Byrådet - Referat fra mødet den 17-09-2014

Referat

Afbud fra Nina Hygum. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth.

 • 1 Budgetforslag 2015-2018 (1. behandling)
  • Sagsfremstilling

   Til Byrådets 1. behandling af budget 2015-2018 er der udarbejdet et basisbudget.

    

   Budgetforliget, som partierne Venstre, Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti i Viborg Byråd indgik den 9. september 2014, skal behandles som ændringsforslag til budgettet på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2014 og efterfølgende ved Byrådets 2. behandling af budgettet den 8. oktober 2014.

    

   Borgmesteren orienterer på dagens møde om det indgåede budgetforlig.

    

   Basisbudgettet er det samme, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. august 2014 (sag nr. 1) med henblik på, at basisbudgettet kunne indgå i materialet til Byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014.

    

   Basisbudgettet er et såkaldt teknisk budget, hvor udgangspunktet er udvalgenes budgetforslag korrigeret for en række tekniske budgetændringer.  

     

   Der er frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet mandag den 22. september 2014 kl. 12.00 og frist for fremsendelse af underændringsforslag mandag den 29. september 2014 kl. 12.00. Ændringsforslag og underændringsforslag sendes til Økonomi. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler eventuelle ændringsforslag og underændringsforslag på mødet onsdag den 1. oktober 2014, jf. den vedtagne aktivitets- og tidsplan. Resultatet af et evt. budgetforlig vil således skulle fremsendes som ændringsforslag til budgettet.

    

   Resultatopgørelse for basisbudget 2015-2018

   Basisbudgettet for 2015-2018 er nedenfor vist i en resultatopgørelse. Basisbudgettet baserer sig på budgetrammerne for overslagsårene i det vedtagne budget 2014-2017 samt de budgetforslag, som udvalgene færdiggjorde ultimo juni 2014 indenfor de udmeldte budgetrammer. En mere detaljeret resultatopgørelse, der viser budgettet på de enkelte politikområder, kan ses i bilag nr. 1. I notat vedr. Viborg Kommunes basisbudget 2015-2018, der kan ses som bilag nr. 2, redegøres yderligere for basisbudgettets forudsætninger.

    

   Tabel 1. Resultatopgørelse pr. 11. august 2014

    

    

    

   Opr.

   Forventet regnskab 2014

   Budget

   Budget

   Budget

   Budget

   (mio. kr)

    

   budget 2014

    pr. 30/6

   2015

   2016

   2017

   2018

   Resultatopgørelse:

    

    

    

    

   Skatter og generelle tilskud

   -5.427,3

   -5.399,0

   -5.493,3

   -5.530,7

   -5.612,0

   -5.699,0

    

   Serviceudgifter

   3.867,6

   3.885,9

   3.966,2

   3.904,1

   3.897,7

   3.896,6

    

   Overførselsudgifter

   1.302,9

   1.256,8

   1.232,2

   1.239,9

   1.248,6

   1.252,0

    

   Pris- og lønstigninger (drift)

    

    

   0,0

   85,4

   182,8

   282,1

    

   Renter

    

   22,7

   13,6

   19,8

   22,3

   22,9

   23,6

    

   Resultat af ordinær drift

   -234,1

   -242,7

   -275,1

   -279,1

   -260,0

   -244,8

    

   Anlægsudgifter

   218,3

   268,7

   187,4

   316,4

   200,0

   200,0

    

   Ældreboliger (anlægsudgifter)

   25,4

   13,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

    

   Jordforsyning

   -9,2

   -21,9

   22,6

   1,8

   -4,3

   -3,1

    

   Pris- og lønstigninger (anlæg)

    

    

   0,0

   2,8

   2,9

   3,9

    

   Resultat skattefin. område

   0,4

   17,1

   -65,1

   41,9

   -61,4

   -43,9

    

   Forsyningsområdet

   2,5

   -0,9

   7,4

   6,5

   4,6

   -1,5

    

   Resultat før låntagning

   2,9

   16,2

   -57,7

   48,4

   -56,8

   -45,4

    

    

    

    

   Opr.

   Forventet

   Budget

   Budget

   Budget

   Budget

   (mio. kr)

    

   budget 2014

   regnskab 2014

   pr. 30/6

   2015

   2016

   2017

   2018

   Likviditet:

    

    

    

    

    

   Likvide aktiver primo

   59,1

   59,1

   97,5

   168,6

   97,4

   127,0

    

   Resultat før låntagning

   -2,9

   -16,2

   57,7

   -48,4

   56,8

   45,4

    

   Lånoptagelse

   123,3

   91,4

   56,0

   47,0

   47,0

   42,5

    

   Afdrag på lån

   -64,2

   -62,8

   -66,0

   -68,6

   -71,0

   -73,3

    

   Øvrige finansforskydninger

   11,3

   26,0

   23,3

   -1,3

   -3,2

   -3,2

    

   Likvide aktiver ultimo

   126,6

   97,5

   168,6

   97,4

   127,0

   138,3

    

   Likvide aktiver gennemsnit

   365,0

   415,0

   500,0

   520,0

   525,0

   555,0

    

   Resultatopgørelsen sammenfatter alle Kommunens udgifter og indtægter og viser på bundlinjen, hvordan Viborg Kommunes kassebeholdning påvirkes af budgettet. I de følgende afsnit gennemgås de enkelte hovedposter.

     

   Resultat af ordinær drift

   Resultatet af den ordinære drift viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud, Kommunen har til at dække udgifter til anlæg, idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække. Der er i forbindelse med budgetloven indført krav om, at der skal være overskud på den ordinære drift.

    

   Resultatopgørelsen viser, at der er overskud på den ordinære drift (minus angiver et overskud): -275,1 mio. kr. 2015, -279,1 mio. kr. i 2016, -260,0 mio. kr. i 2017 og -244,8 mio. kr. i 2018. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud på den ordinære drift på minimum 200 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

    

   Serviceudgifter herunder budgetbuffer og udviklingspulje

   Serviceudgifterne udgør 3.966,2 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. over Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan.

    

   Der er under serviceudgifterne indarbejdet en budgetbuffer på 25 mio. kr. i 2015. Formålet med budgetbufferen er at minimere risikoen for sanktioner fra Staten ved overskridelse af budgettet. En budgetoverskridelse kan f.eks. ske ved forbrug af tidligere års opsparede overskud.

    

   Under Økonomi- og Erhvervsudvalget (politisk organisation) er der reserveret en udviklingspulje, der i udgangspunktet er 25 mio. kr. i alle årene. Da der allerede er disponeret beløb til udviklingstiltag, er udviklingspuljens størrelse 13,0 mio. kr. i 2014, 13,6 mio. kr. i 2015, 20,2 mio. kr. i 2017 og 24,3 mio. kr. i 2018. Udviklingspuljen finansierer bl.a. animation i Viborg Kommune med 4,4 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016. Byrådet besluttede på mødet den 29. januar 2014 (sag nr. 25), at finansieringen i 2015 og 2016 skal drøftes i forbindelse med den kommende budgetlægning.

    

   Overførselsudgifter

   Overførselsudgifterne udgør 1.232,2 mio. kr. i 2015. De er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle vurdering af konjunkturudviklingen og forventet regnskab pr. 30. juni 2014. I notat vedr. Viborg Kommunes basisbudget 2015-2018 redegøres i afsnit 5.2 for udviklingen i Kommunens overførselsudgifter.

    

   Anlægsudgifter

   Anlægsudgifterne er indarbejdet på grundlag af budgetoverslagsårene 2015, 2016 og 2017 i budget 2014-2017 samt tekniske ændringer. Der er indlagt en anlægspulje på 8,4 mio. kr. i 2017 og 137,6 mio. kr. i 2018, så resultatopgørelsen indeholder et anlægsniveau på 200 mio. kr. svarende til Byrådets målsætning. Nye anlægsønsker er kun indarbejdet på forsyningsområdet og jordforsyningsområdet. Anlægsbudget for forsyningsområdet er behandlet af Klima- og Miljøudvalget på mødet den 19. juni 2014 (sag nr. 15), og anlægsbudget for jordforsyningen er behandlet af Teknisk Udvalg på mødet den 18. juni 2014 (sag nr. 13.). Det samlede anlægsbudget i basisbudgettet kan ses af bilag nr. 3.

    

   Lånoptagelse

   Lånoptagelsen er indarbejdet med den forventede låneramme beregnet på baggrund af basisbudgettets forudsætninger. Der er ikke indarbejdet lånoptagelse på baggrund af særlige lånedispensationer, som Viborg Kommune har søgt i henhold til økonomiaftalen. Det ses af tabellen, at afdragene på lån overstiger lånoptagelsen, hvormed Kommunens gæld nedbringes.

    

   Likviditet

   Basisbudgettet har en positiv virkning for likviditeten i 2015, idet den faktiske likviditet forøges fra 97,5 mio. kr. ultimo 2014 til 168,6 mio. kr. ultimo 2015. Den gennemsnitlige likviditet stiger til 500,0 mio. kr. ultimo 2015, hvorefter den fortsat er stigende i 2016 til 2018. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt i hele budgetperioden. Den såkaldte kassekreditregel kræver, at den gennemsnitlige likviditet på ethvert tidspunkt er positiv, hvilket er opfyldt.

    

   Tekniske ændringer i basisbudgettet

   Der redegøres i tabellen nedenfor for de tekniske ændringer i basisbudgettet siden rammerne blev udmeldt primo marts 2014. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag nr. 4.

    

   Tabel 2. Tekniske ændringer i basisbudget 2015-2018 (driftsbudget)

   (i 1.000 kr., 2015-p/l)

   2015

   2016

   2017

   2018

   Ramme primo marts 2014

   5.288.308

   5.286.157

   5.322.008

   5.330.866

   Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL

   -12

   -129

   -133

   -242

   Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomi- og Erhvervsudvalg

   16.215

   -682

   -1.460

   -1.460

    

    

   Serviceområdet

    

   Afvigelse mellem ramme     

   og budgetforslag

   13.576

   15.404

   15.404

   15.404

   Lov- og cirkulæreprogram

   1.598

   1.352

   845

   263

   Moderniseringsaftale

   (pulje)

   -4.638

   -4.882

   -5.655

   -5.922

   Øvrige tekniske ændringer

   13.263

   -14.265

   -17.568

   3.337

    

    

   Overførselsområdet

    

   Afvigelse mellem ramme

   og budgetforslag

   -95.915

   -91.479

   -111.883

   -125.347

   Lov- og cirkulæreprogram

   -25.901

   -26.698

   -21.681

   -22.012

   Moderniseringsaftale

   0

   0

   0

   0

   Øvrige tekniske ændringer

   -8.072

   -20.826

   -33.583

   -46.340

    

    

   Basisbudget

   5.198.422

   5.143.952

   5.146.294

   5.148.547

   Budgetændringer i alt

   -89.886

   -142.205

   -175.714

   -182.319

    

   Det ses af tabellen, at budgettet er reduceret med -89,9 mio. kr. i 2015, -142,2 mio. kr. i 2016, -175,7 mio. kr. i 2017 og -182,3 mio. kr. i 2018 siden rammerne blev udmeldt.

    

   Ændringer jf. Byråd/Økonomi- og Erhvervsudvalg

   Disse ændringer omfatter de tillægsbevillinger, som er bevilget, siden budgetrammerne blev udmeldt. Den væsentligste ændring er overførsel af 15,9 mio. kr. i driftsoverskud fra regnskab 2013 til budget 2015.

    

   Serviceområdet

   På serviceområdet er der en rammeudvidelse vedr. udvalgenes budgetforslag på 13,6 mio. kr. stigende til 15,4 mio. kr. Rammeudvidelsen skyldes primært tilretning af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet for ca. 15 mio. kr.

    

   Lov- og cirkulæreprogrammet forøger serviceudgifterne med 1,6 mio. kr. i 2015, 1,4 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018.

    

   I økonomiaftalen for 2015 indgår en moderniseringsaftale for årene 2015 og 2016. Moderniseringsaftalen indebærer, at Staten og kommunerne skal finde afbureaukratiseringsinitiativer for samlet 2 mia. kr. i 2015 og 2016, så hver af parterne bidrager med 1 mia. kr. Moderniseringsaftalens budgetvirkning for Viborg Kommune er opgjort i tabellen nedenfor.

    

   Tabel 3. Moderniseringsaftalens budgetvirkning i Viborg Kommune

   ( i 1.000 kr., 2015-p/l)

   2015

   2016

   2017

   2018

   Initiativer på landsplan

   -377.400

   -392.000

   -438.200

   -454.200

   Viborg Kommunes andel

   -6.310

   -6.554

   -7.327

   -7.594

    

   Tabellen viser, at der er fremlagt nye initiativer, der for Viborg Kommune svarer til -6,3 mio. kr. i 2015, -6,6 mio. kr. i 2016, -7,3 mio. kr. i 2017 og -7,6 mio. kr. i 2018.

    

   Vedr. beredskabet nedreguleres det kommunale bloktilskud på landsplan med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og fremover. Efter befolkningsandel svarer beløbet til 0,8 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i Viborg Kommune i 2016.  Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem, svarende til yderligere 1,7 mio. kr. for Viborg Kommune. Dette beløb indgår i moderniseringsaftalen. I basisbudgettet er der for beredskabet indarbejdet besparelser for 2,5 mio. kr. i 2015 stigende til 2,9 mio. kr. i 2016-2018. Den resterende besparelse, som moderniseringsaftalen giver i 2015-2018, er foreløbigt placeret som en pulje under politisk organisation.

    

   De væsentligste øvrige tekniske ændringer på serviceområdet består af

   • Budgetbuffer på 25 mio. kr. i 2015
   • Negativ demografiregulering på -13 mio. kr. i 2015 stigende -24 mio. kr. i 2018, jf. den vedtagne demografireguleringsmodel. Positive demografireguleringsbeløb indarbejdes ikke automatisk i budgettet.
   • Løft af sundhedsområdet med 5,9 mio. kr. i 2015-2018, jf. økonomiaftalen. Beløbet er placeret under sundhedsområdet i basisbudgettet, og der vil senere ske en fordeling af beløbet mellem ældreområdet og sundhedsområdet.

   Løftet til sundhedsområdet på 350 mio. kr. finansieres ifølge økonomiaftalen delvist af kommunerne selv gennem effektivisering af befordringsområdet (100 mio. kr.) og beredskabsområdet (100 mio. kr.). Der er ikke indlagt yderligere besparelser i basisbudgettet vedr. befordring, idet Viborg Kommune har indlagt besparelser, der overstiger andelen af potentialet på landsplan i 2015 og 2016.

    

   Overførselsområdet

   På overførselsområdet er der i udvalgenes budgetforslag en udgiftsreduktion svarende til -95,9 mio. kr. i 2015 stigende til -125,3 mio. kr. i 2018.

    

   Overførselsudgifterne budgetteres ikke inden for en fast ramme. De budgetteres på baggrund af den aktuelle lovgivning, den aktuelle vurdering af konjunkturudviklingen samt forventet regnskab pr. 30. juni 2014. Udviklingen i overførselsudgifterne er beskrevet i notat om basisbudgettet (afsnit 5.2).

    

   Lov- og cirkulæreprogrammet reducerer overførselsudgifterne med 25,9 mio. kr. i 2015, hvoraf den væsentligste ændring vedrører sygedagpengereformen.

    

   De øvrige tekniske ændringer omfatter reduktion af udgifterne til førtidspension svarende til -18,7 mio. kr. i 2015 stigende til -57,0 mio. kr. i 2018 samt ny vurdering af udgifter til sygedagpenge på 10 mio. kr. i 2015-2018.

    

   Låne- og tilskudsansøgninger

   Forvaltningen har den 5. august 2014 sendt følgende låneansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet:

    

   Tabel 4. Ansøgte lånebeløb vedr. 2015

   (mio. kr.)

   Puljens størrelse

   Ansøgt beløb

   Modtaget lånedispensation

   Lånepulje vedr. styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner

   500

   50,0

   12,5

   Lånepulje til investeringer på borgernære områder

   400

   90,5

   0

   Lånepulje på det ordinære anlægsområde

   200

   39,3

   12,5

   Lånepulje vedr. investeringer med effektiviseringspotentiale

   200

   12,9

   0

   I alt

   1.300

   192,7

   25,0

    

   Viborg Kommune har den 29. august 2014 modtaget lånedispensationer for i alt 25 mio. kr., som kan forbedre likviditeten. Det drøftes i de politiske budgetforhandlinger, i hvilket omfang disse lånedispensationer skal indarbejdes i budgettet.

    

   Statsgaranti eller selvbudgettering

   Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien, er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2015 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger Kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2018 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2015.

    

   Det er i basisbudgettet forudsat, at Viborg Kommune vælger statsgaranti, idet den foreløbige beregning viser, at statsgaranti og selvbudgettering vil give næsten samme indtægtsniveau i 2015. Forvaltningen har primo september en mere præcis opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2013, idet ca. 99 procent af Kommunens borgere er lignet. På baggrund af nye beregninger og følsomhedsanalyser vil Byrådet til 2. behandlingen af budget 2015-2018 blive forelagt en aktuel vurdering af provenuet ved selvbudgettering.

    

   Takstoversigt, der på grundlag af basisbudgettet viser de brugerbetalte takster og skatter i 2015, fremgår af bilag nr. 5.

    

   Udkast til Mål og Midler 2015-2018, som udgør budgetbemærkningerne til basisbudgettet, fremgår af bilag nr. 6.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at basisbudgettet oversendes til Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2015-2018.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-09-2014

   Økonomiudvalget besluttede, at basisbudgettet oversendes til Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2015-2018.

  • Beslutning i Byrådet den 17-09-2014

   Budgetforslag 2015-2018 overgår til 2. behandling på Byrådets møde den 8. oktober 2014.

 • 2 Udkast til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune - ændring af kompetencefordeling mellem Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg samt ændringer i henhold til politisk aftale mellem partierne A, C, F, O og V (2. behandling)
  • Sagsfremstilling

   På Byrådets møde den 3. september 2014 var der 1. behandling af ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune med følgende dagsordenstekst og beslutning:

    

   ”Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede en sag på sit møde den 20. august 2014 (sag nr. 10) med følgende dagsordenstekst og beslutning:

    

   ”Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på deres møder den 18. og 19. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 28. november 2013 (sag nr. 3) at foreslå, at der sker ændring i kompetencefordelingen, således at lokalplanlægning i det åbne land varetages af Klima- og Miljøudvalget i lighed med vindmølleplanlægning.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Lokalplanlægning i det åbne land omhandler ofte tekniske anlæg (vindmøller, rensningsanlæg, genbrugspladser, solenergianlæg, biogasanlæg m.v.) men også typer som campingpladser, golfbaner, ridecentre, skydebaner, motorbaner m.v.

    

   Det åbne land defineres her som arealer, der ikke anvendes til / ikke skal anvendes til bymæssig bebyggelse og bymæssige formål.

    

   Som det er i dag, varetager Klima- og Miljøudvalget opgaven vedr. kommuneplanlægning i det åbne land, og Teknisk Udvalg varetager opgaven vedr. lokalplanlægning i det åbne land (undtagen vindmøllelokalplaner). Forvaltningen vurderer, at det er uhensigts-mæssigt, at begge udvalg skal behandle en konkret sag i det åbne land, der både kræver et kommuneplantillæg og en lokalplan (eksempelvis et solenergianlæg). Desuden behandler Klima- og Miljøudvalget såkaldte ”zonesager” efter planloven, og i denne sagsbehandling indgår bl.a. også en bedømmelse af, om et byggeri eller anlæg er lokalplanpligtigt. Forvaltningen foreslår derfor, at kompetencen vedr. lokalplanlægning i det åbne land overføres til Klima- og Miljøudvalget. Det vil sige, at Klima- og Miljøudvalget fremover både varetager lokalplanlægning og kommuneplanlægning i det åbne land. Teknisk Udvalg vil efter forslaget stadig have kompetencen, når lokalplaner overfører arealer til byformål i tilknytning til byer.

    

   Deraf følger, at det er Klima- og Miljøudvalget, der har kompetencen til at beslutte om et

   byggeri/ændret anvendelse af bygninger og/eller arealer i landzone er lokalplanpligtig.

    

   Styrelsesvedtægten

   En ændring af kompetencefordelingen kræver en ændring af styrelsesvedtægten. En evt. ændring skal være entydig, så det ikke opstår tvivl om i hvilket udvalg fremtidige sager behandles. En ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet.

    

   Aktuelt indeholder styrelsesvedtægten følgende bestemmelser:

    

   Af styrelsesvedtægten fremgår af § 17, at Teknisk Udvalg bl.a. varetager opgaver vedrørende ”byggeri, lokalplaner (dog ikke lokalplaner for vindmøller) og byggemodning”.

    

   Af § 18 fremgår vedr. Klima- og Miljøudvalget, at dette udvalg bl.a. varetager opgaver vedr. ”planlægning for det åbne land” og ”lokalplaner for vindmøller”.

    

   Dette foreslås ændret til:

    

   at Teknisk Udvalg bl.a. varetager opgaver vedrørende ”byggeri, lokalplaner (dog ikke lokalplaner i det åbne land) og byggemodning”.

    

   og

   at Klima- og Miljøudvalget bl.a. varetager opgaver vedr. ”planlægning for det åbne land” og ”lokalplaner i det åbne land”.”

    

   BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 18-06-2014

   Fraværende: Anders Korsbæk Jensen,

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

   at kompetencefordelingen mellem Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget vedr. lokalplanlægning i det åbne land ændres som beskrevet i sagsfremstillingen, og

    

   at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed.

    

   BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 19-06-2014

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at kompetencefordelingen mellem Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget vedr. lokalplanlægning i det åbne land ændres som beskrevet i sagsfremstillingen, og

    

   at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed.

    

   BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 20-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg, Åse Kubel Høeg

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne fra Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg.

    

   Den ændrede kompetencefordeling træder først i kraft, når den reviderede styrelsesvedtægt er endeligt godkendt.”

    

    

   Ovenstående rettelser er indarbejdet i udkast til ny styrelsesvedtægt som er vedlagt som bilag nr. 1.

    

   Udover de ovenfor beskrevne rettelser indeholder udkastet til ny styrelsesvedtægt på baggrund af den mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti indgåede aftale i forbindelse med borgmesterskiftet endvidere følgende ændringer:

   • § 3: ”8. Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering” ændres til ”8. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation”.
   • § 19, stk 1: ”Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering består af 5 medlemmer” ændres til Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation består af 5 medlemmer”.
   • § 22, stk. 1:”Første viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 8,5 % af borgmesterens vederlag” ændres til ”Første viceborgmester oppebærer ikke noget vederlag, mens anden viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag”.
   • § 22, stk. 8:”Formanden for Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering oppebærer et vederlag, som udgør 24 % af borgmesterens vederlag” ændres til ”Formanden for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag”.

   Forslag om ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles i to byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum.

    

   INDSTILLING

   Borgmesteren indstiller,

    

   at sagen overgår til 2. behandling på Byrådets næste møde den 17. september 2014.

    

   BESLUTNING I BYRÅDET DEN 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Sagen overgår til 2. behandling på Byrådets møde den 17. september 2014.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at udkastet til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 17-09-2014

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 3 Behandling af høring om "Lys i øjnene"
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 12. august 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Der er i perioden 28. maj 2014 til 10. juni 2014 gennemført høring om det endelige forslag til Børne- og Ungdomspolitikken ”Lys i øjnene” (bilag 2) blandt Lokal-, Fag- og Fælles-MED i Børn & Unge, bestyrelser ved de kommunale og selvejende institutioner, Viborg Ungdomsråd, Handicaprådet og Viborgegnens Erhvervsråd.

    

   Derforuden har Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlet det endelige forslag til politik på deres møder 17. og 18. juni 2014.

    

   En kort opsamling på enkelte væsentlige høringssvar og en forkortet gengivelse af samtlige høringssvar kan ses i bilag 3. De komplette høringssvar fremstilles i bilag 4.

    

   Tilpasning af politikken på baggrund af høringssvarene

   På baggrund af høringssvarene er der gennemført ændringer, og der er udarbejdet et nyt endeligt forslag til ”Lys i øjnene” (bilag 1). I bilag 1 er forslagene til ændringer fremhævet med rødt. Der er mulighed for at sammenligne den nye tekst i det tilrettede bilag 1 med den oprindelige tekst i bilag 2, men for overblikkets skyld er ændringerne oplistet nedenfor.

   • Side 4 andet afsnit, sidste linje ændres til: ” Sekretariatet som administrativt fagområde stiller service, administrativ og konsultativ bistand samt rådgivning til rådighed blandt andet for det politiske system, Skole, Dagtilbud og Familie & Rådgivning. Sekretariatet har således en særlig opgave i forhold til at understøtte koordineringen på tværs af fagområderne.”
   • Sekretariatet tilføjes i figuren nederst side 4
   • Det tilføjes i indledningen til afsnittet om Familie & Rådgivning side 30, at PPR ”varetager ligeledes opgaver i forhold til den tidlige og forebyggende indsats.”
   • Teksten om Dagbehandling og Døgninstitutionerne i indledningen til afsnittet om Familie & Rådgivning side 30 omskrives til: Familie & Rådgivning arbejder målrettet på at forebygge fremfor at anbringe, og hvor anbringelse er nødvendigt, undersøges muligheden for at anbringe i netværks- eller familiepleje fremfor på institution. Der arbejdes kontinuerligt på, at Viborg Kommunes Døgninstitutioner kan imødekomme de konkrete behov for aflastning og anbringelse, og at Dagbehandling yder de relevante tilbud i form af familiebehandling, samtaleforløb, støtte til samvær m.v.”

   Chefgruppen har på sit møde den 3. juli 2014 gennemgået det reviderede forslag til ”Lys i øjnene” på baggrund af de indkomne høringssvar og kan anbefale, at den tilrettede version (bilag 1) godkendes.

    

   Videre proces

   Efter Børne- og Ungdomsudvalgets behandling forelægges ”Lys i øjnene” for Økonomiudvalget d. 8. september 2014 og derefter Byrådet 17. september 2014.

   Til orientering vedlægges en kommunikationsplan for den vedtagne politik (bilag 5).

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at udvalget godkender de i sagen gennemgåede ændringer i ”Lys i øjnene”

    

    

   Direktøren for Børn & Unge foreslår endvidere, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Børne- og Ungdomspolitikken ”Lys i øjnene” godkendes

    

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-08-2014

   De indarbejdede ændringer i ”Lys i øjnene” godkendt

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller herefter til Byrådet:

    

   at Børne- og Ungdomspolitikken ”Lys i øjnene” godkendes

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-09-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 17-09-2014

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 4 OrienteringssagLukket sag