselskabernes notater omkring fremtidige projekter.

    

   Der er for Boligselskabet Viborg sket ændringer i fordelingen af det godkendte budget for kvoteår 2015 (budget 2016). Ændringerne fremgår af bilag nr. 3.

    

   Vedrørende kvoteår 2016 (budget 2017) har boligselskaberne fremlagt et boligprogram med ønske om en samlet kvote på 21,2 mio. kr. jf. nedenstående tabel:

    

   Boligselskab

    

   Type

   Kvote t.kr.

   Boligselskabet Viborg

    

             

   1. Viborg Syd by, Arnbjerg, lokalplan 408, delområde IId og IIe

    

   30 familieboliger

    

   6.000

   2. Hald Ege – seniorbofællesskab, jf. social partnerskabsaftale*

    

   20 familieboliger

    

   4.000

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup

     

      

   3. Viborg Sydby, Arnbjerg

   20 familieboliger

   4.000

   4. Viborg Midtby, Banebyen

   15 familieboliger

   3.000

   5. Viborg Midtby, Banebyen

   15 familieboliger

   3.000

   Øvrige Boligselskaber

   6. Boligselskabet Viborg Amt, Ravnstrup

    

    

   6 familieboliger

    

    

   1.200 

   I alt

   106 familieboliger

   21.200

     *Nye ønsker til nybyggeri i forhold til den godkendte ramme i budget 2016-2019.

    

   Der er i budgetoverslagsåret 2018 indregnet 18,5 mio. kr. og i budgetoverslagsår 2019 30,4 mio. kr. til nybyggeri jf. boligprogrammet i bilag nr. 2.

    

   Flygtningeboliger – tilskud til grundkapitalindskud

   Staten har afsat en pulje på 640 mio. kr. til medfinansiering af grundkapitalindskuddet vedrørende boliger til flygtninge. Der kan etableres almene familieboliger med henblik på løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge:

   • Tilskuddets størrelse er fastsat til 75% pr. bolig af grundkapitalindskuddet til en bolig på 40 m². Mindst 50% af boligerne skal være mindre end 55 m² i det enkelte tilsagn.
   • Der er loft per kommune, som er beregnet med udgangspunkt i den udmeldte flygtningekvote i perioden 2013-2016. Viborg Kommunes tilskudsramme udgør 13.262.119 kr.
   • Kommunerne kan ansøge om mere end rammen. En eventuel ikke-ansøgt ramme fordeles blandt de kommuner, som har ansøgt om mere end rammen efter en konkret vurdering.
   • Ansøgningsfrist er den 15. juni. Endelig ramme udmeldes senest 5. juli 2016.
   • Det er en forudsætning for tilskuddet, at tilsagn om støtte (skema A) er givet efter den 5. juli 2016 og senest den 31. december 2017.
   • Kommunen udøver anvisningsretten til alle boliger med tilskud. Som følge heraf betaler Kommunen fremadrettet for tomgangslejen og garanterer for boligtagerens forpligtelser ved fraflytning. Anvisningsretten kan overdrages til boligorganisationen efter aftale herom.


   Hvis der udelukkende bygges boliger på 40 m², vil den kommunale andel af grundkapitalindskuddet udgøre 4,4 mio. kr.

    

   Bygges der derimod en blanding af små og store boliger i en afdeling, hvoraf de 50% i afdelingen udgør boliger under 55 m², vil den kommunale andel af grundkapitalindskuddet for de boliger, der overstiger 40 m², stige, som følge af at tilskuddet fra ministeriet maksimalt kan udgøre 75% af grundkapitalen for en bolig på 40 m². Den kommunale udgift er derfor ikke kendt før, at der foreligger konkret ansøgning og tilsagn vedrørende de påtænkte boliger og sammensætning af bruttoetageareal.

    

   Flygtningeboliger – tilskud til midlertidige boliger

   Staten har afsat en pulje på 150 mio. kr. til medfinansiering af midlertidige boliger og ombygning til boliger til flygtninge. Denne pulje retter sig mod kommuner, hvor der er akut behov for midlertidige boliger. Der kan kun søges tilskud til konkrete projekter:

   • 75 mio. kr. i 2016, 75 mio. kr. i 2017
   • Ansøgningsfrist 15. juni 2016 for puljen i 2016. Endelig ramme udmeldes senest 5. juli 2016.
   • Puljen støtter etablering af nye midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge.
   • Tilskuddet fordeles efter kriterierne a) kommunens boligpotentiale, b) kommunens tilgang af flygtninge, c) kommunens økonomiske vilkår
   • Tilskuddet kan maksimalt svare til 50% af de udgifter til etablering af nye midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge, som Kommunen har ansøgt om tilskud til.
   • Eksempelvis vil en kommune kun kunne få et tilskud på 3 mio. kr., hvis Kommunen har ansøgt om projekter for minimum 6 mio. kr. Hvis en kommune får mindre tilskud end det, der er ansøgt om, kan Kommunen disponere frit mellem de projekter, der er ansøgt om tilskud til.

    

   Der vil således være en kommunal udgift forbundet med eventuel statstilskud.

   I henhold til lånebekendtgørelsen, så har kommunerne automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven.

    

   Kommunen kan optage lån til udgiften til:

   • at købe og indrette eksisterende beboelsesejendomme, f.eks. udlejningsbyggeri, villaer, nedlagte landbrug mv.,
   • at købe og ombygge tomt erhvervsbyggeri, og
   • at leje boliger med henblik på videreudlejning til beboelse uden deponering.


   Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ingen konkrete projekter, hvor der kan søges fra puljen for 2016 til medfinansiering af midlertidige boliger og ombygning til flygtninge. Muligheden for at ansøge til konkrete projekter til næste runde for 2017 undersøges. Ansøgningsrunden for puljen for 2017 påbegyndes i november 2016, dog med forbehold for vedtagelse af finansloven for 2017.

    

   Skrivelse fra ministeriet af 4. maj 2016 og BEK nr. 403 af 21. april 2016 fremgår af bilag nr. 4.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der til dækning af nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteåret 2016 tildeles rådighedsbeløb på 21.200.000 kr. svarende til det allerede reserverede beløb i budget 2017,

    

   at der til dækning af kapitaltilførselssager for kvoteåret 2016 tildeles rådighedsbeløb på 1.450.000 kr. svarende til det allerede reserverede beløb i budget 2017,

    

   at der fra puljen til tilskud til etablering af almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge ansøges om den udmeldte tilskudsramme på i alt 13.262.119 kr. for Viborg Kommune,

    

   at det undersøges, om der er mulige konkrete projekter, hvor der kan ansøges fra puljen til tilskud til midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge for 2017 (2. runde).

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der til dækning af nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteåret 2016 tildeles rådighedsbeløb på 21.200.000 kr. svarende til det allerede reserverede beløb i budget 2017,

    

   at der til dækning af kapitaltilførselssager for kvoteåret 2016 tildeles rådighedsbeløb på 1.450.000 kr. svarende til det allerede reserverede beløb i budget 2017,

    

   at der fra puljen til tilskud til etablering af almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge

   ansøges om den udmeldte tilskudsramme på i alt 13.262.119 kr. for Viborg Kommune,

    

   at der – når tilskudsrammen er udmeldt - tages stilling til udnyttelsen af rammen, herunder placeringen af boligerne med udgangspunkt i Viborg Kommunes politik om geografisk spredning, og

    

   at det undersøges, om der er mulige konkrete projekter, hvor der kan ansøges fra puljen til tilskud til

   midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge for 2017 (2. runde).

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Lone Langballe og Ove Kent Jørgensen undlader at stemme, hvad angår 3. - 5. at.

 • 7 Godkendelse af Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs køb af hhv. Amtmandshuset og Amtmandshaven
  • Sagsfremstilling

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, anmoder Viborg Kommune som tilsynsmyndighed om godkendelse af køb af Amtmandshuset samt godkendelse af køb af Amtmandshaven. Der er tale om bygning beliggende St. Sct. Hans Gade 4, Viborg, der i dag rummer kontorlokaler. Herudover er der tale om et haveareal på ca. 1.600 m2 og i tilknytning hertil et orangeri (fredet bygning), beliggende nær Amtmandshuset, samt et areal på 43 m2, der ligger i forlængelse af et cykelskur på nabomatriklen. Havearealet er i lokalplan 379 udlagt som offentligt grønt område.

    

   Placeringen af de omtalte bygninger og arealer kan ses på oversigtskortet i bilag nr. 1.

    

   Boligselskabet har indgået en betinget købsaftale vedrørende køb af Amtmandshuset og en betinget købsaftale vedrørende køb af Amtmandshaven. Sælger er i begge tilfælde selskabet 3 Invest ApS. Købene er godkendt af boligselskabets hovedbestyrelse på ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 5. november 2015. Hver af de to købsaftaler indeholder bl.a. betingelse om den anden købsaftales gennemførelse. Idet der således er tale om to gensidigt betingede købsaftaler, fremstilles boligselskabets anmodninger i én samlet sag.

    

   Samtidig med anmodningen om køb af Amtmandshuset har boligselskabet indsendt ansøgning om tilsagn til indretning af almene familieboliger i Amtmandshuset. Ansøgningen (skema A) behandles på dagens møde i særskilt sag.

    

   Ansøgningen af 19. februar 2016 beskriver boligselskabets planer for Amtmandshuset og -haven, jf. bilag nr. 2. Derudover har Forvaltningen indhentet yderligere oplysninger fra boligselskabet.

    

   Begrundelsen for købet af Amtmandshaven er primært, at sælger kun ønsker at afhænde Amtmandshuset og -haven samlet. Derudover ønsker boligselskabet, at Amtmandshaven skal benyttes som opholdsareal for boligselskabets omkringliggende afdelinger, dvs. afdeling 116 (Købmandsgården, Nytorv Gyde og Hödrich Gård) og afdeling 123 (Latinskolen) samt afdeling 128 (St. Sct. Hans Gade 4), der oprettes i forbindelse med købet af Amtmandshuset. Købet af Amtmandshaven sker i en selvstændig afdeling 129. Samlet betegnes afdelingerne som Nytorvboligerne.

    

   Boligselskabets hovedbestyrelse har den 9. december 2015 truffet beslutning om, at Nytorvboligerne lægges sammen til én afdeling, når den sidste afdeling er i drift. Afdeling 116 er den første af afdelingerne, der er i drift, hvor stiftende afdelingsmøde er afholdt 15. marts 2016. I afdeling 116, 123 og 128 etableres samlet 38 almene boliger, og boligselskabet forventer, at alle tre afdelinger er i drift i løbet af 2018. Sammenlægningen kan ske, når afdeling 129 er i drift.

    

   Samtidig har boligselskabet til hensigt at åbne haven for offentligheden i henhold til intentionen i lokalplan 379. Offentligheden har i dag ikke fysisk adgang til haven.

    

   Endeligt henviser boligselskabet til, at man ved købet af Amtmandshaven erhverver et areal på 43 m2, der udgør den resterende del af et byggefelt, beliggende bag Købmandsgården og umiddelbart syd for selve haven. Arealet er på tinglysningsrids til købsaftalen markeret i gul, jf. bilag nr. 3.

    

   På hovedparten af dette byggefelt ligger et cykelskur, som selskabet erhvervede i 2012. Samtidig erhvervede selskabet et garageanlæg, beliggende Ll. Sct. Hans Gade 28, der ligeledes er beliggende på et byggefelt. Cykelskur og garageanlæg erhvervede boligselskabet i forbindelse med erhvervelse af de tidligere kommunale administrationsbygninger, jf. Byrådets godkendelse den 20. juni 2012 (sag nr. 28). Udnyttelse af cykelskur og garageanlæg blev i forbindelse med godkendelse af anskaffelsessum (skema B), jf. byrådsmøde den 21. maj 2014 (sag nr. 12), udsat til et senere tidspunkt. I den forbindelse blev cykelskur og garageanlæg værdiansat til ca. 1 mio. kr.

    

   Boligselskabet oplyser, at man på et senere tidspunkt vil udnytte den byggeret, som de to ovennævnte byggefelter udgør, til at opføre 4-6 almene boliger i afdeling 129. Lokalplanen giver mulighed for byggeri i hhv. 1 ½ og 2 ½ etage. Selskabet forventer på nuværende tidspunkt, at der samlet bliver tale om et boligareal på omkring 600 m2 i afdeling 129. Hertil bemærker Forvaltningen:

   • at det gennemsnitlige bruttoetageareal af en almen familiebolig i en afdeling ikke kan overstige 110 m2,
   • at opførelsen af omtalte boliger forudsætter, at arealerne, hvor der i dag ligger cykelskur og garageanlæg, overføres til afdeling 129, samt at der tildeles kvote til opførelsen.

    

   Det fremgår tillige af boligselskabets oplysninger,

   ·         at købesummen for hhv. Amtmandshuset og -haven er fastsat efter parternes bedste skøn, idet der på tidspunktet for indgåelse af købsaftalerne ikke findes selvstændige offentlige vurderinger,

   ·         at købesummen vedrørende Amtmandshuset er aftalt til 3,6 mio. kr.,

   ·         at boligselskabet forventer at påbegynde omdannelse af Amtmandshuset til almene boliger inden for kort tid, henset til at selskabet allerede har indgivet støtteansøgning (skema A  den særskilte sag på dagens møde),

   ·         at købssummen vedrørende Amtmandshaven er aftalt til 1,0 mio. kr.,

   ·         at købesummen midlertidigt finansieres gennem udlæg fra boligselskabets dispositionsfond,

   ·         at liggeomkostningerne bliver dækket af selskabets arbejdskapital i det omfang, at omkostninger ikke indeholdes i anskaffelsessummen ved det fremtidige byggeri af de omtalte boliger i afdeling 129.

   Kommunal godkendelse som tilsynsmyndighed

   Købet skal godkendes af Byrådet i henhold til almenboliglovens § 26, stk. 1. Kommunen skal påse, at købet ikke påfører boligselskabet eller dens lejere et tab. Kommunen skal vurdere, om der er behov for de pågældende boliger, at prisen er fornuftig, og at ejendommens økonomi kan balancere.

    

   Amtmandshuset

   Købesummen for Amtmandshuset indgår i den samlede anskaffelsessum på 9,06 mio. kr., jf. ansøgning i den særskilte sag om skema A. Grundudgiften (købesum samt tilslutningsafgifter) udgør herefter knap 42 % af den samlede anskaffelsessum.

    

   For afdeling 116 (Købmandsgården, Nytorv Gyde og Hödrich Gård) udgjorde grundudgiften knap 26 % (Byrådets godkendelse af skema B den 21. maj 2014 – sag nr. 12) og for afdeling 123 (Latinskolen) udgjorde grundudgiften knap 32 % (Byrådets godkendelse af skema B den 18. maj 2016 – sag nr. 14).

    

   Boligselskabet henviser til, at der er tale om erhvervelse af eksisterende bygning og ikke blot byggegrund, og selskabet oplyser, at man i højere grad end ved etableringen af boliger i Købmandsgården mv. og Latinskolen (afdeling 116 og 123) har mulighed for at bevare bygningsindretning og -udstyr i bygningen, f.eks. indvendige trapper, hvilket betyder, at grundudgiften i afdeling 128 udgør en større andel af den samlede anskaffelsessum end det er tilfældet ved afdeling 116 og 123.

    

   Forvaltningen har på den baggrund ingen indvendinger imod købet af Amtmandshuset, der er en forudsætning for indretning af almene boliger i afdeling 128, hvortil der i boligprogrammet er reserveret kvote.

    

   Amtmandshaven

   Købet af Amtmandshaven sker som nævnt i en selvstændig afdeling 129, hvor boligselskabet oplyser, at det på et senere tidspunkt vil opføre almene boliger med et samlet boligareal på omkring 600 m2. Som nævnt forudsætter opførelse af boliger i afdeling 129, at der tildeles kvote til opførelsen.

    

   Boligselskabet henviser i ansøgningen til, at selskabet agter at anvende 785.000 kr. mindre end det kvotebeløb, der er tildelt området (afdeling 116, 123 og 128). Efterfølgende har boligselskabet tilkendegivet, at man forventer behov for et kvotebeløb på omkring 1,1 mio. kr. til opførelse af de omtalte 600 m2 boligareal i afdeling 129, når byggeriet bliver aktuelt.

    

   Til boligselskabets beregning bemærker Forvaltningen, at forskellen på 214.000 kr. mellem det oprindelige kvotebeløb til afdeling 116 (4.961.000 kr.) og det i 2014 i skema A godkendte beløb (4.747.000 kr.) blev tilbageført til Byrådets samlede pulje til fremtidig fordeling til boligselskaberne til nybyggeri og kapitaltilførselssager, samt at der i mellemtiden foreligger reviderede tal fra skema B, hvorfor restbeløbet ikke udgør 785.000 kr., men kun 531.000 kr., hvilket boligselskabet har taget til efterretning.

    

   Boligselskabet peger på, at kvotebeløbet (grundkapitallånet) til et kommende byggeri i afdeling 129 ville kunne finansieres med ovennævnte restbeløb på 531.000 kr. samt et forventet restbeløb på 639.000 kr. fra kvote på 1,2 mio. kr. i budget 2016 til Langdammen/Damhuset og Villavejens Vuggestue, idet man forventer ikke alligevel at skulle ombygge Villavejens Vuggestue. Ansøgning herom indgives, når byggeriet i afdeling 129 bliver aktuelt.

    

   Indtil der opføres boliger i afdeling 129 sker finansieringen af købesummen på 1,0 mio. kr. gennem udlæg fra selskabets dispositionsfond. Den disponible del af boligselskabets dispositionsfond pr. 31. december 2015 er iflg. årsregnskab for 2015 ca. 8,4 mio. kr. Når de omtalte almene boliger på et senere tidspunkt opføres i afdeling 129, medtages købesummen i anskaffelsessummen for boligerne.

    

   På den baggrund har Forvaltningen ingen indvendinger imod købet af Amtmandshaven.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs køb af Amtmandshuset, beliggende St. Sct. Hans Gade 4, Viborg, for en købesum af 3,6 mio. kr. godkendes, og

    

   at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs køb af Amtmandshaven, der omfatter det i sagsfremstillingen anførte, for en købesum af 1,0 mio. kr. godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 8 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 128 - ansøgning om tilsagn til opførelse af 6 almene familieboliger på St. Sct. Hans Gade i Viborg (Skema A)
  • Sagsfremstilling

   Kvote og kommunal grundkapital

   Byrådet godkendte den 7. oktober 2015 (sag nr. 1) en merbevilling til indskud i Landsbyggefonden til gennemførelse af det samlede nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteår 2015 jf. byrådsmøde den 17. juni 2015 (sag nr. 3). I boligprogrammet er der reserveret en kvote på 6 almene familieboliger i Amtmandshuset i Viborg til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg med rådighedsbeløb i 2016 til dækning af det kommunale grundkapitallån på 500.000 kr.

    

   Projektbeskrivelse, skema A

   Ved ansøgning af 19. februar 2016 og med supplerende materiale modtaget den 14. april 2016 anmoder boligselskabet på vegne af afdeling 128 om tilsagn (skema A) til at opføre 6 familieboliger beliggende på St. Sct. Hans Gade 4 i Viborg. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1. 

    

   Projektet omfatter ombygning af tidligere erhvervslokaler til 6 almene familieboliger med 2 boliger på hver etage, i alt 497 m². Boligselskabet vil udføre ombygningen i samme stil og i harmoni med de eksisterende bygninger i området. En nyere mellembygning vil dog blive nedrevet, så der etableres passage til have, port og gård ved Amtmandsgården. Skitseprojekt fra den 11. november 2015 fremgår af bilag nr. 2

    

   Bygningen i St. Sct. Hans Gade 4 er fredet, og Kulturstyrelsen har under nærmere betingelser godkendt den foreliggende ombygning. Godkendelsen fremgår af bilag nr. 3.

    

   Boligselskabet forventer at anvende 47% af den lovbestemte udgiftsramme på entrepriseudgifter (ombygningen). Til sammenligning blev der til afdeling 116, Hödrichs Gaard og til afdeling 123, Latinskolen, som begge er ombygningsprojekter i Viborg bymidte, anvendt henholdsvis 60% og 57% af den lovbestemte udgiftsramme på entrepriseudgifter. Ved Boligselskabet Sct. Jørgens sidste nybyggeri af afdeling 121, Palleshøje blev 73 % af den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger anvendt på entrepriseudgifter. Boligselskabet Sct. Jørgen oplyser, at de i modsætning til ombygningerne af Hödrichs Gaard og Latinskolen forventer, at de kan genanvende meget mere af bygningen i St. Sct. Hans Gade 4, hvorfor de ikke vil have behov for at anvende en højere andel af udgiftsrammen på entrepriseudgifter.

    

   Førsynsrapporten konkluderer, at bygningens tilstand som helhed er god, og bygningen skønnes at være egnet til ombygning. Der gøres i rapporten opmærksom på, at det må formodes, at der kan forekomme PCB, bly og asbest i bygningen.

    

   Tillæg nr. 2 til lokalplan 379 stiller som en forudsætning for at etablere boliger i stueetagen, at det kan dokumenteres, at de indvendige grænseværdier for støj kan overholdes.

    

   Da bygningen er fredet, er den fritaget for at overholde energikravet i bygningsreglementet. Boligselskabet skal i de følgende projekteringsfaser have dialog med Forvaltningen inden godkendelse af skema B.

    

   Tilgængelighed

   Da boligerne etableres i en fredet bygning, er det en udfordring for boligselskabet at opfylde kravene til tilgængelighed i henhold til ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”, vedtaget af Byrådet den 23. april 2008 (sag nr. 114).

    

   I skitseprojektet kan 1 bolig opfylde kravet til tilgængelighed. Boligselskabet søger derfor om fravigelse af ”Tjeklisten for tilgængelighed på friareal i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri” for 5 boliger, svarerende til 83%.

    

   Anskaffelsessum og finansiering

   Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum i hele tusinder:

   497 m² bolig x 18.230 kr./m² (den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger uden energitillæg) = 9.060.000 kr.

    

   Anskaffelsessummen for projektet udgør 9.061.000 kr., hvorfor boligselskabet skal afholde merforbruget udover den lovbestemte udgiftsramme af egenkapitalen. Endelig godkendelse af anskaffelsessummen gives efter afholdt licitation ved skema B. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf, bilag nr. 4.

    

   Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 906.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 9.060.000 kr.

    

   Byrådet har i Boligbyggeriprogrammet afsat 500.000 kr. til et grundkapitallån til afdeling 128. Merforbruget på 406.000 kr. (906.000 – 500.000 kr.) til grundkapitallånet til afdeling 128 foreslås finansieret af mindreforbruget fra tidligere afsatte beløb til afdeling 116, Hödrichs Gaard/Nytorvgyde i 2014.

    

   Tidligere grundkapitalindskud til Landsbyggefonden:

    

    

   Afsatte beløb

    

   Skema B

   Mindre- / Merforbrug

   Afdeling 116, Hödrichs Gaard

   4.747.000 kr.

   3.690.000 kr.

   1.057.000 kr.

   Afdeling 123, Latinskolen

   1.799.000 kr.

   1.919.000 kr.

   (-)    120.000 kr.

   Mindreforbrug

    

    

        937.000 kr.

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

    

     2 % beboerindskud

       181.000 kr.

   10 % kommunal grundkapital

       906.000 kr.

   88 % realkreditlån

    7.974.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum

    9.061.000 kr.

    

   Kommunegaranti

   Det er en forudsætning for tilsagnet, at Kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Långiver foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).

    

   Krav i henhold til støttebekendtgørelsen

   Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.

    

   Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 893 kr./m² for første driftsår.

    

   Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 5.

    

   Lejeledighed

   I henhold til almenboliglovens § 115, stk. 7, skal kommunalbestyrelsen underrette ressortministeriet, hvis der gives tilsagn til nye boliger, hvor det samlede antal ledige almene boliger i Kommunen overstiger 2 %. Pr. 1. april 2016 er ledighedsprocenten for Viborg Kommune som helhed 0,73 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden.

    

   St. Sct. Hans Gade er beliggende i Viborg Midtby, der er afgrænset af Indre Ringvej, Gl. Skivevej, Ibsgade, Ll. Sct. Mikkels Gade, Sct. Jørgens Vej, Toldbodgade og Banegårds Alle. I Viborg Midtby er der i alt 1.051 almene boliger, hvoraf der pr. 1. april 2016 er 3 ledige, svarende til en ledighedsprocent på 0,29. De 3 ledige lejligheder er fordelt på 3 afdelinger (Sct. Mogensparken, Bendtsensgård og Volden) af i alt 23 afdelinger i området.

    

   Der er i øjeblikket 2 afdelinger med henholdsvis 21 og 11 boliger under opførelse i området, hvilket er ombygningen af de tidligere rådhusbygninger ved Nytorvgyde og Kompagnistræde.

    

   Oversigt over ledige almene lejeboliger mv. i Viborg Midtby fremgår af bilag nr. 6.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om tilsagn til opførelse af 6 almene familieboliger i afdeling 128, beliggende St. Sct. Hans Gade 4 i Viborg (skema A), med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 9.061.000 kr. godkendes,

    

   at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 906.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,

    

   at der til dækning af Kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en udlånsbevilling på 906.000 kr. til konto ”Boligselskabet Sct. Jørgen, St. Sct. Hans Gade” med rådighedsbeløb i 2016, der finansieres af det på samme konto i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. og de resterende 406.000 kr. af det resterende rådighedsbeløb på 937.000 kr. vedrørende Sct. Mogens Gade/Nytorvgyde,

    

   at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet

    

   at den foreløbige årlige leje for boligerne på gennemsnitligt 893 kr./m² godkendes, og

    

   at Tjeklisten for tilgængelighed på friareal i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri fraviges for 5 ud af 6 boliger, svarende til 83 %.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 9 Frederiks Friplejehjem - ansøgning om godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) af 24 friplejeboliger med tilhørende servicearealer, beliggende i Frederiks
  • Sagsfremstilling

   Historik, Skema A

   Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 2. november 2015 givet endeligt tilsagn (skema A) til Frederiks Friplejehjem til opførelse af 24 friplejeboliger med tilhørende servicearealer, beliggende på Trehusevej i Frederiks med en anslået anskaffelsessum på 40.566.000 kr. for friplejeboligerne og 40.081.000 kr. for servicearealerne. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

    

   Kommunale forpligtelser

   Kommunen har ingen økonomiske forpligtelser i forbindelse med projektets opførelse. Kommunen skal på ressortministeriets vegne godkende anskaffelsessummen for henholdsvis friplejeboligerne og servicearealerne (skema B). Herunder skal Kommunen påse, at diverse lovkrav overholdes.

    

   Projektbeskrivelse

   Ved ansøgning modtaget den 25. april 2016 og med supplerende materiale modtaget den 24. maj 2016 søger Frederiks Friplejehjem om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) til at opføre 24 friplejeboliger med servicearealer.

    

   Friplejehjemmet opføres i ét plan med facader i tegl, og taget udføres med 15o halvspær beklædt med listetagpap. Derudover opføres der udhuse til depotopbevaring.

    

   Friplejehjemmet bliver på i alt 2.109 m² fordelt med 1.886 m² til boliger, hvoraf 633 m² er fællesboligareal og 223 m² serviceareal. Plejeboligerne etableres som 2-rumsboliger på 79 m² inklusiv fælles boligareal. Situationsplan og facadetegning fremgår af bilag nr. 2.

    

   Projektet opføres på en 15.294 m² grund, som endnu mangler at blive udmatrikuleret. Jævnfør lov om friplejeboliger § 11a stk. 4 skal friplejeboliger udgøre en eller flere selvstændige ejendomme. Det samme gælder for de tilhørende servicearealer. Endvidere præciserer noten til § 11a stk. 4, at boligerne skal ligge i en udmatrikuleret ejendom.

    

   Anskaffelsessummen, Skema B

   Frederiks Friplejehjem har været udbudt i begrænset udbud i fagentreprise med laveste pris som tildelingskriterie.

    

   Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum for friplejeboligerne:

   1.886 m² bolig x 22.990 kr./m² (beløb for den lovbestemte udgiftsramme) = 43.359.000 kr.

    

   Anskaffelsessummen for friplejeboligerne er 39.326.000 kr., som er faldet fra skema A til skema B med 1.240.000 kr. (40.566.000 kr. – 39.326.000 kr.) og svarer til 20.852 kr./m².

    

   Bygherren har afsat 100.000 kr. til indeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen ud over maksimumsbeløbet. Anskaffelsessummens fordeling for friplejeboligerne fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf, bilag nr. 3.

    

   Anskaffelsessummen for servicearealerne er fra skema A til skema B faldet med 37.981.000 kr. (40.081.000 kr. – 2.100.000 kr.). Friplejeboligleverandøren har oplyst, at det store fald skyldes en fejlindberetning ved skema A.

    

    

   Skema A

   Skema B

   Anskaffelsessum, friplejeboliger

   40.566.000 kr.

   39.326.000 kr.

   Anskaffelsessum, servicearealer

   40.081.000 kr.

   2.100.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum

   80.647.000 kr.

   41.426.000 kr.

    

   Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 1.011 kr./m² for første driftsår.

    

   Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 104.000 kr. og tilgår Økonomi- og Erhvervsudvalgets nettobevilling.

    

   Finansiering

   Anskaffelsessummen for boligdelen på 39.326.000 kr. finansieres efter § 12 i lov om friplejeboliger således:

    

     2 % beboerindskud

       786.000 kr.

   10 % grundkapitallån (friplejeboligleverandøren)

     3.933.000 kr.

   88 % realkreditlån

   34.607.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum

   39.326.000 kr.

    

   Servicearealer

   Servicearealerne finansieres af Frederiks Friplejehjem, og må ikke belaste boligprojektet. Servicearealet kan lånefinansieres, hvis friplejeboligleverandøren ønsker dette. Der er ikke hjemmel til at yde en kommunal garanti for et sådant lån.

    

   Servicearealerne udgør i relation til støttesagen en særlig sag med sit eget regnskab og sin egen sag i indberetningssystemet Bossinf. Da servicearealerne etableres i samme ejendom, skal der ved udarbejdelse af årsregnskabet for boligerne ske en forholdsmæssig fordeling af fælles udgifter, f.eks. udgifter til forsikring og renholdelse, da regnskabet kun må indeholde de udgifter, der vedrører boligerne.

    

   Krav i forhold til etableringsbekendtgørelsen

   Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.

    

   Etableringsbekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 4.

    

   Skema C

   Forvaltningen er af Byrådet den 27. februar 2013 (sag nr. 12) bemyndiget til at godkende skema C, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Frederiks Friplejehjems ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 39.326.000 kr. for 24 friplejeboliger beliggende Trehusevej 1C i Frederiks (skema B) godkendes på Statens vegne på betingelse af, at ejendommen bliver udmatrikuleret og dermed opfylder kravet i Friplejeboliglovens § 11a stk. 4,

    

   at Frederiks Friplejehjems ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 2.100.000 kr. til opførelse af servicearealer godkendes på Statens vegne, og

    

   at Byrådet på Statens vegne giver tilsagn om støtte til servicearealerne.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

   Nina Hygum deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Nina Hygum deltog ikke i Byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • 10 Rødkærsbro Fjernvarmeværk A.m.b.a. - ansøgning om kommunegaranti til projektet vedrørende udnyttelse af overskudsvarme i Rødkærsbro
  • Sagsfremstilling

   Rødkærsbro Fjernvarmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for et lån på 12 mio. kr. til delvis finansiering af anlægsudgifterne til et projekt, der omfatter etablering af anlæg til udnyttelse af overskudsvarme fra spildevand og biogasmotor på Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri. Samtidig ansøges om, at kommunegarantien også omfatter en byggekredit i Kommunekredit til finansiering i anlægsperioden indtil hjemtagelsen af lånet.

    

   Projektgodkendelse

   Der gøres opmærksom på, at Klima- og Miljøudvalget på sit møde den 28. april 2016 (sag nr. 1) har godkendt projektforslaget i henhold til varmeforsyningsloven.

    

   Ifølge projektforslaget viser beregningerne, at projektet har positiv miljøpåvirkning, samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og dermed forbrugerøkonomi.

    

   Fremover vil varmeværkets varmeproduktionen kunne dækkes med 42 % fra spildevandsvarmepumpen og 39 % fra biogasmotoren hos Arla. Dermed falder varmeværkets naturgasforbrug med 96 %.

    

   Ansøgningen om kommunegaranti

   Anlægsudgifterne til projektet er ifølge ansøgningen budgetteret til 17 mio. kr. Ifølge ansøgningen er egenfinansieringen opgjort til 5 mio. kr. i form af tilskud samt værkets egne henlæggelser. Finansieringsbehovet er derfor opgjort til 12 mio. kr.

    

   Det fremgår af ansøgningen, at lånet forventes optaget med fast rente og en løbetid på 10 år, og ifølge forslag til finansiering fra Kommunekredit udgør den faste rente 0,92% pr. den 16. marts 2016. 

    

   Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste regnskab for perioden 1. juni 2014 – 31. maj 2015 samt budgettet for 2016/2017 har ikke givet anledning til bemærkninger.

    

   Viborg Kommune har på nuværende tidspunkt stillet 2 andre kommunegarantier for lån optaget af Rødkærsbro Fjernvarmeværk i forbindelse med anlægsinvesteringer. Restgælden på disse 2 lån udgjorde ultimo 2015 henholdsvis 1,7 mio. kr. og 2,2 mio. kr. Lånene er fuldt ud tilbagebetalt i henholdsvis 2020 og 2021.

    

   Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.

    

   Gældende lovgivning mv.

   Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.

    

   Kommunen kan således stille den af varmeværket søgte garanti for lån til finansiering af anlægsudgifter på 12 mio. kr.

    

   Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.

    

   En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på Kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.

    

   Øvrige forhold 

   Byrådet traf i 2012 en generel beslutning om, at Viborg Kommune opkræver en løbende garantiprovision på 0,5% af restgælden pr. 31. december året forinden, for så vidt angår garantier til forsyningsvirksomheder. En konkret vurdering af ansøgningen fra Rødkærsbro Fjernvarmeværk giver ikke anledning til at ændre satsen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der stilles kommunegaranti for lån og byggekredit i anlægsfasen til Rødkærsbro

   Fjernvarmeværk A.m.b.a. på 12 mio. kr. i forbindelse med investeringen i anlæg til

   udnyttelse af overskudsvarme fra spildevand og biogasmotor på Arla Foods, Rødkærsbro

   Mejeri, og

    

   at den løbende garantiprovision fastsættes til 0,5% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 11 Styrelsesvedtægt - Ungdomsskolen
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2015 (sag nr. 7) med følgende sagsfremstilling:

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 1. maj 2007, sag nr. 207 styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole med ikrafttræden den 1. august 2007.

    

   Byrådet udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver samt angiver bestyrelsens sammensætning. Derudover fastsætter styrelsesvedtægten regler vedr. valg og valgperiode samt oplysninger om konstituering, møder og forretningsorden.

    

   Der er ændringer i både styrelsesvedtægten og i bilagene. Ændringerne er markeret med rødt.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

                                                                              

   at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole

   godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

                                                                              

   at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole

   godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 12 Styrelsesvedtægt - folkeskolen
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2015, (sag nr. 8) med følgende sagsfremstilling:

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 27. marts 2007, (sag nr. 162), styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. august 2007.

    

   I henhold til lov om folkeskolen skal byrådet udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

    

   Formålet med udarbejdelse af styrelsesvedtægten er bl.a. at fastsætte

    

   ·     antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen

   ·     fremgangsmåde ved valg af medarbejder- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen

   ·     regler for skolebestyrelsens mødevirksomhed

   ·     skolebestyrelsens beføjelser

   ·     omfanget af Børne- og Ungdomsudvalgets møder med skolebestyrelserne.

    

   Styrelsesvedtægten + bilag redigeres 1 gang årligt, så den redigerede udgave vil være klar til den efterfølgende skolestart.

    

   I styrelsesvedtægtens bilag er der foretaget konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger samt enkelte administrative præciseringer. Der er ændret både i styrelsesvedtægten og i bilagene. Ændringerne er markeret med rødt.

    

   Som en væsentlig ændring kan nævnes:

   • Konfirmationsforberedelse
   • Understøttende undervisning

   Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 15. juni 2016.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den reviderede styrelsesvedtægt og bilag for folkeskolen godkendes.

    

    

    

    

                     

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Forvaltningen fremførte indledningsvis forslag om, at der i bilaget vedr. skolebestyrelsesvalg tilføjes følgende:

    

   ”Hvis der er stemmelighed mellem 2 kandidater, bliver kandidaterne spurgt om den ene vil være stedfortræder. Hvis de begge ønsker at indtræde i skolebestyrelsen, afgøres det ved lodtrækning

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller herefter til Byrådet:

    

   at den reviderede styrelsesvedtægt og bilag for folkeskolen godkendes.

   at den af forvaltningens foreslåede tilføjelse til bilaget vedr. skolebestyrelsesvalg indarbejdes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 13 Udvikling af samarbejdsflader mellem 10CV og ungdomsuddannelserne
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet besluttede på deres møde den 7. oktober 2015 (sag 2), at der skulle udarbejdes et konkret forslag til fremtidens 10. klasse i Viborg Kommune. Formålet var et fokus på overgangen fra grundskole til uddannelse og beskæftigelse og et ønske om at kvalificere elevernes valg af ungdomsuddannelse.

    

   Der er desuden fokus på 30 % målsætningen, som betyder, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

    

   For at imødekomme disse fokusområder har der været arbejdet mod en 10. klasse med yderligere samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser og med fokus på at vejlede, guide og udfordre de unge på deres uddannelsesvalg.

    

   Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for 10CV, fra de lokale ungdomsuddannelser samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. Denne arbejdsgruppe har nu afsluttet deres arbejde og deres drøftelser og ideer er samlet i vedhæftede bilag.

    

   Helt overordnet er der enighed om en udvikling af 10CV med mere konkret samarbejde mellem lærere på tværs af uddannelserne samt med en udvidelse af brobygningsforløbet til fire hele temauger.

    

   Arbejdsgruppen anbefaler:

    

   ·        At eleverne foretager deres uddannelsesvalg så tidligt i 10. klasses forløbet som muligt efter en grundig introduktion og passende udfordring på deres valg.

   ·        At der arbejdes mod at styrke samarbejdet mellem lærere på tværs af 10CV og ungdomsuddannelserne. Gerne gennem konkrete opgaver som f.eks. fælles tilrettelæggelse og afholdelse af temaugerne.

   ·        At udvikle relations arbejdet i forhold til de unge ved at udveksle viden og erfaringer med dette.

   ·        At der arbejdes videre med at konkretisere den model som arbejdsgruppen er nået til enighed omkring. Dette bør foregå i et direkte samarbejde mellem Ungdomsskolen og ungdomsuddannelserne med Ungdomsskolen for bordenden.

    

   Det bemærkes, at der med den nuværende finansiering af området ikke er ressourcer til at gennemføre de ideer, der ligger i modellen. Et løst skøn vil være en meromkostning på omkring 200.000 kr.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den i notatet beskrevne samarbejdsmodel godkendes

    

   at udgiften afledt af samarbejdsmodellen afholdes af politikområde ungdomsskoler

    

   at nettobevillingen på politikområde ungdomsskoler, i forbindelse med budgetlægningen for 2017-20, forhøjes med 85.000 kr. i 2017 og med 200.000 kr. i hvert af årene 2018-2020

    

   at udgiften på 85.000 kr. i 2017 og 200.000 kr. i hvert af årene 2018-2020 finansieres ved, at nettobevillingen på politikområde skoler og klubber nedsættes med tilsvarende beløb.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den i notatet beskrevne samarbejdsmodel godkendes

    

   at udgiften afledt af samarbejdsmodellen afholdes af politikområde ungdomsskoler

    

   at nettobevillingen på politikområde ungdomsskoler, i forbindelse med budgetlægningen for 2017-20, forhøjes med 85.000 kr. i 2017 og med 200.000 kr. i hvert af årene 2018-2020

    

   at udgiften på 85.000 kr. i 2017 og 200.000 kr. i hvert af årene 2018-2020 finansieres ved, at nettobevillingen på politikområde skoler og klubber nedsættes med tilsvarende beløb.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herudover, at udvalgsformanden deltager i et møde med arbejdsgruppen med henblik på en præcisering af Børne- og Ungdomsudvalgets sigte med samarbejdet med 10 CV og Ungdomsuddannelserne

    

   Endelig henviser Børne- og Ungdomsudvalget til målsætningerne i Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi (95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 30% af ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse).

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 14 Endelig godkendelse af Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2014-2018
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 25. februar 2016 (sag nr. 7), med henblik på offentlig høring.

    

   Planforslaget fremlægges nu som (endeligt) forslag til ”Tillæg nr. 7 Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune”.

    

   Baggrunden for udarbejdelse af tillægget til spildevandsplanen er, at det for en række fælleskloakerede kloakoplande er vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem, og i den forbindelse ønskes oplandene omlagt fra fælles- til separatkloak. Det drejer sig om:

   ·           Område ved Sønder Allé, Mosevej og Søndervang i Viborg

    

   Oversigtskort samt kortudsnit fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2014 – 2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

   Offentlig høring

   Der er modtaget tre høringssvar til planforslaget, hvor der rejses spørgsmål til følgende: 

   ·           Ejerskab og ansvar på stikledninger der krydser grunde i området.

   ·           Informationsniveau i forbindelse med høring og vedtagelse af tillægget.

   ·           Grundlag for at pålægge grundejere udgifter til omlægning af kloak på egen grund.

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 3 og 4.

    

   Forvaltningens vurdering

   Tillægget er det juridiske grundlag for:

   ·         At de planlagte oplande kan omlægges fra fælles- til separatkloak.

   ·         At grundejerne i de planlagte oplande kan påbydes at omlægge kloakken på egen grund fra fælles- til separatkloak. 

   ·         At de nødvendige spildevandsanlæg jævnfør planforslaget kan etableres.

    

   Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af de planlagte kloakoplande er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. Forvaltningen har derudover vurderet, at indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre tillægget.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

   at Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-05-2016

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   at Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 15 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2014-2018
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Energi Viborg Vand A/S (EVV) har anmodet Byrådet om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune. Tillægget vedrører omlægning fra fælles- til separatkloak.

    

   Baggrund

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg ønsker EVV at erhverve arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2014-2018. EVV ønsker som udgangspunkt at erhverve de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

   ·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  

   ·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   For at disse to betingelser er opfyldt på aftaletidspunktet, har EVV anmodet om, at Byrådet træffer principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2014 – 2018.

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget ”Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune”. Det drejer sig om:

   ·           Område ved Sønder Allé, Mosevej og Søndervang i Viborg.

    

   Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.

    

   Forvaltningens vurdering

   Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2014 - 2018 kan realiseres.

    

   Alternativ til en overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler samt mindske antallet af sager, der skal forelægges Byrådet.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 7 Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-05-2016

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 7 Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 16 Status og plan for Trækstiprojekt inkl. kaj- og ophalerplads i Bjerringbro (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde en 25. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Byrådet vedtog den 10. oktober 2013 Budget 2014-2017 (sag nr. 1). Heri blev der afsat anlægsbevilling på 1,5 mio.kr. i 2014 under Klima- og Miljøudvalget til ”Etab. Pramdragersti Kjælling-Engvej” samt 0,5 mio.kr. under Teknisk Udvalg til ”Kaj- og ophaleranlæg ved Gudenåen”.

    

   Proces

   Forvaltningen tog på baggrund af anlægsbevillingerne initiativ til etablering af et Grønt GudenåPartnerskab, som blev etableret ved opstartsmøde den 6. februar 2014.

   Partnerskabsprojektet skulle samtænke renoveringen af Trækstien og etableringen af kaj- og ophalerpladsen samt skabe lokal forankring af det samlede projekt. Desuden var der på daværende tidspunkt særdeles gode udsigter til at kunne geare anlægsmidlerne til et både i omfang og kvalitetsmæssigt større og mere ambitiøst projekt.

    

   Det Grønne GudenåPartnerskab har helt fra start haft stor og bred lokal opbakning med repræsentanter fra: Bjerringbro Udviklingsråd, Brogruppen Bjerringbro, Bjerringbro Kano- og Teltplads, Bjerringbro Atletik & Motion, Energimuseet, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Bjerringbro & Omegns Sportsfiskerforening, Naturskolen Kjællinghøl, Naturstyrelsen Søhøjlandet og Viborg kommune. Sidenhen er Favrskov Kommune og Fodslaw Bjerringbro desuden trådt ind i partnerskabet.

    

   I første halvår 2014 blev der udarbejdet en samlet projektbeskrivelse for Trækstiens delstrækning fra Violvej i vest til kommunegrænsen mod Favrskov Kommune i øst, herunder kaj- og ophalerpladsen.

   Favrskov kommune havde fra starten ikke ressourcer til at gå ind i projektet, da de havde tilsvarende projekter i gang ved Ulstrup. Derfor måtte projektet afgrænses til Viborg kommune, hvorfor den sidste delstrækning på ca. 500 meter ud til Kjællinghølbroen i øst ikke kom med i første omgang.

    

   Efter udarbejdelse af projektbeskrivelse gik arbejdet med at skaffe ekstern medfinansiering til projektet i gang. Der blev hurtigt opnået tilsagn på 267.000 kr. fra Friluftsrådet samt senere 200.000 kr. fra Naturstyrelsens pulje til Grønne partnerskaber.

    

   Ud over disse tilsagn er der løbende undersøgt muligheder for restfinansieringen hos forskellige større fonde siden efteråret 2014 (bla. Nordea, Velux/Villum, A.P.Møller-Fonden), hvor der senest i marts 2016 er modtaget afslag fra A.P.Møller-Fonden.

    

   I denne proces er Favrskov Kommune blandt andet trådt ind i partnerskabet, så projektet i de sidste fondsansøgninger har omfattet delstrækninger i Favrskov kommune ud til og forbi Kjællinghølbroen.

    

   Efter sidste afslag på fondsstøtte står partnerskabet i den situation, at der fortsat mangler finansiering af ca. 1,5 mio.kr.

    

   På denne baggrund har der været afholdt møde i partnerskabet den 27. april 2016, hvor det blev drøftet, hvordan projektet kunne komme nærmere en realisering.

    

   Anbefaling fra partnerskabet

   På mødet i partnerskabet blev alternative muligheder for medfinansiering drøftet. Det blev drøftet at afsøge mulighederne for støtte fra LAG Skive-Viborg samt den nye lokale el-fond. Desuden vil de lokale partnere tage kontakt til Grundfos efter at ovenstående muligheder var afsøgt og projektet var skåret lidt til.

    

   Partnerskabet tilkendegav desuden, at de finder det haster med en realisering, og at de ønsker processen frem mod realisering igangsat, selvom det eventuelt betyder en nedskæring af projektets omfang. Der var desuden bekymring for, om de kommunalt afsatte anlægsbevillinger risikerer at blive mistet, hvis der ikke snart sker noget.

    

   Partnerskabet anbefaler således, at der arbejdes videre med en etapeopdeling (se kortbilag 1), hvor den mest bynære etape 1 fra Violvej i vest til Borrevej (omfartsvejen) prioriteres højest og sættes i gang snarest muligt, mens etape 2 fra Borrevej til Kjællinghølbroen i øst afventer mulig restfinansiering.

    

   Tidsplan

   Med udgangspunkt i partnerskabets forslag til at sætte gang i realiseringsprocessen tilpasset den nuværende finansiering er det muligt at skære projektet til og på dette grundlag søge de nødvendige myndighedsgodkendelser til projektaktiviteterne.

    

   Dette omfatter blandt andet behandling og godkendelse i Fredningsnævnet, som har en normal sagsbehandlingstid på 5-6 måneder. Det er derfor ikke realistisk, at anlægsarbejdet kan sættes i gang før tidligst ultimo 2016.

    

   Disse forhold er partnerne bekendte med, så der stiles efter realisering i løbet af foråret 2017 – eventuelt begyndende med enkelte delelementer allerede i vinteren 2016-17.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller via Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,

    

   at forvaltningen arbejder videre med en realisering af projektet som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Kaj- og ophaleranlæg

   ved Gudenåen” med rådighed i 2016, og

    

   at anlægsudgiften på 500.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Kaj- og ophaleranlæg ved Gudenåen”. 

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen arbejder videre med en realisering af projektet som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Kaj- og ophaleranlæg

   ved Gudenåen” med rådighed i 2016, og

    

   at anlægsudgiften på 500.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Kaj- og ophaleranlæg ved Gudenåen”. 

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 17 Status og plan for renovering af Trækstien ved Bjerringbro (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Byrådet vedtog den 10. oktober 2013 Budget 2014-2017 (sag nr. 1). Heri blev der afsat anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2014 under Klima- og Miljøudvalget til ”Etab. Pramdragersti Kjælling-Engvej” samt 0,5 mio. kr. under Teknisk Udvalg til ”Kaj- og ophaleranlæg ved Gudenåen”.

    

   Proces

   Forvaltningen tog på baggrund af anlægsbevillingerne initiativ til etablering af et Grønt GudenåPartnerskab, som blev etableret ved opstartsmøde den 6. februar 2014.

   Partnerskabsprojektet skulle samtænke renoveringen af Trækstien og etableringen af kaj- og ophalerpladsen samt skabe lokal forankring af det samlede projekt. Desuden var der på daværende tidspunkt særdeles gode udsigter til at kunne geare anlægsmidlerne til et både i omfang og kvalitetsmæssigt større og mere ambitiøst projekt.

    

   Det Grønne GudenåPartnerskab har helt fra start haft stor og bred lokal opbakning med repræsentanter fra: Bjerringbro Udviklingsråd, Brogruppen Bjerringbro, Bjerringbro Kano- og Teltplads, Bjerringbro Atletik & Motion, Energimuseet, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Bjerringbro & Omegns Sportsfiskerforening, Naturskolen Kjællinghøl, Naturstyrelsen Søhøjlandet og Viborg Kommune. Sidenhen er Favrskov Kommune og Fodslaw Bjerringbro desuden trådt ind i partnerskabet.

    

   I første halvår 2014 blev der udarbejdet en samlet projektbeskrivelse for Trækstiens delstrækning fra Violvej i vest til kommunegrænsen mod Favrskov Kommune i øst, herunder kaj- og ophalerpladsen.

    

   Favrskov Kommune havde fra starten ikke ressourcer til at gå ind i projektet, da de havde tilsvarende projekter i gang ved Ulstrup. Derfor måtte projektet afgrænses til Viborg Kommune, hvorfor den sidste delstrækning på ca. 500 meter ud til Kjællinghølbroen i øst ikke kom med i første omgang.

    

   Efter udarbejdelse af projektbeskrivelse gik arbejdet med at skaffe ekstern medfinansiering til projektet i gang. Der blev hurtigt opnået tilsagn på 267.000 kr. fra Friluftsrådet samt senere 200.000 kr. fra Naturstyrelsens pulje til Grønne partnerskaber.

    

   Ud over disse tilsagn er der løbende undersøgt muligheder for restfinansieringen hos forskellige større fonde siden efteråret 2014 (bla. Nordea, Velux/Villum, A. P. Møller-Fonden), hvor der senest i marts 2016 er modtaget afslag fra A. P. Møller-Fonden.

    

   I denne proces er Favrskov Kommune blandt andet trådt ind i partnerskabet, så projektet i de sidste fondsansøgninger har omfattet delstrækninger i Favrskov Kommune ud til og forbi Kjællinghølbroen.

    

   Efter sidste afslag på fondsstøtte står partnerskabet i den situation, at der fortsat mangler finansiering af ca. 1,5 mio. kr.

    

   På denne baggrund har der været afholdt møde i partnerskabet den 27. april 2016, hvor det blev drøftet, hvordan projektet kunne komme nærmere en realisering.

    

   Anbefaling fra partnerskabet

   På mødet i partnerskabet blev alternative muligheder for medfinansiering drøftet. Det blev drøftet at afsøge mulighederne for støtte fra LAG Skive-Viborg samt den nye lokale el-fond. Desuden vil de lokale partnere tage kontakt til Grundfos, efter at ovenstående muligheder var afsøgt, og projektet var skåret lidt til.

    

   Partnerskabet tilkendegav desuden, at de finder, det haster med en realisering, og at de ønsker processen frem mod realisering igangsat, selvom det eventuelt betyder en nedskæring af projektets omfang. Der var desuden bekymring for, om de kommunalt afsatte anlægsbevillinger risikerer at blive mistet, hvis der ikke snart sker noget.

    

   Partnerskabet anbefaler således, at der arbejdes videre med en etapeopdeling (se bilag 1), hvor den mest bynære etape 1 fra Violvej i vest til Borrevej (omfartsvejen) prioriteres højest og sættes i gang snarest muligt, mens etape 2 fra Borrevej til Kjællinghølbroen i øst afventer mulig restfinansiering.

    

   Tidsplan

   Med udgangspunkt i partnerskabets forslag til at sætte gang i realiseringsprocessen tilpasset den nuværende finansiering er det muligt at skære projektet til og på dette grundlag søge de nødvendige myndighedsgodkendelser til projektaktiviteterne.

    

   Dette omfatter blandt andet behandling og godkendelse i Fredningsnævnet, som har en normal sagsbehandlingstid på 5-6 måneder. Det er derfor ikke realistisk, at anlægsarbejdet kan sættes i gang før tidligst ultimo 2016.

    

   Disse forhold er partnerne bekendte med, så der stiles efter realisering i løbet af foråret 2017 – eventuelt begyndende med enkelte delelementer allerede i vinteren 2016-17.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen arbejder videre med en realisering af projektet som beskrevet i sagsfremstillingen, og

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ” Etab. pramdragerstien Kjælling til Engvej” med rådighed i 2016, og

    

   at anlægsudgiften på 1.500.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Etab. pramdragerstien Kjælling til Engvej”. 

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-05-2016

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen arbejder videre med en realisering af projektet som beskrevet i sagsfremstillingen, og

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ” Etab. pramdragerstien Kjælling til Engvej” med rådighed i 2016, og

    

   at anlægsudgiften på 1.500.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Etab. pramdragerstien Kjælling til Engvej”. 

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 18 Vedtagelse af lokaplan nr. 456 for et område til centerformål (bycenter) nordvest for Erik Glippings Vej i Viborg samt tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. februar 2016 (sag nr. 19) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 456 for et område nordvest for Erik Glippings Vej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 18. februar til den 13. april 2016.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Lokalplanen er et led i realiseringen af Byrådets visioner for Viborg Baneby, der er vedtaget med helhedsplanen for Viborg Baneby, og som efterfølgende er omsat til kommuneplantillæg for området.

   Byrådet har ligeledes vedtaget en arkitekturpolitik for Viborg Kommune, der skal være med til at sikre, at nye større projekter og lokalplaner for større områder, bidrager med arkitektonisk kvalitet og værdi til det sted, hvor de placeres.

    

   Grundejer (Gardit) har høje ambitioner for områdets fremtid, og det er således Byrådets og grundejers ambitioner, der tilsammen danner grundlag for denne lokalplan, der skal sikre et område med høj arkitektonisk, rekreativ og bæredygtighedsmæssig værdi – både i områdets byggerier, byrum og rekreative arealer.

    

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 456

   Formålet er at skabe et varieret centerområde, der fungerer som en bæredygtig, grøn og aktiv bydel, der åbner sig op over for omgivelserne. Lokalplanen sikrer bl.a., at der inden for området kan etableres boligbebyggelse (tæt-lav boliger og etageboliger), liberalt erhverv, samt detailhandel i form af en dagligvarebutik og mindre butikker.

    

   Lokalplanen sikrer gode forbindelser fra de forskellige bebyggelser til grønne opholdsarealer. Der udlægges desuden areal til Hærvejen og en ny fordelingsvej i området, som skal skabe gode forbindelser til resten af Viborg Baneby, til stationen og til midtbyen mod nordøst.

    

   Forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 hvad angår bebyggelsesprocent for området.

    

   Med forslaget til kommuneplantillæg ændres områdets bebyggelsesprocent fra 125 % til 150 %.

    

   Der er inden for området udlagt arealer til Hærvejen og en kommende fordelingsvej. Da udlæg til kommende offentlige infrastrukturanlæg ikke kan medregnes i områdets bebyggelsesprocent, vil det kræve mulighed for en højere bebyggelsesprocent, hvis man skal opnå den ønskede bebyggelsesmæssige tæthed. Derfor ændres bebyggelsesprocenten.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til planforslagene, som er i bilag 3.

    

    

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.

   Et høringssvar indeholder 14 punkter, der hovedsageligt omhandler ønsker om, at kunne bevare en eksisterende villa i området, og at der skal tages højere grad af hensyn til den.
   Der er som udgangspunkt ikke handlepligt forbundet med en lokalplan, og den eksisterende villa kan derfor bevares, da det er en eksisterende lovlig anvendelse. Forvaltningen vurderer derfor, at hovedparten af disse punkter ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Forvaltningen vurderer desuden at lokalplanens muligheder er en hensigtsmæssig balance mellem, at området skal kunne omdannes til fremtidigt bycenter, samtidig med at der tages hensyn til de eksisterende villaer inden for området.

   Et andet høringssvar omhandler en bekymring om øget trafik på den østlige del af Middagshøjvej, og at den vil komme til at fungere som gennemfartsvej for trafik fra den sydøstlige bydel til den kommende dagligvarebutik inden for lokalplanområdet samt det kommende midtbygymnasium.
   Forvaltningen vurderer, at trafik til det kommende midtbygymnasium og dagligvarebutik hovedsageligt vil foregå henholdsvis via den kommende Banevej, og via den kommende overkørsel mellem Marsk Stigs Vej og Ny Absalonsvej.
   Forvaltningen vurderer derfor ikke, at bemærkningen giver anledning til ændringer i planforslagene, men foreslår, at der løbende bliver taget stilling til behovet for trafikdæmpende foranstaltninger på de omtalte strækninger, i takt med realiseringen af de nye områder i Viborg Baneby.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Viborg Kommunes udgift til etablering af Hærvejen og den nye fordelingsvej i området er belyst i forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby den 6. januar 2016 (punkt 4) samt behandling af vejbidrag i Banebyen ligeledes den 6. januar 2016 (punkt 7).

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   På mødet blev fremlagt to alternativer til løsning af støjproblematik, se bilag 6.

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og idet der i lokalplanen optages bestemmelser, der sikrer, at det på det areal, der er markeret i alternativ 1 i det af Gardit fremsendte, ikke må etableres boliger, og at boligbebyggelse inden for det resterende støjbelastede areal i planens delområder Ia og II ikke må tages i brug, før der er etableret støjafskærmende foranstaltning, der sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes, og

    

   at Byrådet vil være indstillet på at ændre planen, hvis virksomhedsstøjen fra Lidl nedbringes til et niveau, så de vejledende støjgrænser kan overholdes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og idet der i lokalplanen optages bestemmelser, der sikrer, at det på det areal, der er markeret i alternativ 1 i det af Gardit fremsendte, ikke må etableres boliger, og at boligbebyggelse inden for det resterende støjbelastede areal i planens delområder Ia og II ikke må tages i brug, før der er etableret støjafskærmende foranstaltning, der sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes, og

    

   at Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ændre planen, hvis virksomhedsstøjen fra Lidl nedbringes til et niveau, så de vejledende støjgrænser kan overholdes.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 19 Godkendelse af designmanual for offentlige skilte i Viborg midtby samt projektforslag for tilgængelighedsskilte
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Der er udarbejdet et forslag til designmanual for offentlige skilte i Viborg midtby samt et projektforslag til udformning af tilgængelighedsskiltning med henblik på godkendelse.

    

   Udkast til designmanual er i bilag 1. Udkast til projektforslag for tilgængelighedsskilte er i bilag 2.

    

   Tidligere politisk behandling

   Teknisk Udvalg besluttede på møde den 25. november 2015 (sag nr. 5) at igangsætte udarbejdelsen af en skiltemanual og at færdiggøre tilgængelighedsskiltningen, samt en finansiering heraf.

    

   Udvalget godkendte endvidere et forslag til en formidlingsløsning i tilgængelighedsprojektet med tre delelementer: app, folder og skilte. App og folder godkendtes med henblik på udførelse og forslaget til skilte i tilgængelighedsprojektet godkendtes som grundlag for arbejdet med den endelige udformning heraf.

    

   Tilgængelighedsprojektet

   Tilgængelighedsprojektet udarbejdes i samarbejde med fire fonde og forventes realiseret medio 2016. Projektet skal gøre Viborgs historiske bykerne tilgængelig for alle – uden at gå på kompromis med det bevaringsværdige miljø. Projektet er delt i en række fysiske og en række formidlingsmæssige tiltag. Læs mere og se animationsfilm på: www.viborg.dk/tilgaengelighed.

    

   Styregruppen består af medlemmer fra Viborg Kommune og fra de fire fonde. Viborg Kommunes medlemmer er udvalgsformand for Teknisk Udvalg, udvalgsformand for Klima- og Miljøudvalget, direktør for Teknik og Miljø, samt planchef.

    

   Designmanual for offentlige skilte i Viborg midtby

   Skiltemanualen er udformet af Møller & Grønborg i samarbejde med forvaltningen og med inddragelse af tilgængelighedsprojektets følgegruppe. Manualen omfatter offentlige henvisningsskilte i Viborg Midtby.

    

   Skiltemanualen omfatter vejvisere, gadenavne, bykort med mere og beskriver principper for skiltenes udformning, placering, opsætning, størrelse, materialekarakter med mere. Til internt brug indgår endvidere forhold vedr. drift og vedligehold.

    

   Skiltemanualen beskriver Viborgs særlige DNA. Med udgangspunkt heri forslås en skiltning, der respekterer denne, og som samtidig er robust og tilgængelig. Hensigten er endvidere at sikre en ensartethed, som er med til at give sammenhæng i midtbyen.

    

   Tilgængelighedsskiltning

   Sideløbende med udarbejdelsen af skiltemanualen har Møller & Grønborg færdig-designet tilgængelighedsskiltene på baggrund af det forslag, som Teknisk Udvalg godkendte. Rådgiver forestår endvidere aftale med leverandør/producent om skilteleverance, nøjagtig placering samt implementering af skiltningen i tilgængelighedsprojektet.

    

   Der etableres tre typer af skilte:

   ·           16 kulturarvsskilte, der fungerer som vejvisere og giver en bedre sammenhæng mellem de centrale ankomststeder, handelsbyen, den historiske bydel omkring domkirken og søerne. Skiltene placeres dels i kanten af bymidten med retningen mod domkirken, og dels i bymidten med retning mod vigtige kulturelle seværdigheder.

    

   ·           4 tilgængelighedsskilte, der placeres ved seværdigheder i bymidten, hvor der er særlig tilgængelig adgang samt ved handikaptoilet.

    

   ·           3 standere med en 3-dimensionel model af bymidten præget i overfladen. Man kan røre ved modellen og dermed fornemme byens bygninger og struktur. Ved standerne opfordres den besøgende til at downloade tilgængelighedsapp´en ’Spot Viborg’ og bevæge sig rundt til udvalgte kulturarvspunkter via 3 tilgængelige ruter.

    

   Skiltene foreslås udført i tombak og bliver derved en del af sammenhængen i bymidten, hvor blandt andet det nye inventar i gågaderne og den kommende beklædning af affaldscontainere i den historiske bydel også er i tombak.

    

   Der er afsat 400.000 kr. til produktion af skiltene i tilgængelighedsprojektets budget. Rådgiver har beregnet en overslagspris på skiltene, som fremgår af bilag 2.

    

   Skiltene forventes produceret primo juli – medio august måned og sat op medio august – primo september 2016.

    

   Følgegruppens bemærkninger

   Styregruppen i tilgængelighedsprojektet har nedsat en arbejdsgruppe til at varetage formidlingsdelen. Arbejdsgruppen har på møde den 3. maj 2016 drøftet projektforslaget.

    

   Følgegruppen vurderer, at skiltene er fornemt tilpasset og i respekt for Viborgs kulturarv uden at tage magten fra det historiske miljø. Den diskrete tilgang er ligeledes i tråd med den overordnede tilgang i tilgængelighedsprojektet, herunder de fysiske tilgængelighedstiltag. Samtidig vurderes det, at skiltene vil være en god hjælp for besøgende og borgere til at finde rundt og binde byen sammen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

   at designmanual for offentlige skilte i Viborg midtby godkendes, og

    

   at projektforslaget for tilgængelighedsskiltene godkendes med henblik på detailprojektering og efterfølgende produktion

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at designmanual for offentlige skilte i Viborg midtby godkendes, og

    

   at projektforslaget for tilgængelighedsskiltene godkendes med henblik på detailprojektering og efterfølgende produktion

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 20 Frigivelse af budget for områdefornyelse Møldrup (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet godkendte på mødet d. 28. januar 2015, pkt. 26, program for områdefornyelsen med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat sammensat med statsstøtte på 2,8 mio. kr. og kommunal egenfinansiering på 5,6 mio. kr.

    

   Det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i april 2015 reservation af statsstøtte på 2,8 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Møldrup for et samlet budget på 8,4 mio. kr.

    

   Forvaltningen har nu igangsat skitseprojektering af 2 mindre delprojekter med henblik på mulig realisering i 2016 og forventer at kunne igangsætte skitseprojektering af hovedprojektet med henblik på etablering i 2017-18.  

    

   For at sikre gennemførelse af de igangsatte og planlagte skitseprojekteringer og anlæg i henhold til områdefornyelsens program, er der behov for frigivelse af det i budgettet afsatte beløb. 

    

   Den kommunale medfinansiering af områdefornyelse Møldrup er indarbejdet i den godkendte investeringsoversigt 2016-19.

    

   Det skal bemærkes, at investeringerne er afsat netto, hvorfor vi i forbindelse med frigivelse, søger beløbene fri brutto pga. ministeriets medfinansiering på 2,8 mio. kr.

    

   Ændringer i finansiering fra netto til brutto ses af nedenstående tabel 1:

    

   Områdefornyelse i Møldrup

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2016

   2017

   2018

   I alt

    

   1.000 kr.

   1.000 kr.

   1.000 kr.

   1.000 kr.

   Oprindelig afsat budget

   2.017

   3.158

   204

   5.379

    

    

    

    

    

   Forslag til budget (brutto)

    

    

    

    

   - udgifter

   2.417

   5.558

   204

   8.179

   -indtægter

   -400

   -2.000

   -400

   -2.800

   I alt

   2.017

   3.558

   -196

   5.379

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik& Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.179.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Møldrup” med rådighedsbeløb på 2.417.000 kr. i 2016, og 5.558.000 kr. i 2017 samt 204.000 kr. i 2018,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Møldrup” med rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2016, og 2.000.000 kr. i 2017 samt 400.000 kr. i 2018,

    

   at nettoudgiften på 2.017.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og

    

   at rådighedsbeløbene i 2017 og 2018 jfr. tabel 1, afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.179.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Møldrup” med rådighedsbeløb på 2.417.000 kr. i 2016, og 5.558.000 kr. i 2017 samt 204.000 kr. i 2018,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Møldrup” med rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2016, og 2.000.000 kr. i 2017 samt 400.000 kr. i 2018,

    

   at nettoudgiften på 2.017.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og

    

   at rådighedsbeløbene i 2017 og 2018 jfr. tabel 1, afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 21 Frigivelse af budget for områdefornyelse Stoholm (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet godkendte på mødet d. 17. december 2014, pkt. 28, program for områdefornyelse Stoholm med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat sammensat med statsstøtte på 2,8 mio. kr. og kommunal egenfinansiering på 5,6 mio. kr.

    

   Det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i marts 2015 reservation af statsstøtte på 2,8 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Stoholm for et samlet budget på 8,4 mio. kr.

    

   Forvaltningen har nu igangsat forundersøgelse for et mindre delprojekter med henblik på mulig realisering i 2016 og forventer at kunne igangsætte skitseprojektering af den resterende del af områdefornyelsen med henblik på etablering i 2016-18.  

    

   For at sikre gennemførelse af de igangsatte forundersøgelser og den planlagte skitseprojektering og efterfølgende anlæg i henhold til områdefornyelsens program, er der behov for frigivelse af det i budgettet afsatte beløb. 

    

   Den kommunale medfinansiering af områdefornyelse Stoholm er indarbejdet i den godkendte investeringsoversigt 2016-19.

    

   Det skal bemærkes, at investeringerne er afsat netto, hvorfor vi i forbindelse med frigivelse, søger beløbene fri brutto pga. ministeriets medfinansiering på 2,8 mio. kr.

    

   Ændringer i finansiering fra netto til brutto ses af nedenstående tabel 1:

    

   Områdefornyelse i Stoholm

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2016

   2017

   2018

   I alt

    

   1.000 kr.

   1.000 kr.

   1.000 kr.

   1.000 kr.

   Oprindelig afsat budget

   2.017

   3.158

   204

   5.379

    

    

    

    

    

   Forslag til budget (brutto)

    

    

    

    

   - udgifter

   2.417

   5.558

   204

   8.179

   -indtægter

   -400

   -2.000

   -400

   -2.800

   I alt

   2.017

   3.558

   -196

   5.379

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik& Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.179.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Stoholm” med rådighedsbeløb på 2.417.000 kr. i 2016, og 5.558.000 kr. i 2017 samt 204.000 kr. i 2018,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Stoholm” med rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2016, og 2.000.000 kr. i 2017 samt 400.000 kr. i 2018,

    

   at nettoudgiften på 2.017.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og

    

   at rådighedsbeløbene i 2017 og 2018 jfr. tabel 1, afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.179.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Stoholm” med rådighedsbeløb på 2.417.000 kr. i 2016, og 5.558.000 kr. i 2017 samt 204.000 kr. i 2018,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Stoholm” med rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2016, og 2.000.000 kr. i 2017 samt 400.000 kr. i 2018,

    

   at nettoudgiften på 2.017.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og

    

   at rådighedsbeløbene i 2017 og 2018 jfr. tabel 1, afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 22 Byggemodning Arnbjerg, 1. etape (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet har på møde den 25. februar 2015 (sag nr. 23) givet en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til udførelse af arkæologiske undersøgelser samt udgifter til landinspektør og rådgiver for udarbejdelse af projekt for byggemodning af 39 parceller til åben lav boligbebyggelse i lokalplan 421 for et boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd, 1. etape.

    

   Ud over byggemodning af de 39 boligparceller skal der anlægges en ny rundkørsel på Gl. Århusvej samt en ny fordelingsvej på ca. 1.400 m frem til boligområdet. Byggemodningsområdet, rundkørsel og fordelingsvej er angivet i bilag nr. 1.

    

   Den samlede byggemodningsudgift kan opgøres til:

   39 boligparceller

   9.750.000 kr.

   Rundkørsel på Gl. Århusvej

   3.000.000 kr.

   Fordelingsvej 1.400 m

   9.080.000 kr.

   Byggemodningsudgift i alt   

   21.830.000 kr.

    

   Byggemodningen planlægges udført i perioden fra august 2016 til ultimo april 2017 med forbehold for vejrliget hen over vinteren. Den samlede byggemodningsudgift forventes fordelt med 7.759.000 kr. i 2016 og 14.071.000 i 2017.

    

   Til realisering af byggemodningen foreslår forvaltningen, at de angivne anlægsbeløb bliver bevilliget inden for den ramme, der er til rådighed på investeringsoversigten for henholdsvis 2016 og 2017.

    

   Forvaltningen bemærker, at der er et rest rådighedsbeløb på 7.759.000 kr. i 2016 og 32.500.000 kr. i 2017 til byggemodning af boliggrunde.” 

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktør for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at byggemodning af 39 boligparceller i Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 incl. ny rundkørsel på Gl. Århusvej og fordelingsvej til boligområdet godkendes,

    

   at de nye veje udlægges som private fællesveje,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 21.830.000 kr. til kontoen ”Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421” med rådighedsbeløb på 7.759.000 kr. i 2016 og med rådighedsbeløb på 14.071.000 kr. i 2017, og

    

   at udgiften på 7.759.000 kr. i 2016 og 14.071.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde” i henholdsvis 2016 og 2017.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at byggemodning af 39 boligparceller i Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 incl. ny rundkørsel på Gl. Århusvej og fordelingsvej til boligområdet godkendes,

    

   at de nye veje udlægges som private fællesveje,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 21.830.000 kr. til kontoen ”Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421” med rådighedsbeløb på 7.759.000 kr. i 2016 og med rådighedsbeløb på 14.071.000 kr. i 2017, og

    

   at udgiften på 7.759.000 kr. i 2016 og 14.071.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde” i henholdsvis 2016 og 2017.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 23 Ekspropriation af jord til cykelsti mellem Sparkær og Mønsted
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet har den 16. december 2015 (sag nr. 44) givet en anlægsbevilling til etablering af cykelsti mellem Sparkær og Mønsted.

    

   Kommunen kan i henhold til vejlovens § 43 stk. 1 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste. I bilag nr. 1 ses en fortegnelse over de arealer, der skal erhverves.

    

   Hvis der forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

    

   Nærværende sag har til formål, at skaffe den nødvendige dokumentation for ejerne.

    

   Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte stiprojekter vil Forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknisk og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede arealer til cykelsti, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede arealer til cykelsti, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 24 Projektering af Ny Absalonsvej og Hærvejen i Viborg Baneby (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Teknisk Udvalg har på møde den 6. januar 2016 (sag nr. 4) besluttet at vedtage projektplanen for infrastruktur i Viborg Baneby og på møde den 27. januar 2016 (sag nr. 3) vedtog udvalget lokalplanforslag 456 for et område nordvest for Erik Glippingsvej i Viborg med henblik på offentlig høring i 8 uger.

    

   Private grundejere i området har tilkendegivet, at de ønsker at gå i gang med deres byggeprojekter, når den nye infrastruktur i Viborg Baneby er klar. Med henblik på at fremrykke realiseringen af planerne i Viborg Baneby foreslår Forvaltningen, at Kommunen allerede i 2016 påbegynder projekteringen af Ny Absalonsvej og Hærvejen således, at anlægsarbejderne kan igangsættes i 2017.

    

   Idet Teknisk Udvalg på mødet den 27. april 2016 (sag nr. 17) har indstillet til Byrådet, at der pålignes grundejerne i området vejbidrag ved anlæggelsen af Ny Absalonsvej og Hærvejen forudsættes det - jf. vedbidragsloven - at der udføres et samlet projekt for de to vejanlæg.

    

   Anlægsudgifterne for etablering af Ny Absalonsvej og Hærvejen er overslagsmæssigt beregnet til ca. 42 mio. kr. Udgifterne til projektering(rådgiverydelsen), udbud og tilsyn skønnes at udgøre ca. 4,2 mio. kr. svarende til ca. 10% af anlægsudgifterne.

    

   Jf. Kommunens indkøbs- og udbudspolitik skal rådgiverydelsen udvælges gennem EU-udbud. Da materialet, der skal lægges til grund for EU-udbuddet/projektet, er mere omfattende end almindelig anlægsprojekter, foreslår Forvaltningen, at der tilknyttes en bygherrerådgiver til udarbejdelsen af rådgiverydelsen. Udgifterne til bygherrerådgivning anslås til ca. 300.000 kr.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at projekteringen af det nye infrastruktur i Viborg Baneby (Ny Absalonsvej og  Hærvejen) igangsættes i 2016,

    

   at det tilknyttes en bygherrerådgiver til udarbejdelsen af EU-udbuddet  på rådgiverydelsen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til ”Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej” med rådighed i 2016, og

    

   at udgiften på 1.000.000 kr. i 2016 finansieres af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. fra kontoen ”Baneby - Den Grønne sti” og 500.000 kr. fra kontoen ”Baneby – Hærvejsruten”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at projekteringen af det nye infrastruktur i Viborg Baneby (Ny Absalonsvej og  Hærvejen) igangsættes i 2016,

    

   at det tilknyttes en bygherrerådgiver til udarbejdelsen af EU-udbuddet  på rådgiverydelsen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til ”Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej” med rådighed i 2016, og

    

   at udgiften på 1.000.000 kr. i 2016 finansieres af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. fra kontoen ”Baneby - Den Grønne sti” og 500.000 kr. fra kontoen ”Baneby – Hærvejsruten”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 25 Endelig godkendelse af Senior- og værdighedspolitik og initiativer under "værdighedsmilliarden"
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. maj 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”På mødet i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26. april besluttede udvalget at sende et udkast til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik i høring ved Ældreråd og Handicapråd. På udvalgets møde den 13. april 2016 besluttede udvalget desuden at sende forslag til anvendelsen af Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet og Handicaprådet har nu afleveret høringssvar, svarene er vedlagt som bilag. Andre interesserede har haft mulighed for at indgive høringssvar via viborg.dk. Der er ikke modtaget andre høringssvar.

    

   Ældrerådet har indsendt to høringssvar, et der vedrører Senior- og Værdighedspolitikken og et der vedrører forslagene til anvendelsen af Værdighedsmilliarden. Handicaprådets høringssvar er primært rettet mod politikken.

    

   Forvaltningen har udarbejdet det vedlagte overblik over de enkelte punkter i høringssvarene til Senior- og Værdighedspolitikken.

    

   Overvejende giver høringssvarene positive tilkendegivelser på forslaget til Senior- og værdighedspolitik.

    

   I forhold til anvendelsen af Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden har udvalget siden sidste drøftelse heraf, besluttet at anvende en del af midlerne til at igangsætte initiativet ”Styrkelse af mad og måltider på plejecentrene”. De øvrige forslag til initiativer fremgår af det vedlagte bilag og fremlægges hermed til endelig stillingtagen.

    

   Initiativerne i regi af Værdighedsmilliarden vil være en del af implementeringsindsatsen i forhold til Senior- og Værdighedspolitikken. Desuden skal det i de kommende måneder drøftes, hvordan politikken i øvrigt implementeres bedst muligt. Der vil blive udarbejdet effektmål for politikken, når der er klarhed over, hvilke initiativer, der sættes i gang med midler fra Værdighedsmilliarden. Effektmålene fremlægges senere til godkendelse i Ældre- og Sundhedsudvalget. 

    

   Bekendtgørelsen om udarbejdelsen af værdighedspolitikker bestemmer, at kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Senior- og Værdighedspolitikken skal således fornyes senest ved udgangen af 2018.

    

   Senior- og Værdighedspolitikken skal godkendes i Byrådet og efterfølgende offentliggøres på kommunens hjemmeside senest den 1. juni 2016.

    

   Viborg Kommune skal senest 15. november 2016 indsende forslag til anvendelsen af midler fra Værdighedsmilliarden i 2017 til Sundheds- og Ældremilliarden. Drøftelserne heraf igangsættes efter sommerferien 2016.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, 

    

   at Senior- og værdighedspolitikken godkendes, og

    

   at forslagene til anvendelse af Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-05-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, 

    

   at Senior- og værdighedspolitikken godkendes, og

    

   at forslagene til anvendelse af Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden godkendes, idet forslagene er som følger:

    

   Værdighedsmilliard

    

    

    

    

   Politisk prioritering

    

    

    

    

    

    

    

   2016

   2017

   Selvbestemmelse / Velfærdsteknologi

    

    

   7,00

   0,40

    

   Indkøb af GPSer til hjemmeplejen og plejecenter

    

   0,75

   0,40

    

   Velfærdsteknologi, herunder skylle-tørre toiletter, skærme, senge, m.m.

   6,25

   0,00

   Mad og Ernæring

    

    

    

    

   2,75

   5,50

    

   Forslag til styrkelse af mad og måltider på plejecentre

    

   2,00

   4,00

    

   Styrket indsats i forhold til ernæring for hjemmeboende

   0,75

   1,50

    

   Ansættelse af diætist til kostfaglig vejledning

    

    

    

   En værdig død

    

    

    

    

   0,50

   1,00

    

   Styrke arbejdet med En værdig død

    

    

   0,50

   1,00

   Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

    

   1,50

   1,00

    

   Tværfagligt samarbejde om borgere med særligt behov for tryghed, f.ek.s psykisk sårbare ved ansættelse af psykiatrisk sygeplejeske og pædagog

   0,50

   1,00

    

   Digirehab

    

    

    

    

    

   1,00

   0,00

   Livskvalitet

    

    

    

    

    

   4,75

   8,25

    

   Ledsagerordning for 67+ årige

    

    

    

   0,25

   0,50

    

   Udvidelse af klippekortordningen

    

    

   1,25

   2,50

    

   Indkøb af bus, der blandt andet kan anvendes ifm. transport af borgere til træning

   0,40

   0,05

    

   Generel opnormering af hjemmeplejen

    

    

   2,50

   5,00

    

   Medfinansiering af indkøb af bus til plejecentrene

    

   0,15

   0,00

   Administration, ekstern revision, m.v.

    

    

   0,20

   0,20

   I alt

    

    

    

    

    

   16,70

   16,35

   Rest til prioritering

    

    

    

    

   0,00

   0,35

    

    

   Bevillingsskrivelse fra Lions Club vedrørende medfinansiering af indkøb af bus til plejecentre er vedhæftet som bilag 5.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

    

   Det bemærkes, at fristen for godkendelse og offentliggørelse af senior- og værdighedspolitikken er den 1. juli 2016 og ikke den 1. juni 2016, som det fremgår af sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen undlader at stemme.

 • 26 Anmodning fra Søren Gytz Olesen om optagelse af sag på Byrådets dagsorden om Statsforvaltningens udtalelse om JAFI (den kommunale styrelseslovs §11)
  • Sagsfremstilling

   Søren Gytz Olesen har i mail af 6. juni 2016 til borgmesteren anmodet om at få nedenstående optaget som sag på Byrådets dagsorden til mødet den 15. juni 2016:

    

   Jeg skal hermed bede om at få Statsforvaltningens brev til Viborg kommune sat på byrådets dagsorden den 15. juni 2016, sammen med følgende tekst.

    

   ”Statsforvaltningens afgørelse vedr. JAFI og andre butikker med ulovlig aktivitet”.

    

   Der er gået to år, og der foreligger nu en klar udtalelse fra Statsforvaltningen, der udtaler, at gældende praksis er og har været ulovlig. På den baggrund ønsker jeg at fremsætte følgende forslag til afstemning i byrådet:

    

   Byrådet tager Statsforvaltningens klare afgørelse til efterretning, og igangsætter på den baggrund øjeblikkeligt de nødvendige initiativer med henblik på at bringe forholdene vedr. Jafi"s og tilsvarende andre butikkers virksomhed i overensstemmelse med gældende lovgivning og lokalplanlægning.

    

   Byrådets medlemmer holdes fra dags dato løbende orienteret om forvaltningens tiltag, herunder den interne og eksterne kommunikation der er knyttet til sagen.”

  • Indstilling

   Sagen forelægges Byrådet.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Gregers Laigaard

   Borgmesteren stiller følgende beslutningsforslag:

    

   Idet Byrådet konstaterer, at sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningen har været lang, tager Byrådet til efterretning, at lovliggørelsen af JAFI’s placering ifølge Statsforvaltningen var ulovlig. På den baggrund – suppleret med den ændrede planlov – udarbejdes i henhold til gældende procedure svar til Statsforvaltningen om, hvad Kommunen agter at gøre med henblik på at bringe JAFI’s placering i overensstemmelse med lovgivningen.

    

   For forslaget stemmer hele Byrådet. Forslaget er dermed vedtaget.

 • 27 Ejendomssag - Salg af ejendommen Virksundvej 89, Knudby (bevillingssag) (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Salg af ejendommen Virksundvej 89, Knudby (bevillingssag)

    

   Virksundvej 89, Knudby (tidligere ”Mathildes Børnehus”) har været til salg ved ejendomsmægler i en årrække. I forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sager om ledige kommunale ejendomme den 20. januar 2016 (lukket sag nr. 41), blev det besluttet, at ejendommen skulle nedrives, hvis ikke den blev solgt senest i maj måned 2016. Herefter skulle grunden stilles til rådighed for Grundejerforeningen Trenmosevej.

    

   Under forbehold af Byrådets godkendelse er ejendommen nu solgt for 150.000 kr. med overtagelse den 1. september 2016 – jf. købekontrakt, bilag nr. 1.

    

   Udgifter til ejendomsmægler er ca. 70.000 kr. ekskl. moms, udgifter til tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter m.m. er ca. 26.000 kr. ekskl. moms.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen sælger Virksundvej 89 for 150.000 kr. jf. sagsfremstillingen,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Salg af ejendommen Virksundvej 89 – tidl. Mathildes Børnehus” med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 96.000 kr. til kontoen ”Salg af ejendommen Virksundvej 89 – tidl. Mathildes Børnehus” med rådighedsbeløb i 2016, og

     

   at nettoindtægten på 54.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Salg af ejendomme”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 28 Ejendomssag - Salg af Kærvej 7, Skals (tidligere SFO) (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Salg af Kærvej 7, Skals (tidligere SFO)

    

   Den tidligere SFO i Skals har været udbudt til salg via mægler, og der er indkommet ét bud på ejendommen. Budgiver er Kristian Schmidt, som byder 501.000 kr. Ifølge mægleren er det et godt bud, som ligger lidt højere end det, han havde forventet for ejendommen.

    

   Ejendommen er opført i 1971 og har et samlet bygningsareal på 317 m2, hvoraf kælderen udgør 73 m2. Grunden er på 2504 m2. Bygningen har stået ubrugt i nogen tid og bærer præg af dette.

    

   Den offentlige ejendomsværdi er pr. 1. oktober 2015 ansat til 2.000.000 kr., heraf grundværdi 350.600 kr.

    

   Ejendommen er omfattet af Kommuneplanramme SKAL.B4.04, der udlægger ejendommen til blandede boliger.

    

   Ca. 400 m2 af grunden anvendes i dag som en del af det kommunalt ejede parkeringsareal på nabogrunden ved hallen i Skals, og i forbindelse med salget vil de ca. 400 m2 blive udstykket og sammenlagt med parkeringsarealet, hvorved grundens samlede areal fremover vil udgøre ca. 2100 m2. Det vil være nødvendigt for køber at etablere adgangsvej til ejendommen.

    

   Sælger sørger for berigtigelse af handlen og afholder udgiften til mægler og landinspektør. Køber afholder tinglysningsafgiften forbundet med skødets tinglysning.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen sælger Kærvej 7, Skals, til Kristian Schmidt for 501.000 kr.,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 501.000 kr. til kontoen ”Salg af Kærvej 7, Skals” med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at der til samme konto gives en anlægsudgiftsbevilling (mæglersalær og annonceringsudgifter samt udgift til landinspektør) på 36.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016

    

   at nettoindtægten på 465.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Salg af ejendomme”.

    

    

    

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 29 Ejendomssag - Salg af del af Himmerlandsstien til sammenlægning med Nederhedevej 12 (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Salg af del af Himmerlandsstien til sammenlægning med Nederhedevej 12

    

   Sagen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. maj 2016 (sag nr. 47) med følgende dagsorden og beslutning:

    

   ”Vejdirektoratet har solgt ca. 1.350 m2 af Himmerlandsstien til sammenlægning med ejendommen, Nederhedevej 12. Arealet, der ligger sydvest for Skals, er vist med sort på kortskitsen vedlagt som bilag nr. 1.

    

   Prisen er aftalt til 20.000 kr., og det er aftalt, at køber skal betale omkostningerne i forbindelse med handlen. Overtagelse skal ske i 2016. Køber har indbetalt købesummen til Vejdirektoratet.

    

   Det er imidlertid ikke Vejdirektoratet, der kan råde over arealet, som Direktoratet fejlagtigt har troet. Det nu nedlagte Viborg Amt købte arealerne af Banedanmark og videresolgte med samme overtagelsesdag arealerne til de respektive kommuner. Himmerlandsstien blev udlagt som vejareal, og Kommunen er vejmyndighed og har som sådan råderetten over arealerne.

    

   Der ses ikke at være noget til hinder for afhændelse af arealet, idet det ikke berører selve stiforbindelsen, der bevares intakt. Der er derfor under forbehold af Byrådets godkendelse indgået aftale med Vejdirektoratet om, at Kommunen ”indtræder som sælger” i stedet for Vejdirektoratet.

    

   Kommunen har fået foretaget en mæglervurdering af arealet. Vurderingen lyder på 50.000 kr. Mægleren anfører: ” Til grund for vurderingen er lagt, at det vurderes at naboens ejendom vil opnå en værdiforøgelse på kr. 50.000,00, når denne ejendoms grundareal forøges med ca. 1.350 kvm. mod grundens nuværende størrelse på knapt 2.000 kvm.”

   Omkostningerne til vurderingen har været 1.000 kr. ekskl. moms.

    

   Vejdirektoratet er imidlertid ikke indstillet på at betale mere end de 20.000 kr., som de mener, at arealet er værd. Ejeren af Nederhedevej 12 er heller ikke indstillet på at give mere end de 20.000 kr. Han er ikke indstillet på at føre en evt. retssag mod Vejdirektoratet om differencen på 30.000 kr.

    

   Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet at sælge ejendommen for 20.000 kr. medtages bevillinger i sagen for Byrådet.

    

   Forvaltningen bemærker, at der ikke må sælges under markedsprisen, og det må forventes, at markedsprisen anses for at være som vurderet af ejendomsmægleren.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets eller Byrådets møde.

    

   BILAG

   1

   Lukket

   Nederhedevej 12 - kortskitse.pdf

   150559/16


   INDSTILLING
   Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om at tage stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen sælger ca. 1.350 m2 af Himmerlandsstien for 20.000 kr., således som det fremgår af sagsfremstillingen.

   Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Åse Kubel Høeg

   Sagen udsættes. Der indhentes en ny vurdering, hvor der spørges til markedsprisen af arealet.”

    

   Der er efterfølgende spurgt og svaret således fra hhv. Kommunen og mægleren:

    

   Kommunen:

   ”I opdraget til din vurdering på Nederhedevej skrev jeg. ”..arealet påtænkes sammenlagt med naboejendommen, Nederhedevej 12.” Der er nu opstået bekymring om, hvorvidt denne oplysning om den påtænkte anvendelse kan have påvirket vurderingen. Hvorledes ville vurderingen have været, hvis jeg blot havde spurgt, hvad markedsprisen for arealet er?”

    

   Mægleren:

   ”Såfremt der var spurgt til markedsprisen på arealet, vil min vurdering af arealet lyde på kr. 25.000,00.

    

   Baggrunden for den ændrede værdiansættelse skyldes, at der nu i vurderingen er taget højde for, at en køber af arealet vil skulle bruge arealet som et selvstændigt stykke jord, der ligger klemt inde mellem Nederhedevej, Himmerlandsstien og Nederhedevej 12.

    

   Arealet kan således ikke lægges til en af de omkringliggende marker og der kan ikke opføres beboelse på arealet. Køberskaren vurderes derfor at være forholdsvis begrænset, idet arealet alene kan bruges reakreativt til eksempelvis et lille stykke skov, have eller køkkenhave.”

    

   Kortskitsen fremgår på ny som bilag nr. 1.

    

   Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet at sælge ejendommen medtages bevillinger i sagen for Byrådet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets eller Byrådets møde.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes - med henblik på eventuel indstilling til Byrådet - om at tage stilling til,

    

   om Kommunen vil sælge ca. 1.350 m2 af Himmerlandsstien, således som det fremgår af sagsfremstillingen – og i givet fald til hvilken pris.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen sælger ca. 1.350 m2 af Himmerlandsstien, således som det fremgår af sagsfremstillingen,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 20.000 kr. til kontoen ”Salg af del af areal ved Himmerlandsstien til sammenlægning med ejendommen, Nederhedevej 12” med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000 kr. (udgift til mæglervurdering) til kontoen ”Salg af del af areal ved Himmerlandsstien til sammenlægning med ejendommen, Nederhedevej 12” med rådighedsbeløb i 2016, og

     

   at nettoindtægten på 19.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 30 EjendomssagLukket sag
 • 31 PersonsagLukket sag
 • 32 Personsag - Forlængelse af åremålsansættelse af direktør for Kultur, Service & Events (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Forlængelse af åremålsansættelse af direktør for Kultur, Service & Events

    

   Byrådet besluttede på sit møde den 21. marts 2012 (sag nr. 86), at ansætte Lars Stentoft som direktør for Kultur, Service & Events i Viborg Kommune.

    

   Ansættelse af Lars Stentoft skete på åremål fra den 1. august 2012 og med udløb pr. 31. juli 2017.

   Det fremgår af den indgåede åremålsaftale, at der til stillingen ydes et åremålstillæg på 22 %, ligesom det er aftalt, at der ved åremålsansættelsens ophør udbetales et fratrædelsesbeløb svarende til 3 måneder + 1 måned for hvert års ansættelse.

    

   Det betyder, at Lars Stentofts åremålsansættelse ophører pr. 31. juli 2017.

    

   Det fremgår endvidere af den indgåede åremålsaftale, at Viborg Kommune senest 1 år inden åremålsstillingens udløb skal tilkendegive over for Lars Stentoft, hvorvidt åremålsansættelsen ønskes forlænget. Der kan i forbindelse med forlængelse af åremålsaftalen aftales, at en del af det samlede fratrædelsesbeløb udbetales.

    

   I henhold til Rammeaftale om åremålsansættelse indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, § 20, stk. 2, jf. § 4, stk. 2 og § 4, stk. 3, kan Byrådet, uden stillingsopslag og på uændrede vilkår, forlænge den eksisterende åremålsansættelse med op til 4 år, idet den samlede ansættelse på åremål maksimalt kan være på 9 år. Forlængelsen af åremålsansættelsen skal være på mindst 6 måneder.

    

   På baggrund heraf har kommunaldirektøren med Lars Stentoft drøftet en forlængelse af ansættelsesforholdet.

    

   Lars Stentoft har på baggrund af drøftelsen tilkendegivet interesse i forlængelse af åremålsansættelsen, og kommunaldirektøren anbefaler, at der sker forlængelse af åremålsaftalen med det maksimalt tilladte antal år – 4 år, således at åremålsansættelsen endelig ophører pr. 31. juli 2021.

    

   Med baggrund i drøftelsen med Lars Stentoft foreslår kommunaldirektøren, at der i forbindelse med forlængelsen af åremålsaftalen sker udbetaling af et fratrædelsesbeløb svarende til 8 måneders løn.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at direktør for Kultur, Service & Events, Lars Stentofts, åremålsansættelse forlænges med 4 år til den 31. juli 2021 på uændrede vilkår, og

    

   at der ved forlængelse af åremålsaftalen sker udbetaling af et fratrædelsesbeløb svarende til 8 måneders løn.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

Tillægsreferat

Afbud fra Gregers Laigaard. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth. Anna Margrethe engbæk Schmidt mødte kl. 17.20 efter behandling af sagerne nr. 1-15.

 • 1 Skoledistrikter Finderuphøj, Søndre og Vestre Skole
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 14. juni 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Formand Claus Clausen og næstformand Eva Pinnerup i Børne- og Ungdomsudvalget har anmodet om at optage sagen ”Skoledistrikter Finderuphøj, Søndre og Vestre Skole” på udvalgets dagsorden til mødet den 14. juni 2016 med følgende ordlyd:

    

   ”På baggrund af, at Byrådet i enighed har truffet beslutning om, at Viborg Kommunes folkeskoles fremtid drøftes før sommerferien, anmodes Byrådet om at sagen ”Skoledistrikter Finderuphøj, Søndre og Vestre Skole” stilles i bero”

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalget behandling af sagen.”

    

    

   INDSTILLING

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen

    

    

   BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 14-06-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at sagen ”Skoledistrikter Finderuphøj, Søndre og Vestre Skole” indtil videre stilles i bero.

  • Beslutning i Byrådet den 15-06-2016

   Fraværende: Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.