Byrådet - Referat fra mødet den 26-10-2016

Referat

Afbud fra Gregers Laigaard. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth. Afbud fra Jens Rohde. I stedet deltager stedfortræder Morten Otte. Anna Margrethe Engbæk Schmidt mødte kl. 17.04 efter behandling af sagerne nr. 1-4.

 • 1 Anna Margrethe Engbæk Schmidt har meldt sig ud af Det Konservative Folkeparti og i stedet indmeldt sig i Radikale Venstre (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Anna Margrethe Engbæk Schmidt har oplyst, at hun har meldt sig ud af Det Konservative Folkeparti, og at hun i stedet har indmeldt sig i Radikale Venstre, som hun herefter repræsenterer i Viborg Byråd.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 2 Mødeliste for Byrådet
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Gregers Laigaard

   Mødelisten blev godkendt.

 • 3 Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om ændret anvendelse af lån med kommunegaranti
  • Sagsfremstilling

   Byrådet bevilgede på mødet den 24. februar 2016 (sag nr. 2) en kommunegaranti i forbindelse med Løgstrup Varmeværks lån på op til 24 mio. kr. i Kommunekredit til finansiering af udgifterne til opførelse af et nyt solvarmeanlæg.

    

   Varmeværket ansøger nu om tilladelse til at anvende 2-3 mio. kr. af lånet i Kommunekredit til afregning af værkets andel af udgifterne i forbindelse med det kuldsejlede geotermiprojekt i Kvols. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.

    

   Ansøgningen fremsendes med baggrund i, at det nu forventes, at de samlede nettoudgifter til det nye solvarmeanlæg kun vil udgøre mellem 21 og 22 mio. kr.

    

   Af bilag nr. 2 fremgår afvigelserne på de enkelte poster mellem oprindelig budgetterede udgifter og faktisk afholdte udgifter. Som det fremgår heraf, vedrører afvigelserne hovedsagelig salg af energibesparelsen for 1,5 mio. kr. samt færre uforudsete/ekstra udgifter i størrelsesorden 0,5 mio. kr. Byggeriet er ikke færdigt endnu, så de endelige samlede nettoudgifter for projektet kendes ikke på nuværende tidspunkt, og dermed heller ikke den endelige afvigelse.

    

   Ifølge dommen i byretten i forbindelse med geotermisagen, skylder Varmeværket Energi Viborg A/S 4,2 mio. kr. inkl. sagsomkostninger på knap 0,2 mio. kr. og procesrenter på knap 1 mio. kr. Det fremgår af ansøgningen, at Varmeværket selv vil kunne finansiere den resterende del af gælden til Energi Viborg A/S. Det er i øvrigt oplyst i ansøgningen, at dommen er anket til landsretten. Men for at undgå yderligere procesrenter, så ønsker Varmeværket at få afregnet beløbet til Energi Viborg A/S.

    

   I forhold til det samlede geotermiprojekt har Viborg Kommune afgivet en kommunegaranti til Energi Viborg Kraftvarme A/S vedrørende deres kreditkontrakt med Kommunekredit. Denne kommunegaranti udløber 11. april 2017.

    

   Gældende lovgivning mv.

   Forvaltningen vurderer, at der i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) er hjemmel til at give garanti for lån til brug for betaling af en andel af Varmeværkets udgifter til geotermisagen, idet der kan optages lån til/stilles kommunegaranti for varmeværkers anlægsinvesteringer.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgningen fra Løgstrup Varmeværk imødekommes med hensyn til, at op til 3 mio. kr.af det samlede lån på 24 mio. kr. i Kommunekredit, kan anvendes til delvis finansiering af varmeværkets udgifter i forbindelse med geotermiprojektet i Kvols.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgningen fra Løgstrup Varmeværk ikke imødekommes.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 4 Frigivelse af beløb til energibesparende foranstaltninger (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2015 den 8. oktober 2014 (sag nr. 1) blev Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 66, Energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger (ESCO), vedtaget.

    

   Til realisering af energibesparelserne blev der optaget følgende 2 beløb på anlægsbudgettet:

   ·         250.000 kr. til energibesparelse – lysinstallationer

   ·         13.000.000 kr. til energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger

    

   I det efterfølgende arbejde blev Viborg Kommune rådet til at ændre projektet, idet opgavens konkrete indhold og forholdsvis begrænsede omfang betød, at den vanskeligt ville kunne gennemføres som et ESCO-projekt.

    

   Byrådet besluttede derfor på sit møde den 2. september 2015 (sag nr. 3) dels at ændre projektet fra at være et ESCO-projekt til at være et traditionelt udbud i fagentreprise og dels at frigive det afsatte beløb på 13 mio. kr. til projektet.

    

   Ved en administrativ fejl blev beløbet på 250.000 kr., der ligeledes var optaget på anlægsbudgettet, ikke frigivet ved Byrådets beslutning den 2. september 2015.

    

   Projektet er for længst igangsat og næsten afsluttet, og af hensyn til den endelige færdiggørelse er der behov for at få frigivet den sidste del af de beløb, der er optaget på anlægsbudgettet til formålet.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”energibesparelse - lysinstallationer” med rådighedsbeløb i 2016

    

   at udgiften på 250.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”energibesparelse - lysinstallationer”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 5 Statsforvaltningens udtalelse i sagen om jagt- og fiskeributikken JAFI A/S
  • Sagsfremstilling

   Byrådet behandlede senest sagen om lovligheden af placeringen af jagt og fiskeributikken JAFI A/S på Lundborgvej 2 A på møde den 31. august 2016. 

    

   I forbindelse med byrådsmødet den 31. august 2016 (sag nr. 28) blev sagen behandlet med følgende dagsordenstekst:

    

   ”Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 10. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet behandlede på møde den 24. september 2014 (sag nr. 4) en anmodning fra Statsforvaltningen om at afgive en udtalelse i sagen og samtidigt fremsende sagens akter til Statsforvaltningen.”

    

   Statsforvaltningen er ved brev af 1. juni 2016 fremkommet med en udtalelse i sagen jf. bilag 1.

    

   Udtalelsen blev i første omgang behandlet på Byrådets møde den 15. juni 2016 (sag nr. 26). Byrådet traf følgende beslutning:

    

   ”Idet Byrådet konstaterer, at sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningen har været lang, tager Byrådet til efterretning, at lovliggørelsen af JAFI’s placering ifølge Statsforvaltningen var ulovlig. På den baggrund – suppleret med den ændrede planlov – udarbejdes i henhold til gældende procedure svar til Statsforvaltningen om, hvad Kommunen agter at gøre med henblik på at bringe JAFI’s placering i overensstemmelse med lovgivningen.” 

    

   Statsforvaltningens udtalelse indeholder følgende resumé (s. 1-2):

    

   ”Det er Statsforvaltningens opfattelse, at JAFI A/S er en butik, hvorfra der sker salg til private i et ikke ubetydeligt omfang, således at der skabes kundestrømme til området, og at JAFI A/S derfor ikke kan placeres i et område, der er udlagt til engroshandel og lignende.

    

   Det er også Statsforvaltningens opfattelse, at JAFI A/S ikke er en butik, der forhandler særligt pladskrævende varer, jf. planlovens § 5 n, stk. 1, nr. 3, og lokalplanens § 3.8.

    

   Det er derfor efter Statsforvaltningens opfattelse ikke i overensstemmelse med planloven og den for området gældende lokalplan, at JAFI A/S som en detailhandelsbutik, der ikke forhandler særligt pladskrævende varer, er placeret i ejendommen på Lundborgvej.

    

   Efter planlovens § 51, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Lovliggørelse kan ske enten fysisk i form af for eksempel ophør med ulovlig brug eller retligt i form af efterfølgende dispensation eller gennemførelse af en ny lokalplan.

    

   Byrådet i Viborg Kommune har derfor handlet i strid med planlovens § 51, stk. 5, da byrådet den 18. juni 2014 har truffet beslutning om at ophæve det tidligere meddelte påbud om, at ejendommen ikke må anvendes til detailhandel. Statsforvaltningen bemærker i den forbindelse, at byrådet alene har henvist til advokatnotatet af 12. februar 2014, men ikke ses at have forholdt sig til forvaltningens efterfølgende vurdering af notatet og til notatet fra KL af 19. april 2014 eller i øvrigt begrundet beslutningen.

    

   Det er på denne baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at byrådet i Viborg Kommune har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter planloven.

    

   Det bemærkes, at Statsforvaltningen ved denne udtalelse alene har taget stilling til byrådets beslutning om, at placeringen af JAFI A/S anses for lovlig, og om byrådet i den forbindelse har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter planlovens § 51, stk. 5.

    

   Statsforvaltningen har bedt byrådet i Viborg Kommune om at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver byrådet anledning til.”

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen vurderer, at et ophør af detailhandel fra adressen er den eneste mulighed for en lovliggørelse, da det fortsat er forvaltningens vurdering, at butikken efter de gældende regler i planloven ikke vil kunne lovliggøres retligt.

    

   Det er ikke muligt at dispensere fra plangrundlaget til etablering af detailhandel med udvalgsvarer, idet der efter planloven ikke er mulighed for at planlægge for detailhandel i området, og frikommuneforsøget giver ikke mulighed for at lovliggøre JAFI. På baggrund af Statsforvaltningens udtalelse af 1. juni 2016 er det således forvaltningens vurdering, at der på ny skal meddeles påbud om fysisk lovliggørelse af anvendelsen af Lundborgvej 2 A.

    

   Set i lyset af det hidtidige sagsforløb vil det være en naturlig følge, at virksomheden får en rimelig frist til at ophøre med detailhandel fra butikken.

    

   Afslutningsvis bemærkes, at der i begyndelsen af juni 2016 blev indgået en politisk aftale i Folketinget mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om gennemførelse af ændringer af bl.a. planloven.

    

   På baggrund af forligsteksten må det forventes at ændringerne af planloven vil give Viborg Kommune mulighed for at foretage en retlig lovliggørelse af JAFI. Ifølge forliget planlægges lovforslag fremsat i oktober måned 2016 til ikrafttræden i januar 2017. Forvaltningen bemærker, at forliget ikke ændrer på kommunens forpligtelse til på nuværende tidspunkt at udføre sine tilsynsforpligtelser efter gældende lovgivning.”

    

   Bilag

   1

   Åben

   Statsforvaltningens udtalelse af 01-06-2016 vedr. JAFI

   244523/16

   2

   Åben

   Udkast til Byrådets svarbrev til Statsforvaltningen i sagen vedr. JAFI

   244537/16

   3

   Åben

   Notat fra JAFI AS" advokat, om vurdering af Viborg Kommunes mulighed for at kræve fysisk lovliggørelse (bilaget blev eftersendt inden Byrådets møde)

   318857/16

    

   Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen meddeler påbud til JAFI A/S med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 om, at der pr. 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udsalgsvarer på Lundborgvej 2 A, Viborg, og

    

   at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag 2) godkendes.

    

   Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen meddeler påbud til JAFI A/S med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 om, at der pr. 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A, Viborg, og

    

    at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag 2) godkendes.

    

   Martin Sanderhoff og Flemming Lund anmoder om, at forvaltningen undersøger, om der er andre virksomheder, der ikke er lovligt placeret i henhold til gældende lovgivning.

    

   Et flertal i udvalget kan ikke tiltræde anmodningen fra Socialdemokratiet, idet arbejdet allerede pågår.

    

   Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

   Per Møller Jensen, Mads Panny og Eva Pinnerup anbefaler anmodningen fra Martin Sanderhoff og Flemming Lund om, at Forvaltningen undersøger, om der er andre virksomheder, der ikke er lovligt placeret i henhold til gældende lovgivning

    

   beslutning i Byrådet den 31-08-2016

   Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Notat fra JAFI A/S´ advokat, om vurdering af Viborg Kommunes mulighed for at kræve fysisk lovliggørelse, dateret 31. august 2016, er inden mødet sendt til Byrådets medlemmer og indgår som nyt bilag nr. 3.

    

   Sagen udsættes med henblik på en nærmere vurdering af ovennævnte notat fra JAFI A/S´ advokat.”

    

    

   Statsforvaltningens udtalelse fremgår af bilag nr. 1.

    

   Henvendelsen fra bestyrelsesformand i JAFI A/S Finn Kjærgaard af 31. august 2016 vedhæftet notat fra JAFI A/S’ advokat om vurdering af Viborg Kommunes mulighed for at kræve fysisk lovliggørelse, fremgår af bilag nr. 2.

    

   Efter byrådsmødet er fra bestyrelsesformand Finn Kjærgaard yderligere modtaget et notat udarbejdet af JAFI A/S’s advokat dateret den 2. september 2016 og indeholdende en vurdering af Viborg Kommunes eventuelle erstatningspligt, jf. bilag nr. 3.

    

   Erhvervs- og Vækstministeriet har den 19. september 2016 offentliggjort et udkast til ændringer af planloven, herunder planlovens § 5 n, som kan have betydning for placeringen af JAFI A/S.

    

   Forvaltningen har fra advokat Anne Sophie Vilsbøll fra advokatfirmaet Horten indhentet et notat med en vurdering af indholdet af notaterne udarbejdet af JAFI A/S´s advokat, det foreliggende udkast til ændring af planloven samt en anbefaling af Viborg Kommunes videre håndtering af sagen, jf. bilag nr. 4.

    

   I et særskilt lukket notat har advokatfirmaet Horten behandlet spørgsmålet om Viborg Kommunes eventuelle erstatningsansvar i sagen, jf. bilag nr. 5.

    

   Det generelle notat (bilag nr. 4) indeholder som pkt. 3 en konklusion og anbefaling med følgende indhold:

    

   ”På baggrund af en gennemgang af sagens akter og plangrundlaget er vi enige med forvaltningen, KL og Statsforvaltningen i, at JAFI A/S" drift og placering på Lundborgvej 2A ikke er i overensstemmelse med planloven eller lokalplan nr. 147B.

    

   Vi vurderer, at kommunen ikke kan lovliggøre JAFI A/S" anvendelse af lokalerne på Lundborgvej til detailhandel ved at dispensere fra lokalplanen, da anvendelsen strider mod lokalplanens principper.

    

   JAFI A/S" virksomhed falder endvidere ikke under de kategorier af detailhandel, der i henhold til den gældende planlov kan etableres uden for bymidten. Det er på den baggrund vores vurdering, at planloven heller ikke muliggør planlægning i form af ny lokalplan for det omhandlede område vedrørende den type detailhandel, JAFI A/S driver fra forretningen. Betydningen af de mulige ændringer i planloven, der pt. foreligger i høringsudkast, er omtalt nedenfor.

    

   Kommunen er som tilsynsmyndighed forpligtet til at sikre forholdet lovliggjort. Da dette ikke på nuværende tidspunkt kan ske ved en retlig lovliggørelse, påhviler det som udgangspunkt kommunen at påbyde fysisk lovliggørelse, således at der ikke længere drives detailhandel fra adressen. Uagtet, at Statsforvaltningens udtalelse ikke skaber selvstændigt grundlag for at ændre afgørelsen om, at JAFI A/S" anvendelse af lokalerne på Lundborgvej til detailhandel er lovlig, er der ingen tvivl om, at kommunen er forpligtet til – under iagttagelse af gældende ret – at reagere og rette ind i forhold til udtalelsen fra Statsforvaltningen som kommunens tilsynsmyndighed.

    

   Vi vurderer ikke, at de synspunkter vedrørende tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter og berettigede forventninger hos en borger/virksomhed, der er omhandlet af notatet af 31. august 2016 fra Bech-Bruun, kan føre til, at kommunen er afskåret fra at lovliggøre forholdene omkring JAFI A/S" forretning. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at afgørelsen af 18. juni 2014 lider af så væsentlige hjemmelsmangler, at den må anses for ugyldig. Det er derfor ikke relevant at tale om tilbagekaldelse, men derimod annullation eller omgørelse af afgørelsen. Vi har i den forbindelse også vurderet, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder i sagen, herunder JAFI A/S" forventning om at kunne drive detailhandel fra adressen, der kan føre til, at den ulovhjemlede afgørelse ikke må anses for ugyldig. Vi finder i forlængelse heraf heller ikke, at kommunen har udvist rettighedsfortabende myndighedspassivitet i sagen.

    

   Det er på baggrund af ovenstående vores vurdering, at kommunen både er berettiget og forpligtet til at omgøre/annullere afgørelsen og kræve det ulovlige forhold lovliggjort.

    

   Vi har herefter vurderet, hvilken betydning, det kan have for kommunens handlemuligheder og pligt, at den mulige ændring af planlovens § 5 n, stk. 1, der nu foreligger i høringsudkast, muligvis vil medføre, at kommunen, når/hvis loven træder i kraft – forventet primo 2017 - vil kunne udarbejde en ny lokalplan for området med henblik på retlig lovliggørelse af JAFI A/S" detailhandel.

    

   Udgangspunktet er, at kommunen er forpligtet til at agere som tilsynsmyndighed efter planloven på grundlag af gældende ret. Henset til det hidtidige forløb, hvor der siden 2011 har været meddelt flere fristudsættelser til JAFI A/S, skal kommunen endvidere være påpasselig med ikke at gøre sig skyldig i myndighedspassivitet. Det kræver således særlige omstændigheder, hvis kommunen skal tillægge mulig, kommende lovgivning betydning for sin videre sagsbehandling.

    

   Under hensyn til dels, at der blandt andet som følge af den politiske aftale fra juni 2016 må antages at være en rimelig forventning om, at ændringerne af planloven vedtages, og at dette sker inden for en kortere tidsfrist, dels at der antageligt vil være et betydeligt værdispild forbundet med at kræve fysisk lovliggørelse af JAFI A/S" forretning forud for den politiske behandling og mulige vedtagelse af planlovsændringerne, vurderer vi, at det vil kunne forsvares at meddele JAFI A/S en frist for lovliggørelse, der ligger efter den forventede ikrafttrædelse af planlovsændringerne. Det skal understreges, at der herved ikke er taget endelig stilling til, om planlovsændringerne – hvis de gennemføres i overensstemmelse med høringsudkastet – vil kunne hjemle en retlig lovliggørelse af forretningen.

    

   Vi anbefaler herefter, at kommunen i sit svar til Statsforvaltningen redegør for, at kommunen på grundlag af Statsforvaltningens udtalelse agter at lovliggøre anvendelsen af ejendommen Lundborgvej 2A, og at kommunen har vurderet, at retlig lovliggørelse ikke er mulig i henhold til det nuværende plangrundlag. Kommunen er derfor indstillet på at tage skridt med henblik på fysisk lovliggørelse i form af påbud herom til ejeren. Da kommunen imidlertid er opmærksom på, at det foreliggende høringsudkast om en ændring af planloven lægger op til en udvidelse af detailhandelsesreglerne blandt andet ved at skabe hjemmel til placering af butikker, der forhandler varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold, uden for bymidten, finder kommunen det hensigtsmæssigt, at fristen for fysisk lovliggørelse af ejendommen fastsættes til efter den forventede ikrafttrædelse af planlovsændringerne (primo 2017). Dette vil give kommunen mulighed for, når en eventuel ny planlov er trådt i kraft at tage stilling til, om der i stedet kan ske retlig lovliggørelse af ejendommen.

    

   Med hensyn til processen overfor JAFI A/S vurderer vi, at kommunen i et høringsbrev til JAFI A/S kan meddele, dels at den uhjemlede beslutning fra 18. juni 2014 annulleres, dels at kommunen påbyder lovliggørelsen af ejendommens anvendelse med en nærmere fastsat frist.”

    

   I forbindelse med Byrådets tidligere behandling af sagen den 31. august 2016 var udarbejdet et udkast til svarbrev til Statsforvaltningen. I lyset af det nu foreliggende høringsudkast om ændring af planloven samt anbefalingerne fra advokatfirmaet Horten, er forslaget til svarbrevet revideret, jf. bilag nr. 6.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Forvaltningen igangsætter proces med henblik på at annullere Byrådets beslutning af 18. juni 2014 om tilbagekaldelse af påbud samt med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 at udstede et nyt påbud til JAFI A/S om, at der med virkning fra den 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A, 

    

   at sagen forelægges til fornyet politisk behandling, såfremt ændringer af planloven inden påbudsfristens udløb måtte åbne mulighed for en retlig lovliggørelse af detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A, og

    

   at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag nr. 5) godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Forvaltningen igangsætter proces med henblik på at annullere Byrådets beslutning af 18. juni 2014 om tilbagekaldelse af påbud samt med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 at udstede et nyt påbud til JAFI A/S om, at der med virkning fra den 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A,

    

   at sagen forelægges til fornyet politisk behandling, såfremt ændringer af planloven inden påbudsfristens udløb måtte åbne mulighed for en retlig lovliggørelse af detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A, og

    

   at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag nr. 6) godkendes.

    

  • Forvaltningens bemærkninger

   Der er den 11. oktober 2016 modtaget mail fra Finn Kjærgaard med et notat udarbejdet af advokatfirmaet Bech-Bruun. Mail og notat kan ses som nyt bilag nr. 7.

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 6 Afklaring af behovet for en ny struktur for erhvervsfremme (rettet mod erhverv, turisme og detailhandel) i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Efter strukturreformen i 2007 har Viborg Kommune indgået fireårige partnerskabsaftaler og årlige samarbejdsaftaler med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn (VisitViborg) jf. lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.

    

   Nuværende partnerskabsaftaler med både VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg blev godkendt af Byrådet den 26. september 2012 (sag nr 9 og 10), og gælder for perioden 2013-2016. Aftalerne udløber dermed 31. december 2016.

    

   Situationen og udfordringerne for erhvervsfremme er i Viborg Kommune anno 2016 markant ændrede ift. udfordringerne omkring strukturreformen i 2007, herunder bl.a.:

    

   -        Apple har besluttet at investere kraftigt i Viborg Kommune

   -        Viborg Kommune vil med Invest in Viborg-tiltaget tiltrække flere investeringer til kommunen

   -        Digitalisering er blevet et nøgleord indenfor både traditionelt erhverv og indenfor turismen

   -        Kendskabet til Viborg Kommune nationalt og internationalt er væsentligt forhøjet

   -        Detailhandelen er under pres

   -        Den kommunale økonomi presses af effektiviseringskrav

   -        Danske kommuner er i en intern konkurrencesituation når det gælder vækst, arbejdspladser og bosætning

   -        Viborg Kommune er blevet en del af Business Region Aarhus og kommer dermed til at indgå i en række forskellige erhvervs- og turismemæssige udviklingsprojekter

   -         Regeringen analyserer netop nu erhvervsfremmeindsatsen, og det er endnu uklart, hvorledes den kommunale rolle fremadrettet bliver

    

   Forvaltningen foreslår, at de nuværende partnerskabsaftaler med VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg forlænges frem til 1. juli 2018, således at det bliver et nyt byråd, der i sit første arbejdsår skal behandle forslag til nye partnerskabsaftaler, der styrker erhvervsfremme.

    

   Dette giver samtidig mulighed for, i tæt samarbejde med VIBORGegnens Erhvervsråd, VisitViborg og Viborgegnens Handelsråd, at gennemføre et længere udviklingsforløb, hvor anderledes løsninger på ovenfornævnte udfordringer vurderes og beskrives. En nærmere beskrivelse af hele udviklingsprocessen og forventede resultater vil ske i tæt samarbejde med de involverede organisationer og fremlægges på et senere møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Når Byrådet har vedtaget budget 2017-2020, forelægges udvalget et forslag til samarbejdsaftale for 2017 med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg.

    

   Jvf. konstitueringsaftalen er det Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovations opgave at udarbejde forslag og foretage indstilling til Byrådet om organisering af samarbejdet med erhvervsliv m.v. På baggrund af en eventuel beslutning i Byrådet om forlængelse af de nuværende partnerskabsaftaler frem til 1. juli 2018, vil Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation igangsætte opgaven med ovennævnte udviklingsforløb.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de nuværende partnerskabsaftaler med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg forlænges til 1. juli 2018.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 7 Ansøgning fra Boligselskabet Viborg om godkendelse af huslejeforhøjelse til forbedringsarbejder (kollektiv råderet) i afdeling 17, Nørresøbakken i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Afdeling 17, Nørresøbakken, er beliggende i Viborg og består af 161 familieboliger og 10 ungdomsboliger, som blev opført som tæt-lavt byggeri i begyndelsen af 1980erne. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

    

   Renovering af badeværelser

   Kollektive råderetsarbejder skal godkendes af afdelingsmødet og efterfølgende skal hovedorganisationen godkende afdelingsmødets beslutning inden igangsætning af arbejderne. Det er den enkelte lejer, som vælger, om badeværelsesrenoveringen skal udføres i lejemålet mod en lejeforhøjelse.

    

   Afdeling 17, Nørresøbakken, har på ordinært afdelingsmøde den 9. september 2015 godkendt lånefinansiering til renovering af badeværelser. Afdelingsmødets beslutning er efterfølgende godkendt af hovedbestyrelsen den 23. august 2016, hvorefter Boligselskabet Viborg har søgt om godkendelse til at optage et kreditforeningslån uden kommunegaranti, og som følge af låneoptagelsen en godkendelse af huslejestigninger. Renoveringen forventes igangsat efter Byrådets godkendelse.

    

   Finansiering og låneoptagelse

   Forbedringsarbejder, som tilfører det lejede en øget brugsværdi, kan finansieres ved låneoptagelse, jf. almenboliglovens § 37b (kollektiv råderet). Boligselskabet søger om optagelse af et kreditforeningslån på 3.900.000 kr., med en løbetid på 20 år.

    

   Ansøgningen skal godkendes efter bestemmelserne om låneoptagelse i almenboligloven og bekendtgørelse om drift af almene boliger. Forvaltningen kan i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307), jf. punkt 5.6 i bilag nr. 1, godkende en låneoptagelse, hvis der ikke er krav om kommunegaranti for lånet.

    

   Huslejeforhøjelse

   Huslejestigninger større end 5% kræver Byrådets godkendelse, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3 og driftsbekendtgørelsens § 76, stk. 4.

    

   Der er i alt 65 lejemål, som ønsker at få gennemført en badeværelsesrenovering. Beboerne har mulighed for at vælge mellem 3 løsningsforslag (pakker), hvoraf den mest omfattende pakke vil medføre en huslejestigning større end 5 %.

    

   Huslejestigningen for de 50 lejemål, som har valgt den store pakke, udgør op til 8,69 % svarende til 515 kr./måned. Den højeste husleje i afdelingen vil efter etablering af nyt badeværelse bliver op til 7.059 kr./måned.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Boligselskabet Viborgs ansøgning om huslejestigning på op til 8,69 % for 50 lejemål i afdeling 17, Nørresøbakken i Viborg, godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 8 Banebo - Tilsynssag
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på dets møde den 18. november 2015 (sag nr. 8) en udtalelse til Statsforvaltningen/Tilsynet vedr. en sag om godkendelse af Boligselskabet Sct. Jørgens køb af grund ved Marsk Stigs Vej (til ”Banebo”).

    

   Der er nu kommet en afgørelse (fremgår af bilag nr. 1) fra Statsforvaltningen, der bl.a. konkluderer:

    

   ”Statsforvaltningen har gennemgået de indsendte bilag og har besluttet ikke at rejse en tilsynssag, da vi ikke finder grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Viborg Kommune har overtrådt den lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af.

    

   Vi lægger herved vægt på det af Viborg Kommune anførte i kommunens udtalelse af 20. november 2015.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Statsforvaltningens svar tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Britta Leth undlader at stemme og ønsker følgende anført i referatet:

    

   Jeg undlader at stemme, idet Statsforvaltningen ikke har taget stilling til om købsprisen på grunden overstiger prisen i handel og vandel.”

 • 9 Taksationskendelse vedr. areal ved Rørbæksvej i Løvel (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på dets møde den 8. juni 2016 (sag nr. 45) en sag vedr. overtagelse og prisfastsættelse af areal ved Rørbæksvej i Løvel med følgende dagsordenstekst:

    

   ”Byrådet vedtog den 25. januar 2012 (sag nr. 21) lokalplan nr. 385 for et boligområde ved Gl. Røddingvej i Løvel. Området er på ca. 95.000 m2.

    

   På Byrådets møde den 4. september 2013 (sag nr. 3) besluttede Kommunen at ekspropriere ca. 51.000 m2 af arealet – i forståelse med ejeren. På Byrådets møde den 30. april 2014 (sag nr. 18) godkendte Byrådet erstatningen med 45 kr. pr. m2 for ca. 18.000 m2 (der skulle anvendes til parcelhusgrunde, og hvor byggemodningen hurtigt skulle i gang) og 30 kr. pr. m2 for ca. 33.000 m2 (der er udlagt til tæt/lav boliger, og hvor der ikke var aktuelle planer om byggemodning).

    

   Ejeren har nu med henvisning til planloven § 47 A forlangt, at Kommunen overtager de resterende ca. 44.000 m2, hvilket ejeren har mulighed for i henhold til loven.

    

   Der har været møde med ejeren om erstatningens størrelse, og ejeren vil indgå aftale om en erstatning på 22 kr. pr. m2 – i alt ca. 968.000 kr.

    

   Der er indhentet en ejendomsmæglervurdering, der lyder på 15 kr. pr. m2 – i alt ca. 660.000 kr. Vurderingen fremgår af bilag nr. 1.

    

   Hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningens størrelse, skal fastsættelsen af denne indbringes for taksationskommissionen.

    

   Forvaltningen bemærker, at der endnu ikke er solgt nogle af de foreløbig 6 byggemodnede parcelhusgrunde.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets Udvalgets møde.

    

   BILAG

   1

   Lukket

   Vurdering Rørbæksvej Løvel.pdf

   191175/16

    

   INDSTILLING

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at spørgsmålet om erstatningens fastsættelse indbringes for Taksationskommissionen.”

    

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at godkende indstillingen.

    

   Der har nu været afholdt taksationsforretning, og Taksationskommissionen fastsætter erstatningen til 18 kr. pr. m2 – svarende til i alt ca. 792.000 kr. – samt 6.000 kr. til godtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand. Kendelsen fremgår af bilag nr. 1. Der har været en udgift på 3.500 kr. ekskl. moms til mæglervurdering.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at taksationskendelsen ikke indbringes for Overtaksationskommissionen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 802.000 kr. til kontoen ”Køb af areal ved Rørbæksvej i Løvel” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 802.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 10 Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår – Arnbjerg, 1. etape
  • Sagsfremstilling

   I Arnbjerg er 1. etape ved at blive byggemodnet. P.t. er arbejdet med etablering af fordelingsvejen fra Gl. Århusvej i gang. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 421. 

    

   Mindstepriserne for de 38 grunde foreslås fastsat til mellem 650.000 kr. og 825.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen - bilag nr. 1. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen. Endvidere er der taget hensyn til særlige byggelinjer, der sikrer, at der ikke bygges tæt på fordelingsvejen.

    

   Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde i udstykning ved Asmild Mark i 2016 blev fastsat til mellem 700.000 kr. og 800.000 kr.

    

   Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

    

   Kommunen forhandler for øjeblikket med ejeren af en ejendom i Arnbjerg om at købe hele hans ejendom. Ejeren ønsker som en del af aftalen at overtage den sydvestligste grund (på 900 m2 med en foreslået pris på 825.000 kr.) i den udstykning, som nu prisfastsættes. Hvis dette skal ske uden offentligt udbud, kræver det Tilsynets godkendelse. Hvis Kommunen skal holde den mulighed åben, kræver det, at den pågældende grund ikke udbydes med mindre/før Tilsynet måtte have afslået salg uden offentligt udbud.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at mindsteprisen for de 38 parcelhusgrunde i Arnbjerg, Viborg fastsættes til mellem 650.000 kr. og 825.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1,

   at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde, og

   at den sydvestligste grund ikke udbydes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at mindsteprisen for de 38 parcelhusgrunde i Arnbjerg, Viborg fastsættes til mellem 625.000 kr. og 825.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1,

    

   at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde,

    

   at den sydvestligste grund ikke udbydes, og

    

   at den nye udstykning annonceres i Jyllands Posten.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 11 Ansøgning om tilskud til Studenterhuset
  • Sagsfremstilling

   VIA University College har fremsendt ansøgning til Viborg Kommune om at forlænge et tilskud på 200.000 kr. til Studenterhuset i 2017 og 2018. Ansøgning kan ses som bilag nr. 1.

    

   Viborg Kommune har ydet støtte til Studenterhuset på ca. 200.000 kr. både i 2015 og 2016. 120.000 kr. af de 200.000 kr. blev brugt til ansættelse af en koordinator, der skulle koordinere aktiviteter og sikre godt samarbejde med brugerne.

    

   Baggrund

   Byrådet godkendte på sit møde den 22. december 2009 (sag nr. 301), at Viborg Kommune vederlagsfrit overdrog bygning 111 til Den Erhvervsdrivende Fond 111, DEF 111. Fonden blev stiftet af uddannelsesinstitutioner, Boligselskabet Sct. Jørgen og Viborg Kommune med henblik på at ombygge og drive ejendommen som studenterhus.

    

   DEF 111 drev fra sommeren 2012 til primo 2016 studenterhus i bygningen.

    

   Ideen var, at en studenterforening (baseret på frivillig indsats) skulle stå for driften og aktiviteter i studenterhuset, mens fonden stod for driften af ejendommen og som garant for økonomien. Husets drift var sikret gennem en aftale om, at husets stiftere (undtagen Viborg Kommune) ydede et årligt bidrag til driften.

    

   Aktivitetsniveauet og de studerendes engagement i forhold til driftsopgaverne i huset var meget svingende, og det viste sig ikke muligt på den baggrund at skabe en fornuftig driftsøkonomi.

    

   DEF 111 ansøgte derfor Viborg Kommune om tilskud på 120.000 kr. i 2015 og 2016 til ansættelse af en koordinator, der skulle koordinere aktiviteter i Studenterhuset, og VIA tilbød at finansiere tilsvarende 120.000 kr. Byrådet besluttede på møde den 25. februar 2015 (sag nr. 3) at bevilge tilskud på 120.000 kr. i 2015 og 2016 under forudsætning af, at uddannelsesinstitutionerne ydede samme beløb.

    

   Efterfølgende fandt VIA University College det optimalt at overtage både Studenterhuset og ansvaret for Studenterhusets daglige drift. Medio 2015 fremsatte VIA et købstilbud til DEF 111, som DEF 111 efterfølgende godkendte. I købstilbuddet fremgik det, at huset fortsat ville blive drevet som studenterhus og skulle være tilgængeligt for alle studerende i Viborg Kommune og dermed ikke kun studerende på VIA.

    

   Byrådet besluttede på møde den 27. januar 2016 (sag nr. 22) ikke at udnytte sin forkøbsret mhp. at købe bygningen tilbage fra DEF 111. Parterne var enige om, på trods af ejerskiftet, at fortsætte med den hidtidigt gældende aftale om fælles finansiering af den ansatte koordinator i både 2015 og 2016 på 120.000 kr. hver. Denne aftale udløber dermed med udgangen af 2016.

    

   Ny ansøgning

   Det er, jf. ansøgningen, VIAs håb, at Studenterhuset i endnu højere grad bliver et kulturelt centrum med aktiviteter ikke bare for studerende, men aktiviteter, der også tiltrækker andre brugere.

    

   Endvidere fastslår ansøgningen, at Studenterhuset i høj grad anvendes som mødested for de mange internationale studerende, der kommer til Viborg Kommune. Studenterhuset medvirker dermed til at understøtte Viborg Kommunes vision om at tiltrække internationale studerende og være en international studieby.

    

   VIA håber, at Viborg Kommune fortsat økonomisk vil støtte op om Studenterhuset i 2017 og 2018, således at strategien med at tiltrække yderligere kulturelle aktiviteter i Studenterhuset og understøttelse af de mange internationale studerendes integration i lokalsamfundet Viborg Kommune, fortsat kan udvikles. 

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune yder tilskud til Studenterhuset på 200.000 kr. i 2017 og 2018,

   at der så i givet fald gives en bevilling på 200.000 kr. i 2017-2018 til politikområdet ”Politisk organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet ’Tilskud til Studenterhuset’, og

   at udgiften i 2017-2018 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune yder tilskud til Studenterhuset på 200.000 kr. i 2017 og 2018,

    

   at der så i givet fald gives en bevilling på 200.000 kr. i 2017-2018 til politikområdet ”Politisk

   organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet ’Tilskud til Studenterhuset’,

    

   at udgiften i 2017-2018 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og

   Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og

    

   at det præciseres over for ansøger, at der ikke gives tilskud efter 2018.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 12 Ændring af skoledistrikter i Bjerringbro
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på mødet den 09-08-2016 (sag 7) en anmodning fra Grundejerforeningen på Engvejen i Bjerringbro om at beboere med skolestartende børn på Engvejen fremover automatisk indmeldes på Egeskovskolen frem for Bøgeskovskolen.

    

   På Engvejen, 8850 Bjerringbro var der pr. 19-05-2016 i alt 21 børn bosat. Af dem er der 8 førskolebørn og 13 skolebørn. Skolebørnene er fordelt med 1 på Bøgeskovskolen, 4 på Egeskovskolen og 8 på Privat-, Fri- og Efterskoler.

    

   Afstanden fra Engvejen til Egeskovskolen er 1-2 km, afhængig af i hvilken ende af Engvejen man bor og afstanden fra Engvejen til Bøgeskovskolen er 2,3-3,1 km (målt på krak). Der er altså afstandsmæssigt kortere til Egeskovskolen end til Bøgeskovskolen og der er ikke trafikfarlige veje, der skal krydses for at komme i skole.

    

   Egeskovskolen ligger pt. tæt på grænsen for, hvornår der udløses et tredje spor på skolen, men elev- og klassetalsprognosen viser et faldende elevtal på både Bøgeskovskolen og Egeskovskolen. Elev- og klassetalsprognoser for de to skoler findes i bilag 1.

    

   I bilag 2 og 3 findes der henholdsvis et detailkort og et oversigtskort over, hvordan de to skoledistrikter vil komme til at se ud ved en eventuel distriktsændring.

    

   Ændringerne har i perioden fra den 10-08-2016 til den 07-09-2016 været i høring i de berørte skolebestyrelser. Ingen af skolebestyrelserne har indvendinger mod den beskrevne ændring af skoledistrikterne. Høringssvarene kan findes i bilag 4.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at ændre skoledistrikterne for Bøgeskovskolen og Egeskovskolen således at Engvejen fremover hører til Egeskovskolen frem for Bøgeskovskolen jf. bilag 2 og 3.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at ændre skoledistrikterne for Bøgeskovskolen og Egeskovskolen således at Engvejen fremover hører til Egeskovskolen frem for Bøgeskovskolen jf. sagens bilag 2 og 3.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 13 Etablering af omklædningsfaciliteter på Nordre Skole (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på deres møder hhv. den 29. september 2016 og den 4. oktober 2016 med følgende enslydende sagsfremstilling:

    

   ”Viborg Idrætsråd udarbejdede i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019 analyse af behovet for forbedring af idrætsfaciliteter ved Nordre Skole, ved Liseborg Centret og ved Viborg Gymnastik Forenings anlæg på Sct. Laurentii Vej, og i denne analyse indstillede Viborg Idrætsråd bl.a., at der investeres 1,2 mio. kr. i nye omklædningsfaciliteter til Nørremarkens Ungdoms- og Gymnastik Forening (NUGF) ved Nordre Skole, idet det forudsættes, at NUGF selv bidrager med 300.000 kr. til projektet.

    

   I forlængelse heraf besluttede Byrådet ved budgetvedtagelsen, at der afsættes et rådighedsbeløb på 900.000 kr. i 2016 til omklædningsfaciliteter til NUGF på området ved Nordre skole.

    

   Repræsentanter for NUGF, Nordre Skole, Viborg Idrætsråd og Viborg Kommune har i forlængelse heraf arbejdet med projektet og alle parter er enige om, at den optimale løsning er, at etablere nye omklædningsrum i kælderlokaler delvist over terræn på Nordre Skole. Disse lokaler ligger i umiddelbar tilknytning til NUGF´s klubhus på anlægget og tæt på de nuværende omklædningsrum, der anvendes af forening og skole.

    

   Der var enighed om at gå efter den optimale løsning, og derfor blev opstillet et budget med en samlet anlægssum på 1,5 mio. kr., hvor alle parterne bidrog med finansiering af ekstra 300.000 kr. Projektet blev herefter projekteret og udbudt i licitation. Desværre viste licitationen en noget større anlægsudgift end budgetteret.

    

   På baggrund heraf har der været fornyede drøftelser mellem NUGF, Viborg Idrætsråd, Nordre Skole/Børn & Unge og Kultur, Service & Events – og der foreligger nu forslag til samlet model for finansiering af den optimale løsning for parterne.

    

   Baggrunden for, at der arbejdes videre med denne løsning er, at den er optimal i forhold til foreningens brug af arealer, idet presset på baneanlægget er meget stort og forslaget ikke inddrager yderligere græsarealer på anlægget. Samtidig er der tale om en optimal placering i forhold til klubhuset.

    

   Hertil kommer, at de nye omklædningsrum i stort omfang kan anvendes af ”Viborg Elite” og til skolens andre idrætsaktiviteter, idet Nordre Skole oplever et stort pres på de nuværende omklædningsrum, der er ”traditionelle” skoleomklædningsrum med to meget store rum. Samtidig indebærer løsningen, at der etableres handicapomklædning til brug for skole, forening m.fl.

    

   Parterne har derfor gennemgået projektet og har reduceret i anlægsudgiften og dernæst opstillet forslag til finansieringsplan, som muliggør realiseringen af det samlede projekt. Nedenfor er anført anlægsbudget og forslag til finansieringsmodel:

    

   Anlægsudgift:

    

   Håndværker udgifter

   1.800.000

   Uforudsete udgifter

   100.000

   Projektering, teknisk rådgivning og tilsyn m.v.

   400.000

   Samlede anlægsudgifter

   2.300.000

    

    

   Finansieringsplan:

    

   Byrådet, rådighedsbeløb

   900.000

   Nørremarkens Ungdoms- og Gymnastik Forening (NUGF)

   400.000

   Nordre Skole/Børn og Unge (heraf 200.000 kr. til handicaptoilet)

   400.000

   Kultur- og Fritidsudvalget, mindre anlægsinvesteringer (driftskonto)

   300.000

   Kultur- og Fritidsudvalget, energipuljer

   300.000

   Samlet finansieringsplan

   2.300.000

    

   Forvaltningen bemærker, at projektet planlægges realiseret i vinterperioden 2016/2017, således at de nye omklædningsrum er klar til brug ved sæsonstart 2017.

    

   Børne- og Ungdomsudvalgets andel af finansieringen på 400.000 kr. sker med,

   -       250.000 kr. fra anlægskontoen Påtrængende bygnings- og renovering opgaver, og

   -       150.000 kr. fra Nordre Skoles driftsbudget.”

  • Indstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.300.000 kr. til kontoen ”Etablering af omklædningsrum på  Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Etablering af omklædningsrum på  Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at nettoanlægsudgiften på 1.900.000 kr. finansieres delvis af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til formålet, som udgør 900.000 kr., ved nedsættelse af nettobevillingen(drift) på politikområde skoler og klubber med 150.000 kr. i 2016, ved nedsættelse af rådighedsbeløbet til kontoen Påtrængende bygnings- og renovering opgaver med 250.000 kr. i 2016, ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområde folkeoplysning og idrætsanlæg (Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer) i 2016 med 300.000 kr., og ved nedsættelse af rådighedsbeløb fra pulje til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhuse med 300.000 kr. i 2017.

    

    

   Anders Bertel og Stine Damborg deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget,

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 14 Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I henhold til Viborg Kommunens principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio.kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

   Der foreligger nu en række regnskabsafslutninger på Børne– og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:

   (+=merforbrug/mindreindtægt)

    

    

    

    

   ----------- 1.000 kr. -----------

   Projekt

   Stednr

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   Pulje skoler 2014

   301603

   2.496

   2.519

   23

   Udflytning af Rosenvænget Skole

   308508

   7.320

   9.386

   2.066

   Pulje daginstitutioner 2013 incl. Etablering af nye køkkener

   514718

   3.000

   2.998

   -2

   Bygningsændringer og opretningsopgaver i byggemassen på dagtilbudsområdet

   514719

   3.100

   3.097

   -3

   Om- og tilbygninger til etablering af vuggestuepladser

   514721

   2.850

   2.850

   0

   Pulje til renovering af legepladser

   514731

   3.999

   3.995

   -4

   Pulje daginstitutioner 2015 inkl. etablering af køkkenfac.

   514734

   6.000

   5.998

   -2

    

    

    

    

    

   I alt

    

   28.765

   30.843

   2.078

    

   Bemærkninger til større afvigelser:
   Merforbruget til ”Udflytning af Rosenvænget Skole” skyldes lejeudgift til pavilloner. Merforbruget finansieres via en mindreforbrug på konto ”vedligehold Rosenvænget” og et mindreforbrug på konto ”mellemkommunale betalinger”.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes, og

    

   at nettobevillingen til politikområdet Skoler og Klubber nedsættes med 2.066.000 kr. i 2016 til finansiering af merforbruget til ’Udflytning af Rosenvænget Skole’

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

   Forvaltningen oplyste indledningsvis, at formuleringen ”Merforbruget til ”Udflytning af Rosenvænget Skole” skyldes lejeudgift til pavilloner” ikke er korrekt, idet merudgiften skyldes køb af pavilloner.

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller herefter til Byrådet,

    

   at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes, og

    

   at nettobevillingen til politikområdet Skoler og Klubber nedsættes med 2.066.000 kr. i 2016 til finansiering af merforbruget til ”Udflytning af Rosenvænget Skole”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 15 Indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand Viborg Nord
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 15), at forslag til Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i området Viborg Nord blev sendt i 12 ugers offentlig høring. I høringsperioden er der kommet 3 høringssvar.

    

   På baggrund af høringssvarene, er indsatsplanen rettet til og forelægges hermed til godkendelse – bilag 1. Det område indsatsplanen omfatter fremgår af indsatsplanens forside og side 2.

    

   Politisk behandling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 26. marts 2015 (sag nr. 7) endelig vedtagelse af Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i området Viborg Nord

    

   Udvalget besluttede på mødet at udsætte sagen med henblik på nærmere undersøgelse af, hvilke konsekvenser Vejle-modellen vil få for indsatsplanen.

    

   Klima- og Miljøudvalgets drøftede på mødet den 1. oktober 2015 Vejlemodellen (sag nr. 17). Det blev besluttet, at man vil indhente Grundvandsforums vurdering af henholdsvis Viborg- og Vejlemodellen. På samme møde havde udvalget besøg af Naturstyrelsens grundvands-rejsehold (sag nr. 9), som orienterede omkring kortlægning og indsatsplaner. Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

    

   Desuden har der været afholdt et fælles politisk møde mellem Klima- og Miljøudvalget og Skive Kommunes udvalg den 11. november 2015, og spørgsmålet har været drøftet i Grundvandsforum den 13. november 2015.

    

   På baggrund af ovenstående drøftelser og møder udarbejdede forvaltningen et forslag til administrativ praksis ved indsatser for nitrat i grundvandet, se bilag 4.

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at indsatsen overfor nitrat skal følge modellen ”Ny Viborg model”. I det efterfølgende dagsordenspunkt (sag nr. 15) besluttede Klima- og Miljøudvalget at sende det reviderede forslag til indsatsplan, hvor ”Ny Viborg model” var indarbejdet, i offentlig høring.

    

   Høringssvar

   I høringsperioden er der kommet 3 høringssvar. I bilag 2 er svarene refereret sammen med Viborg Kommunes bemærkninger og ændringer i indsatsplanen. De indsendte høringssvar er vedlagt i deres fulde ordlyd som bilag 3.

    

   De 3 høringssvar har drejet sig om følgende:

   1.     Der efterlyses en bedre beskrivelse og begrundelse for den valgte indsats overfor nitrat:
   Indsatsplanens tekst er revideret for at blive mere fyldestgørende.

   2.     Det foreslås at vælge indsatser, der i mindre grad belaster landbruget.

   3.     Der er sket ændringer i lovgivningen, som indsatsplanen bør referere til.

    

   Behandling af høringssvarene

   De enkelte rettelser fremgår af oversigten over høringssvar bilag 2 og er markeret med rød skrift i indsatsplanen bilag 1.

    

   Ad. 1

   I det reviderede forslag er ”Ny Viborg model” indarbejdet, således at vandværkernes indsats overfor nitrat skal starte allerede ved 10 mg/l i stedet for 20 mg/l, dels for at sikre en så betids indsats, at grænseværdien for nitrat ikke overskrides på et senere tidspunkt, dels for at reducere omfanget af den indsats der pålægges landbruget i form af arealrestriktioner og at sikre, at den ikke sker ukompenseret. I forhold til det indsatsområde Staten har udpeget, er området hvor der skal gøres en ekstra indsats overfor nitrat desuden reduceret med. ca. 30%.

    

   Ad. 2

   Giver ikke anledning til ændringer.

    

   Ad. 3

   Henvisninger til lovgivning er opdateret.

    

   Tekst i indsatsplanens redegørelsesdel er revideret og præciseret for at blive mere fyldestgørende.

    

   Herudover er der foretaget redaktionelle rettelser som følge af, at indsatsplanen går fra at være forslag til endelig.

    

   Efter udvalgsmødet orienterer forvaltningen dem, der har indsendt høringssvar, direkte om Viborg Kommunes reaktion på høringssvarene.

    

   Orientering af Grundvandsforum

   I henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner § 6, skal kommunalbestyrelsen forelægge det reviderede forslag til indsatsplan for koordinationsforum til orientering inden den endelige vedtagelse. Grundvandsforum ved Viborg Kommune er forud for udvalget møde orienteret om, at indsatsplanen forelægges Klima- og Miljøudvalget, og at indsatsplanen m.v. kan ses på Viborg Kommunes hjemmeside.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at indsatsplanen vedtages endeligt, som den nu foreligger.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-09-2016

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at indsatsplanen vedtages endeligt, som den nu foreligger

    

   Flemming Gundersen stemte imod, idet han overordnet er imod planen, fordi landbruget får lov at udlede for meget nitrat. Fordi det oprindeligt udpegede OSD-område med særlig indsats er blevet indskrænket, og fordi den nye retningslinje betyder, at en eventuel forbedret vandkvalitet, betalt af forbrugerne, kan omsættes til øget nitratudledning fra landbruget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod, idet han overordnet er imod planen, fordi landbruget får lov at udlede for meget nitrat. Fordi det oprindeligt udpegede OSD-område med særlig indsats er blevet indskrænket, og fordi den nye retningslinje betyder, at en eventuel forbedret vandkvalitet, betalt af forbrugerne, kan omsættes til øget nitratudledning fra landbruget.

 • 16 Vedtagelse af Indsatsplan for Skive-Stoholm 2016
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 16), at forslag til Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i OSD-Skive-Stoholm blev sendt i 12 ugers offentlig høring. I høringsperioden er der kommet 1 høringssvar.

    

   På baggrund af høringssvaret, er indsatsplanen rettet til og forelægges hermed til godkendelse – bilag 1. Området indsatsplanen omfatter er vist på indsatsplanens forside.

    

   Politisk behandling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 26. marts 2015 (sag nr. 8) vedtagelse af Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet for Skive-Stoholm-området.

    

   Udvalget besluttede på mødet at udsætte sagen med henblik på nærmere undersøgelse af, hvilke konsekvenser Vejle-modellen vil få for indsatsplanen.

    

   Klima- og Miljøudvalgets drøftede på mødet den 1. oktober 2015 Vejlemodellen (sag nr. 17). Det blev besluttet, at man vil indhente Grundvandsforums vurdering af henholdsvis Viborg- og Vejlemodellen. På samme møde havde udvalget besøg af Naturstyrelsens grundvands-rejsehold (sag nr. 9), som orienterede omkring kortlægning og indsatsplaner. Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

    

   Desuden har der været afholdt et fælles politisk møde mellem Klima- og Miljøudvalget og Skive Kommunes udvalg den 11. november 2015, og spørgsmålet har været drøftet i Grundvandsforum den 13. november 2015.

    

   På baggrund af ovenstående drøftelser og møder udarbejdede forvaltningen et forslag til administrativ praksis ved indsatser for nitrat i grundvandet (bilag 2).

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit på møde den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at indsatsen overfor nitrat skal følge modellen ”Ny Viborg model”. I det efterfølgende dagsordenspunkt (punkt. 16) besluttede Klima- og Miljøudvalget, at sende det reviderede forslag til indsatsplan, hvor ”Ny Viborg model” var indarbejdet, i offentlig høring.

    

   Høringssvar

   I høringsperioden er der kommet 1 høringssvar. I bilag 3 er svarene refereret sammen med Viborg Kommunes bemærkninger og ændringer i indsatsplanen. Det indsendte høringssvar er vedlagt i dets fulde ordlyd som bilag 4.

    

   Høringssvaret påpeger at der er sket ændringer i lovgivningen, som indsatsplanen bør referere til.

    

   Behandling af høringssvaret

   De enkelte rettelser fremgår af oversigten over høringssvar bilag 3, og er markeret med rød skrift i indsatsplanen bilag 1. Henvisninger til lovgivning er opdateret.

    

   Herudover er teksten i indsatsplanens redegørelsesdel er præciseret at vandværkernes således at det tydeligt fremgår at indsats overfor nitrat skal starte allerede ved 10 mg/l i stedet for 20 mg/l, dels for at sikre en så betids indsats, at grænseværdien for nitrat ikke overskrides på et senere tidspunkt, dels for at reducere omfanget den indsats der pålægges landbruget i form af arealrestriktioner og at sikre at den ikke sker ukompenseret. Der er desuden fortaget redaktionelle rettelser som følge af, at indsatsplanen går fra at være forslag til endelig.

    

   Efter udvalgsmødet orienterer forvaltningen dem der har indsendt høringssvar direkte om Viborg Kommunes reaktion på høringssvarene.

    

    

   Orientering af Grundvandsforum

   I henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner § 6, skal kommunalbestyrelsen forelægge det reviderede forslag til indsatsplan for koordinationsforum til orientering inden den endelige vedtagelse. Grundvandsforum ved Viborg Kommune er orienteret om, at indsatsplanen forelægges Klima- og Miljøudvalget, og at indsatsplanen m.v. kan ses på Viborg Kommunes hjemmeside.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet, 

    

   at indsatsplanen vedtages endeligt, som den nu foreligger.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-09-2016

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, 

    

   at indsatsplanen vedtages endeligt, som den nu foreligger.

    

   Flemming Gundersen stemte imod, idet han overordnet er imod planen, dels fordi landbruget får lov at udlede for meget nitrat, dels fordi den nye retningslinje betyder, at en eventuel forbedret vandkvalitet, betalt af forbrugerne, kan omsættes til øget nitratudledning fra landbruget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod, idet han overordnet er imod planen, dels fordi landbruget får lov at udlede for meget nitrat, dels fordi den nye retningslinje betyder, at en eventuel forbedret vandkvalitet, betalt af forbrugerne, kan omsættes til øget nitratudledning fra landbruget.

 • 17 Gennemførelse af den kommunale indsats efter Statens vand- og naturplanlægning i 2016 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet godkendte den 20. marts 2013 (sag nr. 12), at forvaltningen bemyndiges til, inden for den årlige rammebevilling og efter sædvanlig administrationspraksis, at ansøge om og gennemføre forundersøgelser og realiseringsprojekter inden for tilskudsordningerne til vand- og naturplanprojekter. Projekterne gennemføres inden for de bevillingsmæssige tilsagn, som Staten meddeler til de enkelte projekter.

    

   Processen for gennemførelse af projekterne

   Den overordnede styring af proces for vådområdeprojekterne med bl.a. prioritering og igangsætning af projekterne foretages i hhv. Limfjordsrådet og Gudenåkomiteen, i disses egenskab af vandoplandsstyregrupper, mens de enkelte kommuner selv prioriterer indsatsen indenfor Kommunens grænser på øvrige områder.

    

   I alle tilfælde er det den enkelte kommune, der er projektejer for de projekter, der geografisk ligger i kommunen. Administrationsmodellen for gennemførelse af indsatsen for næsten alle vand- og naturplanprojekter indebærer, at Kommunen indledningsvist ansøger Staten om tilskud til gennemførelse af en forundersøgelse, inden for en ansøgt økonomisk ramme. Hvis ansøgningen imødekommes, lægger Kommunen ud for udgifterne, hvilket finansieres over anlægsbevillingen. Kommunens udgifter til forundersøgelsen søges herefter refunderet fra Staten og indgår på anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling, når forundersøgelsen er gennemført og regnskabet godkendt.

    

   Hvis forundersøgelsen konkluderer, at en indsats vil medføre den ønskede forbedrende effekt, samt at de økonomiske omkostninger hertil vil stå i rimeligt forhold til effekten, skal Kommunen søge om tilskud til realisering af et projekt. I lighed med forundersøgelsen lægger Kommunen ud for anlægsudgifterne, og når realiseringen er gennemført, søges Staten om udbetaling af de afholdte udgifter inden for den økonomiske ramme og på baggrund af et godkendt regnskab. Indtægten tilgår anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling.

    

   Tidsrammen for gennemførelse af forundersøgelser og efterfølgende realiseringer kan variere fra omkring 1 år for de mindre projekter til flere (mange!) år for store, komplicerede vådområdeprojekter. På grund af denne tidsmæssige forskydning mellem Kommunens påbegyndelse af forundersøgelser og efterfølgende realiseringer har forvaltningen behov for at have et beløb til rådighed for finansiering af Kommunens udlæg, indtil udlæggene refunderes af Staten.

    

   Sørestaurering samt indsatsen på spildevandsområdet administreres ikke efter denne model.

    

   Opgaven i 2016 - 2017

   Vådområder

   I 2016-2017 forventes indsatsen efter den generelle administrationsmodel at omfatte:

   ·           Igangsætning af 1-2 forundersøgelser af mulige vådområdeprojekter

   ·           Færdiggørelse af én igangværende forundersøgelser af et muligt vådområdeprojekt

   ·           Realisering af 3-4 igangværende vådområdeprojekter fortsættes

    

   Vandløbsrestaureringer
   I 2016-2017 forventes indsatsen efter den generelle administrationsmodel at omfatte:

   ·           Afslutning af forundersøgelser fra første vandplanperiode (2009-2015)

   ·           Afslutning af projekt til realisering af vandløbsindsatser i Nørreå-systemet

   ·           Igangsætning af forundersøgelser af en del af de vandløbsrestaureringer som er indeholdt i indsatsprogrammet under Vandområdeplaner 2015-2021

   ·           Realisering af 7 igangværende vandløbsprojekter fortsættes.

    

   Naturplanprojekter
   I 2016-2017 forventes indsatsen efter den generelle administrationsmodel at omfatte:

   ·           Igangsætning af 1-2 forundersøgelser af mulige hydrologiprojekter

   ·           Realisering af 3-4 igangværende hydrologiprojekter søges fortsat.

    

   Udvalget orienteres løbende om arbejdet med de konkrete forundersøgelser og realiseringsprojekter. Forvaltningen udarbejder desuden årligt en opgørelse over den hidtidige indsats, og de forventede aktiviteter i det kommende år senest forelagt udvalget den 7. januar 2016 (sag nr. 15).”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.000.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter” med rådighedsbeløb i 2016.

    

   at anlægsudgiften på 8.000.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet ”Natura 2000 og vandplanprojekter”.

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 8.000.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med rådighedsbeløb i 2016.

    

   at anlægsindtægten på 8.000.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med 8.000.000 kr.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-09-2016

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.000.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter” med rådighedsbeløb i 2016.

    

   at anlægsudgiften på 8.000.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet ”Natura 2000 og vandplanprojekter”.

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 8.000.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med rådighedsbeløb i 2016.

    

   at anlægsindtægten på 8.000.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med 8.000.000 kr.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 18 Forslag til 2. generations Natura 2000 handleplaner for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Staten har den 20. april 2016 udsendt 2. generation af Natura 2000-planerne. Planprocessen følger en lignende proces som 1. generation af planerne: Ifølge miljømålsloven skal kommunerne som opfølgning på statens planerne udarbejde kommunale Natura 2000-handleplaner. Kommunerne har ½ år, dvs. indtil den 20. oktober 2016, til at udarbejde planerne, inden de skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

    

   De endelige kommunale Natura 2000-handleplaner skal være vedtaget senest den 20. april 2016.

    

   Baggrund

   Byrådet vedtog på mødet den 21. november 2012 (punkt 15) 1. generation af otte Natura 2000-handleplaner for Viborg Kommune, som Klima- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 1. november 2012 (punkt 4).

    

   Klima- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 26. marts 2015 (punkt 9) et høringssvar til Naturstyrelsen om 2. generation af statens Natura 2000-planer. Byrådet godkendte på mødet den 22. april 2015 (punkt 15) Udvalgets indstilling, bl.a. om at Viborg Kommune fremsendte et høringssvar til Naturstyrelsen i overensstemmelse med de vedlagte notater.

    

   Naturplaner og handleplaner

   Viborg Kommune er omfattet af otte statslige Natura 2000-planer, som Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommunale Natura 2000 handleplaner for – se oversigt i bilag 1:

   ·        Nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk

   ·        Nr. 33 Tjele Langsø og Vinge Møllebæk

   ·        Nr. 34 Brandstrup Mose

   ·        Nr. 35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker

   ·        Nr. 37 Rosborg Sø

   ·        Nr. 38 Bredsgård Sø

   ·        Nr. 39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal

   ·        Nr. 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

    

   Statens Natura 2000-planer 2016-2021 har fokus på:

   ·        Sikring af naturpleje

   ·        færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015

   ·        sammenhæng i naturen

   ·        levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

    

   Den kommunale handleplan skal ifølge lovgivningen denne gang indeholde:

   ·     En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag.

   ·     De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse.

   ·     En oversigt over fordelingen af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere.

   ·     En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført.

    

   Naturstyrelsen og Kommunernes Landsforening har som tidligere til brug for udarbejdelsen af handleplaner udarbejdet et paradigme, som det er foreslået, at kommunerne anvender. Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

    

   De enkelte handleplaner skal indeholde forventede virkemidler. Det kan være rydning af uønsket opvækst, forbedring af hydrologi, græsning eller høslet, afskrælning eller afbrænding og for skovnaturtyperne skovnaturtypebevarende drift og pleje, urørt skov og/eller forbedring af hydrologi.

   Den konkrete indsats på et areal forventes i stort omfang udmøntet ved, at lodsejeren frivilligt søger om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet via NaturErhvervstyrelsen eller Naturstyrelsen.

    

   Forvaltningens vurdering

   Da indsatsen som i 1. planperiode primært er baseret på, at lodsejeren frivilligt søger om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger, er kravene til den kommunale indsats, ud over udarbejdelsen af handleplanerne, ikke omfattende.

    

   Forvaltningen vurderer derfor fortsat, at kommunernes rolle – foruden at udarbejde de kommunale handleplaner – primært er at facilitere indsatsen ved at skabe kontakt til lodsejerne, således at disse søger tilskud fra tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. Omfanget af denne indsats er fortsat ikke beskrevet, ligesom det ikke er beskrevet, i hvilket omfang kommunerne kan stilles til ansvar for, om målsætningerne nås.

    

   Den største ændring i naturhandleplanerne i forhold til tidligere er kravet om en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført samt en plan for interessentinddragelse.

    

   Den gennemførte indsats i Viborg Kommune i 1. planperiode er i alt 415 ha fordelt på 52 ha kommunalt ejede arealer og 364 ha privatejede arealer. En oversigt med en fordeling af de anvendte virkemidler i de otte Natura 2000-områder er anført i bilag 2.

    

   De enkelte handleplaner

   Som tidligere dækker de otte naturplaner et meget stort areal, og jf. bilag 1 indgår der et stort antal samarbejdspartnere, heraf seks andre kommuner, to af Naturstyrelsens enheder og Forsvaret. Da hovedparten af arealerne ligger i Viborg Kommune, har Forvaltningen som tidligere været tovholder på alle otte forslag til kommunale naturhandleplaner – et større koordineringsarbejde.

   Indholdet af forslagene til de enkelte Natura 2000-handleplaner fremgår af bilagene 3-10.

    

   Det kan sammenfattende bemærkes, at der igen er tale om ret enslydende planer udarbejdet på grundlag af lovkravene og ovennævnte paradigme. De enkelte forslag til planer er udarbejdet i overensstemmelse med de respektive statslige naturplaner, der er redegjort for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der er anført en plan for interessentinddragelse, og det er aftalt med de involverede instanser, hvem der står for hvilken indsats i planperioden. Der er langt overvejende tale om minimumsløsninger, der opfylder og udmønter de statslige planer og den nationale prioritering.

    

   Planmæssige forhold

   Det bemærkes, at statens Natura 2000-planer og dermed de kommunale handleplaner er overordnede planer, der på linje med landplansdirektiver skal indarbejdes i kommuneplanen.

    

   Det bemærkes endvidere, at statens Natura 2000 planer har været vurderet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er Forvaltningens vurdering, at de otte Natura 2000-handleplaner har et indhold, som ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i miljøvurderingen for de statslige Natura 2000-planer for områderne. Der er derfor efter Forvaltningens vurdering som ved 1. generations handleplaner ikke tale om nye planer, og Forvaltningen forventer derfor at træffe afgørelser om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurderinger for de otte handleplaner. Afgørelserne forventes offentliggjort ved annonceringen i forbindelse med den offentlige høring.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Det er Forvaltningens, vurdering, at de otte naturhandleplaner - ud over et tilknyttet administrativt ressourceforbrug - ikke vil få yderligere økonomiske konsekvenser for Kommunen. Det forventes, at kommunerne kompenseres for det administrative ressourceforbrug over DUT-midlerne.

    

   Indsatserne i naturplanerne skal fortsat opnås via aftaler med lodsejere og skal som udgangspunkt bygge på frivillighed. Dvs. det er op til den enkelte lodsejer, om denne vil indgå en aftale.

   Kommunerne har indtil videre ikke fået andre virkemidler til at gennemføre handleplanerne og nå målsætningerne.

    

   Den videre proces

   Når forslagene til handleplaner er godkendt, skal de som anført inden den 20. oktober 2016 sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Kommunen har herefter igen ½ år, dvs. indtil 20. april 2017 til at få godkendt de endelige planer. Udvalget og Byrådet vil få de endelige planer inkl. relevante høringsbidrag til behandling.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de otte forslag til Natura 2000-handleplaner i Viborg Kommune godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger inden 20. oktober 2016.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-09-2016

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de otte forslag til Natura 2000-handleplaner i Viborg Kommune godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger inden 20. oktober 2016.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 19 Aflæggelse af anlægsregnskaber - Social- og Arbejdsmarkedsudvaglet
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskab.

    

   For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Der foreligger nu følgende anlægsprojekter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

    

    

   (+=merforbrug/mindreindtægt)                                    Beløbene er i hele 1.000 kr.

   Projekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

    

    

    

    

   Ekstraordinært tilskud til Viborg Produktionsskole

   2.000

   2.000

   0

   Velfærdsteknologi – HPU

   4.100

   4.112

   12

   Trepas – væksthus i Hald Ege

   6.000

   5.998

   -2

    

    

    

    

   Total

   12.100

   12.110

   10

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen viste anlægsregnskaber godkendes.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-09-2016

   Fraværende: Gregers Laigaard, Åse Kubel Høeg

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen viste anlægsregnskaber godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny, Peter Juhl

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 20 Endelig godkendelse af anvendelsen af Værdighedsmilliarden 2017
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 30. august 2016 (sag 4) anvendelsen af restbeløbet fra Værdighedsmilliarden 2017 på 350.000 kr. og besluttede, at følgende forslag sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet:

    

   1. Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet
   2. Tilskud til tillempet styrketræning for 75+
   3. Udvidelse af klippekortordning

    

   Ældrerådet og Handicaprådet har fremsendt de vedlagte høringssvar.  Det fremgår af høringssvarene at Ældrerådet anbefaler forslag 1, mens Handicaprådet anbefaler forslag 3 eller en styrkelse af ledsagerordningen for borgere over 67 år.

    

   Efter Ældre- og Sundhedsudvalgets godkendelse af anvendelsen af midlerne, skal sagen godkendes i Byrådet.

    

   Forslaget til Viborg Kommunes anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden i 2017 skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 15. november 2016.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager høringssvarene til efterretning, og

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter anvendelsen af restbeløbet fra Værdighedsmilliarden 2017.

    

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller overfor Byrådet,

    

   at udvalgets forslag til anvendelse af restbeløbet godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27-09-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog høringssvarene til efterretning, og

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at restbeløbet fra Værdighedsmilliarden 2017 skal anvendes til bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalgets forslag til anvendelse af restbeløbet godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

 • 21 Revision af Kommuneplan 2013-2025 - behandling af høringssvar fra fordebat forud for ny Kommuneplan 2017-2029
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på deres møder den 28. og 29. september 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 24. august 2016 (sag nr. 15) at anmode Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget om at behandle forslag til ændringer i kommuneplanen med henblik på en indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget i oktober måned. 

    

   Sagsfremstilling

   Der er modtaget 6 bemærkninger/ansøgninger i fordebatten. Der er i perioden siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025 desuden modtaget enkelte konkrete ansøgninger om ændring af kommuneplanen, som har afventet revisionen. Alle bemærkninger/ansøgninger fremgår af bilag 1. Der har ikke været afholdt borgermøde i debatperioden.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et notat med behandling af alle høringssvar, se bilag 2.

    

   Forvaltningen foreslår en række mindre ændringer og justeringer af gældende kommuneplan. Forslag fremgår af bilag 3.

    

   Byudviklingsområder

   Der er modtaget fire ansøgninger om udlæg af nye boligområder i hhv. Løgstrup (2 stk.), Bjerring v. Bjerringbro og Viborg. 

    

   De seneste 4 år har der, bortset fra i Viborg, været begrænset efterspørgsel på boliggrunde i kommunens byer. En opgørelse fra april 2016 viser, at der i hele Viborg Kommune er en restrummelighed i de udlagte boligområder på godt 650 ha. Beregninger for befolkningsudviklingen viser, at behovet for areal til nye boliger er ca. 300 ha i planperioden. En del af efterspørgslen på boliger vil kunne tilgodeses ved omdannelsesprojekter i Viborg Baneby og posthusgrunden. Samlet er der således udlagt tilstrækkeligt med arealer til den kommende planperiode 2017 - 2029 i den gældende planlægning.

    

   Erhvervs- og Vækstministeriet har i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017” bebudet, at det kan blive et krav, at der reduceres i arealudlæg til boligformål, hvis der ønskes udlagt nye arealer i kommuneplanen.

    

   Der er endvidere den 4. august 2016 modtaget ansøgning (se bilag 6) om, at det udlagte erhvervsområde til miljøklasse 6-7 ved Rødkærsbro udtages af kommuneplanen begrundet i, at den eksisterende svineproduktion ikke kan tillades udvidet iht. husdyrbrugsloven, når ejendommen er beliggende i kommuneplanlagt område. Forvaltningen anbefaler, at området fastholdes til erhvervsformål, idet det er et af to områder, hvor det er muligt at placere tungere industri, såfremt der måtte komme ansøgning herom. Det andet område er beliggende i Viborg Vest. Der er ca. 70 ha ledigt lokalplanlagt areal i Viborg Vest. Erhvervsområdet i Rødkærsbro er ca. 30 ha stort.

    

   Fortætningsmuligheder i boligområder

   Der har i planperioden været efterspørgsel på fortætning i form af rækkehuse i eksisterende parcelhusområder i Viborg. Der er udarbejdet 2 tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for at muliggøre disse ønsker.

    

   Forvaltningen foreslår, at nogle af parcelhusområderne ændres fra B1-områder (åben-lav områder) til B4-områder (både åben-lav boliger og rækkehuse), når dette ikke vil ændre områdets karakter væsentligt. Omdannelse til tættere bebyggelse kan alene ske, når krav til bebyggelsesprocent og opholdsarealer kan opfyldes, jf. kommuneplanens retningslinjer herfor. Af bilag 4 fremgår forslag til områder, hvor der gives mulighed for tættere bebyggelse, hvis der søges herom.

    

   Potentielle vådområder

   Regeringen har indgået aftale med KL om flere frivillige vådområder, hvor der skal gøres en indsats for at fjerne kvælstof. Over de næste seks år er der sat 1,6 milliarder kr. af til kompensation for frivilligt at udlægge arealer til nye vådområder.

    

   Det foreslås, at der udlægges flere potentielle vådområder i Kommuneplan 2017-2029, idet det er en forudsætning for etablering af vådområder, at området er udlagt i kommuneplanen. Forslag til nye potentielle vådområder fremgår af bilag 5.

    

   Vådområdeprojekterne planlægges i samarbejde med kommunerne i oplandet til henholdsvis Gudenåen og Limfjorden. Gudenåkomiteen og Limfjordsrådet fungerer som vandoplandsstyregrupper, og planlægger som sådan hvilke projekter, der skal forundersøges og realiseres.

    

   Den politiske behandling

   Efter behandling i Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget forelægges disse udvalgs svar for Økonomi- og Erhvervsudvalget til endelig stillingtagen.

    

   Tidsplanen for det videre arbejde foreslås at være:

    

   Behandling af forslag til ændringer i Teknisk Udvalg

   sept.  2016

   Behandling af forslag til ændringer i Klima- og Miljøudvalget

   sept.  2016

   Fortsat behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

   okt.    2016

   Udarbejdelse af endeligt planforslag og miljørapport 

   nov.-dec. 2016

   Planforslag til vedtagelse

   primo 2017

   Offentlig høring

   primo 2017

   Endelig vedtagelse

   juni    2017

  • Bilag

  • Indstilling

   Teknisk udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at Forvaltningens forslag til indstilling til byrådet (i bilag 2) godkendes,

    

   at Forvaltningens forslag til justeringer og rettelser i ny kommuneplan (bilag 3) godkendes

    

   at Forvaltningens forslag til ændring af nogle B1 (parcelhusområder) til B4 (blandede boligområder) godkendes, og

    

   at erhvervsområde i Rødkærsbro fastholdes

    

   at forvaltningen udarbejder et notat om kommunale handlemuligheder for jordforsyning

    

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at Forvaltningens forslag til indstilling til byrådet (i bilag 2) godkendes,

    

   at Forvaltningens forslag til justeringer og rettelser i ny kommuneplan (bilag 3) godkendes, og

    

   at Forslag til nye potentielle vådområder (bilag 5) godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Nina Hygum, Ib Bjerregaard, Åse Kubel Høeg og Lone Langballe foreslår, at indstillingerne fra Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg godkendes med den tilføjelse at den østligste halvdel af det af part nr. 8, jf. bilag nr. 2, foreslåede areal i Bjerring optages i forslaget til ny kommuneplan, under forudsætning af, at ansøger fraskriver sig Kommunens overtagelsespligt.

    

   For forslaget stemmer 4 medlemmer (Nina Hygum, Ib Bjerregaard, Åse Kubel Høeg og Lone Langballe) og 4 medlemmer (Torsten Nielsen, Peter Juhl, Per Møller og Eva Pinnerup) stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.

    

   Nina Hygum, Ib Bjerregaard, Åse Kubel Høeg og Lone Langballe begærer sagen i Byrådet.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper foreslår, at indstillingerne fra Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg godkendes med den tilføjelse at den østligste halvdel af det af part nr. 8, jf. bilag nr. 2, foreslåede areal i Bjerring optages i forslaget til ny kommuneplan.

    

   For forslaget stemmer 14 medlemmer (Venstres byrådsgruppe og Dansk Folkepartis byrådsgruppe) og 17 medlemmer (Socialdemokraternes og Konservatives byrådsgrupper, Søren Gytz Olesen, Flemming Gundersen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt) stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.

    

   For indstillingerne fra Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg stemmer herefter hele Byrådet, og indstillingerne er hermed godkendt.

 • 22 Ejendomssag - Salg af areal til sammenlægning med Vingevej 52, Ørum (bevillingssag) (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Salg af areal til sammenlægning med Vingevej 52, Ørum (bevillingssag)

    

   Ejeren af Vingevej 52, Ørum, har forespurgt, om han kan købe ca. 500 m2 af Kommunens areal umiddelbart nord for hans ejendom, jf. skravering på bilag nr. 1. Han tilbyder at købe arealet for 20 kr. pr. m2 og betale omkostningerne ved handlen.

    

   Overtagelse bliver i 2016.

    

   Arealet er i landzone og kan ikke bebygges. Kommunen har ingen anvendelse for arealet.

    

   Der er indhentet en mæglervurdering på arealet. Mæglervurderingen, der fremgår af bilag nr. 2, svarer til tilbuddet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen sælger ca. 500 m2 til sammenlægning med Vingevej 52 for 20 kr. pr. m2 jf. dagsordensteksten,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 10.000 kr. til kontoen ”Salg af areal til sammenlægning med ejendommen, Vingevej 52, Ørum” med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000 kr. til kontoen ”Salg af areal til sammenlægning med ejendommen, Vingevej 52, Ørum” med rådighedsbeløb i 2016, og

     

   at nettoindtægten på 9.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Nina Hygum, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 23 Ejendomssag - Salg af Egevænget 2, Hald Ege, til Boligselskabet Viborg (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Salg af Egevænget 2, Hald Ege, til Boligselskabet Viborg

    

   Byrådet fastsatte på dets møde den 2. september 2015 (sag nr. 11) prisen for en storparcel på ca. 10.000 m2 ved Egevænget, Hald Ege, til 3.600.000 kr.  ekskl. moms. Grunden er vist med skravering på bilag nr. 1.

    

   Efterfølgende blev der konstateret forurening på grunden, og den blev derfor ikke udbudt. Forureningen er nu fjernet.

    

   Efter prisfastsættelsen har Boligselskabet Viborg udtrykt interesse for at købe grunden, og grunden er medtaget i det af Byrådet godkendte boligprogram for almene boliger.

    

   Kommunen har efterfølgende fået lavet en mæglervurdering af grunden (bilag nr. 2), hvori den vurderes til 4.800.000 kr. ekskl. moms.

    

   Boligselskabet Viborg har tilbudt at købe grunden for 4.800.000 kr. ekskl. moms. Boligselskabets henvendelse fremgår af bilag nr. 3. Øvrige salgsvilkår fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde. Overtagelse bliver i 2016.

    

   Ved en godkendelse af salg vil bevillinger blive medtaget i en samlet sag om bevillinger ved salg af kommunale grunde.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra Byrådets møde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at storparcellen på ca. 10.000 m2 ved Egevænget, Hald Ege, sælges til Boligselskabet Viborg for 4.800.000 kr. ekskl. moms jf. dagsordensteksten. 

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Nina Hygum, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 24 Ejendomssag - Salg af del af Lundborgvej 35 til Energi Viborg Elnet A/S (bevillingssag) (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Salg af del af Lundborgvej 35 til Energi Viborg Elnet A/S (bevillingssag)

    

   Energi Viborg Elnet A/S ønsker at købe ca. 2.800 m2 af Kommunens ejendom, Lundborgvej 35 til renovering af deres ældre 60/10 kV station på naboarealet. Arealet er vist med skravering på bilag nr. 1.

    

   Arealet er omfattet af lokalplan nr. 147B, delområde III, med følgende bestemmelse:

   ”må kun anvendes til grønt område, rekreative formål, beplantningsbælter, offentlig vej og lignende. Der kan dog opføres bebyggelse til tekniske formål, transformerstationer og lignende samt rekreative formål. ”

    

   Energi Viborg Elnet A/S tilbyder at betale 20 kr. pr. m2 for arealet (svarende til i alt ca. 56.000 kr.), som de gerne vil overtage i år. Energi Viborg Elnet A/S betaler omkostningerne ved handlen.

    

   Kommunen har fået lavet en mæglervurdering af arealet. Arealet vurderes til 50.000 kr. Vurderingen fremgår af bilag nr. 2.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen sælger ca. 2.800 m2 til Energi Viborg Elnet A/S for 20 kr. pr. m2 jf. dagsordensteksten, og

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 56.000 kr. til kontoen ”Salg af del af Lundborgvej 35 til Energi Viborg Elnet A/S” med rådighed i 2016, og

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000 kr. til kontoen ”Salg af del af Lundborgvej 35 til Energi Viborg Elnet A/S” med rådighed i 2016, og

    

   at nettoindtægten i 2016 på 53.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-10-2016

   Fraværende: Nina Hygum, Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

  • Beslutning i Byrådet den 26-10-2016

   Fraværende: Jens Rohde, Gregers Laigaard

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Niels Dueholm, Flemming Lund, Anders Korsbæk Jensen, Allan Clifford Christensen og Peter Juhl deltog ikke I sagens behandling på grund af inhabilitet.