Byrådet - Referat fra mødet den 18-11-2015

Referat

Afbud fra Lone Langballe. I stedet deltager stedfortræder Johnny F. Andresen. Afbud fra Johannes Vesterby. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth.

 • 1 Ændring af social sagkyndig og suppleant til husleje- og beboerklagenævn
  • Sagsfremstilling

   Huslejenævnet for Viborg kommune består af en formand og to andre medlemmer. Herudover skal Huslejenævnet ved behandling af husordenssager omfattet af lejelovens kap. XII A tiltrædes af en socialsagkyndig person, der ikke har stemmeret i nævnet.

    

   Tilsvarende består Beboerklagenævnet af en formand og to andre medlemmer, og tiltrædes i forbindelse med behandling af husordenssager omfattet af almenlejelovens kap. 13 af en socialsagkyndig person, der ikke har stemmeret i nævnet.

    

   Der er samtidigt valgt en suppleant for hvert af medlemmerne.

    

   Huslejenævnet træffer afgørelse om tvister mellem lejere og private udlejere, mens Beboerklagenævnet træffer afgørelser i tvister mellem lejere og almene boligorganisationer.

    

   Byrådet traf på sit møde den 29. januar 2014 beslutning om at udpege afdelingsleder i Visitation Social Lars Gormsen og som dennes suppleant souschef for Socialområdet Rie Andersen til både Huslejenævnet (sag nr. 8) og Beboerklagenævnet (sag nr. 7).

    

   Lars Gormsen er 1. oktober 2015 fratrådt sin ansættelse i Viborg Kommune, og han har i den forbindelse anmodet om at udtræde af begge nævn som socialt sagkyndig. Samtidig har Rie Andersen anmodet om at udtræde af begge nævn som suppleant.

    

   Afdelingsleder Gitte Ranneberg Skaarup (Bostøtte og Kontaktstederne Viborg, Karup og Bjerringbro) afdelingsleder Susanne Andreasen (Støttecentrene Skottenborg, Odinparken og Ellekonebakken) er i stedet indforstået med at indtræde som hhv. socialt sagkyndig og suppleant i begge nævn for den resterende del af byrådsperioden.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at   anmodningerne fra Lars Gormsen og Rie Andersen om udtræden af Huslejenævnet og Beboerklagenævnet som hhv. socialt sagkyndig og suppleant for denne imødekommes,

    

   at   Gitte Ranneberg Skaarup og Susanne Andreasen vælges til både Huslejenævnet og Beboerklagenævnet som henholdsvis socialt sagkyndig og suppleant for førstnævnte.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes

 • 2 Mødeliste for Byrådet
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventulle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Mødelisten blev godkendt.

 • 3 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - alle områder (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september.

    

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgene opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 30. juni.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år. Der gøres specielt opmærksom på, at der i denne sag er medtaget tillægsbevillinger til lov- og cirkulæreprogrammet for 2016, hvor lovgivningen også får virkning i 2015. Selv om bevillingerne ikke er givet endnu, er de medtaget som en del af det korrigerede budget, der er vist i opfølgningen. Det ændrede forbrug som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er ligeledes indregnet i der forventede forbrug.

    

   De i sagen ansøgte bevillinger til lov- og cirkulæreprogrammet er specificeret pr. politikområde i bilag nr. 4.

    

   I sagsfremstillingen er som udgangspunkt alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgenes korrigerede budgetter.

    

   For de områder, hvor der ikke er overførselsadgang (skatter og tilskud, overførselsområdet og sundhedsudgifter mv.), er der i denne sag søgt tillægsbevillinger til de forventede afvigelser.

    

   I tabel 1 herunder er det overordnede resultat af budgetopfølgningen vist. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

   Note
    nr.

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

   30. sept.

   I forhold til opr. budget (kol. 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

    

   Skatter / generelle tilskud

   -5.474,6

   -5.474,8

   -5.472,7

   1,8

   2,1

   -16,1

   1.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   3.970,4

   4.062,4

   3.988,1

   17,8

   -74,2

   5,7

   2.

   Overførselsudgifter

   1.228,1

   1.254,3

   1.251,7

   23,6

   -2,6

   8,3

   3.

   Driftsudgifter i alt

   5.198,4

   5.316,7

   5.239,8

   41,4

   -76,9

   14,1

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Renter

   20,2

   20,0

   14,2

   -6,0

   -5,8

   1,0

   4.

   Resultat ordinær drift

   -255,9

   -138,1

   -218,7

   37,2

   -80,6

   -1,0

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

   203,8

   463,7

   350,1

   146,3

   -113,7

   2,7

   5.

   Anlæg ældreboliger

   0,0

   14,5

   10,1

   10,1

   -4,4

   0,0

    

   Jordforsyning

   22,6

   43,1

   -3,8

   -26,4

   -47,0

   -39,0

    

   Res. skattefinans. område

   -29,5

   383,2

   137,6

   167,1

   -245,7

   -37,3

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsområdet

   7,4

   18,3

   -0,2

   -7,6

   -18,5

   -4,9

   6.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Øvrige finansforskydninger

   -20,2

   6,7

   -16,2

   4,0

   -22,9

   -12,9

   7.

   Afdrag på lån

   66,8

   66,8

   64,8

   -2,0

   -2,0

   0,0

    

   Optagne lån

   -81,0

   -117,7

   -104,7

   -23,7

   13,0

   0,0

    

   Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)

   -56,5

   357,4

   81,3

   137,8

   -276,1

   -55,2

    


   DEN OVERORDNEDE VURDERING

   Det samlede forbrug i regnskab 2015 vurderes for driftsudgifterne at blive større end forventet pr. 30. juni 2015 – både for service- og overførselsudgifterne.

   For serviceudgifterne er der tale om en mindre stigning på knap 6 mio. kr. Da stigningen falder på de områder af serviceudgifterne, der ikke er sanktionsbelagte, påvirker stigningen ikke muligheden for overholdelse af den aftalte serviceramme.

   Pr. 30. juni var det forventet, at serviceudgifterne ville medføre en mindre overskridelse af den sanktionsbelagte serviceramme (ca. 9 mio. kr.). Det forventede resultat på 30. september holder sig inden for servicerammen.

   Der gøres opmærksom på, at den sanktionsbelagte serviceramme over for ministeriet ikke direkte kan aflæses af talmaterialet i budgetopfølgningen, da definitionen af ministeriets serviceramme ikke er helt identisk med det, Viborg Kommune anfører som serviceudgifter.

   I forhold til det korrigerede budget (der bl.a. indeholder overførsler fra 2014) forventes der et mindreforbrug på ca. 74 mio. kr. Heraf udgør de ca. 37 mio. kr. den budgetbuffer, der er indregnet i det oprindelige budget.

   På de samlede overførselsudgifter forventes der i forhold til det korrigerede budget en mindreudgift på knap 3 mio. kr.

   For overførselsudgifterne forventes forbruget pr. 30. september at blive ca. 8 mio. kr. større end ved den seneste budgetopfølgning pr. 30. juni. Dog holder totalen for alle overførselsudgifter sig fortsat inden for det korrigerede budget.

   Konklusion:
   Totalt set forventes det korrigerede budget for Viborg Kommunes serviceudgifter overholdt. Dog er der fortsat et par politikområder med økonomiske udfordringer (primært sundhedsområdet og socialområdet).

   Totalt set forbruges der af de driftsbudgetter, der er overført fra 2014 til 2015.

   Det forventede regnskabsresultat indebærer en overholdelse af Viborg Kommunes forventede andel af den sanktionsbelagte serviceramme.

   Under anlæg er der forventning om væsentlige mindreudgifter, hvilket vil medføre, at der er behov for at overføre uforbrugte anlægsbudgetter fra 2015 til 2016. Overførslerne vurderes på nuværende tidspunkt at få samme omfang, som de overførsler, der er foretaget imellem 2014 og 2015.

   I det følgende er der anført mere konkrete kommentarer til forventede afvigelser.

   Byrådets målsætninger for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. (450 mio. kr.) og for størrelsen af ordinært driftsresultat på mindst 200 mio. kr. (219 mio. kr.) samt et anlægsniveau (skattefinansieret) på ligeledes 200 mio. kr. (350 mio. kr.) vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt, idet tallene i parentes angiver det forventede resultat.

   Herunder er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

   Mere detaljerede bemærkninger til forventede afvigelser kan ses i bilag nr. 2.


   NOTE 1, SKATTER, GENERELLE TILSKUD M.V.

   Skatter

   Samlede forventede merindtægter fra skatter udgør 8,3 mio. kr.

   Merindtægten vedrører primært følgende områder: 3,3 mio. kr. vedrørende dødsboskat, 2 mio. kr. vedr. dækningsafgift af offentlige ejendomme, grundskyld 1,3 mio. kr. og forskerskat 0,8 mio. kr.

    

   Tilskud og udligning

   Der forventes netto mindreindtægter på 10,4 mio. kr.

   I beløbet indgår mindre beskæftigelsestilskud på 21,9 mio. kr. og mindre tilskud til skattenedsættelse på 8,9 mio. kr.

   Herudover forventes merindtægter vedrørende flygtninge på 6,7 mio. kr. og midtvejsregulering af bloktilskuddet på 2,5 mio. kr. samt efterregulering fra 2014 på 11,2 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering.

    

   NOTE 2, SERVICEUDGIFTER

   Politisk organisation

   Der forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 41 mio. kr.

   Den afsatte budgetbuffer på ca. 37 mio. kr. indgår heri som forventet mindreudgift.

    

   Administrativ organisation

   Der forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 29 mio. kr.

   Der forventes mindreudgifter vedrørende forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv. på ca. 12 mio. kr.

   På de centrale områder forventes ligeledes mindreudgifter på i alt 13,2 mio. kr. eksempelvis vedrørende IT-området, lægeerklæringer, øvrige puljer og centrale områder.

   Herudover forventes der overskud på de ”interne forsikringsordninger” vedrørende arbejdsskader og øvrige forsikringer på 7 mio. kr.

   Der forventes merudgifter til jobrotationsordningen, tolkning og advokatbistand mv. på i alt 2,9 mio. kr.

    

   I forhold til jobrationsordningen orienterede Forvaltningen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 om forventede manglende indtægter vedrørende jobrotationsordningen på Rådhuset.

   De manglende indtægter er nu opgjort til 1,3 mio. kr. i 2015.

    

   Skoler og klubber

   På skoler og klubber forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., som primært skyldes projekter og kompetencemidler, der enten ikke er kommet i gang i 2015 eller som skal bruges i skoleåret 15/16 og dermed forskydes mellem regnskabsårene.

    

   Dagtilbud

   På dagtilbud skyldes det forventede mindreforbrug på 6,8 mio. kr. primært de decentrale institutioner.

    

   Familieområdet

   Mindreforbruget udgør ca. 11 mio. kr. Det er primært på myndighedsområdet, der forventes mindreforbrug.

    

   Ældreområdet

   Politikområdet viser en mindreudgift på 5,3 mio. kr.

   Beløbet fremkommer ved en enkelt etårig besparelse på 1,7 mio. kr. og det resterende beløb på 3,6 mio. kr. er puljemidler, som først forventes afholdt i 2016. Beløbet (3,6 mio. kr.) er bundet op på konkrete projekter og investeringer f.eks. indkøb af elektronisk låsesystem, pulje til klippekortsordningen, opsparing til reinvesteringer af APV-hjælpemidler mm.

    

   Sundhedsområdet

   På Sundhedsområdet er der store økonomiske udfordringer (på i alt 24,2 mio. kr. i 2015).<

    

   Det er den Aktivitetsbestemte Kommunale Medfinansiering (Viborg Kommunes andel af udgifter til bl.a. indlæggelser og akutte behandlinger på sygehuse) der giver det store merforbrug.

   I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet er der indregnet forventet tillægsbevilling til området på 11,2 mio. kr. (efterregulering for 2014). Det vil sige, at udfordringen ville have været 11,2 mio. kr. større (end de 24,2 mio. kr.), såfremt denne tillægsbevilling ikke var indregnet.

   Socialområdet

   Politikområdet Socialområdet udviser en forventet merudgift på 14,5 mio. kr. Ud over et overført underskud fra 2014 på 5,4 mio. kr. har der været en fortsat tilgang af borgere til døgnophold for alkoholbehandling, senhjerneskadeområdet, midlertidige botilbud samt længerevarende botilbud til domsanbragte borgere.

   Der arbejdes med handleplan på området for at nedbringe merudgifterne. I budgetforliget er området tilført 9 mio. kr. i 2016 og 12 mio. kr. i overslagsårene 2017-2019, og det er i budgetforliget endvidere aftalt, at områdets forventede underskud på 7,7 mio. kr. ifølge budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 eftergives i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015. Samlet forventes disse initiativer at bringe området i balance.

    

   Folkeoplysning og Idræt

   Der er tale om en samlet forventet mindreudgift på 2,7 mio. kr.

   Mindreforbruget skyldes hovedsagligt akkumulerede overskud fra tidligere år samt en tendens til bedre drevne klubhuse og færre aktiviteter på fritidsområdet med deraf færre udgifter til lokaletilskud. Det bemærkes, at budgettet på politikområdet er reduceret med 1,2 mio. kr. fra 2016.

    

   Trafikområdet

   Afvigelsen (mindreudgift på 2 mio. kr.) skyldes primært, at Park og Vejservice ”sparer op” til effektivisering i 2016 jf. udbuddet.

    

   NOTE 3, OVERFØRSELSUDGIFTER

   Pensioner og boligstøtte

   Politikområdet Pensioner og boligstøtte viser en forventet mindreudgift på 8,5 mio. kr. Effekten af den nye reform på førtidspension- og fleksjobområdet skønnes at være den væsentligste årsag til mindreudgiften.

    

   Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

   Merudgiften på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet på 9,6 mio. kr. vedrører primært en merudgift til kontanthjælp på 18,0 mio. kr. og en mindreudgift til revalidering på 8,9 mio. kr.

   Budgettet er forøget med 15 mio. kr. vedrørende flygtninge og 14,8 mio. kr. i henhold til Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvilket har reduceret merudgiften i forhold til opfølgningen pr. 30. juni 2015.

    

   NOTE 4, RENTER

   Der forventes et mindreforbrug på renter på 5,8 mio. kr. dels i form af 2 mio. kr. mindre i renteudgifter på den langfristede gæld og dels i form af forbedret afkast på 3,8 mio. kr. af den likvide beholdning, som skyldes forøgelse af placeringen af likviditetsoverskud i Portefølje Management-aftaler med pengeinstitutter.

    

   NOTE 5, ANLÆG (skattefinansieret)

   Generelt er der tilbagemelding fra de fleste af udvalgene om en række anlægsprojekter, der af forskellige årsager er forsinket. Det betyder, at der til disse projekter, bliver behov for at overføre budgetbeløb fra 2015 til 2016 til videreførelse / færdiggørelse af projekterne. Det vurderes, at behovet for overførsler til anlægsprojekter totalt set (dvs. inkl. jordforsyning) vil blive på ca. samme niveau, som overførslerne fra 2014-2015, hvor der blev overført 177 mio. kr.

    

   Anlæg (Børne- og Ungdomsudvalget)

   Den forventede afvigelse er i bilag nr. 1 opgjort til 4,3 mio. kr. (mindreudgift). Udvalget har i budgetopfølgningssagen søgt om forhøjelse af budgettet i 2015 på 29,2 mio. kr. til opførelse af den nye institution Bulderby på Stokrosevej. Det fremgår af budgetforliget for 2016-2019, at det beløb, der oprindeligt var budgetlagt i 2016 skal fremrykkes til 2015. Når denne forhøjelse af budgettet er godkendt, vil mindreudgiften til udvalgets samlede anlæg udgøre (4,3 + 29,2) 33,5 mio. kr.

    

   Indregnet pulje til mindreudgifter, anlæg

   Ud over de indmeldte forventninger er der indregnet en pulje til yderligere mindreforbrug bl.a. på grund af bl.a. betalingsforskydninger. Puljen er indregnet med 25 mio. kr. Pr. 30. juni var den tilsvarende pulje indregnet med 50 mio. kr.

    

   NOTE 6, ANLÆG (jordforsyning)

   Den samlede netto-mindreudgift / merindtægt udgør 47 mio. kr.

    

   Der er dels tale om merindtægter fra salg af byggegrunde dels mindreudgifter til jordkøb.

   Herudover forventes der væsentlige mindreudgifter til byggemodning. Afvigelsen skyldes bl.a. forsinkelser (uenighed om køb af jord ved Arnbjerg) med 8,8 mio. kr. i mindreforbrug og Kærvej 1 (manglende planlægning) mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

    

   Til mindreudgifter til jordkøb samt merindtægter fra salg af byggegrunde er der i sagen søgt om korrektion af rådighedsbeløbene til disse poster.

    

   NOTE 7, FORSYNINGSOMRÅDET

   Drift: Forventet afvigelse (mindreudgift) på 0,9 mio. kr., som skyldes prisfald på deponi- og asbestaffald.

   Anlæg: På forsyningsområdet skyldes afvigelsen primært, at projekterne ”Jordhotel” og ”Nyt indsamlingssystem til dagrenovation”, ikke gennemføres i 2015. Det forventede mindreforbrug på projekterne på 12,9 mio. kr. overføres ikke til 2016, da udgifterne til projekterne allerede er optaget på budget 2016-2019.

    

   NOTE 8, ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

   Mindreudgiften på 22,9 mio. kr. skyldes primært forsinkelser i boligselskabernes byggeprogram, så indbetalinger til Landsbyggefonden udskydes (og dermed forudsættes overført til 2016).


   FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN
   Bl.a. på grund en fremrykning af en række anlægsudgifter (bl.a. køb af Mercantec’s ejendom på Vinkelvej) forventes den gennemsnitlige likviditet for 2015 nu at blive lavere end skønnet i de tidligere budgetopfølgninger.  I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september skønnes den gennemsnitlige likvide beholdning ultimo 2015 at ville udgøre ca. 450 mio. kr. (den gennemsnitlige likviditet er udtryk for likviditeten opgjort dag for dag for de seneste 12 mdr.).

   INDSTILLINGER FRA UDVALGENE
   Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne til godkendelse.

   Herudover har udvalgene indstillet de bevillinger, på deres respektive områder, der er medtaget i denne sag (dog har bevillinger til lov- og cirkulæreprogrammet ikke været særskilt forelagt udvalgene men opsamles i forbindelse med, at den samlede budgetopfølgningssag nu fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget / Byrådet).

  • Bilag

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger, foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at de i bilag nr. 3 foreslåede omplaceringer mellem politikområder godkendes.

    

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 godkendes, herunder

    

   at der til lov- og cirkulæreprogrammet gives anlægsudgiftsbevillinger på i alt 29,089 mio. kr. i 2015 jfr. specifikationen i bilag nr. 4,

    

   at indtægtsbevillingen til skatter og generelle tilskud nedsættes med 2,1 mio. kr. i 2015,

    

   at udgiftsbevillingen på politikområdet ”sundhedsområdet” forhøjes med 24,7 mio. kr. i 2015 (aktivitetsbestemt medfinansiering),

    

   at udgiftsbevillingen på politikområdet ”pensioner og boligstøtte” nedsættes med 8,5 mio. kr. i 2015,

    

   at udgiftsbevillingen på politikområdet ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” forhøjes med 9,6 mio. kr. i 2015,

    

   at udgiftsbevillingen på politikområdet ”overførselsudgifter under Børne- og Ungdomsudvalget” nedsættes med 2,891 mio. kr. i 2015,

    

   at rådighedsbeløbet (anlægsindtægt) på kontoen ”salg af boliggrunde” forhøjes med 18,1 mio. kr. i 2015 samt at rådighedsbeløbet (anlægsindtægt) på kontoen ”salg af erhvervsgrunde” nedsættes med 9,9 mio. kr. i 2015,

    

   at rådighedsbeløbet (anlægsudgift) på kontoen ”nye jordkøb” nedsættes med 6,3 mio. kr. i 2015,

    

   at netto udgiftsbevillingen på kontoen ”renter” nedsættes med 5,8 mio. kr. i 2015,

    

   at udgiftsbevillingen på kontoen ”afdrag på lån” nedsættes med 2,0 mio. kr. i 2015,

    

   at rådighedsbeløbet på kontoen ” Ny institution på Stokrosevej (Bulderby)” forhøjes med 29,243 mio. kr. i 2015, (fremrykning jfr. budgetforliget 2016-2019),

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4,0 mio. kr. til kontoen ”køb af bygning til Game” med rådighedsbeløb i 2015 (fremrykning jf. budgetforliget 2016-2019), og

    

   at nettoudgiften i de foregående 12 ”at”er på 65,041 mio. kr. i 2015 finansieres af kassebeholdningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. – 15. ”at”, dog således at ”anlægsudgiftsbevillinger” ændres til ”driftsudgiftsbevillinger” i 3. ”at”.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 4 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2015 - Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Sagsfremstilling

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

    

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Der foreligger nu regnskabsafslutninger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:

    

    

   (+= merforbrug/mindreindtægt)

    

    ------------ 1.000 kr. -------------

   Projekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   Køb og salg af ejendomme/arealer:

    

    

    

   Køb af ejendommen Søndersøvej 90, Viborg

   2.693

   2.691

   -2

   Salg af Golf Salonen, Viborg

   -4.964

   -4.969

   -5

   Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt

   -2.271

   -2.278

   -7

    

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren forslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 5 Regnskabsafslutning af anlægsregnskaber for energibesparende foranstaltninger
  • Sagsfremstilling

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

    

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Viborg Byråd besluttede den 23. juni 2010 (sag nr. 239) en reorganisering af kommunale ejendomsopgaver som bl.a. indebærer en investering på 40 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger med 14 mio. kr. i 2011, 16 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

    

   I de fire år, hvor investeringerne foretages, reduceres driftsbudgettet til vedligeholdelse med tilsvarende beløb.

    

   Ved budgetforliget i 2013-2016 besluttede Byrådet at flytte 10 mio. kr. tilbage til driftsbudgettet fordelt med 5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

    

   Der foreligger nu følgende regnskabsafslutning på Økonomi- og Erhvervsudvalget:

    

   (+=mindreforbrug)

   Projekt

   ( 1.000 kr. )

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

    

    

    

    

   Energibesparende foranstaltninger 2010

   4.753

   4.787

   -34

   Energibesparende foranstaltninger 2011

   11.400

   11.500

   -100

   Energibesparende foranstaltninger 2012

   14.170

   13.735

   435

    

    

    

    

   Energibesparende foranstaltninger i alt

   30.323

   30.022

   301

    

   Bemærkninger:

   Der er på Byrådets møde den 24. september 2014 (sag nr. 5) givet anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Mønsted og Sparkær Skole – ombygning omklædningsrum”, finansieret af puljen ”Energibesparende foranstaltninger 2012”. Det medfører at afvigelsen i alt på ovennævnte projekter kun beløber sig til 1.000 kr.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 6 Udbud af revisionsopgaven fra 2016
  • Sagsfremstilling

   På mødet den 26. august 2015 (sag nr. 33) behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget en lukket sag vedr. udbud af revisionsopgaven i Viborg Kommune fra 2016, hvor udvalget besluttede følgende:

   ”at Viborg Kommune benytter SKI-aftalen kombineret med et mini-udbud, og

   at udbudsmaterialet vedr. revisionsopgaven godkendes.”

   Forvaltningen har efterfølgende udbudt revisionsopgaven med frist for bud den 22. september 2015.

    

   Udbuddet omfatter:

   • Lovpligtig revision
   • Særlige revisionserklæringer på f.eks. refusions- og projektregnskaber mv.
   • Særlig revision og kontrol af udbetalinger til medlemmer af Viborg Kommunes Byråd som får vederlag for tabt arbejdsfortjeneste og/eller godtgørelse.

    

   Af de syv godkendte leverandører inden for rammeaftalen under SKI har følgende givet et bud:

   • Deloitte
   • BDO KR
   • PricewaterhouseCoopers
   • Ernest & Young


   Forvaltningen har efterfølgende afholdt en præsentationsrunde med de fire budgivere, hvor de fik mulighed for at præsentere deres tilbud.

    

   Der var i udbudsmaterialet opstillet en vægtning af de kriterier, som lægges til grund ved tildelingen. Kriterierne er følgende:

    

   Pris

   40 %

   Organisation og bemanding

   40 %

   Løsningsbeskrivelse

   20 %

    

   I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 42 skal valg af revisor godkendes af Byrådet. Forvaltningens evaluering af tilbuddene samt indstilling fremgår af det vedlagte lukkede bilag, og evalueringen er hemmelig indtil Byrådet har godkendt valg af revisor.

    

   Det vurderes, at den tilbudte pris og eventuelle ekstraydelser på revisionsopgaven (opgaver, som ikke er indeholdt i udbuddet) vil kunne rummes inden for det eksisterende budget.

    

   Kontrakten vil, jf. udbudsmaterialet, blive 5-årig med mulighed for forlængelse på 2 x 12 måneder.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at resultatet af udbuddet godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 7 Frederiks Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om kommunegaranti vedrørende lån til renovering af ledningsnettet
  • Sagsfremstilling

   Frederiks Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for lån på 5 mio. kr. til renovering af ledningsnettet i Frederiks by.

    

   Ansøgningen

   Udgifterne til renoveringen af ledningsnettet i perioden 2013 til 2016 forventes ifølge ansøgningen (bilag nr. 1) at udgøre 6,2 mio. kr. i henhold til dels allerede afholdte udgifter og dels modtagne tilbud på renoveringsarbejdet.

    

   Det fremgår af ansøgningen, at de ældste ledninger er lagt ned for 50 år siden. I 2013 påbegyndtes en renovering af Holbergsgade efter en periode med mange brud. Varmeværket udarbejdede herefter en renoveringsplan, der i første omgang omfattede Søndergade, del af Jernbanegade samt Trehusevej. Da varmeværket kort tid efter erfarede, at Energi Viborg skulle i gang med omlægning af kloakledningerne i området Åkjærsvej, Trehusevej og Grundtvigsvej valgte værket at renovere ledningsnettet vedrørende de 3 veje i samme ombæring.

    

   Ifølge ansøgningen er det de store investeringer i ledningsnettet, der medfører et behov for at optage et lån med kommunegaranti.

    

   Det fremgår af det fremsendte materiale sammen med ansøgningen, at låneoptagelsen i Kommunekredit forventes at blive et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. I forslaget til finansiering fra Kommunekredit udgør renten på et 20 årigt aftalelån med fast rente 1,93%.  

    

   Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste regnskab for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 har ikke givet anledning til bemærkninger.

    

   Viborg Kommune og tidligere Karup Kommune har stillet Frederiks Varmeværk 4 kommunegarantier i forbindelse med lån til anlægsinvesteringer. Restgælden på de 4 lån udgør pr. 17. september 2015 samlet 15,1 mio. kr., hvoraf 2 af lånene udløber i 2016 (restgæld 1,3 mio. kr.), 1 lån udløber i 2018 (restgæld 1,7 mio. kr.) samt 1 lån der udløber i 2033 (restgæld 12,1 mio. kr.). Den seneste kommunegaranti er udstedt i 2013 i forbindelse med lån til solvarmeanlæg. 

    

   Gældende lovgivning mv.

   Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.

    

   Kommunen kan således stille den af varmeværket søgte garanti for lån til finansiering af anlægsudgifter på op til 5 mio. kr.

    

   Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.

    

   En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på Kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.

    

   Øvrige forhold 

   Jf. Byrådets beslutning på mødet den 25. januar 2012 (sag nr. 2) opkræver Viborg Kommune ved udstedelse af garantier til forsyningsvirksomheder en provision på 0,5 % af restgælden pr. 31. december året forinden. Under forudsætning af, at lånet optages og garantien udstedes inden udgangen af 2015, vil der i 2016 blive opkrævet provision på 0,5 % af restgælden pr. 31. december 2015.   

    

   Planlægningsopgaver vedrørende varmeområdet varetages af Klima- og Miljøudvalget jf. styrelsesvedtægten for Viborg Kommune. Det kan oplyses, at godkendelse af projektet i henhold til varmeforsyningsloven er under behandling.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der stilles kommunegaranti for lån til Frederiks Varmeværk A.m.b.a. på 5 mio. kr. i forbindelse med renoveringer af ledningsnettet i Frederiks by under forudsætning af, at projektet endelig godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 8 Tilsynssag om godkendelse af Boligselskabs køb af grund ved Marsk Stigs Vej
  • Sagsfremstilling

   Statsforvaltningen, Tilsynet, har ved brev af 16. september 2015 anmodet Byrådet om en udtalelse i sag om Byrådets godkendelse den 4. september 2013 (sag nr. 30) af Boligselskabet Sct. Jørgens køb af grund ved Marsk Stigs Vej. Henvendelsen fra Tilsynet med tilhørende bilag fremgår af bilag nr. 1-4. Tilsynet beder specifikt om udtalelse vedr. et habilitetsspørgsmål for borgmesteren og værdien af den købte grund.

    

   Sagen startede som en støttesag (med godkendelse af køb af en grund) efter almenboligloven ved ansøgning fra Boligselskabet af 28. juni 2013. Sagen drejede sig om 70 ældreboliger med serviceareal. Efter afklarende korrespondance mellem Boligselskabet og Forvaltningen, blev sagen forelagt politisk, og der blev truffet afgørelse på det ovennævnte byrådsmøde den 4. september 2013. Det støttetilsagn, der hermed blev givet bortfaldt dog, da Boligselskabet ikke gik videre med projektet inden for den lovbestemte frist på 9 måneder.

    

   Efterfølgende var der fra Viborg Kommune ønske om at udvide boligantallet fra 70 til 100, og Byrådet godkendte den 8. oktober 2014 som en del af behandlingen af budgetforslaget dette. Den egentlige godkendelse i støttesagen – nu vedr. 100 ældreboliger – blev givet af Byrådet den 20. maj 2015 (sag nr. 18). På det samme møde godkendte Byrådet også, at Boligselskabet køber et suppleringsareal på ca. 500 m2. Godkendelsen af den oprindelige grund blev som nævnt givet på mødet den 4. september 2013, og var fortsat gældende.

    

   Udkast til svarbrev til tilsynet fremgår af bilag nr. 5.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der sendes udtalelse til Tilsynet i overensstemmelse med udkast til svarbrev i bilag nr. 5.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen undlader at stemme.

    

   Britta Leth stemmer imod og ønsker følgende tilføjet referatet:

    

   ”Jeg stemmer imod indstillingen, idet jeg mener, at der ikke svares på Tilsynets spørgsmål - hvordan er købsprisen fremkommet?

    

   Boligselskabet Sct. Jørgen har købt en del af Vestas-grunden, 7.260 kvm.

   af Calum Banebyen Nord til i alt kr. 36.050.000, hvilket giver en kvm.

   pris på kr. 4.966.

    

   Til sammenligning kan oplyses, at Viborg Byråd den 26. marts 2014 har godkendt køb af areal af Gardit. Her er købt 6.855 kvm. til kr. 18.9 mio. kr., hvilket giver en kvm. pris på kr. 2.757.

    

   For begge handler er det inkl. tilslutningsafgift. Der er således betalt 80% mere pr. kvm. jord for Vestas-grunden end for Gardit-grunden, og andre jordpriser i området viser en langt mindre kvm. pris.

    

   Jeg mener derfor, at der er betalt for høj en kvm. pris for købet af arealet på Vestas, nemlig kr. 4.966 pr. kvm. mod kr. 2.757 for købet af Gardit-grunden, som endda ligger tættere på centrum.

    

   Bebyggelsesprocenten har indflydelse på købsprisen af jord, men da arealet købt af Gardit har en højere bebyggelsesprocent end Vestas-grunden, burde prisen for Vestas-grunden være endnu lavere.

    

   Jeg stemmer således imod indstillingen. Den beregning, der ligger på sagen, er lavet på det bebyggede areal, en beregning, der laves for at udregne den samlede anskaffelsessum pr. kvm., men som ikke begrunder en pris for køb af jord.

    

   Når der købes jord til byggeri, skal der ske en sammenligning med, hvad koster andet jord i området, og her er prisen på kr. 4.966 pr. kvm. langt over de andre priser for jord i området.

    

   Prisen skal ikke udregnes bagud efter de almennyttige boligselskabers max. anskaffelsessum, som gør, at pensionisten komme til at betale en højere husleje, og dermed bliver der en større udgift til boligydelse.”

 • 9 Byrådsmedlemmers mulighed for at følge en medarbejder i en kortere periode
  • Sagsfremstilling

   Som supplement til eksempelvis udvalgenes institutionsbesøg er der blandt Byrådets medlemmer udtrykt ønske om, at de enkelte byrådsmedlemmer kan komme tættere på den daglige drift i Viborg Kommune ved at følge en medarbejder i en kortere periode.

   Intentionerne bag forslaget

   ·         Give byrådsmedlemmer viden, indblik og forståelse for arbejdet i såvel driften som i myndighedsdelen

   ·         Skabe sammenhæng mellem de overordnede politiske beslutninger og mødet med borgeren


   Forslag til model

   ·         Der gives mulighed for, at byrådsmedlemmer som enkeltpersoner kan følge en medarbejder og få et indtryk af dennes dagligdag.

   ·         Det typiske forløb vil være af én dags varighed, hvor et byrådsmedlem følger en medarbejder i en institution (f.eks. en skole eller et plejecenter) eller på rådhuset (f.eks. i visitation eller Borgerservice).

   ·         Muligheden for at følge en medarbejder stilles i bero i et halvt år op til afholdelse af kommunalvalg.

   ·         Under forløbet er byrådsmedlemmet omfattet af de regler, der er gældende for de pågældende medarbejdere på stedet.

   ·         Chefen for det pågældende område modtager og koordinerer ønsker fra byrådsmedlemmer om at gøre brug af muligheden for at følge en medarbejder.

   ·         Eventuel fortsættelse af ordningen tages op et år efter ikrafttræden.

    

   Hoved-MED drøftede sagen den 9. oktober 2015 med følgende konklusion:

    

   ”Forslaget anbefales.

    

   Medarbejdersiden bemærker, at byrådsmedlemmet ikke samtidig bør ledsages af repræsentanter for medierne, da det ikke giver et ægte forløb. Byrådsmedlemmerne opfordres til også at ledsage medarbejdere fra områder uden for eget udvalgsområde.”

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til model for byrådsmedlemmers mulighed for at følge en medarbejder godkendes, og

    

   at det i modellen præciseres, at byrådsmedlemmer ikke ledsages af repræsentanter fra medierne, når en medarbejder følges jf. forslaget fra Hoved-MEDs medarbejderside.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til model for byrådsmedlemmers mulighed for at følge en medarbejder godkendes, med den begrænsning, at det kun gælder 1 uge om året i 1. kvartal, og

    

   at det i modellen præciseres, at byrådsmedlemmer ikke ledsages af repræsentanter fra medierne, når en medarbejder følges jf. forslaget fra Hoved-MEDs medarbejderside.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Det bemærkes, at uge 10 i 2016 udpeges som den uge, hvor byrådsmedlemmer har mulighed for at følge en medarbejder i en kortere periode.

 • 10 Parkeringsforhold ved Finderuphøj Skole ifm. tilbygning musik, motorik og samling (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 27.01.2015 (sag nr. 12) et alternativt forslag til udviklingsplanen for Finderuphøj Skole, udarbejdet af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen.

    

   Forslaget indebar, at der opføres en tilbygning i forlængelse af Finderuphøj Hallen og at der foretages en rokade i den eksisterende bygningsmasse, således specialklasserne integreres med almenklasserne i indskoling og mellemtrin og skolens praktisk/kreative og naturfaglige værksteder samles i den nuværende specialklassefløj.

    

   Projektforslaget til tilbygningen, udarbejdet af Quattro Arkitekter A/S, blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11.08.2015 (sag nr. 5).

    

   Ud over udvidelsen i tilknytning til Finderuphøj Hallen, skal der ændres på tilkørselsforholdene til skolen og der skal anlægges flere parkeringspladser.

    

   Ejendomme & Energi har sammen med Viborg Ingeniørerne udarbejdet forslag til P-plads og tilkørselsforhold (bilag 1) og der har den 18.09.2015 været afholdt licitation på forslaget.

    

   Tilbuddene er gennemgået og alle fundet værende konditionsmæssige.

   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.

    

   Håndværkerudgifter:

   P-plads og tilkørsel

   Vinterforanstaltninger

   Beplantning m.v.

   Uforudsigelige udgifter

    

   1.274.060

   60.000

   100.000

   151.280

   I alt

   1.585.340

   Omkostninger og diverse:

   Ingeniørrådgivning, intern rådgiver, landinspektør, geotekniske undersøgelser, annoncering m.v.

    

    

   157.160

   Total

   1.742.500

    

   Finansiering

   Forvaltningen bemærker, at anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb der er afsat til projektet på investeringsoversigten for 2016.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at ændring af P-plads og tilkørselsforholdene igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling(helhedsplan)” forhøjes med  1.742.500 kr. med rådighedsbeløb i 2016

    

   at udgiften på 1.742.500 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på  investeringsoversigten for 2016 til projektet

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at ændring af P-plads og tilkørselsforholdene igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling(helhedsplan)” forhøjes med  1.742.500 kr. med rådighedsbeløb i 2016

    

   at udgiften på 1.742.500 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på  investeringsoversigten for 2016 til projektet

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 11 Gennemførelse af den kommunale indsats efter Statens vand- og naturplanlægning i 2015 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet godkendte i 2013, at forvaltningen bemyndiges til, inden for den årlige rammebevilling og efter sædvanlig administrationspraksis, at ansøge om og gennemføre forundersøgelser og realiseringsprojekter inden for tilskudsordningerne til vand- og naturplanprojekter. Projekterne gennemføres inden for de bevillingsmæssige tilsagn, som Staten meddeler til de enkelte projekter.

    

   Projekterne gennemføres endvidere efter frivillighedsprincippet. 

    

   Processen for gennemførelse af projekterne

   Administrationsmodellen for gennemførelse af indsatsen for næsten alle vand- og naturplanprojekter indebærer, at Kommunen indledningsvist ansøger Staten om tilskud til gennemførelse af en forundersøgelse, inden for en ansøgt økonomisk ramme. Hvis ansøgningen imødekommes, lægger Kommunen ud for udgifterne, hvilket finansieres over anlægsbevillingen. Kommunens udgifter til forundersøgelsen søges herefter refunderet fra Staten og indgår på anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling, når forundersøgelsen er sket og regnskabet godkendt.

    

   Hvis forundersøgelsen konkluderer, at projektet er relevant og kan gennemføres, ansøges om tilskud til realisering med en ny økonomisk ramme. I lighed med forundersøgelsen lægger Kommunen ud for anlægsudgifterne, og når realiseringen er gennemført, søges Staten om udbetaling af de afholdte udgifter inden for den økonomiske ramme, på baggrund af et godkendt regnskab. Indtægten tilgår anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling.

    

   Tidsrammen for gennemførelse af forundersøgelser og efterfølgende realiseringer kan variere fra næsten 1 år for de mindre projekter til op til flere år for store, komplicerede vådområdeprojekter. På grund af denne tidsmæssige forskydning mellem Kommunens påbegyndelse af forundersøgelser og efterfølgende realiseringer har forvaltningen behov for at have et beløb til rådighed for finansiering af Kommunens udlæg, indtil udlæggene refunderes af Staten.

    

   Sørestaurering samt indsatsen på spildevandsområdet administreres ikke efter denne model.

    

   Opgaven i 2015

   I 2015 forventes indsatsen efter den generelle administrationsmodel at omfatte færdiggørelse af forundersøgelser af nye vådområder påbegyndt i 2014 samt påbegyndelse af realisering af de vådområder, som forundersøgelserne viser, det er muligt at gennemføre. Projekterne prioriteres og igangsættes i hhv. Limfjordsrådet og Gudenåkomiteen, i disses egenskab af vandoplandsstyregrupper.

    

   I 2015 igangsættes forundersøgelser af vandløbsrestaureringer i Limfjordsoplandets nordlige del, og forundersøgelser i Gudenåens opland påbegyndt i 2014 færdiggøres. Derudover igangsættes realisering af allerede forundersøgte vandløbsrestaureringer i oplandet til Nørreå. Vandløbsrestaureringsprojekterne igangsættes i overensstemmelse med forslaget til kommunal handleplan, som Byrådet efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget besluttede at sende i høring den 20. maj 2015. Handleplanen er udarbejdet på baggrund af Statens endeligt godkendte vandplan for perioden 2009-2015.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.081.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter” med rådighedsbeløb i 2015.

    

   at anlægsudgiften på 7.081.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet ”Natura 2000 og vandplanprojekter”.

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 7.043.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med rådighedsbeløb i 2015.

    

   at anlægsindtægten på 7.043.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med 7.043.000 kr.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-10-2015

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.081.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter” med rådighedsbeløb i 2015.

    

   at anlægsudgiften på 7.081.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet ”Natura 2000 og vandplanprojekter”.

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 7.043.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med rådighedsbeløb i 2015.

    

   at anlægsindtægten på 7.043.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med 7.043.000 kr.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 12 Godkendelse af den kommunale vandhandleplan i medfør af Statens vandplanlægning
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Miljømål for alle vandforekomster (såvel alt overfladevand som grundvand) samt den indsats, der skal gøres for at nå målene, er fastsat i de statslige vandplaner.

    

   Miljømålsloven pålægger kommunerne at gennemføre en del af vandplanernes indsatser. Kommunens opgaver ligger inden for sø- og vandløbsrestaurering, etablering af vådområder og begrænsning af udledning af næringsstoffer fra dambrug og andet spildevand.

    

   Kommunerne skal udarbejde en vandhandleplan, der redegør for, hvorledes vandplanens indsatsprogram bliver realiseret inden for kommunens geografi.

    

   Kommunalbestyrelsen skal vedtage et forslag til en handleplan senest seks måneder efter vandplanernes offentliggørelse og fremlægge forslaget i en offentlig høring. Handleplanen skal være endeligt vedtaget senest et år efter vandplanens offentliggørelse, dvs. den 31. oktober 2015.

    

   Miljømålsloven opererer med en cyklus på 6 år, hvorefter processen med indførelse af en ny vandplan gentages. Den gældende vandplan skulle i princippet have foreligget i 2009 og skal være afløst af en ny med udgangen af 2015. Det er dog på nuværende tidspunkt tvivlsomt, om Staten kan nå at udarbejde de efterfølgende planer, benævnt vandområdeplaner, som i princippet skulle gælde fra 2016-2021.

    

   Tidligere politisk behandling

   Som anvist i miljømålsloven igangsatte Viborg Kommune udarbejdelsen af en vandhandleplan i 2011. Byrådet godkendte den 20. juni 2012 at sende forslag til vandhandleplan i offentlig høring. Forslag til endelig godkendelse af vandhandleplanen blev videresendt til Økonomiudvalget med anbefaling i Klima- og Miljøudvalget den 29. november 2012.

    

   Den 6. december 2012 modtog Kommunen meddelelse om, at Natur- og Miljøklagenævnet havde underkendt gyldigheden af Statens vandplaner. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 12. december 2012, at ”Under hensyn til, at gyldigheden af Statens vandplaner den 6. december 2012 er blevet underkendt af Natur- og Miljøklageankenævnet som følge af en i forbindelse med udsendelsen af planerne fastsat ikke tilstrækkelig lang klagefrist, sendes sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget til fornyet behandling, når der foreligger en statslig udmelding om, hvordan kommunerne skal forholde sig til det videre arbejde med vandplanlægningen.”

    

   Efter vandplanernes endelige vedtagelse den 31. oktober 2014 besluttede Klima- og Miljøudvalget den 30. april 2015 og Byrådet den 20. maj 2015 at fremlægge opdateret forslag til vandhandleplan for offentligheden i 8 uger, foruden at det blev besluttet ikke at gennemføre en miljøvurdering af vandhandleplanen.

    

   Vandhandleplanens indhold

   Forslaget til vandhandleplan indeholder følgende indsatser:

   ·           Indsats mod 6 regnbetingede overløb

   ·           Forbedret rensning ved afløbet fra Hørup dambrug

   ·           Fjernelse af 45 spærringer i vandløb

   ·           Vandløbsrestaurering i 35.103 m vandløb

   ·           Åbning af rørlagte vandløb i 870 m vandløb

   ·           Restaurering af Ormstrup Sø og Mov Sø

    

   Indsatsen på spildevandssiden ved spildevandsanlæg er fastlagt i Kommunens spildevandsplan, mens indsatsen ved dambrug har afventet den endelige vedtagelse af vandplanen, da den er retsgrundlag for de nødvendige påbud.

    

   Indsats i søer og vandløb blev allerede igangsat i begyndelsen af 2012, da Staten indførte en administrationsordning, så indsatserne kunne gennemføres med statslig finansiering.

    

   Her har forvaltningen efter Byrådets godkendelse påbegyndt indsatserne efter beskrivelsen i det tidligere udkast til vandhandleplan. Vådområdeindsatsen har fulgt de prioriteringer, der vedtages i vandoplandsstyregrupperne for Limfjorden (Limfjordsrådet) og Randers Fjord (Gudenåkomiteen).

    

   Høring

   Vandhandleplanen har være fremlagt for offentligheden i perioden 8. juni til 15. august 2015.

    

   På baggrund af de modtagne høringssvar har forvaltningen udarbejdet et forslag til vandhandleplan, som kan ses på Kommunens hjemmeside på adressen http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=291.

    

   Der vedlægges desuden en version i pdf-format som bilag 1.

    

   Høringssvar til forslaget til vandhandleplan

   Kommunen modtog ingen klager over beslutningen om ikke at miljøvurdere vandhandleplanen.

    

   I offentlighedsperioden er der modtaget to høringssvar til planen. Et samlet dokument med resume af indholdet af høringssvarene og forvaltningens forslag til besvarelser er vedlagt som bilag 2.

    

   Bilag 3 indeholder en kopi af begge høringssvarene.

    

   Naturstyrelsens høringsvar 

   Som det væsentligste efterlyser Naturstyrelsen en redegørelse i handleplanen for den indsats, der gennemføres efter Kommunens spildevandsplan over for ukloakerede ejendomme i det åbne land.

    

   Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomites høringssvar

   Høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite er suppleret med foreningens høringssvar til første udkast til handleplan.

    

   I sit tidligere høringssvar tilslutter foreningen sig den overordnede inddeling i 3 områder fordelt på 2013, 2014 og 2015. Det beklages, at planen ikke indeholder konkrete forslag til løsning.

    

   Foreningen anerkender i det seneste høringssvar, at Kommunen har arbejdet med gennemførelse af projekter efter vandhandleplanen men beklager, at indsatsen for at opnå målopfyldelse er utilstrækkelig, forsinket og reduceret i forhold til den tidligere vandhandleplan.

    

   Endelig henstilles til Byrådet at overveje muligheden for at effektivisere og øge indsatsen for at forebygge forurening fra spildevand.

    

   Forvaltningens vurdering af høringssvarene

    

   Naturstyrelsens høringssvar

   Det vedhæftede udkast til vandhandleplan er udbygget med den ønskede redegørelse for Kommunens spildevandsindsats.

    

   Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomites høringssvar

   Indholdet i en handleplan er fastlagt i Miljømålsloven. Handleplanen indeholder derfor en samlet liste over de indsatser, Viborg Kommune skal gennemføre, samt en tidsplan og prioritering af disse. Høringsprocessen er således begrænset til at forholde sig til tidsplan og prioritering. Udformningen af det enkelte projekt kan først konkretiseres ved den indledende forundersøgelse, som er første fase i gennemførelsen af det konkrete projekt.

    

   Til foreningens opfordring om at effektivisere og øge spildevandsindsatsen bemærkes, at dette ikke indgår i Statens vandplaner.

    

   Den videre procesNår handleplanen er godkendt, skal Kommunen gennemføre den beskrevne indsats i handleplanen efter de administrationsmodeller, som Staten har udarbejdet for vådområder, herunder fosforprojekter i ådale samt for vandløbsrestaurering. Indsatsen til nedbringelse af påvirkning fra dambrug skal gennemføres via Miljøbeskyttelsesloven, og spildevandsindsatsen gennem spildevandsplanlægningen.

    

   På nuværende tidspunkt er forundersøgelserne stort set gennemført som angivet i handleplanen. Indtil videre fortsætter forvaltningen med at realisere de projekter, Staten har givet tilsagn til.

    

   Det er endnu uvist, om Staten vil åbne for nye ansøgningsrunder til fortsættelse af indsatsen, eller hvad der skal ske med de projekter, der endnu mangler godkendelse.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at vandhandleplanen for Viborg Kommune – med de foreslåede ændringer – godkendes.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-10-2015

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at vandhandleplanen for Viborg Kommune – med de foreslåede ændringer – godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 13 Etablering af ny genbrugsstation i Bjerringbro (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet behandlede sagen på sit møde den 19. november 2014 (sag nr. 17). Her besluttede Byrådet at frigive 489.000 kr. til projektering af ny genbrugsstation i Bjerringbro.

    

   På anlægsbudgettet for 2015-2018 er der således afsat 5.400.000 kr. til realisering af ny genbrugsstation i Bjerringbro.

    

   Disse midler søges nu frigivet med 1.600.000 kr. til jordkøb til rådighed i 2015 og 3.800.000 kr. til rådighed for anlægsarbejdet i 2016.

    

   COWI anbefaler i rapport ”Genbrugsstationer i Viborg Kommune. Opgradering af genbrugsstationer i omegnsbyerne” dateret april 2011 (forelagt Klima- og Miljøudvalget på møde den 31. maj 2011 (sag nr. 85)), at der undersøges forskellige placeringsmuligheder vest for Bjerringbro. Rapporten peger på, at der generelt ikke bør være en kørselstid til en genbrugsstation på mere end 15-20 minutter.

    

   Forvaltningen har nu foretaget sådanne undersøgelser. Resultatet viser, at den mest optimale placering af den nye genbrugsstation vil være i umiddelbar forlængelse af den nuværende materielgård beliggende ved Gl. Tangevej/Engvejen i Bjerringbro. Endvidere er der i lokalplanen allerede etableret mulighed for anvendelse af arealet til genbrugsstation.

    

   I forhold til de oprindeligt budgetterede jordpriser (2011-tal) forventes med baggrund i de nuværende m2-priser på ca. 100-175 kr. en merudgift til køb af areal på omkring 500.000 kr. Ved ændringer i pladsindretning forventes det, at denne merudgift kan indeholdes i det nuværende budget.

    

   I øjeblikket forestår en miljøteknisk undersøgelse af den del af den samlede matrikel, hvorpå materielgården i dag er placeret, da denne matrikel er V1-kortlagt (der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet). Der tages derfor forbehold for uforudsete udgifter i denne forbindelse.

    

   I 2015 forventes projekteringen færdiggjort samt køb af areal fra Viborg Kommune afsluttet.

    

   Desuden forventes afholdt udbud for det samlede projekt, således at etablering af ny genbrugsstation kan påbegyndes 1. kvartal 2016.

    

   Klima- og Miljøudvalget vil løbende blive orienteret omkring udbudsresultat og projektets gennemførelse.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.600.000 kr. til kontoen ”Etablering af genbrugsstation i Bjerringbro” med rådighed i 2015

    

   at udgiften på 1.600.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb anlægsbudgettet for 2015 til formålet.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.800.000 kr. til kontoen ”Etablering af genbrugsstation i Bjerringbro” med rådighed i 2016

    

   at udgiften på 3.800.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb anlægsbudgettet for 2015 til formålet.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-10-2015

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.600.000 kr. til kontoen ”Etablering af genbrugsstation i Bjerringbro” med rådighed i 2015,

    

   at udgiften på 1.600.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb anlægsbudgettet for 2015 til formålet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.800.000 kr. til kontoen ”Etablering af genbrugsstation i Bjerringbro” med rådighed i 2016, og

    

   at udgiften på 3.800.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb anlægsbudgettet for 2015 til formålet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 14 Anlægsinvesteringer til affaldshåndtering og genbrugsordninger – Revas 2015 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I investeringsoversigten for 2015 og 2016 indgår investering i modtagestation for farligt affald på samlet 1.500.000 kr.

    

   Midlerne er planlagt ”anvendt til opførelse af lagerhal til opbevaring af driftsmateriel, herunder adgangsvej.

    

   Lagerhallen opføres på arealet mellem administrationsbygningen og modtagestationen for farligt affalds eksisterende bygninger på Kirkebækvej 136, Viborg.

    

   Udgiften forventes afholdt inden for den samlede projektramme.

    

   Der ønskes frigivet 1.000.000 kr. med rådighed i 2015 samt 500.000 kr. til rådighed i 2016.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Modtagestation diverse” med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2014/2015 til formålet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Modtagestation diverse” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 500.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2016 til formålet

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-10-2015

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Modtagestation diverse” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2014/2015 til formålet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Modtagestation diverse” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 500.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2016 til formålet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 15 Forslag til Helhedsplan for domkirkeområdet
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på deres fællesmøde den 28. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på fællesmøde 12. august 2015, at forslag til den fysiske helhedsplan, som er udarbejdet af arkitektfirmaet Schønherr, godkendes som grundlag for det videre arbejde med at udvikle domkirkeområdet og derfor fremsendes til Byrådets budgetkonference.

    

   Forvaltningen har med udgangspunkt i denne fysiske helhedsplan udarbejdet et forslag til en opdeling i en række delprojekter med henblik på udvalgenes godkendelse som grundlag for det videre arbejde med at udvikle domkirkeområdet.

    

   Den samlede helhedsplan indeholder herefter både den fysiske plan og en beskrivelse af delprojekterne.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

   Den fysiske helhedsplan er i bilag 2.

   En oversigt med beskrivelse af delprojekterne er i bilag 3.

    

   Baggrund

   Byrådet besluttede i møde 7. oktober 2015 i forbindelse med 2. behandling af budgettet, at afsætte 500.000 kr. (finansieret af Udviklingspuljen, Økonomi- og Erhvervsudvalget) til det videre arbejde med at bearbejde og evt. realisere planens delprojekter i dialog med områdets aktører.

    

   Ambitionen

   Domkirkeområdet har et stort uforløst potentiale som et kulturelt kraftcenter på nationalt niveau, som kan opnås ved at samle en række attraktioner til én hovedattraktion. Hvis områdets centrale og dramatiske Danmarkshistorie gennem 1000 år bringes i spil, og der udvikles en stærk synergi mellem et nyt Viborg Museum, Viborg Domkirke, Skovgaardmuseet og det tidligere rådhus med bl.a. kunstkonservering – alt sammen med omdrejningspunkt i et nyt besøgscenter i området – kan der skabes et heldags kulturelt tilbud uden sidestykke i Danmark med 150.000 – 200.000 besøgende turister om året.

   En lignende synergi, hvor flere kulturelle attraktioner i fællesskab udgør en kulturel turistmagnet, ses flere steder, f.eks. Museumsinsel i Berlin eller Søfartsmuseum og Kronborg i Helsingør.

    

   Forslag til fysisk helhedsplan

   Schønherr har i foråret 2015 udarbejdet et forslag til en hovedsagelig fysisk helhedsplan, der med udgangspunkt i Viborgs særlige historie og DNA stiller forslag og ideer til, hvordan sammenhængen i området og til handelsbyen og søerne kan styrkes.

   Planen indeholder forslag til:

    

   • en omlægning af byrummene og herunder en ny sammenhængende belægning, beplantning, kunst med videre,
   • 2 scenarier med nye anvendelsesmuligheder for flere af bygningerne i området,
   • en beskrivelse af trafik og parkeringsbehov og -løsninger,
   • budget og anlægsomkostninger,
   • SWOT analyse

    

   Forslag til opdeling af Helhedsplan for Domkirkeområdet

   På baggrund af Schønherrs forslag til helhedsplanen foreslår forvaltningen en opdeling i en række delprojekter, som er beskrevet nærmere nedenfor. Til sammen forventes en realisering af delprojekterne at kunne skabe markant mere liv i området.

    

   En realisering af helhedsplanens ideer vil være et langsigtet arbejde, og mens nogle af delprojekterne forventes at kunne realiseres selvstændigt, vil andre være afhænge af hinanden. Det samlede mål er en færdiggørelse til Reformationsjubilæet (2026).

    

   Endvidere må planen forventes justeret løbende, da det for eksempel i forbindelse med en kommende fondssøgning og videreudvikling kan vise sig nødvendigt at justere på indhold og rækkefølge. En realisering vil således være afhængig af, at der kan findes tilstrækkelig finansiering.

   Forvaltningen foreslår, at der sideløbende organiseres en dialog med områdets aktører gennem oprettelse af et domkirke-forum, samt at der arbejdes aktivt med borgerinddragelse i forbindelse med midlertidige aktiviteter og events.

    

    

   Delprojekter

    

   1.Fondsstrategi og fundraising

   Store dele af helhedsplanens realisering er afhængig af, hvorvidt der kan findes finansiering gennem fondsmidler. I samarbejde med rådgiver udarbejder forvaltningen en fondsstrategi og på baggrund heraf optages kontakt til relevante fonde og ministerier om muligheder for finansiel støtte.

    

   2.Forum for Domkirkeområdet

   Forvaltningen foreslår, at der organiseres en løbende dialog med områdets aktører om at indgå i helhedsplanen gennem oprettelse af et domkirke-forum med repræsentanter fra kirke, museer, turisme, handels- og erhvervsliv og kommune. Formålet er bl.a. at koordinere fondsstrategi, delprojekternes fremdrift og undersøge evt. hensigtsmæssig lokaleudveksling.

    

   3.Domkirke indvendig renovering

   Viborg Domkirkes menighedsråd arbejder med et projekt vedrørende indvendig renovering, bedre ankomstforhold og øget tilgængelighed, belysning, formidling m.m.

    

   4.Køb af Vestre Landsret og salg af nuværende bygninger for Viborg Museum

   Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en selvstændig sag herom.

    

   5.Udvikling og etablering af nyt bymuseum i Domkirkeområdet

   Den fysiske helhedsplan og bemærkninger fra den offentlige høring peger samstemmende på en flytning af Viborg Museum til området som en afgørende faktor i forhold til udviklingen af området.

    

   Museet er ansvarlig for en realisering, der kan opdeles i nedenstående etaper, hvoraf dele vil kunne realiseres sideløbende:

   Efterår 2015:

   Konceptudvikling af nyt bymuseum, forventes finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Primo 2016:

   Anlægsprojekt for fremtidig museum initieres.

   Viborg Museums projektorganisation for nyt museum opbygges.

   Der udarbejdes konkret projekt for en flytning af Viborg Museum.

   Fundraisingstrategi etableres / koordineres med øvrige dele i helhedsplanen.

    

   Medio 2016 og frem:

   Udstillingsudvikling.

   Etablering af midlertidige magasinforhold.

   Tømning og nedpakning af samlinger og værksteder på Hjultorvet.

   Udvikling, produktion og opbygning af nye museumsudstillinger og publikumsfaciliteter.

   Udvikling, produktion og implementering af byrumsformidling.

   Indflytning i nye faciliteter.

    

   6.Ny anvendelse i det gamle rådhus

   Det vil være muligt at samle et fagligt miljø omkring kulturarvsbevaring i domkirkeområdet, som vil være i national særklasse.

   Forvaltningen foreslår, at det gamle rådhus fremadrettet anvendes til:

   ·         Center for kulturarvsbevarelse og formidling, herunder værkstedsfaciliteter for Kunstkonserveringen, samt publikumsfunktioner for lokalhistorisk arkiv.

   ·         Officielle handlinger, herunder borgerlige vielser.

   ·         Evt. besøgscenter, administration med mere

    

   Udviklingen af det gamle rådhus kan inddeles i følgende etaper:

   Efterår 2015:

   Forhandling med Kunstkonserveringen om etablering i det gamle rådhus.

   Byggeteknisk undersøgelse af det gamle rådhus indledes.

    

   Primo 2016:

   Udarbejdelse af nyt plangrundlag i form at tillæg til lokalplan nr. 133.

   Delprojekt vedr. etablering af Kunstkonserveringen projekteres.

   Aftale vedr. lejemål / brugsret for Kunstkonserveringen indgås.

    

   Medio 2016:

   Delprojekt vedr. etablering af nyrenoverede lokaler til brug for borgerlige vielser m.v., samt eventuelt fremtidigt besøgscenter, administration med mere projekteres.

   Vedtagelse af tillæg til lokalplan nr. 133.

   Etablering af faciliteter til brug for Kunstkonserveringen påbegyndes.

   Fundraisingstrategi udvikles i sammenhæng med helhedsplanens øvrige delelementer.

    

   7.Ny udvendig belysning af Domkirken

   Domsognet er tovholder for en etablering af ny udvendig belysning af Domkirken, med mulighed for både permanent og ’ad hoc’ belysning.

    

   8.Besøgscenter

   Muligheden for at etablere et besøgs-center i Domkirkeområdet, hvor besøgende bydes velkommen og præsenteres for såvel området som for Viborg generelt undersøges.

    

   9.Pilgrimsherberg

   Mulighederne for at etablere et pilgrimsherberg i området undersøges. Biskop Henrik Stubkjær oplyser, at Viborg Stift har planer om at gøre Viborg til Danmarks Pilgrimsby og støtter tankerne om et pilgrimsherberg, og at stiftet gerne går ind i arbejdet med at opbygge en pilgrimsorganisation omkring kirkerne i midtbyen.

    

   10.Stænderpladsen - omdannelse

   Såfremt der etableres et nyt Viborg bymuseum i Domkirkeområdet foreslår forvaltningen, at der påbegyndes en omdannelse af Stænderpladsen.

   Der findes en totalrådgiver, som på baggrund af helhedsplanen udarbejder dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, udbud og totalrådgivning i forbindelse med anlæg.

   Den nye plads forventes tidligst at kunne tages i brug ca. 2½ år efter processen er sat i gang.

    

   11.Skovgaard Museet

   Mulighed for at etablere nye adgangsforhold og eventuel tilbygning undersøges. Eventuel flytning af administrationen til Viborg Museum undersøges.

    

   12.Løbende omdannelse af øvrige byrum

   Totalrådgiver for Stænderpladsen kan eventuelt løbende tilkøbes som totalrådgiver for Gammeltorv og de øvrige byrum omkring domkirken og en udvidelse af gågadebelægningen rundt om Latinerhaven.

    

   13.Nyt P-hus ved VUC

   Der indledes forhandling om etablering af et nyt Parkeringshus ved VUC iht. helhedsplanen, når Gammeltorv lægges om og parkeringen fjernes. Parkeringshuset vurderes at kunne færdiggøres i løbet af ca. 2½ år fra projektets igangsætning.

    

   14.Midlertidige aktiviteter og events

   Forvaltningen foreslår, at der sideløbende med en evt. realisering af helhedsplanens delelementer arbejdes aktivt med borgerinddragelse i forbindelse med midlertidige aktiviteter og events.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at helhedsplanen for domkirkeområdet indeholdende Schønherrs fysiske helhedsplan og de beskrevne delprojekter godkendes og igangsættes som grundlag for den videre udvikling.

    

   Herudover besluttede Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget, at

    

   Der sigtes mod, at helhedsplanen er realiseret til Reformationsjubilæet i 2026.

    

   Teksten ændres i forhold til de på mødet faldne bemærkninger i forbindelse med sagens fremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Sagsfremstillingen er blevet ændret i forhold til fagudvalgenes behandling af sagen:

    

   Punkt nr. 13 (Nyt P-hus ved VUC) er blevet ændret, så det nu fremgår, at der skal indledes forhandlinger om etablering af nyt p-hus.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 16 Beskæftigelsesplan 2016
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Alle jobcentre i hele landet skal én gang årligt udarbejde en beskæftigelsesplan.

    

   Med den nye beskæftigelsesreform er kravene til beskæftigelsesplanens indhold og form væsentligt reducerede fra og med Beskæftigelsesplan 2016.

    

   Beskæftigelsesplan 2016 er derfor væsentligt mindre omfattende end tidligere år, og i høj grad baseret på de relevante dele af teksten fra ”Mål og Midler” som findes i Viborg Kommunes Budget 2016 under politikområderne ”Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” og ”Beskæftigelsestilbud”.

    

   Beskæftigelsesministerens indsatsområder og målsætninger for 2016

   Udgangspunktet for beskæftigelsesplanen er stadig beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder og målsætninger, men disse er nu kun vejledende og ikke bindende for kommunerne.

    

   For 2016 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende indsatsområder:

   1. Flere unge skal have en uddannelse
   2. Borgere i kanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats
   3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
   4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

    

   De overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer

   Beskæftigelsesplan 2016 indeholder en kort beskrivelse af de overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskrivelsen er baseret på (Arbejdsmarkedskontor Midt-Nords kommunenotat for Viborg (Bilag 2).

    

   Den største udfordring på længere sigt er fortsat ”demografisk modvind”. Prognoserne har dog det seneste ændret sig lidt som følge af de mange tiltag – især tilbagetrækningsreformen – der skal få borgerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken i Viborg Kommune ser derfor ud til at være svagt stigende på mellemlangt sigt (15-20 år). På langt sigt vil der fortsat blive tale om en stagnation i arbejdsstyrkens størrelse, mens antallet af især ældre borgere uden for arbejdsstyrken vil være stigende.

    

   På kort sigt er den største udfordring dog at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft, og forberede den ledige arbejdskraft til fremtidens ændrede kompetencebehov.

    

   Det er fortsat en udfordring at sikre, at de unge er rustet til fremtidens arbejdsmarked og de udfordringer dette indebærer. På kompetencesiden udgør dette den største udfordring både på kort og langt sigt - ikke kun i Viborg Kommune, men over hele landet. I Viborg Kommune har Byrådet nedsat et særligt politisk udvalg til netop dette område.

    

   Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016

   Processen og tidsplanen for godkendelsen af beskæftigelsesplanen er beskrevet i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Den endelige godkendelse i Byrådet skal ske senest 31. december 2015

    

   Efter godkendelse i Byrådet skal beskæftigelsesplanen indsendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR-Vestjylland) til orientering.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes og sendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-10-2015

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes og sendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 17 Udvikling af Viborg Baneby (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet vedtog den 19. juni 2013 (sag nr. 2) ”Helhedsplan for Viborg Baneby”. Helhedsplanen fastlægger principper for områdets fysiske planlægning: anvendelse, bebyggelsens højde og tæthed, veje, stier, grønne områder mm. Efterfølgende har Byrådet den 23. september 2015 (sag nr. 7) vedtaget kommuneplantillæg nr. 33 – nye retningslinjer og rammer for Viborg Baneby, samt kommuneplantillæg nr. 24 – udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Kommuneplantillæggene omsætter principperne i helhedsplanen til konkrete rammer for den kommende lokalplanlægning.

    

   Der er på anlægsbudgettet for 2015-2018 afsat et samlet rådighedsbeløb på 44 mio. kr. til projekter i Viborg Baneby. Beløbet skal anvendes til den videre projektering af infrastruktur, til jordkøb og anlægsarbejder, så infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen.

    

   Teknisk Udvalg har på mødet den 30. april 2014 (sag nr. 14) reserveret 42 mio. kr. heraf til kommunal medfinansiering af Viborg Banebro. (Realdania har efterfølgende givet tilsagn om støtte på 25 mio. kr. betinget af en række forudsætninger.) Af det resterende rådighedsbeløb er 1.978.000 kr. afsat i 2015.

    

   Forvaltningen foreslår, at der frigives 1.500.000 kr. til det videre arbejde med områdets infrastruktur samt områdets videre udvikling og realisering. Dette arbejde forventes at omfatte:

   -            Undersøgelse af mulighederne for yderligere medfinansiering af infrastruktur, herunder fundraising

   -            Mindre anlægsprojekter, der understøtter områdets fortsatte udvikling

   -            Kommunikation og markedsføring, herunder udarbejdelse af markedsføringsmateriale samt tiltag ved opstart af anlægsprojekter

   -            Projektformidling både i form af kommunikationsaktiviteter og midlertidige anlæg samt

   -            Diverse tekniske undersøgelser

    

   De afsatte midler vil gå til hhv. anlæg, ekstern bistand og administrativ tid.

    

   Finansiering

   Forvaltningen foreslår, at udgifterne til ovennævnte aktiviteter finansieres af rådighedsbeløbet afsat på kontoen ”Viborg Baneby – projekter”, hvor der er afsat et beløb på 1,978 mio. kr. i 2015.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der frigives et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2015 til det videre arbejde med  realisering af planerne for Viborg Baneby, og

    

   at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat til baneby-projekter på anlægsbudgettet for 2015.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2015

   Fraværende: Michael Nøhr

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der frigives et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2015 til det videre arbejde med realisering af planerne for Viborg Baneby, og

    

   at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat til baneby-projekter på anlægsbudgettet for 2015.

    

   Michael Nøhr var fraværende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 18 Banevejen på Viborg Station (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Banevejen på Viborg Station er senest behandlet på møde i Byrådet 23. september 2015 (lukket sag). Byrådet godkendte projektet vist i bilag 1 og forslag til perronbro vist i bilag 2. Byrådet besluttede også, at baneprojektet gennemføres i 2016, mens vejprojektet gennemføres helt i 2017.

    

   Anlægsoverslag

   Der er et budget til Banevejsprojektet på 96,196 mio. kr. Der mangler at blive bevilliget et beløb på 79.650.000 til 2016/2017. Der er desuden et budget på 2,625 mio. kr. til tunellen med den grønne sti i Banebyen, som bliver udført som en del af anlægsprojektet i 2016. Det vil sige et samlet budget på 98,8 mio. kr.

    

   Anlægsoverslag for baneprojektet er vist i bilag 3, og anlægsoverslaget for vejprojektet er vist i bilag 4. Anlægsoverslagene er beregnet godt halvvejs gennem projektering/vali­dering. Arealerhvervelser er medtaget i overslagene. Bilag 3 og 4 er ikke offentlige af hensyn til tilbuddene på entrepriserne.

    

   Anlægsoverslagene er beregnet således, at de forventes at ligge midt i de indkomne tilbud. Det vil sige, at den endelige pris forventes lavere end anlægsoverslaget.

    

    

   Anlægsoverslag excl. uforudsete udgifter

   Uforudsete udgifter

   Anlægsoverslag inkl. uforudsete udgifter

   Baneprojektet

   62.000.000

   5.000.000

   67.000.000

   Vejprojektet

   36.650.000

   3.350.000

   40.000.000

   Stationsbygningen (pga. trappe fra perronbroen til Banegårdspladsen)

    

   1.450.000

   Bygherrerådgivning, lokal­plan, VVM, opmåling, arki­tekt, miljøundersøgelser, anlægshonorar mv.

    

   6.050.000

   Banedanmarks bidrag til perronbroen

    

   -8.000.0000

   Tilskud til cykelparkering på bastion fra Trafikstyrelsen

    

   -160.400

   Energi Viborgs udgift til rør gennem spunsen (gæste­princip)

    

   -1.000.000

   I alt

    

    

   105.350.000

    

   Det forventes således, at projektet kan udføres for ca. 97 mio. kr. Dog er der anbefalet 10% til uforudsete udgifter på 8,4 mio. kr. Det vil sige et samlet anlægsoverslag inkl. uforudsete udgifter på 105,35 mio. kr.

    

   Det indregnede bidrag fra Banedanmark til perronbroen udbetales først i 2017.

    

   Der arbejdes videre med projekterne herunder at finde besparelser på anlægsoverslaget. Der er specielt på vejdelen mulighed for at fravælge løsninger, hvis der mod forventning ikke opnås en god pris for baneprojektet.

   Det forventes således, at projektet med Banevejen kan gennemføres inden for det afsatte budget.

    

   Entreprenørudbud på baneprojektet

   Der var 5 entreprenører, der ønskede at blive prækvalificeret til at byde på EU-udbuddet vedrørende banedelen af anlægsprojektet med Banevejen. Alle 5 entreprenører opfylder kravene til økonomisk og teknisk kapacitet. De 5 entreprenører er:

    

   ·           ARKIL

   ·           Barslund (med Willke som underentreprenør)

   ·           Gustav H. Christensen (med Strukton Rail som underentreprenør)

   ·           M. J. Eriksson

   ·           Aarsleff Rail

    

   Udbudsmaterialet er udsendt til de prækvalificerede 9. oktober 2015, og resultatet af udbuddet på baneprojektet kendes ultimo november. Viborg Kommune har ret til at forkaste alle tilbud.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø forslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der til kontoen ”Vej i Banegraven” gives en anlægsudgiftsbevilling på 79.650.000 kr. med rådighedsbeløb på 50.400.000 kr. i 2016, og 29.250.000 kr. i 2017,

    

   at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 8.160.400 kr. med rådighedsbeløb på 160.400 kr. i 2016 og 8 mio. kr. i 2017, og

    

   at der til kontoen ”Baneby – underføring af den grønne sti” gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.625.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.625.000 kr. i 2016.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2015

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der til kontoen ”Vej i Banegraven” gives en anlægsudgiftsbevilling på 79.650.000 kr. med rådighedsbeløb på 50.400.000 kr. i 2016, og 29.250.000 kr. i 2017,

    

   at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 8.160.400 kr. med rådighedsbeløb på 160.400 kr. i 2016 og 8 mio. kr. i 2017, og

    

   at der til kontoen ”Baneby – underføring af den grønne sti” gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.625.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.625.000 kr. i 2016.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 19 Vinter- og renholdelsesregulativ 2015
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Folketinget har vedtaget en ny vejlov ”Lov om offentlige veje”. Loven trådte i kraft 1. juli 2015 undtagen for kapitel 8 (vinter og renhold), der trådte i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende (31.12.2014).

    

   Den nye vejlov medfører et behov for at opdatere Viborg Kommunes Vinterregulativ fra 1. oktober 2011, da grundejernes forpligtigelser er ændret væsentligt. Samtidigt ændres regulativet til også at indeholde renholdelse på kommuneveje og offentlige stier. Renholdelsen er senest behandlet på møde i Teknisk Udvalg den 13. juni 2007 (sag nr. 136).

    

   I loven er grundejernes forpligtigelser ændret, således at grundejeren kun har pligt til at vedligeholde fortov eller sti på offentlige veje og stier, der ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Hvis ejendommen ligger op til både offentlige og privat fællesvej, er det afgørende, hvor adgangen til ejendommen er placeret i forhold til, om grundejeren har en pligt eller ej. En adgang kan være en indkørsel, havelåge mv.

    

   Den nye vejlov medfører derfor, at Viborg Kommune får forpligtigelsen på rigtigt mange mindre stykker fortov på kommuneveje. Der kan således være strækninger på et fortov på en kommunevej, som Kommunen skal holde, mens der på samme vej vil være strækninger, hvor grundejerne selv har forpligtigelsen.

    

   Forvaltningen er ved at gennemgå samtlige ejendomme langs kommuneveje for at finde de fortovsstrækninger, hvor Kommunen fremover har forpligtigelsen. Dette optegnes på kort, således at borgerne kan gå ind og se, hvad der konkret gælder for deres ejendom. Der fremsendes en orienteringssag til Teknisk Udvalg, når samtlige ejendomme er gennemgået.

    

   Forvaltningen har indkøbt 4 minitraktorer til at løse opgaven. Traktorerne er så små, at de ikke ødelægger sunde betonfliser. Traktorerne skal både foretage vintervedlige­holdelse og ukrudtsbekæmpelse (renhold) på de udpegede fortove.

    

   Det nye vinter- og renholdelsesregulativ

   Det primære juridiske grundlag for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af veje fremgår af vejlovene:

    

   ·        Lov om offentlige veje (vejloven, kapitel 8)

   ·        Lov om private fællesveje (privatvejsloven, §§ 8, 23 og 79)

    

   Viborg Kommune skal beskrive og offentliggøre, hvad man som vejmyndighed har bestemt vedrørende:

    

   ·        Kommunens egen pligter på kommuneveje og offentlige stier mv.

   ·        Grundejeres pligter på offentlige fortove og stier mv.

   ·        Grundejeres pligter på private fællesveje

    

   Disse beslutninger kan med fordel samles i et vinter- og renholdelsesregulativ. Regulativet skal forhandles med politiet.

    

   Forvaltningen har valgt at lægges sig op ad Vejdirektoratets høringsmateriale fra 1. juni 2015. I dette høringsmateriale ligger et paradigme til et vinter- og renholdelsesregulativ og en række illustrationer, der viser grundejerens forpligtigelser i en række situationer.

    

   Forslag til Viborg Kommunes nye Vinter- og renholdelsesregulativ er vist i bilag 1.

    

   Ændringer fra sidste regulativ

   Forvaltningen foreslår disse ændringer fra seneste vinterregulativ af 1. oktober 2011:

    

   1.     Grundejernes forpligtigelser tilrettes jfr. den nye vejlov

   2.     Gågader og større p-pladser ændres fra vinterstiklasse I til vintervejklasse II

    

   Punkt 2 foreslås, således at der kun saltes – og ikke gruses- på gågader og større p-pladser, hvorved der ikke dannes den grødede masse med grus og sne, der ofte ligger på arealerne i længere tid og generer. Det betyder også, at butikkerne ikke får samme masse med grus ind i deres lokaler. Frekvensen vil minimum være den samme. 

    

   Det vurderes dog, at betondækket på Preislers Plads og Fishers Plads i deres nuværende tilstand ikke kan tåle saltning.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg vedtager forslaget til nyt Vinter- og renholdelsesregulativ,

    

   at regulativet efterfølgende sendes til formel godkendelse hos Midt- og Vestjyllands

   Politi, og

    

   at det godkendte regulativ herefter offentliggøres på www.viborg.dk/vinter

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2015

   Indstillingen blev godkendt

  • Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen bemærker, at det er Byrådet, der har kompetencen til at godkende regulativet. Sagen sendes derfor til godkendelse i Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

   På baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,

    

   at forslaget til nyt Vinter- og renholdelsesregulativ godkendes,

    

   at regulativet efterfølgende sendes til formel godkendelse hos Midt- og Vestjyllands Politi, og

    

   at det godkendte regulativ herefter offentliggøres på www.viborg.dk/vinter.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 20 Anmodning fra byrådsmedlem Flemming Gundersen om optagelse af sag på Byrådets dagsorden vedr. nedlæggelsen af borgerrådgiverfunktionen i Viborg Kommune (den kommunale styrelseslovs §11)
  • Sagsfremstilling

   Flemming Gundersen har i mail af 29. oktober 2015 til borgmesteren anmodet om at få nedenstående punkt på Byrådets dagsorden den 18. november 2015:

    

   ”Jeg har som bekendt undret mig over den manglende belysning af årsagen til nedlæggelse af borgerrådgivningen. I fredags d. 23. oktober modtog jeg sammen med de øvrige byrådsmedlemmer en mail fra Søren Sørensen med en redegørelse for hans syn på sagsforløbet. Det har ført til fornyet undren, og at jeg på ny ønsker sagen belyst ud fra følgende spørgsmål til dig:

    

   1.    Spørgsmål: Hvilke oplysninger var der til rådighed som grundlag for en stillingtagen til nedlæggelsen af Borgerrådgivningsfunktionen?

   Du er fremkommet med flere modstridende udsagn om, hvilke oplysninger der var grundlaget.

   17. september udtaler du til VSF, at der ikke har været udarbejdet noget særligt materiale som baggrund for afskedigelsen af borgerrådgiveren. Det samme svarer du i en mail til mig på mine spørgsmål om sagen 21.september.

   I samme artikel udtaler du:” På det seneste har der hverken været mange henvendelser eller tunge sager” og videre: ”Det fremgår af nogle interne papirer, som vi sad med til budgetkonferencen”.

   I en artikel i VSF 12.oktober efter anden behandling af budgettet er du citeret for følgende:

   ”Mig bekendt findes der ikke deciderede tal for 2015”, og videre

   ” Min bedømmelse kommer på en mundtlig fremlæggelse, hvor vi spurgte ind til, hvordan det ser ud i år. Og her fik vi svaret, at der ikke var mange sager”

    

   Disse udsagn får mig til at stille følgende underspørgsmål:

   a.    Hvorfor valgte du ikke at få udarbejdet særligt materiale som baggrund for afskedigelsen?

   b.    Hvilke interne papirer fra budgetkonferencen henviser du til? Jeg ønsker disse papirer tilsendt eller evt. at få en henvisning til hvilke papirer i det konferencemateriale, som jeg har haft til rådighed, du mener, det drejer sig om.

   c.    Hvem lavede den omtalte mundtlige redegørelse, hvem var til stede og hvornår foregik det?

   d.    Har borgerrådgiveren selv på noget tidspunkt været inddraget i drøftelserne op til og under budgetforløbet?

    

   2.    Spørgsmål: Hvorfor fremlagde du ikke den redegørelse for borgerrådgivningens virke i 2015, som borgerrådgiveren havde fremsendt d. 25. september for byrådet ved anden behandling af budgettet 7. oktober, og hvorfor ville du på dette møde ikke besvare mine spørgsmål om, hvilke data der lå til grund for, at Borgerrådgiverfunktionen skulle fjernes?

   Det fremgår nu, at borgerrådgiveren d. 25. september har fremsendt en mail til kommunaldirektøren, hvor der for 2015 gives deciderede tal for antallet af sager samt en vurdering af, om der har været tunge sager. Du blev straks orienteret om redegørelsen. Alligevel henviser du kun til den officielle redegørelse for 2014 som tilstrækkeligt grundlag for beslutningerne. Jeg må samtidig konstatere, at du på trods af din viden affærdiger mine spørgsmål med en bemærkning om, at din tålmodighed er sluppet op, fordi jeg stiller det samme spørgsmål flere gange.

    

   3.    Spørgsmål: Vil du sætte henholdsvis nedlæggelsen af borgerrådgiverfunktionen og afskedigelsen af borgerrådgiveren på det næstkommende byrådsmøde til fornyet behandling?

   På grundlag af ovenstående, er det min vurdering, at beslutningen om nedlæggelsen af borgerrådgivningen og den efterfølgende afskedigelse af borgerrådgiveren er sket på et usagligt, udokumenteret og ikke-fyldestgørende grundlag. Derfor bør der ske en fornyet behandling af sagen i byrådet med de nye oplysninger som grundlag. Man må i den sammenhæng lægge vægt på, at borgerrådgiveren er direkte ansat under byrådet, og kun kan afskediges af dette. Da den mangelfulde sagsbehandling af punktet om borgerrådgiverfunktionen bør udløse en ny behandling af sagen, må afskedigelsen som konsekvens deraf også genbehandles.”

  • Indstilling

   Sagen forelægges Byrådet.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Flemming Gundersen ønsker følgende forslag til afstemning:

    

   ”På grundlag af ny viden om sagsantal i 2015 og deres tyngde, tilkendegiver Byrådet, at borgerrådgiverfunktionen skal bevares”.

    

   For forslaget stemmer Flemming Gundersen og resten af Byrådet stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.

    

   Byrådet tog herefter borgmesterens redegørelse til efterretning.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 21 Anmodning fra Venstre's byrådsgruppe om optagelse af sag på Byrådets dagsorden vedr. Viborg Kommunes udbud og konkurrenceudsættelser (den kommunale styrelseslovs §11)
  • Sagsfremstilling

   Jens Rohde har på vegne af Venstre’s byrådsgruppe i mail af 19. oktober 2015 til borgmesteren anmodet om at få nedenstående punkt på Byrådets dagsorden den 18. november 2015:

    

   Venstre ønsker på først kommende byrådsmøde en redegørelse for udmøntningen af udbudsaftalen mellem Viborg Kommune og Terndrup Taxa og Turistbusser.

    

   Baggrunden er flere henvendelser fra forældre og mediehistorier angående afsætning af børn på forkerte adresser, ligesom Terndrup Taxa over for dagbladet BT d. 16. oktober 2015 hævder, at taxafirmaet i henhold til aftale med Viborg Kommune ikke er forpligtet til at påse, at barnet kommer i voksen varetægt ved f.eks. afsætning.

    

   Venstre ønsker derfor svar på følgende spørgsmål, som bedes besvares åbent og mundtligt i byrådssalen:

    

   1.)      Hvad er ifølge borgmesteren forklaringen på, at en række udbud i Viborg Kommune har resulteret i problemer med udførelsen af den efterfølgende service. Tegner der sig et entydigt billede?

    

   2.)      Er Terndrup Taxa blevet gjort bekendt med et særligt ansvarskodeks over for børn og andre udsatte grupper?

    

   3.)      Hvordan kan det lade sig gøre, at børn ved flere lejligheder bliver sat af på forkert adresse?

    

   4.)      Hvad vil borgmesteren gøre for at rette op på de kritisable forhold?

    

   5.)      Hvordan vil borgmesteren sikre, at fremtidige udbud sikrer tryghed mod utilsigtede svigt i den kommunale service.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Sagen forelægges Byrådet.

  • Beslutning i Byrådet den 18-11-2015

   Fraværende: Lone Langballe, Johannes F. Vesterby

   Byrådet tog borgmesterens redegørelse til efterretning.

 • 22 PersonsagLukket sag