Byrådet - Referat fra mødet den 25-03-2015

Referat

 • 1 Ændrede pris- og lønforudsætninger for budget 2015
  • Sagsfremstilling

   Kommunernes Landsforening (KL) har den 25. februar 2015 udmeldt et nyt pris- og lønskøn for 2015, som ligger væsentligt under deres tidligere pris- og lønskøn fra juni 2014, som er indarbejdet i Viborg Kommunes budget.

    

   Nedjusteringen betyder, at Viborg Kommunes driftsbudget for 2015 er tillagt 20,4 mio. kr. for meget til at kompensere for pris- og lønudviklingen.

    

   KL’s nye skøn over pris- og lønudviklingen fra 2014 til 2015 er nedsat fra 1,9 procent til 1,4 procent. På lønsiden er hovedforklaringen den nye generelle overenskomst, som er indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Overenskomstresultatet for 2015 ligger således 0,62 procentpoint under det niveau, som de kommunale lønbudgetter er opskrevet med fra 2014 til 2015. På prissiden er nedjusteringen særligt forårsaget af det store fald i oliepriserne i anden halvdel af 2014. Udover ændringen fra 2014 til 2015 er KL’s pris- og lønskøn fra 2013 til 2014 nedjusteret fra 1,3 procent til 1,2 procent i forhold til skønnet fra juni 2014. Denne nedjustering har også konsekvens for budget 2015.

    

   KL anbefaler, at kommunerne reducerer deres lønbudgetter for 2015 til det niveau, der følger af KL’s forlig med Forhandlingsfællesskabet. Baggrunden for denne anbefaling er, at det kan forventes, at der i de kommende økonomiforhandlinger med Staten vil blive taget højde for ændringer i pris- og lønudviklingen. Det er derfor sandsynligt, at Staten vil medtage den nedjusterede pris- og lønudvikling i midtvejsreguleringen af budget 2015. Ligeledes vil den udgiftsramme, som kommunernes regnskaber holdes op imod i forhold til sanktionslovgivningen, være lavere end niveauet i økonomiaftalen for 2015.

    

   Det er sædvanlig praksis, at budgettet kun genåbnes i et vedtaget budgetår, når der er tale om større ændringer i pris- og lønforudsætningerne. For Viborg Kommune er budgetvirkningen en nedregulering på 20,4 mio. kr., hvis det besluttes at følge KL’s anbefaling. Derudover kan det være nødvendigt at nedregulere takster på visse fagområder, hvilket vil reducere takstindtægterne i budgettet. Viborg Kommune har senest i 2013 genåbnet budgettet. Dengang blev budget 2013 nedreguleret med 22,7 mio. kr.

    

   Hvis Byrådet vedtager, at de ændrede pris- og lønforudsætninger skal indarbejdes i budget 2015, vil Forvaltningen forberede en bevillingssag i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 og orientere de budgetansvarlige ledere centralt og decentralt, om at de kan forvente en nedregulering af deres budgetter.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de nye pris- og lønforudsætninger indarbejdes i budget 2015, og

    

   at bevillingerne tilrettes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 2 Tværgående indsats for ledige unge i Viborg Kommune - udkast til kommissorium
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har i forbindelse med budgetlægningen udvalgt et særligt indsatsområde. Udvalget besluttede, der skal iværksættes en tværgående indsats for ledige unge under 30 år i Viborg Kommune.

    

   Formålet med den tværgående indsats er at nedbringe ungeledigheden i Viborg Kommune.

    

   Målet er, at Viborg Kommune som samfund påtager sig opgaven med at reducere ungeledigheden og understøtte erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft.

    

   Udkast til kommissorium fremgår af bilag nr. 1.

    

   2 hovedspor for indsatsen

   Indsatsen vil bestå af to hovedspor:

    

   1. Den aktuelle udfordring: Nedbringelse af det nuværende antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse
   2. Forebyggende indsats: Forebyggelse med henblik på, at færre unge under 30 år starter på offentlig forsørgelse

    

   Disse to spor skal understøtte og skabe sammenhæng til de to såkaldte ”must win”-udfordringer, der blev præsenteret på Viborg Uddannelses Boot Camp under spor 5 om de unge, der ikke er i uddannelse.

    

   Derudover skal den tværgående indsats koordineres og sammentænkes med andre aktuelle tiltag. Blandt andet den ungestrategi vedrørende alle unge i Viborg Kommune, hvor kommissoriet aktuelt er under politisk behandling, og hvor ledige unge er et af fokusområderne.

    

   Organisering

   Der nedsættes en politisk styregruppe. Styregruppen varetager den politiske ledelse af indsatsen, og organiseres i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4.

    

   Denne giver hjemmel for, at Byrådet nedsætter et særligt udvalg, der kan udføre forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget eller de stående udvalg.

    

   Styregruppen organiseres således:

   • 7 byrådsmedlemmer, inkl. borgmesteren (formand)
   • 4-6 medlemmer fra eksterne organisationer

    

   Derudover iværksættes en administrativ organisering, der afspejler den politiske sammensætning.

    

   Den administrative organisering består af:

   • Administrativ styregruppe: Direktionen, Viborg Kommune
   • Indsatsejer: Direktør, Job & Velfærd, Viborg Kommune
   • Administrativ enhed (sekretariatsbetjening af den politiske styregruppe)
   • Ekstern analysebistand fra Kommunernes Landsforening (KL)

    

   Den administrative enhed og KL refererer til den administrative styregruppe.

    

   Opgaver

   Opgaverne relateret til de to spor er:

    

   Spor 1: Nedbringelse af det nuværende antal unge på offentlig forsørgelse

   • Udarbejdelse af analyser af ungeledigheden i Viborg Kommune med fokus på anbefalinger til en hurtig gevinstrealisering

    

   KL er ansvarlige for leverancen af analysen og anbefalingerne under spor 1. Afleveringen skal ske juli 2015. Materialet vil indgå på Byrådets budgetkonference, august 2015.

    

   Spor 2: Forebyggelse med henblik på, at færre unge starter på offentlig forsørgelse

   • Identifikation og inddragelse af de centrale samarbejdsparter – nye såvel som etablerede – med henblik på den brede mobilisering til samfundsopgaven
   • Udvikling og afprøvning af idéer/metoder

    

   Den forebyggende indsats under spor 2 skal inkludere den opsøgende indsats samt den fastholdende indsats for de, der påbegynder uddannelse.

    

   Afrapporteringen af spor 2 sker senest 1. juli 2016.

    

   Milepæle

   Indsatsen skal følge nedenstående milepæle:

   • Iværksættelse af tværgående indsats for ledige unge blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. februar 2015
   • Kommissorium til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byråd, marts 2015
   • Den administrative organisering igangsættes og aftale med KL indgås, marts 2015
   • Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe, april 2015
   • Analyse- og planlægningsfase, april-juni 2015
   • Analysen af og anbefalingerne til nedbringelse af den aktuelle ungeledighed (jf. spor 1) afrapporteres af KL, juli 2015
   • Analysen af og anbefalingerne til nedbringelse af den aktuelle ungeledighed (jf. spor 1) indgår på budgetkonferencen, august 2015
   • Løbende del-analyser, idéudvikling og afvikling af første prøvehandlinger, juni 2015-foråret 2016
   • Foreløbige anbefalinger indgår i plankonferencen, foråret 2016
   • Endelig afrapportering 1. juli 2016
   • Budgetkonference 2016
  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at   kommissoriet for den tværgående indsats for ledige unge i Viborg Kommune godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at kommissoriet for den tværgående indsats for ledige unge i Viborg Kommune godkendes, dog således at der ikke i kommissoriet tages stilling til, hvem der skal være formand for § 17, stk. 4-udvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Der udpeges følgende 7 byrådsmedlemmer til § 17, stk. 4 – udvalget:

    

   ·         Niels Dueholm , A

   ·         Eva Pinnerup, A

   ·         Peter Juhl, C

   ·         Søren Gytz Olesen, F

   ·         Ove Kent Jørgensen, 0

   ·         Claus Clausen, V

   ·         Åse Kubel Høeg, V

    

   De 7 udpegede byrådsmedlemmer bemyndiges til at godkende udpegningen af 4-6 medlemmer fra eksterne organisationer.

 • 3 Fritagelse for betaling af ejendomsskat (grundskyld)
  • Sagsfremstilling

   Efter lov om kommunal ejendomsskat § 7 er visse ejendomme umiddelbart fritaget for at betale grundskyld til Kommunen, mens Byrådet, efter lovens § 8 kan fritage andre ejendomstyper helt eller delvist.

    

   Det er i forbindelse med budgetforliget 2012-2015 besluttet, at Forvaltningen fremlægger en sag for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet vedr. de fremtidige principper (retningslinjer) for fritagelse for ejendomsskat gældende for den resterende del af byrådsperioden, dvs. 2015 – 2017

    

   Forvaltningen har fortaget en gennemgang af eksisterende fritagelser, og har på baggrund heraf udarbejdet forslag til generelle retningslinjer/principper for fritagelse beskrevet i bilag nr. 1.

    

   Ejendomstyper, der umiddelbart er fritaget for grundskyld

   Lovens § 7 fritager offentlige ejendomme (statslige, regionale, kommunale), der ikke anvendes til erhvervsmæssige formål, fredede bygninger efter nærmere bestemmelse, forsamlingshuse med offentlig adgang og fremmede staters gesandtskabs- og konsulatejendomme

    

   Ejendomstyper, der kan fritages for grundskyld

   Efter lovens § 8 kan Byrådet meddele fritagelse for grundskyld for en række ejendomstyper, der omfatter følgende:

   ·           Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have (§8 stk. 1 litra a)

   Disse ejendomstyper foreslås fritaget for grundskyld jf. bilag nr. 1

    

   ·           Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv (§8 stk. 1 litra b)

   Disse ejendomstyper foreslås fritaget for grundskyld jf. bilag nr. 1

    

   ·           Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål (§8 stk. 1 litra c)

   Disse ejendomstyper foreslås fritaget for grundskyld jf. bilag nr. 1

    

   ·           Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værker står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål (§8 stk. 1 litra d)

   Disse ejendomstyper foreslås ikke fritaget for grundskyld jf. bilag nr. 1

    

   ·           Midlertidige fritagelser for skovarealer, der er ramt af force majeure lignende situationer.

   Ansøgninger foreslås behandlet af Byrådet jf. bilag nr. 1

    

   Byrådet kan vælge at fritage alle de i lovens § 8 omtalte ejendomstyper eller alene vælge at fritage enkelte af dem.

    

   Forvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til, hvorvidt ovennævnte ejendomstyper skal fritages med baggrund i de generelle retningslinjer se bilag nr. 1., og at Forvaltningen bemyndiges til at administrere efter disse retningslinjer. Hidtil har hver enkelt sag været politisk behandlet. En bemyndigelse til Forvaltningen vil gøre sagsgangen mere effektiv.

    

   Såfremt udvalget beslutter at følge retningslinjerne, vil det få konsekvens for de 3 varmeværker i henholdsvis Bjerringbro og Rødkærsbro, der i dag er fritaget, idet fritagelserne vil blive ophævet.

    

   Økonomiske konsekvenser og samspil med den kommunale udligningsordning

   Ejendomsskatterne indgår i beregningen af den kommunale udligning. Hvis Viborg Kommune øger skatteindtægterne ved at ophæve fritagelserne for ejendomsskat, øges skatteindtægten umiddelbart med ca. 5,4 mio. kr. Det beløb, Kommunen modtager i tilskud- og udligning bliver dog reduceret med ca. 90 % af den forøgede skatteindtægt. Netto-forbedringen af indtægterne udgør således kun ca. 10 % af skatteprovenuet, svarende til ca. 0,54 mio. kr.

    

   Indkomne ansøgninger

   Forvaltningen har modtaget 8 ansøgninger vedr. 12 ejendomme, som skal behandles, indtil de generelle retningslinjer er godkendt.

    

   Se oversigt over indkomne ansøgninger med kommentarer (bilag nr. 2).

    

   Tidsbegrænsning af fritagelser

   Der er i budgetforliget for 2012 – 2015 lagt op til, at praksis ændres således, at fritagelser alene gives for en byrådsperiode af gangen. Her foreslås i stedet, at bevillingerne bliver ubegrænsede, da Byrådet til enhver tid har mulighed for at beslutte, at fritagelsen skal ophøre.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at retningslinjer for fritagelse efter § 8, som beskrevet i bilag nr. 1 godkendes og træder i kraft umiddelbart efter Byrådets godkendelse,

    

   at Forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelser efter retningslinjerne, som beskrevet i bilag nr. 1, og

    

   at konsekvensen af de foreslåede retningslinjer er, at 3 nuværende fritagelser af varmeværker bliver ophævet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Martin Sanderhoff stemmer imod.

 • 4 Ansøgning om støtte til LAG Skive-Viborg
  • Sagsfremstilling

   Foreningen LAG Skive-Viborg blev stiftet den 11. september 2014 og har tre formål:

    

   ·         At fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014-2020, herunder indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet,

   ·         At deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området,

   ·         At tage selvstændige initiativer til projekter og processer.

    

   Viborg Byråd valgte den 3. september 2014 byrådsmedlem Gudrun Bjerregaard (V) som medlem af LAG-bestyrelsen. Anders Bertel (A) blev valgt som stedfortræder.

   Skive og Viborg Kommuner har godkendt LAG Skive - Viborgs udviklingsstrategi (godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. januar 2015 og Byrådet 28. januar 2015). Udviklingsstrategien blev den 23. februar 2015 godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL).

    

   LAG Skive-Viborg har pr. 1. marts indgået et kontraktligt samarbejde med en Landdistriktskoordinator, som skal hjælpe i den videre proces.

    

   LAG Skive-Viborg arbejder under en ministeriel bekendtgørelse og en dertil hørende vejledning. Der stilles herigennem krav til LAG´s virke. LAG er støttet af EU og MBBL, hvorfra der gives midler til drift af LAG, samt til at bevillige midler til udvalgte projekter.

    

   LAG´s udfordring med mellemfinansiering af driften

   LAG Skive-Viborg har en samlet ramme i 2015 på 2.922.087 kr.til dækning af den lokale aktionsgruppes driftsudgifter og til indstilling af projekter til tilskud. Heraf må 549.631 kr. anvendes til LAG´s drift, som omfatter udgifter til mødeafholdelse, transport, administration mv. og til aflønning af en LAG koordinator.

    

   Der er den særlige udfordring til LAG´s økonomi, at tildelingen udbetales bagud, medens LAG´s driftsudgifter må afholdes forud. Derfor er der behov for mellemfinansiering, som LAG ikke kan afholde, da bekendtgørelsen ikke tillader afholdelse af renteudgifter og udgifter til oprettelse af kassekredit. Skønnet er der behov for at afholde udgifter til mellemfinansiering i størrelsesordenen 70.000 kr. i hele LAG perioden, en udgift LAG ansøger Skive og Viborg Kommuner om at dække, med 35.000 kr. til hver kommune.

    

   Ønske om, at kunne tilknytte en LAG koordinator på fuld tid

   Det er LAG´s ønske at kunne tilknytte LAG koordinatoren med flere timer, end LAG budgettet tillader. Derfor ansøges Viborg og Skive Kommuner om driftsstøtte til LAG koordinatoren.

    

   Driftsstøtten skal i henhold til ansøgningen blandt andet sikre Skive og Viborg kommuners landdistrikter større synlighed i forhold til Region Midtjyllands fødevare-, kultur- og turismeteams, via en aktiv dialog, møder og tilstedeværelse i forbindelse med forskellige initiativer fra Region Midtjylland, der er interessante i forhold til LAG’s udviklingsstrategi. Ligeledes vil koordinatoren initiere møder med såvel Region Midtjyllands repræsentanter, som med repræsentanter fra øvrige regionale og nationale projekter, for herigennem at skabe synlighed og opmærksomhed omkring Skive og Viborg Kommuners landdistrikter, som kan fremstå som attraktive samarbejdspartnere i igangsatte og fremtidige projekter. Af projekter kan nævnes ”Rethink kulturby 2017”, ”Bedre mad til turister” og projekter, der i fremtiden vil blive igangsat, blandt andet fra det nye turismeorgan Kyst og Naturturismes side. Der vil også kunne være øget fokusering på samarbejder med erhvervsråd og turisme-instanser, og en aktiv indsats på synliggørelse af de gode historier gennem informationsmøder, pressemeddelelser, nyhedsbreve og lignende.

   Koordinators opgaver er følgende:

    

   ·         At varetage koordinationen af LAG Skive – Viborg og dens opgaver lokalt, regionalt og internationalt jævnfør bekendtgørelser og vejledninger på området,

   ·         At bidrage til at mål og indsatser i LAG Skive – Viborgs udviklingsstrategi bliver opfyldt,

   ·       At fungere som rådgiver i forbindelse med påbegyndelse og gennemførelse af projekter herunder afholdelse af kursus i den gode projektansøgning,

   ·         At føre tilsyn med at de lokale projekter gennemføres i henhold til projektansøgning og godkendelse,

   ·         At skaffe yderligere midler til LAG Skive – Viborg,

   ·         At opdatere LAG Skive – Viborgs hjemmeside,

   ·         At sikre koordinering og samarbejde med turisme og erhvervsråd i Skive og Viborg Kommuner,

   ·         At sikre koordinering og synliggørelse i forhold til Region Midtjylland, Skive og Viborg Kommuner,

   ·         Koordination og samarbejder med øvrige LAG,

   ·         At sikre synlighed af LAG Skive-Viborgs arbejde via informationsmøder, nyhedsbreve, pressemeddelelser med mere,

   ·         Servicering af bestyrelse.

    

   Der er i den givne LAG økonomi budget til at tilknytte LAG koordinatoren 12 timer pr. uge svarende til det budgetterede beløb til LAG koordinator på 360.000 kr. årligt. Det er i henhold til ansøgningen langt fra nok for at sikre det fulde potentiale og udbytte, der ligger i LAG. Under hensynstagen til opgavernes omfang vil LAG Skive – Viborg og LAG koordinatoren derfor løbende være tvunget til at prioritere opgavernes udførelse. Her vil fokus være på opfyldelse af udviklingsstrategien samt rådgivning af virksomheder og projekter. Med ekstra midler fra de to kommuner vil der stadig alt efter det eventuelle tilskuds størrelse være nødvendig med en stram prioritering, men der vil i langt højere grad være mulighed for at sætte fokus på synlighed, storytelling og samarbejder, der vil sikre at området bliver synligt attraktivt for tilflyttere, kan tiltrække flere turister og ikke mindst skabe nye arbejdspladser.

    

   Med ovenstående begrundelse, søger LAG Skive-Viborg de to kommuner om støtte til tilknytning af LAG koordinator på i alt 200.000 kr. om året i LAG perioden 2015 – 2020, 100.000 kr. fra hver kommune. Det vil bringe de ugentlige timetal for koordinatoren op på i alt 18 - 19 timer pr. uge.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at LAG Skive-Viborg bevilliges et engangstilskud på 35.000 kr. i 2015 til afholdelse af udgifter ved mellemfinansiering af driften i LAG perioden 2015 – 2020. Tilskuddet afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”,

    

   at LAG Skive-Viborg bevilliges et årligt tilskud til tilknytning af LAG koordinator på 100.000 kr. i LAG perioden 2015 – 2020. Tilskuddet afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”, og

    

   at de nævnte tilskud til LAG Skive - Viborg ydes under forudsætning af, at Skive Kommune yder sin halvdel af det samlede tilskud.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at LAG Skive-Viborg bevilliges et engangstilskud på 35.000 kr. i 2015 til afholdelse af udgifter ved mellemfinansiering af driften i LAG perioden 2015 – 2020. Tilskuddet afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”,

    

   at engangstilskuddet til LAG Skive - Viborg ydes under forudsætning af, at Skive Kommune yder sin halvdel af tilskuddet, og

    

   at der optages forhandling med LAG Skive – Viborg og Skive Kommune om eventuelt yderligere tilskud til LAG koordinator.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 5 Øget lokalebehov på Sprogcenter Viborg
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   På mødet den 3. marts 2015 drøftede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget en første prioritering af, hvilke anlægsønsker, der skal fremsendes til Byrådets budgetkonference.  Udvalget besluttede, at Forvaltningen skal udarbejde ideoplæg til anlægsønsker til anlægsbudgettet 2016-2019. Af beslutningen fremgår, at et af de anlægsønsker, der skal udarbejdes et ideoplæg for, er 1 mio. kr. i 2016 til udvidelse af Sprogcenter Viborgs lokaler med baggrund i et øget pres på danskundervisning.

    

   Imidlertid kan udvidelsen af Sprogcenter Viborg ikke vente til 2016, hvorfor det foreslås, at sprogcenteret allerede nu udvides ved at benytte 1. og 2. sal på adressen Sct. Mogensgade 5, 8800 Viborg.

    

   Baggrunden for det akut øgede lokalebehov på Sprogcenter Viborg

   Sprogcenter Viborg underviser udlændinge i dansk mv. I dag har sprogcenteret til huse på adressen Vævervej 10, 8800 Viborg.

    

   I løbet af det sidste år har sprogcenteret haft en tilgang på ca. 200 kursister – fra godt 800 til godt 1.000 kursister.  I samme periode har der været en betydelig stigning i antallet af kursister, der som led i enten et integrationsforløb eller et uddannelsesforløb skal modtage undervisning på fuld tid, dvs. alle ugens 5 dage.

    

   Disse forhold har medført en stigende lokalemæssig belastning, som Sprogcenter Viborg ikke kan blive ved med at løse indenfor den nuværende bygningsmæssige ramme.

    

   I øjeblikket råder Sprogcenter Viborg over 26 lokaler. Derudover har sprogcenteret indgået aftale med oplysningsforbundene om brug af deres lokaler på samme adresse. Dette drejer sig konkret om 2 lokaler på fuld tid og 2 lokaler en enkelt dag om ugen. Brugen af disse lokaler er dog behæftet med usikkerhed, idet oplysningsforbundene kan få brug for at benytte disse.

    

   Hertil kommer, at det må forventes, at behovet for danskundervisning vil stige endnu mere fremadrettet. I 2015 er der udmeldt en flygtningekvote på 232 personer i Viborg Kommune. Ligeledes vil der komme et ukendt antal familiesammenførte.  Denne stigning vil øge lokalepresset endnu mere. Konkret vurderer Sprogcenter Viborg et øget lokalebehov i størrelsesordenen 10-11 lokaler pr. dag.  Allerede i løbet af marts måned 2015 kommer en tilgang i kursister, der kræver 3-4 lokaler ud over det som Sprogcenter Viborg i dag disponerer over.

    

   Dækning af Sprogcenter Viborgs lokalebehov

   Forvaltningen foreslår på ovenstående baggrund, at Sprogcenter Viborg ud over lokalerne på Vævervej 10 får mulighed for at benytte 1. og 2. sal på adressen Sct. Mogensgade 5, 8800 Viborg. Disse lokaler har tidligere været benyttet af VUC til undervisning (Økonomiudvalget den 28. august 2013, sag nr. 7 og Økonomiudvalget den 11. december 2013, sag nr. 15), og passer til formålet.

    

   Omkostningerne i forbindelse med indflytning (herunder nødtørftigt malerarbejde, etablering af nødvendig belysning, indkøb af nødvendigt inventar og reetablering af IT i bygningen), så lokalerne kan tages i brug her og nu, kan dækkes af Sprogcenter Viborgs driftsmidler. Istandsættelsen vil udelukkende blive nødtørftig og sikre at bygningen kan benyttes til undervisning her og nu.

    

   Byrådet har tidligere besluttet, at alle de tidligere administrationsbygninger i Viborg Midtby, herunder Sct. Mogensgade 5, søges solgt. Sprogcenter Viborgs midlertidige benyttelse af 1. og 2. sal i bygningen er ikke til hinder for et salg.

   Kommunen har pt. ikke andre aktuelle planer om anvendelse af bygningen, men Forvaltningen har modtaget følere på et muligt køb til boliger. Sprogcenter Viborg er interesseret i at anvende bygningen så længe det øgede pres på danskundervisning består. Forvaltningen har forgæves undersøgt andre muligheder for kommunale lokaler, og hvis der alternativt lejes lokaler, vil det kræve deponering. I tilfælde af benyttelse af lokalerne på Sct. Mogensgade 5 udover det akutte behov her og nu, kræves en renovering af lokalerne estimeret til 1,0 mio. kr., som således medtages som anlægsønske i budgetprocessen for 2016-2019.

    

   Forvaltningen anbefaler, at Sprogcenter Viborgs brug af 1. sal og 2. sal på Sct. Mogensgade 5 afklares som del af budgetprocessen for 2016-2019.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Sprogcenter Viborg midlertidigt benytter 1. og 2. sal på Sct. Mogensgade 5, 8800 Viborg.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 6 Udpegning af medlem til den politiske følgegruppe for projektet "Enjoy Limfjorden"
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede den 19. november 2014 (sag nr. 10), at Viborg Kommune deltager i projektet ”Enjoy Limfjorden” mod betaling af 200.000 kr. årligt i 2015 og 2016.

    

   Projektet ”Enjoy Limfjorden” er et samarbejde, der fokuserer på at udvikle turismen i området og skabe mersalg. Partnerne bag projektet er Holstebro, Struer, Lemvig, Skive og Viborg Kommune. Samarbejdet koordinerer og fokuserer indsatsen på udvalgte målgrupper og dette foregår via en fælles brandingplatform.

    

   Turistcheferne i de deltagende kommuner koordinerer arbejdet gennem en styregruppe, og styregruppen ledes af en repræsentant fra direktionen i Struer Kommune, der administrerer økonomi m.v. for indsatsen. Der udarbejdes årligt en handlingsplan, der beskriver aktiviteterne.

    

   Blandt partnerne er der opstået et ønske om, at der sker en større grad af politisk forankring af projektet. Der ønskes derfor nedsat en politisk følgegruppe med repræsentanter fra byrådene i de 5 involverede kommuner.

    

   Det forventes, at der skal afholdes 2 årlige møder i den politiske følgegruppe.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der udpeges et medlem af Byrådet til ”Enjoy Limfjordens” politiske følgegruppe.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Anna Margrethe Engbæk Schmidt udpeges som medlem til ”Enjoy Limfjordens” politiske følgegruppe.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 7 Evt. ekspropriation af Søndersøvej 90, Viborg
  • Sagsfremstilling

   Kommunen har for nylig købt et areal i det nye fremtidige boligområde, Arnbjerg. Arealet er vist med blåt i bilag nr. 1.

    

   Midt i arealet ligger ejendommen, Søndersøvej 90, som er en privat bolig, hvorfra der drives hundekennel. Ejerne er ikke interesserede i at forblive på stedet, når der kommer boliger rundt omkring ejendommen, idet der må forventes miljømæssige konflikter i forhold til naboboliger på grund af den aktivitet, der er på ejendommen.

    

   Set fra Kommunens synspunkt ligger ejendommen meget uhensigtsmæssigt i forhold til en fremtidig udstykning, hvor ejendommen ”beslaglægger” 8 kommende boliggrunde (selve boligen kan dog bevares på en af de fremtidige grunde). Herudover vil en bevarelse af ejendommen give en meget uhomogen udstykning, hvor det er vigtigt med en attraktiv start på det nye område. I øvrigt er det heller ikke set fra Kommunens side hensigtsmæssigt med hundekennel det pågældende sted.

    

   På den ovennævnte baggrund foreslås det, at Kommunen meddeler ejerne, at Kommunen agter at ekspropriere ejendommen med hjemmel i planloven § 47, der giver Kommunen mulighed for at ekspropriere, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan.

    

   Der har været møde med ejerne, og de er indstillede på at sælge til Kommunen, såfremt det kan ske skattefrit, hvilket er muligt, når der er truffet en principbeslutning om ekspropriation, således som denne sag lægger op til. Herefter kan således forventes indgået en købsaftale med ejerne, som så særskilt bliver forelagt til politisk godkendelse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen eksproprierer ejendommen, Søndersøvej 90, såfremt der ikke kan indgås en frivillig købsaftale.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 8 Ekspropriation af jord til vejanlæg
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede på møde den 3. september 2014 (sag nr. 32) at give en anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Rødding-Viborg”. Ligeledes besluttede Byrådet på samme møde (sag nr. 33) at give en anlægsbevilling til kontoen ”bekæmpelse af trafikuheld og etablering af trafiksikkerhedsfremmende anlæg – 2014”.

    

   Teknisk Udvalg besluttede på møde den 29. oktober 2014 (sag nr. 6), at der skal anlægges ny venstresvingsbane i krydset Skivevej/Søvej ved Klejtrup. Udvalget besluttede ligeledes, at krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej i Viborg skal ombygges. I den forbindelse blev der godkendt skitseprojekter på begge anlæg.

    

   Herudover skal den resterende del af cykelstien mellem Viborg og Rødding anlægges. Cykelstien skal anlægges på samme side som den eksisterende del – på sydøstsiden af vejen.  

    

   Anlæggelse/ombygningen af de 3 anlæg forudsætter, at Kommunen skal erhverve sig jord til formålet.

    

   Det drejer sig altså om følgende anlægsprojekter:

    

   1. Dobbeltrettet fællessti langs en delstrækning af Røddingvej mellem Viborg og Rødding
   2. Venstresvingsbane i krydset Skivevej/Søvej ved Klejtrup
   3. Ombygning af krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej i Viborg

    

   I bilag nr. 1 ses en fortegnelse over de arealer, der skal erhverves.

    

   Kommunen kan i henhold til vejlovens § 43 stk. 1 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

    

   Nærværende sag har til formål, at skaffe den nødvendige dokumentation for ejerne.

    

   Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte stiprojekter vil Forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris. Såfremt det ikke lykkes at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere, vil sagen efter åstedsforretning blive forelagt Byrådet igen, hvor der kan tages endelig stilling til ekspropriationen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de omhandlede arealer til anlæg, der fremgår af sagsfremstillingen og bilag nr. 1, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 9 Boligselskabet Viborg, afdeling 42, Liseborg Bakke (etape 2) - godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) af 20 almene familieboliger (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Historik, skema A

   Byrådet godkendte den 17. december 2014 (sag nr. 16) en ansøgning fra Boligselskabet Viborg, afdeling 42 om tilsagn (skema A) til opførelse af 20 almene familieboliger beliggende på Liseborg Bakke, etape 2, i Viborg med en anslået anskaffelsessum på 40.248.000 kr. Samtidigt godkendte Byrådet, at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 4.025.000 kr., og at der stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi.

    

   Projektbeskrivelse, Skema B

   Ved ansøgning modtaget den 9. februar 2015 og med supplerende materiale af 18. februar søger Boligselskabet Viborg om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 40.119.000 kr. til at opføre 20 familieboliger med carporte, etape 2.

    

   Boligerne opføres tilsvarende etape 1, som tæt-lavt byggeri i et plan. 8 boliger opføres med carport og skur i tilknytning til boligen, og 12 boliger bygges som dobbelt- og tripelhuse, hvor parkering og skure er beliggende på 2 tilstødende fællesområder. Alle boliger får terrasse og have til boligen. Situationsplaner fremgår af bilag nr. 1.

    

   Facaderne opføres i lysegrå tegl med mørkegrå tilbagetrukne felter. Tagkonstruktionerne opføres med ensidig taghældning, og med tagpap. Alle boliger opføres som lavenergiklasse 2015 ved passive tiltag, dog suppleres boligerne med solceller.

    

   Bebyggelsen opføres på et meget kuperet areal, hvor adgangsforhold, boliger og terrasser bliver opført i henhold til Kommunens ”Tjekliste for tilgængelighed i offentlig støttet byggeri”. Til at understøtte landskabet og dermed undgå støttemure bliver 12 haver opført på det skrånende terræn. Adgangen fra terrasser vil for disse boliger blive via trapper på maksimalt 60 cm (svarende til 3 trin). Snittegning fremgår af bilag nr. 2.

    

   Finansiering

   Etape 2 blev udbudt som en option i forbindelse med udbuddet af etape 1, der blev udbudt i begrænset totalentreprise i august 2014. Det økonomisk mest fordelagtige bud blev valgt. På grund af den, for etape 2, tidlige licitation har bygherren afsat 362.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden.

    

   Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:

   2137 m² bolig x 18.820 kr./m² (beløb for den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 40.218.000 kr.

    

   Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B reduceret med 129.000 kr. (fra 40.248.000 kr. til 40.119.000 kr.). Boligselskabet Viborg har forklaret reduktionen med, at de i forbindelse med udlejning af etape 1, har modtaget tilbagemeldinger på de boligtyper, som er mest efterspurgte, og derfor har ændret en planlagt 4-værelsesbolig til en 3-værelsesbolig, hvorved det samlede boligareal er reduceret fra 2.155 m2 til 2.137 m2. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet BOSSINF, bilag nr. 3.

    

   Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 4.012.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 40.119.000 kr. Grundkapitallånet er fra skema A til skema B reduceret med 13.000 kr. (4.025.000 kr. – 4.012.000 kr.)

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

    

     2 %

   beboerindskud 

   802.000 kr.

   10 %

   kommunal grundkapital

   4.012.000 kr.

   88 %

   realkreditlån

   35.305.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum

   40.119.000 kr.

    

   Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 100.000 kr.

    

   Kommunegaranti

   Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 54,18 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 19.128.000 kr. (54,18 % af 35.305.000 kr.)

    

   Ejerforhold

   Boligselskabet Viborg har erhvervet en storparcel af Viborg Kommune. Parcellen er udstykket, således at hver afdeling kan få tinglyst adkomst til sin del, hvilket er et krav i lovgivningen med henblik på at sikre afdelingernes økonomiske uafhængighed af andre afdelinger og af boligorganisationen. 

   I øjeblikket er alle arealerne tinglyst med ” Afdeling 41 Liseborg Bakke I” som ejer. Denne afdeling sælger videre til ” Afdeling 42 Liseborg Bakke II” (etape 2) og en kommende ”Afdeling 43 Liseborg Bakke III” (etape 3).

    

   Videreoverdragelsen til de kommende afdelinger, der skal stå for opførelsen af de respektive etaper, skal godkendes af kommunalbestyrelsen, således at der kan ske fornøden tinglysningsmæssig berigtigelse. Boligselskabet ønsker at berigtige overdragelsen også for så vidt angår den sidste afdeling (etape 3), som endnu ikke har modtaget et forhåndstilsagn (skema A) for at lette tinglysningen af realkreditlån m.fl. på ejendommene. Skulle afdelingen mod forventning ikke opnå et tilsagn, vil arealet skulle afhændes til anden side.

    

   Krav i forhold til støttebekendtgørelsen

   Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.

    

   Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 844 kr./m² for første driftsår.

    

   Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 4.

    

   Skema C

   Forvaltningen vil i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag 307) kunne godkende skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.

    

   Da der er tale om et etapebyggeri, har boligselskabet mulighed for at beslutte, at de enkelte afdelinger (etaper) skal sammenlægges efter projektets opførelse. Den beregnede foreløbige leje vil derfor være gældende, indtil den sidste etape er opført, hvorefter den endelige leje kan beregnes og godkendes.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Boligselskabet Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 40.119.000 kr. for 20 almene boliger med carporte i afdeling 42, beliggende på Liseborg Bakke i Viborg (skema B) godkendes, på betingelse af, at afdeling 42 før byggeriets påbegyndelse opfylder kravet om tinglyst ejendomsret i støttebekendtgørelsens § 22,

    

   at det godkendes, at afdeling 41 Liseborg Bakke I (etape 1) videreoverdrager dele af storparcellen til henholdsvis afdeling 42 Liseborg Bakke II (etape 2) samt til en kommende afdeling 43 Liseborg Bakke III (etape 3),

    

   at det kommunale grundkapitallån på 4.012.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen godkendes,

    

   at der til dækning af Kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en udlånsbevilling på 4.012.000 kr. til konto ”Boligselskabet Viborg, 20 almene familieboliger på Liseborg Bakke, etape 2” med rådighedsbeløb i 2015, der finansieres af det på samme konto i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 4.025.000 kr.,

    

   at Kommunen giver tilsagn om kommunegaranti for realkreditlånet,

    

   at den beregnede foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 844 kr./m² for første driftsår godkendes, og

    

   at gebyrindtægten på 100.000 kr. indgår i Økonomi- og Erhvervsudvalgets nettobevilling.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 10 Revision af Viborg Kommunes beredskabsplan, herunder vedtagelse af en egentlig beredskabspolitik
  • Sagsfremstilling

   Beredskabskommissionen behandlede sagen på sit møde den 2. december 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Viborg Kommunes nuværende beredskabsplan skal i medfør af Beredskabslovens bestemmelser i Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 § 25 revideres mindst en gang i hver valgperiode.

    

   Beredskabsstyrelsen anbefaler nu, at kommunen i forbindelse med revision af beredskabsplanen udarbejder en egentlig beredskabspolitik, som skal danne grundlag for selve beredskabshandleplanen og dens virke.

    

   Beredskabsafdelingen har derfor udarbejdet forslag til Viborg Kommunes første egentlige beredskabspolitik.

    

   Formålet med beredskabspolitikken er at skabe en fremtidssikret ramme for, hvordan kommunens eksisterende og fremtidige beredskabsopgaver skal løses.

    

   Samtidig tydeliggøres ansvaret hos forvaltningerne og relevante aktører. Politikken er en samlende ramme for den overordnede beredskabsplan, med tilhørende beredskabshandleplan og delplaner for specifikke områder som eksempelvis vandforureninger.

    

   Forslaget til beredskabspolitikken har været forelagt Direktionen og Hoved MED.

   Direktionen og Hoved MED har godkendt det fremlagte forslag til beredskabspolitikken.

    

   Beredskabspolitikkens intentioner udføres igennem beredskabshandleplanen, der overordnet anviser, hvorledes store komplekse hændelser, ulykker og katastrofer håndteres, så kommunen hurtigst muligt vender tilbage til normal drift.

    

   De enkelte forvaltninger / afdelinger / selvstændige enheder udarbejder egne specifikke og detaljerede delplaner for ”sikker drift” af egne kritiske funktioner, herunder krisestyring i egen forvaltning/afdeling.

    

   Faktuelt om beredskabsplanen.

    

   Beredskabsstyrelsen har flg. anbefalinger til de kommunale beredskabspolitikker:

    

   •     Forpligtiger organisationen til arbejdet med beredskabsplanlægning.

   •     Fastlægger de overordnede rammer for beredskabsplanlægning.

   •     Viser organisationens brugere og samarbejdspartnere, at organisationen tager  sit beredskabsansvar alvorligt.

    

   Med Viborg Kommunes nye beredskabspolitik synliggøres rammer og formål med beredskabet og tydeliggørelse ansvaret i linjeorganisationen.

    

    

   Økonomiske konsekvenser.

    

   Hver enkelt forvaltning / afdeling afholder egne udgifter til udarbejdelse af delplaner, afholdelse af øvelser og eventuelle kurser. 

    

    

   Faglig vurdering.

    

   En samlet politik for beredskabet i Viborg Kommune med et tydeligt decentralt placeret ansvar for håndtering af kriser vil understøtte, at drifts- og serviceniveauerne kan opretholdes eller hurtigst muligt reetableres til normal drift i tilfælde af store komplekse hændelser, ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

    

   På Beredskabskommissionsmødet den 9. april 2014 bemærkede kommissionen til det fremlagte forslag, at der i indledningen tydeligt skal fremgå, at Beredskabsplanen er en plan for Viborg Kommune som administrativ enhed, samt at der udarbejdes en oversigt over de forvaltninger / afdelinger / selvstændige enheder, som Beredskabsplanen omhandler.

    

   Ovenstående er indarbejdet i det fremlage forslag 2, som blev godkendt på mødet den 11. juni 2014.

    

   Beredskabsstyrelses udtalelse er vedlagt som bilag.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Konst. brandchef indstiller.

    

   At Beredskabsstyrelsens sammenfatning og anbefalinger tages til efterretning.

    

   At forslag til ny revideret Beredskabsplan fremsendes Byrådet til endelig vedtagelse.

  • Beslutning i Beredskabskommissionen den 02-12-2014

   Fraværende: Jeanette Enevoldsen, Johnny F. Andresen

   Konst. brandchefs indstilling godkendt.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Efter Beredskabskommissionens behandling af sagen den 2. december 2014 er tilføjet to nye bilag: Revideret beredskabsplan som nyt bilag nr. 2 og beredskabsplan som nyt bilag nr. 3.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Beredskabsstyrelsens sammenfatning og anbefalinger tages til efterretning,

    

   at forslag til ny revideret beredskabsplan vedtages endeligt, og

    

   at forslag til beredskabspolitik vedtages endeligt.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 11 Forslag til lokalplan 437 for et område til solvarme. og varmepumpeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup og Kommuneplantillæg nr. 34 for et omåde til tekniske anlæg
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Der er ønske om at opføre et solvarmeanlæg i Løgstrup. Gældende planlægning giver ikke mulighed for dette, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. oktober 2014 (sag nr. 8) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for et solvarme- og varmepumpeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Nuværende forhold

   Området ligger i Løgstrup umiddelbart nord for Kølsenvej. Det ligger i landzone og i kystbaglandet. Området anvendes i dag til landbrugsdrift og har ikke tidligere været omfattet af kommunal planlægning.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

    

   De udlagte områder ligger indenfor kystnærhedszonen, hvor det gælder, at de skal friholdes for byggeri og anlæg, der ikke planlægningsmæssigt eller funktionelt er afhængig af en kystnær beliggenhed.

    

   Det er undersøgt, om de udlagte erhvervsområder i Kommuneplanen kunne anvendes til solvarmeanlæg, men afstanden fra varmeværket til disse er for stor til, at det har interesse for varmeværket.

    

   Hele Løgstrup ligger i kystbaglandet, som er den del af kystnærhedszonen, der ikke opleves som en væsentlig del af kystlandskabet.

    

   De to rammeområder er udlagt indenfor kystbaglandet.

    

   Forudgående offentlighed

   Da lokalplanlægningen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Området ligger uden for kommuneplanens rammeområder, og derfor er der gennemført forudgående offentlighed.

    

   Byrådet indkaldte fra 6. november 2014 til den 3. december 2014 ideer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålet var, hvordan påvirker anlægget kystlandskabet.

    

   Der kom 2 bemærkninger under den forudgående offentlighed. Den ene bemærkning var underskrevet af 78 borgere, der ønsker akkumuleringstanken placeret i tilknytning til solpanelerne i det åbne land. Også den anden bemærkning handler om akkumuleringstanken. Der indkom en bemærkning efter høringsfristens udløb. Bemærkningerne og forvaltningens vurdering af disse er i bilag 2 og 3.

    

   Der blev afholdt et forudgående borgermøde den 20. november 2014. Debatten drejede sig hovedsageligt om anlæggets påvirkning af kystlandskabet og placering af akkumuleringstanken.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 437 og et udkast til forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 - 2025, der er i bilag 4.

    

   Forslag til lokalplan nr. 437

   Lokalplanforslaget udlægger området til teknisk anlæg i form af solvarmeanlæg og giver mulighed for at etablere en akkumuleringstank, en teknikbygning og et solpanelområde. Vejadgang sker fra Kølsenvej.

    

   Lokalplanforslaget har til formål at udlægge området til tekniske anlæg i form af solvarmeanlæg, at reducere den visuelle påvirkning fra anlægget, at sikre etablering af beplantningsbælter og mindske påvirkningen af kystlandskabet.

    

   Forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Med forslaget udlægges to nye rammeområder.

    

   Overtagelsespligt

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af Kommunen.

   Delområde I overføres med lokalplanens vedtagelse til byzone.

    

   Miljøvurdering

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   VVM

   Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse med kommuneplantillæg.

    

   Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for Kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 437 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

    

   at forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger. og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 05-03-2015

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 437 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

    

   at forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 12 Helhedsplan for domkirkeområdet i Viborg (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet besluttede i møde 8. oktober 2014 i forbindelse med 2. behandling af budgettet, at afsætte 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for domkirkeområdet i 2015.

    

   Baggrunden herfor var en gennemført proces der indeholdt følgende elementer:

    

   ·         Møde med Bygningsstyrelsen om Vestre Landsret for at afklare hvilke forventninger, Bygningsstyrelsen har i forbindelse med et salg.

   ·         Gennemgang af mulighederne for domkirkeområdet.

   ·         Seminar med deltagelse af kirke-, museums-, erhvervs-, kommune- og funding-repræsentanter.

    

   Den gennemførte proces pegede på et åbenlyst udviklingspotentiale af domkirkeområdet på baggrund af de enestående kvaliteter og historiske betydninger, området har. Udarbejdelse af en helhedsplan, der ser området i helhed og samler en række elementer – såvel fysiske som en række begivenheder – vil kunne give et godt grundlag for en større fundraising.

    

   Til udarbejdelse af helhedsplanen søges en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr.

    

   Helhedsplanen udarbejdes i 2015 ud fra følgende overordnede tids- og procesplan:

    

   Februar 2015

   Udbudsopgaven sendes til 3 rådgiverhold. Rådgiver udvælges.

    

   Marts - april 2015

   Rådgiver udarbejder udkast til helhedsplan.

    

   Juni 2015

   Politisk behandling og møde med eksterne samarbejdspartnere om udkast.

   Bearbejdet forslag til helhedsplan præsenteres på Snapstinget/offentlig høring.

    

   Juli 2015

   Rådgiver færdiggør helhedsplanen

    

   August/september 2015

   Byrådet budgetkonference: behandling af den færdige plan og udvælgelse af strategi for det videre forløb.”

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at processen med udarbejdelse af helhedsplanen for domkirkeområdet fortsættes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Helhedsplan Domkirkeområdet” med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at nettoanlægsudgiften på 500.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2015 til ”Helhedsplan Domkirkeområdet”.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 05-03-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at processen med udarbejdelse af helhedsplanen for domkirkeområdet fortsættes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Helhedsplan Domkirkeområdet” med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at nettoanlægsudgiften på 500.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2015 til ”Helhedsplan Domkirkeområdet”.

    

   Herudover foreslår Kultur- og Fritidsudvalget, at der afholdes fællesmøde med Teknisk Udvalg, hvor hovedelementerne i forslag til helhedsplan for området kan drøftes og at udvalget herefter genoptager drøftelser med udpeget rådgiver på opgaven.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 13 Frigivelse af midler til velfærdsteknologi 2015 på Socialområdet (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Ved budgetforliget for 2015 blev der i anlægsbudgettet afsat en pulje på 1 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018 til investering i velfærdsteknologi på Socialområdet.

    

   Formål

   Formålet med implementering af velfærdsteknologiske løsninger indenfor Socialområdet er at skabe mere effektive løsninger for borgerne. Dette med fokus på at øge borgernes mestringsevne samt styrke medarbejdernes arbejdsmiljø.

    

   Initiativer på Socialområdet 2015-2018

   Inden for området sættes der overordnet fokus på især to typer af velfærdsteknologiske løsninger - kommunikationsteknologi og omsorgsteknologiske løsninger.

    

   Det foreslås, at der sættes yderlige fokus på:

   ·         Screening af tilbudsviften i forhold til indførelse og implementering af velfærds- og omsorgsteknologiske løsninger

   ·         At borgere der modtager visiterede ydelser fra Socialafdelingen, løbende bliver screenet i forhold til, om den enkelte kan opnå større livskvalitet ved hjælp af velfærds- og/eller omsorgsteknologiske løsninger

   ·         At implementering af kommunikationsredskaber såsom tablets/smartphones med Apps til struktur af hverdagen øger borgernes selvstændighed

   ·         At implementering af kommunikationsredskaber såsom tablets/smartphones kan være medvirkende til en effektivisering af medarbejdernes administrative funktioner 

   ·         Den virtuelle samtale med borgeren

   ·         Infoskærme, planlægningsskærme og skærme til videokonference for både borgere, pårørende og medarbejdere

    

   Finansiering

   På investeringsoversigten er der i 2015 og hvert af årene 2016-2018 afsat en pulje på 1.000.000 kr.”

  • Indstilling

   Direktøren for Økonomi- og Personalestaben foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, 

    

   at       forslag til fremtidige tiltag i forbindelse med indførelse af ny velfærdsteknologi godkendes,

    

   at       der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Investering i velfærdsteknologi” med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at       udgiften på 1.000.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015

   Fraværende: Gregers Laigaard

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, 

    

   at forslag til fremtidige tiltag i forbindelse med indførelse af ny velfærdsteknologi

   godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Investering i

   velfærdsteknologi”

   med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at udgiften på 1.000.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på

   investeringsoversigten for 2015 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 14 Godkendelse af vedtægter for Udsatterådet i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   Byrådet besluttede på mødet den 28. april 2010 (sag nr. 191) at oprette et ’Fattigdomsråd’ i Viborg Kommune. Med baggrund i den ændrede udvalgsstruktur i Viborg Kommune og ønsker fra Handicaprådet, er der nu behov for en revision rådets vedtægter. Ændringer af vedtægterne besluttes af Byrådet i samarbejde med Fattigdomsrådet.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udgør størstedelen af det nuværende Fattigdomsråds basisråd. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede derfor på mødet den 6. januar 2015 (sag nr. 8) ønsker til rådets fremtidige navn, opgaver, kompetence og sammensætning. Ligeledes har Handicaprådet og Ældrerådet, hvis formænd er medlemmer af Fattigdomsrådet, bidraget med input og bemærkninger til revisionen af Fattigdomsrådets vedtægter. Det skete på rådenes møder hhv. den 15. januar 2015 og den 4. februar 2015.

    

   Fattigdomsråd og Udsatteråd

   Fattigdomsrådet i Viborg er oprettet som parallel til de ’udsatteråd’ som aktuelt er oprettet i 27 af landets kommuner. Et udsatteråd er tilknyttet en bestemt kommune og arbejder for bedre forhold og indsatser for socialt udsatte borgere i kommunen. Det er frivilligt for den enkelte kommune, om den vil oprette et udsatteråd.

    

   Der er ingen fast model for sammensætningen af udsatteråd. Sammensætningen afhænger af rådets rolle i hver enkelt kommune.

    

   Foruden de lokale udsatteråd findes ’Rådet for Socialt Udsatte’, som er et uafhængigt råd under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Rådet er ikke en paraplyorganisation for de kommunale udsatteråd, men bakker op om de kommunale udsatteråd og mener at kommunerne bør pålægges at nedsætte et udsatteråd.

    

   Fra Fattigdomsråd til Udsatteråd

   Der er i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicapråd og Ældreråd enighed om at anbefale, at Fattigdomsrådet skifter navn til ’Udsatterådet i Viborg’, således at der sker en harmonisering med landets øvrige råd med samme formål og målgruppe, og rådets stemme dermed styrkes.

    

   Modeller for rådets fremtidige organisering

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, samt Handicapråd og Ældreråd er på ovennævnte møder blevet præsenteret for to modeller for rådets fremtidige organisering:

    

   • Model A viderefører rådets nuværende organisering.
   • Model B indebærer ændringer i forhold til formål, opgaver og sammensætning.

    

   Der er i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, samt i både Handicapråd og Ældreråd enighed om at anbefale model B, og dermed ændringer i rådets formål, opgaver og sammensætning.

    

   Ny sammensætning

   Rådet sammensættes frem over ud fra et 3/3/3-princip, dvs. en tredjedel brugere, en tredjedel professionelle og en tredjedel personligt udpegede medlemmer. Rådet sammensættes med 9-15 medlemmer.

    

   Rådet, herunder formanden, udpeges af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, efter indstilling fra interessegrupper og organisationer.

    

   Den nye model muliggør en bredere repræsentation af udsatteområdets interessenter i rådet. Sammensætningen medfører, at en stor del af rådets medlemmer færdes blandt udsatte grupper og dermed kan bringe aktuelle ideer og ønsker ind i rådsarbejdet. 

    

   Nye formål og opgaver

   I forslaget til nye vedtægter, er formålsparagraffen er ændret, således at rådet frem over har til formål at skabe fokus på temaer og problemstillinger, som vedrører udsatte grupper.

    

   Det betyder, at rådet frem over i højere grad end tidligere, har til opgave at skabe fokus, synlighed og opmærksomhed omkring aktuelle temaer, spørgsmål og indsatser, som vedrører udsatte grupper, og dermed bidrage til at dagsordenssætte udsatte gruppers forhold, både lokalt og nationalt.

    

   Rådet er ikke et høringsorgan, og skal derfor ikke høres i alle spørgsmål omkring udsatte grupper. Dog kan der indkaldes til ekstraordinære møder, ved behov for at rådet giver vejledende udtalelser om særlige og omfattende tiltag vedrørende udsatte grupper.

    

   Bemærkninger fra Handicapråd og Ældreråd

   Kommentarer, spørgsmål og anbefalinger fra Handicapråd og Ældreråd, samt forvaltningens bemærkninger hertil, fremgår af bilag 2.

    

   Plan for etablering af Udsatterådet i Viborg

   Forvaltningen foreslår, at processen omkring indstilling og udpegning af medlemmer af et nyt Udsatteråd følger denne plan:

    

   12. marts 2015

   Byrådets godkendelse af vedtægter for Udsatterådet i Viborg

   1.- 30. april 2015

   Indstillingsperiode

   26. maj 2015

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets udpegning af medlemmer til Udsatterådet i Viborg

   Juni 2015

   Konstituerende møde i Udsatterådet i Viborg

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Økonomi- og Personalestaben foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til vedtægter for Udsatterådet i Viborg godkendes,

    

   at planen for etablering af Udsatterådet i Viborg godkendes.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015

   Fraværende: Gregers Laigaard

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til vedtægter for Udsatterådet i Viborg godkendes,

    

   at planen for etablering af Udsatterådet i Viborg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, idet funktionsperioden for Udsatterådet rettelig skal være til og med udgangen af 2017 (§12 i vedtægterne, bilag nr. 1) og dato for ikrafttræden skal være den 25. marts 2015 (§16 i vedtægterne, bilag nr. 1).

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes med de justeringer af vedtægterne, som Økonomi- og Erhvervsudvalget anfører.

 • 15 Tilsagn om puljemidler til Projekt "Grib Chancen", forsøg med integrationspålæg
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I et samarbejde med 2 anden aktører fra henholdsvis beskæftigelsesområdet og integrationsområdet har Viborg Kommune sammen med en række andre kommuner søgt og fået bevilget tilskud fra en statslig ”Pulje vedrørende forsøg med integrationspålæg til ikke-vestlige indvandrere over 30 år”.

    

   Der er tale om et forløb over 20 måneder, hvor Viborg Kommune deltager med i alt 60 borgere, ikke-vestlige indvandrere over 30 år, som har svært ved at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked, herunder på grund af manglende danskkundskaber.

    

   Borgerne i målgruppen er uden for ”introduktionsperioden”, og har således opbrugt deres ret til at modtage danskundervisning efter integrationsloven.

    

   Projektet, som for hver deltager strækker sig over 12 måneder, er bygget op om følgende hovedelementer:

    

   •        Et intensivt og afklarende samtaleforløb af maks. 6 ugers varighed

   •        Et job eller en virksomhedspraktik på en dansk arbejdsplads senest efter 6 uger

   •        En fast mentor/støtteperson igennem hele forløbet

    

   Centralt i projektet er, at borgeren i størstedelen af projektet er i arbejde på en almindelig dansk arbejdsplads.

    

   Her afdækkes, om der er behov for supplerende indsatser som f.eks. danskundervisning, faglig opkvalificering eller indsatser fra social- og sundhedsområdet, således at evt. supplerende indsatser kan sættes i værk med henblik på, at borgerne kan opnå og fastholde ansættelse i et ordinært job.

    

   Et andet centralt element i projektet er, at borgerne igennem hele forløbet følges af en personlig mentor.

    

   Mentoren er den lediges personlige støtte og skal bidrage til, at evt. hindringer for, at borgeren finder sig til rette i arbejdet, håndteres. Dels i relation til hjemlige, familiemæssige eller kulturelle forhold, dels i relation til spørgsmål, der vedrører jobbet og arbejdspladsen.

    

   Det ligger i mentorbegrebet, at støtten udfases i takt med, at den ledige finder sig til rette i arbejdet.

    

   For de deltagende borgere er formålet, at han eller hun ved afslutningen af forløbet er i ordinært job.

    

   Viborg Kommune har tidligere samarbejdet med Integro, der er den ene af de 2 anden aktører. Firmaet har stor erfaring indenfor den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats.

    

   Den anden er Jobspartner, der har udviklet sig fra at være tolkebureau til at tilbyde en bredere indsats, hvor tolk og mentorfunktion samles på en og samme person, og Jobspartner bliver således garanten for, at projektet tager hånd om sproglige og evt. kulturelle udfordringer.

    

   Der er bevilget kr. 15.000 i tilskud pr. borger svarende til kr. 900.000,- i hele projektperioden.

    

    

   Økonomi

   Til de i alt 9 kommuner i projektet er der fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) bevilget 5.325.000 kr. svarende til 15.000 kr. pr. deltager, hvilket for Viborg Kommune andrager 900.000 kr.

    

   Betalingen for projektet til Integro og Jobs Partner udgør pr. borger 15.000 kr. + op til 15.000 kr. i bonus i hele projektperioden. Samlet for 60 borgere svarer det til 1.800.000 kr. i hele projektperioden.

    

   Viborg Kommunes samlede maksimale medfinansiering er således på 900.000,- (1.800.000 kr. – 900.000 kr.) som finansieres af kommunens sparede udgifter til forsørgelse.

    

   Således er forventningen jf. projektbeskrivelsen, at 50 % af deltagerne i løbet af projektet kommer i ordinært job og bliver selvforsørgende (I skemaet nedenfor er regnet med 30 %).

   Deltagerne, som ikke er i ordinært job, vil i størstedelen af projektperioden være i virksomhedspraktik eller løntilskud, og dermed udløse den høje statsrefusion på forsørgelsesudgifterne (50 % ved virksomhedspraktik imod nuværende 30 %).

    

   På den baggrund kan følgende forsigtige regnestykke opstilles:

   Mindre udgifter til forsørgelsesudgifter

   15 personer i ordinært job i 6 måneder á 10.000 kr.

   450.000,-

   45 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud i 10 måneder

   (45 x 10.000 kr./md. x 10 mdr. x 20 %)

    

   900.000,-

   Samlet besparelse på forsørgelsesudgifter

   1.350.000,-

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender projektet,

    

   at de økonomiske konsekvenser inden for ”Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet” indarbejdes i budget 2015 og budgetforslaget for 2016-2019,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følger projektet og de opnåede resultater, og

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller sagen til orientering i Byrådet.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015

   Fraværende: Gregers Laigaard

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte projektet.

    

   De økonomiske konsekvenser inden for ”Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet” indarbejdes i budget 2015 og budgetforslaget for 2016-2019,

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følger projektet og de opnåede resultater, og

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller sagen til orientering i Byrådet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 16 Vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I forbindelse med den planlagte udvidelse af hallen ved Hald Ege Skole samt behovet for skabelse af bedre trafik- og parkeringsforhold ved skolen har Byrådet afsat 2.000.000 kr. på anlægsbudgettet i 2015 til etablering af ny parkeringsplads samt nyt vejanlæg til af- og pålæsning af skoleelever.

    

   Udbygning af hallen udløser et ekstra parkeringsbehov på 30 pladser og med inddragelse af de interimistiske ca. 16 pladser i skoven vest for Egeskovvej er der behov for ca. 46 nye parkeringspladser ved skolen/hallen.

    

   På baggrund heraf foreslås der etableret 46 nye parkeringspladser på arealet syd for skolen, hvor bl.a. tandklinikken har til huse i ældre træbygning. Hald Ege Skole planlægger at nedrive træbygningen og flytte tandklinikken ind i skolebygningen udenfor denne bevilling.

    

   Parkeringspladserne anlægges med græsarmeringssten medens kørespor anlægges i asfalt, jf. lokalplan 337. Den nye parkeringsplads planlægges etableret inden 1.9.2015, idet de eksisterende p-pladser ved hallen vil blive inddraget i forbindelse med den planlagte udbygning af hallen i efteråret 2015.

    

   Skolens nuværende forhold til af- og påstigning af skolebørn fra privatbiler mellem skolen og hallen er uhensigtsmæssig både af hensyn til trafikafvikling på den smalle Birgittelystvej og trafiksikkerheden. Derfor foreslås der etableret en ny af- og påstigningsplads for skoleelever mod Egeskovvej langs med det nuværende skur og overdækning og i tilknytning til den nye parkeringsplads. En del af overdækningen ved skurbygningen fjernes for at opnå tilstrækkelig plads og optimale tilkørselsforhold fra Egeskovvej.

    

   Til orientering vedlægges i bilag 1 oplæg til trafikplan for Hald Ege Skole, hvor de eksisterende trafikforhold ved skolen er beskrevet og med løsningsforslag. Ændring af adgangsforhold for cyklister via rampe fra Alhedestien etableres af skolen udenfor denne bevilling.

    

   Udgifterne til etablering af ny parkeringsplads med 46 p-pladser samt ny af- og påstigningsplads for skolebørn er beregnet til 2.000.000 kr. Udgiften foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i budget 2015 til etablering af vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole.

    

   Der vil blive afholdt offentlig licitation på projektet i henhold til Kommunens udbudspolitik.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole” med rådighedsbeløb i 2015,

   at udgiften på 2.000.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole”, og

   at endelig projekt forelægges Teknisk Udvalg til godkendelse.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole” med rådighedsbeløb i 2015,

   at udgiften på 2.000.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole”, og

   at endelig projekt forelægges Teknisk Udvalg til godkendelse.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 17 Forslag til byggemodning 2015 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommunale byggemodninger i 2015.

    

   Forslaget til byggemodning af boligområder i 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i handlingsplan for byggemodning for 2015 til 2018. Handlingsplanen vedlægges som bilag nr. 1. Skitser over de nye byggemodningsområder vedlægges som bilag 2-6.

    

   Boligområder

   Til realisering af byggemodningerne i handlingsplanen forslås følgende beløb bevilliget inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed på investeringsoversigten for 2015:

    

    

   Forslag til byggemodning af nye boligområder

    

    Bilag nr.

   Beliggenhed

   Lokalplan nr.

   Antal grunde

   (åben - lav)

    

   (tæt lav)

   Overslag

   2

   Rugvænget 1, Møldrup

   Byplanvedtægt nr. 1

   3

    

   1.100.000 kr.

   3

   Egevænget 2,4 og 8, Hald Ege,

   408

    

   20 

   1.100.000 kr.

   4

   Engvej 9, Tapdrup,

    

   3

    

   700.000 kr.

   5

   Jernbanegade, Hammershøj

   Forslag til   lokalplan 445

   4

    

   700.000 kr.

    

   Færdiggørelse af igangværende byggemodningsområder i 2015

    

    

    

   3.000.000 kr.

   IALT

    

    

   10

    20

   6.600.000 kr.

    

   På Rugvænget 1 i Møldrup skal den eksisterende nedlagte børnehave nedrives med henblik på udstykning. Der forventes byggemodnet 3 grunde til åben lav boligbebyggelse.

    

   På Egevænget 2, 4 og 8 i Hald Ege skal de eksisterende bygninger nedrives, hvorefter grunden kan sælges som en storparcel.

    

   På Engvej 9 i Tapdrup er de eksisterende bygninger nedrevet, og der kan udstykkes 3 grunde til åben lav boligbebyggelse, når der er udarbejdet en udstykningsplan.

    

   På Jernbanegade i Hammershøj foreslås byggemodnet 4 grunde i lokalplanforslagets område III til åben lav boligbebyggelse.

    

   Det bemærkes, at der på byggemodningsprogrammet for 2014 blev bevilliget 6,3 mio. kr. til byggemodning af 20 grunde på Asmild Mark i Viborg, hvoraf de 4,3 mio. kr. er med rådighed i 2015. Byggemodningen er under projektering og forventes færdig medio 2015.

    

   Handlingsplanen indeholder ligeledes byggemodning af ca. 15 grunde til åben lav boligbebyggelse på Arnbjerg i Viborg. På Teknisk Udvalgs mødet den 28. januar 2015 (sag nr. 7) blev der søgt en bevilling på 800.000 kr. til arkæologiske undersøgelser, udstykning og projektering.  Forvaltningen arbejder med yderligere jordkøb og fordeling af udgiften til vejanlæg i området. Der vil senere blive fremsendt en ny bevillingsansøgning til byggemodning af Arnbjerg i Viborg. Overslagsmæssigt vurderer forvaltningen pt., at der i 2015 vil blive behov for at få frigivet et rådighedsbeløb på omkring 8 mio. kr. til byggemodningen af Arnbjerg.

    

   Erhvervsområder

   Der foreslås byggemodnet 10.000 m2 erhvervsjord på Vennershåbvej i Viborg. Området ses som bilag 6.

    

   Forslag til byggemodning af nyt erhvervsområdeområde

    

    

   Bilag nr.

   Beliggenhed

   Lokalplan nr.

   Areal

   Overslag

   6

   Vennershåbvej, Viborg

   324 + tillæg nr. 1

   10.000 m2

      750.000 kr.

      

   Forvaltningen vurderer at der i øjeblikket ikke er behov for yderligere byggemodning af erhvervsområder. Derfor foreslås, at resten af det afsatte beløb reserveres til byggemodning af Arnbjerg i Viborg.

    

   Oversigt over ledige parcelhusgrunde og solgte parcelhusgrunde fra 2011 til 2015 vedlægges som bilag nr. 7.

    

   Forvaltningen bemærker, at der på investeringsoversigten for 2015 er afsat 4.997.000 kr. til byggemodning af erhvervsgrunde og 16.159.000 kr. til byggemodning af boliggrunde, herunder at byggemodningsaktiviteten løbende afstemmes med det opnåede salg, sådan at udgifter afstemmes med øgede indtægter.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommunal byggemodning for 2015 godkendes,

    

   at de nye anlagte boligveje i områderne udlægges som private fællesveje,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs og Udbudspolitik,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at nedrive den eksisterende ejendom beliggende Rugvænget 1, Møldrup og udstykke og byggemodne ejendommen til 3 boliggrunde,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at nedrive de eksisterende ejendomme på Egevænget 2-8, Hald Ege og udstykke grunden som en storparcel,

    

   at Engvej 9 i Tapdrup udstykkes og byggemodnes til 3 boliggrunde,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.100.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 3 grunde på Rugvænget 1, Møldrup – partiel byplanvedtægt nr. 1” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.100.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af storparcel på Egevænget 2-8, Hald Ege, – lokalplan nr. 408” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til kontoen ”Køb af ejendommen Engvej 9, Tapdrup” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 4 grunde på Jernbanegade, Hammershøj – lokalplan 445” med rådighedsbeløb i 2015,

      

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til konto for færdiggørelse af igangværende byggemodningsområder i 2015 med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at anlægsudgiften til byggemodning af boliggrunde på 6.600.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Byggemodning af erhvervsområde ved Vennershåbvej, Viborg - lokalplan nr. 324” på 750.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at anlægsudgiften til byggemodning af erhverv på 750.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommunal byggemodning for 2015 godkendes,

    

   at de nye anlagte boligveje i områderne udlægges som private fællesveje,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs og Udbudspolitik,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at nedrive den eksisterende ejendom beliggende Rugvænget 1, Møldrup og udstykke og byggemodne ejendommen til 3 boliggrunde,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at nedrive de eksisterende ejendomme på Egevænget 2-8, Hald Ege og udstykke grunden som en storparcel,

    

   at Engvej 9 i Tapdrup udstykkes og byggemodnes til 3 boliggrunde,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.100.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 3 grunde på Rugvænget 1, Møldrup – partiel byplanvedtægt nr. 1” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.100.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af storparcel på Egevænget 2-8, Hald Ege, – lokalplan nr. 408” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til kontoen ”Køb af ejendommen Engvej 9, Tapdrup” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 4 grunde på Jernbanegade, Hammershøj – lokalplan 445” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til konto for færdiggørelse af igangværende byggemodningsområder i 2015 med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at anlægsudgiften til byggemodning af boliggrunde på 6.600.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Byggemodning af erhvervsområde ved Vennershåbvej, Viborg - lokalplan nr. 324” på 750.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at anlægsudgiften til byggemodning af erhverv på 750.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 18 Trafikplan og trafiksikkerhedsplan (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Forvaltningen har lavet et forslag til skitse over indhold i Trafikplanen, som Teknisk Udvalg drøftede indledende på møde 28. maj 2014 (sag nr. 9). Udvalget tog også en indledende drøftelse af visionen på trafik- og vejområdet og bemærkede, at der fortsat skal være fokus på etablering af Hærvejsmotorvejen, samt optimal udnyttelse af banebåndet med etablering af yderligere standsningssteder i Kommunen.

    

   Kommunen er i den unikke situation, at Trafikplanen skal laves samtidig med en ny Trafiksikkerhedsplan. Forvaltningen foreslår derfor at lave en samlet plan for at undgå, at Trafiksikkerhedsplanen kommer med løsningsforslag, der vil være i modstrid med Trafikplanen.


   Trafiksikkerhedsplanen var tænkt udarbejdet med baggrund i registrerede trafikulykker og trafikmængder og ville derfor være afhængig af vejenes udformning og placering nu og i fremtiden. Det er netop det, Trafikplanen skal beskrive. F.eks. kan der være registreret mange trafikulykker i et kryds, og arbejdes der alene med løsningsforslag på bagrund af ulykkes-billedet vil et løsningsforslag måske være en rundkørsel. Hvis der samtidig arbejdes med Trafikplanen og den fremtidige vejstruktur, kan det vise sig, at andre løsningsforslag er mere oplagte og en rundkørsel ikke er egnet på vejen, fordi den f.eks. ændrer status til gennemfartsvej. Løsningsforslagene bør både være trafiksikre og fremtidssikrede i forhold til at kunne afvikle trafik.

    

   På budgettet er der afsat 599.000 kr. i 2015 til udarbejdelse af en Trafikplan for hele Kommunen og fra 2014 var der afsat rådighedsbeløb på 600.000 kr. til samme formål. Heraf er der afholdt et mindre forbrug på 18.000 kr. Der skal laves et rådgiverudbud til dette. Forvaltningen foreslår, at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 1.199.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.181.000 kr.

    

   Der er ikke afsat midler til udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplanen, som skal udarbejdes i eget regi.


   Trafiksikkerhed

   Den gældende trafiksikkerhedsplan fra 2010 tog udgangspunkt i trafikulykker i perioden 2003-2008 samt en skolevejsundersøgelse ved alle offentlige og private skoler.
   Desuden blev der gennemført en tryghedsundersøgelse blandt borgerne.

    

   Forvaltningen foreslår, at der i trafiksikkerhedsplanlægningen alene ses på registrerede ulykker (og ikke utrygge lokaliteter), for at gøre afsnittene om trafiksikkerhed fagligt objektive.

   Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020, ”Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar” har som målsætning - med udgangspunkt i tallene fra 2010 - at halvere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne i trafikken inden udgangen af 2020.

    

   Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommunes målsætning lægger sig op af det nationale mål, dog således at der tages udgangspunkt i et gennemsnit af ulykkestallene for 2009-2011 for at tage højde for atypiske ulykkesår.

    

   Tabellen nedenfor viser antal tilskadekomne pr. år, gennemsnit pr. skadeskategori og målsætning om højest antal dræbte og tilskadekomne i 2020.

    

    

    

   Alle veje i Viborg Kommune (statsveje og kommuneveje)

   Rækkenavne

   Dræbte

   Alvorligt tilskadekomne

   Lettere tilskadekomne

   2009

   6

   42

   46

   2010

   0

   41

   40

   2011

   7

   46

   42

   Hovedtotal

   13

   129

   128

   Gennemsnit

   4

   43

   43

   Målsætning: Højest i 2020

   2

   22

   21

    

   Trafikulykker i perioden 2009-2014 skal nu analyseres for at finde frem til, hvilke indsatsområder der skal gælde for trafiksikkerhedsarbejdet i de kommende år.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at Trafiksikkerhedsplanen lægges ind under Trafikplanen,

    

   at der i trafiksikkerhedsplanlægningen alene ses på politiregistrerede ulykker, og

    

   at målsætningen med trafiksikkerhedsarbejdet er - med udgangspunkt i et gennemsnit af årene 2009-11 - mindst at halvere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne i trafikken inden udgangen af 2020.

    

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

   at der gives anlægsudgiftsbevilling på 1.199.000 kr. til trafikplanlægningen med rådighedsbeløb i 2015 på 1.181.000 kr., og

   at udgiften på 1.181.000 kr. finansieres dels af det til formålet i 2015 afsatte rådighedsbeløb samt ved at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 overføres rådighedsbeløb på 581.900 kr.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at Trafiksikkerhedsplanen lægges ind under Trafikplanen,

    

   at der i trafiksikkerhedsplanlægningen alene ses på politiregistrerede ulykker, og

    

   at målsætningen med trafiksikkerhedsarbejdet er - med udgangspunkt i et gennemsnit af årene 2009-11 - mindst at halvere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne i trafikken inden udgangen af 2020.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

   at der gives anlægsudgiftsbevilling på 1.199.000 kr. til trafikplanlægningen med rådighedsbeløb i 2015 på 1.181.000 kr., og

   at udgiften på 1.181.000 kr. finansieres dels af det til formålet i 2015 afsatte rådighedsbeløb samt ved at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 overføres rådighedsbeløb på 581.900 kr.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 19 Sønæs-projektet, status på økonomi (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”På møde i Teknisk Udvalg den 27. november 2013, sag nr. 29, blev det besluttet,

    

   ”at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.583.000 kr. til kontoen ”omdannelse af Sønæs”, og en anlægsindtægtsbevilling til kontoen (tilskud og jordsalg) på 5.400.000 kr. til rådighed og med finansiering som vist i tabel ovenfor”.

    

   Tabellen, der henvises til, er vist herunder:

    

   Tabel 1

   Anlægsbevillinger til omdannelse af Sønæs, Viborg (udgifter og indtægter)

    

   Tekst

   Anlægsudgift/-indtægt kr.

   Rådighedsbeløb kr.

   År

   Bevilling (udgift - etablering)

   2.000.000

   2.000.000

   2013

   Bevilling (udgift – etablering)

   8.583.000

   7.683.000

   2014

   Bevilling (indtægt – tilskud VANDPLUS)

   -4.500.000

   -4.500.000

   2014

   Bevilling (indtægt - jordsalg)

   -900.000

    

   2014

   Netto

   5.183.000

   5.183.000

    

    

   I dagsordensteksten var det endvidere beskrevet at:

    

   ”Der arbejdes herudover på yderligere finansiering via tilskud fra fonde og sponsorater. Når omfanget heraf kendes, vil sagen blive forelagt Byrådet med henblik på en berigtigelse af det bevillingsmæssige.”

    

   Fundraising

   Der er ansøgt om støtte til projektet fra følgende fonde og virksomheder, som desværre alle har meddelt afslag:

    

   A. P. Møllerfonden, Den Obelske Familiefond, Nordea, Veluxfonden, Nykredits Fond, Bikubenfonden, Sallingfondene, Hedeselskabet, Grundfosfonden, Genan, Den Jyske Sparekasses Støttefond og Spar Nord Fonden.

    

   Udover bevillingen fra VANDPLUS på 4.500.000 kr., er der tilkendt tilskud fra Friluftrådet på 500.000 kr. til formidling, anløbsbro, beplantning og inventar, og Anders Brøndums Velgørende Fond på 119.000 kr. til ”at bringe vandet i spil i oplevelsen på Sønæs” (etablering af diverse trækonstruktioner til krydsning af vandløbet).

    

   Forvaltningens vurderinger

    

   Der har været en række fordyrende problemstillinger, se bilag 2 for detaljer. De kan løses ved:

   ·           Projekttilpasninger

   ·           Forøgelse af budgetrammen med fondsmidler

    

   For at kunne gennemføre projektet med de sidste afsluttende arbejder (bl.a. udvikling af formidling og overfladebehandling af beton), og for at give mulighed for at afsætte midler til selve indvielsen, foreslår forvaltningen, at den bevilgede støtte fra Friluftsrådet og Anders Brøndums Velgørende Fond på i alt 619.000 kr. tillægges budgetrammen.

    

   Økonomi - finansiering

   Ved at lægge de tilkomne fondsmidler på 619.000 kr. til budgetrammen, ændres anlægsudgifts-bevillingen til 11.202.000 kr. (udover en tidligere bevilling på 300.000 kr. til forberedelse af sagen med overslagspris og ansøgning om tilskud m.v.) og anlægsindtægtsbevillingen til 6.064.000 kr.

    

   En nøjagtig opmåling af det areal Energi Viborg køber af Viborg Kommune til etablering af rensedammen medfører en merindtægt på 45.000 kr.

    

   Anlægsindtægten ændres dermed, hvorefter der er givet bevillinger på netto 5.138.000 kr.

    

   Tabel 1

   Korrigerede anlægsbevillinger til omdannelse af Sønæs, Viborg (udgifter og indtægter)

    

   Tekst

   Anlægsudgift/-indtægt kr.

   Rådighedsbeløb kr.

   År

   Bevilling (udgift - etablering)

   2.000.000

   2.000.000

   2013

   Bevilling (udgift – etablering)

   9.202.000

   7.638.000

   2014

   Bevilling (indtægt – tilskud VANDPLUS)

   -4.500.000

   -4.500.000

   2014

   Bevilling (indtægt - jordsalg)

   -945.000

    

   2014

   Bevilling (indtægt – tilskud Friluftsrådet)

   -500.000

    

   2014

   Bevilling (indtægt – tilskud Anders Brøndums Velgørende Fond)

   -119.000

    

   2014

   Netto

   5.138.000

   5.138.000

    

    .”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”omdannelse af Sønæs” forhøjes med (619.000 kr. + 45.000 kr.) 664.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”omdannelse af Sønæs” forhøjes med 619.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at nettoindtægten på 45.000 kr. i 2015 tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”omdannelse af Sønæs” forhøjes med (619.000 kr. + 45.000 kr.) 664.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”omdannelse af Sønæs” forhøjes med 619.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at nettoindtægten på 45.000 kr. i 2015 tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 20 Proces for udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Teknisk Udvalg har på møde den 26. november 2014, sag nr. 11 besluttet, at der skal igangsættes en udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune.

    

   På møde i Teknisk Udvalg den 7. januar 2015, sag nr. 15 om renovering af legeplads på Borgvold, besluttede udvalget, at der på et kommende møde skal redegøres for finansiering og tidsplan for udviklingsplanens gennemførelse. Udvalget efterspurgte ligeledes en oversigt af eksisterende legepladser i Viborg Kommune på offentlige grønne arealer, som angivet i bilag 1.

    

   Forvaltningens vurderinger

   Udviklingsplanen udarbejdes sideløbende med renoveringen af legepladsen på Borgvold. Så vidt det er muligt i forhold til tidsplanen vil legepladsen på Borgvold forsøgt udviklet under hensyntagen til den samlede udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune.

    

   Tidsplan og budget

    

   Periode

   Opgave

   Budget

   År

   Februar 2015

   Udarbejdelse af projektbeskrivelse

    

    

   Marts 2015

   Indgåelse af kontrakt med konsulent til udviklingsplan

   180.000 kr.

   2015

   Marts – juni 2015

   Forarbejde med udviklingsplan: kortlægning af legepladser, forundersøgelser og analyse

    

    

   April - maj 2015

   Ekskursion og workshop, input og idéudvikling

   10.000 kr.

   2015

   Juni 2015

   Udarbejdelse af vision

    

    

   August - oktober 2015

   Udarbejdelse af udviklingsplan

    

    

   25. november 2015

   Godkendelse af udviklingsplan i Teknisk Udvalg

    

    

   Januar – marts 2016

   Udarbejdelse af handleplan/prioritering med overslag på realisering og opstart på fundraising (konsulentbistand)

   60.000 kr.

   2015

    

   Sum frigives i 2015

   250.000 kr.

   2015

   April 2016

   Godkendelse af handleplan i Teknisk Udvalg og forslag til bevilling til realisering af projekter

   3.250.000 kr.

   2016 - 2019

   2016 - 2019

   Udbud og realisering i henhold til handleplan/prioritering

    

    

    

   Økonomi – finansiering

   Af udgiften i 2015 afsættes 250.000 kr. til konsulenthonorar, ekskursion og workshop. Beløbet finansieres dels af projekt ”Bjerringbro skovareal”, hvor der resterer et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 201.000 kr., idet projektet ikke kan realiseres. Det uforbrugte rådighedsbeløb vil blive søgt overført til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutningen 2014, som behandles på Byrådets møde den 22. april 2015. Det resterende beløb på 49.000 kr. finansieres ved et mindre forbrug på til projekt ”Borgvold. Kantsikring af kanal”, hvor der er afsat et rådighedsbeløb i 2015 på 400.000 kr.

    

   Udgiften til realisering af legepladsprojekter på 3.250.000 kr. foreslås fremsat som nyt ønske på investeringsoversigten (2016-2019) til budgetkonferencen i august 2015. Derudover søges der ekstra bevillinger til legepladsprojekterne via fundraising.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at udgiften på 201.000 kr. i 2015 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Bjerringbro skovareal”, og

    

   at anlægsudgiftsbevillingen og rådighedsbeløbet i 2015 på kontoen ”Borgvold. Kantsikring af kanal” nedsættes med 49.000 kr.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at udgiften på 201.000 kr. i 2015 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Bjerringbro skovareal”, og

    

   at anlægsudgiftsbevillingen og rådighedsbeløbet i 2015 på kontoen ”Borgvold. Kantsikring af kanal” nedsættes med 49.000 kr.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 21 Ejendomssag - Salg af del af areal ved Liseborg Centret til Energi Viborg Vand A/S til regnvandsbassin (bevillingssag) (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Salg af del af areal ved Liseborg Centret til Energi Viborg Vand A/S til regnvandsbassin (bevillingssag)

    

   Energi Viborg Vand A/S har behov for at etablere et regnvandsbassin ved Liseborgvej. Der er på denne baggrund under forbehold af Byrådets godkendelse indgået aftale om salg af ca. 5.000 m2 – markeret med skravering på kortskitsen, bilag nr. 1.

    

   Arealet, der ikke berører boldbanerne ved Liseborg Centret, er i lokalplan udlagt til offentligt rekreativt område med mulighed for etablering af et regnvandsbassin.

    

   Der er aftalt en pris på 30 kr. pr. m2 (i alt ca. 150.000 kr.), hvilket svarer til prisen på grønne arealer i Viborg ved Kommunens salg af arealer til Energi Viborg i 2010 i forbindelse med udskillelse af spildevandsforsyningen i et selskab. Energi Viborg Vand A/S betaler omkostningerne ved handlen. Kommunen tilbyder at ekspedere handlen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen sælger ca. 5.000 m2 ved Liseborg Centret til Energi Viborg Vand A/S jf. sagsfremstillingen,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Salg af del af areal ved Liseborg Centret til Energi Viborg Vand A/S til regnvandsbassin” med rådighed i 2015, og

    

   at indtægten i 2015 på 150.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18-03-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 25-03-2015

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 22 PersonsagLukket sag
 • 23 EjendomssagLukket sag
 • 24 EjendomssagLukket sag