Byrådet - Referat fra mødet den 16-12-2015

Referat

Peter Juhl har meldt afbud af arbejdsmæssige årsager. I stedet deltager stedfortræder Ida Middelhede Jensen. Nikolai Norup forlod mødet kl. 18.30 efter behandlingen af sagerne nr. 1-26. Marianne Aaris Andersen forlod mødet kl. 19.20 efter behandlingen af sagerne nr. 1-49.

 • 1 Indkaldelse af stedfortræder
  • Sagsfremstilling

   Anders Bertel har meddelt, at han i forbindelse med et praktikophold i Grønland med tilknytning til hans uddannelse som lærer vil være fraværende fra Byrådsarbejdet i perioden fra den 11. januar 2016 til den 21. februar 2016

    

   Det bemærkes, at 1. suppleant på Socialdemokratiets liste er Jens Ravn.

    

   For så vidt angår Anders Bertels udvalgsposter i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget bemærkes at det af § 28, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse fremgår, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

    

   Socialdemokratiet har meddelt, at de ønsker at Jens Ravn indtræder i Anders Bertels tre udvalgsposter i fraværsperioden.  

    

    

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at Jens Ravn indkaldes som stedfortræder til byrådsmøder under Anders Bertels fravær i perioden fra den 11. januar til og med den 21. februar 2016.

  • Beslutning i Byrådet den 16-12-2015

   Fraværende: Peter Juhl

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 2 Ændringer i udvalgsposter samt i bestyrelsen i Energi Viborg A/S
  • Sagsfremstilling

   Flemming Lund har af arbejdsmæssige årsager anmodet om at måtte udtræde af Klima- og Miljøudvalget, og dermed blive løst fra formandsposten i udvalget.

    

   Valggruppen bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti er enige om, at der i forbindelse med Flemming Lunds udtræden af Klima- og Miljøudvalget foretages følgende ændringer i de stående udvalg samt i bestyrelsen for Energi Viborg A/S: 

    

   Ændringer i de stående udvalg mv.:

    

   Udvalg/Bestyrelse

   Udtræder

   Indtræder

   Klima- og Miljøudvalget

   Flemming Lund

   Mads Panny

   Børne- og Ungdomsudvalget

   Mads Panny

   Søren Gytz Olesen

   Kultur- og Fritidsudvalget

   Mads Panny

   Flemming Lund

   Bestyrelsen for Energi Viborg A/S

   Søren Gytz Olesen

   Flemming Lund

    

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller

    

   at de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer i de stående udvalg samt bestyrelsen i Energi Viborg A/S godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 16-12-2015

   Fraværende: Peter Juhl

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 3 Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted - Viborg
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med Byrådets konstituering blev Ove Kent Jørgensen på byrådsmødet den 29. januar 2014 (sag nr. 5) udpeget som medlem af bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted - Viborg for funktionsperioden 1. maj 2014 til 30. april 2018.

    

   Ove Kent Jørgensen har med henvisning til mængden af andre arbejdsopgaver med sammenhæng med byrådsarbejdet anmodet om, at blive frigjort for posten som medlem af bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted – Viborg.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at Karin Clemmensen (V) udpeges som bestyrelsesmedlem for bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted - Viborg i stedet for Ove Kent Jørgensen (O) for den resterende del af funktionsperioden, som udløber den 30. april 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 16-12-2015

   Fraværende: Peter Juhl

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 4 Mødeliste for Byrådet
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventulle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 16-12-2015

   Fraværende: Peter Juhl

   Mødelisten blev godkendt.

 • 5 Afslutning af frikommuneforsøget
  • Sagsfremstilling

   Frikommuneforsøget udløber formelt med udgangen af 2015. Herefter skal de enkelte forsøg – egne såvel som kopiforsøg – evalueres. Frist for indsendelse af evalueringer til Social- og Indenrigsministeriet er den 30. april 2016.

    

   Frikommunerne har mulighed for at lade de forsøg, som vurderes lovende og hensigtsmæssige fortsætte på forsøgsbasis indtil den 1. juli 2017, idet Folketinget i den mellemliggende periode vil kunne vedtage generelle lovændringer med udgangspunkt i frikommuneerfaringerne.

    

   Evalueringen af de enkelte frikommuneforsøg tager udgangspunkt i en bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Bekendtgørelsen forventes ændret ultimo 2015, således at evalueringskravene lempes til forsøg, som er overhalet af national lovgivning eller kun i meget begrænset omfang har været benyttet, samt forsøg, der evalueres særskilt som del af den nationale slutevaluering.

    

   Af bilag nr. 1 fremgår forslag til tids- og procesplan for afslutning af Viborg Kommunes frikommuneforsøg. Ifølge tidsplanen foretages evalueringen af frikommuneforsøgene på de enkelte fagområder frem til den 12. februar 2016, hvorefter de politiske udvalg og Byrådet orienteres om evalueringsresultatet i marts-april 2016. Byrådet træffer endvidere på mødet den 13. april 2016 beslutning om afslutning af de forsøg, som ikke ønskes videreført til den 1. juli 2017.

    

   Det foreslås, at der til fremsendelsen til Social- og Indenrigsministeriet udarbejdes et følgebrev, som fremhæver særligt lovende resultater og erfaringer fra frikommuneforsøget og fungerer som Viborg Kommunes tværgående evaluering.

    

   BDO og Rambøll gennemfører på opdrag fra KL og Social- og Indenrigsministeriet en resultatevaluering af den samlede frikommuneordning. Dette sker i forlængelse af den midtvejsevaluering, som blev gennemført i efteråret 2014. Slutevalueringen vil bygge oven på frikommunernes evaluering af de enkelte forsøg samt surveys og interviews, som forventes gennemført i maj 2016 blandt berørte medarbejdere, ledere og politikere i frikommunerne. Der forventes afrapporteret i 3. kvartal 2016.

    

   Endeligt kan oplyses, at Social- og Indenrigsministeriet i løbet af november 2015 forventes at udsende invitation til alle landets kommuner om mulig deltagelse i en ny frikommuneordning. Denne vil blive baseret på tematiske netværk af kommuner, som afprøver forsøg inden for et afgrænset område.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tids- og procesplan for afslutning af frikommuneforsøget i Viborg Kommune godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-12-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 16-12-2015

   Fraværende: Peter Juhl

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 6 Bevilling af rådgiverhonorar til nedrivning af Rosenvængets Skole
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 21. oktober 2015 (sag nr. 12), at ”der efter nedrivning af de nuværende skolebygninger på arealet ved Rosenvænget igangsættes en planlægning, der muliggør byggeri af boliger.”

    

   Det er tidligere politisk tilkendegivet, at salget af grunden på Rosenvænget skal finansiere nedrivningen af de forurenede bygninger.

    

   Til forberedelse af nedrivningsarbejdet skal – til udredning af problemstillingen med PCB - hyres ekstern rådgiver, og Byrådet anmodes om at bevillige midler til dennes honorar, svarende til 250.000 kr. Midlerne finansieres af anlægssummen på 71 mio. kr. vedrørende om- og tilbygning af Vinkelvej 20.

    

   Forvaltningen vil varetage kontakten til rådgiver og følge nedrivningsarbejdet samt påbegynde planlægning, der muliggør byggeri af boliger i området.

    

   Forvaltningen foreslår, at området udlægges til blandede boligformål (B4-område i rammerne), så der både gives mulighed for at etablere tæt-lav og parcelhuse i området.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der bevilliges 250.000 kr. til dækning af rådgiverhonorar til nedrivning af Rosenvængets Skole,

    

   at det afsatte beløb på 71 mio. kr. til om- og tilbygning af Vinkelvej 20 nedskrives med 250.000 kr., og

    

   at planlægningen igangsættes til blandede boligformål (tæt-lav og parcelhuse).

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-12-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der bevilliges 250.000 kr. til dækning af rådgiverhonorar til udredning af problemstillingen om PCB på Rosenvængets Skole,

    

   at det afsatte beløb på 71 mio. kr. til om- og tilbygning af Vinkelvej 20 nedskrives med 250.000 kr., og

    

   at planlægningen igangsættes til blandede boligformål (tæt-lav og parcelhuse).

  • Beslutning i Byrådet den 16-12-2015

   Fraværende: Peter Juhl

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 7 Karup Lufthavn - opfølgning på underskudsgaranti (kapitaludvidelse)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på mødet den 24. september 2014 (sag nr. 3) kapitaltilskud på samlet 12 mio. kr. til Karup Lufthavn fra ejerkredsen, hvoraf 6 mio. kr. skal udbetales til lufthavnen efter anmodning i 2016, og de resterende 6 mio. kr. er stillet som garanti i forhold til et eventuelt senere behov i 2017. Viborg Kommunes andel af de 2 x 6 mio. kr. udgør 2 x 1,2 mio. kr. og er indregnet i budgettet for henholdsvis 2016 og 2017.

    

   Kapitalindskuddet fra kommunerne blev godkendt under forudsætning af, at Karup Lufthavn ultimo 2015 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status af lufthavnens økonomi med henblik på afklaring og beslutning om den eventuelle videre drift af lufthavnen.  

    

   Til brug for denne opfølgning har Karup Lufthavn fremsendt et notat til ejerkredsen bag lufthavnen. Notatet kan ses som bilag nr. 1.

    

   Det fremgår af notatet, at tilknytningen af ny flyoperatør – Danish Air Transport (DAT) - har betydet flere afgange til København og dermed gjort ruten stærkere, og konceptet har fået markant opbakning fra erhvervspassagererne og private, der nu vender tilbage til lufthavnen i stor stil. Det har gjort, at lufthavnens økonomi efter en indkørings- og tilpasningsperiode i 2015 og 2016 igen er i en positiv udvikling. Derfor er det ledelsens og bestyrelsens vurdering, at der ikke for nuværende – ud over de allerede bevilgede kapitaludvidelser for 2016 og 2017 – vil være behov for yderligere kapitaludvidelser.

    

   Ifølge udkast til lufthavnens budget for 2016-2019 forventes der fortsat underskud (før renter og afskrivninger) i 2016 på 2,4 mio. kr., balance i 2017 og overskud i 2018 på 0,7 mio. kr. Budgettet er udarbejdet med en forudsætning om, at passagertallet for afgående passagerer stiger fra 65.200 i 2015 til 90.000 i 2016, 105.000 i 2017 og 110.000 i 2018. 

    

   Det fremgår ligeledes af notatet, at bestyrelsen på mødet den 18. september 2015 har drøftet lufthavnens økonomiske situation og fremtidige rolle som områdets lokale lufthavn mv. med den konklusion, at Karup Lufthavn også fremover skal være en selvstændig lufthavn, idet lufthavnen er en vigtig livsnerve for virksomhederne i det midt- og vestjyske område.

    

   Med baggrund i den nuværende situation indstiller bestyrelsen jf. notatet, at yderligere redegørelse for lufthavnens økonomi og videre drift udsættes indtil videre, selvfølgelig med løbende orientering til ejerkredsen, hvis udviklingen går i anden retning end den nu anlagte.

    

   Til yderligere belysning af Lufthavnens økonomi fremgår af bilag nr. 2 – 4 forventet regnskab 2015 / faktisk regnskab pr. 31. oktober 2015, udkast til årsbudget 2016-2019 samt passagerstatistik pr. 31. oktober 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune godkender Karup Lufthavns opfølgning på underskudsgaranti (kapitaludvidelse) i 2016 og 2017, herunder at yderligere redegørelse for lufthavnens økonomi og videre drift udsættes indtil videre.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-12-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 16-12-2015

   Fraværende: Peter Juhl

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 8 Hammershøj Fjernvarmeværk A.m.b.a. - ansøgning om kommunegaranti vedrørende lån til solvarmeanlæg
  • Sagsfremstilling

   Hammershøj Fjernvarmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for et lån på op til 14 mio. kr. til finansiering af udgifterne til opførelse af solvarmeanlæg ved Nørbækvej i Hammershøj. Samtidig ansøges om, at kommunegarantien også omfatter en byggekredit i Kommunekredit til finansiering i anlægsperioden indtil hjemtagelsen af lånet. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.

    

   Ansøgningen

   Udgifterne til opførelse af selve solvarmeanlægget er ifølge ansøgningen budgetteret til 13,7 mio. kr. Hertil kommer udgifter til køb af jord i størrelsesorden 0,6 mio. kr. 

    

   Ifølge projektforslaget viser beregningerne, at projektet med solvarmeanlæg har positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og dermed forbrugerøkonomi. Beregningerne viser samtidig reducerede miljøpåvirkninger, hvilket skyldes et reduceret naturgas-forbrug.

    

   Det fremgår af ansøgningen og referat fra bestyrelsesmøde, at lånet forventes optaget i kommunekredit med en fast rente på ca. 2% og en løbetid på 20 år, hvilket er i overensstemmelse med finansieringsforslag fra Kommunekredit af 21. oktober 2015. 

    

   Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste regnskab for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 samt budgettet for 2015/2016 har ikke givet anledning til bemærkninger.

    

   Viborg Kommune har ikke stillet andre kommunegarantier for lån optaget af Hammershøj Fjernvarmeværk i forbindelse med anlægsinvesteringer.

    

   Gældende lovgivning mv.

   Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.

    

   Kommunen kan således stille den af varmeværket søgte garanti for lån til finansiering af anlægsudgifter på op til 14 mio. kr.

    

   Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.

    

   En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på Kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.

    

   Øvrige forhold 

   Byrådet traf i 2012 en generel beslutning om, at Viborg Kommune opkræver en løbende garantiprovision på 0,5% af restgælden pr. 31. december året forinden, for så vidt angår garantier til forsyningsvirksomheder. En konkret vurdering af ansøgningen fra Hammershøj Varmeværk giver ikke anledning til at ændre satsen.   

    

   Der gøres opmærksom på, at Klima- og Miljøudvalget på sit møde den 29. oktober 2015 (sag nr. 4) har godkendt projektet for solvarmeanlæg på Hammershøj Fjernvarmeværk.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der stilles kommunegaranti for lån og byggekredit i anlægsfasen til Hammershøj

   Varmeværk A.m.b.a. på op til 14 mio. kr. i forbindelse med investeringen i

   solvarmeanlæg i Hammershøj, og

    

   at den løbende garantiprovision fastsættes til 0,5% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-12-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 16-12-2015

   Fraværende: Peter Juhl

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 9 Ansøgning om støtte til realisering af landskabsplanen for Mønsted Kalkgruber
  • Sagsfremstilling

   Den selvejende institution Mønsted Kalkgruber søger Viborg Kommune om medfinansiering til realisering af en ny landskabsplan for området ved Mønsted Kalkgruber. Ansøgning kan ses som bilag 1.

    

   Mønsted Kalkgruber formulerer deres ambition således ”Ambitionen er at bringe et unikt kulturhistorisk landskab i spil som en ny attraktion og samtidig skabe en ligeværdig oplevelse for alle til verdens største kalkgruber”.

    

   Mønsted Kalkgruber

   Mønsted Kalkgruber har godt 60 km minegange, et ganske særligt landskab præget af kalkbrydning gennem mange år og en fortælling om brydning og anvendelse af kalk i Danmark, der starter omkring år 1100. På området ligger kalkværket fra 1874 og et minetog kører fra kalkværket gennem landskabet og ind i kalkgruberne. Værkets bestyrerbolig, den gamle kalklade og bestyrerboligens udhus er sammen med 4 ha. jord købt af Naturstyrelsen i 2013. Besøgstallet har de sidste 10 år ligget mellem 50 og 60.000 gæster. Mønsted Kalkgruber ejes af Naturstyrelsen, men driften er overladt til Den selvejende institution Mønsted Kalkgruber. Den selvejende institution modtager ingen støtte til driften og overskud går til at styrke formidling, infrastruktur og den løbende vedligeholdelse.

    

   Ny landskabsplan – et tilgængelighedsprojekt

   Imidlertid er områdets særlige landskab, der er formet af minedrift, ikke i spil i formidlingen. Det fremgår af ansøgningen, at besøgende sjældent bevæger sig der ud, og for bevægelseshandicappede er det helt umuligt at færdes. Mønsted Kalkgruber har derfor med støtte og sparring fra Bevica Fonden udarbejdet en landskabsplan med fokus på at binde landskab, historiske bygninger og gruber sammen.

    

   Den nye landskabsplan tilgodeser besøgende med særlige behov og giver alle besøgende mulighed for at opleve Mønsted Kalkgruber som en helhed. Det beskrives i ansøgningen, at der i den arkitektoniske bearbejdning er taget udgangspunkt i materialer, der vurderes at passe godt til stedets karakter. Tilgængeligheden skabes ved en bevidst og nænsom regulering af terrænet, så stedets eksisterende landskabsformer reguleres så lidt som muligt. Det samme gør sig gældende i gruberne.

    

   Igangværende investering i bygningsmassen

   Planen skal ses som en naturlig forlængelse af det byggeri, som er påbegyndt i Mønsted Kalkgruber i 2015. Den selvejende institution har nu råderet over hele ejendommen Mønsted Kalkgruber med alle de bygninger, der engang var tilknyttet fabriksanlægget. De nyindkøbte bygninger renoveres med støtte fra Realdania på godt 13 mio. kr. Bestyrerboligen ombygges til udstillingshus, udhuset omdannes til en ny kiosk med kontorer og kalkladen bliver til cafe og værksted. Samtidig flyttes p-pladsen over på den anden side af Kalkværksvej, så besøgende ikke behøver at krydse vejen. Hermed forøges trafiksikkerheden.

    

   Forventet effekt af de samlede investeringer i Mønsted Kalkgruber

   Med de nye tiltag, renovering af nyindkøbte bygninger samt tilgængelighedsprojekt, investeres der for 27 mio. kr. i Mønsted Kalkgruber. Som resultat heraf forventer Mønsted Kalkgrubers bestyrelse, at besøgstallet vil stige. En vækst i besøgstallet på 20.000 årligt med samme fordeling på børn og voksne som nu, vil med uændrede billetpriser betyde et årligt overskud på 2 mio. kr. Et overskud, som kan investeres i udvikling af grubernes formidling, vedligeholdelse og infrastruktur. Bestyrelsen forventer, at de nye tiltag vil øge grubernes betydning som et positivt element i Viborg Kommunes samlede indsats på turismeområdet. Mønsted Kalkgruber er således interesseret i et bredere samarbejde med øvrige tilsvarende natur- og kulturarvs-projekter som f.eks. "De fem Halder", Kongenshus Mindepark og Daugbjerg Kalkminer, hvor en kombination af natur og kulturhistorie vil trække flere besøgende ind til Midtjylland.

    

   Budget og finansieringsplan

   Budget inkl. moms.

    

   Gårdspladsen (arealer omkring bygninger)

   1.676.532

   Ankomsten (grundkøb, parkeringsareal og ny adgangsvej)

   3.319.970

   Skoven (ny sti gennem landskabet til kalkgruben)

   1.559.975

   Tilgængelighed i gruber

   625.000

   Jernbane (omlægning af spor og perron)

   2.984.318

   Ny sti og opholdsplads ved kalksø

   499.086

   Byggeplads og uforudsete udgifter

   1.597.739

   Landinspektøropmåling og geotekniske undersøgelser

   100.000

   Totalrådgiverhonorar

   1.597.766

   I alt

   13.960.386

    

    

   Finansieringsplan

   Mønsted Kalkgruber (bevilget)*

   1.875.000

   Realdania (bevilget) **

   1.500.000

   Naturstyrelsen (bevilget)

   100.000

   Vanførefonden (bevilget)

   100.000

   Færchfonden (bevilget)

   1.000.000

   Bevica Fonden (bevilget)***

   2.750.000

   Fundraising ****

   6.635.386

   I alt

   13.960.386

    

   * De 1.875.000 kr. er bevilget under forudsætning af, at Mønsted Kalkgruber som forventet når et besøgstal i 2015 på næsten 60.000 besøgende. Er det ikke tilfældet, kan gruberne kun magte at finansiere et mindre beløb. Dog som et absolut minimum 1.375.000 kr.

    

   ** Realdania finansierer derudover renoveringen af de historiske bygninger med godt 13 mio. kr.

    

   *** Bevica Fonden har derudover finansieret udarbejdelsen af projektets landskabsplan med 250.000 kr.

    

   **** Heraf søges Viborg Kommune om 1,5 mio. kr.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en bevilling på 1,5 mio. kr. i 2016 til politikområdet ”Politisk organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet ” Ny landskabsplan for området ved Mønsted Kalkgruber”,

    

   at udgiften i 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”,

    

   at det forudsættes, at den samlede finansiering for projektet realiseres som anført i projektet, og

    

   at Viborg Kommune betinger, at Kommunen involveres som samarbejdspartner, med henblik på at styrke bestyrelse og ledelse i Den selvejende institution Mønsted Kalkgruber, så det fremtidige potentiale af den samlede investering på 27 mio. kr. realiseres fuldt ud - dels specifikt omkring kalkgruberne, dels mere generelt i forbindelse med Viborg Kommunes øvrige samlede satsning på kulturarven.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-12-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en bevilling på 1,5 mio. kr. i 2016 til politikområdet ”Politisk organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet ” Ny landskabsplan for området ved Mønsted Kalkgruber”,

    

   at udgiften i 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og

   Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og

    

   at det forudsættes, at den samlede finansiering for projektet realiseres som anført i projektet.

  • Beslutning i Byrådet den 16-12-2015

   Fraværende: Peter Juhl

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 10 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sag om navneretten til Viborg Stadion
  • Sagsfremstilling

   Byrådet har tidligere behandlet sagen på sit møde den 28. januar 2015 (sag nr. 4). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde stillet en række spørgsmål vedr. sagen om navneretten til Viborg Stadion, og Byrådet tog i forbindelse med sagens behandling stilling til udkast til svarbrev.

    

   Efterfølgende meddelte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved mail 6. februar 2015 at man ønskede at lade foretage en isoleret bevisoptagelse via Retten i Viborg. Af tidsmæssige årsager blev denne henvendelse behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 18. februar 2015 (tillægsdagsorden, sag nr. 2), hvor udvalget godkendte udkast til nyt svarbrev fra Viborg Kommune.

    

   Det bemærkes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at formålet med gennemførelsen af syns- og skønsforretningen er at tilvejebringe oplysninger til brug for styrelsens stillingtagen til, om man formelt set vil indlede en sag i forbindelse med Viborg Kommunes salg af navneretten til Viborg FF samt senere aftaler ml. Viborg FF og Energi Viborg.

    

   Efterfølgende har Viborg Kommune modtaget kopi af den anmodning om isoleret bevisoptagelse af 5. marts 2015 med tilhørende bilag, som Kammeradvokaten på vegne af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fremsat jf. bilag nr. 1.

    

   Den 21. juli 2015 er den af retten udpegede syns- og skønsmand fremkommet med skønserklæring i sagen jf. bilag nr. 2.

    

   Indholdet af skønserklæringen foranledigede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til den 20. august 2015 at fremkomme med supplerende syns- og skønstema nr. 1 jf. bilag nr. 3.

    

   Ved mail af 9. september 2015 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremsendt en kort orientering om sagen til Viborg Kommune jf. bilag nr. 4.

    

   Syns- og skønsmanden er den 13. oktober 2015 fremkommet med sin besvarelse af det første supplerende syns- og skønstema. Denne besvarelse er med rød skrift indarbejdet i den oprindelige skønserklæring jf. bilag nr. 5.

    

   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er den 16. november 2015 fremkommet med supplerende syns- og skønstema nr. 2, der indeholder nogle enkelte opklarende spørgsmål til syns- og skønsmanden jf. bilag nr. 6.

    

   Viborg Kommune har fra Energi Viborg A/S modtaget kopi af de kommentarer af 20. november 2015, som Energi Viborg har fremsendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i sagen jf. bilag nr. 7.

    

   Forvaltningen har udarbejdet udkast til svarbrev, hvori der på vegne af Viborg Kommune fremføres kommentarer til indholdet af de på nuværende tidspunkt fremlagte skønserklæringer jf. bilag nr. 8.

  • Bilag