Byrådet - Referat fra mødet den 23-11-2016

Referat

Afbud fra Allan Clifford Christensen. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth. Afbud fra Johannes Vesterby. I stedet deltager stedfortræder Morten otte. Afbud fra Ove Kent Jørgensen. I stedet deltager stedfortræder Johnny F. Andresen. Borgmesteren oplyste ved mødets start, at sag nr. 9 bortfalder, da ansøger har trukket sin ansøgning tilbage.

 • 1 Indkaldelse af stedfortræder
  • Sagsfremstilling

   Borgmesteren har den 14. november 2016 modtaget meddelelse om, at Allan Clifford Christensen er syg, og må forventes at være forhindret i at varetage hvervet som byrådsmedlem i mere end 1 måned.

    

   Af § 15, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse fremgår, at når borgmesteren får meddelelse om, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned på grund af bl.a. sin helbredstilstand, indkaldes stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet.

    

   Stedfortræderen på Venstres liste er Britta Leth, og en udpegning efter § 15, stk. 2 som stedfortræder vil være gældende indtil Allan Clifford Christensen på ny kan varetage hvervet.

    

   For så vidt angår Allan Clifford Christensens udvalgsposter i Klima- og Miljøudvalget samt i Teknisk Udvalg, fremgår det af § 28, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

    

   Venstre har på vegne af valggruppen meddelt, at Britta Leth indtræder i Klima- og Miljøudvalget og Ib Bjerregaard i Teknisk Udvalg under Allan Clifford Christensens fravær.

    

   I tilknytning til ovenstående ændringer har Venstre endvidere oplyst, at Ib Bjerregaard ønsker at udtræde af Kultur- og Fritidsudvalget, og at Britta Leth skal overtage denne plads. Det bemærkes, at når Allan Clifford Christensen vender tilbage, og Britta Leth derfor igen udtræder af Byrådet vil udvalgsposten i Kultur- og Fritidsudvalget skulle genbesættes.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at Britta Leth indkaldes som stedfortræder til byrådsmøder under Allan Clifford Christensens fravær med virkning fra Byrådsmødet den 23. november 2016 og indtil videre,

    

   at Ib Bjerregaards anmodning om udtræden af Kultur- og Fritidsudvalget godkendes, og

    

   at der i forbindelse med Allan Clifford Christensens fravær samt Ib Bjerregaards udtræden af Kultur- og Fritidsudvalget godkendes følgende ændringer i de stående udvalg:

   • Britta Leth indtræder i Klima- og Miljøudvalget
   • Britta Leth indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget og
   • Ib Bjerregaard indtræder i Teknisk Udvalg.
  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 2 Mødeliste for Byrådet
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Mødelisten blev godkendt.

 • 3 Budgetopfølgning pr. 30. september 2016, alle områder (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september.

    

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgene opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 30. juni.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år. Det er således det korrigerede budget, som de enkelte budgetansvarlige som udgangspunkt skal overholde.

    

   I sagsfremstillingen er der primært redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgenes korrigerede budgetter.

    

   For de områder, hvor der ikke er overførselsadgang imellem årene (skatter og tilskud, overførselsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne mv.), er der i denne sag søgt tillægsbevillinger til de forventede afvigelser.

    

   I tabel 1 herunder er det overordnede resultat af budgetopfølgningen vist. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.

    

   Tabel 1:

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

   Note
    nr.

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

   30. sept.

   I forhold til opr. budget (kol. 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

    

   Skatter / generelle tilskud

   -5.680,7

   -5.680,7

   -5.638,7

   42,0

   42,0

   18,0

   1.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   4.019,2

   4.116,8

   3.967,2

   -52,0

   -149,6

   -42,6

   2.

   Overførselsudgifter

   1.414,1

   1.395,7

   1.375,8

   -38,3

   -19,9

   -25,2

   3.

   Driftsudgifter i alt

   5.433,4

   5.512,6

   5.343,0

   -90,3

   -169,6

   -67,8

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Renter

   15,6

   10,5

   8,9

   -6,7

   -1,5

   -1,3

   Resultat før anlæg og afdrag mv.

   -231,7

   -157,6

   -286,7

   -55,0

   -129,1

   -51,1

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   238,7

   402,6

   243,3

   4,7

   -159,3

   -17,1

   4.

   Anlæg, ældreboliger

   2,3

   5,0

   3,9

   1,6

   -1,1

   0,0

    

   Anlæg, jordforsyning

   -4,4

   33,5

   -2,6

   1,8

   -36,1

   -24,4

    5.

   Res. skattefinans. område

   4,9

   283,5

   -42,0

   -46,9

   -325,5

   -92,6

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsområdet

   -7,5

   24,8

   6,1

   13,6

   -18,7

   -23,1

   6.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Øvrige finansforskydninger

   18,0

   45,7

   -7,0

   -25,0

   -52,7

   -35,1

   7.

   Afdrag på lån

   73,9

   73,9

   73,9

   0,0

   0,0

   0,0

    

   Optagne lån

   -96,9

   -96,9

   -81,4

   15,5

   15,5

   15,5

   8. 

   Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)

   -7,6

   330,9

   -50,4

   -42,8

   -381,4

   -135,2

    

    

    

   KONKLUSION

   Totalt set forventes det korrigerede budget for både Viborg Kommunes serviceudgifter og overførselsudgifter overholdt endog med et stort samlet mindreforbrug. Der er alene et par politikområder under serviceudgifterne, der isoleret set har (mindre) forventede overskridelser i forhold til det korrigererede budget.

   Med det forventede regnskabsresultat vil der for serviceudgifterne blive tale om større overførsler fra 2016 til 2017 end de overførsler, der er lavet fra 2015 til 2016.

   Også den sanktionsbelagte serviceramme (over for staten) forventes overholdt.

    

   For anlægsudgifterne forventes væsentlige mindreudgifter, der medfører overførsler til 2017 i ca. samme omfang som fra 2015 til 2016.

    

   Byrådets 3 økonomiske målsætninger (overskud før anlæg og afdrag mv., anlægsniveauet og den gennemsnitlige likviditet) forventes alle opfyldt.

    

   Herunder er der lavet en overordnet vurdering af det samlede resultat og i bilag nr. 3 er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen yderligere kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.


   DEN OVERORDNEDE VURDERING

   Det samlede forbrug i regnskab 2016 vurderes at blive lavere end forventet pr. 30. juni 2016 – både for service- og overførsels- og anlægsudgifterne.

    

   Serviceudgifter

   I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der en mindreudgift på ca. 150 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør den indregnede budgetbuffer 37 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på 113 mio. kr.

    

   Da der i det korrigerede budget er indregnet overførte budgetbeløb fra 2015 på ca. 87 mio. kr., betyder det, at der i 2016 ikke længere forventes forbrugt af overførslerne fra 2015. Tværtimod forventes der også et mindreforbrug på 15 mio. kr. (udover budgetbufferen på 37 mio. kr.) i forhold til det oprindelige budget. I den seneste budgetopfølgning pr. 30. juni var der forventet et forbrug på 24 mio. kr. af overførslerne fra 2015.

    

   For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition, som er lidt forskellig fra Viborg Kommunes egen definition), vil der med det indarbejdede forventede regnskabsresultat blive en mindreudgift på ca. 44 mio. kr. i forhold til rammen.

    

   Overførselsudgifter

   Der forventes en samlet mindreudgift på ca. 20 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

   Afvigelsen er fordelt på alle 3 politikområder, der indgår i ”overførselsudgifter”. I forhold til opfølgningen pr. 30. juni er der tale om yderligere forventede mindreudgifter pr. 30. september (se endvidere bemærkningerne i bilag nr. 3).

    

   Der søges i udvalgenes budgetopfølgningssager tillægsbevillinger (nedsættelse af bevillinger) på de forventede afvigelser på de 3 politikområder, der indgår i ”overførselsudgifter”.

    

   Anlæg

   Der forventes følgende mindreudgifter (netto):

   Skattefinansieret:    ca. 159 mio. kr.

   Ældreboliger:              ca. 1 mio. kr.

   Jordforsyning:           ca. 36 mio. kr.

   Forsyning:                 ca. 23 mio. kr.

   I alt                        ca. 219 mio. kr.

    

   For anlæg under de skattefinansierede områder, ældreboliger og jordforsyningen under et forventes overførslerne fra 2016 til 2017 at blive lidt mindre end de overførsler, der er foretaget mellem 2015 og 2016, hvor der blev overført ca. 200 mio. kr.

   Byrådet godkendte imidlertid på mødet den 31. aug. 2016 (sag nr. 17) at overføre 13,3 mio. kr. fra 2016 til 2017 til ny børnehave i Rødkærsbro. Dette beløb er derfor allerede fjernet fra budgettet i 2016 i budgetopfølgningen. Inkl. denne overførsel, som allerede er foretaget, vil niveauet for anlægsoverførsler til 2017 forventeligt ende på ca. samme niveau som de overførsler, der er foretaget fra 2015 til 2016. 

    

   FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN

   Hvor der i det oprindelige budget er indregnet en kasseforøgelse på knap 8 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat kunne tillægges yderligere ca. 42 mio. kr.

   Sammenlignes der med det korrigerede budget, som viser et kasseforbrug på 331 mio. kr. bevirker resultatet af budgetopfølgningen en forbedring af likviditeten på 381 mio. kr.

    

   Med det forventede regnskabsresultat vurderes den gennemsnitlige likviditet for hele 2016 med udgangen af året at ligge på ca. 365 mio. kr.

   De skønnede overførsler til 2017 (drift, anlæg og Landsbyggefond) udgør 335 mio. kr. og gælden til forsyningsvirksomhed (Revas) vil med det forventede regnskab udgøre ca. 30 mio. kr. med udgangen af 2016. Dette er ensbetydende med, at det fulde beløb, som den gennemsnitlige likviditet forventes at udgøre, er disponeret til afholdelse af disse udgifter i fremtiden.

    

   BYRÅDETS ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER

   Det forventede overskud før anlæg og afdrag mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 287 mio. kr. opfylder Byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.

   Anlægsniveauet (skattefinansieret) på 243 mio. kr. ligger ligeledes over Byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.

   Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være på 365 mio. kr. med udgangen af 2016. Også her er målsætningen på min. 200 mio. kr.


   INDSTILLINGER FRA UDVALGENE

   Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen til godkendelse. I bilag nr. 2 er vedlagt en oversigt over ønskede omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområder hvor beløbene netto giver 0 kr. De respektive udvalg, som har beløb med på oversigten, har ligeledes indstillet disse til godkendelse.

   Der gøres opmærksom på, at Økonomi- og Erhvervsudvalget har bemyndigelse til at godkende disse bevillinger imellem politikområder, hvor bundlinjen giver 0 kr.


   Herudover har udvalgene indstillet de øvrige bevillinger, på deres respektive områder, der er medtaget i denne sag til Byrådets godkendelse.

    

   Opsummering af bevillinger

   Som udgangspunkt søger udvalgene bevillinger til forskellen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab på overførselsudgifterne og de aktivitetsbestemte medfinansieringsudgifter mv. under sundhedsområdet. Herudover søges der bevillinger på ”skatter og generelle tilskud”, ”renter” samt den forventede merindtægt på salg af byggegrunde. Der gøres dog opmærksom på, at den forventede mindreudgift til Børne- og Ungdomsudvalgets overførselsområde på ca. 1 mio. kr. er foreslået overført til politikområdet ”skoler og klubber” (indgår i overførslerne i bilag nr. 2).

   Kultur- og Fritidsudvalget søger nedsættelse af driftsbevilling på politikområdet ”Kultur” med 1 mio. kr. i 2016 og frem. Nedsættelsen vedrører Tinghallen, idet Byrådet i forbindelse med køb af Tinghallen på mødet den 16. dec. 2015 (sag nr. 51) besluttede, ”at tilskuddet nedsættes med 2 mio. kr., hvoraf den ene mio. kr. går til en eventfond med krone til kronefinansiering fra erhvervslivet, og at den anden mio. kr. tilføres kassebeholdningen.”

    

   Ovenstående bevillinger udgør en nettoindtægt på i alt ca. 4,1 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017 og frem (som er foreslået tillagt kassebeholdningen).

    

   Herudover er der fra Teknisk Udvalg medtaget en ansøgning om anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til ”Landsbypulje 2015”, hvor rådighedsbeløbene ER afsat på budgettet i 2016. Puljen er afsat til støtte til bygningsforbedringer og nedrivninger i landsbyer under 3.000 indbyggere samt i det åbne land.

    

   På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der desuden medtaget bevilling til hjemtagelse af nye lån i 2016 på 81,4 mio. kr. Rådighedsbeløbet hertil er ligeledes afsat på budgettet for 2016.

    

   En specifikation af de søgte bevillinger kan ses i bilag nr. 4.

  • Bilag

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger, foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at de i bilag nr. 2 foreslåede omplaceringer mellem politikområder godkendes.

    

    

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2016 godkendes, herunder

    

   at der (jf. bilag nr. 4) i 2016 gives samlede driftsbevillinger på netto (udgift) 12.196.000 kr. i 2016 og nedsættelse af driftsbevillinger med 1.000.000 kr. i 2017 og frem, samt at rådighedsbeløbene (indtægter) til salg af byggegrunde forhøjes med 16.300.000 kr. i 2016 og at netto-mindreudgiften i 2016 på (16.300.000 - 12.196.000) 4.104.000 kr. samt mindreudgiften på 1 mio. kr. i 2017 og frem tillægges kassebeholdningen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 12.300.000 kr. til kontoen ”Landsbypulje 2015” med rådighedsbeløb i 2016 og at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 7.400.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 og at nettoudgiften på (12.300.000 – 7.400.000) 4.900.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til formålet, og

    

   at der gives en lånebevilling på 81,4 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2016 finansieret af det på budgettet for 2016 afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. – 5. ”at”.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 4 Frikommuneforsøg
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede på mødet den 13. april 2016 (sag nr. 9) at godkende frikommuneansøgningen ”Effektiv støtte til vækst”, som i fællesskab af kommunerne i Business Region Aarhus blev fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet den 28. april 2016.

    

   Ved brev af 10. oktober 2016 har social- og indenrigsminister Karen Ellemann meddelt, at Business Region Aarhus ikke er udvalgt som frikommunenetværk frem til 2020. I alt 43 netværk af kommuner havde ansøgt, og ministeren udpegede otte netværk med i alt 44 kommuner repræsenteret. Brevet fra ministeren fremgår af bilag nr. 1.

    

   Det første frikommuneforsøg, som Viborg Kommune deltog i fra 2012 til 2015, er i foråret 2016 blevet evalueret af BDO og Rambøll. Den samlede slutevaluering fremgår af bilag nr. 2, og en slutevaluering med fokus på resultaterne i Viborg Kommune fremgår af bilag nr. 3.

    

   Efter reglerne kan igangværende frikommuneforsøg løbe frem til 1. juli 2017, hvorefter forsøg, der hviler på dispensation, og som ikke er indarbejdet i ny generel lovgivning, må stoppes.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at orientering om Viborg Kommunes frikommuneforsøg tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 5 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg afdeling 135 - ansøgning om køb af grund samt tilsagn til opførelse af 70 almene ungdomsboliger i Viborg (skema A)
  • Sagsfremstilling

   Køb af grund

   Byrådet har den 31. august 2016 (sag nr. 32) besluttet at sælge en sokkelgrund på kaserneområdet til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg. Grunden ligger i tilknytning til de ungdomsboliger, som boligselskabet allerede har opført, og sælges med henblik på boligselskabets opførelse af femte og sidste etape af Camp Logos.

    

   Bestyrelsen for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har på sit møde 13. september 2016 godkendt købet med en købesum af 3.935.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag, svarende til den salgspris Byrådet har godkendt. Tillagt forventede omkostninger ved tinglysning er købesummen jf. skema A 3.996.000 kr.

    

   Til købesummen skal i henhold til skema A lægges 2.846.000 kr. til øvrige tilslutningsafgifter, hvorved den samlede grundudgift i projektet udgør 6.842.000 kr. Grundudgiften udgør herved 9,4 % af den samlede anskaffelsessum.

    

   Det fremgår af ovennævnte ejendomssag, at der i henhold til lokalplanen umiddelbart kun kan bygges i 4 etager. Forvaltningen har den 9. september 2016 meddelt boligselskabets rådgiver, at Kommunen vil være indstillet på at dispensere til 5 etager og max. 16 meters højde, hvilket er under lokalplantillæggets krav på max. 18 meters højde.

    

   Kvote og kommunal grundkapital

   Byrådet har ved beslutning af 31. august 2016 (sag nr. 9) bevilliget et rådighedsbeløb i 2017 på 7.285.000 kr. til almene ungdomsboliger på Camp Logos i Viborg til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til dækning af det kommunale grundkapitallån.

    

   Projektbeskrivelse, skema A

   Ved ansøgning af 30. september 2016 og med supplerende materiale modtaget den 13. oktober 2016 anmoder boligselskabet på vegne af afdeling 135 om køb af grund og tilsagn (skema A) til at opføre 70 ungdomsboliger beliggende på Camp Logos i Viborg. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1. 

    

   Projektet bliver på i alt 3.148 m² og opført i op til 5 etager fordelt på 4 bygninger, som sammen danner et intern gårdrum. Adgang til boligerne sker enten fra terræn eller fra altangange vendt ind mod gårdrummet.

    

   Et fokusområde i projektet har været at etablere mindre og dermed billigere boliger. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg vil derfor opføre 25 stk. et-værelsesboliger på 36 m², og 45 stk. to-værelsesboliger på 50 m². Boligselskabet forudser, at lejere af de 2-værelsesboliger vil fremleje det ene værelse, således de 2 beboer hver får deres eget værelse, men skal dele køkken og bad. Boligselskabet har positive erfaringer med denne model. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.

    

   Tilgængelighed

   For alle 70 boliger søger Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om Byrådets fravigelse til ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”, vedtaget af Byrådet den 23. april 2008 (sag nr. 114), med begrundelse i boligernes små størrelser.

    

   Anskaffelsessum og finansiering

   Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum i hele tusinder:

   3.148 m² bolig x 23.140 kr./m² (den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 72.845.000 kr.

    

   Med en anskaffelsessum på 72.818.000 kr. holder projektet sig lige under den maksimale tilladte anskaffelsessum. Endelig godkendelse af anskaffelsessummen gives efter afholdt licitation ved skema B. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf, bilag nr. 3.

    

   Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 7.282.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 72.818.000 kr.

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

    

     2 % beboerindskud

     1.456.000 kr.

   10 % kommunal grundkapital

     7.282.000 kr.

   88 % realkreditlån

   64.080.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum

   72.818.000 kr.

    

   Kommunegaranti

   Det er en forudsætning for tilsagnet, at Kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Långiver foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).

    

   Krav i henhold til støttebekendtgørelsen

   Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.

    

   Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 904 kr./m² for første driftsår, efter fradrag af ungdomsboligbidrag på 181 kr./m².

    

   Kommunen skal godtgøre Staten 20 % af udgifterne til ungdomsboligbidraget svarende til 114.000 kr. årligt i 2016-priser.

    

   Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 4.

    

   Lejeledighed

   Kommunalbestyrelsen skal underrette ressortministeriet, hvis der gives tilsagn til nye boliger, hvor det samlede antal ledige almene boliger i Kommunen overstiger 2 %. I oktober 2016 er ledighedsprocenten for Viborg Kommune som helhed 0,69 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden.

    

   Camp Logos er beliggende i Viborg Midtby, hvor der er 10 ledige almene familieboliger. Oversigt over ledige almene boliger i Viborg Midtby fremgår af bilag nr. 5.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om godkendelse af køb i afdeling 135 af sokkelgrund som anført i sagsfremstillingen for en købesum af 3.935.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag, godkendes,

    

   at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om tilsagn til opførelse af 70 almene ungdomsboliger i afdeling 135, beliggende på Camp Logos, Viborg (skema A), med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 72.818.000 kr. godkendes,

    

   at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 7.282.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,

    

   at udgiften på 7.282.000 kr. finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2017 til almene ungdomsboliger på Camp Logos i Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg,

    

   at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet,

    

   at den foreløbige årlige leje for boligerne på gennemsnitlig 904 kr./m² for første driftsår, godkendes,

    

   at Kommunen godtgør 20 % af Statens udgift til ungdomsboligbidraget, svarende til 114.000 kr. årligt i 2016-priser, og

    

   at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om fravigelse af ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri” for hele projektet, godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • 6 Eventuel fortsat deltagelse i Enjoy Limfjorden
  • Sagsfremstilling

   Holstebro, Struer, Lemvig, Morsø, Skive og Viborg kommuner driver det fælles turistdestinationsprojekt, Enjoy Limfjorden, med fokus på at udvikle turismen og skabe mersalg langs Limfjorden. Turistdestinationsprojektet omkring Limfjorden er et af de tre turistdestinationssamarbejder, som VisitViborg indgår i. De øvrige er samarbejderne omkring hhv. Hærvejen og Gudenåen.

    

   Byrådet besluttede den 19. november 2014 (sag nr. 10) at yde tilskud til turistdestinationssamarbejdet Enjoy Limfjorden på 200.000 kr. årligt i 2015 og 2016, og besluttede ved samme lejlighed at tilskuddet skulle være tidsbegrænset på 2 år, idet der skulle foreligge en effektvurdering af samarbejdet som grundlag for en evt. permanentgørelse af tilskuddet.

    

   Hver deltagende kommune betaler 200.000 kr. årligt som et basis driftstilskud til Enjoy Limfjorden. Herudover bidrager de enkelte turismeorganisationer, som VisitViborg, med midler til markedsføring. I VisitViborgs tilfælde er tilskuddet til markedsføring på 50.000 kr. om året. Hertil skal lægges et ikke opgjort antal arbejdstimer til samarbejdet.

    

   Turistcheferne i de deltagende kommuner koordinerer arbejdet gennem en styregruppe. Styregruppen ledes af en repræsentant fra direktionen i Struer Kommune, der administrerer økonomi m.v. for indsatsen.

    

   For politisk at forankre Enjoy Limfjordens indsats, er der nedsat en politisk følgegruppe. Byrådsmedlem Anna Margrethe Engbæk Schmidt er Viborg Kommunes repræsentant i følgegruppen.

    

   Effektvurdering af samarbejdet

   Der er ikke udarbejdet analyser, som påpeger direkte økonomiske effekter af samarbejdet om Enjoy Limfjorden. Til gengæld findes der en række nøgletal:

    

   Enjoy Limfjorden er, målt på overnatninger, Danmarks 7. største destination med over 2,3 millioner overnatninger om året. Destinationen oplever en årlig fremgang på cirka 5 % i antallet af overnatninger og i turismeomsætningen fra de besøgende gæster, viser tal fra VisitDenmark og Danmarks Statistik. De udenlandske gæster i Limfjordsområdet kommer hovedsageligt fra Tyskland og Norge, og cirka 49 procent af overnatningerne udgøres af udenlandske gæster. Se flere tal i bilag nr. 1.

    

   For bidraget på 200.000 kr. om året får VisitViborg adgang til en række fælles tiltag så som: Fælles oplevelsesbookingplatform, uddannelse af lokale turismevirksomheder, fælles markedsføringskampagner i ind- og udland, presseture, messedeltagelse m.v. Se specifikation i bilag nr. 2.

    

   VisitViborgs vurdering af samarbejdet i Enjoy Limfjorden

   VisitViborg har lagt mange arbejdstimer i partnerskabet for at få størst muligt udbytte af samarbejdet.

    

   Det, der ifølge VisitViborg har givet størst udbytte til Viborg-egnen, er bl.a.:

   ·         En udvidet markedsføring, som gør Viborg Kommune mere synlig for gæster.

   ·         Kompetenceudvikling i form af kurser for såvel visitorganisationernes medarbejdere som øvrige aktører

   ·         Stordriftsfordele som giver VisitViborg mulighed for at markedsføre Viborg Kommune yderligere på de udvalgte markeder

    

   VisitViborg vurderer, at de øvrige 5 kommuner i samarbejdet har en række lighedspunkter, som Viborg Kommune ikke deler. Viborg Kommune har med relativt begrænset kyststrækning ikke den samme fokus på sommerhusudlejning, som de øvrige 5 kommuner. Det samme gør sig gældende for fokus på fødevarer og i særdeleshed havne.

    

   Endelig er Morsø Kommune en del af Business Region Nordjylland, Viborg Kommune af Business Region Aarhus, mens de øvrige 4 kommuner er en del af Business Region Midt Vest.

    

   Forvaltningen har spurgt VisitViborg, om VisitViborg vil overtage Viborg Kommunes medfinansieringsforpligtelse i Enjoy Limfjorden på 200.000 kr. om året, såfremt Viborg Kommune ikke længere vil medfinansiere initiativet.

    

   Emnet er drøftet i VisitViborgs forretningsudvalg oktober 2016. Forretningsudvalget udtaler:

    

   ”Turistforeningen for Viborg & Omegn / VisitViborg har i de seneste to år lagt meget arbejde og økonomi i partnerskabet Enjoy Limfjorden. Det har givet konkret fordel på drift og øget markedsføring samt kompetenceudvikling i forhold til turismeaktører på Viborg-egnen.

    

   Det er imidlertid ikke muligt for Turistforeningen for Viborg & Omegn / VisitViborg at påtage sig administrationen på kr. 200.000 oveni den udgift, vi i forvejen har i forbindelse med samarbejdet. Rent økonomisk fordi vi allerede er varslet en beskæring at bidrag til turismefremmearbejdet i 2017 og de efterfølgende to år. Rent principielt fordi partnerskabet er mellem kommuner og ikke visitorganisationer.

    

   Turistforeningen for Viborg & Omegn / VisitViborg anser et fortsat samarbejde som et vigtigt bidrag til den fælles markedsføring af destinationen og håber, at Viborg Kommune ligesom de andre involverede kommuner fortsat bakker op om samarbejdet i Enjoy Limfjorden. Vi vil selvfølgelig fortsat bidrage på samme niveau som hidtil.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at tilskuddet til turistdestinationssamarbejdet Enjoy Limfjorden gøres permanent,

   at der i så fald gives en bevilling på 200.000 kr. i 2017-2020 (hvorefter deltagelse igen vurderes) til politikområdet ”Politisk organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet ’Enjoy Limfjorden’, og

   at udgiften i 2017-2020 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at tilskuddet til turistdestinationssamarbejdet Enjoy Limfjorden ikke gøres permanent.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 7 Høring vedr. udmøntning af budget på skoleområdet
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandler sagen på sit møde den 15. november 2016 med følgende dagsordenstekst:

    

   ”I forbindelse med det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016 blev det besluttet at styrke skoleområdet med 24 mio. kr. 2 mio. kr. blev øremærket konvertering af understøttende undervisning til to-læreordninger, mens udmøntningen af de resterende 22 mio. kr. blev betinget af udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel.

    

   Byrådet besluttede den 12-10-2016 (sag 2), at udarbejdelsen af en ny ressourcetildelingsmodel sker i 2 tempi, henholdsvis en model, der træder i kraft 01-01-2017, hvor 11,6 mio. kr. fordeles efter socioøkonomiske faktorer og 10,4 mio. kr. fordeles efter elevtal, og en endelig model, der træder i kraft den 01-01-2018, som tager højde for alle betingelserne i budgetforliget.

    

   Modellen for udmøntningen af de 22 mio. kr., der skal træde i kraft den 01-01-2017, har jf. beslutningen i Byrådet den 12-10-2016 været i høring i bestyrelser og MED udvalg i perioden 13-10-2013 til 04-11-2016.

    

   Hovedkonklusionerne fra høringssvarene er:

    

   • De fleste skoler anerkender, at socioøkonomiske faktorer skal vægte i en ny tildelingsmodel, men at den endelige model skal være mere præcis end den model, der lægger til grund for fordelingen af de 22 mio. kr.
   • Et flertal af skoler peger på, at de socioøkonomiske faktorer i forhold til fordelingen af de 22 mio. kr. pr. 01-01-2017 skal gælde alle 22 mio. kr. og gerne med større vægt end faktor 1.
   • Enkelte skoler peger derudover på, at en omfordeling på baggrund af socioøkonomiske faktorer ikke løser udfordringen med, at der generelt set er for få midler til, at skolerne i Viborg Kommune kan løse den opgave, der forventes af dem.
   • Enkelte skoler peger desuden på, at eksklusionsafgiften fremadrettet skal nedsættes.

    

   Der kan findes et sammendrag af høringssvarene i bilag 1 og alle høringssvarene er samlet i bilag 2.

    

   Chris Rævsgaard Hansen deltager i behandlingen af sagen.

    

    

   BILAG

   1

   Åben

   Sammendrag af høringssvar

   406781/16

   2

   Åben

   Høringssvar

   405482/16

    

    

   INDSTILLING

   Direktøren for Børn & Unge foreslår,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om de indkomne høringssvar giver anledning til at ændre beslutningen om at udmønte 22 mio. kr. til skoleområdet således, at 11,6 mio. kr. fordeles efter socioøkonomiske faktorer og 10,4 mio. kr. fordeles efter elevtal jf. Byrådets beslutning den 12-10-2016 sag 2, med henblik på indstilling til Byrådet.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget vil foreligge til mødet i dag.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Der var inden mødet udsendt følgende beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 15. november 2016:

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at udmøntningen af de 22 mio. kr. til skoleområdet – på baggrund af de indkomne høringssvar - fordeles efter følgende kriterier:

    

   ·         11,6 mio. kr. fordeles efter socioøkonomiske faktorer, (faktor5), og

    

   ·         10,4 mio. kr. fordeles efter elevtal.

    

   Stine Damborg tilkendegiver, at hun ønsker at udmøntningen af de 22 mio. kr. til skoleområdet fortsat fordeles som besluttet af Byrådet den 12. oktober 2016 (sag 2).

    

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Torsten Nielsen og Peter Juhl tilkendegiver, at de ønsker at udmøntningen af de 22 mio. kr. til skoleområdet fortsat fordeles som besluttet af Byrådet den 12. oktober 2016 (sag 2).

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

    

   Radikales og Konservatives byrådsgrupper stemmer imod.

 • 8 Kommissorium for udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   I forbindelse med det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, blev det besluttet at styrke skoleområdet med 24 mio. kr.

    

   2 mio. kr. blev øremærket konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordninger, mens udmøntningen af de resterende 22 mio. kr. blev betinget af udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel.

    

   Byrådet besluttede på mødet den 12-10-2016, at udmøntningen af de 22 mio. kr. sker pr. 01-01-2017, men at en endelig ny ressourcetildelingsmodel først skal træde i kraft den 01-01-2018.

    

   Principper

   Den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet skal jf. budgetforliget:

   • baseres på en grundig analyse af, hvordan resurserne til de enkelte skoler fordeles mere retfærdig end i dag og på en måde, så fremtidige udsving i elevtal på den enkelte skole ikke fordrer særlige tildelinger.
   • tage udgangspunkt i en tildeling pr. skole, pr. klasse i grundskole, mellemtrin og overbygning samt pr. elever.
   • tage hensyn til socioøkonomiske forhold i det enkelte skoledistrikt, så resursetildelingen sker ud fra større hensyntagen til kommunens forskelligheder.
   • udvikles i et samarbejde med personale og forældre.

    

   Det foreslås at tildelingsmodellen ligeledes skal bygge på den tidligere models principper om, at:

   • være administrativ enkel, gennemskuelig og forudsigelig
   • sikre, at alle skoler kan løse deres opgave
   • bygge på princippet om forbundne kar

    

   Herudover foreslås det, at den nye tildelingsmodel skal indeholde principper for, hvilke opgaver, der skal løses for centrale og decentrale midler, herunder finansiering af specialtilbud og basisundervisning for flersprogede.

    

   Inddragelse

   I forbindelse med udarbejdelsen af analysen nedsættes der en arbejdsgruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Arbejdsgruppen vil udarbejde en række modeller. Modellerne kvalificeres på en workshop med bestyrelser og MED udvalg.

    

   Økonomi

   I forbindelse med analysen kan der blive behov for at hente ekstern bistand og/eller købe adgang til data. Dette kan beløbes sig til ca. 300.000 kr.

    

   Tidsplan

   Med udgangspunkt i, at skolerne skal kende principperne for, hvordan økonomien tildeles, inden de planlægger næste skoleår, skal en ny ressourcetildelingsmodel være besluttet i Byrådet senest 19-04-2017.

    

   Forslag til kommissorium for udarbejdelse af en ny ressourcetildelingsmodel indeholdende baggrunden for og formålet med at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel, principperne for en ny model, projektorganisering, økonomi og detaljeret tidsplan kan findes i bilag 1.

    

   Den gældende ressourcetildelingsmodel kan findes i bilag 2.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i behandlingen af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og godkender indholdet i kommissoriet for udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel (bilag 1) med henblik på indstilling til Byrådet.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-11-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at modellerne indgår i dialogmødet med skolerne den 30. januar 2017

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller med ovenstående tilføjelse herefter til Byrådet

    

   at kommissoriet for udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, jf. sagens bilag 1, godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 9 Ansøgning om at etablere egen boring til forsyning af driften samt frakoble driften fra den nuværende vandforsyning fra Energi Viborg Vand A/S for ejendommen beliggende Aalborgvej 131, Viborg
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 1. maj 2014, (sag nr. 14), den 3. april 2014, (sag nr. 8) og den 26. marts 2015 (sag nr. 11) behandlet ansøgning om etablering af boring og frakobling fra Energi Viborg Vand for Aalborgvej 131, 8800 Viborg.

    

   Klima- og Miljøudvalget har desuden på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 13) godkendt ændrede takster hvor kubikmeterprisen nedsættes, og den faste afgift sættes op.

    

   Klima og Miljøudvalget har senest behandlet sagen på mødet den 29. september 2016 (sag nr. 15). Udvalget besluttede her at udsætte sagen.

    

   Regelgrundlag

   Lovgivning
   I henhold til Vandforsyningslovens § 18 må grundvand og overfladevand ikke indvindes uden tilladelse. Det er Kommunalbestyrelsen, der meddeler tilladelse til vandindvinding ifølge lovens § 20.

   Vandforsyningslovens formål fremgår af § 1:

   ”§ 1. Loven har til formål at sikre:

   1)

   at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster sker efter en samlet planlægning og efter en samlet vurdering af de hensyn, der er nævnt i § 2.

   2)

   en samordning af den eksisterende vandforsyning med henblik på en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomsterne,

   3)

   en planmæssig udbygning og drift af en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, og

   4)

   kvalitetskrav til drikkevand til beskyttelse af menneskers sundhed.”


   Vandforsyningslovens § 2 uddyber formålet:
   ”§ 2. Ved administrationen af loven skal der lægges vægt på vandforekomsternes omfang, på befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, på miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, og på anvendelse af råstofforekomster. ”

    

   Vandområdeplan

   I Vandområdeplan 2015-2021 er den acceptable procent for påvirkning af vandløbsoplandet fastsat til 20%.

    

   Økonomiske konsekvenser for ansøger

   Med henvisning til mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 13) hvor Udvalget godkendte de ændrede takster i 2016 for Energi Viborg Vand (EVV), er det beregnet, hvad den nuværende pris er for ansøger:

    

   Etablering og udbygning af en ny boring med pumpe,

   hydrofor, råvandsstation m.v.

    

    

   125.000 kr.

   Afskrivning af den etablerede boring, ca.

   7.600 kr./år

    

   Strøm der er opgivet til ca. 2240 kWh pr. til en pris på 2,00 kr./kWh

    

   4.480 kr./år

    

   Vedligehold ca.

   1.000 kr./år

    

   Total ved indvinding af 7000 m3 grundvand fra egen vandforsyning

   13.080 kr./år

   Ejendommens vandforbrug til husholdning og vask af malkerobotter skal fortsat leveres fra Energi Viborg Vand A/S. Det er anslået, at der skal bruges ca. 1000 m3/år til dette formål. Udgiften til denne del af vandforbruget ændres ikke ved det ansøgte.

    

   7000 m3 vand leveret fra

   Energi Viborg Vand er 5,00 kr./m3 x 7000 (2016 pris)

   35.000 kr./år 

    

   Årlig besparelse for ansøger ved forsyning fra egen boring (2016 pris) 35.000 – 13.080 kr.

    

   21.920 kr./år

   7000 m3 vand leveret fra

   Energi Viborg Vand er 7,67 kr./m3 x 7000 (2015 pris)

    

   53.700 kr./år 

    

   Årlig besparelse for ansøger ved forsyning fra egen boring (2015 pris) 53.700 – 13.080 kr.

    

    

   40.620 kr./år

    

   Alle priser er eksklusiv moms. Beregningen tager ikke højde for et eventuelt forøget tidsforbrug til drift af egen vandforsyning.


   Med den ændrede takst til 5,00 kr./m3 bliver den årlige besparelse for ansøger 18.700 kr. mindre end på ansøgningstidspunktet.

    

   Forvaltningens bemærkninger

    

   Økonomi

   Vandforsyningslovens § 20, stk. 2, siger: ”Tilladelse til anlæg omfattet af stk. 1, nr. 1, og som højst forsyner 4 husstande med vand til brug i husholdning og almindeligt landbrug, kan kun nægtes, hvis det er praktisk muligt at skaffe ejendommen eller ejendommene en anden hensigtsmæssig vandforsyning på økonomisk rimelige vilkår. ”

    

   Ifølge Viborg Kommunes Vandforsyningsplan 2012-2022 kan der gives tilladelse til delt vandforsyning til anlæg, som har særlig betydning for erhvervsvirksomheder, herunder landbrug og/eller anvendelse af vand af ringere kvalitet til produktionsformål.

    

   Den ændrede prissammensætning i 2016 betyder, at ansøger i år opnår en besparelse på 18.700 kr. i forhold til den pris, ansøger måtte betale på ansøgningstidspunktet.

    

   Da:

   ·           de økonomiske vilkår ikke adskiller sig fra andre virksomheder, der aftager vand til produktionsforhold fra EVV,

   ·           ejendommen hidtil har været forsynet med vand fra EVV til produktionen,

   ·           kubikmeterprisen er reduceret i forhold til de udgifter, ejendommen hidtil har haft,

    

   vurderer forvaltningen, at forsyningen af ejendommen med vand til produktionsforhold fra EVV kan ske på rimelige økonomiske vilkår.

    

   Natur og miljøinteresser

   Indvinding af vand til andre formål end forsyning med drikkevand må ikke være større, end at grundvandets kvalitet og kvantitet kan bevares på lang sigt, og at opfyldelsen af kvalitetsmålene for vandløbene ikke hindres.

    

   Boringen ansøges placeret i oplandet til Nørremølle Å, som i henhold til Vandområdeplan 2015-2021 er målsat med god økologisk tilstand. Den samlede indvinding må derfor i overensstemmelse med ovenstående maksimalt reducere den lave sommervandføring (medianminimum) med 20%. Den aktuelle påvirkning af medianminimum er på 26,5% og overstiger således vandområdeplanens mål for den tilladelige påvirkning.

    

   Viborg Kommune skal i sin administration af anden lovgivning sikre, at denne ikke hindrer opfyldelsen af de fastsatte miljømål. Det vil derfor alene af denne grund kun være et hensyn til forsyning med drikkevand, der kan begrunde en tilladelse til yderligere indvinding.

    

   Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at der ikke foreligger nye oplysninger til sagen, der kan begrunde, at den oprindelige indstilling til Klima- og Miljøudvalget ændres.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at der meddeles afslag på ansøgning om etablering af boring til forsyning af driften på ejendommen Aalborgvej 131, Viborg

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-11-2016

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Klima- og Miljøudvalget besluttede at meddele tilladelse til ansøgning om etablering af boring til forsyning af driften på ejendommen Aalborgvej 131, Viborg, idet bestemmelserne i vandforsyningslovens § 20, stk. 2, giver mulighed for at indvinde vand til erhvervsmæssig brug følges. 

    

   Flemming Gundersen og Mads Panny kunne ikke medvirke til beslutningen, idet de fulgte forvaltningens indstilling.

    

   Flemming Gundersen og Mads Panny begærede sagen i Byrådet.

    

   Martin Sanderhoff var fraværende.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Sagen bortfalder, da ansøger inden mødet har trukket sin ansøgning tilbage.

 • 10 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014-2018
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i ”Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune”. Tillægget er endeligt vedtaget af Byrådet den 21. september 2016 (sag nr. 11).

    

   Tillægget vedrører omlægning fra fælles- til separatkloak i Skringstrup, etablering af rensedam med tilhørende spildevandsledninger samt etablering af trykledning med tilknyttede spildevandsanlæg til overførsel af spildevand til Skals Renseanlæg.

    

   Baggrund

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i ”Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014-2018”, kan erhverves. Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

   ·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan,  

   ·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   Udover endelig vedtagelse af ”Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014-2018” vil ovenstående være opfyldt, såfremt Byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget ”Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014 – 2018”. Det drejer sig om:

   ·           Omlægning af fælleskloakeret område i Skringstrup til separatkloak,

   ·           Etablering af rensedam med tilhørende spildevandsledninger,

   ·           Etablering af trykledning med tilknyttede spildevandsanlæg til overførsel af spildevand til Skals Renseanlæg.

    

   Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.

    

   Forvaltningens vurdering

   Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i ”Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014 – 2018” kan realiseres.

    

   Alternativ til en overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler samt mindske antallet af sager, der skal forelægges Byrådet.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-11-2016

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Claus Clausen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

   Martin Sanderhoff og Claus Clausen var fraværende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 11 Afslutning af anlæg over 2 mio. kr.
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Følgende under anlæg Forsyningsområdet er nu afsluttet.

    

   Sted nr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

    

    

   t.kr.

   t.kr.

   (+) merforbrug (-) mindreforbrug

   163203

   Undergrundscontainere for papir, pap og glas

   8.244

   8.240

   -4

   165535

   Opgradering/udbygning af genbrugsstationer

   7.294

   8.636

   1.342

   165546

   Etablering af ny genbrugsstation Møldrup

   5.092

   -722

   3.204

   0

   -1888

   722

   I alt

   Afsluttede anlæg

   19.908

   20.080

   172

    

    

   Forklaringer til afvigelser:

    

   163203: Anlægsregnskabet viser en mindreudgift på i alt 4 t.kr.

   Anlægget er gennemført med en mindre afvigelse

    

   165535: Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 1.342 t.kr.

   Forklaring: Der har været øgede krav fra myndigheden til etablering af tilkørselsforhold, herunder vendepladser, samt afvandingsbassin med deraf følgende ekstra jordkøb. Der har desuden været ekstraudgifter til jordbundssikring

    

   165546: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.888 t.kr. på udgiftssiden og et merforbrug på 722 t.kr. på indtægtssiden. Samet giver det på anlægget en mindreudgift på 1.166 t.kr.

   Forklaring: Det er det forventede anlægsbeløb ud fra rådgivers erfaring, der har dannet grundlag for det indstillede budget. Udbud af opgaven har dog vist en lavere anlægspris.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de ovenfor nævnte anlægsregnskaber godkendes

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-11-2016

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Claus Clausen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de ovenfor nævnte anlægsregnskaber godkendes.

    

   Martin Sanderhoff og Claus Clausen var fraværende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 12 Etablering af "Løgstrup Aktivitetspark 2,0" (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen i møde 28. oktober 2015, sag nr. 6, hvor udvalget besluttede at bevilge yderligere 300.000 kr. til realiseringen af projektet ”Løgstrup Aktivitetspark”, som er et projekt, hvor den eksisterende Løgstrup Aktivitetspark gennemrenoveres og fornyes med en hel række aktivitetsområder. Kultur- og Fritidsudvalget havde i møde 30. april 2015, sag nr. 1, bevilget 200.000 kr. til projektet, således at den samlede tilskudssum udgør 500.000 kr.

    

   Det bemærkes, at bevillingen på 200.000 kr. fra mødet 30. april 2015 er en anlægsbevilling frigivet af Byrådet og at tilskud på 300.000 kr. er bevilget af Kultur- og Fritidsudvalget og finansieres af udvalgets driftsrammer.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget forudsatte, at projektet realiseres i sit fulde omfang. Samtidig besluttede udvalget at godkende, at da Viborg Kommune er grundejer på arealet, hvor aktivitetsparken ligger, godkendes, at Viborg Kommune er bygherre på projektet under forudsætning af, at styregruppen bag projektet selv står for realisering af projektet indenfor de givne budgetrammer og i samarbejde med Kultur, Service & Events. Den valgte model indebærer fordele for projektet i forhold til moms på anlægsudgifterne. Det bemærkes i den forbindelse, at det derfor er Viborg Kommune, der aflægger særskilte regnskaber overfor LAG og Lokale- og Anlægsfonden.

    

   Der foreligger nu endelig finansieringsplan for projektet. Denne beskrives nedenfor og ansøgningen, som også var vedhæftet sagen som bilag til mødet den 28. oktober 2015 vedlægges sagen som bilag.

    

   Projektets samlede anlægsudgift udgør 2.494.000 kr. og af budgettet fremgår, at finansieringen tilvejebringes således:

    

   Indtægter

   Brutto

   Netto – efter fradrag for fondsmoms (17,5 %)

   Viborg Kommune, mindre anlæg

   200.000

   200.000

   Viborg Kommune, ikke forbrugte midler

   300.000

   300.000

   Nordeafonden

   50.000

   42.553

   Boligselskabet, Sct. Jørgen

   75.000

   63.830

   Anders Brøndums Fond

   200.000

   170.213

   Andelskassen og Sparekassen Skals Fonden

   60.000

   51.064

   DBU-Nordeafonden

   250.000

   212.766

   LAG Skive-viborg

   162.500

   162.500

   Lokale- og Anlægsfonden

   280.000

   280.000

   Lokalt indsamlede midler

   816.500

   816.500

   Løgstrup G&IF

   100.000

   85.106

   Samlede indtægter

   2.494.000

   2.384.532

    

   Den andel af indtægten, der skal afløftes som tilskudsmoms (17,5 % af bidrag fra en række fonde m.fl.) beløber sig til 109.468 kr.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 12. oktober 2016 sag fra Kultur- og Fritidsudvalget vedr. momsafløftning af ”fondsmoms” i forbindelse med projekter med ekstern finansiering. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at institutioner informeres om, at de fremover skal være opmærksomme på at tage højde for den i sagen beskrevne momsproblematik, når der indgå ekstern finansiering og at problemstilling vedr. finansieringen af ”fondsmomsen” på 17,5 % af indtægter fra fonde m.fl. som udgangspunkt løses indenfor det pågældende projekts eget budget.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere drøftet problemstillingen i forhold til allerede godkendte projekter og udvalget tilkendegav her, at udvalget er indstillet på at medvirke til løsning af problemstilling vedr. mindreindtægter som følge af afløftning af fondsmoms ved regnskabsafslutningen af projekter, hvor bevilling er givet inden udgangen af 2015. Denne problemstilling er således aktuel i det konkrete projekt.

    

   Projektets samlede anlægsbudget er budgetteret til 2.494.000 kr. og forvaltningen vil i samarbejde med initiativtagerne arbejde for at reducere anlægsudgiften mest muligt med henblik på at finansiere det beløb, der afløftes til fondsmoms, som er beregnet til 109.438 kr.

   Det bemærkes, at projektet realiseres i perioden fra oktober 2016 til foråret 2017 og det vurderes, at anlægsudgifter og anlægsindtægter fordeles således i forhold til budget 2016 og budget 2017:

    

   Budgetår

   2016

   2017

   Total

   Anlægsudfgift

   831.000

   1.663.000

   2.494.000

   Anlægsindtægt

   -1.801.000

   -693.000

   -2.494.000

   Sum netto

   -970.000

   970.000

   0

    

    

   I forhold til projektets realisering er der i henhold til kommunens regulativ for økonomistyring behov for, at der til projektet frigives såvel anlægsudgiftsbevilling som anlægsindtægtsbevilling til projektet.

    

   Det foreslås derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at der frigives en samlet anlægsudgiftsbevilling på 2.294.000 kr. idet 200.000 kr. (2.494.000-2.294.000 kr.) svarer til det tidligere bevilgede anlægstilskud fra puljen til mindre anlægsprojekter indenfor kultur- og fritidsområdet samt en anlægsindtægtsbevilling på 2.294.000 kr.”

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur-og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at projektet godkendes,

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark” forhøjes med 2.294.000 kr. med rådighedsbeløb på 631.000 kr. i 2016 og rådighedsbeløb på 1.663.000 kr. i 2017,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.294.000 kr. til kontoen ”Projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark” med rådighedsbeløb på 1.801.000 kr. i 2016 og 693.000 kr. i 2017,

    

   at rådighedsbeløbet (nettoindtægt) på netto 970.000 kr. i 2016 tillægges kassebeholdningen og at rådighedsbeløbet (nettoudgift) på netto 970.000 kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2016

   Fraværende: Stine Damborg

   Kultur-og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at projektet godkendes,

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark” forhøjes med 2.294.000 kr. med rådighedsbeløb på 631.000 kr. i 2016 og rådighedsbeløb på 1.663.000 kr. i 2017,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.294.000 kr. til kontoen ”Projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark” med rådighedsbeløb på 1.801.000 kr. i 2016 og 693.000 kr. i 2017,

    

   at rådighedsbeløbet (nettoindtægt) på netto 970.000 kr. i 2016 tillægges kassebeholdningen og at rådighedsbeløbet (nettoudgift) på netto 970.000 kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen.

    

   Gudrun Bjerregaard deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

    

   Gudrun Bjerregaard deltog ikke i Byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • 13 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2016 i Kultur - og Fritidsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til mere end 2. mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2. mio. kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   For følgende projekter under Kultur – og Fritidsudvalget er regnskabet nu afsluttet

    

   Beløb anført i hele 1.000 kr.

   (+ = merforbrug)

    

   Sted nr.

   Projekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   318517

   Fremtidens idrætsanlæg i Bjerringbro

   13.109

   12.543

   -566

   318519

   Om – og tilbygning af den selvejende inst. Skals Idrætshal og Svømmehal

   3.469

   3.401

   -68

   318553

   Forbedring af faciliteter i Viborg Stadionhal

   4.000

   4.037

   37

   350505

   Viborg Bibliotekerne – om indretning af publikumsafdelingerne

   3.090

   3.111

   21

   363500

   Viborg Musikskole – tilbygning

   4.500

   4.585

   85

   I alt

    

   28.168

   27.677

   -491

    

   Mindreforbrug vedr. projekt ”Fremtidens idrætsanlæg i Bjerringbro” og ”Om –og tilbygning af den selvejende institution Skals Idrætshal og Svømmehal” skyldes refusion af tilskudsmoms.

    

   Merforbrug vedr. de øvrige 3 projekter skyldes mindre uforudsete udgifter.”

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2016

   Fraværende: Stine Damborg

   Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 14 Egnsteatret Carte Blanche - Egnsteateraftale 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. oktober 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Viborg Kommune har fremsendt forslag til egnsteateraftale 2017-2020 for Egnsteatret Carte Blanche til forhåndsgodkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

    

   Kulturstyrelsen har 01. september 2016 meddelt Viborg Kommune, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har forhåndsgodkendt aftaleudkastet.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender egnsteateraftale for Carte Blanche 2017-2020 til byrådet til godkendelse.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2016

   Fraværende: Anders Bertel, Stine Damborg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at fremsende egnsteateraftale for Carte Blanche 2017-2020 til Byrådet til godkendelse.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 15 Egnsteatret Carte Blanche - Vedtægtsændringer 2016
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. oktober 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Bestyrelsen for Egnsteatret Carte Blanche har på baggrund af anbefalingerne i Kulturministeriets ”God ledelse af selvejende kulturinstitutioner” udført et servicetjek af institutionens vedtægter.

    

   Bestyrelsen har behandlet de foreslåede vedtægtsændringer på møde 30. august 2016, og har fremsendt forslag til reviderede vedtægter til kommunalbestyrelsens godkendelse.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Event indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller de reviderede vedtægter til byrådet til godkendelse.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2016

   Fraværende: Anders Bertel, Stine Damborg

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at indstille de reviderede vedtægter til Byrådet til godkendelse.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 16 Mål og Midler for socialområdet og beskæftigelsesområdet - fastsættelse af niveauet på effektmålene
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I henhold til beslutningen på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet 29. september 2016, hvor udvalget godkendte ”Mål og Midler 2017 – 2020” for såvel socialområdet som for beskæftigelsesområdet, har forvaltningen udarbejdet et forslag til et konkret niveau for effektmålene.

    

   Mål på socialområdet

   På socialområdet er der generelt ikke tradition for opstilling af kvantitative effektmål. Afsættet for fastsættelsen af niveauet for flere af målene i vedlagte bilag bygger derfor på, at vi i Viborg som minimum præsterer svarende til resultaterne for gennemsnittet på landsplan.

    
   Fastsættelsen af målene betyder for indsatsen på såvel handicap-, psykiatri- og udsatteområdet, at man i driften fokuserer på såvel kvantitative som kvalitative mål og registrerer resultaterne.

    

   Ud over kvantitative mål foreslås tillige en mindre brugerundersøgelse inden for handicap- og psykiatriområderne med det formål at indhente bidrag til læring og evaluering – og dermed at samle kvalitative input fra brugerne til en udvikling af indsatsen.

    

   Mål på beskæftigelsesområdet

   På beskæftigelsesområdet foreslås 3 mål ud over de 4 beskæftigelsespolitiske mål fastsat af beskæftigelsesministeren.

    

   Målet om færre unge på midlertidig offentlig forsørgelse er fastholdt, men nedgangen justeret over årene på baggrund af det nuværende niveau for antallet af unge.


   Ud over at holde en tæt kontakt med ledige og sygemeldte er det, der virker bedst i forhold til at borgerne bliver selvforsørgende, en arbejdspladsbaseret indsats. Derfor foreslår Forvaltningen, at der fastsættes mål for andelen af sygemeldte, som delvis raskmeldes og for andelen af ledige/sygemeldte i nytteindsats, virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser. Under det sidste mål foreslås tillige særskilt, at følge udviklingen af personer i ressourceforløb aktiveret på arbejdspladser.

    

   Begrundelse for særlig fokus på denne gruppe af ledige er lovens intention om, at flere borgere skal udvikles til fortsat at bidrage på arbejdsmarkedet fremfor at tilkendes en varig ydelse som førtidspension.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender niveauet for effektmålene i årene 2017–2020, og

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller ”Mål og Midler for beskæftigelsesområdet”, som tillige udgør Beskæftigelsesplanen for 2017 til Byrådet til godkendelse.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte niveauet for effektmålene i årene 2017–2020, og

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller ”Mål og Midler for beskæftigelsesområdet”, som tillige udgør Beskæftigelsesplanen for 2017 til Byrådet til godkendelse.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 17 Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på deres møder den 2. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   Der er udarbejdet en samlet og redigeret helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg med tilhørende hjemmeside på baggrund af eksisterende materiale. Endvidere er der udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for det videre forløb.

    

   Helhedsplanen fremlægges til orientering, mens tids- og procesplanen fremlægges med henblik på godkendelse.

    

   Helhedsplanen udleveres først på selve mødet, idet der fortsat arbejdes på en færdiggørelse af materialet på baggrund af bemærkninger fra styregruppemødet den 14. oktober.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Uddrag med eksempler fra helhedsplanen er i bilag 2. Hjemmesiden kan ses her (www.domkirkekvarteret.dk) - login er ”domkirkekvarteretiviborg”.

    

   Baggrund

   Byrådet besluttede den 18. november 2015 (sag nr. 15) at helhedsplanen for domkirkeområdet indeholdende Schønherrs fysiske helhedsplan og de beskrevne delprojekter godkendes og samles som grundlag for den videre udvikling, og at der organiseres en løbende dialog med områdets aktører om at indgå i helhedsplanen.

    

   Byrådet har endvidere i 2016 bevilliget 500.000 kr. til kontoen Plan for Domkirke-området som en driftsbevilling til den videre udvikling af området.

    

   Styregruppen

   I starten af 2016 blev den løbende dialog med områdets aktører organiseret gennem etablering af en fælles styregruppe. I styregruppen deltager biskoppen samt repræsentanter for Viborg Domsogns menighedsråd, Skovgaard Museet, Viborg Museum, VisitViborg, samt forvaltningen i Viborg Kommune repræsenteret ved direktører og fagchefer.

    

   Formålet er blandt andet at koordinere fondsstrategi, delprojekternes fremdrift og undersøge eventuel hensigtsmæssig lokaleudveksling.

   Der afholdes møde i styregruppen med 1-2 måneders interval.

    

   Ambitionen

   De mange aktører i Domkirkekvarteret har sammen sat sig det mål at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én samlet fælles attraktion på internationalt niveau. Målet er at etablere en samlet attraktion, der ligger blandt de 50 mest besøgte attraktioner i Danmark.

   Realisering af helhedsplanen med alle delprojekterne forventes at kunne skabe markant mere liv i området. 

   En realisering vil være et langsigtet arbejde. Nogle af delprojekterne forventes at kunne realiseres selvstændigt, mens andre vil være afhænge af hinanden. Det fælles mål er en færdiggørelse til Reformationsjubilæet (2026).

   Planen må forventes at blive løbende justeret, da det for eksempel i forbindelse med en kommende fondssøgning og videreudvikling kan vise sig nødvendigt at justere på indhold og rækkefølge. En realisering vil således være afhængig af, at der kan findes tilstrækkelig finansiering.

   Helhedsplanen og hjemmesiden

   Styregruppen godkendte på møde den 14. oktober 2016 helhedsplanen og den tilhørende hjemmeside med en række bemærkninger. Bemærkningerne indarbejdes i den færdige helhedsplan, som udleveres på dagens møde.

   I helhedsplanen er eksisterende og tidligere præsenteret materiale blevet samlet, kondenseret og sat ind i en fælles præsentation. Der er alene foretaget mindre justeringer og uddybende beskrivelser i forhold til det materiale, der blev behandlet på Byrådsmødet den 18. november 2015.

    

   Helhedsplanen og hjemmesiden er udarbejdet af rådgiver i samarbejde med Viborg Kommune og styregruppen. Planen og hjemmesiden udgør en samlet præsentation af delprojekterne i Domkirkekvarteret og deres aktører og fungerer som grundlag for det videre arbejde med at søge fondsmidler.

   Mens helhedsplanen er udtryk for det aktuelle indhold, vil hjemmesiden løbende kunne opdateres, når der sker ændringer.

    

   Helhedsplanen indeholder borgmesterens forord, et rids af Viborgs historie, en vision for Domkirkekvarteret, en beskrivelse af processen med borgerinddragelse og en uddybende dokumentation. Endvidere indeholder planen en beskrivelse af følgende delprojekter:

    

   Besøgscenter

   Et nyt besøgscenter bliver en central indgangsportal til Domkirkekvarteret, hvor de besøgende bydes velkommen, introduceres til området og guides på vej. Besøgscentret kan etableres i nyt eller eksisterende byggeri.

    

   Nyt Viborg museum

   Et nyt bymuseum i den gamle Vestre landsret skal fortælle Viborgs fantastiske historie og blive en kraftfuld motor i den kulturhistoriske formidling både inde på museet og ude i kvarteret. Museet skal være en attraktion, som sætter en ny standard for et moderne bymuseum i Danmark.

    

   Viborg Domkirke

   Domkirken spiller en central rolle i Domkirkekvarteret som den største turistattraktion. Konkret ønsker Menighedsrådet en mere tilgængelig Domkirke og en forbedret kontakt til offentligheden med bedre ankomstforhold, nye og bedre servicefaciliteter, istandsættelse af fresker og kupler, renovering og flytning af historiske kister, en ny udvendig belysning med mere.

    

   Pilgrimsherberg

   Viborg skal være Danmarks pilgrimsby nr. 1, og Viborg Stift og VisitViborg har dannet et fællessekretariat om Hærvejen og etablering af et nyt pilgrimsherberg. Byrådet har besluttet at stille Sct. Mogens Gade 18A til rådighed for et nyt herberg i en udviklingsperiode fra 2017-2018.

    

   Nyt indhold i det gamle rådhus

   Der skal nyt liv i det gamle rådhus med nye anvendelser, der passer ind i Domkirkekvarteret kulturhistorisk og kunsthistorisk, og som henvender sig til offentligheden og styrker den samlede attraktion.

    

   Skovgaard Museet

   Museet ønsker at udvide og øge tilgængeligheden med mere moderne publikumsfaciliteter i eksisterende og nye bygninger.

    

   Stænderpladsen

   Stænderpladsen skal omdannes, så den bliver det centrale samlingspunkt og bindeled i Domkirkekvarteret. Tilgængeligheden og sammenhængen i Domkirkekvarteret og til handelsbyen og søerne skal styrkes.

    

   Kvalitet og oplevelser i byrummene

   Der skal skabes sammenhængende, let tilgængelige og smukke byrum i kvarteret, der understøtter bylivet. Tilgængeligheden og sammenhængen i Domkirkekvarteret og til handelsbyen og søerne skal styrkes.

    

   Hjemmesiden indeholder udover en beskrivelse af delprojekterne uddybende information, drone-film, dokumentation, baggrund med mere.

    

   Tids- og procesplan

   Forvaltningen foreslår følgende tids- og procesplan som grundlag for det videre arbejde med at udvikle Domkirkekvarteret:

    

   Ultimo 2016 og frem: Med baggrund i det udarbejdede præsentationsmateriale optages kontakt til relevante fonde og ministerier om muligheder for finansiel støtte.

    

   Januar 2017: Der afholdes borgermøde med præsentation af helhedsplanen og områdets aktører.

    

   3. – 4. februar 2017: Fælles inspirationstur for områdets aktører. Formålet er både at samle inspiration til et samlet domkirkekvarter og til et besøgscenter, der skal formidle visionen for domkirkekvarteret. Turen omfatter besøg til byrum og eksempler på kulturarvsformidling, som vil kunne perspektiveres ind i forhold til domkirkeområdet

    

   Der afholdes løbende styregruppemøder med 1-2 måneders interval.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at orienteringen om helhedsplan for Domkirkekvarteret tages til efterretning, og

    

   at den skitserede tids- og procesplan godkendes.

    

   Dato for borgermøde foreligger ved den endelige vedtagelse af helhedsplanen på Byrådsmødet

  • Forvaltningens bemærkninger

   Efter sagens behandling i Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget er der fundet følgende forslag til tidspunkt for borgermødet: Onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.00-21.00.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller endvidere til Byrådet,

    

   at der holdes et borgermøde onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.00-21.00.

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingerne fra Teknisk Udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen undlader at stemme.

 • 18 Afslutning af anlæg over 2 mio. kr.
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrere anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette

    

   Følgende anlæg under Teknisk udvalg er nu afsluttet

    

   Sted nr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

    

    

   t.kr.

   t.kr.

   (+) merforbrug (-) mindreforbrug

   015351

   Nedrivning af bygninger 2010 (indsatspulje)

   9.710

   -7.280

   9.729

   -7.280

   19

   0

   015352

   Nedrivning af bygninger 2011 (indsatspulje)

   3.100

   -2.170

   2.219

   -1.480

   -881

   690

   015353

   Pulje til landsbyfornyelse 2014

   12.300

   -7.400

   12.462

   -7.400

   162

   0

   035101

   Byforskønnelsesprojekter mindre byer 2012

   2.860

   2.850

   -10

   035102

   Byforskønnelsesprojekter mindre byer 2013

   3.657

   3.532

   -125

   I alt

   Afsluttede anlæg

   14.777

   14.632

   -145

    

    

   Forklaringer til afvigelser:

    

   015351: Anlægsregnskabet viser en merudgift på i alt 19 t.kr.

   Skyldes en mindre merudgift til nedrivning, der ikke var forventet.

    

   015352: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på udgiftssiden på 881 t.kr. og 690 t.kr. færre i indtægter end forventet.

   Afvigelserne skyldes, at man har fået et mindre tilsagn fra ministeriet end de forventede 3.100 t.kr. Deraf har man også afholdt færre udgifter end forventet.

    

   015353: Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 162 t.kr.

   Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til nedrivning af ejendomme samt markedsføring af puljen, der ikke kan dækkes af den statslige finansiering.

    

   035101: Anlægsregnskabet udviser mindreforbrug på 10 t.kr., hvilket skyldes stram økonomistyring og deraf mindre besparelse.

    

   035102: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 125 t.kr.

   Få byforskønnelsesprojekter har vist sig at være billigere at gennemføre end først antaget, hvorfor der er opnået besparelse.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsregnskaberne godkendes

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsregnskaberne godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 19 Frigivelse af budget for byfornyelse og boligforbedring 2016 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede den 2. november 2016 sagen med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har for 2016 udmeldt en byfornyelsesramme til Viborg Kommune på 500.000 kr. (indtægt). Der er, inkl. overførsler fra tidligere år, afsat netto 1.438.000 kr. 2016 på kontoen ”Ramme til byfornyelse og boligforbedring”.

    

   Kommunen kan, jfr. Byfornyelsesloven, godkende en byfornyelsesbeslutning for en given bygning, og støtte et renoveringsprojekt med kontant støtte. Staten giver 50% i refusion.

    

   Viborg Kommune har netop modtaget en ansøgning om støtte til en bevaringsværdig ejendom samt har nogle få projekter, som ikke kan finansieres via Puljen til Landsbyfornyelse, da denne pulje er opbrugt.

   Disse enkelte projekter kan finansieres via det afsatte budget til byfornyelse og boligforbedring 2016 og færdiggøres primo 2017.

   Den samlede udgift hertil beløber sig til 600.000 kr., hvorfor der anmodes om frigivelse af en udgifts- og indtægtsbevilling, som dækker den statslige medfinansiering.

    

   Kommunen fastlægger omfanget af de støtteberettigede arbejder, og den kontante støttes størrelse.

    

   Finansiering

   Nettoudgiften på 300.000 kr. finansieres det afsatte beløb på kontoen ”ramme til byfornyelse og boligforbedring”.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2016” med rådighed i 2016

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2016” med rådighed i 2016, som finansieres således:

    

   at nettoudgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring”

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2016” med rådighed i 2016,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2016” med rådighed i 2016, som finansieres således:

    

   at nettoudgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 20 Cykelsti langs Hobro Landevej (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I forbindelse med etablering af Apples datacenter ved Foulum, har Apple anmodet om, at der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs Hobro Landevej (østsiden) fra rundkørsel på Overlundvej og til Foulum by. Strækningen er vist på oversigtskort i bilag 1. Stien ønskes placeres så vidt muligt langs vejen, men den konkrete placering fastlægges i givet fald først under projektering.

    

   Apple har tilbudt at finansiere stien, for derved dels at give et bidrag til nærområdet og dels for at forbedre tilgængeligheden for cyklende til deres datacentret og AU Foulum.

    

   Cykelstien indgår i lokalplan nr. 460 ”Erhvervsområde ved Foulum”, hvor stien indenfor lokalplanområdet er udlagt som strækningen a-a på lokalplanens kortbilag 2. Den ønskede strækning er længere end lokalplanområdet, der kun omfatter den midterste strækning.

    

   Cykelstien ønskes etableret som offentlig dobbeltrettet sti med 3 m bred asfaltbelagt kørebane i et vejudlæg på 5,5, som bestemt i lokalplan nr. 460 § 5.10.

    

   Idet cykelstien på nuværende tidspunkt alene er aktuel som følge af datacentret og deres ønske om stiens etablering, samt da Apple ønsker at finansiere cykelstien, foreslår forvaltningen, at der indgås en aftale med Apple om, at Apple betaler cykelstien. Det er anslået, at det koster 5.350.000 kr. eks. moms at projektere og etablere cykelstien. Den efterfølgende drift og vedligeholdelse af stien skal afholdes af Kommunen.

    

   Der skal erhverves arealer til anlæggelsen af cykelstien, se fortegnelse i bilag 2. Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej og sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96. Forvaltningen vil søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser. Handlerne vil være skattefri, hvis det besluttes, at der eksproprieres, hvis ikke aftaler kan opnås.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der etableres dobbeltrettet sti langs østsiden af Hobro Landevej som beskrevet ovenfor,

    

   at der indgås aftale med Apple om, at Apple betaler samtlige udgifter til cykelstien,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.350.000 kr. til kontoen ’Cykelsti langs Hobro Landevej’ med rådighedsbeløb i 2017,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 5.350.000 kr. til kontoen ’Cykelsti langs Hobro Landevej’ med rådighedsbeløb i 2017,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere de nødvendige arealer til cykelsti, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere, og

    

   at Viborg Kommune afholder udgifterne til den fremtidige drift og vedligeholdelse af stien, idet den er en kommunal offentlig sti.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der etableres dobbeltrettet sti langs østsiden af Hobro Landevej som beskrevet ovenfor,

    

   at der indgås aftale med Apple om, at Apple betaler samtlige udgifter til cykelstien,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.350.000 kr. til kontoen ’Cykelsti langs Hobro Landevej’ med rådighedsbeløb i 2017,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 5.350.000 kr. til kontoen ’Cykelsti langs Hobro Landevej’ med rådighedsbeløb i 2017,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere de nødvendige arealer til cykelsti, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere, og

    

   at Viborg Kommune afholder udgifterne til den fremtidige drift og vedligeholdelse af stien, idet den er en kommunal offentlig sti.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 21 Igangsætning af ekspropriation af vejareal til Hærvejen og Ny Absalonsvej
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet har i budgettet afsat midler til anlæggelse af infrastrukturprojekterne Ny Absalonsvej, Den Grønne Sti og del af Hærvejen i Banebyen i Viborg. Teknisk Udvalg har den 6. januar 2016 (sag nr. 4) vedtaget projektplanen for infrastruktur i Viborg Baneby. Projektplanen angiver nærmere vejens forløb og udformning. Byrådet har den 18. maj 2016 (sag nr. 26) truffet beslutning om pålæg af vejbidrag til Hærvejen og Ny Absalonsvej, og Teknisk Udvalg har den 25. maj 2016 (sag nr. 16) igangsat projektering af Hærvejen og Ny Absalonsvej.

    

   Der skal erhverves ca. 15.800 m2 fra grundejerne i området til anlæggelsen af Hærvejen og Ny Absalonsvej. Liste over berørte ejendomme og anslået arealbehov fra den enkelte ejendom kan ses af liste i bilag 1.

    

   Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96.

    

   Forvaltningen foreslår, at processen til ekspropriation til den nødvendige jorderhvervelse igangsættes nu, idet det er mange forskellige ejendomme, der skal ske erhvervelse fra, og arealerne har en meget forskellig anvendelse og dermed også forskellig prisniveau. Forvaltningen foreslår derfor også, at Kommunen iværksætter en ekspropriation med henblik på at sikre en retfærdig behandling af de pågældende ejere henset til sagens kompleksitet.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen igangsætter ekspropriation af de i bilaget nævnte arealer til anlæggelsen af Hærvejen og Ny Absalonsvej.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen igangsætter ekspropriation af de i bilaget nævnte arealer til anlæggelsen af Hærvejen og Ny Absalonsvej.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 22 Igangsætning af ekspropriation af parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Teknisk Udvalg besluttede den 28. september 2016 (sag nr. 8) af udsætte sagen vedrørende Mønsted Kalkgrubers henvendelse til Kommunen, hvor de anmodede om hjælp til at erhverve det areal, der i lokalplan nr. 457 er udlagt til parkering (se oversigtskort i bilag 1). Som begrundelse anførte Mønsted Kalkgruber, at det ikke er muligt at lave en økonomisk rimelig aftale om køb af arealet.

    

   Mønsted Kalkgruber anmodede første gang Kommunen om hjælp til erhvervelsen den 8. januar 2016. Forhandlingen blev efterfølgende genoptaget, dog uden at det kom til en aftale. Mønsted Kalkgruber har derfor gentaget sin anmodning den 12. august 2016.

    

   Det har været et spørgsmål, om grundejeren ville etablere parkeringspladsen selv. Dette er nu afklaret, idet grundejeren den 28 oktober 2016 har trukket sin ansøgning om tilladelse til at etablere parkeringspladsen.

    

   Ekspropriationsgrundlag

   For at Kommunen kan ekspropriere ejendomsretten til et areal, er der en række forhold, der skal være opfyldt. Der skal være lovhjemmel, der skal være en almen interesse, der skal gives fuld erstatning og så skal ekspropriationen ikke mindst være nødvendig.

    

   Ekspropriationshjemlen er planlovens § 47 stk. 1, hvormed der kan eksproprieres til virkeliggørelse af en lokalplan. Lokalplanen er i dette tilfælde lokalplan nr. 457 ”Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber”. Det er muligt, at ekspropriere jord fra private til fordel for andre private.

    

   Den almene interesse, der varetages, er, som også beskrevet i lokalplan nr. 475, at sikre et tilstrækkeligt antal parkeringspladser for turistattraktionen Mønsted Kalkgruber samt at øge trafiksikkerheden i forhold til de nuværende forhold.

    

   Den eksproprierede skal gives fuld erstatning for sit tab. Kommunen kan i forbindelse med en ekspropriationsbeslutning fremsætte et forslag til erstatning. Accepteres dette ikke fastsættes erstatningen af Taksationskommissionen. Erstatningsspørgsmålet afklares derfor som et naturligt led i ekspropriationsprocessen.

    

   Er ekspropriationen nødvendig?

   Efter planloven § 47 stk. 1 er det et krav, at ekspropriationen er ”af væsentlig betydning for virkeliggørelsen” af lokalplanen – med andre ord skal ekspropriationen være et nødvendigt skridt for, at lokalplanens indhold bliver til virkelighed.

    

   I forhold til parkeringspladsen ved Mønsted Kalkgruber er der brug for at foretage en afvejning på to punkter af om ekspropriationen er nødvendig:

   -       Er parkeringspladsen nødvendig?

   -       Er ekspropriation nødvendig, når køb af areal ikke er udelukket?

    

   Er parkeringspladsen nødvendig?

   Det, der taler for, at parkeringspladsen er nødvendig, er:

   -       Behovet for parkering. Den nuværende parkeringsplads modsvarer ikke længere behovet, og der er behov for øget parkeringsmulighed. Det er grundet terræn og skov svært at udvide den eksisterende parkeringsplads.

   -       Øget trafiksikkerhed. Der er i dag trafikdæmpende foranstaltninger på Kalkværksvej mellem Mønsted Kalkgruber og tilhørende parkeringsplads. De nuværende foranstaltninger er af en udformning, der formentlig ikke vil kunne godkendes i dag, da placerede genstande, skal være ”eftergivelige”. Der er ikke registreret uheld i forbindelse med krydsende fodgænger ved overgangen. Forvaltningen vurderer, nuværende foranstaltningerne til trods, at der er risiko for påkørsel af krydsende fodgængere. Et særligt element i dette er de krydsende børn, om hvem det ikke kan forudsættes, at de skelner mellem parkeringsplads og vej.

   -       Turistattraktionens orientering i forhold til parkeringsforhold. I forbindelse med udvidelse af turistattraktionen Mønsted Kalkgruber, herunder omfattende renovering af bevaringsværdig bygning, bliver turistattraktionens orienteret mod nord, i stedet for mod vest, som den er i dag. Dette medfører, at den naturlige placering af indgang og parkering ikke længere vil være mod vest men mod nord.

    

   Det, der taler imod, at parkeringspladsen er nødvendig, er:

   -       Alternative løsninger. Det er muligt at forbedre trafiksikkerheden ved at etablere bro over Kalkværksvej, lave yderligere trafikdæmpende foranstaltninger eller omlægge Kalkværksvej, så vej og p-plads bytter plads. Disse alternativer vil dog kun forbedre trafiksikkerheden og enten være dyr, genere trafikken på Kalkværksvej eller være problematisk for handicappede.

    

   Er ekspropriation nødvendig, når køb af areal ikke er udelukket?

   Mønsted Kalkgruber og ejeren af arealet har forhandlet forud for anmodningen til Kommunen og imellem de to anmodninger. Ved anmodningen den 8. januar 2016 havde Mønsted Kalkgruber budt grundejeren 500.000 kr., mens grundejeren forlangte 1.000.000 kr. I forløbet mellem anmodningerne har grundejeren sænket sit bud af to omgange til seneste bud på 550.000 kr. Mønsted Kalkgruber har sænket sit bud til 392.000 kr. Det er forvaltningens vurdering, at markedsprisen af arealet er værdien som landbrugsjord. Værdien som landbrugsjord skønnes at være i størrelsesordenen 170.000 kr.

    

   Det, der taler for, at ekspropriation er nødvendig, er:

   -       At der er stor afstand mellem laveste budte pris på 550.000 kr. og værdien som landbrugsjord.

    

   Det, der taler imod, at ekspropriation er nødvendig, er:

   -       At der kun er 50.000 kr. mellem højeste bud fra Mønsted Kalkgruber’s side (500.000 kr.) og laveste bud fra grundejers side (550.000 kr.).

     

   Økonomi

   Udgiften til ekspropriationen og erstatning for eksproprieret areal, afholdes i første omgang af Kommunen og refunderes af Mønsted Kalkgruber i forbindelse med overdragelse af arealet til dem.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår Teknisk Udvalg, 

    

   at udvalget drøfter, om det skal indstilles til Byrådet, at Viborg Kommune skal igangsætte ekspropriation af areal til parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der igangsættes ekspropriation af areal til parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale mellem de to parter.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 23 Nedbringelse af lejetab i Sundhed og Omsorg
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med budgetlægningen til 2017 og overslagsårene, at lejetabet i Sundhed og Omsorg skal reduceres i 2017. Spørgsmålet blev senest drøftet på mødet i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2016 (sag nr. 1).

    

   I 2015 var lejetabet i Sundhed og Omsorg ifølge regnskabsoplysningerne på 3,531 mio. kr.

    

   Lejetabet opstår fordi kommunen:

    

   ·         Har anvisningsretten til ældreboliger

   ·         Har anvisningsretten til almene familieboliger i henhold til aftale indgået med boligorganisationerne

    

   Med anvisningsretten til almene ældreboliger og aftalen om anvisningsret til almene familieboliger følger en betalingsforpligtelse. Kommunen betaler således boligafgiften for ledige ældre- og familieboliger, der er til rådighed for kommunen fra det tidspunkt, hvor kommunen får boligen stillet til rådighed, og indtil udlejning finder sted.

    

   Sundhed og Omsorg har for nuværende anvisningsret til 653 ældreboliger og ældreegnede familieboliger beliggende i Bjerringbro, Viborg, Løgstrup, Hammershøj, Ørum, Vammen, Karup, Møldrup, Ulbjerg, Rødkærsbro, Stoholm, Skals og Klejtrup.

    

   Mange ældre- og familieboliger med anvisningsret udlejes uden problemer, men der er også boliger, der hyppigt eller vedvarende er berørt af lejetab.

    

   Der er forskellige muligheder for at nedbringe lejetabet.

    

   Mulighederne afhænger af:

    

   ·         Hvorvidt der er tale om familie- eller ældreboliger

   ·         Hvorvidt ældreboligerne ejes af kommunen eller en boligorganisation

    

   Forvaltningen har været i dialog med boligorganisationerne i Viborg Kommune om initiativer til at nedbringe lejetabet.

    

   De initiativer og muligheder der konkret er peget på er:

    

   ·         Ommærkning fra ældre- til familieboliger

   ·         Anvisningsaftalen ophører

   ·         Anvisningsaftalen præciseres

   ·         Salg til boligorganisation

    

   Enkelte initiativer er suppleret af særlige vilkår.

    

   Aftalt ommærkning fra ældre- til familieboliger kan således være suppleret med et vilkår om, ”at Viborg Kommune betaler tomgangsleje for den enkelte ommærkede bolig, der ikke er udlejet på tidspunktet for ommærkningsaftalens indgåelse, mod at få anvisningsret til den pågældende bolig. Denne anvisningsret (og dermed betaling af tomgangsleje) til den pågældende bolig ophører uden yderligere varsel, når den pågældende bolig er udlejet”.

    

   Aftale om at anvisningsaftalen for en familiebolig ophører, kan tillige være ledsaget af et vilkår om, at ”Viborg Kommune betaler tomgangsleje for den enkelte bolig, der ikke er udlejet på tidspunktet for underskrift af denne aftale, mod at beholde anvisningsret til den pågældende bolig. Denne anvisningsret (og dermed betaling af tomgangsleje) til den pågældende bolig ophører uden yderligere varsel, når den pågældende bolig er udlejet”.

    

    

   For så vidt angår præcisering af anvisningsaftalen, så består præciseringen i, at familieboligen i overensstemmelse med samarbejdsaftalerne med boligselskaberne, vedtaget af byrådet den 16. december 2015 (sag nr. 19) administreres således, at:

    

   ”Kommunen tilbydes samtlige ledigblevne boliger. Hvis kommunen afslår at benytte anvisningsretten til en tilbudt bolig, kan denne udlejes af Boligselskabet. Kommunen skal betale lejen indtil det tidspunkt, hvorfra en opsigelse ville have haft virkning med mindre Boligselskabet har udlejet boligen forinden”.

    

   Salg af kommunale almene ældreboliger til boligselskabet vil ikke give kommunen mulighed for realisering af provenu. Salgsprisen fastlægges til restgælden på lån optaget i KommuneKredit til finansiering af anskaffelsessummen, og evt. optagne lån til forbedringer. Et salg af kommunale almene ældreboliger er imidlertid en forudsætning for ommærkning.

    

   Oversigt over boliger, deres beliggenhed, nuværende ejerforhold og administrationspraksis såvel som initiativ til nedbringelse af lejetab fremgår af vedhæftede ”udkast til aftale om initiativer til nedbringelse af lejetab i Sundhed og Omsorg”.

    

   Såfremt samtlige initiativer til nedbringelse af lejetab realiseres vil antallet af ældre- og familieboliger med anvisningsret være reduceret fra 653 til 501.

    

   Direktør i Boligselskabet Sct. Jørgen Hans Erik Lund og teamleder i Job & Velfærd Gitte Bundgaard deltager i præsentationen af sagen fra kl. 8.30.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ”udkast til aftale om initiativer til nedbringelse af lejetab i Sundhed og Omsorg” godkendes.

    

   at direktøren for Job & Velfærd bemyndiges til at indgå aftale om initiativer til nedbringelse af lejetab i Sundhed og Omsorg.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-11-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at ”udkast til aftale om initiativer til nedbringelse af lejetab i Sundhed og Omsorg” godkendes, og

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget bemyndiger direktøren for Job & Velfærd til at indgå aftale om initiativer til nedbringelse af lejetab i Sundhed og Omsorg.

    

    

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget tilkendegiver tilfredshed med det udarbejdede udkast til aftale og udtrykker tilfredshed med det konstruktive samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen. Ældre- og Sundhedsudvalget anmoder forvaltningen om at indlede en tilsvarende dialog med de øvrige boligselskaber.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

 • 24 Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Sagen blev senest behandlet på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 30. august (sag nr. 1), som en tillægssag. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede følgende i den forbindelse:

    

    

   ”Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at indstille til Byrådet,

    

   at tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.600.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, i det rådighedsbeløbet indarbejdes i det budgetforslag, som Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender til Byrådets 1. behandling, og

    

   at udgiften i 2017 delvist finansieres ved en nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”Ældreområdet” med 1.754.000 kr. jf. sagsfremstillingen.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget fik oplyst, at udgiften til vaskerobotten udgør ca. 1,2 mio. kr.”

    

   Sagen blev efterfølgende behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september (sag nr. 3), hvor Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede følgende:

    

   ӯkonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at sagen tilbagesendes Ældre- og Sundhedsudvalget med henblik på anvisning af kompenserende besparelser, jf. den vedtagne budgetprocedure.”

    

   I forbindelse med mødet i dag har forvaltningen et nyt forslag til finansiering af tilbygning samt indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice.

    

   Jævnfør budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 (separat sag på dagens møde) forventes politikområdet Ældre at udvise et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. ved regnskabsafslutningen, som foreslås delvist anvendt til medfinansiering af anlægsudgiften.

    

   Behovet for udvidelsen af hjælpemiddelcentralen skyldes at fjernlageret på Absalonsvej 9 nedrives primo 2017, som del af udviklingen af Banebyen. Forvaltningen arbejder på at etablere en midlertidig løsning, men ønsker at igangsætte den permanente løsning i form af en udvidelse, af den eksisterende hjælpemiddelcentral på Ålandsvej 4, hurtigst muligt for høste de planlagte effektiviseringsgevinster og undgå et evt. krav om deponering ifm. indgåelse af lejemål.

    

   For at fremskynde processen søges bevillingen nu, frem for at afvente Byrådets behandling af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 i april 2017 ifm. regnskabsafslutningen for 2016.

    

   Udvalgets anlægsønske

    

   (i 1.000 kr., 2017 P/L)

   2017

   Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice

   4.600

   I alt

   4.600

    

    

   Nyt finansieringsforslag

   Finansiering af mindreforbrug i 2016 indenfor politikområde Ældre 

   3.625

   Renovering / udbygning af plejecentre (investeringsoversigten 2017)

   975

   I alt

   4.600

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.600.000 kr. til kontoen ”Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice” med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   at udgiften på 4.600.000 kr. i 2017 finansieres ved, at driftsbevillingen på politikområdet ”Ældreområdet” nedsættes med 3.625.000 kr. i 2016 og ved at rådighedsbeløbet (anlæg) på kontoen ”Renovering / udbygning af plejecentre” nedsættes med 975.000 kr. i 2017.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-11-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.600.000 kr. til kontoen ”Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice” med rådighedsbeløb i 2017,

    

   og

    

   at udgiften på 4.600.000 kr. i 2017 finansieres ved, at driftsbevillingen på politikområdet ”Ældreområdet” nedsættes med 3.625.000 kr. i 2016 og ved at rådighedsbeløbet (anlæg) på kontoen ”Renovering / udbygning af plejecentre” nedsættes med 975.000 kr. i 2017.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 23-11-2016

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Johannes F. Vesterby, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.