Byrådet - Referat fra mødet den 22-04-2015

Referat

Lone Langballe mødte kl. 17.20 efter behandling af sagerne nr. 1 - 12.

 • 1 Indkaldelse af stedfortræder
  • Sagsfremstilling

   Kirstine Skjødt Hermansen har meddelt, at hun holder orlov pga. graviditet og efterfølgende barselsorlov fra hvervet som byrådsmedlem i perioden fra og med den 10. maj 2015 til og med den 10. januar 2016.

     

   Af § 15, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse fremgår, at når borgmesteren får meddelelse om, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende indkaldes stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet.

    

   Stedfortræderen på Det Konservative Folkepartis liste er Carsten Stenrøjl.

    

   For så vidt angår Kirstine Skjødt Hermansens udvalgsposter i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget fremgår det af § 28, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt hende, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

    

   Det Konservative Folkeparti har meddelt, at Stine Damborg Pedersen indtræder i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og at Carsten Stenrøjl indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget i Kirstine Skjødt Hermansens fraværsperiode.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at Carsten Stenrøjl indkaldes som stedfortræder til byrådsmøder under Kirstine Skjødt Hermansens fravær i perioden fra og med den 10. maj 2015 til og med den 9. februar 2016.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Byrådet beslutter,

    

   at Carsten Stenrøjl indkaldes som stedfortræder til byrådsmøder under Kirstine Skjødt Hermansens fravær i perioden fra og med den 10. maj 2015 til og med den 10. januar 2016.

    

   Kirstine Skjødt Hermansen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • 2 Overførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsbevillinger i 2014
  • Sagsfremstilling

   Overførsel af driftsbevillinger (serviceudgifter)

   Byrådet vedtog den 23. maj 2012 (sag nr. 120) principperne for overførsel af over- og underskud på driften til efterfølgende år.

    

   Økonomiudvalget godkendte den 24. oktober 2012 (sag nr. 1) udmøntningen af principperne for overførsel af driftsbudgetter mellem årene i form af et administrationsgrundlag og en opdeling af budgettet på henholdsvis centrale og decentrale områder.

    

   På decentrale områder er budgetansvaret uddelegeret til en leder af en decentral enhed eller afdeling, f.eks. en skole og der er automatisk overførselsadgang for overskud op til 5% og underskud op til 3% af det korrigerede budget. Overførsel af overskud på mere end 5% kan ske efter ansøgning. Et eventuelt underskud på mere end 3% vil som udgangspunkt være et brud på beføjelserne. Hele underskuddet vil automatisk blive overført og skal være ledsaget af en handleplan for afviklingen af underskuddet.

    

   På centrale områder ligger budgetansvaret i Forvaltningen. Eksempler på centrale områder er myndighedsområder, udgifter til fælles IT-systemer og vedligeholdelse af veje. Overførsel af overskud på centrale områder sker altid efter ansøgning.

    

   Med udgangspunkt i administrationsgrundlaget ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger i 2014 på 100,6 mio. kr. ud af de samlede ikke forbrugte midler på 130,9 mio. kr.

    

   De ansøgte overførsler foreslås overført til enten drift 2015, drift 2016 eller til anlæg jf. nedenstående tabel 1 fordelt pr. politikområde:

    

   Tabel 1

   Beløb i 1.000 kr. (- = overskud)

   Afvigelse i regnskab

   Overføres til drift 2015

   Overføres til drift 2016

   Overføres til anlæg 2015

   Overføres ikke

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget

   -63.821

   -32.133

   0

   0

   -31.688

   Politisk organisation

   -22.695

   -3.172

   0

   0

   -19.523

   Administrativ organisation

   -39.806

   -27.458

   0

   0

   -12.348

   Facility Management

   -1.320

   -1.503

   0

   0

   183

   Børne - og Ungdomsudvalget

   -43.020

   -31.259

   -4.000

   -7.761

   0

   Skoler og klubber

   -12.402

   -10.042

   -2.000

   -360

   0

   Dagtilbud

   -13.183

   -13.183

   0

   0

   0

   Ungdomsskoler

   -466

   -466

   0

   0

   0

   Tandpleje

   -4.101

   0

   0

   -4.101

   0

   Familieområdet

   -12.868

   -7.568

   -2.000

   -3.300

   0

   Ældre- og Sundhedsudvalget

   -5.984

   -5.984

   0

   0

   0

   Ældreområdet

   -3.779

   -3.779

   0

   0

   0

   Sundhedsområdet

   -2.205

   -2.205

   0

   0

   0

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

   999

   2.904

   -1.300

   0

   -605

   Beskæftigelsestilbud

   -3.966

   -2.061

   -1.300

   0

   -605

   Voksenhandicapområdet

   4.965

   4.965

   0

   0

   0

   Kultur- og Fritidsudvalget

   -7.081

   -5.370

   -1.200

   -511

   0

   Kultur

   -1.737

   -1.226

   0

   -511

   0

   Folkeoplysning og Idrætsanlæg

   -5.344

   -4.144

   -1.200

   0

   0

   Teknisk Udvalg

   -7.380

   -6.193

   0

   0

   -1.187

   Grønne områder

   -266

   -266

   0

   0

   0

   Trafik

   -5.927

   -5.927

   0

   0

   0

   Kommunale ejendomme

   -1.187

   0

   0

   0

   -1.187

   Klima- & Miljøudvalget

   -2.175

   -1.075

   0

   -1.100

   0

   Plan-, natur- og miljøområdet

   -2.175

   -1.075

   0

   -1.100

   0

   Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

   -530

   -530

   0

   0

   0

   Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

   -530

   -530

   0

   0

   0

   Beredskabskommissionen

   -912

   -912

   0

   0

   0

   Beredskabsområdet

   -912

   -912

   0

   0

   0

   Puljer = projekter med eksterne puljemidler

   -4.135

   -4.135

   0

   0

   0

   Ældreboliger uden overførsel

   336

   0

   0

   0

   336

   Sundhedsområdet uden overførsel

   2.811

   0

   0

   0

   2.811

   Netto total

   -130.894

   -84.689

   -6.500

   -9.372

   -30.333

    

   Af beløbet på 30 mio. kr. som ikke overføres, udgør puljen til særlige problemområder de 15 mio. kr. Overførslen til drift i 2015 udgør ifølge tabellen 84,7 mio. kr. Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2013 til 2014 68,8 mio. kr.

    

   Den aktivitetsbestemte medfinansiering på Sundhedsområdet er ikke omfattet af principperne for overførsel mellem årene, hvorfor underskuddet på 2,8 mio. kr. ikke overføres.

    

   Samlet nettounderskud på 0,3 mio. kr. på politikområderne Ældreområdet og Voksenhandicapområdet vedrørende ældreboliger overføres ligeledes ikke. Regnskaberne for ældreboligerne balancerer samlet set over år. Over- / underskud indregnes i huslejen.

    

   Udvalgenes indstillinger

   Fagudvalgene har i uge 13 behandlet og anbefalet de foreslåede overførsler.

    

   Teknisk Udvalg har i indstillingen anbefalet overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget, at overskuddet på politikområdet Trafik på henholdsvis 3 mio. kr. vedrørende vintervedligeholdelse og 2 mio. kr. vedrørende asfaltkontoen - i alt 5 mio. kr. - overføres til asfaltkontoen i 2015 (nye asfalt-kørebaner).

    

   Særlige driftsoverførsler

   På politikområdet Administrativ Organisation er 1,4 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på 2,8 mio. kr. til lægeerklæringer mv. ansøgt overført til investering i IT-udstyr til brug i forbindelse med tolkning.  

    

   Ligeledes på Administrativ Organisation er 1,2 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på politikområdet ansøgt overført til Borgerservice til ansættelse af 4 vikarer indtil udgangen af 2015. Behovet for ansættelserne skyldes, at besparelserne som følge af bølgeplanen og digitaliseringen endnu ikke kan opnås.

    

   I nedenstående tabel 2 er vist fordelingen mellem automatisk overførte over-/underskud og ansøgninger om overførsel af overskud fordelt på decentrale og centrale områder:

    

   Tabel 2

   Beløb i 1.000 kr.

   (-=overskud)

   Decentrale områder

   Centrale områder

    

   Puljer*

   I alt

   Automatisk overført

   -42.119

   13.918

            -4.135

   -32.336

   Ansøgt overført

   -17.213

   -51.012

                   0

   -68.225

   I alt til overførsel

   -59.332

   -37.094

          -4.135 

   -100.561

   *Puljer vedrører projekter finansieret via eksterne puljemidler, hvor der er forskydninger mellem årene i forhold til tidspunktet for modtagelse af puljemidlerne og afholdelsen af de tilhørende udgifter.

    

   I bilag nr. 1 er overførslerne specificeret på de enkelte enheder opdelt i henholdsvis decentrale og centrale områder. Fordelingen mellem automatiske og ansøgte overførsler fremgår ligeledes af bilaget.  

    

   Udover overførslerne på serviceområderne ansøges der om overførsel af et underskud på 19.000 kr. vedrørende projekt med eksterne puljemidler på overførselsområdet på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.

    

    

   Der foreslås overført driftsmidler til følgende anlægsprojekter:

    

   Tabel 3

   Politikområde / Projekt                (1.000 kr.)

   Anlægsbevilling søges i 2015 i denne sag

   Familieområdet: Køb af lokaler i Sundhedscentret til familierådgivere.

    

   1.600

   Familieområdet: Street Game, som er et Street-center, der skal ligge i en af de gamle Vestas-haller.

   Centeret er et sted, hvor primært unge kan dyrke gadeidrætten i formelle rammer. Den grundlæggende tanke er at skabe et fleksibelt tilbud til alle, som vil dyrke den selvorganiserede idræt.

    

    

    

    

    

    

    

   1.700

   Tandplejen: Indkøb af nyt udstyr i forbindelse med centralisering af tandplejen.

    

   4.101

   Skoler og klubber: Brattingsborg skole - Nuværende SFO-bygning (en pavillon) nedrives og erstattes med en bygning indeholdende nyt musiklokale, depot, fællesareal for mellemtrinnet og sfo samt et ekstra klasseværelse.

    

    

    

    

   360

   Plan, natur og miljø: Realisering af Natur- og Parkpolitikken

    

   1.100

   Kultur: Anlægsinvesteringer på Kultur og Fritidsområdet, bl.a. tilskud til en traktor til Hvolris Jernalderlandsby, til Åbne biblioteker i Viborg samt foreningslokaler på Håndværkervej 12.

    

    

    

    

   511

   I alt

   9.372

    

    

   Overførsel af anlægsbevillinger (rådighedsbeløb)

   Det endelige regnskab for 2014 viser uforbrugte anlægsbeløb på netto 211,1 mio. kr. Forvaltningen har ud fra en gennemgang af de konkrete projekter vurderet behovet for overførsler til 2015 til 177,1 mio. kr.

    

   De samlede overførsler til anlægsprojekterne fordeler sig således på hovedområder:

    

   Tabel 4

   Beløb i 1.000 kr.

   (-=overskud)

   Mindreudgift i 2013

   Overførsel til 2014

   Overføres ikke

    

   Skattefinansieret

   -169.373

   -140.186

          -29.187

    

   Jordforsyning

   -31.127

   -26.117

            -5.010

    

   Forsyningsvirksomhed

   -10.567

   -10.827

                260

    

   Total

   -211.067

   -177.130

          -33.937

    

    

    

    

    

    

    

   Af mindreudgifterne på 29,2 mio. kr. på det skattefinansierede område som ikke overføres udgør budgetteret beløb til bofællesskab inkl. servicearealer de 25 mio. kr.

    

   Til sammenligning med overførslen på de 177,1 mio. kr. til 2015, blev der overført bruttoanlægsudgifter på 184,6 mio. kr. fra 2013 til 2014.

    

   Indskud i Landsbyggefonden indgår ikke som sådan i Kommunens regnskab som ”anlægsarbejder”, men i Økonomi- og Indenrigsministeriets bevillingsregler skal bevillinger til indskud i Landsbyggefonden behandles på samme måde som anlægsbevillinger. Der er til disse indskud behov for at overføre 16,6 mio. kr. på grund af forsinkelser i diverse byggeprojekter, hvor Kommunen skal betale indskud til Landsbyggefonden og på grund af tidsforskydninger i forbindelse med sager med driftsstøttelån mv.

    

   Specifikation af anlægsoverførslerne fra 2014 til 2015 på udvalgsniveau fremgår af bilag nr. 2 og specifikation på projekt-niveau fremgår af bilag nr. 3.

  • Bilag

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der i 2015 gives forhøjelse af driftsbevillinger til de respektive politikområder med i alt 84.689.000 kr. (overførsler), jf. oversigten i tabel 1, der finansieres af kassebeholdningen i 2015, herunder at der overføres 5 mio. kr. af overskuddet på politikområdet Trafik til asfaltkontoen i 2015 jf. indstillingen fra Teknisk Udvalg,

    

   at budgetrammen i budget 2016 forhøjes med 2.000.000 kr. for politikområde Skoler og klubber, 2.000.000 kr. for politikområde Familieområdet, 1.300.000 kr. for politikområde beskæftigelsestilskud og 1.200.000 kr. for politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg jf. tabel 1,

    

   at der af de uforbrugte driftsmidler fra 2014 overføres 9.372.000 kr. til rådighedsbeløb under anlægsbudgettet i 2015 jf. tabel 1, der finansieres af kassebeholdningen i 2015,

    

   at der i 2015 gives anlægsbevillinger på 9.372.000 kr. til projekterne jf. tabel 3,

    

   at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på i alt 177.130.000 kr. fra 2014 til 2015 jf. tabel 4, der finansieres af kassebeholdningen i 2015, og

    

   at der fra 2014 til 2015 overføres uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende Landsbyggefonden på 16.558.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen i 2015.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi-og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 3 Årsregnskab 2014
  • Sagsfremstilling

   Ifølge bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv. skal Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj det følgende år. I forhold til tidligere år er tidsfristen i år fremrykket med 1 måned.

    

   Viborg Kommune aflægger et udgiftsbaseret årsregnskab svarende til kravene i budget- og regnskabssystemet for kommuner.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om regnskabsresultatet på mødet den 18. marts 2015 (sag nr. 1). Fagudvalgene er på møderne i uge 13 blevet orienteret om regnskabsresultatet for deres respektive områder.

    

   Overførsler af drifts- og anlægsbeløb

   Overførsler af ikke forbrugte bevillinger i 2014 behandles i en særskilt sag på dagens møde. Årsregnskabet med tilhørende noter er udarbejdet under forudsætning af, at overførslerne bliver godkendt som indstillet i sagen.

    

   Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2014 kan sammenfattes således:

    

   Ordinært driftsresultat væsentligt forbedret

   Det ordinære driftsresultat er Kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne og renter. Byrådet har en målsætning om et ordinært driftsoverskud på 200 mio. kr., så der bl.a. er mulighed for at finansiere et hensigtsmæssigt anlægsniveau.

    

   Der var i det oprindelige budget forudsat et overskud på ordinær drift på 234 mio. kr. Regnskabet viser et overskud på 361 mio. kr. fra ordinær drift. Forbedringen i forhold til budgettet skyldes primært, at driftsudgifterne er blevet lavere end budgetteret.

    

   Det ordinære driftsresultat skal bl.a. finansiere Kommunens anlægsudgifter. Viborg Kommune har i 2014 afholdt skattefinansierede anlægsudgifter på netto 255 mio. kr.

    

   Resultatet af den ordinære drift fordeler sig således:

     

   Mio. kr. (minus = indtægter/overskud)

    

   Budget

    Regnskab

   Afvigelse

   Oprindelig 2014

   Korrigeret 2014

   Regnskab 2014

   I forhold til korr. budget

   I forhold til opr. budget

   Skatter og generelle tilskud

   -5.427

   -5.400

   -5.397

   3

   30

   Serviceudgifter

   3.868

   3.947

   3.816

   -131

   -52

   Overførselsudgifter 

   1.303

   1.211

   1.204

   -7

   -99

   Driftsudgifter i alt 

    5.171

   5.158

    5.020

    -138

   -151

   Renter

   22

   16

   16

   0

   -6

   Resultat af ordinær drift

    

   -234

    

   -226

    

   -361

    

   -135

    

   -127

    

   På serviceudgifterne viser regnskabet en afvigelse på 1,3 % i forhold til det oprindelige budget inkl. budgetbufferen på 15 mio. kr.

    

   Med hensyn til forklaringer på de enkelte afvigelser henvises til selve årsregnskabet, der fremgår af bilag nr. 1.

     

   Anlægsniveau lidt over det oprindelige budget

   De afholdte anlægsudgifter i 2014 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) ligger 11 mio. kr. over det oprindeligt afsatte budget. I forhold til det korrigerede anlægsbudget (oprindeligt budget inkl. overførsler fra 2013 til 2014) er der et mindreforbrug på 167 mio. kr.

    

   Finansiering

   Generelle tilskud samt momsudligning

   Det korrigerede budget til generelle tilskud og momsudligning udgør 1.470,5 mio. kr. (nettoindtægt). Regnskabet viser en nettoindtægt på 1.469,7 mio. kr. eller en mindreindtægt på 0,8 mio. kr.

    

   Der forventes på nuværende tidspunkt en negativ efterregulering i 2015 på 15,5 mio. kr. af beskæftigelsestilskuddet for 2014.  

    

   Skatter

   Nettoskatteprovenuet udgør 3.927,8 mio. kr., svarende til 2,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

    

   Likviditetsudvikling

   Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen viser, at gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på de likvide konti er steget fra 340,4 mio. kr. i 2013 til 451,2 mio. kr. i 2014 opgjort pr. 31. december. I forhold til forventningerne i budgettet, har den gennemsnitlige likviditet udviklet sig positivt. Dette skyldes bl.a. mindreforbruget på driftsudgifterne i løbet af året.

    

   Byrådets målsætning for 2014 om, at den gennemsnitlige likviditet skal være over 200 mio. kr., er dermed fortsat opfyldt.

    

   Den disponible likviditet udgør 125,1 mio. kr. ultimo 2014. Den disponible likviditet er udtryk for, hvor stor en andel af den gennemsnitlige likviditet, der ved årets udgang ikke er bundet i overførte bevillinger vedrørende drift og anlæg samt mellemværende med Revas (forsyningsvirksomheder).  

       

   Gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen

   451,2

   Overførte driftsbevillinger

   -100,6

   Overførte anlægsbevillinger (inkl. indskud i Landsbyggefonden)

   -193,7

   Mellemværende med Revas (- = Revas har penge til gode)

   -31,8

   Disponibel likviditet

   125,1

    

   Anlægsregnskaber

   For afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt regnskab, mens anlægsregnskaber under 2 mio. kr. kan aflægges som en del af årsregnskabet.

    

   Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. fremgår af bilag nr. 2.

    

   Udvikling i restancer

   I henhold til principper for økonomistyring ”punkt 10 debitorpleje” skal der udarbejdes et samlet overblik over restancer (tilgodehavender) til Kommunen til de overordnede økonomiansvarlige i Viborg Kommune.

    

   Restancer

   Viborg Kommune har pr. 31. december 2014 samlede restancer på 70,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,4 mio. kr. i forhold til 2013. Af den samlede restance på 70,1 mio. kr. er 14,6 mio. kr. dækket af staten, såfremt en afskrivning af det fulde beløb skulle blive aktuel. Restancerne er i perioden fra 2010 til 2014 faldet fra 82,7 mio. kr. pr. 31. december 2010 til 70,1 mio. kr. pr. 31. december 2014. Det store fald kan henføres til, at der i 2008 blev vedtaget en ny lov om forældelsesfrist, som trådte i kraft i 2011, og derfor medførte store afskrivninger i 2011 og 2012.

    

   Afskrivninger

   Hvis Viborg Kommune eller Skat ikke længere har mulighed for at indkræve restancerne, foretages der afskrivning. Der er i 2014 afskrevet 4,8 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. blev dækket af staten, således at nettotabet er 3,5 mio. kr. Tabet i 2014 er væsentlig reduceret i forhold til 2011 og 2012, hvilket primært skyldes den før omtalte ændring i loven om forældelsesfrist.

    

   En uddybende forklaring af ovenstående fremgår af bilag nr. 3.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommunes årsregnskab for 2014 godkendes til afgivelse til revisionen, og

    

   at anlægsregnskaberne for de i bilag nr. 2 oplistede ”afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.” godkendes.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi-og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 4 Tilsyn med boligorganisationernes regnskaber for 2013
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har gennemført den administrative del af tilsynet med regnskaberne for 2013 for de almene boligorganisationer m.fl.

    

   Tilsynets omfang 

   Tilsynet har omfattet følgende enheder:

   • Bjerringbro Andelsboligforening
   • Bjerringbro Boligselskab
   • Boligselskabet Kølvrå
   • Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
   • Boligselskabet Viborg
   • Boligselskabet Viborg Amt
   • Lejerbo Møldrup (regnskab 1. maj 2013 – 30. april 2014)
   • Den selvejende institution Merkurkollegiet (regnskab 1. august 2013 – 31. juli 2014)
   • Friplejehjem

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg er administrator for Bjerringbro Andelsboligforening. Bjerringbro Boligselskab er fusioneret med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg pr. 1. juli 2014.

    

   Boligselskabet Viborg er administrator for Boligselskabet Kølvrå samt den selvejende institution Merkurkollegiet. Boligselskabet Kølvrå fusionerer med Boligselskabet Viborg pr. 1. januar 2015.

    

   Herudover har tilsynet omfattet enkelte afdelinger beliggende i Viborg Kommune, hvor boligselskabet har hjemsted i en anden kommune.

    

   Tilsynets udførelse

   Tilsynet med boligorganisationerne er udført som en integreret del af det årlige styringsdialogmøde med de enkelte boligselskaber. For Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og Boligselskabet Viborg omfatter styringsdialogmødet også de boligselskaber, som de hver især er administrator for. Herudover er Bjerringbro Boligselskab gennemgået på styringsdialogmødet med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, da disse er fusioneret pr. 1. juli 2014. Grundlaget for dialogmøderne er boligorganisationernes udarbejdede styringsrapporter samt dokumentationsmateriale i øvrigt. 

    

   Med baggrund i dialogmøderne udarbejdes der et aftaledokument mellem Viborg Kommune og de enkelte boligorganisationer. Sammen med referaterne fra dialogmøderne offentliggøres aftaledokumenterne på Kommunens hjemmeside, jævnfør Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 164, stk. 2.  

    

   Tilsynets indhold

   Tilsynet har bestået af 3 elementer:

    

   1.    Gennemgang af regnskaber, styringsrapporter, revisionsprotokollater, bestyrelsernes årsberetning til årsregnskab 2013 samt dokumentationsmateriale i øvrigt.

   2.    Vurdering af nøgletal jf. dokumentationsmaterialet.

   3.    Tilsyn med forvaltningsrevision.

     

   Ad 1. Gennemgang af regnskaber, styringsrapporter, revisionsprotokollater mv.

   Forvaltningen har foretaget en kritisk gennemgang af regnskaber, styringsrapporter og revisionsprotokollater m.v.  De væsentligste forhold har været drøftet med boligselskaberne på dialogmøderne. De mest kritiske forhold er medtaget i afsnittet nedenfor om særlige problemområder.

    

   Ad 2. Nøgletal

   Boligorganisationernes styringsrapport indeholder blandt andet forskellige regnskabsnøgletal med angivelse af eventuelle kritiske nøgletal. Kritiske nøgletal og herunder de enkelte boligselskabers tiltag til forbedring heraf har været drøftet på dialogmøderne. De mest kritiske forhold vedrørende nøgletallene er afspejlet i de nedenfor nævnte særlige problemområder.

    

   Ad 3. Forvaltningsrevision

   De enkelte boligorganisationers udførte forvaltningsrevision fremgår af det samlede dokumentationsmateriale. Der er redegjort for, på hvilke områder der har været udført forvaltningsrevision og resultatet heraf.

    

   Forvaltningen har i forbindelse med tilsynet for 2013 konstateret, at boligorganisationerne har fokus på forvaltningsrevision. Der er fastsat konkrete målsætninger med efterfølgende mulighed for at kunne måle på resultatet. Der arbejdes fortsat med forvaltningsrevisionen, så den altid er tilpasset den aktuelle situation som de forskellige boligorganisationer står i.

    

   Særlige problemområder

   De væsentligste problemstillinger er nævnt under de enkelte boligorganisationer nedenfor.

    

   Generelt

   Flere boligafdelinger oplever udlejningsproblemer med lejetab til følge.

    

   For at minimere udlejningsvanskelighederne mest muligt, er man i flere afdelinger nødsaget til at holde huslejen nede, med de konsekvenser, at der ikke henlægges midler nok, til at kunne foretage de nødvendige og planlagte vedligeholdelses- og renoveringsarbejder samt til at kunne modstå lejetab og tab på fraflyttere.

    

   Bjerringbro Boligselskab

   På styringsdialogmødet i oktober måned 2013 blev det aftalt, at Bjerringbro Boligselskab skulle arbejde på at løse selskabets økonomiske udfordringer via en fusion med en større boligorganisation. Bestyrelsen i Bjerringbro Boligselskab traf på møde den 25. november 2013 beslutning om at arbejde videre på en sammenlægning med en større boligorganisation. Med udgangspunkt heri holdt repræsentantskabet i Bjerringbro Boligselskab et møde med Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og besluttede at fortsætte drøftelserne med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om en eventuel fusion.

    

   Der er gennemført en fusion med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg pr. 1. juli 2014. Bjerringbro Boligselskab er opløst og eksisterer ikke med udgangen af 2014 og bliver samlet til en afdeling i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg.

    

   Lejerbo Møldrup

   Byrådet godkendte på mødet den 19. december 2012 (sag nr. 8) salg af Lejerbo Møldrups afdeling i Låstrup. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ligeledes godkendt salget. Efterfølgende er afdelingen i Låstrup afhændet, og Lejerbo Møldrup har opgjort tabet ved salget til 1,2 mio. kr.

    

   Tabet betyder, at dispositionsfonden i Lejerbo Møldrup bliver negativ. Egenkapitalen i Lejerbo Møldrup er ikke stor nok til at dække underskuddet. Ifølge budget for 1. maj 2014 til 30. april 2015 vil egenkapitalen (dispositionsfond og arbejdskapital) være negativ med 1,0 mio. kr. pr. 30. april 2015 for Lejerbo Møldrup.

    

   Boligorganisationen står overfor økonomiske udfordringer i de næstkommende år, og det er på nuværende tidspunkt svært for Lejerbo Møldrup at løfte opgaven som boligorganisation. Af samme grund arbejdes der med en helhedsplan for genopretning af Lejerbo Møldrup. Planen indebærer bl.a., at alle afdelinger sammenlægges til én samlet afdeling i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen. Efter helhedsplanens gennemførelse søges Lejerbo Møldrup sammenlagt med anden organisation i Lejerbo.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 18. marts 2015 sag nr. 7 ”Ansøgning fra Lejerbo Møldrup vedrørende dispensation fra reglerne for dækning af lejetab via dispositionsfinden”. Sagen blev udsat med henblik på indhentning af yderligere oplysninger.

    

   Selvejende institutioner og friplejehjem

   Ud over boligorganisationerne har tilsynet omfattet en gennemgang af årsregnskabet for 2013 og den dertil hørende revisionsprotokol for følgende selvejende institutioner og friplejehjem:

   • Den selvejende institution Merkurkollegiet (regnskab 1. august 2013 – 31. juli 2014)
   • Bofællesskabet Hjertebo
   • Den selvejende almene ældreboliginstitution Tulipanen.
   • Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården.
   • Friplejehjemmet Nordstjernen.
   • Klejtrup Friplejehjem. 
   • Seniorbofællesskabet Egely.

   Der har ikke været væsentlige bemærkninger til denne gennemgang, bortset fra nedenstående vedrørende Merkurkollegiet.

   Merkurkollegiet
   Boligselskabet Viborg er administrator for Merkurkollegiet. Generelt er der udlejningsproblemer på kollegiet. I øjeblikket er kollegiet dog hjulpet af en udlejningsaftale indgået med DJF Foulum, der sikrer udlejning af 24 boliger indtil 31. juli 2015. Boligselskabet Viborg har kontakt med DJF Foulum, som vil leje nogle boliger for en 2-årig periode indtil 2017 til internationale studerende.

    

   Kollegiet mangler midler til en nødvendig tagrenovering, som er påkrævet før tid. Huslejeniveauet er lavere end balancelejen for at undgå lejeledighed, og derfor er henlæggelserne ikke store nok til at dække den nødvendige renovering. Revisor anfører i revisionsprotokollen, at der skal tages stilling til enten udskydelse af planlagt arbejde eller fremskaffes ekstern finansiering for at kunne gennemføre de planlagte arbejder i 10-års planerne.

    

   Da Merkurkollegiet er en selvejende institution, som ikke betaler bidrag til Landsbyggefonden, har det ikke de samme støttemuligheder, som det almene boligbyggeri har.

    

   Der pågår på nuværende tidspunktet drøftelser omkring Merkurkollegiets fremtid.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at regnskaberne for 2013 for de anførte boligorganisationer, selvejende institutioner og

   friplejehjem tages til efterretning på baggrund af Forvaltningens bemærkninger.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi-og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 5 Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 for udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 19. marts 2014 (sag nr. 6) at igangsætte planlægningen for en udvidelse af butiksområdet ”Viborg bymidte”, herunder den lovpligtige fordebat.

    

   Byrådet indkaldte fra den 28. marts til den 24. april 2014 ideer og forslag til planlægningen. Der kom 4 bemærkninger under den forudgående offentlighed. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede høringssvarene på deres møde d. 11. juni 2014 (sag nr. 13), hvor udvalget også besluttede principperne for planlægningen.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025, der fremgår af bilag nr. 1.

    

   Baggrund

   Planlægningen tager udgangspunkt i Viborg Kommunes frikommuneforsøg om detailhandelsplanlægning for udvidelse af butiksområdet ”Viborg bymidte”, samt planlægning for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² i bymidten.

    

   Frikommuneforsøg – udvidelse af bymidten

   Dette forsøg er hjemlet i planlovens forsøgsbestemmelse. Der er udstedt en bekendtgørelse, og Viborg Kommune har fået godkendt forsøget.

    

   Afgrænsning af bymidten skal fortsat ske i overensstemmelse med planlovens formål. Der skal redegøres for, at der er behov for butiksarealet, at planlægningen fremmer et varieret butiksudbud og en samfundsmæssig bæredygtig detailhandelsstruktur, og at der er god tilgængelighed for alle trafikarter.

    

   Frikommuneforsøg – udvalgsvarebutikker over 2.000 m²

   Frikommuneforsøget, der muliggør planlægning for udvalgsvarebutikker over 2.000 m², er betinget af, at der er udarbejdet en redegørelse med en forsøgsbeskrivelse. Kommunen har tidligere udarbejdet en sådan redegørelse.

    

   Redegørelsen beskriver planlægning for op til tre udvalgsvarebutikker over 2.000 m² inden for en udvidelse af Viborg bymidte. Den samlede ramme til udvalgsvarebutikker over 2.000 m² inden for en udvidelse af Viborg bymidte er iht. frikommuneforsøget fastsat til 10.000 m².

    

   Redegørelsen var i høring i juli-september 2013 hos bl.a. nabokommunerne. Der kom ingen indsigelser mod forsøget.

    

   Miljøministeren og økonomi- og indenrigsministeren godkendte frikommuneforsøget den 17. november 2014.

    

   Ændringer siden igangsætning af planlægningen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 18. marts 2015 (sag nr. 22) at imødekomme Gardit A/S’s ønske om mulighed for en dagligvarebutik på op til 2.000 m2 på deres ejendom syd for Middagshøjvej. Afgrænsningen af delområde A, der giver mulighed for dagligvarebutikker, er revideret i overensstemmelse hermed.

    

   For at sikre, at muligheden for at etablere en dagligvarebutik understøtter en kickstart af byomdannelsen syd for banen omkring den kommende Banebro, foreslår Forvaltningen, at det nordlige område ud mod Indre Ringvej udgår af delområde A og - i lighed med det øvrige område langs østsiden af Indre Ringvej- bliver en del af delområde B2 (hvor der er mulighed for detailhandel med store udvalgsvarer).

    

   Forvaltningen har været i dialog med ejer af ejendommen Marsk Stigs Vej 5, der ønsker mulighed for en butik med udvalgsvarer på ejendommen. Ejendommen huser i dag Land & Fritid og der er i henhold til gældende plangrundlag mulighed for detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. Forvaltningen foreslår, at ejendommen bliver en del af bymidten (delområde B3) med mulighed for detailhandel med store udvalgsvarer.

    

   Af hensyn til en trafikalt hensigtsmæssig afgrænsning af bymidteområdet foreslår Forvaltningen, at ejendommene Gyldenrisvej 8-12 udtages af bymidten, idet disse pga. terrænmæssige forhold vil skulle betjenes fra Gyldenrisvej.

    

   De ændrede delområdeafgrænsninger fremgår af bilag nr. 2.

    

   Nuværende forhold

   Kommuneplan- detailhandel

   Området syd for jernbanen er i dag udlagt til erhverv og centererhverv og er delvist omfattet af kommuneplanens retningslinje 2 om detailhandel.

    

   Området vest for Indre Ringvej er udlagt som suppleringsområde til særlig pladskrævende varer - VIBSV.D3.2 - med mulighed for i alt 7.500 m² detailhandel i form af udvalgsvarebutikker på op til 2.000 m².

    

   Den sydlige del af området er udlagt som bydelscenter - VIBSV.D2.3 - med mulighed for i alt 5.000 m² detailhandel i form af udvalgsvarebutikker på op til 2.000 m² og dagligvarebutikker på op til 3.500 m2.

    

   En udvidelse af butiksområdet Viborg bymidte med en del af Banebyen, forudsætter en ændring af kommuneplanens retningslinje 2 om detailhandel.

    

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 24

   Formålet med tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-25 er at udvide butiksområdet Viborg bymidte med en del af Banebyen, at øge den samlede ramme for detailhandel, samt at give mulighed for at der kan etableres udvalgsvarebutikker på over 2.000 m² i bymidten. Endvidere fastlægges en ny detailhandelskategori kaldet ”store udvalgsvarer”, med varegrupper der oftest vil kræve, at varerne afhentes med trailer og således har særlige trafikale hensyn.

    

   Bymidten udvides med et område i Viborg Baneby. Den samlede ramme for detailhandel i Viborg bymidte udvides med 20.000 m2 til i alt 110.000 m2. Rammen til detailhandel i Banebyen fastsættes til højst 20.000 m2, svarende til ca. 15.000 m2 mere, end der er etableret i området i dag. Helhedsplanen for Viborg Baneby danner grundlag for disponeringen af området.

    

   Med udvidelse af bymidteafgrænsningen inddrages det nuværende bydelscenter VIBSV.D2.3 (Marsk Stigs Vej), samt en del af suppleringsområderne VIBSV.D3.2 (Falkevej) og VIBSV.D3.1 (Marsk Stigs Vej) i bymidten.

    

   Udvidelsen af Viborg bymidte inddeles i en række delområder (A, B1, B2, B3, C og D) med særlige rammer for omfang og typer af detailhandelsbutikker for at sikre at nye butikker placeres hensigtsmæssigt i forhold til den overordnede infrastruktur, kollektiv trafik og tilgængelighed samt at sikre en god sammenhæng til handelscentre i den nuværende bymidte. Rammerne og fordelingen af detailhandelsmulighederne fremgår af skema og kortbilag i forslaget til kommuneplantillæg side 8 – 9.

    

   Øvrig planlægning

   Samtidig med dette forslag til kommuneplantillæg er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 33 til kommuneplan 2013-2025, der fastsætter rammerne for Viborg Baneby. Forslag til tillæg nr. 33 behandles som en særskilt sag på mødet i dag og forventes sendt i offentlig høring sideløbende med nærværende forslag til tillæg nr. 24.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

    

   Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

   Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter såsom infrastrukturanlæg og detailhandelsbutikker, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse.

    

   Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslaget tirsdag den 26. maj 2015 kl. 17 på rådhuset. På samme borgermøde foreslås også fremlagt forslag til kommuneplantillæg nr. 33, som omhandler nye retningslinjer og rammer for Viborg Baneby.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for Kommunen, da planforslaget åbner mulighed for mere detailhandel i området. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 - 2025 med de foreslåede ændringer siden seneste politiske behandling vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   at der holdes borgermøde den 26. maj 2015 kl. 17 på Viborg Rådhus.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi-og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 6 Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 - nye retningslinjer og rammer for Viborg Baneby
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 27. august 2014 (sag nr. 9) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for Viborg Baneby.

    

   Formålet med dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 - 2025 er at fastlægge retningslinier for byomdannelsen i Viborg Baneby. Det er endvidere formålet at justere afgrænsningen mellem rammeområderne og indholdet af rammerne, så byomdannelsen kan realiseres, og så rammerne tilpasses Byrådets helhedsplan for Viborg Baneby.

    

   Byrådet vedtog den 19. juni 2013 (sag nr. 2) ”Helhedsplan for Viborg Baneby”. I Helhedsplanen lægges op til en omdannelse af erhvervsområdet, samt en fortætning af området omkring stationen og de eksisterende boligområder. Helhedsplanen fastlægger principper for områdets fysiske planlægning.

    

   I Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 er nye bestemmelser for anvendelse af området, parkering, stier, grønne områder, bygningshøjder og bebyggelsesprocenter i overensstemmelse med konkrete projekter og den planlægning, der er igangsat efter, at Helhedsplanen er vedtaget af byrådet.

    

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 er i bilag nr. 1.

    

   Nuværende forhold

   Kommuneplan

   Planområdet er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt som en del af Viborg Sydvest, og anvendelserne er fastlagt til centererhverv, erhverv op til miljøklasse 5 og boligformål. Området er desuden udlagt til byomdannelsesområde i kommuneplanens retningslinje 1.

    

   Kommuneplanens gældende muligheder for at etablere erhverv i området kan forhindre, at der kan etableres boliger eller anden støjfølsom anvendelse i området. Der er, i forbindelse med Byrådets køb af en del af Gardits ejendom, opnået sikkerhed for, at støjbelastningen fra virksomheden vil ophøre inden for 5 år.

    

   Lokalplanlægning

   Der er en række gældende lokalplaner for Viborg Baneby-området og tilstødende områder. Flere af disse er mere end 15 år gamle og fastlægger bl.a. arealer til produktionserhverv. Flere af lokalplanerne vil af hensyn til den fremtidige omdannelse blive aflyst. Viborg Kommune kan, som frikommune, aflyse utidssvarende lokalplaner uden ny lokalplanlægning, jf. frikommuneforsøg.

    

   Byrådet har igangsat flere nye lokalplaner for konkrete projekter i planområdet herunder bl.a. den nye Banevej.

    

   Forudgående offentlighed

   Området er i kommuneplanens hovedstruktur udpeget som byomdannelsesområde. Der kan derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplanen uden afholdelse af forudgående høring. Der har, i forbindelse med forarbejdet til helhedsplanen for Viborg Baneby, været afholdt fordebat i august 2011.

    

   Særlige forhold

   For at opnå en god funktionsblanding i bydelen, tillades en stor bredde i anvendelser, når dette ikke er til hinder for, at eksisterende virksomheder kan fungere som hidtil. Viborg Baneby udlægges til bycenterområder, område til centererhverv og boligområder.

    

   I henhold til Helhedsplanen for Viborg Baneby planlægges der langs Indre Ringvej fortrinsvist for erhvervsbyggeri, da trafikstøjen fra Indre Ringvej gør området uegnet til boliger. Også langs Marsk Stigs Vej vil der primært ligge erhvervsbyggeri, dog med mulighed for boliger og plejecenter, hvor støjforholdene tillader det.

    

   I det nye rammeområde VIBM.C1.20_33 – det centrale område i Viborg Baneby -  planlægges for en blanding af bolig og erhverv, når dette ikke er til hinder for, at eksisterende virksomheder kan fungere som hidtil.

    

   Ved Marsk Stigs Vejs udmunding i Indre Ringvej og dele af Banebroen, hvor tilgængeligheden er bedst, kan placeres flere og større butikker. I helhold til Helhedsplanen planlægges for en ”Hærvejsplads” som en del af Banebroen. Omkring denne kan tillige indpasses boliger, der kan indpasses i et travlt bykvarter, f.eks. ungdoms- og ældreboliger. Der skal ved boligbyggeri i dette område tages hensyn til støj fra jernbanen og den nye banevej.

    

   I det nye rammeområde VIBM.C3.03_T33 (Gyldenrisvej) tillades centererhverv. Der tillades ikke boliger eller almen service inden for området for at undgå at underlægge eksisterende virksomheder støjmæssige begrænsninger ud over de begrænsninger, som virksomhederne drives under i dag.

    

   Nær de eksisterende boligområder i planområdet (rammeområde VIBM.B4.06_33 og VIBM.B4.07_33) planlægges fortrinsvist for boligbyggeri. 

    

   Samtidig med dette forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet et forslag til tillæg nr. 24 til kommuneplan 2013 – 2025 for detailhandel i Viborg bymidte. De nærmere bestemmelser for detailhandel er fastsat heri. Forslaget behandles som en særskilt sag på mødet i dag og foreslås fremlagt i offentlig høring samtidig med nærværende forslag til kommuneplantillæg.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

    

   Planforslaget giver i sig selv ikke mulighed for konkrete anlæg, der vil kunne have væsentlig indvirkning på særlige miljøforhold. Fremtidige anvendelser forudsættes fastlagt under hensyn til trafikstøj, og når virksomhedsstøj er ophørt.

    

   Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

   Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter såsom infrastrukturanlæg og detailhandelsbutikker, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse.

    

   Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslaget tirsdag den 26. maj 2015 kl. 17 på rådhuset. På samme borgermøde foreslås også fremlagt forslag til kommuneplantillæg nr. 24, som omhandler rammerne for detailhandel i Viborg Baneby.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for Kommunen, da planforslaget åbner muligheder for større projekter med forhøjede bebyggelsestætheder og etageantal. Planforslaget skal derfor vedtages af Byrådet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommuneplantillæg nr. 33 til kommuneplan 2013 – 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   at der afholdes borgermøde tirsdag den 26. maj 2015 kl. 17 på Rådhuset.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi-og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført, idet der udarbejdes en fysisk model, der visualiserer Viborg Baneby.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 7 Skibet Margrethe I - jubilæumsaktiviteter i 2015
  • Sagsfremstilling

   I 2015 fylder skibet Margrethe I 80 år og det er 25 år siden skibet blev søsat i Viborgsøerne, hvor det i sommerperioderne har sejlet med gæster lige siden.

    

   VisitViborg, der står bag driften af skibet, ønsker at markere jubilæet på flere måder, og søger i den forbindelse om støtte fra Viborg Kommune på 100.000 kr. Ansøgning kan ses som bilag nr. 1.

    

   Generelt ønsker VisitViborg at forbedre oplevelsen om bord på skibet, så af de ansøgte midler skal en del anvendes på et animeret spil med quiz for børn samt installation af et nyt lydanlæg på skibet, der skal højne den samlede oplevelse på sejlturen for gæsterne.

    

   Øvrige ansøgte midler skal anvendes dels i forbindelse med selve jubilæet og fødselsdagen, dels vil VisitViborg afholde forskellige tematiserede arrangementer på Margrethe I. Pt. arbejdes der på følgende temaer:

    

   · Børnenes Margrethe

   · KaffeOMbord

   · Musikalske oplevelser – sømandsmusik, intimkoncert m.m.

   · Fortællerarrangementer – herunder guidede ture (Viborg set fra søsiden), sagn og myter på vandet

   · SøNæs’ indvielse den 20. juni.

    

   VisitViborg har ligeledes fremsendt et budget for tiltag og aktiviteter i forbindelse med jubilæet for Margrethe I, og dette kan ses som bilag nr. 2. Det fremgår heraf, at det samlede budget for nyindkøb, jubilæum og aktiviteter ligger på i alt 285.000 kr.

    

   Viborg Kommune yder i 2015 et tilskud på 3.308.000 kr. til Turistforeningen for Viborg & Omegn.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der bevilges et tilskud på 100.000 kr. til finansiering af nyindkøb, jubilæum og aktiviteter til skibet Margrethe I, og

    

   at tilskuddet afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi-og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 8 Andelsboligforeningen Thoftes Bakker, Klejtrup - ansøgning om overførsel af kommunegaranti i forbindelse med låneomlægning
  • Sagsfremstilling

   Andelsboligforeningen Thoftes Bakker ønsker at omlægge nuværende kreditforeningslån i DLR Kredit til et nyt 30-årigt kontantlån på 6.214.000 kr.

    

   Viborg Kommune har stillet garanti for andelsboligforeningens nuværende lån i DLR Kredit på 6.266.000 kr. med restløbetid på 29 år. Den kommunale garanti ønskes fortsat på det nye lån med samme procentvise kommunale garanti, som på det nuværende lån. Kommunegarantien er på 10,092 % af obligationsrestgælden og udgjorde pr. 31. december 2014 618.250 kr.   

    

   Andelsboligforeningen består af 8 ustøttede private andelsboliger. Byggeregnskabet blev godkendt med en anskaffelsessum på 8.030.000 kr., der blev berigtiget ved optagelse af 2 realkreditlån i DLR Kredit med pålydende 6.424.000 kr. og indskud fra andelshaverne. Den kommunale garanti udgjorde på daværende tidspunkt 18,75 % af restgælden på lånene. Den oprindelige garanti er udstedt den 21. juni 2002 af den daværende Møldrup Kommune.

    

   Foreningen har tidligere omlagt lån med ønske om vedståelse af den kommunale garanti senest godkendt på Byrådets møde den 30. oktober 2013 (sag nr. 1).

    

   DLR Kredit har den 27. februar 2015 fremsendt 2 lånetilbud til andelsboligforeningen. Der er for begge tilbud tale om 30-årige kontantlån baseret på enten 2 % eller 2,5 % obligationer. Andelsboligforeningen har på generalforsamlingen den 3. marts 2015 godkendt låneomlægningen til et 2 % fastforrentet lån, der vil medføre lavere ydelse og renteudgifter i forhold til det nuværende lån.

    

   Ifølge Almenboliglovens § 160 p kan Byrådet ved omprioritering af lån, hvortil der ydes garanti i henhold til § 160 n, overføre garantien til omprioriteringslånet. Der ydes samme procentvise kommunale garanti for omprioriteringslånet som for det indfriede lån på indfrielsestidspunktet.

    

   Herudover stilles der ikke krav i forbindelse med en omprioritering. Det er alene op til Byrådet at vurdere, om Viborg Kommune fortsat vil yde garanti - samt vilkårene herfor. Bekendtgørelsen om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri gælder ikke for ustøttede private andelsboliger.

    

   Forvaltningen vurderer, at låneomlægningen og den ønskede garantistillelse ikke medfører en øget risiko for Kommunen.

    

   Garantien for lån til ustøttede private andelsboliger henregnes ikke til Kommunens låntagning. Garantien kan derfor gives, uden at det får konsekvenser for størrelsen af Kommunens låneramme.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Andelsboligforeningen Thoftes Bakkers anmodning om overførsel af

   kommunegarantien på 10,092 % af det nye lån på 6.214.000 kr. jf. lånetilbuddet fra DLR

   Kredit godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi-og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 9 Ansøgning om oprettelse af privatinstitution, Børnehaven Tangelopperne i Tange (beslutningssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Forvaltningen har den 24. februar 2015 modtaget ansøgning fra Tange Kristne Friskole om godkendelse af privat institutionen Børnehaven Tangelopperne med opstart den 1. august 2015. Tangelopperne placeres på samme adresse som friskolen, Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro og har fælles bestyrelse.

    

   Vedtægterne for Tangelopperne er vedtaget og underskrevet af Tange Kristne Friskoles skolebestyrelse den 18. februar 2015. Bestyrelsen forventer at oprette Tangelopperne med børn i alderen fra 3 år til skolestart. Børnehaven er normeret til 30 børn. Institutionen åbningstider er i alt 50,45 timer pr. uge.

    

   Vedtægterne er gennemgået, og kan godkendes som grundlag for en privat daginstitution. Friskolen har ligeledes fremsendt et depositum på 30.000 kr. i tilknytning til ansøgningen. Beløbet tilbagebetales når Byrådet har truffet beslutning i sagen. Betingelserne for at oprette den private børnehave i tilknytning til Friskolen er således opfyldte.

    

   Økonomi:

   Driftstilskud til private institutioner udgør i 2015 følgende beløb pr. barn:

    

   Årligt

   3 - skolealderen

   Driftstilskud pr. barn

   46.693,35 kr.

   Administrationstilskud pr. barn

   1.441,07 kr.

   Bygningstilskud pr. barn

   2.195,92 kr.

   I alt

   50.330,34 kr.

    

   I beregningsgrundlaget tages der højde for privatinstitutionens åbningstid. Driftstilskuddet nedsættes i forhold til deltidspladser eller begrænset åbningstid.

    

   Oprettelse af privatinstitutionen vil som udgangspunkt ikke medføre økonomiske konsekvenser. Forvaltningen tager hermed udgangspunkt i, at oprettelsen ikke samlet vil medføre et øget antal passede børn.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår at Børne- og Ungedomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgningen om godkendelse af den private daginstitution Tangelopperne godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-03-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at ansøgningen om godkendelse af den private daginstitution Tangelopperne godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 10 Anlægsbevilling til ombygning af køkkenfaciliteter i daginstitutioner (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I henhold til Dagtilbudslovens § 16 og Viborg Kommunes retningslinjer skal forældrene til børn i daginstitutioner hvert andet år have mulighed for at fravælge kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid. Ved afstemningen i efteråret 2014 viste resultatet, at forældrene i 11 nye institutioner ikke fravalgte ordningen.

    

   Kommunen er hermed forpligtet til at sørge for de nødvendige køkkenfaciliteter, der gør, at der kan fremstilles mad. Efter en gennemgang af de nødvendige omforandringer er den samlede udgift anslået til 6.000.000 kr.(se bilag).

   I henhold til investeringsoversigten er der i 2015 afsat en pulje på 2.000.000 kr. til mindre anlægsopgaver i Dagtilbud inkl. etablering af køkkenfaciliteter.

    

   Investeringsoversigten 2015-2018,

    

   År 2015
   (frigivet 28/1 15)

   År 2016

   År 2017

   År 2018

   2.000.000 kr.

   2.000.000 kr.

   2.000.000 kr.

   2.000.000 kr.

    

   Den 28. januar 2015 (sag nr. 15) godkendte Byrådet, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2015 inkl. etablering af køkkenfaciliteter”.      

    

   Der søges derfor om en forhøjelse af bevillingen på 4.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 - således, at den samlede anlægsbevilling bliver 6.000.000 kr.

    

   Vurdering af behov for- og planlægning af udbud på rådgiverydelser, foretages i samarbejde med Ejendomme og Energi.

    

   Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalgets samt Byrådets godkendelse, vil forvaltningen antage rådgiver og udbudsformen bliver i offentlig licitation/fagentrepriser. 

    

   Finansiering

   Der er i puljen til mindre anlægsopgaver i dagtilbud inkl. etablering af køkkenfaciliteter afsat 2 mio. kr. om året i 2016-2018 såvel som i 2015.

    

   Forvaltningen foreslår derfor, at merudgiften på 4.000.000 kr. i 2015 finansieres ved fremrykning af 2 mio. kr. fra 2016 og 2 mio. kr. fra 2017.

   Det forventes dog, at der fortsat i overslagsårene vil være behov for midler til puljen, hvorfor dette medtages til budgetforhandlingerne for 2016-19

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

   at      anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2015 incl. etablering af køkkenfaciliteter” forhøjes med 4.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015.

    

   at      udgiften på 4.000.000 kr. i 2015 finansieres fremrykning af 2 mio. kr. fra 2016 og 2 mio. kr. fra 2017

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-03-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

   at      anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2015 incl. etablering af køkkenfaciliteter” forhøjes med 4.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015.

    

   at      udgiften på 4.000.000 kr. i 2015 finansieres fremrykning af 2 mio. kr. fra 2016 og 2 mio. kr. fra 2017

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 11 Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikt i sydlige bydel
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2014 (sag nr. 10) behandlede udvalget følgende sag vedr. ændring af skoledistrikt i den sydlige del af Viborg by:

    

   De børn, der pr. 1. august 2015 starter i børnehuset Bulderby hører i den eksisterende inddeling af skoledistrikter til dagtilbudsområde Vest. Af hensyn til den fortsatte kontinuitet i dagtilbudsarbejdet foreslås det, at den eksisterende skillelinje i skoledistrikterne omkring Børnehuset Bulderby ændres, så Bulderby fortsat vil tilhøre dagtilbudsområde Vest. Se vedlagte bilag.

    

   Overvejelser og begrundelser

   Ændringen af skillelinjen i skoledistriktsområdet vil udelukkende berøre Børnehuset Bulderby og ikke boliger i området. Dette indebærer derfor også, at skoledistriktsændringen ikke vil få betydning for skolerne og dermed heller ikke for nuværende og kommende elever.

    

   Den videre proces

   Forud for endelig politisk beslutning sendes sagen til høring i de berørte skolebestyrelser. Høringsfristen fastsættes til den 10. marts 2015.

   På baggrund af de indkomne høringssvar træffer Børne- og Ungdomsudvalget på sit møde den 24. marts 2015 endelig beslutning om indstilling til Byrådet.

   Byrådet træffer endelig beslutning i sagen på sit møde den 22. april 2015.

   På mødet den 27. januar 2015 besluttede Børne- Ungdomsudvalget at sende sagen i høring i de berørte skolebestyrelser.

   Forvaltningen har nu modtaget høringssvarene, som anføres nedenfor:

    

   Veste Skoles bestyrelse:

   Bestyrelsen anerkender, at Bulderby ligger, hvor den ligger, men er bekymret for, at det kan få konsekvenser for indskrivningstallet på Vestre Skole for fremtiden. Bestyrelsen foreslår, at der bliver etableret forpligtende samarbejde mellem Bulderby og de berørte skoler.

    

   Finderuphøj Skoles bestyrelse:

   Vi har umiddelbart intet at bemærke.

   Vi har refleksioner omkring, hvorvidt institutionen vil præge skoledistriktet, men har ikke forudsætninger til at konkludere på dette.

   Så intet at bemærke herfra.

    

   Søndre Skoles bestyrelse:

   Har ingen kommentarer ændringen.

    

   Ingen af de berørte skolebestyrelser har – som det fremgår - argumenter, der går imod ændringen af skoledistriktet i sydlige del af Viborg.

    

   Med afsæt heri foreslås det, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at skoledistriktsændringerne godkendes.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen og Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at ændring af skoledistriktet i den sydlige del af Viborg i henhold til sagens bilag med oversigt over nye skoledistrikter godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-03-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at ændring af skoledistriktet, i den sydlige del af Viborg i henhold til sagens bilag med oversigt over nye skoledistrikter, godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 12 Kvalitetsrapporter 2014 - skoler
 • 13 Revideret forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”På udvalgsmøde den 5. marts 2015 drøftede Klima- og Miljøudvalget revideret forslag til affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014 – 2019. Sagsfremstillingen er vedlagt som bilag 1.

    

   Klima- og Miljøudvalget traf følgende beslutning:

    

   Klima- og Miljøudvalget drøftede affaldshåndteringsplan 2014 – 2019. Forvaltningen indarbejder de faldne bemærkninger i planen, som forelægges udvalget på næste møde. Endvidere udarbejdes en redegørelse omkring evt. obligatorisk tømningsordning.

    

   Sagen udsættes med henblik på en fornyet drøftelse.”

    

   Forvaltningen har nu indarbejdet de faldne bemærkninger i planen.

    

   Alle ændringer er markeret i planen som angivet på forsiden.

    

   Forslag til affaldshåndteringsplanen udgives digitalt og kan tilgås via følgende link:

   http://ipaper.revas.dk/Revas/Information/Affaldsplan2015/Affaldsplanapril2015/

    

   Affaldshåndteringsplanen er vedlagt som bilag 2.

    

   På mødet vil forvaltningen redegøre for indsamlingen af dagrenovation i områderne, der ikke er omfattet af den kommunale ordning, med henblik på om det af planen skal fremgå, at al dagrenovation afhentes via den kommunale ordning.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune godkendes med henblik på offentlig høring. 

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2015

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune godkendes med henblik på offentlig høring, med den tilføjelse at der i forbindelse med obligatorisk dagrenovationsindsamling i planperioden undersøges muligheder og udfordringer for obligatorisk kommunal dagrenovations­indsamling fra husholdninger – dvs. også for områder der i dag har mulighed for at vælge alternative indsamlere.

    

   Ændringerne vil til Byrådsmødet fremgå af revideret bilag.

    

   Flemming Gundersen bemærker, at han fastholder den oprindelige formulering i forslagets forord. De indføjede bemærkninger tilsidesætter dele af regeringens ressourcestrategi: At man i Danmark brænder for meget affald af, og at denne forbrændingsdel derfor skal mindskes. Det drejer sig specifikt om to steder i forordet side 3, spalte 1, vedr. forbrænding. Det foreslås, at de oprindelige formuleringer bibeholdes. 

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima - og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen bemærker, at han fastholder den oprindelige formulering i forslagets forord. De indføjede bemærkninger tilsidesætter dele af regeringens ressourcestrategi: At man i Danmark brænder for meget affald af, og at denne forbrændingsdel derfor skal mindskes. Det drejer sig specifikt om to steder i forordet side 3, spalte 1, vedr. forbrænding.

    

   Flemming Gundersen ønsker endvidere følgende tilføjet referatet:

   ”Kommunen skal inden et år efter planens vedtagelse bringe al dagrenovationsindsamling i overensstemmelse med gældende lovgivning.”

 • 14 Godkendelse af forhøjelse af budget i vandløbsprojektet ved Bjerring Mølle i Bjerringbro
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Den 26. marts 2014 bevilgede Byrådet 2.000.000 kr. til at gennemføre et vandløbsrestaurerings- og klimatilpasningsprojekt ved Hedemøllebæk og Madekilden i Bjerringbro.

    

   Foruden at skabe fri passage ved stemmeværket ved Bjerring Mølle har projektet samtidig til formål at sikre de omgivende bebyggelser ved parken langs vandløbene fra Skovvejen til møllen mod oversvømmelser fra vandløbene, når der kommer meget nedbør. Senest blev flere huse samt dele af idrætspladsen oversvømmet i vinteren 2011. Området og vandløbene fremgår af oversigtskortet bilag 1.

    

   Foruden faunapassage og sikring mod oversvømmelser skal projektet desuden fremme oplevelsesværdien i området.

    

   Siden Byrådet behandlede sagen, er der sidste år udarbejdet et katalog over forskellige løsningsmuligheder for forløbet af vandløbene samt afholdt et møde med de berørte borgere rundt om parken og især med ejerne af Bjerring Mølle. Forarbejdet viste, at den optimale naturmæssige løsning og den, som fremmer oplevelsesværdien i parken bedst, er at etablere et helt nyt vandløb ned gennem parken syd for punkthusene i stedet for det nuværende forløb, hvor Hedemøllebæk løber mellem idrætspladsen og punkthusene.

    

   Det foreslåede fremtidige forløb af vandløbene er vist på bilag 2 (projektets tegning 4).

    

   Efter borgermødet, hvor der var stor opbakning til forslaget om at føre vandløbet i et helt nyt forløb ned gennem parken, er der udarbejdet et projekt, som har haft til formål at beskrive det konkrete projektforslag og muligheder for etablering af publikumsfaciliteter og konkretisere projektets økonomi.

    

   Der vedlægges en kopi af selve projektforslaget i bilag 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Økonomi

   Ved udarbejdelsen af projektet med det nye forløb har det vist sig, at omkostningen til gennemførelse af projektet er højere end antaget ved Byrådets behandling i marts 2014.

    

   De øgede udgifter skyldes især, at det nye vandløb dels skal føres under Anlægget, som er tilkørselsvej til punkthusene, og at der med stor sandsynlighed skal etableres en spuns i møllesøen for at adskille det nye vandløb fra søen. Overslagsmæssigt vurderes projektet nu at kunne koste op til ca. 2.500.000 kr., hvilket er 500.000 kr. mere end anslået i marts 2014. I beløbet er der desuden taget højde for, at sedimentet i møllesøen kan være så forurenet, at det ikke kan genanvendes i forbindelse med anlægsarbejdet.

    

   Projektets samlede økonomi fremgår af tabellerne på side 24 i projektforslaget, bilag 3.

    

   Finansiering

   Det foreslås, at projektet tilføres 500.000 kr. fra anlægskontoen afsat til faunapassage ved møller og indsats mod okker i 2015, og som endnu ikke er disponerede.

    

   Projektelementer i regi af Teknisk Udvalg

   Som beskrevet til Byrådets behandling i 2014 har Teknisk Udvalg i 2013 godkendt planer om at føre en ny sti gennem det kommunale areal fra stiforløbet nede ved Gudenåen op til idrætsanlægget. Dette projekt har afventet planlægningen af vandløbsprojektet og vil kunne gennemføres i forbindelse med anlægget af det nye vandløb.

    

   I forbindelse med forundersøgelserne og projekteringen af vandløbsprojektet er der gennemført en sideløbende forundersøgelse af mulighedere for at etablere særlige faciliteter til parkens besøgende for at fremme oplevelsesmulighederne ved vandet i parken og gøre den til et attraktivt sted at opholde sig. Mulighederne omfatter bl.a. etablering af stier med gangbroer over vandløbene og med buske som skjul, hvor besøgende kan opleve livet i vandet, bl.a. når der fremover forventes gydeaktivitet af Gudenåens havørreder om vinteren. Desuden er der foreslået en gangbro gennem den naturlige ellesump der ligger i parken, et opholdsareal med borde/bænke ved vandet, en opholdstrappe ned til vandet og en vandlegeplads i tilknytning til den kommunale legeplads, der er etableret i parken. Mulighederne var bragt i forslag ved de kommende forhandlinger i Teknisk Udvalg om budgettet for 2016.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen ”Faunapassage ved Bjerring Mølle” forhøjes med 500.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015

    

   at udgiften på 500.000 kr. i 2015 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af kontoen ”Faunapassage ved møller og indsats mod okker” i 2015.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2015

   Klima- og Miljødvalget indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen ”Faunapassage ved Bjerring Mølle” forhøjes med 500.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at udgiften på 500.000 kr. i 2015 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af kontoen ”Faunapassage ved møller og indsats mod okker” i 2015.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima - og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 15 Viborg Kommunes bemærkninger til statens forslag til naturplanerne 2016-2021
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Statens forslag til Natura 2000-planer for anden planperiode (2016-2021) er i høring indtil 10. april 2015.

    

   Sagens baggrund

   Forvaltningen modtog den 22. december Statens forslag til Natura 2000-planer (naturplaner) for 2. planperiode 2016-2021. Høringsfristen er 10. april 2015.

    

   Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan vi sikrer fremgangen i noget af vores vigtigste natur, Natura 2000-områderne. Der er udarbejdet naturplaner for 246 naturområder, og hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen, for at den kan udvikle sig positivt. Natura 2000-planernes bindende indsatser skal stoppe tilbagegangen i den danske natur.

   Natura 2000-planerne 2016-21 er anden generation af Statens Natura 2000-planer (de første og nuværende gælder 2009-2015). Planerne opdateres hvert sjette år (hvert tolvte år for fredskovpligtig skov).

    

   Det er Naturstyrelsens vurdering, at der i godt 1/3 af de udpegede områder i den kommende planperiode ikke skal igangsættes en ny indsats, men at indsatsen fra 1. planperiode skal færdiggøres, og der skal for de plejekrævende naturtyper fortsat arbejdes på at etablere naturpleje.

    

   Regeringen præsenterede i oktober 2014 sin strategiske plan for den danske natur, NaturplanDanmark, og forslagene til Natura 2000-planer er led i gennemførslen af denne plan.

    

   Hovedformålet med forslag til Natura 2000-planerne 2016-21 er:

   ·           At færdiggøre indsatser fra den nuværende planperiode 2009-15.

   ·           At sikre pleje på lysåbne og plejekrævende naturarealer.

   ·           At igangsætte en strategisk indsats for at forbedre og sikre den sårbare natur gennem etablering af større sammenhængende og mere robuste naturarealer.

   ·           At iværksætte en særlig indsats for truede ynglefugle og mod invasive arter.

    

   Økonomi

   Den indsats, der foreslås i planerne, er finansieret primært gennem EU’s landdistriktsprogram, men også med forventede EU-Life-tilskud og nationale midler, herunder tidligere overførte DUT-midler til fx hedepleje.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Viborg Kommune er - som i 1. planperiode - omfattet af otte Natura 2000-områder og dermed otte forslag til naturplaner, hvoraf tre er fælles med andre kommuner – se oversigtskort i bilag 1:

   ·           Forslag til Natura 2000-plan nr. 30. Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Simested og Nørre Ådale samt Skals Ådal (fælles plan mellem Viborg, Skive, Vesthimmerlands, Mariagerfjord og Randers Kommuner).

   ·           Forslag til Natura 2000-plan nr. 33. Tjele Langsø og Vinge Møllebæk (planen gælder alene for Viborg Kommune).

   ·           Forslag til Natura 2000-plan nr. 34. Brandstrup Mose (planen gælder alene for Viborg Kommune).

   ·           Forslag til Natura 2000-plan nr. 35. Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker (planen gælder alene for Viborg Kommune).

   ·           Forslag til Natura 2000-plan nr. 37. Rosborg Sø (planen gælder alene for Viborg Kommune).

   ·           Forslag til Natura 2000-plan nr. 38. Bredsgård Sø (planen gælder alene for Viborg Kommune).

   ·           Forslag til Natura 2000-plan nr. 39. Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal (fælles plan mellem Viborg Kommune og Skive Kommune).

   ·           Forslag til Natura 2000-plan nr. 40. Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder (fælles plan mellem Viborg, Skive, Herning og Holstebro Kommuner).

    

   En Natura 2000-plan består af:

   ·           Mål for naturen i Natura 2000-området - ’Målsætninger’.

   ·           Indsatsprogram – opdelt på ’Generelle retningslinjer’ og ’Områdespecifikke retningslinjer’.

    

   Den umiddelbart største nyhed i de nye forslag til naturplaner er, at der bl.a. i forslag til nr. 30 og 33 i Viborg Kommune foreslås en områdespecifik retningslinje om større EU-LIFE-projekter om rigkær i ådale:

   ”Naturstyrelsen forbereder og igangsætter i dialog med relevante kommunalbestyrelser et større projekt med fokus på at skabe sammenhæng mellem arealer med overdrev, kildevæld og rigkær i og omkring 7 ådale i Natura 2000-områderne nr. 15, 18, 22, 30, 33, 222 og 223 og med henblik på at kunne genoprette gunstig bevaringsstatus for rigkær. Projektet skal i det omfang, at det er muligt indenfor EU-Life-ordningens projektkrav bidrage til opfyldelse af vandmiljø- og klimamål. Potentielt berørte lodsejere vil blive nærmere orienteret i forbindelse med udarbejdelse af et projektforslag.”

    

   Desuden foreslås følgende specifikke retningslinjer i forslagene til planerne nr. 30, 38 og 39 og 40:

   ”Der søges udtaget kulstofholdige lavbundsjord i tilknytning til rigkær (planerne 30, 38 og 39) og hængesæk (plan nr. 40), så der kan skabes større sammenhængende arealer samtidig med, at udtagningen bidrager til at reducere udledningen af CO2 og et renere vandmiljø.”

    

   Der er desuden i alle forslagene anført følgende afsluttende formulering: ”Det er en fælles opgave for kommuner og offentlige lodsejere at aftale nærmere på hvilke arealer og i hvilke kommuner, den konkrete indsats skal foregå.”

    

   Det ligger fortsat implicit i planerne, at planerne fortsat skal gennemføres ved frivillighed. Kommunen supplerer EU- og statsfinansieringen (via landdistriktsprogrammet, EU-Life-tilskud og nationale midler) med indsats via kommunale midler fx til pleje af privatejede hedeområder, der ikke kan få Natura 2000-tilskud.

    

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen kan generelt tilslutte sig Naturstyrelsens mål, retningslinjer og vurdering af den nødvendige indsats og proces. 

    

   Forvaltningen er særligt opmærksom på muligheden for - inden for EU-Life-ordningen - at skabe sammenhæng mellem arealer med overdrev, kildevæld og rigkær i og omkring ådalene i Natura 2000-områderne nr. 30 og 33 i Viborg Kommune med henblik på at kunne genoprette gunstig bevaringsstatus for rigkær. Natura 2000-områderne nr. 30 og 33 er hhv. Nørreådalen m.m. og Tjele Langsø/Vinge Møllebæk.

    

   Forvaltningen vurderer desuden, at der også vil være gode muligheder for at skabe tilsvarende sammenhænge i ådalene i Natura 2000-områderne nr. 37, 38, 39 og evt. 40. Forvaltningen anbefaler derfor, at dette foreslås som tilføjelser i de nævnte planer i et høringssvar til Naturstyrelsen.

    

   Udover ovennævnte generelle tilslutning og forslag til tilføjelser har forvaltningen en del mindre, konkrete og mest redaktionelle forslag til rettelser i forslagene til naturplanerne. Forvaltningens forslag til Kommunens samlede høringssvar er vedlagt som bilag 2. 

    

   Den videre proces

   De endelige Natura 2000-planer 2016-21 ventes at ligge klar i efteråret 2015. Herefter igangsættes den kommunale planlægning. Kommunalbestyrelsen skal senest seks måneder efter Natura 2000-planernes offentliggørelse vedtage et forslag til handleplaner og senest et år efter Natura 2000-planernes offentliggørelse vedtage de endelige handleplaner. Hvis der undervejs i processen bliver behov for væsentlige ændringer, kan fristen forlænges med tre måneder. Forvaltningen forventer i den anledning at tage kontakt til de relevante nabokommuner om fordeling af indsatsen, herunder udarbejdelsen af en skabelon for de kommende kommunale naturhandleplaner.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Naturstyrelsen svares i overensstemmelse med det udarbejdede udkast til høringssvar.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2015

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Naturstyrelsen svares i overensstemmelse med det udarbejdede udkast til høringssvar.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima - og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 16 Baneanlæg, kunstgræsbane i Frederiks (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Kultur- og Fritidsudvalget behandlede senest sag vedr. baneanlæg – renovering / ny anlæg af bane- og lysanlæg, herunder etablering af kunstgræsbaneanlæg, i møde 27. maj 2014. Viborg Byråd godkendte efterfølgende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling i møde 8. oktober 2014.

    

   Beslutningen indebærer frigivelse af bevilling til etablering af baneanlæg – renovering / ny anlæg og lysanlæg i 2014, herunder færdiggørelse af projekterne i Overlund og Borup, samt frigivelse af beløb til banelæg i Frederiks, Liseborg, mv. Samlet blev der frigivet 1.031.000 kr., hvoraf de 603.000 kr. vedrører projekterne i Frederiks, Liseborg mv. Af dette beløb vedrører 178.000 kr. projektet i Frederiks.

     

   Bevillingen skal ses i sammenhæng med, at Byrådet tidligere har godkendt plan for investeringer i baneanlæg i perioden 2012-2016, hvor der i alt var afsat 16.310.000 kr. til investeringer i kunstgræsbaner, baner, lysanlæg m.v.

    

   I 2015 er afsat rådighedsbeløb på 3.443.000 kr. til baneprojekterne.

    

   Aktuelt arbejdes der med kunstgræsbaneprojekterne i Frederiks og Liseborg, som skal realiseres i 2015, mens projekterne i Overlund, Borup, Bjerringbro og Hald Ege er afsluttede. Projekt ved Nordre skole er endnu ikke afsluttet.

    

   Der er af COWI A/S udarbejdet anlægsbudget vedrørende etablering af kunstgræsbane i Frederiks. Vedlægges som bilag. Samlet budget på 2.676.000 kr. Der er fastsat en egenfinansiering fra foreningen Alhedens IF på 750.000 kr. Der henvises til tidligere byrådsbeslutning af 19. december 2012.

    

   Beregning

   Beløb

   Samlet anlægsbudget

   2.676.000 kr.

   Egenfinansiering

   -750.000 kr.

   I alt netto

   1.926.000 kr.

   Tidligere frigivet

   -178.000 kr.

   Ønskes frigivet

   1.748.000 kr.

    

   Det forslås således, at der samlet frigives et rådighedsbeløb på 1.748.000 kr. i 2015.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.498.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbane i Frederiks” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 750.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbane i Frederiks” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at nettoanlægsudgiften på 1.748.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen Baneanlæg – renovering / ny anlæg og lysanlæg i 2015.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 26-03-2015

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.498.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbane i Frederiks” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 750.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbane i Frederiks” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at nettoanlægsudgiften på 1.748.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen Baneanlæg – renovering / ny anlæg og lysanlæg i 2015.

    

    

   Anders Bertel deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur - og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

    

   Anders Bertel deltog ikke i Byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • 17 Anlægstilskud til etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Kultur – og Fritidsudvalget blev på møde den 27. november 2014 orienteret om projektet ”Etablering af 100 km mountainbikespor i Viborg Kommune”. Af vedlagte bilag fremgår projektbeskrivelse, herunder vision, mål, økonomi mv.

    

   Parterne bag Viborg Mountainbikespor ansøger nu om frigivelse af bevilling, idet de allerede i år 2015 forventer udgifter i forbindelse med opstart af projektet.

    

   Parterne ønsker del af bevillingen frigivet til projektledelse, der skal styrke projektet, som hidtil har kørt udelukkende via frivillige ressourcer. En professionel projektledelse skal stå for organisering af projektet med diverse frivillige arbejdsgrupper samt sikre, at det nye MTB spor lever op til myndighedskrav. Endvidere ønskes der frigivet beløb, som skal bruges på spordesign i et samarbejde mellem lokale frivillige ressourcer og professionelle sporbyggere.

    

   Økonomi

   De samlede budget for projektet er knap 4 mio. kr. (inkl. moms)

    

   Finansiering

   Af Viborg Kommunes investeringsoversigt for perioden 2015 – 2018 fremgår det, at der til projektet er afsat i alt 1.500.000 kr. Beløbene er afsat i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 med 500.000 kr. i hvert af årene. Der søges om fremrykning af anlægstilskuddet, afsat på investeringsoversigten i 2016, til 2015.

    

   Endvidere forslås det, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 – 2019 indarbejdes fremrykning af projektet.

    

   Økonomistaben har på denne baggrund vurderet sagen.

     

   Forvaltningen foreslår herefter, at der frigives anlægsbevilling til projekt ”Etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune”, idet det forudsættes, at projektet realiseres som anført i ansøgningen og projektbeskrivelsen, og under forudsætning af, at det dokumenteres, at den samlede finansiering er på plads inden projektet igangsættes.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur– og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune” med 500.000 kr. til rådighed i 2015, og

    

   at anlægsudgiften på 500.000 kr. i 2015 finansieres ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 – 2018 i 2016 til formålet,

    

   at rådighedsbeløbene, der er afsat på investeringsoversigten i 2017 og 2018 fremrykkes til 2016 og 2017

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 26-03-2015

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Kultur– og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune” med 500.000 kr. til rådighed i 2015, og

    

   at anlægsudgiften på 500.000 kr. i 2015 finansieres ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 – 2018 i 2016 til formålet,

    

   at rådighedsbeløbene, der er afsat på investeringsoversigten i 2017 og 2018 fremrykkes til 2016 og 2017, og

    

   at det forudsættes, at den samlede finansiering for projektet realiseres som anført i ansøgningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur - og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 18 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”PricewaterhouseCoopers (PwC) har i marts 2015 fremsendt revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 (Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014), jf. bilag nr. 1.

    

   Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer.

    

   Revisionsberetningen indeholder på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område en revision af sociale ydelsesområder med statsrefusion inden for beskæftigelsesområdet (afsnit 2.8). Konklusionen i dette afsnit er:

    

   ”På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Jobcentret og Ydelsesafdelingen, og som har relation til de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2014.

    

   Kommunen er - i kraft af de frikommuneforsøg som er godkendt - fritaget fra den stramme regulering af tid for og omfang af samtaler og aktiveringstilbud, hvilket betyder, at indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i, hvad der er bedst for den enkelte borger - og mest hensigtsmæssigt og meningsfuldt i den konkrete sag.

    

   Det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger.

    

   På områderne særlig støtte efter Aktivlovens § 34, forsørgelse af forældreløse børn efter Aktivlovens § 84 samt på integrationsområdet, er vi på baggrund af vores gennemgang af bevillingssagerne af den opfattelse, at området ikke administreres tilfredsstillende, idet der er konstateret fejl i alle bevillingssager, herunder fejl med udbetalings- og refusionsmæssig betydning.”

    

   Af beretningens afsnit 3 fremgår de formelle revisionsbemærkninger, som Byrådet efterfølgende skal svare på overfor tilsynsmyndigheden. Revisionsbemærkningerne vedrører sagsgennemgangen på henholdsvis særlig støtte efter Aktivlovens § 34, forsørgelse af forældreløse børn efter Aktivlovens § 84 samt Integrationsområdet som nævnt i den ovenstående konklusion.

    

   Af bilag nr. 2 fremgår Forvaltningens notat vedrørende opfølgning på revisionsbemærkningerne. Notatet fremsendes sammen med revisionsberetningen til tilsynsmyndigheden, som besvarelse på revisionsbemærkningerne.

    

   I notatet fremgår det, at der i tre af de gennemgåede sager er forhold i sagsbehandlingen, der har haft betydning for udbetalingen af ydelser. I to af sagerne er der udbetalt for meget, hhv. 2.029 kr. og 38.798 kr. I den sidste sag er der udbetalt 1.956 for lidt - dette er senere efterbetalt.

    

   I notatet er der endvidere redegjort for årsager til fejlene, samt for de tiltag, Forvaltningen har gjort for at forhindre yderligere fejl i sagsbehandlingen fremover.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Økonomi- & Personalestaben foreslår, at Social - og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at revisionsberetning nr. 5 vedrørende den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 tages til efterretning, og

    

   at notatet jf. bilag 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningerne,

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-03-2015

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at revisionsberetning nr. 5 vedrørende den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 tages til efterretning, og

    

   at notatet jf. bilag 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningerne

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog forvaltningens orientering til efterretning, og udvalget følger området tæt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social - og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 19 Endelig vedtagelse af Arkitekturpolitik for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet besluttede den 26. februar 2014 (sag nr. 21) at igangsætte udarbejdelse af en arkitekturpolitik for Viborg Kommune på baggrund af beslutninger i Teknisk Udvalg, bemærkninger fra borgerinddragelsen og drøftelser i den eksterne følgegruppe.

    

   Byrådet besluttede den 24. september 2014 (sag nr. 12) at fremlægge forslag til arkitekturpolitik for Viborg Kommune med tilhørende appendiks i offentlig høring fra den 1. oktober 2014 (arkitekturens dag) til den 25. november 2014. Der blev den 30. oktober 2014 afholdt borgermøde omkring forslaget på Viborg Rådhus.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. januar 2015 (sag nr. 22) at foreslå, at et nyt afsnit om "Kunst i det åbne rum" skal indgå som del af ny Arkitekturpolitik.

    

   Teknisk Udvalg besluttede den 28. januar 2015 (sag nr. 13), at afsnittet ”Kunst i det åbne rum” søges indarbejdet i forslag til ny Arkitekturpolitik.

    

   Forslag til arkitekturpolitikken kan ses i bilag 1 og forslag til appendiks til arkitekturpolitikken kan ses i bilag 2. 

    

   Forslag til arkitekturpolitik med appendiks

   Arkitektur handler om de fysiske rammer for det liv, vi lever. God arkitektur muliggør rammerne for udfoldelse af det gode liv, og er også med til at værne om de særlige kvaliteter, vi allerede har i kommunen. De arkitektoniske kvaliteter er ikke alene en berigelse for os alle i det daglige, men også en investering i et områdes udvikling og fremtid. Arkitektonisk kvalitet betaler sig og kan bidrage til at skabe mere vækst i kommunen. Arkitektur vedkommer alle, for den angår rammerne for det enkelte menneskes opvækstvilkår og livskvalitet.

    

   Forslaget til arkitekturpolitikken indeholder et arkitekturpolitisk værdisæt og 4 overordnede målsætninger og indsatsområder. Arkitekturpolitikken understøttes af et appendiks, som uddyber og tolker de overordnede målsætninger og indsatsområder.

    

   Arkitekturpolitikken vil blive fulgt op i kommuneplanen, i særlige lokalplaner, i udvalgte vejledninger og temahæfter - og i dialog med bygherrer, i kommunale byggerier og i kommunens sagsbehandling af væsentlige, større byggeprojekter, hvor forvaltningen vil tage udgangspunkt i de overordnede målsætninger, der er fastlagt i arkitekturpolitikken.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til forslaget, som er i bilag 3.

    

   Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om,

   ·           Byrådets ønske om, at der ikke oprettes et arkitekturråd eller en kommunal, arkitekturkyndig rådgiver i forbindelse med arkitekturpolitikken. Byrådet ønsker i stedet, at der lægges vægt på at arkitekturpolitikken er operationel, og medvirker til at skabe effektive arbejdsgange uden yderligere sagsbehandlingstid.

   ·           Hvordan man på baggrund af arkitekturpolitikken vil stille krav til bygherrer i fremtiden, og

   ·           Om man kan sikre arkitektonisk kvalitet i hele kommunen, og ikke, som der er lagt op til med forslaget til arkitekturpolitikken, have områder, hvor man ikke ønsker arkitektoniske værdier.

    

   Punkterne fra borgermødet er ligeledes behandlet i bilag 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Forslag til ændringer i arkitekturpolitikken ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

    

   Forvaltningen anbefaler på baggrund af den offentlige høring og borgermødet, at der i arkitekturpolitikken arbejdes med forskellige elementer af arkitektonisk kvalitet i forskellige områder. Således kan arkitektonisk kvalitet i nogle områder ligge i fx bebyggelsesplanen, udearealer, beplantningen eller beplantningsbælter, mens der gives friere tøjler med byggemulighederne og arkitektonisk udtryk. Samtidig kan andre områder have mere stramme krav til det arkitektoniske udtryk og byggemulighederne, og her tænkes der bl.a. på områder med eksisterende særlige kvaliteter og værdier.

    

   Afsnit om ”Kunst i det offentlige rum”

   Kultur- og Fritidsudvalget har den 7. januar 2015 (punkt 2) behandlet et forslag om at udarbejde en ny kunstpolitik, og har herunder besluttet,

    

   at udvalget godkender forslag til nyt afsnit om "Kunst i det åbne rum" som del af ny Arkitekturpolitik,

    

   at sagen på denne baggrund videresendes til behandling i Teknisk Udvalg med henblik på fremsendelse af forslaget til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet politikken foreslås som en del af Viborg Kommunes arkitekturpolitik.

    

   Afsnittet omkring ”Kunst i det offentlige rum” kan ses i bilag 6.

    

   Teknisk Udvalg har den 28. januar 2015 (punkt 13) besluttet,

    

   at afsnittet ”Kunst i det åbne rum” søges indarbejdet i forslag til ny Arkitekturpolitik, som forventes forelagt udvalget snarest.

    

   Forvaltningen har på denne baggrund indarbejdet afsnittet om ”Kunst i det offentlige rum”, i redigeret form, i appendiks til arkitekturpolitikken. Det indgår i afsnittet som et indsatsområde at der kan nedsættes et fagudvalg, f.eks. i form af et kunstråd, der kan varetage en særlig kunstpulje.

    

   Den nuværende tekst om kunstværker i afsnittet ”byrum som generator for byliv” udgår.

    

   Det tilrettede appendiks til arkitekturpolitikken kan ses i bilag 7.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, at forslag til Arkitekturpolitik for Viborg Kommune med tilhørende appendiks vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, samt med det indarbejdede afsnit om ”Kunst i det åbne rum”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2015

   Fraværende: Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til Arkitekturpolitik for Viborg Kommune med tilhørende appendiks vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, samt med det indarbejdede afsnit om ”Kunst i det åbne rum”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 20 Anvendelse af midler afsat i anlægsbudget 2015 til byfornyelse mindre byer 2015 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I anlægsbudget for 2015 er der afsat 3.713.000 kr. til byfornyelse mindre byer.

    

   Forvaltningen foreslår, at beløbet således:

    

   ·           Borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer – 500.000 kr

   ·           Områdefornyelse Rødkærsbro – 213.000 kr

   ·           Byfornyelse mindre byer – 3.000.000 kr

    

   I årene 2012-14 har der været udmeldt en pulje, hvor borgerforeninger eller andre foreninger der repræsenterer lokalsamfundet, kan søge om støtte til ”byfornyelse mindre byer”. Der er i de 3 år givet tilskud til i alt 57 projekter for et samlet beløb på 8,417 mio. kr.

    

   Puljen har givet mange lokalsamfund mulighed for at gennemføre en række tiltrængte projekter. De foreninger, der har opnået støtte, har ofte suppleret med frivilligt arbejde og anden medfinansiering i form af foreningens medfinansiering eller indhentet støtte fra fonde og lign.

    

   I bilag 1 er en oversigt over de midler, der i 2012-14 er besluttet at anvende til by- og områdefornyelser i landsbyerne i Viborg Kommune.

    

   Borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer

   I anlægsbudget 2014 var der særskilt afsat en pulje på 500.000 kr. til ”borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer”. Puljen blev udmeldt så foreninger, der repræsenterer et lokalsamfund kunne søge om støtte til indkøb af materiel til brug for drift og vedligeholdelse af arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold, med undtagelse af sports- og idrætspladser. Puljebeløbet er efter ansøgning fordelt til 31 foreninger i 31 lokalsamfund. 

    

   Pulje til borgerinitiativer har haft stor interesse hos de lokale foreninger, hvilket har resulteret i, at der til hver ansøgningsrunde er søgt om et større støttebeløb end den beløbsramme der har været til rådighed.

    

   Forvaltningen modtager fortsat forespørgsler til puljen vedrørende ”borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer”. Forvaltningen foreslår, at der derfor fortsat afsættes et beløb til støtte af borgerinitiativer. Det forslås endvidere, - i lighed med tidligere praksis- at ansøgningerne behandles af forvaltningen efter vedlagte udkast til ansøgningsprocedure og strategi for behandling af ansøgninger, bilag 2. I forhold til strategi og ansøgningsproceduren for 2014, er der kun sket mindre justeringer.

    

   Områdefornyelse Rødkærsbro

   I forventning om, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter senere på året meddeler reservation af ansøgt støtte til områdefornyelse i Rødkærsbro, forslår forvaltningen, at der afsættes til 213.000 kr. til brug for udarbejdelse af program for områdefornyelse i Rødkærsbro. Når der foreligger et tilsagn om reservation fra ministeriet, forelægges sagen for udvalget vedrørende det videre forløb.

    

   Byfornyelse mindre byer

   Også for puljen by- og områdefornyelse har der hidtil været flere ønsker, end det har været muligt at honorere. Hvis udvalget vedtager at afsætte beløb til puljen ”byfornyelse mindre byer 2015”, foreslås at ansøgninger indsendes efter vedlagte udkast til ansøgningsprocedure og strategi, bilag 3. Efter ansøgningsfristen gennemgår forvaltningen ansøgningerne, og de forelægges udvalget til endelig stillingtagen.

    

   I bilag 3 har forvaltningen udarbejdet et forslag til administrationsprocedure og strategi for ansøgninger til puljen. Der lægges her op til, at der kan søges indenfor 3 indsatsområder:

   1.      Ideoplæg til større byfornyelsesprojekter/områdefornyelser, hvor puljens støtte i 2015 alene skal gå til finansiering af analysearbejde og udarbejdelse af ansøgning om statslig støtte. Midler til en eventuel senere gennemførelse af et områdefornyelsesprojekt afsættes i de kommende års budgetter.

    

   2.      Mindre projekter, der kan forskønne landsbyerne, primært fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer. Projekter hvor der indgår frivilligt arbejder samt medfinansiering og indhente støtte fra fonde og lign. opprioriteres.

    

   3.         Trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje.

    

   Udover indsatsområde 3, som er ny, er der ikke sket væsentlige ændringer i forhold til ansøgningsprocedure og strategi for den tilsvarende pulje i 2014.

    

   Vedtages procedurerne og strategierne for ansøgninger, vil der ske information via hjemmesider, og alle borgerforeninger vil blive særskilt informeret.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at       budget for byfornyelse mindre byer fordeles som angivet i sagsfremstillingen, og

    

   at       ansøgningsprocedurer og strategier for behandling af ansøgninger, godkendes.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at       der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer” med rådighed i 2015,

    

   at       der gives en anlægsudgiftsbevilling på 213.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighed i 2015,

    

   at       Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Pulje til byfornyelse mindre byer 2015” med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at       Den samlede udgift i 2015 på 3.713.000 kr. i 2015 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2015

   Fraværende: Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at     budget for byfornyelse mindre byer fordeles som angivet i sagsfremstillingen,

    

   at     ansøgningsprocedurer og strategier for behandling af ansøgninger, godkendes, og

    

   at  forvaltningen til et kommende møde udarbejder forslag til tværgående strategi for anvendelse af midler til udvikling af landdistrikterne. 

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

    

   at     der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer” med rådighed i 2015,

    

   at     der gives en anlægsudgiftsbevilling på 213.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighed i 2015,

    

   at     Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Pulje til byfornyelse mindre byer 2015” med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at     Den samlede udgift i 2015 på 3.713.000 kr. i 2015 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 21 Tidsplan for tilgængelighedsprojektet
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Totalrådgiver for projektet Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv har i samarbejde med Viborg Museum og den øvrige forvaltning udarbejdet en revideret tidsplan på baggrund af de omfattende arkæologiske undersøgelser, der skal foretages på Nytorv.

    

   Styregruppen for projektet besluttede på møde den 20. november 2014, at der udarbejdes revideret tidsplan på baggrund af de arkæologiske undersøgelser. Styregruppen består af medlemmer fra Viborg Kommune og fra de 4 fonde. Fra Byrådet deltager borgmesteren og udvalgsformanden fra Teknisk Udvalg, mens direktøren fra Teknik og Miljø og planchefen deltager fra administrationen.

    

   Oversigtskort fremgår af bilag 1.

   Tidsplanen fremgår af bilag 2.

    

   Tidligere politisk behandling

   Byrådet godkendte på møde den 4. september 2013 (sag nr. 34) et skitseforslag for Nytorv med en forventet realisering i juni 2015. Samtidig besluttede Byrådet at undersøge mulighed for flytning af Skt. Kields Brønd til anden placering på Nytorv, alternativt at brønden fjernes. Endelig besluttede Byrådet at arbejde videre med projektet for Gråbrødre Kloster.

    

   Byrådet godkendte på møde den 29. januar 2014 (sag nr. 23) et projektforslag for Nytorv, som var revideret på baggrund af tidligere bemærkninger fra styregruppen og Byrådet. Byrådet besluttede endvidere, at midlerne for Gråbrødre kloster overføres til Nytorv samt at forslå, at styregruppen finder placering til Sct. Kields Brønd i det nordvestlige hjørne af torvet, såfremt der kan skaffes ekstern finansiering til renovering og flytning af brønden.

    

   Byrådet godkendte på møde den 28. januar 2015 (sag nr. 23) en plan og visualisering for Nytorv, som var revideret på baggrund af de arkæologiske prøvegravninger. Byrådet godkendte herunder, at det nye torv udformes på en måde, så Sct. Kelds Brønd kan bibeholdes i sin nuværende placering, grundet arkæologiske forhold, samt at fastholde muligheden for at Sct. Kelds Brønd senere placeres på et andet torv, idet der forestår en analyse af den fremtidige anvendelse af midtbyens torve.

    

   Flere tidsplaner

   Tidsplanen for projektet er i flere omgange blevet revideret.

    

   I september 2013 forventedes en realisering i juni 2015, idet Nytorv endnu ikke var på projektforslagsniveau, og daværende delprojekt for det fredede Gråbrødre Kloster først skulle afklares med Kulturstyrelsen.

    

   På baggrund bemærkningerne fra Byrådet og projektets styregruppe blev skitseforslaget for Nytorv i efteråret 2013 justeret. Desuden fortsatte arbejdet med Gråbrødre Kloster i dialog med Kulturstyrelsen, idet dette delprojekt dog i sidste ende måtte opgives.

    

   På baggrund af det justerede projektforslag for Nytorv fra januar 2014 foretog Viborg Museum i marts og juni 2014 målrettede prøvegravninger ud fra torvets fremtidige udformning og koter, som viste, at gravene fra den tidligere kirkegård ligger overraskende højt. Samtidig undersøgtes alternative placeringsmuligheder for Skt. Kelds Brønd. Forvaltningen arbejdede i sommer og efterår 2014 sammen med totalrådgiver og Kulturstyrelsen på at finde en reduceret bundopbygning og at justere projektforslaget, hvorved en totaludgravning af torvet, som vil være meget dyr, kunne undgås. Samtidig gav undersøgelserne Viborg Museum mulighed for at skønne det økonomiske omfang af de kommende arkæologiske undersøgelser.

    

   Styregruppen for projektet blev på møde i november 2014 informeret om, at der endnu ikke var udarbejdet revideret tidsplan, men at Schønherr på det tidspunkt – inden detailplanlægning med Viborg Museum - skønnede, at projektet kunne være realiseret i maj/juni 2016. Styregruppen besluttede, at der udarbejdes revideret tidsplan.

    

    

   Tidsplan

   Den nye tidsplan er udarbejdet i tæt dialog mellem totalrådgiver, Viborg Museum og den øvrige forvaltning på baggrund af det reviderede projektforslag fra januar 2015 og de omfattende arkæologiske undersøgelser, der skal foretages på Nytorv. Ifølge tidsplanen forventes hovedparten af projektet – herunder Nytorv – realiseret til sommer 2016, idet belægningsarbejdet på Nytorv forventes færdigt i uge 26, mens inventar forventes etableret i juli og august. Nytorvgyde forventes dog først gennemført i august/september 2016.

    

   I tidsplanen er der så vidt muligt taget hensyn til, at Nytorv skal stå færdigt til Snapsting 2016. Der er regnet med en kort og mild vinter på et par måneder, og ligeledes er der reserveret et areal til parkering af biler i december måned, efter ønske fra Viborg Handel. Parkeringspladserne på Nytorv er ifølge Viborg Handel særdeles vigtig for deres julehandel, hvorfor der er reserveret det samme antal p-pladser i december, som der vil være, når projektet står færdigt. Anlægsarbejdet skal altså igangsættes i efteråret 2015, og Nytorv vil som arbejdet skrider frem, komme til at være udlagt i grus. Således vil der kunne færdes på torvet indtil den færdige brostensbelægning står færdig.

    

   Selve belægningsarbejdet for Nytorv forventes ifølge den fremlagte tidsplan færdigt til Snapstinget 2016. Det færdige torv vil dog ikke være klar til kørsel.  De ansvarlige for Snapstinget er derfor gjort opmærksomme på dette, og forsøger at indrette arrangementet derefter. Den nuværende tidsplan er forholdsvis komprimeret, hvilket kan resultere i en højere pris end forventet. Ligeledes kan der forventes store udgifter til vinterforanstaltninger, såfremt man forsøger at forcere arbejdet i vinteren 2015/2016. Nytorv er samtidig et forholdsvis lille areal, hvor det ikke er så rationelt at arbejde med for mange mennesker på samme tid. Dette kan resultere i en dårligere kvalitet, ligesom at den valgte belægningsopbygning kræver en rolig fremdrift i arbejdet. Forvaltningen ser ikke en yderligere optimering af tidsplanen som værende mulig.

    

   I forhold til tilskuddet fra de 4 fonde gøres opmærksom på, at den ene kræver en realisering senest medio 2016 og de 3 andre forventer projektet færdigt ultimo 2016.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at tidsplanen godkendes, og

    

   at forsinkelser i forhold til afleveringen af projektet accepteres, såfremt vinteren besværliggør arbejdet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2015

   Fraværende: Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at tidsplanen godkendes og at projektet forventes færdigt sommeren 2016.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 22 Sti fra Møllebækbroen til Idrætsparkområdet, Bjerringbro (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I investeringsoversigten for 2014 har der været afsat 500.000 kr. til etablering af stiforbindelse fra Møllebækbroen til Idrætsparkområdet i Bjerringbro.

    

   Stiforbindelsen har til formål at skabe en direkte og trafiksikker forbindelse fra den seneste anlagte stibro over Gudenåen ved Møllebækken og frem til området ved Bjerringbro Idrætspark.

    

   Etablering af stiforbindelse er blevet forsinket på grund af, at der i 2015 planlægges udført en regulering/omlægning af de to offentlige vandløb Madekilden og Møllebækken. Stiprojektet forudsættes koordineret med vandløbsprojektet.

    

   Stiprojektet omfatter følgende elementer:

   -        Etablering af hævet flade på Vestergade ud for Mølleengen, for at sænke hastigheden på Vestergade, så krydsningen af Vestergade bliver mere trafiksikker for de bløde trafikanter.

   -        Etablering af 3,0 m bred asfalteret fællessti for cyklister og gående mellem Mølleengen og eksisterende sti ved Bjerringbro Idrætspark - ca. 200 m.

   -        Etablering af ny stibro over den regulerede Møllebæk.

   -        Etablering af stibelysning.

   Der forudsættes ikke etableret sti langs Mølleengen, da vejen er en blind boligvej med meget begrænset trafik. Mellem Vestergade og den nye bro over Gudenåen ved Møllebækken forefindes eksisterende sti.

    

   Anlægsudgiften til den nye stiforbindelse kan opgøres til:

   Hævet flade på Vestergade               75.000 kr.

   Fællessti                                          275.000 kr.

   Ny stibro                                            75.000 kr.

   Stibelysning                                       75.000 kr.

   Anlægsudgift i alt                             500.000 kr.

    

   Forvaltningen foreslår, at anlægsudgiften på 500.000 kr. finansieres ved overførsel af det i 2014 uforbrugte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til etableringen af stiforbindelsen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Stiforbindelse fra Møllebækbroen til Idrætsparkområdet i Bjerringbro” med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at udgiften på 500.000 kr. i 2015 finansieres ved overførsel af 500.000 kr. af det i 2014 uforbrugte rådighedsbeløb på kontoen ”Stiforbindelse fra Møllebækbroen til Idrætsparkområdet i Bjerringbro”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2015

   Fraværende: Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Stiforbindelse fra Møllebækbroen til Idrætsparkområdet i Bjerringbro” med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at udgiften på 500.000 kr. i 2015 finansieres ved overførsel af 500.000 kr. af det i 2014 uforbrugte rådighedsbeløb på kontoen ”Stiforbindelse fra Møllebækbroen til Idrætsparkområdet i Bjerringbro”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 23 Hævning af Vinkelvej mellem Vinkel og Bruunshåb (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”På Byrådets møde den 1. maj 2013 (sag nr. 13) blev det besluttet at frigive en anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Hævning af Vinkelvej over Nørreådalen”. Bevillingen var på 7.767.000 kr.

    

   Vinkelvej over Nørreådalen har igennem flere år været oversvømmet i 1½-2 måneder om året, til stor gene for afvikling af trafikken på vejen, og især cyklister har svært ved at passere. Vejen har periodevis været spærret med omkørsel via Rindsholm til følge. Oversvømmelsen af vejen skyldes dels sætninger af vejen på den bløde underbund og dels stigende vandstand i Nørreå og Nørreådalen.

    

   Forvaltningen påbegyndte anlægsprojektet i foråret 2014. Udgangspunktet var, at det blev nødvendigt at hæve Vinkelvej med op til 1,3 m over en strækning af ca. 600 m. Vejen forudsattes udvidet fra den nuværende 5,5 m til 6,5 m og med 1,5 m rabat. Løsningsmodellen for hævningen af Vinkelvej, som ligger på et blødbundsområde, var at forbelaste vejen med ekstra sand- og grusmaterialer for at fremme sætningerne i blødbundslagene. Når det bløde bundlag havde sat sig tilstrækkeligt, og større jordstyrke var opnået, skulle de overskydende materialer fjernes og et færdigt vejanlæg kunne etableres med en opbygning af et lettere materiale, fx leca.

    

   Den samlede anlægsudgift var overslagsmæssigt beregnet til 7,8 mio. kr. Licitationen af anlægsarbejdet viste, at de ca. 7,8 mio. ikke helt var nok, men Forvaltningen forventede at der kunne spares på mængde af den senere lette lecaopbygning af vejen.

    

   Den første del af anlægsarbejdet er nu overstået, og forbelastningen skal fjernes så der kan indbygges leca under den fremtidige vej. Sætningsforløbet har vist sig at være meget ugunstigt, hvilket medfører, at der skal benyttes betydelig mere leca end antaget.

    

   Geoteknikeren har gennem anlægsarbejdet fulgt sætningerne. Sætningerne har vist sig at være betydeligt større end forventet (se bilag 1 – med krybning i underbunden). Det skyldes flere forskellige forhold. Bl.a. er den midlertidige vej ikke placeret lige ovenpå den eksisterende vej, hvorfor vejen har bredt sig en anelse ud i den omkringliggende eng, som aldrig tidligere har været belastet. Vejen blev forskudt en anelse i forhold til den eksisterende vej, da den ellers ville brede sig ud i et naturbeskyttet område. Ligeledes har geoteknikerens indledende undersøgelser været at stikprøvelignende karakter, hvilket har gjort, at man ikke har fundet den fulde udstrækning af det underliggende blødbundslag.

    

   Slutteligt er der sket et grundbrud centreret omkring st. 300, som har gjort, at sætningerne har været større end forventet. Grundbruddet betyder, at sandfyldet skal hentes dybere nede ved den forestående udskiftning med leca. Af samme årsag skal der laves lokal grundvandssænkning i forbindelse med opgravningen af sandet. Ligeledes har dette grundbrud gjort, at forholdsvis meget af sandfyldet har ligget under vand. Dette medfører, at underbunden ikke har fået den samme forbelastning som beregnet, og dermed skal opbygges med større overhøjde end forventet.

    

   I forbindelse med færdiggørelsen er der behov for en tillægsbevilling pga. følgende omkostninger:

   ·           Ekstra indbygning af leca                                               3,7 mio.

   ·           Grundvandssænkning i forbindelse med færdiggørelsen        0,3 mio.

    

   Som et alternativ til den meget store mængde leca-fyld kan der efterlades 0,4-0,8 m tungt fyld. Dette giver i stedet for en noget stor fremtidig sætning af vejen, hvor den største sætning sker i st. 300. Vejen kan så i st. 300 lægges med en større overhøjde, som modsvarer de store fremtidige sætninger. Denne løsning vil give et meget bakket vejprofil. Besparelsen kan skønnes til 650.000 kr.

    

   At efterlade tungt fyld under vejen kan ikke anbefales, da de store fremtidige sætninger vil være til stor ugunst for brugerne af vejen.

    

   Ligeledes kan et andet alternativ være, at anlægge den fremtidige vej med en mindre overhøjde. Dette giver dog en udgift til at hæve vejen i fremtiden.

    

    Forvaltningen anbefaler, at man laver det fulde projekt nu, således at vejen i fremtidige forhold er klimasikret. Det kan se ved at der gives en tillægsbevilling på 4 mio. til kontoen ”Hævning af Vinkelvej over Nørreådalen”. Beløbet kan finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb til formålet ”Renovering af gadebelysning (ELENA), hvortil der er afsat et rådighedsbeløb på 20 mio. kr., men som ikke forventes forbrugt i det omfang i indeværende år. I forbindelse med den igangværende budgetlægning for overslagsårene 2016 til 2019 kan anlægsbudgettet tilpasses over disse år.

    

   Tidsplan

   Færdiggørelsen af anlægsarbejdet skal foregå i foråret, da der i efteråret er forhøjet vandstand i Nørreådalen. Den forhøjede vandstand i Nørreådalen vil gøre anlægsarbejdet meget vanskeligt at udføre, og igen medføre en fordyrelse af projektet.

    

   Færdiggørelsen af anlægsarbejdet kan udsættes til foråret 2016. Dette vil dog medføre en opretholdelse af den midlertidige grusvej i op til 1 år, ligesom priserne med entreprenøren skal indeksreguleres med et muligt ugunstigt udfald. Der vil være sket en større krybning af underbunden med en dertil større udgift til indbygning af leca. Slutteligt vil brugerne af vejen føle en evt. udsættelse af færdiggørelsen som værende meget generende. Der er derfor behov for at komme i gang med etape 2 af anlægsarbejdet snarest muligt.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslå, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til ”Hævning af Vinkelvej over Nørreådalen” forhøjes med 4 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at udgiften på 4 mio. kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Renovering af gadebelysning (ELENA)”, og

    

   at forvaltningen anmoder de projekterende om en nærmere redegørelse for, hvorledes de uforudsete udgifter er fremkommet.   

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2015

   Fraværende: Nikolai Hylleberg Norup

   Forvaltningen oplyste på mødet, at man er blevet opmærksom på, at den i indstillingen nævnte finansiering er lånefinansieret specifik til gadelysprojektet Elena.

    

   På den baggrund indstiller Teknisk Udvalg til Byrådet,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til Hævning af Vinkelvej over Nørreådalen” forhøjes med 4 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at finansieringen sker ved en budgetteknisk forskydning på 4 mio. kr. netto af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet " Tilgængelighed i Viborg historiske bykerne", hvortil der i 2015 i alt er afsat netto 7,9 mio. kr.. I forbindelse med budgetlægning for 2016 søges afsat et tilsvarende beløb på 4 mio til Tilgængelighedsprojektet. Forvaltningen har oplyst, at den budgettekniske ændring ingen betydning har for Tilgængelighedsprojektets tidsplan, og

    

   at forvaltningen anmoder de projekterende om en nærmere redegørelse for, hvorledes de uforudsete udgifter er fremkommet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 24 Forundersøgelse/-projekt for vejanlæg ved Tinghallen/Viborg Sport & Event (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet har i budget for 2015 og overslagsåret 2016 afsat henholdsvis 1 mio. kr. og 9 mio. kr. til ændringer af vejanlæggene på ”kaserneområdet” i forbindelse med planerne for udbygning af Tinghallen og Stadionhallen ved Tingvej i Viborg.

    

   Forvaltningen foreslår, at der meddeles en anlægsudgiftbevilling på 500.000 kr. til udarbejdelse af en forundersøgelse og et forprojekt for mulige løsninger på infrastrukturen i området ved en udbygning af Tinghallen, der bl.a. omfatter en bygning på tværs af Tingvej mellem Stadionhallen og Tinghallen. Anlægsudgiften til forundersøgelsen/-projektet kan finansieres ved frigivelse af en del af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. fra investeringsoversigten.

    

   Forundersøgelsen/-projekt skal afklare hvilke trafikale løsninger, der kan være for de udfordringer et byggeri på tværs af Tingvej vil give. Herunder redegørelser for fordele og ulemper ved forskellige trafikale alternativer. I undersøgelsen skal indgå løsninger og konsekvenserne for de forskellige trafikarter på og omkring kaserneområdet (f.eks. bilister, den kollektive trafik, cyklister og fodgængere, parkeringsforhold). Derudover tænkes foretaget en ”stopinterview” undersøgelse med henblik på at undersøge, hvor de forskellige trafikstrømme kommer fra, og hvad deres mål er. 

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ” Forundersøgelse/-projekt” med rådighedsbeløb i 2015, og

   at udgiften på 500.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Vejanlæg ved Tinghallen/ Viborg Sport & Event”

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2015

   Fraværende: Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ” Forundersøgelse/-projekt” med rådighedsbeløb i 2015, og

   at udgiften på 500.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Vejanlæg ved Tinghallen/ Viborg Sport & Event”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 25 Udvikling af Nørresøbadet
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”På anlægsbudgettet 2014 for Teknisk Udvalg var reserveret 300.000 til ”Udvikling af Kærvænget” (Nørresøbadet). Sagen er udsat fra mødet den 28-01-15.

    

   Nørresøbadet er et kommunalt grønt område, der siden 1940 har været anvendt som friluftsbad med tilhørende bygninger. Badebygningen er opført i funkisstil, tegnet af Viborg-arkitekten Jens Madsen, og vurderes bevaringsværdigt. Området fungerede som friluftsbadeanlæg frem til opførelsen af Vestbadet i 1967. Siden har området haft karakter af rekreativt område, dog stadig med badebroanlæg, græsfælled med solitære træer, en lille legeplads og et slæbested. Bygningen indeholder stadig omklædningsfaciliteter, og er i dag delvist udlånt til Viborg Ro- og Kajakklub. Nørresøbadet er beliggende i et villakvarter vest for Nørresø med adgangsvej via Gefionsvej. Se bilag 1.

    

   Baggrund

   I august 2013 indkaldte Jens Rohde til en sommerevent på Nørresøbadet for at skabe fokus på stedet og med det formål at danne en Initiativgruppe, der kunne arbejde videre med ideer til udvikling af området. Denne Initiativgruppe har siden fået udarbejdet et skitseforslag, som oplæg til den videre planlægning for Nørresøbadet.

    

   Skitseforslaget omhandler en renovering og tilbygning af badebygningen, etablering af badesø inden for badebroerne med sandbund og oprensning af søen i det område, etablering af sandstrand, anlæggelse af bådebro og sauna til vinterbadere på flydeponton, anlæggelse af terrasser, grillpladser og amfi med bålplads og lille scene m.m. Se bilag 2.

   Der er ikke lavet økonomisk overslag på projektet.

    

   Forvaltningen har holdt et møde med Initiativgruppen og drøftet projektforslaget i forhold til ønsker, muligheder og bindinger.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   For at kunne realisere projektet, er der en række forhold, som skal vurderes nærmere. Se bilag 3 for en mere detaljeret fremstilling.

    

   Planmæssige forhold

   Området er omfattet af lokalplan nr. 149 for friluftsbadet Kærvænget, der er udarbejdet i 1995. Nogle af forslagene i projektet er i overensstemmelse med lokalplanen, mens andre alene kan gennemføres med dispensation eller ved ændring af lokalplanen. Det endelige projekt vil endvidere skulle vurderes i forhold til VVM.

    

   Trafikale forhold

   Der skal tages stilling til adgangsforhold og parkering.

    

   Lovgivningsmæssige forhold

   Hele området ligger inden for Søbeskyttelseslinien, og alt der vedrører søen og brinken skal vurderes i forhold til §3, Søregulativet og Vandløbsloven.

    

   Området og bygningens anvendelse

   Kommunen skal som lodsejer forholde sig til arealets fremtidige anvendelse, både i forhold til øvrige  rekreative arealer og den kommende udviklingsplan for Viborg søerne, men også i forhold til fremtidig drift. Skitseforslaget beskriver en renovering af badebygningen, og at den udbygges med en kiosk/café samt et fælleslokale, ligesom livredderfunktionen ønskes tilbage til Nørresøbadet. En del af arealet på Nørresøbadet ejes og driftes af Energi Viborg, og er anlagt med underjordiske og overfladiske sparebassiner.

    

   Økonomi

   Der er i projektforslaget ikke angivet overslag i forhold til økonomi. Umiddelbart forventes det samlede forslag at koste i størrelsesordenen 20 mio. kr. Initiativgruppen er indstillet på at være behjælpelig med af søge fondsmidler til projektet. Der er på anlægsbudgettet for 2014 afsat 300.000 kr. til udvikling af Nørresøbadet. En realisering af projektet vil forudsætte, at der afsættes yderligere anlægsmidler.

    

   Den videre proces

   Skitseforslaget anviser en udvikling af Nørresøbadet, som afføder flere dilemmaer. En renovering og udbygning af faciliteterne på Nørresøbadet vil øge den rekreative brug af stedet og Nørresø. Men det vil samtidig stille øgede krav til adgangsforholdene og medføre trafikale problemer til gene for beboerne i området. Det skal overvejes, om stedet kan bære en succes, eller om det er bedre at reducere i projektets ambitioner, så anvendelsen og ”brugertrykket” står mål med adgangsforholdene og den sønære benyttelse set i forhold til Viborgs øvrige rekreative tilbud. Se bilag 3 for en nærmere uddybning af disse spørgsmål.

    

   Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter projektet med udgangspunkt i de her skitserede problemstillinger, samt at projektet skal kunne realiseres uden udarbejdelse af ny lokalplan.

    

   Forvaltningen vil, på baggrund af Udvalgets bemærkninger, i samarbejde med Kultur, Service og Events og med inddragelse af Initiativgruppen, arbejde videre med at kvalificere projektet. Der vil desuden ske en koordinering med Udviklingsplan for Søerne.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at Udvalget bevilger en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. fra anlægskontoen Udvikling af Kærvænget fra 2014 til kvalificering af projektet og udarbejdelse af projektforslag,

    

   at Udvalget beslutter, at projektet bearbejdes, så en realisering ikke kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, og

    

   at Udvalget drøfter projektet i sin helhed og tilkendegiver holdninger til projektets omfang, herunder finansiering.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-03-2015

   Fraværende: Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at projektet bearbejdes, så en realisering ikke kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, og

    

   at igangsætte arbejdet med at kvalificere oplægget i samarbejde med Idegruppen. Udvalget ønsker et oplæg, der i omfang og økonomi også tager højde for områdets indplacering i en kommende ”Plan for søerne”. En realisering af et ”Nørresøbad-projekt” forudsætter dels ekstern medfinansiering fra fonde m.v. – og en aftale med Idegruppen i forhold til den daglige drift samt offentlig adgang i lighed med kommunens øvrige friluftsbade. Oplægget skal være færdigt, så det kan præsenteres for udvalget inden udgangen af juni.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

    

   at der bevilges en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. fra anlægskontoen Udvikling af Kærvænget fra 2014 til kvalificering af projektet og udarbejdelse af projektforslag,

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

   at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til kvalificering af projektet og udarbejdelse af projektforslag,

   at 100.000 kr. heraf efter initiativgruppens ønske bevilliges til, at Arkitekttegnestuen Harritslev APS, som leverede skitserne på vegne af initiativgruppen, kvalificerer forslaget fra initiativgruppen og beregner omkostningerne på de enkelte elementer, der ligger i forslaget,

   at den øvrige del af bevillingen på 300.000 kroner udmøntes af Teknisk Udvalg, og

   at der skal foreligge et projekt i juni, som kan indgå i budgetkonferencen efteråret 2015.

  • Beslutning i Byrådet den 22-04-2015

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 26 Udvidelse af servicearealerne i forhold til nyt plejecenter i Banebyen (budgetsag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I forbindelse med budgetforliget af den 10. september 2014, besluttede Byrådet at udvide det nye plejecenter i Viborg Baneby fra 70 til 100 pladser. Dette skal bl.a. ses i lyset af den seneste kapacitets- og behovsanalyse for plejeboliger, som viser der er/bliver et øget behov for plejeboliger, bl.a. i område Syd, som det nye plejecenter vil være en del af.

    

   Boligselskabet Sct. Jørgen er bygherre på det nye plejecenter, så Viborg Kommune skal finansiere servicearealdelen. I den forbindelse er der på investeringsoversigten for 2015-2018 afsat 18.538.000 kr. eksklusiv moms i 2017. Dette beløb inkluderer ikke byggeherreleverancer på servicearealdelen, såsom: (Inventar, modtagekøkken, IT, kaldeanlæg, træningsudstyr, øvrige bygherreindkøb etc.). Det anslås at det vil udgøre 6.000.000 kr.

   Dette tages med i forhold til investeringsoversigten for 2016-2019, som et ”essentielt” anlægsønske for projektet.

    

   I forhold til demenscenter Liselund, som stod færdig i 2009 var der tilsvarende afsat 3.600.000 kr. til bygherreleverance på servicearealdelen, dette center rummer 60 pladser.

    

   Herudover er der til servicearealtilskud afsat en indtægt på 4.000.000 kr. i budgettet for 2015-2018 (i år 2017).

    

   Baggrund for udvidelse af servicearealdelen for det nye plejecenter i Viborg Baneby

   I forlængelse af byrådets godkendelse af 30 ekstra pladser på det nye plejecenter i Banebyen, opstod der mulighed for på den samme grund at opføre ekstra m². Det skyldes at boligselskabet Sct. Jørgen der er bygherre på projektet, samtidig valgte, at flytte de planlagte tilknyttede familieboliger til en nabogrund og erhverve et ekstra grundstykke, der var inkluderet i lokalplanen for plejecentret. Dette grundkøb var nødvendigt for dels en mere hensigtsmæssig placering af plejecentret på grunden dels til at sikre tilstrækkelige friarealer på terræn for plejecentret.

    

   Denne mulighed for udvidelse af servicearealerne i forhold til det nye plejecenter åbner op for et nyt spændende og udviklende scenarie, hvor man kan få flere aktører ind under samme tag. Udvidelsen vil have positive effekter både i forhold til faglig kvalitet, effektivitet, synergieffekter på tværs af faggrupper samt understøtte disponeringen af plejecentret og banebyen som helhed. Plejecenter + serviceareal er oprindeligt estimeret til ca. 8.900 m² og der må nu bygges 10.450 m² på grunden.

    

   Styre- og arbejdsgruppen bag plejecenterprojektet har efterfølgende, afsøgt mulige naturlige samarbejdsparter, der kunne være interesserede i at få lokaler i plejecentret og samtidig kunne bidrage med ovenstående positive effekter til både plejecenter og banebyområdet.

   I den forbindelse har både Aktivitetsområdet (Dagcenter), Træning, Hjemmepleje og Sygeplejen vendte positivt tilbage.

    

   Orientering i Ældre- og Sundhedsudvalget

   Ældre- og Sundhedsudvalget har senest den 24. februar i forbindelse med deres temamøde drøftet denne servicearealudvidelse. I forbindelse med temamødet deltog totalrådgiveren fra KPF Arkitekterne under dette punkt. Totalrådgiveren gav i den forbindelse Ældre- og Sundhedsudvalget en orientering om status i forhold til det nye plejecenter samt en nærmere beskrivelse om mulighederne i forhold til servicearealudvidelsen.

     

   Bygningsmæssige fordele

   Fordelen ved at få flere aktører ind i projektet er, at flere parter vil kunne deles om blandt andet omklædningsrum, mødelokaler, køkken mv. Der vil derfor for de relevante parter, være mulighed for optimering. Det vil også give store positive gevinster for borgerne på plejecentret, da de blandt andet vil få adgang til flere aktivitetsmuligheder, træning og der vil være større brug af cafeen i huset, hvilket kan være med til at øge udbud, åbningstider mv. Udvidelsen vil også understøtte disponeringen af plejecentret, hvor målet er at skabe en offentlig stueetage fyldt med liv og adgang for både beboere og borgere i området.

    

   Banebyen

   Ved at flytte flere arbejdspladser til banebyen og samtidig skabe funktioner der kan understøtte et aktivt seniorliv, give plads til frivillige vil Plejecentret også blive en endnu vigtigere dynamo for at skabe et bymiljø, der sammen med de igangværende flytninger af blandt andet produktionsskole, administration for Boligselskabet Sct. Jørgen og kultur og fritidsaktiviteter, for alvor vil sætte skub i udviklingen af banebyen.

    

   I nedenstående er modellen i forhold til servicearealudvidelsen vedrørende nyt plejecenter i Viborg Baneby nærmere beskrevet.

    

   Plejecenter model (Basis)

   I forhold til det allerede besluttede, er der p.t. afsat penge af til et plejecenter og servicearealer i forhold til 100 beboere, dog udtaget (bygherreleverancen for servicearealdelen jf. ovenstående).

    

   Dette svarer til følgende fordeling i forhold til boliger og serviceareal: 

   Boliger

   7.700 m2

   Serviceareal (plejecenter)

   1.205 m2

   ­I alt

                                           8.905 m2

    

    

   Denne model, er den, der er politisk godkendt i forhold til investeringsoversigten for 2015-2018, hvor der er afsat 18.538.000 kr. eksklusiv moms i 2017.

    

   Den udvidede plejecentermodel inklusiv (dagcenter/aktiviteten, træning, sygepleje og en hjemmeplejegruppe)

   En model hvor det godkendte plejecenter udvides med dagcenter/aktiviteten fra forskellige plejecentre, træning, sygeplejen fra område syd samt hjemmeplejegruppen Sønderly. Det er denne model som eksisterer på plejecenter Skovvænget i Bjerringbro, hvor alle funktioner er samlet under samme tag med de fordele og synergieffekter det nu giver. Dette plejecenter er på 99 pladser og dermed sammenligneligt.

    

   Alle faggrupper vil hermed være samlet under samme tag og der vil nemmere kunne skabes en fælles kultur, samarbejde på tværs, samt et unikt lærings- og videndelingsmiljø faggrupperne imellem. Dette skal ses dels i forhold til faglig kvalitet, effektivitet og synergieffekter dels i forhold til de kommende beboere på det ny plejecenter. Der vil også i forhold til implementering af nye tiltag og undervisning på tværs af faggrupperne være fordele ved denne model. Yderligere vil man ved at samle alle ovennævnte funktioner løse udfordringer i forhold til flere spredte medarbejdergrupper og dårlige/uhensigtsmæssige bygningsforhold etc.

    

    

    

   For Banebyen som helhed vil et plejecenter med flere faciliteter under samme tag være en endnu større katalysator for dette område, i det det vil være med til at skabe et stort liv i og omkring plejecentret. På den måde vil plejecentret i endnu højere grad være med til at skabe en levende og bæredygtig bydel.

    

   Fordeling i forhold til boliger og serviceareal ved denne model:

   Boliger

   7.700 m2

   Serviceareal (plejecenter)

   1.205 m2

   Serviceareal (aktiviteten/dagcenter)

   420 m2

   Serviceareal (træning)

   320 m2

   Serviceareal (sygepleje og hjemmepleje)

   505 m2

   I alt

   10.150 m2

    

   Denne model vil forudsætte en merbevilling til servicearealer i 2017 på 22.000.000 kr. eksklusiv moms i forhold til det allerede afsatte beløb på 18.538.000 kr. og servicearealet udvides med 1.245 m2.

    

   Med denne model vil den samlede udgift til servicearealerne udgøre de 18.538.000 kr., der allerede er budgetlagt, tillagt de 22.000.000 kr. til udvidelsen, i alt 40.538.000 kr. eksklusiv bygherreleverancen på servicearealdelen. Beløbene er i 2015-niveau

    

   Forslag til finansiering af en udvidelse af servicearealer

   I forbindelse med en samling af de forskellige funktioner beskrevet via ovenstående model giver det en udvidelse i forhold til anlægsbudgettet på 22.000.000 kr. i forhold til det allerede afsatte beløb til servicearealer på anlægsoversigten 2015-2018. En finansiering af dette beløb er angivet i nedenstående:

    

   Anlæg

   I forbindelse med anlægsoversigten 2015-2018 er der allerede afsat 5.000.000 kr. i 2017 og 5.000.000 kr. i 2018 i forhold til renovering/udbygning af plejecentre. Ældre- og Sundhedsudvalget har tidligere drøftet, at man er indstillet på at finansiere 8.000.000 kr. via anlæg, altså 4.000.000 kr. i 2017 og 4.000.000 kr. i 2018, således man stadig bevarer en mindre sum til eventuelle renoveringer af eksisterende plejecentre i 2017 og 2018. I alt finansiering via anlæg 8.000.000 kr.

    

   Drift

   Der resterer således en restfinansiering på 14.000.000 kr. Det vurderes at man ved at sammenlægge de forskellige funktioner: Aktiviteten/dagcenter, sygepleje & træning samt en hjemmeplejegruppe vil kunne opnå en samlet driftsbesparelse på 1.4 mio. kr. pr. år. I dette beløb indgår endvidere sparede udgifter til kørsel af plejecentrets beboere til træning på Blichergården samt sparede huslejeudgifter i forhold til aktiviteten.

    

   En årlig driftsbesparelse på 1.4 mio. kr. vil give en tilbagebetalingstid på i alt 10 år.