Byrådet - Referat fra mødet den 23-09-2015

Referat

Afbud fra Søren Gytz Olesen. I stedet deltager stedfortræder Kirsten Winther Almind. Afbud fra Lone Langballe. I stedet deltager stedfortræder Johnny F. Andresen. Afbud fra Anna Margrethe Engbæk Schmidt. I stedet deltager stedfortræder Ida Middelhede Jensen. Afbud fra Jens Rohde. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth. Afbud fra Peter Juhl. I stedet deltager stedfortræder Michael Hansen. Ib Bjerregaard mødte kl. 17.05 efter behandlingen af sagerne nr. 1 - 4.

 • 1 Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Asmildkloster Landbrugsskole
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 4 i vedtægterne for Asmildkloster Landbrugsskole udpeger Viborg Byråd 1 medlem til bestyrelsen for landbrugsskolen. Funktionsperioden løber fra den 1. maj 2014 til 30. april 2018.

    

   På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2013 (sag nr. 78) blev Palle Østergaard udpeget som medlem af bestyrelsen for funktionsperioden.

    

   Som følge af at Palle Østergaard er afgået ved døden skal Byrådet foretage udpegning af et nyt medlem til bestyrelsen for Asmildkloster Landbrugsskole for den resterende del af funktionsperioden.

    

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at Solveig Klit Forum (V) udpeges som medlem af bestyrelsen for Asmildkloster Landbrugsskole for den resterende funktionsperiode, der udløber den 30. april 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 2 Mødeliste for Byrådet
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventulle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Mødelisten blev godkendt.

 • 3 Justering af den finansielle politik
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med udarbejdelse af sagen vedrørende udbud af Viborg Kommunes daglige bankforretninger er der opstået et generelt behov for justering af kommunens finansielle politik i form af muligheden for anvendelse af repo-forretninger.

    

   Ved behov for likviditet – oftest henover måneds afslutningen – kan der indgås en repo-forretning, som er en aftale om et salg af de investerede obligationer for at købe dem tilbage på et forudbestemt tidspunkt til en aftalt pris.

    

   En repo-forretning fungerer således som et kortfristet lån, hvor långiver har sikkerhed i værdipapirerne. Repo-forretninger har i de seneste år været en billigere finansieringsform end træk på kassekredit.

    

   Repo-forretninger indgår under kassekreditreglen i lånebekendtgørelsen, og de er således lovlige at anvende for kommunerne.

    

   For at Viborg Kommune kan anvende Repo-forretninger foreslår Forvaltningen følgende to formuleringer tilføjet til den finansielle politik:

   1. Afsnit 2.4 Finansielle instrumenter ”Herudover kan anvendes Repo-forretninger som alternativ til kortfristet gældsoptagelse.”
   2. Nyt punkt 2.4.4 ”Repo-forretninger: En aftale om et spotsalg af et værdipapir og et samtidigt tilbagekøb af samme værdipapir på en fastsat fremtidig terminsdato.”
  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den finansielle politik justeres, så den også dækker repo-forretninger jævnfør sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg, Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 4 Henvendelse fra Dansk Boldspil Union (DBU) med forslag om afvikling af Kvinde A-landskampe på Viborg Stadion (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Blandt andet med baggrund i afvikling af de samlede aktiviteter i forbindelse med Herre A-fodboldlandskamp juni 2015 på Energi Viborg Arena har Dansk Boldspil Union (DBU) ønsket for en længere periode at flytte Kvinde A-fodboldlandskampe tilbage til Viborg Stadion.

    

   Det betyder, at DBU til samtlige hjemmekampe tilbyder at levere følgende:

    

   -          Arrangeret kamp incl. samtlige aftaler med modstanderhold, UEFA (sammenslutning af de europæiske nationale fodboldforbund) m.fl.

   -          Udarbejdelse af markedsføringsmaterialer med DBUs og Viborg Kommunes logo, diverse annoncering, massiv dækning på alle DBU’s platforme

   -          Medvirke med spillere, trænere og DBU-ledere til diverse ’side-aktiviteter’ i forbindelse med kampene

   -          Gratis adgang til stadion og dermed mulighed for at Viborg Kommune kan invitere borgere gratis til landskamp

   -          Indgå i forskellige udviklingsforløb af kvindefodbold på nationalt og internationalt niveau, men med afsæt i Viborg (Team Viborg, Viborg Idrætsråd, Viborg FF m.fl.)

    

   Viborg Kommune skal levere:

    

   -          Fuldt stadion-setup på Viborg Stadion svarende til europæisk klubkamp i UEFA-regi, incl. adgang til reklameskærme

   -          Pressefaciliteter, bl.a. til landsdækkende TV-kanal

   -          Bemanding til afvikling af bl.a. security, trafik og parkering, vagter og kontrollører m.m.

   -          Markedsføring lokalt og regionalt

   -          Vært ved officielle arrangementer (rådhuset) og diverse forplejning af landshold, officials og hjælpere

    

   DBU og UEFA har besluttet en betydelig satsning på og vækst indenfor kvindefodbold. Derfor har DBU bl.a.:

    

   -          Ansat nye medarbejdere dedikeret til kvindefodbold

   -          Indledt jagt på op til 5 nye hovedsponsorer / kommercielle partnerskaber, der i højere grad end nuværende hovedsponsor 3F opererer indenfor pige/kvinde-brands og idræt/sundhed/aktiv livsstil.

   -          Udarbejdet ny storytelling (med udvalgte rollemodeller), ny mediestrategi, hvor Viborg Kommune og Viborg-lokationer kan indgå som en slags ’product-placement’ i lighed med f.eks. julefilm.

   -          Nye bredde-aktiviteter for børn og unge fra Viborg Kommune i forbindelse med landskampe – f.eks. fodboldklubber, skoler og efterskoler samt øvrige foreninger.

    

   Forvaltningen har drøftet tilbuddet med Team Viborg, Viborg Idrætsråd, Viborg FF og Tinghallen. Alle er indstillet på at medvirke positivt i afvikling af landskampe og udvikling af særlige ’Viborg-events’ i forbindelse med disse, i lighed med f.eks. VM Håndboldfest i samarbejde med DR i januar og Herre A-fodboldlandskamp i juni 2015. Samtidig ser Team Viborg og Viborg FF store muligheder i at blive ’brandet’ sammen med landsholdet.

    

   DBU skal afvikle 4 kampe i sæson 2015/16, den første allerede ultimo oktober 2015. DBU præsenterede denne nyhed om samarbejdet i national presse og i forbindelse med Herre A-landskamp i Parken den 4. september 2015.

    

   I løbet af efteråret 2015 er DBU herudover indstillet på at indgå i udviklingsforløb med Team Viborg, VFF, Idrætsråd, Viborg Kommune, nye hovedsponsorer m.fl. om udvikling af ny fælles ’story-telling’.

   Hver kamp forventes at koste Viborg Kommune 75 – 100.000 kr. i direkte afviklingsomkostninger incl security m.m. Herudover skal bruges 50 – 75.000 kr. til markedsføring og nye bredde-aktiviteter for især børn, unge og deres familier. I alt pr. kamp 150.000,- kr.


   Ved 4 landskampe årligt ansøges derfor om en økonomisk ramme på 600.000,- kr. pr. år.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, 

    

   at Viborg Kommune indgår aftale med Dansk Boldspil Union (DBU) om afvikling af fodboldlandskampe for Kvinde A-landsholdet foreløbig i 2015 og 2016, og

   at udgiften på 600.000 kr. finansieres med 300.000 kr. af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i henholdsvis 2015 og 2016.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg, Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune indgår aftale med Dansk Boldspil Union (DBU) om afvikling af fodboldlandskampe for Kvinde A-landsholdet foreløbig i 2015 og 2016, og

    

   at udgiften på 600.000 kr. finansieres med 300.000 kr. af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i 2015 og af markedsføringspuljen i 2016.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 5 Udviklingsstrategi 2015 - høring og endelig vedtagelse
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede på mødet den 20. maj 2015 (sag nr. 4) at godkende udkast til Udviklingsstrategi 2015 med henblik på offentlig høring. Forslaget til Udviklingsstrategi 2015 fremgår af bilag nr. 1 i en udgave med opsat layout.

    

   Udviklingsstrategi 2015 tager udgangspunkt i temaerne fra Udviklingsstrategi 2011 – dog med større fokus på uddannelse, reduktion af ungdomsarbejdsløshed samt landbrugets rammevilkår, som et betydningsfuldt erhverv i Viborg Kommune, jf. beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. februar 2015 (sag nr. 4). Der er således i høj grad tale om en videreførelse og opdatering af Udviklingsstrategi 2011.

    

   Udkast til Udviklingsstrategi 2015 blev offentliggjort kort efter Byrådets behandling, og har været i høring på viborg.dk i perioden frem til 31. august 2015. I denne periode er der kommet i alt to høringssvar fra forskellige interessenter, jf. bilag nr. 2 og 3.

    

   Efter endelig godkendelse af udviklingsstrategien offentliggøres den i overensstemmelse med planloven i minimum 8 uger.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   om de indkomne høringssvar giver anledning til justering af forslag til Udviklingsstrategi 2015, eller

    

   om Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til Udviklingsstrategi 2015 vedtages endeligt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg, Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til Udviklingsstrategi 2015 vedtages endeligt uden ændringer. På baggrund af Turistforeningens bemærkninger suppleres udviklingsstrategien efterfølgende med en handleplan med målbare målsætninger og en tilkendegivelse af, hvordan målsætningerne kan opnås. Handleplanen udarbejdes i dialog med kommunens samarbejdspartnere.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 6 Høringssvar til regional vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025
  • Sagsfremstilling

   Region Midtjylland og Vækstforum har udarbejdet forslag til en regional vækst- og udviklingsstrategi (VUS) 2015-2025. Strategien er i offentlig høring frem til den 26. oktober. Region Midtjylland og Vækstforum inviterer alle til at bidrage til strategien.

    

   Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025 kan ses i bilag nr. 1. Den tilhørende redegørelse til vækst- og udviklingsstrategien kan ses i bilag nr. 2.

    

   Om vækst- og udviklingsstrategien

   Region Midtjylland har som vision at skabe en attraktiv, bæredygtig vækstregion, og vækst- og udviklingsstrategien skal sætte retning for den regionale indsats.

    

   Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er udarbejdet i et samarbejde mellem regionsrådet og vækstforum, kommuner, virksomheder, organisationer samt uddannelses- og forskningsmiljøer.

    

   Strategien har fokus på fire områder:

   ·         Bæredygtig omstilling,

   ·         Sammenhængende byudvikling,

   ·         Viden og kompetencer samt

   ·         Fokuseret vækst.

    

   Strategien bygger videre på de erfaring og resultater, der er opnået siden regionens og vækstforums start i 2007. Den overordnede vision for strategien er formuleret således:

    

   ”Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Det betyder, at vi ser ud over regionens grænser og samarbejder med de dygtigste, vi søger konkurrencedygtige løsninger på globale udfordringer, vi understøtter væksten i fremtidens industrier med teknologi, viden og kompetencer”.

    

   Region Midtjylland og Vækstforum vil med afsæt i VUS igangsætte konkrete initiativer, der skal bidrage til, at der skabes flere arbejdspladser, vækst og nye virksomheder, gode uddannelses- og kulturtilbud i en sammenhængende region, hvor by og land hænger sammen og skaber gode rammer for både virksomheder og borgere.

    

   Viborg Kommune har løbende bidraget til VUS

   Den regionale vækst- og udviklingsstrategi har været i proces siden 2014.

    

   Viborg Kommune har løbende bidraget med input og kommentarer til udformning og indhold i VUS. Viborg Kommunes bidrag er primært sket via KKR Midtjylland, som har samlet input fra alle kommuner i regionen og sendt disse videre i sammenskrevet form til Region Midtjylland og Vækstforum.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på sit møde den 8. september 2014 (tillægsdagsorden, sag nr. 1) input fra Viborg Kommune til KKR vedr. regional vækst- og udviklingsstrategi.

    

   Viborg Kommunes løbende input til KKR Midtjylland er i meget vid udstrækning blevet inkluderet i KKR’s videre input til Region Midtjylland og Vækstforum. KKRs input til VUS er ligeledes i vid udstrækning blevet inkluderet i det videre arbejde med og tilretning af VUS. 

    

   Udkast til Viborg Kommunes høringssvar

   Da mange af Viborg Kommunes løbende input til VUS er blevet inkluderet i det videre arbejde og dermed det foreliggende udkast i høring, er høringssvaret vedr. VUS begrænset til en generel kommentar vedr. det manglende fokus på landbruget.  

    

   Udkast til høringssvar fra Viborg Kommune kan ses i bilag 3.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at udkast til høringssvar til den regionale vækst- og udviklingsstrategi godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg, Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 7 Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2013 - 2025, Nye retningslinjer og rammer for Viborg Baneby
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede den 22. april 2015 (sag nr. 6) at fremlægge forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 7. maj til den 1. juli 2015.

    

   I forslag til kommuneplantillæg nr. 33 er nye bestemmelser for anvendelse af Viborg Baneby og bestemmelser om parkering, stier, grønne områder, bygningshøjder og bebyggelsesprocenter i overensstemmelse med konkrete projekter og den planlægning, der er igangsat efter, at helhedsplanen for Viborg Baneby er vedtaget af byrådet.

    

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 er i bilag nr. 1.

    

   Samtidig med nærværende kommuneplantillæg, har et forslag til kommuneplantillæg nr. 24 for detailhandel og for udvidelse af Viborg bymidte og udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 været offentliggjort.

    

   Det er en forudsætning for vedtagelse af Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 (særskilt sag på dagens møde), at Kommuneplantillæg 33 vedtages først.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 7 høringssvar til planforslaget. Alle høringssvar er i bilag nr. 2.

    

   Der blev afholdt borgermøde om planforslaget onsdag den 26. maj 2015. Der deltog 15 personer i mødet, der også vedrørte Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 (om detailhandel).

    

   Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om trafik på boligveje.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 3. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og Forvaltningens bemærkninger til disse. Høringssvar vedr. detailhandel behandles særskilt i sagen vedr. endelig vedtagelse af kommuneplantillæg herom (kommuneplantillæg nr. 24).

    

   Overordnet set er der tale om ønsker til ændringer i planforslaget, der, hvis de imødekommes, medfører, at der skal afholdes fornyet høring.

    

   Indsigelse mod anvendelsesbestemmelserne for området ved Falkevej

   Der er ønske om mulighed for boliger i området mellem Falkevej og Indre Ringvej. Området er i forslag til kommuneplantillæg udlagt til centerformål uden boliger i overensstemmelse med helhedsplanen for Viborg Baneby. Boliger i området er ikke foreneligt med, at der er støj fra især Indre Ringvej og, at boliger i området evt. vil kunne skærpe miljøkravene for eksisterende virksomheder vest for - i område, som er udlagt til erhverv.

    

   Forvaltningen foreslår, at anvendelsesbestemmelserne fastholdes i kommuneplantillægget, i overensstemmelse med intentioner i helhedsplanen for Viborg Baneby.

    

   Indsigelse mod bebyggelsesregulerende bestemmelser

   Flere indsigelser indeholder ønske om en højere bebyggelsesprocent og et højere etageantal. Forvaltningen foreslår at kommuneplantillægget vedtages uændret i overensstemmelse med intentioner i helhedsplanen for Viborg Baneby, hvor bygningshøjder og bebyggelsesprocent er fastsat ud fra ønsket om en tættere by nærmest den nye banebro og eksisterende bymidte.

    

   Indsigelse mod lukning af Erik Glippings Vejs udkørsel til Marsk Stigs vej og lukning af Middagshøjvej mod Indre Ringvej

   Principperne for infrastrukturen fastlægges i forslag til kommuneplantillæg nr. 33, der bl.a. udlægger Ny Absalonsvej og nedlægger Erik Glippings Vej’s ind- og udkørsel til Marsk Stigs Vej og Middagshøjvejs udkørsel til Indre Ringvej. Forslag om lukning af nævnte veje sker fortrinsvis på grund af trafiksikkerhed.

    

   Forvaltningen foreslår, at teksten vedrørende lukning af Erik Glippingsvej og Middagshøjvej udtages af kommuneplantillægget, så der i dialog med lejere og udlejere kan findes den bedst mulige løsning, som derefter fastlægges i tillæg til gældende lokalplaner.

    

   Indsigelse mod parkeringskravene for Viborg Baneby

   Det ønskes, at p-normen skal være den samme, som gælder for Viborg Midtby. Forvaltningen foreslår, at der ikke ændres på parkeringskravet i forslag til kommuneplantillæg nr. 33. Hvis indsigelsen skal imødekommes vil det betyde at p-kravene reduceres til ca. 1/3 af det, som er fastsat i forslag til kommuneplantillæg nr. 33. Forvaltningen vurderer, at dette vil betyde, at der ikke tilvejebringes parkeringspladser svarende til behovet i den nye bydel.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Forslag til kommuneplantillæg 33 vedtages uden ændringer, dog således at kortbilag og redegørelsestekst vedr. lukning af Erik Glippingsvej og Middagshøjvej udtages af det endelige kommuneplantillæg.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Forslag til kommuneplantillæg 33 vedtages, dog således at kortbilag og redegørelsestekst vedr. lukning af Erik Glippingsvej og Middagshøjvej udtages af det endelige kommuneplantillæg, og at der gives mulighed for boliger og bebyggelse i op til 5 etager i område VIBM.C1.19_T33.

   Inden behandlingen i Byrådet undersøges det, om der ved en supplerende høring kan åbnes mulighed for boliger og bebyggelse i op til 5 etager i område VIBM.C1.19_T33.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning er der inden Byrådets møde undersøgt, om der ved en supplerende høring kan åbnes mulighed for boliger og bebyggelse i op til 5 etager i område VIBM.C1.19_T33. Et notat om dette er udsendt til Byrådet inden mødet, og notatet kan ses som nyt bilag nr. 4 til sagen.

    

   Byrådet beslutter,

    

   at Forslag til kommuneplantillæg 33 vedtages, dog således at kortbilag og redegørelsestekst vedr. lukning af Erik Glippingsvej og Middagshøjvej udtages af det endelige kommuneplantillæg, og

    

   at der igangsættes udarbejdelse af et nyt planforslag, der muliggør etablering af boliger og bebyggelse i op til 5 etager for området ved Falkevej, hvilket indebærer at der afholdes en fordebat.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 8 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Byrådet besluttede den 22. april 2015 (sag nr. 7) at fremlægge forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 7. maj til den 1. juli 2015.

    

   Planlægningen tager udgangspunkt i Viborg Kommunes frikommuneforsøg om detailhandelsplanlægning for udvidelse af butiksområdet ”Viborg bymidte”, samt planlægning for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² i bymidten.

    

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 er i bilag nr. 1.

    

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 24

   Formålet med tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-25 er at udvide butiksområdet Viborg bymidte med en del af Banebyen, at øge den samlede ramme for detailhandel, samt at give mulighed for at der kan etableres udvalgsvarebutikker på over 2.000 m² i bymidten. Endvidere fastlægges en ny detailhandelskategori kaldet ”store udvalgsvarer” med varegrupper, der oftest vil kræve, at varerne afhentes med trailer og således stiller særlige trafikale hensyn.

    

   Bymidten udvides med et område i Viborg Baneby. Den samlede ramme for detailhandel i Viborg bymidte udvides med 20.000 m2 til i alt 110.000 m2. Rammen til detailhandel i Banebyen fastsættes til højst 20.000 m2, svarende til ca. 15.000 m2 mere, end der er etableret i området i dag. Helhedsplanen for Viborg Baneby danner grundlag for disponeringen af området.

    

   Med udvidelse af bymidteafgrænsningen inddrages det nuværende bydelscenter VIBSV.D2.3 (Marsk Stigs Vej), samt en del af suppleringsområderne VIBSV.D3.2 (Falkevej) og VIBSV.D3.1 (Marsk Stigs Vej) i bymidten.

    

   Udvidelsen af Viborg bymidte inddeles i en række delområder (A, B1, B2, B3, C og D) med særlige rammer for omfang og typer af detailhandelsbutikker for at sikre at nye butikker placeres hensigtsmæssigt i forhold til den overordnede infrastruktur, kollektiv trafik og tilgængelighed samt for at sikre en god sammenhæng til handelscentre i den nuværende bymidte. Rammerne og fordelingen af detailhandelsmulighederne fremgår af skema og kortbilag i forslaget til kommuneplantillæg side 8 – 9 i bilag nr.1.

    

   Øvrig planlægning

   Samtidig med dette forslag til kommuneplantillæg er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 33 til kommuneplan 2013-2025, der fastsætter rammerne for lokalplanlægning for Viborg Baneby. Forslag til tillæg nr. 33 har været i offentlig høring samtidig med nærværende tillæg og behandles som en særskilt sag på mødet i dag. Vedtagelsen af nærværende tillæg nr. 24 forudsætter, at tillæg nr. 33 er blevet vedtaget. 

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 6 høringssvar til kommuneplantillæg nr. 24. Alle høringssvar, der omhandler detailhandel, er i bilag nr. 2.

    

   Der blev afholdt borgermøde om forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og nr. 33 onsdag den 26. maj 2015. Der deltog 15 personer i mødet.

    

   Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om trafik på boligveje.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 3. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og Forvaltningens bemærkninger til disse.

    

   Overordnet set er der tale om ønsker til ændringer i planforslaget, der, hvis de imødekommes, medfører, at der skal afholdes fornyet høring.

    

   Ønske om dagligvarebutikker

   Høringssvarene indeholder særligt ønsker om, at etablere dagligvarebutikker i område B1, B2 og B3. Forvaltningen anbefaler, at man holder fast i, at der kun må etableres dagligvarer i område A, C og D, - områderne omkring Viborg station, den fremtidige banebro, Hærvejen og det eksisterende bydelscentret ved Mark Stigs Vej.

    

   Som baggrund for tillæg nr. 24, er der udarbejdet en detailhandelsanalyse for Viborg Kommune samt en vurdering af effekter af frikommuneforsøg. Disse fremgår af bilag nr. 4 og 5. Vurdering af effekter er i hovedtræk udarbejdet på baggrund af de principper for udvidelse af Viborg bymidte, som indgår i tillæg nr. 24.

    

   Det vurderes, at en udvidelse af bymidtens dagligvarehandel som udgangspunkt vil have en lokal effekt, da dagligvarer typisk handles hyppigt og lokalt. Det vurderes, at i størrelsesordenen 90 % af omsætningen i de nye dagligvarebutikker vil blive hentet fra de nærmeste dagligvarebutikker i Viborg by. Det svarer til en omsætningsreduktion på ca. 8-10 % i dagligvarebutikkerne i Viborg by. En lille del af omsætningen i de nye butikker, ca. 5-10 %, vurderes at blive hentet fra oplandsbyerne og effekten for nabokommunerne vurderes at være ubetydelig. En større dagligvarebutik vil dog hente omsætning fra et større opland.

    

   Dagligvarebutikker er med til at skabe byliv, og er et attraktivt investeringsobjekt. Ved at begrænse placeringen af dagligvarehandel til område A, C og D, vil butikkerne styrke forbindelsen mellem det nuværende handelscenter i midtbyen og Viborg Baneby (det eksisterende bydelscenter ved Mark Stigs vej). Samtidig vil butikkerne være med til at understøtte en kickstart af byomdannelsen syd for banen, omkring den kommende Banebro og Hærvejen. Giver man lov til dagligvarehandel i hele udvidelsen af bymidten, vil denne kickstart af byomdannelsen blive svækket.

    

   Forvaltningen foreslår dog, at man ændrer butiksstørrelsen i område B3. Forslag til ændringer i kommuneplantillæg nr. 24 ved den endelige vedtagelse er i bilag nr. 6.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for Kommunen, da planforslaget åbner mulighed for mere detailhandel i området. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Forslag til kommuneplantillæg 24 vedtages uden ændringer, dog således at enkelte justeringer og rettelser som angivet i bilag nr. 60, indarbejdes i det endelige kommuneplantillæg.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 9 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 123 - ansøgning om tilsagn til opførelse af 11 almene familieboliger på Nytorvgyde og Kompagnistræde, Viborg (skema A)
  • Sagsfremstilling

   Kvote og kommunal grundkapital

   Byrådet har ved beslutning af 4. september 2013 (sag nr. 6) reserveret en kvote på

   9 almene familieboliger i Viborg Midtby (Rådhusbygninger, syd for Nytorvgyde) og 25 almene boliger i Viborg Midtby (Rådhusbygninger nord for Nytorvgyde) til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, med rådighedsbeløb i 2014 til dækning af det forventede kommunale grundkapitallån på henholdsvis 1.799.000 kr. og 4.961.000 kr.

    

   Skema A og projektbeskrivelse

   Ved ansøgning af 27. juni 2015 og med supplerende materiale den 20. august 2015 anmoder boligselskabet på vegne af afdeling 123 om tilsagn (skema A) til en anslået anskaffelsessum på 18.707.000 kr. til at opføre 11 familieboliger. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1. 

    

   Projektet omfatter ombygning af Viborg Kommunes tidligere rådhusbygninger syd for Nytorvgyde til 9 almene familieboliger samt opførelse af en ny bygning med 2 almene familieboliger, i alt 1.024 m², hvoraf de 216 m² er nybyggeri.

    

   Bygningen i Nytorvgyde ombygges til 5 boliger, hvoraf 3 boliger bliver i 2 plan med indvendig trappe og 2 boliger bliver etageboliger. Bygningen i Kompagnistræde (mod Latinerhaven) ombygges til 4 boliger, som alle bliver i 2 plan med indvendig trappe. Nybygningen i gården mod Nytorv opføres i 2 etager med en bolig på hver etage. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2

    

   Bygningerne i Nytorvgyde og Kompagnistræde er i øjeblikket fredede, men Boligselskabet har søgt Kulturstyrelsen om en affredning af ejendommene. Det Særlige Bygningssyn har endnu ikke godkendt en affredning af bygningerne.

    

   Boligselskabet vil opføre projektet i samme stil og i harmoni med de eksisterende bygninger i området. Ombygning af de fredede bygninger er fritaget for energikravet i bygningsreglementet, og nybygningen bliver opført i henhold til kravet for nybyggeri, BR 10.

    

   Kulturstyrelsen har under nærmere betingelser godkendt det foreliggende projekt for ombygning af de fredede bygninger. Godkendelsen fremgår af bilag nr. 3

    

   Boligselskabet skal i de følgende projekteringsfaser gå i dialog med Forvaltningen inden godkendelse af skema B.

    

   Tilgængelighed

   Da boligerne etableres i fredede bygninger, er det en udfordring for boligselskabet at opfylde kravene til tilgængelighed i henhold til ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”, vedtaget af Byrådet den 23. april 2008.

    

   Byrådet godkendte på mødet den 18. december 2013 (sag nr. 42) at sælge bygningerne til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg under flere forudsætninger. Den ene forudsætning var, at projektet kræver en delvis fravigelse af ”Tjeklisten for tilgængelighed på friareal i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.

    

   Ved salget af rådhusbygningerne nord for Nytorvgyde var det en forudsætning, at 30% af boligerne blev etableret i overensstemmelse med Tjeklisten. Samme forudsætning vil for salget af rådhusbygningerne syd for Nytorvgyde betyde, at 3 boliger skal opføres i henhold til Kommunens Tjekliste.

    

   I henhold til skitseprojektet kan én bolig opfylde kravet til tilgængelighed, hvilket er lejligheden i stueplan i den nye bygning. Boligselskabet søger derfor om fravigelse af ”Tjeklisten for tilgængelighed på friareal i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri” for 10 ud af 11 boliger, hvilket svarer til, at 10 % af boligerne kan etableres i henhold Tjeklisten. Ansøgningen fremgår af bilag 4.

    

   Anskaffelsessum og finansiering

   Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum i hele tusinder:

    

   Boligareal

   Den lovbestemte ramme

   Energitillæg ved nybyggeri

   Det maksimale rammebeløb

   1.024 m²

   18.030 kr./m²

    

   18.463.000 kr.

   216 m²

    

   1.130 kr./m²

   244.000 kr.

   I alt

    

    

   18.707.000 kr.

    

   Projektet holder sig netop på den maksimale tilladte anskaffelsessum. Endelig godkendelse af anskaffelsessummen gives efter afholdt licitation ved skema B. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf, bilag nr. 5.

    

   Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 1.871.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 18.707.000 kr.

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

    

     2 % beboerindskud

         374.000 kr.

   10 % kommunal grundkapital

      1.871.000 kr.

   88 % realkreditlån

    16.462.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum

    18.707.000 kr.

    

   Kommunegaranti

   Det er en forudsætning for tilsagnet, at Kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Långiver foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti.

    

   Krav i henhold til støttebekendtgørelsen

   Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.

    

   Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 879 kr./m² for første driftsår.

    

   Ved salget af ejendommen (sag nr. 42 den 18. december 2013) forventede Boligselskabet et huslejeniveau på 829 kr./m². Boligselskabet har oplyst, at stigningen på 50 kr./m² (879 kr./m² - 829 kr./m²) primært skyldes

   ·         at det maksimalt tilladte rammebeløb for almene boliger er steget siden 2013 og forudsættes fuldt udnyttet, hvilket medfører højere kapitaludgifter

   ·         at driftsbudgettet er revurderet på baggrund af erfaringer fra byggeriet nord for Nytorvgyde således, at midler til henlæggelser og vedligeholdelse er øget, og

   ·         at der i det nye projekt er færre boliger til dække de samlede omkostninger. 

    

   Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 6.

    

   Lejeledighed

   I henhold til almenboliglovens § 115, stk. 7, skal kommunalbestyrelsen underrette ressortministeriet, hvis der gives tilsagn til nye boliger, hvor det samlede antal ledige almene boliger i Kommunen overstiger 2 %. Pr. 1. juli 2015 er ledighedsprocenten for Viborg Kommune som helhed 0,66 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden.

    

   Nytorvgyde/Kompagnistræde er beliggende i Viborg Midtby, der er afgrænset af Indre Ringvej, Gl. Skivevej, Ibsgade, Ll. Sct. Mikkels Gade, Sct. Jørgens Vej, Toldbodgade og Banegårds Alle. I Viborg Midtby er der i alt 1.051 almene boliger, hvoraf der pr. 1. juli 2015 er 7 ledige, svarende til en ledighedsprocent på 0,67. De 7 ledige lejligheder er fordelt på 4 afdelinger (Teatergården, Brøndgården, Garvergården og Volden) af i alt 23 afdelinger i området.

    

   Der er i øjeblikket 1 afdeling med 21 boliger under opførelse i området, hvilket er ombygningen af de tidligere rådhusbygninger nord for Nytorvgyde.

    

   Oversigt over ledige almene lejeboliger mv. i Viborg Midtby fremgår af bilag nr. 7.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om tilsagn til opførelse af 11 almene familieboliger i afdeling 123, beliggende Nytorvgyde i Viborg (skema A), med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 18.707.000 kr. godkendes,

    

   at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 1.871.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,

    

   at der til dækning af Kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en udlånsbevilling på 1.871.000 kr. til konto ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Latinskolen” med rådighedsbeløb i 2015, der finansieres af det på samme konto i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 1.799.000 kr. og de resterende 72.000 kr. af et restbeløb i forbindelse med kvoten i 2014 til Sct. Mogens Gade/Nytorvgyde,

    

   at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og

    

   at den foreløbige årlige leje for boligerne på gennemsnitligt 879 kr./m² godkendes.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,

    

   om Tjeklisten for tilgængelighed på friareal i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri skal opfyldes for 30 % af boligerne, svarende til 3 boliger, eller

    

   om Tjeklisten for tilgængelighed på friareal i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri skal opfyldes for 10 % af boligerne, svarende til 1 bolig.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 1. – 5. ”at”.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,

    

   at Tjeklisten for tilgængelighed på friareal i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri skal opfyldes for 10 % af boligerne, svarende til 1 bolig.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 10 Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde - Udviklingsstrategi og Styringsaftale
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på deres møder den 1. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Sammenfatning

   Kommuner og regioner skal senest 15. oktober indgå rammeaftale for samarbejdet på det specialiserede socialområde. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har udarbejdet udkast til Rammeaftale 2016, som er behandlet i KKR Midtjylland, der anbefaler kommunerne at godkende udkastet.

    

   Udkast til Rammeaftale 2016 behandles sideløbende i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

   Baggrund

   Regionerne og kommunerne skal hvert år indgå en rammeaftale for samarbejdet på det specialiserede socialområde. Aftalen skal være godkendt i kommunerne og regionerne senest 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen.

    

   Rammeaftalen består af to dele:

   -      Faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien)

   -      Kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen)

    

   KKR Midtjylland har på sit møde 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016 og her var enighed om at indstille udkastet til godkendelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

    

   Rammeaftale 2016

   Som grundlag for udarbejdelsen af udkast til Rammeaftale 2016 har alle midtjyske kommuner vurderet sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud for 2016. Overordnet vurderer kommunerne, at der er sammenhæng mellem deres behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud omfattet af rammeaftalen.

    

   I Udviklingsstrategien beskrives blandt andet en række fokusområder for det fremrettede samarbejde mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Disse fokusområder er for 2016:

   -      Socialpsykiatri

   -      Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse

    

   De overordnede rammer for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år beskrives i Styringsaftalen. Netop vedrørende prisudviklingen er der enighed om, at taksterne reduceres med minimum 3 % i perioden 2016-2018.”

    

    

   Herudover indeholdt dagsordenen til Børne- og Ungdomsudvalget følgende:

    

   ”Børn- og ungeområdet

   Specialundervisningsområdet er omfattet af Rammeaftalen idet faglig udvikling, styring og koordinering af regionale specialundervisningstilbud skal beskrives. I marts 2015 afholdt de midtjyske kommuner temadag om anbragte børn og unges skolegang og pointerne herfra indgår i den fremtidige udvikling af området. Følgende opmærksomhedspunkter blev identificeret på temadagen:

   -      Skolegang fra anbringelsens start

   -      Faglige forventninger til barnet/den unge

   -      Faglighed og progression i undervisningen

   -      Fokus på det normaliserede læringsmiljø

   -      Mulighed for skolegang udover 9./10. skoleår

    

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

    

   Og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden indeholdt følgende:

    

   ”Det specialiserede voksenområde

   Voksenpsykiatrien er, som det fremgår ovenfor, et af udviklingsstrategiens fokusområder for 2016. Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet.

    

   Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.


   I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag - på følgende områder:

   ·         Samarbejdstiltag

   ·         Mestring

   ·         Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte

   ·         Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund

    

   Ovenstående tiltag falder godt i tråd med den kommende socialpolitik for Viborg Kommune samt de tiltag, der er vedtaget med baggrund i kapacitetsanalysen inden for psykiatriområdet, som blev behandlet på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 18. juni 2014.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Udkast til Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 11 Tilbygning musik, motorik og samling, Finderuphøj Skole(bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Børne- & Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 27.01.2015 (sag nr. 12) et alternativt forslag til udviklingsplanen for Finderuphøj Skole, udarbejdet af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen.

    

   Forslaget indebar, at der opføres en tilbygning i forlængelse af Finderuphøj Hallen. Projektforslaget hertil, udarbejdet af Quattro Arkitekter A/S, blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11.08.2015.

    

   Endvidere skal der foretages en rokade i den eksisterende bygningsmasse, således at specialklasserne integreres med almenklasserne i indskoling og mellemtrin og skolens praktisk/kreative og naturfaglige værksteder samles i den nuværende specialklassefløj.

    

   Ejendomme & Energi har efterfølgende udarbejdet forslag til disse ombygninger og der har den 14.08.2015 været afholdt licitation på ombygningerne.

    

   Tilbuddene er gennemgået og alle fundet værende konditionsmæssige.

    

   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.

    

   Håndværkerudgifter:

   Tilbygning

   Uforudsigelige udgifter

    

   3.258.767

   391.583

   I alt

   3.650.350

   Omkostninger og diverse:

   Ingeniørrådgivning, intern rådgiver, licitation, byggetilladelse mv.

    

    

   879.650

    

   Total:

   4.530.000

    

   Finansiering

    

   Forvaltningen bemærker, at anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det resterende rådighedsbeløb i 2015 på Pulje skoler(helhedsplaner) på 1.000.000 kr., samt det rådighedsbeløb som er afsat på anlægsbudgettet i 2016 på Pulje skoler(helhedsplaner).

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationsresultatet godkendes

   at ombygningen igangsættes

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling” forhøjes med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015 og 3.530.000 kr. i 2016

   at udgiften på 4.530.000 kr. finansieres med 1.000.000 kr. i 2015 og 3.530.000 kr. i 2016 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)”

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-09-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationsresultatet godkendes

   at ombygningen igangsættes

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling” forhøjes med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015 og 3.530.000 kr. i 2016

   at udgiften på 4.530.000 kr. finansieres med 1.000.000 kr. i 2015 og 3.530.000 kr. i 2016 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   På et kommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget behandles en sag om intern afregning for rådgivning i anlægsprojekter.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 12 Nybygning til undervisning, administration, møderum m.v., Houlkærskolen(bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet besluttede på sit møde den 17.12.2014 (sag nr. 19) at give en anlægsudgiftsbevilling på 2.450.000 kr. til ansættelse af ekstern rådgiver, udarbejdelse af projektforslag samt til håndværkerudgifter til opførsel af tilbygning på 200 m2 til musik, motorik og samling på Houlkærskolen.

    

   Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og Quattro Arkitekter A/S er antaget som rådgiver.

    

   Der er imidlertid opstået det problem, at der befinder sig en kloakledning under det sted hvor tilbygningen var planlagt.

   Kloakledningen er tinglyst og må ikke beskadiges, bygges på eller omlægges.

    

   I stedet for en omlægning af kloakledningen, som vil blive en dyr affære, har rådgiver udarbejdet et alternativt projektforslag, hvor man laver en tilbygning til eksisterende bygning (bilag 1).

    

   Endvidere har det vist sig, at det er nødvendigt at indføre en ny el-stikledning til skolen og Ejendomme og Energi har i samme omgang besluttet at finansiere en renovering af 2 eksisterende tage.

    

   Dette betyder en merudgift til rådgiver, ny el-stikledning samt nyt ventilationsanlæg i tilbygningen på ca. 100.000 kr.

    

   Der har den 21.08.2015 været afholdt licitation. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige.

    

   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.

    

   Håndværkerudgifter

   2.496.856

   Uforudsigelige udgifter 5%

   124.580

   Vinterforanstaltninger

   49.937

    

    

   Bygherre leverancer

   136.900

   Omkostninger:

   Ekstern rådgiver

   Intern rådgiver 4%

    

   321.525

   125.202

   Total

   3.255.000

    

    

   Renovering 2 eksisterende tage

   213.000

    

   Licitationsresultatet holder sig ikke inden for den frigivne anlægsbevilling på 2.450.000 kr. Der bliver en merudgift på 805.000 kr.  

    

   Finansiering:

    

   Forvaltningen bemærker at merudgiften på 805.000 kr. kan finansieres af ikke forbrugt rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler 2015”.

    

   Udgiften til renovering af 2 eksisterende tage på 213.000 kr. finansieres af Ejendomme & Energi.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationen godkendes

    

   at byggeriet igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til konto ”Tilbygning – Houlkærskolen(helhedsplaner)” forhøjes med 805.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015

    

   at udgiften på 805.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler 2015”

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-09-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationen godkendes

    

   at byggeriet igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til konto ”Tilbygning – Houlkærskolen(helhedsplaner)” forhøjes med 805.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015

    

   at udgiften på 805.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler 2015”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 13 Viborg Naturpark. Endelig godkendelse af strategi.
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Klima og Miljøudvalget godkendte den 5. marts 2015 et strategiudkast for Viborg Naturpark (bilag 1) med henblik på en 8 ugers høring samt gennemførelse af en hørings-workshop vedr. strategien.

    

   Høring

   Høringen blev afsluttet 15. maj og indbragte en række høringssvar, som er vedlagt (bilag 2) og påført forvaltningens bemærkninger (bilag 3). Høringssvarene har givet anledning til en række forslag til ændringer i strategiudkastet (bilag 4).

    

   Afgrænsning af Viborg Naturpark

   Høringsprocessen har indbragt flere bemærkninger angående områdets afgrænsning (bilag 5). Forvaltningen har derfor udarbejdet et alternativt forslag til afgrænsning af naturparkområdet. I forslaget er primært perifere landbrugsområder med begrænset naturindhold og begrænset tilgængelighed udtaget. Samtidig imødekommes ønsket fra størstedelen af de lodsejere, der ikke ønsker, at deres matrikler ligger i naturparken.

    

   Brugerråd

   I høringsprocessen fremkom et klart ønske om, at der etableres et forum, hvor interesserede kan deltage og bidrage til naturparkens udvikling og realisering. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium for et brugerråd (bilag 6). Det foreslås, at brugerrådet, ud over repræsentanter for lodsejerne, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, golfklubben og Kommunen, skal rumme ildsjæle, der ønsker at bidrage til naturparkens udvikling. Forud for etableringen af brugerådet afholdes et offentligt møde i november, hvor interesserede kan tilkendegive interesse for at deltage.

    

   Handleplan

   Endelig fremlægges et forslag til en handleplan for de fremtidige tiltag i projektet (bilag 7).

    

   Fremtidens Landskaber arrangerer sammen med Viborg Kommune og Folkeuniversitetet tre arrangementer med foredrag, gåture og debat angående emnerne historiske spor, friluftsliv og natur i Viborg Naturpark. Klima- og Miljøudvalget inviteres hermed til arrangementerne. Datoerne fremgår af bilag 7.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at udvalget drøfter naturparkens afgrænsning og beslutter hvilken afgrænsning, der skal indarbejdes i strategien

    

   at strategien justeres i overensstemmelse dels med den afgræsning, der vælges, og dels med ændringsnotat (bilag 4) og godkendes

    

   at der nedsættes et brugerråd jf. forelagte kommissorium (bilag 6), og det afklares, om der ønskes politisk deltagelse i brugerrådet.

    

   at handleplanen godkendes (bilag 7)

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-09-2015

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at naturparkens afgrænsning følger den blå afgrænsning jf. figur 2 i bilag 5 dog uden om de lodsejere der ikke ønsker at medvirke i projektet, og denne afgrænsning indarbejdes i strategien,

    

   at strategien justeres i overensstemmelse dels med denne afgræsning dels med ændringsnotat (bilag 4) og godkendes,

    

   at der nedsættes et brugerråd jf. forelagte kommissorium (bilag 6),

    

   at der er politisk deltagelse i brugerrådet og at Anna Margrethe Engbæk Schmidt udpeges med Flemming Gundersen som suppleant, og

    

   at handleplanen godkendes (bilag 7)

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 14 Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur - og Fritidsområdet og energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Sagen omhandler frigivelse af beløb indenfor 2 puljer i Kultur – og Fritidsudvalgets regi:

    

   • Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhytter
   • Mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet.

    

   Puljen for mindre anlægsinvesteringer

   Byrådet har i budgettet for 2015 afsat rådighedsbeløb på 3.115.000 kr. til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og fritidsområdet. I år 2016, 2017 og 2018 er der hvert af årene afsat 3.115.000 kr. Aktuelt foreligger der 32 ansøgninger. Alle ansøgninger er fremsendt til puljen for mindre anlægsinvesteringer, men nogle af ansøgningerne vedrører helt eller delvist puljen for energibesparende tiltag i klubhuse mv.

    

   Der er pt. disponeret 2.673.000 kr. af puljen (bevillingssager behandlet i Byrådet 28.01.2015 samt 20.05.2015).

    

   Der resterer således 442.000 kr. til fordeling til de aktuelle ansøgninger.

    

   Det bemærkes, at udvalget i møde 30.april 2015 besluttede, at ansøgninger for idrætsforeninger og uniformerede korps, der omhandler energi, indgår i sammenhæng med investeringer i klubhus analysen, jfr. aftale med Viborg Idrætsråd, idet denne forventes afsluttet inden sommerferien 2015. Analysen er færdig og blev forelagt udvalget i møde 28.maj 2015.

    

   I sammenhæng med analysen har forvaltningen vurderet de indkomne ansøgninger til puljen for mindre anlægsinvesteringer med særlig fokus på forenings projekter i klubhuse mv. Der henvises til vedlagte bilag 1.

    

   Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at restbeløbet på 442.000 kr. anvendes til at imødekomme ansøgninger fra foreninger m.fl. om tilskud til byggeprojekter i deres klubhuse m.v.

    

   Indstilling vedr. mindre anlægstilskud er således:

    

   Forening

   Kroner

   Viborg Roklub

   87.000 kr.

   Sparkær IF

   315.000 kr.

   Romlund Jagtforening

   40.000 kr.

   I alt:

   442.000 kr.

    

    

   Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhytter

   Budget for puljen energiinvesteringer i klubhuse mv. jf. aftale med Viborg Idrætsråd udgør i 2015: 0,5 mio. kr. I år 2016, 2017 og 2018 er der afsat 2 mio. kr. i hvert af årene.

    

   Viborg Idrætsråd har udarbejdet analysen i samarbejde med foreningerne, og der forslås på baggrund af analysen en fordeling af de 500.000 kr. i år 2015. Der henvises til vedlagte bilag 1.

    

   Det bemærkes, at investeringerne i klubhusene iht. vedlagte analyse vil betyde besparelse på lokaletilskud fra og med år 2016.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2015 godkendes, således at der i alt disponeres 442.000 kr.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 442.000 kr. til kontoen ”mindre anlægsinvesteringer i 2015” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at udgiften på i alt 442.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet mindre anlægs – og renoveringsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet.

    

   at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen Energiinvesteringer klubhuse / spejderhuse i 2015 godkendes, således at der i alt disponeres 500.000 kr.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Energiinvesteringer klubhuse / spejderhuse” med rådighedsbeløb i 2015

    

   at udgiften på i alt 500.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet Energiinvesteringer klubhuse / spejder.

    

    

   Herudover forslås,

    

   at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, som ikke kommer i betragtning, eller kun delvist kommer i betragtning jf. oversigten (bilag 1), indgår i kommende behandlinger af midler fra puljerne i år 2016.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 03-09-2015

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2015 godkendes, således at der i alt disponeres 442.000 kr.,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 442.000 kr. til kontoen ”mindre anlægsinvesteringer i 2015” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at udgiften på i alt 442.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet mindre anlægs – og renoveringsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet,

    

   at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen Energiinvesteringer klubhuse / spejderhuse i 2015 godkendes, således at der i alt disponeres 500.000 kr.,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Energiinvesteringer klubhuse / spejderhuse” med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at udgiften på i alt 500.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet Energiinvesteringer klubhuse / spejdere.

    

    

   Herudover besluttes,

    

   at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, som ikke kommer i betragtning, eller kun delvist kommer i betragtning jf. oversigten (bilag 1), indgår i kommende behandlinger af midler fra puljerne i år 2016.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 15 Godkendelse af Socialpolitikken 2015-2019
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   I dag præsenteres Social- og Arbejdsmarkedsudvalget for den endelige version af den ny socialpolitik for Viborg Kommune, se bilag 1.

   Socialpolitikken er resultatet af en lang inddragende proces som har budt på både en tur på gågaden i Viborg, møder over kagebord og kødgryder med borgere tilknyttet Socialområdets tilbud, samt en række åbne møder hvor ikke alene borgere, men også pårørende, foreninger, organisationer og medarbejdere inden for socialområdet har bidraget med deres viden og syn på, hvad der er vigtigt at sætte fokus på inden for Socialområdet i de kommende år.

    

   Socialpolitikken i høring

   I perioden fra 1. til 22. juni 2015 har socialpolitikken været i åben høring, hvor alle har kunne komme med kommentarer og bemærkninger til det første udkast af socialpolitikken som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev præsenteret for på møde 26. maj 2015. Socialpolitikken har derudover været sendt til høring i Handicaprådet, Frivillighedsrådet og Integrationsrådet.

    

   I høringsperioden er der kommet skriftlige høringsvar fra en række forskellige aktører. Høringssvarene kan ses i deres fulde længde i bilag 2. Derudover blev der i juni 2015 afholdt et høringsmøde hvor det var muligt for alle interesserede at give sin mening til kende omkring udkastet til socialpolitikken. I bilag 3 ses det hvordan de indkomne høringssvar, både skriftlige og fra høringsmødet, er blevet behandlet og hvilke eventuelle ændringer i socialpolitikken de har medført.

    

   Implementeringen af socialpolitikken

   På møde 29. september 2015 vil Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blive præsenteret for den endelige plan for implementeringen af socialpolitikken. Implementeringen drøftes på et fælles ledermøder inden for Socialområdet den 26. august 2015, og det er helt centralt at få input herfra med i implementeringsplanen.

    

   De overordnede elementer i implementeringsplanen ligger dog allerede nu fast og arbejdet er allerede begyndt på nogle af områderne:

    

   • Udformningen af effektmål for socialpolitikken og Mål og Midler for 2017 skal danne rammen for få fulgt op på socialpolitikkens målsætninger

    

   • Udarbejdelsen af nye kvalitetsstandarder og ressourcetildelingsmodel for Socialområdet skal give et grundlag for det fremtidige arbejde på Socialområdet

    

   • Arbejdet med fornyet fokus på Socialområdets kerneopgaver bidrager til at styrke det faglige fundament som alle gode sociale indsatser bygger på

    

   • Herudover vil det til det fælles ledermøde den 26. august 2015 blive drøftet hvordan implementeringen skal forankres ledelsesmæssigt, hvilket er afgørende for socialpolitikkens gennemslagskraft

    

    

   Hvorvidt implementeringen af socialpolitikken skal ende ud i en decideret udviklingsplan for Socialområdet vil blive videre drøftet på det fælles ledermøde den 26. august 2015. Det vil ligeledes blive lagt op til drøftelse på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets næste møde 29. september 2015.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at socialpolitik for Viborg Kommune 2015-2019 godkendes.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-09-2015

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at socialpolitik for Viborg Kommune 2015-2019 godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 16 Godkendelse af konkurrenceprogram for erhvervsgymnasium og banebro i Viborg Baneby
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på deres møder den 23. september 2015 med følgende dagsordenstekst:

    

   ”SAGSFREMSTILLING
   Byrådet godkendte på mødet den 20. maj 2015 (sag nr. 17) en samarbejdsaftale mellem Mercantec og partnerskabet Realdania og Viborg Kommune om fælles projektkonkurrence for erhvervs-gymnasium og banebro i Viborg Baneby. Byrådet godkendte endvidere, at forslag til udformning af en mulig bebyggelsesplan ved det sydlige brofæste indgår i konkurrencen. Kort over konkurrenceområdet fremgår af bilag nr. 1. Samarbejdsaftalen fremgår af bilag nr. 2.

    

   Konkurrencen koordineres af en styregruppe, der består af repræsentanter for parterne i samarbejdsaftalen. Styregruppen har nu godkendt et udkast til konkurrenceprogram, som hermed forelægges til Byrådets godkendelse. Udkastet vil efter Byrådets godkendelse blive redigeret og opsat i et færdigt layout inden udsendelse til konkurrencedeltagere, dommerkomite, m.fl. Udkast til konkurrenceprogram fremgår af bilag nr. 3.

    

   Konkurrenceprogram

   Konkurrencen omfatter forslag til udformning af banebro og et nyt erhvervsgymnasium med tilhørende tilkørselsveje, parkering, pladser, ramper og trappeanlæg. Samtidig ønskes et forslag til en bebyggelsesplan for et areal, som Viborg Kommune ejer på den sydlige side af jernbanen.

    

   Banebroen skal være det sammenbindende element og en integreret del af arkitekturen på begge sider af jernbanen. Samtidig skal den træde frem som et selvstændigt symbol for sammenbindingen af midtbyen henover jernbanen og som ramme om et pulserende og dynamisk fortætningspunkt for omgivende funktioner, kollektiv trafik, fodgængere og cyklister.

   ’Banebroen’ er betegnelsen for forbindelsen fra Middagshøjvej over jernbanen til ’Hærvejspladsen’ ved erhvervsgymnasiet, hvorfra der via ’Hærvejstrappen’ er forbindelse til Banegårdspladsen og til bibliotekets parkeringsplads via en stibro over Banegårds Allé. I programbeskrivelsen indgår, ud over banebroen, ønske om forslag til tilslutningsanlæg, herunder eventuel omlægning af parkeringsplads ved svømmehallen, nye cykelparkeringsfaciliteter, tilkørselsvej mv. som forudsættes finansieret af øvrige anlægsmidler afsat til banebyen og byggemodning for Mercantec. 

   Erhvervsgymnasiet skal placeres inden for et nærmere angivet byggefelt mellem svømmehal og remise nord for banen. Med til gymnasiet hører en offentlig parkeringsetage i terrænniveau, som finansieres særskilt af Viborg Kommune og er forbeholdt gymnasiets elever og ansatte fra kl. 8 til kl. 16 på hverdage. En nærmere aftale om den konkrete opførelse er under udarbejdelse mellem Viborg Kommune og Mercantec.

    

   På det sydlige byggefelt ønskes et forslag til bebyggelsesplan, som kan tjene til inspiration for kommende investorer og bygherrer i deres udformning af projekter på grunden. Bebyggelsesplanen skal medvirke til at illustrere, hvilken udnyttelsesgrad, der er realistisk at forvente ud fra en funktionel og arkitektonisk udformning, som også tager hensyn til byggefeltets øvrige bindinger. Byggemulig-hederne ønskes disponeret, så de efterfølgende kan opdeles i 2-4 etaper/ flere grundudbud af hensyn til en realistisk udbygningstakt. Projektet indgår ikke i den vindende totalrådgivers videre projektering, men der vil være mulighed for at hente bistand til videreudvikling f.eks. i forbindelse med den efterfølgende lokalplanlægning.

    

    

    

   Planforhold

   Konkurrenceprogrammet er baseret på visionerne i helhedsplanen for Viborg Baneby, samt forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 – 2025: tillæg nr. 33 Nye retningslinjer og rammer for Viborg Baneby og tillæg nr. 24 til Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Kommuneplanforslagene forelægges til endelig vedtagelse på Byrådets møde i dag. Realisering af de projekter, der indgår i konkurrencen vil kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

    

   Øvrige kommunale planer og projekter i området

   Viborg Kommune etablerer en ny banevej fra Banegårds Alle til Gl. Århusvej inkl. spor- og perronomlægninger. Projektet indgår som en forudsætning, der skal respekteres i konkurrencen.

    

   Teknisk Udvalg har på mødet den 2. september 2015 godkendt et forslag til projektplan for infrastruktur i banebyen, der er sendt i 4 ugers offentlig høring. I projektplanen indgår udformning af hærvejen frem til Middagshøjvej, hvor forbindelsen fortsætter over banebroen. Konkurrencedeltagerne skal i deres designforslag for banebroen forholde sig hertil.

    

   Workshop

   Viborg Kommune har den 23. januar 2015 afholdt en workshop om, hvilke samarbejder og synergier, der kan være mulighed for med de nuværende og kommende funktioner i området. Anledningen til workshoppen var et ønske om at få inspiration til Mercantecs kommende gymnasiebyggeri og Viborg Kommunes anlæg af banebroen. Deltagerne repræsenterede - ud over erhvervsgymnasium og banebro - Boligselskabet Sct. Jørgen, Arriva, Viborg Svømmehal, Viborg Bibliotek, GAME, BachGruppen og Gardit. Idéerne har indgået i udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet.

    

   Konkurrencen

   Konkurrencen gennemføres som en EU-projektkonkurrence. Der blev modtaget 25 ansøgninger til prækvalifikationen, blandt hvilke der er udvalgt 5 teams, der skal komme med forslag i konkurrencen.

    

   Konkurrencematerialet påregnes udsendt til konkurrencedeltagerne den 25. september 2015 og forventes at bestå af to faser. Fase 1 (projektkonkurrence) forventes afsluttet i december 2015. Fase 2 (udbud med forhandling) forventes gennemført primo januar til primo marts 2016.

    

   Til bedømmelse af projektkonkurrencen (fase 1) er der nedsat en dommerkomite bestående af repræsentanter for Viborg Kommune, Realdania og Mercantec, samt fagdommere. Viborg Byråd har på mødet den 17. juni 2015 (sag nr. 1) udpeget formand og næstformand for Teknisk Udvalg Johannes F. Vesterby og Martin Sanderhoff samt planchef Karl Johan Legaard Jensen, Teknik & Miljø som Viborg Kommunes medlemmer.

    

   De udvalgte teams, konkurrenceforløb og dommerkomité fremgår af konkurrenceprogrammets afsnit 8.

    

   Det videre forløb

   Efter konkurrencens afslutning forventes der indgået kontrakt med vinderen om henholdsvis erhvervsgymnasiet og banebroen, samt eventuelt en mindre opgave om bebyggelsesplanen syd for banen.

    

   I henhold til samarbejdsaftalen skal realisering af de enkelte projekter (og dermed indgåelse af kontrakt med den totalrådgiver, der udpeges som endelig vinder) særskilt besluttes og godkendes af henholdsvis Mercantec, Viborg Byråd og Realdania.

    

   Anlægstidsplan

   Opførelsen af erhvervsgymnasiet og banebroen, samt tilstødende anlægsprojekter, er indbyrdes afhængige og koordinering af tidsplanen for anlæggene er af stor vigtighed. Ligeledes indgår der en særlig procedure for godkendelse af anlæg ved jernbanen ved Banedanmark. Det er i konkurrencen forudsat, at byggeperioden forløber fra marts 2017 til og med september 2018, med forventet indflytning i erhvervsgymnasiet ultimo 2018.

    

   BILAG

   1

   Åben

   Oversigtskort konkurrenceområde

   329199/15

   2

   Åben

   Samarbejdsaftale om fælles projektkonkurrence

   324504/15

   3

   Åben

   Udkast til konkurrenceprogram for erhvervsgymnasium og banebro i Viborg Baneby

   329284/15

    

    

    

    

   INDSTILLING

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at udkast til konkurrenceprogram for Erhvervsgymnasium og Banebro i Viborg Baneby, inkl. forslag til mulig bebyggelse ved Banebroens sydlige brofæste godkendes (udkastet redigeres og opsættes i et færdigt layout inden udsendelse)”

    

   BILAG

   1

   Åben

   Oversigtskort konkurrenceområde

   329199/15

   2

   Åben

   Samarbejdsaftale om fælles projektkonkurrence

   324504/15

   3

   Åben

   Udkast til konkurrenceprogram for erhvervsgymnasium og banebro i Viborg Baneby

   329284/15

    

    

    

    

   INDSTILLING

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget vil foreligge til Byrådets møde.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Det blev på mødet oplyst, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at udkast til konkurrenceprogram for Erhvervsgymnasium og Banebro i Viborg Baneby, inkl. forslag til mulig bebyggelse ved Banebroens sydlige brofæste godkendes (udkastet redigeres og opsættes i et færdigt layout inden udsendelse).

    

   Flemming Lund var fraværende.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 17 Modulvogntog til F&H, Industrivej 12 i Viborg (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet har den 3. september i 2014 (sag nr. 31) og den 28. januar 2015 (sag nr. 25) bevilliget henholdsvis 1.550.000 kr. og 1.450.000 kr. til udbygning af kommuneveje til modulvogntog til følgende lokaliteter:

   -        Genan A/S, Viborg

   -        Fragtcentralen, Viborg

   -        Jørvi Transport A/S, Bjerringbro

    

   Ombygningerne er en del af Transportaftalen af 21. marts 2013, hvor virksomheder har mulighed for at søge om at blive koblet på modulvogntogsnettet. Ombygning af kommuneveje til modulvogntog skal ske via virksomhedsordningen, og finasieres af kommunen og/eller virksomheden.

    

   Efterfølgende har F&H, Industrivej 12, Viborg søgt om tilladelse til at blive koblet på modulvogntogsnettet i Viborg. F&H har i deres ansøgning anført, at det har stor betydning for deres eksport og konkurrenceevne, at de bliver koblet på modulvogntogsnettet. Det er specielt til deres fragt/eksport til Norge, de ønsker at benytte modulvogntog. Ansøgningen er videresendt til Vejdirektoratet.

    

   Vejdirektoratet har efterfølgende udført en undersøgelse af kørsel med modulvogntog fra henholdsvis Søndre Ringvej / Indre Ringvej og Nordre Ringvej / Indre Ringvej til F&H, Industrivej 12 i Viborg. Undersøgelsen viser, at der er 5 kryds, der kræves ombygget i større eller mindre omfang. Anlægsudgiften for ombygning af de 5 kryds er overslagsmæssigt beregnet til 700.000 kr.

    

   Af de samlede bevilling på 3,0 mio. kr. forventes der i alt disponeret med ca. 2.300.000 kr. til det udførte projekt til Genan A/S og Fragtcentralen i Viborg samt projektet til Jørvi A/S i Bjerringbro, som forventes udført i efteråret 2015. Der forventes således, at blive et uforbrugt restbeløb på 700.000 kr., som kan bruges til finansiering af det aktuelle projekt.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tager stilling til,

    

   om de 5 kryds på kommunevejene til F&H, Industrivej 12, Viborg skal ombygges.

    

   I givet fald forslår direktøren for Teknik og Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til ombygning af de 5 kryds på kommunevejen frem til F&H i Viborg,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på 1.550.000 kr. til ombyning af kryds frem til Genan i og Fragtmandscentralen i Viborg, hvortil der forventes et mindre forbrug på 1.000.000 kr. reduceres med et tilsvarende beløb,

    

   at der meddeles en tillægsbevilling på 300.000 kr. til anlægsudgiftsbevilling på 1.1450.000 kr. til ombygning af kryds frem til Jørvi i Bjerringbro, der kan finansieres af ovenstående forventede uforbrugte rådighedsbeløb, og

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på 700.000 kr. til ombygning af kryds frem til F&H i Viborg, finansieres af det resterende forventede uforbrugte rådighedsbeløb, fra bevillingen til modulvogntog til Genan og Fragtmandscentralen på 1.550.000 kr. 

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-09-2015

   Teknisk Udvalg besluttede at de 5 kryds på kommunevejene til F&H, Industrivej 12, Viborg skal ombygges.

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til ombygning af de 5 kryds på kommunevejen frem til F&H i Viborg,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på 1.550.000 kr. til ombyning af kryds frem til Genan i og Fragtmandscentralen i Viborg, hvortil der forventes et mindre forbrug på 1.000.000 kr. reduceres med et tilsvarende beløb,

    

   at der meddeles en tillægsbevilling på 300.000 kr. til anlægsudgiftsbevilling på 1.1450.000 kr. til ombygning af kryds frem til Jørvi i Bjerringbro, der kan finansieres af ovenstående forventede uforbrugte rådighedsbeløb, og

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på 700.000 kr. til ombygning af kryds frem til F&H i Viborg, finansieres af det resterende forventede uforbrugte rådighedsbeløb, fra bevillingen til modulvogntog til Genan og Fragtmandscentralen på 1.550.000 kr. 

  • Forvaltningens bemærkninger

   I det tredje at står der, at anlægsudgiftsbevillingen er på 1.1450.00 kr. Det er retteligt 1.450.000 kr.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 18 Etablering af ny elektronik på sluseanlæggene på Virksunddæmningen (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”De tekniske installationer på Virksunddæmningen, der styre gennemsejlingsslusen og afvandingsslusen, er planlagt til at blive moderniseret i 2016. Baggrunden er, at installationer er meget gamle, og de seneste år har det knebet med at skaffe reservedele til anlægget. På anlægsbudgettet for 2016 er der afsat 1.000.000 kr. til formålet. Der vil imidlertid være mulighed for at gennemføre arbejderne allerede i år. Til gengæld er der andre anlægsprojekter, der af forskellige årsager ikke er mulig at gennemføre i indeværende år. Forvaltningen foreslår derfor, at nærværende projekt fremrykkes til gennemførelse i år med henblik på minimere overførelserne til 2016, hvor anlægsbudgettet er presset i forvejen.

    

   Konkret foreslås, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. i 2015 til ovennævnte projekt, og at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb fra det afsatte beløb på 1.000.000 kr. til ”elektronik på Virksunddæmningen” på anlægsbudgettet for 2016.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der meddeles en anlægsudgift bevilling på 1.000.000 kr. i 2015 til ny elektronik på Virksunddæmningen,

    

   at udgiften finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til ”elektronik på Virksunddæmningen” på anlægsbudgettet for 2016

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-09-2015

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der meddeles en anlægsudgift bevilling på 1.000.000 kr. i 2015 til ny elektronik på Virksunddæmningen, og

    

   at udgiften finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til ”elektronik på Virksunddæmningen” på anlægsbudgettet for 2016

    

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 19 Myndighedskrav på sociale institutioner - Aktivitetscenter Kildevænget 26 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. september 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I forbindelse med omdannelse af det tidligere bosted Kildevænget 26 til aktivitetscenter for ældre, er der indsendt byggeansøgning til byggemyndighederne i Viborg Kommune.

    

   Byggemyndighederne i Viborg Kommune har i samråd med Beredskabet meddelt, at de mener at byggeriet skal opføres efter anvendelseskategori 6 – og ikke anvendelses-kategori 2, som ellers var forventet og ansøgt efter. De forskellige anvendelseskategorier er brandtermer som Beredskabet bruger i forbindelse med klassificering af de enkelte bygninger i forhold til brand.

    

   Dette begrunder de med, at på trods af bygningernes enkle og overskuelige planløsning er det ikke forventeligt at alle brugere kan redde sig ud ved egen hjælp, da nogle af brugerne er demente. Dette betyder, at der ud over det interne varslingsanlæg, som var planlagt, skal installeres et ABA-anlæg (brandalarmeringsanlæg) med direkte alarm til Beredskabet.

    

   Energi & Ejendomme har derfor indhentet tilbud på etablering af ABA-anlæg.

   Beløbene i nedenstående skema er angivet ekskl. moms.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalgets område

   Anslået anlægsudgift

   1.000 kr.

   Aktivitetscenter Kildehaven 26:

   Indkøb og installation af ABA-anlæg, HPFI afbryder etc.

    

   181.000

   I alt

   181.000

    

   Finansiering

   På investeringsoversigten for 2015-2018 er der i 2015 afsat en pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter. Der resterer 524.000 kr. i denne pulje. Det forslås derfor, at udgiften på 181.000 kr. finansieres af denne pulje.

   Der vil efterfølgende være 343.000 kr. tilbage i denne pulje.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd forslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringen godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på i alt 181.000 kr. til kontoen ”Indkøb og installation af ABA-anlæg på aktivitetscenter Kildehaven 26”, og

    

   at udgiften på 181.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget”.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-09-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringen godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på i alt 181.000 kr. til kontoen ”Indkøb og installation af ABA-anlæg på aktivitetscenter Kildehaven 26”, og

    

   at udgiften på 181.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

 • 20 Ejendomssag - Salg af areal til sammenlægning med Skovbrynet 3, Viborg (bevillingssag) (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Salg af areal til sammenlægning med Skovbrynet 3, Viborg (bevillingssag)

    

   Ejerne af Skovbrynet 3 ønsker at opføre garage i forbindelse med deres indkørsel og spørger i den forbindelse, om de kan købe ca. 60 m2 af det tilgrænsende areal, som matrikulært er en del af Gl. Aarhusvej.

    

   Kommunen har ingen anvendelse for arealet, der er en del af et areal på i alt ca. 120 m2, der ligger i ”spidsen” mellem Skovbrynet og Gl. Aarhusvej jf. skitsen i bilag nr. 1.

    

   Det er under forbehold af Byrådets godkendelse aftalt, at ejerne køber de ca. 120 m2 for 25.000 kr., hvilket svarer til den offentlige ejendomsvurdering (grundværdi – 395 kr. pr. m2) for de nødvendige ca. 60 m2. For ikke at efterlade et mindre areal til Kommunens vedligeholdelse, overdrages alle 120 m2.

    

   Køber betaler omkostningerne i forbindelse med handlen. Overtagelsen er efter nærmere aftale i 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune  sælger ca. 120 m2 til sammenlægning med Skovbrynet 3, Viborg for 25.000 kr. på de vilkår, der fremgår af sagsfremstillingen,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 25.000 kr. til kontoen ”Salg af areal til sammenlægning med Skovbrynet 3” med rådighed i 2015, og

    

   at indtægten i 2015 på 25.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”grundsalg, boligformål”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 23-09-2015

   Fraværende: Søren Gytz Olesen, Lone Langballe, Jens Rohde, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 21 EjendomssagLukket sag