Byrådet - Referat fra mødet den 07-10-2015

Referat

Afbud fra Anders Bertel. I stedet deltager stedfortræder Jens Ravn. Afbud fra Nina Hygum. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth. Michael Nøhr var fraværende. Anna Margrethe Engbæk Schmidt mødte kl. 17.40 efter behandlingen af sag nr. 1.

 • 1 Budgetforslag 2016-2019 (2. behandling)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog ved førstebehandlingen af budgetforslag 2016-2019 den 16. september 2015 (sag nr. 1) at oversende det imellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti indgåede budgetforlig til Byrådets 2. behandling den 7. oktober 2015.

    

   Ændringsforslag

   Flemming Gundersen, Enhedslisten har den 23. september 2015 fremsendt et ændringsforslag til budgetforslaget. Ændringsforslaget fremgår af bilag nr. 4.

    

   Ændringsforslaget har været forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 30. sept. 2015 (sag nr. 1). I sagen besluttede udvalget at anbefale følgende omkring ændringsforslaget: ”at Enhedslistens ændringsforslag til budgetforslag 2016-2019 ikke godkendes”.

    

   Herudover har Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 30. september besluttet at fremsende 2 tekniske ændringsforslag til budgetforslaget. Disse fremgår af hhv. bilag nr. 5 og bilag nr. 6.

    

   Af bilag nr. 8 fremgår en overordnet resultatopgørelse, hvor de 2 tekniske ændringsforslag er indarbejdet, og hvor der nederst er vist afvigelsen i forhold til de aftalte statslige rammer, der er beregnet for henholdsvis service- og anlægsudgifterne.

    

   Yderligere emner til beslutning

   Ved 2. behandlingen af budgetforslaget skal Byrådet foruden at behandle ændringsforslag tage stilling til, om Viborg Kommune skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering i 2015. Forvaltningens oplæg hertil er beskrevet nedenfor. Endeligt fremlægges forslag til de forskellige skattesatser, herunder udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2016.

    

   Budgetforslagets indhold

   Resultatopgørelse samt investeringsoversigt (oversigt over anlæg på projektniveau) fremgår af hhv. bilag nr. 1 og 2.

    

   Serviceudgifter:

   Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 4,0 mia. kr. i 2016 faldende hen over årene til 3,7 mia. kr. Hovedårsagen til dette fald er de indregnede reduktioner til dækning af dels statens omprioriteringsbidrag på 1% og dels det behov, der er for at skaffe råderum i Viborg Kommunes egen økonomi til egne omprioriteringer og nye investeringer.

    

   Der gøres opmærksom på, at Beredskabets drifts- og anlægsudgifter i øjeblikket er indregnet med basisbudgettets beløb (svarende til de beløb, der fremgår af overslagsårene i 2015-budgettet). De økonomiske virkninger af sammenlægningen med Silkeborg er endnu ikke fastlagt. De eventuelle budgetmæssige virkninger vil blive optaget på en senere sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget / Byrådet.

    

   Overførselsudgifter:

   I forhold til basisbudgettet er der indregnet reduktioner på 15, 20, 25 og 30 mio. kr. i årene 2016-2019 som virkningen af en ændret og mere resultatorienteret indsats på beskæftigelsesområdet, lige som der allerede i basisbudgettet har været indregnet reduktioner.

    

   Selv om der er indregnet reduktioner i budgetperioden, udlignes virkningen af disse ved strukturelle udgiftsstigninger på især førtidspensioner som følge af implementering af refusionsomlægninger.

    

   Efter de indregnede reduktioner er overførselsudgifterne derfor budgetteret på et forholdsvis stabilt niveau i alle årene (ca. 1,4 mia. kr. årligt).

    

   Resultat af ordinær drift:

   Med budgetforliget vil overskud af ordinær driftsvirksomhed udgøre ca. 253 mio. kr. i 2016 og være svagt faldende gennem perioden til et niveau på 232 mio. kr. i 2019.

    

   Anlæg:

   Anlægsniveauet på det skattefinansierede område udgør i 2016 en nettosum på 256 mio. kr. og det gennemsnitlige niveau i perioden 2016-2019 udgør 231 mio. kr.

    

   De enkelte projekter på forslaget til anlægsbudget kan ses i bilag nr. 2.

    

   Låneansøgninger:

   Der er i 2016 budgetteret med hjemtagelse af nye lån for i alt 96,9 mio. kr. Heraf udgør ansøgte lånedispensationer fra statslige puljer 23,1 mio. kr.

    

   Likviditet:

   Den gennemsnitlige likviditet forventes med udgangen af 2016 at udgøre 405 mio. kr. og vil i budgetforslaget falde til et niveau med udgangen af 2019 på 235 mio. kr.

    

   Byrådets økonomiske målsætninger

   Med budgetforslaget vil Byrådets 2 målsætninger omkring resultat af ordinær drift, og gennemsnitlig likviditet (hver på 200 mio. kr.) være opfyldt. Målsætningen om skattefinansieret anlægsniveau på 200 mio. kr. er ligeledes opfyldt på nær i 2019, hvor der i budgetforslaget er indarbejdet et anlægsniveau på 184 mio. kr. Det gennemsnitlige anlægsniveau for alle 4 budgetår udgør dog mere end 200 mio. kr. årligt (231 mio. kr.)

    

   Skatter og takster i 2016

   I budgetforslaget for 2016-2019 er der anvendt uændrede skattesatser i forhold til 2015 og det forudsættes, at der vælges statsgaranti. Den personlige indkomstskatteprocent er 25,7 procent, grundskyldspromillen er 23,7 promille, og dækningsafgiften for offentlige ejendomme er 8,75 promille.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 30. september 2015 at indstille de skattesatser, der fremgår af indstillingen til Byrådets 2. behandling i dag – herunder kirkeskatten.
    
   Oversigt over takster for 2016 fremgår af  bilag nr.
   3. Takstoversigten er beregnet på baggrund af budgetforliget.

    

   Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2016

   Byrådet skal i lighed med tidligere år beslutte, om Viborg Kommune i 2016 enten vælger statsgaranti, hvor skatter, tilskud og udligning ligger fast, eller selvbudgettering, hvor egne beregnede skatteindtægter indgår i beregningen af skatter, tilskud og udligning.   Ved valg af selvbudgettering, er det det faktiske udskrivningsgrundlag, som Kommunen får skat af. Det betyder, at der 3 år senere (2019), når det endelige udskrivningsgrundlag er opgjort, afregnes en eventuel difference til Staten.

    

   Ved Byrådets 1. behandling af budgettet var indtægterne fra skatter, tilskud og udligning baseret på statsgarantien for 2016, der blev udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i juli 2015. Forvaltningen har foretaget nye beregninger og følsomhedsanalyser på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Beregningerne kan ses i bilag nr. 7.  

    

   Social- og Indenrigsministeriets nyeste prognose for dansk økonomi (gengivet i ”Økonomisk Redegørelse, august 2015”), samt ny prognose fra KL på væksten i udskrivningsgrundlaget danner basisgrundlaget for Forvaltningens beregninger. Regeringen og KL har nedjusteret vækstskønnene på udskrivningsgrundlaget for 2014 til 2016. Prognosen for udskrivningsgrundlaget i 2016 ligger, både for landet og for Viborg Kommune, under den udmeldte statsgaranti for 2016. Hovedforklaringerne på den vigende vækst i udskrivningsgrundlaget er nogle skattetekniske forskydninger af skattefradrag på pensioner mellem 2013 og 2014, en nedjustering af de skønnede pensionsudbetalinger, lavere rentefradrag end skønnet ved fastsættelsen af statsgarantien for 2016, samt en generel nedjustering af lønudviklingen i samfundet.

   Beregningerne på skatter, tilskud og udligning viser, at Viborg Kommune ved valg af selvbudgettering vil opnå et provenu, der er 7,7 mio.kr mindre end statsgarantien. Forvaltningen anbefaler derfor en statsgaranti for 2016.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 30. september 2015 at indstille til Byrådet, at der vælges statsgaranti.  

    

   Kirkeskatten i 2016

   Ved Byrådets 2. behandling skal Byrådet vedtage udskrivningsprocenten for kirkeskatten. I lighed med forrige år har de kirkelige myndigheder afleveret kirkens eget budgetforslag for 2016, hvor udgangspunktet er en uændret udskrivningsprocent på 0,93 procent.

    

   Der forventes ingen mellemregningsforhold mellem kommunekassen og de kirkelige myndigheder ultimo 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Enhedslistens ændringsforslag, jf. bilag nr. 4, ikke godkendes,

    

   at det tekniske ændringsforslag fremsendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. fordeling af midler til merudgifter til flygtninge – herunder overførselsadgang på skole- og dagtilbudsområdet - jf. bilag nr. 5 godkendes,

    

   at det tekniske ændringsforslag fremsendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. Viborg Kommunes bidrag til overholdelse af service- og anlægsrammer på landsplan, jf. de konkrete forslag i bilag nr. 6, godkendes.

    

   at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2016,

    

   at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat for regnskabsåret 2015 fastsættes uændret til 25,7 procent,

    

   at grundskyldspromillen for regnskabsåret 2016 fastsættes uændret til 23,7 promille,

    

   at dækningsafgiften af forskelsværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2016 fastsættes til uændret 8,75 promille (højst 8,75),

    

   at dækningsafgiften af grundværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2016 fastsættes uændret til 11,85 promille (fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, dog højst 15 promille),

    

   at udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2016 fastsættes til uændret 0,93 procent, og

    

   at Forvaltningen bemyndiges til efter budgettets vedtagelse at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen samt at foretage de fornødne tekniske ændringer, således at det endelige budget 2016-2019 kan udgøre det bedst mulige administrationsgrundlag for udvalgene og Forvaltningen.

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2015

   Fraværende: Anders Bertel, Michael Nøhr, Nina Hygum, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   For Enhedslistens ændringsforslag vedr. borgerrådgiver stemmer Flemming Gundersen, mens resten af Byrådet stemmer imod. Ændringsforslaget er således forkastet.

                                                              

   Det tekniske ændringsforslag fremsendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. fordeling af midler til merudgifter til flygtninge – herunder overførselsadgang på skole- og dagtilbudsområdet - jf. bilag nr. 5 godkendes af hele Byrådet.

    

   Det tekniske ændringsforslag fremsendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. Viborg Kommunes bidrag til overholdelse af service- og anlægsrammer på landsplan, jf. de konkrete forslag i bilag nr. 6, godkendes af hele Byrådet.

    

   Borgmesteren stiller følgende nye ændringsforslag:

    

   ”Anlægsbudgettet reduceres med yderligere 10 mio. kr. fordelt således:

   ·         Beredskabet reduceres med 5,1 mio. kr., da den politiske styregruppe bag sammenlægningen af beredskabet i Viborg og Silkeborg har besluttet, at det materiel, der er afsat penge til på anlægsbudgettet i stedet leases.

   ·         Rammebeløbet til byggemodning af boliggrunde i 2016 reduceres med yderligere 4,9 mio. kr. Tilsvarende forhøjes rammebeløbet til byggemodning i 2017 med 4,9 mio. kr.

   Som konsekvens af at materiel på beredskabsområdet leases indarbejdes der et yderligere driftsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2016.

    

   Finansiering sker ved at nettobeløbet på 8,5 mio. kr. (10,0-1,5) i 2016 tillægges kassebeholdningen. Udgiften på 4,9 mio. kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen.”

    

   For borgmesterens ændringsforslag stemmer hele Byrådet.

    

   Endvidere godkender Byrådet 4. - 10. ”at” i indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod 4. – 10. ”at”.

 • 2 10. klasse i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Claus Clausen, Gudrun Bjerregaard og Karin Clemmensen begærer følgende sag fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 29. september 2015 indbragt til afgørelse af Byrådet, jf. styrelseslovens § 23:

    

   ”På foranledning af forretningsudvalget for Mercantec blev der den 26. maj 2015 afholdt møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og forretningsudvalget for Mercantec, hvor samarbejdet om 10. klasse blev drøftet. På et efterfølgende temamøde den 16. juni 2015 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at grundlaget for det videre arbejde ift. 10. klasse blev følgende:

    

   I forhold til den kommunale opgave med 10. klasse må såvel Mercantec som 10CV beskrive, hvordan de vil løse 30 pct. målsætningen om erhvervsuddannelse under skyldig hensyntagen til de øvrige målsætninger om ungdomsuddannelse samt lovkravene om 10. klasses struktur og indhold. Opgaven kan løses hver for sig og/eller i fællesskab.

    

   Efterfølgende er der kørt en proces med arbejdsmøder med deltagelse fra både forvaltningen, Mercantec og 10CV med henblik på at afdække nuværende samarbejdsflader samt udvikle ideer til udvikling af 10. klasses tilbuddet i Viborg Kommune.

    

   Processen har været udviklende for samarbejdet og har afdækket både udfordringer og muligheder i dette.

    

   Vedlagte analyse beskriver dels det nuværende tilbud og de nuværende samarbejdsflader, dels forskellige scenarier for fremtidige samarbejder.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at udvalget drøfter analysen

    

   at udvalget tager stilling til det videre forløb.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Tre af udvalgets medlemmer Eva Pinnerup, Mads Panny og Marianne Aaris Andersen, tilkendegiver at de ønsker den nuværende ordning og organisering omkring 10. klasse fortsætter uændret.

    

   Tre af udvalgets medlemmer Claus Clausen, Gudrun Bjerregaard og Karin Clemmensen tilkendegiver, at de ønsker fællesmodellen (50-50) indført omkring organisering af 10. klasse.

    

   Der er hermed ikke flertal for ændringer af organiseringen af den nuværende 10. klasse ordning.

    

   Udvalgsmedlemmerne Claus Clausen, Gudrun Bjerregaard og Karin Clemmensen begærer sagen forelagt Byrådet.

    

   Udvalgsmedlemmerne Eva Pinnerup, Mads Panny og Marianne Aaris Andersen tilkendegiver, at de ønsker at fastholde den succesfulde organisering af 10 CV samt at 10 CV fortsat skal udvikle sit omfattende samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner.

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2015

   Fraværende: Anders Bertel, Michael Nøhr, Nina Hygum

   Claus Clausen stiller følgende beslutningsforslag:

    

   ”Som det fremgår af den netop godkendte Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 2015-2020 vil der være fokus på overgangen fra grundskole til uddannelse og beskæftigelse, hvor det er vigtigt at kvalificere elevernes valg og motivation ved at skabe tættere sammenhæng mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Sammenhængen skal skabes allerede fra folkeskolens mellemtrin, samtidig med at der også i 10. klasse vil være særlig opmærksomhed på elevernes valg.

    

   På den baggrund anmodes Børne- og Ungdomsudvalget om at udarbejde et konkret forslag til, hvordan samarbejdet om 10. klasse mellem Viborg Ungdomsskole, Mercantec og andre relevante uddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune kan udbygges, herunder beskrives 10. klasses organisering, fysiske placering og økonomi.

    

   Forslaget skal forelægges til Byrådets behandling i første halvår af 2016”.

    

   Forslaget blev godkendt af hele Byrådet.

 • 3 PersonsagLukket sag